d) Tuki- ja palvelutoiminnot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "d) Tuki- ja palvelutoiminnot"

Transkriptio

1 2 KORKEAKOULUN PERUSTOIMINTOj EN LAADUNvARMISTUKSEN KATTAv UUS ja vaikuttav UUS d) Tuki- ja palvelutoiminnot

2 2D Tuki- ja palvelutoiminnot SISÄLLYS 2d:1 Viestintä -tukiprosessi 2d:2 konseptiuudistus: Rohkeasti aito toimii näyttönä myös kohteeseen 5B 2d:3 Kirjasto- ja tietopalvelut -tukiprosessi 2d:4 Palautetiedon hyödyntäminen kirjastossa kirjaston käyttäjäkyselyn vaikut tavuus kirjaston toimintaan sekä tieteellisten kirjastojen yhteis tilastojen hyödyntäminen toimii näyttönä myös kohteeseen 6 2d:5 tietohallinto ja IT-palvelut -tukiprosessi 2d:6 Saapuvien vaihto-opiskelijoiden hakuprosessi (ESA) ja vastaanotto toimii näyttönä myös kohteisiin 2a ja 4 2d:7 Kansainvälistyminen eri prosesseissa 2d:8 erasmus harjoittelukonsortio. Yhteistyöllä ja yhteisellä hallinnolla laatua, näkyvyyttä ja liikkujia kansainväliseen Erasmus-harjoitteluun. toimii myös näyttönä kohteisiin 2c ja 4 2d: 9 Opintopsykologitoiminta opintojen ohjauksen lisäpalveluna toimii näyttönä myös kohteeseen 2a 2d:10 Ura- ja rekrytointipalvelut Oamkissa Tämän kohteen näyttöinä toimivat myös muiden kohteiden alle sijoitetut: 2c:2 Työllistymisen kehittäminen Liiketalouden yksikössä 3:3 Johdon tunnusluvut ja prosessien seurantatiedot 5a:1 Laatuleipuri-konseptin käyttö oamkin laadunvarmistusjärjestelmän jalkauttamisessa 5a:2 Oamkilaisen opas 7:1 Intrat Heimo, Oiva ja Aimo osana laadunvarmistusta

3 Kohteen alla on esitelty lyhyesti kaikki Oamkin tukiprosessit (ks. NÄYTÖT 2d:1, 2d:3 ja 2d:5). Niiden lisäksi kuvataan myös kansainvälistymistä (ks. NÄYTTÖ 2d:7), jota toteutetaan ydinprosessien (Opetus ja oppiminen sekä TKI-toiminta) kautta. Prosessikuvausten jälkeen on sijoitettu niiden laadunvarmistusta esimerkinomaisesti todentavat näytöt. Konseptiuudistus ja intrat Heimo, Oiva ja Aimo (ks. NÄYTÖT 2d:2 ja 7:1) sekä laadunvarmistuksen jalkauttamiseksi luotu laatuleipuri (ks. NÄYTÖT 5a:1 ja 5a:2) avaavat viestintä-tukiprosessin toimintaa. Palautetiedon hyödyntäminen (ks. NÄYTTÖ 2d:4) kertoo kirjasto ja tietopalvelut- tukiprosessista. Saapuvien vaihto-opiskelijoiden hakuprosessi (ks. NÄYT- TÖ 2d:6) todentaa sekä tietohallinto ja IT-palvelut -tukiprosessia että kansainvälistymistä. Kansainvälistymiseen liittyy myös Erasmus-harjoittelukonsortio (ks. NÄYTTÖ 2d:8). Tukiprosessien seurantaan ja arviointiin liittyy näyttö johdon tunnusluvuista (ks. NÄYTTÖ 3:3). Oamkin tuki-ja palvelutoiminnoista esitellään myös opintopsykologitoimintaa (ks. NÄYTTÖ 2d:9) sekä yksiköihin sijoitettuja ura- ja rekrytointipalveluja (ks. NÄYTÖT 2c:2 ja 2d:10).

4 NÄYTTÖ 2D: 1 Viestintä-tukiprosessi Tavoitteet ja tarkoitus Viestinnän tarkoituksena on oikein ajoitettu, tarkoituksenmukaisilla välineillä oikein kohdennettu tiedottaminen, sitouttaminen ja motivointi, identiteetin ja kulttuurin rakentaminen sekä tiedon välittäminen Oulun seudun ammattikorkeakoulun perustehtävästä ja tavoitteista sekä yhtenäisen imagon rakentaminen ja ylläpito. Oranssin lukijatutkimus sidosryhmäpalaute sosiaalisen median seuranta verkkosivujen kävijämäärä (Oamkin oma seurantatyökalu) verkkosivujen kävijämäärä (Google Analytics) Tukiprosessin ajantasaiset mittarit löytyvät henkilöstöintra Heimosta (Heimo: Viestintä > Seuranta). Viestinnän tavoitteita ovat: tiedottaminen, yhteisen identiteetin, yhteisöllisyyden ja kulttuurin luominen sekä imagon rakentaminen. Osaprosessit Viestinnän tukiprosessiin kuuluu kaksi osaprossia, jotka ovat: Viestinnän johtaminen, suunnittelu ja kehittäminen -osaprosessin tarkoituksena on johtaa, suunnitella ja kehittää Oamkin yksiköiden kokonaisviestintää järjestelmällisesti strategisia ohjaus- ja johtamis-, ydin- ja tukiprosesseja tukemalla. Tavoitteena on varmistaa Oamkin kokonaisviestinnän käytännön toimivuus ja yhtenäisyys sekä tuottaa operatiivisen toiminnan tarvitsemat suuntaviivat ja suunnitelmat. Asiakaspalvelu-prosessin tarkoituksena on toimeksiantojen toteuttaminen Viestintäpalvelujen toimesta. Tavoitteena on toimeksiantojen toteuttaminen tilauksen mukaan. Seuranta Viestinnän toimivuutta ja vaikuttavuutta mitataan seuraavilla mittareilla ja työkaluilla: asiakaspalaute mediaseuranta Arviointi Viestinnän prosessille laaditaan arviointisuunnitelma vuosittain. Suunnitelmassa on määritelty kriittiset menestystekijät ja niille kriteerit, joita seurataan edellä mainituilla mittareilla ja työkaluilla, kuten kyselyillä. Myöskin arviointiajankohdat, tavoitteet ja vastuuhenkilöt on määritelty arviointisuunnitelmassa. Viestinnän organisointi Oulun seudun ammattikorkeakoulun viestinnästä vastaa rehtori ja yksiköiden viestinnästä yksikönjohtajat. Viestintäpäällikkö vastaa viestinnän kehittämisestä, suunnittelusta, linjauksista ja ohjeistuksista. Oamkin ja yksiköiden kokonaisviestintää kehitetään järjestelmällisesti strategisia ohjaus- ja johtamis-, ydin- ja tukiprosesseja tukemalla. Oamkissa toimii Viestintäpalvelut, joka viestintäpäällikön johtamana toteuttaa ja koordinoi Oamkin viestintää keskitetysti (kuva 2). Tekniikan yksikköä lukuun ottamatta viestinnän osaprosessi kuuluu yksiköissä viestintävastaaville. Tekniikan yksikössä pilotoidaan uutta toimintamallia, jossa viestinnän osaprosessin omistaa yksikönjohtaja. Kuva 1. Viestinnän tukiprosessi ja osaprosessit osana Oamkin prosessikokonaisuutta.

5 Kuva 2. Viestinnän organisointi.

6 NÄYTTÖ 2D: 2 Konseptiuudistus: Rohkeasti aito Yhteyshenkilö Viestintäpäällikkö Anne-Maria Haapala, , Rehtorin toimisto Tiivistelmä Näyttö täydentää ja todentaa prosessikuvausta (2D:1 Viestintä -tukiprosessi). Oamkin viestinnän konseptin pohjana toimivat Oamkin strategia 2015, viestintäohjelma ja tehdyt kyselyt. Viestinnän konseptin perusajatus on Rohkeasti aito, joka tarkoittaa seuraavaa: Oamk on aito, rohkea, yhtenäinen, virkistävä ja luova. Konseptin kehittämistä varten Viestintäpalveluihin perustettiin työryhmä, joka hyväksytti kehitystyön vaiheet viestintäpäälliköllä. Konseptin on hyväksynyt Oamkin johtotiimi. Konsepti näkyy tällä hetkellä erilaisissa markkinointiviestinnän tuotteissa ja sitä jalkautetaan vaiheittain toimeksiantojen perusteella. Tausta Pohjana viestintäkonseptin uudistamiselle toimivat Oamkin 2015 strategia (ks. NÄYTTÖ 1:2) sekä henkilökunnalle suunnattu opaste- ja formaattikysely (syksy 2009), hankehenkilöstölle suunnattu kysely hankkeiden viestintämateriaaleista (kevät 2011), hakijoille suunnattu kysely Hakijan oppaasta (kevät 2010 ja kevät 2011) sekä yhtä aikaa viestintäkonseptin kanssa kehitetty Oamkin viestintäohjelma Keskusteleva korkeakouluyhteisö. Opaste- ja formaattikyselystä saatiin selville mitkä tuotteet ja palvelut toimivat. Kyselyn perusteella viestinnän linjauksia muutettiin avoimemmiksi ja asiakaslähtöisemmiksi. Hankehenkilöstölle suunnatulla kyselyllä haluttiin saada selville ovatko viestintäohjeet ja -työkalut käytettäviä sekä sitouttaa hankehenkilöstö Oamkin viestintälinjauksiin. Kyselyn tuloksia ei ole vielä ehditty analysoida. Hakijan oppaasta tehdyllä kysellyllä todettiin, että oppaiden kohderyhmä oli aiemmin väärä (ohjaajat). Kyselyn perusteella oppaiden sisältöä ja rakennetta muutettiin hakijoille sopivammaksi (mm. lisättiin opiskelijoiden omakohtaisia kokemuksia ja kuvia). Kysely toteutettiin uudelleen seuraavana vuonna ja todettiin, että tehdyt muutokset olivat hyviä. Kuvaus Konseptiuudistuksen tavoitteena oli luoda selkeä ja tunnistettava brändi, joka on dynaaminen, tulevaisuuteen suuntaava, ammattimaisuutta ja Oamkin ominaispiirteitä korostava. Oamkin viestinnän tavoitteena on tiedottaminen, yhteisen identiteetin, yhteisöllisyyden ja kulttuurin luominen sekä imagon rakentaminen. Yhtenäinen viestintäkonsepti edesauttaa tämän tavoitteen saavuttamisessa. Konseptin kehittämistyötä varten perustettiin Oamkin Viestintäpalveluissa työryhmä, johon kuului aluksi websuunnittelija (jäi myöhemmin vuorotteluvapaalle), kaksi graafista suunnittelijaa sekä suunnittelija/copywriter. Työryhmän puheenjohtajana toimi suunnittelija/copywriter. Rohkeasti aito -konsepti tarkoittaa seuraavaa: Oamk on aito, rohkea, yhtenäinen, virkistävä ja luova. Nämä ominaisuudet näkyvät niin, että olemme edelläkävijä opetuksessa ja tutkimus- ja kehitystyössä. Oamk, sen opiskelijat ja henkilökunta edustavat inhimillisyyttä ja rehellisyyttä arkipäivässä. Osaamisen annetaan näkyä. Oamk menee avoimesti ja rohkeasti muutosta kohti. Ollaan arjessa lähellä eri kohderyhmiä. Viestitään reaaliajassa vuorovaikutteisesti, ja valitaan viestintäkanavat rohkeasti tarkoituksen mukaan. Konseptiin päädyttiin, koska viestinnässä halutaan olla aitoja ja rehellisiä, eikä tehdä tyhjiä markkinointilupauksia. Työryhmä esitteli työn etenemistä ja tuloksia viestintäpäällikölle, joka vei konseptisuunnitelman Oamkin johtoryhmän hyväksyttäväksi Työ pilotoitiin uudistetussa hakijan oppaassa keväällä 2011 ja sen jälkeen verkkosivuuudistuksessa (sivut julkaistiin kesäkuussa 2011). Konseptin perusajatus (kuva 1) on hyväksytty. Konseptin idea jalkautetaan Oamkin viestintään vaiheittain eri tuotteisiin ja palveluihin vuosien 2011 ja 2012 aikana. Tällä hetkellä uuden konseptin mukainen ilme näkyy mm. opiskelijarekrytoinnin lehti-ilmoituksissa ja tapahtumissa; osastojen ilme ja esittelijöiden vaatetus ja heidän käyttämä tapa esitellä Oamkia on yhtenäinen (kuvat 2 ja 3). Ilme näkyy myös wwwsivuilla ja bannereissa, sosiaalisessa mediassa (Facebook), esitteissä ja postereissa, liikelahjoissa ja esittelyvideossa, joka valmistui syyskuussa Viestinnän konseptin käytännön soveltamisen tueksi tehdään myös brändikäsikirja, joka valmistuu keväällä Muissa tuotteissa Rohkeasti aito -konsepti näkyy uusien toimeksiantojen myötä, joita tulee viikoittain. Loppuvuoden 2011 aikana uudistetaan mm. power-

7 Kuva 1. Oamkin viestintäohjelman ydinkohdat.

8 point-pohjat, opasteet, kutsu- ja onnittelukortit sekä kuvataan uusia kuvia markkinointiviestinnälliseen käyttöön. Uudella viestintäkonseptilla pyritään siihen, että viestintä on koko organisaatiossa yhtenäistä ja strategian mukaista. Konsepti antaa kehyksen käytännön viestinnälle. Uuden konseptin mukainen viestintä on entistä kohdennetumpaa ja kohderyhmälähtöisempää, mm. viestintäkanavavalintoja mietitään tarkemmin. Pyritään väittämään oikea viesti, oikealla kanavalla, oikealle kohderyhmälle. Uuden konseptin toimivuutta ei ole vielä virallisesti tutkittu, mutta Oamkin henkilöstöltä toimeksiantojen sekä sidosryhmiltä messujen ja tapahtumien yhteydessä saatu asiakaspalaute on ollut pääosin positiivista. Lisätietoa Opaste- ja formaattikyselyt löytyvät Heimosta (Heimo: Arviointi > viestinnän johtaminen, suunnittelu ja kehittäminen > prosessin arviointiin liittyvät dokumentit) Viestinnän konseptiesitys ( ) löytyy Heimosta (Heimo: Dokumentit ja linkit > prosessiin liitetyt tiedostot). Kuva 2. Uutta konseptia pilotoitiin mm. Oamkin Vesibaarissa Qstockissa kesällä Kuva Heidi Tauriainen. Kuva 3. Uuden konseptin mukaisia vesipulloja Oamkin Vesibaarissa Qstockissa kesällä Kuva Heidi Tauriainen.

9 NÄYTTÖ 2D: 3 Kirjasto- ja tietopalvelut -tukiprosessi Tavoitteet Tarjota asiakkaille oppimis- ja tutkimusympäristö, jossa on ajantasaisia ja ammatillista osaamista tukevia aineistoja käytettävissä ja lainattavissa, verkkopalveluja, luku- ja työskentelypaikkoja, tulostus- ja kopiointimahdollisuudet ja jossa saa tukea ja ohjausta palvelujen käytössä ja tiedon hankinnassa. Tukea oppimista ja opetusta sekä tutkimus-, kehitys ja innovaatiotoimintaa täydentämällä Oamkin oppimis- ja tutkimusympäristöä palveluillaan, kokoelmillaan ja tiloillaan. Edistää Oamkin opiskelijoiden ja henkilökunnan tiedonhankintataitojen kehittymistä. Hankkia aineistot taloudellisesti siten, että kirjastoyksikön toimipisteiden kokoelmat täydentävät toisiaan. Kuvailla aineistojen sisältö tietokantaan asiakkaiden tiedontarpeita ja aineiston löytyvyyttä sekä paikallistamista varten sovittua tasoa noudattaen. Tarkoitus Kirjasto tarjoaa ajantasaiset ja asiakkaidensa tiedontarpeita vastaavat, ammatillista kehittymistä tukevat monipuoliset kokoelmat ja kirjastopalvelut. Näin kirjasto on osa ammattikorkeakoulun oppimis- ja tutkimusympäristöä. Kirjasto tukee itsenäistä opiskelua ja tiedonhankintataitojen kehittymistä tarjoamalla tiedonlähteitä, verkkopalveluja, luku- ja työskentelypaikkoja sekä neuvontaa ja tiedonhankinnan ohjausta ja opetusta. Asiakkaita palvelee osaava ja ammattitaitoinen, osaamistaan ja kirjaston toimintaa kehittävä henkilökunta. Laaja paikallinen, alueellinen ja valtakunnallinen yhteistyö eri toimijoiden kanssa varmistaa kirjaston kehittämisen asiakkaiden tarpeiden mukaan ja heidän tarpeitaan ennakoiden. Seuranta Kirjasto- ja tietopalvelujen tilastollisessa mittaamisessa työkaluna on Suomen tieteellisten kirjastojen yhteistilasto, johon kootaan ISO 2789 standardin mukaisesti tietoja kirjastojen kokoelmista, tietokannoista, käytöstä ja käyttäjistä. Samoin tilastossa on tietoja kirjaston aukiolosta, toimitiloista, taloudesta ja henkilökunnasta vuosittain. Tunnusluvuiksi on valittu paljolti tieteellisissä kirjastoissa yhteisesti käytettyjä tunnuslukuja, jotka saadaan suoraan yhteistilastosta ja mahdollistavat vertailut kirjastojen välillä. Mitattaessa prosessia kokonaisuutena määrälliset mittarit ovat: asiakaskäynnit + kirjaston www-sivujen verkkokäynnit / Oamkin ja 2. asteen opiskelijat ja henkilöstö kirjaston kokonaiskulut / Oamkin kokonaiskulut % (=kirjastoprosentti) lainat + elektronisten palveluiden aineiston lataukset / Oamkin opiskelijat ja henkilöstö. Laadullisena mittarina käytetään joka toinen vuosi toteutettavaa valtakunnallista kirjastojen käyttäjäkyselyä. Kysely kartoittaa kirjastossa asiointia ja eri palveluiden käyttöä ja tasoa useista eri näkökulmasta. Neljällä suurimmalla kokonaisuudella kysely selvittää kirjaston toimivuutta asiointi- ja oppimisympäristönä, miten aineistot vastaavat tiedontarpeita sekä niiden ajantasaisuutta ja riittävyyttä, kirjaston asiakaspalvelua, neuvontaa ja tiedonhaun opetusta sekä elektronisia palveluja. Vastaajat arvioivat asteikolla 1-5 kysytyn palvelun tärkeyden ja myös sen, kuinka hyvin kirjasto on onnistunut toteutuksessa. Kirjasto- ja tietopalvelut -prosessia mittaa kysymys Kirjaston palvelut kokonaisuutena ovat toimivia. Käyttäjäkyselyllä kartoitetaan myös kirjastopalvelujen vaikuttavuutta työhön, opiskeluun tai muuhun toimintaan. Arviointiasteikko kysymyksessä on muista kysymyksistä poikkeava: huomattavasti jonkin verran ei lainkaan en osaa sanoa. Vaikuttavuutta arvioidaan seuraavilla kysymyksillä: Helpottaneet tarvitsemieni aineistojen löytymistä. Helpottaneet alani seuraamista. Parantaneet opiskelujeni tai työtehtävieni laatua. Tehostaneet opiskelujani tai työskentelyäni. Edistäneet uusien ideoiden syntymistä. Muuta, mitä? Muita kuin edellä mainittuja yhteistilaston lukuja ja käyttäjäkyselyn tuloksia käytetään osaprosessien mittaamisessa. Kaikkia lukuja ja tuloksia arvioidaan ja verrataan kirjastoyksikön tasolla ja toimipisteittäin sekä Oamkin vertailuammattikorkeakouluikseen määrittelemien ammattikorkeakoulujen kirjastoihin.seurantamittarit löytyvät henkilöstöintrasta (Heimo: Kirjasto ja tietopalvelut > Seuranta). Seurannassa huomioidaan myös välitön asiakaspalaute, jota saadaan mm. asiakaspalvelussa, sähköpostitse ja wwwlomakkeella. Palaute dokumentoidaan ja tallennetaan henkilöstöintra Heimoon. Vaikuttavuus Kirjasto- ja tietopalvelut helpottavat ja tehostavat opiskelua ja työskentelyä tarjoamalla asiakkaidensa tarvitsemia aineistoja, tiloja, palveluja sekä neuvontaa, ohjausta ja opetusta. Kirjaston asiakkaina Oamkin opiskelijoiden ja henkilökunnan lisäksi on Oamkin ulkopuolisia ammatillista tietoa tarvitsevia henkilöitä, Oulun yliopiston ja Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteislaina-asiakkaat, Oulun seudun yrityksiä ja tutkimuslaitoksia sekä kotimaisia ja ulkomaisia kirjastoja. Näin ollen kirjasto- ja tietopalvelujen vaikutus ulottuu myös Oamkin ulkopuolelle. Osaprosessit Kirjasto- ja tietopalvelut -tukiprosessia toteutetaan kolmen osaprosessin avulla (kuva 1):

10 Aineistoprosessin tarkoituksena on hankkia kirjastoon kokoelmapolitiikan mukaisesti ajantasaisia ja tarkoituksenmukaisia aineistoja ja asettaa ne käytettäväksi kokoelmiin sekä tallentaa tiedot jo hankintavaiheessa kokoelmatietokantaan sovittujen ja hyväksyttyjen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Tarkoituksena on myös pitää kokoelma ajantasaisena poistamalla tai varastoimalla vanhentuneet ja huonokuntoiset aineistot.alaprosessit ovat Kokoelmien hallinta, Painetun ja muun fyysisen aineiston hankinta, Elektronisen aineiston hankinta sekä Luettelointi Asiakaspalveluprosessin tarkoitus on tarjota asiakkaille neuvontaa ja ohjausta palvelujen käytössä ja tiedon hankinnassa, aineiston käyttö- ja lainausmahdollisuuksia, luku- ja työskentelypaikkoja, asiakasliittymiä verkkopalvelujen käyttöön sekä tulostus- ja kopiointimahdollisuudet. Alaprosessit ovatlainaus, Tiedonhaun ohjaus, Asiakasliittymät, Asiakastietojen hallinta ja Palauttamaton aineisto ja laskutus. Tiedonhankinnan opetuksen prosessin tarkoituksena on tiedonhankintataitojen opettaminen Oamkin opiskelijoille ja henkilökunnalle. Kuva 1. Kirjasto- ja tietopalvelut -tukiprosessi ja osaprosessit osana Oamkin prosessikokonaisuutta.

11 NÄYTTÖ 2D: 4 Palautetiedon hyödyntäminen kirjastossa kirjaston käyttäjäkyselyn vaikuttavuus kirjaston toimintaan sekä tieteellisten kirjastojen yhteistilastojen hyödyntäminen Yhteyshenkilöt Kirjastonjohtaja Minna Koistinen, , Kirjasto Informaatikko Teija Harju, , Kirjasto Toimii näyttönä myös kohteeseen 6. Laadunvarmistusjärjestelmän toiminnan seuranta, arviointi ja jatkuva kehittäminen. Tiivistelmä Kirjasto käyttää toimintansa arvioinnissa ja sen pohjalta tehtävien kehittämissuunnitelmien laatimisessa mm. Kansalliskirjaston koordinoimaa kirjastojen valtakunnallista käyttäjäkyselyä sekä Kansalliskirjaston ylläpitämää Suomen tieteellisten kirjastojen yhteistilastoa. Valtakunnallisen käyttäjäkyselyn tuloksia käytetään ennen kaikkea käytännön tasolla kehitettäessä kirjaston toimintaa. Yhteistilasto puolestaan on erinomainen työkalu toiminnan tehokkuuden ja taloudellisuuden arvioinnissa. Molempia kirjasto hyödyntää seuraamalla oman toimintansa kehittymistä sekä vertaamalla toimintaansa muihin vastaavan kokoisiin monialaisten ammattikorkeakoulujen kirjastoihin. Näyttö täydentää ja todentaa prosessikuvausta (2d:3 Kirjasto- ja tietopalvelut tukiprosessi). Kuvaus Kirjastojen valtakunnallinen käyttäjäkysely Käyttäjäkysely (aikaisemmalta nimeltään asiakaskysely) toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna Sen jälkeen se on toteutettu joka toinen vuosi. Kysely on suunnattu kaikille kirjaston asiakkaille, jolloin palautetta saadaan sekä Oamkin opiskelijoilta ja henkilökunnalta että Oamkin ulkopuolisilta asiakkailta. Mahdollisimman suuren vastaajamäärän saavuttamiseksi kyselyä on markkinoitu kaikille asiakkaille kirjaston www-sivulla ja Leevi-kokoelmatietokannan etusivulla. Niiden lisäksi kyselyn markkinointiin Oamkin opiskelijoille ja henkilökunnalle on käytetty sähköpostia ja Oamkin introja. Kansalliskirjastossa tehdään kyselyn tuloksista valtakunnallinen yhteenveto jokaiselle kirjastosektorille (yleiset, yliopisto-, ammattikorkeakoulu- ja erikoiskirjastot). Sen lisäksi kirjastot saavat käyttöönsä kaikki oman kirjastonsa asiakkaiden vastaukset. Oamkin kirjastossa vastauksista tehdään yhteenvetoja sekä koko kirjaston tasolla että toimipisteittäin. Kirjaston omien analyysien lisäksi Hanne Keränen (2010) Oamkin Liiketalouden yksiköstä on tehnyt kirjastolle opinnäytteen Muutoksia ja vaikuttavuutta: Oulun seudun ammattikorkeakoulun kirjasto kansallisissa käyttäjäkyselyissä (https://intraweb.oamk.fi/kirjasto/hallinto/tk/) Kyselyn tulosten perusteella tehdään kehittämissuunnitelmia ja -toimenpiteitä. Jokaisessa toimipisteessä laaditaan asiakkaille tiedote, jossa kerrotaan, miten kyselyn tulokset huomioidaan (LIITE 1.Tiedote käyttäjäkyselyn tuloksista Luonnonvara-alan kirjaston asiakkaille). Käyttäjäkyselyn pohjalta tehdyt kehittämistoimenpiteet ovat olleet pääasiassa hyvin konkreettisia ja näkyviä. Esimerkkejä toimenpiteistä, joita käyttäjäkyselyn tulosten pohjalta kirjastotasolla tai yksittäisissä toimipisteissä on tehty. Palveluista tiedottamista on lisätty mm. www-sivujen uudistuksilla ja uusien tiedotuskanavien käyttöönotolla. Kurssikirjojen laina-aikaa on lyhennetty, jolloin ne kiertävät nopeammin ja useampi opiskelija saa kirjat käyttöönsä. Kiinnitetty enemmän huomiota aineiston varausjonoihin ja niiden perusteella hankittu lisäkappaleita. Hankittu kurssikirjoja e-aineistona kirjojen saatavuuden parantamiseksi. Järjestetty vapaaehtoisia tiedonhankinnan opetustunteja. Lisätty aukioloaikoja. Tarvittaessa ilta-aukiolojen mahdollistamiseksi on palkattu opiskelijapäivystäjiä. Aineistoa on järjestetty hyllyissä uuteen järjestykseen aineiston löytyvyyden parantamiseksi, esim. luopumalla av-aineiston luokituksesta ja asettamalla aineisto numerojärjestykseen. Tietokoneiden lisätarpeeseen on vastattu mm. hankkimalla kannettavia tietokoneita, joita asiakkaat voivat käyttää haluamissaan kirjaston tiloissa (ryhmätyöhuoneet, lukusali, parvi yms.). Tiloja on järjestelty ja uusien tilojen suunnittelussa on huomioitu käyttäjäkyselyssä saatu palaute. Karsittu kirjakokoelmaa, jotta on saatu tilaa hiljaisille lukupaikoille. Hiljaista lukutilaa on järjestetty myös kirjaston tilojen ulkopuolelta.

12 Vaihdettu ja hankittu kalusteita. Lisätty lukusalin kalusteiden jalkoihin huopatarrat hiljaisuuden edistämiseksi. Aloitettu kopio- ja tulostuspaperin myynti. Tiedotteet on julkaistu kirjaston www-sivulla sekä Oamkin henkilökunnan ja opiskelijoiden introissa. Toimipisteet ovat myös lähettäneettiedotteet sähköpostitse koulutusyksikkönsä opiskelijoille ja henkilökunnalle. Lisäksi Oamkin kirjasto on kiittänyt www-sivullaan käyttäjäkyselyyn osallistuneita (LIITE 2. Kiitokset käyttäjäkyselyyn vastanneille) ja yhteisölehti Oranssissa on julkaistu kyselyn tuloksia (LIITE 3. Käyttäjäkyselyn tuloksia toukokuun Oranssissa 2010). Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto Tieteellisten kirjastojen tilastotietokanta on otettu käyttöön vuonna 2002 ja se kootaan vuosittain. Tilasto sisältää kuusi osiota ja se mahdollistaa eri osioiden sisältämien tekijöiden yhteyksien tarkastelun. Osiot ovat: kirjastojen ja kehysorganisaatioiden perustiedot (mm. kirjaston toimipisteiden määrä, kehysorganisaation henkilökunnan ja opiskelijoiden määrä) kokoelmat (mm. aineiston määrä, aineiston kartunta ja poistot, uusien luettelointitietueiden määrä) kirjaston käyttö ja käyttäjät (mm. uusien asiakkaiden, aktiivisten lainaajien, lainojen, e-aineiston käytön, tiedonhankinnan opetustuntien ja opetukseen osallistuneiden määrä, ) aukioloajat ja tilat (mm. aukiolotunnit, aukiolopäivät, asiakaspaikkojen ja työasemien määrä, kirjaston neliömetrit) talous (mm. kirjaston toimintakulut, kirjastoaineistokulut, kirjaston rahoituksen jakautuminen) henkilökunta (henkilökunnan määrä, henkilötyövuodet, koulutuspäivät). jälkihoito ovat nähtävissä Oamkin henkilökunnan intrassa (Heimo > Kirjasto- ja tietopalvelut > Hallinto > Laadunvarmistus). Samoin intrassa ovat amk-kirjastojen tunnuslukujen vertailut. Yhteistilastosta kootut Oamkin kirjaston tunnusluvut puolestaan ovat nähtävissä kirjaston julkisilla www-sivuilla (http:// Sekä käyttäjäkyselyn valtakunnalliset tulokset että yhteistilasto ovat julkisia ja kaikkien saatavilla. LIITTEET LIITE 1. Tiedote käyttäjäkyselyn tuloksista Luonnonvara-alan kirjaston asiakkaille LIITE 2. Kiitokset käyttäjäkyselyyn vastanneille LIITE 3. Käyttäjäkyselyn tuloksia toukokuun Oranssissa 2010 LIITE 4. Tieteellisten kirjastojen yhteistilaston pohjalta laadittu tunnuslukuvertailu ja kuva Oamkin kirjaston käytön kehityksestä LIITE 5. Ote kirjaston työpaikkakokouksen muistiosta Kirjastossa tarkastellaan tekijöiden yhteyksiä ja vaikutuksia toisiinsa. Tunnusluvut ja niistä kootut taulukot sekä vertailut muihin amk-kirjastoihinovat yhtenä pohjana toiminta- ja kehittämissuunnitelmien laatimisessa. Samoin niitä käytetään johdonkatselmuksessa kirjaston toiminnan esittelyssä, arvioinnissa ja suunnittelussa sekä tarvittaessa kehittämishankkeiden perusteluina (LIITE 4.Tieteellisten kirjastojen yhteistilaston pohjalta laadittu tunnuslukuvertailu ja kuva Oamkin kirjaston käytön kehityksestä). Lisäksi tunnuslukuja ja tilastoja on käytetty yksiköiden kanssa käytävissä aineistorahaneuvotteluissa. Käyttäjäkyselyn ja yhteistilaston käsittely Sekä käyttäjäkyselyn tulokset että yhteistilastosta kootut taulukot ja vertailut on käsitelty työpaikkakokouksessa (LIITE 5. Ote kirjaston työpaikkakokouksen muistiosta ). Niitä käytetään myös prosessien mittareina. Samoin työpaikkakokouksessa käydään läpi kunkin kirjaston kehittämistoimenpiteet, jotka kirjastoissa on päätetty tehdä käyttäjäkyselyn pohjalta. Käyttäjäkyselyn markkinointi, tulokset ja

13 NÄYTTÖ 2D: 4, LIITE 1. Tiedote käyttäjäkyselyn tuloksista Luonnonvara-alan kirjaston asiakkaille ( ) Kiitos saadusta palautteesta! Palaute on aina tervetullutta, se antaa uusia kehittämisideoita tai antaa suunnan ja vahvistaa käynnissä olevien hankkeiden suunnitelmia. Kirjaston asiakaskyselyyn saatiin luonnonvara-alan kirjastosta vastauksia 104 eli noin 38 % opiskelijoista vastasi kyselyyn. Tilastollisen aineiston käsittely on vielä kesken, mutta avoimena palautteena esitettyihin kysymyksiin ja pohdintoihin voi jo antaa vastauksia: AUKIOLOAJAT: Syyskuun alusta pidennetään luonnonvara-alan kirjaston aukioloaikaa keskiviikkoisin tunnilla eli klo 16:45 saakka. Asiakaskäyntien perusteella päätetään myöhemmin kevään aukioloajoista. KURSSIKIRJAT: Oheismateriaalin hankinnassa tullaan jatkossa kiinnittämään nykyistä enemmän huomiota lisäkappaleiden määrään. Kurssikirjojen hankintamääriä arvioitaessa otetaan huomioon opintojaksolle osallistuvien määrä. Varausten seurannan ja palautteen perusteella hankitaan lisäkappaleita määrärahojen puitteissa, mutta todennäköisesti kurssikirjoja ei koskaan tule riittämään omasta kirjastosta samanaikaisesti jokaiselle. LEHDET: Tieteellisten lehtien elektroninen julkaiseminen on varsin laajaa ja ne hankitaan kirjastoon yleensä kansallisessa yhteistyössä (FinElib-konsortio)esim. Ebrary, Elsevier että Ebsco palvelut. Elektronisen aineiston käyttöoikeudesta on aina solmittava sopimus palvelujen tarjoajan ja käyttäjien edustajien kanssa ja lisenssimaksut perustuvat yleensä käyttäjämääriin. Tietokannan etäkäytöstä on ohjeet Elektroniset aineistot sivulla kohdassa Tietokantojen etäkäyttö. Valitettavasti kotimaisia maatalous- ja puutarha-alan, maisemasuunnittelun ammattilehtiä eivät kustantajat tarjoa elektronisena. Muutama kotimainen tieteellinen lehti on saatavilla: Agricultural and Food Science in Finland ja Open access lehtiä: Silva Fennica, Metsätieteen aikakauskirja ja BorealEnvironmentalResearch Vuoden alusta kirjastoon on tullut vihersisustuksen ammattilaisille suunnattu Interiorscape: America sonly magazine for the plantscapebusinessperson lehti, valitettavasti suomen kielellä vastaavan tasoista ammattilehteä ei ilmesty. Liiketalouden ja markkinoinnin lehtiä, esim. Markkinointi & Mainonta, Talouselämä, sisältyy Talentumin lehtiarkisto palveluun (ks. Elektroniset aineistot). HENKILÖKUNTA: Kirjaston perusrutiinit varaaminen, lainaus, uusiminen ja palautus on järjestetty itsepalveluna, jotta henkilökunnalla olisi enemmän aikaa asiakkaiden henkilökohtaiseen opastukseen. Henkilökunta opastaa ja ohjaa mielellään kirjaston palvelujen ja aineiston käytössä sekä auttaa tiedonhakuongelmissa. Lisätietoa palveluista kirjaston sivuilla kohdassa Palvelut. TILAT: Uuden kirjastotilan sisustaminen on kesken ja toivotaan, että viimeistelyn myötä myös viihtyvyys lisääntyy. Kirjastoon on pyritty sijoittamaan tiloja erilaisia tarpeita varten esim. ryhmätyötilat ja käsikirjastossa on pari lukupaikkaa ja parvella on työpöytiä, joita voi yhdistellä. Parven valaistus on heikko, mutta asia korjataan kesän aikana. LAITTEISTOT Syksyn aikana kirjastoon saataneen kaksi kannettavaa tietokonetta. Tiloissa on langaton verkko, joten koneita voisi tarpeen mukaan käyttää esim. ryhmätyötiloissa tai parvella. Kiitoksia mielipiteistä! Lisää palautetta ja kysymyksiä voi esittää suoraan henkilökunnalle tai myös oamk.fi tai kirjaston palautelomakkeella, joka löytyy mm. jokaisen kirjaston sivun alareunasta. Terveisin Hilkka Alila ja Minna Helin Informaatikot Luonnonvara-alan kirjasto

14 NÄYTTÖ 2D: 4, LIITE 2.Kiitokset käyttäjäkyselyyn vastanneille ( ) Kiitokset arvokkaasta palautteesta! Saimme kirjaston käyttäjäkyselyssä 1398 vastaajan arvioinnin palveluista, siis todella merkittävän määrän hyviä kehittämisehdotuksia ja mielipiteitä. Kirjastot ovat käsitelleet ehdotuksia ja lähettäneet jo palautettakin, lisää tuloksista ilmestyy toukokuun Oranssissa. Myös Oamkissa kyselyyn vastanneiden kesken on arvottu palkintoja. Onnetar suosi seuraavia: Sirpa Aalto (50 euron lahjakortti), Wang Han (30 euron lahjakortti ja Tuukka Niemi kirjapalkinto. Onnittelutvoittajille! Oamkinkirjastonhenkilökunta Thanks and congratulations from the Library staff! Thank you for your valuable feedback! We received evaluations about our library services from 1398 respondents in the library service questionnaire which means that we got a significant amount of good development suggestions and opinions. Library units have dealt with the suggestions and have already sent feedback on them. More results will be dealt with in the May-issue of Oranssi. Oulu UAS also drew some winners of prizes from among the respondents. The fortunate ones were the following persons: Sirpa Aalto (gift voucher of 50 euros), Wang Han (gift voucher of 30 euros) and TuukkaNiemi (book prize). Congratulations! The staff of the Library of Oulu UAS

15 NÄYTTÖ 2D: 4, LIITE 3. Käyttäjäkyselyn tuloksiatoukokuun Oranssissa 2010

16 NÄYTTÖ 2D: 4, LIITE 4. Tieteellisten kirjastojen yhteistilaston pohjalta laadittu tunnuslukuvertailu ja kuva Oamkin kirjaston käytön kehityksestä Kuva 1. Tunnuslukuvertailu 2010 Kuva 2. Tilasto kirjaston käytöstä vuosilta

17 NÄYTTÖ 2D: 4, LIITE 5. Ote kirjaston työpaikkakokouksen muistiosta muistio TYÖPAIKKAKOKOUS Aika tiistai klo Paikka Soten yksikkö (Professorintie 5), neuvotteluhuone C1120 (Poske) Läsnä suvi Autio teija Harju sanna Kallio katja Kivimäki minna Koistinen riitta Kokko (-> klo 15.05) pirkko Kuisma-Kursula kyösti Kuula minna Latva-Ranta henna Paajala riitta Pentinlehto pirkko Pietiläinen, puheenjohtaja satu Rantahalvari, sihteeri kirsi Sulonen, harjoittelija Oulaisten toimipisteestä tiina Tolonen petri Vestelin Käyttäjäkysely Pirkko Pietiläinen totesi, että käyttäjäkysely meni kokonaisuudessaan hyvin ja vastaajamäärä oli suuri. Intrassa olevia yhteenvetoraportteja katsottiin. Intrassa olevia toimipistekohtaisia yhteenvetoja esittelivät Pirkko Kuisma-Kursula Tekniikan kirjastosta, Minna Koistinen Sosiaali- ja terveysalan kirjastosta, Tiina Tolonen Kulttuurialan kirjastosta, Katja Kivimäki Liiketalouden kirjastosta ja Teija Harju Raahen korkeakoulukirjastosta. Myös Minna Latva-Ranta Luonnonvara-alan kirjastosta kertoi heidän saamastaan palautteesta. Oulaisten yhteenveto oli vielä kesken. Minna Koistinen tekee kirjaston webbisivuille Ajankohtaisiin tiedotteen käyttäjäkyselyn tuloksista ja jälkihoidosta. Linkit menevät Intrassa oleviin toimipistekohtaisiin yhteenvetoihin. Facebookiin muotoillaan sopivat ilmoitukset asiasta. Keskusteltiin myös Oranssi- ja Osakolainen lehtiin tehtävistä artikkeleista, mutta todettiin, että tämä voi olla myöhäistä tälle keväälle. Tiina Tolonen toi käyttäjäkyselyn kommentteihin liittyen esiin Opintojaksorekisterin puutteet: kirjojen nimet saattavat olla väärinkirjoitettuja tai rekisteristä saattaa löytyä kursseja, jotka eivät ole toteutuneet. Näistä tulisi antaa palautetta opetusyksikköön. Johanna Lehisalolle Rehtorin toimistoon voi lähettää korjauspyynnöt kirjoitusvirheistä sekä toimimattomista linkeistä, joita löytyy varsinkin, jos nimissä on erikoismerkkejä. Hänelle voi antaa palautetta myös rekisterin käytettävyydestä. 7. Tilastot 2009 Riitta Pentinlehto esitteli edellisen vuoden tilastoyhteenvetoja, jotka sisältävät yhteistilaston tunnuslukuja ja tilastovertailua (Liitteet 1 ja 2). Ko. tilastoja oli esitelty myös Johdon katselmuksessa, missä ne olivat saaneet kiitosta. Oamkin kirjaston käytön kehityksessä huomioitiin erityisesti tietokantojen käytön määrän lisääntyminen, sen sijaan esimerkiksi lainamäärät ovat pysyneet suunnilleen samoina vuodesta toiseen. Kuormitetuimpia toimipisteitämme tilastojen valossa näyttäisivät olevan Liiketalouden ja Oulaisten Soten kirjastot. Soten kirjaston opetusmäärät ovat olleet huomattavan korkeat. Vertailtaessa muihin Suomen suunnilleen samankokoisiin ammattikorkeakoulukirjastoihin voitiin todeta, että Oamkin kirjastojen käyttö ja lainamäärät ovat keskimääräistä suurempia ja tietokantojen käyttö keskimääräistä tasoa. Kirjaston käytön suhde rahoitukseen on tehokasta. Opiskelijoita/henkilötyövuosi osuus oli vertailutaulukon pienin. 8. Laatu / Sisäinen auditointi Teija Harju kävi läpi ajankohtaisia asioita laatuun liittyen. Kirjaston sisäinen auditointi on saanut paljon kiitosta. Teija Har-

18 ju esitteli siellä esiin tulleita kehittämistarpeita. Yksi näistä oli Suoran palautteen dokumentointi. Teija Harju on avannut keskustelualustalle paikan, johon voidaan tallentaa tällaista suoraa asiakaspalautetta. Teija Harju teki myös katsauksen tulevaan toiseen sisäiseen auditointiin, joka on kirjaston osalta Samana päivänä auditoidaan myös viestintä- ja IT-palvelut. Tähän auditointiin valmistaudutaan syyskuusta 2010 lähtien perehdyttämällä, tiedottamalla ja auditointinäyttöjä keräämällä. Ks. https://intraweb.oamk.fi/kirjasto/hallinto/laatu/#d6 (Kirjaston laadunvarmistustyön tilannekatsaus ). --- Alkuperäinen muistio löytyy osoitteesta: https://intraweb.oamk.fi/utils/opendoc.php?awrfzg9rdw1lbnr0at0xmzyyoq==

19 NÄYTTÖ 2D: 5 Tietohallinto ja IT-palvelut -tukiprosessi Tavoitteet ja tarkoitus IT-tukiprosessin tarkoituksena on tukea ja kehittää ydinprosesseja ja muita tukiprosesseja IT-asioissa. IT-palveluiden tavoitteena on selkeä Oamkin tavoitteita tukeva IT-strategia, jonka avulla saadaan taloudellinen ja toimiva IT-hallinto ja -arkkitehtuuri. Toimiva käytön tuki sekä tietohallinto yhdessä ajanmukaisten, luotettavien IT-järjestelmien kanssa antavat asiakkaille mahdollisuuden keskittyä omiin prosesseihin. Osaprosessit Tietohallinto ja IT-palvelut -tukiprosessia toteutetaan kuuden osaprosessin avulla (kuva 1): IT-hankinnat -osaprosessin tehtävänä on toteuttaa kaikki IT-laitteisiin ja ohjelmistoihin liittyvät hankinnat kustannustehokkaasti aina laitteiston tarvekartoituksesta asennusvaiheeseen sekä auttaa yksiköitä IT-laitteisiin ja ohjelmistoihin liittyvissä hankinnoissa. Ohjelmistohallinto -osaprosessin tehtävänä on hankkia ja ylläpitää yhteiskäyttöisiä ohjelmistoja aina ohjelmistoon liittyvästä hankintapyynnöstä siihen saakka, että ohjelmisto poistetaan käytöstä. IT-järjestelmien tekninen kehittäminen -osaprosessin tehtävänä on hallita jatkuvaa muutosta liittyen järjestelmien palvelukykyyn sekä käytettävyyteen. Sovelluskehitys -osaprosessin avulla ylläpidetään ja kehitetään sellaisia ohjelmistoja, jotka tehdään tiivisti yhteistyössä ydinprosesseja tukien. Käytön tuki -osaprosessi varmistaa IT-järjestelmien käytettävyyttä parantamalla ja kehittämällä IT-järjestelmiä ja palvelua. Tietoturvan kehittäminen -osaprosessi toimii kaikissa sähköisiin järjestelmiin liittyvissä prosesseissa siten, että taataan tietojen luottamuksellisuus, eheys, käytettävyys sekä käyttöoikeudet. Seurantaan liittyvät mittarit IT-palveluiden mittaristoja kehitetään koko ajan toimivammaksi. Helpdeskiin tulevasta palautteesta, lokeja seuraamalla sekä tietokantojen käyttötilastoilla voidaan mitata käyttömääriä sekä kehittämiskohteita. Lisäksi tietojärjestelmistä tehdään tarvittaessa käytettävyystutkimuksia.seurantamittarit löytyvät henkilöstöintra Heimosta (Heimo: IT-palvelut > Seuranta). Arviointi IT-palveluiden palaverikäytännön mukaan tiimeissä käydään kahden viikon välein aina saatu palaute läpi ja niiden perusteella arvioidaan käytössä olevia järjestelmiä ja toimintoja. Myös lokeja sekä tietokantojen käyttötilastoja arvioidaan säännöllisesti. IT-palveluiden organisointi Kuntayhtymässä toteutettiin vuoden 2011 alussa IT-palveluiden keskittäminen kuntayhtymätasolle. Tavoitteena on parantaa palvelua ja kustannustehokkuutta suuren yksikön tuomien etujen avulla. Kuva 1. Tietohallinto ja IT-palvelut -tukiprosessi ja osaprosessit osana Oamkin prosessikokonaisuutta.

20 Kuva 2. IT-palveluiden organisaatio alkaen.

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen 1 Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010 Känsälä/Muhonen/Rissanen 2 1. Johdanto Kirjaston laatukäsikirjassa kuvataan kirjaston nykyinen toiminta, toiminnan tavoitteet sekä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Lisätiedot

Viesti kirjastosta. Jarmo Saarti ja Helena Silvennoinen-Kuikka (toim.) Itä-Suomen yliopiston kirjaston vuosikertomus 2013

Viesti kirjastosta. Jarmo Saarti ja Helena Silvennoinen-Kuikka (toim.) Itä-Suomen yliopiston kirjaston vuosikertomus 2013 Jarmo Saarti ja Helena Silvennoinen-Kuikka (toim.) Viesti kirjastosta Itä-Suomen yliopiston kirjaston vuosikertomus 2013 Publications of the University of Eastern Finland General Series JARMO SAARTI JA

Lisätiedot

Mahdollisuuksien ikkunoita

Mahdollisuuksien ikkunoita Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 40 AULIKKI HOLMA JA NIINA PUNELPURO (TOIM.) Mahdollisuuksien ikkunoita Turun ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma 10 vuotta Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu. Ammatillinen opettajakorkeakoulu

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu. Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu KEHITTÄMISHANKE 2009 Tahvanainen Iris KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT OSANA METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN OPPIMIS- JA TUTKIMUSYMPÄRISTÖÄ Tiivistelmä

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Kainulainen, S., Järvinen, M-R., Luoto, K., Matikka, O., Takala, M. & Seppälä, H. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN Ammattikorkeakoulukirjastoissa maaliskuussa 2006 suoritetun kyselyn raportointi Tiina Syrjä, Marita Ahola 2 SISÄLLYS 1. KYSELYN TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

ARENE ry:n tietohallintohanke

ARENE ry:n tietohallintohanke ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti ProAMK LIITE 1. Tukisovellusten kartoitusraportti Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kartoituksen toteutus... 3 3. Tulokset... 4 4. Johtopäätökset, pohdinta

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2009 ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU. Kirjasto

Teknillinen korkeakoulu Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2009 ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU. Kirjasto Teknillinen korkeakoulu Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2009 ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Kirjasto Espoo 2010 VUOSIKERTOMUS 2009 Teknillinen korkeakoulu Kirjasto Jakelu: Aalto-yliopiston kirjasto, Otaniemi PL 17000

Lisätiedot

6 Hallinto ja johtaminen... 55 6.1 Johtaminen, organisaatio ja toiminnanohjaus... 55

6 Hallinto ja johtaminen... 55 6.1 Johtaminen, organisaatio ja toiminnanohjaus... 55 KANSALLISKIRJASTON KIRJASTOVERKKOPALVELUIDEN VUOSIRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1 Johtajan katsaus... 5 2 Toiminnan vaikuttavuus... 7 2.1 Kärkihankkeet... 7 2.1.1 Tietojärjestelmien kehittäminen... 7

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Ryhmäohjaajan käsikirja

Ryhmäohjaajan käsikirja Ryhmäohjaajan käsikirja 2014 Päivitetty 2014/ Antti Ahola, Riitta Aikkola, Kalevi Ylinen ja Hilkka Vuorensivu Hilkka Vuorensivu Vaasan ammattikorkeakoulu Ryhmäohjaajan käsikirja 2/46 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...

Lisätiedot

Kansalliskirjaston. kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013

Kansalliskirjaston. kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013 Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013 2 Sisällysluettelo 1. Johtajan katsaus.3 2. Toiminnan vaikuttavuus...4 2.1 Kärkihankkeet.. 4 2.2 Perustoiminnan tulokset.10 3. Laatutyö:

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK 2008-2009 SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS 2008-2009 GUIDE BOOK 2008-2009 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2008-2009 SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008-2009

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYT

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYT Aila Korpi ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYT Ammatillisia oppilaitoksia ja oppisopimustoimintaa varten Arviointi 2/2004 OPETUSHALLITUS Asiakastyytyväisyyskyselyjen sisällölliseen kehittämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti Lapin maakuntakirjasto Sinikka Tuohino 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Taustaa...4 2.1. Tietoa Kittilän ja Kolarin kunnista...4 2.2.

Lisätiedot

Kaisa Salomaa. Yhteistyötä Tampereen korkeakoulukirjastojen kaukopalvelussa?

Kaisa Salomaa. Yhteistyötä Tampereen korkeakoulukirjastojen kaukopalvelussa? 1 Kaisa Salomaa Yhteistyötä Tampereen korkeakoulukirjastojen kaukopalvelussa? Selvitys kirjastojen välisen yhteistyön mahdollisuudesta Opinnäytetyö Talvi 2011 Kulttuurialan yksikkö Kirjasto- ja tietopalvelun

Lisätiedot

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta elive.fi - Verkottuvan liiketoiminnan sähköiset palvelut -kehittämishanke esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta Antti Tuomisto, Pasi Ojala, Esko Pesonen, Nina

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA Tampereen kaupunki KOULUTUSTUSTOIMIALA Tietohallinnon ohjausryhmä Koulutustoimialan raporttisarja 9/2002 www.tampere.fi/koulutus/ www.tampere.fi/opetus/ KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA 1. Koulutustoimialan

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja 15 Laaturyhmä & Ulla Soukainen Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 18.3.2015 8 1 Sisällys 1 Taustaa... 2 1.1 Laaturyhmätyöskentely... 3 1.2 Yhteistyö muiden tahojen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Elsilä, Jere Harjuoja, Selina Mattila, Karin Pelkonen, Sanna 2015 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen

Lisätiedot

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO!

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! EHDOTUS HÄMEENLINNAN, KOUVOLAN JA LAHDEN KIRJASTOJEN LAATUKÄSIKIRJAKSI Hanna Kaisti 2014 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Lisätiedot