d) Tuki- ja palvelutoiminnot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "d) Tuki- ja palvelutoiminnot"

Transkriptio

1 2 KORKEAKOULUN PERUSTOIMINTOj EN LAADUNvARMISTUKSEN KATTAv UUS ja vaikuttav UUS d) Tuki- ja palvelutoiminnot

2 2D Tuki- ja palvelutoiminnot SISÄLLYS 2d:1 Viestintä -tukiprosessi 2d:2 konseptiuudistus: Rohkeasti aito toimii näyttönä myös kohteeseen 5B 2d:3 Kirjasto- ja tietopalvelut -tukiprosessi 2d:4 Palautetiedon hyödyntäminen kirjastossa kirjaston käyttäjäkyselyn vaikut tavuus kirjaston toimintaan sekä tieteellisten kirjastojen yhteis tilastojen hyödyntäminen toimii näyttönä myös kohteeseen 6 2d:5 tietohallinto ja IT-palvelut -tukiprosessi 2d:6 Saapuvien vaihto-opiskelijoiden hakuprosessi (ESA) ja vastaanotto toimii näyttönä myös kohteisiin 2a ja 4 2d:7 Kansainvälistyminen eri prosesseissa 2d:8 erasmus harjoittelukonsortio. Yhteistyöllä ja yhteisellä hallinnolla laatua, näkyvyyttä ja liikkujia kansainväliseen Erasmus-harjoitteluun. toimii myös näyttönä kohteisiin 2c ja 4 2d: 9 Opintopsykologitoiminta opintojen ohjauksen lisäpalveluna toimii näyttönä myös kohteeseen 2a 2d:10 Ura- ja rekrytointipalvelut Oamkissa Tämän kohteen näyttöinä toimivat myös muiden kohteiden alle sijoitetut: 2c:2 Työllistymisen kehittäminen Liiketalouden yksikössä 3:3 Johdon tunnusluvut ja prosessien seurantatiedot 5a:1 Laatuleipuri-konseptin käyttö oamkin laadunvarmistusjärjestelmän jalkauttamisessa 5a:2 Oamkilaisen opas 7:1 Intrat Heimo, Oiva ja Aimo osana laadunvarmistusta

3 Kohteen alla on esitelty lyhyesti kaikki Oamkin tukiprosessit (ks. NÄYTÖT 2d:1, 2d:3 ja 2d:5). Niiden lisäksi kuvataan myös kansainvälistymistä (ks. NÄYTTÖ 2d:7), jota toteutetaan ydinprosessien (Opetus ja oppiminen sekä TKI-toiminta) kautta. Prosessikuvausten jälkeen on sijoitettu niiden laadunvarmistusta esimerkinomaisesti todentavat näytöt. Konseptiuudistus ja intrat Heimo, Oiva ja Aimo (ks. NÄYTÖT 2d:2 ja 7:1) sekä laadunvarmistuksen jalkauttamiseksi luotu laatuleipuri (ks. NÄYTÖT 5a:1 ja 5a:2) avaavat viestintä-tukiprosessin toimintaa. Palautetiedon hyödyntäminen (ks. NÄYTTÖ 2d:4) kertoo kirjasto ja tietopalvelut- tukiprosessista. Saapuvien vaihto-opiskelijoiden hakuprosessi (ks. NÄYT- TÖ 2d:6) todentaa sekä tietohallinto ja IT-palvelut -tukiprosessia että kansainvälistymistä. Kansainvälistymiseen liittyy myös Erasmus-harjoittelukonsortio (ks. NÄYTTÖ 2d:8). Tukiprosessien seurantaan ja arviointiin liittyy näyttö johdon tunnusluvuista (ks. NÄYTTÖ 3:3). Oamkin tuki-ja palvelutoiminnoista esitellään myös opintopsykologitoimintaa (ks. NÄYTTÖ 2d:9) sekä yksiköihin sijoitettuja ura- ja rekrytointipalveluja (ks. NÄYTÖT 2c:2 ja 2d:10).

4 NÄYTTÖ 2D: 1 Viestintä-tukiprosessi Tavoitteet ja tarkoitus Viestinnän tarkoituksena on oikein ajoitettu, tarkoituksenmukaisilla välineillä oikein kohdennettu tiedottaminen, sitouttaminen ja motivointi, identiteetin ja kulttuurin rakentaminen sekä tiedon välittäminen Oulun seudun ammattikorkeakoulun perustehtävästä ja tavoitteista sekä yhtenäisen imagon rakentaminen ja ylläpito. Oranssin lukijatutkimus sidosryhmäpalaute sosiaalisen median seuranta verkkosivujen kävijämäärä (Oamkin oma seurantatyökalu) verkkosivujen kävijämäärä (Google Analytics) Tukiprosessin ajantasaiset mittarit löytyvät henkilöstöintra Heimosta (Heimo: Viestintä > Seuranta). Viestinnän tavoitteita ovat: tiedottaminen, yhteisen identiteetin, yhteisöllisyyden ja kulttuurin luominen sekä imagon rakentaminen. Osaprosessit Viestinnän tukiprosessiin kuuluu kaksi osaprossia, jotka ovat: Viestinnän johtaminen, suunnittelu ja kehittäminen -osaprosessin tarkoituksena on johtaa, suunnitella ja kehittää Oamkin yksiköiden kokonaisviestintää järjestelmällisesti strategisia ohjaus- ja johtamis-, ydin- ja tukiprosesseja tukemalla. Tavoitteena on varmistaa Oamkin kokonaisviestinnän käytännön toimivuus ja yhtenäisyys sekä tuottaa operatiivisen toiminnan tarvitsemat suuntaviivat ja suunnitelmat. Asiakaspalvelu-prosessin tarkoituksena on toimeksiantojen toteuttaminen Viestintäpalvelujen toimesta. Tavoitteena on toimeksiantojen toteuttaminen tilauksen mukaan. Seuranta Viestinnän toimivuutta ja vaikuttavuutta mitataan seuraavilla mittareilla ja työkaluilla: asiakaspalaute mediaseuranta Arviointi Viestinnän prosessille laaditaan arviointisuunnitelma vuosittain. Suunnitelmassa on määritelty kriittiset menestystekijät ja niille kriteerit, joita seurataan edellä mainituilla mittareilla ja työkaluilla, kuten kyselyillä. Myöskin arviointiajankohdat, tavoitteet ja vastuuhenkilöt on määritelty arviointisuunnitelmassa. Viestinnän organisointi Oulun seudun ammattikorkeakoulun viestinnästä vastaa rehtori ja yksiköiden viestinnästä yksikönjohtajat. Viestintäpäällikkö vastaa viestinnän kehittämisestä, suunnittelusta, linjauksista ja ohjeistuksista. Oamkin ja yksiköiden kokonaisviestintää kehitetään järjestelmällisesti strategisia ohjaus- ja johtamis-, ydin- ja tukiprosesseja tukemalla. Oamkissa toimii Viestintäpalvelut, joka viestintäpäällikön johtamana toteuttaa ja koordinoi Oamkin viestintää keskitetysti (kuva 2). Tekniikan yksikköä lukuun ottamatta viestinnän osaprosessi kuuluu yksiköissä viestintävastaaville. Tekniikan yksikössä pilotoidaan uutta toimintamallia, jossa viestinnän osaprosessin omistaa yksikönjohtaja. Kuva 1. Viestinnän tukiprosessi ja osaprosessit osana Oamkin prosessikokonaisuutta.

5 Kuva 2. Viestinnän organisointi.

6 NÄYTTÖ 2D: 2 Konseptiuudistus: Rohkeasti aito Yhteyshenkilö Viestintäpäällikkö Anne-Maria Haapala, , Rehtorin toimisto Tiivistelmä Näyttö täydentää ja todentaa prosessikuvausta (2D:1 Viestintä -tukiprosessi). Oamkin viestinnän konseptin pohjana toimivat Oamkin strategia 2015, viestintäohjelma ja tehdyt kyselyt. Viestinnän konseptin perusajatus on Rohkeasti aito, joka tarkoittaa seuraavaa: Oamk on aito, rohkea, yhtenäinen, virkistävä ja luova. Konseptin kehittämistä varten Viestintäpalveluihin perustettiin työryhmä, joka hyväksytti kehitystyön vaiheet viestintäpäälliköllä. Konseptin on hyväksynyt Oamkin johtotiimi. Konsepti näkyy tällä hetkellä erilaisissa markkinointiviestinnän tuotteissa ja sitä jalkautetaan vaiheittain toimeksiantojen perusteella. Tausta Pohjana viestintäkonseptin uudistamiselle toimivat Oamkin 2015 strategia (ks. NÄYTTÖ 1:2) sekä henkilökunnalle suunnattu opaste- ja formaattikysely (syksy 2009), hankehenkilöstölle suunnattu kysely hankkeiden viestintämateriaaleista (kevät 2011), hakijoille suunnattu kysely Hakijan oppaasta (kevät 2010 ja kevät 2011) sekä yhtä aikaa viestintäkonseptin kanssa kehitetty Oamkin viestintäohjelma Keskusteleva korkeakouluyhteisö. Opaste- ja formaattikyselystä saatiin selville mitkä tuotteet ja palvelut toimivat. Kyselyn perusteella viestinnän linjauksia muutettiin avoimemmiksi ja asiakaslähtöisemmiksi. Hankehenkilöstölle suunnatulla kyselyllä haluttiin saada selville ovatko viestintäohjeet ja -työkalut käytettäviä sekä sitouttaa hankehenkilöstö Oamkin viestintälinjauksiin. Kyselyn tuloksia ei ole vielä ehditty analysoida. Hakijan oppaasta tehdyllä kysellyllä todettiin, että oppaiden kohderyhmä oli aiemmin väärä (ohjaajat). Kyselyn perusteella oppaiden sisältöä ja rakennetta muutettiin hakijoille sopivammaksi (mm. lisättiin opiskelijoiden omakohtaisia kokemuksia ja kuvia). Kysely toteutettiin uudelleen seuraavana vuonna ja todettiin, että tehdyt muutokset olivat hyviä. Kuvaus Konseptiuudistuksen tavoitteena oli luoda selkeä ja tunnistettava brändi, joka on dynaaminen, tulevaisuuteen suuntaava, ammattimaisuutta ja Oamkin ominaispiirteitä korostava. Oamkin viestinnän tavoitteena on tiedottaminen, yhteisen identiteetin, yhteisöllisyyden ja kulttuurin luominen sekä imagon rakentaminen. Yhtenäinen viestintäkonsepti edesauttaa tämän tavoitteen saavuttamisessa. Konseptin kehittämistyötä varten perustettiin Oamkin Viestintäpalveluissa työryhmä, johon kuului aluksi websuunnittelija (jäi myöhemmin vuorotteluvapaalle), kaksi graafista suunnittelijaa sekä suunnittelija/copywriter. Työryhmän puheenjohtajana toimi suunnittelija/copywriter. Rohkeasti aito -konsepti tarkoittaa seuraavaa: Oamk on aito, rohkea, yhtenäinen, virkistävä ja luova. Nämä ominaisuudet näkyvät niin, että olemme edelläkävijä opetuksessa ja tutkimus- ja kehitystyössä. Oamk, sen opiskelijat ja henkilökunta edustavat inhimillisyyttä ja rehellisyyttä arkipäivässä. Osaamisen annetaan näkyä. Oamk menee avoimesti ja rohkeasti muutosta kohti. Ollaan arjessa lähellä eri kohderyhmiä. Viestitään reaaliajassa vuorovaikutteisesti, ja valitaan viestintäkanavat rohkeasti tarkoituksen mukaan. Konseptiin päädyttiin, koska viestinnässä halutaan olla aitoja ja rehellisiä, eikä tehdä tyhjiä markkinointilupauksia. Työryhmä esitteli työn etenemistä ja tuloksia viestintäpäällikölle, joka vei konseptisuunnitelman Oamkin johtoryhmän hyväksyttäväksi Työ pilotoitiin uudistetussa hakijan oppaassa keväällä 2011 ja sen jälkeen verkkosivuuudistuksessa (sivut julkaistiin kesäkuussa 2011). Konseptin perusajatus (kuva 1) on hyväksytty. Konseptin idea jalkautetaan Oamkin viestintään vaiheittain eri tuotteisiin ja palveluihin vuosien 2011 ja 2012 aikana. Tällä hetkellä uuden konseptin mukainen ilme näkyy mm. opiskelijarekrytoinnin lehti-ilmoituksissa ja tapahtumissa; osastojen ilme ja esittelijöiden vaatetus ja heidän käyttämä tapa esitellä Oamkia on yhtenäinen (kuvat 2 ja 3). Ilme näkyy myös wwwsivuilla ja bannereissa, sosiaalisessa mediassa (Facebook), esitteissä ja postereissa, liikelahjoissa ja esittelyvideossa, joka valmistui syyskuussa Viestinnän konseptin käytännön soveltamisen tueksi tehdään myös brändikäsikirja, joka valmistuu keväällä Muissa tuotteissa Rohkeasti aito -konsepti näkyy uusien toimeksiantojen myötä, joita tulee viikoittain. Loppuvuoden 2011 aikana uudistetaan mm. power-

7 Kuva 1. Oamkin viestintäohjelman ydinkohdat.

8 point-pohjat, opasteet, kutsu- ja onnittelukortit sekä kuvataan uusia kuvia markkinointiviestinnälliseen käyttöön. Uudella viestintäkonseptilla pyritään siihen, että viestintä on koko organisaatiossa yhtenäistä ja strategian mukaista. Konsepti antaa kehyksen käytännön viestinnälle. Uuden konseptin mukainen viestintä on entistä kohdennetumpaa ja kohderyhmälähtöisempää, mm. viestintäkanavavalintoja mietitään tarkemmin. Pyritään väittämään oikea viesti, oikealla kanavalla, oikealle kohderyhmälle. Uuden konseptin toimivuutta ei ole vielä virallisesti tutkittu, mutta Oamkin henkilöstöltä toimeksiantojen sekä sidosryhmiltä messujen ja tapahtumien yhteydessä saatu asiakaspalaute on ollut pääosin positiivista. Lisätietoa Opaste- ja formaattikyselyt löytyvät Heimosta (Heimo: Arviointi > viestinnän johtaminen, suunnittelu ja kehittäminen > prosessin arviointiin liittyvät dokumentit) Viestinnän konseptiesitys ( ) löytyy Heimosta (Heimo: Dokumentit ja linkit > prosessiin liitetyt tiedostot). Kuva 2. Uutta konseptia pilotoitiin mm. Oamkin Vesibaarissa Qstockissa kesällä Kuva Heidi Tauriainen. Kuva 3. Uuden konseptin mukaisia vesipulloja Oamkin Vesibaarissa Qstockissa kesällä Kuva Heidi Tauriainen.

9 NÄYTTÖ 2D: 3 Kirjasto- ja tietopalvelut -tukiprosessi Tavoitteet Tarjota asiakkaille oppimis- ja tutkimusympäristö, jossa on ajantasaisia ja ammatillista osaamista tukevia aineistoja käytettävissä ja lainattavissa, verkkopalveluja, luku- ja työskentelypaikkoja, tulostus- ja kopiointimahdollisuudet ja jossa saa tukea ja ohjausta palvelujen käytössä ja tiedon hankinnassa. Tukea oppimista ja opetusta sekä tutkimus-, kehitys ja innovaatiotoimintaa täydentämällä Oamkin oppimis- ja tutkimusympäristöä palveluillaan, kokoelmillaan ja tiloillaan. Edistää Oamkin opiskelijoiden ja henkilökunnan tiedonhankintataitojen kehittymistä. Hankkia aineistot taloudellisesti siten, että kirjastoyksikön toimipisteiden kokoelmat täydentävät toisiaan. Kuvailla aineistojen sisältö tietokantaan asiakkaiden tiedontarpeita ja aineiston löytyvyyttä sekä paikallistamista varten sovittua tasoa noudattaen. Tarkoitus Kirjasto tarjoaa ajantasaiset ja asiakkaidensa tiedontarpeita vastaavat, ammatillista kehittymistä tukevat monipuoliset kokoelmat ja kirjastopalvelut. Näin kirjasto on osa ammattikorkeakoulun oppimis- ja tutkimusympäristöä. Kirjasto tukee itsenäistä opiskelua ja tiedonhankintataitojen kehittymistä tarjoamalla tiedonlähteitä, verkkopalveluja, luku- ja työskentelypaikkoja sekä neuvontaa ja tiedonhankinnan ohjausta ja opetusta. Asiakkaita palvelee osaava ja ammattitaitoinen, osaamistaan ja kirjaston toimintaa kehittävä henkilökunta. Laaja paikallinen, alueellinen ja valtakunnallinen yhteistyö eri toimijoiden kanssa varmistaa kirjaston kehittämisen asiakkaiden tarpeiden mukaan ja heidän tarpeitaan ennakoiden. Seuranta Kirjasto- ja tietopalvelujen tilastollisessa mittaamisessa työkaluna on Suomen tieteellisten kirjastojen yhteistilasto, johon kootaan ISO 2789 standardin mukaisesti tietoja kirjastojen kokoelmista, tietokannoista, käytöstä ja käyttäjistä. Samoin tilastossa on tietoja kirjaston aukiolosta, toimitiloista, taloudesta ja henkilökunnasta vuosittain. Tunnusluvuiksi on valittu paljolti tieteellisissä kirjastoissa yhteisesti käytettyjä tunnuslukuja, jotka saadaan suoraan yhteistilastosta ja mahdollistavat vertailut kirjastojen välillä. Mitattaessa prosessia kokonaisuutena määrälliset mittarit ovat: asiakaskäynnit + kirjaston www-sivujen verkkokäynnit / Oamkin ja 2. asteen opiskelijat ja henkilöstö kirjaston kokonaiskulut / Oamkin kokonaiskulut % (=kirjastoprosentti) lainat + elektronisten palveluiden aineiston lataukset / Oamkin opiskelijat ja henkilöstö. Laadullisena mittarina käytetään joka toinen vuosi toteutettavaa valtakunnallista kirjastojen käyttäjäkyselyä. Kysely kartoittaa kirjastossa asiointia ja eri palveluiden käyttöä ja tasoa useista eri näkökulmasta. Neljällä suurimmalla kokonaisuudella kysely selvittää kirjaston toimivuutta asiointi- ja oppimisympäristönä, miten aineistot vastaavat tiedontarpeita sekä niiden ajantasaisuutta ja riittävyyttä, kirjaston asiakaspalvelua, neuvontaa ja tiedonhaun opetusta sekä elektronisia palveluja. Vastaajat arvioivat asteikolla 1-5 kysytyn palvelun tärkeyden ja myös sen, kuinka hyvin kirjasto on onnistunut toteutuksessa. Kirjasto- ja tietopalvelut -prosessia mittaa kysymys Kirjaston palvelut kokonaisuutena ovat toimivia. Käyttäjäkyselyllä kartoitetaan myös kirjastopalvelujen vaikuttavuutta työhön, opiskeluun tai muuhun toimintaan. Arviointiasteikko kysymyksessä on muista kysymyksistä poikkeava: huomattavasti jonkin verran ei lainkaan en osaa sanoa. Vaikuttavuutta arvioidaan seuraavilla kysymyksillä: Helpottaneet tarvitsemieni aineistojen löytymistä. Helpottaneet alani seuraamista. Parantaneet opiskelujeni tai työtehtävieni laatua. Tehostaneet opiskelujani tai työskentelyäni. Edistäneet uusien ideoiden syntymistä. Muuta, mitä? Muita kuin edellä mainittuja yhteistilaston lukuja ja käyttäjäkyselyn tuloksia käytetään osaprosessien mittaamisessa. Kaikkia lukuja ja tuloksia arvioidaan ja verrataan kirjastoyksikön tasolla ja toimipisteittäin sekä Oamkin vertailuammattikorkeakouluikseen määrittelemien ammattikorkeakoulujen kirjastoihin.seurantamittarit löytyvät henkilöstöintrasta (Heimo: Kirjasto ja tietopalvelut > Seuranta). Seurannassa huomioidaan myös välitön asiakaspalaute, jota saadaan mm. asiakaspalvelussa, sähköpostitse ja wwwlomakkeella. Palaute dokumentoidaan ja tallennetaan henkilöstöintra Heimoon. Vaikuttavuus Kirjasto- ja tietopalvelut helpottavat ja tehostavat opiskelua ja työskentelyä tarjoamalla asiakkaidensa tarvitsemia aineistoja, tiloja, palveluja sekä neuvontaa, ohjausta ja opetusta. Kirjaston asiakkaina Oamkin opiskelijoiden ja henkilökunnan lisäksi on Oamkin ulkopuolisia ammatillista tietoa tarvitsevia henkilöitä, Oulun yliopiston ja Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteislaina-asiakkaat, Oulun seudun yrityksiä ja tutkimuslaitoksia sekä kotimaisia ja ulkomaisia kirjastoja. Näin ollen kirjasto- ja tietopalvelujen vaikutus ulottuu myös Oamkin ulkopuolelle. Osaprosessit Kirjasto- ja tietopalvelut -tukiprosessia toteutetaan kolmen osaprosessin avulla (kuva 1):

10 Aineistoprosessin tarkoituksena on hankkia kirjastoon kokoelmapolitiikan mukaisesti ajantasaisia ja tarkoituksenmukaisia aineistoja ja asettaa ne käytettäväksi kokoelmiin sekä tallentaa tiedot jo hankintavaiheessa kokoelmatietokantaan sovittujen ja hyväksyttyjen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Tarkoituksena on myös pitää kokoelma ajantasaisena poistamalla tai varastoimalla vanhentuneet ja huonokuntoiset aineistot.alaprosessit ovat Kokoelmien hallinta, Painetun ja muun fyysisen aineiston hankinta, Elektronisen aineiston hankinta sekä Luettelointi Asiakaspalveluprosessin tarkoitus on tarjota asiakkaille neuvontaa ja ohjausta palvelujen käytössä ja tiedon hankinnassa, aineiston käyttö- ja lainausmahdollisuuksia, luku- ja työskentelypaikkoja, asiakasliittymiä verkkopalvelujen käyttöön sekä tulostus- ja kopiointimahdollisuudet. Alaprosessit ovatlainaus, Tiedonhaun ohjaus, Asiakasliittymät, Asiakastietojen hallinta ja Palauttamaton aineisto ja laskutus. Tiedonhankinnan opetuksen prosessin tarkoituksena on tiedonhankintataitojen opettaminen Oamkin opiskelijoille ja henkilökunnalle. Kuva 1. Kirjasto- ja tietopalvelut -tukiprosessi ja osaprosessit osana Oamkin prosessikokonaisuutta.

11 NÄYTTÖ 2D: 4 Palautetiedon hyödyntäminen kirjastossa kirjaston käyttäjäkyselyn vaikuttavuus kirjaston toimintaan sekä tieteellisten kirjastojen yhteistilastojen hyödyntäminen Yhteyshenkilöt Kirjastonjohtaja Minna Koistinen, , Kirjasto Informaatikko Teija Harju, , Kirjasto Toimii näyttönä myös kohteeseen 6. Laadunvarmistusjärjestelmän toiminnan seuranta, arviointi ja jatkuva kehittäminen. Tiivistelmä Kirjasto käyttää toimintansa arvioinnissa ja sen pohjalta tehtävien kehittämissuunnitelmien laatimisessa mm. Kansalliskirjaston koordinoimaa kirjastojen valtakunnallista käyttäjäkyselyä sekä Kansalliskirjaston ylläpitämää Suomen tieteellisten kirjastojen yhteistilastoa. Valtakunnallisen käyttäjäkyselyn tuloksia käytetään ennen kaikkea käytännön tasolla kehitettäessä kirjaston toimintaa. Yhteistilasto puolestaan on erinomainen työkalu toiminnan tehokkuuden ja taloudellisuuden arvioinnissa. Molempia kirjasto hyödyntää seuraamalla oman toimintansa kehittymistä sekä vertaamalla toimintaansa muihin vastaavan kokoisiin monialaisten ammattikorkeakoulujen kirjastoihin. Näyttö täydentää ja todentaa prosessikuvausta (2d:3 Kirjasto- ja tietopalvelut tukiprosessi). Kuvaus Kirjastojen valtakunnallinen käyttäjäkysely Käyttäjäkysely (aikaisemmalta nimeltään asiakaskysely) toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna Sen jälkeen se on toteutettu joka toinen vuosi. Kysely on suunnattu kaikille kirjaston asiakkaille, jolloin palautetta saadaan sekä Oamkin opiskelijoilta ja henkilökunnalta että Oamkin ulkopuolisilta asiakkailta. Mahdollisimman suuren vastaajamäärän saavuttamiseksi kyselyä on markkinoitu kaikille asiakkaille kirjaston www-sivulla ja Leevi-kokoelmatietokannan etusivulla. Niiden lisäksi kyselyn markkinointiin Oamkin opiskelijoille ja henkilökunnalle on käytetty sähköpostia ja Oamkin introja. Kansalliskirjastossa tehdään kyselyn tuloksista valtakunnallinen yhteenveto jokaiselle kirjastosektorille (yleiset, yliopisto-, ammattikorkeakoulu- ja erikoiskirjastot). Sen lisäksi kirjastot saavat käyttöönsä kaikki oman kirjastonsa asiakkaiden vastaukset. Oamkin kirjastossa vastauksista tehdään yhteenvetoja sekä koko kirjaston tasolla että toimipisteittäin. Kirjaston omien analyysien lisäksi Hanne Keränen (2010) Oamkin Liiketalouden yksiköstä on tehnyt kirjastolle opinnäytteen Muutoksia ja vaikuttavuutta: Oulun seudun ammattikorkeakoulun kirjasto kansallisissa käyttäjäkyselyissä (https://intraweb.oamk.fi/kirjasto/hallinto/tk/) Kyselyn tulosten perusteella tehdään kehittämissuunnitelmia ja -toimenpiteitä. Jokaisessa toimipisteessä laaditaan asiakkaille tiedote, jossa kerrotaan, miten kyselyn tulokset huomioidaan (LIITE 1.Tiedote käyttäjäkyselyn tuloksista Luonnonvara-alan kirjaston asiakkaille). Käyttäjäkyselyn pohjalta tehdyt kehittämistoimenpiteet ovat olleet pääasiassa hyvin konkreettisia ja näkyviä. Esimerkkejä toimenpiteistä, joita käyttäjäkyselyn tulosten pohjalta kirjastotasolla tai yksittäisissä toimipisteissä on tehty. Palveluista tiedottamista on lisätty mm. www-sivujen uudistuksilla ja uusien tiedotuskanavien käyttöönotolla. Kurssikirjojen laina-aikaa on lyhennetty, jolloin ne kiertävät nopeammin ja useampi opiskelija saa kirjat käyttöönsä. Kiinnitetty enemmän huomiota aineiston varausjonoihin ja niiden perusteella hankittu lisäkappaleita. Hankittu kurssikirjoja e-aineistona kirjojen saatavuuden parantamiseksi. Järjestetty vapaaehtoisia tiedonhankinnan opetustunteja. Lisätty aukioloaikoja. Tarvittaessa ilta-aukiolojen mahdollistamiseksi on palkattu opiskelijapäivystäjiä. Aineistoa on järjestetty hyllyissä uuteen järjestykseen aineiston löytyvyyden parantamiseksi, esim. luopumalla av-aineiston luokituksesta ja asettamalla aineisto numerojärjestykseen. Tietokoneiden lisätarpeeseen on vastattu mm. hankkimalla kannettavia tietokoneita, joita asiakkaat voivat käyttää haluamissaan kirjaston tiloissa (ryhmätyöhuoneet, lukusali, parvi yms.). Tiloja on järjestelty ja uusien tilojen suunnittelussa on huomioitu käyttäjäkyselyssä saatu palaute. Karsittu kirjakokoelmaa, jotta on saatu tilaa hiljaisille lukupaikoille. Hiljaista lukutilaa on järjestetty myös kirjaston tilojen ulkopuolelta.

12 Vaihdettu ja hankittu kalusteita. Lisätty lukusalin kalusteiden jalkoihin huopatarrat hiljaisuuden edistämiseksi. Aloitettu kopio- ja tulostuspaperin myynti. Tiedotteet on julkaistu kirjaston www-sivulla sekä Oamkin henkilökunnan ja opiskelijoiden introissa. Toimipisteet ovat myös lähettäneettiedotteet sähköpostitse koulutusyksikkönsä opiskelijoille ja henkilökunnalle. Lisäksi Oamkin kirjasto on kiittänyt www-sivullaan käyttäjäkyselyyn osallistuneita (LIITE 2. Kiitokset käyttäjäkyselyyn vastanneille) ja yhteisölehti Oranssissa on julkaistu kyselyn tuloksia (LIITE 3. Käyttäjäkyselyn tuloksia toukokuun Oranssissa 2010). Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto Tieteellisten kirjastojen tilastotietokanta on otettu käyttöön vuonna 2002 ja se kootaan vuosittain. Tilasto sisältää kuusi osiota ja se mahdollistaa eri osioiden sisältämien tekijöiden yhteyksien tarkastelun. Osiot ovat: kirjastojen ja kehysorganisaatioiden perustiedot (mm. kirjaston toimipisteiden määrä, kehysorganisaation henkilökunnan ja opiskelijoiden määrä) kokoelmat (mm. aineiston määrä, aineiston kartunta ja poistot, uusien luettelointitietueiden määrä) kirjaston käyttö ja käyttäjät (mm. uusien asiakkaiden, aktiivisten lainaajien, lainojen, e-aineiston käytön, tiedonhankinnan opetustuntien ja opetukseen osallistuneiden määrä, ) aukioloajat ja tilat (mm. aukiolotunnit, aukiolopäivät, asiakaspaikkojen ja työasemien määrä, kirjaston neliömetrit) talous (mm. kirjaston toimintakulut, kirjastoaineistokulut, kirjaston rahoituksen jakautuminen) henkilökunta (henkilökunnan määrä, henkilötyövuodet, koulutuspäivät). jälkihoito ovat nähtävissä Oamkin henkilökunnan intrassa (Heimo > Kirjasto- ja tietopalvelut > Hallinto > Laadunvarmistus). Samoin intrassa ovat amk-kirjastojen tunnuslukujen vertailut. Yhteistilastosta kootut Oamkin kirjaston tunnusluvut puolestaan ovat nähtävissä kirjaston julkisilla www-sivuilla (http:// Sekä käyttäjäkyselyn valtakunnalliset tulokset että yhteistilasto ovat julkisia ja kaikkien saatavilla. LIITTEET LIITE 1. Tiedote käyttäjäkyselyn tuloksista Luonnonvara-alan kirjaston asiakkaille LIITE 2. Kiitokset käyttäjäkyselyyn vastanneille LIITE 3. Käyttäjäkyselyn tuloksia toukokuun Oranssissa 2010 LIITE 4. Tieteellisten kirjastojen yhteistilaston pohjalta laadittu tunnuslukuvertailu ja kuva Oamkin kirjaston käytön kehityksestä LIITE 5. Ote kirjaston työpaikkakokouksen muistiosta Kirjastossa tarkastellaan tekijöiden yhteyksiä ja vaikutuksia toisiinsa. Tunnusluvut ja niistä kootut taulukot sekä vertailut muihin amk-kirjastoihinovat yhtenä pohjana toiminta- ja kehittämissuunnitelmien laatimisessa. Samoin niitä käytetään johdonkatselmuksessa kirjaston toiminnan esittelyssä, arvioinnissa ja suunnittelussa sekä tarvittaessa kehittämishankkeiden perusteluina (LIITE 4.Tieteellisten kirjastojen yhteistilaston pohjalta laadittu tunnuslukuvertailu ja kuva Oamkin kirjaston käytön kehityksestä). Lisäksi tunnuslukuja ja tilastoja on käytetty yksiköiden kanssa käytävissä aineistorahaneuvotteluissa. Käyttäjäkyselyn ja yhteistilaston käsittely Sekä käyttäjäkyselyn tulokset että yhteistilastosta kootut taulukot ja vertailut on käsitelty työpaikkakokouksessa (LIITE 5. Ote kirjaston työpaikkakokouksen muistiosta ). Niitä käytetään myös prosessien mittareina. Samoin työpaikkakokouksessa käydään läpi kunkin kirjaston kehittämistoimenpiteet, jotka kirjastoissa on päätetty tehdä käyttäjäkyselyn pohjalta. Käyttäjäkyselyn markkinointi, tulokset ja

13 NÄYTTÖ 2D: 4, LIITE 1. Tiedote käyttäjäkyselyn tuloksista Luonnonvara-alan kirjaston asiakkaille ( ) Kiitos saadusta palautteesta! Palaute on aina tervetullutta, se antaa uusia kehittämisideoita tai antaa suunnan ja vahvistaa käynnissä olevien hankkeiden suunnitelmia. Kirjaston asiakaskyselyyn saatiin luonnonvara-alan kirjastosta vastauksia 104 eli noin 38 % opiskelijoista vastasi kyselyyn. Tilastollisen aineiston käsittely on vielä kesken, mutta avoimena palautteena esitettyihin kysymyksiin ja pohdintoihin voi jo antaa vastauksia: AUKIOLOAJAT: Syyskuun alusta pidennetään luonnonvara-alan kirjaston aukioloaikaa keskiviikkoisin tunnilla eli klo 16:45 saakka. Asiakaskäyntien perusteella päätetään myöhemmin kevään aukioloajoista. KURSSIKIRJAT: Oheismateriaalin hankinnassa tullaan jatkossa kiinnittämään nykyistä enemmän huomiota lisäkappaleiden määrään. Kurssikirjojen hankintamääriä arvioitaessa otetaan huomioon opintojaksolle osallistuvien määrä. Varausten seurannan ja palautteen perusteella hankitaan lisäkappaleita määrärahojen puitteissa, mutta todennäköisesti kurssikirjoja ei koskaan tule riittämään omasta kirjastosta samanaikaisesti jokaiselle. LEHDET: Tieteellisten lehtien elektroninen julkaiseminen on varsin laajaa ja ne hankitaan kirjastoon yleensä kansallisessa yhteistyössä (FinElib-konsortio)esim. Ebrary, Elsevier että Ebsco palvelut. Elektronisen aineiston käyttöoikeudesta on aina solmittava sopimus palvelujen tarjoajan ja käyttäjien edustajien kanssa ja lisenssimaksut perustuvat yleensä käyttäjämääriin. Tietokannan etäkäytöstä on ohjeet Elektroniset aineistot sivulla kohdassa Tietokantojen etäkäyttö. Valitettavasti kotimaisia maatalous- ja puutarha-alan, maisemasuunnittelun ammattilehtiä eivät kustantajat tarjoa elektronisena. Muutama kotimainen tieteellinen lehti on saatavilla: Agricultural and Food Science in Finland ja Open access lehtiä: Silva Fennica, Metsätieteen aikakauskirja ja BorealEnvironmentalResearch Vuoden alusta kirjastoon on tullut vihersisustuksen ammattilaisille suunnattu Interiorscape: America sonly magazine for the plantscapebusinessperson lehti, valitettavasti suomen kielellä vastaavan tasoista ammattilehteä ei ilmesty. Liiketalouden ja markkinoinnin lehtiä, esim. Markkinointi & Mainonta, Talouselämä, sisältyy Talentumin lehtiarkisto palveluun (ks. Elektroniset aineistot). HENKILÖKUNTA: Kirjaston perusrutiinit varaaminen, lainaus, uusiminen ja palautus on järjestetty itsepalveluna, jotta henkilökunnalla olisi enemmän aikaa asiakkaiden henkilökohtaiseen opastukseen. Henkilökunta opastaa ja ohjaa mielellään kirjaston palvelujen ja aineiston käytössä sekä auttaa tiedonhakuongelmissa. Lisätietoa palveluista kirjaston sivuilla kohdassa Palvelut. TILAT: Uuden kirjastotilan sisustaminen on kesken ja toivotaan, että viimeistelyn myötä myös viihtyvyys lisääntyy. Kirjastoon on pyritty sijoittamaan tiloja erilaisia tarpeita varten esim. ryhmätyötilat ja käsikirjastossa on pari lukupaikkaa ja parvella on työpöytiä, joita voi yhdistellä. Parven valaistus on heikko, mutta asia korjataan kesän aikana. LAITTEISTOT Syksyn aikana kirjastoon saataneen kaksi kannettavaa tietokonetta. Tiloissa on langaton verkko, joten koneita voisi tarpeen mukaan käyttää esim. ryhmätyötiloissa tai parvella. Kiitoksia mielipiteistä! Lisää palautetta ja kysymyksiä voi esittää suoraan henkilökunnalle tai myös oamk.fi tai kirjaston palautelomakkeella, joka löytyy mm. jokaisen kirjaston sivun alareunasta. Terveisin Hilkka Alila ja Minna Helin Informaatikot Luonnonvara-alan kirjasto

14 NÄYTTÖ 2D: 4, LIITE 2.Kiitokset käyttäjäkyselyyn vastanneille ( ) Kiitokset arvokkaasta palautteesta! Saimme kirjaston käyttäjäkyselyssä 1398 vastaajan arvioinnin palveluista, siis todella merkittävän määrän hyviä kehittämisehdotuksia ja mielipiteitä. Kirjastot ovat käsitelleet ehdotuksia ja lähettäneet jo palautettakin, lisää tuloksista ilmestyy toukokuun Oranssissa. Myös Oamkissa kyselyyn vastanneiden kesken on arvottu palkintoja. Onnetar suosi seuraavia: Sirpa Aalto (50 euron lahjakortti), Wang Han (30 euron lahjakortti ja Tuukka Niemi kirjapalkinto. Onnittelutvoittajille! Oamkinkirjastonhenkilökunta Thanks and congratulations from the Library staff! Thank you for your valuable feedback! We received evaluations about our library services from 1398 respondents in the library service questionnaire which means that we got a significant amount of good development suggestions and opinions. Library units have dealt with the suggestions and have already sent feedback on them. More results will be dealt with in the May-issue of Oranssi. Oulu UAS also drew some winners of prizes from among the respondents. The fortunate ones were the following persons: Sirpa Aalto (gift voucher of 50 euros), Wang Han (gift voucher of 30 euros) and TuukkaNiemi (book prize). Congratulations! The staff of the Library of Oulu UAS

15 NÄYTTÖ 2D: 4, LIITE 3. Käyttäjäkyselyn tuloksiatoukokuun Oranssissa 2010

16 NÄYTTÖ 2D: 4, LIITE 4. Tieteellisten kirjastojen yhteistilaston pohjalta laadittu tunnuslukuvertailu ja kuva Oamkin kirjaston käytön kehityksestä Kuva 1. Tunnuslukuvertailu 2010 Kuva 2. Tilasto kirjaston käytöstä vuosilta

17 NÄYTTÖ 2D: 4, LIITE 5. Ote kirjaston työpaikkakokouksen muistiosta muistio TYÖPAIKKAKOKOUS Aika tiistai klo Paikka Soten yksikkö (Professorintie 5), neuvotteluhuone C1120 (Poske) Läsnä suvi Autio teija Harju sanna Kallio katja Kivimäki minna Koistinen riitta Kokko (-> klo 15.05) pirkko Kuisma-Kursula kyösti Kuula minna Latva-Ranta henna Paajala riitta Pentinlehto pirkko Pietiläinen, puheenjohtaja satu Rantahalvari, sihteeri kirsi Sulonen, harjoittelija Oulaisten toimipisteestä tiina Tolonen petri Vestelin Käyttäjäkysely Pirkko Pietiläinen totesi, että käyttäjäkysely meni kokonaisuudessaan hyvin ja vastaajamäärä oli suuri. Intrassa olevia yhteenvetoraportteja katsottiin. Intrassa olevia toimipistekohtaisia yhteenvetoja esittelivät Pirkko Kuisma-Kursula Tekniikan kirjastosta, Minna Koistinen Sosiaali- ja terveysalan kirjastosta, Tiina Tolonen Kulttuurialan kirjastosta, Katja Kivimäki Liiketalouden kirjastosta ja Teija Harju Raahen korkeakoulukirjastosta. Myös Minna Latva-Ranta Luonnonvara-alan kirjastosta kertoi heidän saamastaan palautteesta. Oulaisten yhteenveto oli vielä kesken. Minna Koistinen tekee kirjaston webbisivuille Ajankohtaisiin tiedotteen käyttäjäkyselyn tuloksista ja jälkihoidosta. Linkit menevät Intrassa oleviin toimipistekohtaisiin yhteenvetoihin. Facebookiin muotoillaan sopivat ilmoitukset asiasta. Keskusteltiin myös Oranssi- ja Osakolainen lehtiin tehtävistä artikkeleista, mutta todettiin, että tämä voi olla myöhäistä tälle keväälle. Tiina Tolonen toi käyttäjäkyselyn kommentteihin liittyen esiin Opintojaksorekisterin puutteet: kirjojen nimet saattavat olla väärinkirjoitettuja tai rekisteristä saattaa löytyä kursseja, jotka eivät ole toteutuneet. Näistä tulisi antaa palautetta opetusyksikköön. Johanna Lehisalolle Rehtorin toimistoon voi lähettää korjauspyynnöt kirjoitusvirheistä sekä toimimattomista linkeistä, joita löytyy varsinkin, jos nimissä on erikoismerkkejä. Hänelle voi antaa palautetta myös rekisterin käytettävyydestä. 7. Tilastot 2009 Riitta Pentinlehto esitteli edellisen vuoden tilastoyhteenvetoja, jotka sisältävät yhteistilaston tunnuslukuja ja tilastovertailua (Liitteet 1 ja 2). Ko. tilastoja oli esitelty myös Johdon katselmuksessa, missä ne olivat saaneet kiitosta. Oamkin kirjaston käytön kehityksessä huomioitiin erityisesti tietokantojen käytön määrän lisääntyminen, sen sijaan esimerkiksi lainamäärät ovat pysyneet suunnilleen samoina vuodesta toiseen. Kuormitetuimpia toimipisteitämme tilastojen valossa näyttäisivät olevan Liiketalouden ja Oulaisten Soten kirjastot. Soten kirjaston opetusmäärät ovat olleet huomattavan korkeat. Vertailtaessa muihin Suomen suunnilleen samankokoisiin ammattikorkeakoulukirjastoihin voitiin todeta, että Oamkin kirjastojen käyttö ja lainamäärät ovat keskimääräistä suurempia ja tietokantojen käyttö keskimääräistä tasoa. Kirjaston käytön suhde rahoitukseen on tehokasta. Opiskelijoita/henkilötyövuosi osuus oli vertailutaulukon pienin. 8. Laatu / Sisäinen auditointi Teija Harju kävi läpi ajankohtaisia asioita laatuun liittyen. Kirjaston sisäinen auditointi on saanut paljon kiitosta. Teija Har-

18 ju esitteli siellä esiin tulleita kehittämistarpeita. Yksi näistä oli Suoran palautteen dokumentointi. Teija Harju on avannut keskustelualustalle paikan, johon voidaan tallentaa tällaista suoraa asiakaspalautetta. Teija Harju teki myös katsauksen tulevaan toiseen sisäiseen auditointiin, joka on kirjaston osalta Samana päivänä auditoidaan myös viestintä- ja IT-palvelut. Tähän auditointiin valmistaudutaan syyskuusta 2010 lähtien perehdyttämällä, tiedottamalla ja auditointinäyttöjä keräämällä. Ks. https://intraweb.oamk.fi/kirjasto/hallinto/laatu/#d6 (Kirjaston laadunvarmistustyön tilannekatsaus ). --- Alkuperäinen muistio löytyy osoitteesta: https://intraweb.oamk.fi/utils/opendoc.php?awrfzg9rdw1lbnr0at0xmzyyoq==

19 NÄYTTÖ 2D: 5 Tietohallinto ja IT-palvelut -tukiprosessi Tavoitteet ja tarkoitus IT-tukiprosessin tarkoituksena on tukea ja kehittää ydinprosesseja ja muita tukiprosesseja IT-asioissa. IT-palveluiden tavoitteena on selkeä Oamkin tavoitteita tukeva IT-strategia, jonka avulla saadaan taloudellinen ja toimiva IT-hallinto ja -arkkitehtuuri. Toimiva käytön tuki sekä tietohallinto yhdessä ajanmukaisten, luotettavien IT-järjestelmien kanssa antavat asiakkaille mahdollisuuden keskittyä omiin prosesseihin. Osaprosessit Tietohallinto ja IT-palvelut -tukiprosessia toteutetaan kuuden osaprosessin avulla (kuva 1): IT-hankinnat -osaprosessin tehtävänä on toteuttaa kaikki IT-laitteisiin ja ohjelmistoihin liittyvät hankinnat kustannustehokkaasti aina laitteiston tarvekartoituksesta asennusvaiheeseen sekä auttaa yksiköitä IT-laitteisiin ja ohjelmistoihin liittyvissä hankinnoissa. Ohjelmistohallinto -osaprosessin tehtävänä on hankkia ja ylläpitää yhteiskäyttöisiä ohjelmistoja aina ohjelmistoon liittyvästä hankintapyynnöstä siihen saakka, että ohjelmisto poistetaan käytöstä. IT-järjestelmien tekninen kehittäminen -osaprosessin tehtävänä on hallita jatkuvaa muutosta liittyen järjestelmien palvelukykyyn sekä käytettävyyteen. Sovelluskehitys -osaprosessin avulla ylläpidetään ja kehitetään sellaisia ohjelmistoja, jotka tehdään tiivisti yhteistyössä ydinprosesseja tukien. Käytön tuki -osaprosessi varmistaa IT-järjestelmien käytettävyyttä parantamalla ja kehittämällä IT-järjestelmiä ja palvelua. Tietoturvan kehittäminen -osaprosessi toimii kaikissa sähköisiin järjestelmiin liittyvissä prosesseissa siten, että taataan tietojen luottamuksellisuus, eheys, käytettävyys sekä käyttöoikeudet. Seurantaan liittyvät mittarit IT-palveluiden mittaristoja kehitetään koko ajan toimivammaksi. Helpdeskiin tulevasta palautteesta, lokeja seuraamalla sekä tietokantojen käyttötilastoilla voidaan mitata käyttömääriä sekä kehittämiskohteita. Lisäksi tietojärjestelmistä tehdään tarvittaessa käytettävyystutkimuksia.seurantamittarit löytyvät henkilöstöintra Heimosta (Heimo: IT-palvelut > Seuranta). Arviointi IT-palveluiden palaverikäytännön mukaan tiimeissä käydään kahden viikon välein aina saatu palaute läpi ja niiden perusteella arvioidaan käytössä olevia järjestelmiä ja toimintoja. Myös lokeja sekä tietokantojen käyttötilastoja arvioidaan säännöllisesti. IT-palveluiden organisointi Kuntayhtymässä toteutettiin vuoden 2011 alussa IT-palveluiden keskittäminen kuntayhtymätasolle. Tavoitteena on parantaa palvelua ja kustannustehokkuutta suuren yksikön tuomien etujen avulla. Kuva 1. Tietohallinto ja IT-palvelut -tukiprosessi ja osaprosessit osana Oamkin prosessikokonaisuutta.

20 Kuva 2. IT-palveluiden organisaatio alkaen.

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista Viides valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2013. KTAMKn vastauksia kertyi 282 kappaletta.

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista Neljäs valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2010. KTAMKn vastauksia kertyi 330 kappaletta.

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Ammattikorkeakoulukirjastot I TAUSTATIEDOT 1.3 Asema kpl % Osuus % 1 amk-opiskelija 8965 77.2 2 amk-opettaja 1312 11.3 3 muu henkilökunn.

Lisätiedot

Kirjastojen muuttuva toimintaympäristö haastaa perinteiset mittaustavat

Kirjastojen muuttuva toimintaympäristö haastaa perinteiset mittaustavat Kirjastojen muuttuva toimintaympäristö haastaa perinteiset mittaustavat Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät, Lahti 1.10.2015 Markku Laitinen, Kansalliskirjasto markku.laitinen@helsinki.fi Toimintaympäristön

Lisätiedot

Päivi Jokitalo. Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut. Kirjastojen käyttäjäkysely

Päivi Jokitalo. Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut. Kirjastojen käyttäjäkysely Päivi Jokitalo. Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen käyttäjäkysely Tämän päivän sisällöt : Kirjastojen käyttäjäkysely erikoiskirjastojen vastaukset 2010 kyselyn kehittäminen jatkossa

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006 AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006 Ammattikorkeakoulujen toinen yhteinen kirjaston asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin 14.3.-13.4.2006 lähes samansisältöisenä kuin vuonna 2004. Vastausten

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs, Huone C222

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs, Huone C222 Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 3/2008 1 (5) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2008 Aika 15.9.2008 klo 12.00 15.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs,

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Theseus avoimen julkaisutoiminnan edistämisen välineenä ammattikorkeakouluissa

Theseus avoimen julkaisutoiminnan edistämisen välineenä ammattikorkeakouluissa Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla. Tarkastele käyttölupaa osoitteessa http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Theseus avoimen julkaisutoiminnan edistämisen

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 12.-13.10.2011 Soile Pylsy, CSC CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Puhuja? Soile Pylsy, asiantuntija

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Helsingin yliopiston kirjasto 1

Helsingin yliopiston kirjasto 1 Helsingin yliopiston kirjasto 1 TIETEELLINEN TIETO KUULUU KAIKILLE Suomessa tieteelliset kirjastot ovat avoinna kaikille ja tarjoavat esteettömän pääsyn tieteellisen tiedon lähteille. Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kokoelmapolitiikka on voimassa 29.8.2011 alkaen. 1. KOKOELMAPOLITIIKAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Kokoelmapolitiikan yhtenä tarkoituksena on olla apuna kirjaston

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Aki Kangas & Maria Nummela

Aki Kangas & Maria Nummela Kirjastot löytävät käyttäjänsä hakupalvelujen käytettävyydessä ja aineistojen saatavuudessa kehitettävää Aki Kangas & Maria Nummela Kansalliskirjasto ja kirjastoverkko toteuttivat kansallisen asiakaskyselyn

Lisätiedot

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi?

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? DSpace-käyttäjäryhmän tilastoseminaari Kansalliskirjaston auditoria, 3.11.2009 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Miksi verkkopalveluiden

Lisätiedot

INFORMAATIOLUKUTAITO OPETUSSUUNNITELMISSA SeAMK:ssa

INFORMAATIOLUKUTAITO OPETUSSUUNNITELMISSA SeAMK:ssa INFORMAATIOLUKUTAITO OPETUSSUUNNITELMISSA SeAMK:ssa - sitkeyttä, suunnittelua ja sopivasti sattumaa Kohti Jupiteria? IL-OPSiin / Tieteiden talo Informaatikko Leena Elenius Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

LAATUTYÖSTÄ JA AUDITOINNISTA TTY:N KIRJASTOSSA

LAATUTYÖSTÄ JA AUDITOINNISTA TTY:N KIRJASTOSSA LAATUTYÖSTÄ JA AUDITOINNISTA TTY:N KIRJASTOSSA Kaija Jääskeläinen, Tampereen teknillinen yliopisto Kirjasto Taustaa laadunvarmistusjärjestelmään ja auditointiin 2 Kirjastossa perinteisesti tehty työtä

Lisätiedot

Palveluksessasi 24/7.

Palveluksessasi 24/7. Palveluksessasi 24/7 www.savonia.fi/kirjasto Tekijä: Anne Mikkanen Microkadun kampuskirjasto Opistotien omatoimikirjasto Savonia-ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelut Iisalmessa Iisalmen kampuskirjasto

Lisätiedot

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjastostartti 4.9.2012, Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta tietoasiantuntija Heikki Laitinen heikki.laitinen@uef.fi Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjasto osana yliopistoyhteisöä

Lisätiedot

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun Uudistetun Janettiedonhakupalvelun kehittäminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto 17.3.15 Anne Pajunen YMP13S1 Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu tarjoaa hakumahdollisuuden

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010. Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki.

Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010. Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki. Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010 Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki.fi Tammikuu 2011 Palvelukyselyn vastaajat sektoreittain yleinen kirjasto

Lisätiedot

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjastostartti, hammaslääketiede, lääketiede, ravitsemustiede, ergonomia, kansanterveystiede, liikuntalääketiede 6.9.2012, palvelupäällikkö Tuulevi Ovaska Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi

Lisätiedot

Tilannekatsaus 1 (6) Teema 6: Jatkuva oppiminen, innovointi ja parantaminen. LAMPPU2015-hanke

Tilannekatsaus 1 (6) Teema 6: Jatkuva oppiminen, innovointi ja parantaminen. LAMPPU2015-hanke Tilannekatsaus 1 (6) Teema 6: Jatkuva oppiminen, innovointi ja parantaminen Koulutuksen järjestäjä arvioi omaa nykyistä laatu- ja toimintajärjestelmänsä mm. pilotoimalla OKM:n valmisteilla olevia laatujärjestelmäkriteereitä.

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Kirjaston muutos saneerausta vai palveluiden kehittämistä (case UEF)

Kirjaston muutos saneerausta vai palveluiden kehittämistä (case UEF) Kuvallinen aloitussivu, kuvan koko 230 x 68 mm Kirjaston muutos saneerausta vai palveluiden kehittämistä (case UEF) Parasta on muutos kirjastopalveluiden avoin tulevaisuus seminaari 28.20.2016 31.10.2016

Lisätiedot

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017 LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Laadunohjausryhmä hyväksynyt 19.1.2017 J Y V Ä S K Y LÄ N Y LI O PI S T O 26.1.2017 YLEISTÄ Jyväskylän yliopiston laadunhallinta määritellään

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN?

KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN? KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN? Terhi Skaniakos Erikoissuunnittelija Strateginen kehittäminen Kurssipalautejärjestelmä Tarkoituksena on kerätä systemaattista palautetta yliopiston kaikista tutkinto-opiskelijoille

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI ASIAKKAAT SIDOSRYHMÄT TIETOJÄRJESTELMÄ- PALVELUT TEHTÄVÄT JA PALVELUT MITTARIT KÄSITTEET TIEDOT ROOLIT JA VASTUUT JOHTAMISEN PROSESSIT KYVYKKYYDET

Lisätiedot

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat ASIO OHJEET Ohjeen sisällys 1. Hakemuksen sijainti... 1 2. Hakemuksen täyttäminen...1 3. Hakemuksen lähettäminen... 4 4. Hakemuksen käsittely ja päätös... 4 4.1 Hakemuksen

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON PERUSOPETUKSEN OPISKELIJAPALAUTEJÄRJESTELMÄ

LAPIN YLIOPISTON PERUSOPETUKSEN OPISKELIJAPALAUTEJÄRJESTELMÄ LAPIN YLIOPISTON PERUSOPETUKSEN OPISKELIJAPALAUTEJÄRJESTELMÄ Yhdeksi perusopetuksen laatutavoitteeksi on määritelty kattava opetuksen palautejärjestelmä, jonka keskeinen osa on opiskelijapalaute. Laadukasta

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

ALPE. Erityisoppilaitosten haku Muu perusopetuksen jälkeisen koulutuksen haku

ALPE. Erityisoppilaitosten haku Muu perusopetuksen jälkeisen koulutuksen haku ALPE Erityisoppilaitosten haku Muu perusopetuksen jälkeisen koulutuksen haku Käsiteltävät asiat Taustaa Tiivistelmä keskeisistä muutoksista Muutokset hakijan kannalta Muutokset virkailijan kannalta Avoimet

Lisätiedot

Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje

Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje Lapin korkeakoulukonsernin (LUC) tunnusten/visuaalisen ilmeen käyttöperiaatteet korkeakoulujen viestintämateriaaleissa ja korkeakoulujen tunnusten/visuaalisen

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

MINÄ OSAAN MITTARISTO INFORMAATIOLUKUTAIDON OPETUKSEEN JA ARVIOINTIIN

MINÄ OSAAN MITTARISTO INFORMAATIOLUKUTAIDON OPETUKSEEN JA ARVIOINTIIN MINÄ OSAAN MITTARISTO INFORMAATIOLUKUTAIDON OPETUKSEEN JA ARVIOINTIIN Amkit-konsortion pedagoginen työryhmä selvitti keväällä 2008 IL-ydinainesanalyysin käyttöä. Selvityksestä kävi ilmi, että ydinainesanalyysin

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymä - tilannekatsaus. OKM kirjastopäivät Kristiina Hormia-Poutanen

KDK-asiakasliittymä - tilannekatsaus. OKM kirjastopäivät Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä - tilannekatsaus OKM kirjastopäivät 15.11.2011 Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä tavoitteita Kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteistyö Yhteinen asiakasliittymä kansallinen,

Lisätiedot

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata.

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata. 09.12.2015 1 (5) n käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan sairaanhoitopiirissä tehdään paljon hyvää kehittämistyötä eri vastuualueilla ja yksiköissä. Laajan kehittämistyön näkyväksi tekemisen

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

SILMAT-INTRANET -OHJE

SILMAT-INTRANET -OHJE SILMAT-INTRANET -OHJE Sisällysluettelo 1 Intranet... 3 2 Etusivu... 3 3 Ohjelmat... 3 3.1 Kalenteri... 4 3.1.1 Tapahtuman lisääminen... 4 3.1.2 Tapahtuman muokkaaminen... 4 3.2 Kehyskysely... 5 3.3 Kirjastot...

Lisätiedot

VUODEN 2014 ULKOISEEN

VUODEN 2014 ULKOISEEN VUODEN 2014 ULKOISEEN AUDITOINTIIN VALMISTAUTUMINEN Koulutusneuvosto 9.2.2012 pirjo.halonen@jyu.fi 050 428 5315 Ulkoinen auditointi Edellinen auditointi 2008. Toteuttaja Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

Seuranta ja raportointi KA2-hankkeessa. CIMO, Helsinki

Seuranta ja raportointi KA2-hankkeessa. CIMO, Helsinki Seuranta ja raportointi KA2-hankkeessa CIMO, Helsinki 16.9.2016 Esityksen sisältö 1. Hankkeen sisäinen seuranta ja raportointi 2. Raportointi kansalliselle toimistolle & hankkeiden monitorointi a) Väliraportti

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

LAADUNHALLINNNAN KEHITTÄMINEN

LAADUNHALLINNNAN KEHITTÄMINEN LAADUNHALLINNAN KEHITTÄMINEN 2012 1. KORKEAKOULUN LAATUPOLITIIKKA t Laadunhallinnan jalkauttaminen laitoksille ja koulutusohjelmiin - EFQM-itsearvioinnin käytön kehittäminen - OPS- katselmusten kehittäminen,

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku Kansainvälistymisen haasteet Marja-Liisa Niemi 25.11.2010 TerveysNet, Turku Tausta ja tavoitteet Hallitusohjelma "Korkeakoulutuksen kansainvälistymiselle luodaan kansallinen strategia, jolla opiskelijoiden,

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjastostartti 6.9.2012, farmasia, hoitotiede, terveyden biotieteet tietoasiantuntija Heikki Laitinen heikki.laitinen@uef.fi Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjasto osana yliopistoyhteisöä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokous n:o 8/2012, klo Annu Ristola p Paikka: KE (Student Center)

PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokous n:o 8/2012, klo Annu Ristola p Paikka: KE (Student Center) OULUN YLIOPISTO TUTKIJAKOULUN JOHTORYHMÄN PÖYTÄKIRJA, KOKOUS 8/2012 Aika Tiistai 21.8.2012 klo 8.15 10.00 Paikka: KE 1021-2, Student Center Käsiteltävät asiat 1/2012 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kansalliskirjaston julkaisuarkistopalvelut. Jyrki Ilva Erikoiskirjastojen neuvosto,

Kansalliskirjaston julkaisuarkistopalvelut. Jyrki Ilva Erikoiskirjastojen neuvosto, Kansalliskirjaston julkaisuarkistopalvelut Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Erikoiskirjastojen neuvosto, 9.12.2011 Julkaisuarkiston idea Julkaisuarkiston (open repository, institutional repository)

Lisätiedot

Tuloksista toimenpiteisiin Kirjastojen käyttäjäkysely 2013 arvioinnin työvälineenä

Tuloksista toimenpiteisiin Kirjastojen käyttäjäkysely 2013 arvioinnin työvälineenä Tuloksista toimenpiteisiin Kirjastojen käyttäjäkysely 2013 arvioinnin työvälineenä OKM:n kirjastopäivät 28.11.2013 Anna Niemelä Kansalliskirjasto Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely Toteutettu vuosina

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kokonaisarkkitehtuuri

Aalto-yliopiston kokonaisarkkitehtuuri Aalto-yliopiston kokonaisarkkitehtuuri Tietohallinto 30.9.2008 Satu Kekäläinen AALTO-YLIOPISTO Aalto-yliopisto aloittaa 1.1.2010 TIETOHALLINTO Helsingin kauppakorkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Opetuksen ja opiskelun itsearviointi vs

Jyväskylän yliopisto Opetuksen ja opiskelun itsearviointi vs LAITOS Jyväskylän yliopisto Opetuksen ja opiskelun itsearviointi vs. 231105 Tämän taulukon tarkoituksena on auttaa laitoksia kuvailemaan opetus- ja opiskelukulttuuriaan ja/tai niiden tukitoimien ominaisuuksia.

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Ajankohtaista Erasmusintensiivikursseista. Erasmus-neuvottelupäivä Ulla Tissari

Ajankohtaista Erasmusintensiivikursseista. Erasmus-neuvottelupäivä Ulla Tissari Ajankohtaista Erasmusintensiivikursseista Erasmus-neuvottelupäivä 29.3.2012 Ulla Tissari Katsaus hakukierrokseen 2012 Hakemuksia yhteensä 41 kpl (29 kpl 2011), joista 14 jatkohakemusta 27 uutta hakemusta

Lisätiedot

Palautepalvelut. Salla Sainio

Palautepalvelut. Salla Sainio Palautepalvelut Salla Sainio 22.4.2013 1 Mitä kehitetään ja kenelle? Kansalliset asiakaspalautekyselyt: luodaan Suomeen asteittain yhtenäiset asiakaspalautekyselyt ensimmäisenä neuvoloihin ja suun terveydenhuoltoon

Lisätiedot

ProAMK. KOTA-AMKOTA Seminaari. Helsingin yliopisto ProAMK-2007-Orama

ProAMK. KOTA-AMKOTA Seminaari. Helsingin yliopisto ProAMK-2007-Orama ProAMK KOTA-AMKOTA Seminaari Helsingin yliopisto 6.11.2007 "You can t solve current problems with current thinking because current problems are the result of current thinking." Albert Einstein Agenda Mikä

Lisätiedot

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen PROSESSIKAAVIO ammattiosaamisen arviointi (näytöt) (luonnos 5) 15.8.2007 1 (7) OPISKELIJAN PROSESSI Valmentaudun topjaksoon Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näyttöpaikan Suunnittelen työssäoppimisen

Lisätiedot

Hankkeiden työ näkyväksi tuotekorteilla

Hankkeiden työ näkyväksi tuotekorteilla Hankkeiden työ näkyväksi tuotekorteilla Opin ovi klinikka 1.12.2011 Paula Tyrväinen (paula.tyrvainen@cimo.fi) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Esityksen sisältö 1.CIMO lyhyesti 2.Vaikuttavuudesta

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen

Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen Annu Jauhiainen Kirjastojen yhteiset palvelut Kansalliskirjasto Kirjastoverkkopalvelut Johtaminen Talous Viestintä Koulutus Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS. Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava

Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS. Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava 29.8.2012 29.8.2012 Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1 2op) Pakollinen opintojakso kandidaatintutkinnossa

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2873 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH PUBLIC LIBRARIES 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Lisätiedot

Kurssikirja sähköistyy Kotimaisten e-kurssikirjojen pilotointia korkeakouluissa

Kurssikirja sähköistyy Kotimaisten e-kurssikirjojen pilotointia korkeakouluissa Kurssikirja sähköistyy Kotimaisten e-kurssikirjojen pilotointia korkeakouluissa Sähköisen julkaisemisen päivä 28.9.2015 Kansalliskirjasto, tietoasiantuntija Paula Mikkonen Sisällys FinELibin e-kurssikirjahankkeen

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Science without Borders -ohjelman info & tapaaminen

Science without Borders -ohjelman info & tapaaminen Science without Borders -ohjelman info & tapaaminen INFO: Ohjelman tavoitteet & toiminnot Suomessa Miten Suomi tuli mukaan Science without Borders apurahaohjelmaan? Juha Ketolainen, CIMO Without borders:

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Irma Garam, CIMO Kv kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Jun- 12 Selvitys: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPO-päivä 10.11.2016 Eeva-Leena Forma opetuksen kehittämispäällikkö Opiskelijalähtöinen Korkeakoululähtöinen työn opinnollistaminen Työpaikkalähtöinen OPISKELIJALÄHTÖINEN

Lisätiedot

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Tuulikki Viitala Oulun seudun ammattikorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Opinnäytetyöt ja työelämä Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa

Lisätiedot

KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta

KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta Asiantuntijaseminaari Helsinki 26.11.2013 Markku Laitinen, Kansalliskirjasto Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto (KITT) KITT = Kirjastotilastotietokanta

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

Turvallisuuskysely. Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö

Turvallisuuskysely. Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö Turvallisuuskysely Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö "Yhteistyön jäsentämisen ja turvallisuustyön onnistumisen kannalta työn tärkeimmäksi

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot