d) Tuki- ja palvelutoiminnot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "d) Tuki- ja palvelutoiminnot"

Transkriptio

1 2 KORKEAKOULUN PERUSTOIMINTOj EN LAADUNvARMISTUKSEN KATTAv UUS ja vaikuttav UUS d) Tuki- ja palvelutoiminnot

2 2D Tuki- ja palvelutoiminnot SISÄLLYS 2d:1 Viestintä -tukiprosessi 2d:2 konseptiuudistus: Rohkeasti aito toimii näyttönä myös kohteeseen 5B 2d:3 Kirjasto- ja tietopalvelut -tukiprosessi 2d:4 Palautetiedon hyödyntäminen kirjastossa kirjaston käyttäjäkyselyn vaikut tavuus kirjaston toimintaan sekä tieteellisten kirjastojen yhteis tilastojen hyödyntäminen toimii näyttönä myös kohteeseen 6 2d:5 tietohallinto ja IT-palvelut -tukiprosessi 2d:6 Saapuvien vaihto-opiskelijoiden hakuprosessi (ESA) ja vastaanotto toimii näyttönä myös kohteisiin 2a ja 4 2d:7 Kansainvälistyminen eri prosesseissa 2d:8 erasmus harjoittelukonsortio. Yhteistyöllä ja yhteisellä hallinnolla laatua, näkyvyyttä ja liikkujia kansainväliseen Erasmus-harjoitteluun. toimii myös näyttönä kohteisiin 2c ja 4 2d: 9 Opintopsykologitoiminta opintojen ohjauksen lisäpalveluna toimii näyttönä myös kohteeseen 2a 2d:10 Ura- ja rekrytointipalvelut Oamkissa Tämän kohteen näyttöinä toimivat myös muiden kohteiden alle sijoitetut: 2c:2 Työllistymisen kehittäminen Liiketalouden yksikössä 3:3 Johdon tunnusluvut ja prosessien seurantatiedot 5a:1 Laatuleipuri-konseptin käyttö oamkin laadunvarmistusjärjestelmän jalkauttamisessa 5a:2 Oamkilaisen opas 7:1 Intrat Heimo, Oiva ja Aimo osana laadunvarmistusta

3 Kohteen alla on esitelty lyhyesti kaikki Oamkin tukiprosessit (ks. NÄYTÖT 2d:1, 2d:3 ja 2d:5). Niiden lisäksi kuvataan myös kansainvälistymistä (ks. NÄYTTÖ 2d:7), jota toteutetaan ydinprosessien (Opetus ja oppiminen sekä TKI-toiminta) kautta. Prosessikuvausten jälkeen on sijoitettu niiden laadunvarmistusta esimerkinomaisesti todentavat näytöt. Konseptiuudistus ja intrat Heimo, Oiva ja Aimo (ks. NÄYTÖT 2d:2 ja 7:1) sekä laadunvarmistuksen jalkauttamiseksi luotu laatuleipuri (ks. NÄYTÖT 5a:1 ja 5a:2) avaavat viestintä-tukiprosessin toimintaa. Palautetiedon hyödyntäminen (ks. NÄYTTÖ 2d:4) kertoo kirjasto ja tietopalvelut- tukiprosessista. Saapuvien vaihto-opiskelijoiden hakuprosessi (ks. NÄYT- TÖ 2d:6) todentaa sekä tietohallinto ja IT-palvelut -tukiprosessia että kansainvälistymistä. Kansainvälistymiseen liittyy myös Erasmus-harjoittelukonsortio (ks. NÄYTTÖ 2d:8). Tukiprosessien seurantaan ja arviointiin liittyy näyttö johdon tunnusluvuista (ks. NÄYTTÖ 3:3). Oamkin tuki-ja palvelutoiminnoista esitellään myös opintopsykologitoimintaa (ks. NÄYTTÖ 2d:9) sekä yksiköihin sijoitettuja ura- ja rekrytointipalveluja (ks. NÄYTÖT 2c:2 ja 2d:10).

4 NÄYTTÖ 2D: 1 Viestintä-tukiprosessi Tavoitteet ja tarkoitus Viestinnän tarkoituksena on oikein ajoitettu, tarkoituksenmukaisilla välineillä oikein kohdennettu tiedottaminen, sitouttaminen ja motivointi, identiteetin ja kulttuurin rakentaminen sekä tiedon välittäminen Oulun seudun ammattikorkeakoulun perustehtävästä ja tavoitteista sekä yhtenäisen imagon rakentaminen ja ylläpito. Oranssin lukijatutkimus sidosryhmäpalaute sosiaalisen median seuranta verkkosivujen kävijämäärä (Oamkin oma seurantatyökalu) verkkosivujen kävijämäärä (Google Analytics) Tukiprosessin ajantasaiset mittarit löytyvät henkilöstöintra Heimosta (Heimo: Viestintä > Seuranta). Viestinnän tavoitteita ovat: tiedottaminen, yhteisen identiteetin, yhteisöllisyyden ja kulttuurin luominen sekä imagon rakentaminen. Osaprosessit Viestinnän tukiprosessiin kuuluu kaksi osaprossia, jotka ovat: Viestinnän johtaminen, suunnittelu ja kehittäminen -osaprosessin tarkoituksena on johtaa, suunnitella ja kehittää Oamkin yksiköiden kokonaisviestintää järjestelmällisesti strategisia ohjaus- ja johtamis-, ydin- ja tukiprosesseja tukemalla. Tavoitteena on varmistaa Oamkin kokonaisviestinnän käytännön toimivuus ja yhtenäisyys sekä tuottaa operatiivisen toiminnan tarvitsemat suuntaviivat ja suunnitelmat. Asiakaspalvelu-prosessin tarkoituksena on toimeksiantojen toteuttaminen Viestintäpalvelujen toimesta. Tavoitteena on toimeksiantojen toteuttaminen tilauksen mukaan. Seuranta Viestinnän toimivuutta ja vaikuttavuutta mitataan seuraavilla mittareilla ja työkaluilla: asiakaspalaute mediaseuranta Arviointi Viestinnän prosessille laaditaan arviointisuunnitelma vuosittain. Suunnitelmassa on määritelty kriittiset menestystekijät ja niille kriteerit, joita seurataan edellä mainituilla mittareilla ja työkaluilla, kuten kyselyillä. Myöskin arviointiajankohdat, tavoitteet ja vastuuhenkilöt on määritelty arviointisuunnitelmassa. Viestinnän organisointi Oulun seudun ammattikorkeakoulun viestinnästä vastaa rehtori ja yksiköiden viestinnästä yksikönjohtajat. Viestintäpäällikkö vastaa viestinnän kehittämisestä, suunnittelusta, linjauksista ja ohjeistuksista. Oamkin ja yksiköiden kokonaisviestintää kehitetään järjestelmällisesti strategisia ohjaus- ja johtamis-, ydin- ja tukiprosesseja tukemalla. Oamkissa toimii Viestintäpalvelut, joka viestintäpäällikön johtamana toteuttaa ja koordinoi Oamkin viestintää keskitetysti (kuva 2). Tekniikan yksikköä lukuun ottamatta viestinnän osaprosessi kuuluu yksiköissä viestintävastaaville. Tekniikan yksikössä pilotoidaan uutta toimintamallia, jossa viestinnän osaprosessin omistaa yksikönjohtaja. Kuva 1. Viestinnän tukiprosessi ja osaprosessit osana Oamkin prosessikokonaisuutta.

5 Kuva 2. Viestinnän organisointi.

6 NÄYTTÖ 2D: 2 Konseptiuudistus: Rohkeasti aito Yhteyshenkilö Viestintäpäällikkö Anne-Maria Haapala, , Rehtorin toimisto Tiivistelmä Näyttö täydentää ja todentaa prosessikuvausta (2D:1 Viestintä -tukiprosessi). Oamkin viestinnän konseptin pohjana toimivat Oamkin strategia 2015, viestintäohjelma ja tehdyt kyselyt. Viestinnän konseptin perusajatus on Rohkeasti aito, joka tarkoittaa seuraavaa: Oamk on aito, rohkea, yhtenäinen, virkistävä ja luova. Konseptin kehittämistä varten Viestintäpalveluihin perustettiin työryhmä, joka hyväksytti kehitystyön vaiheet viestintäpäälliköllä. Konseptin on hyväksynyt Oamkin johtotiimi. Konsepti näkyy tällä hetkellä erilaisissa markkinointiviestinnän tuotteissa ja sitä jalkautetaan vaiheittain toimeksiantojen perusteella. Tausta Pohjana viestintäkonseptin uudistamiselle toimivat Oamkin 2015 strategia (ks. NÄYTTÖ 1:2) sekä henkilökunnalle suunnattu opaste- ja formaattikysely (syksy 2009), hankehenkilöstölle suunnattu kysely hankkeiden viestintämateriaaleista (kevät 2011), hakijoille suunnattu kysely Hakijan oppaasta (kevät 2010 ja kevät 2011) sekä yhtä aikaa viestintäkonseptin kanssa kehitetty Oamkin viestintäohjelma Keskusteleva korkeakouluyhteisö. Opaste- ja formaattikyselystä saatiin selville mitkä tuotteet ja palvelut toimivat. Kyselyn perusteella viestinnän linjauksia muutettiin avoimemmiksi ja asiakaslähtöisemmiksi. Hankehenkilöstölle suunnatulla kyselyllä haluttiin saada selville ovatko viestintäohjeet ja -työkalut käytettäviä sekä sitouttaa hankehenkilöstö Oamkin viestintälinjauksiin. Kyselyn tuloksia ei ole vielä ehditty analysoida. Hakijan oppaasta tehdyllä kysellyllä todettiin, että oppaiden kohderyhmä oli aiemmin väärä (ohjaajat). Kyselyn perusteella oppaiden sisältöä ja rakennetta muutettiin hakijoille sopivammaksi (mm. lisättiin opiskelijoiden omakohtaisia kokemuksia ja kuvia). Kysely toteutettiin uudelleen seuraavana vuonna ja todettiin, että tehdyt muutokset olivat hyviä. Kuvaus Konseptiuudistuksen tavoitteena oli luoda selkeä ja tunnistettava brändi, joka on dynaaminen, tulevaisuuteen suuntaava, ammattimaisuutta ja Oamkin ominaispiirteitä korostava. Oamkin viestinnän tavoitteena on tiedottaminen, yhteisen identiteetin, yhteisöllisyyden ja kulttuurin luominen sekä imagon rakentaminen. Yhtenäinen viestintäkonsepti edesauttaa tämän tavoitteen saavuttamisessa. Konseptin kehittämistyötä varten perustettiin Oamkin Viestintäpalveluissa työryhmä, johon kuului aluksi websuunnittelija (jäi myöhemmin vuorotteluvapaalle), kaksi graafista suunnittelijaa sekä suunnittelija/copywriter. Työryhmän puheenjohtajana toimi suunnittelija/copywriter. Rohkeasti aito -konsepti tarkoittaa seuraavaa: Oamk on aito, rohkea, yhtenäinen, virkistävä ja luova. Nämä ominaisuudet näkyvät niin, että olemme edelläkävijä opetuksessa ja tutkimus- ja kehitystyössä. Oamk, sen opiskelijat ja henkilökunta edustavat inhimillisyyttä ja rehellisyyttä arkipäivässä. Osaamisen annetaan näkyä. Oamk menee avoimesti ja rohkeasti muutosta kohti. Ollaan arjessa lähellä eri kohderyhmiä. Viestitään reaaliajassa vuorovaikutteisesti, ja valitaan viestintäkanavat rohkeasti tarkoituksen mukaan. Konseptiin päädyttiin, koska viestinnässä halutaan olla aitoja ja rehellisiä, eikä tehdä tyhjiä markkinointilupauksia. Työryhmä esitteli työn etenemistä ja tuloksia viestintäpäällikölle, joka vei konseptisuunnitelman Oamkin johtoryhmän hyväksyttäväksi Työ pilotoitiin uudistetussa hakijan oppaassa keväällä 2011 ja sen jälkeen verkkosivuuudistuksessa (sivut julkaistiin kesäkuussa 2011). Konseptin perusajatus (kuva 1) on hyväksytty. Konseptin idea jalkautetaan Oamkin viestintään vaiheittain eri tuotteisiin ja palveluihin vuosien 2011 ja 2012 aikana. Tällä hetkellä uuden konseptin mukainen ilme näkyy mm. opiskelijarekrytoinnin lehti-ilmoituksissa ja tapahtumissa; osastojen ilme ja esittelijöiden vaatetus ja heidän käyttämä tapa esitellä Oamkia on yhtenäinen (kuvat 2 ja 3). Ilme näkyy myös wwwsivuilla ja bannereissa, sosiaalisessa mediassa (Facebook), esitteissä ja postereissa, liikelahjoissa ja esittelyvideossa, joka valmistui syyskuussa Viestinnän konseptin käytännön soveltamisen tueksi tehdään myös brändikäsikirja, joka valmistuu keväällä Muissa tuotteissa Rohkeasti aito -konsepti näkyy uusien toimeksiantojen myötä, joita tulee viikoittain. Loppuvuoden 2011 aikana uudistetaan mm. power-

7 Kuva 1. Oamkin viestintäohjelman ydinkohdat.

8 point-pohjat, opasteet, kutsu- ja onnittelukortit sekä kuvataan uusia kuvia markkinointiviestinnälliseen käyttöön. Uudella viestintäkonseptilla pyritään siihen, että viestintä on koko organisaatiossa yhtenäistä ja strategian mukaista. Konsepti antaa kehyksen käytännön viestinnälle. Uuden konseptin mukainen viestintä on entistä kohdennetumpaa ja kohderyhmälähtöisempää, mm. viestintäkanavavalintoja mietitään tarkemmin. Pyritään väittämään oikea viesti, oikealla kanavalla, oikealle kohderyhmälle. Uuden konseptin toimivuutta ei ole vielä virallisesti tutkittu, mutta Oamkin henkilöstöltä toimeksiantojen sekä sidosryhmiltä messujen ja tapahtumien yhteydessä saatu asiakaspalaute on ollut pääosin positiivista. Lisätietoa Opaste- ja formaattikyselyt löytyvät Heimosta (Heimo: Arviointi > viestinnän johtaminen, suunnittelu ja kehittäminen > prosessin arviointiin liittyvät dokumentit) Viestinnän konseptiesitys ( ) löytyy Heimosta (Heimo: Dokumentit ja linkit > prosessiin liitetyt tiedostot). Kuva 2. Uutta konseptia pilotoitiin mm. Oamkin Vesibaarissa Qstockissa kesällä Kuva Heidi Tauriainen. Kuva 3. Uuden konseptin mukaisia vesipulloja Oamkin Vesibaarissa Qstockissa kesällä Kuva Heidi Tauriainen.

9 NÄYTTÖ 2D: 3 Kirjasto- ja tietopalvelut -tukiprosessi Tavoitteet Tarjota asiakkaille oppimis- ja tutkimusympäristö, jossa on ajantasaisia ja ammatillista osaamista tukevia aineistoja käytettävissä ja lainattavissa, verkkopalveluja, luku- ja työskentelypaikkoja, tulostus- ja kopiointimahdollisuudet ja jossa saa tukea ja ohjausta palvelujen käytössä ja tiedon hankinnassa. Tukea oppimista ja opetusta sekä tutkimus-, kehitys ja innovaatiotoimintaa täydentämällä Oamkin oppimis- ja tutkimusympäristöä palveluillaan, kokoelmillaan ja tiloillaan. Edistää Oamkin opiskelijoiden ja henkilökunnan tiedonhankintataitojen kehittymistä. Hankkia aineistot taloudellisesti siten, että kirjastoyksikön toimipisteiden kokoelmat täydentävät toisiaan. Kuvailla aineistojen sisältö tietokantaan asiakkaiden tiedontarpeita ja aineiston löytyvyyttä sekä paikallistamista varten sovittua tasoa noudattaen. Tarkoitus Kirjasto tarjoaa ajantasaiset ja asiakkaidensa tiedontarpeita vastaavat, ammatillista kehittymistä tukevat monipuoliset kokoelmat ja kirjastopalvelut. Näin kirjasto on osa ammattikorkeakoulun oppimis- ja tutkimusympäristöä. Kirjasto tukee itsenäistä opiskelua ja tiedonhankintataitojen kehittymistä tarjoamalla tiedonlähteitä, verkkopalveluja, luku- ja työskentelypaikkoja sekä neuvontaa ja tiedonhankinnan ohjausta ja opetusta. Asiakkaita palvelee osaava ja ammattitaitoinen, osaamistaan ja kirjaston toimintaa kehittävä henkilökunta. Laaja paikallinen, alueellinen ja valtakunnallinen yhteistyö eri toimijoiden kanssa varmistaa kirjaston kehittämisen asiakkaiden tarpeiden mukaan ja heidän tarpeitaan ennakoiden. Seuranta Kirjasto- ja tietopalvelujen tilastollisessa mittaamisessa työkaluna on Suomen tieteellisten kirjastojen yhteistilasto, johon kootaan ISO 2789 standardin mukaisesti tietoja kirjastojen kokoelmista, tietokannoista, käytöstä ja käyttäjistä. Samoin tilastossa on tietoja kirjaston aukiolosta, toimitiloista, taloudesta ja henkilökunnasta vuosittain. Tunnusluvuiksi on valittu paljolti tieteellisissä kirjastoissa yhteisesti käytettyjä tunnuslukuja, jotka saadaan suoraan yhteistilastosta ja mahdollistavat vertailut kirjastojen välillä. Mitattaessa prosessia kokonaisuutena määrälliset mittarit ovat: asiakaskäynnit + kirjaston www-sivujen verkkokäynnit / Oamkin ja 2. asteen opiskelijat ja henkilöstö kirjaston kokonaiskulut / Oamkin kokonaiskulut % (=kirjastoprosentti) lainat + elektronisten palveluiden aineiston lataukset / Oamkin opiskelijat ja henkilöstö. Laadullisena mittarina käytetään joka toinen vuosi toteutettavaa valtakunnallista kirjastojen käyttäjäkyselyä. Kysely kartoittaa kirjastossa asiointia ja eri palveluiden käyttöä ja tasoa useista eri näkökulmasta. Neljällä suurimmalla kokonaisuudella kysely selvittää kirjaston toimivuutta asiointi- ja oppimisympäristönä, miten aineistot vastaavat tiedontarpeita sekä niiden ajantasaisuutta ja riittävyyttä, kirjaston asiakaspalvelua, neuvontaa ja tiedonhaun opetusta sekä elektronisia palveluja. Vastaajat arvioivat asteikolla 1-5 kysytyn palvelun tärkeyden ja myös sen, kuinka hyvin kirjasto on onnistunut toteutuksessa. Kirjasto- ja tietopalvelut -prosessia mittaa kysymys Kirjaston palvelut kokonaisuutena ovat toimivia. Käyttäjäkyselyllä kartoitetaan myös kirjastopalvelujen vaikuttavuutta työhön, opiskeluun tai muuhun toimintaan. Arviointiasteikko kysymyksessä on muista kysymyksistä poikkeava: huomattavasti jonkin verran ei lainkaan en osaa sanoa. Vaikuttavuutta arvioidaan seuraavilla kysymyksillä: Helpottaneet tarvitsemieni aineistojen löytymistä. Helpottaneet alani seuraamista. Parantaneet opiskelujeni tai työtehtävieni laatua. Tehostaneet opiskelujani tai työskentelyäni. Edistäneet uusien ideoiden syntymistä. Muuta, mitä? Muita kuin edellä mainittuja yhteistilaston lukuja ja käyttäjäkyselyn tuloksia käytetään osaprosessien mittaamisessa. Kaikkia lukuja ja tuloksia arvioidaan ja verrataan kirjastoyksikön tasolla ja toimipisteittäin sekä Oamkin vertailuammattikorkeakouluikseen määrittelemien ammattikorkeakoulujen kirjastoihin.seurantamittarit löytyvät henkilöstöintrasta (Heimo: Kirjasto ja tietopalvelut > Seuranta). Seurannassa huomioidaan myös välitön asiakaspalaute, jota saadaan mm. asiakaspalvelussa, sähköpostitse ja wwwlomakkeella. Palaute dokumentoidaan ja tallennetaan henkilöstöintra Heimoon. Vaikuttavuus Kirjasto- ja tietopalvelut helpottavat ja tehostavat opiskelua ja työskentelyä tarjoamalla asiakkaidensa tarvitsemia aineistoja, tiloja, palveluja sekä neuvontaa, ohjausta ja opetusta. Kirjaston asiakkaina Oamkin opiskelijoiden ja henkilökunnan lisäksi on Oamkin ulkopuolisia ammatillista tietoa tarvitsevia henkilöitä, Oulun yliopiston ja Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteislaina-asiakkaat, Oulun seudun yrityksiä ja tutkimuslaitoksia sekä kotimaisia ja ulkomaisia kirjastoja. Näin ollen kirjasto- ja tietopalvelujen vaikutus ulottuu myös Oamkin ulkopuolelle. Osaprosessit Kirjasto- ja tietopalvelut -tukiprosessia toteutetaan kolmen osaprosessin avulla (kuva 1):

10 Aineistoprosessin tarkoituksena on hankkia kirjastoon kokoelmapolitiikan mukaisesti ajantasaisia ja tarkoituksenmukaisia aineistoja ja asettaa ne käytettäväksi kokoelmiin sekä tallentaa tiedot jo hankintavaiheessa kokoelmatietokantaan sovittujen ja hyväksyttyjen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Tarkoituksena on myös pitää kokoelma ajantasaisena poistamalla tai varastoimalla vanhentuneet ja huonokuntoiset aineistot.alaprosessit ovat Kokoelmien hallinta, Painetun ja muun fyysisen aineiston hankinta, Elektronisen aineiston hankinta sekä Luettelointi Asiakaspalveluprosessin tarkoitus on tarjota asiakkaille neuvontaa ja ohjausta palvelujen käytössä ja tiedon hankinnassa, aineiston käyttö- ja lainausmahdollisuuksia, luku- ja työskentelypaikkoja, asiakasliittymiä verkkopalvelujen käyttöön sekä tulostus- ja kopiointimahdollisuudet. Alaprosessit ovatlainaus, Tiedonhaun ohjaus, Asiakasliittymät, Asiakastietojen hallinta ja Palauttamaton aineisto ja laskutus. Tiedonhankinnan opetuksen prosessin tarkoituksena on tiedonhankintataitojen opettaminen Oamkin opiskelijoille ja henkilökunnalle. Kuva 1. Kirjasto- ja tietopalvelut -tukiprosessi ja osaprosessit osana Oamkin prosessikokonaisuutta.

11 NÄYTTÖ 2D: 4 Palautetiedon hyödyntäminen kirjastossa kirjaston käyttäjäkyselyn vaikuttavuus kirjaston toimintaan sekä tieteellisten kirjastojen yhteistilastojen hyödyntäminen Yhteyshenkilöt Kirjastonjohtaja Minna Koistinen, , Kirjasto Informaatikko Teija Harju, , Kirjasto Toimii näyttönä myös kohteeseen 6. Laadunvarmistusjärjestelmän toiminnan seuranta, arviointi ja jatkuva kehittäminen. Tiivistelmä Kirjasto käyttää toimintansa arvioinnissa ja sen pohjalta tehtävien kehittämissuunnitelmien laatimisessa mm. Kansalliskirjaston koordinoimaa kirjastojen valtakunnallista käyttäjäkyselyä sekä Kansalliskirjaston ylläpitämää Suomen tieteellisten kirjastojen yhteistilastoa. Valtakunnallisen käyttäjäkyselyn tuloksia käytetään ennen kaikkea käytännön tasolla kehitettäessä kirjaston toimintaa. Yhteistilasto puolestaan on erinomainen työkalu toiminnan tehokkuuden ja taloudellisuuden arvioinnissa. Molempia kirjasto hyödyntää seuraamalla oman toimintansa kehittymistä sekä vertaamalla toimintaansa muihin vastaavan kokoisiin monialaisten ammattikorkeakoulujen kirjastoihin. Näyttö täydentää ja todentaa prosessikuvausta (2d:3 Kirjasto- ja tietopalvelut tukiprosessi). Kuvaus Kirjastojen valtakunnallinen käyttäjäkysely Käyttäjäkysely (aikaisemmalta nimeltään asiakaskysely) toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna Sen jälkeen se on toteutettu joka toinen vuosi. Kysely on suunnattu kaikille kirjaston asiakkaille, jolloin palautetta saadaan sekä Oamkin opiskelijoilta ja henkilökunnalta että Oamkin ulkopuolisilta asiakkailta. Mahdollisimman suuren vastaajamäärän saavuttamiseksi kyselyä on markkinoitu kaikille asiakkaille kirjaston www-sivulla ja Leevi-kokoelmatietokannan etusivulla. Niiden lisäksi kyselyn markkinointiin Oamkin opiskelijoille ja henkilökunnalle on käytetty sähköpostia ja Oamkin introja. Kansalliskirjastossa tehdään kyselyn tuloksista valtakunnallinen yhteenveto jokaiselle kirjastosektorille (yleiset, yliopisto-, ammattikorkeakoulu- ja erikoiskirjastot). Sen lisäksi kirjastot saavat käyttöönsä kaikki oman kirjastonsa asiakkaiden vastaukset. Oamkin kirjastossa vastauksista tehdään yhteenvetoja sekä koko kirjaston tasolla että toimipisteittäin. Kirjaston omien analyysien lisäksi Hanne Keränen (2010) Oamkin Liiketalouden yksiköstä on tehnyt kirjastolle opinnäytteen Muutoksia ja vaikuttavuutta: Oulun seudun ammattikorkeakoulun kirjasto kansallisissa käyttäjäkyselyissä (https://intraweb.oamk.fi/kirjasto/hallinto/tk/) Kyselyn tulosten perusteella tehdään kehittämissuunnitelmia ja -toimenpiteitä. Jokaisessa toimipisteessä laaditaan asiakkaille tiedote, jossa kerrotaan, miten kyselyn tulokset huomioidaan (LIITE 1.Tiedote käyttäjäkyselyn tuloksista Luonnonvara-alan kirjaston asiakkaille). Käyttäjäkyselyn pohjalta tehdyt kehittämistoimenpiteet ovat olleet pääasiassa hyvin konkreettisia ja näkyviä. Esimerkkejä toimenpiteistä, joita käyttäjäkyselyn tulosten pohjalta kirjastotasolla tai yksittäisissä toimipisteissä on tehty. Palveluista tiedottamista on lisätty mm. www-sivujen uudistuksilla ja uusien tiedotuskanavien käyttöönotolla. Kurssikirjojen laina-aikaa on lyhennetty, jolloin ne kiertävät nopeammin ja useampi opiskelija saa kirjat käyttöönsä. Kiinnitetty enemmän huomiota aineiston varausjonoihin ja niiden perusteella hankittu lisäkappaleita. Hankittu kurssikirjoja e-aineistona kirjojen saatavuuden parantamiseksi. Järjestetty vapaaehtoisia tiedonhankinnan opetustunteja. Lisätty aukioloaikoja. Tarvittaessa ilta-aukiolojen mahdollistamiseksi on palkattu opiskelijapäivystäjiä. Aineistoa on järjestetty hyllyissä uuteen järjestykseen aineiston löytyvyyden parantamiseksi, esim. luopumalla av-aineiston luokituksesta ja asettamalla aineisto numerojärjestykseen. Tietokoneiden lisätarpeeseen on vastattu mm. hankkimalla kannettavia tietokoneita, joita asiakkaat voivat käyttää haluamissaan kirjaston tiloissa (ryhmätyöhuoneet, lukusali, parvi yms.). Tiloja on järjestelty ja uusien tilojen suunnittelussa on huomioitu käyttäjäkyselyssä saatu palaute. Karsittu kirjakokoelmaa, jotta on saatu tilaa hiljaisille lukupaikoille. Hiljaista lukutilaa on järjestetty myös kirjaston tilojen ulkopuolelta.

12 Vaihdettu ja hankittu kalusteita. Lisätty lukusalin kalusteiden jalkoihin huopatarrat hiljaisuuden edistämiseksi. Aloitettu kopio- ja tulostuspaperin myynti. Tiedotteet on julkaistu kirjaston www-sivulla sekä Oamkin henkilökunnan ja opiskelijoiden introissa. Toimipisteet ovat myös lähettäneettiedotteet sähköpostitse koulutusyksikkönsä opiskelijoille ja henkilökunnalle. Lisäksi Oamkin kirjasto on kiittänyt www-sivullaan käyttäjäkyselyyn osallistuneita (LIITE 2. Kiitokset käyttäjäkyselyyn vastanneille) ja yhteisölehti Oranssissa on julkaistu kyselyn tuloksia (LIITE 3. Käyttäjäkyselyn tuloksia toukokuun Oranssissa 2010). Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto Tieteellisten kirjastojen tilastotietokanta on otettu käyttöön vuonna 2002 ja se kootaan vuosittain. Tilasto sisältää kuusi osiota ja se mahdollistaa eri osioiden sisältämien tekijöiden yhteyksien tarkastelun. Osiot ovat: kirjastojen ja kehysorganisaatioiden perustiedot (mm. kirjaston toimipisteiden määrä, kehysorganisaation henkilökunnan ja opiskelijoiden määrä) kokoelmat (mm. aineiston määrä, aineiston kartunta ja poistot, uusien luettelointitietueiden määrä) kirjaston käyttö ja käyttäjät (mm. uusien asiakkaiden, aktiivisten lainaajien, lainojen, e-aineiston käytön, tiedonhankinnan opetustuntien ja opetukseen osallistuneiden määrä, ) aukioloajat ja tilat (mm. aukiolotunnit, aukiolopäivät, asiakaspaikkojen ja työasemien määrä, kirjaston neliömetrit) talous (mm. kirjaston toimintakulut, kirjastoaineistokulut, kirjaston rahoituksen jakautuminen) henkilökunta (henkilökunnan määrä, henkilötyövuodet, koulutuspäivät). jälkihoito ovat nähtävissä Oamkin henkilökunnan intrassa (Heimo > Kirjasto- ja tietopalvelut > Hallinto > Laadunvarmistus). Samoin intrassa ovat amk-kirjastojen tunnuslukujen vertailut. Yhteistilastosta kootut Oamkin kirjaston tunnusluvut puolestaan ovat nähtävissä kirjaston julkisilla www-sivuilla (http:// Sekä käyttäjäkyselyn valtakunnalliset tulokset että yhteistilasto ovat julkisia ja kaikkien saatavilla. LIITTEET LIITE 1. Tiedote käyttäjäkyselyn tuloksista Luonnonvara-alan kirjaston asiakkaille LIITE 2. Kiitokset käyttäjäkyselyyn vastanneille LIITE 3. Käyttäjäkyselyn tuloksia toukokuun Oranssissa 2010 LIITE 4. Tieteellisten kirjastojen yhteistilaston pohjalta laadittu tunnuslukuvertailu ja kuva Oamkin kirjaston käytön kehityksestä LIITE 5. Ote kirjaston työpaikkakokouksen muistiosta Kirjastossa tarkastellaan tekijöiden yhteyksiä ja vaikutuksia toisiinsa. Tunnusluvut ja niistä kootut taulukot sekä vertailut muihin amk-kirjastoihinovat yhtenä pohjana toiminta- ja kehittämissuunnitelmien laatimisessa. Samoin niitä käytetään johdonkatselmuksessa kirjaston toiminnan esittelyssä, arvioinnissa ja suunnittelussa sekä tarvittaessa kehittämishankkeiden perusteluina (LIITE 4.Tieteellisten kirjastojen yhteistilaston pohjalta laadittu tunnuslukuvertailu ja kuva Oamkin kirjaston käytön kehityksestä). Lisäksi tunnuslukuja ja tilastoja on käytetty yksiköiden kanssa käytävissä aineistorahaneuvotteluissa. Käyttäjäkyselyn ja yhteistilaston käsittely Sekä käyttäjäkyselyn tulokset että yhteistilastosta kootut taulukot ja vertailut on käsitelty työpaikkakokouksessa (LIITE 5. Ote kirjaston työpaikkakokouksen muistiosta ). Niitä käytetään myös prosessien mittareina. Samoin työpaikkakokouksessa käydään läpi kunkin kirjaston kehittämistoimenpiteet, jotka kirjastoissa on päätetty tehdä käyttäjäkyselyn pohjalta. Käyttäjäkyselyn markkinointi, tulokset ja

13 NÄYTTÖ 2D: 4, LIITE 1. Tiedote käyttäjäkyselyn tuloksista Luonnonvara-alan kirjaston asiakkaille ( ) Kiitos saadusta palautteesta! Palaute on aina tervetullutta, se antaa uusia kehittämisideoita tai antaa suunnan ja vahvistaa käynnissä olevien hankkeiden suunnitelmia. Kirjaston asiakaskyselyyn saatiin luonnonvara-alan kirjastosta vastauksia 104 eli noin 38 % opiskelijoista vastasi kyselyyn. Tilastollisen aineiston käsittely on vielä kesken, mutta avoimena palautteena esitettyihin kysymyksiin ja pohdintoihin voi jo antaa vastauksia: AUKIOLOAJAT: Syyskuun alusta pidennetään luonnonvara-alan kirjaston aukioloaikaa keskiviikkoisin tunnilla eli klo 16:45 saakka. Asiakaskäyntien perusteella päätetään myöhemmin kevään aukioloajoista. KURSSIKIRJAT: Oheismateriaalin hankinnassa tullaan jatkossa kiinnittämään nykyistä enemmän huomiota lisäkappaleiden määrään. Kurssikirjojen hankintamääriä arvioitaessa otetaan huomioon opintojaksolle osallistuvien määrä. Varausten seurannan ja palautteen perusteella hankitaan lisäkappaleita määrärahojen puitteissa, mutta todennäköisesti kurssikirjoja ei koskaan tule riittämään omasta kirjastosta samanaikaisesti jokaiselle. LEHDET: Tieteellisten lehtien elektroninen julkaiseminen on varsin laajaa ja ne hankitaan kirjastoon yleensä kansallisessa yhteistyössä (FinElib-konsortio)esim. Ebrary, Elsevier että Ebsco palvelut. Elektronisen aineiston käyttöoikeudesta on aina solmittava sopimus palvelujen tarjoajan ja käyttäjien edustajien kanssa ja lisenssimaksut perustuvat yleensä käyttäjämääriin. Tietokannan etäkäytöstä on ohjeet Elektroniset aineistot sivulla kohdassa Tietokantojen etäkäyttö. Valitettavasti kotimaisia maatalous- ja puutarha-alan, maisemasuunnittelun ammattilehtiä eivät kustantajat tarjoa elektronisena. Muutama kotimainen tieteellinen lehti on saatavilla: Agricultural and Food Science in Finland ja Open access lehtiä: Silva Fennica, Metsätieteen aikakauskirja ja BorealEnvironmentalResearch Vuoden alusta kirjastoon on tullut vihersisustuksen ammattilaisille suunnattu Interiorscape: America sonly magazine for the plantscapebusinessperson lehti, valitettavasti suomen kielellä vastaavan tasoista ammattilehteä ei ilmesty. Liiketalouden ja markkinoinnin lehtiä, esim. Markkinointi & Mainonta, Talouselämä, sisältyy Talentumin lehtiarkisto palveluun (ks. Elektroniset aineistot). HENKILÖKUNTA: Kirjaston perusrutiinit varaaminen, lainaus, uusiminen ja palautus on järjestetty itsepalveluna, jotta henkilökunnalla olisi enemmän aikaa asiakkaiden henkilökohtaiseen opastukseen. Henkilökunta opastaa ja ohjaa mielellään kirjaston palvelujen ja aineiston käytössä sekä auttaa tiedonhakuongelmissa. Lisätietoa palveluista kirjaston sivuilla kohdassa Palvelut. TILAT: Uuden kirjastotilan sisustaminen on kesken ja toivotaan, että viimeistelyn myötä myös viihtyvyys lisääntyy. Kirjastoon on pyritty sijoittamaan tiloja erilaisia tarpeita varten esim. ryhmätyötilat ja käsikirjastossa on pari lukupaikkaa ja parvella on työpöytiä, joita voi yhdistellä. Parven valaistus on heikko, mutta asia korjataan kesän aikana. LAITTEISTOT Syksyn aikana kirjastoon saataneen kaksi kannettavaa tietokonetta. Tiloissa on langaton verkko, joten koneita voisi tarpeen mukaan käyttää esim. ryhmätyötiloissa tai parvella. Kiitoksia mielipiteistä! Lisää palautetta ja kysymyksiä voi esittää suoraan henkilökunnalle tai myös oamk.fi tai kirjaston palautelomakkeella, joka löytyy mm. jokaisen kirjaston sivun alareunasta. Terveisin Hilkka Alila ja Minna Helin Informaatikot Luonnonvara-alan kirjasto

14 NÄYTTÖ 2D: 4, LIITE 2.Kiitokset käyttäjäkyselyyn vastanneille ( ) Kiitokset arvokkaasta palautteesta! Saimme kirjaston käyttäjäkyselyssä 1398 vastaajan arvioinnin palveluista, siis todella merkittävän määrän hyviä kehittämisehdotuksia ja mielipiteitä. Kirjastot ovat käsitelleet ehdotuksia ja lähettäneet jo palautettakin, lisää tuloksista ilmestyy toukokuun Oranssissa. Myös Oamkissa kyselyyn vastanneiden kesken on arvottu palkintoja. Onnetar suosi seuraavia: Sirpa Aalto (50 euron lahjakortti), Wang Han (30 euron lahjakortti ja Tuukka Niemi kirjapalkinto. Onnittelutvoittajille! Oamkinkirjastonhenkilökunta Thanks and congratulations from the Library staff! Thank you for your valuable feedback! We received evaluations about our library services from 1398 respondents in the library service questionnaire which means that we got a significant amount of good development suggestions and opinions. Library units have dealt with the suggestions and have already sent feedback on them. More results will be dealt with in the May-issue of Oranssi. Oulu UAS also drew some winners of prizes from among the respondents. The fortunate ones were the following persons: Sirpa Aalto (gift voucher of 50 euros), Wang Han (gift voucher of 30 euros) and TuukkaNiemi (book prize). Congratulations! The staff of the Library of Oulu UAS

15 NÄYTTÖ 2D: 4, LIITE 3. Käyttäjäkyselyn tuloksiatoukokuun Oranssissa 2010

16 NÄYTTÖ 2D: 4, LIITE 4. Tieteellisten kirjastojen yhteistilaston pohjalta laadittu tunnuslukuvertailu ja kuva Oamkin kirjaston käytön kehityksestä Kuva 1. Tunnuslukuvertailu 2010 Kuva 2. Tilasto kirjaston käytöstä vuosilta

17 NÄYTTÖ 2D: 4, LIITE 5. Ote kirjaston työpaikkakokouksen muistiosta muistio TYÖPAIKKAKOKOUS Aika tiistai klo Paikka Soten yksikkö (Professorintie 5), neuvotteluhuone C1120 (Poske) Läsnä suvi Autio teija Harju sanna Kallio katja Kivimäki minna Koistinen riitta Kokko (-> klo 15.05) pirkko Kuisma-Kursula kyösti Kuula minna Latva-Ranta henna Paajala riitta Pentinlehto pirkko Pietiläinen, puheenjohtaja satu Rantahalvari, sihteeri kirsi Sulonen, harjoittelija Oulaisten toimipisteestä tiina Tolonen petri Vestelin Käyttäjäkysely Pirkko Pietiläinen totesi, että käyttäjäkysely meni kokonaisuudessaan hyvin ja vastaajamäärä oli suuri. Intrassa olevia yhteenvetoraportteja katsottiin. Intrassa olevia toimipistekohtaisia yhteenvetoja esittelivät Pirkko Kuisma-Kursula Tekniikan kirjastosta, Minna Koistinen Sosiaali- ja terveysalan kirjastosta, Tiina Tolonen Kulttuurialan kirjastosta, Katja Kivimäki Liiketalouden kirjastosta ja Teija Harju Raahen korkeakoulukirjastosta. Myös Minna Latva-Ranta Luonnonvara-alan kirjastosta kertoi heidän saamastaan palautteesta. Oulaisten yhteenveto oli vielä kesken. Minna Koistinen tekee kirjaston webbisivuille Ajankohtaisiin tiedotteen käyttäjäkyselyn tuloksista ja jälkihoidosta. Linkit menevät Intrassa oleviin toimipistekohtaisiin yhteenvetoihin. Facebookiin muotoillaan sopivat ilmoitukset asiasta. Keskusteltiin myös Oranssi- ja Osakolainen lehtiin tehtävistä artikkeleista, mutta todettiin, että tämä voi olla myöhäistä tälle keväälle. Tiina Tolonen toi käyttäjäkyselyn kommentteihin liittyen esiin Opintojaksorekisterin puutteet: kirjojen nimet saattavat olla väärinkirjoitettuja tai rekisteristä saattaa löytyä kursseja, jotka eivät ole toteutuneet. Näistä tulisi antaa palautetta opetusyksikköön. Johanna Lehisalolle Rehtorin toimistoon voi lähettää korjauspyynnöt kirjoitusvirheistä sekä toimimattomista linkeistä, joita löytyy varsinkin, jos nimissä on erikoismerkkejä. Hänelle voi antaa palautetta myös rekisterin käytettävyydestä. 7. Tilastot 2009 Riitta Pentinlehto esitteli edellisen vuoden tilastoyhteenvetoja, jotka sisältävät yhteistilaston tunnuslukuja ja tilastovertailua (Liitteet 1 ja 2). Ko. tilastoja oli esitelty myös Johdon katselmuksessa, missä ne olivat saaneet kiitosta. Oamkin kirjaston käytön kehityksessä huomioitiin erityisesti tietokantojen käytön määrän lisääntyminen, sen sijaan esimerkiksi lainamäärät ovat pysyneet suunnilleen samoina vuodesta toiseen. Kuormitetuimpia toimipisteitämme tilastojen valossa näyttäisivät olevan Liiketalouden ja Oulaisten Soten kirjastot. Soten kirjaston opetusmäärät ovat olleet huomattavan korkeat. Vertailtaessa muihin Suomen suunnilleen samankokoisiin ammattikorkeakoulukirjastoihin voitiin todeta, että Oamkin kirjastojen käyttö ja lainamäärät ovat keskimääräistä suurempia ja tietokantojen käyttö keskimääräistä tasoa. Kirjaston käytön suhde rahoitukseen on tehokasta. Opiskelijoita/henkilötyövuosi osuus oli vertailutaulukon pienin. 8. Laatu / Sisäinen auditointi Teija Harju kävi läpi ajankohtaisia asioita laatuun liittyen. Kirjaston sisäinen auditointi on saanut paljon kiitosta. Teija Har-

18 ju esitteli siellä esiin tulleita kehittämistarpeita. Yksi näistä oli Suoran palautteen dokumentointi. Teija Harju on avannut keskustelualustalle paikan, johon voidaan tallentaa tällaista suoraa asiakaspalautetta. Teija Harju teki myös katsauksen tulevaan toiseen sisäiseen auditointiin, joka on kirjaston osalta Samana päivänä auditoidaan myös viestintä- ja IT-palvelut. Tähän auditointiin valmistaudutaan syyskuusta 2010 lähtien perehdyttämällä, tiedottamalla ja auditointinäyttöjä keräämällä. Ks. https://intraweb.oamk.fi/kirjasto/hallinto/laatu/#d6 (Kirjaston laadunvarmistustyön tilannekatsaus ). --- Alkuperäinen muistio löytyy osoitteesta: https://intraweb.oamk.fi/utils/opendoc.php?awrfzg9rdw1lbnr0at0xmzyyoq==

19 NÄYTTÖ 2D: 5 Tietohallinto ja IT-palvelut -tukiprosessi Tavoitteet ja tarkoitus IT-tukiprosessin tarkoituksena on tukea ja kehittää ydinprosesseja ja muita tukiprosesseja IT-asioissa. IT-palveluiden tavoitteena on selkeä Oamkin tavoitteita tukeva IT-strategia, jonka avulla saadaan taloudellinen ja toimiva IT-hallinto ja -arkkitehtuuri. Toimiva käytön tuki sekä tietohallinto yhdessä ajanmukaisten, luotettavien IT-järjestelmien kanssa antavat asiakkaille mahdollisuuden keskittyä omiin prosesseihin. Osaprosessit Tietohallinto ja IT-palvelut -tukiprosessia toteutetaan kuuden osaprosessin avulla (kuva 1): IT-hankinnat -osaprosessin tehtävänä on toteuttaa kaikki IT-laitteisiin ja ohjelmistoihin liittyvät hankinnat kustannustehokkaasti aina laitteiston tarvekartoituksesta asennusvaiheeseen sekä auttaa yksiköitä IT-laitteisiin ja ohjelmistoihin liittyvissä hankinnoissa. Ohjelmistohallinto -osaprosessin tehtävänä on hankkia ja ylläpitää yhteiskäyttöisiä ohjelmistoja aina ohjelmistoon liittyvästä hankintapyynnöstä siihen saakka, että ohjelmisto poistetaan käytöstä. IT-järjestelmien tekninen kehittäminen -osaprosessin tehtävänä on hallita jatkuvaa muutosta liittyen järjestelmien palvelukykyyn sekä käytettävyyteen. Sovelluskehitys -osaprosessin avulla ylläpidetään ja kehitetään sellaisia ohjelmistoja, jotka tehdään tiivisti yhteistyössä ydinprosesseja tukien. Käytön tuki -osaprosessi varmistaa IT-järjestelmien käytettävyyttä parantamalla ja kehittämällä IT-järjestelmiä ja palvelua. Tietoturvan kehittäminen -osaprosessi toimii kaikissa sähköisiin järjestelmiin liittyvissä prosesseissa siten, että taataan tietojen luottamuksellisuus, eheys, käytettävyys sekä käyttöoikeudet. Seurantaan liittyvät mittarit IT-palveluiden mittaristoja kehitetään koko ajan toimivammaksi. Helpdeskiin tulevasta palautteesta, lokeja seuraamalla sekä tietokantojen käyttötilastoilla voidaan mitata käyttömääriä sekä kehittämiskohteita. Lisäksi tietojärjestelmistä tehdään tarvittaessa käytettävyystutkimuksia.seurantamittarit löytyvät henkilöstöintra Heimosta (Heimo: IT-palvelut > Seuranta). Arviointi IT-palveluiden palaverikäytännön mukaan tiimeissä käydään kahden viikon välein aina saatu palaute läpi ja niiden perusteella arvioidaan käytössä olevia järjestelmiä ja toimintoja. Myös lokeja sekä tietokantojen käyttötilastoja arvioidaan säännöllisesti. IT-palveluiden organisointi Kuntayhtymässä toteutettiin vuoden 2011 alussa IT-palveluiden keskittäminen kuntayhtymätasolle. Tavoitteena on parantaa palvelua ja kustannustehokkuutta suuren yksikön tuomien etujen avulla. Kuva 1. Tietohallinto ja IT-palvelut -tukiprosessi ja osaprosessit osana Oamkin prosessikokonaisuutta.

20 Kuva 2. IT-palveluiden organisaatio alkaen.

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista Viides valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2013. KTAMKn vastauksia kertyi 282 kappaletta.

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista Neljäs valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2010. KTAMKn vastauksia kertyi 330 kappaletta.

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Ammattikorkeakoulukirjastot I TAUSTATIEDOT 1.3 Asema kpl % Osuus % 1 amk-opiskelija 8965 77.2 2 amk-opettaja 1312 11.3 3 muu henkilökunn.

Lisätiedot

Kyselyt 2010. Käyttäjäkysely 2010. Keskustelu- ja tiedotustilaisuus 17.6.2010

Kyselyt 2010. Käyttäjäkysely 2010. Keskustelu- ja tiedotustilaisuus 17.6.2010 Kyselyt 2010 Käyttäjäkysely 2010 Keskustelu- ja tiedotustilaisuus 17.6.2010 Mitä luvassa tänään? Tavoite: saada kirjastojen näkemys kyselyn hyödyistä ja ongelmista jatkoa varten Lyhyt katsaus käyttäjäkyselyn

Lisätiedot

Kirjastojen muuttuva toimintaympäristö haastaa perinteiset mittaustavat

Kirjastojen muuttuva toimintaympäristö haastaa perinteiset mittaustavat Kirjastojen muuttuva toimintaympäristö haastaa perinteiset mittaustavat Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät, Lahti 1.10.2015 Markku Laitinen, Kansalliskirjasto markku.laitinen@helsinki.fi Toimintaympäristön

Lisätiedot

Päivi Jokitalo. Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut. Kirjastojen käyttäjäkysely

Päivi Jokitalo. Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut. Kirjastojen käyttäjäkysely Päivi Jokitalo. Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen käyttäjäkysely Tämän päivän sisällöt : Kirjastojen käyttäjäkysely erikoiskirjastojen vastaukset 2010 kyselyn kehittäminen jatkossa

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Päivitetty 4.6.2012. Kirjaston käyttö

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Päivitetty 4.6.2012. Kirjaston käyttö TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Päivitetty 4.6.2012 Kirjaston käyttö Kirjastokäynnit kohdeväestö Kirjaston käyttö ja käyttäjät 2.10 Kirjastokäynnit a) Käyntien määrä vuodessa (Kirjastot 0.1 Kirjastotyypit

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun kirjasto on opetuksen, oppimisen, taiteellisen tutkimuksen ja taiteen tekemisen tärkeä tuki esittävien taiteiden alalla.

Teatterikorkeakoulun kirjasto on opetuksen, oppimisen, taiteellisen tutkimuksen ja taiteen tekemisen tärkeä tuki esittävien taiteiden alalla. Teatterikorkeakoulun kirjaston toimenpideohjelma 2009 2012 Teatterikorkeakoulun kirjasto on opetuksen, oppimisen, taiteellisen tutkimuksen ja taiteen tekemisen tärkeä tuki esittävien taiteiden alalla.

Lisätiedot

Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto. Kirjastotilastotietokanta - KITT Biblioteksstatistikdatabasen - BIS Library Statistics Database - LISDA

Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto. Kirjastotilastotietokanta - KITT Biblioteksstatistikdatabasen - BIS Library Statistics Database - LISDA Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto Kirjastotilastotietokanta - KITT Biblioteksstatistikdatabasen - BIS Library Statistics Database - LISDA Kirjastotilastoinnin prosessikuvaus Yhteistilastoprosessi

Lisätiedot

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11. KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.2012 1 DOUBLE DEGREE-TUTKINNOT kansainvälinen kaksoistutkinto kahden

Lisätiedot

Yliopistojen kysely 2010

Yliopistojen kysely 2010 Yliopistojen kysely 2010 1 Taustatiedot 1.1 Arvioin seuraavan kirjaston palveluja (valitse yksi vaihtoehto) -> valmis valikko kirjastoista / organisaatioista 1.2 Kirjaston toimipiste, jonka palveluja arvioin

Lisätiedot

AMKIT-konsortion asiakastyytyväisyyskyselyn 13.3.-13.4.2006 keskeisiä tuloksia

AMKIT-konsortion asiakastyytyväisyyskyselyn 13.3.-13.4.2006 keskeisiä tuloksia AMKIT-konsortion asiakastyytyväisyyskyselyn 13.3.-13.4.2006 keskeisiä tuloksia Jari Tyrväinen, tietopalvelupäällikkö, AMKIT-konsortion laaturyhmä puheenjohtaja Ammattikorkeakoulujen kirjastopäivät 16.-17.8.2006

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006 AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006 Ammattikorkeakoulujen toinen yhteinen kirjaston asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin 14.3.-13.4.2006 lähes samansisältöisenä kuin vuonna 2004. Vastausten

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2866 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: ERIKOISKIR- JASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2866 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: ERIKOISKIR- JASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2866 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: ERIKOISKIR- JASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2866 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH SPECIAL LIBRARIES 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelut. Asiakaskysely kansallisista kirjastoverkkopalveluista

Kirjastoverkkopalvelut. Asiakaskysely kansallisista kirjastoverkkopalveluista Kirjastoverkkopalvelut Asiakaskysely kansallisista kirjastoverkkopalveluista 2008 ASIAKASKYSELY KANSALLISISTA KIRJASTOVERKKOPALVELUISTA 1. Kirjastosektori ( Mitä kirjastosektoria edustat ) 2. Työtehtävä

Lisätiedot

Auditoinnin tavoitteet ja laadunvarmistuksen arvioinnissa käytettävät kriteerit

Auditoinnin tavoitteet ja laadunvarmistuksen arvioinnissa käytettävät kriteerit Auditoinnin tavoitteet ja laadunvarmistuksen arvioinnissa käytettävät kriteerit Auditoinnin informaatio- ja keskustelutilaisuus Oulun yliopistossa 29.10.2009 emeritusprofessori Paavo Okko Auditointiryhmän

Lisätiedot

Kirjastojen toimintatilastojen kehittäminen johtamisen työkaluksi katsaus vaikuttavuuden arviointiryhmän työhön 2005 2009

Kirjastojen toimintatilastojen kehittäminen johtamisen työkaluksi katsaus vaikuttavuuden arviointiryhmän työhön 2005 2009 Kirjastojen toimintatilastojen kehittäminen johtamisen työkaluksi katsaus vaikuttavuuden arviointiryhmän työhön 2005 2009 Jarmo Saarti Kuopion yliopiston kirjasto Kirjastopalvelujen tuotteistaminen seminaari

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT JAMK KIRJASTO. Pirjo Pohjolainen 1

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT JAMK KIRJASTO. Pirjo Pohjolainen 1 JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT JAMK KIRJASTO Pirjo Pohjolainen 1 AMMATILLISTA TIETOA Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto on yksi Keski-Suomen suurimmista kirjastoista: asiakkaina

Lisätiedot

Kuiluanalyysi kertoo, kuinka hyvin tarkasteltu organisaatio on onnistunut vastaamaan vastaajien odotuksiin.

Kuiluanalyysi kertoo, kuinka hyvin tarkasteltu organisaatio on onnistunut vastaamaan vastaajien odotuksiin. 7/2013 Nokian kaupunginkirjaston tuloksia Kirjastojen kansallisessa käyttäjäkyselyssä 2013 Kirjastojen yhteinen kysely toteutettiin tänä vuonna kolmatta kertaa. Kyselyä koordinoi kirjastosektorien yhteinen

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi 1 Strategia vuosille 2013 2017 Tarkistetut tavoitteet 2015 Missio: Neuvoston tehtävä on tukea ja kehittää yliopistokirjastoja tutkimusta ja opetusta edistävinä asiantuntijaorganisaatioina. Neuvosto on

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen TERVEYSALAN LAITOKSEN LAATUTYÖN KUVAUS 2012 Laatutyön tavoitteet Terveysalan laitoksen

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2012

Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2012 Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2012 Asiantuntijaseminaari 25.4.2012 Anna Niemelä Esityksen kulku Palvelukyselyn tarkoitus ja toteuttaminen Keskeiset tulokset Jatkotoimenpiteet Silmäys vuoden 2010

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs, Huone C222

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs, Huone C222 Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 3/2008 1 (5) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2008 Aika 15.9.2008 klo 12.00 15.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs,

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

Kirjastot oppimiskeskuksiksi. Riikka Sinisalo informaatikko LAMK

Kirjastot oppimiskeskuksiksi. Riikka Sinisalo informaatikko LAMK Kirjastot oppimiskeskuksiksi Riikka Sinisalo informaatikko LAMK Ketä me olemme? Lahden ammattikorkeakoulu, Koulutuskeskus Salpaus ja Päijät-Hämeen koulutuskonserni sekä Lahden Yliopistokampus 8 toimipistettä

Lisätiedot

Asiakaskyselyn tuloksia

Asiakaskyselyn tuloksia Asiakaskyselyn tuloksia Ratamo-kirjastojen (,, ja ) sekä Lopen kirjaston yhteinen asiakaskysely Tässä raportissa tarkastellaan 5.-8..0 järjestetyn asiakaskyselyn tuloksia n kirjaston näkökannalta. Jakaumat

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

Valmis tutkinto työelämävalttina - VALTTI. Toimenpiteet ja toiveet Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Diakonia ammattikorkeakoulun Oulun yksikkö

Valmis tutkinto työelämävalttina - VALTTI. Toimenpiteet ja toiveet Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Diakonia ammattikorkeakoulun Oulun yksikkö Valmis tutkinto työelämävalttina - VALTTI Toimenpiteet ja toiveet Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Diakonia ammattikorkeakoulun Oulun yksikkö PROJEKTISTA TIEDOTTAMINEN Kuusi yksikköä (15.4 Raahen tekniikan

Lisätiedot

Kirjastotilaston kehittäminen johtamisen työkaluksi. Jarmo Saarti Kuopion yliopiston kirjasto Yhteistilastopäivä 8.12.2009

Kirjastotilaston kehittäminen johtamisen työkaluksi. Jarmo Saarti Kuopion yliopiston kirjasto Yhteistilastopäivä 8.12.2009 Kirjastotilaston kehittäminen johtamisen työkaluksi Jarmo Saarti Kuopion yliopiston kirjasto Yhteistilastopäivä 8.12.2009 Kirjastojen vaikuttavuuden mittaaminen panos-tuotos - tuotteistaminen laadulliset

Lisätiedot

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek TÄRKEYS = Palvelujen tärkeys minulle TOIMIVUUS = Miten kirjasto on onnistunut Kirjaston käyttäjäkysely 2013

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

Tietoisku tilastoinnista & tilastoista Markku Laitinen 26-27.10.2011 Kirjastoverkkopäivät - työpaja

Tietoisku tilastoinnista & tilastoista Markku Laitinen 26-27.10.2011 Kirjastoverkkopäivät - työpaja Tietoisku tilastoinnista & Aik Asiakasdata dt nyt mitä saadaan tilastoista Markku Laitinen 26-27.10.2011 Kirjastoverkkopäivät - työpaja Tietoisku tilastoinnista Standardit ISO 2789: Information and documentation

Lisätiedot

Verkko-ohjaaja verkko- ja etäohjauspalvelut opintojen tukena ESR-hanke, 2015-2017 OULUN AMMATTIKORKEAKOULU

Verkko-ohjaaja verkko- ja etäohjauspalvelut opintojen tukena ESR-hanke, 2015-2017 OULUN AMMATTIKORKEAKOULU Verkko-ohjaaja verkko- ja etäohjauspalvelut opintojen tukena ESR-hanke, 2015-2017 OULUN AMMATTIKORKEAKOULU Tukena kampuksella ja verkossa. Verkkoviestinnän välineet osaksi opintojen ohjausta ja neuvontaa.

Lisätiedot

Porin tiedekirjasto. Teppo Hjelt

Porin tiedekirjasto. Teppo Hjelt Porin tiedekirjasto Teppo Hjelt kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780, Pohjoisranta 11 C Mikä Porin tiedekirjasto on? Googlaa Porin tiedekirjasto tai ota esite Mitä ovat Tutcat ja Volter? Tutcat sisältää TTY:n,TuKKK:n

Lisätiedot

Koulutuksen järjestämislupaprosessin kehittäminen

Koulutuksen järjestämislupaprosessin kehittäminen Koulutuksen järjestämislupaprosessin kehittäminen Jukka Lehtinen Opetusneuvos OKM/Ammatillisen koulutuksen vastuualue AMKEn laivaseminaari 24. 26.3.2015 Ammatillisen koulutuksen ohjauksen- ja säätelyprosesseja

Lisätiedot

Vastausten määrä: 597 Tulostettu 16.4.2010 12:11:33

Vastausten määrä: 597 Tulostettu 16.4.2010 12:11:33 Vastausten määrä: 597 Tulostettu 16.4.2010 12:11:33 Poiminta kaikki vastaukset ovat mukana Taustasi Mitä kirjastosektoria edustat? yliopistokirjasto (ml. Kansalliskirjasto) 160 27% ammattikorkeakoulukirjasto

Lisätiedot

FUAS ajankohtaisia asioita. Rehtoriterveiset Voimaa ja laatua kumppanuudesta seminaari 7.3.2012 Outi Kallioinen, LAMK

FUAS ajankohtaisia asioita. Rehtoriterveiset Voimaa ja laatua kumppanuudesta seminaari 7.3.2012 Outi Kallioinen, LAMK FUAS ajankohtaisia asioita Rehtoriterveiset Voimaa ja laatua kumppanuudesta seminaari 7.3.2012 Outi Kallioinen, LAMK FUASin vastaus OKM:lle 17.2.2011 HAMK, LAMK ja Laurea ovat muodostaneet strategisen

Lisätiedot

Terveystieteiden. kokoelmat ja palvelut

Terveystieteiden. kokoelmat ja palvelut Terveystieteiden osastokirjasto Tertion tilat, kokoelmat ja palvelut 18.8.20118 Terveystieteiden osastokirjasto Tertio Lääkärinkatu 1 Arvo-rakennusrakennus Avoinna: ma-to 9-17 pe 9-16 Oppimiskeskus: 24/7

Lisätiedot

Taloustilastoinnin perusteista

Taloustilastoinnin perusteista Taloustilastoinnin perusteista Markku Laitinen Korkeakoulukirjastojen talousseminaari 28.11.2012 Taloustilastot päätöksenteon tukena Kirjaston osakkaat johtajat, päättäjät, rahoittajat tarvitsevat tietoa

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Palveluksessasi 24/7. www.savonia.fi/kirjasto

Palveluksessasi 24/7. www.savonia.fi/kirjasto Palveluksessasi 24/7 www.savonia.fi/kirjasto Tekijä: Anne Mikkanen Iisalmen kampuskirjasto Savonia-amk:n kirjasto- ja tietopalvelut Iisalmessa Iisalmen kampuskirjasto Kuopiossa Microkadun kampuskirjasto

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Kirjastoinfo TY KTMT Porin tiedekirjasto

Kirjastoinfo TY KTMT Porin tiedekirjasto www.tut.fi/kirjasto/pori kirjasto-pori@tut.fi facebook.com/porintiedekirjasto 040 826 2780 Kirjastoinfo TY KTMT Porin tiedekirjasto Kalvot myös netissä: Porin tiedekirjasto > Koulutus Sisältö: Porin tiedekirjaston

Lisätiedot

Hyvinvointia opiskelijoille

Hyvinvointia opiskelijoille Hyvinvointia opiskelijoille Oulun yliopiston opiskelijoiden hyvinvointisivuston uudistaminen Jaana Tolonen Päivi Isojärvi Jenny Selesniemi Jenni Iinatti Opiskelijoiden hyvinvointi ja koulutusteknologia

Lisätiedot

Theseus avoimen julkaisutoiminnan edistämisen välineenä ammattikorkeakouluissa

Theseus avoimen julkaisutoiminnan edistämisen välineenä ammattikorkeakouluissa Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla. Tarkastele käyttölupaa osoitteessa http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Theseus avoimen julkaisutoiminnan edistämisen

Lisätiedot

Porin tiede- kirjasto kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780, Pohjoisranta 11 C

Porin tiede- kirjasto kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780, Pohjoisranta 11 C Porin tiedekirjasto kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780, Pohjoisranta 11 C Tietoa kirjastosta Porin tiedekirjasto on kaikille avoin tekniikan, kauppa- ja yhteiskuntatieteiden, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen

Lisätiedot

Yliopistojen kansainvälisen koulutuksen sähköinen rekrytointi- ja hakujärjestelmä -hanke OPM seminaari opiskelijavalinnoista 12.2.

Yliopistojen kansainvälisen koulutuksen sähköinen rekrytointi- ja hakujärjestelmä -hanke OPM seminaari opiskelijavalinnoista 12.2. Yliopistojen kansainvälisen koulutuksen sähköinen rekrytointi- ja hakujärjestelmä -hanke OPM seminaari opiskelijavalinnoista 12.2.2007 Helsingin yliopisto Kati Kettunen Opiskelijapalveluiden päällikkö

Lisätiedot

University Admissions -hakupalvelu Yliopistojen hakuseminaari 7.1.2008

University Admissions -hakupalvelu Yliopistojen hakuseminaari 7.1.2008 University Admissions -hakupalvelu Yliopistojen hakuseminaari 7.1.2008 University Admissions hakupalvelu Sini Saarenheimo, projektipäällikkö FUNIMA 1.0 hakujärjestelmä Miltä järjestelmä näyttää? Tekniset

Lisätiedot

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kokoelmapolitiikka on voimassa 29.8.2011 alkaen. 1. KOKOELMAPOLITIIKAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Kokoelmapolitiikan yhtenä tarkoituksena on olla apuna kirjaston

Lisätiedot

Osaaminen ammattikorkeakoulukirjastossa

Osaaminen ammattikorkeakoulukirjastossa Osaaminen ammattikorkeakoulukirjastossa Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät, Joensuu 1.10.2009 Osaaminen ammattikorkeakoulukirjastossa Osaamisen kehittämisen organisointi Koulutustarpeet ja koulutus Tulevaisuus

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Höyläystä vai rakenteellisia muutoksia amk-kirjastoissa, entä Lahdessa? Korkeakoulukirjastojen talousseminaari 28.11.2012 Sirkku Blinnikka

Höyläystä vai rakenteellisia muutoksia amk-kirjastoissa, entä Lahdessa? Korkeakoulukirjastojen talousseminaari 28.11.2012 Sirkku Blinnikka Höyläystä vai rakenteellisia muutoksia amk-kirjastoissa, entä Lahdessa? Korkeakoulukirjastojen talousseminaari 28.11.2012 Sirkku Blinnikka AMKIT-konsortion jäsenet rakenteellisessa muutoksessa OKM:n koulutuslinjaukset

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Kirjastoa kehittämässä yhteistyön tuulia pohjoisesta

Kirjastoa kehittämässä yhteistyön tuulia pohjoisesta Kirjastoa kehittämässä yhteistyön tuulia pohjoisesta AMK-kirjastopäivät 10.6.2010 Maija Koponen ja Marjatta Puustinen Lapin korkeakoulukirjasto Lapin korkeakoulukonserni Korkeakouluyhteisö, jossa mukana

Lisätiedot

Excellent and keep it that way! Tritonian asiakaskyselyn 2013 tulokset

Excellent and keep it that way! Tritonian asiakaskyselyn 2013 tulokset Excellent and keep it that way! Tritonian asiakaskyselyn 2013 tulokset Informaatikko Jonna Hahto 16.7.2013 Sisällys 1 Vastaajat... 3 2 Kirjastopalveluiden vaikuttavuus... 4 3 Kuiluanalyysi ja arviointiasteikot...

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4

1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4 Päivitetty 27.4.2010 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4 5 SAAPUNEET HAKEMUKSET JA NIIDEN KÄSITTELY...4

Lisätiedot

Kirjastojen esimerkkejä kokoelmapolitiikan laadinnasta ja muuttumisesta. Turun yliopiston kirjasto

Kirjastojen esimerkkejä kokoelmapolitiikan laadinnasta ja muuttumisesta. Turun yliopiston kirjasto Kirjastojen esimerkkejä kokoelmapolitiikan laadinnasta ja muuttumisesta Turun yliopiston kirjasto Alku Ei ollut mitään aiempaa kirjattua kokoelmapolitiikkaa Kirjavat käytännöt eri tieteenalojen yksiköissä

Lisätiedot

Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli. OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007

Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli. OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007 Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007 Korkeakoulut kehittävät laadunvarmistusjärjestelmiään siten, että ne täyttävät Euroopan korkeakoulutusalueen

Lisätiedot

Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto. STKS:n seminaari 20.1.2011

Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto. STKS:n seminaari 20.1.2011 Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto STKS:n seminaari 20.1.2011 Taustaa Varastokirjasto perustettiin Kuopioon 1989 helpottamaan yliopistokirjastojen tilaongelmia (-> useita komiteanmietintöjä tilaongelmista

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

Kirjastopalvelut näkyviksi

Kirjastopalvelut näkyviksi Kirjastopalvelut näkyviksi Tiedonhankinnan opetus osaksi opiskelua Kaisu Clarot 29.11.2007 Taustaa Osa opintojen ohjaus hanketta, jota veti Oulun yliopiston Ohjaus- ja työelämäpalvelut yksikkö Hankkeen

Lisätiedot

Helsingin yliopiston kirjasto 1

Helsingin yliopiston kirjasto 1 Helsingin yliopiston kirjasto 1 TIETEELLINEN TIETO KUULUU KAIKILLE Suomessa tieteelliset kirjastot ovat avoinna kaikille ja tarjoavat esteettömän pääsyn tieteellisen tiedon lähteille. Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Aki Kangas & Maria Nummela

Aki Kangas & Maria Nummela Kirjastot löytävät käyttäjänsä hakupalvelujen käytettävyydessä ja aineistojen saatavuudessa kehitettävää Aki Kangas & Maria Nummela Kansalliskirjasto ja kirjastoverkko toteuttivat kansallisen asiakaskyselyn

Lisätiedot

OPPIMISTEHTÄVÄT. Tietojen hyödyntäminen suunnittelussa ja johtamisessa -verkkokoulutus TEAviisari

OPPIMISTEHTÄVÄT. Tietojen hyödyntäminen suunnittelussa ja johtamisessa -verkkokoulutus TEAviisari OPPIMISTEHTÄVÄT Tietojen hyödyntäminen suunnittelussa ja johtamisessa -verkkokoulutus TEAviisari Ohjeita verkkokoulutuksen käyttöön Aloitus Pääset oppimisalustalle osoitteessa: www.teaviisari.fi/verkkokoulu

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Eurooppalainen Euroguidance-verkosto tukee ohjausalan ammattilaisia kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä ja vahvistaa

Lisätiedot

Akateeminen tiedonhankinta - yliopisto-opiskelun perustaito

Akateeminen tiedonhankinta - yliopisto-opiskelun perustaito Lappeenrannan Akateeminen tiedonhankinta - yliopisto-opiskelun perustaito Marja Talikka informaatikko 31.8.2017 1 Akateeminen tiedonhankinta tiedonhankinta on olennainen osa akateemista opiskelua ja tutkimusta

Lisätiedot

10.12.2010 Ulla Keto & Marjo Nykänen

10.12.2010 Ulla Keto & Marjo Nykänen Itsearviointi, case MAMK Laatu- ja palvelujohtaja Marjo Nykänen Lehtori, laatuvastaava Ulla Keto Ohjelma Itsearviointi korkeakoulun laatutyökaluna Itsearviointi MAMKissa EFQM-itsearvioinnit (1998, 1999)

Lisätiedot

Korkeakoulukirjastojen keskitetyt kirjastoverkkopalvelut. 2008 Kristiina Hormia-Poutanen

Korkeakoulukirjastojen keskitetyt kirjastoverkkopalvelut. 2008 Kristiina Hormia-Poutanen Korkeakoulukirjastojen keskitetyt kirjastoverkkopalvelut 2008 Kristiina Hormia-Poutanen Tausta Kansalliskirjasto 2002 seurantaryhmän muistio (2006) Kansalliskirjastosta kirjastoverkon palvelukeskus 1.8.2006

Lisätiedot

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjastostartti 4.9.2012, Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta tietoasiantuntija Heikki Laitinen heikki.laitinen@uef.fi Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjasto osana yliopistoyhteisöä

Lisätiedot

Korkeakoulukirjastojen RAKE-hanke

Korkeakoulukirjastojen RAKE-hanke Korkeakoulukirjastojen RAKE-hanke 2008 Korkeakoulukirjastojen rakenteellisen kehittämisen hanke Hankkeen tehtävänä on 1. hahmotella korkeakoulukirjastojen organisoituminen uudistuvassa korkeakoululaitoksessa

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 12.-13.10.2011 Soile Pylsy, CSC CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Puhuja? Soile Pylsy, asiantuntija

Lisätiedot

Sähköiset järjestelmät kv-liikkuvuuden hallinnassa Moveon. Kv-kevätpäivät 2012 Lahti Marjo Hiisijärvi HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Sähköiset järjestelmät kv-liikkuvuuden hallinnassa Moveon. Kv-kevätpäivät 2012 Lahti Marjo Hiisijärvi HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Sähköiset järjestelmät kv-liikkuvuuden hallinnassa Moveon Kv-kevätpäivät 2012 Lahti Marjo Hiisijärvi HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Toiminnot Opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuus Sopimushallinnointi Apurahojen

Lisätiedot

Verkko-opetuksen laadun arvioinnin kehittäminen Kuopion yliopiston Avoimessa yliopistossa. 12.10.2006 Tiina Pyrstöjärvi

Verkko-opetuksen laadun arvioinnin kehittäminen Kuopion yliopiston Avoimessa yliopistossa. 12.10.2006 Tiina Pyrstöjärvi Verkko-opetuksen laadun arvioinnin kehittäminen Kuopion yliopiston Avoimessa yliopistossa 12.10.2006 Tiina Pyrstöjärvi Pilotin tavoitteena edistää opiskelijan oppimista verkko-opetuksen laadunhallintaa

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelija! Kyselyyn vastaamalla olet mukana kehittämässä opetusta ja mielekästä oppimisympäristöä. Kysely on anonyymi, joten

Lisätiedot

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 1(6) LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 2(6) 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset ja niiden hyödyntäminen... 4 4. Toteutus... 4 4.1 Tehtävät/aikataulu...

Lisätiedot

Tilaston sovellukset ja sudenkuopat

Tilaston sovellukset ja sudenkuopat Tilaston sovellukset ja sudenkuopat 24.1.-13.3.2012 Tilastoista tietoa - tilastovalmennusta yleisille kirjastoille Markku Laitinen, Kansalliskirjasto, Kirjastoverkkopalvelut markku.laitinen@helsinki.fi

Lisätiedot

LAATUVASTAAVAN PEREHTYMINEN

LAATUVASTAAVAN PEREHTYMINEN LAATUVASTAAVAN PEREHTYMINEN Perehtyjä /pm Mentori / pm Huomiot, havainnot, kysymykset, kehittämisehdotukset yms. Perehtymissuunnitelman laatiminen Tavoitteet ja aikataulu Uusi laatuvastaava laatii oman

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Käsitelty työvaliokunnassa 28.8.2007 ja ohjausryhmässä 17.9.2007 Laatijat: viestintäpäällikkö Helinä Mäenpää ja

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Palveluksessasi 24/7.

Palveluksessasi 24/7. Palveluksessasi 24/7 www.savonia.fi/kirjasto Tekijä: Anne Mikkanen Microkadun kampuskirjasto Opistotien omatoimikirjasto Savonia-ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelut Iisalmessa Iisalmen kampuskirjasto

Lisätiedot

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjastostartti, hammaslääketiede, lääketiede, ravitsemustiede, ergonomia, kansanterveystiede, liikuntalääketiede 6.9.2012, palvelupäällikkö Tuulevi Ovaska Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010. Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki.

Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010. Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki. Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010 Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki.fi Tammikuu 2011 Palvelukyselyn vastaajat sektoreittain yleinen kirjasto

Lisätiedot