Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1"

Transkriptio

1

2

3 Alkusanat Sappee on yksi eteläisen Suomen suosituimpia hiihtokeskuksia, jonka kehitys on viime vuosina ollut nopeaa. Kilpailu hiihtokeskusten kesken on kuitenkin kiihtymässä ja siinä mukana pysyminen edellyttää pitkälle tähtääviä suunnitelmia, jotka varmistavat menestyksen myös jatkossa. Kauppa- ja teollisuusministeriö on selvittänyt matkailun hanketyön tuloksellisuutta Suomessa. Selvityksen tuloksena ministeriö suosittelee matkailun julkiselle rahoitustuelle kolmea strategista painopistealuetta: matkailukeskusten kehittäminen, teemapohjaiset kehittämisohjelmat sekä profiilitapahtumien ja -kohteiden sekä matkailun yhteistyöprosessien kehittäminen. Työn tuloksena muodostettiin Sappeen matkailualueen visio vuodelle 2015 Alueen kehittämisen pitkän tähtäimen tavoitteet Konkreettisia tuotekehitys- ja investointihankkeita sisältävä toimenpideohjelma Yleispiirteinen maankäytön suunnitelma Hankkeen vaikutusten arviointi Toimenpideohjelmassa esitetyt toimenpiteet ja hankkeet perustuvat visioon ja pitkän tähtäimen tavoitteisiin sekä odotettavissa oleviin matkailukysynnän muutoksiin. Työn tavoitteena oli mahdollistaa Sappeen palvelutarjonnan monipuolistaminen siten, että matkailijoiden viipymä alueella pitenee ja kysynnän kausivaihtelut pienenevät. Pyrkimyksenä oli edelleen kehittää Sappeen talvimatkailuaktiviteetteja sekä toisaalta vahvistaa suosiota myös ympärivuotisena matkailukeskuksena. Suunnitteluprosessissa pyrittiin ottamaan huomioon alueen matkailuyrittäjien, matkailijoiden, alueen asukkaiden, vapaa-ajan asukkaiden, maanomistajien ja kuntien tarpeet mahdollisimman kattavasti. Työn aikana haastateltiin useita sidosryhmiä sekä järjestettiin kehittämisseminaari, johon osallistui alueen yrittäjiä, virkamiehiä ja muita toimijoita. Hankkeen tuloksena valmistunut Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma on työkalu alueen edelleen kehittämiseen. Se mahdollistaa vastaisuudessa tapahtuvan yksityiskohtaisen hankesuunnittelun ja on ohjenuorana Sappeen maankäytön suunnittelulle. Hankkeen rahoittivat Pirkanmaan liitto (maakunnan kehittämisraha), Kaakkois-Pirkanmaan seutukunnan kunnat sekä Deltarec Oy. Hanketta hallinnoi Pälkäneen kunta ja sitä ohjasi kuntien edustajista, yrittäjistä ja rahoittajista muodostetut työ- ja ohjausryhmät. Suunnittelukeskus Oy:stä työhön osallistuivat Heli Kotilainen, Pauli Santala, Timo Leskinen ja Jari Kärkkäinen. Golfin erillisselvityksestä vastasivat Timo Harju-Autti ja Jari Rasinkangas. Projekti toteutettiin ajalla syyskuu 2004 lokakuu Osa esitetyistä hankkeista on lähtenyt jo liikkeelle projektin kuluessa. Pälkäneellä

4 Tiivistelmä Sappee on yksi eteläisen Suomen suurimpia hiihtokeskuksia ja koko Suomen kymmenen suurimman keskuksen joukossa, kun verrataan hissilipun myyntiä ja laskettelupäiviä. Sappee sijaitsee Pälkäneen kunnassa valtatie 12 läheisyydessä. Tampereelle on matkaa 65 kilometriä ja pääkaupunkiseudulle 160 kilometriä. Sappeen alueeseen liittyy Laipanmaa, joka on Etelä-Suomen suurimpia yhtenäisiä metsä-alueita. Laajat vesialueet ympäröivät keskusta. Sappeen palveluihin kuuluvat tällä hetkellä rinne-, majoitus-, ravintola- ja ohjelmapalvelut. Alueella on myös runsaasti rinnetoimintoihin liittyviä tapahtumia. Pääpaino on talven palvelutarjonnassa. Sappeen vahvuuksia ovat mm. sen sijainti lähellä suuria asutuskeskittymiä, vaihteleva ja monipuoliset rinteet, laajat metsä- ja vesistöalueet aivan keskuksen tuntumassa sekä seudun muu matkailutarjonta. Mahdollisuuksia luovat mm. Tampereen läheisyys ja siellä erityisesti kokous- ja kongressimatkailu, lentoliikenteen tarjonnan monipuolistumisen myötä tulevat ulkomaiset matkailijat, keskuksen kytkeminen tiiviiseen yhteistyöhön alueen muun palvelutarjonnan kanssa sekä ympärivuotisen toiminnan tuoma monipuolisuus. Sappeen visio vuoteen 2015 Sappee on Etelä-Suomen suurin hiihtokeskus sekä monipuolinen ympärivuotinen matkailukeskus, joka tarjoaa luontoon ja liikuntaan perustuvia palveluja verkottuneena muiden toimijoiden kanssa. Sappee tarjoaa lähellä olevan vaihtoehdon eteläsuomaisille perheille viettää vapaa-aikaa. Toinen merkittävä kohderyhmä ovat kokous- ja yritysvieraat. Suuri osa asiakkaista on päiväkävijöitä. Kansainväliset vieraat tulevat enimmäkseen Venäjältä, Baltiasta, Saksasta ja Iso-Britanniasta. Vaikka keskus on ympärivuotinen, on toiminnan selkeä painopiste talven toiminnassa. Luonto, liikunta ja hyvinvointi ovat avainsanat, joiden ympärille palvelut keskittyvät. Monipuolista majoitusta on tarjolla runsaasti. Tapahtumia on ympäri vuoden. Yhdyskuntarakenne on tiivis ja matala, kuitenkin niin, että luonto on koko ajan läsnä tarjoten suojaa ja yksityisyyttä. Sappeen luonnetta kuvaavat parhaiten sanat aitous, turvallisuus, aktiivisuus, monipuolisuus, laatu ja luonnonläheisyys. Sappee on verkottunut tehokkaasti Pirkanmaan matkailuklusteriin. Se toimii alueellisena veturina kytkien seudun palvelujen tarjoajat mukaan omaan tarjontaansa. Sappeen pitkän tähtäimen tavoitteet: 1) Matkailutulon kasvattaminen miljoonaan euroon. 2) Laadun kohottaminen 3) Tunnettavuuden nostaminen 4) Selkeän imagon luominen 5) Sappeesta Etelä-Suomen suurin hiihtokeskus 6) Lumettoman ajan vetovoiman kasvattaminen 7) Palvelutarjonnan monipuolistaminen 8) Verkottuminen seudun ja Tampereen palvelutarjonnan kanssa 9) Kokous- ja yritysvieraiden määrän lisääminen 10) Kansainvälisten vierailijoiden osuuden kasvattaminen 11) Tiivis yhdyskuntarakenne

5 Mitoitus ja maankäyttö Sappeelle odotetaan vuonna 2015 vuosittain noin kävijää. Vuodepaikkoja on tavoitevuonna noin Tämä tarkoittaa keskimäärin 20 mökin rakentamista vuodessa. Uusi asiakaspaikan ravintola on valmistumassa loppuvuodesta Uusia rinteitä ja hissejä rakennetaan niin että rinteillä kävijöitä on vajaa päivässä (huippu noin kävijää). Tiestö ja reitistöt rakennetaan palvelemaan kasvavia matkailijamääriä. Palvelut keskittyvät Sappeenvuoren laelle ja majoitusyksiköt muodostavat kylämäisiä kokonaisuuksia. Rinnetoimintojen laajentumiselle varataan riittävästi alueita. Mahdollinen golf-kenttä sijoitetaan vuoren eteläpuolelle. Nykyisissä ja tekeillä olevissa asemakaavoissa on riittävästi rakennuspaikkoja ja rakennusoikeutta vuoteen 2015 asti. Toimenpiteet vision toteuttamiseksi Kehittämisohjelmassa on esitetty toiminnan kehittämiseksi joukko tuotekehityshankkeita, joista keskeisimpiä ovat Sappeen kehittämisryhmän perustaminen, Sappeen tapahtumakalenterin systemaattinen toteutus, imago- ja markkinointisuunnitelman laatiminen, Laipanmaan metsäalueen kehittämis- ja investointisuunnitelma sekä lasten ja lapsiperheiden huomioiminen kaikessa toiminnassa. Investointihankkeita esitetään toteutettavaksi yhteensä noin miljoonalla eurolla vuoteen 2015 mennessä. Tärkeimpiä ovat investoinnit rinnetoimintaan, ravintolatoiminnan ja Caravan alueen kehittäminen sekä ohjelmapalvelutalon ja ratsastuskeskuksen rakentaminen. Investoinnit keskittyvät lumettoman ajan palvelutarjonnan parantamiseen. Hankkeen vaikutuksia ja kehityksen seuranta Tavoitekävijämäärän toteutuessa vuosittaisen matkailutulon työllistävä kokonaisvaikutus alueelle on noin 270 henkilötyövuotta. Investointien työllisyysvaikutukset 10 vuodessa ovat yhteensä noin 640 henkilötyövuotta, joista alueelle välittömästi kohdistuvia on 360. Rakentamiseen osoitetut alueet ovat pääsääntöisesti normaalia talousmetsää ja tiedossa olevat arvokkaat luontoalueet säilytetään rakentamattomina. Alueen jätevedet hoidetaan keskitetysti. Maisemallisesti merkittävin vaikutus on rinnealueiden laajenemisella. Sappeen kehittymistä suositellaan systemaattisesti seurattavan vuosittain. Hankkeen yhteydessä laadittiin järjestelmä, jota voi seurannassa hyödyntää. Paitsi mitattavia vaikutuksia lähialueelle, on Sappeen matkailukeskuksen kehittämisellä laajoja vaikutuksia koko Pirkanmaan matkailulle. Tavoitteena on tehdä Sappeesta Pirkanmaan monipuolisin perhematkailukohde, joka toimii tiiviissä yhteistyössä niin lähikuntien, Tampereen kuin koko maakunnan matkailutarjonnan kanssa. Matkailun kehittäminen parantaa paikallisten ihmisten virkistysmahdollisuuksia. Latujen ja reitistöjen rakentaminen, rantojen kunnostus ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet tukevat vakituisten asukkaiden viihtyvyyttä ja lisäävät kuntien vetovoimaa potentiaalisten uusien asukkaiden silmissä.

6 Sisältö 1 Sappee nyt Toimintaympäristö Matkailun trendit Kysyntä Sappeen toimintojen nykytila Palvelutarjonta ja käyttäjäryhmtä Maankäyttö Infrastruktuuri Liikennejärjestelmä ja pysäköinti Nelikenttäanalyysi 19 2 Strategia Sappeen kehityskuvat Sappeen visio Pitkän tähtäimen tavoitteet 23 3 Mitoitus Mitoitusvaihtoehdot Riskit vaihtoehdoissa Palvelujen mitoitus 31 4 Toimenpideohjelma Ensisijaiset hankkeet Tuotekehityshankkeet Investointihankkeet Alustava selvitys golf-kentän toteuttamiseksi 44 5 Sappeen maankäyttö Kasvusuunta-alueiden tarkastelu Maankäytön yleissuunnitelma 46 6 Hankkeen vaikutuksia Matkailutulo ja -työllisyys Luonnonympäristö ja maisema 49 7 Rahoitusmahdollisuuksia 51 8 Seurantajärjestelmä 58 Liite 1 Sappeen asiakaskysely Liite 2 Kilpailija-analyysi 62 Liite 3 Lähteet 69

7 1 Sappee nyt 1.1 Toimintaympäristö Sappee sijaitsee Pälkäneen kunnassa Kaakkois-Pirkanmaalla valtatie 12 (Tampere-Lahti) läheisyydessä. Etäisyys Tampereelle on 65 kilometriä, Hämeenlinnaan 50 kilometriä ja pääkaupunkiseudulle noin 160 kilometriä. Sappeen alueeseen liittyy Laipanmaa, joka Etelä-Suomen suurimpia yhtenäisiä metsäalueita, sen pinta-ala on n hehtaaria. Laipanmaa on kokonaisuudessaan metsätalousaluetta - se ei siis ole nimetty luonnonsuojelukohde. Tunnetuimpia Pälkäneen matkailukohteita on Rönnvikin viinitila, jossa vuosittain vierailee noin kävijää. Viinituotteiden lisäksi Rönnvik tarjoaa tilakierroksia, viininmaistajaisia, ravintolapalveluita tilauksesta sekä kahvilapalveluita viinitilan ollessa avoinna. Muualla kuin Sappeella matkailupalveluja tarjoavia yrityksiä on mm. Hotelli Aapiskukko, joka sijaitsee Pälkäneen keskustan läheisyydessä. Majoituspalveluita tarjoaa myös Villa Amanda Sahalahdella, Hotelli Urku Kangasalla, Hotelli Waltikka Valkeakoskella sekä Tampereen hotellit. Sappeen läheisyydessä on tarjolla myös bed&breakfast -tyyppistä majoitusta sekä mökkimajoitusta. Kesäaikana Aitoon kotitalousoppilaitos tarjoaa majoituspalveluja. Sappee osana Pirkanmaan matkailua Pirkanmaalla matkailun kehittämistä ohjaa matkailustrategia, jonka painopistealueina ovat perhematkailu, kokous-, kongressi-, messu- ja liikematkailu sekä kulttuurimatkailu. Pirkanmaan matkailutulon on arvioitu jakaantuvan seuraavasti: Perhematkailu 30 % Työmatkailu / yritysasiakkaat 27 % Kulttuurimatkailu 23 % Kokous-/kongressi-/messumatkailu 20 % Vuonna 2003 Pirkanmaalla oli rekisteröityjä majoitusvuorokausia 1,2 miljoonaa, joista kotimaisten matkailijoiden osuus oli 85 %. Majoitusvuorokausilla mitattuna matkailu Pirkanmaalla on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana voimakkaammin kuin Suomessa keskimäärin. Kävijämäärätilastot kertovat että Pirkanmaan matkailu perustuu vahvasti Tampereen kaupungin tarjontaan. 1 Sappeen asema Pirkanmaan matkailutarjonnassa on merkittävä. Sappeen nykyinen matkailutarjonta sopii sekä perhe- että kokous-, kongressi-, messu- ja liikematkailusegmenteille. Kävijämäärillä mitattuna Sappee on vetovoimaisin kohde maakunnassa heti Tampereen kohteiden, Kylpylähotelli Rantasipi Edenin ja Nuutajärven lasikylän jälkeen 2. 1 Pirkanmaan TE-keskus (2004). Pirkanmaan matkailun ennakoiva kilpailukykyanalyysi. 2 Matkailun edistämiskeskus (2004). Matkakohteiden kävijämäärät. 8

8 Sappee Suomen hiihtokeskusten joukossa Suomen hiihtokeskuksien joukossa Sappee on yksi kymmenestä suurimmasta keskuksesta kävijämäärällä mitattuna. Vuonna 2004 Eteläisessä Suomessa vain Himos ( kävijää) ja Messilä ( kävijää) ovat suurempia kuin Sappee ( kävijää). Pirkanmaan alueella sijaitseva toinen hiihtokeskus on Ellivuori ( kävijää). Hissilippumyynnillä mitattuna Sappee on Suomen yhdeksänneksi suurin keskus. 20 suurimman keskuksen hissilipunmyynti (1 000 euroa). (Lähde: Suomen hiihtokeskusyhdistys 2005) 9

9 1.1.1 Matkailun trendit Seuraavassa lyhyesti matkailun trendejä, jotka vaikuttavat myös Sappeen tulevaisuuteen. Matkailu on maailman nopeimmin kasvavia elinkeinoaloja. Vuoteen 2020 mennessä on ennustettu matkailijoiden määrän kolminkertaistuvan (1,5 miljardiin) ja matkailutulon määrän viisinkertaistuvan (21 mrd. ). 3 Kestävä kehitys. Kestävän kehityksen periaatteet muuttuvat lisäarvosta perusedellytykseksi. Matkanjärjestäjät vaativat tuottajilta ympäristön huomioivia tuotteita. Matkailuteollisuudesta elämysteollisuuteen. Painopiste siirtyy palvelujen tuottamisesta kohti yksilöllisempien elämysten tuottamista asiakkaalle. Virtuaalitodellisuus suunnannäyttäjänä. Virtuaalisuuden ja teknologian mukanaan tuomia mahdollisuuksia voidaan käyttää mm. virtuaalimatkailun eri keinojen lisäämiseen (simulaattorit, liikkeisiin reagoivat ohjelmat) sekä markkinointiin. Varttuneempi väestö yhä tärkeämmäksi asiakasryhmäksi. 55+ ikäisiltä ovat lapset muuttaneet kotoa, asunto ja auto on maksettu ja tulot ovat työuran huipussa. Tämä ryhmä on myös tottunut kuluttamaan ja vaatimaan laatua. Imagon merkitys kasvaa, matkakohde on muotituote. Imagoa hiomalla kohteet lisäävät vetovoimaansa ja erottautuvat kilpailijoistaan. Lyhyet lomat yleistyvät. Asiakkaille, joilla on vähän aikaa, mutta paljon rahaa, on pyrittävä tarjoamaan mahdollisimman paljon elämyksiä tiiviissä ajassa. Kokousmatkailu lisääntyy. Korkeatasoiset kokoustilat yhdessä luonnon ja harrastusmahdollisuuksien kanssa kiinnostavat monia kokousjärjestäjiä ja heidän asiakkaitaan. Luonto- ja kulttuurimatkailu kasvavat. Molempien harrastajakunta muodostuu sekä harvoista syvällisesti asiaan perehtyneistä että suuresta yleisöstä. Terveys- ja hyvinvointi palveluiden kysyntä kasvaa voimakkaasti asennemuutosten ja väestön ikääntymisen myötä. Teemamatkat lisääntyvät. Teemamatkailussa matkojen motivaationa on kiinnostus johonkin rajattuun aiheeseen. Esimerkkejä ovat Disneyland ja Muumimaailma. Suomeen suuntautuvien teemamatkojen määrä kasvaa (esim. joulu). Paikallinen kulttuurihistoria tarjoaa mahdollisuuksia tuotekehittelyyn esim. tarinat ja erilaiset tapahtumat. Terrorismin uhka muuttaa ihmisten matkakäyttäytymistä kansainvälisen matkailun osalta. Suomen kannalta uhkakuvana on matkailijoiden jättäytyminen kokonaan pois kansainvälisestä matkailusta. Mahdollisuuksia tarjoaa taas Suomen turvallinen maine sekä kotimaisten matkailijoiden määrän lisääntyminen. 3 Tourism Highlights. Edition World Tourism Organisation. 10

10 Trendit Sappeen näkökulmasta: Kestävä kehitys on mahdollisuus, joka voidaan ottaa ohjenuoraksi koko Sappeen kehittämisessä. Lyhyiden lomien yleistyminen on Sappeen sijainti huomioiden merkittävä mahdollisuus. Haasteena on imagon merkityksen kasvu. Terveys- ja hyvinvointipalvelujen kysynnän kasvu tukevat jo nykyistä Sappeen palvelutarjontaa. Hyvät kokoustilat ja monipuolinen oheisohjelma voivat olla Sappeen tulevaisuuden vahvuuksia. Teemamatkailussa on rajattomasti mahdollisuuksia: historia, vuodenajat, eri liikuntalajit, tapahtumat jne Kysyntä Sappeen palvelutarjonta koostuu täällä hetkellä hiihtokeskustoiminnasta, ohjelmapalveluista, mökkimajoituksesta sekä vaunupaikoista, joiden kysyntää ja asiakasryhmiä on kuvattu alla. Hiihtokeskustoiminta Suomessa on noin 101 hiihtokeskusta, joista viidennes on luokiteltu valtakunnallisiksi matkailukeskuksiksi. Hissilippumyynti on 1990-luvun alun jälkeen ollut voimakkaassa kasvussa. Hissilippumyynti oli Suomessa kaudella 2004/2005 yhteensä 46 miljoonaa euroa. Hiihtokeskusten aikaansaama matkailutulo (koko matkan aikana tapahtuva kulutus huomioiden) oli kaudella 2003/2004 noin 443 miljoonaa euroa. 4 Hiihtokeskusten laskettelijamäärä kaudella 2004/05 oli noin 1 miljoona henkilöä ja laskettelupäiviä kertyi yli 2,7 miljoonaa. Ulkomaalaisia laskettelijoita oli noin Harrastajien määrä on lähtenyt uuteen pienoiseen nousuun, kun kasvavat ikäluokat ovat löytäneet lumilautailun kautta rinteet. Hiihtokeskukset ovat vakiinnuttaneet taloudellista tilaansa ja niiden tulevaisuus näyttää lupaavalta. Hiihtokeskuskapasiteettia on poistunut markkinoilta pienistä yksiköistä pääosin 1990-luvun ensimmäisellä puoliskolla. Matkailukeskukset muodostavat Suomen matkailutarjonnasta keskeisen osan. Jatkossa kehittämisen painopiste siirtyy majoituskapasiteetin voimakkaasta lisäämisestä ja loma-asuntojen rakentamisesta matkailukeskusten toiminnalliseen ja infrastruktuurin kehittämiseen sekä ympäristöä parantaviin hankkeisiin. Ulkomaalaisten osuus laskettelijoista on vielä vähäinen, joskin määrä on kasvussa. Viime vuosina kasvua on syntynyt mm. Venäjältä, Britanniasta ja Baltian maista. 4 Suomen hiihtokeskusyhdistys ry, Hiihtokeskustutkimus

11 Maastohiihtäjiä on Suomessa noin miljoona ja määrä on kasvussa. Hiihtokeskusten hissilipunmyynti on ollut tasaisessa kasvussa (milj. euroa). (Suomen hiihtokeskusyhdistys 2005). Ohjelmapalvelut Ohjelmapalveluyritysten kokonaisliikevaihto Suomessa vuonna 2002 oli noin 39,4 miljoonaa euroa (ei sis. ns. safaritoimintaa 5 ). Alan kärkiyritysten kilpailukyky on vahva ja pienten ohjelmapalveluyritysten tulisikin pyrkiä verkostoitumaan alueen kärkiyritysten kanssa. Viime vuosien ns. IT-kuplan puhkeaminen on vaikeuttanut monien ohjelmapalveluyritysten toimintaa, koska suuri osa asiakkaita oli IT-alan yrityksiä. Toimialan yhteenlaskettu liikevaihto on pienentynyt noin 2 %. 6 Ohjelmapalveluiden toimialaan luettavien urheilutoiminnan yritysten (mm. golf, liikuntahallit) liikevaihto oli vuonna miljoonaan euroa ja kasvua edelliseen vuoteen oli 20 %. 7 Vesistöjen merkitys matkailumarkkinoinnissa on kasvava sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Esimerkiksi melonta on kasvattanut harrastajamääriään viime vuosina. Luontoaktiviteettien kysyntänäkymät ovat hyvät. Matkailijat arvostavat puhdasta luontoa, saasteettomuutta ja turvallisuutta. Trendejä ovat edelleen erilaiset seikkailuaktiviteetit sekä nousevana suuntauksena erilaiset hyvinvointiin liittyvät matkailutuotteet. Tulevaisuuden tuotteista kasvua ennustetaan myös incentive-tuotteille ja kalastusmatkailupalveluille. Eri vuodenajat mahdollistavat monipuolisen, myös sesonkien ulkopuolisten, tuotteiden kehittämisen, mikä lisää matkailukysyntää Suomeen ja Suomessa. Väestö- ja matkailijarakenteen ikääntymisen tuomat vaatimukset tarjottaville ohjelmallisille palveluille ovat haaste tuotekehitykselle. Ikääntyvä väestö on yhä laatutietoisempaa, terveempää ja hyvätulisempaa. MEKin Suomen kesä markkinointiviestintästrategian mukaan Suomen kesä on valikoidulle kohderyhmälle ensimmäinen vaihtoehto ainutlaatuisen virkistävän kokemuksen saavuttamiseen. Nykyinen Euroopasta tulevat asiakkaat ovat tyypillisesti yli 40-vuotiaita pariskuntia, jotka matkustavat ilman lapsia ja ovat varsin hyvin toimeentulevia, koulutettuja ja paljon matkustaneita. Toisena ryhmänä ovat ilman lapsia matkustavat vuotiaat parit, henkilöt, jotka etsivät aina uutta ja erilaista. Venäjältä odotetaan kesällä pääasiassa lapsiperheitä tai useita perheitä, jotka arvostavat yhdessäoloa. 12

12 Aktiviteetteja Suomessa lomansa aikana harrastaa joka viides ulkomaalainen. Suosituimpia kesäaktiviteetteja ovat kalastus, vaellus ja pyöräily. Mökkimajoitus Mökkimajoituksen suosio Suomessa on kasvanut viime vuosina, mutta vieläkin vuodepaikkojen käyttöaste vuositasolla on alhainen. Esimerkiksi kesän 2003 käyttöasteet ovat parempia kuin edellisinä vastaavina ajankohtina verrattuna, mutta siltikin heinäkuun 2003 käyttöaste oli vain 54 %. Talvikaudella hiihtokeskuksien yhteydessä olevien mökkien käyttöaste on huomattavasti parempi. Lähes kolme neljännestä asiakkaista on kotimaisia, oman maakunnan ulkopuolelta tulevia asiakkaita. Paikallisten ja maakunnallisten asiakkaiden osuus on pieni. Kotimainen asiakas on omalla autolla liikkuva lapsiperhe, mutta myös erilaiset ystävä- ja harrasteryhmät ovat merkittäviä asiakasryhmiä. Ulkomaiset asiakkaat ovat enimmäkseen lapsettomia pareja, tuttavaryhmiä ja lapsiperheitä. Lähes puolet (42 %) ulkomaalaisvieraista tuli Venäjältä. Seuraavaksi eniten oli saksalaismatkailijoita ja kolmanneksi eniten virolaisia. Lomaosakeliiketoiminta on kasvussa sekä Suomessa että ulkomailla. Suomen Viikko-osake Yhdistyksen keräämien tietojen mukaan vuonna 2003 Suomessa myytiin yli viikko-osaketta. Kauppojen yhteisarvo oli lähes 30 miljoonaa euroa. Kasvua edellisestä vuodesta oli runsaat 20 prosenttia. Suomessa viikko-osakkeen omistaa suomalaista. Selvitysten mukaan viikko-osakkeen ostaneista 41 prosenttia on yli 54-vuotiaita, 33 prosenttia kuuluu ikäryhmään vuotta ja 26 prosenttia ikähaarukkaan vuotta. Kehitystrendinä on, että viikko-osakkeen omistajien keski-ikä laskee koko ajan. Viikko-osakekohteiden menestys edellyttää kolmea asiaa. Oman ympärivuotisen laadukkaan palvelutarjonnan ja korkeatasoisten vapaa-ajan huoneistojen lisäksi lomakeskuksen ympäristön pitää miellyttää. Viikko-osakekohteilla täytyy olla muutakin kuin vain kesä- ja talvisesonki. Kiinnostavuutta täytyy löytyä kaikille vuodenajoille. Menestyäkseen viikko-osakelomakeskukset ovat parantaneet sisätiloihin rakennettua harrastepalvelu- ja ohjelmatarjontaansa. Yritykset ja yhteisöt ovat viikko-osakepuolella uusi, merkittävä asiakasryhmä. Yritysten suunnalla on tapahtunut selkeä asennemuutos. Yritykset ja yhteisöt ovat todenneet, että omat lomakylät ja -mökit ovat hankalia ja kalliita ylläpitää. Mm. isot konsernit ovat voineet vapauttaa omistamistaan lomakylistä huomattavasti enemmän pääomia kuin mitä ovat sijoittaneet hankkimiinsa uusiin viikko-osakkeisiin. Konsernin työntekijöiden kannalta palveluvalikoima on tullut aikaisempaa huomattavasti laajemmaksi. Lomakohteet ovat paljon tasokkaampia, mutta silti työntekijät eivät maksa käyttämistään lomaviikosta sen enempää kuin aikaisemminkaan. 13

13 Pysyvä vapaa-ajan asutus Vapaa-ajan asukkaat käyttävät lomaillessaan omalla mökillään seudun palveluja, myös matkailupalveluja. Sappeeta ympäröivissä kunnissa on erittäin paljon vapaa-ajan asuntoja ja muualta tulleita mökkiläisiä. Vapaa-ajan asunnot Vapaa-ajan asunnot Luopioinen Kuhmalahti 944 Pälkäne Kangasala Yhteensä Tilastokeskuksen tekemän Kesämökkibarometrin mukaan vapaa-ajan asunto on jonkun mökkitalouteen kuuluvan käytössä keskimäärin 72 vuorokautta vuoden aikana. 8 Tästä suoraan seudun mökkimäärään suhteutettuna Sappeen lähikunnissa viettää vähintään yksi ihminen noin yöpymisvuorokautta vuosittain vapaa-aikaansa kesämökillä. Kun mökillä ollaan harvoin yksin ja mökkejä käyttää usein myös muut kuin omistajatalouksiin kuuluvat, esim. lapset, voi luvun arvioida helposti olevan jopa kaksinkertainen. Näin päätellen Sappeen lähikunnissa on vuosittain reilu miljoona yöpymisvuorokautta vapaa-ajan asunnoilla. Caravan-matkailu Leirintäalueiden asiakasmäärä on vakiintunut noin 2 miljoonaan yöpymisvuorokauteen vuodessa. Vuonna 2004 yöpymisvuorokausia kertyi 2,095 miljoonaa 9. Matkailuajoneuvoja Suomessa on yli SF-Caravan ry:ssä on jäseniä Hieman yli puolet karavaanareista on lapsiperheitä. Kolmasosa on perheitä, joiden lapset ovat jo lähteneet kotoa, ja loput ovat lapsettomia perheitä tai yksineläjiä. Kesämökkinä vaunuaan käyttää kaksi viidestä. Joka kolmas hyödyntää vaunuaan tukikohtana retkeiltäessä tai patikoitaessa. Neljäsosalle matkailuvaunu toimii laskettelumatkan tukikohtana. Saman verran on niitä, jotka asuvat matkailuajoneuvossa kalastusmatkoillaan. Maastohiihdon tukikohtana auto tai vaunu oli joka viidennellä. Lähes kaksi kolmesta (60 %) karavaanarista käyttää vaunuja myös talviaikaan. Talvella tapahtuvat yöpymiset perustuvat pitkälti kausipaikoilla pidettäviin vaunupaikkoihin, ja liikkuminen on vähäistä. Talvipaikat vetävät, jos lähellä on aktiviteetteja (esimerkiksi hiihto, pilkki, laskettelu, moottorikelkkailu, viihdepalvelut). Laskettelumahdollisuuksien lisäksi karavaanarit hakeutuvat talvikohteisiin, joissa on mahdollisuus talvikalastaa, hiihtää tai moottorikelkkailla. Pilkkiminen on vakiinnuttanut paikkansa karavaanareiden suosimana lajina. Usein talvikohteena ovat myös SF-Caravanin jäsenyhdistysalueet. Karavaanareiden lumikauden markkinat ovat kooltaan huomattavasti kesämarkkinoita pienemmät, karkeasti arvioituna vain noin 8 % siitä Väestörekisterikeskus (2005). 8 Tilastokeskus (2004). Mökkibarometri Tilastokeskus (2005) Matkailutilasto Ympäristöministeriö, Suomen leirintämatkailun nykytila ja kehittämisnäkymät (2003) 14

14 Suomalaisten liikuntatottumukset Liikuntatottumukset muuttuvat väestörakenteen muutosten myötä. Hiihdon ja laskettelun harrastajien määrä muihin lajeihin verrattuna on edelleen suuri, vaikka lumilautailun suhteellinen kasvu onkin voimakasta. Taloustutkimuksen Suomi Tänään -tutkimuksen mukaan 37 % suomalaisista vuotiaista harrastaa maastohiihtoa vähintään kerran kaudessa. Laskettelua harrastaa 15 % samasta kohderyhmästä. Laskettelutavoista yleisintä tavallista laskettelua harrasti vähintään kerran kaudessa 78 % laskettelevista vuotiaista suomalaisista. Lumilautailua harrasti 27 %. Tutkimuksen mukaan laskettelun ja lumilautailun harrastaminen on pysynyt samalla tasolla. Kasvua molempien lajien osalta edelliseen tutkimukseen verrattuna on 2 % -yksikköä 11. Alppihiihto, lumilautailu ja freestyle ovat suomalaisten eri harrastelajien arvostuksessa korkealla. Eri lajien mielikuvia kysyttäessä nämä lajit ovat eniten arvostettuja. Urheilulajien mielikuvat (Taloustutkimus Oy. Suomi tänään 4/2004. Urheilulajien arvo- ja asennetutkimus) 11 SHKY, Suomi Tänään

15 Suuren kansallisen liikuntatutkimuksen mukaan johdonmukaisesti vuodesta 1994 asti potentiaalisia harrastajia lisänneet lajit ovat golf, melonta, pyöräily, ratsastus, salibandy, seinä- ja vuorikiipeily, soutu ja tanssi. Eniten harrastajia vuosina 1997/ lisänneet lajit 12 Laji Muutos Suhteellinen muutos Rullaluistelu (+ 355 %) Salibandy (+ 18 %) Kuntosaliharjoittelu (+ 5 %) Voimistelu (+ 8 %) Ratsastus (+ 44 %) Jalkapallo (+ 14 %) Tanssi (+ 26 %) Lumilautailu (+119 %) Suunnistus (+ 25 %) Moottoripyöräily (+170 %) Hiihto (+ 1 %) Golf (+ 15 %) Jääkiekko (+ 8 %) Rullalautailu (+ 171 %) Melonta (+ 42 %) Kysyntä Sappeen näkökulmasta Kilpailu hiihtokeskustoiminnassa on kovaa. Suuret ja monipuoliset keskukset pärjäävät parhaiten. Kehittämisen painopiste on toimintojen, infrastruktuurin ja ympäristön parannushankkeissa. Hiihtokeskukset ovat muuttumassa ympärivuotisiksi ja monipuolisiksi matkailukeskuksiksi, jotka tarjoavat laskettelun rinnalla runsaasti muita liikuntalajeja ja palveluja. Ohjelmapalvelujen kysynnän kasvu on taittunut. Kysyntää on erityisesti luontokokemukseen ja vesistöihin liittyville palveluille. Seikkailutuotteiden rinnalle ovat nousseet hyvinvointiin liittyvät palvelut. Sappeella on mahdollisuus tarjota erityisesti luontoon ja vesistöihin liittyviä palveluja. Mökkimajoituksen suosio on kasvanut, vaikka käyttöasteet ovat edelleenkin suhteellisen alhaiset. Kotimainen asiakas on tyypillisesti autolla liikkuva lapsiperhe. Lomaosakeliiketoiminta on kasvussa, erityisesti yritykset ja yhteisöt ovat siitä kiinnostuneita. Seudun vapaa-ajan asukkaat ovat tärkeä kohderyhmä Sappeen matkailupalveluille. Suomalaisten liikuntatottumukset muuttuvat. Kasvulajeja ovat mm, hiihto, rullaluistelu- ja lautailu, lumilautailu, golf, ratsastus, seinä- ja vuorikiipeily, melonta, suunnistus ja tanssi. Näiden mahdollisuuksia Sappeella on tutkittava. 12 SLU, Suuri kansallinen liikuntatutkimus (2002) 16

16 1.2 Sappeen toimintojen nykytila Palvelutarjonta ja käyttäjäryhmät Sappeen majoitustarjonta koostuu vuokramökeistä, lomahuoneistoista hirsirakenteisissa rivitaloissa sekä vaunupaikoista. Kaudella mökeissä ja loma-huoneistoissa kertyi noin majoitusvuorokautta ja vaunualueella noin majoitusvuorokautta. Kaudella Sappeen rinteissä kertyi laskettelupäivää. Edelliseen kauteen verrattuna kasvua on ollut 3 %. Kuuden viimeisen kauden aikana laskettelupäivät ovat kasvaneet yhteensä 19 %. Vilkkaimpina kuukausina laskettelupäiviä kertyy keskimäärin Sappeen kävijät tulevat pääosin alueelta Helsinki-Turku-Tampere alueelta, joista suurin osa Tampereen seudulta. Ohjelmapalveluyritysten asiakkaat ovat pääosin yritysasiakkaita. Ohjelmapalveluyritysten asiakkaista noin % tulee ulkomailta Maankäyttö Maakuntakaava Maakuntakaavaehdotuksessa Sappeenvuoren ja kylän sekä Aitoon kotitalousoppilaitoksen alueet on rajattu matkailun kehittämisen kohdealueeksi (MV). Sappeenvuori ja Iso ja Vähä Arajärven välinen alue on osoitettu maakunnallisesti tärkeäksi matkailupalveluiden alueeksi (RM) sekä Aitoon kotitalousoppilaitos on palveluiden ja hallinnon alueeksi (P). Yleiskaava Sappeen kylä- ja matkailualueelle ollaan laatimassa osayleiskaavaa Pälkäneen kunnan alueella. Yleiskaavaprosessi on edelleen kesken. Yleiskaavaluonnoksessa on osoitettu nykyiset rinnealueet urheilu- ja virkistyspalveluiden alueeksi (VU). Rinnealueisiin ei ole esitetty laajennuksia. Matkailupalveluiden aluetta on esitetty laajennettavaksi Sappeenvuoren päälle. Uutta loma-asutusta esitetään lähinnä Iso Arajärven koillispuolelle, Vähä Arajärven eteläpuolelle sekä Aitoon kotitalousoppilaitoksen lähelle yleisen tien varrelle sekä tien ja rannan väliin. Asemakaava Alueelle on laadittu 7 erillistä asemakaavaa, joista yksi Aitoon kotitalousoppilaitoksen alueelle. Matkailualueita koskevissa kaavoissa on loma-asunnon rakennuspaikkoja yhteensä 260 kpl, jossa rakennusoikeutta on osoitettu k-m². Matkailupalveluiden aluetta kaavoissa on yhteensä k-m². Lisäksi Sappeenvuoren päälle ja hissin ala-aseman viereen on osoitettu matkailuvaunuille aluetta 4 ha. Asemakaavat ovat Sappeen lakialuetta ja kotitalousoppilaitosta lukuun ottamatta lähes toteutumattomia. Kesällä 2006 hyväksytyssä asemakaavassa Sappeen päälle on osoitettu uutta vaunualuetta noin 5 ha ja loma-asunnon rakennuspaikkoja noin 35 kpl. Rakennusoikeutta uudella alueella on noin 17

17 4 100 k-m². Toinen uusi asemakaava on vireillä hissien ala-aseman lähelle. Kaavassa on osoitettu 15 uutta lomarakennuspaikkaa ja k-m². Yhdyskuntarakenne Sappeen hiihtokeskus on alkanut rakentua ennestään rakentumattomalle neitseelliselle alueelle. Rinteiden alapäässä on ollut hiukan vanhaa asutusta. Sappeen vanha kylä sijoittuu Sappeenvuoren länsipuolelle. Omarantainen loma-asutus on hyvin runsasta kaikkien lähijärvien rannoilla. Sappeenvuoren päälle on rinne- ja ravintolapalveluiden yhteyteen alkanut rakentua loma-asutusta sekä matkailuvaunupaikkoja. Muutamia loma-asuntoa on rakennettu myös Sappeenvuoren etelään viettävälle rinteelle. Samoin muutamia yksittäisiä mökkejä on hissien ala-asemien läheisyydessä. Kaavoituksen suuntaaminen sekä Sappeenvuoren päälle ja alle on omiaan hajottamaan yhdyskuntarakennetta ja palveluja sekä lisäämään toteuttamiskustannuksia. Kunnallistekniikan toteuttaminen on maanomistajien asia. Maanomistus Alueen maanomistus on melko hajanaista. Ydinalueen maanomistus on rinne-yhtiön hallussa. UPM-Kymmene Oyj:n omistus sijoittuu rinnealueiden luoteis-puolelle. Pälkäneen kunta omistaa maata Pälkäneveden ja yleisen tien välissä olevalla alueella. Muutoin alueet ovat yksityishenkilöiden hallussa. Maanomistusolojen hajanaisuus ei ole juurikaan haitannut alueen kehitystä Infrastruktuuri Mäen päälle on rakennettu vesi- ja viemäriverkosto, johon alueen rakennukset on liitetty. Jätevedet johdetaan kuntien rajalla Aitoon kotitalousoppilaitoksen lähellä olevalle puhdistamolle. Puhdistamon asukasvastikeluku on 400 henkilöä. Vesihuoltolinja seuraa yläosassa mäenpäälle menevää tietä, minkä jälkeen se erkanee länteen ja laskeutuu kuntien rajaa pitkin puhdistamolle Liikennejärjestelmä ja pysäköinti Pääosa alueelle tulevasta liikenteestä ohjautuu hiekkapintaiselle Sappeenvuorentielle, joka erkanee Luopioinen - Sahalahti tieltä. Onnettomuustilanteessa vain yksi olemassa oleva yhteys on liikenteellisesti ongelmallinen, koska se voidaan joutua sulkemaan. Hissien ala- ja yläasemien välinen yhteys on noin 7 km. Tie kulkee Iso Arajärven länsipuolelta Sappeen kylän kautta. Sappeenvuorella oleva katuverkko rakentuu kokoojatielenkkeihin, mikä varmistaa liikenteen toimivuuden. Pysäköintialueet on sijoitettu huolto- ja ravintolarakennusten yhteyteen aivan mäen päälle. Autopaikkoja alueella on yhteensä 350 kappaletta. 18

18 1.2.5 Nelikenttäanalyysi Seuraavaan on koottu Sappeen kehittämisen kannalta keskeisiä näkökulmia. VAHVUUDET HEIKKOUDET Ohjelmapalveluyritykset Seudun matkailutarjonta Kylien palvelutarjonta Sijainti Luonto Vesistö Vaihteleva rinne Rauhallisuus Turvallisuus Hyvä yhteistyö Sappeen tuntemattomuus Majoituspalvelujen vähäisyys Huono tieyhteys Murtomaahiihtoladut Vesihuoltoverkon keskeneräisyys Lumettoman ajan tuotteiden vähäisyys UHKAT MAHDOLLISUUDET Golfin ylitarjonta Halvat lennot vievät ihmiset ulkomaille Ilmaston lämpeneminen Yhdyskuntarakenteen hajoaminen Lumettoman ajan vetovoiman puute Aitoon kotitalousoppilaitoksen palvelut ja infra Laipan erämaa-alue Tampereen kokous- ja kongressimatkailu Ulkomaiset matkailijat (virolaiset, latvialaiset, venäläiset, saksalaiset, englantilaiset/halvat lennot) Ympärivuotisuus Verkostoituminen Järvet (kalastus, veneily) Golf Ratsastus Markkinointi Tapahtumat ja ravintolapalvelut Kokoukset Yksityiset investoijat Sappeen ala-asema 19

19 2 Strategia 2.1 Sappeen kehityskuvat Seuraavassa esitetään kaksi painotuksiltaan erilaista kehityskuvaa Sappeen vision pohjaksi. Kehityskuvien tehtävänä on esittää erilaisia tulevaisuuden toteutumisen mahdollisuuksia ja herättää ajatuksia, eikä niitä ole tarkoitusta toteuttaa sellaisenaan. Niistä on saatu aineksia Sappeen vision muodostamiselle (kts. luku 4.2). KEHITYSKUVAT Sappeen toimintaympäristö Sappeen nykytila Visio matkailun kehityksestä Perheiden Sappee Business Sappee SAPPEE VISIO 2015 ympärivuotisuus Perheiden Sappee Sappee on vetovoimainen matkailukohde, jonka avainsanoja ovat laatu, luonnonläheisyys, turvallisuus ja monipuoliset aktiviteetit. Kotimaiset perheet ovat Sappeen pääkohderyhmä. Toinen merkittävä kävijäryhmä on varttuneempi väki, joka arvostaa laatua ja harrastusmahdollisuuksia sekä rauhallista ympäristöä. Asiakkaat tulevat lähinnä Helsinki-Turku-Tampere kolmiosta. Pietarin seudulta ja Baltiasta käy perhematkailijoita Sappeella. Lautailijat ja muut vapaampien tyylien laskijat ovat tärkeä kävijäjoukko. Heitä tulee koko Suomesta ja Pohjois-Euroopasta. Sappeen tarjonnassa eri-ikäiset lautailijat on huomioitu mm. turvallisuustekijöiden suhteen. Alaikäisetkin ovat tervetulleita myös omatoimisesti, vaikka suurin osa heistä kulkee vielä perheen mukana. Päiväkävijät muodostavat tärkeän osan asiakaskunnasta. Päiväkävijöitä ovat mm. Tampereen seudun nuoret lautailijat ja laskettelijat sekä seudun vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat. 20

20 Ravintoloiden tarjonta on suhteellisen edullista ja nettikahvila löytyy tarjonnasta. Myös tasokkaalle ruokaravintolalle riittää kysyntää. Sappeella on iltaisin varhaisnuorille (alle 18 v.) tekemistä: tapahtumia, konsertteja, elokuvia, pelaamista, kilpailuja, välinevalmistajien tapahtumia, limpparidiskoja jne. Rullalautailu on kesän yksi kärkilaji, jolle on rakennettu mittavat puitteet. Alueella on Suomen tunnetuin seikkailumetsä, jossa järjestetään erilaisia survival- ja seikkailu- ja roolipelitapahtumia. Perheen pienimmille on oma satumetsä. Pääasiallinen majoitusmuoto on mökkimajoitus, jossa tarjonta on tason ja koon suhteen monipuolista. Myös karavaaneille löytyy tilaa ja hyvät palvelut. Sappeelle on säännölliset ja hyvät bussiyhteydet Helsingistä, Tampereelta ja Turusta. Palvelut ovat suunnattu perheiden tarpeita ajatellen. Aktiivista tekemistä pitää olla vanhemmille sekä eri-ikäisille lapsille ja varhaisnuorisolle. Samoja palveluja käyttää pääosin myös varttuneempi asiakaskunta. Yhdyskuntarakenne tukee jalan liikkumista eli palvelut on keskitetty. Majoitus on sijoitettu maastoon lähelle palveluja, mutta hieman myös yksityisyyttä tarjoten. Business ja kansainvälinen Sappee Sappee on tunnettu matkailukeskus, jonka avainsanoja ovat tasokkuus, kansainvälisyys, räätälöidyt palvelut sekä erämaisuus yhdistettynä tiiviiseen ja monipuoliseen keskukseen. Yritysten asiakkaat ja työntekijät ovat pääkohderyhmä. Myös julkinen sektori on yhä kansainvälisempi ja järjestää EU:hun sekä tiedeyhteisöjen toimintaan liittyviä asiantuntijatapaamisia ja kongresseja Tampereella. Sappee on osa Pirkanmaan kokousmatkailuverkostoa, jossa sen rooli on vapaamuotoisten ideakokousten ja oheisohjelmien järjestäminen. Asiakkaat tulevat lähinnä Tampere Hämeenlinna akselilta sekä ulkomailta. Lapsettomat pariskunnat ja sinkut, jotka ovat valmiita maksamaan laadusta, ovat myös Sappeen vakioasiakkaita. Kansainväliset ryhmämatkalaiset ovat lähinnä perheitä Venäjältä, Baltiasta, Saksasta ja Iso-Britanniasta. Suorat lentoyhteydet Euroopasta Tampereelle toimivat ympäri vuoden. Ohjelmapalvelut ovat monipuoliset ja tasokkaat ja ne ovat keskittyneet Laipan erämaa-alueelle. Tilausravintolat ja catering-palvelut ovat kehittyneitä. Kokoustiloja ja palveluja on tarjolla eri tarpeisiin. Majoitus on osin mökkimajoitusta ja osin isompiin yksiköihin keskittynyttä (20-30 henkeä). Pienehkölle hotellille voi olla kysyntää. Yritysten erilaiset loma-osakejärjestelmät ovat yleisiä. Vaihtoehdon edellytys on korkea, kansainvälinen laatutaso. Henkilöstön täytyy olla kielitaitoista ja perillä eri maiden kulttuurista ja tavoista. 21

KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI TIIVISTELMÄ LEVI 3 KEHITTÄMISSUUNNITELMA LEVI KASVANUT SUOMEN SUURIMMAKSI Levi on Suomen johtava matkailukeskus, jonka kehitys on viime vuosina ollut erittäin nopeaa

Lisätiedot

MERI-TEIJON MASTER PLAN. Perniön kunnassa sijaitsevan Meri-Teijon alueen matkailun kehittämissuunnitelma

MERI-TEIJON MASTER PLAN. Perniön kunnassa sijaitsevan Meri-Teijon alueen matkailun kehittämissuunnitelma Perniön kunnassa sijaitsevan Meri-Teijon alueen matkailun kehittämissuunnitelma 7.12.2006 1 JOHDANTO... 4 2 TIIVISTELMÄ... 6 I MERI-TEIJON MATKAILUN NYKYTILA-ANALYYSI... 8 2 MATKAILUN KEHITTÄMISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

Simpsiö Outdoor Resortin Master Plan-päivitys 2014

Simpsiö Outdoor Resortin Master Plan-päivitys 2014 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SIMPSIÖ OUTDOOR RESORT/ SIMPSIÖN ALUEEN KEHITTÄMISHANKE Simpsiö Outdoor Resortin Master Plan-päivitys 2014 Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24633 Loppuraportti 1

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 ASIKKALA HARTOLA HEINOLA HOLLOLA HÄMEENKOSKI KÄRKÖLÄ LAHTI NASTOLA ORIMATTILA PADASJOKI SYSMÄ Hartola Sysmä Padasjoki Alankomaat Venäjä

Lisätiedot

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Luonnostaan monipuolinen Hossa HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Selvitys Anna-Riitta Sulander projektipäällikkö Hossan matkailualueen master plan -hanke Suomussalmen kunta Huhtikuu 2015 Tiivistelmä

Lisätiedot

Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma

Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallan kunta Salla 2008 Sallan kunta Pöyry Environment Oy, Oulu 2007 Haaga-Perhon raportteja, Savonlinna 2007 Kannen kuva: Sallan

Lisätiedot

Salla 2020 - matkailun kehittämisohjelma

Salla 2020 - matkailun kehittämisohjelma Salla 2020 - matkailun kehittämisohjelma Sallan kunta Kevät 2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kehittämisen lähtökohdat 3. Sallan matkailun visio ja imago 4. Toiminnalliset tavoitteet 5. Strategiset

Lisätiedot

Suomen matkailustrategia 2020. 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä

Suomen matkailustrategia 2020. 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä Suomen matkailustrategia 2020 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä SISÄLTÖ Tiivistelmä...3 Johdanto...5 Neljä hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä...6 Matkailualan trendit...13

Lisätiedot

www.toimialaraportit.fi

www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa Toimialaraportti 10/2007 Anneli Harju-Autti Jaakko Ryymin Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 85 > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Matkailukeskus ja päiväkäyntikohteet matkailualueen kehittämisessä Tutkimuskohteena Oulun matkailu- ja virkistysalueet

Matkailukeskus ja päiväkäyntikohteet matkailualueen kehittämisessä Tutkimuskohteena Oulun matkailu- ja virkistysalueet Matkailukeskus ja päiväkäyntikohteet matkailualueen kehittämisessä Tutkimuskohteena Oulun matkailu- ja virkistysalueet Anna-Riitta Sulander Pro gradu-tutkielma Maantieteen laitos Oulun yliopisto 2014 Oulun

Lisätiedot

Suomen perhematkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille ulkomaille vuoteen 2006

Suomen perhematkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille ulkomaille vuoteen 2006 1 Suomen perhematkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille ulkomaille vuoteen 2006 Päivitys 2002 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 1.1. MISSIO, VISIO, TEHTÄVÄT, ARVOT 4 2. NYKYTILA-ANALYYSI

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä

Näkemyksestä menestystä Näkemyksestä menestystä Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia www.temtoimialapalvelu.fi www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i www.ely-keskus.fi www.tekes.fi www.lapinliitto.fi www.finpro.com

Lisätiedot

Luonto- ja elämysmatkailu - elinkeinon edellytykset

Luonto- ja elämysmatkailu - elinkeinon edellytykset KALA- JA RIISTARAPORTTEJA nro 352 Anna-Liisa Toivonen Juhani Kettunen Asmo Honkanen Jarkko Saarinen Luonto- ja elämysmatkailu - elinkeinon edellytykset Esiselvitys tutkimusaiheista Helsinki 2005 Julkaisija

Lisätiedot

KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti

KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti Yhteistyössä Lahden kaupunki, Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy - LAKES, Vanajanlinna Oy ja SISÄLLYSLUETTELO 1 PROJEKTIN TAUSTAT... 4 1.1 Taustaa... 4

Lisätiedot

Tiivistelmä: 4. Uusien investointien aktivointitoiminnalla (vieraan pääoman sijoittajien haku ulkomailta) nopeutetaan majoituskapasiteetin kasvua.

Tiivistelmä: 4. Uusien investointien aktivointitoiminnalla (vieraan pääoman sijoittajien haku ulkomailta) nopeutetaan majoituskapasiteetin kasvua. Kainuu - maailman suomalaisin maakunta Tiivistelmä: Kainuun matkailustrategia 2011 2020 pohjautuu matkailutoimialan merkittävään asemaan Kainuun koko elinkeinoelämässä. Strategian keskeisimmät osat ovat

Lisätiedot

HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO. Museoiden taloudellinen vaikuttavuus

HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO. Museoiden taloudellinen vaikuttavuus HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO Museoiden taloudellinen vaikuttavuus 1 Hannu Piekkola Otto Suojanen Arttu Vainio Museoiden taloudellinen vaikuttavuus Vaasan yliopisto Levón-instituutti Vaasa

Lisätiedot

Iin matkailuohjelma 2008 2020

Iin matkailuohjelma 2008 2020 Iin matkailuohjelma 2008 2020 1 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. JOHDANTO 3 1.1. Yleistä 3 1.2. Maankäytön rakennemalli 4 1.3.Iin Karhun Naturaselvitys 6 1.4.Iin Yritysbarometri 8 1.4.1. Haastateltujen yritysten

Lisätiedot

Luontomatkailun yritystoiminta Suomessa

Luontomatkailun yritystoiminta Suomessa ISBN 978-951-40-2393-4 (PDF) ISSN 1795-150X Luontomatkailun yritystoiminta Suomessa Leena Petäjistö ja Ashley Selby www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute

Lisätiedot

,Wl8XGHQPDDQOLLWWR 6LSRRQNXQWD. 6,32216$$5,672$-$6,,+(1 /,,77<9,b5$11,..2$/8(,7$

,Wl8XGHQPDDQOLLWWR 6LSRRQNXQWD. 6,32216$$5,672$-$6,,+(1 /,,77<9,b5$11,..2$/8(,7$ ,Wl8XGHQPDDQOLLWWR 6LSRRQNXQWD 6,32216$$5,672$-$6,,+(1 /,,77

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä

Näkemyksestä menestystä Näkemyksestä menestystä Majoitustoiminta Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista 1 Valtakunnallinen pyörämatkailureittityöryhmä 17.11.2003 Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Pyörämatkailupolitiikan tarve

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Kainuun maakunta -kuntayhtymä Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Luontomatkailun kehittäminen maakuntakaavoituksessa Kainuun maakunta kuntayhtymä 2007 B:7 Julkaisija:

Lisätiedot

Tiehallinto ja matkailu

Tiehallinto ja matkailu Tiehallinto ja matkailu 3 Tero Wallin, Juhani Liminka Tiehallinto ja matkailu Esiselvitys Tiehallinto Rovaniemi 2003 4 Tiehallinto ja matkailu Kansikuva: Eeva-Kaarina Yrjänheikki ISBN 951-803-078-2 TIEH

Lisätiedot

TAPAHTUU KAUPUNGISSA. Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset HELSINGISSÄ

TAPAHTUU KAUPUNGISSA. Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset HELSINGISSÄ KAUPUNGISSA TAPAHTUU Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset HELSINGISSÄ 2012 Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen Eeva Kostiainen Seppo Laakso Sisältö 1 Johdanto... 4 1.1 Tapahtumat Helsingin

Lisätiedot

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND Miten ansaita aktiviteeteilla? OPAS YRITTÄJÄLLE Outdoors Finland TRADE OUTDOORS FINL AND Lukijalle Tämä opas on tarkoitettu matkailun ohjelmapalveluja tuottaville pk-yrityksille, organisaatioille ja kehittäjille,

Lisätiedot

PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI. Loppuraportti 4.12.2012

PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI. Loppuraportti 4.12.2012 PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI Loppuraportti 4.12.2012 SISÄLTÖ Sisältö... 2 Johdanto... 2 Prosessi... 3 Kehityskuva... 4 Kehityskuvan tavoitteet... 5 Kehityskuvatyön lähtökohdat... 6 Kartta-

Lisätiedot

MATKAILUELINKEINON TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2020

MATKAILUELINKEINON TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2020 MATKAILUELINKEINON TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2020 Visio 2020: Kemiönsaaren kunta on kohderyhmilleen tunnettu ja houkutteleva matkakohde. Olemme hyviä isäntiä, jotka tarjoavat haluttuja, laadukkaita ja helposti

Lisätiedot

Leirintäala. lisää näkyvyyttä. uskoo tulevaisuuteen. Aamiaismajoituspalvelulle tarvitaan. majoitustoiminta. Teemana maaseudun

Leirintäala. lisää näkyvyyttä. uskoo tulevaisuuteen. Aamiaismajoituspalvelulle tarvitaan. majoitustoiminta. Teemana maaseudun Matkailun teemaryhmän tiedotuslehti SYKSY 2010 Teemana maaseudun majoitustoiminta Leirintäala uskoo tulevaisuuteen Aamiaismajoituspalvelulle tarvitaan lisää näkyvyyttä Pääkirjoitus PÄÄKIRJOITUS Oppia muualta

Lisätiedot

Porvoon Taidetehtaan vaikuttavuuden arviointi

Porvoon Taidetehtaan vaikuttavuuden arviointi Porvoon Taidetehtaan vaikuttavuuden arviointi Räätälöity Yritysprojekti Osapuolet: Aalto yliopisto ja Porvoon kaupunki Kevät 2015 Räätälöidyn yritysprojektin tekijät Laatijat Virpi Hytönen Opiskelija,

Lisätiedot