HUONOT KÄYTÄNNÖT OPPIMISEN JA KEHITTÄMISEN VÄLINEINÄ. VTT, Timo Aro Muutos 12 koulutus , MTC Oy, Pori. Timo Aro 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUONOT KÄYTÄNNÖT OPPIMISEN JA KEHITTÄMISEN VÄLINEINÄ. VTT, Timo Aro Muutos 12 koulutus 22.10.2010, MTC Oy, Pori. Timo Aro 2010"

Transkriptio

1 HUONOT KÄYTÄNNÖT OPPIMISEN JA KEHITTÄMISEN VÄLINEINÄ VTT, Timo Aro Muutos 12 koulutus , MTC Oy, Pori Timo Aro 2010

2 SISÄLTÖ: I Projekti- ja kehittämistoiminnan logiikasta II Huonot käytännöt oppimisen ja kehittämisen välineinä III Jäsenneltyä kokemustenvaihtoa viiden eri teeman näkökulmasta Learning Cafe - metodilla

3 Koulutuspäivän tarkoitus ei ole esitellä epäonnistuneita hankkeita, hankehenkilöstöä tai rahoittajia asettaa hankehenkilöstöä alttiiksi loputtomalle pilkanteolle ja pahalle silmälle osoittaa syyttävällä sormella ei niin kovin hyvin onnistuneita hankkeita ripotella suolaa vanhoille epäonnistumisen haavoille löytää uusia ja tunnistamattomia hankeruumiita tai löytää uusia jäseniä loppuun kulutettujen projektihenkilöiden hautausmaalle VAAN OPPIA, OPPIA JA OPPIA - Jari Alankoa (2007) mukaillen -

4 Puhutaan joskus siitäkin, mistä normaalisti vaietaan Timo Aro 2010

5 Pitää epäonnistua, jotta voisi onnistua pikemmin ja paremmin

6 I Projekti- ja kehittämistoiminnan logiikka Timo Aro 2010

7

8 Verkostoituminen Hankemaailman hevonpaskabingo Kartoitus Toimintamalli Hyvä käytäntö Projekti Kärkihanke Rahoittajaviranomainen Todentamisviranomainen Klusteri Ohjausryhmä Loppukäyttäjä Substanssiosaaminen Koordinointi Ennakointi Asiakasrajapinta Palvelujärjestelmä Viranomaisyhteistyö Tuotos Kumppanuus Innovaatio ELY Integrointi Kehittäminen Järjestelmä Pilotti Osaamiskeskus Konsepti Strategia Kehittämistarve Loppuraportti Yrityskehitystoimija Tuotekehitys Hanke Liiketoimintaosaaminen Oppimisympäristö Valtavirtaistaminen Kuusi oikein pystyyn, vaakaan tai vinoittain ja BINGO!!!!! Timo Aro 2010

9 Tämä on kuin armeijan johtamista: kenraali sanoo everstille joka sanoo kapteenille joka sanoo luutnantille joka sanoo alikersantille joka sanoo korpraalille joka sanoo sotamiehelle, että sulake pitää vaihtaa - Kirjailija Ian McEwan

10 6846 Timo Aro 2010

11

12

13 Miksi kehittämistä vastustetaan joissakin emoorganisaatioissa? -Hankkeet eriytyneet liikaa varsinaisesta toiminnasta: -Korostuu erityisesti pienissä organisaatiossa, jossa rahoitus myönnetty vain hankkeen kustannuksiin -Projektien tavoitteet ja projektihenkilöstön toimenkuvat ovat usein kryptisiä hankemaailman ulkopuolisten näkökulmasta -Projektiarjen kateus (tilat, laitteet, vapaus, palkka, verkostot) - Hankkeen tavoitteet epäselvät: -Emon ja projektin kehittämistavoitteet eivät kohtaa -Hankkeen tavoitteista, tuotoksista ja hyödyistä ei osata kertoa tai tiedottaa -Emojen sisäinen muutosvastarinta kehittämistyön aiheuttamista mahdollisista muutoksista - Epävarmuus: - Kehittämistyön perusta on muutoksenhalussa, joka saattaa aiheuttaa kilpailutilanteen

14 Projektisyklin hallinta: -Projektisuunnitelma on toiminnan perusankkuri: muut suunnitelmat tukevat ja täydentävät - On ymmärrettävä hankkeen taustalla olevat motiivit, hankkeen välineellisyys ja kytkettävä hankkeen tavoitteet emon tavoitteisiin ja strategioihin -Projekti on jaettava viipaleisiin, vaiheistettuihin kokonaisuuksiin -Jokaisessa vaiheessa toteutetaan erilaisia toimenpiteitä ja vastuunjaossa tapahtuu muutoksia -Projektin elinkaarimalli (Project Cycle Management l. PCM-malli) ja vaikutusketjuajattelu

15 PCM-MALLI Kiinnitetään liian vähän huomiota! KYTKENTÄ OHJELMIIN/EMOON JA TARVEKARTOITUS Kiinnitetään liian vähän huomiota! PROJEKTIN PÄÄTTÄMISVAIHE PROJEKTIN SUUNNITTELUVAIHE TUOTOSTEN LEVITTÄMIS- JA HYÖDYNTÄMISVAIHE PROJEKTIN ALOITTAMISVAIHE Kiinnitetään liikaa huomiota! PROJEKTIN TOIMEENPANOVAIHE Kiinnitetään liikaa huomiota!

16 Hyvistä/ huonoista käytänteistä oppiminen ei kumuloidu eikä siirry Projektimuotoisen kehittämistyön tulokset hukkuvat päättämisen kaaokseen pysyviä vaikutuksia ei synny PROJEKTIN PÄÄTTÄMIS- VAIHE Projektin päättämisen kaaos: Hyviä käytänteitä ei ehditty kuvaamaan eikä siirtoprosesseihin ehditä paneutumaan Vastuuta ei voida siirtää emoorganisaatiolle projektin irrallisuuden vuoksi Viestintää ei kohdenneta oikeille sidosryhmille ja projekti päättyy töksähtäen TULOSTEN JA KOKE- MUSTEN HYÖDYNTÄ- MISVAIHE NOIDANKEHÄ PROJEKTIN TOIMEEN- PANOVAIHE PROJEKTIN SUUNNIT- TELUVAIHE PROJEKTIN ALOITTAMISVAIHE Kehittämisvastuu ulkoistetaan hankkeelle, omistajuus hukassa Tuotteistaminen puuttuu, hyvien ja huonojen käytänteiden tunnistaminen ja dokumentointi sattumanvaraista Kehittämiskiire ja -tuska Samankaltaisia projekteja rahoitetaan aina uudestaan: jokainen keksii pyörän vuorollaan uudelleen Kytkentä emo-organisaation strategioihin, kehittämistoimintaan ja tarpeisiin jää irralliseksi Tavoitteita liikaa ja tavoitteet epärealistisia ja korkealentoisia Sisäinen markkinointi tökkii, avainhenkilöt eivät sitoudu Hankehenkilöstön rekrytointi kestää Resursointi suhteessa asiakas- ja kehittämistyöhön Projektia suunnittelevat tahot eivät jää toteuttamaan projektia Projektin ulkoinen ja sisäinen markkinointi hankalaa Timo Aro 2010

17 Näin epäonnistut varmasti 1. Käytä hankehakemuksessa lyhenteitä tai kieltä, joita kukaan ei ymmärrä 2. Älä sitouta projektin onnistumisen kannalta keskeisiä osallistujia, kumppaneita tai verkostoja 3. Älä palkkaa projektisihteeriä tai -assistenttia 4. Pidä kaikki langat omissa käsissäsi, äläkä kerro muille mitään 5. Älä tee työnjakoa, tee hommat itse tai delegoi hommat vain muutamalle 6. Pyöritä ahkerasti projektipuppugeneraattoria tai viljele mahdollisimman vaikeaselkoista kapulakieltä 7. Älä kysy rahoittajilta etukäteen mitään tukikelpoisista kustannuksista, vaan anna palaa vaistojesi mukaan 8. Säikäytä mahdolliset osallistujat työn määrällä ja ennakkotehtävillä

18 II Huonot käytännöt oppimisen ja kehittämisen välineinä Timo Aro 2010

19 Aidosti uutta kehittävät hankkeet ovat alttiita sekä huonoille että hyville käytännöille Toteutustavan selvyys Perusbulkki? Hankeidean haastavuus Apollo -lennot Toteutustavan epäselvyys Lähde: Petri Virtanen Hankeidean (itsestään-)selvyys Missä kentässä sinun hankkeesi on?

20

21

22 Miksi huonojen (tai hyvien) käytäntöjen tunnistaminen on niin tärkeää? - Tarpeettomat toiminnot karsiutuvat, toiminnan fokus olennaisessa - Toiminnanohjaus tehostuu (seuranta, raportointi, vertailu, (itse)arviointi - Lisää toiminnan ammattimaisuutta ja järjestelmällisyyttä - Edistää oppimista, laatuajattelua, tiedonsiirtoa - Ongelmien ja epäkohtien nopeampi havaitseminen, perustellut korjausliikkeet

23 Huonojen käytäntöjen tunnistaminen: - Projektin elinkaaren eri vaiheiden mukaan - Teemoittain - Muu Timo Aro 2010

24 Projektin elinkaaren eri vaiheiden huonoja käytäntöjä Huono käytäntö Suunnitteluvaiheen huonoja käytäntöjä: - Huono käytäntö A - Huono käytäntö B - Huono käytäntö X Parannus- tai korjausehdotus -Ratkaisuehdotus A -Ratkaisuehdotus B -Ratkaisuehdotus X Aloittamisvaiheen huonoja käytäntöjä: Toimeenpanovaiheen huonoja käytäntöjä: Päättämisvaiheen huonoja käytäntöjä: Timo Aro 2010

25 Esimerkkejä suunnitteluvaiheen huonoista käytännöistä Yhdet suunnittelee, toiset tekee Suunnittelun ja käytännön toteutuksen erottaminen toisistaan Epärealistisuus Eri henkilöt suunnittelevat ja toteuttavat Hiljaisen tiedon hyödyntäminen, Rönsyilevyys Projektihenkilöstön määräaikaisuus, Projektihenkilöstö ulkoa organisaatiosta Sitoutumisen ja sitouttamisen vaikeudet Resursointi Vastuut ja työnjako Väärät kumppanit Timo Aro 2010

26 Esimerkkejä toimeenpanovaiheen huonoista käytännöistä Suunnittelu- ja aloitusvaiheen epäonnistumiset kumuloituvat Asiakkaat ja yhteistyötahot eivät sitoudu Tavoitteet eivät ole konkretisoituneet ja eivät ole mitattavissa/arvioitavissa Onnistumisen mittarit puuttuvat Yhteistyötahojen epärealistiset ja väärät odotukset Uudelleensuunnittelu vie aikaa oikeasta työstä Taustaorganisaation uusi sitouttamisprosessi suunnitelman muutosten jälkeen Rahoitus puolittui, mutta tavoitteet eivät

27 Esimerkkejä päättämisvaiheen huonoista käytännöistä Hiljainen tieto jää tietoisesti hiljaiseksi Ei sisäistä tai ulkoista arviointia Keskitytään loppuraporttirunoiluun Ei minkäänlaista reflektiota tuloksista, onnistumisista, epäonnistumisista jne. aiheuttaa runsaasti jälkityötä Käytäntöjä ja tuotoksia ei ole dokumentoitu Ongelmia ja parannusliikkeitä ei ole kirjattu Raportoidaan vain tehdyt tulokset Avoimuuden puute, salainen valmistelu Ei opita erehdyksistä Projekti jää paloturvalliseen arkistoon kallioluolaan

28 III Jäsennelty kokemustenvaihto Timo Aro 2010

29 Learning Cafe -metodi Jäsennelty ja vuorovaikutteinen kokemustenvaihto ratkaisukeskeisessä hengessä Kuusi hanke- ja kehittämistoimintaan liittyvää teemaa, kuusi pöytäkuntaa Jokaisessa pöytäkunnassa puheenjohtajat, jotka innostavat ja fasilitoivat keskustelua. Osallistujat kirjoittavat pöytäliinalle kehittämiskohteen (=huonon käytännön) ja korjaus-, parannus- ja ratkaisuehdotuksen Osallistujat kiertävät kaikki viisi ryhmää/teemaa, aikaa 15 minuuttia per teema Lopuksi puretaan tuotokset puheenjohtajien johdolla yhteisesti kaikille osallistujille Kouluttaja toimittaa yhteenvetomuistion kaikille osallistujille koulutuksen jälkeen

30 Teemat Pöytä 1 Projektin johtamiseen liittyvät huonot käytännöt : puheenjohtaja Maija Saari Pöytä 2 Projektin ja emo-organisaation väliseen suhteeseen liittyvät huonot käytännöt: puheenjohtaja Jouni Vataja Pöytä 3 Projektin kumppanuus-, sidosryhmä- ja verkostoyhteistyöhön liittyvät huonot käytännöt / puheenjohtaja Janne Rantala Pöytä 4 Projektitoiminnan byrokratiaan liittyvät huonot käytännöt : puheenjohtaja Keijo Heinilä Pöytä 5 Projektin tiedotukseen, markkinointiin, näkyvyyteen ja viestintään liittyvät huonot käytännöt : puheenjohtaja Eeva Laaksonen Pöytä 6 Projektien ohjaus- ja kehittämisryhmätyöskentelyyn liittyvät huonot käytännöt : puheenjohtaja Riitta Hirsikoski

31 Esimerkki teema 4: Projektitoiminnan byrokratiaan liittyvät huonot käytännöt Kehittämiskohde: huono käytäntö, epäonnistuminen, moka, virhe, riski Seurantaraportin täyttäminen EURA-järjestelmään ei toimi ruuhka-aikoina Rahoittajaviranomainen ei vastaa yhteydenottopyyntöihin eikä osallistu ohjausryhmään ESR-projektien tukikelpoisuus esim. lentoyhteyden käyttämisestä Pori-Helsinki välillä Ensimmäisen projektihakemuksen ovat suunnitelleeet eri henkilöt kuin sitä toteuttavat Korjaus-, ratkaisu- tai parannusehdotus Tietojen tallentaminen säännöllisesti ja varmuuskopiot???? Joustavuus valtion matkustusohjesääntöjen tulkinnoissa Organisaation sisäinen perehdytysjärjestelmä

32 Kiitokset kiinnostuksesta! Lisätietoja: Kuvat: www. istockphoto.com Timo Aro 2010

VTT, Timo Aro 19.4.2012, Tampere

VTT, Timo Aro 19.4.2012, Tampere MISTÄ PUHUMME, KUN PUHUMME HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ? VTT, Timo Aro 19.4.2012, Tampere 1 MINUUTIN HISSIPUHE 1. Kehittämishankkeen ja osahankkeiden hissipuhe SISÄLTÖ: I Mitä ovat hyvät käytännöt? II Hyvien käytäntöjen

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN MÄÄRITTELY JA TUNNISTAMINEN

HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN MÄÄRITTELY JA TUNNISTAMINEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN MÄÄRITTELY JA TUNNISTAMINEN Timo Aro 4.12.2012 Timo Aro 2012 Hyvä käytäntö ei ole sama asia kuin hyvä hanke Suurin osa hyvyydestä on piilossa. Kerrotuksi tulee jäävuoren huippu,

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ OPPIMATERIAALEJA 67 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Tiina Hautala, Mira Ojalehto & Johanna Saarinen (toim.) TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Ammattikorkeakoulu projektimaisen kehittämisen kumppanina Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA oppaan on RAY:n tilaamana laatinut Evalue Praxis Oy Espoo 2004 Sisällysluettelo: 1. Johdanto...3 2. Lähtökohtia arvioivaan ajatteluun...6 2.1. Arvioiva ajattelu on

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015. Ulkoinen arviointi 12.6.2015

Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015. Ulkoinen arviointi 12.6.2015 Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015 Ulkoinen arviointi 12.6.2015 Johdanto 3 Arvioinnin asetelma, arviointikysymykset ja johtopäätökset - kolme näkökulmaa 4 Suositukset toiminalle ja ehdotus vastuutahoista

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN Copyright Business Arena Oy ja Serus Media Oy/ Personal Book Käsikirjoitus: Mikko Markkanen, Toni Pienonen ja muut businessarenalaiset. Tilaaja: Business

Lisätiedot

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö "Terve järki riittää kaikkeen projektitoimintaan mutta se ei ihan aina riitä" Suunnitteluoppaan

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Julkaisuja 4/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Hankkeista käytännöksi onko tuotteistamisesta tukea?

Hankkeista käytännöksi onko tuotteistamisesta tukea? Hankkeista käytännöksi onko tuotteistamisesta tukea? Leena Vainio Tutkimuspäällikkö, ETK Hämeen ammattikorkeakoulu leena.vainio@hamk.fi Marja Toivonen Tutkimusprofessori,FT VTT marja.toivonen@vtt.fi Tiivistelmä

Lisätiedot

Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa

Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa TEKNILLINEN TIEDEKUNTA Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa Jarmo Hatunen Diplomityö Konetekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2015 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma (kandidaatin

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Heinonen, Marko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Marko Heinonen Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalvelut Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 1/2010 PROJEKTIALA MUUTOKSESSA 8 SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? 10 MUUTOSTA johdetaan projekteina 29 SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 29 OULUSTA valmistuu projektialan ammattilaisia Tee

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

2900050 PROJEKTINHALLINTA (2ov)

2900050 PROJEKTINHALLINTA (2ov) 2900050 PROJEKTINHALLINTA Mika Ojala mika.ojala@tut.fi FB109 p. 3115 3250 1 2900050 PROJEKTINHALLINTA (2ov) Luennot keskiviikkoisin klo 12-14 Pikku Sali 1 3.3. Kurssin tavoitteet, rakenne ja järjestelyt.

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisu nro 82 ISSN 1455-7428 ISBN 951-562-009-0 Joensuun yliopistopaino 2003 Ja jotain

Lisätiedot

Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille

Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille Versio 1.1 Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille (Pohjana on käytetty Tarja Niemisen (Villinikkarit Oy, 2012) Oppijalähtöinen projektioppiminen materiaalia sekä Jämsän ammattiopiston

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot