YHTEISTYÖLLÄ TURVATTUUN TULEVAISUUTEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEISTYÖLLÄ TURVATTUUN TULEVAISUUTEEN"

Transkriptio

1 KAUHAVAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 YHTEISTYÖLLÄ TURVATTUUN TULEVAISUUTEEN

2

3 KAUHAVAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 SISÄLTÖ STRATEGIAN TARKOITUS JA NÄKÖKULMA 5 TAUSTALLA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS 7 KAUHAVA-KONSERNIN ARVOT 9 VISIO 11 PAINOPISTEET 13 Hyvä yhteishenki, yhteistoiminta ja yhteisöllisyys 15 Asuin- ja elinympäristön viihtyisyys 17 Uutta luova yrittäjyys 19 Tasapainoinen talous 21 TOTEUTUS JA SEURANTA 23

4 4 KAUHAVAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020

5 SSTRATEGIAN TARKOITUS JA NÄKÖKULMA Vuodet käsittävän strategian tarkoituksena on tehdä kaupungin tulevan kehittämisen kannalta keskeiset valinnat ja suunnata niiden perusteella voimavaroja kaupungin palvelu- ja kehittämistoimintaan. Strategian näkökulma ottaa huomioon Kauhavan kaupunkikonsernin lisäksi koko paikkakuntayhteisön, jossa kaupunki toimii erilaisten sidosryhmien verkostossa. Konsernissa on 14 tytäryhteisöä, 6 osakkuusyhtiötä ja 6 kuntayhtymää. Tavoitteena on kehittää kuntapalvelujen rakennetta ja järjestelmää lähtökohtatilanteeseen verrattuna sekä toiminnaltaan että kustannuksiltaan tehokkaammaksi.

6 6 KAUHAVAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020

7 T TAUSTALLA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Kauhava-konserni toimii osana ympäristöään. Sen muutos luo puitteet toiminnalle,johon konserni itse strategiallaan ja toimenpiteillään vaikuttaa. Toimintaympäristön muutokselle ovat tunnusomaisia liitteenä olevassa analyysissä mainitut ja mm. seuraavat kehityspiirteet: Yhteiskuntaan ja luontoon kohdistuvien muutosten nopeutuminen ja syventyminen Yritysten, alueiden ja valtioiden välisen kilpailun kiristyminen globalisaation ja teknologian edetessä Taloudellisen kasvun hidastuminen ja julkisten taloudellisten voimavarojen hiipuminen Kuntarakenteen ja kuntakentän tehtävien ja voimavarojen uudelleenarviointi palvelujen saatavuuden ja kustannustehokkuuden ristipaineessa Väestön keskittymiskehityksen jatkuminen maakuntakeskusseuduille Muutosvalmiuden, ketteryyden, innovatiivisuuden ja verkostoitumisen korostuminen kunnan toimintatapana Kauhavan kaupungin pitoja vetovoima viihtyisine elinympäristöineen, palvelujen sujuvuus ja kyky turvata alueellinen elinvoima monipuolisine työpaikkatarjontoineen sekä talouden tasapainosta huolehtiminen avainasemassa.

8 8 KAUHAVAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020

9 KAUHAVA-KONSERNIN ARVOT Millaisia arvoja haluamme toiminnallamme edistää? Vastuullisuus ja yhteistoiminta Kannamme toiminnassamme kestävän kehityksen perustalta yhteistä vastuuta yhteisöstä, yksilöstä, ympäristöstä ja alueemme tulevaisuudesta. Kaupunkikonsernina toimimme yhtenä kokonaisuutena. Tavoitteenamme on kaupunkilaisille ja yhteisöille suunnattujen palvelujen laadukas ja tehokas järjestäminen. Oikeudenmukaisuus ja luotettavuus Noudatamme päätöksenteossamme tasapuolisuutta ja yhdenvertaisuutta. Toimimme avoimesti ja johdonmukaisesti kuntalaistemme hyvinvoinnin tukena. Olemme uskottava yhteistyökumppani, joka on valmis aktiiviseen yhteistoimintaan samat päämäärät jakavan toimijan kanssa. Luovuus ja yrittäjyys Suhtaudumme avarakatseisesti uusiin asioihin ja ihmisiin. Uusiutuaksemme olemme valmiit kokeilemaan erilaisia tapoja toimia. Uskomme luovuuden, yhteistoiminnan ja yrittäjyyden merkitykseen kaupunkimme kehittymisen voimavarana. Terveys ja turvallisuus Edistämme toiminnassamme tervettä elämäntapaa ja kestävää ympäristöä. Tahdomme luoda asuin- ja elinympäristölle, työn tekemiselle ja vapaa-ajalle terveelliset, turvalliset ja viihtyisät puitteet. Kestävyys Edistämme uusiutuvien luonnonvarojen ja lähiruuan hyödyntämistä sekä ekologisesti tehokasta energiankäyttöä. Pidämme huolta taloutemme kestävyydestä ja osaamisemme tasosta palvelutoimintamme ja kehittymisemme perustana.

10 10 KAUHAVAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020

11 VISIO Millaisen Kauhavan tahdomme tehdä? Kauhava on vireästi kehittyvä, maaseutumainen kaupunki, joka toimii Etelä-Pohjanmaan pohjoisosan hallinnollisena ja kaupallisena keskuksena. Kaupunki tarjoaa asukkailleen hyvän elämän puitteet viihtyisässä ja luonnonläheisessä asumis- ja elinympäristössä. Turvattu tulevaisuus Kauhavalla rakentuu yhteen hiileen puhaltavan yhteisöllisyyden, vahvan yrittäjyyden ja monipuolisen palvelu-, työpaikka- ja vapaa-aikatarjonnan tuloksena.

12 12 KAUHAVAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020

13 PAINOPISTEET Mihin panostamme erityisesti? Kehittämisessä on otettava erityisesti huomioon, että Kauhava toimii yhtenä kaupunkikokonaisuutena. Se ei ole liitoskuntien kaupunginosista muodostuva koonnos, vaan omaehtoisesti kehittyvä yhteisönsä, jonka kokonaisetu on paikkakunnan tulevaisuuden rakentamisen kannalta ratkaisevassa asemassa Painopisteet määrittelevät, minkä asioiden varaan kaupungin kehittäminen rakennetaan ja mihin kaupungin omat panostukset erityisesti suunnataan Painopisteiden yhteisenä tavoitteena on noin asukkaan kasvava ja kehittyvä kaupunki, jossa lapsiperheiden ja työpaikkojen määrä lisääntyy ja elinkeinoelämä monipuolistuu. Painopisteiden tavoitteita toteuttavat toimenpiteet kohdentuvat 3-vuotiselle taloussuunnitelmakaudelle. Vuosittaisseurannalla ja -budjetoinnilla arvioidaan toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus ja resurssointi.

14 14 KAUHAVAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020

15 PPAINOPISTE 1 Hyvä yhteishenki, yhteistoiminta ja yhteisöllisyys aikaansaavat suotuisan kehittämisilmapiirin Tavoite Kauhava on pito- ja vetovoimainen kaupunki, jonka ilmapiiri aktivoi asumaan yhteisössä ja kehittämään sitä. Mittarit Oman päätöksentekoilmapiirin ja johtamisen sekä valmistelun laatu, kaupungin kuva mediassa ja kuntalaisten keskuudessa, sidosryhmäyhteistyön toimivuus, edunvalvonta-, hanke- ja tapahtuma-aktiivisuus, palvelujen käyttäjien asiakastyytyväisyys. Toimenpiteet Varmistetaan päätöksentekoilmapiirin rakentavuus aktiivisella sisäisellä ja ulkoisella vuorovaikutuksella (valtuuston iltakoulut, kehittämistoimikunnan linjaukset, opintomatkat, hallituksen ja lautakuntien puheenjohtajiston/konserniyksiköiden kokoontumiset, hallintokuntien välinen yhteistyö, aktiivinen ja avoin viestintä, sähköisen asioinnin ja verkkoviestinnän edelleen kehittäminen) Yhteistoiminta sidosryhmiin pidetään säännönmukaisena ja tavoitteellisena (yrittäjä/järjestötapaamiset, tuottaja/tarhaajayhdistykset, yhdistys- ja yrityskentän aktivointi kehittämiseen/ hankkeisiin, yhteistyö/kauhavan kehittämisyhdistys, Aisapari jne). Kaupunki toimii aktiivisena palvelu- ja kehittämistyön sekä edunvalvonnan yhteistyötahona omat lähtökohtansa tiedostaen (yhteistyösuunnat: Seinäjoen kaupunkiseuturyhmä K9 ja seutukunta, Kauhava-Lapua-Seinäjoki/ valtatie 19:n kehityskäytävä, Evijärvi ja Lappajärvi/ palvelu-yhteistyö ja edunvalvonta, Kokkola- Pietarsaari-Uusikaarlepyy-Vaasa/ osaaminen ja elinkeinoyhteistyö).

16 Kuntarakenneselvityssuuntautuminen: tasavertaiset selvitysvaihtoehdot K9-alue, jos kaikki kunnat Isokyröä lukuunottamatta mukana tai Evijärvi, Lappajärvi ja Lapua (kaikki 3 kuntaa tai osa niistä). Perustavoitteena on turvata Kauhavan itsenäisyys ja painoarvo maakunnan kuntarakenteen muutoksessa. Kaupunkikuvan kehittämiseksi esiin kaupunkimarkkinoinnin, infrainvestointien, tapahtumien, käsityöyrittäjyyden, elokuvien ja (kulttuuri) matkailun tiivistetty yhteistyö ja koottu näkyvyys. Kansainvälistymistä edistetään laatimalla tehdyn esiselvityksen pohjalta toimenpideohjelma, järjestämällä uudelleen ystävyyskuntatoimintaa, edistämällä työperäistä maahanmuuttoa ja kotoutumista ja hyödyntämällä Yrittäjäopiston, maakunnan liiton,yritysten ja yhdistysten osaamista ja yhteyksiä. Viranhaltijat ja luottamushenkilöt jalkautuvat kaupungissa järjestettäviin tapahtumiin. 16 KAUHAVAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020

17 PPAINOPISTE 2 Asuin- ja elinympäristön viihtyisyys luo vetovoimaa Tavoite Asumiseen, ympäristöjen kehittämiseen ja turvallisuuteen liittyvät ja erityisesti työikäisten tarpeisiin vastaavat ja lapsiystävällisyyttä edistävät ratkaisut vaikuttavat myönteisesti paikkakunnalla pysymiseen ja sinne muuttamiseen. Mittarit Asuntojen uudisrakentamisen ja peruskorjaamisen määrä, ympäristöhankkeiden määrä, käyttäjätoimivuus-ja turvallisuus infrarakentamisessa, paikkakunnan väestökehitys. Toimenpiteet Vaikutetaan aktiivisesti potentiaalisten muuttajien asumispaikkaratkaisuihin kaupunkimarkkinoinnin ja -kehittämisen, asuntotarjonnan sekä asiakaspalvelun keinoin Alueidenkäyttösuunnitelman pohjalta laaditaan ja toteutetaan kaupunkikeskustan sekä asuinympäristön kehittämissuunnitelma. Kehittämisen tukena toimiva taajamien osayleiskaavoitus ajantasaistetaan ja päivitetään maapoliittinen ohjelma. Ennakoivalla maanhankinnalla ja tehokkaalla kaavoitusprosessilla huolehditaan pitkäjänteisestä yhdyskuntasuunnittelusta, jossa otetaan huomioon eri maankäyttömuotojen tuleva tarve ja niille rakennettava infra. Prosessin tavoitteena on tuottaa ja ylläpitää laadukas ja monipuolinen tonttivaranto yhdyskunta-, asunto- ja toimitilarakentamiseen. Varmistetaan vuokra- ja omistusasunto-

18 kannan riittävyys tuotantokannustimin ja peruskorjauksin sekä markkinoidaan tontti- ja asuntotarjontaa tehokkaasti mm.sähköistä asiointia edelleenkehittämällä. Kauhavan Vuokraasunnot Oy aktivoi asuntotuotantoa soveltuvin asuntohankinnoin, vaihtoehtoisia asumismuotoja koskevin kokeiluin ja olevaa asuntokantaa peruskorjaamalla tai käyttötarkoitusta muuttamalla. Mahdollistetaan niin sanottujen senioriasuntojen rakentamista. Kaavoitetaan uutta pysyvää ja vapaa-ajan asumista keskeisten väylien, asukas- ja palvelutihentymien sekä vesistöjen alueille monipuolisine viheralue- ja ulkoilureittiverkostoineen. Tiivistetään keskus- ja aluetaajamia omakoti-, rivi- ja kerrostalorakentamisella ja kevyen liikenteen väylien rakentamisella yhdistämään asunto-, palvelu- ja työpaikka-alueita. Yhdistetään taajamien ja kylien virkistyskohteet, rakennetaan yhteydet luonto- ja kulttuurikohteiden välille sekä hyödynnetään vesistöjen virkistysmahdollisuudet (mm. Lapuanjoen melontareittiselvitys, Kortesjärven vesistöt) ja laaditaan Kauhavan retkeilyreitistö ja -kartta. Tehostetaan yleisten ympäristöjen rakentamis/hoitotoimia ja aktivoidaan yksityisiä huolehtimaan omasta osuudestaan (leikkipuistojen/ puistojen/torien rakentaminen/elävöittäminen, myymättömien tonttien/alueiden niitto, koordinoitu/viimeistelty kunnallistekninen rakentaminen, ympäristökatselmukset, purku/rakentamiskehotukset, siisteyskampanjointi). Kaupungin omistamaa rakennuskantaa kehitetään laaditun kiinteistöstrategian mukaan. Rakennuskannassa saatetaan perusenergiatehokkuus kuntoon. Edistetään kestäviä energiaratkaisuja sekä hyödynnetään uutta teknologiaa ja ilmastomuutoksen mahdollisuuksia. Kaukolämmön saatavuutta taajamissa laajennetaan uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvana. Verkostoratkaisuissa otetaan huomioon ympäristöystävällisyys ja taloudellisuus. Kehitetään yhteistyössä operaattorien ja yritysten kanssa laajakaistan tavoitettavuutta koko kaupungin alueella. Kehitetään ja markkinoidaan vapaa-ajanaktiviteetteja asiakaslähtöisesti. Painopisteeksi nuorten viihtyvyys ja osallistaminen sekä ohjatussa että omatoimisessa vapaa-ajanvietossa. 18 KAUHAVAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020

19 PPAINOPISTE 3 Uutta luova yrittäjyys rakentaa elinvoimaa Tavoite Yrittäjyysmyönteinen toimintaympäristö ja kehittämiskeinot luovat edellytykset yritysten ja työpaikkojen määrän kasvulle ja monipuolistumiselle. Mittarit Työpaikkojen määrän kehitys ja kohdentuminen eri toimialoille, uusien yritysten perustaminen, yritysten kokonaismäärä, työllisyyden kehitys, yritysyhteistyön taso, kehittämis- ja hankeaktiivisuus, yritysinvestointien määrä. Toimenpiteet Yrittäjyysmyönteinen toimintaympäristö ja kehityshakuinen kulttuuri kannustavat kasvuun: avainasemassa paikallisen ekosysteemin rakentaminen eli koulutuksen, tutkimuksen, innovaatiotoiminnan, yrityspalvelujen ja elinkeinoelämän saumaton ja uutta luova yhteistoiminta ja kiinnittyminen osaamista parantaviin maakunnallisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin (Kehityskeskus ja sen kehittämisverkosto: SYO, Seamk/maakuntakorkeakoulu/teknologia-asiamies, Frami, VYO, Epanet/ agro- ja konepajatekniikka, Merinova, Uusyrityskeskus, TE-toimisto, Ely-keskus, EP:n Liitto, Aisapari ry, projektit jne). Edistetään verkoston tavoitettavuutta ja vaikuttavuutta Kauhavan yrityspalvelujen ja innovaatiotoiminnan tukena. Huolehditaan perusopetuksen, ammatillisen opetuksen, yrittäjäkoulutuksen, musiikki- ja kansalaisopistotoiminnan,lukio-opetuksen,am mattikorkeakoulutuksen ja muun korkeakoulutukseen valmistavan opetuksen laadusta, kustannustehokkuudesta ja kilpailukykyisyydestä osaamisen perustana.

20 Maanhankinnan ja kaavoituksen ennakoivuus ja dynaamisuus asutuksen, alkutuotannon, teollisuuden ja muun yritystoiminnan tarpeiden perusteella niin, että kehittyminen tehdään näkyväksi yhdyskuntarakenteessa (Infravalmiudet kuntoon teollisten ja kaupallisten toimintojen sijoittumismarkkinointia varten, yhteensovitettu ja viimeistelty kunnallistekninen toteutus). Siirtymä yritysten alihankintapainotteisuudesta omaan tuotevalmistukseen (tuotekehityksen aktivointi pk-yrityskentässä projektitoiminnan, yrityspalvelujen ja työpajojen avulla kehittämisverkostoa hyödyntäen, kauhavalaisten yritysten kansainvälistymishanke) Perustaa ja sykettä kaupunkimarkkinoinnille keskustan kasvojenpesulla valituilla painopistealueilla (rautatieaseman ympäristöllinen ja toiminnallinen kehittäminen matkakeskukseksi, torin ja sen lähialueiden elävöittäminen liike- ja asumiskäyttöön, vanhan kaupungintalokorttelin saneeraus ja uudisrakentaminen asumiseen, SYO:n + kaupungintalon + puukkotehtailijamuseon ja nuorisoseura-alueen yhteiskehittäminen). Toisiaan täydentävistä teollisista ja palveluliiketoiminnoista koostuvan teknologiakeskittymän rakentaminen metalliteknologian, puutuoteteknologian ja agroteknologian sekä niiden yhteistoiminnan varaan. Alueen valtakunnallisesti merkittävän alkutuotantovoiman (ml. turkistarhaus) kytkentöjen ja mahdollisuuksien yhteenkokoavuuden vahvistaminen ja kehittäminen alkutuotantoketjua tiiviisti yhdistäväksi agroklusteriksi. Biotalouden (=käyttää uusiutuvia biologisia luonnonvaroja ja prosesseja ravinnon, tuotteiden, palvelujen ja energian tuottamiseen pyrkien luomaan uusia työpaikkoja kestävään kehitykseen perustuen) alueellisten kehittämismahdollisuuksien hyväksikäyttö (esim. maa- ja turkistalouden sivuraaka-aineet, kierrätysravinteet, biokaasutuotanto, peltobiomassa, metsäenergia, bioteknologinen laitevalmistus, luontoon perustuva elämysmatkailu jne) uusina tuotantoympäristöinä kylissä ja taajamissa, Seinäjoen kaupunkiseudun Kestävät ruokajärjestelmät- ja Vaasanseudun energia-inkaohjelmien kehityspotentiaali Kauhavan hyötykäyttöön. Kohdennetut toimet haja-asutusalueilla sijaitsevan maatalouden ja turkistarhauksen erityistarpeiden huomioimiseksi maaseudun kehittämisessä. Matkailun pienyritystoiminnan edistäminen matkailupalvelujen yhteistoiminnalla, tuotekehityksellä ja markkinoinnilla (Uumaja, Pietari) matkailun kehittämisen yleissuunnitelmaan perustuen. Kehittämisessä huomioon myös luonto, käsityö, tapahtumat, historia ja elokuvat. Julkisia sosiaali- ja terveyspalveluja täydentävä ja terveyttä edistävä yksityinen hyvinvointi- ja palveluyrittäjyys ja yhteistoiminta III sektorin kanssa (Palvelupaletti-hanke, palvelusetelit, osuuskunnat, perhe- ja kotihoito jne). Monituottaja-palvelumallin käyttöönotto konsernissa. Aktiivinen kehittämiskumppanuus Lentosotakoululta vapautuvan infran uusiokäytön edistämisessä mm. maankäytön suunnittelun ja verkostojärjestelyjen avulla. Tavoitteena omistajuuden ratkettua turvata yritystoiminnallisesti kehittyvä ja miljöön erityispiirteet säilyttävä ja hyväksikäyttävä aluekokonaisuus, joka mahdollistaa myös ilmailutoiminnan jatkuvuuden paikkakunnalla. Kauhavan sijainnin hyödyntäminen Pohjanmaan maakuntien keskiössä: Valtatie 19:n kehityskäytävä (teollisuuden ja kaupan sijoittuminen, matkailu, logistiikka), kantatie 63:n parantaminen (palvelupaikat nopealle tielle pohjoiseen, Evijärvi-Kaustinen-yhteysväli), Vaasantien kehittäminen (teolliset toimitukset, matkailu), Valtatie 8:n mahdollisuuksien hyödyntäminen, Kauhava-Lappajärvitien perus parantaminen (asiointiliikenne, virkistys), Kauhavan rautatie-aseman kehittäminen matkakeskukseksi ja Härmän rautatieaseman muuntaminen matkailun syöttöliikenteen solmukohdaksi, Lentosotakoulun lentokenttä-infran uusiokäyttö tilauslentoliikenteeseen ja harrasteilmailuun. 20 KAUHAVAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020

21 PPAINOPISTE 4 Tasapainoinen talous turvaa kaupungin peruspalvelut ja kehityksen Tavoite Varmistetaan kaupungin ja sen konserniyksiköiden talouden tasapaino jatkuvalla tuottavuustyöllä, tulopohjan kehittämisellä ja aktiivisella omistajaohjauksella. Mittarit Kaupungin ja sen konserniyksiköiden taloudelliset tulokset, osavuosikatsaukset, taloussuunnitelman toteutuminen, hyvinvointikertomus, tuottavuusohjelman toteutuminen, toiminta- ja taloustilastot. Toimenpiteet Toteutetaan talouden tasapainotusohjelma, jossa osoitetaan toimet alijäämäkehityksen torjumiseksi ja riskien minimoimiseksi sekä huomioidaan tuottavuusohjelman kehittämisesitykset. Talous muodostaa perustan kehittämiselle tarvittavan liikkumavaran aikaansaamiselle. Linjataan eri kaupunginosissa pitemmällä aikavälillä säilytettävä ja kehitettävä peruspalveluverkko ottaen huomioon myös kaupungin palvelutuotannolle vaihtoehtoiset järjestämistavat ja ostopalvelut kaupungille laadittavan palvelustrategian pohjalta. Konsernirakenteen tiivistämistä jatketaan siten, että kiinteistöjen hallintaa ja vuokrausta harjoittavat sekä elinkeinotoiminnan edellytyksiä luovat kaupungin tytäryhtiöt kootaan vaiheittain yhden yhtiön omistukseen, jolloin konserniohjaus, isännöintitoiminnat, kunnossapito, rakennuttaminen ja taloushallinto saadaan keskitettyä tehokkaaksi. Sote-palvelujen paikallisessa ja maakunnallisessa tehostamisessa (Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, sairaanhoitopiiri,maakunnallin

22 en sote-uudistus) asetetaan pääpaino palvelujen taloudellisuuden johtamiseen, kustannustehokkuuteen ja arjen sujuvuuden kannalta olennaisten lähipalvelujen saatavuuteen sekä sosiaalipalvelujen, terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon perustason integraatioon. Vahvistetaan kaupungin asukkaiden omatoimisuutta hyvinvoinnin ja fyysisen sekä psyykkisen terveyden edistäjänä, panostetaan ennaltaehkäisevään työhön osana kaupungin palvelukokonaisuutta, tehdään aktiivista yhteistyötä poikkihallinnollisesti yhdistysten ja yksityisten palveluntuottajien kanssa, hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologian tuomat mahdollisuudet sosiaali- ja terveyspalveluissa, kehitetään moniammatillista yhteistyötä, hyödynnetään asiantuntemus ja suhtaudutaan ennakkoluulottomasti uusiin toimintamalleihin. Kehitetään henkilöstön osaamista, innovaatiotoimintaa ja työhyvinvointia ja turvataanvakinaiset palvelussuhteet siten, että henkilöstön luontainen poistuma hyödynnetään toimintaa tehostettaessa.tuottavuutta parannetaan myös sähköisten palvelujen ja prosessien kehittämisellä, toimiala- ja sektorirajoja madaltamalla ja osaoptimointia karsimalla. Salkutetaan olevat projektit ja selkiytetään kaupungin strategian perusteella ne hankkeet, joissa ollaan jatkossa mukana ja joita vastaisuudessa tarvitaan. Kuntayhtymien ja muiden yhteistoimintajärjestelmien edunvalvontaa ja omistajaohjausta tehostetaan erityisesti yhteistyössä muiden seutukeskusten kanssa. 22 KAUHAVAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020

23 TOTEUTUS JA SEURANTA Kaupunkistrategia sisällytetään kaupunginvaltuustossa hyväksyttävään taloussuunnitelmaan. Strategia ohjaa kaupungin taloussuunnitelman tavoitteiden määrittämistä ja yleisellä tasolla kaupungin konserniyksiköiden ja hallintokuntien toimintaa sekä erillisstrategioiden yhteensovittamista. Taloussuunnitelmassa osoitetaan vuosittain resurssit strategian tavoitteiden saavuttamiseen ja toimenpiteiden toteuttamiseen. Kaupunginhallitus vahvistaa strategian perusteella vuoden alussa toimintasuunnitelman, jossa vahvistetaan tavoitteiden saavuttamiseksi mittarit, toimenpiteet, vastuuhenkilöt ja aikataulutus strategian toteuttamiseksi. Toimintasuunnitelma on kaupungin erillisstrategioille yhteinen, jotta voidaan varmistua strategioiden yhdistävyydestä ja toimenpiteiden yhteensopivuudesta. Vuosittain käydään kehittämistoimikunnan käynnistämänä arvioiva keskustelu strategiasta omana valtuuston strategiakokouksena.

24 KAUHAVAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 1 KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 Sisältö 1 VISIO, ARVOT, MENESTYSTEKIJÄT sivu 1.1 Visio 5 1.2 Arvot 5 1.3 Kaustisen menestystekijät 6 2 PERUSTA 2.1 Yleistä 6 2.2 Toimintaympäristö (historia, nykytila

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Valtuusto 16.11.2010 KV 11.11.2009 152 KH 04.11.2009 380 NURMIJÄRVEN KUNTA KUNTASTRATEGIA 2010-2020 2 JOHDANTO Kunnan toimintaympäristö

Lisätiedot

EURA 2020 STRATEGISET LINJAUKSET VV. 2010-2020

EURA 2020 STRATEGISET LINJAUKSET VV. 2010-2020 EURA 2020 STRATEGISET LINJAUKSET VV. 2010-2020 "Eura on työtä ja toimeentuloa tarjoava, vetovoimainen Pyhäjärviseudun keskus" Kunnanhallitus 17.5.2010 Kunnanhallitus 7.6.2010 Kunnanhallitus 28.6.2010 Valtuustoseminaari

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje Uuden Oulun taloustyöryhmä Sisältö Johdanto...3 Yhdistymisprosessi ja yhdistymissopimuksen toteuttaminen...3 Johtamisjärjestelmä...4 Yleinen

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Maakunnan suunnittelujärjestelmä Pohjanmaan strategisen kehittämisen perustana... 4 1.2. Maakuntaohjelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016

AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016 AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016 Kaupunginhallitus 18.6.2013 Valtuusto 19.6.2013 2 Aktiivinen Akaa hyvien yhteyksien ja viihtyisän asumisen kaupunki Kasvava Akaan kaupunki sijaitsee pääväylien varrella Etelä-Pirkanmaalla.

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

Strateginen maakuntaohjelma 2014+

Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Häme-ohjelma Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi Yhteydet henkilökuntaan:

Lisätiedot

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma 2014 Sivu 2/23 Sivu 3/23 Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 3 4 Johdanto... 5 Hankintaohjelman lähtökohdat... 5 Strategiset linjaukset hankinnoissa... 6 4.1 Yrittäjäystävällisyys

Lisätiedot

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoen kunnanvirasto 2.12.2013 - 1 - Eurajoen kunnan talousarvio vuodelle 2014 varmistaa arjen sujumista ja aitoa hyvinvointia Eurajoella on hyvä

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 16.6..2008

Kaupunginhallitus 16.6..2008 YLÖJÄRVEN KAUPUNKISTRATEGIA 2009-2015 Kaupunginhallitus 16.6..2008 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. STRATEGIAPROSESSI 1.1. Mitä on strategia ja strateginen suunnittelu? 1 2. STRATEGIAPERUSTA 2 3. YLÖJÄRVEN VISIO

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012 Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Hyväksytty kaupunginhallituksessa 27.11.2006 ja käsitelty kaupunginvaltuustossa 18.12.2006 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI. Loppuraportti 4.12.2012

PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI. Loppuraportti 4.12.2012 PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI Loppuraportti 4.12.2012 SISÄLTÖ Sisältö... 2 Johdanto... 2 Prosessi... 3 Kehityskuva... 4 Kehityskuvan tavoitteet... 5 Kehityskuvatyön lähtökohdat... 6 Kartta-

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2020. Nurmijärven visio: elinvoimaisena tulevaisuuteen

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2020. Nurmijärven visio: elinvoimaisena tulevaisuuteen NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2020 Nurmijärven visio: elinvoimaisena tulevaisuuteen Nurmijärven kunta kehittyy elinvoimaisena hoitaen talouttaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät, kunnan viranhaltijajohto

Lisätiedot

Suunnittelupäällikkö Marja Riitta Pulkkinen

Suunnittelupäällikkö Marja Riitta Pulkkinen Muistio Raision kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 19.4.2013 Suunnittelup päällikkö Marja Riitta Pulkkinen 1 1. Tilaisuuden avaus Hallituksen puheenjohtaja Ari Leinonen toivotti osallistujat lämpimästi

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 1 2 Sisällys 1 Tausta... 3 2 Loviisan ja Lapinjärven strategiset tavoitteet... 3 2.1 Vetovoimaisuus... 4 2.2 Asiakas ja kuntalainen... 4 2.3 Henkilöstö ja

Lisätiedot

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 5 2.1 Ikäihmisten

Lisätiedot

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 1 2 Sisällys 1 Tausta... 3 2 Loviisan ja Lapinjärven strategiset tavoitteet... 3 2.1 Vetovoimaisuus... 3 2.2 Asiakas ja kuntalainen... 4 2.3 Henkilöstö ja

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot