YHTEISTYÖLLÄ TURVATTUUN TULEVAISUUTEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEISTYÖLLÄ TURVATTUUN TULEVAISUUTEEN"

Transkriptio

1 KAUHAVAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 YHTEISTYÖLLÄ TURVATTUUN TULEVAISUUTEEN

2

3 KAUHAVAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 SISÄLTÖ STRATEGIAN TARKOITUS JA NÄKÖKULMA 5 TAUSTALLA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS 7 KAUHAVA-KONSERNIN ARVOT 9 VISIO 11 PAINOPISTEET 13 Hyvä yhteishenki, yhteistoiminta ja yhteisöllisyys 15 Asuin- ja elinympäristön viihtyisyys 17 Uutta luova yrittäjyys 19 Tasapainoinen talous 21 TOTEUTUS JA SEURANTA 23

4 4 KAUHAVAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020

5 SSTRATEGIAN TARKOITUS JA NÄKÖKULMA Vuodet käsittävän strategian tarkoituksena on tehdä kaupungin tulevan kehittämisen kannalta keskeiset valinnat ja suunnata niiden perusteella voimavaroja kaupungin palvelu- ja kehittämistoimintaan. Strategian näkökulma ottaa huomioon Kauhavan kaupunkikonsernin lisäksi koko paikkakuntayhteisön, jossa kaupunki toimii erilaisten sidosryhmien verkostossa. Konsernissa on 14 tytäryhteisöä, 6 osakkuusyhtiötä ja 6 kuntayhtymää. Tavoitteena on kehittää kuntapalvelujen rakennetta ja järjestelmää lähtökohtatilanteeseen verrattuna sekä toiminnaltaan että kustannuksiltaan tehokkaammaksi.

6 6 KAUHAVAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020

7 T TAUSTALLA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Kauhava-konserni toimii osana ympäristöään. Sen muutos luo puitteet toiminnalle,johon konserni itse strategiallaan ja toimenpiteillään vaikuttaa. Toimintaympäristön muutokselle ovat tunnusomaisia liitteenä olevassa analyysissä mainitut ja mm. seuraavat kehityspiirteet: Yhteiskuntaan ja luontoon kohdistuvien muutosten nopeutuminen ja syventyminen Yritysten, alueiden ja valtioiden välisen kilpailun kiristyminen globalisaation ja teknologian edetessä Taloudellisen kasvun hidastuminen ja julkisten taloudellisten voimavarojen hiipuminen Kuntarakenteen ja kuntakentän tehtävien ja voimavarojen uudelleenarviointi palvelujen saatavuuden ja kustannustehokkuuden ristipaineessa Väestön keskittymiskehityksen jatkuminen maakuntakeskusseuduille Muutosvalmiuden, ketteryyden, innovatiivisuuden ja verkostoitumisen korostuminen kunnan toimintatapana Kauhavan kaupungin pitoja vetovoima viihtyisine elinympäristöineen, palvelujen sujuvuus ja kyky turvata alueellinen elinvoima monipuolisine työpaikkatarjontoineen sekä talouden tasapainosta huolehtiminen avainasemassa.

8 8 KAUHAVAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020

9 KAUHAVA-KONSERNIN ARVOT Millaisia arvoja haluamme toiminnallamme edistää? Vastuullisuus ja yhteistoiminta Kannamme toiminnassamme kestävän kehityksen perustalta yhteistä vastuuta yhteisöstä, yksilöstä, ympäristöstä ja alueemme tulevaisuudesta. Kaupunkikonsernina toimimme yhtenä kokonaisuutena. Tavoitteenamme on kaupunkilaisille ja yhteisöille suunnattujen palvelujen laadukas ja tehokas järjestäminen. Oikeudenmukaisuus ja luotettavuus Noudatamme päätöksenteossamme tasapuolisuutta ja yhdenvertaisuutta. Toimimme avoimesti ja johdonmukaisesti kuntalaistemme hyvinvoinnin tukena. Olemme uskottava yhteistyökumppani, joka on valmis aktiiviseen yhteistoimintaan samat päämäärät jakavan toimijan kanssa. Luovuus ja yrittäjyys Suhtaudumme avarakatseisesti uusiin asioihin ja ihmisiin. Uusiutuaksemme olemme valmiit kokeilemaan erilaisia tapoja toimia. Uskomme luovuuden, yhteistoiminnan ja yrittäjyyden merkitykseen kaupunkimme kehittymisen voimavarana. Terveys ja turvallisuus Edistämme toiminnassamme tervettä elämäntapaa ja kestävää ympäristöä. Tahdomme luoda asuin- ja elinympäristölle, työn tekemiselle ja vapaa-ajalle terveelliset, turvalliset ja viihtyisät puitteet. Kestävyys Edistämme uusiutuvien luonnonvarojen ja lähiruuan hyödyntämistä sekä ekologisesti tehokasta energiankäyttöä. Pidämme huolta taloutemme kestävyydestä ja osaamisemme tasosta palvelutoimintamme ja kehittymisemme perustana.

10 10 KAUHAVAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020

11 VISIO Millaisen Kauhavan tahdomme tehdä? Kauhava on vireästi kehittyvä, maaseutumainen kaupunki, joka toimii Etelä-Pohjanmaan pohjoisosan hallinnollisena ja kaupallisena keskuksena. Kaupunki tarjoaa asukkailleen hyvän elämän puitteet viihtyisässä ja luonnonläheisessä asumis- ja elinympäristössä. Turvattu tulevaisuus Kauhavalla rakentuu yhteen hiileen puhaltavan yhteisöllisyyden, vahvan yrittäjyyden ja monipuolisen palvelu-, työpaikka- ja vapaa-aikatarjonnan tuloksena.

12 12 KAUHAVAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020

13 PAINOPISTEET Mihin panostamme erityisesti? Kehittämisessä on otettava erityisesti huomioon, että Kauhava toimii yhtenä kaupunkikokonaisuutena. Se ei ole liitoskuntien kaupunginosista muodostuva koonnos, vaan omaehtoisesti kehittyvä yhteisönsä, jonka kokonaisetu on paikkakunnan tulevaisuuden rakentamisen kannalta ratkaisevassa asemassa Painopisteet määrittelevät, minkä asioiden varaan kaupungin kehittäminen rakennetaan ja mihin kaupungin omat panostukset erityisesti suunnataan Painopisteiden yhteisenä tavoitteena on noin asukkaan kasvava ja kehittyvä kaupunki, jossa lapsiperheiden ja työpaikkojen määrä lisääntyy ja elinkeinoelämä monipuolistuu. Painopisteiden tavoitteita toteuttavat toimenpiteet kohdentuvat 3-vuotiselle taloussuunnitelmakaudelle. Vuosittaisseurannalla ja -budjetoinnilla arvioidaan toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus ja resurssointi.

14 14 KAUHAVAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020

15 PPAINOPISTE 1 Hyvä yhteishenki, yhteistoiminta ja yhteisöllisyys aikaansaavat suotuisan kehittämisilmapiirin Tavoite Kauhava on pito- ja vetovoimainen kaupunki, jonka ilmapiiri aktivoi asumaan yhteisössä ja kehittämään sitä. Mittarit Oman päätöksentekoilmapiirin ja johtamisen sekä valmistelun laatu, kaupungin kuva mediassa ja kuntalaisten keskuudessa, sidosryhmäyhteistyön toimivuus, edunvalvonta-, hanke- ja tapahtuma-aktiivisuus, palvelujen käyttäjien asiakastyytyväisyys. Toimenpiteet Varmistetaan päätöksentekoilmapiirin rakentavuus aktiivisella sisäisellä ja ulkoisella vuorovaikutuksella (valtuuston iltakoulut, kehittämistoimikunnan linjaukset, opintomatkat, hallituksen ja lautakuntien puheenjohtajiston/konserniyksiköiden kokoontumiset, hallintokuntien välinen yhteistyö, aktiivinen ja avoin viestintä, sähköisen asioinnin ja verkkoviestinnän edelleen kehittäminen) Yhteistoiminta sidosryhmiin pidetään säännönmukaisena ja tavoitteellisena (yrittäjä/järjestötapaamiset, tuottaja/tarhaajayhdistykset, yhdistys- ja yrityskentän aktivointi kehittämiseen/ hankkeisiin, yhteistyö/kauhavan kehittämisyhdistys, Aisapari jne). Kaupunki toimii aktiivisena palvelu- ja kehittämistyön sekä edunvalvonnan yhteistyötahona omat lähtökohtansa tiedostaen (yhteistyösuunnat: Seinäjoen kaupunkiseuturyhmä K9 ja seutukunta, Kauhava-Lapua-Seinäjoki/ valtatie 19:n kehityskäytävä, Evijärvi ja Lappajärvi/ palvelu-yhteistyö ja edunvalvonta, Kokkola- Pietarsaari-Uusikaarlepyy-Vaasa/ osaaminen ja elinkeinoyhteistyö).

16 Kuntarakenneselvityssuuntautuminen: tasavertaiset selvitysvaihtoehdot K9-alue, jos kaikki kunnat Isokyröä lukuunottamatta mukana tai Evijärvi, Lappajärvi ja Lapua (kaikki 3 kuntaa tai osa niistä). Perustavoitteena on turvata Kauhavan itsenäisyys ja painoarvo maakunnan kuntarakenteen muutoksessa. Kaupunkikuvan kehittämiseksi esiin kaupunkimarkkinoinnin, infrainvestointien, tapahtumien, käsityöyrittäjyyden, elokuvien ja (kulttuuri) matkailun tiivistetty yhteistyö ja koottu näkyvyys. Kansainvälistymistä edistetään laatimalla tehdyn esiselvityksen pohjalta toimenpideohjelma, järjestämällä uudelleen ystävyyskuntatoimintaa, edistämällä työperäistä maahanmuuttoa ja kotoutumista ja hyödyntämällä Yrittäjäopiston, maakunnan liiton,yritysten ja yhdistysten osaamista ja yhteyksiä. Viranhaltijat ja luottamushenkilöt jalkautuvat kaupungissa järjestettäviin tapahtumiin. 16 KAUHAVAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020

17 PPAINOPISTE 2 Asuin- ja elinympäristön viihtyisyys luo vetovoimaa Tavoite Asumiseen, ympäristöjen kehittämiseen ja turvallisuuteen liittyvät ja erityisesti työikäisten tarpeisiin vastaavat ja lapsiystävällisyyttä edistävät ratkaisut vaikuttavat myönteisesti paikkakunnalla pysymiseen ja sinne muuttamiseen. Mittarit Asuntojen uudisrakentamisen ja peruskorjaamisen määrä, ympäristöhankkeiden määrä, käyttäjätoimivuus-ja turvallisuus infrarakentamisessa, paikkakunnan väestökehitys. Toimenpiteet Vaikutetaan aktiivisesti potentiaalisten muuttajien asumispaikkaratkaisuihin kaupunkimarkkinoinnin ja -kehittämisen, asuntotarjonnan sekä asiakaspalvelun keinoin Alueidenkäyttösuunnitelman pohjalta laaditaan ja toteutetaan kaupunkikeskustan sekä asuinympäristön kehittämissuunnitelma. Kehittämisen tukena toimiva taajamien osayleiskaavoitus ajantasaistetaan ja päivitetään maapoliittinen ohjelma. Ennakoivalla maanhankinnalla ja tehokkaalla kaavoitusprosessilla huolehditaan pitkäjänteisestä yhdyskuntasuunnittelusta, jossa otetaan huomioon eri maankäyttömuotojen tuleva tarve ja niille rakennettava infra. Prosessin tavoitteena on tuottaa ja ylläpitää laadukas ja monipuolinen tonttivaranto yhdyskunta-, asunto- ja toimitilarakentamiseen. Varmistetaan vuokra- ja omistusasunto-

18 kannan riittävyys tuotantokannustimin ja peruskorjauksin sekä markkinoidaan tontti- ja asuntotarjontaa tehokkaasti mm.sähköistä asiointia edelleenkehittämällä. Kauhavan Vuokraasunnot Oy aktivoi asuntotuotantoa soveltuvin asuntohankinnoin, vaihtoehtoisia asumismuotoja koskevin kokeiluin ja olevaa asuntokantaa peruskorjaamalla tai käyttötarkoitusta muuttamalla. Mahdollistetaan niin sanottujen senioriasuntojen rakentamista. Kaavoitetaan uutta pysyvää ja vapaa-ajan asumista keskeisten väylien, asukas- ja palvelutihentymien sekä vesistöjen alueille monipuolisine viheralue- ja ulkoilureittiverkostoineen. Tiivistetään keskus- ja aluetaajamia omakoti-, rivi- ja kerrostalorakentamisella ja kevyen liikenteen väylien rakentamisella yhdistämään asunto-, palvelu- ja työpaikka-alueita. Yhdistetään taajamien ja kylien virkistyskohteet, rakennetaan yhteydet luonto- ja kulttuurikohteiden välille sekä hyödynnetään vesistöjen virkistysmahdollisuudet (mm. Lapuanjoen melontareittiselvitys, Kortesjärven vesistöt) ja laaditaan Kauhavan retkeilyreitistö ja -kartta. Tehostetaan yleisten ympäristöjen rakentamis/hoitotoimia ja aktivoidaan yksityisiä huolehtimaan omasta osuudestaan (leikkipuistojen/ puistojen/torien rakentaminen/elävöittäminen, myymättömien tonttien/alueiden niitto, koordinoitu/viimeistelty kunnallistekninen rakentaminen, ympäristökatselmukset, purku/rakentamiskehotukset, siisteyskampanjointi). Kaupungin omistamaa rakennuskantaa kehitetään laaditun kiinteistöstrategian mukaan. Rakennuskannassa saatetaan perusenergiatehokkuus kuntoon. Edistetään kestäviä energiaratkaisuja sekä hyödynnetään uutta teknologiaa ja ilmastomuutoksen mahdollisuuksia. Kaukolämmön saatavuutta taajamissa laajennetaan uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvana. Verkostoratkaisuissa otetaan huomioon ympäristöystävällisyys ja taloudellisuus. Kehitetään yhteistyössä operaattorien ja yritysten kanssa laajakaistan tavoitettavuutta koko kaupungin alueella. Kehitetään ja markkinoidaan vapaa-ajanaktiviteetteja asiakaslähtöisesti. Painopisteeksi nuorten viihtyvyys ja osallistaminen sekä ohjatussa että omatoimisessa vapaa-ajanvietossa. 18 KAUHAVAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020

19 PPAINOPISTE 3 Uutta luova yrittäjyys rakentaa elinvoimaa Tavoite Yrittäjyysmyönteinen toimintaympäristö ja kehittämiskeinot luovat edellytykset yritysten ja työpaikkojen määrän kasvulle ja monipuolistumiselle. Mittarit Työpaikkojen määrän kehitys ja kohdentuminen eri toimialoille, uusien yritysten perustaminen, yritysten kokonaismäärä, työllisyyden kehitys, yritysyhteistyön taso, kehittämis- ja hankeaktiivisuus, yritysinvestointien määrä. Toimenpiteet Yrittäjyysmyönteinen toimintaympäristö ja kehityshakuinen kulttuuri kannustavat kasvuun: avainasemassa paikallisen ekosysteemin rakentaminen eli koulutuksen, tutkimuksen, innovaatiotoiminnan, yrityspalvelujen ja elinkeinoelämän saumaton ja uutta luova yhteistoiminta ja kiinnittyminen osaamista parantaviin maakunnallisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin (Kehityskeskus ja sen kehittämisverkosto: SYO, Seamk/maakuntakorkeakoulu/teknologia-asiamies, Frami, VYO, Epanet/ agro- ja konepajatekniikka, Merinova, Uusyrityskeskus, TE-toimisto, Ely-keskus, EP:n Liitto, Aisapari ry, projektit jne). Edistetään verkoston tavoitettavuutta ja vaikuttavuutta Kauhavan yrityspalvelujen ja innovaatiotoiminnan tukena. Huolehditaan perusopetuksen, ammatillisen opetuksen, yrittäjäkoulutuksen, musiikki- ja kansalaisopistotoiminnan,lukio-opetuksen,am mattikorkeakoulutuksen ja muun korkeakoulutukseen valmistavan opetuksen laadusta, kustannustehokkuudesta ja kilpailukykyisyydestä osaamisen perustana.

20 Maanhankinnan ja kaavoituksen ennakoivuus ja dynaamisuus asutuksen, alkutuotannon, teollisuuden ja muun yritystoiminnan tarpeiden perusteella niin, että kehittyminen tehdään näkyväksi yhdyskuntarakenteessa (Infravalmiudet kuntoon teollisten ja kaupallisten toimintojen sijoittumismarkkinointia varten, yhteensovitettu ja viimeistelty kunnallistekninen toteutus). Siirtymä yritysten alihankintapainotteisuudesta omaan tuotevalmistukseen (tuotekehityksen aktivointi pk-yrityskentässä projektitoiminnan, yrityspalvelujen ja työpajojen avulla kehittämisverkostoa hyödyntäen, kauhavalaisten yritysten kansainvälistymishanke) Perustaa ja sykettä kaupunkimarkkinoinnille keskustan kasvojenpesulla valituilla painopistealueilla (rautatieaseman ympäristöllinen ja toiminnallinen kehittäminen matkakeskukseksi, torin ja sen lähialueiden elävöittäminen liike- ja asumiskäyttöön, vanhan kaupungintalokorttelin saneeraus ja uudisrakentaminen asumiseen, SYO:n + kaupungintalon + puukkotehtailijamuseon ja nuorisoseura-alueen yhteiskehittäminen). Toisiaan täydentävistä teollisista ja palveluliiketoiminnoista koostuvan teknologiakeskittymän rakentaminen metalliteknologian, puutuoteteknologian ja agroteknologian sekä niiden yhteistoiminnan varaan. Alueen valtakunnallisesti merkittävän alkutuotantovoiman (ml. turkistarhaus) kytkentöjen ja mahdollisuuksien yhteenkokoavuuden vahvistaminen ja kehittäminen alkutuotantoketjua tiiviisti yhdistäväksi agroklusteriksi. Biotalouden (=käyttää uusiutuvia biologisia luonnonvaroja ja prosesseja ravinnon, tuotteiden, palvelujen ja energian tuottamiseen pyrkien luomaan uusia työpaikkoja kestävään kehitykseen perustuen) alueellisten kehittämismahdollisuuksien hyväksikäyttö (esim. maa- ja turkistalouden sivuraaka-aineet, kierrätysravinteet, biokaasutuotanto, peltobiomassa, metsäenergia, bioteknologinen laitevalmistus, luontoon perustuva elämysmatkailu jne) uusina tuotantoympäristöinä kylissä ja taajamissa, Seinäjoen kaupunkiseudun Kestävät ruokajärjestelmät- ja Vaasanseudun energia-inkaohjelmien kehityspotentiaali Kauhavan hyötykäyttöön. Kohdennetut toimet haja-asutusalueilla sijaitsevan maatalouden ja turkistarhauksen erityistarpeiden huomioimiseksi maaseudun kehittämisessä. Matkailun pienyritystoiminnan edistäminen matkailupalvelujen yhteistoiminnalla, tuotekehityksellä ja markkinoinnilla (Uumaja, Pietari) matkailun kehittämisen yleissuunnitelmaan perustuen. Kehittämisessä huomioon myös luonto, käsityö, tapahtumat, historia ja elokuvat. Julkisia sosiaali- ja terveyspalveluja täydentävä ja terveyttä edistävä yksityinen hyvinvointi- ja palveluyrittäjyys ja yhteistoiminta III sektorin kanssa (Palvelupaletti-hanke, palvelusetelit, osuuskunnat, perhe- ja kotihoito jne). Monituottaja-palvelumallin käyttöönotto konsernissa. Aktiivinen kehittämiskumppanuus Lentosotakoululta vapautuvan infran uusiokäytön edistämisessä mm. maankäytön suunnittelun ja verkostojärjestelyjen avulla. Tavoitteena omistajuuden ratkettua turvata yritystoiminnallisesti kehittyvä ja miljöön erityispiirteet säilyttävä ja hyväksikäyttävä aluekokonaisuus, joka mahdollistaa myös ilmailutoiminnan jatkuvuuden paikkakunnalla. Kauhavan sijainnin hyödyntäminen Pohjanmaan maakuntien keskiössä: Valtatie 19:n kehityskäytävä (teollisuuden ja kaupan sijoittuminen, matkailu, logistiikka), kantatie 63:n parantaminen (palvelupaikat nopealle tielle pohjoiseen, Evijärvi-Kaustinen-yhteysväli), Vaasantien kehittäminen (teolliset toimitukset, matkailu), Valtatie 8:n mahdollisuuksien hyödyntäminen, Kauhava-Lappajärvitien perus parantaminen (asiointiliikenne, virkistys), Kauhavan rautatie-aseman kehittäminen matkakeskukseksi ja Härmän rautatieaseman muuntaminen matkailun syöttöliikenteen solmukohdaksi, Lentosotakoulun lentokenttä-infran uusiokäyttö tilauslentoliikenteeseen ja harrasteilmailuun. 20 KAUHAVAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020

21 PPAINOPISTE 4 Tasapainoinen talous turvaa kaupungin peruspalvelut ja kehityksen Tavoite Varmistetaan kaupungin ja sen konserniyksiköiden talouden tasapaino jatkuvalla tuottavuustyöllä, tulopohjan kehittämisellä ja aktiivisella omistajaohjauksella. Mittarit Kaupungin ja sen konserniyksiköiden taloudelliset tulokset, osavuosikatsaukset, taloussuunnitelman toteutuminen, hyvinvointikertomus, tuottavuusohjelman toteutuminen, toiminta- ja taloustilastot. Toimenpiteet Toteutetaan talouden tasapainotusohjelma, jossa osoitetaan toimet alijäämäkehityksen torjumiseksi ja riskien minimoimiseksi sekä huomioidaan tuottavuusohjelman kehittämisesitykset. Talous muodostaa perustan kehittämiselle tarvittavan liikkumavaran aikaansaamiselle. Linjataan eri kaupunginosissa pitemmällä aikavälillä säilytettävä ja kehitettävä peruspalveluverkko ottaen huomioon myös kaupungin palvelutuotannolle vaihtoehtoiset järjestämistavat ja ostopalvelut kaupungille laadittavan palvelustrategian pohjalta. Konsernirakenteen tiivistämistä jatketaan siten, että kiinteistöjen hallintaa ja vuokrausta harjoittavat sekä elinkeinotoiminnan edellytyksiä luovat kaupungin tytäryhtiöt kootaan vaiheittain yhden yhtiön omistukseen, jolloin konserniohjaus, isännöintitoiminnat, kunnossapito, rakennuttaminen ja taloushallinto saadaan keskitettyä tehokkaaksi. Sote-palvelujen paikallisessa ja maakunnallisessa tehostamisessa (Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, sairaanhoitopiiri,maakunnallin

22 en sote-uudistus) asetetaan pääpaino palvelujen taloudellisuuden johtamiseen, kustannustehokkuuteen ja arjen sujuvuuden kannalta olennaisten lähipalvelujen saatavuuteen sekä sosiaalipalvelujen, terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon perustason integraatioon. Vahvistetaan kaupungin asukkaiden omatoimisuutta hyvinvoinnin ja fyysisen sekä psyykkisen terveyden edistäjänä, panostetaan ennaltaehkäisevään työhön osana kaupungin palvelukokonaisuutta, tehdään aktiivista yhteistyötä poikkihallinnollisesti yhdistysten ja yksityisten palveluntuottajien kanssa, hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologian tuomat mahdollisuudet sosiaali- ja terveyspalveluissa, kehitetään moniammatillista yhteistyötä, hyödynnetään asiantuntemus ja suhtaudutaan ennakkoluulottomasti uusiin toimintamalleihin. Kehitetään henkilöstön osaamista, innovaatiotoimintaa ja työhyvinvointia ja turvataanvakinaiset palvelussuhteet siten, että henkilöstön luontainen poistuma hyödynnetään toimintaa tehostettaessa.tuottavuutta parannetaan myös sähköisten palvelujen ja prosessien kehittämisellä, toimiala- ja sektorirajoja madaltamalla ja osaoptimointia karsimalla. Salkutetaan olevat projektit ja selkiytetään kaupungin strategian perusteella ne hankkeet, joissa ollaan jatkossa mukana ja joita vastaisuudessa tarvitaan. Kuntayhtymien ja muiden yhteistoimintajärjestelmien edunvalvontaa ja omistajaohjausta tehostetaan erityisesti yhteistyössä muiden seutukeskusten kanssa. 22 KAUHAVAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020

23 TOTEUTUS JA SEURANTA Kaupunkistrategia sisällytetään kaupunginvaltuustossa hyväksyttävään taloussuunnitelmaan. Strategia ohjaa kaupungin taloussuunnitelman tavoitteiden määrittämistä ja yleisellä tasolla kaupungin konserniyksiköiden ja hallintokuntien toimintaa sekä erillisstrategioiden yhteensovittamista. Taloussuunnitelmassa osoitetaan vuosittain resurssit strategian tavoitteiden saavuttamiseen ja toimenpiteiden toteuttamiseen. Kaupunginhallitus vahvistaa strategian perusteella vuoden alussa toimintasuunnitelman, jossa vahvistetaan tavoitteiden saavuttamiseksi mittarit, toimenpiteet, vastuuhenkilöt ja aikataulutus strategian toteuttamiseksi. Toimintasuunnitelma on kaupungin erillisstrategioille yhteinen, jotta voidaan varmistua strategioiden yhdistävyydestä ja toimenpiteiden yhteensopivuudesta. Vuosittain käydään kehittämistoimikunnan käynnistämänä arvioiva keskustelu strategiasta omana valtuuston strategiakokouksena.

24 KAUHAVAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN ARVOT Lapuan kaupunkikonsernin noudattamat arvot, joihin jokainen konsernissa työskentelevä henkilö sitoutuu. Oikeudenmukaisuus ja Tasapuolisuus Ihmisarvo on korvaamaton.

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset 28.4.2016 Muutostekijöitä on runsaasti Ilmastonmuutos Niukkeneva julkinen talous Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA KUNNAN VISIO JA STRATEGIA LUONNOLLISEN KASVUN UURAINEN 2016 AKTIIVISTEN IHMISTEN UURAISILLA ON TOIMIVAT PERUSPALVELUT, TASAPAINOINEN TALOUS, MENESTYVÄ YRITYSELÄMÄ JA PARHAAT MAHDOLLISUUDET TAVOITELLA ONNEA

Lisätiedot

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia Vastuullinen ja rohkea Säkylä Säkylän kuntastrategia Kunnanhallitus 21.11.2016 Kunnanhallitus 29.11.2016 Kunnanvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYS Esipuhe 1 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 5 2 VISIO 2030 6 3 STRATEGISET

Lisätiedot

KYL TOIMII! palvelustrategia 2016KV 13.6.2011

KYL TOIMII! palvelustrategia 2016KV 13.6.2011 KYL TOIMII! 2016 palvelustrategia 2016KV 13.6.2011 Sisältö Tiivistelmä 3 1. Palvelustrategian tehtävä 4 2. Palvelustrategian arvot 5 3. Palveluvisio 2016 5 4. Palvelujen järjestäminen 6 5. Palvelujen järjestämisen

Lisätiedot

6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQ 6LSRRVWUDWHJLD

6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQ 6LSRRVWUDWHJLD 6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQ 6LSRRVWUDWHJLD 1 9,6,2 6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQDVXNDVWD 675$7(*,$ 1RSHDVXXQQLWHOPDOOLQHQNDVYXXXGLVWXPLQHQMDNHKLW\VMRWND WRWHXWHWDDQLQQRYDWLLYLVHVWLYHUNRVWRLWXPLVHQDYXOOD 7$92,77((7 ƒ

Lisätiedot

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työryhmien toimeksianto II Uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia 17.1.2014

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN STRATEGIA 2010-2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN STRATEGIA 2010-2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN STRATEGIA 2010-2015 VISIO 2015 KANKAANPÄÄ Pohjoisen Satakunnan tunnettu ja tunnustettu keskus ARVOT Avoimuus, jolla tarkoitamme Avointa ja läpinäkyvää päätöksentekoa Hallinnon läpinäkyvyyttä

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4

POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4 POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4 Kuntastrategian tavoitteena on antaa tavoitteellinen, suunnitelmallinen ja määrätietoinen pohja kaikelle kuntaorganisaatiossa tapahtuvalle päätöksenteolle, valmistelulle

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 PIRKANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA Pirkanmaan visio Vuonna 2025 Pirkanmaa on vauras, rohkeasti uudistumiskykyinen, osaamista hyödyntävä kasvumaakunta. Pirkanmaalla

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA.

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET Joutsan kunta toimii aktiivisesti ja tulevaisuushakuisesti sekä etsii uusia toimintatapoja kunnan

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS 21.11.2013 Lapin pääkaupunki ja Joulupukin virallinen kotikaupunki 21.11.2013 Matkailufaktoja

Lisätiedot

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia ORIMATTILA Kaupunkistrategia 2020 Kaupunginvaltuusto 7.6.2011 Kaupunginvaltuusto 18. - 19.11.2011 Kaupunginvaltuusto 20.2.2012 Strategiatyöryhmä 20.5.2013 Kaupunginhallitus 27.5.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 KUNTASTRATEGIA 2014-2016 Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 Rantasalmen kuntastrategia 2014-2016 Visio 2020 Rantasalmi - Monta Mainiota Mahdollisuutta Rantasalmi on itsenäinen maaseutukunta, joka toimii

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Juhlatalo Majakoski 30.1.2014 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus Valtion aluehallinto Elinkeinot, työvoima, osaaminen, kulttuuri Liikenne ja infrastruktuuri

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNGIN STRATEGIA

KALAJOEN KAUPUNGIN STRATEGIA 1 LIITE 3 KALAJOEN KAUPUNGIN STRATEGIA Kalajoen kaupungin toiminta-ajatus Meriluonnon ja jokilaaksojen aurinkoinen Kalajoki tarjoaa viihtyisän asuinympäristön, mahdollisuudet yrittämiseen, työhön ja hyvään

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA SWOT-ANALYYSI VAHVUUDET Sijainti ja yhteydet Viihtyisä asuin- ja elinympäristö Asumisen ja asuinympäristön monipuoliset vaihtoehdot Vahva kulttuuriperintö Nopea reagointi Päätöksentekokyky

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään 2016 Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään atuinen Lappajä Visio: Lappajärvi on asukkaistaan välittävä turvallinen ja viihtyisä asuinkunta. Arvot: Lappajärvi on yhteistyöhön valmis itsenäinen

Lisätiedot

Strategian päivitys. kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71

Strategian päivitys. kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Meän Ratekia 2016-2020 10 Aktiivinen ja palveluhenkinen kuntastrategia Strategian päivitys 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71 24 1. Visio 2020 28

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu 30.06.2016 15:45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Hallitus 19 8 5 Yhteensä 19 8 5 Vastausprosentti 42.1 Lopettaneet 26.3 Kesken jättäneet

Lisätiedot

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025 n kunta Viestintäpolitiikka 2025 Kunnanhallitus 25.6.2012 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on omalta osaltaan tukea kuntastrategiassa 2025 määritellyn tahtotilamme saavuttamista ja arvojemme

Lisätiedot

Lausuntopyyntö: Lappeenranta 2028 strategia

Lausuntopyyntö: Lappeenranta 2028 strategia Lausuntopyyntö: Lappeenranta 2028 strategia 1 Taulukon täyttöohjeet Voitte esittää kommentteja kaikkiin toimenpideohjelmiin Kaikkia ohjelmia ei tarvitse kommentoida Kirjoittakaa kommentit niille varattuihin

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan maakuntaliiton keskeisimmät tehtävät Maakuntaliiton tavoitteena on Pohjois-Karjalan tekeminen entistä paremmaksi

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA

HELSINGIN YLEISKAAVA HELSINGIN YLEISKAAVA Miksi ja miten yleiskaava tehdään Marja Piimies 26.11.2012 HELSINGIN YLEISKAAVA Miksi yleiskaava on tarpeen tehdä Toimintaympäristön muuttuminen Väestö kasvaa - kaavavaranto on loppumassa

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Lähiöstrategioiden laadinta Tiekartta hyviin lähiöihin -työpajaosuus

Lähiöstrategioiden laadinta Tiekartta hyviin lähiöihin -työpajaosuus Lähiöstrategioiden laadinta Tiekartta hyviin lähiöihin -työpajaosuus Sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä kehitys Elinkaarijohtaminen ja resurssiviisaus Osaamisen kokoaminen ja synergioiden

Lisätiedot

Leader! http://leadersuomi.fi/

Leader! http://leadersuomi.fi/ Leader! http://leadersuomi.fi/ Leader Karhuseutu perustettu 1997 jäseniä yli 200 4 työntekijää toimisto Porissa hallitus 1+9 alueellinen edustus kolmikanta Ohjelmakausi 2007-2013 194 rahoitettua hanketta

Lisätiedot

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos EURAN KUNTASTRATEGIA 2016-2020 voimaan 1.9.2016 Luonnos 21.4.2016 Jalkauttaminen Tiedottaminen Euran kuntastrategia, työsuunnitelma 2015 2016 Lähtökohdat ja Strategiaprosessin tavoitteet/arvot Strategiset

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Rakennesuunnitelma 2040

Rakennesuunnitelma 2040 Rakennesuunnitelma 2040 Seutuhallituksen työpaja 28.5.2014 TYÖ- SUUNNITELMA TAVOIT- TEET VAIHTO- EHDOT LINJA- RATKAISU LUONNOS EHDOTUS Linjaratkaisu, sh. 23.4.2014 Linjaratkaisuehdotus perustuu tarkasteluun,

Lisätiedot

Kangasalan onnistumissuunnitelma Kuntastrategia vuoteen 2020

Kangasalan onnistumissuunnitelma Kuntastrategia vuoteen 2020 2015 Kangasalan onnistumissuunnitelma Kuntastrategia vuoteen 2020 KANGASALAN KUNTA 2 Kangasalan onnistumissuunnitelma Kuntastrategia vuoteen 2020 1. Johdanto Valtuusto hyväksyi kuntastrategian 9.9.2014.

Lisätiedot

Strategiamme Johdanto

Strategiamme Johdanto Strategia 2015-2016 Strategiamme 2015-2016 Johdanto Ruoveden tuleva kuntastrategia tehdään jäljellä olevalle valtuustokaudelle, jonka jälkeen uusi valtuusto päivittää strategian vastaamaan sen hetken tilannetta.

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

Kehitetään kyliä yhdessä KEHITTÄMISEN PERUSTAA

Kehitetään kyliä yhdessä KEHITTÄMISEN PERUSTAA Kehitetään kyliä yhdessä KEHITTÄMISEN PERUSTAA Maarit Alikoski 15.9.2015 ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 15.92015 Kuva: Pasi Tarvainen 2015 Rovaniemen maaseudun kehittämisohjelma 2013-2020 Laaja yhteys

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Yhteistoimintaryhmä 29.11.2010 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. Edellisen

Lisätiedot

Asuinalueiden kehittämishanke Hyvinvoivat, viihtyisät ja elinvoimaiset asuinalueet vetovoimainen Turku

Asuinalueiden kehittämishanke Hyvinvoivat, viihtyisät ja elinvoimaiset asuinalueet vetovoimainen Turku Asuinalueiden kehittämishanke 2013-2015 Hyvinvoivat, viihtyisät ja elinvoimaiset asuinalueet vetovoimainen Turku 3.6.2013 Katariina Hilke 1 Turun hanke Hyvinvoivat, viihtyisät ja elinvoimaiset asuinalueet

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia

Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia 12.8.2009 Visio 2020: Mikkeli modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla Mikkelin uudistuva kaupunkikeskusta sekä vireä maaseutu ja puhtaat vesistöt

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö LIITE 1: perustiedot KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö Tekniset palvelut Markus Kannala arvot visio toiminta-ajatus Asiakaslähtöisyys,

Lisätiedot

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta Kosken Tl kunnan strategia 2014-2020 - Koski Tl älykäs kunta Koski Tl on kehittyvä kunta maaseudun rauhassa suurten pääkeskusten lähellä. Kunnassa on vireä keskustaajama sekä runsas tonttitarjonta. Koski

Lisätiedot

Isonkyrön strategia 2025

Isonkyrön strategia 2025 Isonkyrön strategia 2025 Isonkyrön missio ja visio Päivitimme Isonkyrön mission ja vision jo nykyiseen talousarvioomme ja suunnitelmaamme 2016-2018. Isonkyrön missio ja visio Missio: Yrittämisen Isokyrö

Lisätiedot

VESILAHDEN STRATEGIA

VESILAHDEN STRATEGIA VESILAHDEN STRATEGIA 2016-2021 Sisällys Tulevaisuuskuva... 3 Arvot... 3 Hyvinvoinnin edistäminen... 4 Elinvoiman edistäminen... 6 Strategiaan liittyvät horisontaaliset toimenpideohjelmat... 8 Tulevaisuuskuva

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2020 TOIMINTAYMPÄRISTÖMME MUUTTUU LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMINTA AJATUS. Sujuvan elämän seutukaupunki - luonnollisesti Lieksa

LIEKSAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2020 TOIMINTAYMPÄRISTÖMME MUUTTUU LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMINTA AJATUS. Sujuvan elämän seutukaupunki - luonnollisesti Lieksa strategia 2020 TOIMINTAYMPÄRISTÖMME MUUTTUU LIEKSAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2020 Globaalitalous ja kestävä kehitys Lieksa ei ole irrallaan globaalin talouden vaikutuksesta. Uusiutuvien energialähteiden, ylikansallisten

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Raili Haaki 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Kuntapalvelut, strateginen tavoite

Kuntapalvelut, strateginen tavoite 1 Kuntapalvelut, strateginen tavoite Mäntsälässä asuvat ovat tyytyväisiä kunnan tuottamiin palveluihin ja kuntapalvelut osaltaan vaikuttavat ennaltaehkäisevästi lisäkustannuksia aiheuttavan palvelutarpeen

Lisätiedot

Toholammin kuntastrategia 2016-2020

Toholammin kuntastrategia 2016-2020 Toholammin kuntastrategia 2016-2020 1. LÄHTÖKOHTA Lamppilaisen strategian tavoitteena on varmistaa itsenäisen kunnan elinkelpoisuus. Väestön ikääntyminen tulee vaikuttamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden

Lisätiedot

ITÄ SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄPÄIVÄT 2014 MIKKELI 28. 29.10.2014

ITÄ SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄPÄIVÄT 2014 MIKKELI 28. 29.10.2014 MIKKELI ITÄ SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄPÄIVÄT 2014 MIKKELI 28. 29.10.2014 Jouni Riihelä, tekninen johtaja Sotaväen harjoituskenttä vuosina 1721-1809 Luonto näyttää valinneen Mikkelin kirkonkylän kaupungin

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest. SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.fi 040-585 1772 JOHDANTO Etelä-Pohjanmaalla asuu 4 % Suomen väestöstä Alueella

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen yhteistyö maankäytössä. Rakennuttajan kokemuksia

Julkisen ja yksityisen yhteistyö maankäytössä. Rakennuttajan kokemuksia Julkisen ja yksityisen yhteistyö maankäytössä Rakennuttajan kokemuksia ASUNTOSÄÄTIÖ - Perustettiin vuonna 1951 rakennuttamaan Tapiola Perustajajärjestöt Väestöliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto SAK

Lisätiedot

KUNNAN VISIO 2025 STRATEGIA. 1. Elinkeinot

KUNNAN VISIO 2025 STRATEGIA. 1. Elinkeinot KUNNAN VISIO 2025 Alavieska on elinvoimainen ja virkeä asumis- ja työpaikkakunta kahden naapurikaupungin vaikutuspiirissä. Se on noin 3000 asukkaan kotikunta, joka tarjoaa asukkailleen hyvät peruspalvelut,

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Strategian laadintaa varten on tunnistettu neljä näkökulmaa, joiden kautta kaupungin toiminnalle asetetaan tavoitteita. Näkökulmat ovat: kuntalaisen hyvinvointi

Lisätiedot

Sipoo 2025. Valtuuston 7.10.2013 hyväksymä

Sipoo 2025. Valtuuston 7.10.2013 hyväksymä Sipoo 2025 Valtuuston 7.10.2013 hyväksymä 1 1. Sipoon lähtökohdat Sipoo on vetovoimainen kaksikielinen saaristokunta, joka vastaa metropolialueen kasvuhaasteisiin. Sipoossa elää aito yhteisöllisyys ja

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012

TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012 Sivu 1 / 5 Janakkalan Keskustan, Kokoomuksen, Kristillisdemokraattien ja Vihreiden yhteinen TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012 1. JANAKKALA on elinvoimainen, elämänmyönteinen, kasvava, yhtenäinen,

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi

Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi Finnish Transport Research and Innovation Partnership Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi Osaamisen kehittäminen ja hyödyntäminen, Fintrip-seminaari 27.8.2013

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina

Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina Ismo Korhonen Projektipäällikkö Uusi Kymenlaakso kuntien projektina Edellytyksenä uusi rakenne ja työnjako Paikallisen osallistumisen, demokratian

Lisätiedot

Saimaan maakunta. I Meidän maakuntamme II Meidän tulevaisuutemme III Meidän suunnitelmamme

Saimaan maakunta. I Meidän maakuntamme II Meidän tulevaisuutemme III Meidän suunnitelmamme Etelä-Savo Saimaan maakunta I Meidän maakuntamme II Meidän tulevaisuutemme III Meidän suunnitelmamme I Meidän n maakuntamme Järvi-Suomen sydämessä Ainutlaatuinen Saimaa, Suomen suurin sisävesistö. 300

Lisätiedot

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat -

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Arja Janhonen Kiteen kaupunki/perusturvakeskus Terveyden edistämisen

Lisätiedot

MITEN KUNTAA JOHDETAAN VAIKUTTAVUUDELLA JA HYVINVOINTITIEDOLLA. Kuntaliitto 6.5.2014 Kehitysjohtaja Soile Kuitunen

MITEN KUNTAA JOHDETAAN VAIKUTTAVUUDELLA JA HYVINVOINTITIEDOLLA. Kuntaliitto 6.5.2014 Kehitysjohtaja Soile Kuitunen MITEN KUNTAA JOHDETAAN VAIKUTTAVUUDELLA JA HYVINVOINTITIEDOLLA Kuntaliitto 6.5.2014 Kehitysjohtaja Soile Kuitunen Kunnan tehtävänä on hyvinvoinnin tuottaminen asukkailleen ja kestävän kehityksen edistäminen

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI RAAHEN OPETUSTOIMI Opetustoimen Strategia 2015 Op.ltk. 14.09.2011 131 Sisällysluettelo 1. Opetustoimen keskeiset menestystekijät 3 2. Opetustoimen toimintaa ohjaavat periaatteet

Lisätiedot

Kuva: Riitta Yrjänheikki. Ylitornion maankäyttöstrategia Yhdistelmämalli 8.7.2013

Kuva: Riitta Yrjänheikki. Ylitornion maankäyttöstrategia Yhdistelmämalli 8.7.2013 Kuva: Riitta Yrjänheikki Ylitornion maankäyttöstrategia Yhdistelmämalli 8.7.2013 Rakennemalliehdotus - YHDISTELMÄMALLI Tärkeää vahvistaa Ylitornion sijaintiin perustuvia kehittämismahdollisuuksia (kauppa,

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Strategiakortit 2015

Strategiakortit 2015 Kh 13.1.2015 4 Liite kh nro 1 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2015 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

Imatra 2030 strategia Avaintavoitteet valtuustokaudelle v. 2013-2016

Imatra 2030 strategia Avaintavoitteet valtuustokaudelle v. 2013-2016 Imatra 2030 strategia Avaintavoitteet valtuustokaudelle v. 2013-2016 Sisällysluettelo Toiminta-ajatus - Elinvoimainen Imatra 3 Imatra 2030 visio - Hyvinvoinnin ja yrittämisen rajakaupunki 3 Imatra 2030

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN STRATEGINEN ALUEIDENKÄYTTÖSUUNNITELMA. Tulevaisuusmallin kartat 13.1.2014

KAUHAVAN KAUPUNGIN STRATEGINEN ALUEIDENKÄYTTÖSUUNNITELMA. Tulevaisuusmallin kartat 13.1.2014 KAUHAVAN KAUPUNGIN STRATEGINEN ALUEIDENKÄYTTÖSUUNNITELMA Tulevaisuusmallin kartat 13.1.2014 KAUHAVAN STRATEGINEN ALUEIDENKÄYTTÖSUUNNITELMA TULEVAISUUSMALLI Vt 19 ja sen varren sekä profiililtaan erilaisten

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja kilpailun

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

joensuun kaupunkistrategia

joensuun kaupunkistrategia Kantavat Siivet joensuun kaupunkistrategia Kantavat Siivet Joensuu on rohkeasti muutoksia hyödyntävä osaamisen ja elämysten kaupunki, jossa on hyvä elää. VISIO 2015 muutoksia hyödyntävä kaupunki Rakennemuutos,

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö

Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö tarvitsee strategian Maisemat ilmentävät eurooppalaisen kulttuuri- ja luonnonperinnön monimuotoisuutta. Niillä on tärkeä merkitys

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016

Äänekosken kaupungin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016 Äänekosken kaupungin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016 Ympäristövastuut Äänekoskella Perustuslain mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta sekä ympäristöstä kuuluu kaikille. Julkisen vallan on

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille LAPUAN KAUPUNKI Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille Hyvä Lapuan keskustaajaman / kylien asukas! Lapuan kaupunki on käynnistänyt

Lisätiedot