Lennonjohtajan työ ja ikääntyminen. Kirjallisuuskatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lennonjohtajan työ ja ikääntyminen. Kirjallisuuskatsaus"

Transkriptio

1 Lennonjohtajan työ ja ikääntyminen Kirjallisuuskatsaus Työterveyslaitos Helsinki 2007

2 Lennonjohtajan työ ja ikääntyminen Kirjallisuuskatsaus Kalakoski Virpi Akila Ritva Haavisto Marja-Leena Hublin Christer Näsänen Risto Puttonen Sampsa Sallinen Mikael Müller Kiti Työterveyslaitos Aivot ja työ tutkimuskeskus Helsinki

3 2 Tiivistelmä Lennonjohtaminen on erittäin vaativa kognitiivinen tehtävä, jossa korostuu ihmisen tiedonkäsittelyn kykyjen ja rajoitusten merkitys. Tässä katsauksessa tarkastellaan aikaisemman tutkimustiedon pohjalta, miten ikä vaikuttaa kognitiiviseen suorituskykyyn. Ikääntymiseen liittyy monenlaisia muutoksia, joiden vuoksi ihmisen kyky käsitellä tietoa ei välttämättä säily entisellä tasolla. Useimmat iän myötä tapahtuvat muutokset ovat lennonjohtotyön kannalta olennaisia. Useat näkökyvyn osa-alueet heikkenevät jonkin verran iän myötä, mikä aiheuttaa näöntarkkuuden ja kontrastiherkkyyden alenemista sekä häikäistymisherkkyyden lisääntymistä. Iän myötä tapahtuu myös yleisluontoista kuulon heikkenemistä, mikä vaikeuttaa puheen ymmärtämistä. Selvää ikään liittyvää heikkenemistä tapahtuu lennonjohtotyön kannalta olennaisissa työmuistin ja toiminnanohjauksen prosesseissa erityisesti 50 ikävuoden jälkeen: iän myötä kyky useiden tehtävien yhtäaikaiseen suorittamiseen, tehtävän vaihtamiseen ja tehtävien priorisointiin heikkenee. Erityisesti kaksi- ja kolmiulotteista tilaa ja paikkaa koskevissa visuospatiaalisissa muisti- ja päättelytehtävissä suoriutuminen näyttää heikkenevän merkitsevästi myös asiantuntijoilla. Oppimiskykykin heikkenee iän myötä, vaikka myös ikääntyneet hyötyvät harjoittelusta. Kokemus kompensoi jossain määrin ikävaikutuksia ja auttaa ylläpitämään kykyä suoriutua vaativimmissakin omaan alaan liittyvissä työtehtävissä. Elämäntilanne, uni, stressi ja terveys ovat kaiken ikäisillä yhteydessä kognitiiviseen suorituskykyyn. Vuorotyö ja työskentely vireyden kannalta epäsuotuisaan aikaan heikentävät merkittävästi kognitiivista toimintakykyä. Ikääntyessä näiden tekijöiden merkitys korostuu. Yksilölliset erot kestää univajetta ja yöllä työskentelyä ovat kuitenkin suuret. Stressi on yhteydessä tarkkaavaisuuden ja muistin toimintaan sekä työssä tapahtuviin virheisiin ja tapaturmiin. Työstressiin liittyvä uupumusoireilu on vanhemmilla lennonjohtajilla yleisempää kuin nuoremmilla ja myös itsearvioitu palautuminen työstä heikkenee iän myötä. Kognitiivisia toimintoja vähitellen heikentävät neurologiset sairaudet ovat väestössä harvinaisia alle 55- vuotiailla, mutta alkavat selvästi lisääntyä 60 ikävuoden jälkeen. Sairauksien varhaistunnistaminen on erityisen tärkeätä vaativissa turvallisuuskriittisissä tehtävissä toimivien henkilöiden kohdalla. Lennonjohtajia koskevat tutkimustulokset ovat saman suuntaisia kuin muissa ikätutkimuksissa: kognitiivinen suorituskyky on vanhemmissa ikäryhmissä nuorempia heikompaa jo 45 ikävuodesta lähtien. Lennonjohtajien työkyvyn heikkenemisestä iän myötä ei ole selkeää näyttöä. Aikaisempia lennonjohtamista koskevia tutkimuksia on kuitenkin hyvin vähän ja niihin liittyy useita rajoituksia. Olemassa oleva tutkimus ei anna selvää vastausta siihen, miten lennonjohtajan työkyky kehittyy työuran loppupäässä. On myös huomattava, että lähes kaikissa tiedonkäsittelytehtävissä yksilöiden väliset suorituserot kasvavat iän myötä, joten yksinomaan iän perusteella ei voida arvioida luotettavasti kognitiivista suorituskykyä eikä työkykyä. Ikääntymiseen liittyviä muutoksia voidaan useissa tapauksissa kompensoida oikeilla työaika-, näkö- ja kognitiivisen ergonomian ratkaisuilla. Lisäksi olisi hyvä kehittää ikääntyvien työkyvyn arviointia työterveyshuollossa. Jatkotutkimuksia tulisi suunnata eläkeikää lähestyvien lennonjohtajien kognitiivisen suorituskyvyn arviointiin ja seurantaan.

4 3 Cognition and ageing in air traffic control Abstract Within the domain of air traffic control (ATC), cognitive abilities and limitations of human cognitive system are critical to job performance. The aim of this literature review is to investigate how chronological age affects the performance of demanding cognitive tasks. Age differences have been found in a variety of cognitive abilities that are critical to performance in ATC. Visual function declines to some extent with ageing. This results in reduced visual acuity and contrast sensitivity as well as increased glare sensitivity caused by increased stray light in the eye. Moreover, hearing and the ability to understand spoken information decline with age. Critical in ATC, working memory and executive functions are most affected by age, especially after 50 years of age. Age affects dual task performance and taskswitching. Performance level in visuospatial cognition and reasoning tasks declines also with experts. Likewise, learning ability declines with age, although practice enhances performance in all ages. However, a high level of expertise seems to compensate for age effects to some extent even when performing multiple tasks concurrently. Life situation, sleep, stress, and health influence cognitive performance at all ages. The importance of these factors is emphasized with ageing, however. Sleep deprivation related to shift work and working during normal sleeping hours has detrimental effects on cognitive abilities. It is important to notice, however, that inter-individual differences in response to sleep deprivation and night work are notable. Psychosocial stress affects attention and memory function and increases the rate of errors and accidents at work. Fatigue-related symptoms appear to be more frequent in older air traffic controllers, and self-assessed recovery from work shifts is also suggested to deteriorate. In epidemiological studies, the amount of neurological diseases is low before age 55, but increases significantly after 60 years of age. Early detection of these diseases is critical in high-demand jobs. Results on cognitive performance among air traffic control specialists are in line with the general findings of cognitive ageing research: several cognitive variables display age-related effects after 45 years of age. In contrast, there is no definitive support for the hypothesis that the work ability of controllers would decrease with age. However, there are few studies on cognitive ageing among ATC, and they involve several restrictions. More research is thus needed in order to better understand the development of work ability in ATC after 55 years of age. In addition, between-person and within-person variability in cognitive functioning increase with age. Therefore, chronological age is not a sufficient factor for estimations of cognitive performance and work ability. Visual and cognitive ergonomics and the ergonomics of working hours can be applied to compensate for age-related decline in cognitive performance. In the future, methods for assessing the work ability of ageing ATC workers should be developed by occupational health services. Future research is needed especially to investigate cognitive functions among ageing specialist with longitudinal studies.

5 4 Esipuhe Tämä katsaus on kirjoitettu Työterveyslaitoksen Aivot ja työ -tutkimuskeskuksessa tilaustyönä, Finavian hallinto- ja henkilöstöosaston johtajan Erkki Pitkäsen toimeksiantona. Katsauksen lähtökohtana oli tarve lennonjohtajien eläkeiän nousun myötä selvittää ikääntymiseen liittyvän suorituskyvyn heikkenemisen merkitystä lennonjohtajien työssä. Katsauksen kirjoittamiseen on osallistunut laaja-alainen ryhmä Aivot ja työ tutkimuskeskuksessa toimivia psykologian ja lääketieteen asiantuntijoita, joiden erikoisalana ovat kognitiivisen ja havaintopsykologian, ilmailututkimuksen, työpsykologian, neuropsykologian, neurologian, työn psykofysiologian, unilääketieteen, vuorotyön, unen, stressin ja kuormittumisen kysymykset. Katsauksessa tarkastellaan lennonjohtotyötä vaativana turvallisuuskriittisenä tehtävänä. Lähtökohtana ovat lennonjohtajan työn kognitiiviset vaatimukset eli ne ihmisen tiedonkäsittelyn kyvyt ja rajoitukset, jotka ovat keskeisiä lennonjohtajan työssä. Katsaus perustuu tieteellisiin tutkimusraportteihin, jotka koskevat iän vaikutusta kognitiiviseen suorituskykyyn. Tarkastelemme iän merkitystä tilannetietoisuuden ylläpitämisen kannalta olennaisissa tiedonkäsittelyprosesseissa, joita ovat havaitseminen, huomion kohdentaminen, muisti ja ajattelu. Lisäksi käsittelemme asiantuntijuuden ja oppimisen ikäkysymyksiä. Katsauksessa käsitellään myös muita ikääntymiseen liittyviä tekijöitä, joilla on merkitystä lennonjohtajien kognitiivisen toimintakyvyn kannalta: sopeutumista vuorotyöhön, psykososiaalisia kuormitustekijöitä sekä ikään liittyviä sairauksia. Katsauksen osiot päättyvät lyhyisiin yhteenvetoihin. Lisäksi koko katsauksen keskeisin sisältö on esitetty tiiviisti luvussa viisi. Katsaus sisältää myös konkreettisia suosituksia ja viimeisessä luvussa tuodaan esiin tutkimuksen katvealueita ja aiheita, joihin kehittämistä ja tutkimusta tulisi jatkossa suunnata. Laajan kirjallisuuden lisäksi olemme tutustuneet kolmeen erityyppiseen lennonjohtoympäristöön ja lennonjohtotyön käytäntöihin, kiitos Helsinki-Vantaan ja Kruunu-

6 5 pyyn kenttien lennonjohdon ja Etelä-Suomen aluelennonjohdon esimiesten ja työntekijöiden. Tutustumiskäyntien järjestämisessä ja lennonjohtoa koskevien tutkimusraporttien hankkimisessa Finavian erityisasiantuntija Jouko Lääkkö on toiminut korvaamattomana apuna ja yhteyshenkilönä. Hänen lisäkseen hankkeen tapaamisissa ovat olleet Finaviasta mukana suunnittelemassa ja työtä kommentoimassa johtaja Erkki Pitkänen ja johdon erityisavustaja Mervi Utti. Työterveyslaitoksen apulaistutkija Terje Leivategija on ollut suurena apuna kirjallisuuden hankkimisessa ja katsauksen viimeistelyssä. Helsingissä Virpi Kalakoski tutkija, PsT, hankkeen vastuuhenkilö Ritva Akila johtava psykologi, PsL, neuropsykologian erikoispsykologi Marja-Leena Haavisto tutkija, PsL, ilmailupsykologi, työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologi Christer Hublin erikoislääkäri, LT, unilääketieteen erityispätevyys (SLL), neurologian dosentti (HY) Risto Näsänen erikoistutkija, FT, kokeellisen psykologian dosentti (HY) Sampsa Puttonen erikoistutkija, FT Mikael Sallinen vanhempi tutkija, PsT, työn psykofysiologian dosentti (JY) Kiti Müller tutkimusprofessori, Aivot ja työ tutkimuskeskuksen johtaja, LT, neurologian dosentti (HY), neurokognitiivisen ergonomian dosentti (TKK)

7 6 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO LENNONJOHTAJAN TYÖN KOGNITIIVISET VAATIMUKSET Tilannetietoisuuden ylläpitäminen Suunnitelmien kehittäminen ja päivittäminen ja konfliktien ratkaiseminen IKÄ JA KOGNITIIVINEN SUORIUTUMINEN LENNONJOHTOTYÖSSÄ Työmuistin rajoitukset ja kognitiivinen suorituskyky Prosessointi hidastuu iän myötä Työmuisti heikkenee iän myötä, tiedot ja taidot säilyvät Ikä ja havaintokyky Näkökyky ja ikääntyminen Kuulotiedon käsittely ja ikääntyminen Monitehtäväsuoritus ja ikä Iän yhteys kykyyn tehdä useita tehtäviä yhtäaikaa Ikä ja kyky koordinoida ja priorisoida vaihtuvia tehtäviä Iän yhteys monitehtäväsuoritukseen lennonjohtotyössä Ikä ja ajattelukyky Päätöksenteko, ongelmanratkaisu ja asiantuntijuus Visuospatiaalinen päättely ja asiantuntijuus Asiantuntijoiden ikääntyminen Työmuistin ja tarkkaavaisuuden rajoitusten kiertäminen Kompensoiko asiantuntemus ikävaikutuksia? Ikä ja uuden oppiminen Ikä ja oppimisen vaikeudet Millainen harjoittelu on tehokkainta? IKÄÄNTYMISEEN LIITTYVIEN TERVEYDELLISTEN TEKIJÖIDEN YHTEYS KOGNITIIVISEEN TOIMINTAKYKYYN Sopeutuminen vuorotyöhön Univaje ja kognitiivinen suoriutuminen Univaje, palautuminen ja ikä Vuorokaudenaika, kognitiivinen suoriutuminen ja ikä Vuorotyö, kognitiivinen suoriutuminen ja ikä... 51

8 Miten edistää ikääntyvän henkilön sopeutumista vuorotyöhön? Sopeutuminen työn psykososiaalisiin kuormitustekijöihin Työstressi ja toimintakyky Lennonjohtajien työn kuormittavuus ja hyvinvointi Työstä palautuminen ja työstressin hallinta Ikään liittyvät sairaudet Yleisimmät kognitiivisiin toimintoihin vaikuttavat neurologiset sairaudet Muistioireilu - alkava aivosairaus vai muuta oireilua? Aivoverenkierron häiriöt Alzheimerin tauti ja otsalohkoalkuinen dementia Työterveyshuollon rooli ja käytännöt kognitiivisten toimintojen arvioinnissa Käytännön ehdotuksia KOGNITIIVINEN SUORITUSKYKY, IKÄ JA LENNONJOHTOTYÖ: KATSAUKSEN YHTEENVETO Ikä ja kognitiivisen suorituskyvyn muutokset Ikä, asiantuntemus ja oppiminen Kuormitustekijöihin sopeutuminen ja muistisairaudet Ikääntyneiden kognitiivisen suorituskyvyn yksilöllinen vaihtelu Ikään liittyvien tutkimustulosten soveltuvuus lennonjohtotyöhön Johtopäätökset SUOSITUKSIA JA TUTKIMUKSEN KATVEALUEITA Ergonomiaratkaisut ja ikääntymiseen liittyvät muutokset Työkyvyn arviointi ja ikääntyminen Tutkimuksen katvealueita...82

9 8 Keskeiset käsitteet kognitiivinen suorituskyky; kyky suoriutua tiedonkäsittelytehtävissä; esimerkiksi havainto-, tarkkaavaisuus-, muisti-, ajattelu- ja oppimiskyvyt. tehtäväanalyysi; menetelmä, jonka avulla työn tavoite- ja tehtävärakenteet sekä kognitiiviset vaatimukset voidaan purkaa näkyvään muotoon. tilannetietoisuus; ihmisen ymmärrys siitä, mitä tapahtuu dynaamisessa muuttuvassa tilanteessa. työmuisti; ihmisen lyhytkestoinen ja kapasiteetiltaan rajallinen muistijärjestelmä, jonka avulla tehtävän kannalta olennainen tieto säilyy aktiivisena tehtävän suorittamisen ajan. työmuistin eksekutiiviset eli kontrolliprosessit; työmuistin osajärjestelmä, jonka avulla ihminen ohjaa omaa toimintaansa tehtäväsuorituksessa; esimerkiksi työmuistin sisältöjen päivittäminen, huomion siirtäminen, tehtävän vaihto ja häiriötekijöiden huomioimatta jättäminen. visuo-spatiaalinen työmuisti; kaksi- ja kolmiulotteista tilaa ja paikkaa koskevaa tietoa käsittelevä työmuistin alajärjestelmä. joustava tiedonkäsittely; yleistermi, jolla tarkoitetaan aika- ja kapasiteettirajoitteisia tarkkaavaisuus- ja työmuistiprosesseja, joita tarvitaan meneillään olevan tehtävän suorittamisessa. säilömuisti; ihmisen muistijärjestelmä, joka varastoi pitkäaikaisesti kokemuksia sekä opittuja tietoja ja taitoja. kiteytynyt tiedonkäsittely; yleistermi, jolla tarkoitetaan säilömuistiin varastoitunutta osaamista; kokemuksen ja koulutuksen myötä lisääntyvä tietomäärä ja taidot.

10 9 1 Johdanto Ikääntymiseen liittyvien kysymysten huomioiminen on välttämätöntä nykypäivän ja tulevaisuuden työelämässä, erityisesti turvallisuuskriittisissä työtehtävissä, joissa tulee pystyä arvioimaan luotettavasti ikääntyvien työntekijöiden työkykyä. Tässä katsauksessa tarkastellaan ikääntymistä ja lennonjohtotyötä. Lennonjohtajan työ on tyypillinen vaativa turvallisuuskriittinen työtehtävä (high-demand job), joka sisältää erityisiä työvaatimuksia. Erityisvaatimuksia ovat vastuu muiden turvallisuudesta ja kyky toimia tehtävässä, joka selvästi ylittää ihmisen perussuorituskyvyt ja vaatii erityisosaamista, koulutusta ja harjoittelua. Lennonjohtajan työhön liittyy myös monenlaisia fysiologisia, psyykkisiä ja psykososiaalisia kuormitustekijöitä, joita ei voi täysin poistaa ergonomian avulla. Työstä tekee erityisen haastavaa myös se, että turvallisuuden maksimoinnin ohella pyritään taloudellisuuteen ja minimoimaan ilmailuun liittyviä kustannuksia, eivätkä nämä tavoitteet ole aina keskenään ristiriidattomia. Lennonjohtajan vastuulla on lentoliikenteen sujuvuus: se, että lentokoneet nousevat ja laskevat turvallisesti ja täsmällisesti. Suomessa työskentelee noin 300 lennonjohtajaa ja uusia lennonjohtajia koulutetaan vuosittain Lennonjohtajan työ sisältää erilaisia lennonjohtoon, ilmaliikenteen neuvontaan, lentotiedotukseen ja hälytyspalveluihin liittyviä tehtäviä. Lennonjohtajalla on mahdollisuus erikoistua esim. lähi-, lähestymis- ja aluelennojohtajaksi tai he voivat hakeutua kouluttaja-, esimies- tai muihin erikoistehtäviin (http://www.finavia.fi/lennonjohtajantyonk). Lennonjohtotyössä korostuu ihmisen tiedonkäsittelyn kykyjen ja rajoitusten merkitys ja toisaalta kyky sopeutua työn muihin vaatimuksiin. Lennonjohtotyössä tarvittavia tiedonkäsittelytaitoja on selvitetty tehtäväanalyyseillä. Tiedonkäsittelyn eli kognitiiviset vaatimukset kuvaavat lennonjohtotyössä tarvittavien havainto-, tarkkaavaisuus-, muisti- ja ajatteluprosessien luonnetta. Nopeatempoinen työ vaatii hyvää kykyä ylläpitää ja käsitellä meneillään olevaa tehtävää sekä työstää ilmatilan-

11 10 nekuvaa työmuistissa. Monipuoliset tehtävät ja vaihtelevat työroolit edellyttävät lisäksi hyvin omaksuttuja säilömuistin tietoja ja taitoja. Lennonjohtajat ovat kognitiivisten kykyjen, työtaitojen ja koulutuksen suhteen erittäin valikoitunut ryhmä, joka pystyy suoriutumaan lennonjohtotyön poikkeuksellisen vaativasta tiedonkäsittelystä. Myös vaativissa asiantuntijatehtävissä toimivien kyvykkäiden ja koulutettujen työntekijöiden kognitiivinen suoriutuminen on altis monenlaisille häiriötekijöille. Yksi keskeinen suorituskykyyn vaikuttava tekijä on ikä. Ikääntymiseen liittyy monenlaisia fysiologisia ja hermostollisia muutoksia, joiden vuoksi ihmisen kyky käsitellä tietoa ei välttämättä säily entisellä tasolla ja suoriutuminen saattaa heikentyä. Myös monet muut tekijät kuin ikä vaikuttavat ihmisen tiedonkäsittelyn tehokkuuteen ja vaativissa tehtävissä suoriutumiseen. Esimerkiksi vuorotyö, univaje, kuormittavat tilanteet (kuten ruuhkat ja ennakoimattomat tapahtumat), sairaudet ja terveyskäyttäytyminen ovat yhteydessä suorituskykyyn. Nämä kuormitustekijät ovat keskeisiä myös lennonjohtajan työssä. Työtä tehdään vuoroissa ja useimmilla kentillä myös yöllä. Työkuorma vaihtelee ja luo erilaisia haasteita: hiljaisissa yövuoroissa tärkeintä on usein vireystilan ylläpito, kun taas ruuhkahuiput ja vaaratilanteet vaativat äärimmäistä keskittymistä, aikapaineessa työskentelyä, nopeaa tiedonkäsittelyä ja päätöksentekoa sekä kuormituksen sietoa. Elämäntilanne, uni, stressi ja terveys ovat kaiken ikäisillä yhteydessä kognitiiviseen suorituskykyyn. Ikääntyessä näiden tekijöiden merkitys korostuu: sopeutuminen vuorotyöhön ja kuormittaviin tilanteisiin alenee ja sairauksien ilmaantuminen lisääntyy iän myötä. Edellä mainitut tekijät vaikuttavat omalta osaltaan ikääntyvän ihmisen kykyyn suoriutua vaativissa kognitiivisissa tehtävissä. Ikääntyminen vaikuttaa kognitiiviseen suoriutumiseen sekä suoraan että kuormitustekijöihin sopeutumisen kautta. Tämän katsauksen tavoitteena on arvioida aikaisemman tutkimustiedon pohjalta, miten ikä vaikuttaa lennonjohtotyön kannalta keskeisiin kognitiivisiin toimintoihin ja tehtäviin.

12 11 2 Lennonjohtajan työn kognitiiviset vaatimukset Lennonjohtajan työstä suoriutumisessa tarvitaan useita kognitiivisia eli tiedonkäsittelyn kykyjä. Näitä ovat kognitiiviset perustoiminnot, kuten havaitseminen, tarkkaavaisuus eli huomion kohdistaminen, lyhytkestoinen työmuisti ja pitkäkestoinen säilömuisti. Lisäksi tarvitaan kielen ymmärtämisen toimintoja ja ajattelukykyjä, kuten päätöksentekoa, päättelyä ja ongelmanratkaisua. Myös asiantuntijuuteen ja oppimiseen liittyvien kognitiivisten tekijöiden ymmärtäminen on olennaista lennonjohtotyötä tarkasteltaessa. Tieto lennonjohtajien työn kognitiivisista vaatimuksista perustuu useisiin laajoihin tehtäväanalyysitutkimuksiin, joita sekä Yhdysvaltojen ilmailuviranomainen FAA (Federal Aviation Administration) että eurooppalainen EUROCONTROL (European Organisation for the Safety of Air Navigation) ovat teettäneet erityisesti lähestymisja lähilennonjohtajien tehtävistä. Tehtäväanalyysimenetelmän avulla lennonjohtotyön tavoite- ja tehtävärakenteet sekä kognitiiviset tiedonkäsittelyn prosessit, tietorakenteet, taidot ja strategiat on purettu näkyvään muotoon. Näitä tuloksia hyödynnetään lennonjohtajien koulutuksen kohdentamisessa ja opetusmenetelmien valinnoissa, valintakriteerien ja menetelmien suunnittelussa, suorituksen arvioinnissa ja uusien teknisten ratkaisujen sekä työnjaon optimoimisessa. Tehtävät voidaan jaotella eri tasoihin, jolloin ylimmällä tasolla on päätavoite ja sen saavuttamiseksi useita alatavoitteita ja tehtäviä, joiden avulla tavoitteeseen pyritään. Lennonjohtajan työstä tehtyjen analyysien tulokset ovat hyvin samanlaisia riippumatta työpisteestä tai maasta. Lähestymislennonjohtamisen päätavoite on johtaa turvallisesti ja luotettavasti ilmaliikennettä 1. Lennonjohtotornissa päätavoitteena on ilma-alusten laskeutumisten ja nousujen turvallinen ja taloudellinen ohjaaminen ja johtaminen 2. Lähestymis- ja lähilennonjohdon keskeiset tehtävät on esitetty taulukoissa 1a ja 1b.

13 12 Taulukko 1a. Lähestymislennonjohdon tärkeimmät tehtävät 1 Tilannetietoisuuden ylläpitäminen ja päivittäminen Sektorin lennonjohtamissuunnitelman kehittäminen ja päivittäminen Ilma-alusten reitteihin liittyvien konfliktien ratkaiseminen Ilma-alusten reittien muuttaminen Saapuvan liikenteen hoitaminen Lähtevän liikenteen hoitaminen Ilma-aluksen vastaanottaminen sektoriin Ilma-aluksen luovuttaminen seuraavalle lennonjohtajalle/sektorille Tiedotuksien jakaminen Tiedottaminen vaaratilanteista Taulukko 1b. Lähilennonjohdon keskeisimmät tehtävät 2 Tilanteiden monitorointi ja arviointi eri tietolähteiden pohjalta Liikenteen hallinnan suunnittelu Liikenteen prioriteettien käsitteleminen mm. ratkaisemalla risteävien reittien tuomia konfliktitilanteita Avustaminen ja tiedon jakaminen mm. liuskojen avulla Kiitoratojen käyttämisen päivittäminen Tilanteista kommunikointi ja niiden koordinointi muiden lennonjohtajien kanssa 2.1 Tilannetietoisuuden ylläpitäminen Lennonjohtamisen tärkein kognitiivinen tehtävä on tilannetietoisuuden ylläpitäminen ja päivittäminen: kaikki päätökset ja toiminta perustuvat sen hetkiseen tilannetietoisuuteen 1; 3-5. Tilannetietoisuudella tarkoitetaan, että ihmisellä on dynaamisessa muuttuvassa tilanteessa käsitys siitä mitä tapahtuu. Tilannetietoisuus edellyttää ympäristön elementtien, kuten ilma-aluksen paikan, korkeuden ja nopeuden havaitsemista, havaintojen tulkintaa ja niiden merkityksen ymmärtämistä sekä tilanteen

14 13 kehittymisen ennakointia ja arviointia 6. Kun tilannetietoisuus on ajan tasalla, ihminen ymmärtää tämänhetkisen tapahtuman luonteen sekä sen syyt ja seuraukset ja pystyy tekemään päätöksiä, ratkaisemaan ongelmia ja toimimaan nopeasti ja mielekkäästi. Kuvassa 1 on havainnollistettu lennonjohtajan työn kognitiivisia vaatimuksia ja tilannetietoisuuden kannalta keskeisiä kognitiivisia prosesseja. KUVA 1:Ihmisen tiedonkäsittelyn prosessit ja lennojohtajan työn kognitiiviset vaatimukset Tilannetietoisuuden tutkimuksen uranuurtaja, yhdysvaltalainen professori Mica Endsley, kuvaa tilannetietoisuuden muodostumista kolmena eri vaiheena 6. Ensimmäinen vaihe on tilanteen kannalta olennaisten tietojen havaitseminen ja huomion kohdentaminen olennaisiin tekijöihin. Lennonjohtotyössä havaintotietoa saadaan useista eri lähteistä: tutkanäytöiltä, liuskoilta ja automaattisista tiedotusjärjestelmistä. Tietoa saadaan myös viesteinä lentäjiltä, muilta lennonjohtajilta ja muista lennonjohtokeskuksista, joten kielen välityksellä tapahtuva kommunikaatio

15 14 on yksi keskeinen tilannetietoisuuden muodostamisen lähteistä. Koska tiedon havaitseminen ja valikointi ovat tilannetietoisuuden syntymisen edellytys, on tärkeää tarkastella näkemiseen, kuulemiseen ja tarkkaavaisuuteen liittyviä kognitiivisia prosesseja, kun halutaan ymmärtää lennonjohtotyön kognitiivisia vaatimuksia. Olennaisten tekijöiden havaitseminen ja huomaaminen on välttämätön mutta ei riittävä edellytys. Toinen keskeinen tekijä on havaintojen tulkitseminen oikein 6. Havaintojen tulkitseminen koulutuksen ja kokemusten kautta kertyneiden tietojen ja tilanteiden avulla synnyttää ymmärryksen siitä, mitä on tapahtumassa. Ei esimerkiksi riitä, että havaitsee kaksi ilma-alusta, vaan täytyy osata tulkita tilanne hyödyntäen tietoa alusten erilaisista suoritusominaisuuksista, koska ne vaikuttavat porrastuksen tai lentovälin säilyttämiseen. Aiemmin opituilla tiedoilla ja taidoilla on siis keskeinen merkitys siinä, että olennainen tieto tulee huomioitua ja havainnot tulkitaan oikein. Asiantuntijuuteen ja oppimiseen liittyvien tekijöiden huomioiminen on olennaista tarkasteltaessa lennonjohtotyön kognitiivisia vaatimuksia. Kolmas taso tilannetietoisuuden muodostamisessa on kyky ennakoida tulevia tapahtumia ja tilanteita tehtyjen havaintojen ja niiden merkityksen ymmärtämisen perusteella 6. Koska työ tapahtuu dynaamisessa eli jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä, tilanteiden ennakointi ja ennustaminen on yksi tärkeimmistä lennonjohtajan taidoista 7. Tämä taito perustuu päätöksenteon ja ongelmanratkaisun prosesseihin. 2.2 Suunnitelmien kehittäminen ja päivittäminen ja konfliktien ratkaiseminen Tilannetietoisuuden ylläpitämisen ja päivittämisen rinnalla lennonjohtamisen toinen 1; 3; keskeinen tehtävä on kehittää ja päivittää sektorin lennonjohtamissuunnitelmaa 5. Lennonjohtaja joutuu tekemään ja päivittämään mielessään jatkuvasti sekä minuutin kestoista pitkän ajan suunnitelmaa että 1-5 minuutin pituista lyhyen aikavälin suunnitelmaa. Uudet tapahtumat, muutokset ilma-alusten sijainneissa ja muutokset tapahtumissa (esimerkiksi viivästymiset) sekä hätätilanteet ja olosuhteiden muutokset vaativat päivittämään mielessä sekä tilannetietoisuutta että suunnitelmia.

16 15 1; 4; Lennonjohtajien työssä tulee myös ratkaista ilmaliikenteeseen liittyviä konflikteja 7-9. Konflikteilla tarkoitetaan mahdollisia ilma-alusten risteäviä lentoratoja ja kohtaamisvaaraa ilmatilassa. Konfliktien ratkaisemiseksi lennonjohtajan tulee arvioida ilma-alusten liikkeitä huomioimalla niiden nopeuksia, alusten erilaisia suoritusarvoja, lentotasoa (lasku, nousu, vaakalento), lentoratoja sekä sivuttaista ja pystysuuntaista etäisyyttä. Lennonjohtajien tulee arvioida mahdollisia konflikteja riittävän ajoissa ja käyttää erilaisia porrastus- ja muita menetelmiä niiden välttämiseksi. Konfliktien ratkaiseminen on kognitiivisesti erittäin vaativaa ja kuormittaa työmuistia Tilannetietoisuus ja ilmatilannetta koskeva suunnittelu, konfliktien ratkaisu, päätöksenteko ja toiminta edellyttävät useita kognitiivisia kykyjä 7. Havaitsemiseen ja työmuistin toimintaan liittyvien kognitiivisten kykyjen lisäksi lennonjohtaja tarvitsee ajattelutaitoja, asiantuntijuutta ja oppimista. Seuraavissa luvuissa tarkastellaan, miten ikä vaikuttaa näihin lennonjohtotyön kannalta keskeisiin kognitiivisiin kykyihin ja taitoihin ja tiedonkäsittelyn osatekijöihin. Yhteenveto: Lennonjohtajan työn kognitiiviset vaatimukset Lennonjohtaminen on erittäin vaativa kognitiivinen tehtävä, joka edellyttää useita tiedonkäsittelyn kykyjä. Lennonjohtaminen vaatii tilannetietoisuuden ylläpitämistä ja päivittämistä työmuistissa, mielessä olevan johtamissuunnitelman muodostamista ja päivittämistä sekä ilma-alusten lentoratoihin liittyvien konfliktien ratkaisemista ja alusten prioriteettien asettamista. Näiden tehtävien suorittaminen vaatii useiden kognitiivisten prosessien yhteistoimintaa. Näin ollen tarkasteltaessa lennonjohtotyötä ja ikääntymistä tulee ottaa huomioon havaitsemiseen, tarkaavaisuuteen, työmuistiin, asiantuntijuuteen, oppimiseen, päätöksentekoon ja ongelmanratkaisuun liittyvät ikätekijät.

17 16 3 Ikä ja kognitiivinen suoriutuminen lennonjohtotyössä Tässä luvussa käsitellään lennonjohtotyön kannalta keskeisimpiin kognitiivisiin prosesseihin liittyviä ikämuutoksia. Tutkimustulokset perustuvat useimmiten eri ikäryhmien vertailuun ja seurantatutkimuksia on verrattain vähän. Erityisesti lennonjohtoa ja ilmailualaa koskevia ikätutkimuksia on julkaistu vain muutamia. Yleisesti ottaen iän vaikutus on suurempi tutkimuksissa, joissa on verrattu eri-ikäisiä ryhmiä toisiinsa kuin tutkimuksissa, joissa on seurattu samojen henkilöiden suoritustason muutosta iän karttuessa 10. Ilmiö johtuu siitä, että eri ryhmiä verrattaessa kyse ei ole koskaan yksinomaan ikäeroista, vaan myös muun muassa koulutukseen, kykyrakenteeseen ja ympäristöön liittyvät tekijät ovat väistämättä erilaisia eri ihmisillä. Tarkasteltaessa asiantuntijoiden ikääntymistä on huomattava, että tällaiset ryhmät ovat valikoituneet ammattiin kykyjen, koulutuksen valintakriteereiden ja soveltuvuusvaatimusten perusteella. Seuraavassa esiteltävien tulosten yleistettävyyttä pohdittaessa tulee myös huomata, että tutkimukset perustuvat usein pieniin koehenkilöryhmiin, jotka eivät välttämättä edusta koko väestöä tai ryhmää, jonka suoriutumisesta halutaan tietoa. Esimerkiksi yleiset ikään liittyvät tutkimukset antavat vain suuntaa-antavan kuvan valikoituneen asiantuntijaryhmän kuten lennonjohtajien suoritustason muutoksista iän myötä. Lisäksi tutkimusvälineet ja tehtävät vaihtelevat eri tutkimuksissa, eikä kaikissa tutkimuksissa ole raportoitu yksilöllisten erojen pysyvyyttä, mikä tekee eri tutkimusten vertailusta vaikeaa 10. Aikaisemmissa ikätutkimuksissa ei ole myöskään juuri tarkasteltu sukupuolieroja iän myötä tapahtuvissa kognitiivisissa muutoksissa, joten tätä kysymystä ei ole mahdollista systemaattisesti tarkastella tässä katsauksessa. 3.1 Työmuistin rajoitukset ja kognitiivinen suorituskyky Ihminen ylläpitää tilannetietoisuutta työmuistissa. Työmuisti on järjestelmä, jossa säilytetään ja työstetään meneillään olevassa tehtävässä tarvittavaa tietoa. Lennonjohtamisessa on olennaista kerrata ja työstää kielellistä tietoa sekä spatiaalista eli tilaa ja paikkaa koskevaa tietoa. Radiopuhelimen kautta kuultua tietoa sekä liuskoista ja näytöiltä luettua tietoa kerrataan kielellisessä työmuistissa. Tila- ja paik-

18 17 katietoa, kuten tilannekuvaa kolmiulotteisesta ilmatilasta käsitellään spatiaalisessa työmuistissa. Myös tutkanäytöllä kaksiulotteisesti esitetyn tiedon kääntäminen mielessä kolmiulotteiseksi tilannekuvaksi ja digitaalisen korkeustiedon käsitteleminen mielikuvien avulla kuormittaa työmuistia. Kaiken ikäisten ihmisen työmuistiin liittyy useita rajoituksia, joiden vuoksi se muodostaa pullonkaulan ihmisen toiminnalle vaativissa kognitiivisissa tehtävissä, myös lennonjohtotyössä. Työmuistin rajoitukset tulevat esiin silloin, kun kaikki tarvittava tieto ei ole näkyvillä, vaan joudutaan toimimaan muistin varassa ja ylläpitämään tietoa mielessä. Työmuistissa pystytään käsittelemään kerrallaan vain noin 3-4 tietoyksikköä ja jos huomio kohdennetaan pois tietystä tehtävästä, siihen liittyvä tieto hiipuu työmuistista parissakymmenessä sekunnissa. Kielellisen ja tila-paikka -tiedon ylläpito työmuistissa on hyvin herkkää häiriintymään ja erityisesti spatiaalinen työmuisti häiriintyy herkästi. Työmuistin rajoituksista johtuen tehtävän keskeytykset, tehtävään liittymätön puhe ja muut äkilliset äänet sekä huomion kaappaava liike ja valonvälähdykset kuormittavat työmuistia ja heikentävät tilannetietoisuutta. Työmuisti kuormittuu erityisesti työssä, jossa jatkuvasti vaihdetaan tehtävästä toiseen tai tehdään useita tehtäviä yhtäaikaisesti. Lennonjohtotyö onkin kognitiivisesti erittäin kuormittavaa: ilmatilanteet muuttuvat jatkuvasti ja tehtävästä toiseen vaihtaminen usein, nopeasti ja optimaalisella hetkellä on olennaista sujuvassa lentoliikennevirran johtamisessa 4. Lennonjohtaminen on luonteeltaan monitehtävä, joka vaatii työmuistin eksekutiivisia eli kontrolliprosesseja. Työmuistin kontrolliprosesseja on useita ja ne kaikki ovat tärkeitä lennonjohtotyössä 11. Tilannetietoisuuden ylläpitäminen vaatii paljon ihmisen tiedonkäsittelyltä: työmuistin sisältöjen päivittämistä ja tiedon siirtämistä työmuistissa tarkkaavaisuuden keskiöön ja pois sieltä. Työmuistiprosessien avulla myös ohjataan tehtävänvaihtoa (task switching) ja tehtävien järjestystä, kun suoritetaan vaihdellen kahta tai useampaa tehtävää. Myös kyky inhibitoriseen kontrolloimiseen eli kyky jättää huomioimatta häiriötekijöitä on tärkeää. Lennonjohtotyö siis kuormittaa työmuistia useiden mekanismien kautta, joita ihminen itse ei pysty huomaamaan ja tiedostamaan.

19 Prosessointi hidastuu iän myötä Lennonjohtamistyötä tehdään dynaamisessa ympäristössä ja usein aikapaineessa. Työssä tarvitaan nopeaa tiedonkäsittelyä ja reagointia sekä kykyä toimia luotettavasti muuttuvissa tilanteissa. Kognitiivisten prosessien tutkimuksissa tiedonkäsittelyn nopeutta mitataan reaktioajalla, mikä on keskeinen kognitiivisen toimintatason mitta. Reaktionopeus kuvaa paitsi suorituskykyä myös keskushermoston toimintaa 10. Reaktionopeus korreloi vahvasti myös vaativissa tehtävissä suoriutumisen kanssa. Lennonjohtotyössä reaktionopeudella voi olla merkitystä erityisesti niissä tilanteissa, joissa tulee toimia nopeasti ja aikapaineessa. Sekä laajat ikäryhmävertailututkimukset että seurantatutkimukset osoittavat tiedonkäsittelynopeuden hidastuvan iän myötä 10. Yleinen hidastumisvaikutus näkyy esimerkiksi siinä, että noin 60-vuotiaalla kuluu samaan reaktiotehtävään lähes kaksinkertainen aika verrattuna noin 30-vuotiaaseen. Ikään liittyvän prosessointinopeuden hidastumisen on esitetty olevan keskeisin taustatekijä ikään liittyvissä kognitiivisen suoritustason muutoksissa 12. Ikään liittyvä hidastuminen tulee esiin kaikissa tehtävissä, joissa mitataan suoritusnopeutta tai reaktioaikoja. Yksinkertainen reaktioaika kuvaa, kuinka nopeasti henkilö reagoi yksittäiseen ärsykkeeseen. Eri ikäryhmien vertailussa yksinkertaiset reaktioajat eivät käytännössä muutu ikävälillä Ikävuosien jälkeen tapahtuu tilastollisesti merkitsevää hidastumista (kun tutkittu 75 ikävuoteen saakka). Pitkittäistutkimuksessa yksinkertaiset reaktioajat nopeutuvat noin 34 ikävuoteen saakka, jonka jälkeen havaitaan hidastumista 10. Yksinkertaisia reaktioaikatehtäviä vaativampia ovat valintareaktioaikatehtävät: niissä esitetään useita ärsykkeitä, joihin jokaiseen tulee vastata eri tavalla, esimerkiksi painaa tiettyä nappulaa tietyn ärsykkeen kohdalla. Tällaisissa tehtävissä ikäryhmävertailuissa näkyy hidastumista noin 35 ikävuodesta lähtien ja seurantatutkimuksessa stabiilisuutta ikävuosiin saakka, jonka jälkeen suoritusnopeus hidastuu. Lisäksi ikäryhmävertailussa 36- ja yli 56-vuotiaiden suoritustasoissa ero on suurempi kuin 16- ja 36-vuotiaiden tasossa. Kahdeksan vuoden seurantatutkimuk-

20 19 sessa hidastumista todettiin vain ryhmässä, jossa oltiin tutkimuksen alkaessa keskimäärin 56-vuotiaita ja sen päättyessä keskimäärin 64-vuotiaita, mutta nuoremmissa ikäryhmissä suoriutuminen ei hidastunut. Tutkimukset osoittavat myös, että vaativissa valintareaktiotehtävissä tapahtuu iän myötä enemmän hidastumista kuin yksinkertaisissa reaktiotehtävissä. Useissa tutkimuksissa tulee esiin myös sukupuoliero: miehet ovat hiukan naisia nopeampia reaktioaikatehtävissä 10. Yhteenvetona voidaan todeta, että reaktionopeus alkaa hidastua jo ennen 55 ikävuotta, minkä jälkeen näkyy merkittävää tai kiihtyvää hidastumista. Ikäryhmävertailussa on myös osoitettu, että yksilöiden väliset suorituserot kasvavat iän myötä ja yksilön suoritusten vaihtelevuus kasvaa erityisesti ikävuosina Se, että ikääntyvän suoritus ei ole yhtä tasaista kuin nuorempana vaan vaihtelee enemmän, on tärkeä huomioida erityisesti turvallisuuskriittisissä tehtävissä: keskimääräinen suoritustaso ei välttämättä kerro luotettavasti työkyvystä, vaan yksilön sisäinen vaihtelu reaktioajoissa kuvaa paremmin suorituksen luotettavuutta Työmuisti heikkenee iän myötä, tiedot ja taidot säilyvät Ikääntyessä suoritustaso laskee ennen kaikkea tehtävissä, joissa tulee ylläpitää ja käsitellä tehokkaasti meneillään olevassa tehtävässä tarvittavaa tietoa (niin kutsutu joustavan tiedonkäsittelyn, fluid cognition, tehtävät). Tällaiset tehtävät vaativat tarkkaavaisuutta ja työmuistia sekä kielellistä ja visuospatiaalista lyhytkestoista muistamista 17. Nämä kognitiiviset prosessit ovat keskeisiä lennonjohtotyössä, jossa tilannetietoisuuden ylläpito, suunnittelu ja konfliktien ratkaiseminen edellyttävät tarkkaavaisuutta ja työmuistia. Tarkkaavaisuuteen liittyvät ikämuutokset heikentävät kykyä valikoida tietoa havaintomaailmasta ja kohdentaa huomiota tiettyihin tekijöihin 18. Iän myötä heikkenevä työmuistin kapasiteetti pienentää mentaalista työtilaa, eli sitä kuinka paljon ihminen pystyy ylläpitämään ja muokkaamaan mielessään tämänhetkisessä tehtävässä tarvittavaa tietoa 18. Tarkkaavaisuuteen liittyvät ongelmat voivat johtaa siihen, että olennaista tietoa jää huomaamatta. Mentaalisen työtilan kaventuminen näkyy muun muassa tapahtumien muistamisen, päättelemisen ja visuospatiaalisten

Ikääntyvät, teknologia ja etiikka

Ikääntyvät, teknologia ja etiikka ESPOO 2008 VTT WORKING PAPERS 110 Ikääntyvät, teknologia ja etiikka Näkökulmia ihmisen ja teknologian vuorovaikutustutkimukseen ja -suunnitteluun Jaana Leikas ISBN 978-951-38-7171-0 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp)

Lisätiedot

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto. Krista Lehtomaa

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto. Krista Lehtomaa TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Krista Lehtomaa MARKKINOINTIAIHEISEN MOBIILIN KUVAVIESTINNÄN TOIMIVUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT PÄÄTELAITTEIDEN KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA Diplomityö, joka on jätetty

Lisätiedot

TEKNILLINEN KORKEAKOULU

TEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Mikael Vilpponen Palvelutalojen valaistus Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten

Lisätiedot

Työikäisten kognitiivisen toimintakyvyn hyvä arviointikäytäntö

Työikäisten kognitiivisen toimintakyvyn hyvä arviointikäytäntö 1 Työikäisten kognitiivisen toimintakyvyn hyvä arviointikäytäntö Suosituksen laatijat: Kuikka Pekka, PsL, neuropsykologi, Paajanen Teemu, PsM, psykologi, Kivekäs Teija, LT, psykiatrian dosentti, Vuokko

Lisätiedot

Professori Helinä Melkas

Professori Helinä Melkas LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Satu Parkkunen OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN ASIANTUNTIJA- ORGANISAATIOSSA - CASE ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OPINTO- JA OPETUSPALVELUT

Lisätiedot

Suomen Meniere-liitto Kuulo-ongelmat vertaistuen apu

Suomen Meniere-liitto Kuulo-ongelmat vertaistuen apu Suomen Meniere-liitto Kuulo-ongelmat vertaistuen apu Vertaistukiryhmän laatima ohjelmarunko. Kuulon tietokonepohjaisen vertaistuen ohjelmarunko. Tämä on versio 4. Dafydd Stephens, llmari Pyykkö, Erna Kentala,

Lisätiedot

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA Opas ikästrategian laatimisen tueksi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ELÄMÄN JA TYÖELÄMÄN KULKU 5 Ihmisen monet iät 5 3. ERI-IKÄISTEN JOHTAMISEN HAASTEET 7 3.1

Lisätiedot

Selkokielisten Internet-sivujen käytettävyys kehitysvammaisilla käyttäjillä

Selkokielisten Internet-sivujen käytettävyys kehitysvammaisilla käyttäjillä TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Selkokielisten Internet-sivujen käytettävyys kehitysvammaisilla käyttäjillä Diplomityö suoritettu osana diplomi-insinöörin tutkintoa Espoo, 5.12.2004 Valvoja:

Lisätiedot

Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA

Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevät 2011 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Kaisa-Mari Huovinen ja Piia Oranen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

CP-vammaisen aikuisen hyvinvointi, toimintakyky ja ikääntyminen

CP-vammaisen aikuisen hyvinvointi, toimintakyky ja ikääntyminen CP-vammaisen aikuisen hyvinvointi, toimintakyky ja ikääntyminen kirjallisuuskatsaus CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella projekti 2007 2010 Invalidiliitto CP-vammaisen aikuisen

Lisätiedot

Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ

Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ Vanhustyön koulutusohjelma 2011 JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT!

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 461 KUSTANNUSVAIKUTTAVA TERVEYDENHUOLTO JA LÄÄKEHOIDOT TULEVAISUUDESSA Osmo Kuusi Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN KULJETTAJIEN AJOKYVYN ARVIOINTI LIIKENTEESSÄ

IÄKKÄIDEN KULJETTAJIEN AJOKYVYN ARVIOINTI LIIKENTEESSÄ IÄKKÄIDEN KULJETTAJIEN AJOKYVYN ARVIOINTI LIIKENTEESSÄ Neuropsykologisten testien ja itsearvioinnin yhteydet käytännön ajamiseen Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma LINTU-julkaisuja

Lisätiedot

Uusi Avustajan ABC. Opas vaikeavammaisten ihmisten henkilökohtaisille avustajille. Helsingin Invalidien Yhdistys ry

Uusi Avustajan ABC. Opas vaikeavammaisten ihmisten henkilökohtaisille avustajille. Helsingin Invalidien Yhdistys ry Uusi Avustajan ABC Opas vaikeavammaisten ihmisten henkilökohtaisille avustajille Helsingin Invalidien Yhdistys ry Kirjoittajat: Kuvaaja: Kuvat: Ulkoasu/taitto: Kustantaja: Oppaan on kirjoittanut pääosin

Lisätiedot

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa Pro gradu tutkielma Heli Heiskanen Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto

Lisätiedot

Kuulokojeen käyttäjät työelämässä

Kuulokojeen käyttäjät työelämässä Kuulokojeen käyttäjät työelämässä Tietoa työstä MONIMENETELMÄINEN TUTKIMUS KUULOKOJEEN KÄYTÖN ESTEISTÄ JA EDISTEISTÄ TYÖELÄMÄSSÄ Inka Koskela Johanna Ruusuvuori Pirjo Juvonen-Posti Nina Nevala Päivi Husman

Lisätiedot

Henkilöstön sitouttaminen uuteen toimintatapaan johtamisen haasteena Case Tuntinetti, työajanseurantaväline

Henkilöstön sitouttaminen uuteen toimintatapaan johtamisen haasteena Case Tuntinetti, työajanseurantaväline Henkilöstön sitouttaminen uuteen toimintatapaan johtamisen haasteena Case Tuntinetti, työajanseurantaväline Hiltunen, Sari & Rantanen, Merja 2012 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Henkilöstön

Lisätiedot

Ikäjohtaminen ravintola-alalla seniorit voimavarana? Mika Heino

Ikäjohtaminen ravintola-alalla seniorit voimavarana? Mika Heino Ikäjohtaminen ravintola-alalla seniorit voimavarana? Mika Heino Opinnäytetyö Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma 2009 Tekijät Mika Heino Opinnäytetyön nimi Ikäjohtaminen ravintola-alalla

Lisätiedot

Jussi Mantere. WWW-palvelun käyttäjäkeskeinen suunnittelu ikääntyneille käyttäjille

Jussi Mantere. WWW-palvelun käyttäjäkeskeinen suunnittelu ikääntyneille käyttäjille Jussi Mantere WWW-palvelun käyttäjäkeskeinen suunnittelu ikääntyneille käyttäjille Teknillinen korkeakoulu Tietotekniikan osasto Tietojenkäsittelytekniikan laitos Helsinki University of Technology Faculty

Lisätiedot

The meta programme now created is the best of the ones known so far and its rules are grounded and tested (van Aken, 2004).

The meta programme now created is the best of the ones known so far and its rules are grounded and tested (van Aken, 2004). ABSTRACT There has been a growing interest in the meaning of emotions in working life and as a part of leadership in recent years. On the whole, a human being has been a research subject since the late

Lisätiedot

KOMMUNIKOINNIN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISTEN YHTEISÖSSÄ

KOMMUNIKOINNIN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISTEN YHTEISÖSSÄ OPINNÄYTETYÖ Riikka Tuisku 2011 KOMMUNIKOINNIN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISTEN YHTEISÖSSÄ HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU SOSIAALI- JA TERVEYSALA Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita?

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita? TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI Kuinka sitä voi hallita? Sisältö 1. Johdanto 2. Työstressi 2.1. Mitä stressi on? 2.2. Mikä aiheuttaa työstressiä? 2.3. Työstressin vaikutukset yksilöihin ja organisaatioihin 2.4.

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla

VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Marita Ollikainen VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 24 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT

Lisätiedot

Anu Autio Pro gradu -tutkielma Erityispedagogiikka Opettajankoulutuslaitos syyskuu 2011 ohjaaja: Jarkko Hautamäki

Anu Autio Pro gradu -tutkielma Erityispedagogiikka Opettajankoulutuslaitos syyskuu 2011 ohjaaja: Jarkko Hautamäki "Oma entinen on palannut takaisin elämään" Kuntoutuksen vaikuttavuus aikuisena kuuroutuneiden henkilöiden elämänhallintaan ja psykososiaaliseen hyvinvointiin Anu Autio Pro gradu -tutkielma Erityispedagogiikka

Lisätiedot

välineitä työja yksilövalmennukseen

välineitä työja yksilövalmennukseen välineitä työja yksilövalmennukseen Toimittaneet: Karoliina Koskinen Marja Hautaluoma Työryhmä: Karoliina Koskinen Anssi Rautiainen Mervi Sirviö Kustantaja: Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Raha-automaattiyhdistys

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

OPPILAIDEN AJATTELUN KEHITTÄMINEN ALAKOULUSSA

OPPILAIDEN AJATTELUN KEHITTÄMINEN ALAKOULUSSA OPPILAIDEN AJATTELUN KEHITTÄMINEN ALAKOULUSSA Opetussuunnitelman odotuksia, opettajien käsityksiä ja käytännön todellisuutta luonnontieteiden opetuksen kontekstissa Miia Vuorma Kasvatustieteen pro gradu

Lisätiedot

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Tiina Kaalinpää Aija Suikkanen MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot