EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1008/ ARTIKLAN MUKAINEN HELSINKI SAVONLINNA SÄÄNNÖLLISEN LENTOLIIKENTEEN REITEILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1008/2008 16 ARTIKLAN MUKAINEN HELSINKI SAVONLINNA SÄÄNNÖLLISEN LENTOLIIKENTEEN REITEILLE"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1008/ ARTIKLAN MUKAINEN HELSINKI SAVONLINNA SÄÄNNÖLLISEN LENTOLIIKENTEEN REITEILLE ASETETTU JULKISEN PALVELUN VELVOITE HELSINGIN JA SAVONLINNAN LENTOASEMIEN VÄLISEN REITIN SÄÄNNÖLLISTÄ LENTOLIIKENNETTÄ KOSKEVA VÄLIAIKAINEN OSTOLIIKENNESOPIMUS AJALLE

2 2 1. SOPIJAOSAPUOLET Ostaja: Ostajan edustaja: Liikenne- ja viestintäministeriö osastopäällikkö Minna Kivimäki PL 31, VALTIONEUVOSTO puh Savonlinnan kaupunki Kaupunginjohtaja Janne Laine Olavinkatu 27 D puh SAVONLINNA Liikenteenharjoittaja: Flybe Finland Oy, Y-tunnus PL SEINÄJOKI Liikenteenharjoittajan edustaja: Vt. toimitusjohtaja puh 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA VOIMASSAOLO 2.1 Sopimuksen tarkoitus Suomen valtio (liikenne- ja viestintäministeriö) on asettanut julkisen palvelun velvoitteen Helsinki Savonlinna -reitin säännölliselle lentoliikenteelle (liite 2). Tällä sopimuksella ostaja ostaa ajanjaksolla alkaen liikenteenharjoittajalta sopimuskauden aikana harjoitettavan ostoliikenteen. Sopimuksen allekirjoituksen viivästyminen ostajan taholta ei vaikuta korvattavien lentojen määrään maaliskuussa Sopimus on voimassa kunnes kyseinen lentoliikenne on kilpailutettu EU:n lentoliikenneasetuksen (EY) N:o 1008/2008 (jäljempänä EU:n lentoliikenneasetus ) mukaisesti, mutta viimeistään sopimus lakkaa olemasta voimassa vaikka lentoliikenneasetuksen mukaisesti kilpailutettu liikenne ei olisi vielä alkanut. Sopijaosapuolella tarkoitetaan tässä sopimuksessa ostajaa tai liikenteenharjoittajaa. Ostajalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa liikenne- ja viestintäministeriötä ja Savonlinnan kaupunkia erikseen tai yhdessä, jollei sopimustekstissä toisin todeta, vastaten yhteisvastuullisesti ostajan tämän sopimuksen mukaisista velvoitteista. Ostoliikenteellä tarkoitetaan Helsinki Savonlinna - reitin säännöllistä lentoliikennettä. Liikennöintikausi on , jos edellä ensimmäisessä kappaleessa mainitun kilpailutetun liikennöintisopimuksen voimaantulosta tai jäljempänä 2.2 Voimassaolo kohdasta ei muuta johdu. Sopimus allekirjoitetaan sen jälkeen kun liikennöintikausi on jo alkanut. Viivästys on aiheutunut ostajasta johtuneesta syystä. Ostajan ja liikenteenharjoittajan välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän OSTOLIIKENNESOPIMUKSEN sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: 1) LIIKENTEENHARJOITTAJAN TARJOUS (tarjoukseen sisältyvän kustannuslaskelman

3 3 mukaisesti, LIITE 1) 2) JULKISEN PALVELUN VELVOITE (LIITE 2) 3) LIIKENTEEN AIKATAULU (tarjouksen mukaisesti) 4) LIPPUJEN HINNAT JA EHDOT (tarjouksen mukaisesti) Yllä mainitut sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Mikäli asiakirjat ovat sisällöltään ristiriitaisia, niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on yllä mainitun mukainen. 2.2 Voimassaolo Tämä sopimus tulee voimaan sen jälkeen kun se on allekirjoitettu ja se on voimassa kunnes EU:n lentoliikenneasetuksen mukaisesti kilpailutettu liikennöinti on aloitettu. Sopimus on voimassa kuitenkin enintään asti. 3. LIIKENTEENHARJOITTAJAN OIKEUDET, VELVOLLISUUDET JA VASTUUT 3.1 Liikennöintivelvollisuus Liikenteenharjoittaja on velvollinen hoitamaan lentoliikennesopimuksessa ja siihen liitetyissä asiakirjoissa määritellyn liikenteen niissä sovituin ehdoin. Liikennöinnissä tulee noudattaa liitteessä 3 esitettyä liikennöintiaikataulua. Liikenteenharjoittajalla ei ole oikeutta muuttaa aikataulua ilman ostajan kirjallista hyväksyntää. 3.2 Taloudellinen seuranta Maksettava korvaus ei saa ylittää määrää, joka on tarpeen kunkin julkisen palvelun velvoitteen täyttämisestä aiheutuneiden nettokustannusten kattamiseksi, kun otetaan huomioon lentoliikenteen harjoittajan kyseisestä toiminnasta saamat tulot ja kohtuullinen voitto (EY N:o 1008/ artikla 8 kohta). Liikenne- ja viestintäministeriön pyytäessä liikenteenharjoittajan on toimitettava korvauksen kohtuullisuuden tarkistamista varten sopimuksen alaisesta liikenteestä laadittu ns. eriyttämislaskelma ja tilintarkastajan lausunto sopimuskaudelta. Ostajalla on oikeus tarkistaa saamiensa tietojen oikeellisuus. Erityisistä syistä ostaja voi pyytää kustannuksellaan erillistarkastusta liikenteenharjoittajan toiminnasta ja kirjanpidosta. Ostajalla on oikeus käyttää tarkastuksissa apunaan ulkopuolista asiantuntijaa. Liikenteenharjoittaja suostuu auttamaan tällaisessa tarkastuksessa sekä toimittamaan kohtuudella vaadittavat tarpeelliset asiakirjat sekä pääsyn tileihin Mikäli maksettu korvauksen määrä on ylittänyt sen tason, jolla on voitu kattaa kaikki ne kustannukset, joita julkisen palvelun velvoitteen täyttämisestä on aiheutunut, kun on otettu huomioon kyseisestä toiminnasta saadut tulot ja kyseisten velvoitteiden täyttämisestä saatava ja kyseisellä alalla viime vuosina saatua keskimääräistä tuottoa vastaava kohtuullinen voitto, voidaan mahdollinen liiallinen korvaus vähentää kuittausmenettelyä käyttäen liikenteenharjoittajalle maksettavista seuraavista kuukausikorvauksista, jos sopimus jatkuu. Muussa tapauksessa mahdollisesti liikaa maksettu korvaus peritään takaisin.

4 4 3.3 Alihankkijan käyttäminen Liikenteenharjoittaja voi kesken sopimuskauden ottaa ostajan suostumuksella vakinaiseksi alihankkijakseen toisen liikenteenharjoittajan. Ostaja voi kuitenkin kieltää alihankkijan käyttämisen, jos esitetty alihankkija ei täytä ostoliikennesopimuksessa ja siihen liittyvissä asiakirjoissa asetettuja vaatimuksia. Alihankintana hoidetun liikenteen tulee täyttää ostoliikennesopimuksessa ja siihen liittyvissä asiakirjoissa määritellyt edellytykset. Liikenteenharjoittaja vastaa alihankkijansa toimista kuin omistaan. Ostajan antama suostumus alihankkijan käyttämiseen ei vähennä liikenteenharjoittajan vastuuta. 3.4 Liikennöinnissä käytettävän lentokaluston paikkamäärä Liikenteenharjoittaja osoittaa ostoliikennettä varten lentokonetyypin, jonka paikkamäärän on oltava vähintään 29 paikkaa/suunta. Liikenteenharjoittaja ei saa vaihtaa lentokonetyyppiä ilman ostajan hyväksyntää. Erityisestä syystä liikenteessä voidaan käyttää häiriöttömän liikennöinnin turvaamiseksi tilapäisesti myös sovitusta poikkeavaa lentokalustoa. Tästä tulee kuitenkin viivytyksettä ilmoittaa ostajalle, jos tällaista kalustoa käytetään pitempään kuin kahtena perättäisenä päivänä. 3.5 Liikenteen suunnittelu ja tiedottaminen sekä lipunmyynti ja lippujen hinnat Liikenteenharjoittaja vastaa liikenteen suunnittelusta, markkinoinnista ja informaatiosta, paikanvarauksesta ja lipunmyynnistä. Liikenteenharjoittajan tulee ilmoittaa yleisölle liikenteestä tehokkaasti, etenkin sen aloittamisesta ja muuttamisesta. Lentoliikenteen harjoittajalla tulee olla käytössään kansainvälinen paikanvaraus- ja lipunkirjoitusjärjestelmä ja IATA interline -sopimus mukaan lukien jatkoyhteyden läpihinnoittelu ja matkatavaroiden jatkoselvitys. Tiedot lippujen hinnoista ja liikenteen aikataulusta on oltava kansainvälisessä paikanvaraus- ja lipunkirjoitusjärjestelmässä. Lipunmyynnin ja lippujen hintojen tulee täyttää julkisen palvelun velvoitteessa esitetyt vaatimukset (liite 2). 3.6 Liikenteenharjoittajan vastuu Liikenteenharjoittaja vastaa ostajalle ostoliikennesopimuksessa ja siihen liittyvissä asiakirjoissa asetettujen velvollisuuksiensa täyttämisestä, jotka koskevat liikenteen jatkuvuutta, säännöllisyyttä, kapasiteettia, matkustajapaikkojen hinnoittelua sekä annettavien seurantatietojen oikeellisuutta. Liikenteenharjoittaja vastaa työnantajana ostoliikennettä palvelevan henkilökuntansa töistä ja toimenpiteistä niin ostajalle kuin myös ulkopuolisille. Liikenteenharjoittaja on velvollinen korvaamaan ostajalle vahingon, joka aiheutuu siitä, että sopimuksen tarkoittama liikennöinti jää täyttämättä tai että liikenteenharjoittaja on muutoin laiminlyö-

5 5 nyt ostoliikenteen järjestämiseksi asetetut velvoitteensa tai muutoin rikkonut sopimusta. Lentämättä jäänyt vuoro korvataan Savonlinnan kaupungille siten, että Lentämättä jäänyt lento korvataan matkustajalle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/2004 mukaisesti (niin sanottu matkustajien oikeusasetus). 3.7 Liikenteenharjoittajan vastuun rajoittaminen Liikenteenharjoittaja ei kuitenkaan vastaa niistä vahingoista, jotka aiheutuvat ostajalle siitä, ettei liikennettä voida hoitaa sodan, liikekannallepanon, poikkeuksellisten luonnonvoimien tai vaikutuksiltaan niihin verrattavan liikenteenharjoittajasta riippumattoman ylivoimaisen esteen johdosta taikka, jos liikennöinti estyy liikenteenharjoittajaa koskevan lakon, työsulun tai muun niihin verrattavan työtaistelutoimenpiteen johdosta. 3.8 Liikenteestä vastaava henkilö Liikenteenharjoittajan tulee ilmoittaa ostajalle, jos ostoliikennesopimuksessa mainittu liikenteestä vastaava henkilö vaihtuu kesken sopimuskauden. Sopimuskauden alussa liikenteestä vastaavana henkilönä toimii operatiivinen johtaja Niilo Syrjäniemi. 4. OSTAJAN OIKEUDET, VELVOLLISUUDET JA VASTUUT 4.1 Liikennöintimuutokset Ostajalla ei ole oikeutta vaatia lisää lentokapasiteettia. Jos markkinaolosuhteet muuttuvat olennaisesti, osapuolilla on oikeus muuttaa liikenteen aikataulua edellyttäen, että toinen osapuoli hyväksyy muutoksen. 4.2 Ostajan vastuu ja liikennöintikorvauksen maksaminen Ostoliikennesopimuksen ja siihen liittyvien asiakirjojen mukaisesti liikennöidyn ostoliikenteen koko sopimuskauden (7 kuukautta) liikennöintikorvaus on euroa sisältäen arvonlisäveron. Liikennöintikorvaus sisältää henkilöliikenteelle säädetyn kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron, joka tällä hetkellä on kymmenen (10) prosenttia. Liikennöintikorvaus suoritetaan kuukausittain. Kuukausittain suoritettavan korvauksen määrään vaikuttavat jäljempänä todetulla tavalla lentojen määrä, myyntitulojen määrä sekä polttoaineen hintojen muutos. Lisäksi koko sopimuskauden korvauksen suuruuteen vaikuttaa sopimuskauden tuotot ja kustannukset eriytetyn laskelman mukaisesti. Edellä mainitun liikennöintikorvauksen suuruuden määrittelyssä on otettu huomioon arvioitu sopimuskauden kokonaistuottojen määrä euroa (ilman alv). Polttoaineen hintataso on otettu nykyisen suuruisena. Liikennöintikorvaus kattaa kaikki liikenteenharjoittajalle tässä sopimuksessa mainitut velvollisuudet. Korvausta voidaan muuttaa vain jäljempänä tässä sopimuksessa esitetyissä tapauksissa.

6 6 Liikennöintikorvausta maksetaan vain varsinaisesta lentoliikenteen harjoittamisesta ja sellaisesta Helsingin ja Savonlinnan lentokentillä syntyvistä kustannuksista, jotka liittyvät vain tällä reitillä harjoitettavaan liikenteeseen Ostoliikenteen liikennöintikorvausten maksuosuudet Helsinki Savonlinna reitin säännöllisen reitin ostoliikenteen liikennöintikorvausten maksuosuudet ostajaosapuolten kesken jaetaan seuraavasti: Liikenne- ja viestintäministeriön osuus velvoitteessa asetettujen lentoyhteyksien mukaisista ostoliikenteen liikennöintikorvauksista sopimuskaudella on vuoden 2014 aikana enintään puolet eduskunnan Helsinki Varkaus Savonlinna reitille myöntämästä euron määrärahasta (momentilla ). Käytettävissä on koko vuodelle siten euroa. Koska ministeriö ei ole osallistunut tammi-helmikuun 2014 aikana liikenteen järjestämisen kustannuksiin, on ministeriöllä käytettävissä sopimuskaudelle eli syyskuun loppuun asti enintään euroa (sisältäen arvonlisäveron), joka jaetaan seitsemään kuukausittaiseen 91071,42 euron suuruiseen maksuerään alkaen Heinäkuun maksuerä suoritetaan muista kuukausista poiketen suoritettuihin rotaatioihin perustuen ja jokaista peruttua rotaatiosta kohti maksuerästä vähennetään 2168,35 euroa. Savonlinnan kaupungin maksuosuus sopimuskaudella on euroa yhtiön arvioimalla matkustajatuottoennusteella sekä polttoaineen hinnalla. Sopimuskauden aikana maksettavista lisäkorvauksista (kohta 4.4. ja 7.1.) vastaa Savonlinnan kaupunki. Valtion taloudellinen vastuu rajautuu kiinteään euron määrään. Liikennöintikorvaus maksetaan liikenteenharjoittajalle kuukausittaisen laskutuksen perusteella. Kuukausikohtainen korvaus lasketaan kertomalla lennon keskimääräinen yksikköhinta (6726 euroa/lento) toteutuneiden lentojen lukumäärällä. Saadusta kokonaissummasta vähennetään ensin liikenne- ja viestintäministeriön kuukausittainen kiinteä maksuosuus, minkä jälkeen liikenteenharjoittaja laskuttaa jäljelle jäävällä osuudella kuukausittain liikenteen rahoitukseen osallistuvaa Savonlinnan kaupunkia. Sopimuskauden rotaatioiden määräksi on liikennöintikorvauksen suuruutta mitoitettaessa ollut lähtökohtana, että lennot suoritetaan arkipäivisin maanantaista perjantaihin. Lentoja ei suoriteta kohdassa 5.1. mainittuina päivinä. Laskussa tulee erotella arvonlisäveron (10%) osuus. Sopimuskauden rotaatioiden määrä on 240. Koska Savonlinnan kaupunki ei osallistu heinäkuun lentojen rahoittamiseen, kaupungin osuus on 198 rotaatiota. Mikäli esimerkiksi matkustajatuotot ovat arvioitua suuremmat, kaupungin liikennöintikorvaus alenee. Päinvastaisessa tapauksessa korvausmäärä nousee. Kaupunki vastaa kaikista näistä muutostekijöistä aiheutuvista korvaustasojen muutoksista.

7 7 Seuraavassa taulukossa on tiedot korvattavien lentojen määristä sekä korvauksista: Tarjouksen 3.3. mukainen korvausmäärä maalis huhti touko kesä heinä elo syys Yhteensä, maalissyys Korvattavien päivien määrä Korvattavien lentojen kokonaismäärä (rotaatiot) Yhteisesti korvattavat lennot LVMn yksin korvattavat lennot 42 Korvattava euromäärä, perustaso (matkustajatuotot 1685 per rotaatio, polttoaineen hinta ei muutu 10 % enempää) valtion osuus kaupungin osuus: Korvaus maksetaan erikseen kultakin kuukaudelta jälkikäteen viimeistään seuraavan kuukauden 28 päivään mennessä edellyttäen, että ostaja on saanut seurantatiedot kohdan 5.2 mukaisesti. Liikenteenharjoittaja toimittaa liikenteen seurantatiedot sekä Savonlinnan kaupungin että liikenne- ja viestintäministeriön edustajalle. Liikenteenharjoittajan on lähetettävä lasku tilaajalle siten, että se saapuu tilaajalle vähintään kolme viikkoa ennen eräpäivää. Korvauksesta vähennetään mahdolliset sanktiot kohdan 4.5 mukaisesti, jotka huomioidaan kaikkien ostajien maksuosuuksissa maksettujen korvausten suhteessa. Lopullinen selvitys lennettyjen lentojen ja huomioon mahdollisesti ottamattomien sanktioiden välillä tehdään viimeistään sopimusvuoden marraskuussa. Vuoden 2014 marraskuun loppuun mennessä liikenteenharjoittaja toimittaa tilaajalle laskelman, jossa varmistetaan että liikenteenharjoittaja ei ole saanut EU:n oikeuden vastaisia liiallisia korvauksia liikenteestä (kohtuuton, yli 10 prosentin voitto). Savonlinnan kaupungin korvausosuuksien maksamisessa tulee huomioida myös mahdollinen liikennöintikorvauksen lisäys tai väheneminen neljännesvuosittain kohdan 4.4 mukaisesti. Korvaus maksetaan liikenteenharjoittajan alla mainitulle pankkitilille: Flybe Finland Oy Nordea Oyj FI Viivästyskorko on Suomen korkolain mukainen. Mikäli korvauksen maksu viivästyy ostajaa koskevan lakon, työsulun tai niihin verrattavan työtaistelutoimenpiteen johdosta, ei viivästyskorkoa makseta eikä mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja korvata. 4.3 Matkustaja- ja rahtitulot sekä muut tulot Ostajan maksaman liikennöintikorvauksen lisäksi liikenteenharjoittaja saa pitää perimänsä matkustajatulot ja ulkopuolisilta perityt rahtitulot. Matkustajilta perittävät hinnat käyvät ilmi liitteestä 4.

8 8 Operaattori saa pitää myös kaikki mainostulot, matkustamossa myytyjen tuotteiden tulot ja muut tulot, joita liikenteen hoidosta saadaan. 4.4 Liikennöintikorvauksen muuttaminen Korvauksen muuttaminen toteutuneen nettomyynnin perusteella Liikennöintikorvausta voidaan lisätä tai pienentää myös toteutuneen nettomyynnin mukaan liikenteenharjoittajan tarjouksessa vahvistetulla periaatteella ja laskentataulukon mukaisesti (käyttöasteen ja polttoainekulujen muutosmekanismi). Toteutunut myynti raportoidaan neljännesvuosittain kohdan 5.2 mukaisesti ja tuen muutos huomioidaan seuraavassa maksatuserässä. Liikennöintikorvauksen muutosta laskettaessa huomioidaan ne lentämättä jääneet vuorot, jotka ovat alentaneet toteutunutta nettomyyntiä Muut liikennöintikorvauksen muutokset Liikennöintimuutosten ja sanktioiden (kohta 4.5) laskennassa käytetään tarjouksessa esitettyä (liite 5) lennon keskimääräistä yksikköhintaa (netto), joka saadaan jakamalla sopimuskauden tarjoushinta lentojen lukumäärällä. Liikenne- ja viestintäministeriö osallistuu kustannuksiin yhteensä eurolla. Muutosmekanismista mahdollisesti aiheutuvista lisäkustannuksista vastaa Savonlinnan kaupunki. Ostajan liikenteenharjoittajalle maksamaa korvausta voidaan muuttaa myös silloin, kun kohteen liikennöintiä on muutettu kohdan 4.1 perusteella Muutos voi merkitä maksettavan korvauksen lisäämistä tai vähentämistä. Liikenteenharjoittajalla ei ole kuitenkaan oikeutta lisäkorvaukseen muutoin kuin keskeisten olosuhteiden muuttumisen vuoksi (kohta 7.1), jos liikenteen harjoittamisesta aiheutuvat kustannukset kasvavat sopimuskauden aikana 4.5 Liikennöintikorvauksen vähentäminen, pidättäminen ja kuittaus Liikennöintikorvaus maksetaan täysimääräisesti vain sopimuksen mukaisesti hoidetusta liikenteestä. Lennon jäädessä lentämättä ostaja voi vähentää liikennöintikorvauksesta määrän, joka vastaa kohdassa todettua lentokohtaista yksikköhintaa Jos myöhemmin kohdassa 5.1 esitetyt täsmällisyys- tai säännöllisyysvaatimukset eivät täyty, jokaisesta täsmällisyys- ja säännöllisyysprosenttiyksikön alituksesta voidaan vähentää summa, joka vastaa 25 % lennon keskimääräisestä yksikköhinnasta. Savonlinnan kaupungin edustajan vastuulla on valvoa, että sopimuksen mukaiset lennot lennetään. Jos lento jää lentämättä tai yllä mainitut ja kohdassa 5.1 esitetyt täsmällisyys- tai säännöllisyysvaatimukset eivät täyty, liikenteenharjoittaja maksaa korvauksen Savonlinnan kaupungille tai Savonlinnan kaupungilla on oikeus vähentää korvaus seuraavasta liikenteenharjoittajalle maksettavasta liikennöintikorvauksesta. Ostajalle ei ole oikeutta korvauksen vähentämiseen, jos vuoroliikennöinti on keskeytynyt tai lähtö myöhästynyt ylivoimaisen esteen takia ja liikenteenharjoittajasta riippumattomasta syystä kuten sääolosuhteista, lennonjohtorajoituksista, lakon vuoksi, turvallisuussyistä (enintään kuitenkin yhtäjaksoisesti 5 lentopäivää) tai esimerkiksi matkustajien jatkoyhteyksiä turvattaessa, taikka jos sen kes-

9 9 keytyksestä tai lähdön myöhästymisestä huolimatta voidaan katsoa olennaisilta osin täyttäneen alkuperäisen tarkoituksensa matkustajille annettuna palveluna. Sopimuksessa tarkoitettujen saataviensa turvaamiseksi ostajalla on oikeus pidättää erääntyneen liikennöintikorvauksen maksaminen joko kokonaan tai osaksi silloin, kun liikenteenharjoittaja on olennaisesti laiminlyönyt sopimusvelvoitteensa eikä ole korjannut sopimusrikkomustaan kohtuullisessa ajassa ostajan huomautettua sopimusrikkomuksesta. Ostajalla on oikeus käyttää erääntynyttä liikennöintikorvausta sellaisten liikenteenharjoittajalta olevien saataviensa kuittaamiseen, jotka ovat syntyneet ostoliikenteen järjestämiseen liittyvästä sopimussuhteesta. Ostajan on viivytyksettä toimitettava liikenteenharjoittajalle erillinen selvitys täysimääräisestä liikennöintikorvauksesta tehdyistä vähennyksistä, pidätyksistä ja kuittauksista. 5. OSTOLIIKENTEEN LAATU, VALVONTA JA SEURANTA 5.1 Liikennöinnin täsmällisyys ja säännöllisyys (neuvoteltava asia) Liikennöitäessä on noudatettava aikatauluja täsmällisesti. Täsmällisyyden on oltava vähintään 85 % eli yli 15 minuuttia myöhästyviä lentoja saa olla enintään 15 % lennoista. Täsmällisyys lasketaan kuukausittain. Täsmällisyys lasketaan lennon saapumisajasta Helsinkiin. Säännöllisyyden ja täsmällisyyden laskennassa korvausta ei vähennetä, jos lentotoiminnan ovat estäneet sääolosuhteet tai muut kohdassa 4.5 mainitut seikat, jotka eivät johdu liikenteenharjoittajasta. Liikenteen säännöllisyyden on oltava vähintään 97 %, eli ainoastaan 3 % lennoista saa jäädä kokonaan lentämättä. Säännöllisyys lasketaan jaksoissa, jotka ovat maaliskuusta toukokuuhun ja kesäkuusta syyskuuhun. Lentoja ei lennetä seuraavina päivinä: Valvonta ja seurantatiedot Ostajilla on oikeus tarkastaa ostoliikenteestä saatavia tuloja ja ostoliikenteen kustannuksia koskevia asiakirjoja ja saada nähdäkseen niistä tietokannoissa olevia tietoja sekä ottaa niistä jäljennöksiä ja otteita. Ostajilla on myös oikeus tutustua liikenteenharjoittajan lentokoneisiin Kuukausikohtainen raportointi Liikenteenharjoittaja raportoi ostajille vuorojen lentämättä jättämisestä laskutuksen yhteydessä kuukausittain. Sen tulee toimittaa ostajille viimeistään kuukauden ja kymmenen päivän kuluttua liiken-

10 10 nöintikuukauden lopusta kirjallinen ilmoitus siitä, että liikenne on hoidettu sopimuksen mukaisesti tai seuraavat tiedot: 1) kirjallinen yhteenveto lentämättömistä ja myöhästyneistä vuoroista ja 2) kirjallinen yhteenveto niistä vuoroista, jotka on hoidettu muilla kuin sopimuksen ehdot ja vaatimukset täyttävillä lentokoneilla ja 3) kirjallinen yhteenveto niistä vuoroista, joilla on tarvittu varakalustoa Neljännesvuosiraportit Liikenteenharjoittaja raportoi ostajille ostoliikenteen täsmällisyydestä ja ostoliikenteen säännöllisyydestä neljännesvuosittain annettavalla kuukausikohtaisella raportilla seuraavasti: Liikennöintikuukaudet maaliskuu toukokuu kesäkuu syyskuu Neljännesvuosiraportti 10.heinäkuuta mennessä 10. marraskuuta mennessä Liikenteenharjoittaja raportoi ostajille kahdesti ostoliikenteen matkustajamääristä, myytyjen lippujen euromääristä lentokentittäin (eriteltynä lipputyypeittäin ja siten, että kalleimman lipputyypin myyntimäärää suhteessa halvemman hintaluokan lippuihin voidaan seurata), saaduista asiakastuloista ja muista tuloista (eriteltynä tuloittain) viimeistään kuukauden ja kymmenen päivän kuluttua liikennöintikuukauden lopusta. Tiedot tulee esittää summatietona ja matkustajamäärät lennonnumerokohtaisesti. Ostajien puolesta valvonta- ja seurantatiedot ottaa vastaan liikenne- ja viestintäministeriö, joka tarkistaa laskutuksen ja raportoinnin oikeellisuuden. Liikenteenharjoittajan tulee toimittaa ostajalle (Liikenne- ja viestintäministeriö) tilinpäätösasiakirjansa kahden (2) kuukauden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta. Liikenteenharjoittajan täytyy pitää kirjanpitoa toiminnastaan, mukaan lukien tämän sopimuksen kattamat toiminnot. Sen lisäksi liikenteenharjoittajan on taattava, että sen kirjanpitojärjestelmistä ja kirjanpidosta ilmenevät kaikki tämän sopimuksen alaisen toiminnan tulot ja menot. Erikseen laadittavassa eriyttämislaskelmassa (kohta 3.2) on esitettävä selkeästi kaikki palvelutoimintaan liittyvät suorat ja epäsuorat kustannukset ja palvelusta kertyneet tulot. Liikenteenharjoittaja ylläpitää matkustajaluku- ja reittitilastoja jokaiselta reitiltä ostajien toivomassa muodossa ja antaa ostajille reittien toimintaan liittyvää taloudellista ja toiminnallista tietoa kohtuudella tietyin väliajoin ostajan niin vaatiessa. 5.3 Tutkimukset ja matkustajatiedot Sopimusosapuolet arvioivat sopimuskauden päätyttyä syksyllä 2014 yhdessä yhtiön kanssa sopimuksen toteutumista ja yhtiö toimittaa ostajalle kuukausittaiset tai neljännesvuosiraportit kohdan 5.2 mukaisesti. Ostaja voi suorittaa kustannuksellaan ostoliikenteeseen ja sen palvelutasoon liittyviä tutkimuksia. Liikenteenharjoittajan henkilökunta avustaa tarvittaessa tutkimusten teossa. Tästä ei makseta erillistä korvausta.

11 11 6. SOPIMUKSEN PURKAMINEN JA IRTISANOMINEN 6.1 Ostajan oikeus sopimuksen purkamiseen Ostajalla on oikeus välittömästi purkaa sopimus, jos 1) liikenteenharjoittaja menettää lentotoimintaluvan tai liikenneluvan 2) vireille on saatettu liikenteenharjoittajaa koskeva konkurssi-, akordi-, velkajärjestely- tai yrityssaneeraushakemus 3) liikenteenharjoittaja on asetettu selvitystilaan 4) liikenteenharjoittaja on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä liikenteen harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta, jota ei ole pidettävä vähäisenä 5) liikenteenharjoittaja on laiminlyönyt verojen ja lakisääteisten sosiaali- ja vakuutusmaksujen suorittamisen siten, ettei laiminlyöntiä ole pidettävä merkitykseltään vähäisenä 6) liikenteenharjoittaja toistuvasti laiminlyö liikenteen säännöllisyyttä, palvelun laatua tai muutoin oleellisesti rikkoo sopimusta, eikä hän, saatuaan tästä kirjallisen huomautuksen, viivytyksettä korjaa laiminlyöntiään tai hän uusii laiminlyöntinsä 7) liikenteenharjoittaja ei toimita ostajalle kohdassa 3.2 todettua eriyttämislaskelmaa 8) Euroopan yhteisön lainsäädännössä edellytetään sopimuksen muuttamista tai purkamista. Jos sopimus purkautuu edellä mainitun kohdan 8 tai 9 perusteella, ei kummallakaan sopijapuolella ole oikeutta vahingonkorvaukseen. 6.2 Liikenteenharjoittajan oikeus sopimuksen purkamiseen Liikenteenharjoittajalla on oikeus välittömästi purkaa sopimus, jos ostaja laiminlyö edellä kohdassa 4.2 mainitun maksuvelvollisuutensa tai muutoin olennaisesti rikkoo sopimusta eikä ostaja korjaa laiminlyöntiään viivytyksettä saatuaan siitä liikenteenharjoittajalta huomautuksen Sopimuksen irtisanominen Sopijaosapuolilla on molemminpuolinen oikeus harkintansa mukaan irtisanoa sopimus kahden kuukauden irtisanomisajalla kirjallisella ilmoituksella. 7. OLOSUHTEIDEN MUUTOS 7.1 Keskeisten olosuhteiden muuttuminen

12 12 Jos sopimuksen soveltaminen olennaisesti muuttuneiden teknisten tai taloudellisten olosuhteiden vuoksi johtaisi sopijaosapuolten kannalta ennakoimattomiin taloudellisiin tai muihin seuraamuksiin, joita ei sopimusta tehtäessä ilmeisesti edellytetty ja jotka ovat osapuolten kannalta kohtuuttomia, on sen osapuolen, joka haluaa vedota tähän seikkaan, kirjallisesti ilmoitettava toisille sopijaosapuolille haluavansa käynnistää neuvottelut sopimuksen muuttamiseksi. Ilmoitukseen on liitettävä selvitys edellä tarkoitetuista olosuhteiden muutoksesta tai ennakoimattomista seuraamuksista. Uusia neuvotteluja ei tarvita polttoaineen hinnan ja viranomaismaksujen muutosten vuoksi, jos osapuolet ovat tämän asiakirjan liitteen 6 mukaisesti sopineet menettelytavasta jolla liikennöintikorvausta tarkistetaan, mikäli polttoaineen hinta nousee tai laskee yli 10 % tai viranomaismaksut muuttuvat. Neuvotteluihin tulee ryhtyä viivytyksettä ilmoituksen tapahduttua. Neuvotteluissa tulee pyrkiä sopimaan niistä toimenpiteistä ja mahdollisista muutoksista sopimukseen, joilla sopimussuhdetta olisi mahdollista jatkaa sopimuskauden loppuun. 7.2 Olosuhteiden muutokseen liittyvä sopimuksen purkaminen Ellei kohdassa 7.1 tarkoitetuissa neuvotteluissa päästä yksimielisyyteen sopimussuhteen jatkamisen edellytyksistä kahdessa viikossa, kummallakin sopijaosapuolella on oikeus kirjallisesti ilmoittaa neuvotteluiden päättämisestä ja purkaa sopimus. Sopijaosapuolen tulee ryhtyä toimenpiteisiin sopimuksen purkamiseksi viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa neuvottelujen päättämisestä. Muussa tapauksessa purkamiseen oikeutetun sopijaosapuolen katsotaan menettäneen oikeutensa sopimuksen purkamiseen tällä perusteella. Sopimus purkautuu kuukauden kuluttua siitä, kun tätä koskeva purkuilmoitus on annettu tiedoksi toiselle sopijaosapuolelle. Jos sopimus purkautuu sellaisen olosuhdemuutoksen johdosta, jonka ei voida katsoa johtuvan sopijaosapuolista, kummallakaan sopijapuolella ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen. Sopijaosapuolilla ei kuitenkaan ole oikeutta sopimuksen purkamiseen, jos sopimuksen noudattamatta jättäminen johtuu sodasta, liikekannallepanosta, poikkeuksellisista luonnonvoimista tai muusta vaikutuksiltaan niihin verrattavasta sopijapuolesta riippumattomasta ylivoimaisesta esteestä. 8. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN JA ERIMIELISYYDET 8.1 Sopimuksen siirtäminen Sopijaosapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta ilman toisten sopijaosapuolten suostumusta, mikäli siirrolla on vaikutusta liikennöintikorvausten maksu-osuuksiin tai liikennöintivelvollisuuteen ja lentokaluston laatuun. 8.2 Erimielisyydet Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja sitä tulkitaan Suomen lain mukaan, ja sopimusosapuolet suostuvat sopimukseen liittyvissä asioissa olemaan ainoastaan Suomen oikeusistuinten toimivallan alaisia, jollei Euroopan unionin lainsäädännöstä muuta johdu.

13 13 Tämän sopimuksen tulkinnasta syntyvistä erimielisyyksistä osapuolten on jommankumman sopijaosapuolen pyynnöstä ensisijaisesti ja viipymättä neuvoteltava keskenään ja pyrittävä ratkaisuun. Sopimuksen pätevyyttä, tulkintaa ja soveltamista koskevat erimielisyydet, joita sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia, jätetään Helsingin hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. 9. SOPIMUSKAPPALEET Tätä sopimusta on tehty kolme (3) samansisältöistä kappaletta, yksi kullekin sopijaosapuolelle. Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Osastopäällikkö, ylijohtaja Minna Kivimäki Hallitusneuvos Pekka Kouhia 2. SAVONLINNAN KAUPUNKI Kaupunginjohtaja Janne Laine Kehitysjohtaja Hannu Kurki 3. Flybe Finland Oy Vt. toimitusjohtaja

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa,

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa, RT 16-10783 LVI 03-10350 Ratu 425-T KH X4-00326 ohjetiedosto lokakuu 2002 korvaa RT 16-10685 1(7) RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET RYS-9 1998 KULUTTAJASOPIMUSEHDOT pienurakka, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO RT 13-10574 ohjetiedosto huhtikuu 1995 korvaa RT 13-10214 1(8) KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 1995 General conditions for consulting KSE 1995 KSE

Lisätiedot

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT 1. SOVELTAMISALA 1.1 Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot) sovelletaan, kun yritys tai yhteisö (jäljempänä Asiakas)

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

perusteella 28 Työn keskeyttäminen 29 Urakkasopimuksen purkaminen 30 Vahingonkorvaus urakkasopimusta

perusteella 28 Työn keskeyttäminen 29 Urakkasopimuksen purkaminen 30 Vahingonkorvaus urakkasopimusta RT 16-10686 LVI 03-10288 Ratu 421-T KH X4-00261 ohjetiedosto marraskuu 1998 1(7) RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT REYS-8 1995 pienurakka, erikoistyöt, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi 1 3 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten syyskokouksessa 26.10.2011. TAL-STA4 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten kevätkokouksessa

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

MASTERCARD-LUOTON EHDOT 1 (9)

MASTERCARD-LUOTON EHDOT 1 (9) MASTERCARD-LUOTON EHDOT 1 (9) Käytössä 1.12.2010 alkaen. Korttiin liitettävä luotto on jatkuvakäyttöinen luotto. Luotonantajana on Pohjola Pankki Oyj (jäljempänä "pankki"), joka kuuluu OP-Pohjolaryhmään.

Lisätiedot

HE 10/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä

HE 10/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Stockmann MasterCard -luottotilin ehdot 1 (5) 02.2013

Stockmann MasterCard -luottotilin ehdot 1 (5) 02.2013 Stockmann MasterCard -luottotilin ehdot 1 (5) Nordea Pankki Suomi Oyj:n (pankki) korttiehtojen ja Nordean euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleisten ehtojen lisäksi tähän luottoon sovelletaan

Lisätiedot

Visa-luottotilin ehdot

Visa-luottotilin ehdot Visa-luottotilin ehdot Voimassa 3.2.2015 alkaen. 1. Ehtojen soveltamisala ja määritelmät Näitä ehtoja sovelletaan Ikano Bank AB (julk), Suomen sivuliikkeen (jäljempänä luotonantaja) kortinhaltijalle myöntämään

Lisätiedot

MASTERCARD -LUOTTOKORTTISOPIMUKSEN TUOTEKUVAUS

MASTERCARD -LUOTTOKORTTISOPIMUKSEN TUOTEKUVAUS MASTERCARD -LUOTTOKORTTISOPIMUKSEN TUOTEKUVAUS 1. Tietoja palveluntarjoajasta ja valvontaviranomaisen yhteystiedot Nimi: Pohjola Pankki Oyj Y-tunnus: 0199920-7 Osoite: PL 308, Teollisuuskatu 1 b, 00101

Lisätiedot

HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot

HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot alkaen 1.5.2015 Sisältö 1. Yleiset toimitusehdot ja määritelmät Yleiset toimitusehdot 5 1.1 Soveltamisala 5 1.2 Voimaantulo 5 1.3 Soveltamisjärjestys 5 Määritelmät

Lisätiedot

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten.

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten. MAXISAT OY:N MAXIVISION-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 01.03.2015 1. SOVELTAMISALA 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Maxisatin asiakkaalle tarjoamiin Maxivision tuotteisiin ja palveluihin ja

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun televerkkoyritys Kemiön Puhelosakeyhtiö vuokraa tilaajayhteyttä

Lisätiedot

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen. Näitä toimitusehtoja sovelletaan TeliaSonera Finland Oyj:n tai sen kanssa samaan konserniin

Lisätiedot