EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1008/ ARTIKLAN MUKAINEN HELSINKI SAVONLINNA SÄÄNNÖLLISEN LENTOLIIKENTEEN REITEILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1008/2008 16 ARTIKLAN MUKAINEN HELSINKI SAVONLINNA SÄÄNNÖLLISEN LENTOLIIKENTEEN REITEILLE"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1008/ ARTIKLAN MUKAINEN HELSINKI SAVONLINNA SÄÄNNÖLLISEN LENTOLIIKENTEEN REITEILLE ASETETTU JULKISEN PALVELUN VELVOITE HELSINGIN JA SAVONLINNAN LENTOASEMIEN VÄLISEN REITIN SÄÄNNÖLLISTÄ LENTOLIIKENNETTÄ KOSKEVA VÄLIAIKAINEN OSTOLIIKENNESOPIMUS AJALLE

2 2 1. SOPIJAOSAPUOLET Ostaja: Ostajan edustaja: Liikenne- ja viestintäministeriö osastopäällikkö Minna Kivimäki PL 31, VALTIONEUVOSTO puh Savonlinnan kaupunki Kaupunginjohtaja Janne Laine Olavinkatu 27 D puh SAVONLINNA Liikenteenharjoittaja: Flybe Finland Oy, Y-tunnus PL SEINÄJOKI Liikenteenharjoittajan edustaja: Vt. toimitusjohtaja puh 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA VOIMASSAOLO 2.1 Sopimuksen tarkoitus Suomen valtio (liikenne- ja viestintäministeriö) on asettanut julkisen palvelun velvoitteen Helsinki Savonlinna -reitin säännölliselle lentoliikenteelle (liite 2). Tällä sopimuksella ostaja ostaa ajanjaksolla alkaen liikenteenharjoittajalta sopimuskauden aikana harjoitettavan ostoliikenteen. Sopimuksen allekirjoituksen viivästyminen ostajan taholta ei vaikuta korvattavien lentojen määrään maaliskuussa Sopimus on voimassa kunnes kyseinen lentoliikenne on kilpailutettu EU:n lentoliikenneasetuksen (EY) N:o 1008/2008 (jäljempänä EU:n lentoliikenneasetus ) mukaisesti, mutta viimeistään sopimus lakkaa olemasta voimassa vaikka lentoliikenneasetuksen mukaisesti kilpailutettu liikenne ei olisi vielä alkanut. Sopijaosapuolella tarkoitetaan tässä sopimuksessa ostajaa tai liikenteenharjoittajaa. Ostajalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa liikenne- ja viestintäministeriötä ja Savonlinnan kaupunkia erikseen tai yhdessä, jollei sopimustekstissä toisin todeta, vastaten yhteisvastuullisesti ostajan tämän sopimuksen mukaisista velvoitteista. Ostoliikenteellä tarkoitetaan Helsinki Savonlinna - reitin säännöllistä lentoliikennettä. Liikennöintikausi on , jos edellä ensimmäisessä kappaleessa mainitun kilpailutetun liikennöintisopimuksen voimaantulosta tai jäljempänä 2.2 Voimassaolo kohdasta ei muuta johdu. Sopimus allekirjoitetaan sen jälkeen kun liikennöintikausi on jo alkanut. Viivästys on aiheutunut ostajasta johtuneesta syystä. Ostajan ja liikenteenharjoittajan välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän OSTOLIIKENNESOPIMUKSEN sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: 1) LIIKENTEENHARJOITTAJAN TARJOUS (tarjoukseen sisältyvän kustannuslaskelman

3 3 mukaisesti, LIITE 1) 2) JULKISEN PALVELUN VELVOITE (LIITE 2) 3) LIIKENTEEN AIKATAULU (tarjouksen mukaisesti) 4) LIPPUJEN HINNAT JA EHDOT (tarjouksen mukaisesti) Yllä mainitut sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Mikäli asiakirjat ovat sisällöltään ristiriitaisia, niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on yllä mainitun mukainen. 2.2 Voimassaolo Tämä sopimus tulee voimaan sen jälkeen kun se on allekirjoitettu ja se on voimassa kunnes EU:n lentoliikenneasetuksen mukaisesti kilpailutettu liikennöinti on aloitettu. Sopimus on voimassa kuitenkin enintään asti. 3. LIIKENTEENHARJOITTAJAN OIKEUDET, VELVOLLISUUDET JA VASTUUT 3.1 Liikennöintivelvollisuus Liikenteenharjoittaja on velvollinen hoitamaan lentoliikennesopimuksessa ja siihen liitetyissä asiakirjoissa määritellyn liikenteen niissä sovituin ehdoin. Liikennöinnissä tulee noudattaa liitteessä 3 esitettyä liikennöintiaikataulua. Liikenteenharjoittajalla ei ole oikeutta muuttaa aikataulua ilman ostajan kirjallista hyväksyntää. 3.2 Taloudellinen seuranta Maksettava korvaus ei saa ylittää määrää, joka on tarpeen kunkin julkisen palvelun velvoitteen täyttämisestä aiheutuneiden nettokustannusten kattamiseksi, kun otetaan huomioon lentoliikenteen harjoittajan kyseisestä toiminnasta saamat tulot ja kohtuullinen voitto (EY N:o 1008/ artikla 8 kohta). Liikenne- ja viestintäministeriön pyytäessä liikenteenharjoittajan on toimitettava korvauksen kohtuullisuuden tarkistamista varten sopimuksen alaisesta liikenteestä laadittu ns. eriyttämislaskelma ja tilintarkastajan lausunto sopimuskaudelta. Ostajalla on oikeus tarkistaa saamiensa tietojen oikeellisuus. Erityisistä syistä ostaja voi pyytää kustannuksellaan erillistarkastusta liikenteenharjoittajan toiminnasta ja kirjanpidosta. Ostajalla on oikeus käyttää tarkastuksissa apunaan ulkopuolista asiantuntijaa. Liikenteenharjoittaja suostuu auttamaan tällaisessa tarkastuksessa sekä toimittamaan kohtuudella vaadittavat tarpeelliset asiakirjat sekä pääsyn tileihin Mikäli maksettu korvauksen määrä on ylittänyt sen tason, jolla on voitu kattaa kaikki ne kustannukset, joita julkisen palvelun velvoitteen täyttämisestä on aiheutunut, kun on otettu huomioon kyseisestä toiminnasta saadut tulot ja kyseisten velvoitteiden täyttämisestä saatava ja kyseisellä alalla viime vuosina saatua keskimääräistä tuottoa vastaava kohtuullinen voitto, voidaan mahdollinen liiallinen korvaus vähentää kuittausmenettelyä käyttäen liikenteenharjoittajalle maksettavista seuraavista kuukausikorvauksista, jos sopimus jatkuu. Muussa tapauksessa mahdollisesti liikaa maksettu korvaus peritään takaisin.

4 4 3.3 Alihankkijan käyttäminen Liikenteenharjoittaja voi kesken sopimuskauden ottaa ostajan suostumuksella vakinaiseksi alihankkijakseen toisen liikenteenharjoittajan. Ostaja voi kuitenkin kieltää alihankkijan käyttämisen, jos esitetty alihankkija ei täytä ostoliikennesopimuksessa ja siihen liittyvissä asiakirjoissa asetettuja vaatimuksia. Alihankintana hoidetun liikenteen tulee täyttää ostoliikennesopimuksessa ja siihen liittyvissä asiakirjoissa määritellyt edellytykset. Liikenteenharjoittaja vastaa alihankkijansa toimista kuin omistaan. Ostajan antama suostumus alihankkijan käyttämiseen ei vähennä liikenteenharjoittajan vastuuta. 3.4 Liikennöinnissä käytettävän lentokaluston paikkamäärä Liikenteenharjoittaja osoittaa ostoliikennettä varten lentokonetyypin, jonka paikkamäärän on oltava vähintään 29 paikkaa/suunta. Liikenteenharjoittaja ei saa vaihtaa lentokonetyyppiä ilman ostajan hyväksyntää. Erityisestä syystä liikenteessä voidaan käyttää häiriöttömän liikennöinnin turvaamiseksi tilapäisesti myös sovitusta poikkeavaa lentokalustoa. Tästä tulee kuitenkin viivytyksettä ilmoittaa ostajalle, jos tällaista kalustoa käytetään pitempään kuin kahtena perättäisenä päivänä. 3.5 Liikenteen suunnittelu ja tiedottaminen sekä lipunmyynti ja lippujen hinnat Liikenteenharjoittaja vastaa liikenteen suunnittelusta, markkinoinnista ja informaatiosta, paikanvarauksesta ja lipunmyynnistä. Liikenteenharjoittajan tulee ilmoittaa yleisölle liikenteestä tehokkaasti, etenkin sen aloittamisesta ja muuttamisesta. Lentoliikenteen harjoittajalla tulee olla käytössään kansainvälinen paikanvaraus- ja lipunkirjoitusjärjestelmä ja IATA interline -sopimus mukaan lukien jatkoyhteyden läpihinnoittelu ja matkatavaroiden jatkoselvitys. Tiedot lippujen hinnoista ja liikenteen aikataulusta on oltava kansainvälisessä paikanvaraus- ja lipunkirjoitusjärjestelmässä. Lipunmyynnin ja lippujen hintojen tulee täyttää julkisen palvelun velvoitteessa esitetyt vaatimukset (liite 2). 3.6 Liikenteenharjoittajan vastuu Liikenteenharjoittaja vastaa ostajalle ostoliikennesopimuksessa ja siihen liittyvissä asiakirjoissa asetettujen velvollisuuksiensa täyttämisestä, jotka koskevat liikenteen jatkuvuutta, säännöllisyyttä, kapasiteettia, matkustajapaikkojen hinnoittelua sekä annettavien seurantatietojen oikeellisuutta. Liikenteenharjoittaja vastaa työnantajana ostoliikennettä palvelevan henkilökuntansa töistä ja toimenpiteistä niin ostajalle kuin myös ulkopuolisille. Liikenteenharjoittaja on velvollinen korvaamaan ostajalle vahingon, joka aiheutuu siitä, että sopimuksen tarkoittama liikennöinti jää täyttämättä tai että liikenteenharjoittaja on muutoin laiminlyö-

5 5 nyt ostoliikenteen järjestämiseksi asetetut velvoitteensa tai muutoin rikkonut sopimusta. Lentämättä jäänyt vuoro korvataan Savonlinnan kaupungille siten, että Lentämättä jäänyt lento korvataan matkustajalle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/2004 mukaisesti (niin sanottu matkustajien oikeusasetus). 3.7 Liikenteenharjoittajan vastuun rajoittaminen Liikenteenharjoittaja ei kuitenkaan vastaa niistä vahingoista, jotka aiheutuvat ostajalle siitä, ettei liikennettä voida hoitaa sodan, liikekannallepanon, poikkeuksellisten luonnonvoimien tai vaikutuksiltaan niihin verrattavan liikenteenharjoittajasta riippumattoman ylivoimaisen esteen johdosta taikka, jos liikennöinti estyy liikenteenharjoittajaa koskevan lakon, työsulun tai muun niihin verrattavan työtaistelutoimenpiteen johdosta. 3.8 Liikenteestä vastaava henkilö Liikenteenharjoittajan tulee ilmoittaa ostajalle, jos ostoliikennesopimuksessa mainittu liikenteestä vastaava henkilö vaihtuu kesken sopimuskauden. Sopimuskauden alussa liikenteestä vastaavana henkilönä toimii operatiivinen johtaja Niilo Syrjäniemi. 4. OSTAJAN OIKEUDET, VELVOLLISUUDET JA VASTUUT 4.1 Liikennöintimuutokset Ostajalla ei ole oikeutta vaatia lisää lentokapasiteettia. Jos markkinaolosuhteet muuttuvat olennaisesti, osapuolilla on oikeus muuttaa liikenteen aikataulua edellyttäen, että toinen osapuoli hyväksyy muutoksen. 4.2 Ostajan vastuu ja liikennöintikorvauksen maksaminen Ostoliikennesopimuksen ja siihen liittyvien asiakirjojen mukaisesti liikennöidyn ostoliikenteen koko sopimuskauden (7 kuukautta) liikennöintikorvaus on euroa sisältäen arvonlisäveron. Liikennöintikorvaus sisältää henkilöliikenteelle säädetyn kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron, joka tällä hetkellä on kymmenen (10) prosenttia. Liikennöintikorvaus suoritetaan kuukausittain. Kuukausittain suoritettavan korvauksen määrään vaikuttavat jäljempänä todetulla tavalla lentojen määrä, myyntitulojen määrä sekä polttoaineen hintojen muutos. Lisäksi koko sopimuskauden korvauksen suuruuteen vaikuttaa sopimuskauden tuotot ja kustannukset eriytetyn laskelman mukaisesti. Edellä mainitun liikennöintikorvauksen suuruuden määrittelyssä on otettu huomioon arvioitu sopimuskauden kokonaistuottojen määrä euroa (ilman alv). Polttoaineen hintataso on otettu nykyisen suuruisena. Liikennöintikorvaus kattaa kaikki liikenteenharjoittajalle tässä sopimuksessa mainitut velvollisuudet. Korvausta voidaan muuttaa vain jäljempänä tässä sopimuksessa esitetyissä tapauksissa.

6 6 Liikennöintikorvausta maksetaan vain varsinaisesta lentoliikenteen harjoittamisesta ja sellaisesta Helsingin ja Savonlinnan lentokentillä syntyvistä kustannuksista, jotka liittyvät vain tällä reitillä harjoitettavaan liikenteeseen Ostoliikenteen liikennöintikorvausten maksuosuudet Helsinki Savonlinna reitin säännöllisen reitin ostoliikenteen liikennöintikorvausten maksuosuudet ostajaosapuolten kesken jaetaan seuraavasti: Liikenne- ja viestintäministeriön osuus velvoitteessa asetettujen lentoyhteyksien mukaisista ostoliikenteen liikennöintikorvauksista sopimuskaudella on vuoden 2014 aikana enintään puolet eduskunnan Helsinki Varkaus Savonlinna reitille myöntämästä euron määrärahasta (momentilla ). Käytettävissä on koko vuodelle siten euroa. Koska ministeriö ei ole osallistunut tammi-helmikuun 2014 aikana liikenteen järjestämisen kustannuksiin, on ministeriöllä käytettävissä sopimuskaudelle eli syyskuun loppuun asti enintään euroa (sisältäen arvonlisäveron), joka jaetaan seitsemään kuukausittaiseen 91071,42 euron suuruiseen maksuerään alkaen Heinäkuun maksuerä suoritetaan muista kuukausista poiketen suoritettuihin rotaatioihin perustuen ja jokaista peruttua rotaatiosta kohti maksuerästä vähennetään 2168,35 euroa. Savonlinnan kaupungin maksuosuus sopimuskaudella on euroa yhtiön arvioimalla matkustajatuottoennusteella sekä polttoaineen hinnalla. Sopimuskauden aikana maksettavista lisäkorvauksista (kohta 4.4. ja 7.1.) vastaa Savonlinnan kaupunki. Valtion taloudellinen vastuu rajautuu kiinteään euron määrään. Liikennöintikorvaus maksetaan liikenteenharjoittajalle kuukausittaisen laskutuksen perusteella. Kuukausikohtainen korvaus lasketaan kertomalla lennon keskimääräinen yksikköhinta (6726 euroa/lento) toteutuneiden lentojen lukumäärällä. Saadusta kokonaissummasta vähennetään ensin liikenne- ja viestintäministeriön kuukausittainen kiinteä maksuosuus, minkä jälkeen liikenteenharjoittaja laskuttaa jäljelle jäävällä osuudella kuukausittain liikenteen rahoitukseen osallistuvaa Savonlinnan kaupunkia. Sopimuskauden rotaatioiden määräksi on liikennöintikorvauksen suuruutta mitoitettaessa ollut lähtökohtana, että lennot suoritetaan arkipäivisin maanantaista perjantaihin. Lentoja ei suoriteta kohdassa 5.1. mainittuina päivinä. Laskussa tulee erotella arvonlisäveron (10%) osuus. Sopimuskauden rotaatioiden määrä on 240. Koska Savonlinnan kaupunki ei osallistu heinäkuun lentojen rahoittamiseen, kaupungin osuus on 198 rotaatiota. Mikäli esimerkiksi matkustajatuotot ovat arvioitua suuremmat, kaupungin liikennöintikorvaus alenee. Päinvastaisessa tapauksessa korvausmäärä nousee. Kaupunki vastaa kaikista näistä muutostekijöistä aiheutuvista korvaustasojen muutoksista.

7 7 Seuraavassa taulukossa on tiedot korvattavien lentojen määristä sekä korvauksista: Tarjouksen 3.3. mukainen korvausmäärä maalis huhti touko kesä heinä elo syys Yhteensä, maalissyys Korvattavien päivien määrä Korvattavien lentojen kokonaismäärä (rotaatiot) Yhteisesti korvattavat lennot LVMn yksin korvattavat lennot 42 Korvattava euromäärä, perustaso (matkustajatuotot 1685 per rotaatio, polttoaineen hinta ei muutu 10 % enempää) valtion osuus kaupungin osuus: Korvaus maksetaan erikseen kultakin kuukaudelta jälkikäteen viimeistään seuraavan kuukauden 28 päivään mennessä edellyttäen, että ostaja on saanut seurantatiedot kohdan 5.2 mukaisesti. Liikenteenharjoittaja toimittaa liikenteen seurantatiedot sekä Savonlinnan kaupungin että liikenne- ja viestintäministeriön edustajalle. Liikenteenharjoittajan on lähetettävä lasku tilaajalle siten, että se saapuu tilaajalle vähintään kolme viikkoa ennen eräpäivää. Korvauksesta vähennetään mahdolliset sanktiot kohdan 4.5 mukaisesti, jotka huomioidaan kaikkien ostajien maksuosuuksissa maksettujen korvausten suhteessa. Lopullinen selvitys lennettyjen lentojen ja huomioon mahdollisesti ottamattomien sanktioiden välillä tehdään viimeistään sopimusvuoden marraskuussa. Vuoden 2014 marraskuun loppuun mennessä liikenteenharjoittaja toimittaa tilaajalle laskelman, jossa varmistetaan että liikenteenharjoittaja ei ole saanut EU:n oikeuden vastaisia liiallisia korvauksia liikenteestä (kohtuuton, yli 10 prosentin voitto). Savonlinnan kaupungin korvausosuuksien maksamisessa tulee huomioida myös mahdollinen liikennöintikorvauksen lisäys tai väheneminen neljännesvuosittain kohdan 4.4 mukaisesti. Korvaus maksetaan liikenteenharjoittajan alla mainitulle pankkitilille: Flybe Finland Oy Nordea Oyj FI Viivästyskorko on Suomen korkolain mukainen. Mikäli korvauksen maksu viivästyy ostajaa koskevan lakon, työsulun tai niihin verrattavan työtaistelutoimenpiteen johdosta, ei viivästyskorkoa makseta eikä mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja korvata. 4.3 Matkustaja- ja rahtitulot sekä muut tulot Ostajan maksaman liikennöintikorvauksen lisäksi liikenteenharjoittaja saa pitää perimänsä matkustajatulot ja ulkopuolisilta perityt rahtitulot. Matkustajilta perittävät hinnat käyvät ilmi liitteestä 4.

8 8 Operaattori saa pitää myös kaikki mainostulot, matkustamossa myytyjen tuotteiden tulot ja muut tulot, joita liikenteen hoidosta saadaan. 4.4 Liikennöintikorvauksen muuttaminen Korvauksen muuttaminen toteutuneen nettomyynnin perusteella Liikennöintikorvausta voidaan lisätä tai pienentää myös toteutuneen nettomyynnin mukaan liikenteenharjoittajan tarjouksessa vahvistetulla periaatteella ja laskentataulukon mukaisesti (käyttöasteen ja polttoainekulujen muutosmekanismi). Toteutunut myynti raportoidaan neljännesvuosittain kohdan 5.2 mukaisesti ja tuen muutos huomioidaan seuraavassa maksatuserässä. Liikennöintikorvauksen muutosta laskettaessa huomioidaan ne lentämättä jääneet vuorot, jotka ovat alentaneet toteutunutta nettomyyntiä Muut liikennöintikorvauksen muutokset Liikennöintimuutosten ja sanktioiden (kohta 4.5) laskennassa käytetään tarjouksessa esitettyä (liite 5) lennon keskimääräistä yksikköhintaa (netto), joka saadaan jakamalla sopimuskauden tarjoushinta lentojen lukumäärällä. Liikenne- ja viestintäministeriö osallistuu kustannuksiin yhteensä eurolla. Muutosmekanismista mahdollisesti aiheutuvista lisäkustannuksista vastaa Savonlinnan kaupunki. Ostajan liikenteenharjoittajalle maksamaa korvausta voidaan muuttaa myös silloin, kun kohteen liikennöintiä on muutettu kohdan 4.1 perusteella Muutos voi merkitä maksettavan korvauksen lisäämistä tai vähentämistä. Liikenteenharjoittajalla ei ole kuitenkaan oikeutta lisäkorvaukseen muutoin kuin keskeisten olosuhteiden muuttumisen vuoksi (kohta 7.1), jos liikenteen harjoittamisesta aiheutuvat kustannukset kasvavat sopimuskauden aikana 4.5 Liikennöintikorvauksen vähentäminen, pidättäminen ja kuittaus Liikennöintikorvaus maksetaan täysimääräisesti vain sopimuksen mukaisesti hoidetusta liikenteestä. Lennon jäädessä lentämättä ostaja voi vähentää liikennöintikorvauksesta määrän, joka vastaa kohdassa todettua lentokohtaista yksikköhintaa Jos myöhemmin kohdassa 5.1 esitetyt täsmällisyys- tai säännöllisyysvaatimukset eivät täyty, jokaisesta täsmällisyys- ja säännöllisyysprosenttiyksikön alituksesta voidaan vähentää summa, joka vastaa 25 % lennon keskimääräisestä yksikköhinnasta. Savonlinnan kaupungin edustajan vastuulla on valvoa, että sopimuksen mukaiset lennot lennetään. Jos lento jää lentämättä tai yllä mainitut ja kohdassa 5.1 esitetyt täsmällisyys- tai säännöllisyysvaatimukset eivät täyty, liikenteenharjoittaja maksaa korvauksen Savonlinnan kaupungille tai Savonlinnan kaupungilla on oikeus vähentää korvaus seuraavasta liikenteenharjoittajalle maksettavasta liikennöintikorvauksesta. Ostajalle ei ole oikeutta korvauksen vähentämiseen, jos vuoroliikennöinti on keskeytynyt tai lähtö myöhästynyt ylivoimaisen esteen takia ja liikenteenharjoittajasta riippumattomasta syystä kuten sääolosuhteista, lennonjohtorajoituksista, lakon vuoksi, turvallisuussyistä (enintään kuitenkin yhtäjaksoisesti 5 lentopäivää) tai esimerkiksi matkustajien jatkoyhteyksiä turvattaessa, taikka jos sen kes-

9 9 keytyksestä tai lähdön myöhästymisestä huolimatta voidaan katsoa olennaisilta osin täyttäneen alkuperäisen tarkoituksensa matkustajille annettuna palveluna. Sopimuksessa tarkoitettujen saataviensa turvaamiseksi ostajalla on oikeus pidättää erääntyneen liikennöintikorvauksen maksaminen joko kokonaan tai osaksi silloin, kun liikenteenharjoittaja on olennaisesti laiminlyönyt sopimusvelvoitteensa eikä ole korjannut sopimusrikkomustaan kohtuullisessa ajassa ostajan huomautettua sopimusrikkomuksesta. Ostajalla on oikeus käyttää erääntynyttä liikennöintikorvausta sellaisten liikenteenharjoittajalta olevien saataviensa kuittaamiseen, jotka ovat syntyneet ostoliikenteen järjestämiseen liittyvästä sopimussuhteesta. Ostajan on viivytyksettä toimitettava liikenteenharjoittajalle erillinen selvitys täysimääräisestä liikennöintikorvauksesta tehdyistä vähennyksistä, pidätyksistä ja kuittauksista. 5. OSTOLIIKENTEEN LAATU, VALVONTA JA SEURANTA 5.1 Liikennöinnin täsmällisyys ja säännöllisyys (neuvoteltava asia) Liikennöitäessä on noudatettava aikatauluja täsmällisesti. Täsmällisyyden on oltava vähintään 85 % eli yli 15 minuuttia myöhästyviä lentoja saa olla enintään 15 % lennoista. Täsmällisyys lasketaan kuukausittain. Täsmällisyys lasketaan lennon saapumisajasta Helsinkiin. Säännöllisyyden ja täsmällisyyden laskennassa korvausta ei vähennetä, jos lentotoiminnan ovat estäneet sääolosuhteet tai muut kohdassa 4.5 mainitut seikat, jotka eivät johdu liikenteenharjoittajasta. Liikenteen säännöllisyyden on oltava vähintään 97 %, eli ainoastaan 3 % lennoista saa jäädä kokonaan lentämättä. Säännöllisyys lasketaan jaksoissa, jotka ovat maaliskuusta toukokuuhun ja kesäkuusta syyskuuhun. Lentoja ei lennetä seuraavina päivinä: Valvonta ja seurantatiedot Ostajilla on oikeus tarkastaa ostoliikenteestä saatavia tuloja ja ostoliikenteen kustannuksia koskevia asiakirjoja ja saada nähdäkseen niistä tietokannoissa olevia tietoja sekä ottaa niistä jäljennöksiä ja otteita. Ostajilla on myös oikeus tutustua liikenteenharjoittajan lentokoneisiin Kuukausikohtainen raportointi Liikenteenharjoittaja raportoi ostajille vuorojen lentämättä jättämisestä laskutuksen yhteydessä kuukausittain. Sen tulee toimittaa ostajille viimeistään kuukauden ja kymmenen päivän kuluttua liiken-

10 10 nöintikuukauden lopusta kirjallinen ilmoitus siitä, että liikenne on hoidettu sopimuksen mukaisesti tai seuraavat tiedot: 1) kirjallinen yhteenveto lentämättömistä ja myöhästyneistä vuoroista ja 2) kirjallinen yhteenveto niistä vuoroista, jotka on hoidettu muilla kuin sopimuksen ehdot ja vaatimukset täyttävillä lentokoneilla ja 3) kirjallinen yhteenveto niistä vuoroista, joilla on tarvittu varakalustoa Neljännesvuosiraportit Liikenteenharjoittaja raportoi ostajille ostoliikenteen täsmällisyydestä ja ostoliikenteen säännöllisyydestä neljännesvuosittain annettavalla kuukausikohtaisella raportilla seuraavasti: Liikennöintikuukaudet maaliskuu toukokuu kesäkuu syyskuu Neljännesvuosiraportti 10.heinäkuuta mennessä 10. marraskuuta mennessä Liikenteenharjoittaja raportoi ostajille kahdesti ostoliikenteen matkustajamääristä, myytyjen lippujen euromääristä lentokentittäin (eriteltynä lipputyypeittäin ja siten, että kalleimman lipputyypin myyntimäärää suhteessa halvemman hintaluokan lippuihin voidaan seurata), saaduista asiakastuloista ja muista tuloista (eriteltynä tuloittain) viimeistään kuukauden ja kymmenen päivän kuluttua liikennöintikuukauden lopusta. Tiedot tulee esittää summatietona ja matkustajamäärät lennonnumerokohtaisesti. Ostajien puolesta valvonta- ja seurantatiedot ottaa vastaan liikenne- ja viestintäministeriö, joka tarkistaa laskutuksen ja raportoinnin oikeellisuuden. Liikenteenharjoittajan tulee toimittaa ostajalle (Liikenne- ja viestintäministeriö) tilinpäätösasiakirjansa kahden (2) kuukauden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta. Liikenteenharjoittajan täytyy pitää kirjanpitoa toiminnastaan, mukaan lukien tämän sopimuksen kattamat toiminnot. Sen lisäksi liikenteenharjoittajan on taattava, että sen kirjanpitojärjestelmistä ja kirjanpidosta ilmenevät kaikki tämän sopimuksen alaisen toiminnan tulot ja menot. Erikseen laadittavassa eriyttämislaskelmassa (kohta 3.2) on esitettävä selkeästi kaikki palvelutoimintaan liittyvät suorat ja epäsuorat kustannukset ja palvelusta kertyneet tulot. Liikenteenharjoittaja ylläpitää matkustajaluku- ja reittitilastoja jokaiselta reitiltä ostajien toivomassa muodossa ja antaa ostajille reittien toimintaan liittyvää taloudellista ja toiminnallista tietoa kohtuudella tietyin väliajoin ostajan niin vaatiessa. 5.3 Tutkimukset ja matkustajatiedot Sopimusosapuolet arvioivat sopimuskauden päätyttyä syksyllä 2014 yhdessä yhtiön kanssa sopimuksen toteutumista ja yhtiö toimittaa ostajalle kuukausittaiset tai neljännesvuosiraportit kohdan 5.2 mukaisesti. Ostaja voi suorittaa kustannuksellaan ostoliikenteeseen ja sen palvelutasoon liittyviä tutkimuksia. Liikenteenharjoittajan henkilökunta avustaa tarvittaessa tutkimusten teossa. Tästä ei makseta erillistä korvausta.

11 11 6. SOPIMUKSEN PURKAMINEN JA IRTISANOMINEN 6.1 Ostajan oikeus sopimuksen purkamiseen Ostajalla on oikeus välittömästi purkaa sopimus, jos 1) liikenteenharjoittaja menettää lentotoimintaluvan tai liikenneluvan 2) vireille on saatettu liikenteenharjoittajaa koskeva konkurssi-, akordi-, velkajärjestely- tai yrityssaneeraushakemus 3) liikenteenharjoittaja on asetettu selvitystilaan 4) liikenteenharjoittaja on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä liikenteen harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta, jota ei ole pidettävä vähäisenä 5) liikenteenharjoittaja on laiminlyönyt verojen ja lakisääteisten sosiaali- ja vakuutusmaksujen suorittamisen siten, ettei laiminlyöntiä ole pidettävä merkitykseltään vähäisenä 6) liikenteenharjoittaja toistuvasti laiminlyö liikenteen säännöllisyyttä, palvelun laatua tai muutoin oleellisesti rikkoo sopimusta, eikä hän, saatuaan tästä kirjallisen huomautuksen, viivytyksettä korjaa laiminlyöntiään tai hän uusii laiminlyöntinsä 7) liikenteenharjoittaja ei toimita ostajalle kohdassa 3.2 todettua eriyttämislaskelmaa 8) Euroopan yhteisön lainsäädännössä edellytetään sopimuksen muuttamista tai purkamista. Jos sopimus purkautuu edellä mainitun kohdan 8 tai 9 perusteella, ei kummallakaan sopijapuolella ole oikeutta vahingonkorvaukseen. 6.2 Liikenteenharjoittajan oikeus sopimuksen purkamiseen Liikenteenharjoittajalla on oikeus välittömästi purkaa sopimus, jos ostaja laiminlyö edellä kohdassa 4.2 mainitun maksuvelvollisuutensa tai muutoin olennaisesti rikkoo sopimusta eikä ostaja korjaa laiminlyöntiään viivytyksettä saatuaan siitä liikenteenharjoittajalta huomautuksen Sopimuksen irtisanominen Sopijaosapuolilla on molemminpuolinen oikeus harkintansa mukaan irtisanoa sopimus kahden kuukauden irtisanomisajalla kirjallisella ilmoituksella. 7. OLOSUHTEIDEN MUUTOS 7.1 Keskeisten olosuhteiden muuttuminen

12 12 Jos sopimuksen soveltaminen olennaisesti muuttuneiden teknisten tai taloudellisten olosuhteiden vuoksi johtaisi sopijaosapuolten kannalta ennakoimattomiin taloudellisiin tai muihin seuraamuksiin, joita ei sopimusta tehtäessä ilmeisesti edellytetty ja jotka ovat osapuolten kannalta kohtuuttomia, on sen osapuolen, joka haluaa vedota tähän seikkaan, kirjallisesti ilmoitettava toisille sopijaosapuolille haluavansa käynnistää neuvottelut sopimuksen muuttamiseksi. Ilmoitukseen on liitettävä selvitys edellä tarkoitetuista olosuhteiden muutoksesta tai ennakoimattomista seuraamuksista. Uusia neuvotteluja ei tarvita polttoaineen hinnan ja viranomaismaksujen muutosten vuoksi, jos osapuolet ovat tämän asiakirjan liitteen 6 mukaisesti sopineet menettelytavasta jolla liikennöintikorvausta tarkistetaan, mikäli polttoaineen hinta nousee tai laskee yli 10 % tai viranomaismaksut muuttuvat. Neuvotteluihin tulee ryhtyä viivytyksettä ilmoituksen tapahduttua. Neuvotteluissa tulee pyrkiä sopimaan niistä toimenpiteistä ja mahdollisista muutoksista sopimukseen, joilla sopimussuhdetta olisi mahdollista jatkaa sopimuskauden loppuun. 7.2 Olosuhteiden muutokseen liittyvä sopimuksen purkaminen Ellei kohdassa 7.1 tarkoitetuissa neuvotteluissa päästä yksimielisyyteen sopimussuhteen jatkamisen edellytyksistä kahdessa viikossa, kummallakin sopijaosapuolella on oikeus kirjallisesti ilmoittaa neuvotteluiden päättämisestä ja purkaa sopimus. Sopijaosapuolen tulee ryhtyä toimenpiteisiin sopimuksen purkamiseksi viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa neuvottelujen päättämisestä. Muussa tapauksessa purkamiseen oikeutetun sopijaosapuolen katsotaan menettäneen oikeutensa sopimuksen purkamiseen tällä perusteella. Sopimus purkautuu kuukauden kuluttua siitä, kun tätä koskeva purkuilmoitus on annettu tiedoksi toiselle sopijaosapuolelle. Jos sopimus purkautuu sellaisen olosuhdemuutoksen johdosta, jonka ei voida katsoa johtuvan sopijaosapuolista, kummallakaan sopijapuolella ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen. Sopijaosapuolilla ei kuitenkaan ole oikeutta sopimuksen purkamiseen, jos sopimuksen noudattamatta jättäminen johtuu sodasta, liikekannallepanosta, poikkeuksellisista luonnonvoimista tai muusta vaikutuksiltaan niihin verrattavasta sopijapuolesta riippumattomasta ylivoimaisesta esteestä. 8. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN JA ERIMIELISYYDET 8.1 Sopimuksen siirtäminen Sopijaosapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta ilman toisten sopijaosapuolten suostumusta, mikäli siirrolla on vaikutusta liikennöintikorvausten maksu-osuuksiin tai liikennöintivelvollisuuteen ja lentokaluston laatuun. 8.2 Erimielisyydet Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja sitä tulkitaan Suomen lain mukaan, ja sopimusosapuolet suostuvat sopimukseen liittyvissä asioissa olemaan ainoastaan Suomen oikeusistuinten toimivallan alaisia, jollei Euroopan unionin lainsäädännöstä muuta johdu.

13 13 Tämän sopimuksen tulkinnasta syntyvistä erimielisyyksistä osapuolten on jommankumman sopijaosapuolen pyynnöstä ensisijaisesti ja viipymättä neuvoteltava keskenään ja pyrittävä ratkaisuun. Sopimuksen pätevyyttä, tulkintaa ja soveltamista koskevat erimielisyydet, joita sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia, jätetään Helsingin hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. 9. SOPIMUSKAPPALEET Tätä sopimusta on tehty kolme (3) samansisältöistä kappaletta, yksi kullekin sopijaosapuolelle. Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Osastopäällikkö, ylijohtaja Minna Kivimäki Hallitusneuvos Pekka Kouhia 2. SAVONLINNAN KAUPUNKI Kaupunginjohtaja Janne Laine Kehitysjohtaja Hannu Kurki 3. Flybe Finland Oy Vt. toimitusjohtaja

2) Liikennöintivelvollisuus 3) Liikennöitsijän vastuu 4) Liikennöitsijän vastuun rajoittaminen 5) Liikenteestä vastaava henkilö

2) Liikennöintivelvollisuus 3) Liikennöitsijän vastuu 4) Liikennöitsijän vastuun rajoittaminen 5) Liikenteestä vastaava henkilö Palveluliikenne 1/6 OMAT SOPIMUSEHDOT PALVELULIIKENNE SISÄLLYSLUETTELO YHTEISTYÖN PERIAATE 1) Yhteistyösitoumus LIIKENNÖITSIJÄN ASEMA OSTAJAN ASEMA 2) Liikennöintivelvollisuus 3) Liikennöitsijän vastuu

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Karvian kunta Oppilaskuljetus

Karvian kunta Oppilaskuljetus Karvian kunta 14.5.2013 Oppilaskuljetus OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostoliikennesopimusta. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

LIITE 7 1 (1) Dnro 378/2016

LIITE 7 1 (1) Dnro 378/2016 Sopijapuolet Tilaaja Tilaaja: Osoite: Yhteyshenkilö Laskutusosoite: Liikennöitsijä: Liikennöitsijän nimi: Osoite: Yhteyshenkilö: Liikenteestä vastaava henkilö: 1. Sopimuksen tarkoitus ja sisältö Tällä

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Yhteystiedot: Ostajan edustaja: Liikennöitsijä: Yhteystiedot: Liikennöitsijän edustaja: 2. Sopimuksen tarkoitus ja sisältö Tällä sopimuksella ostaja ostaa valitulta

Lisätiedot

Tilaajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Tilaajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: SOPIMUS Toimintakeskus Palokin kuljetus 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Perusturvakeskus Savikontie 15 82500 Kitee xxxx Liikennöitsijä: xxx osoite puh. sähköposti: Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT. Sisällysluettelo:

OSTOLIIKENTEEN EHDOT. Sisällysluettelo: LIITE 3, Ostoehdot 1 (6) OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista, mikäli poikkeamasta on sovittu ostajan ja liikennöitsijän välillä.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Liite 4

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Liite 4 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Liite 4 OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostoliikennesopimusta. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA Liite 2 1 (6)

RUOKOLAHDEN KUNTA Liite 2 1 (6) RUOKOLAHDEN KUNTA Liite 2 1 (6) Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostoliikennesopimusta. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa ole erikseen toisin

Lisätiedot

Edellytämme, että tarjoaja sitoutuu solmimaan mallin mukaisen sopimuksen.

Edellytämme, että tarjoaja sitoutuu solmimaan mallin mukaisen sopimuksen. ISONKYRÖN KUNTA Edellytämme, että tarjoaja sitoutuu solmimaan mallin mukaisen sopimuksen.. OSTOSOPIMUS JA OSTOSOPIMUKSEN EHDOT - Perusturvatoimen kuljetuspalvelut Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT YLEISESSÄ JOUKKOLIIKENTEESSÄ, PAL- VELULIIKENTEESSÄ JA KOULULAISLIIKENTEESSÄ 2016-2018

OSTOLIIKENTEEN EHDOT YLEISESSÄ JOUKKOLIIKENTEESSÄ, PAL- VELULIIKENTEESSÄ JA KOULULAISLIIKENTEESSÄ 2016-2018 KIURUVEDEN KAUPUNKI KILPAILUASIAKIRJA NO 5 1 Z:\TEKSTIT2010OPETUS\LIIKENNEKILPAILUTUS2016\kesäkuun kilpailutus\ostoliikenteen ehdot.doc 26.5.2016 OSTOLIIKENTEEN EHDOT YLEISESSÄ JOUKKOLIIKENTEESSÄ, PAL-

Lisätiedot

PERTUNMAAN KUNTA 8.4.2016

PERTUNMAAN KUNTA 8.4.2016 OSTOLIIKENTEEN EHDOT LIITE 5 Sivu 1/8 Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostoliikennesopimusta. Ehtoja noudatetaan kuljetusten järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa ole erikseen toisin

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 4

OSTOLIIKENTEEN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 4 OSTOLIIKENTEEN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 4 Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostosopimusta. Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita yhteydenotot on mahdollisuuksien mukaan osoitettava

Lisätiedot

O S T O L I I K E N N E S O P I M U S

O S T O L I I K E N N E S O P I M U S LIITE 3 O S T O L I I K E N N E S O P I M U S 1. Sopijaosapuolet Ostaja: RANUAN KUNTA Aapiskuja 6 B 97700 RANUA Y-tunnus: 0191974-8 Ostajan edustajat: Koulukuljetukset sivistystoimenjohtaja Outi Lohi Liikennöitsijä:

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) 1 SOPIMUS KAUKO- JA LÄHIJUNALIIKENTEEN OSTAMISESTA 1. OSAPUOLET Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) VR-Yhtymä Oy (jäljempänä VR) 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA KOHDE LVM ostaa VR:ltä sopimuskauden

Lisätiedot

Se mitä tässä liitteessä todetaan liikennöitsijästä, koskee myös yhteenliittymää.

Se mitä tässä liitteessä todetaan liikennöitsijästä, koskee myös yhteenliittymää. OSTOEHDOT, LIITE 3 1 (8) OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista, mikäli poikkeamasta on sovittu ostajan ja liikennöitsijän välillä.

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI Tarjouskilpailuasiakirja nro 3 Sivistystoimi

MIKKELIN KAUPUNKI Tarjouskilpailuasiakirja nro 3 Sivistystoimi MIKKELIN KAUPUNKI Tarjouskilpailuasiakirja nro 3 Sivistystoimi 10.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ MIKKELIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN VANHALAN KOULUN KOULULAISKULJETUKSET LUKUVUONNA 2014-2015 OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 3

OSTOLIIKENTEEN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 3 OSTOLIIKENTEEN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 3 Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostosopimusta. Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita yhteydenotot on mahdollisuuksien mukaan osoitettava

Lisätiedot

Oppilaskuljetukset/ Saarikan henkilökuljetukset Saarijärven kaupungin alueella

Oppilaskuljetukset/ Saarikan henkilökuljetukset Saarijärven kaupungin alueella Oppilaskuljetukset/ Saarikan henkilökuljetukset Saarijärven kaupungin alueella OSTOLIIKENNESOPIMUSLUONNOS SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIJAOSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 3 3 SOPIMUKSEN KOHDE...

Lisätiedot

Palveluntuottaja: nn (jäljempänä Palveluntuottaja ) Y-tunnus: Palveluntuottajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Palveluntuottaja: nn (jäljempänä Palveluntuottaja ) Y-tunnus: Palveluntuottajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: nn (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Palveluntuottaja: nn (jäljempänä Palveluntuottaja

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUSLUONNOS 1 (9) (sisältö sitoo tarjoajaa tarjousta tehtäessä) Liite nro 4

SAVONLINNAN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUSLUONNOS 1 (9) (sisältö sitoo tarjoajaa tarjousta tehtäessä) Liite nro 4 SAVONLINNAN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUSLUONNOS 1 (9) 1. SOPIJAOSAPUOLET... 2 1.1 Sopimuksen tarkoitus ja sisältö... 2 1.2 Sopimuksen kohde ja sopimushinta... 2 1.3 Liikennöinti... 3 2. LIIKENNÖITSIJÄN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITE N:O 3 TUUSULAN JÄRVENPÄÄ-KELLOKOSKI-LINJA- MÄKI-PUROLA-JÄRVENPÄÄ - JOUKKOLIIKENNELINJAN 65 HANKINTA

TARJOUSPYYNNÖN LIITE N:O 3 TUUSULAN JÄRVENPÄÄ-KELLOKOSKI-LINJA- MÄKI-PUROLA-JÄRVENPÄÄ - JOUKKOLIIKENNELINJAN 65 HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN LIITE N:O 3 TUUSULAN JÄRVENPÄÄ-KELLOKOSKI-LINJA- MÄKI-PUROLA-JÄRVENPÄÄ - JOUKKOLIIKENNELINJAN 65 HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS, LUONNOS 21.6.2016 2 OSTOLIIKENNESOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS, REITTI X (X URJALAN MATKA- HUOLTO X)

HANKINTASOPIMUS, REITTI X (X URJALAN MATKA- HUOLTO X) Urjalan kunta Tarjouspyynnön liite 1 D/52/08.01.01.02/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1: HANKINTASOPIMUS, luonnos 19.1.2016 Urjalan kunnan torikuljetusten hankinta ajalla 1.4.2016 31.3.2019 + 1 + 1 optiovuotta

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö oppilaskuljetuksista Paraisten kunta-alueella Tarjouspyynnön liite nro 4

Tarjouspyyntö oppilaskuljetuksista Paraisten kunta-alueella Tarjouspyynnön liite nro 4 1 / 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT Ostoliikennesopimuksen liite nro 1 Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Näitä ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa ole

Lisätiedot

Oulun kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Katu- ja viherpalvelut

Oulun kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Katu- ja viherpalvelut 1(9),, Katu- ja viherpalvelut PSA-LIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää PSA-sopimusta. Ehtoja noudatetaan PSAliikenteen järjestämisessä, jollei PSA-sopimuksessa ole erikseen toisin

Lisätiedot

O S T O L I I K E N N E S O P I M U S

O S T O L I I K E N N E S O P I M U S LIITE 3 O S T O L I I K E N N E S O P I M U S 1. Sopijaosapuolet Ostaja: RANUAN KUNTA Aapiskuja 6 B 97700 RANUA Ytunnus: 01919748 Ostajan edustajat: Koulukuljetukset sivistystoimenjohtaja Outi Lohi Perusturvan

Lisätiedot

LUONNOS LIITE 6 SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN SEKÄ PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN HANKINNASTA

LUONNOS LIITE 6 SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN SEKÄ PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN HANKINNASTA LUONNOS LIITE 6 SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN SEKÄ PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Lopen kunta (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus: 0150919-1 Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

KITTILÄN KUNNAN VPL JA SHL KULJETUKSET, IKÄIHMISTEN PÄIVÄ- TOIMINNAN KULJETUKSET, PAARIKULJETUS KITTILÄN TK-OYS OSTOLIIKENNESOPIMUSLUONNOS

KITTILÄN KUNNAN VPL JA SHL KULJETUKSET, IKÄIHMISTEN PÄIVÄ- TOIMINNAN KULJETUKSET, PAARIKULJETUS KITTILÄN TK-OYS OSTOLIIKENNESOPIMUSLUONNOS KITTILÄN KUNNAN VPL JA SHL KULJETUKSET, IKÄIHMISTEN PÄIVÄ- TOIMINNAN KULJETUKSET, PAARIKULJETUS KITTILÄN TK-OYS OSTOLIIKENNESOPIMUSLUONNOS 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 3 OSTOLIIKENNESOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Liite no 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT

Liite no 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Näitä ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa ole erikseen toisin sovittu. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 4 OSTOLIIKENNESOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIJAOSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 3 3 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN KULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 4 - OSTOLIIKENNESOPIMUSLUONNOS

ENONTEKIÖN KUNNAN KULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 4 - OSTOLIIKENNESOPIMUSLUONNOS TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 1(11) ENONTEKIÖN KUNNAN KULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 4 - OSTOLIIKENNESOPIMUSLUONNOS TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 2(11) SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIJAOSAPUOLET... 3 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVAN PALVELULIIKENTEEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS

JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVAN PALVELULIIKENTEEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVAN PALVELULIIKENTEEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 4 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 4 OSTOLIIKENNESOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIJAOSAPUOLET... 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

ALUEELLINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO KÄYTTÖ-XXXXXX

ALUEELLINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO KÄYTTÖ-XXXXXX UUDELY/3926/06.10.02/2013 8.11.2013 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 8 ALUEELLINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO KÄYTTÖ-XXXXXX 1. Sopijapuolet Tämän sopimuksen sopijapuolina ovat Tilaaja: Uudenmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

HINTAVELVOITTEEN KORVAAMISTA KOSKEVA LISÄASIAKIRJA SIIRTYMÄAJAN LIIKEN- NÖINTISOPIMUKSIIN

HINTAVELVOITTEEN KORVAAMISTA KOSKEVA LISÄASIAKIRJA SIIRTYMÄAJAN LIIKEN- NÖINTISOPIMUKSIIN Kokkolan kaupunki HINTAVELVOITTEEN KORVAAMISTA KOSKEVA LISÄASIAKIRJA SIIRTYMÄAJAN LIIKEN- NÖINTISOPIMUKSIIN Tämä lisäasiakirja on osa siirtymäajan liikennöintisopimusta 1 Sopijapuolet Toimivaltainen viranomainen:

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

HENKILÖKULJETUSTEN HANKINTA

HENKILÖKULJETUSTEN HANKINTA HENKILÖKULJETUSTEN HANKINTA LIIKENNÖINTISOPIMUS (MALLI) 1 OSTOLIIKENNESOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 3 1 SOPIJAOSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 3 3 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Liite4/Keskeiset sopimusehdot

Liite4/Keskeiset sopimusehdot KAUPPAPALVELU Liite4/Keskeiset sopimusehdot Sopimuksen osapuolet Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva Y-tunnus 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Yhteyshenkilö: Minna Koivumäki Vanhustyön päällikkö

Lisätiedot

LIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA

LIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA LIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS (MALLI) 1 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 3 OSTOLIIKENNESOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIJAOSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 3 3 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

TERVOLAN KUNTA Keskustie TERVOLA Koulukuljetukset: sivistysjohtaja Tarja Leinonen

TERVOLAN KUNTA Keskustie TERVOLA Koulukuljetukset: sivistysjohtaja Tarja Leinonen LIITE 3 OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Ostaja: Y- tunnus: TERVOLAN KUNTA Keskustie 81 95300 TERVOLA 0193249-1 Ostajan edustajat: Koulukuljetukset: sivistysjohtaja Tarja Leinonen Kehitysvammaisten

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

Yhteystiedot... Yhteystiedot: liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Yhteystiedot... Yhteystiedot: liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: "KOU LULAISKU U ETU KSET' OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Ku nta. Yhteystiedot: Ostajan edustaja Liikennöitsijä: Nimi Yhteystiedot... 2. Sopimuksen tarkoitus ja sisältö Tällä sopimuksella ostaja

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO POSELY/387/2016 22.3.2016 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ POHJANLINNUN KOULUKULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ POHJANLINNUN KOULUKULJETUKSISTA SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 TARJOUSPYYNTÖ POHJANLINNUN KOULUKULJETUKSISTA Pyydämme tarjoustanne Pohjanlinnun koulukuljetusten hoitamisesta. Kyse on Savonlinnan kaupungin vammaishuollon erityisoppilaista.

Lisätiedot

LIITE 8 BRUTTOSOPIMUS(MALLI) LINJA-AUTOLIIKENTEEN HOITAMISESTA Riihimäen paikallisliikenne

LIITE 8 BRUTTOSOPIMUS(MALLI) LINJA-AUTOLIIKENTEEN HOITAMISESTA Riihimäen paikallisliikenne LIITE 8 BRUTTOSOPIMUS(MALLI) LINJA-AUTOLIIKENTEEN HOITAMISESTA Riihimäen paikallisliikenne 1. Sopijapuolet... 2 2. Sopimuksen kohde... 2 3. Sopimusasiakirjat... 2 4. Liikennöintikorvaus ja lipputulojen

Lisätiedot

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ KOULULAISKULJETUS Ostaja Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi Sopimuskausi lukuvuosi 2015-2016 alkaen 21.9.2015

Lisätiedot

Sopimuksen osapuolet SOPIMUS

Sopimuksen osapuolet SOPIMUS SOPIMUS Sopimuksen osapuolet Palvelun myyjä Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Sosiaalipalvelujen vastuualue/ hallinto Tervasharjunkatu 1 45720KUUSANKOSKI Palvelun ostaja Iitin

Lisätiedot

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet 1 / 5 SOPIMUS Helsinki-lähettiläsvalmennuksen mentorointi 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet Tilaaja Helsingin kaupunki, Oiva Akatemia -liikelaitos

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO LIITE 1 KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36,

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Kuopion kaupunki 1 (6) SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Sopimuksen osapuolet Kuopion kaupunki Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet PL 227 70101 Kuopio Juankosken

Lisätiedot

LIITE 12 SOPIMUSMALLI KUOPION KAUPUNKI. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut

LIITE 12 SOPIMUSMALLI KUOPION KAUPUNKI. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut LIITE 12 SOPIMUSMALLI Posti- ja käyntiosoite Laskutusosoite Puhelin Faksi www.kuopio.fi PL 1097 (Suokatu 42) PL 3016 *017 185 111 017

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 1.1 Tilaaja Nurmijärven kunta (jäljempänä Tilaaja) < osoite > < Y-tunnus > 1.2 Toimittaja

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN TEHOSTETTUA PALVELUASUMISTA KOSKEVA OSTOPALVELUSOPIMUS (PUITESOPIMUS) Palveluntuottajan yhteystiedot. Palveluntuottajan yhteyshenkilö

IKÄIHMISTEN TEHOSTETTUA PALVELUASUMISTA KOSKEVA OSTOPALVELUSOPIMUS (PUITESOPIMUS) Palveluntuottajan yhteystiedot. Palveluntuottajan yhteyshenkilö SOPIMUS IKÄIHMISTEN TEHOSTETTUA PALVELUASUMISTA KOSKEVA OSTOPALVELUSOPIMUS (PUITESOPIMUS) 1. SOPIMUSOSAPUOLET TILAAJA Kiteen kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus HELLI-liikelaitos (jäljempänä Helli-liikelaitos)

Lisätiedot

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

LIITE 11 SOPIMUSMALLI KUOPION KAUPUNKI. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut

LIITE 11 SOPIMUSMALLI KUOPION KAUPUNKI. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut LIITE 11 SOPIMUSMALLI Posti- ja käyntiosoite Laskutusosoite Puhelin Faksi www.kuopio.fi PL 1097 (Suokatu 42) PL 3016 *017 185 111 017

Lisätiedot

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti.

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti. # 12886 2068/85/2008 Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Maaseutuvirastossa. Sopimus on tehty 15:nä päivänä joulukuuta 2008 Maaseutuviraston sekä Julkisalan

Lisätiedot

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja.

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja. SOPIMUS NÄÖNTUTKIMUSPALVELUN HANKINNASTA KOULUTERVEYDENHUOLTOON 1. Sopijaosapuolet Tilaaja: Nurmijärven kunta Keskustie 2 B/PL 37 01901 Nurmijärvi Y-tunnus: 9014643-2 Yhteyshenkilöt: Sopimusasiat: hankintajohtaja

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa määritellään sopijapuolten

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

(Muut kunnat tekevät hankinnasta oman sopimuksensa soveltaen tätä sopimusluonnospohjaa ja muuttavat kuntakohtaiset tiedot omia vastaaviksi)

(Muut kunnat tekevät hankinnasta oman sopimuksensa soveltaen tätä sopimusluonnospohjaa ja muuttavat kuntakohtaiset tiedot omia vastaaviksi) SOPIMUSLUONNOS 1(5) LIITE 7 HANKINTASOPIMUS / KÄSIPYYHEAUTOMAATTI-, KÄSIPYYHERULLA- JA VAIHTOMATTOPALVELUT 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus Y-tunnus 9014643-2

Lisätiedot

Nämä ehdot liitetään sopimukseen. Näitä ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei sopimuksessa ole erikseen toisin sovittu.

Nämä ehdot liitetään sopimukseen. Näitä ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei sopimuksessa ole erikseen toisin sovittu. SOPIMUSEHDOT Nämä ehdot liitetään sopimukseen. Näitä ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei sopimuksessa ole erikseen toisin sovittu. Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita

Lisätiedot

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen TES 270105 Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä 1.9.2003 alkaen noudatettavista eräistä työehtosopimusmääräyksistä

Lisätiedot

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA Liite 3 Sopimusmalli SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Juupajoen kunta (jäljempänä myös Tilaaja ) Y-tunnus: Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

TARRATEKSTIT KIINNITYKSINEEN VUOSILLE

TARRATEKSTIT KIINNITYKSINEEN VUOSILLE TARRATEKSTIT KIINNITYKSINEEN VUOSILLE 2015 2018 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupungin taidemuseo PL 5400 00099 Helsingin kaupunki puh: 09-31087041 fax: 09-31087040 yhteyshenkilö: Pia Majava puh:

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

LIIKENNÖINTIKORVAUKSEN LASKENTATAPA KANNUSTEURAKKASOPIMUKSESSA

LIIKENNÖINTIKORVAUKSEN LASKENTATAPA KANNUSTEURAKKASOPIMUKSESSA KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut LIITE 3 LIIKENNÖINTIKORVAUKSEN LASKENTATAPA KANNUSTEURAKKASOPIMUKSESSA Posti- ja käyntiosoite Laskutusosoite Puhelin Faksi www.kuopio.fi

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY 2(5) SOPIMUKSEN TARKOITUS Tampereen Energiantuotanto Oy (Tuottaja), y-tunnus: 2206129-3 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä Palvelusopimus joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään liittymisestä LUONNOS 05032015 Toimittaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy Y- tunnus 2560184-9 Bertel Jungin aukio 5 02600 ESPOO Toimittajan

Lisätiedot

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI 1 VUOKRASOPIMUS 1.1 Sopijapuolet 1.2 Sopimuksen kohde Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Lisätiedot

pp.kk.201x Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja:

pp.kk.201x Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Dno pp.kk.201x Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Osoite: Yliopistonkatu

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 Sivu 1/5 KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULUKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus VARELY/xx/2017 LUONNOS REITTIPOHJAISESTA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESTA NRO

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus VARELY/xx/2017 LUONNOS REITTIPOHJAISESTA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESTA NRO Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus VARELY/xx/2017 LUONNOS REITTIPOHJAISESTA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESTA NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä 6. Kilpailukohteet 7. Kaluston ja palvelun

Lisätiedot

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XXXXXX, Y-tunnus YYYYYYY-Y (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj, Y-tunnus 1072894-3

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI. Jos liikennöitsijä tulee käyttämään alihankkijaa, tarjouksesta tulee ilmetä, mikä osuus liikenteestä hoidetaan alihankintana.

NURMEKSEN KAUPUNKI. Jos liikennöitsijä tulee käyttämään alihankkijaa, tarjouksesta tulee ilmetä, mikä osuus liikenteestä hoidetaan alihankintana. NURMEKSEN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUN EHDOT VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Sisällysluettelo 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Alihankinta 3. Yhteenliittymä 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1)

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1) KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1) 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN

Lisätiedot

SOPIMUS SOPIMUS MATKAHUOLLON PERUSKOULULAISTEN MATKAKORTTIPALVELUSTA

SOPIMUS SOPIMUS MATKAHUOLLON PERUSKOULULAISTEN MATKAKORTTIPALVELUSTA SOPIMUS SOPIMUS MATKAHUOLLON PERUSKOULULAISTEN MATKAKORTTIPALVELUSTA Oy Matkahuolto Ab (Matkahuolto) ja Kunta X (Kunta) ovat sopineet Matkahuollon peruskoululaisten matkakorttipalvelusta Kunnassa seuraavaa:

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS 4-VETOISESTA MAATALOUSTRAKTORISTA VARUSTEINEEN

HANKINTASOPIMUS 4-VETOISESTA MAATALOUSTRAKTORISTA VARUSTEINEEN 1 (6) Liite 3 Sopimusluonnos HANKINTASOPIMUS 4-VETOISESTA MAATALOUSTRAKTORISTA VARUSTEINEEN 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja Nurmijärven kunta (tilaaja/kunta) Keskustie 2 B 01901 Nurmijärvi y-tunnus 9014643-2

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan

Lisätiedot

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS LIITE 4 PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Sipoon kunta PL 7, 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Yhteyshenkilö: Palveluntuottaja:? Y-tunnus: Yhteyshenkilö: Perheryhmäkoti

Lisätiedot

I SOPIMUKSEN PÄÄKOHDAT

I SOPIMUKSEN PÄÄKOHDAT 1 SOPIMUSLUONNOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRALLISISTA LEHTI-ILMOITUKSISTA JA KUULUTUKSISTA I SOPIMUKSEN PÄÄKOHDAT 1. Sopijapuolet Tilaaja Helsingin kaupungin virasto, osoite, puhelin, sähköposti, fax, yhteyshenkilö

Lisätiedot

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS 7.8.2015 Osapuolet 1. Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4, 44100 Äänekosken 2. Rakennusliike Porrokki Oy (Y-tunnus:

Lisätiedot