UUMA-inventaari. Kt 8714/ , Rautavaara. Fosfokipsi ja lentotuhka kerrosstabiloinnin sideaineina

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUMA-inventaari. Kt 8714/9500-10500, Rautavaara. Fosfokipsi ja lentotuhka kerrosstabiloinnin sideaineina"

Transkriptio

1 UUMA-inventaari Kt 8714/ , Rautavaara Fosfokipsi ja lentotuhka kerrosstabiloinnin sideaineina 2008

2 Sisältö 1. Kohteen kuvaus 1.1 Sijainti UUMA-rakentamisen tarkoitus ja tavoitteet Käytetyt UUMA-materiaalit ja rakenteet 2 2. Tutkimukset Tutkimukset ennen rakentamista Tekniset Ympäristökelpoisuus Seuranta v Seuranta Tekninen seuranta Haastattelut Kohteen ja tutkimustulosten arviointi 11 Viitteet 13

3 1. Kohteen kuvaus 1.1 Sijainti Kohde (Kt 87/14/ ) sijaitsee Savo-Karjalan tiepiirissä Rautavaaran kunnassa kantatiellä 87, tieosalla 14 (kuva 1). Koeosuuden alkuun (PL 9500) on Rautavaaran keskustasta 14,5 km Nurmekseen päin ajettaessa. Koerakenteet toteutettiin heinäkuussa Kohteen kokonaispituus on noin 1000 m, joka jakautuu neljään kerrospaksuudeltaan ja tasausmurskeen käytön osalta vaihtelevaan ratkaisuun. Koerakenteiden pituudet ovat m. KOEOSUUS Kuva 1. Koeosuuden sijainti, KT UUMA-rakentamisen tarkoitus ja tavoitteet Koetiehanke oli osa Tiehallinnon S14-projektia eli vähäliikenteisten teiden taloudellinen ylläpito -tutkimusohjelmaa, jonka tavoitteena on mm. kehittää alempiasteisten teiden hoitoon, ylläpitoon ja parantamiseen nykyistä taloudellisempia toimenpiteitä, toimintamuotoja ja menetelmiä. Lisätietoja projektista löytyy osoitteesta Pilottikohteella pyrittiin selvittämään fosfokipsiin perustuvan sideaineen käyttökelpoisuutta huonokuntoisten päällystettyjen teiden kunnostamisessa kerrosstabiloinnilla. Koekohteena olevalla tiellä KT 87 on ollut sekä kantavuus- että routaongelmia. Tieliikelaitoksen vuonna 2001 tekemän tieanalyysiraportin perusteella pelkkä tien päällystäminen ei olisi riittänyt kelvollisen lopputuloksen saavuttamiseksi, sillä tiellä on ollut mm. reunapainaumia, uria, verkko- ja keskihalkeamia, ylösnousevia kiviä sekä painumia rumpujen kohdilla. Alueilla, missä on esiintynyt pituushalkeamia, oli suunniteltu Rautavaara.doc 1

4 asennettavaksi kantavan kerroksen sisään tai tasauskerroksen päälle teräsverkko ja maksimissaan 150 mm murskekerros. Koeosuudella tällainen teräsverkkorakenne on korvattu kerrosstabiloinnilla, jossa sideaineena on fosfokipsi-tuhka-masuunisementti seos (kipsituhka). Stabiloinnilla pyritään saavuttamaan seuraavanlaisia hyötyjä: Stabilointi antaa hyvän kantavuuden ja tasaa routaliikkeitä eli siten lähtökohdat päällysteen ehjänä pysymiselle paranevat. Stabiloinnin päälle tuleva 0 tai 50 mm murskekerros on selvästi teräsverkkoosuuksille suunniteltua (maks.) 150 mm ohuempi. Tarvittavan murskeen määrä pienenee ja lisäksi tien tasausviiva nousee vähemmän kuin teräsverkkoratkaisussa. Teollisuuden sivutuotteiden käyttö stabiloinnissa pienentää kustannuksia verrattuna pelkästään kaupallisten sideaineiden käyttöön. Kipsituhka-stabilointiratkaisua ei ole aikaisemmin sovellettu päällystetyille rakenteille. Savo-Karjalan tiepiirissä voitiin aiemmin toteutetuilta päällystämättömiltä referenssikohteilta saatujen tietojen ja kokemusten perusteella olettaa, että ratkaisu tulee toimimaan hyvin (vrt. Maaninka). Stabiloinnin lisäksi kohteella pyrittiin selvittämään myös mitä vaatimuksia työtekniikoille ja lisäkustannuksia tai säästöjä aiheutuu tasausmurskeen pois jättämisestä pehmeän asfalttibetonin alta. 1.3 Käytetyt UUMA-materiaalit ja rakenteet Koerakenteet on tehty paaluvälille , jossa stabiloinnilla on korvattu teräsverkkorakenne. Stabilointi tehtiin ja päällystäminen Sideaineen resepti oli: kostea kipsi 56 %, kostutettu lentotuhka 8,5 % ja masuunisementti 35,5 %. Sideainetta käytettiin 12 % vanhan tierakennekerroksen (murskeen) kuivamassasta eli stabilointisyvyydestä riippuen 50 tai 62 kg/tie-m 2. Tien leveys oli 6,5 m. Koerakentamisessa käytetty fosfokipsi oli Kemira GrowHow Oy:n (nyk. Yara Suomi Oy:n) Siilinjärven tuotantolaitokselta fosforihappotuotannon sivutuotteena syntyvää dihydraattikipsiä. Sitä muodostuu vuodessa 1,3 miljoonaa tonnia, jotka pääosin varastoidaan kasalla tehtaan läheisyydessä. Kipsi tuotiin sekoituspaikalle kosteana pari päivää aikaisemmin ja se varastoitiin sekoitinaseman vieressä kasalla, pressulla peitettynä. Tuhka oli Kuopion Energia Oy:n turpeenpoltossa muodostuvaa lentotuhkaa, jota syntyy lämmön- ja sähköntuotannon sivutuotteena noin tonnia vuosittain. Tuhka kostutettiin tehtaalla siilosta purettaessa keskimäärin 25 % vesipitoisuuteen ja varastoitiin kosteana muutaman päivän ajan sekoitinaseman vieressä kasalla, pressulla peitettynä. Tieliikelaitos tilasi sideaineina käytetyn masuunisementin (kuonajauhe KJ400: rapidsementti; 7:3) valmiiksi sekoitettuna Rautaruukin Raahen tehtailta. Sideaine säilytettiin sekoitusaseman fillerisiilossa. Alkuperäisen suunnitelman mukaan oli tarkoitus käyttää yleissementtiä, jolla myös laboratoriotestaukset tehtiin. Koeosuudelle (14/ ) tehtiin 4 koerakennetta, jotka eroavat toisistaan stabilointisyvyyden ja tasausmurskeen käytön osalta (kuva 2 ja taulukko 1). Ennen koeosuuden stabilointia tien vanha päällystekerros jyrsinsekoitettiin kantavaan kerrokseen ja tasattiin tiehöylällä. Stabilointijyrsintä (200/250 mm) tehtiin edellä kuvatulla kipsituhka-sideaineseoksella. Rakenne tiivistettiin ja päälle tuotiin rakenteissa 3 ja 4 tasausmursketta noin 50 mm kerros. Päällysteeksi tuli pehmeä asfalttibetoni (PAB- B16/100). Mitoitusesimerkki ratkaisulle ilman tasausmursketta on esitetty kuvassa 3. Rautavaara.doc 2

5 Taulukko 1. Koerakenteet Rakenne 1 Kerrosstabilointi 200 mm, ei tasauskerrosta murskeesta 2 Kerrosstabilointi 250 mm, ei tasauskerrosta murskeesta 3 Kerrosstabilointi 250 mm ja 50 mm murskekerros 4 Kerrosstabilointi 200 mm ja 50 mm murskekerros PLV (vasen kaista) (oikea kaista) Rakenne 1. Rakenne 2. Rakenne 3. Rakenne 4. PAB MURSKE 50 mm STABILOINTI 200 mm STABILOINTI 250 mm STABILOINTI 200 mm PL 9500 PL 9700 PL 9950 PL PL Kuva 2. Koerakenteiden periaatekuva. PAB-B16/100 Fosfokipsituhkamasuunisementti stabilointi SrM öljysora kantava+jakava muut E= E=700 2 E= mm 200 mm ~100 mm E=140 MN/m 2 >1500 mm Kantavuus rakenteen päältä E=290 MN/m 2 E=270 MN/m 2 E=150 MN/m 2 Kuva 3. Mitoitusesimerkki 200 mm stabiloinnista ilman tasausmursketta. Rautavaara.doc 3

6 2. Tutkimukset Tutkimukset ennen rakentamista Tekniset Ennen stabilointityötä otettiin koeosuudelta ennakkotesteissä tarvittavat runkomateriaalinäytteet (kuva 4) ja tehtiin silmämääräinen vauriokartoitus. Tiellä oli tehty aiemmin maatutkaus. Laboratoriossa optimoitiin stabiloinnissa käytettävän sideaineen määrä suppealla tutkimusohjelmalla. Sideaineseosta on tutkittu aiemmin laajoin laboratoriokokein Life-projektia varten v (ks. Maaninka) ja tämän projektin varsinainen sideaineseoksen reseptointityö pohjautuu tuolloin tehtyihin tutkimuksiin. Vauriokartoituksen ja maatutkauskuvien perusteella huonoin osuus oli PLV , jossa sekä reunoissa että tien keskilinjan molemmin puolin oli selviä tai pahoja verkkoja pituushalkeamia. PLV oli reunoissa verkkohalkeamia ja keskilinjalla yli 200 m pitkä paha pitkittäishalkeama. Paremmilla osuuksilla eli PLV oli useita poikkihalkeamia ja reunapainumia sekä PLV muutamia pitkittäishalkeamia ja oikeassa reunassa verkkohalkeamaa (kuva 5). Tulosten perusteella valittiin raskaampi kunnostustapa eli 250 mm stabilointi huonoimmille osuuksille (PLV ). Kuva 4. Näytteenottoa laboratoriotutkimuksia varten sekä koekappaleen puristuslujuuden testaus Rambollin laboratoriossa. Rautavaara.doc 4

7 Kuva 5. Kevät 2004 ennen koerakentamista. Reunapainauma ja verkkohalkeamia. Pituus- ja poikkihalkeamia. Koeosuuden paikka pyrittiin valitsemaan siten, että pystyttäisiin mahdollisimman luotettavasti vertailemaan eri stabilointipaksuuksien sekä päällysteen ja stabiloinnin välissä olevan murskekerroksen vaikutusta tien kunnossa pysymiseen (verrattuna teräsverkoilla kunnostettuihin tieosuuksiin). Koerakentamista varten laskettiin tarvittavien sideaineiden määrät sekä annettiin Tieliikelaitokselle ohjeet sideaineiden hankinnasta ja varastoinnista. Stabilointia varten kirjoitettiin työohjeet ja rakennusaikainen laadunvarmistussuunnitelma Ympäristökelpoisuus Sideaineena käytettyjen kipsin ja tuhkan kokonaispitoisuudet oli tutkittu vuonna 1997 Maaningan Käänninniemen tien suunnittelun yhteydessä (Teollisen fosfokipsin ja lentotuhkan hyötykäyttö, Life-projekti v ). Käänninniemen kohteessa käytettiin samoja materiaaleja kuin ko. Rautavaaran kohteessa. Sekä kipsin että tuhkan kokonaispitoisuudet alittivat tutkituilta osin VNa 591/2006 määritellyt lentotuhkan kokonaispitoisuuksien raja-arvot. Kokonaispitoisuudet on esitetty taulukossa 2. Taulukko 2. Sideaineena käytetyn kipsin ja tuhkan kokonaispitoisuudet verrattuna VNa 591/2006 lentotuhkan kokonaispitoisuuksien raja-arvoihin. Tulokset ovat vuodelta 1997 Haitta-aine Arseeni Kadmium Kromi Koboltti Kupari Lyijy Uraani Rautavaara.doc Kipsi mg/kg Tuhka mg/kg 2,10 <0,24 <2,38 <0,36 6,18 2,45 0,12 22,6 1, , ,1 16 Raja-arvo VNa 591/2006 mg/kg

8 Vanadiini <0, Sinkki 5, Kokonaispitoisuuksien lisäksi kipsistä on selvitetty fosforin, fluoridin ja sulfaatin liukoisuuksia sekä käsittelemättömällä materiaalilla että lopputilannetta kuvaavilla stabiloiduilla koekappaleilla Maaningan Käänninniementien suunnittelun yhteydessä vuonna Rautavaaran koekappaleista vastaavaa testiä ei tehty, mutta vuoden 1997 tulokset antavat kuitenkin suuntaa kohteessa käytettyjen materiaalien liukoisuuskäyttäytymisestä. Hollantilaisen standardin NEN 7345 mukaisesti selvitetyt kappaleiden liukoisuustulokset on esitetty taulukossa 3. Tuloksia on verrattu hollantilaisiin ehdotettuihin raja-arvoihin (Mäkelä ym 1995), jolloin useimmissa seoksissa sulfaatin pitkäaikainen liukoisuus ylittää sille ehdotetun raja-arvon. Myös fluoridi saattaa olla liukoisuudeltaan kriittisellä tasolla. Taulukko 3. Koekappaleista liuenneet sulfaatti-, fluoridi- ja fosforipitoisuudet. Hollantilaiset ehdotetut raja-arvot diffuusiotestille NEN 7345 (Mäkelä ym 1995) Materiaali/Haitta-aine Sulfaatti Fluoridi Fosfori Dikipsi * Kipsi + YSe 6% ,018 Kipsi+kalkki 6% ,615 LT 20 YSe 6% ,905 LT 20 CaO Raja-arvo 1A mg/m2/64d Raja-arvo 1B mg/m2/64d 1A, Sijoitus eristämättömänä pysyvästi kosteaan sijoituskohteeseen. 1B, Sijoitus eristämättömänä ajoittain kosteaan sijoituskohteeseen. * Näyte hajosi 4 vrk kuluttua testin aloittamisesta 2.2 Seuranta v Tiehallinto teki koetiellä kantavuusmittaukset Verrattaessa tuloksia v kohteessa tehtyihin kantavuusmittauksiin näkyy selvästi stabiloinnin tuoma kantavuuden lisäys. 200 mm stabilointi on lisännyt kantavuutta keskimäärin 320 MPa ja 250 mm stabilointi vastaavasti lähes 500 MPa, kun taas teräsverkoilla korjatuilla osuuksilla kantavuuden kasvu on ollut hyvin vähäistä, n. 20 MPa (kuva 6, taulukko 4). Rautavaara.doc 6

9 Kt 87/14, Fosfokipsistabilointi 2004 Kantavuudet Stab. Stab. 200 mm 250 mm Stab. 250 mm Stab. 200 mm E2 [MPa] Tierekisteripaalutus [m] Kuva 6. Kt 87/14, kantavuudet v ja Taulukko 4. Kantavuusmittausten tulokset. Rakenne Plv Kantavuuden keskiarvo ja vaihteluväli [MPa] Stab. 200 mm ( ) ( ) Kantavuuden muutos [± MPa] +320 Stab. 250 mm ( ) 680 ( ) +497 Teräsverkko ( ) 221 ( ) 241 ( ) 244 ( ) Toukokuussa 2005 eli vajaa vuosi rakentamisen jälkeen käytiin poraamassa stabiloidusta rakenteesta näytteitä (kuva 7) ja luomassa yleissilmäystä tiehen. Stabiloidut kohdat eivät silmämääräisesti eronneet millään tavoin teräsverkoilla tai muuten kunnostetuista kohdista, mikä tulos olikin odotettavissa näin pian rakentamisen jälkeen. Stabiloidusta rakenteesta poratuista kappaleista näkyi, että rakenne oli erittäin kiinteä ja siitä pystyi poralla irrottamaan koko stabiloinnin syvyyden pituisia kappaleita. Aikaisemmissa stabilointikohteissa näin eheitä kappaleita ei ole saatu porattua, mikä kertoo nyt tehdyn stabiloinnin onnistumisesta. Vuosi rakentamisen jälkeen stabiloinnin jälkeen rakenteesta porattujen kappaleiden lujuudet olivat reunoilla keskimäärin 3 MPa ja keskiosilla noin 4 MPa. Rautavaara.doc 7

10 Kuva 7. Stabiloidusta rakenteesta porattu kappale, pituus n. 20 cm. Vasemmassa päässä oleva tumma osuus on PAB-päällystettä. Rakennetutkimukset Kohteeseen tehtiin vuonna 2005 silmämääräinen vauriokartoitus sekä otettiin poranäytteitä. Paalulla 9650, joka sijoittuu rakenteen 1 alueelle, tiessä oli keskihalkeama. Päällyste oli tiukasti kiinni stabiloidussa kerroksessa. Stabiloitu kerros oli lujaa ja ehjää eikä rakenteessa havaittu heikkouksia tai halkeamia. Rakenne oli hieman pehmeämpi alaosastaan. Paalulla 9610, joka sijoittuu rakenteen 1 alueelle (kuva 2), tilanne oli hyvin samankaltainen kuin paalulla Paalulla 9800, joka sijoittuu rakenteen 2 kohdalle, tien keskilinjan tuntumassa oli 5 mm levyinen pituushalkeama. Koekappaleissa rakenne oli lujaa, ehjää ja alaosastaan hieman pehmeämpää kuin yläosasta. Paalulla 9900 tilanne oli samankaltainen. Paalun kohdalla tienkeskihalkeaman leveys oli noin 10 mm. Tiessä esiintyi koerakenteen 1 kohdalla kaksi <5 mm poikkisuuntaista halkeamaa sekä paaluvälillä , koerakenteen 2 loppuun saakka, 5-20 mm levyinen pituushalkeama. Koerakenteen 2 kohdalla oli kaksi <5 mm poikittaishalkeamaa sekä muutama pieni halkeama vasemmalla ajokaistalla. Koerakenteen 3 alueella oli kaksi <5 mm poikkihalkeamaa ja noin 130 m pitkä <5-10 mm keskihalkeama. Koerakenteen 4 kohdalla oli vain yksi <5 mm poikittaishalkeama. Vuosi rakentamisen jälkeen koeosuudet eivät merkittävästi eronneet silmämääräisesti tarkasteltuna vertailurakenteena käytetystä teräsverkkorakenteesta. Kohteessa ei tehty ympäristöseurantaa Rautavaara.doc 8

11 3. Seuranta Tekninen seuranta Rakennetutkimukset Vuonna 2007 tehdyn rakennetutkimuksen mukaan tiessä esiintyi koerakenteen 1 kohdalla viisi 5-10 mm poikkisuuntaista halkeamaa sekä paaluvälillä , koerakenteen 2 loppuun saakka, 5-20 mm levyinen pituushalkeama. Kaikki halkeamat olivat selkeästi leveämmät kuin vuonna Koerakenteen 2 kohdalla oli keskihalkeaman lisäksi neljä 5-20 mm poikittaishalkeamaa sekä halkeamia molemmilla ajokaistoilla. Koerakenteen 3 alueella oli neljä 5-20 mm poikkihalkeamaa, vuodesta 2005 leventynyt 5-10 mm keskihalkeama sekä alle 5 mm halkeamia molemmilla ajokaistoilla. Koerakenteen 4 kohdalla oli neljä 5-10 mm poikittaishalkeamaa sekä korkeintaan 5-10 mm keskihalkeamia lähes koko rakenteen alueella. Vertailurakenteena toimivaan teräsverkkorakenteeseen (plv ja ) verrattaessa stabiloidussa rakenteessa näytti olevan enemmän poikittaishalkeamia kuin ao. vertailurakenteessa. Vertailurakenteessa ei ole lainkaan keskihalkeamia vaan halkeamat ovat pääasiassa aivan lähelle reunaa. Vastaavia reunahalkeamia ei esiinny stabiloidulla osuudella. Paalulla 9612 (koerakenne 1) rakenne oli luja, ehjä ja alaosastaan hieman pehmeämpi. Päällyste oli tiukasti kiinni. Paaluilla 9802 ja 9902 (koerakenne 2) rakenne oli luja ja ehjä. Kohteen koekappaleiden puristuslujuudet on esitetty kuvassa 8. Lujuudet olivat lähes kauttaaltaan hieman alempia tien reunalla kuin keskiosalla. Tien keskiosalla lujuudet ovat säilyneet reunoja paremmin. 1. koeosuuden kohdalla havaittiin reunoilla lievää heikentymistä. 2. osuudella oli muita kohteita parempi lujuuden yleistaso ja rakenne on siis tältä osin varmempi. Lujuuskehitys on ollut ilmeisen hyvä ja lujuudet ovat pääsääntöisesti kasvaneet vielä vuoden 2005 jälkeen, mikäli päällyste ym. rakennekerrokset ovat säilyneet suhteellisen ehjinä. Rautavaara.doc 9

12 6000 KT 87, RAUTAVAARA FOSFOKIPSISTABILOINTI 5000 Stabiloinnin sideaine: 56 % kipsi + 8,5 % LT + 35,5 % masuunisementti (KJ 400:rapidsem; 7:3) Puristuslujuus [kpa] 3000 KL w = % ρ d = kg/m 3 w = % ρ d = kg/m 3 w = % ρ d = kg/m 3 w = % ρ d = kg/m 3 reuna 2005 KL 2007 reuna pl 9610 / 9612 pl 9650 / 9652 pl 9800 / 9802 pl 9900 / 9902 Kuva 8. Koekappaleiden puristuslujuudet. Koekappaleet koerakenteista 1 ja 2, joissa ei ole käytetty tasausmursketta. Kantavuudet UUMA-inventaarihankeen puitteissa Rautavaaran pilottikohteessa mitattiin kantavuudet Mittaukset sijoittuvat kerrosstabiloitujen rakenteiden alueille. Vuoden 2008 mittaustulokset on koottu kuvaan 9 edellisten mittaustulosten kanssa. Keskiarvot ovat taulukossa 5. Tulosten perusteella tien kantavuudet ovat pysyneet samalla tasolle vuoden 2005 mittausten kanssa. Jo vuonna 2005 todettiin, että kantavuuden parantuminen koerakenteiden osuudella on ollut erittäin merkittävää. Taulukko 5. Kantavuusmittausten tulokset (eri osuuksien keskiarvot ja vaihtelualue). Rakenne Plv Kantavuuden keskiarvo ja vaihteluväli [MPa] Stab mm ( ) (382- ( ) 635) Stab. 250 mm Teräsverkko ( ) 220 ( ) 680 ( ) 241 ( ) 660 ( ) 282 ( ) Kantavuuden muutos [± MPa] Rautavaara.doc 10

13 Kt 87/14, Fosfokipsistabilointi Kantavuudet KL reunojen ka 900 Stab. 200 mm Stab. Stab. 250 mm 250 mm Stab. 200 mm E2 [MPa] Tierekisteripaalutus [m] Kuva 9. Kantavuusmittaukset vuosina Stabiloidun rakenteen vaikutukset kantavuuteen ovat huomattavia. Seurannan aikana stabiloitujen rakenteiden heikentymistä ei ole havaittavissa. 3.2 Haastattelut Tiemestarihaastattelukierroksen yhteydessä ( ) Marja Bäck totesi koekohteen olevan hyvässä kunnossa. Koekohteet poikkeavat ympäröivistä vertailurakenteesta vain päällysteen halkeilun osalta. Syy päällysteen halkeiluun ei ole tiedossa. Vastaavaa halkeilua ei ole havaittu teräsverkkorakenteissa. Koeosuus ei roudi eikä routavaurioita kohteessa esiinny. 4. Kohteen ja tutkimustulosten arviointi Koerakentamiseen liittyvien raporttien ja seurannassa saatujen tulosten perusteella ovat koekohteissa testatut laitteet ja työmenetelmät osoittautuneet hyvin toimiviksi. Sideaineseoksien sekoituksessa käytetyt auma- ja asemasekoittimet osoittautuvat menetelmiksi, joilla saadaan sekoituksesta riittävän homogeeninen. Sekoituksen laatua heikensivät lähtömateriaaleissa olevat paakut ja vesipitoisuuden vaihtelut. Rautavaara.doc 11

14 Pahimpia tien keskiosan pituushalkeiluja ei ohuehkolla stabiloinnilla kuitenkaan pystytä täysin poistamaan. Sen sijaan reunaosien halkeilu oli vähäisempää kuin teräsverkkorakenteella. Kantavuuden ja ominaisuuksien säilymisen kannalta kerrosstabiloinnille saadut tulokset ovat varsin lupaavia ja alustavan arvioinnin perusteella kipsituhkastabilointi on varteenotettava vaihtoehto teräsverkoille. Otteita projektin aikaisista huomioista (Tiehallinto S14): Materiaalit Rakentamisessa käytettävän fosfokipsin tulisi olla tuoretta, koska pitkä varastointiaika paakkuunnuttaa kipsin ja siten voi huonontaa sekoitustulosta. Kipsiä voi kuljettaa ja varastoida peittämättä. Lentotuhkan ominaisuudet huononevat kostutuksen ja pitkän varastointiajan seurauksena. Kostutus on kuitenkin tehtävä, mikäli tuhkaa käsitellään lyhyenkin aikaa avoimessa tilassa. Lentotuhkan kostutus on tehtävä tasaisesti, jotta sekoituksesta tulisi mahdollisimman tasalaatuista. Tuhka on varastoitava mahdollisimman lyhyen aikaa kasalla ja se on tällöin peitettävä kuivumisen/kastumisen välttämiseksi. Varastointipaikan tulee olla ojitettu tai läpäisevästä maalajista tehty, etteivät sadevedet pääse imeytymään kasaan alhaalta päin. Stabiloinnin sideaineessa on hyvä käyttää kipsin lisänä tuhkaa, koska laboratoriotutkimusten perusteella tällöin saavutetaan parempi rasituskestävyys ja suurempi pitkäaikaislujuus kuin pelkkää kipsiä käytettäessä. Samoissa tutkimuksissa on todettu, että kuona-sementti -seosta käytettäessä rasituskokeiden tulokset ovat lupaavampia ja lujuuden kehittyminen jatkuu pidempään kuin vain yleissementtiä käytettäessä. Sekoitus Kipsituhkan sekoitus tehtiin Rautavaaran projektissa asemasekoittimella, jolla sekoitustuloksesta tuli suhteellisen homogeenista. Aikaisemmassa projektissa (Maaninka) käytettiin myös asemasekoitinta, mutta laatu ei ollut aivan yhtä tasaista johtuen ehkä lähtömateriaaleista olleista paakuista. Aumasekoitinta käytettäessä materiaalit sekoittuivat hyvin. Jos lähtömateriaaleissa on kovia kokkareita, ei sekoitin pysty niitä rikkomaan ja valmiiseen rakenteeseen jää lujuutta heikentäviä (kipsi)paakkuja. Sekoitusprosessissa ei havaittu ongelmia Rautavaarassa. Kipsin ja tuhkan syöttö hihnakuljettimilla sujui odotuksia paremmin, mutta työllisti koko ajan 1-2 henkeä pyöräkuormaajan lisäksi. Jatkuvatoiminen sekoitin olisi ollut annossekoitinta tehokkaampi vaihtoehto. Aumasekoitusta käytettäessä olisi hyvä tehdä sekoitusaumoja mahdollisimman valmiiksi jo edellisenä päivänä, jotta rakentaminen saataisiin käyntiin ajoissa. Sekoitusvaiheessa materiaaleihin ei vettä lisätä, sillä stabiloinnissa vedenlisäys tehdään tarvittaessa ennen jyrsintää tai jyrsinnän ohessa. Jos valmis kipsituhka-seos on liian kosteata (w >14 %), alkaa se tarttua kuorma-autojen lavoihin kiinni haitaten purkamista. Rakentaminen Tässä projektissa kipsituhkan levitykseen käytettiin asfalttilevitintä, jolla saatiin stabilointia varten tehtyä tasainen, esitiivistetty kerros ilman sideaineseoksen leviämistä ojiin. Ensimmäisellä kipsituhkakohteella v (Maaninka) käytettiin levittämiseen tiehöylää, joka oli epätarkempi kuin asfaltinlevitin eikä siksi niin suositeltava vaihtoehto. Tiivistys sujui hyvin tavallisella valssijyrällä, pienenä ongelmana oli materiaalin tarttuminen valssiin. Tiivistys on tehtävä huolellisesti koko rakenteen leveydeltä ja erityinen huomio on kiinnitettävä reunoihin. Rautavaaran koekohteella oli sateesta johtuen sta- Rautavaara.doc 12

15 biloinnissa riittävästi vettä ja siellä rakenne tiivistyi hyvin sekä pysyi urautumatta ilman murskesuojausta seuraavan päivän päällystykseen asti. Stabilointityössä tarvitaan normaalisti vedenlisäystä, jotta parhaan tiivistystuloksen antava vesipitoisuusalue saavutettaisiin. Stabilointi ei ole kovinkaan herkkä sateelle, päinvastoin liian kuiva ja lämmin keli aiheuttaa stabiloitavan pinnan pölyämistä. Lisäksi lämmin keli voi kuivattaa jyrsittyä tietä ja aiheuttaa siten ongelmia tiivistämiselle. Osassa stabilointia jätettiin tasausmurske pois pehmeän asfalttibetonin alta. Päällystyksen tehneiden henkilöiden kommenttien mukaan tämä ei vaikuttanut millään tavoin päällystämisen sujuvuuteen. Päällystyksen aikana muutamassa kohdin nousi pinnalle vettä joko asfalttibetonista tai stabiloinnista, mutta jatkuvasta sateesta huolimatta päällystys onnistui hyvin. Johtopäätöksiä kipsituhkastabiloinnista Fosfokipsi+lentotuhka+masuunisementti on toimiva sideaineseos, jolla on hyvät pitkäaikaislujittumisominaisuudet. Työn toteutus onnistuu erittäin hyvin, vaikka sääolot olisivat hankalat; esim. ainakaan vähäinen sade ei estä työskentelyä. Sideaineen sekoitus onnistuu hyvin myös asfalttiasemalla. Tulevissa projekteissa voisi sekoittamiseen kokeilla tehokkaampaa jatkuvatoimista sekoitinlaitteistoa. Myös aumasekoitinta on mahdollista käyttää. Asfalttilevitin- ja jyrsinstabilointilaitteet ovat tehokkaita ja antavat työlle hyvän laadun. Sideaineseoksen sekoittamiseksi rakenteeseen jyrsinstabilointitekniikka on hyvän lopputuloksen kannalta itse asiassa välttämätön. Päällyste voidaan tehdä suoraan stabiloinnin päälle. Tämä on sekä edullisempi että teknisesti toimivampi vaihtoehto kuin tasausmurskeen käyttö edellyttäen, että päällystystyö voidaan tehdä nopeasti stabiloinnin jälkeen. Rakennuskustannuksiltaan kipsistabilointi tulee isommissa kohteissa jonkin verran edullisemmaksi kuin teräsverkkorakenne (projektin laskelmat). Kipsistabiloinnilla saadaan selvästi paremmat kantavuudet kuin teräsverkkorakenteella. Teräsverkkoa käytettäessä kantavuuslisäys oli hieman yli 20 MPa, kun 200 mm kipsistabiloinnilla saatiin 320 MPa ja 250 mm stabiloinnilla liki 500 MPa kantavuuslisäykset. Seurannan perusteella kipsistabiloinnilla saavutetut ominaisuudet myös säilyvät hyvin. Viitteet Mäkelä ym Mäkelä, E., Wahlström, M., Mroueh, U-M., Keppo, M. ja Rämö, P Kivihiilivoimaloiden rikinpoistotuotteiden ja lentotuhkan hyötykäyttö maarakentamisessa. VTT julkaisuja 809. Tiehallinto S14. Vähäliikenteisten teiden taloudellinen ylläpito tutkimusohjelma S14. VNa 591/2006. Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa Rautavaara.doc 13

Kannattaako kannukaatosaumaus?

Kannattaako kannukaatosaumaus? Kannattaako kannukaatosaumaus? 1 Birgitta Puurunen Kannattaako kannukaatosaumaus? Sisäisiä julkaisuja 28/2003 Tiehallinto Helsinki 2003 2 Kannattaako kannukaatosaumaus? Kannen kuvat: Markku Seppänen ISSN

Lisätiedot

Menetelmäkuvaus TPPT 13

Menetelmäkuvaus TPPT 13 TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET TUTKIMUSOHJELMA 1994-2001 Menetelmäkuvaus TPPT 13 Espoo, 5.12.2001 TIEN RAKENNEKERROSTUTKIMUKSET Antenni Leena Korkiala-Tanttu Heikki Onninen VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Lisätiedot

Massastabilointika sikirja 24.6.2014

Massastabilointika sikirja 24.6.2014 0 Massastabilointika sikirja 24.6.2014 Massastabilointikäsikirja 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 4 2. MASSASTABILOINTIMENETELMÄ JA LAITTEISTOT... 6 2.1 Menetelmän yleiskuvaus... 6 2.2 Menetelmän etuja...

Lisätiedot

Syvästabiloinnin laadunvalvontamenetelmien kehittäminen Tiehallinnon selvityksiä 25/2003

Syvästabiloinnin laadunvalvontamenetelmien kehittäminen Tiehallinnon selvityksiä 25/2003 Leena Korkiala-Tanttu ja Jouko Törnqvist Syvästabiloinnin laadunvalvontamenetelmien kehittäminen Tiehallinnon selvityksiä 25/2003 Leena Korkiala-Tanttu ja Jouko Törnqvist Syvästabiloinnin laadunvalvontamenetelmien

Lisätiedot

Tunnin pilotti Talvihoidon toimenpideajan lyhentämisen vaikutus liikenneturvallisuuteen. Tielaitos 47/2000. Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja

Tunnin pilotti Talvihoidon toimenpideajan lyhentämisen vaikutus liikenneturvallisuuteen. Tielaitos 47/2000. Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja Tielaitos Tunnin pilotti Talvihoidon toimenpideajan lyhentämisen vaikutus liikenneturvallisuuteen Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 47/2000 Helsinki 2000 TIEHALLINTO Tie- ja liikennetekniikka Tielaitoksen

Lisätiedot

Aurinkolämmön varastointi Östersundomissa

Aurinkolämmön varastointi Östersundomissa 1 16X170289 24.1.2014 Aurinkolämmön varastointi Östersundomissa 2 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry Finland Oy:n antamaa

Lisätiedot

KUORMITUSKESTÄVYYSMITOITUS - PÄÄLLYSRAKENTEEN VÄSYMINEN

KUORMITUSKESTÄVYYSMITOITUS - PÄÄLLYSRAKENTEEN VÄSYMINEN TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET TUTKIMUSOHJELMA 1994-2001 Menetelmäkuvaus TPPT 17 Espoo, 22.11.2001 KUORMITUSKESTÄVYYSMITOITUS - PÄÄLLYSRAKENTEEN VÄSYMINEN Kuormituskertaluku Päällysteen väsymiskriteeri

Lisätiedot

KELIRIKON TAKIA ASETETTAVIEN PAINORAJOITUSTEN HYÖDYT JA HAITAT

KELIRIKON TAKIA ASETETTAVIEN PAINORAJOITUSTEN HYÖDYT JA HAITAT TEKNILLINEN KORKEAKOULU Rakennus- ja ympäristötekniikan osasto KELIRIKON TAKIA ASETETTAVIEN PAINORAJOITUSTEN HYÖDYT JA HAITAT Hanne Strandvall Diplomityö, joka on tehty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

Paikallisen alilujuuden (mis-match) vaikutus muokkaamalla lujitettujen austeniittisten ruostumattomien terästen hitsausliitosten ominaisuuksiin

Paikallisen alilujuuden (mis-match) vaikutus muokkaamalla lujitettujen austeniittisten ruostumattomien terästen hitsausliitosten ominaisuuksiin TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-06034-09 Paikallisen alilujuuden (mis-match) vaikutus muokkaamalla lujitettujen austeniittisten ruostumattomien terästen hitsausliitosten ominaisuuksiin Kirjoittajat: Luottamuksellisuus:

Lisätiedot

Myös nollavaihtoehdon osalta on arvioitu syntyvä ympäristökuormitus (päästöt, liikennemäärät ym.) ja sitä on verrattu toteutusvaihtoehtoihin.

Myös nollavaihtoehdon osalta on arvioitu syntyvä ympäristökuormitus (päästöt, liikennemäärät ym.) ja sitä on verrattu toteutusvaihtoehtoihin. 78/(260) 6 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN RAJAUS Jätteenpolton merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät jätteen palamisprosessissa syntyviin päästöihin sekä polttoaineiden kuljetuksiin. YTV:n jätevoimalahankkeen

Lisätiedot

Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote. N:o 25 PELTOVILJELYN RAVINNE- HUUHTOUTUMIEN VÄHENTÄMINEN PELLON VESI- TALOUTTA SÄÄTÄMÄLLÄ LOPPURAPORTTI

Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote. N:o 25 PELTOVILJELYN RAVINNE- HUUHTOUTUMIEN VÄHENTÄMINEN PELLON VESI- TALOUTTA SÄÄTÄMÄLLÄ LOPPURAPORTTI Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote N:o 25 PELTOVILJELYN RAVINNE- HUUHTOUTUMIEN VÄHENTÄMINEN PELLON VESI- TALOUTTA SÄÄTÄMÄLLÄ LOPPURAPORTTI Salaojituksen tutkimusyhdistys ry Simonkatu 12 A 11 00100

Lisätiedot

Eräiden Espoon järvien kunnostustarpeen arviointi

Eräiden Espoon järvien kunnostustarpeen arviointi Uudenmaan ympäristökeskuksen raportteja 20 2009 Eräiden Espoon järvien kunnostustarpeen arviointi Anne-Marie Hagman Uudenmaan ympäristökeskus UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 20 2009 Eräiden Espoon

Lisätiedot

RAPORTTI: TALVIVAARAN SANEERAUKSEEN LIITTYVÄT PIILORISKIT

RAPORTTI: TALVIVAARAN SANEERAUKSEEN LIITTYVÄT PIILORISKIT 1 RAPORTTI: TALVIVAARAN SANEERAUKSEEN LIITTYVÄT PIILORISKIT 11.2.2014 Tämä raportti on tehty Suomen luonnonsuojeluliiton pyynnöstä, ja suunnattu kaikille Talvivaaran saneeraukseen liittyville osapuolille.

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajonoongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta Nuijamaa Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajono-ongelman lieventämien välillä

Lisätiedot

TERMINAALIKÄSIKIRJA VTT-R-08634-11. Biopolttoaineterminaalit Ohjeistus terminaalien perustamiselle ja käytölle. Impola Risto Tiihonen Ismo

TERMINAALIKÄSIKIRJA VTT-R-08634-11. Biopolttoaineterminaalit Ohjeistus terminaalien perustamiselle ja käytölle. Impola Risto Tiihonen Ismo TERMINAALIKÄSIKIRJA VTT-R-08634-11 Biopolttoaineterminaalit Ohjeistus terminaalien perustamiselle ja käytölle Impola Risto Tiihonen Ismo 30.11.2011 2 (38) Alkusanat Tämä biopolttoaineterminaalien perustamista

Lisätiedot

Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen

Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen Kemian tekniikan korkeakoulu Materiaalitekniikan tutkinto-ohjelma Jyri Lehtoranta Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin

Lisätiedot

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina Kuva: Helsingin Energia Toimeksiantaja: Energiateollisuus ry 29. elokuuta 2013 Laatinut: Bionova Consulting Panu Pasanen, Tytti Bruce,

Lisätiedot

OLKILUODON JA LOVIISAN

OLKILUODON JA LOVIISAN OLKILUODON JA LOVIISAN VOIMALAITOSTEN YDINJÄTEHUOLTO Yhteenveto vuoden 2007 toiminnasta Kansikuvassa Vuojoen kartanon vuonna 2007 kunnostettu orangeria, joka toimii kokous- ja neuvottelutilana. Kuva: Jussi

Lisätiedot

Helsingin metron automatisoinnin historia ja perustelut

Helsingin metron automatisoinnin historia ja perustelut Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Rakennus- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma Helsingin metron automatisoinnin historia ja perustelut Kandidaatintyö 3.5.2013 Juhana Hietaranta Aalto-yliopisto,

Lisätiedot

Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia. Antti Karhos

Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia. Antti Karhos Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia Antti Karhos Laatuprojektin tuloksia 1. Lukki-kirjastojen laatuprojekti Lukki-kirjastojen laadunarviointi toteutettiin vuosien 2011-12 aikana. Se jakautui kahteen

Lisätiedot

Itäväylän seuturaitin parantaminen

Itäväylän seuturaitin parantaminen Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston selvityksiä 2004:1 Itäväylän seuturaitin parantaminen pyöräilyn pääväylän kehittäminen pienillä toimenpiteillä Esipuhe Tässä pilottisuunnitelmassa

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Reaaliaikaisen GPS-mittauksen laatu

Reaaliaikaisen GPS-mittauksen laatu Maanmittaus 80:1-2 (2005) 5 Maanmittaus 80:1-2 (2005) Saapunut 23.3.2005 Hyväksytty 31.8.2005 Reaaliaikaisen GPS-mittauksen laatu Pasi Häkli ja Hannu Koivula Geodeettinen laitos, Geodesian ja geodynamiikan

Lisätiedot

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 1/32 ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 2/32 Harjunpään energiantuotanto - ja aluelämpöselvityksen raportti Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

YKSITYISTIEN PARANTAMINEN Suunnittelun ja toteuttamisen perusteet

YKSITYISTIEN PARANTAMINEN Suunnittelun ja toteuttamisen perusteet YKSITYISTIEN PARANTAMINEN Suunnittelun ja toteuttamisen perusteet Esko Hämäläinen Yksityistiejulkaisut 1 Tämä sähköinen nettijulkaisu sisältää valikoidun osan painetusta kirjasta YKSITYISTIEN PARANTAMINEN

Lisätiedot

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Sisältö OSA 1: Yleiset määräykset ja ohjeet... 2 1 Yhteystietoja... 2 2 Töissä noudatettavat asiakirjat... 3 3 Ennen työn

Lisätiedot

JUURIKASSARKA. Nr 1 2006. Juurikassarka 1/2006-1

JUURIKASSARKA. Nr 1 2006. Juurikassarka 1/2006-1 JUURIKASSARKA Nr 1 2006 Juurikassarka 1/2006-1 JUURIKAS- SARKA 1/2006 19. vuosikerta Päätoimittaja Nils Lindroos Toimitussihteeri Marte Römer-Lindroos Taitto Marte Römer-Lindroos Julkaisija Sokerijuurikkaan

Lisätiedot

VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa

VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa 52K30045.50 VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa Ympäristövaikutusten arviointiselostus COPYRIGHT PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä

Lisätiedot

TULOKSET Järki Lanta 30.11.2014 0

TULOKSET Järki Lanta 30.11.2014 0 TULOKSET Järki Lanta 30.11.2014 0 Sisällys Yhteistyöesimerkit Järki Lanta hankkeessa... 2 Broileritilan lantayhteistyö... 3 Emolehmä- ja sikatilan lantayhteistyö... 3 Ison sikatilan lantayhteistyö... 4

Lisätiedot