VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)"

Transkriptio

1 Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja Kunelius Jari II varapuheenjohtaja Drake Mirja jäsen Haiko Leila jäsen Hakkarainen Teuvo jäsen Halonen Juhani jäsen Kananen Jussi jäsen Kekkonen Anssi jäsen Kekkonen Sonja jäsen Kemppainen Ilkka jäsen Koskela Jyrki jäsen Lindlöf Veikko jäsen Manninen Ilpo jäsen Minkkinen Tiina jäsen Muittari Ritva jäsen Niskanen Eija jäsen Pietiläinen Arvo jäsen Rihto Mervi jäsen Rossi Risto jäsen Suni Hannu jäsen Tuikkanen Tuija jäsen Wiik Sami jäsen Niskanen Anne 2. varavaltuutettu Körkkö-Närhi Eija 4. varavaltuutettu Byman Lars 2. varavaltuutettu Muut Kinnunen Janne kaupunginjohtaja Honkanen Tiina kaupunginsihteeri, pöytäkirjanpitäjä Holster Ritva sivistystoimen toimialajohtaja Käsmä Ari-Jukka talousjohtaja poistui klo Lappalainen Seppo ympäristötoimen toimialajohtaja Laurila Marja vt. perusturvan toimialajohtaja Savolainen Tapani teknisen toimen toimialajohtaja Piispanen Sisko henkilöstö- ja taloussihteeri poistui klo Poissa Arnberg Tuija jäsen Ijäs Seppo jäsen Koljonen Susanne jäsen Kuusela Miia jäsen Asiat 37-49

2 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Allekirjoitukset Mervi Paananen Puheenjohtaja Tiina Honkanen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Viitasaarella Eija Niskanen Jussi Kananen :t 37-41, Ilkka Kemppainen 42 Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella kaupungintalo, keskushallinnon osasto Pöytäkirjanpitäjä Tiina Honkanen

3 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/kaupunginvaltuusto 4 38 Pöytäkirjatarkastajien valinta/kaupunginvaltuusto 5 39 Varainhoitovuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen 6 40 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus v Wiitaunionin henkilöstöraportti Väliaikaisen lainarahoituksen myöntäminen Pasalan Viitakankaan kyläseura ry:lle Kaavoituskatsaus 2015/ Viitasaari Kuntalaisaloite uimahallin/ kuntosalin kausikortista Kuntalaisaloite katuvaloista ja roskakatoksesta/ Taimomäentie Valtuustoaloite sosiaalisten kriteerien käytöstä Viitasaaren kaupungin julkisissa hankinnoissa 47 Valtuustoaloite Kymönkosken viemäriverkon liittymismaksun palauttamista tai muulla tavoin korvaamista koskevasta selvityksestä Ilmoitusasiat/ kaupunginvaltuusto Muut asiat/ kaupunginvaltuusto 39

4 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuuston kokouksessa laillisuuden edellytyksenä on, että valtuus to kutsutaan koolle lain säännösten ja val tuuston työjär jestyksen mukaisesti. Kuntalain 58 :n mukaan kaupunginvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on saapuvilla. Läsnäolevien valtuutettujen lukumäärä selviää kokouksen alussa toimitetta vassa nimenhuudossa. Val tuuston ko kous kut su on julkipan tu ilmoitustau lulle ja ko kous kutsu ilmoitettu Viitasaaren Seu dussa Esityslista on lähe tetty pos titse val tuu te tuil le, kaupungin halli tuksen puheen johtajalle sekä sen jäsenil le Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Suoritetun nimenhuudon mukaan saapuvilla oli 23 varsinaista valtuutettua ja 3 varavaltuutettua eli yhteensä 26 valtuutettua. Kaupunginvaltuuston kokouk ses ta olivat poissa valtuutettu Miia Kuusela, jonka tilalla oli 2. va raval tuu tet tu Anne Niskanen, valtuutettu Susanne Koljonen, jonka tilalla oli 2. varavaltuutettu Lars Byman ja valtuutettu Tuija Arnberg, jonka tilalla oli 4. varavaltuutettu Eija Körkkö- Närhi sekä valtuutettu Seppo Ijäs. Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. kielto Toimenpiteet -

5 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjatarkastajien valinta/kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto on päättänyt jättää pöytäkirjan tarkastuksen kahden erik seen valittavan tarkastajan tehtäväksi. Merkitään, että kaupunginvaltuuston pöytäkirja on tarkastettavissa hallinto-osastolla maanantaina Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eija Niskanen ja Jussi Kananen. kielto Toimenpiteet -

6 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Varainhoitovuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen 38/201/2015 Kaupunginhallitus Kuntalain 68 :n 1 momentin mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kun nan hal li tuk sen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuo den maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkas tet ta vak si sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston kä si teltä väk si kesäkuun loppuun mennessä. Kuntalain 68 :n 2 momentin mukaan ti lin pää tök seen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liittee nä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toi min ta ker tomus. Mainitun pykälän 3 momentin mukaan tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemas ta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Maini tun pykälän 4 momentin mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat kun nanhal li tuk sen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kuntalain 68a :n 1 momentin mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodos taa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä kon ser niti lin pää tös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilin pää tös. Kuntalain 68a :n 2 momentin mukaan konsernitilinpäätös laa ditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yh dis tel mä nä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin ra hoitus las kel ma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja nii den käytöstä tilikauden aikana. Mainitun pykälän 3 momentin mukaan kon ser ni tu los las kel ma ja konsernin rahoituslaskelma saadaan jättää laa timat ta, jos sekä päättyneeltä tilikaudelta että sitä välittömästi edeltäneeltä tili kau del ta tytäryhteisöjen yhteenlaskettu liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on alle euroa. Konsernituloslaskelma ja konsernin ra hoi tus las kelma on kuitenkin aina laadittava, jos sekä päättyneeltä tilikaudelta että sitä vä lit tö mäs ti edeltäneeltä tilikaudelta tytäryhteisöjen taseiden yhteenlaskettu ar vo on ylittänyt yhden kolmasosan kuntakonsernin päättynyttä tilikautta edel tä neen tilikauden tasearvosta. Konsernitilinpäätöksen laatimisesta on työ- ja elinkeinoministeriön kir janpi to lau ta kun nan kuntajaosto antanut yleisohjeen vuonna Yleisohjeen mu kaan kunnan konsernitilinpäätös laaditaan kunnan ja sen tytäryhteisöjen se kä niiden kuntayhtymien, joissa kunta on jäsenenä, tilinpäätösten yh distel mä nä. Lisäksi kunnan konsernitilinpäätökseen yhdistellään kon ser ni yhtei sö jen omistusosuutta vastaava määrä osakkuusyhteisöjen voitosta tai tappios ta sekä oman pääoman muutoksesta (KPL 6 luku 12 ). Osak kuus yh teisö jen tietojen yhdistelyssä noudatetaan olennaisuuden periaatetta. Kuntalain 69 :n 1 momentin mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä sel vi tys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden to teu tu mi ses ta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on

7 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liit tyvis tä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kun ta konser nin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Kuntalain 69 :n 2 momentissa todetaan, että jos kunnan taseessa on kat tama ton ta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden ta sapai no tuk sen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan ta lous suun nitel man ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kun ta lain 69 :n 3 momentin mukaan kunnanhallituksen on toi min ta ker tomuk ses sa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Viitasaaren kaupungin konsernitilinpäätös tilikaudelta 2014 on valmistunut. Kunta Kunnan ulkoiset kokonaistulot olivat euroa ja ulkoiset ko konais me not olivat euroa. Kokonaistuloista oli valtionosuuksien osuus 28,5 % (29,7 % vuonna 2013), verotulojen osuus 26,9 % (27,6 % vuon na 2013), varsinaisen toiminnan toimintatuottojen osuus 38,2 (42,6 % vuon na 2013) ja muiden tuloerien osuus 6,4 % (0,1 % vuonna 2013). Ulkoisista kokonaismenoista oli varsinaisen toiminnan toimintakulujen osuus 93,5 % (92,9 % vuonna 2013), investointimenojen osuus 3,6 % (4,1 % vuonna 2013) ja muiden menoerien osuus 2,9 % (3 % vuonna 2013). Käyttötalouden ulkoisia toimintatuloja saatiin euroa ( euroa vuonna 2013) ja ulkoisia toimintamenoja oli eu roa ( euroa vuonna 2013), joten toimintakatteeksi muodostui euroa ( euroa vuonna 2013). Toimintatuottoja 2014 saatiin euroa arvioitua vähemmän ja toi minta ku lu ja oli euroa arvioitua vähemmän, joten toimintakate parani euroa arvioitua enemmän. Verotuloja saatiin euroa ( euroa vuonna 2013) ja niitä saatiin euroa arvioitua enemmän. Valtionosuuksia saatiin euroa ( euroa vuonna 2013) ja niitä saatiin eu roa arvioitua enemmän. Vuosikate oli euroa positiivinen eli 459 euroa/asukas. Vuonna 2013 vuosikate oli euroa positiivinen eli 227 euroa/asukas. Tilikauden tulos (tulos ennen varauksia ja rahastosiirtoja) oli euroa po si tii vi nen (vuonna euroa negatiivinen). Vuoden 2014 ti likau den ylijäämäksi muodostui euroa (vuona 2013 ylijäämää muodos tui euroa rahastojen muutoksen seurauksena). Taseessa on ker tynyt tä ylijäämää tilikauden lopussa euroa eli per asukas,

8 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto mu kaan lukien aikaisemmat ylijäämät ja tilikauden ylijäämä. Oma va raisuus as te nousi 48,40 prosenttiin (vuonna 2013 omavaraisuusaste oli 47,82 pro sent tia). Investointien nettohankintamenot olivat +2,1 miljoonaa euroa eli 318 euroa/asu kas, toisin sanoen kaikki investoinnit ennen lainan lyhennyksiä, korko ja ja poistoja saatiin maksettua tulorahoituksella. Poistot olivat eu roa vuonna 2014 ja euroa vuonna Lainojen määrä oli yhteensä euroa eli 4021 euroa/asu kas (vuoden 2013 lopussa lainoja oli yhteensä euroa eli 3806 euroa/asukas Konserni Viitasaaren kaupungin kirjanpidollisen kuntakonsernin vuonna 2014 muodos ti vat: - emoyhteisö Viitasaaren kaupunki - tytäryhteisöt Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy, Wiitaseudun Energia Oy, Vii ta saa ren Koulutuskiinteistö Oy, Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy sekä Keski tien Kauppakiinteistö Oy - kuntayhtymät Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ky se kä Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky - osakkuusyhtiöt Witas Oy, As. Oy Pihkurinsuu, Pohjoisen Keski-Suomen Verk ko pal ve lut Oy sekä Viitasaaren Liikennekiinteistö Oy. Olennaisuuden periaatteita noudattaen osakkuusyhteisöjä ei ole yhdistelty kau pun gin konsernitaseeseen. Konsernin ulkoiset toimintatuotot olivat euroa ( euroa vuonna 2013). Ulkoiset toimintakulut olivat euroa ( euroa vuonna 2013). Toimintakate oli euroa ( euroa vuonna 2013). Vuosikate oli positiivinen euroa. Tilikauden tulos (tulos ennen varauksia ja rahastosiirtoja) oli euroa po si tii vi nen ( euroa negatiivinen vuonna 2013). Ti lin pää tös siir tojen jälkeen tilikauden ylijäämä vuonna 2014 oli euroa ( euroa vuonna 2013). Konsernitaseessa on kertynyttä ylijäämää tilikauden lopussa 7,5 miljoonaa eu roa eli euroa/asukas mukaan lukien aikaisemmat ylijäämät ja ti likau den ylijäämä. Investointien nettohankintamenot olivat +2 miljoonaa euroa vuonna 2014 eli 259 euroa/asukas, toisin sanoen kaikki investoinnit ennen lainan ly hennyk siä, korkoja ja poistoja saatiin maksettua tulorahoituksella. Konsernin lainakanta oli vuoden 2014 lopussa euroa eli 7.039

9 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto eu roa/asu kas (vuoden 2013 lopussa euroa eli euroa / asukas). Liitejakelu: - Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Lisätiedot: Talousjohtaja Ari-Jukka Käsmä, puh ja kau pungin joh ta ja Janne Kinnunen puh Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää 1. hyväksyä toimintakertomuksen ehdotetun mukaisena varainhoitovuodelta 2014; 2. allekirjoittaa varainhoitovuoden 2014 tilinpäätöksen; ja 3. jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä tar kas tus lau takun nan arvioitavaksi. Kaupunginjohtaja ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja allekirjoittavat vah vis tus il moi tus kir jeen Talousjohtaja Ari-Jukka Käsmä esitteli vuoden 2014 tilinpäätöksen hal lituk sel le kokouksessa todeten mm. seuraavaa: - Toimialojen omat toimintatuotot ylittivät budjetoidun. Toimintatuotot koko nai suu des saan jäivät alle budjetoidun, johtuen perusturvalautakunnan saa mis ta myyntituotoista kunnilta ja kuntayhtymiltä. Myyntituottojen jää minen alle budjetoidun selittyy Pihtiputaan kunnan maksamista pe rus tur va menois ta, jotka jäivät selvästi alle budjetoidun. - Toimintakulujen osalta kaikki merkittävät kululajit alittivat talousarvion. Hen ki lös tö ku lu jen osalta alitusta tapahtui , ostopalveluiden to teuma oli 1,4 milj. alle budjetoidun, avustukset jäivät alle budjetoidun , muiden toimintakulujen kokonaissumma oli alle bud jetoi dun. - Toimintakate edelliseen vuoteen verrattuna parani, ja oli 2,5 milj. parem pi kuin talousarviossa ennakoitiin. - Vuosikate oli 3 milj. euroa talousarviota parempi, johtuen toimintakatteen jää mi ses tä alle budjetin ja valtionosuuksien ja verotulojen ennakoitua parem mas ta kehityksestä. - Verotulojen kasvu johtuu edellisinä vuosina tehtyjen veroprosentin ko rotuk sis ta. - Kasvu edelliseen vuoteen euroa ja kasvu talousarvioon nähden

10 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto euroa. - Valtionosuudet kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna ja kasvua talousarvioon verrattuna tuli euroa - Tilikauden ylijäämä on euroa ja tämä saavutettiin ilman kir jan pidol li sia kikkailuja. - Asukasluku laski edelleen(-109), kuten muinakin vuosina. - Työttömyysprosentti kasvoi, ja oli hieman korkeampi, mitä Kes ki-suomes sa keskimäärin. - Viitasaaren kaupungin rahoituslaskelma osoittaa, että kunnan normaalin toi min nan rahoitus on kunnossa ja kunta ei joudu ottamaan lainaa toi minnan pyörittämiseksi. - Toimialojen kannalta vuosi oli menestyksellinen ja toimintakatteella mitat tu na kaikki toimialat paransivat tulostaan. Toimiala: Toimintokate Säästö Yleishallinto 4,4 milj Perusturva 27,7 milj Sivistys 10,2 milj Tekninen , Ympäristö , Kaupunginhallitus päätti 1. hyväksyä toimintakertomuksen ehdotetun mukaisena varainhoitovuodelta 2014; 2. allekirjoittaa varainhoitovuoden 2014 tilinpäätöksen; ja 3. jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä tar kas tus lau takun nan arvioitavaksi. Kaupunginjohtaja ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja allekirjoittivat vah vis tus il moi tus kir jeen. Merkitään, että talousjohtaja Ari-Jukka Käsmä oli hallituksen kuultavana tä män asian käsittelyn aikana klo Toimenpiteet kielto Ote + tilinpäätös tilintarkastaja, otteet tarkastuslautakunta, talousjohtaja, kau pun gin sih tee ri

11 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessa esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille Tilintarkastuskertomus on luovutettu tarkastuslautakunnalle Oheismateriaali: Tilintarkastuskertomus vuodelta 2014 Raportti tilinpäätöksen 2014 tarkastuksesta. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta päättää: - saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi - esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2014 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Hyväksyttiin. Merkitään, että talousjohtaja Ari-Jukka Käsmä oli tämän pykälän aikana kuultavana klo Toimenpiteet kielto Jatkokäsittelyyn kaupunginvaltuustoon Kaupunginvaltuusto Liitejakelu: - Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus Tilintarkastuskertomus vuodelta Raportti tilinpäätöksen 2014 tarkastuksesta. Kaupunginvaltuusto päättää - merkitä tilintarkastuskertomuksen tiedoksi; sekä

12 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto hyväksyä vuoden 2014 tilinpäätöksen ja myöntää tilintarkastajan ja tar kastus lau ta kun nan esityksen mukaisesti vastuuvapauden kunnan hallintoa ja talout ta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville vi ranhal ti joil le tilikaudelta Talousjohtaja Ari-Jukka Käsmä esitteli tilinpäätöksen valtuutetuille ja oikai si samalla sivulla 31 olevat virheelliset lukutiedot vuoden 2014 osalta, jot ka korjataan alkuperäiseen tilinpäätösasiakirjaan: 1000, % - toimintakulut 71718, 93,3 % - käyttötalousinvestoinnit 3,7, % - korkokulut muut rahoituskulut 95 - loppusumma Puheenjohtaja esitti tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kä sit te ly jär jestyk sen tämän jälkeen siten, että ensin pidetään ryhmäpuheenvuorot, sen jälkeen yleiskeskustelu ja lopuksi käydään yksityiskohtainen käsittely. Valtuuston I varapuheenjohtaja Eero Pulkkinen esitti Keskustan ja KD:n ryh mä pu heen vuo ron todeten, että ryhmä hyväksyy v tilinpäätöksen ja vas tuu va pau den myöntämisen tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan esityk sen mukaisesti korostaen sitä, että säästöjä on haettu ja niitä on löydetty ja mikä parasta, palvelutaso on saatu säilymään edelleen hyvänä. Samalla Pulk ki nen peräänkuulutti mm. hyviä ideoita keskustan kehittämiseksi ja tote si, ettei laajakaistahanke valitettavasti edennyt tilinpäätösvuoden aikana tu lok seen. Tontti- ja asuntotarjonta on ollut hyvällä tasolla, mutta työt tömyys as te on ollut aivan liian korkea, mikä uhkaa kaupungin elinvoiman kehit tä mis tä. Terveydenhoidon tilanne on ollut hyvä ja samoin kuntalaisten tur val li suus. Vaikka Viitasaaren putoaminen kriisikunnaksi ei näytä tänä päi vä nä mahdolliselta, tulee kriisikunnan kriteereitä kuitenkin tarkkailla, täl lä hetkellä kuudesta kriteeristä kolme täyttyy. Leimallista va rain hoi to vuote na on ollut suuri epävarmuus tulevista ratkaisuista, etenkin sote- uu dis tuksen ja kuntauudistuksen osalta. Valtuutettu Sonja Kekkonen esitti SDP:n ryhmäpuheenvuoron todeten mm., että tulos oli taloudellisessa mielessä erittäin hyvä ja SDP:n valtuustoryhmä kannattaa v tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen hy väk sy mis tä ja vastuuvapauden myöntämistä kunnan hallintoa ja taloutta hoi ta neil le toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville vi ran hal ti joille tilikaudelta Vuosi 2014 oli erittäin haastava, mutta yritysten tulevaisuudenusko ei ole laantunut, mitä on auttanut mm. val tioneu vos ton päätös ottaa alueemme korkeamman tuen piiriin ja Äänekosken

13 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto bio tuo te teh das. Ryhmä pitää erittäin tärkeänä ennaltaehkäisyn merkitystä eri tyi ses ti vanhustenhuollon ja lastenhuollon osalta. Alkanut hallituskausi tu lee todennäköisesti ravistelemaan kuntakenttää rajusti. Valtuutettu Ilpo Manninen esitti Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron tode ten että parempaan suuntaan ollaan menossa. Verotulot ovat kasvaneet kun veroprosenttia on nostettu ja valtionavut vielä kasvoivat, mutta tuskin enää ensi vuonna. Sivistystoimi ansaitsee erityiskiitokset jämäkästä toi minnas ta valtuuston tahdon mukaisesti. Monet asiat ovat tulleet henkilökunnan sel kä na has ta. Velaksi eletään edelleenkin. Vesi- ja lämpömaksuja on nos tettu vuosittain. WYP pitää saada toimimaan niin, että se tulee omillaan toimeen, taloutta ei voida paikata muutaman vuoden välein. Tilintarkastajan ra por tis sa on todettu, että ei ole toimeenpantu riittävästi kuntalaissa ja valtuus ton päätöksessä tarkoitettuja järjestelmällisiä ja dokumentoituja me nette ly ta po ja riskienhallinnassa. En esitä minkäänlaista vastuuvapautta en nen kuin nämä on selvitetty. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Hannu Suni totesi, että mistään vää rinme net te lyis tä ei ole kysymys, vaan että järjestelmällisyys ja analyyttisyys ris kien hal lin nan menetelmän kytkemisestä johtamisjärjestelmään puuttuu vie lä. Talousjohtaja Ari-Jukka Käsmä totesi, että tilinpäätöksessä sivulla 23 on se lon te ko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisessä. Kaupunginjohtaja kertoi, että kaupunginhallitus hyväksyi päi vi tetyt Wiitaunionin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeet sekä esi tyksen toimintasuunnitelmaksi lomakkeineen toimialoille ja oman ra por toin tilo mak keis ton tytäryhtiöille. Toimialoja ja tytäryhtiöitä koulutettiin erikseen lo mak kei den käyttöön. Tilintarkastajan mielestä tämä ei ollut kuitenkaan riit tä vä, josta syystä uutta riskienhallintamallia on lähdetty kehittämään yhdes sä tilintarkastajan kanssa. Nyt järjestelmää ollaan edelleen kehittämässä ja lomakkeistoa uusimassa siten, että riskienhallinta viedään entistä yk sityis koh tai sem mal le ja analyyttisemmalle tasolle toimialoittain. Valtuutettu Jari Kunelius esitti Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron todeten, et tä ryhmä on hyväksymässä vuoden 2014 tilinpäätöksen ja vastuuvapauden myön tä mi sen tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti. Puheenjohtajan tiedustellessa, oliko edellisiin ryhmäpuheenvuoroihin täyden net tä vää, valtuutettu Hannu Sunilla ei ollut täydennettävää KD:n puheen vuo ron osalta kuten ei myöskään valtuutettu Jyrki Koskelalla oman ryh män sä osalta. Tämän jälkeen käytiin yleiskeskustelu, jossa valtuutettu Tuija Tuikkanen nos ti esille sivulla 10 olevan varajäsenen väärän tiedon, minkä osalta puheen joh ta ja totesi, että tieto korjataan.

14 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Valtuutettu Ilpo Manninen nosti esiin sivulla 23 olevan riskienhallinnan järjes tä mi sen tärkeyden sekä totesi maininnan "Toimintavuoden 2014 aikana ei ole tullut ilmi tapauksia, joissa lakia tai hyvää hallintotapaa olisi rikottu" ole van väärin, kun hallinto-oikeus kumosi valtuuston päätöksen laa ja kais tahank kees ta. Talousjohtaja totesi, että hallintotavan osalta ei ole tietoisesti toimittu väärin eikä lakia rikottu kun hallinto-oikeus on palauttanut valtuuston pää töksen. Jos ko. hallinto-oikeuden päätös tulisi erikseen mainita, tulisi myös muut kin hallinto-oikeuden päätökset vastaavasti tuoda esille. Valtuutettu, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Hannu Suni totesi, että sisäi sil le tarkastajille on järjestetty koulutusta ja heidän huomiotaan on kiinni tet ty tarkastussuunnitelman tekemiseen. Samoin raportit ovat tulleet tarkas tus lau ta kun nal le tiedoksi eikä niissä ole ollut tarkastuslautakunnalla huo mau tet ta vaa, nehän ovat ensisijaisesti johdon apuvälineitä. Samoin valtuutettu Ilpo Manninen tiedusteli sivun 24 osalta, milloin Wii taseu dun Yrityspalvelu Oy:lle saadaan sellainen roti, että yhtiö rupeaa toi mimaan omillaan. Edelleen Manninen totesi, että sivulla 155 takaukset on esitet ty könttäsummana, kun ne aikaisemmin oli eritelty ja toivoi jatkossa aiem man menettelyn noudattamista. Kaupunginjohtaja totesi, että tietoisesti asiat on haluttu kirjoittaa auki ja mm. WYP:n osalta hallitus on jo perustanut työryhmän WYP:n talouden tasa pai not ta mi sek si. Samoin Pihtiputaan ja Viitasaaren hallitusten yh teis kokouk ses sa suositeltiin, että edelleen sisäiset tarkastajat luot tamus hen ki löis tä nimetään, minkä lisäksi voidaan vuosittain ostaa jonkin verran myös ammattitarkastuspalveluita tarvittaessa. Talousjohtaja totesi, että takaukset on esitetty suositusten mukaisesti ja että esi tys ta paa olisi tarpeen nykyisestäkin vielä tiivistää. Tämän jälkeen v tilinpäätös ja toimintakertomus sekä ti lin tar kas tusker to mus käytiin yksityiskohtaisesti kokouksessa läpi. Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tilintarkastuskertomuksen tiedoksi sekä hyväksyä vuoden 2014 tilinpäätöksen ja myöntää tilintarkastajan ja tar kastus lau ta kun nan esityksen mukaisesti vastuuvapauden kunnan hallintoa ja talout ta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville vi ranhal ti joil le tilikaudelta

15 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Toimenpiteet Kunnallisvalitus Ote talousjohtaja, kirjanpito

16 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunnan arviointikertomus v /201/2015 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan on kuntalain mukaan valmisteltava päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta keskustelee arviointikertomuksen v tekstiosista ja päättää jatkaa tämän laatimista seuraavassa kokouksessa jolloin on jo lopulliset tilinpäätöstiedot käytettävissä. Toimenpiteet Hyväksyttiin. kielto Jatkokäsittelyyn seuraavaan kokoukseen Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta kuulee talousjohtaja Ari-Jukka Käsmän selonteon Viitasaaren kaupungin tilinpäätöksestä vuodelta Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja esitteli laatimaansa luonnosta Viitasaaren tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta Lautakunnan jäsenet tutustuivat luonnokseen ja keskustelivat sen sisällöstä. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja: Arviointikertomuksen laadintaa jatketaan seuraavassa kokouksessa Toimenpiteet Hyväksyttiin. Merkitään, että talousjohtaja oli estynyt saapumasta tähän kokoukseen. kielto Jatkokäsittelyyn seuraavaan kokoukseen

17 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta asian käsittely jatkuu. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja: Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen laadintaa vuodelta 2014 jatketaan Päätetään, että nyt yhdessä valmiiksi saatu Viitasaaren kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus allekirjoitetaan Liite: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2014 Toimenpiteet Hyväksyttiin. Merkitään, että tämän päätöksen aikana kokouksesta esteellisenä poistuivat jäsenet Virpi Hämäläinen ja Eero Pulkkinen päätettäessä Wiitaseudun Yrityspalvelun kohtaa 5.3 klo 13:30-13:40. kielto Tiedoksi kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Liitejakelu: - Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2014 (toimitetaan valtuutetuille vii kol la 24). Kaupunginvaltuusto käsittelee tarkastuslautakunnan ar vioin ti ker to muk sen vuo del ta Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, valtuutettu Hannu Suni esitteli vuoden 2014 arviointikertomuksen nostaen esille kertomuksesta keskeisimpiä asioi ta ja todeten, että tarkastuslautakunta tulee jatkossakin käsittelemään vä li ar vioin nin varsinaisen tilinpäätösarvioinnin lisäksi.

18 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Toimenpiteet Kaupunginvaltuusto käsitteli tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuo del ta 2014 ja saattoi sen edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. kielto Ote tarkastuslautakunta, jatkokäsittelyyn kaupunginhallitus

19 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Wiitaunionin henkilöstöraportti /100/2015 Kaupunginhallitus Henkilöstösihteeri on valmistellut vuoden 2014 Wiitaunionin hen ki lös tö rapor tin. Raportissa on kuvattu henkilöstön määrää, rakennetta, terveydellistä toi min ta ky kyä, palkkausjärjestelmiä, palkitsemista ja yhteistoimintaa. Rapor tis sa on sekä kuntakohtaisia, että toimialakohtaisia tietoja. Wiitaunionissa henkilöstömäärä oli yhteensä 944 henkilöä (ei sis. si vu toimi sia). Vii ta saa ren tekniseltä toimelta siirtyi 66 henkilöä takaisin Pih ti putaan kun nan palvelukseen. Kaikilla muilla toimialoilla henkilöstömäärä on las ke nut, mut ta perusturvassa on palkattu 19 henkilöä lisää (mm. 13 lä hihoi ta jaa li sät tiin Viitasaaren kotihoitoon, AVI:n vaatimukset). Kohti pa rempaa työl li syyt tä Viitasaarelle -hankkeen kautta on työllistetty 86 henkilöä. Pih ti pu taal la on työl lis tet ty 32 henkilöä. Henkilöstömenot alittuivat budjetista kummankin kunnan osalta, Pih ti putaal la ja Viitasaarella Wiitaunionin sairauspoissaolot ovat laskeneet edellisen vuoden 14,6 kalenteripäivästä 14,1 pv/hlö. Yhteistyötoimikunta on käsitellyt henkilöstöraportin kokouksessaan Henkilöstöraportti on käsitelty myös Wiitaunionin johtoryhmässä se kä työvaliokunnassa. Wiitaunionin työvaliokunta on kokouksessaan päättänyt, että henkilöstöraportti viedään suoraan ilman hallitusten yhteiskokouksen kä sitte lyä hallitus- ja val tuus to kä sit te lyyn kunnissa. Henkilöstö- ja taloussihteeri Sisko Piispanen esittelee henkilöstöraportin ko kouk ses sa. Liitejakelu: - Henkilöstöraportti 2014 Lisätiedot: Henkilöstö- ja taloussihteeri Sisko Piispanen, puh Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Wiitaunionin henkilöstöraportin vuodel ta 2014 ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi Henkilöstö- ja taloussihteeri Sisko Piispanen esitteli henkilöstöraportin

20 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto kokouksessa. Hyväksyttiin. Merkitään, että Jussi Kananen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo Merkitään, että Sisko Piispanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo Toimenpiteet kielto Jatkokäsittelyyn kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto Liitejakelu: - Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstö- ja taloussihteeri Sisko Piispanen esittelee henkilöstöraportin val tuu te tuil le kokouksessa. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Wiitaunionin henkilöstöraportin vuo delta 2014 ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi Henkilöstö- ja taloussihteeri Sisko Piispanen esitteli henkilöstöraportin valtuu te tuil le kokouksessa. Toimenpiteet Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi Wiitaunionin henkilöstöraportin vuodel ta kielto Ote henkilöstö- ja taloussihteeri

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

Väliaikaisen lainarahoituksen myöntäminen Pasalan Viitakankaan kyläseura ry:lle

Väliaikaisen lainarahoituksen myöntäminen Pasalan Viitakankaan kyläseura ry:lle Kaupunginhallitus 145 25.05.2015 Kaupunginhallitus 157 01.06.2015 Kaupunginvaltuusto 42 15.06.2015 Väliaikaisen lainarahoituksen myöntäminen Pasalan Viitakankaan kyläseura ry:lle 325/220/2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 17:00-21:11 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 236 116 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika Perjantai 30.01.2015 klo 14:00-15:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167 Valtuusto 11.11.2013 AIKA 11.11.2013 18:00-20:20 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 171

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 17.02.2014 kello 18:00-19:12 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 29.09.2014 klo 14:00-15:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3. 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8

Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3. 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 23/2013 1 Kaupunginhallitus 26.08.2013 Sisällysluettelo Sivu 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8 350 Pöytäkirjat

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot