SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE"

Transkriptio

1 SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE

2 1. Johdanto 2. Kunta ja konserni 3. Viestinnän lähtökohdat 3.1 Sastamalan kaupungin strategia 3.2 Viestintää ohjaava lainsäädäntö ja suositukset 3.3 Viestinnän tehtävät ja yleiset tavoitteet 3.4 Viestinnän periaatteet 3.5 Tiedostusvastuu 3.6 Kohderyhmät 4. Sisäinen viestintä 4.1 Intranet 4.2 Sähköposti 4.3 Työpaikkakokoukset 4.4 Välitön viestintä 4.5 Tiedotustilaisuudet henkilöstölle 5. Ulkoinen viestintä 5.1 Ohjeet kuulutusten ja ilmoitusten julkaisemiseen 5.2 Internet 5.3 Sosiaalinen media 5.4 Tiedotusvälineet 5.5 Tiedote 5.6 Tiedotustilaisuus 5.7 Tiedotuslehti 5.8 Asukastilaisuudet 6. Kriisiviestintä 7. Markkinointiviestintä LINKIT 1

3 1. Johdanto Viestintä eli kommunikaatio voidaan ymmärtää sekä sanomien siirtämiseksi että merkitysten tuottamiseksi. Lisäksi viestintä on määritelty yhteisyyden tuottamiseksi, jolloin olennaista ei ole tiedon tai informaation välittäminen vaan yhteisen ymmärryksen tuottaminen. Erilaisten viestinnän määritelmien ei tarvitse välttämättä olla toisiaan poissulkevia vaan niiden voidaan ymmärtää täydentävän toisiaan. Siten viestinnässä on samanaikaisesti kyse sanomien välittämisestä, merkitysten tuottamisesta ja yhteisen ymmärryksen rakentamisesta Kuntaviestintä on parhaimmillaan kunnan mainetta edistävää ja organisaatiota vahvistavaa toimintaa. Hyvä sisäinen viestintä mahdollistaa työn tekemisen tavoitteiden mukaisesti ja antaa työntekijöille valmiudet kertoa työnantajastaan oikeansisältöistä tietoa. Hyvin hoidettu viestintä myös lisää hallinnon läpinäkyvyyttä ja antaa asukkaille lisää osallistumis- ja vuorovaikutusmahdollisuuksia. Jotta viestintä olisi tehokasta ja menestyksekästä, tarvitaan hyvää suunnittelua, tehokasta toteuttamista ja viestinnän onnistumista mittaavia mittareita. Tämän viestintäohjeen tarkoituksena on toimia jokaisen Sastamalan kaupunkikonsernin työntekijän ohjenuorana tehokasta ja menestyksekästä viestintää suunniteltaessa ja toteutettaessa. Ohjeeseen on koottu niin viestintää ohjaavaa lainsäädäntöä kuin yleisiä ohjeistuksiakin. 2

4 2. Kunta ja konserni Voimassa olevan vuoden 1998 kuntalain mukaan kunta hoitaa lainmukaiset tehtävänsä ja voi ottaa hoitaakseen tehtäviä, jotka koskevat kunnan asukkaita ja jotka ei ole lainsäädännössä määrätty muille tahoille. Kunnat voivat toisten kuntien kanssa perustaa yksityisoikeudellisia yhteisöjä, kuten säätiöitä, järjestöjä tai osakeyhtiöitä hoitamaan yhteisiä asioita. Kaksi tai useampi kunta voi myös järjestää yhteisiä palveluita. Erityisesti pienet kunnat hoitavat erityisasiatuntemusta vaativat tehtävät yhteistyössä. Vaihtoehtoisesti kunta voi ostaa palveluja naapurikunnalta tai yksityiseltä järjestöltä. Sastamalan kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää 59-jäseninen kaupunginvaltuusto. Se mm. päättää kaupungin talouden ja rahoituksen perusteista sekä kaupungin hallinnon rakenteesta. Valtuusto myös valitsee luottamushenkilöt ja viranhaltijajohdon. Kaupunginvaltuusto valitaan kunnallisvaaleilla neljän vuoden välein. Kaupungin hallintoa johtaa 13-jäseninen kaupunginhallitus. Sen tehtävänä on valmistella kaupunginvaltuustossa käsiteltävät asiat ja huolehtia siitä, että valtuuston päätökset laitetaan täytäntöön. Kaupunginhallitus huolehtii myös kaupungin yleisestä kehittämisestä sekä valvoo viranhaltijoiden toimintaa ja kaupungin taloushallintaa. Lautakunnat ja johtokunnat valmistelevat kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi kuuluvat asiat ja huolehtivat päätösten täytäntöönpanosta. Lautakunnan tehtävänä on huolehtia toimialansa kehittämisestä sekä ohjata sen suunnittelua ja toteutusta. Kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnat kunnallisvaalikauden ajaksi neljän vuoden välein. Sastamala-konserniin kuuluu eri tytäryhteisöjä. 3

5 3. Viestinnän lähtökohdat 3.1. Sastamalan kaupungin strategia Kaupungin kaiken toiminnan lähtökohtana ja ohjenuorana voidaan pitää kaupungin strategiaa. Strategia määrittelee kaupungin vision, arvot ja strategiset menestystekijät. Sastamalan kaupungin perustehtävänä on pyrkiä edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Kaupunki vahvistaa seutukaupungin kilpailuasemaa luomalla kiinnostavia asuinympäristöjä. Sastamala pitää huolta hyvästä yrittäjyyden ilmapiiristä ja tekee kaupunkia tunnetuksi kirjan ja kulttuurin avulla. Kiikoisten, Punkalaitumen ja Sastamalan yhteistoiminta-alueen perustehtävänä on tukea terveyttä ja hyvinvointia kustannusvaikuttavilla, joustavilla ja oikea-aikaisilla palveluilla. Prosessien yhteistyö mahdollistaa asukkaiden oman hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitämisen sekä turvaavat terveellisen elinympäristön ihmisille ja eläimille. Kaupungin visiona on Kasvun Sastamala. Visio pitää sisällään henkisen ja aineellisen kasvun ja se on olemukseltaan lyhyt ja ytimekäs sekä selkeä viestittävä. Arvot taas toimivat toiminnan kivijalkana, joista voidaan etsiä kiinnekohtia eteen tuleville valinnoille. Sastamalan arvot ovat: yhteinen vahva tahtotila, asiakaslähtöisyys, rohkea realismi ja kestävä kehitys. Jotta kaupunkiyhteisössä voidaan saavuttaa asetettu visio, tarvitaan osatavoitteita joiden onnistumisen kautta visio kokonaisuudessaan toteutuu. Nämä strategiset menestystekijät määrittävät sen, minkä varaan tulevaisuutta rakennetaan. Sastamalan kaupungin strategiset menestystekijät ovat: a) ylivertainen ympäristö asukkaille, yrittäjyydelle ja elinkeinotoiminnalle b) puoleensavetävät työyhteisöt c) kirjan ja kulttuurin Sastamala d) lasten ja nuorten Sastamala e) monimuotoinen, elinvoimainen maaseutu ja kaupunki. Kaiken kaupungin viestinnän tarkoituksena on omalta osaltaan tukea kaupungin strategian toteutumista Viestintää ohjaava lainsäädäntö ja suositukset Sastamalan kaupungin viestintäohjeen lähtökohtana ovat perustuslain 12, kuntalain 29 sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (jäljempänä julkisuuslaki) 1, 19 ja 20. Perustuslain 12 :n mukaisen julkisuusperiaatteen mukaan viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei laissa erikseen toisin säädetä. Kaupungin viestinnässä tulee ottaa lisäksi huomioon perustuslain 10 :ssä, jossa on säädetty yksityisyyden suojasta. Kuntalain 29 :n mukaan kunnan on tiedotettava asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista. Julkisuuslain 1 :n mukaan viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei lailla erikseen toisin säädetä. Viranomaisen on julkisuuslain 19 :n mukaan pidettävä saatavissa asiakirjoja, joista selviävät tiedot valmisteilla olevista yleisesti merkittäviä kysymyksiä koskevista suunnitelmista, selvityksistä ja ratkaisuista. Lisäksi viranomaisen on annettava tietoja asioiden käsittelyvaiheesta, esillä olevista 4

6 vaihtoehdoista ja niiden vaikutusten arvioinneista sekä asiaan liittyvistä yksilöiden ja yhteisöjen vaikutusmahdollisuuksista. Julkisuuslain 20 :n mukaan viranomaisen on tiedotettava toiminnastaan ja palveluistaan, asioiden valmistelusta sekä yksilöiden ja yhteisöjen oikeuksista ja velvollisuuksista toimialaansa liittyvissä asioissa. Lisäksi maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa kaupunkia tiedottamaan kaavoituksesta, olemaan vuorovaikutuksessa asianosaisten kanssa ja laatimaan kaavoituskatsauksen. Kuntalain 29 :n mukaan tarvittaessa on lisäksi laadittava katsauksia kunnan palveluja, taloutta ja ympäristönsuojelua koskevista asioista. Asukkaille on myös tiedotettava, millä tavoin asioista voi esittää kysymyksiä ja mielipiteitä valmistelijoille ja päättäjille. Silloin, kun kaupungin tehtävä on annettu yhteisön tai säätiön hoidettavaksi, kaupungin on kuntalain 29 :n mukaan sopivin tavoin tiedotettava asukkailleen tällaisen yhteisön tai säätiön palveluista. Käytännössä tämä tapahtuu parhaiten niin, että tällaiset yhteisöt ja säätiöt hoitavat itse kaupungin antamien ohjeiden mukaisesti tiedottamisen omista palveluistaan, tai muulla kaupungin asianomaisen hallintokunnan kanssa sovitulla tavalla. Siksi nämä ohjeet koskevat soveltuvin osin myös sellaisia kaupungin asukkaita palvelevia yhteisöjä ja säätiöitä, joissa kaupungilla on määräysvalta tai joille on annettu hoidettavaksi kaupungille kuuluvia tehtäviä. Lailla säädettyjen tehtävien lisäksi kaupungin tiedotustoiminnan tehtävänä on toimia viestinnän keinoin kaupungin ja sen asukkaiden hyväksi. Tiedottamisen tulee antaa kaupunkilaisille sekä muille sidosryhmille oikeat ja riittävät tiedot kaupungin palveluista, päätöksenteosta ja toiminnasta. Kaupungin viestinnän tulee olla avointa, ajankohtaista, aktiivista ja oma-aloitteista sekä tasapuolista. Sen tärkein kohderyhmä ovat kaupungin asukkaat, joita kaupungin viestinnän tulee palvella. Lisäksi kaupungin viestinnän kohderyhmiä ovat myös muut Sastamalalle tärkeät sidosryhmät. Kuntaa koskeva tiedotusvelvollisuus koskee myös kuntakonsernia. Kunnan tehtävänä on tiedottaa kuntalaisille myös kunnan tehtävää hoitavan yhteisön tai säätiön toiminnasta. Tiedottamisvastuu pätee myös ostopalveluihin. Hallintosäännön mukaan ydinprosessin ja liikelaitoksen tulee huolehtia toimialaansa kuuluvien asioiden tiedottamisesta niin, että kaupungin asukkailla on mahdollisuus seurata niiden käsittelyä ja päätöksentekoa. Sastamalan kaupungin ja kunkin tytäryhtiön graafiset ohjeistukset määrittelevät ja linjaavat viestinnän yleisilmeen ja ohjeistavat visuaalisen ilmeen käytöstä eri medioissa. 5

7 3.3. Viestinnän tehtävät ja yleiset tavoitteet Hyvin hoidettu viestintä lisää kuntien hallinnon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä kuntalaisten osallistumis- ja vuorovaikutusmahdollisuuksia. (www.kunnat.net) Kunnan tehtävänä on hoitaa kunnan asukkaiden ja yhteisöjen julkiset palvelutehtävät Kuntalaisilla oikeus tietää, mitä kunnassa tapahtuu ja miten kunnan asioita hoidetaan. Viestintä edistää hyvinvointia ja luo edellytykset avoimelle vuorovaikutukselle. Antaa kuntalaisille mahdollisuuden vaikuttaa kaupungin toimintaan -> asioiden valmistelu, päätöksenteko ja muutoksenhaku. Viestintä edistää strategian ja siitä johdettujen tavoitteiden toteutumista. Hyvin hoidettu sisäinen viestintä edistää oman työn / työpaikan tavoitteiden yms. strategiatekijöiden tuntemusta parantaen työtyytyväisyyttä sekä henkilöstön luottamusta ja sitoutumista. Jatkuvalla henkilöstön ja johdon välisellä vuorovaikutuksella edistetään sitoutumista, varmistetaan työn sujuvuus ja kehittyminen sekä ajankohtaisen tiedon välittyminen. Yhteydenpito yrityksiin ja muihin yhteisöihin antaa mahdollisuudet yhteistyön jatkuvaan kehittämiseen ja yrittäjien tarpeiden parempaan huomiointiin. Markkinointiviestinnän tarkoituksena on houkutella alueelle uusia asukkaita, yrityksiä ja matkailijoita. Viestinnällä rakennetaan, tuetaan ja kehitetään kaupungin brändiä Viestinnän periaatteet avoimuus oikea-aikaisuus aktiivisuus tasapuolisuus asiallisuus totuudellisuus selkeys tehokkuus (useiden eri viestintäkanavien samanaikainen käyttö) viestintä kuuluu osana kaikkeen toimintaan ja päätöksentekoon viestintää tehdään yhteistyössä (yhtenäinen viesti) viestinnän seuranta esteettömyys / saavutettavuus 3.5. Tiedostusvastuu ja viestintäorganisaatio Konsernin viestintää linjaa ja ohjaa kaupunginhallitus. Konsernin käytännön tiedottamista johtaa kaupunginjohtaja, ydinprosessien johtajat, muut esittelevät viranhaltijat ja päälliköt vastaavat asiantuntijoina omien yksiköidensä tiedottamisesta. Hallintosäännön mukaan ydinprosessin ja liikelaitoksen tulee huolehtia toimialaansa kuuluvien asioiden tiedottamisesta niin, että kaupungin asukkailla on mahdollisuus seurata niiden käsittelyä ja päätöksentekoa. Ydinprosessien ja liikelaitosten johtajat päättävät ydinprosessin toimialaan kuuluvien asioiden tiedottamisesta ja asioiden tiedottajista, 6

8 Sisäisen tiedottamisessa pääperiaatteena voidaan todeta, että se tiedottaa, joka tietää. Tiedotus kuuluu kaikille viranhaltijoille ja työntekijöille ja siten myös jokainen viranhaltija ja työntekijä on velvollinen vähintään ohjaamaan asiakkaan oikean henkilön luo tietojen saamiseksi. Ajantasaisen, oikean ja johdonmukaisen ulkoisen viestinnän toteutumiseksi on tiedotusvastuista sovittava joko yksiköittäin tai projektikohtaisesti. Viestintä on kaksisuuntaista ja jokaisella organisaatiossa on myös velvollisuus etsiä ja pyytää lisää tietoa silloin, kun sitä työnsä suorittamiseksi tarvitsee, ensisijaisesti omalta esimieheltään. hallintojohtaja konsernin viestintätiimi ydinprosessien johtajat 3.6. Kohderyhmät Viestinnän keskeisimmät kohderyhmät ovat: asukkaat yritykset ja elinkeinoelämä vierailijat / matkailijat henkilöstö Viestintää suunniteltaessa ja toteutettaessa huomioidaan seuraavat keskeisimmät sidosryhmät: asukkaat henkilöstö media luottamushenkilöt elinkeinoelämä asukasyhdistykset muut kunnat ja kuntayhtymät muut viranomaiset keskeiset yhteistyötahot kuten yliopisto ja muut oppilaitokset, paikalliset järjestöt, seurat ja yhdistykset etu- ja ammattijärjestöt kansainväliset sidosryhmät mm. ystävyyskaupungit, EU-kontaktit 7

9 4. Sisäinen viestintä 4.1 Intranet Intranet toimii koko henkilöstön sisäisenä tiedonvälityspaikkana. Intranetiin on koottu kaikki ajankohtainen tieto sekä esim. henkilöstöä koskevat ohjeet. Kokonaisvastuu intranetistä on kaupungin keskushallinnolla, mutta myös muilla on mahdollisuus saada päivitysoikeus. Koko henkilöstön yhteisen intranetin lisäksi yksiköillä voi olla käytössään yksiköiden omia intranet-sivustoja, joille muulla henkilöstöllä ei ole pääsyä. Näiden sisäisten sivustojen käytön ohjeistukset sovitaan kunkin yksikön sisällä. Jokaisen työntekijän velvollisuutena on seurata intranetiä. Esimiesten tulee huolehtia, että myös henkilöstöllä, jolla ei ole vakituista päätetyöpistettä on kuitenkin mahdollisuus seurata intranetiä viikoittain. Intranetissä oleva tieto on sisäistä ts. se on tarkoitettu vain henkilöstön omaan käyttöön. Sastamalan kaupungin intranet 4.2 Sähköposti Sähköpostia käytetään sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän välineenä silloin kun halutaan lähettää kohdennettu viesti yhdelle henkilölle tai rajatulle ryhmälle. Koko henkilöstölle tarkoitetut tiedotteet yms. tuodaan julki intranetin kautta. Sähköposteissa käytettävät tunnisteet: Etunimi Sukunimi Nimike Katuosoite Postinumero ja toimipaikka Sähköpostiosoite Puhelinnumero Sähköpostiviestinnän pääperiaatteet: Henkilötietoja ja arkaluontoisia tietoja ei lähetetä sähköpostitse. Viestin aihe tulisi ilmaista selkeästi ja informatiivisesti sähköpostiviestin aihe-kentässä. Viestin tulee olla asiallinen ja informatiivinen Lainattua tekstiä tai tekstin osaa ei tule muuttaa. Esimerkiksi lainaus asiakkaan tekstistä vastattaessa hänen viestiinsä, tulisi olla muuttamaton. PÖLKKYKIRJAIMIA ei tulisi käyttää, sillä se tulkitaan usein huutamiseksi. Liitetiedostot suojataan tarvittaessa salasanalla. Virusten leviämisen ehkäisemiseksi liitetiedostoja tulee lähettää vain harkiten. Viestiin tulee myös aina kirjoittaa, mitä liitetiedostoja se sisältää. On syytä pitää mielessä, että asiakas voi esimerkiksi lähettää sähköpostiviestin eteenpäin vaikkapa kaikille työtovereilleen. Viesti olisi hyvä lukea vähintään kolme kertaa, ennen sen lähettämistä. 8

10 Vastaanottajan reaktiota viestiin tulisi pohtia ennen sen lähettämistä. Sen tyylistä viestiä, jota ei itse haluaisi saada, ei tulisi myöskään lähettää. Hyviin tapoihin kuuluu vastata sähköpostikyselyihin ja palautteeseen vuorokauden kuluessa tai nopeammin. Kirjesalaisuus koskee myös sähköpostiviestejä. Sähköpostia ei saa välittää eteenpäin ilman viestiketjussa olevien henkilöiden lupaa. Muuta huomioitavaa: Sähköpostilaatikko ei ole arkisto -> arkistoivat postit siirretään talteen esim. H-asemalle. 4.3 Työpaikkakokoukset Työpaikkakokoukset ovat yksiköiden sisäisiä, organisaation tiedonkulkua ja henkilöstön sekä esimiesten välisen vuorovaikutuksen vahvistamista Työpaikkakokouksissa käsitellään mm. työyksikön toimintaan ja töiden järjestelyihin vaikuttavista asioista jotka ovat merkityksellisiä henkilöstön kannalta. Työpaikkakokoukseen voidaan kutsua myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Työpaikkakokous kokoontuu esimiehen kutsusta ja hänen vastuullaan on että niitä pidetään säännöllisesti. Työpaikkakokouksesta olisi hyvä laatia muistio, joka saatetaan koko työyksikön tietoon. Muistion avulla voidaan myös seurata yhteisesti sovittujen asioiden toteutumista. Vuosittain tulisi käsitellä ainakin seuraavia asioita: Henkilöstön tehtäviin ja asemaan vaikuttavat muutokset (esim. organisointi, henkilöstörakenne ja -määrä, virkamuutokset, työtehtävät, työtilat, laitehankinnat). Työpaikan toiminta- ja taloussuunnitelmat, eli miten budjetti vaikuttaa työyksikön toimintaan. Työaikojen sekä työ- ja lomavuorojen järjestelyt. Työyhteisön kehittämissuunnitelma joka pohjautuu esim. työhyvinvointikyselyyn. Tiedottaminen työpaikan sisällä ja eri yksiköiden välillä, eli miten asioista työpaikan sisällä tiedotetaan ja mahdollinen yksikön tiedotusvastaava. Tyky-toiminta. Yhteistoimintaohje 4.4 Välitön viestintä Välittömällä viestinnällä tarkoitetaan sekä sisäistä että ulkoista viestintää, joka kohdistuu suoraan kohteeseen. Kohteena voi olla kaupungin asukas, muu asiakas tai konsernin työntekijä. Välittömässä viestinnässä tulisi ottaa huomioon seuraavat seikat: Jokainen työntekijä toimii ulospäin koko konsernin ja sisäisesti oman yksikkönsä palvelu- ja markkinointiviestijänä (koskee kaikkea viestintää henkilökohtaisesta kontaktista sähköpostiin jne.). Välittömän viestinnän kautta annetaan kasvot koko konsernin / oman yksikön toiminnalle ja työntekijöille. Palvelun saajan kokemuksilla ja mielikuvilla on keskeinen merkitys koko kaupungista / yksittäisestä yksiköstä syntyvälle mielikuvalle. Hyvän vaikutelman avainsanoja ovat: palvelualttius, ystävällisyys ja kohteliaisuus. 9

11 4.5 Tiedotustilaisuudet henkilöstölle Isoista ja henkilöstön kannalta merkittävistä asioista kuten esimerkiksi kuntien yhdistymisasiat, laajat yhteistyöalueasiat ja toimintojen uudelleenorganisoinnit, voidaan järjestää myös koko henkilöstölle tarkoitettuja tiedotustilaisuuksia. Tiedotustilaisuuksista ilmoitetaan erikseen intranetissä sekä esimiesten kautta. 4.6 Työpaikkojen ilmoitustaulut Ilmoitustaulua voidaan käyttää myös yksikkökohtaisena tiedonvälityskanavana muiden tiedonvälityskanavien rinnalla. Yksikkökohtaista ilmoitustaulua ylläpidettäessä huomiota tulisi kiinnittää seuraaviin seikkoihin: Tiedon ajankohtaisuus. Ilmoitustaulu ei ole arkisto. Kenelle tieto on tarkoitettu vrt. ilmoitustaulun paikka. Yksiköiden omien ilmoitustaulujen käytön ohjeistukset sovitaan kunkin yksikön sisällä. Erityisen tärkeää ilmoitustaulun ylläpito on niissä yksiköissä, joiden henkilökunnalla ei ole päivittäin käytössään sähköisiä yhteyksiä. 4.7 Esimies-alainen keskustelut - tavoitteet ja niiden seuranta - muut työhön liittyvät asiat, kuten työhyvinvointi - viestintä on kahdensuuntaista, työntekijällä myös velvollisuus hankkia aktiivisesti tietoa esimieheltään ja yhteistyöverkostoltaan 10

12 5. Ulkoinen viestintä 5.1 Ohjeet kuulutusten ja ilmoitusten julkaisemiseen Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että valtuuston kokousilmoitukset ja muut viralliset, lakiin tai asetukseen perustuvat kunnalliset kuulutukset ja ilmoitukset vuonna 2012 julkaistaan Alueviestissä ja Tyrvään Sanomissa, muut kunnalliset ilmoitukset julkaistaan harkinnan mukaan levikkialueelle kohdennettuna sen mukaan kuin kukin vastuualue/yksikkö päättää viran- ja toimenhakuilmoitukset voidaan julkaista harkinnan mukaan muissakin lehdissä ja ammattijulkaisuissa. Lisäksi noudatetaan seuraavia periaatteita: Kaikkien ilmoitusten kokoa pienennetään tiivistämällä. Kaikkiin kuulutuksiin ja ilmoituksiin tulee sisällyttää maininta henkilöstä, joka antaa lisätietoja yhteystietoineen. Kaupungin johtoryhmä on hyväksynyt kaupungin logon ja visuaalisen ilmeen. Sen perusteella on tehty kaupungin ilmoituksille em. paikallislehdissä ilmoituspohja, jota käytetään. Se on toimitettu ko. lehdille. Sitä on mahdollista käyttää sekä mustavalkoisena että värillisenä (ei eri hintaa, mikäli värisivulla). Kaikki kuulutukset ja ilmoitukset tulee toimittaa myös palvelupisteille: Sastamalan pääkirjasto sekä Mouhijärven, Suodenniemen ja Äetsän kirjastot toimivat myös palvelupisteinä, joista kuntalaiset saavat perustietoa ja -neuvontaa kunnallisista ym. asioista. Niissä on esillä esittelymateriaalia esimerkiksi kaupungin esitteitä, julkaisuja ja lomakkeita. Muutkin kirjaston toimipisteet palvelevat lähes samalla tavalla, vaikka niitä ei kutsuta palvelupisteiksi. Kaikki kunnalliset kuulutukset ja ilmoitukset tulee toimittaa sähköpostilla palvelupisteille niissä esillä pidettäväksi. Kuulutuksiin liittyvät asiakirjat esimerkiksi asemakaava-ehdotukset tai suunnitelmat pidetään myös nähtävänä. Ydinprosessien tulee sopia toimialansa lomakkeiden saatavana olosta palvelupisteissä. Sähköistä palvelua hyödynnetään. Asiakas ja henkilökunta voivat internetistä kaupungin sivuilta tai muualta ottaa lomakkeesta tulosteen. Saatavilla pidetään myös valtion lomakkeita. Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen esityslistat toimitetaan palvelupisteille esillä pidettäväksi. Muiden toimielinten esityslistoja tai pöytäkirjoja ei toimiteta palvelupisteille, vaan tiedottamisessa hyödynnetään kotisivuja, joilta voi tarvittaessa ottaa tulosteita. Ydinprosessit voivat sopia, että palvelupisteissä pidetään myytävänä karttoja, julkaisuja, pääsylippuja tms. taikka otetaan vastaan varauksia tai ilmoittautumisia. Asiakkaille otetuista kopioista tai tulosteista peritään kirjaston vahvistamat korvaukset. Palvelupisteissä on asiakkaiden käytettävissä yleisöpäätteet, joiden käytössä henkilökunta tarvittaessa opastaa. 11

13 Kaupungin viranomaisille tarkoitettu posti asiakkaan tulee itse toimittaa postin välityksellä tai viemällä itse perille. Palvelupisteissä voidaan kuitenkin tapauskohtaisesti ottaa vastaan kaupungille osoitettua postia, joka sisäisenä kuljetuksena toimitetaan oikeaan paikkaan, ei kuitenkaan tiettyyn määräaikaan mennessä toimitettavia hakemuksia, muistutuksia tms. Kukin ydinprosessi nimeää vastuuhenkilön, joka huolehtii yhteydenpidosta palvelupisteisiin ja siitä, että tarvittava aineisto ja materiaali toimitetaan niihin. Kaikissa palvelupisteelle toimitettavissa materiaaleissa tulee olla maininta, kuka antaa lisätietoja eli henkilön nimi yhteystietoineen. 5.2 Internet Sastamalan kaupungilla on olemassa kaksi eri verkkototeutusta: Sastamala portaali sekä kaupungin viralliseen tiedotukseen käytettävät kaupungin kotisivut. Sastamala-portaali toimii puhtaasti markkinoinnillisena foorumina, tarkoituksenaan palvella pääasiassa seudulla matkailevia ja vierailevia ulkopaikkakuntalaisia sekä vapaa-ajanaktiviteetteja etsiviä kuntalaisia. Portaalin etusivulla julkaistaan nostoina ajankohtaisten, kaikille avoimien tapahtumien ilmoituksia. Portaalissa toimiva tapahtumakalenteri on tarkoitettu Sastamalan kaupungin alueella tapahtuvien, kaikille avoimien tapahtumien tiedottamiseen. Portaalin ylläpidosta vastaa kaupunkimarkkinointi yhdessä kaupungin matkailun kanssa. Sastamalan kaupungin viralliset kotisivut toimivat kaupungin virallisena tiedotusfoorumina. Sivuille on koottu laajasti tietoa kaupungista ja sen eri yksiköistä. Jotta sivut koettaisiin kohderyhmissään tarkoituksensa mukaisesti, on sivujen ylläpitäjien kiinnitettävä erityistä huomiota tiedon ajantasaisuuteen, oikeellisuuteen ja virallisuuteen. Verkkoviestinnän taso tulee säilyttää korkeana ja sivujen yleisilmeen tulee olla edustava ja kaupungin graafista ohjeistusta mukaileva. Kaupungin virallisen sivuston ylläpitovastuu on jaettu yksiköille, ts. kukin yksikkö nimeää ylläpitäjän omalle osiolleen. Kokonaisuuden ylläpidosta vastaa kaupungin keskushallinto. Sastamala-portaali Sastamalan kaupunki 5.3 Sosiaalinen media Sosiaalisella medialla tarkoitetaan verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus toimia sekä aktiivisena viestijänä ja sisällöntuottajana että tiedon vastaanottajana. Sosiaalisen median palveluista tällä hetkellä tunnetuimpia ovat esim. Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn ja Wikipedia. Sosiaalisen median sovellukset tarjoavat kanavan verkostoitumiseen, viestimiseen, osaamisen kehittämiseen ja innovointiin. Sosiaalinen media nousee parhaimmillaan yhteisön voimavaraksi esim. positiivisen mainoksen, työntekijöiden osaamisen tason tai verkostoitumisen kautta. Asiantuntijuus huomataan ja siksi Sastamalan kaupunkikonserni haluaa kannustaa työntekijöitään, joille sosiaalisen median käytöstä on ammatillista hyötyä, verkostoitumaan sekä tuomaan ammattitaitoaan ja työrooliaan esille sosiaalisen median välineissä. 12

14 Sosiaalisen median välineissä esiintyessäsi: Esiinny omalla nimelläsi ja seiso sanojesi takana. Älä julkaise mitään, mihin et halua törmätä tulevaisuudessa. Jos huomaat tehneesi virheen, pyri korjaamaan se ensimmäisenä. Ole aktiivinen, avoin ja kohtelias. Kuuntele ja pyri ymmärtämään muita. Huomioi muiden materiaaleja käyttäessäsi tekijänoikeudet. Kaupunkikonsernin työntekijänä sosiaalisen median välineissä esiinnyttäessä on edellä esitettyjen kohtien lisäksi erityisesti huomioitava seuraavat seikat: Toimit työroolissasi ja edistät työtavoitteidesi toteutumista. Työroolissa esiintymisestä tulee sopia esimiehen kanssa. Noudata työlainsäädäntöä ja henkilötietosuojalakia, kuten muillakin alustoilla. Edusta Sastamalan kaupunkikonsernia positiivisesti ja kaupungin arvoja noudattaen. Käsittele työn piiriin liittyviä asioita harkiten. Et saa tarkoituksella tuottaa vahinkoa työnantajallesi. Jokainen kantaa vastuun sanomisistaan itse, siksi kannanotoissa olisi hyvä tuoda ilmi, että julkituotu mielipide ovat henkilökohtaisia, eivät kaupungin virallisia. Oman työpöydän ja tiedostojen jakaminen verkossa on ehdottomasti kielletty. Tietoturvasyistä sosiaalisen median palveluihin ei saa kirjautua työkäytössä olevilla tunnuksilla ja salasanoilla. Tietohallinto ei tarjoa käyttäjätukea sosiaalisen median palveluihin. Sastamalan kaupunkikonserni esiintyy virallisesti sosiaalisessa mediassa Facebookissa. Sivuston ylläpidosta vastaavat kaupungin keskushallinto ja kaupunkimarkkinointi. Sastamalan kaupunki Facebookissa 5.4 Tiedotusvälineet Median kautta saavutetaan kohderyhmät nopeasti ja tehokkaasti ja sen vuoksi mediaa voidaan pitää yhtenä kaupungin tärkeimmistä yhteistyökumppaneista. Uutisoinnillaan mediat luovat kuvaa kaupungista ja sen toiminnasta, maksullisella markkinoinnilla taas pyritään ylläpitämään ja vahvistamaan positiivista kuvaa. Hyvällä yhteistyöllä toimittajien kanssa palvellaan aina loppujen lopuksi kaupungin asukkaita eli asiakkaita. Mediaviestinnässä (haastattelut, juttuvinkit, jne.) tulee ottaa huomioon seuraavat seikat: Ole aktiivinen, avoin ja kohtelias. Ole käytettävissä ja tavoitettavissa. Ota toimittajat vakavasti. Älä ota itseesi, mediassa pitää olla hieman kovanahkainen ja sietää arvostelua. Puhu rehellisesti ja asiaa. Vain uutinen saa julkisuutta. Myös kielteisistä asioista pitää tiedottaa. Kerro huonot uutiset heti 13

15 Muista, että kaikki sanomasi saattaa päätyä julkisuuteen. Kohtele kaikkia median edustajia tasapuolisesti. Oikaise vain virheet ja harhaanjohtavat uutisoinnit. Huomioi asioiden salassapitovaatimukset (vrt. esim. esityslistat) ja julkisuuslaki. Huomioi moniportainen päätöksenteko-organisaatio: tuo selkeästi julki, jos asia on vasta käsittelyvaiheessa. Edusta Sastamalan kaupunkikonsernia positiivisesti ja kaupungin arvoja noudattaen. Muista, että tiedottajan henkilökohtaiset näkemykset eivät saa näkyä tiedottamisessa. Pyydä haastattelu luettavaksi etukäteen, mikäli se suinkin on mahdollista. 5.5 Tiedote Tiedotteen tärkein tehtävä on nimensä mukaisesti tiedottaa jostain asiasta. Yleisimmin tiedote laaditaan tiedotusvälineille, jolloin tiedotteen tehtävänä on toimia uutisjutun taustamateriaalina, mutta tiedote voi olla esim. työyksikölle ajankohtaisesta asiasta laadittu tiedonanto. Hyvässä tiedotteessa on: Oikean sisältöinen otsikko Kerrottu vain pääkohdat. Selkeä ja johdonmukainen rakenne ja kieli. Käytetty asiallista tekstiä, markkinointitekstit eivät ole tiedotteita. Mainittu tiedotteen jälkeen yhteyshenkilön tiedot. Tiedotteen rakenne: Päiväys ja paikkakunta Otsikko Esittelykappale eli ingressi (jos kyse on laajemmasta asiasta) Pääkappale(et) Yhteystiedot Huomioi tiedotustilanteessa yksikössäsi sovitut tiedotusvastuut. Tiedotteissa käytetään organisaation virallisia kirjelomakkeita. Lista kaupungin käyttämistä medioista. 5.6 Tiedotustilaisuus Tiedotustilaisuus järjestetään silloin kun kyseessä on todella laaja ja merkittävä asia, muussa tapauksessa tiedottamiseen riittää tiedote. Tiedotustilaisuuden järjestämisessä on hyvä ottaa huomioon: Kutsu tiedotusvälineille olisi hyvä lähettää viikkoa ennen tilaisuutta. Kutsussa kerrotaan perustiedot: mitä, missä, milloin, miksi ja kuka. Kutsussa olisi hyvä mainita myös yhteyshenkilön tiedot. Tiedotustilaisuus ei saisi kestää tuntia pidempää. 14

16 Tilaisuuden jälkeen olisi hyvä varata aikaa ja rauhallinen paikka avainhenkilöiden haastatteluille. 5.7 Tiedotuslehti Kaupunkikonsernin yleinen tiedotuslehti koostetaan pääsääntöisesti kerran vuodessa. Lehteä jaetaan jokaiseen talouteen sekä liikelaitoksille. Yleisen tiedotuslehden lisäksi konserniyhtiöillä voi olla omia tiedotuslehtiä 5.8 Asukastilaisuudet Merkittävistä suunnitelmista ja hankkeista sekä kunnan yleistilanteesta järjestetään tarpeen mukaan alueellisia tai koko kuntaa koskevia asukastilaisuuksia. 5.9 Kaupungin virallinen ilmoitustaulu Kaupungin virallinen, lakien ja asetusten mukaiseen tiedottamiseen tarkoitettu ilmoitustaulu sijaitsee kaupungintalon pääovilla, osoitteessa Aarnontie 2 A. Virallisella ilmoitustaululla julkaistavat kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan myös internetissä -> tiedotepalsta. Ilmoitustaulun ajantasaisuudesta vastaa kaupungin keskushallinto. 15

17 6. Kriisiviestintä Kriisitilanne on yleensä tilanne, jossa tavalliset tiedottamisen keinot ja kanavat eivät riitä vaan kaupungilta odotetaan tavallistakin nopeampaa sekä hyvinkin informatiivista ja tiivistä tiedottamista. Mitä enemmän olosuhteet poikkeavat normaalista, sitä enemmän ja nopeampaa tiedottamista tarvitaan. Kriisitiedottamisen tehtävänä on ensisijaisesti: torjua vaaraa antaa toimintaohjeita ennaltaehkäistä tarpeetonta hätääntymistä lisätä turvallisuudentunnetta eliminoida huhuja edesauttaa normaaliin toimintaan palaamista niin pian kuin mahdollista Tiedottamistarve tulee arvioida heti, kun ensimmäiset tiedot ilmeisestä häiriötilanteesta ovat tulleet esiin. Sisäisesti on suositeltavaa tiedottaa mieluummin liian paljon kuin liian vähän, jotta valmius ulkoiseen tiedottamiseen olisi mahdollisimman hyvä. Onnettomuustilanteessa tiedotusvastuu kuuluu johtavalle pelastusviranomaiselle, muut viranomaiset tiedottavat omaan toimintaansa kuuluvista asioista. Kaupungin tehtävänä on avustaa tiedottamisessa. Sastamalan kaupungilla on olemassa omat ohjeet kriisitilanteen viestintään. 16

18 7. Markkinointiviestintä Markkinointiviestintä on ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuva viestintää, jonka tarkoituksena on saada aikaan joko suoraan tai välillisesti kysyntään positiivisesti vaikuttavia ilmiöitä. Kaupungin ja kaupunkikonsernin harjoittaman markkinointiviestinnän tarkoituksena on markkinoida kaupunkia ja lisätä sen kiinnostavuutta potentiaalisten asukkaiden, yritykselle sijoituspaikkaa etsivien sekä matkailijoiden ja vierailijoiden keskuudessa. Markkinointiviestintää hoidetaan koordinoidusti Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy:n kautta. Markkinointiviestinnän suunnittelusta ja käytännön toteutuksesta vastaa tehtävään erikseen nimetty henkilö, markkinoinnin toteutumista ja strategisia suuntauksia ohjaa eri yksiköiden edustajista koottu markkinointitiimi. Markkinoinnin tavoitteet ja toimenpiteet esitellään vuosittain tehtävässä markkinointisuunnitelmassa ja vuonna 2012 valmistuvassa markkinointistrategiassa. 17

19 LINKIT Intranetin ylläpito-ohjeet (tulossa) Kotisivuohjeistus (tulossa) Kriisiviestintä (tulossa) Markkinointistrategia (tulossa) Mediat Sastamalan kaupungin intranet Sastamalan kaupungin strategia Sastamalan kaupunki Sastamalan kaupunki Facebookissa Sastamala-portaali Kunnat.net Yhteistoimintaohje 18

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 johtoryhmä 12.5.2015 YT-ryhmä 5.6.2015 johtokunta 18.6.2015 yhtymäkokous 2.12.2015 Sisältö 1. Tausta 2 2. Terveydenhuollon kuntayhtymän viestintää ohjaavat säädökset

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän viestintästrategia 2 (6) Sisällys 1 Viestinnän lähtökohdat ja tehtävät... 3 2 Viestinnän visio... 3 3 Viestinnän missio... 3 4 Viestinnän toimintaperiaatteet... 3 5 Viestinnässä

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh Kaupunginhallitus 467 16.11.2015 Kaupunkikonsernin virallisten ilmoitusten julkaiseminen 887/07.02.01.00.00/2015 KH 467 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh. 040 724 8776

Lisätiedot

YLEISET OHJEET KUNNAN TIEDOTTAMISEN PERIAATTEISTA

YLEISET OHJEET KUNNAN TIEDOTTAMISEN PERIAATTEISTA TAIVALKOSKEN KUNTA YLEISET OHJEET KUNNAN TIEDOTTAMISEN PERIAATTEISTA Hyväksytty kunnanhallituksessa 1.6.1998 213 Voimaantulo 1.7.1998 1 Soveltamisala Näitä tiedotusohjeita sovelletaan tiedotettaessa Taivalkosken

Lisätiedot

Kiteen kaupunki. Viestintäsuunnitelma

Kiteen kaupunki. Viestintäsuunnitelma Kiteen kaupunki Viestintäsuunnitelma Kiteen kaupunki Viestintäsuunnitelma 1 (12) Viestintäsuunnitelman tarkoitus... 2 Mitä Kuntalaki velvoittaa?... 2 Kiteen kaupungin viestintästrategia... 4 Mitä viestintä

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelma JÄMSÄ KUHMOINEN KUNTARAKENNESELVITYS Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Jämsä-Kuhmoinen kuntarakenneselvitykseen liittyvää

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnan. tiedotusohje

Pyhäjoen kunnan. tiedotusohje Pyhäjoen kunnan tiedotusohje Kunnanhallitus 26.4.2011 1. JOHDANTO Kunnallisen tiedottamisen lähtökohta on Kuntalain 29, jonka mukaan kunnan on tiedotettava aktiivisesti asukkailleen kunnassa vireillä olevista

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viranomaisviestintä? 28.1.2015 Anna-Maria Maunu Viestintä kohdentuu kun on: kiinnostava viesti selkeä kieli osattu käyttää

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle!

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Pirkanmaa 2019 Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Esivalmistelun viestintäsuunnitelma Hyväksytty johtoryhmässä 13.10.2016 (Tämä suunnitelma ei sisällä mahdollisesti

Lisätiedot

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma 2016-2017 Orimattilan visio 2020: Itsenäinen Orimattila on uudistumiskykyinen ja yhteisöllinen maaseutukaupunki metropolialueen

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

Viestinnän yleiset periaatteet

Viestinnän yleiset periaatteet Viestinnän yleiset periaatteet 2 (5) 1 Eksoten viestinnän yleiset periaatteet 1.1 Miksi Eksote viestii 1.2 Mitä Eksote viestii 1.3 Kenelle ja kenen kanssa Eksote viestii 1.4 Miten Eksote viestii Etelä

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kaupunkeja tutkimuksessa: Loviisan kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen Uusi kuntalaki 2015 - Demokratia ja osallistuminen Kuntamarkkinat 10- Mervi Kuittinen Laissa säädettäisiin: Kunnan asukkaiden osallistumisoikeutta koskeva luku (5. luku) kunnan asukkaiden äänioikeudesta

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

SoTen ja Saarikan viestintästrategia ja -suunnitelma vuodelle 2016

SoTen ja Saarikan viestintästrategia ja -suunnitelma vuodelle 2016 SoTen ja Saarikan viestintästrategia ja -suunnitelma vuodelle 2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 VIESTINNÄN TAVOITTEET 2 3 KOHDERYHMÄT 3 4 VIESTINTÄTAVAT JA -VÄLINEET 3 5 PALAUTEJÄRJESTELMÄ 4 6 VIESTINNÄN

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry Sosiaalisen median pelisäännöt FC Honka ry 16.05.2016 Honkalaisuus on tukemista, jakamista ja arvostamista Honkalaiseen perheeseen kuuluvat niin pelaajat kuin heidän läheisensä, joukkueiden ja seuran toimijat

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen Vinkkejä hankeviestintään Sykettä-hanke Jenni Tiainen Sivu 1 8.3.2016 Tiedottaminen Hankerahoituksen pelisääntöihin kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet ovat julkisia sen jälkeen, kun

Lisätiedot

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Karkkilan päätöksenteon avoimuuden edistämiseksi

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Karkkilan päätöksenteon avoimuuden edistämiseksi Kaupunginvaltuusto 85 17.06.2013 Kaupunginhallitus 222 24.06.2013 Kaupunginhallitus 250 19.08.2013 Kaupunginvaltuusto 106 07.10.2013 Vastaus valtuustoaloitteeseen / Karkkilan päätöksenteon avoimuuden edistämiseksi

Lisätiedot

Rekisterin tietoja käytetään kirjeiden lähettämiseen sekä luottamushenkilöiden ja kaupungin väliseen yhteydenpitoon.

Rekisterin tietoja käytetään kirjeiden lähettämiseen sekä luottamushenkilöiden ja kaupungin väliseen yhteydenpitoon. 1. Rekisterinpitäjä 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Nimi Jämsän kaupunginhallitus Osoite Seppolantie 10 42100 Jämsä Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) Puh

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka 1.12.2015 2 Rakennerahastoviestintä Perusteet: miksi? Kohderyhmät: kenelle? Aiheet: mistä? Kanavat: miten? Tehostaminen: mistä apua? 3 Rakennerahastoviestinnän

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

Khall liite 1 Kh 26.1.2016

Khall liite 1 Kh 26.1.2016 1 Khall liite 1 Kh 26.1.2016 Luonnos 31.12.2015 SUOMUSSALMEN KUNNAN SOSIAALISEN MEDIAN OHJEET Tämä ohje sisältää Suomussalmen kunnan ja kuntakonsernin yhteisöjen toimintaperiaatteet sosiaalisen median

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Verkkoviestintäohje. Päivitetty

Verkkoviestintäohje. Päivitetty Verkkoviestintäohje Päivitetty 10.1.2017 www.ylojarvi.fi Ylöjärven kaupunki 10.1.2017 Verkkoviestintäohje Tietoa, palveluja ja palautetta Ylöjärven kaupungin internetsivusto (www.ylojarvi.fi) on keskeinen

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskussairaalantie 6, Savonlinna,

VIESTINTÄSTRATEGIA Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskussairaalantie 6, Savonlinna, ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN VIESTINTÄSTRATEGIA Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskussairaalantie 6, 57120 Savonlinna, www.isshp.fi VIESTINTÄ ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Viestintästrategia

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille 6.2.2015 päätösvalmistelupäällikkö Tiina Kyöttilä-Vettenranta 1 9.2.2015 Kokouksen julkisuus - Valtuuston kokoukset ovat julkisia,

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Monikulttuurisuusohjelman viestintää koskevat tavoitteet. Monikulttuuriasian neuvottelukunta 20.8.2015 Satu Tyry-Salo

Monikulttuurisuusohjelman viestintää koskevat tavoitteet. Monikulttuuriasian neuvottelukunta 20.8.2015 Satu Tyry-Salo Monikulttuurisuusohjelman viestintää koskevat tavoitteet Monikulttuuriasian neuvottelukunta 20.8.2015 Satu Tyry-Salo Suomen väestönmuutoksista Väkiluku kasvoi vuoden 2014 aikana 20 483 henkilöllä Väestönkasvu

Lisätiedot

Maarit Pedak

Maarit Pedak Osallistava sisäinen viestintä Lahden kaupungissa Kuntamarkkinat 15.9.2011 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Maarit Pedak KTM ja VTM, tutkija maarit.pedak@helsinki.fi 9/19/2011 1 OSVI: Osallistava

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote Viestintästrategia- ja suunnitelma Viestinnän lähtökohdat Tilanne: epätietoisuus sote-uudistuksen etenemisestä, päätöksenteon

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä.

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 2019 Käsitelty ohjausryhmässä 22.11.2016 Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. Sisältö 1. Viestintä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

Kulttuuri- ja kansalaistoimi

Kulttuuri- ja kansalaistoimi 1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoimen johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.6.2010/ Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 1 Toiminta-ajatus Toimiala Lautakunnan toiminta-ajatuksena on edistää,

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin. viestintästrategia

Iisalmen kaupungin. viestintästrategia Iisalmen kaupungin viestintästrategia Hyväksytty: Kaupunginhallitus 6.6.2011 263 Viestintästrategia 2 (10) Id 66651 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Iisalmen kaupungin viestintästrategia... 4 2.1 Viestinnän

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään Tuettujen hankkeiden koulutus 12.1.2015 Tiedottaminen vs. viestintä Tiedottaminen on tiedon tuottamista lähettäjän näkökulmasta ja viestin yksisuuntaista tuuttaamista

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin edustuksellinen yhteistoimintaohje

Sairaanhoitopiirin edustuksellinen yhteistoimintaohje POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Päivitetty yhteistyötoimikunnassa 1 (5) Sairaanhoitopiirin edustuksellinen yhteistoimintaohje Käsitelty yhteistyötoimikunnassa 27.11.2008 Hyväksytty hallituksessa 26.1.2009

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Jyväskylä 22112010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Viestintä Helsingin ympäristökeskuksessa

Viestintä Helsingin ympäristökeskuksessa Viestintä Helsingin ympäristökeskuksessa Ympäristöterveydenhuollon koulutuspäivät, Kotka 17. 18.5.2016 Johanna Joutsiniemi Helsingin kaupungin ympäristökeskus Kuva: Pertti Nisonen Ympäristökeskus on yksi

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Kotkan paikallismuseo seminaari 27.4. Riina Nurmio, maakuntatutkija Etelä-Karjalan museo Potentiaalisista kävijöistä pitää saada kävijöitä

Lisätiedot

Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa

Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa Esitys perustuu 9.11.2012 hyväksyttyyn väitöskirjaan Unohtuuko vanhus? Oikeustieteellinen tutkimus hallintosopimuksen

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Tulosalue 100 Vaalit Strategiset tavoitteet Operatiiviset tavoitteet Mittarit Vaalien toimittaminen ohjeiden mukaisesti määräajassa virheettömästi Hankitaan asianmukaiset välineet, koneet ja laitteet sekä

Lisätiedot

EURAN KUNNAN VIESTINTÄOHJELMA

EURAN KUNNAN VIESTINTÄOHJELMA EURAN KUNNAN VIESTINTÄOHJELMA 2017-2018 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. EURAN KUNTASTRATEGIA 2020... 2 2.1 Visio... 2 2.2 Arvot viestinnän toimintatapana... 2 2.3 Viestintää ohjaava lainsäädäntö ja asiakirjat...

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Kunnan konserniohjaus Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Omistajapolitiikka ja konserniohjaus Omistajapolitiikka Omistajastrategia - mitä omistetaan Konsernisohjaus - miten omistetaan Strategegisten tavoitteiden

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin edustuksellinen yhteistoimintaohje

Sairaanhoitopiirin edustuksellinen yhteistoimintaohje POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Päivitetty yhteistyötoimikunnassa 1 (6) Sairaanhoitopiirin edustuksellinen yhteistoimintaohje Käsitelty yhteistyötoimikunnassa 27.11.2008 Hyväksytty hallituksessa 26.1.2009

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Kuntaliitoksen viestintäsuunnitelma. Savonlinna- Kerimäki-Punkaharju

Kuntaliitoksen viestintäsuunnitelma. Savonlinna- Kerimäki-Punkaharju Kuntaliitoksen viestintäsuunnitelma Savonlinna- Kerimäki-Punkaharju Tausta ja sitovuus Tämä viestintäsuunnitelma liittyy kuntaliitostilanteen muutosviestinnän hallintaan. Suunnitelma on voimassa siihen

Lisätiedot

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat)

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Sidonnaisuuksien ilmoittaminen sidonnaisuuslomakkeella Valtion ylimmän virkamiesjohdon

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus ja saatujen tietojen edelleen välittäminen

Luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus ja saatujen tietojen edelleen välittäminen 8.11.2010 1(5) DocId: 145064 Luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus ja saatujen tietojen edelleen välittäminen Viimeaikaiseen keskusteluun ja yleisönosaston kirjoitteluun liittyen on syytä kerrata luottamushenkilöinä

Lisätiedot

Väsyttääkö viestintä? 7.4.2016 Yhteismetsäpäivät Sibelius-talo, Lahti

Väsyttääkö viestintä? 7.4.2016 Yhteismetsäpäivät Sibelius-talo, Lahti Väsyttääkö viestintä? 7.4.2016 Yhteismetsäpäivät Sibelius-talo, Lahti Ehkä et näe kaikkia MAHDOLLISUUKSIA! Herätysvinkit tarjoaa @Someleontti Saa kuvata & somettaa! Viestintätyyli: Lulu Manhattan HENKILÖ

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari 8.5.2013 Kuntatalo, Helsinki 8.5.2013 Sari Korento kehittämispäällikkö Sisäinen valvonta Kuntalaki

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä Katja Syvärinen

Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä Katja Syvärinen Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä 13.10.2015 Katja Syvärinen Mitä haluamme kun haluamme kuntalaisten osallisuutta? Hiljaisia kuntalaisia? Tyytyväisiä

Lisätiedot

ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI

ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI Arviointiperiaatteet 2013 2016 1(5) Tarkastuslautakunta 20.6.2016 ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI 2013 2016 Periaatteet on tarkistettu tarkastuslautakunnan kokouksessa 20.6.2016. TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIPERIAATTEET

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä Sosiaalinen media verkoston työvälineenä Mitä on sosiaalinen media? Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen

Lisätiedot

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016 16.11.2015, tark 25.1.2016 Kerhomajankadun kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus XX LAUKAAN KUNNAN VIESTINNÄN PÄÄLINJAT

Kunnanhallitus XX LAUKAAN KUNNAN VIESTINNÄN PÄÄLINJAT Kunnanhallitus 21.11.2016 XX LAUKAAN KUNNAN VIESTINNÄN PÄÄLINJAT Laukaan kunnan viestinnän päälinjat Kunta viestii monessa roolissa ja tehtävässä. Kunta on paikallinen viranomainen, asukkaidensa hyvinvoinnin

Lisätiedot

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä 7.5.2014 Kalle Tervo Keskeiset lait Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) Henkilötietolaki (22.4.1999/523) Laki

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu 30.06.2016 15:45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Hallitus 19 8 5 Yhteensä 19 8 5 Vastausprosentti 42.1 Lopettaneet 26.3 Kesken jättäneet

Lisätiedot