SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE"

Transkriptio

1 SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE

2 1. Johdanto 2. Kunta ja konserni 3. Viestinnän lähtökohdat 3.1 Sastamalan kaupungin strategia 3.2 Viestintää ohjaava lainsäädäntö ja suositukset 3.3 Viestinnän tehtävät ja yleiset tavoitteet 3.4 Viestinnän periaatteet 3.5 Tiedostusvastuu 3.6 Kohderyhmät 4. Sisäinen viestintä 4.1 Intranet 4.2 Sähköposti 4.3 Työpaikkakokoukset 4.4 Välitön viestintä 4.5 Tiedotustilaisuudet henkilöstölle 5. Ulkoinen viestintä 5.1 Ohjeet kuulutusten ja ilmoitusten julkaisemiseen 5.2 Internet 5.3 Sosiaalinen media 5.4 Tiedotusvälineet 5.5 Tiedote 5.6 Tiedotustilaisuus 5.7 Tiedotuslehti 5.8 Asukastilaisuudet 6. Kriisiviestintä 7. Markkinointiviestintä LINKIT 1

3 1. Johdanto Viestintä eli kommunikaatio voidaan ymmärtää sekä sanomien siirtämiseksi että merkitysten tuottamiseksi. Lisäksi viestintä on määritelty yhteisyyden tuottamiseksi, jolloin olennaista ei ole tiedon tai informaation välittäminen vaan yhteisen ymmärryksen tuottaminen. Erilaisten viestinnän määritelmien ei tarvitse välttämättä olla toisiaan poissulkevia vaan niiden voidaan ymmärtää täydentävän toisiaan. Siten viestinnässä on samanaikaisesti kyse sanomien välittämisestä, merkitysten tuottamisesta ja yhteisen ymmärryksen rakentamisesta Kuntaviestintä on parhaimmillaan kunnan mainetta edistävää ja organisaatiota vahvistavaa toimintaa. Hyvä sisäinen viestintä mahdollistaa työn tekemisen tavoitteiden mukaisesti ja antaa työntekijöille valmiudet kertoa työnantajastaan oikeansisältöistä tietoa. Hyvin hoidettu viestintä myös lisää hallinnon läpinäkyvyyttä ja antaa asukkaille lisää osallistumis- ja vuorovaikutusmahdollisuuksia. Jotta viestintä olisi tehokasta ja menestyksekästä, tarvitaan hyvää suunnittelua, tehokasta toteuttamista ja viestinnän onnistumista mittaavia mittareita. Tämän viestintäohjeen tarkoituksena on toimia jokaisen Sastamalan kaupunkikonsernin työntekijän ohjenuorana tehokasta ja menestyksekästä viestintää suunniteltaessa ja toteutettaessa. Ohjeeseen on koottu niin viestintää ohjaavaa lainsäädäntöä kuin yleisiä ohjeistuksiakin. 2

4 2. Kunta ja konserni Voimassa olevan vuoden 1998 kuntalain mukaan kunta hoitaa lainmukaiset tehtävänsä ja voi ottaa hoitaakseen tehtäviä, jotka koskevat kunnan asukkaita ja jotka ei ole lainsäädännössä määrätty muille tahoille. Kunnat voivat toisten kuntien kanssa perustaa yksityisoikeudellisia yhteisöjä, kuten säätiöitä, järjestöjä tai osakeyhtiöitä hoitamaan yhteisiä asioita. Kaksi tai useampi kunta voi myös järjestää yhteisiä palveluita. Erityisesti pienet kunnat hoitavat erityisasiatuntemusta vaativat tehtävät yhteistyössä. Vaihtoehtoisesti kunta voi ostaa palveluja naapurikunnalta tai yksityiseltä järjestöltä. Sastamalan kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää 59-jäseninen kaupunginvaltuusto. Se mm. päättää kaupungin talouden ja rahoituksen perusteista sekä kaupungin hallinnon rakenteesta. Valtuusto myös valitsee luottamushenkilöt ja viranhaltijajohdon. Kaupunginvaltuusto valitaan kunnallisvaaleilla neljän vuoden välein. Kaupungin hallintoa johtaa 13-jäseninen kaupunginhallitus. Sen tehtävänä on valmistella kaupunginvaltuustossa käsiteltävät asiat ja huolehtia siitä, että valtuuston päätökset laitetaan täytäntöön. Kaupunginhallitus huolehtii myös kaupungin yleisestä kehittämisestä sekä valvoo viranhaltijoiden toimintaa ja kaupungin taloushallintaa. Lautakunnat ja johtokunnat valmistelevat kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi kuuluvat asiat ja huolehtivat päätösten täytäntöönpanosta. Lautakunnan tehtävänä on huolehtia toimialansa kehittämisestä sekä ohjata sen suunnittelua ja toteutusta. Kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnat kunnallisvaalikauden ajaksi neljän vuoden välein. Sastamala-konserniin kuuluu eri tytäryhteisöjä. 3

5 3. Viestinnän lähtökohdat 3.1. Sastamalan kaupungin strategia Kaupungin kaiken toiminnan lähtökohtana ja ohjenuorana voidaan pitää kaupungin strategiaa. Strategia määrittelee kaupungin vision, arvot ja strategiset menestystekijät. Sastamalan kaupungin perustehtävänä on pyrkiä edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Kaupunki vahvistaa seutukaupungin kilpailuasemaa luomalla kiinnostavia asuinympäristöjä. Sastamala pitää huolta hyvästä yrittäjyyden ilmapiiristä ja tekee kaupunkia tunnetuksi kirjan ja kulttuurin avulla. Kiikoisten, Punkalaitumen ja Sastamalan yhteistoiminta-alueen perustehtävänä on tukea terveyttä ja hyvinvointia kustannusvaikuttavilla, joustavilla ja oikea-aikaisilla palveluilla. Prosessien yhteistyö mahdollistaa asukkaiden oman hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitämisen sekä turvaavat terveellisen elinympäristön ihmisille ja eläimille. Kaupungin visiona on Kasvun Sastamala. Visio pitää sisällään henkisen ja aineellisen kasvun ja se on olemukseltaan lyhyt ja ytimekäs sekä selkeä viestittävä. Arvot taas toimivat toiminnan kivijalkana, joista voidaan etsiä kiinnekohtia eteen tuleville valinnoille. Sastamalan arvot ovat: yhteinen vahva tahtotila, asiakaslähtöisyys, rohkea realismi ja kestävä kehitys. Jotta kaupunkiyhteisössä voidaan saavuttaa asetettu visio, tarvitaan osatavoitteita joiden onnistumisen kautta visio kokonaisuudessaan toteutuu. Nämä strategiset menestystekijät määrittävät sen, minkä varaan tulevaisuutta rakennetaan. Sastamalan kaupungin strategiset menestystekijät ovat: a) ylivertainen ympäristö asukkaille, yrittäjyydelle ja elinkeinotoiminnalle b) puoleensavetävät työyhteisöt c) kirjan ja kulttuurin Sastamala d) lasten ja nuorten Sastamala e) monimuotoinen, elinvoimainen maaseutu ja kaupunki. Kaiken kaupungin viestinnän tarkoituksena on omalta osaltaan tukea kaupungin strategian toteutumista Viestintää ohjaava lainsäädäntö ja suositukset Sastamalan kaupungin viestintäohjeen lähtökohtana ovat perustuslain 12, kuntalain 29 sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (jäljempänä julkisuuslaki) 1, 19 ja 20. Perustuslain 12 :n mukaisen julkisuusperiaatteen mukaan viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei laissa erikseen toisin säädetä. Kaupungin viestinnässä tulee ottaa lisäksi huomioon perustuslain 10 :ssä, jossa on säädetty yksityisyyden suojasta. Kuntalain 29 :n mukaan kunnan on tiedotettava asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista. Julkisuuslain 1 :n mukaan viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei lailla erikseen toisin säädetä. Viranomaisen on julkisuuslain 19 :n mukaan pidettävä saatavissa asiakirjoja, joista selviävät tiedot valmisteilla olevista yleisesti merkittäviä kysymyksiä koskevista suunnitelmista, selvityksistä ja ratkaisuista. Lisäksi viranomaisen on annettava tietoja asioiden käsittelyvaiheesta, esillä olevista 4

6 vaihtoehdoista ja niiden vaikutusten arvioinneista sekä asiaan liittyvistä yksilöiden ja yhteisöjen vaikutusmahdollisuuksista. Julkisuuslain 20 :n mukaan viranomaisen on tiedotettava toiminnastaan ja palveluistaan, asioiden valmistelusta sekä yksilöiden ja yhteisöjen oikeuksista ja velvollisuuksista toimialaansa liittyvissä asioissa. Lisäksi maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa kaupunkia tiedottamaan kaavoituksesta, olemaan vuorovaikutuksessa asianosaisten kanssa ja laatimaan kaavoituskatsauksen. Kuntalain 29 :n mukaan tarvittaessa on lisäksi laadittava katsauksia kunnan palveluja, taloutta ja ympäristönsuojelua koskevista asioista. Asukkaille on myös tiedotettava, millä tavoin asioista voi esittää kysymyksiä ja mielipiteitä valmistelijoille ja päättäjille. Silloin, kun kaupungin tehtävä on annettu yhteisön tai säätiön hoidettavaksi, kaupungin on kuntalain 29 :n mukaan sopivin tavoin tiedotettava asukkailleen tällaisen yhteisön tai säätiön palveluista. Käytännössä tämä tapahtuu parhaiten niin, että tällaiset yhteisöt ja säätiöt hoitavat itse kaupungin antamien ohjeiden mukaisesti tiedottamisen omista palveluistaan, tai muulla kaupungin asianomaisen hallintokunnan kanssa sovitulla tavalla. Siksi nämä ohjeet koskevat soveltuvin osin myös sellaisia kaupungin asukkaita palvelevia yhteisöjä ja säätiöitä, joissa kaupungilla on määräysvalta tai joille on annettu hoidettavaksi kaupungille kuuluvia tehtäviä. Lailla säädettyjen tehtävien lisäksi kaupungin tiedotustoiminnan tehtävänä on toimia viestinnän keinoin kaupungin ja sen asukkaiden hyväksi. Tiedottamisen tulee antaa kaupunkilaisille sekä muille sidosryhmille oikeat ja riittävät tiedot kaupungin palveluista, päätöksenteosta ja toiminnasta. Kaupungin viestinnän tulee olla avointa, ajankohtaista, aktiivista ja oma-aloitteista sekä tasapuolista. Sen tärkein kohderyhmä ovat kaupungin asukkaat, joita kaupungin viestinnän tulee palvella. Lisäksi kaupungin viestinnän kohderyhmiä ovat myös muut Sastamalalle tärkeät sidosryhmät. Kuntaa koskeva tiedotusvelvollisuus koskee myös kuntakonsernia. Kunnan tehtävänä on tiedottaa kuntalaisille myös kunnan tehtävää hoitavan yhteisön tai säätiön toiminnasta. Tiedottamisvastuu pätee myös ostopalveluihin. Hallintosäännön mukaan ydinprosessin ja liikelaitoksen tulee huolehtia toimialaansa kuuluvien asioiden tiedottamisesta niin, että kaupungin asukkailla on mahdollisuus seurata niiden käsittelyä ja päätöksentekoa. Sastamalan kaupungin ja kunkin tytäryhtiön graafiset ohjeistukset määrittelevät ja linjaavat viestinnän yleisilmeen ja ohjeistavat visuaalisen ilmeen käytöstä eri medioissa. 5

7 3.3. Viestinnän tehtävät ja yleiset tavoitteet Hyvin hoidettu viestintä lisää kuntien hallinnon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä kuntalaisten osallistumis- ja vuorovaikutusmahdollisuuksia. (www.kunnat.net) Kunnan tehtävänä on hoitaa kunnan asukkaiden ja yhteisöjen julkiset palvelutehtävät Kuntalaisilla oikeus tietää, mitä kunnassa tapahtuu ja miten kunnan asioita hoidetaan. Viestintä edistää hyvinvointia ja luo edellytykset avoimelle vuorovaikutukselle. Antaa kuntalaisille mahdollisuuden vaikuttaa kaupungin toimintaan -> asioiden valmistelu, päätöksenteko ja muutoksenhaku. Viestintä edistää strategian ja siitä johdettujen tavoitteiden toteutumista. Hyvin hoidettu sisäinen viestintä edistää oman työn / työpaikan tavoitteiden yms. strategiatekijöiden tuntemusta parantaen työtyytyväisyyttä sekä henkilöstön luottamusta ja sitoutumista. Jatkuvalla henkilöstön ja johdon välisellä vuorovaikutuksella edistetään sitoutumista, varmistetaan työn sujuvuus ja kehittyminen sekä ajankohtaisen tiedon välittyminen. Yhteydenpito yrityksiin ja muihin yhteisöihin antaa mahdollisuudet yhteistyön jatkuvaan kehittämiseen ja yrittäjien tarpeiden parempaan huomiointiin. Markkinointiviestinnän tarkoituksena on houkutella alueelle uusia asukkaita, yrityksiä ja matkailijoita. Viestinnällä rakennetaan, tuetaan ja kehitetään kaupungin brändiä Viestinnän periaatteet avoimuus oikea-aikaisuus aktiivisuus tasapuolisuus asiallisuus totuudellisuus selkeys tehokkuus (useiden eri viestintäkanavien samanaikainen käyttö) viestintä kuuluu osana kaikkeen toimintaan ja päätöksentekoon viestintää tehdään yhteistyössä (yhtenäinen viesti) viestinnän seuranta esteettömyys / saavutettavuus 3.5. Tiedostusvastuu ja viestintäorganisaatio Konsernin viestintää linjaa ja ohjaa kaupunginhallitus. Konsernin käytännön tiedottamista johtaa kaupunginjohtaja, ydinprosessien johtajat, muut esittelevät viranhaltijat ja päälliköt vastaavat asiantuntijoina omien yksiköidensä tiedottamisesta. Hallintosäännön mukaan ydinprosessin ja liikelaitoksen tulee huolehtia toimialaansa kuuluvien asioiden tiedottamisesta niin, että kaupungin asukkailla on mahdollisuus seurata niiden käsittelyä ja päätöksentekoa. Ydinprosessien ja liikelaitosten johtajat päättävät ydinprosessin toimialaan kuuluvien asioiden tiedottamisesta ja asioiden tiedottajista, 6

8 Sisäisen tiedottamisessa pääperiaatteena voidaan todeta, että se tiedottaa, joka tietää. Tiedotus kuuluu kaikille viranhaltijoille ja työntekijöille ja siten myös jokainen viranhaltija ja työntekijä on velvollinen vähintään ohjaamaan asiakkaan oikean henkilön luo tietojen saamiseksi. Ajantasaisen, oikean ja johdonmukaisen ulkoisen viestinnän toteutumiseksi on tiedotusvastuista sovittava joko yksiköittäin tai projektikohtaisesti. Viestintä on kaksisuuntaista ja jokaisella organisaatiossa on myös velvollisuus etsiä ja pyytää lisää tietoa silloin, kun sitä työnsä suorittamiseksi tarvitsee, ensisijaisesti omalta esimieheltään. hallintojohtaja konsernin viestintätiimi ydinprosessien johtajat 3.6. Kohderyhmät Viestinnän keskeisimmät kohderyhmät ovat: asukkaat yritykset ja elinkeinoelämä vierailijat / matkailijat henkilöstö Viestintää suunniteltaessa ja toteutettaessa huomioidaan seuraavat keskeisimmät sidosryhmät: asukkaat henkilöstö media luottamushenkilöt elinkeinoelämä asukasyhdistykset muut kunnat ja kuntayhtymät muut viranomaiset keskeiset yhteistyötahot kuten yliopisto ja muut oppilaitokset, paikalliset järjestöt, seurat ja yhdistykset etu- ja ammattijärjestöt kansainväliset sidosryhmät mm. ystävyyskaupungit, EU-kontaktit 7

9 4. Sisäinen viestintä 4.1 Intranet Intranet toimii koko henkilöstön sisäisenä tiedonvälityspaikkana. Intranetiin on koottu kaikki ajankohtainen tieto sekä esim. henkilöstöä koskevat ohjeet. Kokonaisvastuu intranetistä on kaupungin keskushallinnolla, mutta myös muilla on mahdollisuus saada päivitysoikeus. Koko henkilöstön yhteisen intranetin lisäksi yksiköillä voi olla käytössään yksiköiden omia intranet-sivustoja, joille muulla henkilöstöllä ei ole pääsyä. Näiden sisäisten sivustojen käytön ohjeistukset sovitaan kunkin yksikön sisällä. Jokaisen työntekijän velvollisuutena on seurata intranetiä. Esimiesten tulee huolehtia, että myös henkilöstöllä, jolla ei ole vakituista päätetyöpistettä on kuitenkin mahdollisuus seurata intranetiä viikoittain. Intranetissä oleva tieto on sisäistä ts. se on tarkoitettu vain henkilöstön omaan käyttöön. Sastamalan kaupungin intranet 4.2 Sähköposti Sähköpostia käytetään sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän välineenä silloin kun halutaan lähettää kohdennettu viesti yhdelle henkilölle tai rajatulle ryhmälle. Koko henkilöstölle tarkoitetut tiedotteet yms. tuodaan julki intranetin kautta. Sähköposteissa käytettävät tunnisteet: Etunimi Sukunimi Nimike Katuosoite Postinumero ja toimipaikka Sähköpostiosoite Puhelinnumero Sähköpostiviestinnän pääperiaatteet: Henkilötietoja ja arkaluontoisia tietoja ei lähetetä sähköpostitse. Viestin aihe tulisi ilmaista selkeästi ja informatiivisesti sähköpostiviestin aihe-kentässä. Viestin tulee olla asiallinen ja informatiivinen Lainattua tekstiä tai tekstin osaa ei tule muuttaa. Esimerkiksi lainaus asiakkaan tekstistä vastattaessa hänen viestiinsä, tulisi olla muuttamaton. PÖLKKYKIRJAIMIA ei tulisi käyttää, sillä se tulkitaan usein huutamiseksi. Liitetiedostot suojataan tarvittaessa salasanalla. Virusten leviämisen ehkäisemiseksi liitetiedostoja tulee lähettää vain harkiten. Viestiin tulee myös aina kirjoittaa, mitä liitetiedostoja se sisältää. On syytä pitää mielessä, että asiakas voi esimerkiksi lähettää sähköpostiviestin eteenpäin vaikkapa kaikille työtovereilleen. Viesti olisi hyvä lukea vähintään kolme kertaa, ennen sen lähettämistä. 8

10 Vastaanottajan reaktiota viestiin tulisi pohtia ennen sen lähettämistä. Sen tyylistä viestiä, jota ei itse haluaisi saada, ei tulisi myöskään lähettää. Hyviin tapoihin kuuluu vastata sähköpostikyselyihin ja palautteeseen vuorokauden kuluessa tai nopeammin. Kirjesalaisuus koskee myös sähköpostiviestejä. Sähköpostia ei saa välittää eteenpäin ilman viestiketjussa olevien henkilöiden lupaa. Muuta huomioitavaa: Sähköpostilaatikko ei ole arkisto -> arkistoivat postit siirretään talteen esim. H-asemalle. 4.3 Työpaikkakokoukset Työpaikkakokoukset ovat yksiköiden sisäisiä, organisaation tiedonkulkua ja henkilöstön sekä esimiesten välisen vuorovaikutuksen vahvistamista Työpaikkakokouksissa käsitellään mm. työyksikön toimintaan ja töiden järjestelyihin vaikuttavista asioista jotka ovat merkityksellisiä henkilöstön kannalta. Työpaikkakokoukseen voidaan kutsua myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Työpaikkakokous kokoontuu esimiehen kutsusta ja hänen vastuullaan on että niitä pidetään säännöllisesti. Työpaikkakokouksesta olisi hyvä laatia muistio, joka saatetaan koko työyksikön tietoon. Muistion avulla voidaan myös seurata yhteisesti sovittujen asioiden toteutumista. Vuosittain tulisi käsitellä ainakin seuraavia asioita: Henkilöstön tehtäviin ja asemaan vaikuttavat muutokset (esim. organisointi, henkilöstörakenne ja -määrä, virkamuutokset, työtehtävät, työtilat, laitehankinnat). Työpaikan toiminta- ja taloussuunnitelmat, eli miten budjetti vaikuttaa työyksikön toimintaan. Työaikojen sekä työ- ja lomavuorojen järjestelyt. Työyhteisön kehittämissuunnitelma joka pohjautuu esim. työhyvinvointikyselyyn. Tiedottaminen työpaikan sisällä ja eri yksiköiden välillä, eli miten asioista työpaikan sisällä tiedotetaan ja mahdollinen yksikön tiedotusvastaava. Tyky-toiminta. Yhteistoimintaohje 4.4 Välitön viestintä Välittömällä viestinnällä tarkoitetaan sekä sisäistä että ulkoista viestintää, joka kohdistuu suoraan kohteeseen. Kohteena voi olla kaupungin asukas, muu asiakas tai konsernin työntekijä. Välittömässä viestinnässä tulisi ottaa huomioon seuraavat seikat: Jokainen työntekijä toimii ulospäin koko konsernin ja sisäisesti oman yksikkönsä palvelu- ja markkinointiviestijänä (koskee kaikkea viestintää henkilökohtaisesta kontaktista sähköpostiin jne.). Välittömän viestinnän kautta annetaan kasvot koko konsernin / oman yksikön toiminnalle ja työntekijöille. Palvelun saajan kokemuksilla ja mielikuvilla on keskeinen merkitys koko kaupungista / yksittäisestä yksiköstä syntyvälle mielikuvalle. Hyvän vaikutelman avainsanoja ovat: palvelualttius, ystävällisyys ja kohteliaisuus. 9

11 4.5 Tiedotustilaisuudet henkilöstölle Isoista ja henkilöstön kannalta merkittävistä asioista kuten esimerkiksi kuntien yhdistymisasiat, laajat yhteistyöalueasiat ja toimintojen uudelleenorganisoinnit, voidaan järjestää myös koko henkilöstölle tarkoitettuja tiedotustilaisuuksia. Tiedotustilaisuuksista ilmoitetaan erikseen intranetissä sekä esimiesten kautta. 4.6 Työpaikkojen ilmoitustaulut Ilmoitustaulua voidaan käyttää myös yksikkökohtaisena tiedonvälityskanavana muiden tiedonvälityskanavien rinnalla. Yksikkökohtaista ilmoitustaulua ylläpidettäessä huomiota tulisi kiinnittää seuraaviin seikkoihin: Tiedon ajankohtaisuus. Ilmoitustaulu ei ole arkisto. Kenelle tieto on tarkoitettu vrt. ilmoitustaulun paikka. Yksiköiden omien ilmoitustaulujen käytön ohjeistukset sovitaan kunkin yksikön sisällä. Erityisen tärkeää ilmoitustaulun ylläpito on niissä yksiköissä, joiden henkilökunnalla ei ole päivittäin käytössään sähköisiä yhteyksiä. 4.7 Esimies-alainen keskustelut - tavoitteet ja niiden seuranta - muut työhön liittyvät asiat, kuten työhyvinvointi - viestintä on kahdensuuntaista, työntekijällä myös velvollisuus hankkia aktiivisesti tietoa esimieheltään ja yhteistyöverkostoltaan 10

12 5. Ulkoinen viestintä 5.1 Ohjeet kuulutusten ja ilmoitusten julkaisemiseen Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että valtuuston kokousilmoitukset ja muut viralliset, lakiin tai asetukseen perustuvat kunnalliset kuulutukset ja ilmoitukset vuonna 2012 julkaistaan Alueviestissä ja Tyrvään Sanomissa, muut kunnalliset ilmoitukset julkaistaan harkinnan mukaan levikkialueelle kohdennettuna sen mukaan kuin kukin vastuualue/yksikkö päättää viran- ja toimenhakuilmoitukset voidaan julkaista harkinnan mukaan muissakin lehdissä ja ammattijulkaisuissa. Lisäksi noudatetaan seuraavia periaatteita: Kaikkien ilmoitusten kokoa pienennetään tiivistämällä. Kaikkiin kuulutuksiin ja ilmoituksiin tulee sisällyttää maininta henkilöstä, joka antaa lisätietoja yhteystietoineen. Kaupungin johtoryhmä on hyväksynyt kaupungin logon ja visuaalisen ilmeen. Sen perusteella on tehty kaupungin ilmoituksille em. paikallislehdissä ilmoituspohja, jota käytetään. Se on toimitettu ko. lehdille. Sitä on mahdollista käyttää sekä mustavalkoisena että värillisenä (ei eri hintaa, mikäli värisivulla). Kaikki kuulutukset ja ilmoitukset tulee toimittaa myös palvelupisteille: Sastamalan pääkirjasto sekä Mouhijärven, Suodenniemen ja Äetsän kirjastot toimivat myös palvelupisteinä, joista kuntalaiset saavat perustietoa ja -neuvontaa kunnallisista ym. asioista. Niissä on esillä esittelymateriaalia esimerkiksi kaupungin esitteitä, julkaisuja ja lomakkeita. Muutkin kirjaston toimipisteet palvelevat lähes samalla tavalla, vaikka niitä ei kutsuta palvelupisteiksi. Kaikki kunnalliset kuulutukset ja ilmoitukset tulee toimittaa sähköpostilla palvelupisteille niissä esillä pidettäväksi. Kuulutuksiin liittyvät asiakirjat esimerkiksi asemakaava-ehdotukset tai suunnitelmat pidetään myös nähtävänä. Ydinprosessien tulee sopia toimialansa lomakkeiden saatavana olosta palvelupisteissä. Sähköistä palvelua hyödynnetään. Asiakas ja henkilökunta voivat internetistä kaupungin sivuilta tai muualta ottaa lomakkeesta tulosteen. Saatavilla pidetään myös valtion lomakkeita. Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen esityslistat toimitetaan palvelupisteille esillä pidettäväksi. Muiden toimielinten esityslistoja tai pöytäkirjoja ei toimiteta palvelupisteille, vaan tiedottamisessa hyödynnetään kotisivuja, joilta voi tarvittaessa ottaa tulosteita. Ydinprosessit voivat sopia, että palvelupisteissä pidetään myytävänä karttoja, julkaisuja, pääsylippuja tms. taikka otetaan vastaan varauksia tai ilmoittautumisia. Asiakkaille otetuista kopioista tai tulosteista peritään kirjaston vahvistamat korvaukset. Palvelupisteissä on asiakkaiden käytettävissä yleisöpäätteet, joiden käytössä henkilökunta tarvittaessa opastaa. 11

13 Kaupungin viranomaisille tarkoitettu posti asiakkaan tulee itse toimittaa postin välityksellä tai viemällä itse perille. Palvelupisteissä voidaan kuitenkin tapauskohtaisesti ottaa vastaan kaupungille osoitettua postia, joka sisäisenä kuljetuksena toimitetaan oikeaan paikkaan, ei kuitenkaan tiettyyn määräaikaan mennessä toimitettavia hakemuksia, muistutuksia tms. Kukin ydinprosessi nimeää vastuuhenkilön, joka huolehtii yhteydenpidosta palvelupisteisiin ja siitä, että tarvittava aineisto ja materiaali toimitetaan niihin. Kaikissa palvelupisteelle toimitettavissa materiaaleissa tulee olla maininta, kuka antaa lisätietoja eli henkilön nimi yhteystietoineen. 5.2 Internet Sastamalan kaupungilla on olemassa kaksi eri verkkototeutusta: Sastamala portaali sekä kaupungin viralliseen tiedotukseen käytettävät kaupungin kotisivut. Sastamala-portaali toimii puhtaasti markkinoinnillisena foorumina, tarkoituksenaan palvella pääasiassa seudulla matkailevia ja vierailevia ulkopaikkakuntalaisia sekä vapaa-ajanaktiviteetteja etsiviä kuntalaisia. Portaalin etusivulla julkaistaan nostoina ajankohtaisten, kaikille avoimien tapahtumien ilmoituksia. Portaalissa toimiva tapahtumakalenteri on tarkoitettu Sastamalan kaupungin alueella tapahtuvien, kaikille avoimien tapahtumien tiedottamiseen. Portaalin ylläpidosta vastaa kaupunkimarkkinointi yhdessä kaupungin matkailun kanssa. Sastamalan kaupungin viralliset kotisivut toimivat kaupungin virallisena tiedotusfoorumina. Sivuille on koottu laajasti tietoa kaupungista ja sen eri yksiköistä. Jotta sivut koettaisiin kohderyhmissään tarkoituksensa mukaisesti, on sivujen ylläpitäjien kiinnitettävä erityistä huomiota tiedon ajantasaisuuteen, oikeellisuuteen ja virallisuuteen. Verkkoviestinnän taso tulee säilyttää korkeana ja sivujen yleisilmeen tulee olla edustava ja kaupungin graafista ohjeistusta mukaileva. Kaupungin virallisen sivuston ylläpitovastuu on jaettu yksiköille, ts. kukin yksikkö nimeää ylläpitäjän omalle osiolleen. Kokonaisuuden ylläpidosta vastaa kaupungin keskushallinto. Sastamala-portaali Sastamalan kaupunki 5.3 Sosiaalinen media Sosiaalisella medialla tarkoitetaan verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus toimia sekä aktiivisena viestijänä ja sisällöntuottajana että tiedon vastaanottajana. Sosiaalisen median palveluista tällä hetkellä tunnetuimpia ovat esim. Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn ja Wikipedia. Sosiaalisen median sovellukset tarjoavat kanavan verkostoitumiseen, viestimiseen, osaamisen kehittämiseen ja innovointiin. Sosiaalinen media nousee parhaimmillaan yhteisön voimavaraksi esim. positiivisen mainoksen, työntekijöiden osaamisen tason tai verkostoitumisen kautta. Asiantuntijuus huomataan ja siksi Sastamalan kaupunkikonserni haluaa kannustaa työntekijöitään, joille sosiaalisen median käytöstä on ammatillista hyötyä, verkostoitumaan sekä tuomaan ammattitaitoaan ja työrooliaan esille sosiaalisen median välineissä. 12

14 Sosiaalisen median välineissä esiintyessäsi: Esiinny omalla nimelläsi ja seiso sanojesi takana. Älä julkaise mitään, mihin et halua törmätä tulevaisuudessa. Jos huomaat tehneesi virheen, pyri korjaamaan se ensimmäisenä. Ole aktiivinen, avoin ja kohtelias. Kuuntele ja pyri ymmärtämään muita. Huomioi muiden materiaaleja käyttäessäsi tekijänoikeudet. Kaupunkikonsernin työntekijänä sosiaalisen median välineissä esiinnyttäessä on edellä esitettyjen kohtien lisäksi erityisesti huomioitava seuraavat seikat: Toimit työroolissasi ja edistät työtavoitteidesi toteutumista. Työroolissa esiintymisestä tulee sopia esimiehen kanssa. Noudata työlainsäädäntöä ja henkilötietosuojalakia, kuten muillakin alustoilla. Edusta Sastamalan kaupunkikonsernia positiivisesti ja kaupungin arvoja noudattaen. Käsittele työn piiriin liittyviä asioita harkiten. Et saa tarkoituksella tuottaa vahinkoa työnantajallesi. Jokainen kantaa vastuun sanomisistaan itse, siksi kannanotoissa olisi hyvä tuoda ilmi, että julkituotu mielipide ovat henkilökohtaisia, eivät kaupungin virallisia. Oman työpöydän ja tiedostojen jakaminen verkossa on ehdottomasti kielletty. Tietoturvasyistä sosiaalisen median palveluihin ei saa kirjautua työkäytössä olevilla tunnuksilla ja salasanoilla. Tietohallinto ei tarjoa käyttäjätukea sosiaalisen median palveluihin. Sastamalan kaupunkikonserni esiintyy virallisesti sosiaalisessa mediassa Facebookissa. Sivuston ylläpidosta vastaavat kaupungin keskushallinto ja kaupunkimarkkinointi. Sastamalan kaupunki Facebookissa 5.4 Tiedotusvälineet Median kautta saavutetaan kohderyhmät nopeasti ja tehokkaasti ja sen vuoksi mediaa voidaan pitää yhtenä kaupungin tärkeimmistä yhteistyökumppaneista. Uutisoinnillaan mediat luovat kuvaa kaupungista ja sen toiminnasta, maksullisella markkinoinnilla taas pyritään ylläpitämään ja vahvistamaan positiivista kuvaa. Hyvällä yhteistyöllä toimittajien kanssa palvellaan aina loppujen lopuksi kaupungin asukkaita eli asiakkaita. Mediaviestinnässä (haastattelut, juttuvinkit, jne.) tulee ottaa huomioon seuraavat seikat: Ole aktiivinen, avoin ja kohtelias. Ole käytettävissä ja tavoitettavissa. Ota toimittajat vakavasti. Älä ota itseesi, mediassa pitää olla hieman kovanahkainen ja sietää arvostelua. Puhu rehellisesti ja asiaa. Vain uutinen saa julkisuutta. Myös kielteisistä asioista pitää tiedottaa. Kerro huonot uutiset heti 13

15 Muista, että kaikki sanomasi saattaa päätyä julkisuuteen. Kohtele kaikkia median edustajia tasapuolisesti. Oikaise vain virheet ja harhaanjohtavat uutisoinnit. Huomioi asioiden salassapitovaatimukset (vrt. esim. esityslistat) ja julkisuuslaki. Huomioi moniportainen päätöksenteko-organisaatio: tuo selkeästi julki, jos asia on vasta käsittelyvaiheessa. Edusta Sastamalan kaupunkikonsernia positiivisesti ja kaupungin arvoja noudattaen. Muista, että tiedottajan henkilökohtaiset näkemykset eivät saa näkyä tiedottamisessa. Pyydä haastattelu luettavaksi etukäteen, mikäli se suinkin on mahdollista. 5.5 Tiedote Tiedotteen tärkein tehtävä on nimensä mukaisesti tiedottaa jostain asiasta. Yleisimmin tiedote laaditaan tiedotusvälineille, jolloin tiedotteen tehtävänä on toimia uutisjutun taustamateriaalina, mutta tiedote voi olla esim. työyksikölle ajankohtaisesta asiasta laadittu tiedonanto. Hyvässä tiedotteessa on: Oikean sisältöinen otsikko Kerrottu vain pääkohdat. Selkeä ja johdonmukainen rakenne ja kieli. Käytetty asiallista tekstiä, markkinointitekstit eivät ole tiedotteita. Mainittu tiedotteen jälkeen yhteyshenkilön tiedot. Tiedotteen rakenne: Päiväys ja paikkakunta Otsikko Esittelykappale eli ingressi (jos kyse on laajemmasta asiasta) Pääkappale(et) Yhteystiedot Huomioi tiedotustilanteessa yksikössäsi sovitut tiedotusvastuut. Tiedotteissa käytetään organisaation virallisia kirjelomakkeita. Lista kaupungin käyttämistä medioista. 5.6 Tiedotustilaisuus Tiedotustilaisuus järjestetään silloin kun kyseessä on todella laaja ja merkittävä asia, muussa tapauksessa tiedottamiseen riittää tiedote. Tiedotustilaisuuden järjestämisessä on hyvä ottaa huomioon: Kutsu tiedotusvälineille olisi hyvä lähettää viikkoa ennen tilaisuutta. Kutsussa kerrotaan perustiedot: mitä, missä, milloin, miksi ja kuka. Kutsussa olisi hyvä mainita myös yhteyshenkilön tiedot. Tiedotustilaisuus ei saisi kestää tuntia pidempää. 14

16 Tilaisuuden jälkeen olisi hyvä varata aikaa ja rauhallinen paikka avainhenkilöiden haastatteluille. 5.7 Tiedotuslehti Kaupunkikonsernin yleinen tiedotuslehti koostetaan pääsääntöisesti kerran vuodessa. Lehteä jaetaan jokaiseen talouteen sekä liikelaitoksille. Yleisen tiedotuslehden lisäksi konserniyhtiöillä voi olla omia tiedotuslehtiä 5.8 Asukastilaisuudet Merkittävistä suunnitelmista ja hankkeista sekä kunnan yleistilanteesta järjestetään tarpeen mukaan alueellisia tai koko kuntaa koskevia asukastilaisuuksia. 5.9 Kaupungin virallinen ilmoitustaulu Kaupungin virallinen, lakien ja asetusten mukaiseen tiedottamiseen tarkoitettu ilmoitustaulu sijaitsee kaupungintalon pääovilla, osoitteessa Aarnontie 2 A. Virallisella ilmoitustaululla julkaistavat kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan myös internetissä -> tiedotepalsta. Ilmoitustaulun ajantasaisuudesta vastaa kaupungin keskushallinto. 15

17 6. Kriisiviestintä Kriisitilanne on yleensä tilanne, jossa tavalliset tiedottamisen keinot ja kanavat eivät riitä vaan kaupungilta odotetaan tavallistakin nopeampaa sekä hyvinkin informatiivista ja tiivistä tiedottamista. Mitä enemmän olosuhteet poikkeavat normaalista, sitä enemmän ja nopeampaa tiedottamista tarvitaan. Kriisitiedottamisen tehtävänä on ensisijaisesti: torjua vaaraa antaa toimintaohjeita ennaltaehkäistä tarpeetonta hätääntymistä lisätä turvallisuudentunnetta eliminoida huhuja edesauttaa normaaliin toimintaan palaamista niin pian kuin mahdollista Tiedottamistarve tulee arvioida heti, kun ensimmäiset tiedot ilmeisestä häiriötilanteesta ovat tulleet esiin. Sisäisesti on suositeltavaa tiedottaa mieluummin liian paljon kuin liian vähän, jotta valmius ulkoiseen tiedottamiseen olisi mahdollisimman hyvä. Onnettomuustilanteessa tiedotusvastuu kuuluu johtavalle pelastusviranomaiselle, muut viranomaiset tiedottavat omaan toimintaansa kuuluvista asioista. Kaupungin tehtävänä on avustaa tiedottamisessa. Sastamalan kaupungilla on olemassa omat ohjeet kriisitilanteen viestintään. 16

18 7. Markkinointiviestintä Markkinointiviestintä on ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuva viestintää, jonka tarkoituksena on saada aikaan joko suoraan tai välillisesti kysyntään positiivisesti vaikuttavia ilmiöitä. Kaupungin ja kaupunkikonsernin harjoittaman markkinointiviestinnän tarkoituksena on markkinoida kaupunkia ja lisätä sen kiinnostavuutta potentiaalisten asukkaiden, yritykselle sijoituspaikkaa etsivien sekä matkailijoiden ja vierailijoiden keskuudessa. Markkinointiviestintää hoidetaan koordinoidusti Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy:n kautta. Markkinointiviestinnän suunnittelusta ja käytännön toteutuksesta vastaa tehtävään erikseen nimetty henkilö, markkinoinnin toteutumista ja strategisia suuntauksia ohjaa eri yksiköiden edustajista koottu markkinointitiimi. Markkinoinnin tavoitteet ja toimenpiteet esitellään vuosittain tehtävässä markkinointisuunnitelmassa ja vuonna 2012 valmistuvassa markkinointistrategiassa. 17

19 LINKIT Intranetin ylläpito-ohjeet (tulossa) Kotisivuohjeistus (tulossa) Kriisiviestintä (tulossa) Markkinointistrategia (tulossa) Mediat Sastamalan kaupungin intranet Sastamalan kaupungin strategia Sastamalan kaupunki Sastamalan kaupunki Facebookissa Sastamala-portaali Kunnat.net Yhteistoimintaohje 18

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty:

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty: 2012 Nivalan kaupungin viestintäohje Karikumpu Nivalan kaupunki Hyväksytty: Sisältö 1. Lainsäädäntö määrittelee tiedotustoiminnan lähtökohdat... 3 2. Tiedottamisen vastuut oltava selkeät... 3 Kaupungin

Lisätiedot

Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET

Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Viestinnän tehtävä 3 3. Simon kunnan viestinnän periaatteet 3 4. Ulkoinen viestintä

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Outokummun kaupunki VIESTINTÄSUUNNITELMA. Outokummun kaupungin viestintäsuunnitelma

Outokummun kaupunki VIESTINTÄSUUNNITELMA. Outokummun kaupungin viestintäsuunnitelma Outokummun kaupungin viestintäsuunnitelma Kaupunginhallitus XX.XX.2017, Tulee voimaan XX.XX.2017 1 Sisällys 1 Kaupunkiviestinnän lähtökohdat... 3 2 Kaupunkiviestinnän periaatteet... 3 2.1 Miksi kaupunki

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

Kaskisten kaupungin viestintästrategia

Kaskisten kaupungin viestintästrategia Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.5.2007 32 Kaskisten kaupungin viestintästrategia 1. Taustaa Kuntalain 29 :n mukaan Kunnan on tiedotettava asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista

Lisätiedot

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 johtoryhmä 12.5.2015 YT-ryhmä 5.6.2015 johtokunta 18.6.2015 yhtymäkokous 2.12.2015 Sisältö 1. Tausta 2 2. Terveydenhuollon kuntayhtymän viestintää ohjaavat säädökset

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh Kaupunginhallitus 467 16.11.2015 Kaupunkikonsernin virallisten ilmoitusten julkaiseminen 887/07.02.01.00.00/2015 KH 467 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh. 040 724 8776

Lisätiedot

N:o 78 ESPOON KAUPUNGIN LAUTA- JA JOHTOKUNTIEN TIEDOTUSTOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET

N:o 78 ESPOON KAUPUNGIN LAUTA- JA JOHTOKUNTIEN TIEDOTUSTOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET ESPOCNJ,,NVIKMT SE0.2x,v ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia N:o 78 ESPOON KAUPUNGIN LAUTA- JA JOHTOKUNTIEN TIEDOTUSTOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET Kaupunginhallituksen 21.6.1983

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän viestintästrategia 2 (6) Sisällys 1 Viestinnän lähtökohdat ja tehtävät... 3 2 Viestinnän visio... 3 3 Viestinnän missio... 3 4 Viestinnän toimintaperiaatteet... 3 5 Viestinnässä

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Käsitelty työvaliokunnassa 28.8.2007 ja ohjausryhmässä 17.9.2007 Laatijat: viestintäpäällikkö Helinä Mäenpää ja

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE Johtoryhmä 9.2.2015 Yhteistyötoimikunta15.4.2015, Kaupunginhallitus xx.xx.15, 2 Sisällys 1. Tietoa kuntalaisille...3 2. Savonlinnan kaupungin viestinnän periaatteet...3

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

Kiteen kaupunki. Viestintäsuunnitelma

Kiteen kaupunki. Viestintäsuunnitelma Kiteen kaupunki Viestintäsuunnitelma Kiteen kaupunki Viestintäsuunnitelma 1 (12) Viestintäsuunnitelman tarkoitus... 2 Mitä Kuntalaki velvoittaa?... 2 Kiteen kaupungin viestintästrategia... 4 Mitä viestintä

Lisätiedot

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Viestintäryhmä Helinä Mäenpää, Jyväskylän kaupunki, viestintäjohtaja,

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelma JÄMSÄ KUHMOINEN KUNTARAKENNESELVITYS Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Jämsä-Kuhmoinen kuntarakenneselvitykseen liittyvää

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä. viestintäpäällikkö Arja Hankivaara

Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä. viestintäpäällikkö Arja Hankivaara Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä viestintäpäällikkö Arja Hankivaara 12.10.2017 Hallintosääntö (hyväksytty mkv:ssa 5.6.2017) maakuntahallitus johtaa viestintää ja tiedottamista toimielimet luovat edellytyksiä

Lisätiedot

YLEISET OHJEET KUNNAN TIEDOTTAMISEN PERIAATTEISTA

YLEISET OHJEET KUNNAN TIEDOTTAMISEN PERIAATTEISTA TAIVALKOSKEN KUNTA YLEISET OHJEET KUNNAN TIEDOTTAMISEN PERIAATTEISTA Hyväksytty kunnanhallituksessa 1.6.1998 213 Voimaantulo 1.7.1998 1 Soveltamisala Näitä tiedotusohjeita sovelletaan tiedotettaessa Taivalkosken

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Joroisten kunnan sosiaalisen median ohje

Joroisten kunnan sosiaalisen median ohje Joroisten kunnan sosiaalisen median ohje Tämän ohjeen tarkoituksena on opastaa sosiaalisen median käyttöä Joroisten kunnan eri toiminnoissa sekä ohjata henkilöstöä toimimaan sosiaalisessa mediassa vastuullisesti

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnan. tiedotusohje

Pyhäjoen kunnan. tiedotusohje Pyhäjoen kunnan tiedotusohje Kunnanhallitus 26.4.2011 1. JOHDANTO Kunnallisen tiedottamisen lähtökohta on Kuntalain 29, jonka mukaan kunnan on tiedotettava aktiivisesti asukkailleen kunnassa vireillä olevista

Lisätiedot

Loviisa2010 kuntaliitosprosessin viestintäsuunnitelma

Loviisa2010 kuntaliitosprosessin viestintäsuunnitelma Loviisa2010 kuntaliitosprosessin viestintäsuunnitelma Käsitelty: viestintäryhmässä 3.9.2008 ja 22.9.2008 valmisteluryhmässä 23.9.2008 väliaikaisessa järjestelytoimikunnassa 30.9.2008 Viestinnän yleinen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE Khall. 22.11.2010 424 Liite D SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE 22.11.2010 2 Sisällys 1. Tietoa kuntalaisille... 3 2. Savonlinnan kaupungin viestinnän periaatteet... 3 3. Kaupungin viestintäorganisaatio...

Lisätiedot

VIESTINNÄN TAVOITTEET, VASTUUT JA ORGANISOINTI

VIESTINNÄN TAVOITTEET, VASTUUT JA ORGANISOINTI VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ Viestinnän tavoitteet, vastuut ja organisointi... 3 Miksi viestitään?... 4 Viestintävastuut... 5 Viestijän on tunnettava julkisuuslaki... 5 Kohde- ja sidosryhmät Kenelle ja kenen

Lisätiedot

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025 n kunta Viestintäpolitiikka 2025 Kunnanhallitus 25.6.2012 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on omalta osaltaan tukea kuntastrategiassa 2025 määritellyn tahtotilamme saavuttamista ja arvojemme

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma. Viestintä Ohjausryhmän tiedottaja Tarja Nordman toimii viestinnän suunnittelun koordinaattorina toimii Savuton sairaala viestintätiimin puheenjohtajana tuottaa

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

VIESTINTÄMME PERUSPERIAATTEET:

VIESTINTÄMME PERUSPERIAATTEET: VIESTINTÄOHJE VIESTINTÄ Viestintä on strateginen työväline ja keskeinen osa kunnan toimintaa. Se on demokratian ja palvelun edellytys. Oikea-aikainen viestintä varmistaa asioiden hyvän valmistelun ja päätöksenteon.

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet 1 Taustaa Kaupungin toimintamallin arvioinnin ja henkilöstön kanssa käsiteltyjen Kunta10 - työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta kaupungissa on havaittu

Lisätiedot

Viestintä. C-piirin SuurPNAT, Loppi, 24.8.2010. Esa Ojapalo 2010

Viestintä. C-piirin SuurPNAT, Loppi, 24.8.2010. Esa Ojapalo 2010 Viestintä C-piirin SuurPNAT, Loppi, 24.8.2010 Esa Ojapalo 2010 Viestintä Denuntiatio Solum Translata Valet Viesti vain perille vietynä ratkaisee oikeat viestintäkanavat ja välineet ymmärrettävyys, kiinnostavuus

Lisätiedot

Kauniaisten kaupungin viestintäohje

Kauniaisten kaupungin viestintäohje Kauniaisten kaupungin viestintäohje KH hyväksynyt xx.xx.2017 Sisällysluettelo 1. Viestintäohjeiden tarkoitus... 2 2. Viestinnän tasot ja roolit... 3 2.1 Ulkoinen viestintä ja tiedottamisen periaatteet...

Lisätiedot

Kunnanjohtajana somessa. Alustus kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015

Kunnanjohtajana somessa. Alustus kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015 Kunnanjohtajana somessa Alustus kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015 Tausta Virkaura kunnallishallinnossa Kuntien keskushallinnon tehtävissä 80 luvulta saakka Jämsän hallintojohtajana 2001-2012

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Kouvola 22.11.2010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 Yhteenveto: Nokia 221121 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit: Espoo,

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE Johtoryhmä 2.9.13 Yhteistyötoimikunta 20.9.13, 39 Kaupunginhallitus 2.12.13, 2 Sisällys 1. Tietoa kuntalaisille...3 2. Savonlinnan kaupungin viestinnän periaatteet...3

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Kriisiviestintäseminaari Case Imatra, Kuntaliitto Arja Kujala

Kriisiviestintäseminaari Case Imatra, Kuntaliitto Arja Kujala Kriisiviestintäseminaari Case Imatra, Kuntaliitto 2.11.2017 Arja Kujala 4.12.2016 viestiketjuja klo 2 Pojalta tekstiviesti: kulmilla ammuttu, minä olen kunnossa. Yritän tavoittaa muita sisaruksia. Tyttäreltä

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Tullin tietopalvelu - yhteinen vastuu oikean tiedon antamisesta

Tullin tietopalvelu - yhteinen vastuu oikean tiedon antamisesta Tullin tietopalvelu - yhteinen vastuu oikean tiedon antamisesta Johtaminen tänään. Viestintä ja tietopalvelu tullikuvan muovaajina. Miten minä tiiminvetäjänä ja esimiehenä edistän tietovälineiden aktiivista

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Suomen kulttuurilaitokset

Suomen kulttuurilaitokset Suomen kulttuurilaitokset Kurssi, kevät 2001 Moskovan yliopisto Leena Kononen Tiedonhaku Suomesta Julkisten viranomaisten, valtion ja kuntien keskeiset palvelut sekä keskeiset julkiset tiedot löytyvät

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma Liedon Pallo Simo Lamminen 2016

Viestintäsuunnitelma Liedon Pallo Simo Lamminen 2016 Viestintäsuunnitelma Liedon Pallo Simo Lamminen 2016 Sisällys Liedon pallo... 3 Arvot... 3 Iloisuus:... 3 Luotettavuus:... 3 Menestys:... 3 Yhteisöllisyys... 3 Sisäinen viestintä... 3 Sidosryhmät... 3

Lisätiedot

Avoimesti ja yhdessä. Oma Hämeen viestintäsuunnitelma päivitetty, hyväksytty / VATE

Avoimesti ja yhdessä. Oma Hämeen viestintäsuunnitelma päivitetty, hyväksytty / VATE Avoimesti ja yhdessä Oma Hämeen viestintäsuunnitelma 2016 2019 päivitetty, hyväksytty 24.11.2017 / VATE Sisältö 1. Viestintä maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun tukena... 2 2. Viestinnän tavoitteet

Lisätiedot

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma 2016-2017 Orimattilan visio 2020: Itsenäinen Orimattila on uudistumiskykyinen ja yhteisöllinen maaseutukaupunki metropolialueen

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 Turun Cheerleadingseura Smash ry SISÄLLYS 1 VIESTINNÄN TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄT... 3 2 VIESTINNÄN VÄLINEET JA TYÖKALUT... 4 2.1 Sähköposti... 4 2.2 Seuran Facebook-ryhmä... 4

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle!

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Pirkanmaa 2019 Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Esivalmistelun viestintäsuunnitelma Hyväksytty johtoryhmässä 13.10.2016 (Tämä suunnitelma ei sisällä mahdollisesti

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

SoTen ja Saarikan viestintästrategia ja -suunnitelma vuodelle 2016

SoTen ja Saarikan viestintästrategia ja -suunnitelma vuodelle 2016 SoTen ja Saarikan viestintästrategia ja -suunnitelma vuodelle 2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 VIESTINNÄN TAVOITTEET 2 3 KOHDERYHMÄT 3 4 VIESTINTÄTAVAT JA -VÄLINEET 3 5 PALAUTEJÄRJESTELMÄ 4 6 VIESTINNÄN

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Tiedotetta tekemään. Tarja Chydenius Anna Perttilä

Tiedotetta tekemään. Tarja Chydenius Anna Perttilä Tiedotetta tekemään Tarja Chydenius Anna Perttilä Tiedotetta tekemään 1 Tavoite 2 Kohderyhmä 3 Uutiskriteerejä 4 Sisältö 4.1 Asia 4.2 Sisällönrakenne 4.3 Otsikko 4.4 Sisällön kieli 7 Tiedotteen muoto 7

Lisätiedot

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 2 Viestinnän tehtävät ja yleiset tavoitteet... 4 2.1 Kunnan tavoitekuva... 4 2.2 Kunnan sidosryhmät... 4 2.3 Viestinnän strategiset

Lisätiedot

Uudenmaan liiton päätösten nähtävilläpito; maakuntavaltuuston pöytäkirjat

Uudenmaan liiton päätösten nähtävilläpito; maakuntavaltuuston pöytäkirjat Maakuntahallitus 89 19.06.2017 Maakuntahallitus 128 11.09.2017 Uudenmaan liiton päätösten nähtävilläpito; maakuntavaltuuston pöytäkirjat 265/00.00.01/2017 MHS 19.06.2017 89 Tiivistelmä Kuntalain (410/2015)

Lisätiedot

Forssan kaupunki on savuton kuntatyöpaikka SAVUTTOMUUS- OHJELMA. Kaupunginhallitus Yhteistoimintaryhmä

Forssan kaupunki on savuton kuntatyöpaikka SAVUTTOMUUS- OHJELMA. Kaupunginhallitus Yhteistoimintaryhmä Forssan kaupunki on savuton kuntatyöpaikka SAVUTTOMUUS- OHJELMA Kaupunginhallitus Yhteistoimintaryhmä 2 Sisällysluettelo SAVUTTOMUUSOHJELMA 1. Savuttoman työpaikan määritelmä... 3 2. Savuton Forssan kaupunkityöpaikka...

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

TIEDOTUSPOLIITTINEN OHJELMA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGILLE

TIEDOTUSPOLIITTINEN OHJELMA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGILLE TIEDOTUSPOLIITTINEN OHJELMA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGILLE Kaupunginvaltuuston hyväksymä 31.3.2005 1. JOHDANTO 2. PERIAATTEET JA TAVOITTEET 2.1 Avoimuus 2.2 Sisältö ja kohderyhmät 3. ORGANISAATIO 3.1 Virkamies

Lisätiedot

VIESTINTÄOHJELMAN KÄYTÄNNÖN TOTEUTTAMINEN. 1) Johdanto. Viestinnän merkitys ja tehtävät Kemijärven kaupungissa

VIESTINTÄOHJELMAN KÄYTÄNNÖN TOTEUTTAMINEN. 1) Johdanto. Viestinnän merkitys ja tehtävät Kemijärven kaupungissa 1 VIESTINTÄOHJELMAN KÄYTÄNNÖN TOTEUTTAMINEN 1) Johdanto Viestinnän merkitys ja tehtävät Kemijärven kaupungissa Viestinnästä on säännökset kuntalain 29 pykälässä ja Kemijärven kaupungin hallintosäännön

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja 28.08.2017 Sami Uusitalo työhyvinvointipäällikkö Taustaa Kaupungilla käytössä

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Äänekosken Kaupungin viestinnän toimintaohjeistoa 2014

Äänekosken Kaupungin viestinnän toimintaohjeistoa 2014 Kaupunginhallitus 29.4.2014 liite nro 1 (1/8) Viestinnän toimintaohjeiston kanavoituminen toimintatavaksi edellyttää prosessinomaista työtapaa, yhdessä työstämistä sekä kaupunginhallituksen sisällä että

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohje

Sosiaalisen median ohje LUONNOS Sosiaalisen median ohje pvm ja käsittelyelin www.nurmijarvi.fi 1 Nurmijärven kunnan sosiaalisen median ohje Sisällys sivu 1. Johdanto 1 2. Mitä on sosiaalinen media? 2 3. Miten kunta voi hyödyntää

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2014. Huhtikuu 2014

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2014. Huhtikuu 2014 Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 14 Huhtikuu 14 Taustaa Kysely toteutettiin alkuvuonna 14 (26.2.-21.3.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaavilla

Lisätiedot

Parhaat käytänteet asukasfoorumitoiminnassa. Suur-Leppävaaran asukasfoorumi Esko Uotila

Parhaat käytänteet asukasfoorumitoiminnassa. Suur-Leppävaaran asukasfoorumi Esko Uotila Parhaat käytänteet asukasfoorumitoiminnassa Suur-Leppävaaran asukasfoorumi Esko Uotila Asukasfoorumi on enemmän kuin yksi tilaisuus Asukasfoorumitoiminta edistää asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Viestinnän yleiset periaatteet

Viestinnän yleiset periaatteet Viestinnän yleiset periaatteet 2 (5) 1 Eksoten viestinnän yleiset periaatteet 1.1 Miksi Eksote viestii 1.2 Mitä Eksote viestii 1.3 Kenelle ja kenen kanssa Eksote viestii 1.4 Miten Eksote viestii Etelä

Lisätiedot

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viranomaisviestintä? 28.1.2015 Anna-Maria Maunu Viestintä kohdentuu kun on: kiinnostava viesti selkeä kieli osattu käyttää

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

VIESTINNÄN PERIAATTEET

VIESTINNÄN PERIAATTEET VIESTINNÄN PERIAATTEET Lahden kaupunki Kaupunginhallitus 2008 Johdanto 2 Viestinnän tavoitteet 3 Viestinnän visio 2012 3 Lahden kaupungin arvot 3 Viestinnän strategiset päämäärät 4 Perusviestit 4 Lahden

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke

Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke 2017-2019 Viestintäsuunnitelma päivitetty 14.7.2017 Sisällys 1 Viestinnän tavoitteet... 2 2 Sisäinen viestintä... 2 Työntekijät ja esimies... 2 Johtoryhmä...

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET ULKOISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN

TOIMINTAOHJEET ULKOISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAOHJEET ULKOISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO Julkaisuvuosi 2015 www.epliitto.fi 1. YLEISOHJEET... 3 2. ESIINNY OMANA ITSENÄSI... 3 3. HENKILÖKOHTAISEN MIELIPITEEN ILMAISEMINEN...

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma Pvm Mitä tehty Kuka Missä käsitelty 21.3.2016 Suunnitelman luonnos Johanna PoPSTer 19.5.2016 Suunnitelman täydennys ja päivitys Johanna & Kirsi 1.6.2016 poliittinen ohjausryhmä

Lisätiedot

Tullin verotustehtävien siirtäminen Verohallintoon (VETO-hanke) Viestintäsuunnitelma alkaen

Tullin verotustehtävien siirtäminen Verohallintoon (VETO-hanke) Viestintäsuunnitelma alkaen Viestintäsuunnitelma alkaen 17.2.2017 12.1.2017 SISÄLTÖ TAUSTAA... 3 1 TAVOITTEET... 3 2 PERIAATTEET... 3 3 SISÄINEN VIESTINTÄ... 3 3.1 Kanavat... 4 3.2 Työnjako... 4 4 ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄVIESTINTÄ...

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

Viestinnän työkalut ja Best practices

Viestinnän työkalut ja Best practices Viestinnän työkalut ja Best practices ISYY:n ainejärjestökoulutus 11.2. Joensuu klo 13 15 (E102) 12.2. Kuopio klo 15 17 (S32) Esittelykierros - Mistä ainejärjestöstä/kerhosta tulet? Missä tehtävässä/roolissa

Lisätiedot

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen Uusi kuntalaki 2015 - Demokratia ja osallistuminen Kuntamarkkinat 10- Mervi Kuittinen Laissa säädettäisiin: Kunnan asukkaiden osallistumisoikeutta koskeva luku (5. luku) kunnan asukkaiden äänioikeudesta

Lisätiedot

Seutuhallitus vastaa kuntayhtymän viestinnästä ja tiedottamisesta. Seutuhallitus hyväksyy viestintäperiaatteet.

Seutuhallitus vastaa kuntayhtymän viestinnästä ja tiedottamisesta. Seutuhallitus hyväksyy viestintäperiaatteet. Viestintäperiaatteet 1. Viestinnän tavoitteet 2. Seutuviestinnän kokonaisuus 3. Perusviestit 4. Viestinnän vastuut ja roolit 5. Kohderyhmät 6. Tapa puhua 7. Viestinnän kanavat 8. Häiriötilanteen viestintä

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Vaalan kuntastrategia 2030

Vaalan kuntastrategia 2030 Vaalan kuntastrategia 2030 Mikä on kuntastrategia? Kuntastrategiassa kunnanvaltuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategisen suunnittelun tarkoituksena on etsiä

Lisätiedot

SosKanta-hankkeen viestintäsuunnitelma

SosKanta-hankkeen viestintäsuunnitelma 1 (5) SosKanta-hankkeen viestintäsuunnitelma 1 Yleistä SosKanta-hankkeessa viestitään sekä organisaation sisällä että ulkoisesti. THL vastaa Kansa-hankkeen ja Kanta-palveluiden käyttöönoton kansallisesta

Lisätiedot