Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma"

Transkriptio

1 !! " # $ ##

2 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 4 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia Väestörakenteen muutos ja palvelutarpeen muuttuminen Työllisyys ja elinkeinopolitiikka Talouden kehitys Henkilöstömuutokset ja osaamisen turvaaminen Lainsäädäntöön perustuvien palvelunormien muutos 6 3 Tuottavuusohjelma Tuottavuuden ja tuloksellisuuden parantaminen julkissektorilla Kemin tuottavuuden ja tuloksellisuuden parantaminen Kemin tuottavuuden parantamisen kärkihankkeet Työhyvinvointi, rekrytointi ja ikäjohtaminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Tilaaja- ja hankintaosaamisen sekä kokonaisvaltaisen riskienhallinnan 11 kehittäminen Tilaaja-tuottajamallin; Maisemamallin kehittäminen Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ja sen jäsenkuntien välinen sopimusohjaus 12 4 Palvelustrategian tilauskohtaiset suunnitelmat Keskusvirasto Sivistyspalvelukeskus Hallinto Perusopetus Lukiokoulutus Työväenopisto Varhaiskasvatus Museot Kirjasto Teatteri Liikuntapalvelut Nuorisotyö ja Lasten Kulttuurikeskus Sarjis Musiikkiopisto ja kaupunginorkesteri Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Hallinto Aikuissosiaalityö Perhepalvelut Vammaispalvelut Vastaanottopalvelut Erikoissairaanhoito Kuntoutuspalvelut Suun terveydenhuolto Työterveyshuolto Aikuispsykososiaaliset palvelut Hoito- ja hoivapalvelut 36

3 4.4 Tekniset palvelut Hallinto Maankäyttö- ja mittaustoimi Yhdyskuntatekniikka Tilapalvelu ja talonrakennusurakat Kaavoitus Viranomaispalvelut 43 5 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman arviointi ja johtopäätökset 45 2 Liite 1. Kemin kaupunkistrategian yhteys muihin toimintaa ohjaaviin strategioihin, ohjeisiin ja mittaristoihin Liite 2. Tuottavuusohjelma 20 suurimman kunnan mukaisesti (tiivistelmä) Liite 3. Palvelustrategiaan ja tuottavuusohjelmaan liittyvän henkilöstökyselyn tulokset (KEHYS-hankkeen työhyvinvointi kyselyn osana) Kuvat ja taulukot: Kuva 1. Julkisen toiminnan tuottavuuden osatekijät Kuva 2. Malli julkisten palvelujen tuottavuudesta Kuva 3. Kemin tuottavuuden kehittämisen kärkihankkeet Taulukko 1. Kemin ikärakenteen kehitys eri ikäluokissa Taulukko 2. Työttömien määrä ja työttömyysaste Kemissä vuosina

4 3 TIIVISTELMÄ Kuntakenttä on parhaillaan käymässä läpi suurta rakennemuutosta. Toiminnan tuottavuus ja elinvoimaisuus ovat keskeisiä kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteita. Kunnalla on palvelujen järjestämisvastuu ja tulevaisuudessa kuntatasolla joudutaan entistä tarkemmin miettimään, millaisilla resursseilla palveluja tuotetaan. Palvelut tulee järjestää laadukkaasti, tehokkaasti ja uutta teknologiaa hyödyntäen. Työn tuottavuuden ja prosessien tehokkuuden rinnalla tärkeää on myös asiakaspalvelun laatu, johon vaikuttavat henkilöstön osaaminen, sitoutuminen ja työhyvinvointi. Kemin kaupunginvaltuuston hyväksymässä kaupunkistrategiassa , strategisena päämääränä on laadukkaiden palvelujen kaupunki, joka edistää omalla toiminnallaan ja yhteistyöllä seutukunnan hyvinvointia. Palvelustrategia on jaoteltu kaupunkistrategiassa määriteltyjen menestystekijöiden mukaisesti. Kaupunki on siirtynyt v alusta sisäiseen tilaaja-tuottajamalliin, ns. Maisemamalliin. Maisemamallin myötä on tullut tarpeelliseksi tarkastella palvelutuotantoa, sen prosesseja ja tuottavuutta. Uusi palvelustrategia ja siihen kiinteästi liittyvä tuottavuusohjelma on toteutettu erillisenä projektina ajalla Projektinvetäjänä on toiminut KM Anne Vilmi. Projektin ohjausryhmänä on toiminut kaupungin tilaajatiimi, johon on lisäksi kutsuttu henkilöstöjärjestöjen edustus. Ohjausryhmä: puheenjohtajana Ossi Repo ja jäseninä Liisa Niiranen, Tapani Onkalo, Martti Höynälänmaa, Jukka Vilen, Allan Mikkola, Markku Pietarila, Anneli Lipponen, Katri Heberg (siht.) sekä henkilöstöjärjestöjen edustajana Terttu Kangas (vara Peter Brusila). Projekti on toteutettu kehittämis- ja rahoitusosastolla. Palvelustrategian yhteys Maisemamalliin näkyy palvelustrategian tilauskohtaisissa suunnitelmissa, joissa palvelualueet ovat määritelleet tilaajalähtöisesti toteutettavia toimenpiteitä ja mahdollisia palvelutarpeen muutoksia vuoteen 2020 asti. Valtuuston asettamana tavoitteena on nostaa kaupungin järjestämien palvelujen tuottavuutta 2% vuosittain. Tuottavuuden ja tuloksellisuuden parantamiseksi on valittu viisi kehittämisen kärkihanketta vuosille Työhyvinvointi, rekrytointi ja ikäjohtaminen 2. Sähköisten palvelujen kehittäminen ja tiedonkulku 3. Tilaaja- ja hankintaosaamisen kehittäminen ja riskienhallinta 4. Tilaaja-tuottajamallin; Maisemamallin kehittäminen 5. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ja sen jäsenkuntien välille laaditaan vuosittainen sopimus, jolla yhdessä asetetaan L-PKS:n toiminnalle tuottavuustavoite ja samalla kuntien maksuosuuksille investoinnit mukaan lukien yläraja. Palvelutuotannon painopiste on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä sosiaalisten ja terveysongelmien ennaltaehkäisyssä. Palveluiden tuottamisen yhtenä haasteena on kilpailu osaavasta työvoimasta ja rekrytoinneissa onnistuminen.

5 1 PALVELUSTRATEGIAN JA TUOTTAVUUSOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT 4 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman tavoitteena on edistää kaupungin järjestämisvastuulla olevien palvelujen tuottamista suunnitelmallisesti, tehokkaasti, kokonaistaloudellisesti ja kilpailukykyisesti. Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman keskeiset päämäärät ovat: Kemissä on hyvät taloudellisesti ja tehokkaasti tuotetut kysyntää vastaavat kunnalliset palvelut, jotka järjestetään palveluhenkisesti parhaiden toimintatapojen pohjalta ja tämä turvaa osaltaan myös työpaikat. Palveluja tuotetaan monimuotoisesti yhteistyössä eri palvelun tuottajien kanssa. Maapolitiikkaa, kaavoitusta sekä elinkeinoelämän kehittämistä jatketaan määrätietoisesti. Kaupunkikonsernin johtamiskäytäntöjä kehitetään edelleen. Maisemamallin tilaajan ja tuottajan roolit ja vastuut näkyvät konsernin toimintaprosessien uudistamisessa. Kaupunkikonserni hyödyntää omia tiloja tehokkaasti kaikessa palvelutuotannossa ja asumisessa. Muita toimintaa ohjaavia strategioita Kemin kaupunkistrategiaa täydentävät palvelualue- ja toimialakohtaiset palvelujen tuottamista ohjaavat strategiat. Kaupungin muita toimintaa ohjaavia strategioita ovat mm. elinkeino- ja matkailustrategia, henkilöstöstrategia, markkinointiviestintästrategia ja kansainvälistymisstrategia. (Liite 1.) 2 PALVELUIHIN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN MUUTOKSIA 2.1 Väestörakenteen muutos ja palvelutarpeen muuttuminen Kemin asukasluku oli vuoden 2010 lopussa Kaupungissa syntyy vuosittain noin 240 lasta ja kuolee runsaat 250 henkilöä. Väestöennusteen mukaan väestö vähenee vuoteen 2020 noin 240 henkilöllä. Vuoden 2020 jälkeen väestön väheneminen hidastuu ja kääntyy positiiviseksi. Palvelutarpeita tulevaisuudessa muuttavat pääasiassa väestön ikärakenne, syrjäytyneisyys, sosiaaliset ongelmat ja niistä johtuvat terveydelliset riskitekijät sekä kaupunkirakenteen muutokset sekä valtion kunnille asettamien palveluvelvoitteiden muuttuminen. Ikärakenne muutos muutos muutos yhteensä 0-6-v v v v v v yli 85-v Taulukko 1. Kemin ikärakenteen kehitys eri ikäluokissa

6 5 Väestön ikääntymisen ei kuitenkaan oleteta lisäävän kunnallisten palvelujen tarvetta samassa suhteessa kuin vanhusväestön määrä kasvaa. Tulevien eläkeikäisten oletetaan olevan parempikuntoisia ja -tuloisia sekä paremmin koulutettuja kuin nykyiset ikäihmiset, mutta myös vaativampia kuluttajia. 2.2 Työllisyys ja elinkeinopolitiikka Työttömyysaste oli vuonna 2010 Kemissä 15,8 %, kun se oli vuonna 1990 vain 8,1. Pitkäaikaistyöttömiä oli 2010 keskimäärin 194 henkilöä. Työpaikkaomavaraisuus on noin 122 %. Vuosi Työttömien Työttömyyslkm k.a. aste k.a ,1 Muutos Vuoden aikana % ,2-7, ,4-8, ,3-12, ,0-8, ,9-2, ,0-0, ,8-7, ,0-12, ,4-12, ,1 +28, ,8-2,0 Taulukko 2. Työttömien määrä ja työttömyysaste Kemissä vuosina (lähde: Lapin TE-keskus / Meri-Lapin työ- ja elinkeinotoimisto) Suurimmat työnantajat eli kaupunki, Stora Enso Oy ja Metsä-Botnia Oy ovat viimeisen 15 vuoden aikana vähentäneet yhteensä noin 1400 työntekijää. Suurimmat vähennykset ovat olleet teollisuudessa (1226 hlöä). Kemi-Tornio-alueelle on suunnitteilla merkittäviä investointeja; ydinvoimala, biodiesellaitos ja kaivoshankkeet logistiikka investointeineen. Kemissä koulutustaso on valtakunnallista tasoa matalampi. Tulevaisuuden haasteena ovat erityistä koulutusta ja osaamista vaativat tehtävät. Erityiskoulutetun työvoiman puute on tyypillistä sellaisille alueille, jotka eivät ole varsinaisia yliopistopaikkakuntia 2.3 Talouden kehitys. Kemin talouden ongelma on ollut verotulojen hidas kasvu sekä samanaikainen korkea investointitaso ja velkaantuminen. Kolmen viimeisen vuoden aikana talous on parantunut. Suunnan säilyttäminen tulevina vuosina edellyttää toimintakatteen kasvun hidastumista takavuosien tasosta ja maltillisia investointeja. Alijäämien kattaminen ja velan lyhentäminen tarkoittaa, että vuosikatteen on oltava suurempi kuin poistot ja sillä on katettava myös nettoinvestoinnit ja lainojen lyhennykset.

7 2.4 Henkilöstömuutokset ja osaamisen turvaaminen 6 Kemin kaupungin palveluksessa on 1170 vakinaista henkilöä ( ) ja henkilöstön keski-ikä oli vuonna ,9 vuotta. Vuoteen 2020 mennessä vanhuseläkkeelle jää noin 500 henkilöä. Kaikkien tilalle ei tarvitse rekrytoida henkilöstöä. Suurin henkilöstötarve on seuraavan 10 vuoden aikana sosiaali- ja terveyspalveluissa. Ikäjohtaminen, työkyvyn ylläpitäminen ja mahdollinen työssä jatkaminen sekä uusien työntekijöiden rekrytointi korostuvat tulevien vuosien aikana ja ne on valittu yhdeksi tuottavuuden kehittämisen kärkihankkeeksi. 2.5 Lainsäädäntöön perustuvien palvelunormien muutos Perusoikeusuudistuksen toteuttamisessa palvelujen normiohjaus ja subjektiiviset oikeudet lisääntyvät. Paikallinen liikkumavara kapenee omassa palvelutuotannossa. Kehitys tarjoaa mahdollisuuden yksityisen palvelutuotannon kehittymiselle. Hallinnon määrämuotoisuus lisääntyy ja tarkoituksenmukaisuusharkinta vähenee, kun asiakkaiden oikeuksia lisätään. Valtionhallinnon valmisteilla olevia kehittämistoimia ja lainsäädäntöuudistuksia: Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen jatko valtion ja kunnan tietojärjestelmäarkkitehtuurien yhteensovittaminen kuntien omistajaohjauksen vahvistaminen valtionosuusjärjestelmä ja harkinnanvarainen rahoitusavustus -uudistus kotikuntalaki terveydenhuoltolaki sosiaalihuoltolain uudistaminen ja erityislakien tarkistaminen laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä valmisteilla (määräaikainen kokeilulaki ) opetushenkilöstön täydennyskoulutusvelvoite 3 TUOTTAVUUSOHJELMA 3.1 Tuottavuuden ja tuloksellisuuden parantaminen julkissektorilla Tuottavuutta pidetään taloudellisen kasvun, yhteiskunnan elintason nousun ja kilpailukyvyn perustana. Taloudellista kasvua voidaan aikaansaada joko tuotantoa kasvattamalla pääomia lisäämällä tai kehittämällä tuottavuutta. Investointien määrää painottava ekstensiivisen kasvun tie on lopuillaan. Kasvu perustuu tulevaisuudessa intensiiviselle kasvulle eli tuottavuuden parantamiselle.

8 7 Tarpeet Yhteiskunta Vaikutukset Tulokset Julkinen toiminta Tavoitteet Panokset Kustannukset Tuotannon tekijät Tuotanto Prosessi Tuotokset Suoritteet Mittaus Tuloksellisuus Tuottavuus Taloudellisuus Vaikuttavuus Kuva 1. Julkisen toiminnan tuottavuuden osatekijät (Kuntaliitto 2005) Tuottavuuden parantamisella on suora yhteys työelämän laadun kehittämiseen. Henkilöstölähtöinen tuottavuuden parantaminen on aina monen asian yhteisvaikutuksen optimointikysymys ja vaatii johdon erityishuomiota ja kokonaisnäkemystä. Keskeisiä henkilöstötuottavuuden mittareita ovat sairauspoissaolot, vaihtuvuus ja työelämän laatu. Työelämän laadun parantaminen vähentää yleensä sairauspoissaoloja ja vaihtuvuutta, joista aiheutuu myös kustannuksia ja kapasiteetin menetystä. Resurssipanokset Prosessit Palvelutuotokset Vaikutukset kansalaisten elämänlaatuun Kuva 2. Malli julkisten palveluiden tuottavuudesta (Stainer & Stainer 1998) Kunnallisen palvelutoiminnan tuloksellisuuden arviointia koskevassa suosituksessa (v. 2000) palvelutoiminnan tuloksellisuutta tarkastellaan tuottavuuden, vaikuttavuuden, laadun, asiakastyytyväisyyden ja henkilöstön aikaansaannoskyvyn näkökulmista. Kestävässä tuottavuustyössä; painotetaan johtamisjärjestelmän ja johtamisen roolia nykyisten toimintamallien ja -tapojen kyseenalaistamisessa ja uudistamisessa korostetaan organisaatiokulttuurin merkitystä täydennetään tuloksellisuuden ja tulosohjauksen kohteita korostetaan asiakas- ja käyttäjänäkökulmaa hyödynnetään sosiaalisen median (ml. sähköiset verkot) mahdollisuuksia tuottavuuden lähteenä arvioidaan toiminnan ja päätöksenteon ekologisuutta

9 3.2 Kemin tuottavuuden ja tuloksellisuuden parantaminen 8 Tuottavuuden parantaminen on kaupungin strateginen valinta. Tavoitteena on nostaa tuottavuutta vähintään kaksi prosenttia vuodessa. Rakenteelliset uudistukset eivät yksin riitä takaamaan parempaa tuottavuutta. Uudistaminen tarkoittaa organisaatiotasolla tehtäviä priorisointeja ja luopumista joistakin nykyisistä toiminnoista tai toimintatavoista. Johtamisen tulee olla ympäristön muutokset mahdollisimman hyvin ennakoivaa ja toimintalogiikan säännöllisesti kyseenalaistavaa uudistamista. 1. Tuottavuus voimassaolevan Kemi-strategian menestystekijöiden mukaisesti: 1. Kuntarakenneselvityksen tuloksena syntyy uusi toimiva ja laadukas hallinta- ja palvelurakenne Kemin työssäkäyntialueelle 2. Kunnallistalouden tasapainottamiseksi tilaaja-tuottajamallia vahvistetaan koko kuntakonsernin talouden ohjauksessa (maisemamalli) 3. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteita ja taloudellisuutta kehitetään 4. Rakentava ja osapuolia hyödyttävä yhteistyö alueen muiden toimijoiden kanssa 5. Uuden kuntayksikön maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisessä otetaan huomioon alueen merellisyys ja kehittyvä kaupunkikeskus 2. Tuottavuus henkilöstöstrategian mukaan: Kemin kaupungin henkilöstöstrategiassa todetaan, että kaupunkilaisia palvelee motivoitunut, osaava, yhteistyökykyinen ja hyvinvoiva henkilöstö. Kemi on arvostettu työnantaja. Henkilöstöstrategiassa painotetaan avointa, oikeudenmukaista, tasavertaista ja vuorovaikutteista johtamista sekä oman työn ja työyhteisön kehittämistä. Tavoitteena on toiminnan tuloksellisuuden parantaminen ja henkilöstön sitoutuminen sekä henkilöstön osallisuuden lisääminen. 3. Tuottavuuden ja tuloksellisuuden huomiointi toiminnassa: Tuottavuus ja tuloksellisuus palvelutuotannossa tarkoittaa: kuntalaiset ja asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelun lainmukaisissa määräajoissa ja / tai kohtuullisen ajan kuluessa. asiakaspalautetta kerätään säännöllisesti. asiakaspalautejärjestelmää pyritään kehittämään yhdenmukaiseksi, koko kaupunkia koskevaksi valtuuston asettamat talouden tavoitteet toteutuvat. tilauksessa ja sen suoritteissa pystytään vastaamaan valtuuston (=tilaajan) asettamiin tavoitteisiin.

10 9 3.3 Kemin tuottavuuden parantamisen kärkihankkeet Työhyvinvointi, rekrytointi ja ikäjohtaminen Tilaaja- ja tuottajamallin (Maisemamallin) kehittäminen Tuottavuuden kehittämisen kärkihankkeet Lpshp:n ja jäsenkuntien sopimusohjaus ja tuottavuustavoite Sähköisten palvelujen kehittäminen ja tiedonkulku Tilaaja- ja hankintaosaamisen kehittäminen ja riskienhallinta Kuva 3. Kemin tuottavuuden kehittämisen kärkihankkeet Kärkihankkeet tarkentuvat vuosittain ja valtuustokausittain osana normaalia toiminnan ja talouden ohjausta ja suunnittelua. Kärkihankkeiden toimeenpano on palvelualueilla tuottajien eli lautakuntien ja eri toimialojen viran- ja toimenhaltijoiden vastuulla Työhyvinvointi, rekrytointi ja ikäjohtaminen Työhyvinvointi Syksyllä 2010 käynnistyneellä henkilöstön työhyvinvointi, KEHYS -hankkeella kaupunki tarjoaa työntekijöilleen mahdollisuuden oman terveydentilan ja fyysisen kunnon selvittämiseen, terveystietoisuuden lisäämiseen, henkilökohtaisen terveyspalautteen saamiseen, kunto-ohjaukseen, liikunnan lisäämiseen ja terveellisten ruokailutottumusten edistämiseen sekä yhteisöllisyyden lisäämiseen. Työhyvinvointihanke toteutetaan yhteistyössä Oulun diakonissalaitoksen (ODL) Liikuntaklinikan ja Condia Oy kanssa. Hanke jatkuu vuoteen 2013 asti. KEHYS- hankkeeseen liittyy Kemin kaupungin, Kuntien eläkevakuutuksen (Keva) ja Condia Oy:n yhteistyössä toteuttama AATU -hanke. Hankkeessa rakennetaan aktiivisen tuen toimintamalli johtamisen välineeksi. KEHYS- hankkeeseen liittyen henkilöstölle on tehty työhyvinvointikysely. Tuloksia hyödynnetään henkilöstöstrategiassa. Kyselyllä arvioitiin myös henkilöstön tietämystä ja osallistumista kaupungin strategiatyöhön sekä tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämiseen. Vastaukset liitteessä 3. Kemi-Step kyselyllä on haastattelujen avulla etsitty eri työyhteisöjen kehityskohteita tuloksellisuuden parantamiseksi.

11 10 Rekrytointi: Vakinaisen henkilöstön keski-ikä on lähes 50 vuotta. Henkilöstön luonnolliseen poistumaan ja osaamisen häviämiseen on varauduttu ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla. Keväällä 2010 on tehty palvelualuekohtainen rekrytointisuunnitelma ja ennuste eläkkeelle jäävistä vuoteen 2020 mennessä. Kaupunki panostaa lähivuosina henkilöstön ennakoivaan rekrytointiin, työhyvinvointiin, tuloksellisuuden edistämiseen, kilpailukykyisyyteen ja houkuttelevuuteen työnantajana. Ikäjohtaminen: Tutkimukset osoittavat, että työsuorituksissa ei ole iästä johtuvia eroja. Ikääntyvillä on muita enemmän ns. hiljaista tietoa ja taitoa. Ikäjohtamiseen panostamista puoltaa se, että ikääntyvien ja ikääntyneiden työkyvyn ylläpito vaatii jatkuvaa ylläpitoa. Työkyvyn ylläpitämiseen ja kohentamiseen liittyviä toimia ovat esimerkiksi parannukset työympäristössä, työskentelyn organisoinnissa, yksilön työkyvyssä, johtamistavoissa ja liikuntatottumuksissa. Ikäjohtaminen ei painotu vain ikääntyvien huomiointiin vaan se on erilaisuuden johtamista. Ikäjohtamisen haasteet on huomioitu mm. työhyvinvointihankkeissa ja ikäjohtaminen on yksi tuottavuuden kärkihankkeista Sähköisten palvelujen kehittäminen Uusi teknologia mahdollistaa tuottavuuden parantamisen. Tuottavuushyödyt toteutuvat, kun tietotyö digitalisoidaan ja siirretään verkkoon. Kemissä on kehitetty sähköistä asiointia järjestelmällisesti. Kaupungin www-sivuilla on "sähköiset asiointi" -sivulle koottu kaikki Kemin kotisivuilla olevat sähköiset lomakkeet. Kuntalaisille on sivuilla linkkeinä mm. kuntalaisaloite, sähköisen asioinnin lomake ja järjestöjen avustusanomuslomake. Sähköisten palvelujen kehittäminen on tärkeä osa palvelujen kehittämistä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen verkkosivuilla on aloitettu sosiaalipalveluiden verkkoneuvonta ns. Uula -hankkeen kautta. Palvelua kehitetään yhteistyössä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen sekä Kemijärven, Rovaniemen ja Tornion kaupunkien kanssa. Koulutuspalveluissa virtuaali- ja verkko-opetus ovat olleet jo useiden vuosien ajan kehittämisen kohteina. Sähköisissä verkoissa tapahtuva opetus mahdollistaa mm. etäopetuksen kehittämisen ja laajentamisen. Kaavoituksessa on kehittämistyön alla kaavaprosessin saattaminen tietoverkkopohjaiseen muotoon. Kaupunkiorganisaation sisäistä tiedottamista on kehitetty ja tehostettu systemaattisesti mm. intranetin välityksellä.

12 Tilaaja- ja hankintaosaamisen sekä kokonaisvaltaisen riskienhallinnan kehittäminen Taloudellisten ja laadukkaiden hankintojen onnistuminen edellyttää viranhaltijoiden markkinatuntemuksen, tuotteistamis,- hankinta,- ja sopimusosaamisen kehittämistä sekä sopimusten seurannan ja hankintaprosessien parantamista. Uusi hankintalaki (349/2007) tuli voimaan Lakia muutettiin merkittävästi lukien kansallisten kynnysarvojen ja muutoksenhaun osalta. Kansallisen kynnysarvon suuruus tavara- ja palveluhankinnoissa on euroa, terveydenhoito- ja sosiaalipalveluissa euroa ja rakennusurakoissa euroa. EU- kynnysarvot ovat tavara- ja palveluhankinnoissa euroa ja rakennusurakoissa euroa. Hankintalakia ei sovelleta kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin, mutta niissäkin noudatetaan hankintalain periaatteita. Kaupunginhallitus on antanut yleiset ja pienhankintaohjeet. Pienhankintaohjeita sovelletaan alle euron tavara- ja palveluhankinnoissa. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen perustuu kuntalakiin. Kaupunginhallitus hyväksyi Kemin kaupungin riskienhallintapolitiikan, joka sisältää periaatteet kokonaisvaltaisen riskienhallinnan kehittämisestä, organisoinnista, toimeenpanosta, seurannasta ja raportoinnista. Riskien tunnistamiseen, arviointiin ja hallintaan liittyvä työ on aloitettu tammikuussa Lautakunnat ja konserniyhtiöt laativat toimenpideohjelmat toukokuun 2011 loppuun mennessä Tilaaja-tuottajamallin; Maisemamallin kehittäminen Tilaaja-tuottajamallien sovellukset ovat yleistyneet paitsi suurten ja keskisuurten kaupunkien johtamis- ja ohjausjärjestelmänä sekä kunta- ja palvelurakenneuudistuksen myötä syntyvien yhteistoiminta-alueiden ja pienempien kuntien ohjausjärjestelminä. Maisemamallissa tilaaja on kaupunginvaltuusto. Tilauksen valmistelee kaupunginhallitus, apunaan viranhaltijoiden muodostama tilaajatiimi. Tavoitteena on, että tilaajaosaamista keskitetään. Tuottajat ovat oman alansa asiantuntijoita ja keskittyvät järjestämään oman alansa palvelut tilauksen asettamissa rajoissa mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Tilaaja-tuottajamallin, Maisemamallin, käyttöönoton myötä Kemi on osallistunut FCG Oy:n ja Kuntaliiton Toimi verkostohankkeeseen, jossa toiminnan organisointia ja ohjausta kehitetään hyödyntäen tilaaja-tuottaja -ajattelua. Maisemamallin kulmakivet ovat: toiminnan läpinäkyvyys ja jatkuva reagointi kysyntään tilaajan ja tuottajan roolien erottaminen laadun ja kustannusten yhteys prosessien virtaviivaistaminen

13 Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ja sen jäsenkuntien välinen sopimusohjaus Kemin kaupunginvaltuusto on päättänyt ( ), että tuottavuusohjelman yhdeksi kehittämisen kärkihankkeeksi lisätään Länsi- Pohjan sairaanhoitopiiriä ja sen jäsenkuntia koskeva sopimusohjaus ja tuottavuustavoite. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ja sen jäsenkuntien välille laaditaan vuosittainen sopimus, jolla yhdessä asetetaan LPKS:n toiminnalle tuottavuustavoite ja samalla kuntien maksuosuuksille investoinnit mukaan lukien ylärajat. 4 PALVELUSTRATEGIAN TILAUSKOHTAISET SUUNNITELMAT Tilauskohtaiset suunnitelmissa on kuvattu palvelun tarjoaja, tuottaja, palvelun tavoite, kohderyhmät sekä vastuutaso ja toteuttajat. Lisäksi kuvataan tuotettavan palvelun lähtökohdat ja kehitysnäkymät, toimenpiteet palvelutuotannon tehostamiseksi ja / tai palvelutarpeen muuttuminen tulevaisuudessa sekä niiden toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset seuraavien kymmenen vuoden aikana. 4.1 Keskusvirasto Kaupunginhallitus / Tilaajatiimi / Keskusvirasto Kaupunginkanslia toimii johdon esikuntana ja huolehtii kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajien päätösten valmistelu-, toimeenpano- ja sihteeritehtävistä sekä viestinnästä ja kaupungin markkinoinnista. Kaupunki- ja taloussuunnittelu huolehtii kaupunkikonsernin strategisesta suunnittelusta ja innovoinnista, toiminta- ja taloussuunnittelusta, kaupungin raha- ja laskentatoimesta sekä sisäisestä valvonnasta. Henkilöstöpalvelut huolehtii ja vastaa henkilöstösuunnittelusta, palkanlaskennasta, paikallisesta neuvottelu- ja muusta yhteistoiminnasta, henkilöstön kehittämisestä ja keskitetystä koulutuksesta sekä työhyvinvoinnin edistämisestä ja työsuojelusta. Elinkeinopalvelut kehittää yritystoiminnan edellytyksiä Kemin elinkeinostrategian mukaisesti. Laki- ja sopimusosasto tehtäviin kuuluvat kaupungin edun valvonta, lainopilliset neuvontapalvelut, päätösten laillisuusvalvonta, sopimusjuridiset palvelut, riskienhallinta-, valmius- ja turvallisuussuunnittelu sekä hankinta- ja kilpailuttamispalvelut. Tietohallintokeskus tuottaa kaupunkikonsernin tarvitsemat ICT-palvelut tehokkaasti ja taloudellisesti sekä edistää toiminnallaan tuottavuuden kehitystä sähköisiä johtamis- ja asiointijärjestelmiä kehittämällä. Kuntien palvelurakenteen muutos ja yleinen vaatimus kuntien vastuulla olevien palvelujen tuottamisesta taloudellisesti ja tuottavasti edellyttää myös keskusviraston palvelujen järjestämistavan kriittistä tarkastelua. Keskusvirasto

14 13 tarjoaa koko kaupungin organisaatiota palvelevia tukipalveluja joissa tekninen kehitys muuttaa palvelujen tarvetta ja luonnetta. Valtakunnalliset ja alueelliset palvelukeskushankkeet muuttavat toiminnan viitekehystä ja asettavat haasteen kunnan oman toiminnan kehittämiselle. Kaupungin kehittämisen kannalta merkittäviä keskusviraston palveluja ovat kaupungin strateginen johtaminen ja elinkeinopalvelut. Näiden palvelujen merkitys kasvaa kuntien kilpailussa asukkaista ja yrityksistä. Lisäksi keskusviraston palveluihin kuuluvat demokratiapalvelut. Tilaaja-tuottaja-mallia kehitetään edelleen. Henkilöstömäärä on 57 henkeä, joista 34 henkeä jää eläkkeelle vuoden 2020 loppuun mennessä. Rekrytoinnit tehdään rekrytointisuunnitelman mukaisesti. vaikutukset (v ): Tilaajien ja tuottajien roolien eriyttäminen Sähköisen asioinnin edistäminen (esim. laskutus ja alle 5000 :n hankinnat) Toimistopalvelujen resurssikartoitus ja joustava käyttö Koulutustarpeiden kartoittaminen ja koulutussuunnitelmien laatiminen Intranetin kehittäminen Hankintaosaamisen ja riskienhallinnan kehittäminen Työprosessien kuvaaminen ja kehittäminen Työhyvinvointihankkeiden koordinointi ja jalkauttaminen koko organisaatioon Panostaminen palkanlaskennan ja henkilöstöhallinnon raportointiohjelmiin Sisäisen tarkastajan toimen vakinainen täyttäminen v Tilaajaosaamisen keskittäminen. Suunnitelman teko sähköisten kokouskäytäntöjen edistämiseksi. Asiakaspalvelupisteen perustaminen kaupungintalon ala-aulaan. Koulutussuunnitelman laatiminen ammattitaidon ylläpitämisen varmistamiseksi. Intranetin päivittäisen käytön edistäminen. Hyvinvointihankkeiden myötä uusien toimintatapojen omaksuminen ja yhteisöllisyyden lisääntyminen. Työn ja raportoinnin tehostuminen. Tuottavuuden parantaminen 2 %:lla. Työhyvinvointihankkeiden kustannukset v. 2011, v. 2012, v Sairauspoissaolojen väheneminen pienentää kustannuksia Uusiin ohjelmiin satsaaminen nostaa alussa kustannuksia.

15 Sivistyspalvelukeskus Hallinto Koulutuslautakunta / Sivistyspalvelukeskus / Hallintopalvelut Tuottaa hallintopalvelut koulutuslautakunnalle ja keskushallinnolle sekä keskitetyt tukipalvelut koulu- ja oppilaitostasolle. Hallintopalvelut on osa sivistyspalvelukeskuksen hallintoa, jonka toisen osan muodostaa kulttuuriosaston toimistopalvelutiimi. Sivistyspalvelukeskuksen muodostaminen hallintopalveluineen on perusteltua sen jälkeen, jos tuottaminen on yhdellä lautakunnalla. Hallintopalveluissa työskentelee sivistystoimenjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja, perhepäivähoidon ohjaaja, koulupsykologi, koulukuraattori, kiertävä erityislastentarhanopettaja, taloussihteeri, hallintosihteeri ja toimistosihteeri. Oppilashuollon osuus kouluilla kasvaa ja siihen kiinnitetään erityistä huomiota. Tuottajan hallintoresurssia lisätään. Hallintopalvelujen toimistohenkilökunta eläköityy viiden vuoden kuluessa. Hiljaisen tiedon siirtyminen pyritään turvaamaan osa-aikaeläkeratkaisuilla ja uusien rekrytoinnilla. vaikutukset (v ): 1. Lisätään oppilashuollon henkilöstöä (toinen psykologi) Tilaajan ja tuottajan roolin eriyttäminen ja tuottajan hallintoresurssi lisääntyy. Toimistotyön resurssi pysyy nykyisellään. Oppilashuollon kysyntään voidaan vastata. Lautakuntarakenteen muuttamisella on mahdollista saada pientä taloudellista säästöä Perusopetus Koulutuslautakunta / Sivistyspalvelukeskus / Peruskoulut: Karihaaran koulu, Kivikon koulu, Sauvosaaren koulu, Syväkankaan koulu ja Hepolan koulu Perusopetuksen tuottaminen oppivelvollisille Peruskoulun oppilasmäärä pysyy likimain nykyisellä tasolla oppilaita oli Nykyiseen oppilasmäärään ja väestötilastoon perustuva ennuste oppilasmäärästä ilman muuttoliikkeen vaikutusta on seuraava: 2011->1871; 2012->1883; 2013->1906; 2014->1920; 2015-> 1932; 2016->1957; 2017->1984 ja 1918->2018.

16 15 Hepolan koulun 7-9 luokkien opetuksen järjestäminen on haasteellista pienillä oppilasmäärillä. Linjaliikenne tehdasalueen läpi loppuu kesällä Tämä aiheuttaa ongelmia Ajoksen alueen oppilaiden koulupaikan määräämisessä. Selvitetään Koivuharjun koulun ja Ruutin päiväkodin saaminen samalla tontilla olevaan kiinteistöön tekemällä tarveselvitys. Esiopetus siirretään koulujen tiloihin sitä mukaa kuin tilaa vapautuu. vaikutukset (v ): Perusopetuksen palvelutuotantoa voi tehostaa merkittävästi vain huolehtimalla ryhmäkoon pysymisestä kohtuullisella tasolla ja ryhmäkokojenvaihtelun minimoimisella. Tämä vaatii oppilaiden ohjausta totutusta koulusta toiseen. Mikäli oppilasmäärät kasvavat ennakoidusta kuljetetaan oppilaita Hepolan kouluun. Koivuharjun koulun tontti tai Ruutin päiväkodin tontti muuhun tehokkaampaan käyttöön. Mikäli Ajoksen oppilaat tulevat keskustaan pitää oppilasvirtoja ohjata Syväkankaan ja Takajärven alueelta linja-autoreitin varrelta Hepolaan. Esiopetuksen siirtäminen koulujen tiloihin mahdollistaa alkuopetuksen ja esiopetuksen rajan häivyttämisen. Toimipisteiden itsenäistämisellä ei ole kustannuksia lisäävää vaikutusta kunhan huolehditaan oppilaiden ohjaus eri kouluihin siten, että ryhmäkoot pysyvät kohtuullisen kokoisina eikä hajonta ole kovin suuri. Tuotantojohdon eriyttäminen tilaajaorganisaatiosta Lukiokoulutus Koulutuslautakunta / Sivistyspalvelukeskus / Kemin lyseon lukio Lukiokoulutuksen tuottaminen nuorille sekä aikuisten lukiokoulutus. Aikuisten maahanmuuttajien kotouttamiskoulutus myyntitoimintana. Perusopetuksen tarjoaminen maahanmuuttajien opetussuunnitelman mukaan aikuisille. Peruskoulusta pääsevä ikäluokka Kemissä on noin 200 oppilasta/vuosi. Lukion oppilasmäärä tullee olemaan noin ja lisäksi kursseja suorittavat Ammattiopisto Lappian opiskelijat. Myyntitoiminta (maahanmuuttajat) sopisi luonteeltaan paremmin vapaan sivistystyön (Työväenopisto) hoidettavaksi. Valtakunnallinen lukiotyöryhmä saanee ehdotuksensa valmiiksi alkuvuodesta Ylioppilaskirjoitusten suorittaminen pitäisi sen mukaan olla mahdollista suorittaa verkossa jo vuonna Tähän tulee lukion valmistautua ensimmäiseksi varustamalla oppilaitos asianmukaisilla laitteilla ja toiseksi suunnata opettajien täydennyskoulutus verkko-opetukseen. Aikuisten lukiokoulutuksen opetusmäärä on vähentynyt ja tarve vähenee edelleen koko maassa ja Lapissa. Tämä opetus tulisi siirtää kokonaan verkossa tapahtuvaksi etäopetukseksi, joka annettaisiin Kemistä.

17 16 vaikutukset (v ): 1. Opetusmenetelmiä ja oppilashuoltoa tehostetaan, jotta 4 vuoden opiskelijamäärä saadaan vähentymään ja mahdollisimman moni hyvin tuloksin siirtymään korkeakouluun kolmen opiskeluvuoden jälkeen. 2. Seurataan ja ollaan aktiivisia verkossa tapahtuvan etäopetuksen järjestämisen organisoinnissa. 3. Varaudutaan laitteistohankintoihin lukiotyöryhmän raportin edellyttämällä tavalla ja tehdään henkilöstön koulutussuunnitelma. Opettajatyöpäivien koulutus kohdennetaan uuden tekniikan hyväksikäyttöön. Varustaminen vaatii myös omarahoitusosuutta valtionavustusten lisäksi Työväenopisto Koulutuslautakunta / Sivistyspalvelukeskus / Työväenopisto Vapaan sivistystyön palvelujen tuottaminen eri ikäisille Työväenopistossa tuotetaan vapaan sivistystyön tunteja noin 9500 tuntia vuodessa. Opiskelijamäärä on Toiminta tapahtuu pääosin kulttuurikeskuksessa ja on valtionosuuteen oikeuttavaa. Koulujen liikunta- ja muita tiloja käytetään työväenopiston iltatoimintaan. Työväenopiston käyttämiä luokkatiloja kulttuurikeskuksessa ei peruskorjattu musiikkiopiston peruskorjauksen yhteydessä. Rehtorin tehtävät on yhdistetty samassa talossa toimivan Musiikkiopiston rehtorin tehtäviin. Vapaa sivistystyö pitäisi tulevaisuudessa tapahtua seudullisen ylläpitäjän toimesta. Vakinaisen henkilökunnan määrä on pidetty pienenä. Toimistotyö on osana kulttuuripalvelujen (Kemi Talo) toimistotiimissä. Toiminta hoidetaan pääosin tuntiopettajavoimin. Ylläpitäjäkysymys pitää ratkaista ennen nykyisen rehtorin eläköitymistä. Työjakoa Kemin kansalaisopiston kanssa selkiytetään. vaikutukset (v ): 1. Seudullinen ylläpitoratkaisu. 2. Ryhmiä pyritään samaan enemmän itseohjautuviksi, niissä ryhmissä missä se on mahdollista, opiston tarjotessa tilat ja ryhmän alkuun lähdön 3. Opetustyötä toteutetaan pääosin tuntiopettajavoimin. 4. Työväenopisto on osa Kemi Taloa ja erityisesti osa sen toimistotiimiä Kysynnän kasvaessa toimitiloja voidaan osoittaa eri kouluilta. Hoidettaessa opetus tuntiopettajavoimin, kysyntä ohjaa tarjontaa. Itseohjautuvan ryhmän tunnit eivät ole oikeutettuja valtionosuuteen siltä osin kuin niissä ei ole palkattua ohjaajaa.

18 17 Opiston nettomenot olivat vuonna Valtionosuutta saatiin kunnan rahoitusosaan Kaupungin nettomeno oli Kunta saa tällä panostuksella melkein tuntia opetusta n opiskelijalle. Pienestä nettokustannuksesta ei ole mahdollista saavuttaa suurta taloudellista hyötyä, hoidettiinpa toiminta itse tai seutukunnallisesti Varhaiskasvatus Koulutuslautakunta / Sivistyspalvelukeskus / Varhaiskasvatuksen yksiköt Varhaiskasvatus- ja esiopetus palvelujen tuottaminen 0-6 -vuotiaille ja heidän perheilleen Kemissä kunnallista päivähoitoa käytetään runsaasti verrattuna samankokoisiin kaupunkimaisiin kuntiin. Erityisesti nuoret vanhemmat haluavat lapsensa päivähoitoon jo alle 1 vuoden ikäisenä. Kemissä päivähoidon kysyntä on kasvanut viime vuosina ja se näyttää jatkuvan niin Kemissä kuin muuallakin. Alle 3 -vuotiaiden osuus hoidettavista on huomattavan suuri, liki 30%. Tämä nostaa päivähoidon kustannuksia, mutta kuitenkin päivähoito on pystytty tuottamaan kohtuullisin yksikkökustannuksin verrattuna muihin pieniin ja keskisuuriin kuntiin ja maisemamallin verrokkikuntiin. Päivähoitopalvelun edullisuus perheille Kemissä on lisännyt kysyntää ja palvelun käyttöä. Päivähoitopaikkatakuu on vähentänyt hieman kysyntää (12 paikkaa / syksy 2010). Palvelu tuotetaan omana toimintana ja osittaisena ostopalveluna Toivola-Luotolalta. Perhepäivähoitajien määrä vähenee, koska uusia hoitajia on vaikea saada poistuman tilalle. Tämän seurauksena perhepäivähoito loppunee kokonaan vaihtoehtoisena hoitomuotona ja päiväkotitoiminta laajenee. Tästä seuraa uusien ryhmien perustaminen ja lisätilan tarve. Tilastojen mukaan Kemissä 0-6 v. määrä on ja tulee olemaan n Kotona lapsiaan hoitaville tarvittaisiin perhekeskus/ avoin päiväkoti. Tämä voitaisiin hoitaa muiden kuin kunnan toimesta ja toiminta voisi olla ylikunnallista. Perheiden ja vanhemmuuden tukeminen sekä lasten hoito, kasvatus ja opetus on vaikeutunut suurien lapsiryhmien vuoksi. Päiväkotien toimintatilat ovat monelta osin epätyydyttävässä kunnossa. Erityisesti Kivikon päiväkoti, joka tulisi saada Kivikon koulun yhteyteen. vaikutukset (v ): 1. Palvelutuotannon yksi tehostamiskeino on saada vanhemmat hoitamaan varsinkin pienet lapset muualla kuin kunnallisessa päivähoidossa. 2. Selvitetään mallia tukea lapsiperheitä, kun lapsia ei hoideta kunnallisessa päivähoidossa, mm. yksityisen hoidon tuki, perhekeskus, ylikunnallinen päivähoitopalvelu jne. 3. Kysynnän kasvaessa tarvittavat lisätilat vuokrataan konsernin sisältä ja kysynnän vähetessä irtisanotaan ulkopuolelta vuokrattuja tiloja. Möllärinrannan yksikön määräaikaista vuokrasopimusta joudutaan jatkamaan jälkeen. Hepolan päiväkodin siirtäminen ulkopuolelta

19 18 vuokratuista tiloista koulun tiloihin on mahdollista alkaen, edellyttäen, että hankeselvitys on tehty. Siirtyminen koulun tiloihin mahdollistaa hoitopaikkojen lisäämisen. Vähennetään perhepäivähoitoa ja ryhmäperhepäivähoitoa ottamalla Marttalan päiväkoti käyttöön. 4. Selvitetään esiopetusryhmien siirtäminen kouluille. 5. Päivähoitopaikkatakuuta on jatkettu. Päivähoitopaikkatakuu on vapauttanut hoitopaikkoja. Mikäli esiopetusryhmät mahtuvat koulujen tiloihin, tämä mahdollistaa hoitopaikkojen lisäämisen tai ryhmien pienentämisen päiväkodeissa. Kunnallisen palvelun rinnalle kehitetään vaihtoehtoisia palvelumuotoja ja -tapoja. Kivikon päiväkodin peruskorjaus / uudisrakennus on ratkaistava 2015 mennessä. Rekrytoinnin laajuuden määrää hoidettavien lasten määrä. (eläköityminen ja vaihtoehtoiset lapsiperheiden tukimuodot) Hepolan päiväkodin siirron on arvioitu maksavan n Kivikon päiväkodin kustannusarvio ei ole tiedossa. Rekrytoinnin määrä riippuu hoidettavien lasten määrästä. Mikäli vaihtoehtoisia hoitomuotoja käytetään, niin kustannus säilyy joiltakin osin myös kunnalla, mutta on pienempi kuin täysin kunnan omana toimintana Museot Kulttuurilautakunta / Sivistyspalvelukeskus / Kulttuuriosasto / Museot : Kemin taidemuseo, aluetaidemuseo ja historiallinen museo Museotoimi edistää kulttuuriperintöä koskevan tiedon saatavuutta sekä järjestää näyttelytoimintaa. Kohderyhmänä toiminta-alueen väestö, oppilaitokset, matkailijat, taidelaitokset ja taiteen harrastajat ja harjoittajat. Museotoimeen kuuluvat taidemuseo, aluetaidemuseo ja Kemin historiallinen museo ja ne toimivat alueellisena asiantuntija organisaationa. Aluetaidemuseon toiminta-alue ulottuu Simosta Muonioon. Museoiden toimintaa säätelevät seuraavat lait: museolaki, muinaismuistolaki, tekijänoikeuslaki, laki kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta, rakennussuojelulaki, laki museovirastosta, laki ja asetus Valtion taidemuseosta, laki opetuksen ja kulttuuritoimen rahoituksesta ja laki taidenäyttelyiden valtiontakuusta. Taidemuseon tallenteiden määrä on Taidemuseo on avoinna ympäri vuoden. Historialliseen museoon kuuluvat Suomen kähertäjämuseo, Kemin työläismuseo, Suomen värimuseo ja Kotiseutumuseo Meripuiston alueella sekä Kemin poliisimuseon kokoelmat. Kokoelmissa on yhteensä tallennetta. Kokoelmat jakaantuvat esinekokoelmiin, valokuva ja kotiseutuarkistoon. Historiallisessa museossa on neljä työntekijää, joten vain Historiallista museota voidaan pitää auki ympäri vuoden. Savupirtti on avoinna kesäaikana ja muut sopimusten mukaan. Kävijämäärä on museoissa / vuosi. Perusnäyttelyt 3 / vuosi ja vaihtuvat näyttelyt 5-7 / vuosi.

20 19 Ammatillista henkilökuntaa museoissa on yhteensä kolme (valtionosuus) ja muuta henkilöstöä yhteensä kuusi. Ammatillisen henkilöstön määrä on minimissä ja aluetaidemuseon statuksen säilyminen ja toiminnan kehittäminen edellyttää minimiä suuremman henkilöstömäärän. Aluetaidemuseon valtionosuus on 47% ja muutoin 37%. Tallennus-, tutkimus- ja dokumentointitoiminta edellyttää ammatillisen henkilöstön lisäämistä. Museotoimen valtionosuus määräytyy henkilötyövuosina. Vuonna 2011 valtionosuuteen oikeuttavia henkilötyövuosia oli 7 ja sitä saadaan euroa. Historiallisen museon perusnäyttelyn sekä museon toimintojen toteuttaminen ja siirtäminen kulttuurikeskuksen tiloihin mahdollistaa kävijämäärän kasvun ja henkilöstön joustavamman käytön kaikkien kulttuurikeskuksessa toimivien kesken. Kokoelmien säilytys-, vastaanotto-, konservointi- ja varastotilojen saaminen asianmukaiselle tasolle. vaikutukset (v ): 1. Aluetaidemuseotoiminnan ja aluenäyttelytoiminnan kehittäminen 2. Taidemuseon toiminnan ja yhteistyön kehittäminen muiden taidemuseoiden kanssa. 3. Historiallisen museon perusnäyttelyn ja toimintojen siirtäminen kulttuurikeskukseen. Tai vaihtoehtoisesti lopetetaan historiallisen museon näyttelytoiminta. 4. Kokoelmapoliittisen ohjelman laatiminen 5. Kokoelmakeskuksen toteuttaminen seutukunnan muiden museoiden kanssa. Kokoelmatyö tehostuu. Yhteistyö mahdollistaa varastotilojen tarkoituksenmukaisemman käytön. Alueellinen taidemuseotoiminta tehostuu ja museolla on mahdollisuus säilyttää aluetaidemuseon status. Historiallisen museon perusnäyttelyn ja toimintojen siirtäminen kulttuurikeskukseen mahdollistaa erittäin arvokkaiden kokoelmien säilymisen. Mahdollisuudet näyttelytoiminnan kehittämiseen paranevat. Tai lopetetaan historiallisen museon näyttelytoiminta. Aluetaidemuseon statuksen säilyttäminen on edellytys korotetun valtionosuuden saamiseksi. Kemin taidemuseo on Kemin ainoa OKM:n alueelliseksi hyväksymä kulttuurilaitos, joka siten saa korotettua valtionosuutta. Investointeihin on mahdollista hakea valtionavustusta. Museotoiminnan saama VOS v on /v. Mikäli aluetaidemuseon status poistuu valtionosuus pienenee n Kulttuurikeskuksen muuttuminen Kemi-Taloksi mahdollistaa henkilöstön työpanoksen tarkoituksenmukaisemman kohdentamisen koko kulttuurikeskuksen hyväksi Kirjasto Kulttuurilautakunta /Sivistyspalvelukeskus / Kulttuuriosasto / Kirjasto

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 2 Sisältö JOHDANTO... 4 1. MIKÄ KUNTASTRATEGIA ON?... 5 2. VISIO, PERUSTEHTÄVÄ, ARVOT JA STRATEGISET LINJAUKSET... 7 2.1 Ähtärin kaupungin visio 2020... 7 2.2 Ähtärin

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje Uuden Oulun taloustyöryhmä Sisältö Johdanto...3 Yhdistymisprosessi ja yhdistymissopimuksen toteuttaminen...3 Johtamisjärjestelmä...4 Yleinen

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 4 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 4 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2013 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 29.11.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 2 YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne ja palvelutarpeet

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013

SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN STRATEGIA 1 2. SASTAMALAN TOIMINTAMALLI 13 3. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2009-2011

TALOUSSUUNNITELMA 2009-2011 TALOUSARVIO 29 TALOUSSUUNNITELMA 29-211 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.11.28 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 29 TALOUSSUUNNITELMA 29-211 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O sivu 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS TYÖRYHMIEN NYKYTILAKUVAUKSIIN PERUSTUVA LUONNOS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen 1 Palvelut ja asiakkaat 1.1 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 1 KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 Sisältö 1 VISIO, ARVOT, MENESTYSTEKIJÄT sivu 1.1 Visio 5 1.2 Arvot 5 1.3 Kaustisen menestystekijät 6 2 PERUSTA 2.1 Yleistä 6 2.2 Toimintaympäristö (historia, nykytila

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS Kuntajaon muuttamisen edellytykset Hallinnon ja palvelujen järjestäminen Johtoryhmä 26.9.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSTYÖN ORGANISOINTI... 4

Lisätiedot

EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS. Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015

EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS. Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015 EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015 1 Sisällys 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITE... 3 2 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA KILPAILUKYKY... 5 2.1 Väestömäärän kehitys... 5

Lisätiedot

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoen kunnanvirasto 2.12.2013 - 1 - Eurajoen kunnan talousarvio vuodelle 2014 varmistaa arjen sujumista ja aitoa hyvinvointia Eurajoella on hyvä

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI

PIETARSAAREN KAUPUNKI PIETARSAAREN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuuston 10.12.2012 hyväksymä 0 SISÄLTÖ JOHDANTO... 1 MÄÄRÄRAHAT LAUTAKUNTATASOLLA... 10 TULOSLASKELMA... 11 RAHOITUSLASKELMA...

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012

TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 TALOUSARVIO 21 TALOUSSUUNNITELMA 21-212 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.11.29 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 21 TALOUSSUUNNITELMA 21-212 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O sivu 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot