Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa 1/2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa 1/2010"

Transkriptio

1 1/2010 Sähköinen lehti erityisryhmien asumisesta Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa Huomioita laatutyöstä ja vaikuttavuuden osoittamisesta asumispalveluissa Palveluiden vaikuttavuuden arviointia tarvitaan Tavoitteista tuloksiin vaikutuksia arvioimalla Suuntaaja 1 /

2 1/2010 Sähköistä suuntaa näyttämään 4 Pekka Mikkola Huomioita laatutyöstä ja vaikuttavuuden osoittamisesta asumispalveluissa 5 Vesa Salmi Palvelujen vaikuttavuuden arviointia tarvitaan 8 Minna Kivipelto, Tuija Kotiranta & Pekka Karjalainen Kulman takaa 11 Tavoitteista tuloksiin vaikutuksia arvioimalla 12 Jaana Merenmies Yhteiskunnallinen missio voitontavoittelun vaihtoehtona 14 Lea Haikala Visionääri 17 Omistamisen monet ulottuvuudet 18 Jukka Suurmäki Yritykset ja vapaaehtoistyö yhteinen yhteiskuntavastuu 20 Päivi Huuskonen Ankkurikäsite 22 julkaisija Asumispalvelusäätiö ASPA Viljatie 4 A Helsinki päätoimittaja Saara Kanula saara.kanula(at)aspa.fi ISSN ISSN-L Suuntaaja 1 / 2010 toimitussihteeri Tiina Eronen tiina.eronen(at)aspa.fi

3 Pääkirjoitus Uusien suuntaviivojen luotaaja Saara Kanula, päätoimittaja Tervetuloa Asumispalvelusäätiö ASPAn uuden julkaisun pariin! Suuntaaja syntyi tarpeesta luoda foorumi vammais- ja mielenterveystyön asiantuntijoiden näkemyksille, kokemuksille, uusille ideoille ja kriittisille pohdinnoille. Tarkoituksenamme on haastaa ihmiset pohtimaan vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asumista, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta eri näkökulmista, lisätä ymmärrystä ja tarjota uusia katsantokantoja tuttuihin asioihin. Lehden fokus on erityisryhmien asumisessa, mutta ymmärrämme asumisen laajasti. Emme siis tarkoita pelkkiä seiniä tai asumisen palveluja, vaan kaikkia niitä toimintoja ja toimintaedellytyksiä, jotka kuuluvat jokaisen ihmisen arkeen ja täysipainoiseen elämään. Asumisen laatusuosituksia lainaten asuminen on monimuotoista toimintaa, joka lähestyy käsitteenä elämisen käsitettä. ASPAn yhtenä perustehtävänä on erityisryhmien asumiseen liittyvän tiedon seuranta, koostaminen ja jakaminen. Suuntaaja ei kuitenkaan ole ainoastaan ajankohtaisen tiedon välittäjä, vaan sen tehtävänä on tarjota mahdollisuus tiedon kriittiselle tiedon arvioinnille ja eri näkökulmien vuoropuhelulle. Maailma on tietoa pullollaan, mutta kiinnostavinta on se, miten eri tavoin tietoa jäsennämme ja minkälaisiin tulkintoihin siitä tulemme. Suuntaajan tarkoituksena on, nimensä mukaisesti, toimia uusien suuntaviivojen luotaajana. Ensimmäisessä numerossa suunnataan katse laadun ja vaikuttavuuden arviointiin sosiaalipalveluissa. Laadun ja vaikuttavuuden arvioinnin merkitys on korostunut sosiaalipalveluissa aina 1990-luvulta alkaen. Se on arkipäivää niin järjestöjen erilaisissa kehittämisprojekteissa, kunnan sosiaalityöntekijän asiakaspalvelutyössä, yksityisten ja kuntien tuottamissa asumispalveluissa kuin julkishallinnossa. Vaikuttavuuden arviointi on levinnyt niin laajalti, että Marketta Rajavaaran tavoin voimme puhua vaikuttavuusyhteiskunnasta, jossa sosiaalisten olojen arvostelun sijaan keskiöön on noussut vaikutusten todentaminen. Tämän numeron kirjoitukset avaavat vaikuttavuuden käsitettä ja sen problematiikkaa sekä laadunhallinta- ja arviointimenetelmien soveltuvuutta sosiaalipalveluihin. Vesa Salmen artikkelissa Huomioita laatutyöstä ja vaikuttavuuden osoittamisesta asumispalveluissa pohditaan miten tavarantuotannosta peräisin olevien laatujärjestelmien kriteeristö soveltuu asumispalveluiden laadun arviointiin. Minna Kivipelto, Tuija Kotiranta ja Pekka Karjalainen korostavat artikkelissaan Palvelujen vaikuttavuuden arviointia tarvitaan miten arviointi tulisi sosiaalipalveluissa kytkeä osaksi asiakastyötä, jolloin asiakas ja työntekijä tekisivät arviointia tasaveroisen dialogin avulla. Jaana Merenmies esittelee artikkelissaan Tavoitteista tuloksiin vaikutuksia mittaamalla Syfo Oy:n kehittämän verkossa toimivan yhteiskunnallisten vaikutusten suunnittelun ja seurannan työkalupakin, joka mahdollistaa systemaattisen tiedon keräämisen ja vertailun. Vaikuttavuuden arvioinnin lisäksi lehdessä pohditaan erilaisia yrittäjyyden malleja. Lea Haikala tarkastelee yhteiskunnallista yrittäjyyttä ilmiönä artikkelissaan Yhteiskunnallinen missio voitontavoittelun vaihtoehtona, Jukka Suurmäki omistajuuden ja yrittäjyyden yhteyttä artikkelissaan Omistamisen monet ulottuvuudet ja Päivi Huuskonen yritysten ja vapaaehtoistoimijoiden yhteistyötä artikkelissaan Yritykset ja vapaaehtoistyö - yhteinen yhteiskuntavastuu. Antoisia lukuhetkiä! Suuntaaja 1 /

4 Pääkirjoitus Sähköistä suuntaa näyttämään Pekka Mikkola, toimitusjohtaja, Asumispalvelusäätiö ASPA Näytölläsi on Asumispalvelusäätiö ASPAn tietopalvelun tuottama uusin tietotuote ja ensimmäinen sähköinen lehti ASPAn historiassa. Uuden lehden juuret ovat vuoden 2009 hallituksen kesäkokouksessa. Hallitus kokoontuu kerran vuodessa kesäkokoukseen, missä keskitytään säätiön tulevan toiminnan strategisiin linjauksiin ja seuraavan vuoden toiminnan ja talousarvion suunnitteluun. Tietopalvelun tiedon jakelua ja viestintää päätettiin tässä kokouksessa tehostaa uudella sähköisellä lehdellä, joka ilmestyy muutaman kerran vuodessa ja keskittyy johonkin asumisen teemaan tarkastellen sitä eri näkökulmista, syitä ja seurauksia pohtien ja taustoja selvittäen. Uusi lehti syntyy maailmaan, jossa sähköinen media on vauhdilla valtaamassa alaa perinteisiltä medioilta, joten siinä suhteessa sähköinen lehti on hyvin ajassa kiinni. Tämä lehden ensimmäinen numero syntyy myös maailmaan, missä viestinnän ongelmana yleensä ei niinkään ole tiedon puute, vaan valtava tietotulva, mistä pitää pystyä poimimaan asian ja viestin tarkoituksen kannalta oleellinen tieto ja oikea tietoväline. Erityisryhmien asumisesta, mihin uusi lehti keskittyy, tarvitaan kuitenkin paljon lisää tietoa ja sen välittämistä tiedon tarvitsijoilla ja käyttäjille. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asumisratkaisuja ja asumista tukevia palveluja täytyy tutkia ja kehittää, jotta ASPAn visio vuoteen 2015 mennessä toimintaympäristön osalta voi toteutua. Sen mukaan ihmiset asuvat kohtuuhintaisissa, itselleen soveltuvissa laadukkaissa asunnoissa, tavallisissa esteettömissä asuinympäristöissä, joissa on sovellettu kaikille sopivan suunnittelun periaatteita. Vammaiset ihmiset elävät itsenäistä elämää ja ovat täysivaltaisia tekemään asuinpaikkaansa ja asumismuotoaan koskevia päätöksiä. He voivat myös helposti valita asumiseensa liittyvät muut palvelut laadukkaista lähipalveluista. ASPAn vision suuntaan kulkien Suuntaaja tietotuotteena toteuttaa ASPAn perusviestiä hajautetun palveluasumisen mallista ja kahden oven periaatteesta, joka on jo muodostunut vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asumisen laadun kivijalaksi. Toivon Suuntaajan myös oman tiedonvälitystehtävänsä kautta rakentavan ja kehittävän ASPAa hyvän asumisen luotettavana asiantuntijana, asuntojen hankkijana, rakennuttajana ja kehittäjänä. Onnea, menestystä ja vaikuttavuutta uudelle sähköiselle lehdelle! 4 Suuntaaja 1 / 2010

5 Teema-artikkeli Miten EFQM-malli ja muut laatujärjestelmät soveltuvat asumispalvelujen laatutyöhön? Kuinka asiakkaan ja työntekijän välistä vuorovaikutusta on mahdollista arvioida laatutyön välineillä? Huomioita laatutyöstä ja vaikuttavuuden osoittamisesta asumispalveluissa Vesa Salmi, erityissuunnittelija, Asumispalvelusäätiö ASPA Termi laatutyö on suomenkieliseen laatukeskusteluun juurtunut kummajainen. Sille ei tietääkseni ole kirjallisuudessa englanninkielistä vastinetta puhutaan joko laadunhallinnasta (quality management) tai laadunvarmistuksesta (quality assurance). Laatutyö-termillä ei yleensä viitata oikeaan tai varsinaiseen työhön, vaan työn laatua koskevien kriteerien määrittelemiseen, mittaamiseen, vertailemiseen yms. Ensisijaisesti pyritään kriteereihin, jotka ovat mahdollisimman helposti mitattavissa ja vertailtavissa. Tämä merkitsee, että määrälliset kriteerit ovat yleensä etusijalla laadullisiin nähden. Tässä kirjoituksessa pohditaan ns. suurten laatujärjestelmien (esim. EFQM, ISO) soveltuvuutta asumispalveluihin, sekä asumispalvelujen vaikuttavuuden mitattavuutta. Asumispalveluja koskevat huomiot pätevät tarvittavin muutoksin muihinkin sosiaalipalveluihin, joissa asiakkaan ja työntekijän välinen vuorovaikutustilanne muodostaa työn ytimen. Onko palvelun laatu mitattavissa? Laatujärjestelmät ovat vakiintuneet moniin asumispalveluja tuottaviin organisaatioihin. On syytä pohtia, miten laatua on mahdollista mitata mitä on mahdollista saada selville asumispalvelujen sisimmästä, arjen vuorovaikutustilanteissa ilmenevästä laadusta. Laatujärjestelmät houkuttelevat mittaamaan laatua silloinkin kun mittaaminen vain sotkee käsitystä sekä perustyöstä että siihen kohdistuvasta laatutyöstä. Palveluiden johtamista ja markkinointia syvällisesti tutkineen professori Christian Grönroosin mukaan palvelujen tuottamisessa käytettäviä resursseja ei voida standardoida. Tämän voinee tulkita niin, että (mittaus)tuloksiin nojaavan laatujärjestelmän soveltaminen on hänen mukaansa palvelutoiminnassa järkevää vain silloin, kun vakiolaadun oletus pätee esimerkiksi parturi- tai kampaamopalveluissa. Useimmiten näin ei ole, ainakaan asumispalvelujen kohdalla. Yleisimmät laatujärjestelmät (esim. ISO ja EFQM) ovat peräisin tavaratuotannosta. Niihin on sisäänrakennettu tavaratuotannon määrällisiin eli mitattavissa oleviin kriteereihin perustuva käsitys työn tulosten arvioinnista. Perinteisistä laatujärjestelmistä varsinkin ISO:n perusvireenä on oikean työnkulun määritteleminen ja standardoiminen, jota seuraa standardeista poikkeamisten tunnistaminen ja korjaaminen. Suuntaaja 1 /

6 Palvelutapahtuman laadun kuvaaminen Suomen Laatupalkintokilpailussa, jossa käytetään EFQMlaatujärjestelmän kriteereitä, ei organisaation saamista pisteistä voi suoraan päätellä millaista asiakkaiden ja työntekijöiden välinen vuorovaikutus on laadultaan. Toki siitä voidaan tehdä oikeaan osuvia oletuksia. Yksikäsitteistä syysuhdetta ei kuitenkaan ole olemassa mitattavien tulosten, esimerkiksi EFQM-laatupisteitä tuottavan koulutuspäivien määrän ja asiakkaan kohtaamisen laadun välillä. Erään kehittämis- ja tutkimusyrityksen johtaja Ilkka Tuomi lähestyy tätä asiaa todetessaan, että tehokkuusmittarit toimivat parhaiten perinteisen massatuotannon mittauksessa, mihin ne alun perin oli tarkoitettukin. Muilla arvontuotannon alueilla tehokkuuden mittaaminen antaa jokseenkin mielivaltaisia tuloksia (HS ). Asumispalvelun ydintä eli palvelutapahtuman laatua ei voida mitata, mutta sitä voidaan kuvata palvelun käyttäjien kokemuksia dokumentoimalla ja niitä analysoimalla. Tuloksena ei ole lukuja, vaan lisääntynyttä ymmärrystä siitä, mitkä palvelun osaalueet ovat asiakkaan kannalta hyödyllisiä ja mitkä eivät. Filosofi Lauri Rauhala on kirjoittanut paljon auttamistyöstä, johon ryhmään asumispalvelujenkin voidaan ajatella kuuluvan. Hänen yksi pääargumenttinsa on, että tutkimusmetodin on vastattava tutkimuskohteen perusluonnetta. Jos tutkimuskohde ei ole lukuina kuvattavissa, hämärtää määrällisten mittarien soveltaminen sekä tutkimusta että sen kohdetta. Asiakkaan ja työntekijän kohtaamistilannetta ei Rauhalan mukaan voida missään järjellisessä mielessä mitata. Sitä voidaan kuitenkin kuvata subjektiivisten kokemusten kautta esimerkiksi haastattelemalla, jolloin saadaan arvokasta, ymmärrystä lisäävää tietoa työn ydinalueesta. Tällä tavoin lisääntynyttä ymmärrystä ei voi Rauhalan katsannossa, millään keinoin muuttaa mitattavissa oleviksi tutkimustuloksiksi. Asumispalvelun ydintä eli palvelutapahtuman laatua ei voida mitata, mutta sitä voidaan kuvata palvelun käyttäjien kokemuksia dokumentoimalla ja niitä analysoimalla. Asumispalvelujen laatutyö ja toimintaympäristön paineet Haasteena laadunvarmistuksessa ja vaikuttavuuden osoittamisessa on palvelujen tilaajan intressi. Julkisesta (siis yleensä kunnan hoitamasta) palveluvelvoitteesta vastaavalla viranomaisella on henkilökohtainen, melko lyhyen aikavälin budjettivastuu. Näin ollen hänen intressisään luonnollisesti on, että tuloksista tai vaikuttavuudesta saadaan näyttöä lyhyellä aikavälillä. Vahvakaan vakuuttuneisuus pidemmän tähtäimen vaikuttavuudesta, vaikka se olisi arkikokemuksen tai -ymmärryksen vahvistamaa, ei nykyisessä julkisenkin taloudenpidon kvartaali-ilmapiirissä riitä rahapäätösten perusteluiksi. EFQM-mallin ja erityisesti ISO:n pohjarakenteena on laadun tasaisuuden eli standardinmukaisuuden varmistaminen, mikä onkin keskeinen laatutekijä tavaratuotannossa, vähemmän kuitenkin sosiaalipalveluissa. Miksi sitten EFQM- ja ISO -laatujärjestelmät ovat niissä niin yleisessä käytössä? Yksi vastaus on se, että ne tarjoavat vakuuttavan viitekehyksen erilaisille ja eritasoisille mittauksille ja mittareille mutta valitettavasti eivät niinkään ymmärrystä lisäävälle kuvailevalle tiedolle. Määrälliset mittaukset ovat lisäksi halvempia ja yksinkertaisempia kuin laadullisen vaikuttavuuden tutkimiseen tarvittavat menetelmät. Vuosien varrella varsinkin ISO-laatujärjestelmää on tosin koetettu muunnella paremmin palveluorganisaatioihin sopivaksi. Kuntamaksaja vaatii tietoa siitä, miten palveluihin käytetyt julkiset varat ovat vaikuttaneet palveluja käyttävien kuntalaisten elämään, voidakseen arvioida erilaisia palveluvaihtoehtoja rinnakkain 6 Suuntaaja 1 / 2010

7 ja päättää, millainen palvelujen kokonaisuus tuottaa parhaan hinta-laatusuhteen. Tältä kannalta on ymmärrettävää, että kunta perää palveluntuottajilta vaikuttavuuden mittareita ja mittaustuloksia. Niiden tulisi vielä mieluiten olla vertailukelpoisia muiden vastaavanlaisia palveluja tuottavien organisaatioiden kanssa. Palvelun ydin työntekijän ja asiakkaan välinen vuorovaikutus ei kuitenkaan ole mitattavissa, vaan ainoastaan kuvattavissa. Palvelun käyttäjien kokemusten kuvaamiselle, niiden analysoinnille ja tätä kautta lisääntyvälle ymmärrykselle ei ole mahdollista asettaa muodikkaan nopeita, nykyisen talousajattelun rytmiä noudattelevia tulostavoitteita. Mitä voidaan mitata, mitä kuvata? Mittaustuloksia, jotka ovat Lauri Rauhalan tarkoittamalla tavalla mittauksen kohteen ontologisen perusluonteen mukaisia, saadaan asumispalveluissa vain vuorovaikutuksen ulkoisista puitteista kuten henkilökuntamäärästä, asunnon koosta jne. Itse vuorovaikutuksen laadun arvioimiseksi tarvitaan työläämpiä arviointivälineitä, joilla kerätään palvelujen käyttäjien subjektiivisia kokemuksia ja tuotetaan niistä kuvauksia. Palvelujen käyttäjien subjektiivisten kokemusten kerääminen ja analysoiminen on keskeistä tarjottavan palvelun vahvuuksien ja parantamisalueiden selvittämisen kannalta. Rauhalan terminologialla ilmaistuna: subjektiiviset kokemukset ja niitä tulkitsemalla saavutettu ymmärrys ei periaatteessakaan, ontologisesta perusluonteestaan johtuen, ole minkään menetelmällisen välivaiheen kautta kvantifioitavissa eli muutettavissa mitattaviksi ja määrällisinä yksiköinä vertailtaviksi suureiksi. Tavaratuotannossa kehitetyistä laadunhallintajärjestelmistä ei liene kohtuuttomasti haittaa kunhan muistetaan, että asian ytimeen vuorovaikutustilanteeseen, palvelutapahtumaan ei päästä käsiksi mittaamalla, ei suoraan eikä menetelmällisten välivaiheiden kautta. Kaikki asumispalvelujen laatuun liitettävät mittaustulokset antavat toisen käden tietoa työn ytimenä olevasta työntekijän ja asiakkaan välisestä vuorovaikutussuhteesta. Kaikki asumispalvelujen laatuun liitettävät mittaustulokset antavat toisen käden tietoa työn ytimenä olevasta työntekijän ja asiakkaan välisestä vuorovaikutussuhteesta. Suuntaaja 1 /

8 Teema-artikkeli Palvelujen vaikuttavuuden arviointia tarvitaan Nykyisillä arviointimittareilla vaikuttavuudesta saadaan hyvin erilaista ja eritasoista tietoa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella kehitetään mittareita, jossa asiakkaiden ja palvelujen käyttäjien ääni on mukana entistä vahvemmin. Minna Kivipelto, tutkimuspäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tuija Kotiranta, kehittämispäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Pekka Karjalainen, erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Järjestöjen, yhdistysten ja kuntien tuottamia palvelujen arviointia pidetään yhä tärkeämpänä. On meneillään erilaisia kehittämistoimia, joiden avulla pyritään saamaan tietoa palvelujen vaikuttavuudesta. Käytössä olleilla (aika harvoilla) mittareilla vaikuttavuudesta on saatu hyvin erilaista ja eritasoista tietoa. Lyhyen aikavälin mittaamisella ei juurikaan saada esiin muutoksia asiakkaiden tilanteissa saatikka tietoa siitä, millaiset tekijät ovat vaikuttaneet muutosten aikaansaamiseen. (Karjalainen & Kotiranta 2010.) Asiakkaiden ja palvelujen käyttäjien äänen tulisi olla mukana arvioinnissa ja vaikuttavuuden mittaamisessa aivan toisessa määrin kuin se tänään on. Useimmat tulosmittarit keskittyvät asiakkaan henkilökohtaisessa tilanteessa tapahtuvien muutosten seuraamiseen: onko toimintakyky parantunut tai onko taloudellisessa tilanteessa tapahtunut muutoksia. Ympäristön, rakenteiden tai muiden sosiaalisten tekijöiden vaikutuksia asiakkaiden ongelmiin ei ole huomioitu kovin hyvin, vaikka niillä on suurin vaikutus ongelmien syntymiseen. Mittaamisen kohdistaminen vain asiakkaan oireisiin (esim. itsetunto tai masennus) johtaa pitkällä aikavälillä siihen, että työtä aletaan kohdistaa vain yksilöllisiin kysymyksiin sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien tekijöiden jäädessä toimenpiteiden ulkopuolelle. Sosiaalipalveluissa palvelujen käyttäjille esimerkiksi palvelujen esteettömyydellä saattaa olla suuri merkitys. Kansainvälisesti saatavilla on lukuisa joukko valmiita mittareita ja menetelmiä (Ronnby 2010). Nämä mittarit ovat kuitenkin kulttuurisidonnaisia ja niiden suora soveltaminen suomalaisten sosiaalipalvelujen vaikuttavuuden arviointiin on vaikeaa. Terveyden ja hyvinvointilaitoksen Palvelujärjestelmäosasto tutkii, arvioi ja kehittää sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää ja palveluja sekä menetelmiä ja käytäntöjä. Tavoitteenamme on edistää tutkittuun tietoon perustuvien menetelmien ja hyvien käytäntöjen esiin saamista kunnissa. Arvioinnin osalta pitkä taustatyö jo Stakesin ajoilta mahdollistaa konkreettisten mittaristojen kehittämisen. 8 Suuntaaja 1 / 2010

9 Tapauskohtainen arviointi mahdollistaa pidemmällä aikavälillä työntekijän toiminnan seuraamisen samanaikaisesti asiakkaan tavoitteiden rinnalla. Esimerkkinä aikuisille suunnattujen palvelujen vaikuttavuuden arviointi Aikuisille tarkoitettuja sosiaalisia palveluja annetaan esimerkiksi työvoiman palvelukeskuksissa, päihde- mielenterveys- ja vammaispalveluissa. Aikuisille suunnattua sosiaalista tukea ja apua tarjotaan lisäksi lukuisilla muillakin areenoilla. (Karjalainen 2010.) Aikuiset ovat suuri ryhmä erilaisissa asumispalveluissa. Myös terveydenhuollon sosiaalityössä tehdään aikuisväestölle suunnattua palvelua, ohjausta ja neuvontaa. Aikuisille suunnattujen palvelujen vaikuttavuuden arvioinnissa tulee ottaa huomioon palvelujen käyttäjille suunnatut palvelut, niiden tavoitteet, menetelmät ja aiottu tai oletettu vaikuttavuus. Rajavaaran (2007) mukaan vaikuttavuuden arvioinnissa on mahdollista kohdistaa huomio suoritusten seurannaisvaikutuksiin (effect), ideaaliolosuhteissa aikaansaatuihin suoritusten vaikutuksiin (efficacy) tai suorituksen toteuttamiseen käytettävissä olevien inhimillisten ja taloudellisten voimavarojen puitteissa (effectiveness). Sosiaalipalveluissa ei useinkaan ole mahdollista tehdä tutkimuksia laboratorioon verrattavissa pysyvissä ympäristöissä. Usein on mahdollisuus tarkastella lähinnä toimintojen välittömiä seurannaisvaikutuksia. Tavoitteiden näkökulmasta voi kiinnostaa, miten on mahdollista päästä haluttuihin tavoitteisiin ja saada tavoitteissa asetettua vaikuttavuutta aikaan. (Rajavaara 2006, ) Tällöin tarvitaan tietoa palveluympäristöstä ja muista palvelutapahtumaan vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi tulee tarkastella tietoa, jota asiakastyön toimenpiteissä hyödynnetään. Tarvitaan palvelujen käyttäjien ja asiakkaiden näkemyksiä, jotta työmenetelmiä, toimintoja ja palveluympäristöjä voidaan kehittää vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeita. Tapauskohtaisen arvioinnin mahdollisuudet Sosiaalipalveluissa konkreettisia vaikuttavuusarvioinnin mittareita on Suomessa väistelty pitkään vedoten juuri alan monisyiseen ja vaikeasti mitattavaan luonteeseen. Tilanne voi johtaa pahimmillaan siihen, että palveluja mitataan ja arvioidaan muiden tieteen- ja hallinnonalojen luomilla mittareilla, joista asiakkaiden ja palvelujen käyttäjien näkökulma puuttuu kokonaan. Lisäksi huolena on sosiaalipalveluissa käytettävän kokemustiedon jääminen mittaamisen ulkopuolelle (Ronnby 2010, 25). Näkemyksemme on, että arviointi tulee kytkeä osaksi asiakastyötä, jolloin palvelujen käyttäjä tai asiakas ja työntekijät tekevät vaikuttavuuden arviointia tasaveroisen dialogin välityksellä. Tähän on olemassa erilaisia lähestymistapoja, esimerkiksi valtaistava arviointi (empowerment evaluation), BIKVA-arviointi (Brugerinddragelse i Kvalitetsvurdering) tai toimintatutkimukselliset arvioinnin menetelmät (kts. esim. Kivipelto 2008). Nämä ovat kehittämistyössä hyviä työkaluja, mutta esimerkiksi taloudellisten vaikutusten arviointiin ne eivät sovellu kovin hyvin. Tällä hetkellä tutkimme parhaillaan tapauskohtaisen arvioinnin mahdollisuuksia sosiaalipalvelujen vaikuttavuuden arvioinnissa. Tapauskohtainen arviointi mahdollistaa pidemmällä aikavälillä työntekijän toiminnan seuraamisen samanaikaisesti asiakkaan tavoitteiden rinnalla. Lisäksi arvioinnista voidaan laatia yksinkertaisia graafisia taulukoita havainnollistamaan asiakkaan tilanteessa tapahtuneita muutoksia ja niihin liittyviä työntekijän toimintoja. Olisi tutkittava myös menetelmän mahdollisuuksia tuoda erilaisten asiakasryhmien saamien palvelujen vaikuttavuus esille. Tapauskohtainen arviointi on alun perin kehitetty käytännön sosiaalityöntekijöiden työvälineeksi, ei varsinaisesti tutkimusmetodiksi. Sittemmin mene- Suuntaaja 1 /

10 telmää on sovellettu myös tutkimuksellisesti. Tapauskohtainen arviointi kiinnostaa meitä sen vuoksi, että sosiaalipalveluissa on lähes mahdoton soveltaa puhdasta koeasetelmaa, jossa osalle asiakkaista sovellettaisiin jotakin tiettyä menetelmää, kun taas toista asiakasryhmää ei autettaisi. Tapauskohtaisessa evaluaatiossa sovelletaan koeasetelman perusideaa, mutta ilman vertailuryhmää. (Esim. Kazi 1997; Rostila & Mäntysaari 1997.) Sosiaalipalveluilla voi olla vaikutusta jopa läpi ihmisen elämän, jolloin vaikutukset ovat kauaskantoisia (Kotiranta 2008, ). Näiden syiden vuoksi vaikuttavuuden arvioinnin mittareita on tutkittava ja kehitettävä aidoissa ympäristöissä ja tilanteissa. Mittaaminen ja arviointi voivat parhaillaan tuoda esiin työn tarpeiden, tavoitteiden, menetelmien ja vaikutusten väliset yhteydet. Mittaaminen ja arviointi auttavat kokoamaan tietoa systemaattisesti ja seuraamaan palveluissa tapahtuvaa kehitystä. Systematisoitu ja dokumentoitu tieto auttaa työntekijöitä perustelemaan resurssien ja kehittämisen tarvettaan esimerkiksi päättäjille ja hallintoviranomaisille. Ennen muuta vaikuttavuuden arvioinnin on tuotava näkyväksi asiakkaiden ja palvelujen käyttäjien tarpeet. Tarvitaan heiltä saatavaa tietoa siitä, miten palveluja tulisi kehittää vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. (Kivipelto 2006.) Ennen muuta vaikuttavuuden arvioinnin on tuotava näkyväksi asiakkaiden ja palvelujen käyttäjien tarpeet. Lähteet Karjalainen, Pekka (2010): Aikuissosiaalityö. Teoksessa: Kananoja, Aulikki; Lähteinen, Martti & Marjamäki, Pirjo (toim.) Sosiaalityön käsikirja. Toinen, uudistettu laitos. Helsinki: Tietosanoma, Karjalainen, Pekka & Kotiranta, Tuija (2010): Alustava kartoitus Suomessa aikuissosiaalityössä käytettävistä vaikutusten arvioinnin menettelytavoista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Sosiaali- ja terveyspalvelut, Palvelujärjestelmäosasto. D85304AD-DED5-42D9-A5DD-99B1017AFB2C/16196/ Aiksosvaik_kartoitus_ pdf Kazi, Mansoor (1997): Putting Single-Case Evaluation into Practice. Teoksessa Juliet Cheetham & Mansoor A.F. Kazi (toim.) The Working of Social Work. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, Kivipelto, Minna (2006): Sosiaalityön kriittinen arviointi. Sosiaalityön kriittisen arvioinnin perustelut, teoriat ja menetelmät. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 3. Kivipelto, Minna (2008): Osallistava ja valtaistava arviointi. Johdatus periaatteisiin ja käytäntöihin. Stakes. Työpapereita 17. Helsinki. Kotiranta, Tuija (2008): Aktivoinnin paradoksit. Jyväskylä studies in education, psychology and social re-search 335. Jyväskylä. Rajavaara, Marketta (2006): Vaikuttavuuden tietokulttuurit. Hallinnon Tutkimus 25 (83), Rajavaara, Marketta (2007): Vaikuttavuusyhteiskunta. Sosiaalisten olojen arvostelusta vaikutusten todentamiseen. Kelan tutkimusosasto. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 84. Helsinki. Ronnby, Alf (2010): Vaatimus näyttöön perustuvista menetelmistä tukahduttaa sosiaalityötä. Sosiaalitieto 6 7, Rostila, Ilmari & Mäntysaari, Mikko (1997): Tapauskohtainen evaluointi sosiaalityön välineenä. Stakes. Raportteja 212. Helsinki. 10 Suuntaaja 1 / 2010

11 Kulman takaa Tarot ennustus Raija Mansikkamäki Eteenpäin katsominen on kuin Tarot-korteista ennustamista. Se puolestaan on kuten SWOT analyysin tekemistä. Ensin maalaillaan ennustettavalle hänen menneisyyttään, sitten kerrotaan tulevaisuudesta, ulkoisista ja sisäisistä uhkista ja viimeksi mahdollisuuksista. Viisitoistavuotiaalle ASPAlle voisi ennustaa vaikkapa seuraavasti. Olet nuori ja sinulla on tulevaisuus vielä edessäsi. Kun katsoo perustajiasi, sinulla on hyvät geenit. Siellä on monta pitkäikäistä ja osaavaa vammaisjärjestöä. Perustajat ovat huolehtineet siitä, että ideologiaosaamisesi on vahvaa. Ensimmäisinä vuosina kasvusi oli reipasta, olit ennakkoluuloton. Sinä puolustit innokkaasti vammaisten ihmisten oikeuksia asua tavallisessa asuntokannassa ja teit parhaasi mahdollistaaksesi sen. Ympärilläsi on vellonut muutoksia, joihin et ole voinut vaikuttaa. Näitä ovat esimerkiksi kuntarakenteen uudistus, kuntien kehno taloustilanne, kilpailutuksen tulo ja Raha-automaattiyhdistyksen avustuslinjauksien muutos. Paitsi että nämä ovat pakottaneet sinut muuttamaan toimintatapaasi, ovat ne jatkuvasti vaikuttamassa juuri siihen, mikä on sinulle tärkeää. Miten edistää vammaisten ihmisten mahdollisuuksia asua ja elää tavallisessa asuinympäristössä muiden ihmisten joukossa? Miten tehdä se silloin, kun kehitysvammaisten laitoksia puretaan ja tilalle rakennetaan talousperusteluja käyttäen hieman pienempiä uuslaitoksia? Sinua ahdistaa, sillä kuulet hyvin vähän puhetta siitä, että vammaiset ihmiset kuuluisivat muiden joukkoon tavalliseen yhteiskuntaan. Tämän pikkulaitosten rakentamisen buumin rinnalla kuuluu ääniä YK:sta. Siellä on luotu vammaisten ihmisten ihmisoikeussopimus, joka tuo mukanaan muutoksia parempaan. Vammaisille ihmisille halutaan taata oikeus päättää omista asioistaan ja osallistua yhteiskunnassa. Suomessa on myös korjattu vammaislainsäädäntöä ja tuotu henkilökohtainen apu yhdeksi keinoksi mahdollistaa vammaisten ihmisten itsenäinen elämä. Kun vammaisten ihmisten ihmisoikeussopimuksen henki ymmärretään, myös Sinun toimintamahdollisuutesi paranevat ja toimesi nähdään yhtenä keinona ihmisten tasa-arvon toteutumisessa. Ihmisoikeuksien toteutuminen muuttaa vammaisen ihmisen toiminnan kohteesta omien asioidensa päättäjäksi. Ja päättäjät, vaikka haluavatkin olla eduskunnassa tekemässä päätöksiä, he eivät halua asua yhdessä ryhmäkodissa. Sisäisiä esteitäkin sinulla on. Vaikka haluaisit olla iso, olet vielä pieni. Et vielä tiedä kaikkea, vaan joudut jatkuvasti oppimaan, kehittymään ja kehittämään selviytyäksesi ja pystyäksesi toteuttamaan tehtävääsi. Entä miten on sisäisten voimavarojesi laita? Olet olemassaolosi aikana vahvistunut ja voit hyvin. Toimit koko maassa usealla paikkakunnalla ja olet tunnettu, osaava toimija. Ideologiasi on vahva ja sinulla on verkostoja ympärilläsi. Olet yhä ketterä ja pystyt reagoimaan mahdollisuuksiin toimia. Sinä uskot vieläkin omaan tavoitteeseesi. Ennustus on loppuvaiheessa. Viimeiseksi voisimme sanoa vaikkapa näin. Asumispalvelusäätiö ASPA, nyt Sinun on aika tehdä ratkaisusi ja valita, mitä voimavarojasi otat käyttöösi tulevaisuudessa torjuaksesi ulkoisia uhkia. Siten sinä voit toteuttaa tehtävääsi ja mahdollistaa vammaisille ihmisille ja mielenterveyskuntoutujille asumisen tavallisessa asuntokannassa. Onnea 15-vuotiaalle! Suuntaaja 1 /

12 Teema-artikkeli Asumispalveluita ja tukiasuntoja tarjoavat tahot tekevät hyvää työtä, mutta tiedetäänkö niissä miten hyvää? Oman toiminnan hyödyllisyyden arviointiin on olemassa menetelmiä ja helpompia tapoja on tulossa. Tavoitteista tuloksiin vaikutuksia arvioimalla Jaana Merenmies, toimitusjohtaja, Syfo Oy Riittääkö, että asumispalveluita tai tukiasuntoja tarjoavat organisaatiot kertovat tuloksinaan auttavansa x määrää ihmisiä vuosittain tai että x määrä asunnottomia on saanut asunnon? Ei todellakaan. Toimintaa rahoittaville tahoille se on saattanut vielä riittää, mutta ei enää kauan. Mikäli toiminnassa tavoitellaan hyviä vaikutuksia ihmisille, pitää niiden saavuttamista myös arvioida. Julkista tai muuta ulkopuolista rahoitusta käyttävät sosiaalisia päämääriä tavoittelevat organisaatiot ovat pitkään voineet olla osoittamatta onnistumistaan selkeillä mittareilla. Eivät voi enää mikäli haluavat edelleen saada toiminnalleen rahoitusta. Toiminnalla saatavia hyötyjä kannattaa arvioida Voivatko asumispalveluita tai tukiasuntoja tarjoavat organisaatiot oppia omasta toiminnastaan mikäli eivät mittaa saavuttamiaan tuloksia? Eivät voi, ainakaan riittävästi. Sosiaalisia päämääriä tavoittelevat organisaatiot ovat voineet olla oppimatta ja kehittymättä keräämättä systemaattisesti tietoa tavoitteidensa saavuttamisesta ja toimintansa onnistumisesta, koska ovat hyvällä asialla. Eivät voi enää, mikäli haluavat pärjätä kilpailussa muiden organisaatioiden kanssa, saada asiakkailleen mahdollisimman hyviä tuloksia ja pitää muut sidosryhmät tyytyväisinä. Miten asumispalveluita ja tukiasuntoja tarjoavat tahot aikovat pärjätä julkisissa tarjouskilpailuissa, jos julkinen hankkija ryhtyy käyttämään hankinnoissa sosiaalisia näkökulmia hinta, laatu ja ympäristönäkökulmien lisäksi? Eivät kovin hyvin, jos niillä ei ole valmiutta itse osoittaa sosiaalisia/yhteiskunnallisia tuloksia. Moni kunta on jo lähtenyt tälle tielle; Espoo, Tampere, Oulu, Kouvola, Lappeenranta ovat jo liikkeellä. Asumispalveluita ja tukiasuntoja tarjoavien tahojen kannattaa valmistautua nyt. Mitä vaikutusten arvioinnissa mitataan? Sosiaalisista tai yhteiskunnallisista vaikutuksista puhuttaessa tarkoitetaan jonkin organisaation toiminnan seurauksena syntyneitä muutoksia ihmisten toiminnassa, elämäntilanteessa tai elinympäristössä. Esimerkki: Taloksi ry:n tavoitteena on lisätä kehitysvammaisten nuorten aikuisten elämänlaatua tarjoamalla asumispalveluita. Yhdistys rakentaa talon, josta oman kodin saa 15 nuorta aikuista. Riittääkö tämä kertomaan onnistumisesta? Tuskin, koska emme tiedä ovatko uudet asukkaat tyytyväisiä uudessa kodissaan? Entä jos viisi asukkaista on tyytyväisiä ja kymmenen kokee olonsa yksinäiseksi ja epävarmaksi? Entä jos kymmenen asukkaan vanhemman tilanne on helpottanut ja viiden vaikeutunut? Entä mitä vaikutuksia talolla ja sen asukkailla on lähikauppaan? Mihin kaikkeen Taloksi ry:n toiminta oikeastaan vaikuttaa ja milloin se voi katsoa onnistuneensa? 12 Suuntaaja 1 / 2010

Arviointi työtavaksi

Arviointi työtavaksi Arviointi työtavaksi kokemuksia asiakastyön arvioinnin kehittämisestä Helsingin sosiaalivirastossa Pekka Borg Stina Högnabba Marja-Riitta Kilponen Kaisa Kopisto Pertti Korteniemi Ilkka Paananen Niina Pietilä

Lisätiedot

Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä?

Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä? S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 2 3 / 2 0 0 8 pertti KORTENIEMI, PEKKA BORG Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä? Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus postimyynti:

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä -projekti Kirsi Hanikka Päivi Korpela Arto Mähönen Christer Nyman 1 2 Yrityksen yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

Järjestöt voimana muutoksessa

Järjestöt voimana muutoksessa Järjestöt voimana muutoksessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikirja 2011 Järjestöt voimana muutoksessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikirja 2011 Julkaisija Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys

Lisätiedot

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN Copyright Business Arena Oy ja Serus Media Oy/ Personal Book Käsikirjoitus: Mikko Markkanen, Toni Pienonen ja muut businessarenalaiset. Tilaaja: Business

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

Vaikuttava ote toimintaan

Vaikuttava ote toimintaan Miettinen, Helena & Lyytimäki, Virpi Vaikuttava ote toimintaan Matkaopas kohti entistä vaikuttavampaa ammatillista aikuiskoulutusta SISÄLTÖ Lukijalle... 4 Taustaa... 8 Viitekehys: Aikuiskoulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Kirjoittajat ja Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

The Point. Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa. Julkisen sektorin teemanumero

The Point. Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa. Julkisen sektorin teemanumero The Point Julkisen sektorin teemanumero Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli ja kuntakentän uudistukset Kansi luo siltaa tulevaisuuteen Tampereella panostetaan

Lisätiedot

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Stakes 17.12.2007 Satu Korhonen ja Ilse Julkunen 1 Sisällys

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ OPPIMATERIAALEJA 67 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Tiina Hautala, Mira Ojalehto & Johanna Saarinen (toim.) TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Ammattikorkeakoulu projektimaisen kehittämisen kumppanina Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 1/2010 PROJEKTIALA MUUTOKSESSA 8 SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? 10 MUUTOSTA johdetaan projekteina 29 SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 29 OULUSTA valmistuu projektialan ammattilaisia Tee

Lisätiedot

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Selvitys yritystoiminnan lähtökohdista Turun alueella Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä hanke Turun Seudun Työttömät TST ry Harri Laaksonen 1

Lisätiedot

EVALUOI OMAA TYÖTÄSI. Reflektiivisen ja vahvistavan evaluaation opas. Ian Shaw

EVALUOI OMAA TYÖTÄSI. Reflektiivisen ja vahvistavan evaluaation opas. Ian Shaw EVALUOI OMAA TYÖTÄSI Reflektiivisen ja vahvistavan evaluaation opas Ian Shaw Lukijalle Käytännöllisiä sosiaalityön evaluaatio-oppaita ei juuri ole suomeksi olemassa. Teoreettiset evaluaatiojulkaisut ovat

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asuminen 1/2011

Mielenterveyskuntoutujien asuminen 1/2011 1/2011 Sähköinen lehti erityisryhmien asumisesta Mielenterveyskuntoutujien asuminen Psykiatrian rakennemuutos Suomessa Asiakkaan osallisuus mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa Mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas Sosiaalisen yrityksen perustamisopas www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Sisältö Alkusanat 3 Miksi tämä opas? 4 Kannusteita ja hidasteita 6 Hyötyjä ja haasteita 7 Sosiaalinen yritys, ei aivan

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot