Tilintarkastuksen toteutuminen Loppuraportointi Kouvolan kaupunki Tarkastuslautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilintarkastuksen toteutuminen Loppuraportointi 2013. Kouvolan kaupunki Tarkastuslautakunta 23.4.2014"

Transkriptio

1 Tilintarkastuksen toteutuminen Loppuraportointi 2013 Kouvolan kaupunki Tarkastuslautakunta

2 Hallinnon laillisuus Viranhaltijapäätökset Tarkastettiin seuraavien johtavien viranhaltijoiden viranhaltijapäätöksiä vuodelta 2013: - kaupunginjohtaja sekä apulaiskaupungin johtaja Viranhaltijapäätöksiä tarkastettiin kaupungin asianhallintajärjestelmän viranhaltijaosiosta Kaupunginjohtajalla oli tehtyjä viranhaltijapäätöksiä ohjelmassa 12 kpl. Päätösten tarkastamisessa ei esiintynyt huomautettavaa Apulaiskaupunginjohtajan viranhaltijapäätösten tarkastuksessa esiintyi 3 suorahankintoina suoritettua palveluhankintaa, joita ei oltu kilpailutettu kaupungin hankintaohjeiden mukaan. Hankintojen verottomat arvot olivat väliltä euroa. Esimerkiksi yhden hankinnan arvo oli matkakustannusten korvaukset verohallinnon määräysten mukaisesti. Suorahankintaa oli perusteltu sillä, että hankinta alittaa kansallisen kynnysarvon ja palvelun toimittajalla on riittävä osaaminen hankintaan. Ottaen matkakustannusten osuuden huomioon hankinnan arvo todennäköisesti ylitti kansallisen kynnysarvon. 2

3 Hallinnon laillisuus Talousarvion sitovuus 3

4 Hallinnon laillisuus Talousarvion toteutuminen TA2013 Toteutuma Alitus +/ylitys - Konsernipalvelut , , ,00 Hyvinvointipalvelut , , ,00 Kaupunkikehitys , , ,00 Yhteensä , , ,00 Käyttötalousosan sitovuuksia valtuustoon nähden on 3 kpl Vuonna 2013 ei ole määrärahan ylityksiä Investointiosa Toteutuma kaiken kaikkiaan 5,8 M alle talousarvion Kokonaiskustannusarvion osalta Tervaskangas on ylittynyt, kustannusarvio netto -9,2 ja toteutuma -10,6 M Rahoitusosa Toimintakertomuksessa maininta, että lainankannan muutos toteutui 13,8 M paremmin lainat ovat lisääntyneet enemmän kuin suunniteltu, talousarvio ylitetty! 4

5 Hallinnon laillisuus Talouden tasapaino Alijäämä taseessa on tilanteessa ,29 Talousarviossa 2014 ja taloussuunnitelmassa on arvioitu alijäämän muuttuvan seuraavasti: 2013 TA2014 TS2015 TS2016 TS2017 TK yli/alij , , , , ,00 kumul. Alij , , , , ,71 5

6 Vuosikate, poistot ja investoinnit per asukas 6

7 Vuosikate/asukas, vertailu 7

8 Hallinnon laillisuus Talousarvio ei sisällä käyttötaloudessa eikä investointiosassa talousarvion ylityksiä Talouden tasapainotus toteutunee taloussuunnitelman mukaan, mutta sisältää epävarmuustekijöitä Alijäämän kattamiseen liittyen on kertomukseen lisätty maininta: Kaupungin taseessa on tilanteessa kertynyttä alijäämää ,29 euroa. Taloussuunnitelmassa alijäämät on arvioitu katettavan. Vaikka kuntalain talouden tasapainottamista koskevia säännöksiä on noudatettu, kunnan tulorahoituksen riittävyyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Kunnan hallinnon osalta on tilintarkastuskertomukseen kirjattu maininta: Kunnan hallintoa on hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti Lisäksi tilintarkastusmuistioon kirjattu kaupungin taloudellisesta tilanteesta 8

9 Pankkitilikartoitus Tarkastuksen tavoitteena oli selvittää millaisia tilejä Kouvolan kaupungin nimissä on eri rahalaitoksiin avattu sekä miten tilien valvonta, kirjanpito ja tilinkäyttövaltuuksien hallinta on kaupungissa järjestetty. Lisäksi tarkastettiin pistokokeellisesti rahoituslaitosten ilmoittamien kaupungin kolmansille myöntämiä takauksia. Konsernipalvelut teki pankkitilikyselyn niistä pankkitileistä, jotka on avattu Kouvolan kaupungin Y-tunnuksen alla Kouvolan seudun Osuuspankkiin, Länsi- Kymen Osuuspankkiin, Danske Bank Oyj:n, Nordea Pankki Suomi Oyj:n, Svenska Handelsbanken Ab:n ja Etelä-Karjalan Säästöpankkiin. Tarkastuksessa käytiin läpi saadut pankkitilikyselyn tulokset. Rahoituslaitosten ilmoittamia takausvastuita verrattiin pistokokeellisesti kaupungin rahoitussuunnittelijalta saatuun vakuusluetteloon. Takausvastuita oli määrällisesti eniten Kuntarahoitus Oyj:n sekä Pohjola Pankki Oyj:n osalta. 9

10 Pankkitilikartoitus Suosittelemme, että kaupungissa kartoitetaan millaisia tilejä sen laitosten (esim. eri koulujen) nimissä on avattu eri pankkiryhmiin. Kartoituksessa on syytä selvittää myös millaisia tapahtumia tileillä käsitellään ja millaiset käyttöoikeudet tileihin on. Hyvä kirjanpitotapa edellyttää, että kaupungin nimissä ja kaupungin toimintaa varten avatut pankkitilit ovat kaupungin kirjanpidossa, jolloin niitä koskevat myös kirjanpitolain mukaiset tositevaatimukset. Lisäksi niiden käytön valvonta voidaan asianmukaisesti järjestää ja varmentaa vain mikäli ne ovat osana kaupungin kirjanpitoa. Kouvolan kaupungin nimissä avatut, kaupungin toimintaan kuuluvat sekä kaupungin viran- tai toimenhaltijoiden hoidossa olevat pankkitilit tulee käsitellä kaupungin kirjanpidossa. Tarkastuksessa ei havaittu kirjanpidon ulkopuolisia tilejä. 10

11 Käyttöomaisuus ja suunnitelman mukaiset poistot Tarkastuksen tavoite ja rajaus Tarkastuksen tavoitteena oli selvittää käyttöomaisuuden arvostamista sekä voimassa olevan poistosuunnitelman noudattamista. Tarkastuskohteeksi valittiin Kouvolan kaupungin sekä sen liikelaitosten (Tilaliikelaitoksen, Teknisen tuotannon liikelaitos ja Kouvolan Vesi -liikelaitos) käyttöomaisuus ja siitä tehdyt suunnitelman mukaiset poistot. Tarkastusmenetelmä Tarkastusta varten pyydettiin kirjanpidosta käyttöomaisuusluettelot omaisuuslajeittain, sekä listaus käytössä olevista poistolajeista. Poistolaskentaa tarkastettiin pistokokeellisesti poistosuunnitelman noudattamisen toteamiseksi. 11

12 Käyttöomaisuus ja suunnitelman mukaiset poistot Keskeiset tarkastushavainnot ja suositeltavat toimenpiteet Kouvolan kaupunginhallitus on tekemällään päätöksellä hyväksynyt uuden poistosuunnitelman ja keskeiset periaatteet noudatettavaksi alkaen. Ennen vuotta 2013 aktivoituihin käyttöomaisuushyödykkeisiin sovelletaan kuitenkin vuonna 2012 voimassa ollutta poistosuunnitelmaa. Vanhan poistosuunnitelman alaisissa hyödykkeissä havaittiin kaupungin katujen osalta, että tasearvoihin sisältyy tilanteessa vanhan Kouvolan aikaisia ennen aktivoituja poistamattomia katujen hankintamenoja yhteensä ,96 euron arvosta. Talousjohdon kanssa käydyn viestinvaihdon mukaisesti sovittiin, että mahdollisia lisäpoistoja ei edellytetä tehtäväksi vuoden 2013 tilinpäätökseen. Suosittelemme, että vanhojen katujen ja teiden palveluntuottamiskyky arvioidaan tilikauden 2014 aikana ja tehdään tämän perusteella mahdolliset lisäpoistot teiden ja katujen tasearvoon. 12

13 Tilinpäätös 2013 Tarkastuksen tavoitteena oli varmistaa, että kaupungin tilinpäätös on laadittu niitä koskevien säännösten mukaisesti ja että se antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Toimintakertomus Toimintakertomuksen sisältöä verrattiin kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen vaatimuksiin. Toimintakertomuksessa on esitettynä yleisohjeen vaatimat tiedot. Tilikauden tuloksen käsittely on esitetty sivulla 37. Tuloksen käsittely on esitetty kirjanpitolautakunnan antamien ohjeiden mukaisesti. Talouden tasapainottamisvelvoitteesta on selvitys sivulla 37. Tasapainottamiseen liittyviä toimenpiteitä on käsitelty hallituksessa , mutta asia päätetty palauttaa uudelleen valmisteltavaksi. Alijäämän kattamisesta ja talouden tasapainottamisesta on kirjoitettu tilintarkastuskertomukseen ja tilintarkastusmuistioon. 13

14 Tilinpäätös 2013 Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja konsernitilinpäätös tarkastettiin. Laskelmat oli tehty kirjanpitolautakunnan kuntajaoston hyväksymien kaavojen mukaisesti. Niistä laskettavat tunnusluvut tarkastettiin ja todettiin oikeiksi. Konsernitilinpäätöksen laadinta käytiin läpi vertaamalla yhdisteltyjen yhteisöjen tilinpäätöstiedot tehtyyn yhdistelmään. Lisäksi käytiin pistotarkastuksella läpi eliminointikirjauksia. Laskelmissa ei todettu huomautettavaa. 14

15 Tuloslaskelman tarkastus Tarkastuksen tavoite Tarkastuksen tavoitteena oli varmistaa, että tuloslaskelma on laadittu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antaman yleisohjeen mukaisesti ja se on johdettu oikein kirjanpidosta. Yhdistelyt ja eliminoinnit Tuloslaskelman luvut täsmättiin GC tulos ja tase tileittäin -raporttiin. Kirjanpidosta ei saada ilman konserniohjelmaa kaupungin ja liikelaitosten muodostamaa yhdisteltyä ja eliminoitua kokonaisuutta selville. Tunnusluvut Tuloslaskelman tunnusluvut oli esitetty tilinpäätöksessä oikein. 15

16 Tuloslaskelman tarkastus Valtionosuudet Käyttötalouden valtionosuudet olivat yhteensä 164,0 milj. euroa (2012: 159,6). Valtionosuudet on kirjattu suoriteperusteisesti ja ne täsmäävät valtiovarainministeriön laskelmaan kuntien valtionosuusrahoituksesta ja sen yhteydessä maksettavista muista eristä vuonna Valmistus omaan käyttöön Valmistus omaan käyttöön -erän kirjauksia tarkastettiin pistokokeellisesti. Erä sisältää mm. rakentamishankkeita, sisäistä suunnittelua ja lupa-asioita. Annetut avustukset Annetut avustukset 35,5 milj. euroa koostuu mm. omaishoidon tuesta, toimeentulotuesta, vammaisille annetuista avustuksista. Annetut avustukset ovat kasvaneet edellisestä vuodesta n. 5,3 milj. euroa eli 17,5 %. 16

17 Tuloslaskelman tarkastus Henkilöstökulut Henkilöstökulut täsmäytettiin kirjanpidon ja palkkahallinnon ohjelman (Personec F) tietojen välillä. Kirjanpidon palkat täsmäytettiin analyyttisesti myös verottajan vuosi-ilmoituksen palkkoihin kaupungin organisaation osalta. Kirjanpidon mukaiset palkat ovat olleet ,59 euroa ja vuosiilmoituksen palkat ilman lähdeveron alaisia palkkoja ,08 euroa. Palkkahallinnossa ei ole laadittu varsinaista palkkatäsmäytystä, jossa kirjanpidon ja verottajalle ilmoitettujen palkkojen väliset erotukset olisi käyty yksityiskohtaisesti läpi. Palkkahallinnosta saadun selvityksen mukaan kausiveroilmoituksen tiedot täsmäytetään kirjanpitoon kuukausittain tilitysten yhteydessä. 17

18 Tuloslaskelman tarkastus Rahoitustuotot Rahoitustuotoista tarkastettiin pistokokeellisesti kaupungille maksettuja osinkoja. Osinkotuottoja kirjattiin yhteensä 7,3 milj. euroa (2012: 4,5), josta KSS Energia Oy:ltä n. 4,9 milj. euroa. KSS Energia Oy:n osinkotasoa nostettiin 2,0 milj. eurolla ja Kymenlaakson Sähkö Oy tuloutti osingon lisäksi 0,7 milj. euroa myyntivoittoa. Poistot Suunnitelman mukaiset poistot tuloslaskelmassa ovat 20,6 milj. euroa (2012: 20,8). Tuloslaskelman poistot täsmäytettiin taseen ja käyttöomaisuuskirjanpidon poistoihin. Tilikauden poistot täsmäävät pysyvien vastaavien liitetietoon. Poistojen määrittämisessä oli noudatettu valtuuston hyväksymää poistosuunnitelmaa. 18

19 Tuloslaskelman tarkastus Poistoero Poistoeron muutoksen kautta on purettu poistoeroa 0,1 milj. euroa. Poistoeroa on purettu suunnitelman mukaisten poistojen suhteessa. Poistoeron purkua tarkasteltiin sekä kaupungin että tilaliikelaitoksen osalta. Jaksotukset Tuottojen ja kulujen jaksotuksia tarkastettiin pistokokeellisesti olennaisimpien tilinpäätösjaksotusten osalta. Tarkastettavaksi poimittiin mm. projektituottojen, perustoimeentulotuen valtionosuuden jaksotuskirjauksia. 19

20 Konsernitilinpäätös Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki muut konserniin kuuluvat tytäryhteisöt lukuun ottamatta Asunto Oy Anjalakosken Niittypuistoa, mikä on Kouvolan Asunnot Oy:n tytär ja siten myös kaupungin tytäryhteisö. Syynä siihen, ettei yhdisteltyä ole tehty, oli se, ettei Kouvolan Asunnot Oy laatinut alakonsernitilinpäätöstä. Merkitys konsernin kannalta on vähäinen. Kuntayhtymistä on yhdistelty kaikki ne kuntayhtymät, joissa kaupunki on jäsenenä. Kuntayhtymät on yhdistelty jäsenosuuden mukaisessa suhteessa. Osakkuusyhteisöistä on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä 6 osakkuusyhtiötä, jotka on katsottu konsernin kannalta olennaisimmiksi. 20

21 Konsernitilinpäätös Tytäryhteisöjen omistusten eliminoinneissa on ilmoitettu kaupungin liitetiedoissa käytettävän pariarvomenetelmää Tarkastettiin pistokokeellisesti KSS Energia Oy:n sekä Kouvolan Asunnot Oy:n omistuksen eliminoinnit Omistusten eliminointi ei noudattanut pariarvomenetelmää, jossa kaupungin tytäryhteisöosakkeiden hankinta-arvo vähennetään yhteisön tilikauden päättyessä olevaa osakepääomaa vastaan. Erotus eliminoidaan konsernin muusta omasta pääomasta. Kertynyttä ylipariarvoa on eliminoitu omassa pääomassa väärästä tase-erästä Oman pääoman kokonaismäärään virhe ei vaikuta. Vastaava virhe on esiintynyt konsernissa aiemminkin. Suositeltavaa olisi, että omistuksen eliminointi korjattaisiin pariarvomenetelmän mukaiseksi. 21

22 Konsernitilinpäätös KSS Energian alakonsernissa kertyneen poistoeron peruuttaminen omasta pääomasta ja laskennallisesta verovelasta on aiempina vuosina käsitelty virheellisesti vain emoyhteisön poistoeron määrästä KSS Energian tytäryhteisöjen taseista kertyneet poistoerot on purettu omasta pääomasta ja laskennallisesta verovelasta kaupungin konsernissa tilikauden yli- /alijäämän kautta konsernissa 2013 tilikauden poistoeron muutoksena Aiempina vuosina omasta pääomasta purkamatta ollut poistoeron määrä oli 1,6 milj. euroa. Konsernin edellisten tilikausien yli-/alijäämä oli siten vastaavan verran liian hyvä Tarkastettu pistokokeellisesti konsernin keskinäisten tuottojen ja kulujen sekä saamisten ja velkojen eliminointia. Tarkastuksessa ei havaittu huomautettavaa. 22

23 Konsernitilinpäätös Liittymismaksujen eliminointien oikeellisuudesta ei voi varmistua. Konsernin kannalta voi liittymismaksujen eliminoinneissa olla suuriakin heittoja. KSS Energialta ei ole edelleenkään pyynnöstä huolimatta saatu liittymismaksuluetteloa konserniyhteisöjen kesken Konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa on mainittu, että kaikkia liittymismaksuja ei ole pystytty selvittämään ja eliminoimaan. Tämä maininta on ollut ainakin vuodesta 2010 liitetiedoissa. Liittymismaksujen määrä tulee pystyä selvittämään ja eliminoimaan. 23

24 Tilinpäätös 2013 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksessä on esitetty kirjanpitolautakunnan kuntajaoston hyväksymän liitetietoja koskevan yleisohjeen vaatimat liitetiedot seuraavasti jaotellen: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Liitetiedot todettiin oikein laadituiksi ja riittäviksi. Liitetietona on jatkossa perusteltua ilmoittaa käyttämättömän shekkilimiitin määrä. 24

25 Tilinpäätös 2013 Tase-erittelyt Tase-erittelyt ovat yksityiskohtaisia ryhmittäisiä luetteloita seuraavista taseen pääryhmistä: pysyvät vastaavat vaihtuvat vastaavat vieras pääoma pakolliset varaukset toimeksiantojen varat ja pääomat Tase-erittelyt käytiin läpi ja todettiin tasesaldojen oikeellisuus. 25

26 Tilinpäätös Tase vastaavaa Kaupungin maaomaisuuden tasearvo on ,09 euroa, tämä täsmää Maaomaisuusrekisteriohjelman saldoon. Liitetietojen mukaan maaomaisuuden tasetilillä on maaomaisuuden lisäksi ,00 euroa liittymismaksuja. Maaomaisuusrekisteriohjelman saldo on siis ,00 euroa virheellinen. 26

27 Liikelaitosten tilinpäätös 2013 Tarkastuksen tavoitteena oli varmistaa, että liikelaitosten eriytetyt tilinpäätökset on laadittu sitä koskevien säännösten mukaisesti ja että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot liikelaitosten tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomus Toimintakertomusten sisältöä verrattiin kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen vaatimuksiin. Toimintakertomuksissa on esitettynä yleisohjeen vaatimat tiedot. Toimintakertomuksiin sisältyvät johtokunnan esitykset liikelaitosten tuloksien käsittelystä. Tilinpäätöslaskelmat Liikelaitosten tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma sekä niistä johdetut tunnusluvut on esitetty kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen mukaisesti. 27

28 Liikelaitosten tilinpäätös 2013 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksissä on esitetty kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antaman liikelaitosyleisohjeen sekä liitetietoyleisohjeen mukaiset liitetiedot. Tarkastuksen yhteydessä suositeltiin lisättäväksi muiden saamisten erittely (liitetieto 21) osaksi liikelaitosten liitetietoja. Tase-erittelyt Tase-erittelyt ovat yksityiskohtaisia ryhmittäisiä luetteloita seuraavista taseen pääryhmistä: pysyvät vastaavat, vaihtuvat vastaavat, oma pääoma, vieras pääoma Tase-erittelyt käytiin läpi ja todettiin tasesaldojen oikeellisuus. Liikelaitosten luvut on eriytetty asianmukaisesti omaksi kokonaisuudekseen kaupungin tilinpäätöksen luvuista. 28

29 Tilaliikelaitoksen tilinpäätös 2013 Tase-erittelyt Tilaliikelaitoksen taseeseen on siirretty pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kaupungin pitkäaikaisista lainoista ,35 euroa. Kyseessä on kaupungin lainojen kohdistamaton osuus, joka Tilaliikelaitoksen avaavassa taseessa kirjattiin pitkäaikaisiin lainoihin Kuntarahoitukselta. Kohdistamaton osuus siirretään vuonna 2014 lainoihin kaupungille. Lomapalkkajaksotuksen osuus tuloslaskelman henkilöstökuluista on 19,81 %. Suurehko lomapalkkavelan määrä selittyy yhden palkansaajan poikkeuksellisen suurella lomakertymällä (123 pv). Pitämättömien lomien säästökertymä on koko liikelaitoksessa 161 päivää ja edellisen lomakauden lomia on pitämättä 235 päivää. 29

30 Teknisen tuotannon liikelaitoksen tilinpäätös 2013 Tase-erittelyt Lomapalkkajaksotuksen osuus tuloslaskelman henkilöstökuluista on 16,72 %. Suurehko lomapalkkavelan määrä selittyy suurella pitämättömien lomien määrällä. 30

31 Liikelaitosten yhdistely kaupungin tilinpäätökseen Yleistä Liikelaitoksen tilinpäätös on yhdistelty kaupungin tilinpäätöksen lukuihin erillisenä yhdistelynä GC-konsernilaskentaohjelman avulla. Eliminointiraportin luvut täsmäytettiin erillistilinpäätösten lukuihin kaikkien liikelaitosten (Tilaliikelaitos, Kouvolan Vesi -liikelaitos, Teknisen tuotannon liikelaitos) osalta. Kaupungin tilinpäätökseen yhdisteltäessä on eliminoitu kaupungin ja liikelaitosten väliset sisäiset saamiset ja velat sekä sisäinen omistus. Kaupungin taseessa liikelaitosten peruspääoma sisältyy kaupungin peruspääomaan. 31

32 Tilinpäätös 2013 Johtopäätökset kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä Tilinpäätöksen ja kirjanpidon osalta on tilintarkastuskertomuksessa voitu todeta, että Kaupungin tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista. Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä. Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta. 32

33 Sisäinen valvonta Olennaisten tulojen tarkastus Tarkastuksen kohteeksi valittiin tontinvuokralaskutukset Tarkastus suoritettiin haastattelemalla tontinvuokralaskutuksia hoitavia kiinteistösihteereitä ja käymällä läpi 6 joulukuun laskutusajoon sisältynyttä maanvuokrasopimusta Tarkastuksessa varmistuttiin, että laskutus perustui maanvuokrasopimukseen ja että vuokria oli korotettu sopimuksen mukaisesti Lisäksi kartoitettiin laskutusjärjestelmän sisäisen valvonnan toimivuutta Tarkastuksessa ei havaittu huomautettavaa. Laskutusluettelot säilytettiin asianmukaisesti, mutta niissä ei ollut kaikilta osin esimiehen hyväksyntää. Sisäisen valvonnan toteuttamiseksi on suositeltavaa, että esimies hyväksyy laskutusajon 33

34 Sisäinen valvonta ja konsernivalvonta Sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan selonteko Arvio sisäisestä valvonnasta ja konsernivalvonnasta Sisäisen valvonnan tarkastukseen liittyviä toimenpiteitä on sisältynyt tilikauden aikaiseen tarkastukseen. Sisäisen valvonnan selonteko on sisällytetty toimintakertomukseen sivuille Erityisiä puutteita ei ole tuotu esille selonteossa Hallitus on tuonut esille ettei ole tiedossa säännösten vastaisia toimia, joista olisi seurannut merkittäviä kanteita tms. seuraamuksia kunnalle. Yhteenvetona hallitus on todennut, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta on ollut pääosin hyvällä tasolla. Merkittävimmät riskit on esitetty toimintakertomuksen sivuilla Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä on esitetty sivuilla

35 Sisäinen valvonta ja konsernivalvonta Tilintarkastuskertomukseen vuodelta 2013 on otettu maininta sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisestä seuraavasti: Kaupungin sisäinen valvonta ja konsernivalvonta on järjestetty asianmukaisesti. Lisäksi on jätetty kaupunginhallitukselle tilintarkastusmuistio toimenpiteitä varten. 35

36 YHTEYSTIEDOT Yhteystiedot: JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Puh

Tilintarkastuksen toteutuminen, 2014. Kouvolan kaupunki Tarkastuslautakunta 29.10.2014

Tilintarkastuksen toteutuminen, 2014. Kouvolan kaupunki Tarkastuslautakunta 29.10.2014 Tilintarkastuksen toteutuminen, 2014 Kouvolan kaupunki Tarkastuslautakunta 29.10.2014 Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjojen tarkastus Tilintarkastajan on annettava lausunto mm. siitä,

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki. Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta. 12.5.2015 Raportin sivumäärä 7

Kauhavan kaupunki. Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta. 12.5.2015 Raportin sivumäärä 7 Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta Raportin sivumäärä 7 2015 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö Helsinki 14.9.1999 YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kunnanhallitus 24.3.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä Raportti T24/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9331 Viite: Sky-kansio 6/3 KIRJANPITOLAIN 1336/97 MUKAISTEN TULOSLASKELMA- JA TASEKAAVOJEN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Tarkastushavainto: Arviointi: AOYL 28:1 Soveltamisala. Tarkastushavainto:

Tarkastushavainto: Arviointi: AOYL 28:1 Soveltamisala. Tarkastushavainto: JHTT-TUTKINTO 2013 OSA II ARVOSTELUPERUSTEET JA MALLIVASTAUKSET TEHTÄVÄ 1 (enintään 5 pistettä) Mitä virheitä tai puutteita KKOy Laavan Vuokratalon tilikauden 1.1.2012 31.12.2012 kirjanpidossa, tilinpäätöksessä,

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 18.3.2013 2 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2012 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 1 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 TILINPÄÄTÖS 2013 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014

NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014 1 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1.1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 3 1.3

Lisätiedot

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanvaltuusto 26.5.2014 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes Print Tampereen

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja tase-erittelyt

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

Tilinpäätöksen laadinta...porin kaupungin taloushallinto Kirjanpito, tuloslaskelma, tase, ja tase-erittelyt...kuntapro Oy Kannen suunnittelu...

Tilinpäätöksen laadinta...porin kaupungin taloushallinto Kirjanpito, tuloslaskelma, tase, ja tase-erittelyt...kuntapro Oy Kannen suunnittelu... Tilinpäätöksen laadinta...porin kaupungin taloushallinto Kirjanpito, tuloslaskelma, tase, ja tase-erittelyt...kuntapro Oy Kannen suunnittelu...porin kaupungin viestintä Tilinpäätöksen painatus...porin

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta M Ä N T T Ä - V I L P P U L A N K A U P UN K I MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINHALLITUS Tarkastuslautakunta Saap. t 3 / L 20 1 5 Dnro x.015 20 K v a 1 t. 1 20 L 5 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 39 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 40 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite nro 4 (1/12) Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 liite nro 2 (1/12) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Voimaan 1.12.2014 KH 3.11.2014 KV 8.12.2014 Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 1 KUOPIO 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 6 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot