Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007"

Transkriptio

1 Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2007 POHJOIS-SAVON LIITTO 2008

2 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2007 Kuopio 2008

3 1 Pohjois-Savon liiton julkaisu B:66 Kannet: Irma Toivanen Taitto: Marja Partanen Painosmäärä 100 kpl Kuopio 2008 Pohjois-Savon liitto Sepänkatu 1, Kuopio, PL 247, Kuopio puh. (017) faksit: (017) kirjaamo, (017) johto ISBN ISSN

4 2 Sisällysluettelo: 1. Maakuntajohtajan katsaus Liiton toiminta-ajatus ja tehtävät Päätulosalueiden tehtävät Aluekehitystehtävät Kansallisen aluepolitiikan toteuttaminen Tavoite 1 -ohjelman toteutus EU:n rakennerahastokauden valmistelu Yhteisöaloitteiden ja erillisohjelmien toteutus Alueidenkäyttö Kuopion seudun maakuntakaava Pohjois-Savon maakuntakaava Leppävirran pohjoisosan valtatien 5 maakuntakaava Muut kaavoitukseen liittyvät tehtävät Muut alueidenkäytön tehtävät Edunajaminen, yhteistoiminta, erillistehtävät ja -hankkeet Edunajaminen Yhteistoiminta Hallinto- ja tukipalvelut Luottamushenkilöhallinto Maakuntavaltuusto Maakuntahallitus Maakuntahallituksen työjaosto Tarkastuslautakunta, maakunnan yhteistyöryhmä ja sen sihteeristö, Pohjois-Savon maakuntakaavan johtoryhmä ja maakuntavaltuuston vaalilautakunta Pohjois-Savon liiton toimisto Toimisto ja henkilöstö Pohjois-Savon liiton talous Kuntayhtymän toiminnan ja talouden kehitys Tilinpäätöksen vaikutus vuoden 2007 talousarvioon ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Tilikauden tuloksen muodostuminen Tasetarkastelu Maakuntahallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Talousarvion toteutuminen Tuloslaskelman toteutumisvertailu Yhteenveto maakuntavaltuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta...27 Liitteet: Tilintarkastuskertomus vuodelta Pohjois-Savon liiton henkilöstökertomus vuodelta Maakuntavaltuuston jäsenet ja varajäsenet...36 Maakuntahallituksen jäsenet ja varajäsenet...37 Viralliset edustukset ja työryhmäjäsenyydet v Sisäasiainministeriön, valtioneuvoston kanslian, opetushallituksen yms. asettamia työryhmiä, joissa on jäsen Pohjois-Savon liitosta...40 Julkaisutoiminta v Jäsenkuntien vuoden 2007 maksuosuudet...42 Pohjois-Savon kehittämisrahaston maksuosuudet v Pohjois-Savon kuntien omistusosuudet Pohjois-Savon liiton antamat lausunnot v Tavoite 1 -ohjelma...50 Myönnetyt avustukset vuoden 2007 myöntämisvalmiudesta...50 Pohjois-Savon kehittämisrahaston hyväksytyt hankkeet v Maakunnan kehittämisrahan hyväksytyt hankkeet v Pohjois-Savon maakuntaprofiili (%-osuus koko maasta)...54 POHJOIS-SAVON LIITON JULKAISULUETTELO...55

5 3

6 4 1. Maakuntajohtajan katsaus EU:n komissio hyväksyi rakennerahastokauden ohjelma-asiakirjat vasta syksyllä 2007 monen täsmennyksen jälkeen. Alkaneen rakennerahastokauden ohjelmien valmistelu, edellisen päättäminen ja neuvottelut maakunnassa sekä valtakunnallisesti aiempaa konkreettisimmista, vaikuttavammista toimintatavoista aluekehitystyössä sitoivat merkittävästi niin Pohjois-Savon liiton kuin muiden itäsuomalaisten liittojen työpanosta. Uskallan vakuuttaa, ettemme ole tehneet turhaa työtä. Käynnistimme vuoden 2007 lopulla rakennerahasto-ohjelman sisälle uusien ns. elinkeinopoliittisten kärkiteemojen valmistelun. Ne valmistellaan laajassa yhteistyöprosessissa ja rahoittajat ovat valmiit osoittamaan kärkiteemojen kehittämiseen merkittävästi ohjelmarahoitusta. Vuoden 2007 aikana määriteltiin koko Pohjois-Savon maakuntakaavan laadinnan tavoitteet ja lähtökohdat. Onnistunut maakuntakaava tukee ja edistää jokaisessa maakunnassa aluekehitystä. Maakuntakaava mahdollistaa ja edistää maakuntasuunnitelmissa ja -ohjelmissa asetettujen strategisten tavoitteiden saavuttamista. Maakuntakaavan laadinnan ns. mitoitusväestötavoitteeksi hyväksyttiin asukasta v Se on erittäin haasteellinen tämän päivän kehityksen perusteella. Eräs koko vuoden julkisuutta saanut asia oli kuntien peruspalvelujen uudistamisen PARAS -hanke. Pohjois- Savon liitto on avustanut kuntia po. prosessissa työryhmien tuottamilla analyyseillä peruspalveluiden järjestämiseksi nykyistä toimivammin ja taloudellisemmin. Varovaisen alun jälkeen v uudet peruspalveluiden tuottamisen vaihtoehdot ja muun kuntayhteistyön mallit ovat edenneet. Parhaillaan, kuluvan vuoden aikana, uskon Pohjois-Savossa saavutettavan monia merkittäviä positiivisia tuloksia. Kunnallistalous säilyi v edelleen kireänä. Positiivista oli kuntien panostaminen investointeihin ja lainanoton kasvu kohdentuikin pääosin niihin. Kunnat ovat joutuneet yhä merkittävimmin erityisesti viimeisten kymmenen vuoden aikana valtion toimintojen, liikennejärjestelmä- ja toimitilainvestointien osarahoittajiksi. Vuonna 2007 monet kunnat panostivat myös merkittävästi elinkeinopoliittisiin investointeihin; teollisuustilat ja -alueet, tutkimusja opetustilat sekä matkailuelinkeinon kehittämiseen. Kokonaisuutena vuosi 2007 oli työllisyyden ja yritystoiminnan kehityksessä myönteinen. Maakuntamme yritykset, niin palvelualoilla, liki kaikilla teollisuuden sektoreilla, maataloudessa, matkailussa jne., jatkoivat vahvaa investointien polkua. Emme myöskään kokeneet v korvaamattomia takaiskuja missään osassa maakuntaamme. Yhä kasvavia haasteitamme v olivat osaavan työvoiman saannin varmistaminen sekä pärjääminen kansallisessa edunvalvonnassa. Tarvitsemme ajatella, toimia ja vaikuttaa yhä voimallisemmin yhtenä maakuntana, yhtenä työssäkäyntialueena ja yhtenä osaavan työvoiman kouluttamisen alueena - Pohjois-Savona. Meillä ei ole varaa hukata voimavarojamme nurkkakuntaisuuteen ja kilpailuun maakuntamme sisällä seutu-, kunta- tai kuntayhtymärajoja kehitystyön esteiksi nostaen. Kilpailua ja haasteita on tarjolla riittävästi Pohjois-Savon ulkopuolella samoin kuin mahdollisuuksia ja resursseja meille. Vuosi 2007 jättää hyvän pohjan jatkaa entistä yksituumaisemmin työtä Pohjois-Savomme parhaaksi. Kaikille Teille, lämmin kiitos yhteistyökumppanuudesta vuodelta Jussi Huttunen maakuntajohtaja

7 5 Pohjois-Savon liiton organisaatio

8 2. Liiton toiminta-ajatus ja tehtävät 6 Toimintasuunnitelman 2007 mukaan Pohjois-Savon liiton tärkein tehtävä on vahvistaa maakunnan aluetaloutta ja parantaa työllisyyttä sekä monipuolistaa elinkeinorakennetta. Se merkitsee, että täällä asuville ja tänne muuttaville kyetään tarjoamaan työtä, toimeentuloa ja turvallisuutta. Tavoitteena on, että Pohjois-Savon ja laajemmin Itä-Suomen valtakunnallinen ja kansainvälinen asema vahvistuu niin aineellisissa kuin henkisissä voimavaroissa. Vuosi 2007 oli Pohjois-Savon liiton seitsemästoista toimintavuosi. Liitto toimii maakunnan ja sen asukkaiden eduksi jäsenkuntiensa yhteisenä edunajamis-, kehittämis- ja suunnitteluorganisaationa. Pohjois-Savon liitolla on kolme keskeistä tehtäväaluetta: 1. Aluekehitystehtävät (lakisääteinen) Yleinen aluepoliittinen suunnittelu Kansallisten aluekehittämisohjelmien sekä EU:n rakennerahasto-ohjelmien valmistelu ja päätöksenteko Ohjelmasopimusten laatiminen ja alueellisten kehittämisrahojen koordinointi EU-ohjelmien ja rahoituksen koordinointi Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen 2. Alueidenkäytön suunnittelutehtävät (lakisääteinen) Maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuva maakuntakaavan laatiminen ja osallistuminen strategiapainotteisen maakuntasuunnitelman laadintaan Valtion ja kuntien alueidenkäytön yhteen sovittava suunnittelu 3. Edunajaminen ja yhteistoimintatehtävät (osa lakisääteisiä) Maakunnan tahdon määrittely Maakunnalle merkittävien asioiden ja hankkeiden edistäminen Kuntien ja seutukuntien yhteistyön tiivistäminen Maakuntien välinen suuralueyhteistyö Valtion aluehallinnon toimintojen koordinointi sekä yhteistyö elinkeino-elämän, työmarkkinajärjestöjen ja muiden organisaatioiden kanssa Yhteydet Euroopan unioniin, lähialueyhteistyö, kansainvälinen verkottuminen ja sen edistäminen Kaikille yhteisenä tehtävänä on maakuntasuunnitelman laatiminen osana maakunnan suunnittelua

9 7 3. Päätulosalueiden tehtävät 3.1 Aluekehitystehtävät Päätulosalueen vastuu: aluekehitysjohtaja Henrik Rissanen Päätulosalueen vuoden 2007 toiminnalliset tavoitteet liittyivät erityisesti EU:n uuden rakennerahastokauden ohjelmien laadintaan itäsuomalaisena yhteistyönä. Tärkeä osa ohjelmatyötä oli vanhan ohjelmakauden päättämiseen sekä maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman valmisteluun liittyvät tehtävät. Yleispiirteisiksi tulosalueen tavoitteiksi asetettiin seuraavat: toimitaan aktiivisesti aluekehityslain mukaisen aluekehitysvastuun toteuttamisessa. uusien aluekehitysohjelmien käynnistäminen kumppanuusperiaatteen mukaisesti tiedottaminen uudesta rakennerahasto-ohjelmasta Toteutuminen Asetetut tavoitteet saavutettiin toimintasuunnitelman mukaisesti Kansallisen aluepolitiikan toteuttaminen Pohjois-Savon maakuntaohjelman pohjalta laadittiin maakunnallisena yhteistyöprosessina maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma (TOTSU) vuosille TOTSU hyväksyttiin maakuntahallituksessa TOTSU:ssa esitetään maakunnan kannalta keskeiset asiat ja hankekokonaisuudet, joista keskeisimpiä olivat mm. hammaslääkärikoulutuksen aloittaminen Kuopiossa v. 2008, kauppatieteellisen koulutuksen tutkinnonanto-oikeus Itä-Suomen yliopistolle vuoden 2010 alusta sekä valtatien 5 parantaminen (mm. Kallansillat) ja Savon radan perusparantaminen. TOTS;n pohjalta käytiin neuvottelut ministeriöiden kanssa. Kansallista aluepolitiikkaa on toteutettu myös kansallisten erityisohjelmien, osaamiskeskus- ja aluekeskusohjelman kautta. Kuopion seutu on mukana neljässä valtakunnallisessa osaamisklusterissa: terveyden bio-, hyvinvointi-, elintarvikekehityksen sekä ympäristöteknologiaklusterissa. Kuopion osaamiskeskukselle hallinnoijanaan Teknologiakeskus Teknia myönnettiin maakunnan kehittämisrahaa toiminnan koordinointiin ja kärkihankevalmisteluun. Lisäksi Varkauden seutu on mukana tulevaisuuden energiateknologiat -klusterissa Joensuun partnerina. Ns. sitomatonta maakunnan kehittämisrahaa Pohjois-Savo sai vuonna , jota kohdennettiin TOTSU:n painotusten mukaan maakunnan kannalta keskeisiin hankkeisiin. Pohjois-Savossa on toteutettu kolmea aluekeskusohjelmaa. Liitto on myöntänyt ko. ohjelmien perusrahoitukseen kansallisesta kehittämisrahasta Ylä-Savon seutukuntaan euroa, Kuopion seutukuntaan euroa ja Varkauden seutukuntaan euroa. Myönnetty rahoitus on 50% ohjelmien rahoituksesta. Toisesta puolesta ovat vastanneet em. seutukuntien kunnat.

10 Tavoite 1 -ohjelman toteutus Vuonna 2007 pyrittiin sitomaan loput Tavoite 1 -ohjelman ( ) varat täysimääräisesti hyödyttämään Pohjois-Savon maakuntaa. Tavoite 1 -ohjelmasta Pohjois-Savon liiton rahoittamaksi hyväksyttiin vuoden 2007 aikana yhteensä 12 uutta hanketta. Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) kokoontui vuoden aikana viisi kertaa ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa. Pohjois-Savossa toteutettiin jatkuvaa hakumenettelyä tavoite 1 -ohjelman osalta vuonna Maakunnan yhteistyöryhmän kokouksista laadittiin sähköiset tiedotteet. Uudesta ohjelmakaudesta tiedotettiin eri tilaisuuksissa ja uuden ohjelmakauden viestintäsuunnitelma valmisteltiin Pohjois-Savon viestintäryhmässä. Vuonna 2007 käynnistettiin erilaisia hankkeiden vaikuttavuutta ja onnistuneisuutta selvittäviä arviointitutkimuksia, joiden tuloksia pyritään käyttämään hyväksi uuden ohjelmakauden toimenpiteitä suunniteltaessa ja hyvien käytäntöjen levittämisessä EU:n rakennerahastokauden valmistelu Itä- Suomen maakunnan liittojen välinen yhteistyö jatkui tiiviinä v Valtioneuvoston hyväksymät EU:n komissioon jätetyt ohjelma-asiakirjat sekä EAKR että ESR eivät tulleet sellaisinaan hyväksytyiksi, vaan komissio edellytti molemmilta ohjelma-asiakirjoista kohtuullisen monia täsmennyksiä ja korjauksia. Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirjan Itä-Suomen osion korjaamisesta vastasi Etelä-Savon TE-keskus, mutta myös Pohjois-Savon liitto oli mukana asiakirjan tarkistuksessa. Sen sijaan Itä-Suomen EAKR-ohjelman tarkistuksen osalta päävastuu oli Pohjois-Savon liitolla, joka v oli itäsuomalaisen yhteistyön vastuumaakunta. EAKR-ohjelman tarkistus tehtiin yhteistyössä Itä-Suomen maakunnan liittojen kanssa, mutta viimeistelyn ja komissioon annettavien selvitysten kokoamisesta vastasi Pohjois-Savo. Komissio hyväksyi tarkistetut ohjelma-asiakirjat vasta syksyllä 2007, mistä syystä ohjelmakauden käynnistyminen viivästyi. Pohjois-Savon liitto maakunnan EU-ohjelmatyötä koordinoivana tahona järjesti kutienkin syksyn mittaan useita koulutustilaisuuksia hakijoille yhdessä muiden rahoittajatahojen kanssa, jotta hakijoilla olisi riittäviä valmiuksia hakemusten tekemiseen siinä vaiheessa, kun ensimmäiset haut avautuisivat. Uuden ohjelmakauden mukaiset ensimmäiset haut päättyivät EAKR - ohjelman osalta ja ESR -ohjelman osalta Yhteisöaloitteiden ja erillisohjelmien toteutus Välitetään tietoa EU:n erillisohjelmista alueellisille toimijoille. Liiton omana projektina on toteutettu EU-Fund -hanketta, jonka tehtävänä on tehdä tunnetuksi EU:n erillisohjelmia. Hankekoulutusta on järjestetty Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Ohjelmainfoja on pidetty useista erillisohjelmista, etupäässä alueiden välisistä yhteistyöohjelmista. Lisäksi hankkeessa on toteutettu hankekonsultointia. Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan alueiden väliseen yhteistyöohjelmien toteutukseen. Alueiden väliset uudet yhteistyöohjelmat ovat olleet valmistelussa. Valmistelussa olevia ohjelmia on kommentoitu ja annettu lausuntoja (mm. EU:n ja Venäjän välisistä ENPI -ohjelmista). Osallistutaan Leader+ -ohjelman valtakunnallisen seurantakomitean, toimintaryhmätyöryhmän sekä aluehallinnon Leader+ -rahoitusryhmän työskentelyyn.

11 9 Liiton edustaja on osallistunut Leader+ -ohjelman seurantakomitean sekä MMM:n perustaman Leader+ -ohjelmaan liittyvän toimintaryhmätyöryhmän työhön. Samoin liiton edustaja on osallistunut Pohjois-Savon TE-keskuksen ohjelmakaudeksi perustamaan maaseuturyhmän työhön, jossa on linjattu mm. maaseutuohjelman hankkeiden hakukriteereitä. 3.2 Alueidenkäyttö Päätulosalueen vastuu: suunnittelujohtaja Paula Qvick Päätulosalueen vuoden 2007 toiminnallisena tavoitteena oli Pohjois-Savon maakuntakaavan lähtökohtien ja tavoitteiden määrittäminen Yleispiirteisiksi tulosalueen tavoitteiksi asetettiin seuraavat: Pohjois-Savon alueidenkäytön ja rakentamisen edistäminen maakuntasuunnitelma 2030 tavoitteiden perusteella ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. keskeisten maakuntakaavojen laatiminen ja voimassaolevien kaavojen toteutumisen seuranta viranomaisneuvottelujen ja lausuntojen kautta Toteutuminen Asetetut tavoitteet saavutettiin toimintasuunnitelman mukaisesti Kuopion seudun maakuntakaava Maakuntavaltuuston päätöksestä tehtiin kuusi valitusta ympäristöministeriöön. Liitto on antanut Ympäristöministeriön pyytämät vastineet valituksiin ja lausuntoihin maaliskuussa Pohjois-Savon maakuntakaava 2030 Vuoden 2007 helmikuussa Pohjois-Savon maakuntakaavan laadinta tuli varsinaisesti vireille kuulutuksella ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville panolla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksymisen jälkeen on kartoitettu maakuntakaavan lähtökohdat ja asetettu maakuntakaavan tavoitteet. Maakuntahallitus hyväksyi maakuntakaavan lähtökohdat ja tavoitteet joulukuussa Tavoitteiden kanssa saman aikaisesti on aloitettu maakuntakaavan luonnoksen ja selvitysten laadinta. Tavoitteena on, että maakuntakaavan luonnos olisi nähtävillä vuoden 2008 joulukuussa. Maakuntakaavaa varten laadituista selvityksistä valmistuivat vuoden aikana POSKI -projektin loppuraportti, jossa tarkastellaan maa-aineksia ja pohjavesiä. Konsulttitoimeksiantoina etenivät sekä Pohjois-Savon liikennestrategian päivittäminen ja kulttuuriympäristöselvitys. Liiton omana työnä valmistui suunnittelumuistio asuntotuotannon laskennallisesta mitoituksesta 2030 mm. taajama-aluevarausten taustaksi. Maakuntakaavan mitoitusväestö laadittiin liitossa kuntakohtaisena, perustuen maakunnan kokonaisväestöön v Asuntotuotannon tavoitelaskelma tehtiin em. mitoitusväestön perusteella. Vastaavasti kehitysnäkymä perustui Tilastokeskuksen keväällä 2007 laatimaan väestön trendilaskelmaan. Liiton omana työnä on valmistelu taajama-alueiden suunnittelumuistiota, jossa tarkastellaan aluerakenteen kehittymistä kunnittain vuosien aikana. Lisäksi vuoden aikana tehtiin turvetuotantoalueiden ja luonnonsuojelualueiden osalta luontoselvitysten maastokäyntejä.

12 Leppävirran pohjoisosan valtatien 5 maakuntakaava Leppävirran pohjoisosan valtatien 5 maakuntakaavan laadinta liittyy valtatien 5 parantamistarpeisiin Palokangas - Humalajoki välillä. Tien parantaminen seutukaavasta poikkeavaan uuteen paikkaan on edellyttänyt maakuntakaavan laadintaa ko. tievälille. Maakuntakaavaa on laadittu rinnan tiehankkeen yleissuunnitelman, lakisääteisen YVA:n ja Kotalahti - Paukarlahti - Oravikoski osayleiskaavan kanssa. Maakuntakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä alkuvuodesta 2007 ja kaavaehdotus kesäkuussa Maakuntahallitus hyväksyi kaavan ja maakuntavaltuusto Kaava on ympäristöministeriössä vahvistettavana ja sen odotetaan vahvistuvan vuoden 2008 aikana Muut kaavoitukseen liittyvät tehtävät 2007 Alueidenkäyttö antoi 127 lausuntoa Pohjois-Savon kuntien yleis- ja asemakaavoista. Edellisvuoden tapaan suurin osa pyydetyistä lausunnoista oli pienialaisia ja koskivat asemakaavoja ja asemakaavojen muutoksia, joista suurimmalla osalla osoitettiin täydennysrakentamista olemassa olevien yhdyskuntiin. Rantayleiskaavoitus on painottunut nykyisten yksittäisten kiinteistöjen rakennusoikeuksien tarkastuksiin. Pääsääntöisesti kuntien yksityiskohtaisempi kaavoitus on ollut voimassa olevien seutu- ja maakuntakaavojen mukaista ja edistänyt näiden toteuttamista Muut alueidenkäytön tehtävät 2007 Alueidenkäyttö osallistui Itä-Suomen yhteistyöhän liikennejärjestelmä- ja aluerakenneselvitysten osalta Interreg III B Pohjoisesta Periferiasta rahoitetussa Spatial North hankkeessa. Vuoden aikana valmistui sekä Itä-Suomen liikennejärjestelmän että aluerakenteen osalta julkaisut. Pohjois-Savon retkeilykartat -hanke eteni suunnitellulla tavalla: vuoden aikana saatiin valmiiksi Pohjois-Savon retkeilykartasto ja siihen liittyvä sivusto nettiin osoitteeseen Hankkeen projektipäällikkönä toimi Outi Raatikainen. Karttojen ja reittien jatkokehittämiseen aloitettiin Pohjois-Savon reitit -hanke Pohjois-Savon liitto osallistui Virgo -paikkatietopalvelun pilottihankkeeseen vuoden Hankkeessa testattiin Autodesk Mapguide Enterprise 2008 ohjelmistoa maakunnallisen paikkatietopalvelun järjestämiseksi. Hankeen hallinnoinnista ja koordinoinnista vastasi Pohjois-Pohjanmaan liitto. Pohjois-Savosta hankkeeseen osallistui liiton lisäksi Kuopion kaupunki, Siilinjärven kunta ja alueellinen ympäristökeskus. Hanke päättyy touko-kesäkuun vaihteessa Ennen hankkeen päättymistä tehdään päätös siitä, mihin suuntaan maakunnallista paikkatietopalvelua lähdetään kehittämään. Interreg IIIB Itämeri ohjelmasta rahoitettu Defris-projekti loppui kesällä 2007.

13 Edunajaminen, yhteistoiminta, erillistehtävät ja -hankkeet Päätulosalueen vastuu: Jussi Huttunen Päätulosalueen vuoden 2007 toiminnalliset tavoitteet olivat edunajamistoimet keskeisissä hankkeissa, vaikuttaminen Euroopan unionissa sekä yhteistyön tiivistäminen Itä-Suomen maakuntien kesken sekä maakunnan sisällä. Yleispiirteisiksi tulosalueen tavoitteiksi asetettiin seuraavat: Edunajamisen tavoitteena on vaikuttaa maakunnan keskeisimpien hankkeiden ja näkemysten huomioon ottamiseen kansallisessa ja Euroopan unionin päätöksenteossa. Yhteistoiminnan tavoitteena on tiivistää Itä-Suomen maakuntien keskinäistä yhteistyötä sekä maakunnan sisäistä, strategisia linjauksia tukevaa yhteistyötä. Erillisten projektien tavoitteena on edistää maakunnan määriteltyjen tavoitteiden ja painopisteiden toteutumista. Seurataan maakuntasuunnitelman toteutumista ja koko maakunnan yleistä kehitystä. Toteutuminen Asetetut tavoitteet saavutettiin toimintasuunnitelman mukaisesti Edunajaminen Yhteydenpito ja vaikuttaminen Euroopan unionissa Pohjois-Savon liitto toimi Itä-Suomi -yhteistyön puheenjohtajana v Yhteydenpitoa EU:ssa on harjoitettu monella tapaa. Keskeisenä aiheena on ollut vuoden 2013 jälkeinen aika ja ohjelmarahoituksen suuntautuminen silloin. Pohjois-Savon liiton johdolla Itä-Suomen Brysselin toimistoa apuna käyttäen on muiden Itä-Suomen liittojen edustajien kanssa neuvoteltu vuoden aikana useita kertoja Brysselissä aluepolitiikan osaston edustajien kanssa Pohjois-Savon ja Itä-Suomen näkemyksistä ja ongelmien ratkaisuista. Komission alueosaston pääjohtaja Dirk Ahner ja muita osaston ja kansallisia viranomaisia oli vierailulla Pohjois-Savossa lokakuussa Heille esiteltiin Pohjois-Savossa EUtuella aikaansaatuja tuloksia ja kerrottiin alueen tarpeista. Liitto on ollut yhteistyössä alueiden komitean kanssa mm. järjestämällä Itä-Suomen Brysselin toimiston avulla seminaarin Open Days tapahtumassa sekä osallistumalla Lissabonin Strategian toteutumisen seurantaryhmään. Liitto on ylläpitänyt yhdessä Etelä-Savon, Kainuun ja Pohjois-Karjalan kanssa Itä-Suomen Brysselin toimistoa. Uusi toimiston päällikkö aloitti tammikuussa Lisäksi toimistossa työskenteli koordinaattori, osan aikaa kaksi, kun uusi koordinaattori valittiin. Lisäksi toimistossa on ollut harjoittelijoita. Osaamisen vahvistaminen Liitto on ollut mm. ministeriöiden kanssa käytyjen TOTSU -neuvottelujen kautta edistämässä maakunnan keskeisiä koulutus- ja t&k-hankkeita: esim. hammaslääketieteellinen ja kauppatieteiden koulutus sekä Kuopion seudun turvallisuusalan osaamiskeskittymä. Valtakunnallisen koulutustarjonta projektin ja siihen liittyvien ammattirakenne-ennusteiden ja aloituspaikkamitoitusten kautta liitto on ollut vaikuttamassa maakunnan koulutusrakenteeseen.

14 12 Yhteyksien parantaminen Liikennejärjestelmäsuunnittelu Maakuntahallituksen päätöksellä perustettu Pohjois-Savon liikennejärjestelmätyöryhmä osallistui vuoden 2007 puolella Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman valmisteluun. Työryhmän ohjauksessa on valmisteltu myös Pohjois-Savon liikennestrategian päivittämistä, mikä työ valmistuu vuoden 2008 alkupuolella. Pohjois-Savon liitto osallistui sekä rahoituksella että myös työpanoksella Varkauden Pieksämäen alueen liikennejärjestelmäsuunnitelman laadintaan. Liikennestrategian toteuttamista koskeva aiesopimus allekirjoitettiin keväällä Itä-Suomen maakunnallisten liittojen yhteistyönä valmisteltu Itä-Suomi- ohjelmaan kuuluva liikennejärjestelmän kehittämiseen tähtäävä makrohanke Itä-Suomen strategiset liikennehankkeet (M7) valmistui keväällä Väyläverkko Pohjois-Savon liitto on osallistunut Nopeat Itäradat -projektiin rahoituksella ja myös työryhmätyöskentelyyn. Projektin tarkoituksena on ollut vauhdittaa Itä-Suomen kannalta tärkeiden ratayhteyksien kehittämistä ja parantamista. Savonradan Suonenjoki- Kuopio välin parantaminen nopealle liikenteelle valmistui vuoden 2007 syksyllä EAKR-rahoituksella. Nopeuttaminen koski aiemmin kohteena olleen 20 km:n pikataipaleen sijasta koko Suonenjoki - Kuopio rataosuutta. Nopealle liikenteelle (200 km/h) rata saataneen lopullisesti kuitenkin vasta v. 2010, kun radan perusparannustyöt saadaan päätökseen. Tätä ennen kuitenkin Ratahallintokeskus (RHK) nostaa ko. rataosuudella tehostetun kunnossapidon turvin ratanopeuden 180 km:iin/h. Aikatauluihin ko. muutos tullee viimeistään kesällä Pohjois-Savon liitto on neuvotellut RHK:n kanssa rataosan Suonenjoki- maakunnanraja parantamisesta EAKRrahoituksella nopealle liikenteelle. Lopulliset päätökset asiasta tehdään keväällä Tieverkon osalta liitto on panostanut erityisesti valtatien 5 välin Päiväranta - Vuorela parantamistöiden aikaistamiseen sekä runkoverkkoluokituksen täydentämiseen. Lentoliikenteen osalla liitto on pyrkinyt vaikuttamaan erityisesti Varkauden lentoaseman toiminnan turvaamiseen. Kuntatalous ja palvelurakenne Maakuntahallituksen asettamat kaksi arviointiryhmää jättivät loppuraporttinsa: - Sosiaali- ja terveydenhuollon arviointiryhmä puheenjohtajanaan kaupunginjohtaja Erkki Strömmer jätti loppuraporttinsa maakuntahallitukselle toukokuussa Työryhmään kuului kaksi asiantuntijaa jokaiselta seutukunnalta sekä sairaanhoitopiirin ja Kuopion yliopiston edustajat. - Opetustoimen arviointiryhmän puheenjohtajana toimi sivistystoimenjohtaja Taisto Kainulainen ja varapuheenjohtajana sivistystoimenjohtaja Seppo Lyyra Iisalmesta. Työryhmä jätti loppuraporttinsa maakuntahallitukselle niin ikään toukokuussa Maakuntahallitus merkitsi molemmat loppuraportit tietoonsa saatetuksi. Molemmat loppuraportit on luettavissa Pohjois-Savon liiton sivuilta osoitteesta Iisalmen kaupungin ja Sonkajärven kunnan pyynnöstä hallintojohtaja Jarmo Muiniekka yhteistyössä tutkimussihteeri Kaija Kämäräisen ja Kuntaliiton asiantuntijoiden, kehittämispäällikkö Jouko Heikkilän ja pääekonomisti Juhani Turkkilan kanssa tuottivat Iisalmi - Sonkajärvi kuntaliitoksen taustaaineistoa mm. yhdistetyn kunnan tuloslaskelman

15 13 PARAS -hankkeen myötävaikutuksella maakuntahallitus asetti pysyvän maakunnallisen IT- yhteistyöryhmän tukemaan kuntien tietohallinnon yhdenmukaistumista ja yhteensopivuutta. IT- yhteistyöryhmä on kartoittanut kuntien tietohallintohankkeita ja asettanut tietoverkkotyöryhmän, jonka tehtävä on edistää laajakaistayhteyksien hyödyntämistä kuntien palvelutuotannossa. Liiton kuntataloustyöryhmä on tuottanut aktiivisesti analysoitua tietoa Pohjois-Savon kuntien talouden tilanteesta. Kertomusvuonna tuotettiin yhteenvedot kuntien tilinpäätöksistä 2006 sekä talousarvioista 2007 ja talousarvioista Kuntatalouspäivä pidettiin , vieraana oli ministeri Mari Kiviniemi. Kuntatalouspäivän teema oli PARAS -hanke. Pohjois-Savon kunnat laativat kertomusvuoden elokuun loppuun mennessä sisäasiainministeriön pyytämät yhteistoimintasuunnitelmat. Jokainen Pohjois-Savon kunta sai kuntakohtaisen palautteen yhteistoimintasuunnitelmastaan joulukuussa Kuopion ja Varkauden kaupunkeja lukuun ottamatta kaikki Pohjois-Savon kunnat joutuivat antamaan lisäselvityksiä helmikuun 2008 loppuun mennessä Yhteistoiminta Kansainvälinen yhteistyö Pohjois-Savon liitto on mukana Itä-Suomen Brysselin toimiston kautta eurooppalaisessa DART - verkostossa (Declining=vähenevä, Ageing=ikääntyvä, Regional=alueellinen, Transformation =muutos). Nimensä mukaan se keskittyy ongelmiin ja haasteisiin sekä ratkaisuihin, jotka auttavat selviytymään vähenevän ja ikääntyvän väestön oloissa. Verkoston tarkoituksena on käydä vuoropuhelua komission kanssa ja pyrkiä vaikuttamaan unionin toimiin näissä kysymyksissä. Liitto ei ole vielä ollut mukana itse uusien erityisohjelmien mukaisissa hankkeissa eurooppalaisten alueiden kanssa, mutta välittänyt tietoa ohjelmista. Liitto on ollut jäsenenä AER- Euroopan alueiden liitossa. Maakuntien välinen yhteistyö Pohjois-Savon liitolla oli v vetovastuu Itä-Suomen liittojen yhteistyöstä, mitä käytännössä tehdään Itä-Suomen neuvottelukunnan kautta. Neuvottelukunnan työ keskittyi Itä-Suomi -ohjelman ja siinä määriteltyjen ns. makrohankkeiden edistämiseen sekä yhteisten edunvalvonta-asioiden edistämiseen valtion talousarvioon ja hallitusohjelmaan. Merkittävää oli myös yhteistyön tiivistyminen Pohjois-Suomen neuvottelukunnan kanssa erityisesti hallitusohjelmatavoitteiden ajamisessa. Neuvottelukunnalla on päätoiminen ohjelmapäällikkö, jonka työpiste on Kajaanissa. Pohjois-Savon liitto on ollut mukana työryhmässä, joka on valmistellut Itä-Suomen Maahanmuutto - makrohanketta. Hankkeen päätoimija on Etelä-Savon TE-keskus. Hankkeen tarkoituksena on sujuvoittaa mahdollista tarpeeseen perustuvaa maahanmuuttoa lähinnä Venäjä-Baltia suunnalta. Hanke on jätetty valintaprosessiin. Pohjois-Savon liitolla oli toimintavuoden ajan vetovastuu Itä-Suomen maakuntaliittojen hyvinvointitoimialan yhteistyöstä, jossa käsiteltiin toimialan ajankohtaisia kysymyksiä (viisi puhelinneuvottelua, kaksi tilaisuutta 23.8., joista toisessa käsiteltiin maakuntien välisiä yhteishankkeita ja toisessa mukana Itä-Suomen kehittämisyhtiöt, aiheena hyvinvointiyrittäjyys). Itä-Suomi -yhteistyön puitteissa toteutettiin joitain itäsuomalaisia yhteishankkeita, mm. hyvinvointitoimialalla Itä-Suomen Innovatiiviset toimet -rahoituksella.

16 14 Maakunnan sisäinen yhteistyö Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaan liittyen Pohjois-Savon liitto keräsi kevään aikana tietoja kuntien ja seutujen hankkeista sekä piti kesäkuun aikana jokaisella seudulla asiaan liittyvän seututilaisuuden. Pohjois-Savon kansanedustajat pitivät maakunnassa palavereita, joissa tapasivat hallinnon ja järjestöjen edustajia. Liitto valmisteli ja välitti edunajamiseen liittyviä talousarvioaloitteita, kannanottoja ja esityksiä kansanedustajille. Liitto järjesti Pohjois-Savon asumispäivän Iisalmessa 28.5., yhteistyössä Iisalmen kaupungin kanssa. Pääalustajana oli Valtion asuntorahaston (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen) uusi ylijohtaja, aiheena painottui mm. maaseutuasuminen. Itä-Suomen makrohankkeeseen M11 liittyen Kainuun maakunta-kuntayhtymä, Terve Kuopioohjelma sekä Kuopion kaupunki järjestivät yhdessä Pohjois-Savon liiton kanssa Pohjois-Savon maakunnallisen verkostoseminaarin Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin hyvät käytännöt , aiheena erityisesti ennalta ehkäisevät toimet. Liiton asumistyöryhmä verkotti maakunnan asuntoasioiden parissa toimivia ja osallistui liiton työhön asiantuntijana. Asumistyöryhmä kokoontui kaksi kertaa. Hyvinvointitoimialalla osallistuttiin hankkeiden ohjausryhmätyöhön. Työllisyyden kohentaminen Pohjois-Savon liiton toiminta työllisyyden edistämisessä tapahtui lähinnä hankerahoituksen kautta. Rakennerahasto-ohjelmien ja kansallisten ohjelmien tavoitteita ovat uusien yritysten ja uusien työpaikkojen syntyminen, ja yksittäisillä hankepäätöksillä pyritään toteuttamaan näitä tavoitteita. Eräillä toimialoilla, erityisesti metallialalla, hankkeilla pyrittiin vastaamaan myös toimialan työvoiman saatavuusongelmaan. Maakunnan identiteetin ja imagon vahvistaminen Maakunnan imagon ja identiteetin vahvistamista toteutettiin rahoittamalla matkailuhankkeita, sekä esittelemällä liiton toimintaa ja maakunnan kohteita maatalousnäyttelyssä Kuopiossa, venemessuilla ja Elma-messuilla Helsingissä. Lisäksi liitto tiedotti viestintäsuunnitelman mukaisesti maakunnan kannalta ajankohtaisista ja tärkeistä asioista. Pohjois-Savon valtuuskunta Pohjois-Savon valtuuskunnan jäsenet ovat lähinnä pääkaupunkiseudulla, mutta myös muualla maassa ja maan rajojen ulkopuolella toimivia talous-, yhteiskunta-, tiede- ja kulttuurielämän vaikuttajia, joilla on siteitä Pohjois-Savoon. Valtuuskunnan keskeisenä tehtävänä on edesauttaa Pohjois- Savon kehittymistä aloitteilla, neuvonnalla ja muilla sopivilla tavoilla. Pohjois-Savon valtuuskunta perustettiin v ja siihen kuuluu tällä hetkellä runsas 105 jäsentä. Valtuuskunta kokoontui heinäkuussa Nilsiän Tahkovuorella. Valtuuskunnan uudeksi puheenjohtajaksi valittiin asiamies Antti Mykkänen. Kunnallisalan kehittämissäätiöstä ja varapuheenjohtajaksi päätoimittaja Anna-Liisa Hämäläinen Keittiö ja koti -lehdestä. Valtuuskunnan kulttuuriryhmä on edistänyt Pohjois-Savon kulttuuritapahtumien järjestämistä ja rahoitusta. Valtuuskunnan talous- ja tiedotusryhmä on järjestänyt maakunnan markkinointitilaisuuksia pääkaupunkiseudulla.

17 15 Pohjois-Savon ikäihmisten valtuuskunta Valtuuskunnan tehtävänä on ikäihmisten mielipiteiden kartoitus ja niiden pohjalta aloitteiden ja kannanottojen muodostaminen sekä lausuntojen antaminen ikäihmisille tärkeiden palvelujen saatavuudesta sekä hyväksi havaittujen palvelukäytäntöjen välittäminen paikallistason toimijoiden tietoon. Valtuuskunta on kokoontunut vuoden 2007 aikana kolme kertaa. Puheenjohtajana on toiminut Risto Lyytikäinen ja sihteerinä Ritva Lampainen. Valtuuskunta on järjestänyt kaksi seminaaria, toisen Iisalmessa keskittyen ikäihmisten palvelutarjontaan Iisalmessa ja toisen Kuopiossa, jossa läänin sosiaalineuvos Elli Aaltonen esitelmöi vanhuspalveluiden tilanteesta Itä-Suomen läänissä, lisäksi kuultiin Siilinjärven kunnan vanhuspalveluista. Tietopalvelu koottiin maakuntaa ja kuntia koskevaa tilastoaineistoa tilastopaketeiksi, esittelyaineistoiksi ja teemakartoiksi sekä ylläpidettiin liiton kotisivuilla olevaa tilasto-osiota. koottiin, muokattiin ja välitettiin liiton suunnittelu- ja kehittämistyössä tarvittavia tietoja (mm. seurantatiedot) välitettiin uusimpia tilastotietoja jäsenkunnille sekä tehtiin pyynnöstä erilaisia tietopalvelutehtäviä niin jäsenkunnille kuin muillekin yhteistyötahoille ylläpidettiin kunta- ja palvelurakennehankkeeseen liittyviä internet-sivuja. hankittiin ja muokattiin tietoaineistoa sekä Pohjois-Savon perusterveydenhuoltoa ja siihen välittömästi kytkeytyvien sosiaalipalvelujen ja erikoissairaanhoidon järjestämistä arvioivan työryhmän että opetustoimen arviointiryhmän käyttöön laadittiin yhteenvetoja mm. ostosuuntautumisesta ja muuttoliikkeestä Tiedotustoiminta Liiton jäsenkuntiin, sidosryhmiin ja yhteistyökumppaneihin suuntautuva tiedottaminen hoidettiin sähköisesti lehdistötiedotteilla ja informaatio- ja keskustelutilaisuuksilla. Liiton ja tavoite 1 -ohjelman tiedotuspalveluja ostettiin Itäfax Oy:ltä (toimittaja Ilpo Lommi). Ainoa painettu Savo Sinuksi - lehti ilmestyi v keväällä. Painettua lehteä korvaavan verkkolahden valmistelu alkoi syksyllä, mutta ensimmäinen verkkolehti julkaistiin vasta tammikuussa Tarvittaessa verkkolehti voidaan muokata paperiversioksi esimerkiksi seminaari- tai koulutuskäyttöön. Pohjois-Savon kehittämisrahasto Vuoden 2007 määrärahasta tehtiin 15 myönteistä rahoituspäätöstä, joiden kustannusarviot olivat yhteensä ja avustus yhteensä Kuntien maksuosuudet olivat Projektit Itä-Suomen EU-toimiston ylläpito Defris-hanke Itä-Suomen energiatoimiston ylläpito Pohjois-Savon reitit EU-fund Pohjois-Savo alkaen Projekteja toteutettiin hankesuunnitelmien mukaisesti.

18 16 4. Hallinto- ja tukipalvelut 4.1 Luottamushenkilöhallinto Maakuntavaltuusto Pohjois-Savon liitossa ylintä päätösvaltaa käyttää 63-jäseninen maakuntavaltuusto, johon kuntien edustajainkokous valitsee jäsenet jäsenkuntien kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Kustakin jäsenkunnasta valitaan yksi jäsen 4000 asukasta kohti, kuitenkin enintään viidennes rajoittamattomasta jäsenmäärästä. Rajoitus koskee käytännössä vain Kuopion kaupungin edustusta. Kuntalain muutoksen jälkeen maakuntavaltuuston kokoonpanossa on otettava huomioon, että maakuntavaltuustossa olevien ryhmien ääniosuudet vastaavat jäsenkuntien valtuustoryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnassa suhteellisuusperiaatteen mukaisesti, maakuntavaltuustojen jäsenet ovat kunnanvaltuutettuja ja maakuntavaltuuston kokoonpano täyttää tasa-arvolain vaatimukset. Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Tuula Väätäinen Maakuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja Sari Raassina Maakuntavaltuuston 2. varapuheenjohtaja Riitta Korpihalla Maakuntavaltuusto kokoontui kertomusvuonna kolme kertaa. Ensimmäisessä kokouksessaan maakuntavaltuusto valitsi yksimielisesti maakuntajohtajaksi FM Jussi Huttusen. Kesäkokouksessaan maakuntavaltuusto hyväksyi Pohjois-Savon liiton tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta Marraskuun kokouksessa maakuntavaltuusto hyväksyi Pohjois-Savon liiton talousarvion vuodelle 2008, Leppävirran pohjoisosan VT5 maakutuntakaavan ja kävi lähetekeskustelun Pohjois- Savon maakuntakaavan lähtökohdista ja tavoitteista. MAAKUNTAVALTUUSTON IKÄJAKAUMA (varsinaiset jäsenet) Naiset Miehet Yhteensä % - 29-vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat 60 vuotiaat , ,4 25,4 Yhteensä ,0

19 Maakuntahallitus Pohjois-Savon liiton hallintoa hoitaa 11-jäseninen maakuntahallitus, johon maakuntavaltuusto vallitsee toimikaudekseen jäsenet ja kullekin näistä henkilökohtaisen varajäsenen. Maakuntavaltuusto määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja kaksi jäsentä varapuheenjohtajiksi. Maakuntahallituksen kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella. Lisäksi perussopimuksen mukaan maakuntahallituksen kokoonpanossa on pyritty ottamaan huomioon alueellinen edustavuus. Maakuntahallituksen puheenjohtajana toimi kansanedustaja Markku Rossi, 1. varapuheenjohtajana toimittaja Tero Joutselainen ja 2. varapuheenjohtajana seurakuntamestari Pekka Tiihonen. Maakuntahallituksen puheenjohtaja Markku Rossi Maakuntahallituksen 1. varapuheenjohtaja Tero Joutselainen Maakuntahallituksen 2. varapuheenjohtaja Pekka Tiihonen MAAKUNTAHALLITUKSEN IKÄJAKAUMA (varsinaiset jäsenet) Naiset Miehet Yhteensä % vuotiaat vuotiaat vuotiaat 60 vuotiaat ,2 27,3 45,4 9,1 Yhteensä MAAKUNTAHALLITUKSEN AMMATTIJAKAUMA (varsinaiset jäsenet) % Maa- ja metsätalous 9,1 Teollisuus 9,1 Rakennustoiminta - Kauppa - Liikenne 9,1 Palvelut 54,4 Muu 18,2 Yhteensä 100,0

20 18 POHJOIS-SAVON LIITON POLIITTISET VOIMASUHTEET Puolue Maakuntavaltuusto Maakuntahallitus Paikkoja Osuus äänimäärästä % Paikkoja Osuus äänimäärästä % KESK SDP KOK VAS KD VIHR PS ,5 22,2 17,4 12,7 4,8 4,8 1, ,5 27,3 18,2 9,0 Ääniosuus kunnallisvaaleissa liiton toimintaalueella % 36,1 20,6 14,9 12,6 Yhteensä ,2 Kokoukset ja käsitellyt asiat Maakuntahallitus kokoontui 11 kertaa. Maakuntahallituksen keskeinen päätöksenteko on koskenut rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanoa, maakuntakaavoitusta - erityisesti Pohjois-Savon maakuntakaavoituksen vireille panoa ja maakunnan edunajamista keskeisissä kehittämishankkeissa. Maakuntahallituksen asettamat opetustoimen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen arviointiryhmät jättivät molemmat loppuraporttinsa kertomusvuonna. Maakuntahallitus oli aktiivinen toimija Itä-Suomen yhteistyön edistämisessä, kun Itä-Suomi -yhteistyön vetovastuu kertomusvuonna kuului Pohjois-Savon liitolle. Maakuntahallitus teki kertomusvuonna opintomatkan Brysseliin. Itä-Suomen maakuntien yhteiskokous pidettiin Tahkolla. Huippukokouksen teemoja olivat mm. bioenergia ja kuntayhteistyö. Pohjois-Savon liiton maakuntahallitus

Tilinpäätös 2014. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Julkaisu 174

Tilinpäätös 2014. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Julkaisu 174 Liite Tilinpäätös 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 174 2015 Julkaisu 174 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2015 Tilinpäätös 2014 Painosmäärä 160 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2012 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 4 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 4 KAUPUNGIN HALLINTO... 6 Organisaatio 31.12.2012... 6 Kaupunginvaltuusto...

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja D 40-2006 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Helsinki 2006 Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto : 1 Uudenmaan liiton

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2013 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio 31.12.2013... 7 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus...

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2005. Mallinnuskuva huhtikuussa 2005 hyväksytystä ydinkeskustan yleissuunnitelmasta.

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2005. Mallinnuskuva huhtikuussa 2005 hyväksytystä ydinkeskustan yleissuunnitelmasta. KANKAANPÄÄN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2005 Mallinnuskuva huhtikuussa 2005 hyväksytystä ydinkeskustan yleissuunnitelmasta. 1 Sisällyslyettelo Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1. Kaupungin hallinto... 3 Yleistietoja

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Kaikk tärkki, mik vetä: meri, pello ja metä. Niist riittä voimi. Tua sää kude, meill o loimi. Ei tartt pelkästäs yrittä, saa tehrä kans. Tilinpäätös 2007 Työvaliokunta

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

SAVO SINUKSI. Pohjois-Savon liiton tiedotuslehti 1 2004

SAVO SINUKSI. Pohjois-Savon liiton tiedotuslehti 1 2004 SAVO SINUKSI Pohjois-Savon liiton tiedotuslehti 1 2004 Maakuntavaltuuston uuden puheenjohtajan linjanvetoja Pohjois-Savon yrittäjyysryhmä starttasi Kääntyikö Pohjois-Savon aluetalous nousuun? Miten etenee

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2014. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015

Hämeen liiton julkaisu 2014. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Hämeen liiton julkaisu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta. Tilinpäätös 2014. Toimintakertomus Tilinpäätös ja laskelmat Liitetiedot Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja merkinnät

Savitaipaleen kunta. Tilinpäätös 2014. Toimintakertomus Tilinpäätös ja laskelmat Liitetiedot Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja merkinnät Tilinpäätös 2014 Toimintakertomus Tilinpäätös ja laskelmat Liitetiedot Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja merkinnät TOIMINTAKERTOMUS 1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1 1.1

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 2 Kunnanjohtajan katsaus Haukiputaan valtuusto hyväksyi marraskuussa 2009 uuden kuntastrategian, jonka visio tavoitevuodelle 2016 on seuraava:

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Kansikuva: Kasurilan asuinalueesta Yaran kaivoksiin Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut, 2014 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset

Lisätiedot

TASEKIRJA 2012 TILINPÄÄTÖS

TASEKIRJA 2012 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2012 TILINPÄÄTÖS Valtuusto piti kokouksensa 16.6.2012 torilla. Kuvaaja Eve Toivola 1 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2014 VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Yhtymähallitus 28.3.2012 Pyhäjoen kunnanvaltuusto Raahen kaupunginvaltuusto 11.6.2012 Siikajoen kunnanvaltuusto 30.5.2012 Vihannin kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1 TILINPÄÄTÖS 2012 Tasekirja Tilinpäätös 2012 1 Sisältö 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 31.3.2008 1 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2007 TOIMINTAKERTOMUS 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 2. KAUPUNGIN HALLINTO-ORGANISAATIO 4 3. YLEINEN

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus TOIMINTAKERTOMUS 2013 Seutulautakunta 8.5.2014 1 Taitto: Irmeli Marttila Kannen kuvat: Leena Harju 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 5 2. PÄÄTÖKSENTEKO

Lisätiedot

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT VALTUUSTOKAUDELLE

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot