Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007"

Transkriptio

1 Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2007 POHJOIS-SAVON LIITTO 2008

2 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2007 Kuopio 2008

3 1 Pohjois-Savon liiton julkaisu B:66 Kannet: Irma Toivanen Taitto: Marja Partanen Painosmäärä 100 kpl Kuopio 2008 Pohjois-Savon liitto Sepänkatu 1, Kuopio, PL 247, Kuopio puh. (017) faksit: (017) kirjaamo, (017) johto ISBN ISSN

4 2 Sisällysluettelo: 1. Maakuntajohtajan katsaus Liiton toiminta-ajatus ja tehtävät Päätulosalueiden tehtävät Aluekehitystehtävät Kansallisen aluepolitiikan toteuttaminen Tavoite 1 -ohjelman toteutus EU:n rakennerahastokauden valmistelu Yhteisöaloitteiden ja erillisohjelmien toteutus Alueidenkäyttö Kuopion seudun maakuntakaava Pohjois-Savon maakuntakaava Leppävirran pohjoisosan valtatien 5 maakuntakaava Muut kaavoitukseen liittyvät tehtävät Muut alueidenkäytön tehtävät Edunajaminen, yhteistoiminta, erillistehtävät ja -hankkeet Edunajaminen Yhteistoiminta Hallinto- ja tukipalvelut Luottamushenkilöhallinto Maakuntavaltuusto Maakuntahallitus Maakuntahallituksen työjaosto Tarkastuslautakunta, maakunnan yhteistyöryhmä ja sen sihteeristö, Pohjois-Savon maakuntakaavan johtoryhmä ja maakuntavaltuuston vaalilautakunta Pohjois-Savon liiton toimisto Toimisto ja henkilöstö Pohjois-Savon liiton talous Kuntayhtymän toiminnan ja talouden kehitys Tilinpäätöksen vaikutus vuoden 2007 talousarvioon ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Tilikauden tuloksen muodostuminen Tasetarkastelu Maakuntahallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Talousarvion toteutuminen Tuloslaskelman toteutumisvertailu Yhteenveto maakuntavaltuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta...27 Liitteet: Tilintarkastuskertomus vuodelta Pohjois-Savon liiton henkilöstökertomus vuodelta Maakuntavaltuuston jäsenet ja varajäsenet...36 Maakuntahallituksen jäsenet ja varajäsenet...37 Viralliset edustukset ja työryhmäjäsenyydet v Sisäasiainministeriön, valtioneuvoston kanslian, opetushallituksen yms. asettamia työryhmiä, joissa on jäsen Pohjois-Savon liitosta...40 Julkaisutoiminta v Jäsenkuntien vuoden 2007 maksuosuudet...42 Pohjois-Savon kehittämisrahaston maksuosuudet v Pohjois-Savon kuntien omistusosuudet Pohjois-Savon liiton antamat lausunnot v Tavoite 1 -ohjelma...50 Myönnetyt avustukset vuoden 2007 myöntämisvalmiudesta...50 Pohjois-Savon kehittämisrahaston hyväksytyt hankkeet v Maakunnan kehittämisrahan hyväksytyt hankkeet v Pohjois-Savon maakuntaprofiili (%-osuus koko maasta)...54 POHJOIS-SAVON LIITON JULKAISULUETTELO...55

5 3

6 4 1. Maakuntajohtajan katsaus EU:n komissio hyväksyi rakennerahastokauden ohjelma-asiakirjat vasta syksyllä 2007 monen täsmennyksen jälkeen. Alkaneen rakennerahastokauden ohjelmien valmistelu, edellisen päättäminen ja neuvottelut maakunnassa sekä valtakunnallisesti aiempaa konkreettisimmista, vaikuttavammista toimintatavoista aluekehitystyössä sitoivat merkittävästi niin Pohjois-Savon liiton kuin muiden itäsuomalaisten liittojen työpanosta. Uskallan vakuuttaa, ettemme ole tehneet turhaa työtä. Käynnistimme vuoden 2007 lopulla rakennerahasto-ohjelman sisälle uusien ns. elinkeinopoliittisten kärkiteemojen valmistelun. Ne valmistellaan laajassa yhteistyöprosessissa ja rahoittajat ovat valmiit osoittamaan kärkiteemojen kehittämiseen merkittävästi ohjelmarahoitusta. Vuoden 2007 aikana määriteltiin koko Pohjois-Savon maakuntakaavan laadinnan tavoitteet ja lähtökohdat. Onnistunut maakuntakaava tukee ja edistää jokaisessa maakunnassa aluekehitystä. Maakuntakaava mahdollistaa ja edistää maakuntasuunnitelmissa ja -ohjelmissa asetettujen strategisten tavoitteiden saavuttamista. Maakuntakaavan laadinnan ns. mitoitusväestötavoitteeksi hyväksyttiin asukasta v Se on erittäin haasteellinen tämän päivän kehityksen perusteella. Eräs koko vuoden julkisuutta saanut asia oli kuntien peruspalvelujen uudistamisen PARAS -hanke. Pohjois- Savon liitto on avustanut kuntia po. prosessissa työryhmien tuottamilla analyyseillä peruspalveluiden järjestämiseksi nykyistä toimivammin ja taloudellisemmin. Varovaisen alun jälkeen v uudet peruspalveluiden tuottamisen vaihtoehdot ja muun kuntayhteistyön mallit ovat edenneet. Parhaillaan, kuluvan vuoden aikana, uskon Pohjois-Savossa saavutettavan monia merkittäviä positiivisia tuloksia. Kunnallistalous säilyi v edelleen kireänä. Positiivista oli kuntien panostaminen investointeihin ja lainanoton kasvu kohdentuikin pääosin niihin. Kunnat ovat joutuneet yhä merkittävimmin erityisesti viimeisten kymmenen vuoden aikana valtion toimintojen, liikennejärjestelmä- ja toimitilainvestointien osarahoittajiksi. Vuonna 2007 monet kunnat panostivat myös merkittävästi elinkeinopoliittisiin investointeihin; teollisuustilat ja -alueet, tutkimusja opetustilat sekä matkailuelinkeinon kehittämiseen. Kokonaisuutena vuosi 2007 oli työllisyyden ja yritystoiminnan kehityksessä myönteinen. Maakuntamme yritykset, niin palvelualoilla, liki kaikilla teollisuuden sektoreilla, maataloudessa, matkailussa jne., jatkoivat vahvaa investointien polkua. Emme myöskään kokeneet v korvaamattomia takaiskuja missään osassa maakuntaamme. Yhä kasvavia haasteitamme v olivat osaavan työvoiman saannin varmistaminen sekä pärjääminen kansallisessa edunvalvonnassa. Tarvitsemme ajatella, toimia ja vaikuttaa yhä voimallisemmin yhtenä maakuntana, yhtenä työssäkäyntialueena ja yhtenä osaavan työvoiman kouluttamisen alueena - Pohjois-Savona. Meillä ei ole varaa hukata voimavarojamme nurkkakuntaisuuteen ja kilpailuun maakuntamme sisällä seutu-, kunta- tai kuntayhtymärajoja kehitystyön esteiksi nostaen. Kilpailua ja haasteita on tarjolla riittävästi Pohjois-Savon ulkopuolella samoin kuin mahdollisuuksia ja resursseja meille. Vuosi 2007 jättää hyvän pohjan jatkaa entistä yksituumaisemmin työtä Pohjois-Savomme parhaaksi. Kaikille Teille, lämmin kiitos yhteistyökumppanuudesta vuodelta Jussi Huttunen maakuntajohtaja

7 5 Pohjois-Savon liiton organisaatio

8 2. Liiton toiminta-ajatus ja tehtävät 6 Toimintasuunnitelman 2007 mukaan Pohjois-Savon liiton tärkein tehtävä on vahvistaa maakunnan aluetaloutta ja parantaa työllisyyttä sekä monipuolistaa elinkeinorakennetta. Se merkitsee, että täällä asuville ja tänne muuttaville kyetään tarjoamaan työtä, toimeentuloa ja turvallisuutta. Tavoitteena on, että Pohjois-Savon ja laajemmin Itä-Suomen valtakunnallinen ja kansainvälinen asema vahvistuu niin aineellisissa kuin henkisissä voimavaroissa. Vuosi 2007 oli Pohjois-Savon liiton seitsemästoista toimintavuosi. Liitto toimii maakunnan ja sen asukkaiden eduksi jäsenkuntiensa yhteisenä edunajamis-, kehittämis- ja suunnitteluorganisaationa. Pohjois-Savon liitolla on kolme keskeistä tehtäväaluetta: 1. Aluekehitystehtävät (lakisääteinen) Yleinen aluepoliittinen suunnittelu Kansallisten aluekehittämisohjelmien sekä EU:n rakennerahasto-ohjelmien valmistelu ja päätöksenteko Ohjelmasopimusten laatiminen ja alueellisten kehittämisrahojen koordinointi EU-ohjelmien ja rahoituksen koordinointi Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen 2. Alueidenkäytön suunnittelutehtävät (lakisääteinen) Maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuva maakuntakaavan laatiminen ja osallistuminen strategiapainotteisen maakuntasuunnitelman laadintaan Valtion ja kuntien alueidenkäytön yhteen sovittava suunnittelu 3. Edunajaminen ja yhteistoimintatehtävät (osa lakisääteisiä) Maakunnan tahdon määrittely Maakunnalle merkittävien asioiden ja hankkeiden edistäminen Kuntien ja seutukuntien yhteistyön tiivistäminen Maakuntien välinen suuralueyhteistyö Valtion aluehallinnon toimintojen koordinointi sekä yhteistyö elinkeino-elämän, työmarkkinajärjestöjen ja muiden organisaatioiden kanssa Yhteydet Euroopan unioniin, lähialueyhteistyö, kansainvälinen verkottuminen ja sen edistäminen Kaikille yhteisenä tehtävänä on maakuntasuunnitelman laatiminen osana maakunnan suunnittelua

9 7 3. Päätulosalueiden tehtävät 3.1 Aluekehitystehtävät Päätulosalueen vastuu: aluekehitysjohtaja Henrik Rissanen Päätulosalueen vuoden 2007 toiminnalliset tavoitteet liittyivät erityisesti EU:n uuden rakennerahastokauden ohjelmien laadintaan itäsuomalaisena yhteistyönä. Tärkeä osa ohjelmatyötä oli vanhan ohjelmakauden päättämiseen sekä maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman valmisteluun liittyvät tehtävät. Yleispiirteisiksi tulosalueen tavoitteiksi asetettiin seuraavat: toimitaan aktiivisesti aluekehityslain mukaisen aluekehitysvastuun toteuttamisessa. uusien aluekehitysohjelmien käynnistäminen kumppanuusperiaatteen mukaisesti tiedottaminen uudesta rakennerahasto-ohjelmasta Toteutuminen Asetetut tavoitteet saavutettiin toimintasuunnitelman mukaisesti Kansallisen aluepolitiikan toteuttaminen Pohjois-Savon maakuntaohjelman pohjalta laadittiin maakunnallisena yhteistyöprosessina maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma (TOTSU) vuosille TOTSU hyväksyttiin maakuntahallituksessa TOTSU:ssa esitetään maakunnan kannalta keskeiset asiat ja hankekokonaisuudet, joista keskeisimpiä olivat mm. hammaslääkärikoulutuksen aloittaminen Kuopiossa v. 2008, kauppatieteellisen koulutuksen tutkinnonanto-oikeus Itä-Suomen yliopistolle vuoden 2010 alusta sekä valtatien 5 parantaminen (mm. Kallansillat) ja Savon radan perusparantaminen. TOTS;n pohjalta käytiin neuvottelut ministeriöiden kanssa. Kansallista aluepolitiikkaa on toteutettu myös kansallisten erityisohjelmien, osaamiskeskus- ja aluekeskusohjelman kautta. Kuopion seutu on mukana neljässä valtakunnallisessa osaamisklusterissa: terveyden bio-, hyvinvointi-, elintarvikekehityksen sekä ympäristöteknologiaklusterissa. Kuopion osaamiskeskukselle hallinnoijanaan Teknologiakeskus Teknia myönnettiin maakunnan kehittämisrahaa toiminnan koordinointiin ja kärkihankevalmisteluun. Lisäksi Varkauden seutu on mukana tulevaisuuden energiateknologiat -klusterissa Joensuun partnerina. Ns. sitomatonta maakunnan kehittämisrahaa Pohjois-Savo sai vuonna , jota kohdennettiin TOTSU:n painotusten mukaan maakunnan kannalta keskeisiin hankkeisiin. Pohjois-Savossa on toteutettu kolmea aluekeskusohjelmaa. Liitto on myöntänyt ko. ohjelmien perusrahoitukseen kansallisesta kehittämisrahasta Ylä-Savon seutukuntaan euroa, Kuopion seutukuntaan euroa ja Varkauden seutukuntaan euroa. Myönnetty rahoitus on 50% ohjelmien rahoituksesta. Toisesta puolesta ovat vastanneet em. seutukuntien kunnat.

10 Tavoite 1 -ohjelman toteutus Vuonna 2007 pyrittiin sitomaan loput Tavoite 1 -ohjelman ( ) varat täysimääräisesti hyödyttämään Pohjois-Savon maakuntaa. Tavoite 1 -ohjelmasta Pohjois-Savon liiton rahoittamaksi hyväksyttiin vuoden 2007 aikana yhteensä 12 uutta hanketta. Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) kokoontui vuoden aikana viisi kertaa ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa. Pohjois-Savossa toteutettiin jatkuvaa hakumenettelyä tavoite 1 -ohjelman osalta vuonna Maakunnan yhteistyöryhmän kokouksista laadittiin sähköiset tiedotteet. Uudesta ohjelmakaudesta tiedotettiin eri tilaisuuksissa ja uuden ohjelmakauden viestintäsuunnitelma valmisteltiin Pohjois-Savon viestintäryhmässä. Vuonna 2007 käynnistettiin erilaisia hankkeiden vaikuttavuutta ja onnistuneisuutta selvittäviä arviointitutkimuksia, joiden tuloksia pyritään käyttämään hyväksi uuden ohjelmakauden toimenpiteitä suunniteltaessa ja hyvien käytäntöjen levittämisessä EU:n rakennerahastokauden valmistelu Itä- Suomen maakunnan liittojen välinen yhteistyö jatkui tiiviinä v Valtioneuvoston hyväksymät EU:n komissioon jätetyt ohjelma-asiakirjat sekä EAKR että ESR eivät tulleet sellaisinaan hyväksytyiksi, vaan komissio edellytti molemmilta ohjelma-asiakirjoista kohtuullisen monia täsmennyksiä ja korjauksia. Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirjan Itä-Suomen osion korjaamisesta vastasi Etelä-Savon TE-keskus, mutta myös Pohjois-Savon liitto oli mukana asiakirjan tarkistuksessa. Sen sijaan Itä-Suomen EAKR-ohjelman tarkistuksen osalta päävastuu oli Pohjois-Savon liitolla, joka v oli itäsuomalaisen yhteistyön vastuumaakunta. EAKR-ohjelman tarkistus tehtiin yhteistyössä Itä-Suomen maakunnan liittojen kanssa, mutta viimeistelyn ja komissioon annettavien selvitysten kokoamisesta vastasi Pohjois-Savo. Komissio hyväksyi tarkistetut ohjelma-asiakirjat vasta syksyllä 2007, mistä syystä ohjelmakauden käynnistyminen viivästyi. Pohjois-Savon liitto maakunnan EU-ohjelmatyötä koordinoivana tahona järjesti kutienkin syksyn mittaan useita koulutustilaisuuksia hakijoille yhdessä muiden rahoittajatahojen kanssa, jotta hakijoilla olisi riittäviä valmiuksia hakemusten tekemiseen siinä vaiheessa, kun ensimmäiset haut avautuisivat. Uuden ohjelmakauden mukaiset ensimmäiset haut päättyivät EAKR - ohjelman osalta ja ESR -ohjelman osalta Yhteisöaloitteiden ja erillisohjelmien toteutus Välitetään tietoa EU:n erillisohjelmista alueellisille toimijoille. Liiton omana projektina on toteutettu EU-Fund -hanketta, jonka tehtävänä on tehdä tunnetuksi EU:n erillisohjelmia. Hankekoulutusta on järjestetty Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Ohjelmainfoja on pidetty useista erillisohjelmista, etupäässä alueiden välisistä yhteistyöohjelmista. Lisäksi hankkeessa on toteutettu hankekonsultointia. Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan alueiden väliseen yhteistyöohjelmien toteutukseen. Alueiden väliset uudet yhteistyöohjelmat ovat olleet valmistelussa. Valmistelussa olevia ohjelmia on kommentoitu ja annettu lausuntoja (mm. EU:n ja Venäjän välisistä ENPI -ohjelmista). Osallistutaan Leader+ -ohjelman valtakunnallisen seurantakomitean, toimintaryhmätyöryhmän sekä aluehallinnon Leader+ -rahoitusryhmän työskentelyyn.

11 9 Liiton edustaja on osallistunut Leader+ -ohjelman seurantakomitean sekä MMM:n perustaman Leader+ -ohjelmaan liittyvän toimintaryhmätyöryhmän työhön. Samoin liiton edustaja on osallistunut Pohjois-Savon TE-keskuksen ohjelmakaudeksi perustamaan maaseuturyhmän työhön, jossa on linjattu mm. maaseutuohjelman hankkeiden hakukriteereitä. 3.2 Alueidenkäyttö Päätulosalueen vastuu: suunnittelujohtaja Paula Qvick Päätulosalueen vuoden 2007 toiminnallisena tavoitteena oli Pohjois-Savon maakuntakaavan lähtökohtien ja tavoitteiden määrittäminen Yleispiirteisiksi tulosalueen tavoitteiksi asetettiin seuraavat: Pohjois-Savon alueidenkäytön ja rakentamisen edistäminen maakuntasuunnitelma 2030 tavoitteiden perusteella ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. keskeisten maakuntakaavojen laatiminen ja voimassaolevien kaavojen toteutumisen seuranta viranomaisneuvottelujen ja lausuntojen kautta Toteutuminen Asetetut tavoitteet saavutettiin toimintasuunnitelman mukaisesti Kuopion seudun maakuntakaava Maakuntavaltuuston päätöksestä tehtiin kuusi valitusta ympäristöministeriöön. Liitto on antanut Ympäristöministeriön pyytämät vastineet valituksiin ja lausuntoihin maaliskuussa Pohjois-Savon maakuntakaava 2030 Vuoden 2007 helmikuussa Pohjois-Savon maakuntakaavan laadinta tuli varsinaisesti vireille kuulutuksella ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville panolla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksymisen jälkeen on kartoitettu maakuntakaavan lähtökohdat ja asetettu maakuntakaavan tavoitteet. Maakuntahallitus hyväksyi maakuntakaavan lähtökohdat ja tavoitteet joulukuussa Tavoitteiden kanssa saman aikaisesti on aloitettu maakuntakaavan luonnoksen ja selvitysten laadinta. Tavoitteena on, että maakuntakaavan luonnos olisi nähtävillä vuoden 2008 joulukuussa. Maakuntakaavaa varten laadituista selvityksistä valmistuivat vuoden aikana POSKI -projektin loppuraportti, jossa tarkastellaan maa-aineksia ja pohjavesiä. Konsulttitoimeksiantoina etenivät sekä Pohjois-Savon liikennestrategian päivittäminen ja kulttuuriympäristöselvitys. Liiton omana työnä valmistui suunnittelumuistio asuntotuotannon laskennallisesta mitoituksesta 2030 mm. taajama-aluevarausten taustaksi. Maakuntakaavan mitoitusväestö laadittiin liitossa kuntakohtaisena, perustuen maakunnan kokonaisväestöön v Asuntotuotannon tavoitelaskelma tehtiin em. mitoitusväestön perusteella. Vastaavasti kehitysnäkymä perustui Tilastokeskuksen keväällä 2007 laatimaan väestön trendilaskelmaan. Liiton omana työnä on valmistelu taajama-alueiden suunnittelumuistiota, jossa tarkastellaan aluerakenteen kehittymistä kunnittain vuosien aikana. Lisäksi vuoden aikana tehtiin turvetuotantoalueiden ja luonnonsuojelualueiden osalta luontoselvitysten maastokäyntejä.

12 Leppävirran pohjoisosan valtatien 5 maakuntakaava Leppävirran pohjoisosan valtatien 5 maakuntakaavan laadinta liittyy valtatien 5 parantamistarpeisiin Palokangas - Humalajoki välillä. Tien parantaminen seutukaavasta poikkeavaan uuteen paikkaan on edellyttänyt maakuntakaavan laadintaa ko. tievälille. Maakuntakaavaa on laadittu rinnan tiehankkeen yleissuunnitelman, lakisääteisen YVA:n ja Kotalahti - Paukarlahti - Oravikoski osayleiskaavan kanssa. Maakuntakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä alkuvuodesta 2007 ja kaavaehdotus kesäkuussa Maakuntahallitus hyväksyi kaavan ja maakuntavaltuusto Kaava on ympäristöministeriössä vahvistettavana ja sen odotetaan vahvistuvan vuoden 2008 aikana Muut kaavoitukseen liittyvät tehtävät 2007 Alueidenkäyttö antoi 127 lausuntoa Pohjois-Savon kuntien yleis- ja asemakaavoista. Edellisvuoden tapaan suurin osa pyydetyistä lausunnoista oli pienialaisia ja koskivat asemakaavoja ja asemakaavojen muutoksia, joista suurimmalla osalla osoitettiin täydennysrakentamista olemassa olevien yhdyskuntiin. Rantayleiskaavoitus on painottunut nykyisten yksittäisten kiinteistöjen rakennusoikeuksien tarkastuksiin. Pääsääntöisesti kuntien yksityiskohtaisempi kaavoitus on ollut voimassa olevien seutu- ja maakuntakaavojen mukaista ja edistänyt näiden toteuttamista Muut alueidenkäytön tehtävät 2007 Alueidenkäyttö osallistui Itä-Suomen yhteistyöhän liikennejärjestelmä- ja aluerakenneselvitysten osalta Interreg III B Pohjoisesta Periferiasta rahoitetussa Spatial North hankkeessa. Vuoden aikana valmistui sekä Itä-Suomen liikennejärjestelmän että aluerakenteen osalta julkaisut. Pohjois-Savon retkeilykartat -hanke eteni suunnitellulla tavalla: vuoden aikana saatiin valmiiksi Pohjois-Savon retkeilykartasto ja siihen liittyvä sivusto nettiin osoitteeseen Hankkeen projektipäällikkönä toimi Outi Raatikainen. Karttojen ja reittien jatkokehittämiseen aloitettiin Pohjois-Savon reitit -hanke Pohjois-Savon liitto osallistui Virgo -paikkatietopalvelun pilottihankkeeseen vuoden Hankkeessa testattiin Autodesk Mapguide Enterprise 2008 ohjelmistoa maakunnallisen paikkatietopalvelun järjestämiseksi. Hankeen hallinnoinnista ja koordinoinnista vastasi Pohjois-Pohjanmaan liitto. Pohjois-Savosta hankkeeseen osallistui liiton lisäksi Kuopion kaupunki, Siilinjärven kunta ja alueellinen ympäristökeskus. Hanke päättyy touko-kesäkuun vaihteessa Ennen hankkeen päättymistä tehdään päätös siitä, mihin suuntaan maakunnallista paikkatietopalvelua lähdetään kehittämään. Interreg IIIB Itämeri ohjelmasta rahoitettu Defris-projekti loppui kesällä 2007.

13 Edunajaminen, yhteistoiminta, erillistehtävät ja -hankkeet Päätulosalueen vastuu: Jussi Huttunen Päätulosalueen vuoden 2007 toiminnalliset tavoitteet olivat edunajamistoimet keskeisissä hankkeissa, vaikuttaminen Euroopan unionissa sekä yhteistyön tiivistäminen Itä-Suomen maakuntien kesken sekä maakunnan sisällä. Yleispiirteisiksi tulosalueen tavoitteiksi asetettiin seuraavat: Edunajamisen tavoitteena on vaikuttaa maakunnan keskeisimpien hankkeiden ja näkemysten huomioon ottamiseen kansallisessa ja Euroopan unionin päätöksenteossa. Yhteistoiminnan tavoitteena on tiivistää Itä-Suomen maakuntien keskinäistä yhteistyötä sekä maakunnan sisäistä, strategisia linjauksia tukevaa yhteistyötä. Erillisten projektien tavoitteena on edistää maakunnan määriteltyjen tavoitteiden ja painopisteiden toteutumista. Seurataan maakuntasuunnitelman toteutumista ja koko maakunnan yleistä kehitystä. Toteutuminen Asetetut tavoitteet saavutettiin toimintasuunnitelman mukaisesti Edunajaminen Yhteydenpito ja vaikuttaminen Euroopan unionissa Pohjois-Savon liitto toimi Itä-Suomi -yhteistyön puheenjohtajana v Yhteydenpitoa EU:ssa on harjoitettu monella tapaa. Keskeisenä aiheena on ollut vuoden 2013 jälkeinen aika ja ohjelmarahoituksen suuntautuminen silloin. Pohjois-Savon liiton johdolla Itä-Suomen Brysselin toimistoa apuna käyttäen on muiden Itä-Suomen liittojen edustajien kanssa neuvoteltu vuoden aikana useita kertoja Brysselissä aluepolitiikan osaston edustajien kanssa Pohjois-Savon ja Itä-Suomen näkemyksistä ja ongelmien ratkaisuista. Komission alueosaston pääjohtaja Dirk Ahner ja muita osaston ja kansallisia viranomaisia oli vierailulla Pohjois-Savossa lokakuussa Heille esiteltiin Pohjois-Savossa EUtuella aikaansaatuja tuloksia ja kerrottiin alueen tarpeista. Liitto on ollut yhteistyössä alueiden komitean kanssa mm. järjestämällä Itä-Suomen Brysselin toimiston avulla seminaarin Open Days tapahtumassa sekä osallistumalla Lissabonin Strategian toteutumisen seurantaryhmään. Liitto on ylläpitänyt yhdessä Etelä-Savon, Kainuun ja Pohjois-Karjalan kanssa Itä-Suomen Brysselin toimistoa. Uusi toimiston päällikkö aloitti tammikuussa Lisäksi toimistossa työskenteli koordinaattori, osan aikaa kaksi, kun uusi koordinaattori valittiin. Lisäksi toimistossa on ollut harjoittelijoita. Osaamisen vahvistaminen Liitto on ollut mm. ministeriöiden kanssa käytyjen TOTSU -neuvottelujen kautta edistämässä maakunnan keskeisiä koulutus- ja t&k-hankkeita: esim. hammaslääketieteellinen ja kauppatieteiden koulutus sekä Kuopion seudun turvallisuusalan osaamiskeskittymä. Valtakunnallisen koulutustarjonta projektin ja siihen liittyvien ammattirakenne-ennusteiden ja aloituspaikkamitoitusten kautta liitto on ollut vaikuttamassa maakunnan koulutusrakenteeseen.

14 12 Yhteyksien parantaminen Liikennejärjestelmäsuunnittelu Maakuntahallituksen päätöksellä perustettu Pohjois-Savon liikennejärjestelmätyöryhmä osallistui vuoden 2007 puolella Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman valmisteluun. Työryhmän ohjauksessa on valmisteltu myös Pohjois-Savon liikennestrategian päivittämistä, mikä työ valmistuu vuoden 2008 alkupuolella. Pohjois-Savon liitto osallistui sekä rahoituksella että myös työpanoksella Varkauden Pieksämäen alueen liikennejärjestelmäsuunnitelman laadintaan. Liikennestrategian toteuttamista koskeva aiesopimus allekirjoitettiin keväällä Itä-Suomen maakunnallisten liittojen yhteistyönä valmisteltu Itä-Suomi- ohjelmaan kuuluva liikennejärjestelmän kehittämiseen tähtäävä makrohanke Itä-Suomen strategiset liikennehankkeet (M7) valmistui keväällä Väyläverkko Pohjois-Savon liitto on osallistunut Nopeat Itäradat -projektiin rahoituksella ja myös työryhmätyöskentelyyn. Projektin tarkoituksena on ollut vauhdittaa Itä-Suomen kannalta tärkeiden ratayhteyksien kehittämistä ja parantamista. Savonradan Suonenjoki- Kuopio välin parantaminen nopealle liikenteelle valmistui vuoden 2007 syksyllä EAKR-rahoituksella. Nopeuttaminen koski aiemmin kohteena olleen 20 km:n pikataipaleen sijasta koko Suonenjoki - Kuopio rataosuutta. Nopealle liikenteelle (200 km/h) rata saataneen lopullisesti kuitenkin vasta v. 2010, kun radan perusparannustyöt saadaan päätökseen. Tätä ennen kuitenkin Ratahallintokeskus (RHK) nostaa ko. rataosuudella tehostetun kunnossapidon turvin ratanopeuden 180 km:iin/h. Aikatauluihin ko. muutos tullee viimeistään kesällä Pohjois-Savon liitto on neuvotellut RHK:n kanssa rataosan Suonenjoki- maakunnanraja parantamisesta EAKRrahoituksella nopealle liikenteelle. Lopulliset päätökset asiasta tehdään keväällä Tieverkon osalta liitto on panostanut erityisesti valtatien 5 välin Päiväranta - Vuorela parantamistöiden aikaistamiseen sekä runkoverkkoluokituksen täydentämiseen. Lentoliikenteen osalla liitto on pyrkinyt vaikuttamaan erityisesti Varkauden lentoaseman toiminnan turvaamiseen. Kuntatalous ja palvelurakenne Maakuntahallituksen asettamat kaksi arviointiryhmää jättivät loppuraporttinsa: - Sosiaali- ja terveydenhuollon arviointiryhmä puheenjohtajanaan kaupunginjohtaja Erkki Strömmer jätti loppuraporttinsa maakuntahallitukselle toukokuussa Työryhmään kuului kaksi asiantuntijaa jokaiselta seutukunnalta sekä sairaanhoitopiirin ja Kuopion yliopiston edustajat. - Opetustoimen arviointiryhmän puheenjohtajana toimi sivistystoimenjohtaja Taisto Kainulainen ja varapuheenjohtajana sivistystoimenjohtaja Seppo Lyyra Iisalmesta. Työryhmä jätti loppuraporttinsa maakuntahallitukselle niin ikään toukokuussa Maakuntahallitus merkitsi molemmat loppuraportit tietoonsa saatetuksi. Molemmat loppuraportit on luettavissa Pohjois-Savon liiton sivuilta osoitteesta Iisalmen kaupungin ja Sonkajärven kunnan pyynnöstä hallintojohtaja Jarmo Muiniekka yhteistyössä tutkimussihteeri Kaija Kämäräisen ja Kuntaliiton asiantuntijoiden, kehittämispäällikkö Jouko Heikkilän ja pääekonomisti Juhani Turkkilan kanssa tuottivat Iisalmi - Sonkajärvi kuntaliitoksen taustaaineistoa mm. yhdistetyn kunnan tuloslaskelman

15 13 PARAS -hankkeen myötävaikutuksella maakuntahallitus asetti pysyvän maakunnallisen IT- yhteistyöryhmän tukemaan kuntien tietohallinnon yhdenmukaistumista ja yhteensopivuutta. IT- yhteistyöryhmä on kartoittanut kuntien tietohallintohankkeita ja asettanut tietoverkkotyöryhmän, jonka tehtävä on edistää laajakaistayhteyksien hyödyntämistä kuntien palvelutuotannossa. Liiton kuntataloustyöryhmä on tuottanut aktiivisesti analysoitua tietoa Pohjois-Savon kuntien talouden tilanteesta. Kertomusvuonna tuotettiin yhteenvedot kuntien tilinpäätöksistä 2006 sekä talousarvioista 2007 ja talousarvioista Kuntatalouspäivä pidettiin , vieraana oli ministeri Mari Kiviniemi. Kuntatalouspäivän teema oli PARAS -hanke. Pohjois-Savon kunnat laativat kertomusvuoden elokuun loppuun mennessä sisäasiainministeriön pyytämät yhteistoimintasuunnitelmat. Jokainen Pohjois-Savon kunta sai kuntakohtaisen palautteen yhteistoimintasuunnitelmastaan joulukuussa Kuopion ja Varkauden kaupunkeja lukuun ottamatta kaikki Pohjois-Savon kunnat joutuivat antamaan lisäselvityksiä helmikuun 2008 loppuun mennessä Yhteistoiminta Kansainvälinen yhteistyö Pohjois-Savon liitto on mukana Itä-Suomen Brysselin toimiston kautta eurooppalaisessa DART - verkostossa (Declining=vähenevä, Ageing=ikääntyvä, Regional=alueellinen, Transformation =muutos). Nimensä mukaan se keskittyy ongelmiin ja haasteisiin sekä ratkaisuihin, jotka auttavat selviytymään vähenevän ja ikääntyvän väestön oloissa. Verkoston tarkoituksena on käydä vuoropuhelua komission kanssa ja pyrkiä vaikuttamaan unionin toimiin näissä kysymyksissä. Liitto ei ole vielä ollut mukana itse uusien erityisohjelmien mukaisissa hankkeissa eurooppalaisten alueiden kanssa, mutta välittänyt tietoa ohjelmista. Liitto on ollut jäsenenä AER- Euroopan alueiden liitossa. Maakuntien välinen yhteistyö Pohjois-Savon liitolla oli v vetovastuu Itä-Suomen liittojen yhteistyöstä, mitä käytännössä tehdään Itä-Suomen neuvottelukunnan kautta. Neuvottelukunnan työ keskittyi Itä-Suomi -ohjelman ja siinä määriteltyjen ns. makrohankkeiden edistämiseen sekä yhteisten edunvalvonta-asioiden edistämiseen valtion talousarvioon ja hallitusohjelmaan. Merkittävää oli myös yhteistyön tiivistyminen Pohjois-Suomen neuvottelukunnan kanssa erityisesti hallitusohjelmatavoitteiden ajamisessa. Neuvottelukunnalla on päätoiminen ohjelmapäällikkö, jonka työpiste on Kajaanissa. Pohjois-Savon liitto on ollut mukana työryhmässä, joka on valmistellut Itä-Suomen Maahanmuutto - makrohanketta. Hankkeen päätoimija on Etelä-Savon TE-keskus. Hankkeen tarkoituksena on sujuvoittaa mahdollista tarpeeseen perustuvaa maahanmuuttoa lähinnä Venäjä-Baltia suunnalta. Hanke on jätetty valintaprosessiin. Pohjois-Savon liitolla oli toimintavuoden ajan vetovastuu Itä-Suomen maakuntaliittojen hyvinvointitoimialan yhteistyöstä, jossa käsiteltiin toimialan ajankohtaisia kysymyksiä (viisi puhelinneuvottelua, kaksi tilaisuutta 23.8., joista toisessa käsiteltiin maakuntien välisiä yhteishankkeita ja toisessa mukana Itä-Suomen kehittämisyhtiöt, aiheena hyvinvointiyrittäjyys). Itä-Suomi -yhteistyön puitteissa toteutettiin joitain itäsuomalaisia yhteishankkeita, mm. hyvinvointitoimialalla Itä-Suomen Innovatiiviset toimet -rahoituksella.

16 14 Maakunnan sisäinen yhteistyö Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaan liittyen Pohjois-Savon liitto keräsi kevään aikana tietoja kuntien ja seutujen hankkeista sekä piti kesäkuun aikana jokaisella seudulla asiaan liittyvän seututilaisuuden. Pohjois-Savon kansanedustajat pitivät maakunnassa palavereita, joissa tapasivat hallinnon ja järjestöjen edustajia. Liitto valmisteli ja välitti edunajamiseen liittyviä talousarvioaloitteita, kannanottoja ja esityksiä kansanedustajille. Liitto järjesti Pohjois-Savon asumispäivän Iisalmessa 28.5., yhteistyössä Iisalmen kaupungin kanssa. Pääalustajana oli Valtion asuntorahaston (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen) uusi ylijohtaja, aiheena painottui mm. maaseutuasuminen. Itä-Suomen makrohankkeeseen M11 liittyen Kainuun maakunta-kuntayhtymä, Terve Kuopioohjelma sekä Kuopion kaupunki järjestivät yhdessä Pohjois-Savon liiton kanssa Pohjois-Savon maakunnallisen verkostoseminaarin Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin hyvät käytännöt , aiheena erityisesti ennalta ehkäisevät toimet. Liiton asumistyöryhmä verkotti maakunnan asuntoasioiden parissa toimivia ja osallistui liiton työhön asiantuntijana. Asumistyöryhmä kokoontui kaksi kertaa. Hyvinvointitoimialalla osallistuttiin hankkeiden ohjausryhmätyöhön. Työllisyyden kohentaminen Pohjois-Savon liiton toiminta työllisyyden edistämisessä tapahtui lähinnä hankerahoituksen kautta. Rakennerahasto-ohjelmien ja kansallisten ohjelmien tavoitteita ovat uusien yritysten ja uusien työpaikkojen syntyminen, ja yksittäisillä hankepäätöksillä pyritään toteuttamaan näitä tavoitteita. Eräillä toimialoilla, erityisesti metallialalla, hankkeilla pyrittiin vastaamaan myös toimialan työvoiman saatavuusongelmaan. Maakunnan identiteetin ja imagon vahvistaminen Maakunnan imagon ja identiteetin vahvistamista toteutettiin rahoittamalla matkailuhankkeita, sekä esittelemällä liiton toimintaa ja maakunnan kohteita maatalousnäyttelyssä Kuopiossa, venemessuilla ja Elma-messuilla Helsingissä. Lisäksi liitto tiedotti viestintäsuunnitelman mukaisesti maakunnan kannalta ajankohtaisista ja tärkeistä asioista. Pohjois-Savon valtuuskunta Pohjois-Savon valtuuskunnan jäsenet ovat lähinnä pääkaupunkiseudulla, mutta myös muualla maassa ja maan rajojen ulkopuolella toimivia talous-, yhteiskunta-, tiede- ja kulttuurielämän vaikuttajia, joilla on siteitä Pohjois-Savoon. Valtuuskunnan keskeisenä tehtävänä on edesauttaa Pohjois- Savon kehittymistä aloitteilla, neuvonnalla ja muilla sopivilla tavoilla. Pohjois-Savon valtuuskunta perustettiin v ja siihen kuuluu tällä hetkellä runsas 105 jäsentä. Valtuuskunta kokoontui heinäkuussa Nilsiän Tahkovuorella. Valtuuskunnan uudeksi puheenjohtajaksi valittiin asiamies Antti Mykkänen. Kunnallisalan kehittämissäätiöstä ja varapuheenjohtajaksi päätoimittaja Anna-Liisa Hämäläinen Keittiö ja koti -lehdestä. Valtuuskunnan kulttuuriryhmä on edistänyt Pohjois-Savon kulttuuritapahtumien järjestämistä ja rahoitusta. Valtuuskunnan talous- ja tiedotusryhmä on järjestänyt maakunnan markkinointitilaisuuksia pääkaupunkiseudulla.

17 15 Pohjois-Savon ikäihmisten valtuuskunta Valtuuskunnan tehtävänä on ikäihmisten mielipiteiden kartoitus ja niiden pohjalta aloitteiden ja kannanottojen muodostaminen sekä lausuntojen antaminen ikäihmisille tärkeiden palvelujen saatavuudesta sekä hyväksi havaittujen palvelukäytäntöjen välittäminen paikallistason toimijoiden tietoon. Valtuuskunta on kokoontunut vuoden 2007 aikana kolme kertaa. Puheenjohtajana on toiminut Risto Lyytikäinen ja sihteerinä Ritva Lampainen. Valtuuskunta on järjestänyt kaksi seminaaria, toisen Iisalmessa keskittyen ikäihmisten palvelutarjontaan Iisalmessa ja toisen Kuopiossa, jossa läänin sosiaalineuvos Elli Aaltonen esitelmöi vanhuspalveluiden tilanteesta Itä-Suomen läänissä, lisäksi kuultiin Siilinjärven kunnan vanhuspalveluista. Tietopalvelu koottiin maakuntaa ja kuntia koskevaa tilastoaineistoa tilastopaketeiksi, esittelyaineistoiksi ja teemakartoiksi sekä ylläpidettiin liiton kotisivuilla olevaa tilasto-osiota. koottiin, muokattiin ja välitettiin liiton suunnittelu- ja kehittämistyössä tarvittavia tietoja (mm. seurantatiedot) välitettiin uusimpia tilastotietoja jäsenkunnille sekä tehtiin pyynnöstä erilaisia tietopalvelutehtäviä niin jäsenkunnille kuin muillekin yhteistyötahoille ylläpidettiin kunta- ja palvelurakennehankkeeseen liittyviä internet-sivuja. hankittiin ja muokattiin tietoaineistoa sekä Pohjois-Savon perusterveydenhuoltoa ja siihen välittömästi kytkeytyvien sosiaalipalvelujen ja erikoissairaanhoidon järjestämistä arvioivan työryhmän että opetustoimen arviointiryhmän käyttöön laadittiin yhteenvetoja mm. ostosuuntautumisesta ja muuttoliikkeestä Tiedotustoiminta Liiton jäsenkuntiin, sidosryhmiin ja yhteistyökumppaneihin suuntautuva tiedottaminen hoidettiin sähköisesti lehdistötiedotteilla ja informaatio- ja keskustelutilaisuuksilla. Liiton ja tavoite 1 -ohjelman tiedotuspalveluja ostettiin Itäfax Oy:ltä (toimittaja Ilpo Lommi). Ainoa painettu Savo Sinuksi - lehti ilmestyi v keväällä. Painettua lehteä korvaavan verkkolahden valmistelu alkoi syksyllä, mutta ensimmäinen verkkolehti julkaistiin vasta tammikuussa Tarvittaessa verkkolehti voidaan muokata paperiversioksi esimerkiksi seminaari- tai koulutuskäyttöön. Pohjois-Savon kehittämisrahasto Vuoden 2007 määrärahasta tehtiin 15 myönteistä rahoituspäätöstä, joiden kustannusarviot olivat yhteensä ja avustus yhteensä Kuntien maksuosuudet olivat Projektit Itä-Suomen EU-toimiston ylläpito Defris-hanke Itä-Suomen energiatoimiston ylläpito Pohjois-Savon reitit EU-fund Pohjois-Savo alkaen Projekteja toteutettiin hankesuunnitelmien mukaisesti.

18 16 4. Hallinto- ja tukipalvelut 4.1 Luottamushenkilöhallinto Maakuntavaltuusto Pohjois-Savon liitossa ylintä päätösvaltaa käyttää 63-jäseninen maakuntavaltuusto, johon kuntien edustajainkokous valitsee jäsenet jäsenkuntien kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Kustakin jäsenkunnasta valitaan yksi jäsen 4000 asukasta kohti, kuitenkin enintään viidennes rajoittamattomasta jäsenmäärästä. Rajoitus koskee käytännössä vain Kuopion kaupungin edustusta. Kuntalain muutoksen jälkeen maakuntavaltuuston kokoonpanossa on otettava huomioon, että maakuntavaltuustossa olevien ryhmien ääniosuudet vastaavat jäsenkuntien valtuustoryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnassa suhteellisuusperiaatteen mukaisesti, maakuntavaltuustojen jäsenet ovat kunnanvaltuutettuja ja maakuntavaltuuston kokoonpano täyttää tasa-arvolain vaatimukset. Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Tuula Väätäinen Maakuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja Sari Raassina Maakuntavaltuuston 2. varapuheenjohtaja Riitta Korpihalla Maakuntavaltuusto kokoontui kertomusvuonna kolme kertaa. Ensimmäisessä kokouksessaan maakuntavaltuusto valitsi yksimielisesti maakuntajohtajaksi FM Jussi Huttusen. Kesäkokouksessaan maakuntavaltuusto hyväksyi Pohjois-Savon liiton tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta Marraskuun kokouksessa maakuntavaltuusto hyväksyi Pohjois-Savon liiton talousarvion vuodelle 2008, Leppävirran pohjoisosan VT5 maakutuntakaavan ja kävi lähetekeskustelun Pohjois- Savon maakuntakaavan lähtökohdista ja tavoitteista. MAAKUNTAVALTUUSTON IKÄJAKAUMA (varsinaiset jäsenet) Naiset Miehet Yhteensä % - 29-vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat 60 vuotiaat , ,4 25,4 Yhteensä ,0

19 Maakuntahallitus Pohjois-Savon liiton hallintoa hoitaa 11-jäseninen maakuntahallitus, johon maakuntavaltuusto vallitsee toimikaudekseen jäsenet ja kullekin näistä henkilökohtaisen varajäsenen. Maakuntavaltuusto määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja kaksi jäsentä varapuheenjohtajiksi. Maakuntahallituksen kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella. Lisäksi perussopimuksen mukaan maakuntahallituksen kokoonpanossa on pyritty ottamaan huomioon alueellinen edustavuus. Maakuntahallituksen puheenjohtajana toimi kansanedustaja Markku Rossi, 1. varapuheenjohtajana toimittaja Tero Joutselainen ja 2. varapuheenjohtajana seurakuntamestari Pekka Tiihonen. Maakuntahallituksen puheenjohtaja Markku Rossi Maakuntahallituksen 1. varapuheenjohtaja Tero Joutselainen Maakuntahallituksen 2. varapuheenjohtaja Pekka Tiihonen MAAKUNTAHALLITUKSEN IKÄJAKAUMA (varsinaiset jäsenet) Naiset Miehet Yhteensä % vuotiaat vuotiaat vuotiaat 60 vuotiaat ,2 27,3 45,4 9,1 Yhteensä MAAKUNTAHALLITUKSEN AMMATTIJAKAUMA (varsinaiset jäsenet) % Maa- ja metsätalous 9,1 Teollisuus 9,1 Rakennustoiminta - Kauppa - Liikenne 9,1 Palvelut 54,4 Muu 18,2 Yhteensä 100,0

20 18 POHJOIS-SAVON LIITON POLIITTISET VOIMASUHTEET Puolue Maakuntavaltuusto Maakuntahallitus Paikkoja Osuus äänimäärästä % Paikkoja Osuus äänimäärästä % KESK SDP KOK VAS KD VIHR PS ,5 22,2 17,4 12,7 4,8 4,8 1, ,5 27,3 18,2 9,0 Ääniosuus kunnallisvaaleissa liiton toimintaalueella % 36,1 20,6 14,9 12,6 Yhteensä ,2 Kokoukset ja käsitellyt asiat Maakuntahallitus kokoontui 11 kertaa. Maakuntahallituksen keskeinen päätöksenteko on koskenut rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanoa, maakuntakaavoitusta - erityisesti Pohjois-Savon maakuntakaavoituksen vireille panoa ja maakunnan edunajamista keskeisissä kehittämishankkeissa. Maakuntahallituksen asettamat opetustoimen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen arviointiryhmät jättivät molemmat loppuraporttinsa kertomusvuonna. Maakuntahallitus oli aktiivinen toimija Itä-Suomen yhteistyön edistämisessä, kun Itä-Suomi -yhteistyön vetovastuu kertomusvuonna kuului Pohjois-Savon liitolle. Maakuntahallitus teki kertomusvuonna opintomatkan Brysseliin. Itä-Suomen maakuntien yhteiskokous pidettiin Tahkolla. Huippukokouksen teemoja olivat mm. bioenergia ja kuntayhteistyö. Pohjois-Savon liiton maakuntahallitus

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1994 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013. Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio

POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013. Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013 Tarkastuslautakunta Aika 18.2.2016 klo 9.00 10.25 Paikka Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio Jäsenet ( x ) Pulkkinen Veli

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän hallitus

Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän hallitus 1 Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän PERUSSOPIMUS 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka 2 Jäsenkunnat Kuntayhtymän nimi on Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Iin kunta. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2008

Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2008 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2008 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2008 Kuopio 2009 1 Pohjois-Savon liiton julkaisu B:70 Kannet: Irma Toivanen Taitto: Marja Partanen Painosmäärä

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 3/08, KIRJALLINEN MENETTELY 0

POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 3/08, KIRJALLINEN MENETTELY 0 POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 3/08, KIRJALLINEN MENETTELY 0 Vastausaika Seitsemän (7) työpäivää kirjeen saapumispäivästä laskien. Aineisto postitettu jäsenille 11.2.2008. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt 1. LUKU TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT 2. LUKU ORGANISAATIO 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 OMN/123/00.02.00/2015 ERON MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007 Esityslista 2/2007 Aika Tiistai 3.4.2007 klo 18.00 Paikka Heikkilänmäen kalliosali Tapulikatu 15, Kerava 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 11 Toimintakertomus

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 23.11.2016 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr Esityslista 1/2016 1 (5) KIRJALLINEN KOKOUSMENETTELY (n työjärjestys 19) Vastausaika tulee vireille, kun jäsenet saavat kokousaineiston sähköpostitse. Jäsenillä on viisi (5) työpäivää aikaa reagoida (11.

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014 12.8.2014 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Perussopimus

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Perussopimus Perussopimus 01.01.2005 Työvaliokunta 24.06.2004 Yhtymähallitus 31.08.2004 Voimaantulo 01.01.2005 3 1. LUKU - Vakka-Suomen seutukunta Vakka-Suomen seutukunta n jäsenkunnat ovat kunnallisvaltuustojen yhtäpitävillä

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2015 1 (7) Kaupunginhallitus, 125, 30.03.2015 Kaupunginhallitus, 207, 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto, 67, 15.06.2015 67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus,

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Kaikk tärkki, mik vetä: meri, pello ja metä. Niist riittä voimi. Tua sää kude, meill o loimi. Ei tartt pelkästäs yrittä, saa tehrä kans. Talousarvio 2007 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

Kuntalain taloutta koskevat muutokset

Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Anneli Heinonen Kehittämispäällikkö Kuntalain muutos 15.6.2012/325 HE 24/2012 vp. HaVM 9/2012 vp Lähtökohta kuntalain uudistamiselle hallitusohjelmassa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

() klo 7.30 Aamukahvi

() klo 7.30 Aamukahvi Paikka Pohjois-Karjalan Aikuisopisto, auditorio, Kaislakatu 3, Joensuu Aika 6.6.216 klo 1: Maakuntavaltuusto Plelisjoen linna Siltakalu 2 1 81 Joensuu Aho/MT Ravintola Kaisla 11.3 Lounas Auditorio 1. Maakuntavaltuuston

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu?

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Rakennerahastokausi 2014 2020 Päijät-Hämeessä Info- ja keskustelutilaisuus 14.3.2013 Tarja Reivonen Neuvotteleva virkamies TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (8) POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN Jäsenkuntien vuonna 2013 hyväksymä 1.6.2013 voimaan tuleva PERUSSOPIMUS 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 19.4.2016 Maakunnan tilanne Maakunnan kunnat ovat antaneet lausuntonsa hallituksen marraskuisiin linjauksiin helmikuussa 2016:

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

SOTE palveluiden tuottaminen Pohjois-Savossa. Jussi Huttunen Neuvottelutilaisuus, Tahko 19.9.2014

SOTE palveluiden tuottaminen Pohjois-Savossa. Jussi Huttunen Neuvottelutilaisuus, Tahko 19.9.2014 SOTE palveluiden tuottaminen Pohjois-Savossa Jussi Huttunen Neuvottelutilaisuus, Tahko 19.9.2014 Tuottajalle asetetut vaatimukset Tuottamisvastuullisella pitää olla kyky vastata ehkäisevistä, korjaavista,

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITTO ESITYSLISTA 6/2013. Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 1

POHJOIS-SAVON LIITTO ESITYSLISTA 6/2013. Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 1 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 1 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Ma 26.8.2013 klo 9.00 (Ennen kokousta tarjolla aamiaista ravintolasalissa.) Hotelli Scandic, Kallavesi-kokoustila,

Lisätiedot

Lakiuudistuksen tilannekatsaus

Lakiuudistuksen tilannekatsaus Lakiuudistuksen tilannekatsaus Työseminaari 16.4.2013 Tarja Reivonen TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen sisältö ja organisointi Yhdistetään ja uudistetaan: Laki alueiden kehittämisestä (1651/2009) ja rakennerahastolaki

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi.

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. 19.1.2010 HANKEHAKU Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. Rahoitushakemukset on jätettävä viimeistään 5.2.2010

Lisätiedot

Maakuntahallitus käsitteli vaihemaakuntakaavaa Luonnos tuulivoimakaavaksi palautettiin uuteen valmisteluun

Maakuntahallitus käsitteli vaihemaakuntakaavaa Luonnos tuulivoimakaavaksi palautettiin uuteen valmisteluun TIEDOTE 23.4.2012 Maakuntahallitus käsitteli vaihemaakuntakaavaa Luonnos tuulivoimakaavaksi palautettiin uuteen valmisteluun Etelä-Savon maakuntahallitus päätti maanantaina 23. huhtikuuta palauttaa viraston

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. LUOVIEN ALOJEN YRITYSTOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTYMISEN

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän nimi on Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Iin kunta.

Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän nimi on Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Iin kunta. 1 Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän PERUSSOPIMUS 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka 2 Jäsenkunnat Kuntayhtymän nimi on Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Iin kunta. Kuntayhtymän

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke 12.12.2007 klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Ulla Jokinen Johanna Koistinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

5 Itä-Suomen EAKR- ja Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelmista rahoitettavien ~ hankk~iden ympäristövaikutusten arviointimenettely Pohjois-Savossa

5 Itä-Suomen EAKR- ja Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelmista rahoitettavien ~ hankk~iden ympäristövaikutusten arviointimenettely Pohjois-Savossa Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä KOKOUSTIEDOT Läsnä Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Maakunnan yhteistyöryhmä Aika 8.12.2008 klo 8.30 9.50 Paikka Pohjois-Savon liitto, maakuntasali (Sepänkatu 1,

Lisätiedot

Pohjois-Savon liiton julkaisu B:86. Taitto: Marja Partanen. Kuopio 2013

Pohjois-Savon liiton julkaisu B:86. Taitto: Marja Partanen. Kuopio 2013 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014 sekä taloussuunnitelma 2015-2016 Pohjois-Savon liiton julkaisu B:86 Taitto: Marja Partanen Kuopio 2013 Pohjois-Savon liitto Koljonniemenkatu 2, PL 247, 70101 Kuopio

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous Esityslista 2/2009 Aika Tiistai 9.6.2009, klo 18.00 Paikka Järvenpää-talo, Juhani Aho -sali, Hallintokatu 4, Järvenpää Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Kokouskutsu. Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen poliittinen ohjausryhmä

Kokouskutsu. Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen poliittinen ohjausryhmä Kokouskutsu Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen poliittinen ohjausryhmä AIKA: Maanantai 28.11.2011 klo 17.30 - PAIKKA: Kuopion kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Tulliportinkatu

Lisätiedot

Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2006

Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2006 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2006 Kuopio 2007 1 Pohjois-Savon liiton julkaisu B:63 Kannet: Irma Toivanen Taitto: Marja Partanen Painosmäärä 100 kpl Kuopio 2007 Pohjois-Savon liitto Sepänkatu

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 20.04.2015 klo 13:03-15:27 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 38 EDELLISEN

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Maakunnallinen yhteistyö Juha S. Niemelä 27.11.2008 Yhteistyön lähtökohdat Yhdessä tekemisen kulttuuri Työllisyystilastot nousukaudenkin aikana

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso HÄMEEN LIITTO LIITE TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso 1 14.12.2009 MÄÄRÄRAHAT JA -TULOARVIOT Sitovat erät tummennettu Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään liikuntalain (390/2015) nojalla: Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä 1 luku Valtion liikuntaneuvosto 1 Valtion liikuntaneuvoston ja sen jaostojen

Lisätiedot

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Iitin kunta Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Johdanto Yhteyshenkilö Kaija Pakkanen JHTT, KHT Puh. +358 20 760 3000 kaija.pakkanen@kpmg.fi

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ESITYSLISTA Aika 7. 8.6.2012 7.6. klo 12 16.30, lounas klo 11 8.6. klo 9, aamukahvia

Lisätiedot