LASKENTATOIMEN TALOUSARVION SUUNNITTELU, SUORITE- JA KUSTANNUSLASKENNAN TOTEUTUS JA KAYTTUUNOTTO KAINUUSSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LASKENTATOIMEN TALOUSARVION SUUNNITTELU, SUORITE- JA KUSTANNUSLASKENNAN TOTEUTUS JA KAYTTUUNOTTO KAINUUSSA"

Transkriptio

1 SAI RAALA-ATK-PAI VAT , Kajaani Kai ja Nuutinmaki, Kainuun keskussairaala LASKENTATOIMEN TALOUSARVION SUUNNITTELU, SUORITE- JA KUSTANNUSLASKENNAN TOTEUTUS JA KAYTTUUNOTTO KAINUUSSA

2 L- LASKENTATOIMEN TALOUSARVION SULINNITTELU,SUORITE- JA KAYTTUUNOTTO KA1:NUUSSA JA KUSTANNUSLASKENNAN TOTEUTUS Kainuun sairaanhoito- ja eri tyishuol topi irin kuntainl i itossa toteutettuun laskentatoimen järjestelmään kuu1 uvat Kainuun kes- kussai raala, Salmi järven miel i sairaal a seka Kainuun keskuslai to~. Tämä 1 askentatoimen järjestelmä kattaa seuraavat osa-al ueet : - talousarvion suunnittelu ja seuranta - kirjanpito - suori te- ja kustannus1 askenta - johdon raportointi. SAIMI-laskentatoimi on kokonaisuus, jossa ei ole vain yhtä toi- mintoa varten tehtyjä ohjelmia. Jokaisesta laskentatoimen jar- jestel mästä on esitetty saniankal tai set vai heet ja kokonaisuus on yhdistetty niistä. - tietojen rekisteröinti - laskenta - raporttien muodostus - tul ostus ki rjoi ktimel 1 e - tiedostojen selai 1 u (kyselyt) - varmistusten ottaminen. Tällaisia vaiheita ovat: Järjestelmä on suunni te1 tu toimivaksi yhdessä muiden taloushal 1 innonjärjestelmien kanssa ja tämä yhteys on tällä hetkellä ollut pa'l kkalaskentaan, jonka ti 1 ierittelyn SAIMI-ki rjanpito ottaa vastaan suoraan tiedostosta ilman että vientejä tarvitsee ta1 lentaa kirjausten tapaan päätteellä.

3 TALOUSARVION SUUNNITTELU Talousarvion suunnittelu si sal taa suunnitelman pohjaksi yhden toteutuneen talousarviovuoden, yhden hyväksytyn talousarvion eli määrärahat ja ehdotetun ta1 ousarvion el i maararahaehdotuksen. Pal kkalaskentajarjestelma tuottaa palkkojen osa1 ta talousarvion suunnittelun pohjan. Talousarvion suunnitteluraportit saadaan seuraavan tasoisina: 1.. Paaluokittain/ kohdittain 2. Kohdi ttain/ vastuualuei ttain 3. Kohdi ttain 4. Kohdittain/ alakohdittain 5. Vastuualueittain/ kohdittain 6. Vastuual uei ttai n Talousarvion laadintaa varten koneella on jo tiedot edell isel ta vuodelta seka hyväksytyt maararahatiedot, joten kutakin momenttia vastaava maararahaehdotus syötetään koneelle. Tämän jälkeen voidaan tulostaa ta1 ousarvio asianomai se1 le vuode1 1 e. HALLINNOLLINEN KIRJANPITO Hall innol 1 inen ki rjanpitojarjestelma noudattaa SALAUKSEN mukai sta suositusta. Systeemiin on kuitenkin otettu ominaisuus, jonka mukaan hal 1 innoll i sen kirjanpidon tul ostus pystytään tuottamaan kunnal 1 i sen 1 askentatoimen järjestelmän (KULAUS) vaatimusten mukai - sesti. Mikko -tietokoneen tiedonhallintajarjestelman ominaisuuk- - si 1 le on voitu rakentaa jarjestel ina, - joka on osittain tosiaikainen - - jossa voidaan kayttaa yhteisiä ohjelmaosia laskentatoimen eri osa-alueisiin - joka ei sisal la lajitteluita - jota on he1 ppo laajentaa 1 ai tteiston kapasiteetin kasvaessa. Toimintaperiaatteisiin kuuluu vielä se, ettei otsikkoteksteja, huomautuksia, ohjeita ei ka mi~i ta vakioteksteja ole si joi tetti~ oh- jelmiin. Kayttaja voi näin ollen itse muuttaa esimerkiksi raport- tien otsikoi ta mieleisi kseen. ovat seuraavat: Hal linnoll isen kirjanpidon tulosteet

4 - päiväkirja - paakirjatil it ja talousarviotil it - pääkirjatilien yhteenveto (tase) - avoiniet ostolaskut - kustannuslaskennan tarkistuslista - talousarviotilien vertailu - vastuualue/ alakohta - vastuuyksikkö/ alakohta - vastuual ue/ kohta - pääluokka/ kohta - laitos/ alakohta - lai tos/ kohta - kohta/ vastuual ue - kohta/ alakohta. SUORITE- JA KUSTANNUSLASKENTA Suorite- ja kustannuslaskenta sisältää tavoitesuunnitteluun liit- tyen kausi suunni telmien si sal tamien suoritetavoi tteiden ja toteu- tuneiden suori ttei den vertailun. Tämän 1 isäksi ohjelmisto tuottaa val i ttöniien kustannusten ja tuottojen seurannan seka val il 1 i sten kustannusten laskennan ja seurannan annettu ja vyijtytysperiaattei ta hyväksi käyttäen kuin myös eri 1 ai sten tunnuslukujen laskennan johdon raportointia varten. Atk:n toteutuksen ul kopuol ell e jäävät vastuuyksiköt/ vastuualueet,kuten laboratorio ja röntgen rapor- toivat manuaalisesti kerätyt toiminnan suoritetiedot, mitkä tal- lennetaan toiminnan seurantaa varten ja kustannusten vyönyttami-- seksi loppi~suori ttei 1 le. Kustannukset vyörytetaan sairaal akohtai - sesti sovittujen vyönytysperiaatteiden mukaisesti. Toteutuneet suoritetiedot kustannuslaskentaa varten syötetään systeemin paat- tee1 ta atk:n ulkopuolella olevien palveluyksiköiden osa1 ta. Vuode- osaston, poliklinikan, teho-osaston, paivystyspoliklinikan, kun- toutusosaston ym. vastaavat suori tetiedot siirtyvät automaatti ses- ti potilashallinnon järjestelmästä seka varaston ja apteekin suo- ri tteet materiaa1 i hal 1 innon jarjestelmi sta konekiel isessa muodossa Si~orite- ja kustarinusseurannan tulosteet on pyritty laatimaan si - ten, että ne palvelevat organisaation eri toimintatasoja seka ulkopuolisia tarpeita.

5 Tulostus käsittää seuraavat kokonaisuudet: - kustannuslaskennan tulosteet vastuuyksikkö-, vastuualue- ja laitostasolla talousarviovertailuineen, - Sairaala1 iiton tilastot eri koisalakohtaisesti (sai raalatalous- tilasto, kustannusvertai 1 ut) Tulosteet ovat seuraavat: - suoritepaivakirja - kustannuslaskentatietojen tarki stusl ista vastuuyksi köi ttain - suorite- ja kustannusraportti vastuuyksiköittain - kustannuslaskenta - vastuuyksi köi ttai n - vastuualuei ttain - paal uoki ttain - hoi topaivan- ja pkl -kaynni n kustannukset vastuuyksi köi ttai n - kustannusten erittely vastuuyksiköittain - vuodeosastohoito - avohoito - sairaanhoidolliset palvelutoiminnot. Konekieliset viennit eri systeemeista hoidetaan keskitetysti kes- kussairaalassa siten, että keskussairaalassa vastaava henkilö huolehtii ajoihin tarvittavat konekieliset tiedot. Ajoajankohdat sovitaan ja ajoitetaan eri laitosten osalta yhdessä, jolloin kukin laitos voi ajaa onnt kirjanpidon ja kustannuslaskennan ajonsa eri, aikoina. Tul osteet voidaan ottaa joko keskussairaalassa 01 eval le kirjoi ttimel le tai kunkin laitoksen oma1 le kirjoi ttimel le kaytannön tarpeen mukaisesti. LAITOSJOHDON RAPORTIT Raportti sisältää laitoksen toimintaa kuvaavia tietoja jaettuna kolmeen osa kokonai suuteen: - koko toiminta verrattuna asukasmäaraan, sairaansi joihin, laakarinvirkoihin - vuodeosastotoiminta, sen kustannukset seka resurssien kayttö - avohoitotoiminta, sen kustannukset seka resurssien kayttö

6 - PALKANLASKENTA Resurssien kayttöa ja kustannuksia verrataan vuodeosastotoiminnan osa1 ta hoitopäivi in ja avohoitotoiminnan osalta pol i kl ini kkakäyn- teihin. Lai tosjohdon raportissa esi tetaän seurantajakson arvio sekä toteutuma sekä näiden ero prosentteina. Edellinen toteutuma on esitetty raportissa omana sarakkeenaan kuin myös tiedot kerty- mästä vuoden alusta 1 ukien arviona ja toteutumana seka ero prosent- tina. ole valmis. Toistaiseksi vielä johdon raportointia koskeva ohjelma ei Sairaaloiden Mikko-pal kanlaskenta on tosiai kainen pal kkalaskennan atk-järjestelmä, jonka avulla voidaan toteuttaa pienten ja keski- suurten sairaaloiden pal kanlaskennan automati soi nti. Systeemin tarkoituksena on sairaalan henki löki~nnan pal kanmaksu, pal kanmaksuun liittyvien tietojen keräily, tilastojen ja raporttien tulostus. Kainuun sairaanhoito- ja eri tyishuol topi irin kuntainl i ittoon kuuluu kolme laitosta, joiden yhteenlaskettu vakinaisten viranhaltijoiden lukumäärä on noin Pal kanlaskenta suoritetaan laitoksi ttain. Pal kanlaskennassa noudatetaan Kunnall i sen sopimusval tuuskunnan ja kunnallisten ammattijärjestöjen välisiä virkaehtosopimuksia. Pal- kanlaskenta käsittää kuukausipa'lkkojen, tuntipalkkojen ja palkan- maksukausiin liittyvien lisäpalkkojen laskennan. syötetaan järjestelmään päätteen väl i tyksel lä. Palkkatapahtumat Syötön yhteydessä tarkistetaan henkilönumeron oikeellisuus henkilötiedostosta. Hen- kilöstöhallinnon ohjelmiston kautta syötetaan kutakin henkilöä koskevat tiedot laitteeseen, joita palkanlaskenta voi paivittain käyttää hyväkseen. tuntimäärät. järjestyksessä. Lisapalkkojen syötössä ohjelma laskee syötetyt Syötön jälkeen tulostetaan palkkatapahtumat henkilö- Takautuvien korvausten, takautuvien i käl isien laskentaa ja palkkakortin tulostusta varten säilytetään kunkin laskentakerran tapahtumat palkkalajeittain. käytettävissä olevan kapasiteetin mukaan. Sailytysaika sovitaan Palkkojen vienti kirjan- pitoon ja kustannuslaskentaan tehdään laitoskohtaisesti omina koko- naisuuksina kuntainliiton kaikkien laitosten yhdistetyn pal kanlas- kenta-ajon tuottamasta aineistosta. kolme tulostetta: Kirjanpi tovienteihin kuuluu

7 - pal kkala jiyhteenveto - palkkojen tilierittely konekielisessa muodossa Tulosteet laaditaan henkilökohtaisten pal kkatapahtumien sisal tam3n pal kkalaji koodin ja til ierittelyn perusteella. Pal kkalajiyhteen- vetoraportissa eri te1 laan kaikki pal kkalaji t ja niiden yhteissumma. Raportin otsikkoon tulostetaan pal kkakauden päiväys, numero, tosi- tenumero ja pal kkapussien numerosarjat, jotka si sal tavat eri.ttelyn. Palkkojen til ierittely- raportti laaditaan til ierittelyn perusteel- la laji te1 tuna til inumeron perusteella. Sama1 le til inumeroll e -. on usei ta tapahtumia. Raporti ssa esi tetaan ainoastaan yhtei ssumma ja jätetään pois ne tapahtumat, joille tiliä ei ole taydennetty. Palkkalaskennan tulosteet voidaan jakaa käyttötarpeen mukaisesti seuraavasti : d 1. tietyin aikavälein tuotettavat - pal kkaluokkapal kkojen siirto - pal kkalaskenta - kauden paï kkatapah tumi en poi sto - lomavuoden vaihteen nollaus 2. haluttaessa tuotettavat - henkilötietueiden 1 istaus - kauden pal kkatapahtumat - vakiopal kkatapahtumat - pal kkalajitapahtumat 3. palkkakauden tulosteet - pal kkalaskelmat - toi stuvaissuori tusten tapahtumaluettelo - palkkojen tilierittely - talousarvion suunni tteluraportti 1. - talousarvion suunni ttel uraportti 6. 4, kuukausittain tuotettavat - jäsenmaksut henkilöittain - jäsenmaksut liitoittain - KVTEL-päättyneet - jäsenmaksut 1/4-vuosi

8 5. tietyin aikavälein tuotettavat - pal kkakorttil istaus - tapahtumien kausi1 istaus - vuosilomalistaus - palkanlaskenta-ajon palautus - 1/2 vuoden ansio 6. haluttaessa kumulatiivisesta tiedostosta - talousarvion suunnitteluraportti 2. - talousarvion suunni ttel uraportti 3. - talousarvion suunnitteluraportti 4. - talousarvion suunnitteluraportti vuosittain marraskuussa tuotettavat - tilastokeskuksen pal kkatilasto 8. kalenterivuoden vaihteessa tuotettavat -KVTEL- pal kkai lmoi tus " - 1'1 - - II - II1 - pal kkailmoitus vakuutuslaitoksille - verokirjan liite - vuosi-ilmoituserittely - KVTEL - paattyneet työsuhteet 9. lomavuoden vaihteessa tuotettavat - vuosilomalistaus

9

10

Khall 1.8.2011 164, hyväksytty TALOUDENHOITOA JA HENKILÖSTÖN ASEMAA YM. KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT OHJEET

Khall 1.8.2011 164, hyväksytty TALOUDENHOITOA JA HENKILÖSTÖN ASEMAA YM. KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT OHJEET Khall 1.8.2011 164, hyväksytty LAPINLAHDEN KUNTA TALOUDENHOITOA JA HENKILÖSTÖN ASEMAA YM. KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT OHJEET 1. Talousarvio 1.1. Talousarvion valmisteluohje Talousarvion valmistelua varten hallintokunnille

Lisätiedot

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus Tekninen lautakunta 23 18.02.2014 Tilahankkeiden elinkaaritoteutus 111/10.03.02/2014 Mäntsälän kunnassa on vahvan väestökasvun seurauksena muodostunut mer kit tä vä investointitarve. Vuosien 2014 2020

Lisätiedot

Myyntireskontra. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Myyntireskontra. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Myyntireskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Myyntireskontra...3 1.1 Myyntireskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Aloitusohjeita myyntireskontran käyttäjälle...4

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Talousarvion sitovuus

Talousarvion sitovuus Lautakunnat ja muut kaupungin viranomaiset VUODEN 2012 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kaupunginvaltuusto on 20.12.2011 :ssä 69 hyväksynyt vuoden 2012 talousarvion. Vuoden 2007 alussa voimaan tulleen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

LIITE 2. Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden. organisointia koskeva jatkoselvitys. Länsi-Suomen aluevankilan loppuraportti

LIITE 2. Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden. organisointia koskeva jatkoselvitys. Länsi-Suomen aluevankilan loppuraportti LIITE 2 Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden organisointia koskeva jatkoselvitys Länsi-Suomen aluevankilan loppuraportti 29.3.2004 1 1.1 Johdanto Selvityksen kohteena olevan tulevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.03.2010 kello 18:00-19:27 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013

Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013 Hallitus 360 20.09.2013 Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013 H 360 (Valmistelijat: vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kainulainen ja pal ve lu suun nit te li ja Seija Sa lomaa) Kainuun

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 Sastamalan kaupunginvaltuusto 15.12.2008 AIKA 15.12.2008 klo 9:00 PAIKKA Sylvään koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sonet. Alv-prosenttien muutokset 1.1.2013 Aikasidonnaiset arvonlisäverokantatiedot 5.11.2012 1 (47)

Sonet. Alv-prosenttien muutokset 1.1.2013 Aikasidonnaiset arvonlisäverokantatiedot 5.11.2012 1 (47) Sonet Alv-prosenttien muutokset 1.1.2013 Aikasidonnaiset arvonlisäverokantatiedot 5.11.2012 1 (47) 1 YLEISTÄ 4 1.1 _ Huomioitavaa... 5 2 PERUSTIEDOT 6 2.1 _ Uusien tietojen antaminen Alv-kantatunnukselle...

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esittelyosa:

Sivistyslautakunnan esittelyosa: Sivistyslautakunta 24 25.03.2014 TUNTIOPETTAJA LISA POHJOLAN OIKAISUVAATIMUS Sivistyslautakunta 24 Tuntiopettaja Lisa Pohjola on jättänyt 14.3.2014 saapuneen oi kai su vaati muk sen rehtori Merja Heinäahon

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Perusturvalautakunta 68 30.09.2014 Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet PETUR 68 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2015 talousarvioesityksen se kä

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi

Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 109 21.08.2012 Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu 154/331/2012 YLK 109 Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi Lautakunnan

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 15.12.2014 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 Kaupunginhallitus päätti 16.9.2014. että Oriveden kaupunki aloittaa ko ko hen ki lö kun

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 1 Taseri 6.0 Käyttöohje Taseri 6.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 59 04.03.2014 Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 85/06.00/2014 Khall 59 Valmistelija va. kunnanjohtaja Marjatta Laukkanen,

Lisätiedot

1 Painikkeet. 1 Yritykset 2 Asetukset. Yrityksen tiedot Myyntilaskun asetukset... 7

1 Painikkeet. 1 Yritykset 2 Asetukset. Yrityksen tiedot Myyntilaskun asetukset... 7 Contents I Table of Contents Part I 1 1 Painikkeet... 1 Part II Yritys 2 1 Yritykset... 3 2 Asetukset... 4... 4 Yrityksen tiedot... 5 Myyntilaskun asetukset... 7 Ohjelm an asetukset Oletustiliöinnit...

Lisätiedot