MARJATILAN KIRJANPITO- OHJELMISTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MARJATILAN KIRJANPITO- OHJELMISTO"

Transkriptio

1 Esa Hill Versio: Ohjaaja: Martti Mustonen VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Esa Hill MARJATILAN KIRJANPITO- OHJELMISTO Tekniikka ja liikenne 2003

2 2 SISÄLLYS...2 ALKUSANAT... 5 TIIVISTELMÄ...6 ABSTRACT JOHDANTO ESITUTKIMUS Teoriaa Ohjelmiston tapahtumat Tapahtumista tallennettavat tiedot Työntekijä Lajike Poiminta Myynti Muut meno/tulo-tapahtumat Muistiinpanot Lisätapahtumien lisäys Ulkopuolisen varaston tapahtumat Palkan laskeminen ja siihen liittyvät kulut Arvonlisäveron laskeminen Tulosteet Maksukuitti Palkanmaksutositteet Raportit yhteenvedoista VAATIMUS MÄÄRITTELY...16

3 3 3.1.Yleiskuvaus Toiminnot Ulkoiset liittymät Muut toiminnot Laatusuunnitelmat TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY Tiedot ja tietokanta Tietokanta Ohjelmiston resurssitiedostot Toiminnot Lajikkeen lisäys Lajikkeen muokkaus Lajikkeen poisto Lajikkeiden selaus Lajikkeen statistiikka Vakioiden asettaminen Uuden satokauden lisääminen Ohjelmiston rakenne Muut ominaisuudet Suorituskyky Käytettävyys Toipuminen virhetilanteista Turvallisuus Ylläpidettävyys Siirrettävyys...40

4 4 5.OHJELMISTON TOIMINTA Ohjelmiston käynnistys ja uuden tietokannan luominen Tietojen lisääminen Tietojen selaus Tietueen poisto Statistiikkojen käyttö TESTAUS Testaustapa Testauslaitteisto ja ohjelmisto Testaustulokset LOPPUSANAT...51 LÄHDELUETTELO LIITELUETTELO...54

5 5 ALKUSANAT Tämä opinnäytetyö on suoritettu Vaasan ammattikorkeakoulussa elektroniikan ja tietotekniikan koulutusohjelmassa Vaasassa. Opinnäytetyön valvojana toimi Lehtori Martti Mustonen. Opinnäytetyö on suoritettu kevään 2003 aikana. Vaasa, Esa Hill

6 6 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Elektroniikan ja tietotekniikan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Opinnäytetyön nimi Esa Hill Vuosi 2003 Kieli Sivumäärä Ohjaaja Marjatilan kirjanpito-ohjelmisto suomi liitettä Martti Mustonen Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda ohjelmisto marjatilan kirjanpitoon. Idea aiheeseen tuli omasta tarpeesta tällaiseen ohjelmistoon. Työn tavoitteena oli luoda ohjelmisto, jolla voidaan tallentaa kaikki tieto sadon korjuusta (poiminnasta) ja myynnistä sekä luoda näistä tiedoista yhteenvetoja. Perusajatuksena ohjelmiston suunnittelussa oli se, että sato pitää korjata käsin. Tämä johtaa siihen, että tarvitaan ulkopuolisia työntekijöitä, joiden palkka maksetaan poimitun määrän perusteella. Tiedot jokaisesta poiminta tapahtumasta pitää tallentaa tarkkaan, että palkanmaksu voidaan suorittaa oikein. Toisena perusajatuksena oli se, että tilalta myydään marjaa myös suoraan yksittäisille kuluttajille. Näistäkin tapahtumista pitää olla tarkka kirjanpito, että arvonlisäveromaksu voidaan suorittaa oikein. Ohjelmiston tarkoituksena ei ole olla ns. täysiverinen kirjanpito-ohjelma, vaan toimia aputyökaluna tilan koko kirjanpitoa varten. Ohjelmistossa olevat tapahtumat ja parametrit sekä koko toimintalogiikka perustuu omiin kokemuksiin marjatilanpidosta. Opinnäytetyön tuloksena syntyi ohjelmisto, jossa on yli kolmekymmentä erilaista käyttöliittymää ja tietokanta, jossa on yksitoista taulua. Ohjelmasta voidaan tulostaa kahdeksan erilaista tulostetta ja tutkia kymmentä eri kaaviota. UDK 004.4, Asiasanat Kirjanpito-ohjelmisto, Java

7 7 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Elektroniikan ja tietotekniikan koulutusohjelma ABSTRACT Author Topic Esa Hill Year 2003 Language Pages Name of Supervisor Accounting Software for Berry Farms Finnish appendices Martti Mustonen The aim of the study was to produce customized accounting software for berry farms. The main purpose of the thesis was to create software, which could be used to record all data of all gatherings and sales. The purpose of the software is not to be true accounting software, but to serve as a helpful tool. The user is able to add all varieties and also the possible employees the farm needs for harvesting to the software. Then the user can add gathering events and sale events. The user is also able to add exports and sales from other than the farm s own warehouse (for example cooperative society s warehouse). The software has also a possibility to add other user defined incomes and expenses. From all these events the software is able to calculate statistics, for example, the value of sales and wages. This gives a chance for the user to observe the berry productions profitability. The statistics are shown either in the customized user interfaces, tables or in charts. The user can print receipts from sales and the data from statistics or just all events. The software calculates taxes to be paid of the wages that are required and specifies them in own fields. It also specifies VAT s share from the sales. This information can be printed out and user can use them in the actual accounting. The software was programmed with Java and made JRE1.3.1 and JRE1.4.1 compatible. Microsoft Access was used to create the database for the software. The software can be easily moved, for example, from a desktop to a laptop if it is used, for example, in warehouse where the employees bring harvest to be weighted. The software is Windows98SE and Windows2000 compatible. It is most likely also compatible with newer versions of Windows, but it has not been tested. The software uses two outside packages, TableLayout.jar and JFreeChart.jar. The one mentioned first is used in building the user interface and the latter is used for displaying charts.

8 8 UDK 004.4, Keywords Accounting Software, Java 1. JOHDANTO Projektin tarkoituksena on luoda kirjanpito-ohjelmisto ns. marjatilan vaatimuksiin. Ohjelmistolla on tarkoitus pystyä ylläpitämään tietoa kaikista menoista ja tuloista, joita syntyy juuri tilan marjatuotannossa. Ohjelmassa on tosin mahdollisuus lisätä myös muita mahdollisia meno- ja tulokohteita. Syötetyistä tiedoista ohjelma luo informatiivisia statistiikkoja. Statistiikoilla tässä tarkoitetaan tilastoja ja yhteenvetoja, jotka on laskettu syötetyistä tapahtumista. Statistiikat näytetään taulukkoina, kaavioina ja erillisinä käyttöliittyminä, joita käyttäjä voi tulostaa. Ohjelmistolla voidaan tallentaa tietokantaan lajikkeiden tuottamat sadot. Nämä tallennetaan yksittäisinä poiminta tapahtumina, joita suorittavat järjestelmään syötetyt työntekijät. Ohjelmistolla voidaan tallentaa tilalta tapahtuvia myyntejä, joko tilan varastosta tai itsepoimien tapahtuvia, sekä tulostaa näistä maksukuitteja. Kuiteissa on tilan yhteystiedot sekä myyty lajike, hinta ja summat sekä myös arvonlisäveron osuus. Ohjelmistolla voidaan pitää yllä rekisteriä tuotteiden määristä varastossa. Siinä voidaan eritellä oman varaston ja mahdollisen ulkopuolisen (esim. osuuskunnan tai vuokratun) varaston määrät. Ulkopuoliseen varastoon voidaan tehdä vientejä sekä myyntejä sieltä. Lisäksi on mahdollisuus tehdä poistoja ulkopuolisesta varastosta. Ohjelmistossa on kaksi tilaa, pääkäyttäjä- ja käyttäjä-tilat. Pääkäyttäjä tilassa käyttäjä voi käyttää kaikkia ohjelmiston toimintoja. Käyttäjä-tilassa käyttäjä voi vain lisätä poimintoja, myyntejä sekä tulostaa myyntikuitin. Tämä jako on tehty sen takia, että ohjelmalla on todennäköisesti useampia käyttäjiä (esim. kukin poimija voi lisätä itse omat poimintansa) ja tällöin kukin heistä voisi katsoa esim. myyntimäärät. Tilan omistaja ei välttämättä halua pitää tällaisia tietoja julkisena.

9 9 Ohjelmisto on tehty täysin siirrettäväksi. Tällöin sama ohjelma voidaan siirtää tietokoneesta toiseen ilman mitään asentamisia tai ohjelmaa voidaan ajaa vaikka siirrettävältä medialta, johon voidaan kirjoittaa (esim. zip-levy). 2. ESITUTKIMUS 2.1. Teoriaa Idea tähän ohjelmistoon syntyi omasta tarpeesta, koska vastaavia ohjelmia ei ollut tarjolla. En ainakaan löytänyt juuri tähän tarkoitukseen tehtyjä ohjelmia. Maatiloille suunnattuja kirjanpito-ohjelmia on useita, mutta ne ovat suunnattu pääasiassa tavalliseen viljelyyn (vilja, heinä jne.). Marjatilan toiminnassa on erilaista se, että siinä tarvitaan yleensä useita ulkopuolisia työntekijöitä vain sadonkorjuun aikaan ja nämä henkilöt saavat yleensä palkan ahkeruuden perusteella, jolloin palkka maksetaan yleensä poimittu määrä (esim. kg) kerrottuna lajikkeesta maksettavalla palkalla (esim. /kg). Tässä tilanteessa on tarpeellista pitää erittäin tarkkaa kirjanpitoa, että palkanmaksu voidaan suorittaa virheettä. Yleensä marjatiloilta myydään myös suoraan lajikkeiden satoa, joko itsepoimien tai valmiiksi poimittuna. Näistäkin tapahtumista on tarpeen saada tiedot talteen, että voidaan tarkastella toiminnan kannattavuutta ja maksaa myynnistä koituva arvonlisävero oikein. Tässä ohjelmassa on tarkoitus yhdistää nämä kolme tapahtumaa (poiminta, myynti ja palkanmaksu) yhteen ja antaa niistä tilastotietoa käyttäjälle. Ohjelman ei ole tarkoitus olla koko tilan täydellinen kirjanpito-ohjelma, vaan olla apuna toiminnasta syntyvän tiedon tallettamisessa. Talletetuista tiedoista käyttäjä voi tulostaa raportteja esimerkiksi maksetuista palkoista ja arvonlisäveroista ja luoda näistä viralliset dokumentit.

10 Ohjelmiston tapahtumat Ohjelmistossa on seuraavia tapahtumien pääkohtia: työntekijä, lajike, poiminta, myynti, muistiinpanot, varasto sekä muut meno- ja tulotapahtumat. Jokaiselle näistä on seuraavat tapahtumat lisäys, poisto ja selaus sekä statistiikkojen selaus. Muistiinpanoilla ei ole kuin lisäys- ja selaus- tapahtumat. Kaikista näistä pääkohdista voidaan tehdä tulostuksia. Statistiikoista voidaan tulostaa raportteja ja itse tapahtumista voidaan tulostaa listoja Tapahtumista tallennettavat tiedot Työntekijä Työntekijöistä on tarpeen tallentaa perusasioita kuten nimi, osoite, sosiaaliturvatunnus, puhelinnumero ja tilinumero sekä veroprosentti, joita käytetään palkan maksamisessa. Lisäksi työntekijästä voidaan tallentaa muuta tietoa kenttä sekä merkintä, maksetaanko työntekijälle palkka Lajike Lajikkeesta on tarpeen tallentaa nimike, valmiiksi poimittuna myyntihinta, itsepoimien myyntihinta, summa, joka maksetaan poimijalle per yksikkö (esim. euroa/kg tai euroa/litra), sekä yksikkö, jolla lajiketta käsitellään (esim. litra tai kilo). Lisäksi myös lajikkeesta voidaan tallentaa muuta tietoa kenttä ja sitä istutettu määrä (kappaletta) sekä istutusvuosi Poiminta Poiminta tapahtumasta tulee tallentaa seuraavat tiedot: poimittu määrä, poimittu lajike, poimija(työntekijä) sekä päivä, jolloin poiminta on tapahtunut.

11 Myynti Myynti tapahtumasta tallennetaan seuraavat tiedot myyty määrä, myyty lajike, myyntipäivämäärä sekä tieto, onko kyseessä itsepoiminta vai omasta varastosta myynti. Lisäksi jos ostaja on työntekijä ja osto halutaan vähentää palkasta, voidaan siitä tehdä merkintä tietokantaan. Tällöin pitää myös tallentaa tieto kyseisestä työntekijästä. Lisäinformaationa tallennetaan vielä maksutapa. Samassa tapahtumassa voidaan myös lisätä ulkopuolisesta varastosta myyntitapahtuma. Siitä tallennetaan myyty määrä, myyty lajike, myyntipäivämäärä ja myyntihinta. Tämä hinta ei ole sama kuin suoraan tilalta tapahtuvassa myynnissä, koska asiakkaana on yritys ja tällöin hinta voi vaihdella. Tästä tapahtumasta voidaan myös tallentaa muuta tietoa - kenttä Muut meno/tulo-tapahtumat Muissa meno/tulo-tapahtumissa voidaan tallentaa käyttäjän ennalta määräämiä tapahtumia, esimerkiksi muita palkkakuluja, polttoaine- tai lannoitekuluja. Niistä tallennetaan tiedot summa, päivämäärä ja meno/tulokohde sekä mahdollinen muuta tietoa -kenttä Muistiinpanot Tämän tapahtuman tarkoituksena on antaa käyttäjälle mahdollisuus lisätä muistiinpanoja haluamistaan asioista. Muistiinpanosta tallennetaan päivämäärä, viite sekä itse muistiinpano, joka voi olla maksimissaan merkkiä pitkä.

12 Lisätapahtumien lisäys Tässä tapahtumassa käyttäjä voi lisätä omia tapahtumiaan. Niistä tallennetaan vain nimike (esim. palkka tai polttoaine). Nimike vielä eritellään joko menoksi tai tuloksi tietokantaan Ulkopuolisen varaston tapahtumat Varaston tapahtumilla voidaan pitää tietoa yllä siitä, kuinka paljon tuotteita on ulkopuolisessa varastossa (esim. osuuskunnan varastossa). Tapahtumassa voidaan tehdä joko varastoon vientejä tai varastosta poistoja. Jälkimmäinen tehdään vain, jos jostain syystä varastosta joudutaan tuomaan takaisin tilan omaan varastoon tai jostain syystä tuote on päässyt pilaantumaan varastossa ja poistetaan sieltä. Ulkopuolisesta varastosta tapahtuvia myyntejä ei saa enää poistaa tällä tapahtumalla. Niiden ylläpito hallitaan myynti-tapahtumissa Palkan laskeminen ja siihen liittyvät kulut Työntekijän palkan laskemisessa otetaan huomioon hänen poimimansa lajikkeet, määrät sekä summat mitä maksetaan poimitulta yksiköltä. Lisäksi tästä summasta vähennetään mahdolliset työntekijän itselleen ostamat määrät. Näistä saada summa, josta vielä vähennetään verot, eläkevakuutusmaksu ja työttömyysturvamaksu. Maksut lasketaan bruttopalkasta ja vähennetään nettopalkasta ennakonpidätyksen toimittamisen jälkeen. Veroprosentti määräytyy työntekijän omasta tilanteesta ja on oltava hänen ilmoittamansa. Sosiaaliturvamaksu määräytyy yrityksen/tilan mukaan ja sen maksu kuuluu yritykselle. Eläkevakuutusmaksu ja työttömyysturvamaksu ovat kiinteät. Nämä kolme arvoa määräytyvät verohallituksen määräysten mukaan [2]. Alla laskuesimerkki (prosenttiluvuista osa vaihtuu yrityskohtaisesti ja tapaturmavakuutusmaksu on vakuutusyhtiö kohtainen):

13 13 Työntekijälle maksettava palkka sekä palkasta perittävät verot: Poimittu määrä = 300 kg, palkka/kilo 2.5 /kg Palkka = 300 kg * 2,5 /kg = 750 Poimijan veroprosentti = 35 % Veronosuus palkasta = 750 * (35%/100) = 262,5 Eläkevakuutusmaksuprosentti = 4,6 % Työttömyysvakuutusmaksuprosentti = 0,2 % Perittävät maksut prosentti yhteensä = 4,8 % Nettopalkasta perittävä summa = (750 ) * (4,8%/100) = 36,00 Maksettava palkka = (36, ,5 ) = 451,5 Verohallinnolle maksettavat työnantajan osuudet: Sosiaaliturvamaksu = 2,964 % = 750 * (2,964%/100) = 22,23 Eläkevakuutusmaksu = 17,6 % = 750 * (17,6%/100) =132,0 Työttömyysvakuutusmaksu = 0,6 % = 750 * (0,6%/100) = 4,5 Tapaturmavakuutusmaksu = 1,1 % = 750 * (1,1%/100) = 8,25 Ryhmähenkivakuutusmaksu = 0,081 % = 750 * (0,081%/100) = 0,61 Yhteensä = 22,345 % = 750 * (22,345%/100) = 167,59 YHTEENVETO: Työntekijälle maksettava palkka = 451,5 Työntekijän palkasta perittävät sivukulut ja ennakko = 298,5 Työnantajan maksettavat sivukulut = 167,59 [2] Työnantajien eläke- ja vakuutusmaksuja Arvonlisäveron laskeminen Kaikista myynneistä tulee maksaa arvonlisävero. Marjatilan tuotteilla, eli elintarvikkeilla tämä on 17% (vuonna 2003). Asiakkaalta veloitetaan koko bruttosumma ja tilanomistaja maksaa alv:n osuuden valtiolle [1]. Alv:n osuus lasketaan esimerkiksi näin: Myynnin arvo = 10 kg á 10 /kg = 100 Alv:n osuus (17%) = 100 * 0,17 = 17 Veroton hinta = = 83

14 14 [1] Aloittavan yrittäjän alv-kysymyksiä 2.6. Tulosteet Ohjelmiston jokainen tapahtuma voidaan tulostaa paperille. Myynti-tapahtumasta voidaan tulostaa ostotilanteessa maksukuitti. Ohjelmiston selaus-käyttöliittymistä voidaan tulostaa kaikki perustapahtumat. Statistiikka-käyttöliittymistä voidaan tulostaa perustapahtumista laskettuja yhteenvetoja. Luvuissa on esitelty muutama tuloste. Jokaiseen tulosteeseen tulee ylä- ja alatunniste. Ylätunnisteessa on tilan nimi, tulosteen otsikko sekä päivä ja kellon aika, jolloin tulostus on tapahtunut. Alatunnisteessa on tilan nimi, lähiosoite, postiosoite, lankapuhelinnumero, matkapuhelinnumero 1, matkapuhelinnumero 2, tilan Internet-sivujen osoite, tilan sähköpostiosoite sekä tilan y-tunnus Maksukuitti Maksukuitissa tulostetaan ylä- ja alatunnisteitten lisäksi lajikkeen nimi, maksutapa, myynti hinta/yksikkö (esim. /kg), myyty määrä sekä summa. Summasta eritelleen vielä alv:n osuus, pyöristys, sekä maksettava summa, joka on pyöristetty lähimpään viiteen senttiin (0,05 ). Esimerkkituloste on liitteessä Palkanmaksutositteet Palkanmaksutositteita on kaksi. Ensimmäisessä tositteessa on taulukossa kaikkien työntekijöitten palkkatiedot. Taulukossa on eriteltynä työntekijän nimi, tieto siitä onko palkka maksettu, bruttopalkka, ennakon osuus, työntekijän verohallinnolle maksettavat palkan sivukulut, työnantajan verohallinnolle maksettavat palkan sivukulut sekä nettopalkka. Taulukon jälkeen on yhteenveto edellä mainituista

15 15 summista, sekä kenttä jossa on laskettu yhteen kaikki työnantajalle koituvat palkkakulut. Esimerkkituloste on liittessä 2. Toisessa tositteessa on vain yhden työntekijän palkkatiedot. Tulosteessa on eriteltynä työntekijän nimi, henkilötunnus, lankapuhelinnumero, matkapuhelinnumero, tilinumero sekä veroprosentti. Palkkatiedoista tulostetaan bruttopalkka, ennakon osuus, sivukulut sekä nettopalkka. Esimerkkituloste on liittessä Raportit yhteenvedoista Jokaisesta statistiikka-käyttöliittymästä on oma tuloste Yhteensä statistiikkatulosteita on seitsemän (mukaan lukien palkanmaksutositteet). Tässä dokumentaatiossa esitän kuitenkin vain yhden statistiikka-tulosteen (palkanmaksutositteiden lisäksi). Lajikkeiden statistiikka-tulosteessa on seuraavat tiedot: lajikkeen nimi, sadon määrä suhteessa puskien määrään, lajikkeen ikä, hinta myydessä omasta varastosta, hinta itsepoimien sekä palkka mikä maksetaan poimitusta määrästä. Varsinaisia tilastotietoja ovat myyty määrä itsepoimien, myyty määrä tilan varastosta, myyty määrä ulkopuolisesta varastosta, määrä omassa varastossa, määrä ulkopuolisessa varastossa, sadon kokonaismäärä, myyty kokonaismäärä, alv:n osuus myynnistä ja myyntitulo, josta on vähennetty alv:n osuus. Esimerkkituloste on liittessä

16 16 3. VAATIMUS MÄÄRITTELY 3.1. Yleiskuvaus Ohjelmisto tullaan toteuttamaan Java-kielellä ja se tulee olemaan JRE yhteensopiva. Ohjelman tietokantana käytetään MS Access -ohjelmistolla luotua tietokantaa. Lisäksi ohjelmassa käytetään TableLayout.jar-pakettia käyttöliittymän komponenttina sekä luokkia TableSorter- ja TableMaptaulukkojen järjestämisessä. Ne ovat Sun Microsystems -yhtiön omistamia luokkia. Nämä kaksi luokkaa tulevat j2dk1.4.1_01:n mukana (olen joutunut muokkaamaan TableSorter- luokkaa, joten se ei ole alkuperäisessä muodossaan). TableLayout.jar on saatavilla Sunin Internet-sivuilta [4]. Kuvaajien piirtoon ohjelmassa käytetään jfreechart jar-pakettia. Jotta tämä JFreeChart toimisi, tarvitaan edellä mainitun paketin lisäksi jcommon jar-paketti. Tämä tulee JFreeChartin mukana. JFreeChart on Open Source projekti, joka on vapaasti ladattavissa GNU Lesser General Public Licence mukaisesti Simba Management Limitedin Internet-sivuilta [3]. Ohjelmisto tullaan tekemään mahdollisemman helppokäyttöiseksi. Käyttöliittymät pidetään mahdollisimman yksinkertaisina ja käyttäjän tekemistä virheistä pyritään ilmoittamaan mahdollisimman selkeästi. Kaikki odotettavissa olevat poikkeukset otetaan kiinni ja käsitellään niitä varten luodussa luokassa. Ohjelmiston toimivuus taataan Windows 2000 ja 98 käyttöjärjestelmissä, joissa on onnistuneesti asennettuna JRE Testaamalla todetaan sovelluksen toimivuus myös JRE 1.4.1:ssä. [3] <URL:

17 [4] <URL:http://java.sun.com/products/jfc/tsc/articles/tablelayout/> 17

18 Toiminnot Taulukossa 1 on lueteltuna päätoiminnot, jotka ovat ohjelmistossa. Listassa toiminnot ovat hieman yhdisteltyinä esim. lisäys, poisto ja muokkaus ovat omia toimintojaan, mutta tässä listauksessa ne ovat merkitty yhdeksi tilan säästämiseksi. Taulukko 1. Ohjelmiston toiminnot Toiminto Aste T01 Lajikkeen lisäys/poisto/muokkaus 1 T02 Lajikkeiden selaus 1 T03 Lajikkeiden statiikkojen selaus 1 T04 Lajikkeiden statiikkojen tulostus 1 T05 Työntekijän lisäys/poisto/muokkaus 1 T06 Työntekijöiden selaus 1 T07 Työntekijöiden statiikkojen selaus (poiminnat, palkka) 1 T08 Työntekijöiden statiikkojen tulostus (poiminnat, palkka) 1 T09 Poimintatapahtuman lisäys/poisto 1 T10 Poimintatapahtumien selaus 1 T11 Poimintatapahtumien statiikkojen selaus 1 T12 Poimintatapahtumien statiikkojen tulostus 1 T13 Myyntitapahtuman lisäys/poisto 1 T14 Myyntitapahtumien selaus 1 T15 Myyntitapahtumien statiikkojen selaus 1 T16 Myyntitapahtumien statiikkojen tulostus 1 T17 Muun tapahtuman lisäys/poisto/muokkaus 1 T18 Muun tapahtuman selaus 1 T19 Muitten tapahtumien statiikkojen selaus 1 T20 Muitten tapahtumien statiikkojen tulostus 1 T21 Muistiinpanon lisäys/poisto/muokkaus 1 T22 Muistiinpanon selaus 1 T23 Varastoon vienti/poisto - tapahtuman lisäys/poisto/muokkaus 1 T24 Varastoon vienti/poisto tapahtumien selaus 1 T25 Varastoon vienti/poisto tapahtuman tulostus 1 T26 Vakioiden, meno/tulokohteitten, tilan tietojen asettaminen. 1 T27 Uuden satokauden luonti(uusi tyhjä tietokanta) 1 L1 Apua toiminto 3 L2 Käyttöliittymän kielenvaihto 9 M1 Zoom-toiminto 1 Tunnusten merkitys: T = Toteutettava ominaisuus (prioriteetti korkea) L = Lisäominaisuudet (prioriteetti merkittävä) M = Muut mahdolliset toiminnallisuudet (prioriteetti matala)

19 Ulkoiset liittymät Ohjelmistolla ei ole ulkoisia liittymiä. Ainoa rajapinta on ohjelmiston ja tietokannan välissä, joka toimii JDBC-ajurin välityksellä Muut toiminnot Ohjelmistossa ei ole muita erityisiä toimintoja taulukossa 1 mainittujen lisäksi Laatusuunnitelmat Ohjelmisto pyritään tekemään yksinkertaiseksi ja loogiseksi käyttää. Ohjelmisto toteutetaan niin, että kaikissa mahdollisissa poikkeuksissa, mitä käyttäjä voi (suoraan tämän ohjelmiston sisällä) aiheuttaa, että ne eivät aiheuta ohjelmiston kaatumista tai tiedon menetystä.

20 20 4. TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY 4.1. Tiedot ja tietokanta Tietokanta MS Access -tietokanta valittiin käytettäväksi, koska se oli yksinkertaisimmin otettavissa käyttöön ja silti ominaisuuksiltaan tarpeeksi hyvä tähän ohjelmistoon. Ohjelman tietokannan ei tarvitse olla käsiteltävissä tietoverkosta, jolloin varsinaista tietokantapalvelinta ei tarvita. Tietokanta on niin sanotusti lokaali. Ennen tätä huomiota testasin mysql-tietokannan soveltuvuutta ohjelmistoon. Ohjelmassa luodaan aina uudelle satokaudelle uusi tietokanta, joka on kopio tyhjästä tietokannasta. Tässä MS Accessin käyttö oli paras vaihtoehto, koska käytännössä tämä tietokanta on vain yksi tiedosto, josta on helppo tehdä kopio Tietokannan luonti Tietokanta luotiin MS Access ohjelmistolla. Tätä ennen suunnittelin kannan taulut Excel-taulukkoon. Tietokannassa on yksitoista taulua, joista osa on perustietoja varten ja osaan lisätään varsinaisten tapahtumien tiedot. Perustietotauluja ovat poimija, lajike, menokohteet ja tulokohteet. Tapahtumia lisätään tauluihin myynti, myynti_palkasta, meno, tulo, poiminta ja varasto. Tietokannan taulut luotiin tekemälläni Java-luokalla, eikä itse MS Accessillä. Tällä tavoin pystyin tarvittaessa helposti luomaan taulut uudestaan. Yhteytenä tietokantaan ohjelmassa toimii JDBC-ajuri. Ohjelman alustuksessa luodaan yhteysolio java.sql.connection-luokasta. Tätä yhteysluokkaa siirrellään ohjelmassa aina sitä tarvitsevalle käyttöliittymällä.

21 Ohjelmiston resurssitiedostot database.properties Tiedostossa database.properties on tieto siitä, mitä satokausi tietokantoja ohjelmistolla on käytettävissä. Jokaisesta satokaudesta tehdään oma tietokanta omaan hakemistoon ja tieto sen olemassa olosta kirjoitetaan tähän tiedostoon. Tietokannan tunnisteena toimii satokauden vuosiluku. Tämän tiedoston sisältö voi olla esimerkiksi seuraavanlainen: jne farminfo.properties Tiedostossa farminfo.properties pidetään yllä vakiotietoja, joita käytetään ohjelmassa. Tiedostossa on esimerkiksi yrityksen/maatilan nimi, osoitteet, puhelinnumerot sekä muita vastaavia tietoja joita tarvitaan ohjelmassa. Liittessä 5 esimerkki miltä tiedosto voi näyttää constant.properties Tiedostossa constant.properties on palkanlaskentaan ja arvonlisäveron lasketaan tarvittavat luvut. Tämä tiedosto on satokausikohtainen ja siitä tehdään samalla kopio tai luodaan uusi jokaista uutta tietokantaa kohden. Nämä arvot muuttuvat joka vuosi ja edellisenkin satokauden arvot halutaan pitää tallessa, jotta myöhemminkin voidaan esim. tulostaa oikeat tiedot menneistä satokausista. Liittessä 6 tiedoston sisältö oikeilla arvoilla (vuonna 2003).

22 maki_fi.properties Tiedostossa maki_fi.properties pidetään käyttöliittymäkomponenttien tekstit kielenmukaisesti. Otsikon nimisessä tiedostosta löytyy suomenkieliset tekstit. Jos haluttaisiin ohjelmasta vaikka ruotsinkielinen, tarvitaan siihen vain tehdä maki_se.properties-niminen tiedosto. Tällä tavalla toimittuna ohjelmasta voidaan tehdä minkä kielinen tahansa. Tekstit on tallennettu tähän tiedostoon seuraavalla tavalla: EXIT=Sulje OPEN=Avaa FAILED_PRODUCT_SAVE=Lajikkeen tallennus epäonnistui! languages.properties Tiedostossa languages.properties pidetään yllä listaa mahdollisista käyttöliittymän tekstien kielivaihtoehdoista. Ensin tiedostossa on lyhenteet kielistä ja sen jälkeen koko kielennimi jokaisella vaihtoehdon kielellä. Seuraavassa on esimerkki tiedoston sisällöstä: fi uk --- Suomi Englanti --- Finnish English settings.properties Tiedostossa settings.properties on talletettuna ohjelman eri asetuksi. Tiedostossa on esimerkiksi vuosiraja mitä ohjelmassa käytetään. Vuosirajalla tarkoitetaan sitä, että esim. myynti-tapahtuman tallennuksessa annetaan päiväys. Päiväyksen antamista varten käyttöliittymässä on yhdistelmäruudut (combobox) päivä,

23 23 kuukausi ja vuosi. Vuodelle tarvitaan jokin raja ja sitä tarkoitetaan tällä vuosirajalla. Lisäksi tähän tiedostoon tallennetaan ohjelmassa käytettävä salasana, kuitenkin muokattuna sellaiseen muotoon, ettei sitä suoraan voi käyttää sisäänkirjautumisessa sellaisenaan Toiminnot Yleistä Luvusta eteenpäin on esitelty ohjelman toimintojen arkkitehtuuri ja toimintalogiikka. Kaikkia toimintoja ei esitellä, koska niiden rakenne ja toimintalogiikka on sama, pääasiallisesti vain parametrit muuttuvat luokkien tarpeitten mukaan. Luvussa on esiteltynä lajikkeen lisäys, poisto, muokkaus ja selaus toiminnot. Työntekijän, poimintojen, myyntien, muistiinpanojen, muut meno/tulotapahtumien sekä varaston tapahtumat toimivat samanlaisella logiikalla ja niiden rakenne on sama. Lisäksi on esitelty vakioiden asettamisen tapahtumat sekä uuden satokauden luominen. Sekvenssikaavioista on riisuttu suurin osa tapahtumista pois, jotta ne saataisiin tulostettua yhdelle A4-paperille. Varsinkin parametrien asettaminen ja hakeminen set- ja get-metodeilla on jätetty vain muutamaan ensimmäiseen koodissa olleeseen. Näiden sekvenssikaavioiden tarkoitus ei ole kertoa tarkasti kuinka ohjelma toimii, vaan antaa näkemys toimintalogiikasta ohjelman eri osissa Lajikkeen lisäys Lajikkeen lisäykseen käytetään ProductUI-luokkaa. Samalla luokalla voidaan myös selata, poistaa ja muokata lajikkeita.

24 Esiehdot ja luokalle alustuksessa annettavat parametrit Luokalle (ProductUI) tulee antaa alustuksessa yhteysolio (java.sql.connection), jolla voidaan ottaa yhteys tietokantaan ja suorittaa varsinainen tietojen tallennus. Yhteysolio täytyy olla alustettuna ja toimintavalmis Tallennettavat parametrit Lajikkeen lisäyksessä tarvitaan seuraavat pakolliset parametrit: lajikkeen nimi, yksikkö (esim. kiloa tai litraa), hinta itsepoimien, hinta omasta varastosta myydessä, palkka joka maksetaan poimijalle (euroa/yksikkö), määrä jota lajiketta on istutettu (kpl) sekä istutusvuosi. Lisäksi on mahdollista lisätä muuta tietoa -kenttä lisäinformaationa lajikkeesta Toiminnan kuvausta Kun käyttäjä on antanut luvussa mainitut tiedot ja antaa komennon tallentaa/lisätä lajike, luokka (ProductUI) tarkistaa tietojen oikeellisuuden. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että String-tyyppiset kentät (esim. lajikkeen nimi) eivät ole tyhjiä ja double-tyyppiset (esim. hinnat) ovat todellakin lukuja. Jos näin ei ole, ohjelma ilmoittaa siitä käyttäjälle ja keskeyttää tallennusprosessin. Kun tiedot ovat kunnollisia ProductUI-luokassa luodaan olio Businesslogic-tason Product-luokasta. Tälle oliolle annetaan yhteysolio alustuksessa ja sen jälkeen tallennettavat parametrit sijoitetaan sen muuttujiin set-metodeilla. Tämän jälkeen kutsutaan tehdyn olion save()-metodia. Tämä metodi luo Database-tason ProductDB-luokasta olion ja antaa sille alustuksessa yhteysolion. Tämän jälkeen kutsutaan juuri luodun olion save-metodia, jolla varsinainen tietokantaan tallennus tehdään. Tapahtuman onnistumisesta tai epäonnistumisesta palautetaan booleantyyppinen tieto käyttöliittymälle asti. Siellä sitten kerrotaan, joko tallennuksen onnistuneen tai vastaavasti epäonnistuneen.

25 Tulos Tuloksena tallennuksesta saadaan boolean-tyyppinen tieto sen onnistumisesta, sekä uusi lajike tietokannassa lajike-taulussa Poikkeustilanteet Tallennus epäonnistuu Database-tasolla => Poikkeuksen taso arvioidaan ExceptionHandler-luokassa ja käyttäjälle ilmoitetaan tapahtuneesta. Virheen tasosta päätellään suljetaanko ohjelma vai voidaanko toimintaa jatkaa Sekvenssikaavio Liittessä 7 on yksinkertaistettuna sekvenssikaavio tapahtumista Lajikkeen muokkaus Lajikkeen muokkaukseen käytetään ProductUI-luokkaa. Sitä voidaan myös käyttää lajikkeen lisäykseen, poistamiseen ja selaukseen Esiehdot ja luokalle alustuksessa annettavat parametrit Lajikkeen muokkauksessa käytetään samaa luokkaa kuin lajikkeen lisäyksessä, sillä erolla, että alustuksessa annetaan tieto siitä, että käyttöliittymä tulee alustaa muokkaus-tilaan ja lisäksi annetaan sen lajikkeen tunnistenumero (mikä lajikkeella on tietokannassa), jonka tiedoilla halutaan alustaa käyttöliittymän komponentit Päivitettävät parametrit Parametrit ovat samat kuin lisäyksessä (luku ).

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

Kieliversiointityökalu Java-ohjelmistoon. Ohje

Kieliversiointityökalu Java-ohjelmistoon. Ohje Kieliversiointityökalu Java-ohjelmistoon Ohje 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ OHJELMASTA... 3 2 PÄÄ-IKKUNA...4 3 YLÄVALIKKO... 4 3.1 TIEDOSTO... 4 3.2 TOIMINTO... 4 3.3 ASETUKSET... 5 3.4 OHJE... 5 4 VÄLILEHDET...5

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015

Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015 Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015 Taulukon valinta Valitse vasemmalta kansioita, kunnes saat taulukkoluettelon näkyviin. Jos etsit tietoa jostain tietystä aiheesta, voit

Lisätiedot

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Kirjautuminen järjestelmään 2 Myyntilaskut 2 Ostolaskujen käsittely 4 Uuden laskun syöttö 6 Palkkailmoituslomake 8 Palkkailmoituksesta kopio 9 Henkilötietojen

Lisätiedot

KYMP Webmail -palvelu

KYMP Webmail -palvelu KYMP Webmail -palvelu Sisältö 1. Kirjautuminen... 3 2. Viestin merkinnät... 4 3. Viestien lukeminen... 4 Viestiin vastaaminen... 4 Viestin välittäminen edelleen / uudelleen ohjaus... 5 4. Viestin kirjoittaminen...

Lisätiedot

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet 15.11.2012 1.0 Vastuutaho TRAFI Sisällys Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet 1 1. Johdanto 3 1.1. Esitiedot 3 1.2. Käyttöoikeudet 3 1.3. Sisäänkirjautuminen

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä

Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä Elisa Kassa sovelluksen päänäkymä voidaan jakaa kolmeen osaan. 1. Osuus käsittää asiakasta, tuotetta ja työntekijää koskevan tiedon. a. Asiakaskentästä voidaan etsiä

Lisätiedot

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 käyttöohjeet JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 1. Esittely JakeluPiste on helppo ja yksinkertainen ratkaisu tiedostojen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Olipa kyseessä tärkeä word dokumentti tai kokonainen

Lisätiedot

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Pika-aloitusopas Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Tämä asiakirja on laadittu auttamaan sinua hallinnoimaan nopeasti CEB TalentCentral

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Kirjanpidon ALV-muutos

Kirjanpidon ALV-muutos 9.9.2010 1(10) Kirjanpidon ALV-muutos Tämä dokumentti sisältää ohjeen sille miten uudet ALVkoodit (ALV-prosentit) otetaan käyttöön. Vaihtoehto yksi(1) vaihda olemassaolevat ALV-koodit yhdestä prosentista

Lisätiedot

UUDEN NETTIJÄSENREKISTERIN OHJEET. Kirjaudu sisään antamalla käyttäjätunnus ja salasana

UUDEN NETTIJÄSENREKISTERIN OHJEET. Kirjaudu sisään antamalla käyttäjätunnus ja salasana UUDEN NETTIJÄSENREKISTERIN OHJEET Kirjaudu sisään antamalla käyttäjätunnus ja salasana Aloitussivu näyttää seuraavalta. Sen kautta voi siirtyä haluttuihin toimintoihin. JÄSENREKISTERIN SELAUS/MUOKKAAMINEN

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

Ohje 1 (12) Maarit Hynninen-Ojala MOODLE PIKAOHJE. Kirjautuminen Moodleen ja työtilan valitseminen

Ohje 1 (12) Maarit Hynninen-Ojala MOODLE PIKAOHJE. Kirjautuminen Moodleen ja työtilan valitseminen Ohje 1 (12) Maarit Hynninen-Ojala MOODLE PIKAOHJE Kirjautuminen Moodleen ja työtilan valitseminen 1. Verkko-osoite: http://moodle.metropolia.fi 2. Kirjautuminen: omat verkkotunnukset 3. Oma Moodlessa näkyvät

Lisätiedot

Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus

Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus Sisältö 1/14 Sonera Yrityssähköpostin käyttöönotto Outlook 2013 -sovelluksella SISÄLLYS Outlook 2013 asennuspaketin lataus... 2 Outlook 2013 asennus...

Lisätiedot

Nettisivujen Päivitysohje

Nettisivujen Päivitysohje Hämeenlinnan rauhanyhdistys ry Nettisivujen Päivitysohje Ohje päivitetty 18.7.2012 Hallintapaneeli Kirjautuminen nettisivujen hallintaan Hallintapaneeliin päästään kirjautumaan klikkaamalla linkkiä nettisivujen

Lisätiedot

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 Sisältö ARVI-menettelyn perusteet... 1 Arvioinnin syöttäminen... 2 Arvion lähettäminen TE-toimistoon... 5 Sovelluksen sulkeminen... 6 Virhetilanteiden

Lisätiedot

24h Admin V1.00 20.11.2004 / 24h_Admin_v100.pdf 1/9

24h Admin V1.00 20.11.2004 / 24h_Admin_v100.pdf 1/9 24h Admin V1.00 20.11.2004 / 24h_Admin_v100.pdf 1/9 Copyright Yleiskuvaus 1. Perusasioita kirjautumisesta 2. Kirjautuminen 3. Sivut 4. Yläpalkki 5. Sivujen kuvaukset 5.1 Versiotiedot 5.2 Pääsivu 5.3 Valikon

Lisätiedot

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden 1 Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen haku Salasanan vaihto

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14 Arkkitehtuurikuvaus Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy Ryhmä 14 Muutoshistoria Versio Pvm Päivittäjä Muutos 0.4 1.11.2007 Matti Eerola 0.3 18.10.2007 Matti Eerola 0.2

Lisätiedot

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta.

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta. Tilimuunnosohje 1 (5) Tilimuunnosajo Tilimuunnosajo täytyy tehdä jos halutaan vaihtaa yritykselle tilikartta ja säilyttää tilien tapahtumat. Tilikartan vaihtoa varten perustetaan uusi yritys, jonne muunnosajossa

Lisätiedot

UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE. Gospel Flight ry

UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE. Gospel Flight ry UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ Gospel Flight ry Versio 1.0 Hyväksytty Tekijä 1.11.2005 Tarkastanut 1.11.2005 Hyväksynyt Juha Huttunen 3.11.2005 Helia UTIFLEET-TIETOJÄRJESTELMÄ 2 SISÄLLYS 1 SOVELLUKSEN KÄYTTÖOIKEUDET

Lisätiedot

OPI-Maksut - Käyttötapaukset

OPI-Maksut - Käyttötapaukset OPIMaksut Käyttötapaukset Toiminnallisuudet ja käyttötapaukset: maksupalvelutoiminnot Toimeksiannon lisääminen Palveluväylä toiminto: Toimeksiannon lisääminen Yleiskuvaus Palveluväylään sallitut asiointisovellukset

Lisätiedot

RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje Ohje 21.01.2008 0.1 Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta...

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE

NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE Ennen palvelinohjelman asennusta perustetaan tarvittavat kansiot. Oikeustasoista share- tai security-tason oikeudet riittävät; molempien oikeustasojen

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2011 1 / 39 Kertausta: tiedoston avaaminen Kun ohjelma haluaa lukea tai kirjoittaa tekstitiedostoon, on ohjelmalle

Lisätiedot

OHJE ATERIAPÄIVÄKIRJAN MUOKKAUKSEEN

OHJE ATERIAPÄIVÄKIRJAN MUOKKAUKSEEN Nutri-Flow ravintotulkki OHJE ATERIAPÄIVÄKIRJAN MUOKKAUKSEEN Uuden ateriapäivän lisääminen Siirry ateriapäiväkirjaan päävalikon Ateriapäiväkirja -painikkeesta. 1. Klikkaa kalenterista päivämäärää, jolle

Lisätiedot

Sisäänkirjautuminen Tallennus/raportit (YAP) Tallennusohjelma

Sisäänkirjautuminen Tallennus/raportit (YAP) Tallennusohjelma Sisällysluettelo Sivu 2. Sisäänkirjautuminen Sivu 3. Käyttäjän tiedot Sivu 4. Etusivu Sivu 6. Lomakkeiden syöttö / Juoksijan valinta Sivu 7. Lomakkeiden syöttö / Juoksijoiden ja maksajien tietojen syöttö

Lisätiedot

Operator's Panel Välityspöytä

Operator's Panel Välityspöytä Sisällys Operator's Panel Välityspöytä 1. Yleistä...2 1.1 Välityspöydän käynnistäminen...2 1.1.1 VoIP-puhelin...2 1.1.2 Kirjautuminen...2 1.2 Välityspöydän sulkeminen...3 1.3 Käyttöliittymä...4 1.3.1 Puhelut...4

Lisätiedot

PALAUTUKSEN PERUSTOIMINNALLISUUDEN KUVAUS

PALAUTUKSEN PERUSTOIMINNALLISUUDEN KUVAUS PALAUTUKSEN PERUSTOIMINNALLISUUDEN KUVAUS Palautuksen tekemiseen liittyvät seuraavat vaiheet: Sovi asiakkaan kanssa tuotteen palautuksesta haluamallasi tavalla Varmista, että asiakkaan sähköpostiosoite

Lisätiedot

HENKILÖLISTA-PALVELU Käyttöohjeet versio 13.5.2013

HENKILÖLISTA-PALVELU Käyttöohjeet versio 13.5.2013 HENKILÖLISTA-PALVELU Käyttöohjeet versio 13.5.2013 Henkilölista -palvelu 1 Sisältö 1. Veronumerolaki ja raportointi... 2 2. Henkilölista-palvelun sisältö... 2 2.1. Palvelun käyttötarkoitus ja hyödyt...

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 Johdanto Root, koko Opalan pääkäyttäjä

Sisällysluettelo 1 Johdanto Root, koko Opalan pääkäyttäjä OPALA Käyttöohje Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 2 Root, koko Opalan pääkäyttäjä...5 2.1 Sisäänkirjautuminen.5 2.2 Käyttäjätunnukset 6 2.2.1 Pääkäyttäjätunnukset.6 2.2.1.1 Luo. 7 2.2.1.2 Muokka/poista 8

Lisätiedot

Jouni Huotari OLAP-ohjetekstit kopioitu Microsoftin ohjatun OLAP-kuution teko-ohjeesta. Esimerkin kuvaus ja OLAP-määritelmä

Jouni Huotari OLAP-ohjetekstit kopioitu Microsoftin ohjatun OLAP-kuution teko-ohjeesta. Esimerkin kuvaus ja OLAP-määritelmä OLAP-kuution teko Jouni Huotari OLAP-ohjetekstit kopioitu Microsoftin ohjatun OLAP-kuution teko-ohjeesta Esimerkin kuvaus ja OLAP-määritelmä Tavoitteena on luoda OLAP-kuutio Northwind-tietokannan tilaustiedoista

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 28.2.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 28.2.2011 1 / 46 Ohjelmointiprojektin vaiheet 1. Määrittely 2. Ohjelman suunnittelu (ohjelman rakenne ja ohjelman

Lisätiedot

Larppa-laskutusohjelma v1.1 Ohje

Larppa-laskutusohjelma v1.1 Ohje Larppa-laskutusohjelma v1.1 Ohje Larppa-laskutusohjelma Larppa-laskutusohjelma on tarkoitettu pienen yrityksen laskujen tulostamiseen ja arkistointiin. Ohjelma tarvitsee Microsoft Excel ohjelman toimiakseen

Lisätiedot

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi Doro Experience ja Doro PhoneEasy 740 Suomi Manager Esittely Doro Experience Manager -hallintaportaalia käytetään sovellusten asentamiseen ja käyttöön Doro Experience -laitteella käyttämällä mitä tahansa

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

ADMIN. Käyttöopas 08Q4

ADMIN. Käyttöopas 08Q4 ADMIN Käyttöopas 08Q4 Sisällysluettelo Uuden käyttäjän lisääminen...3 Käyttäjän poistaminen...3 Oikeudet...4 Käyttäjäasetukset...6 Aktiviteetin määritys...8 Aktiviteetin määrittely...8 Kenttämäärittelyt...9

Lisätiedot

PIKAOHJE USEIDEN VASTAANOTTAJIEN LISÄÄMISEEN YHTIÖN JAKELULISTOILLE

PIKAOHJE USEIDEN VASTAANOTTAJIEN LISÄÄMISEEN YHTIÖN JAKELULISTOILLE PIKAOHJE USEIDEN VASTAANOTTAJIEN LISÄÄMISEEN YHTIÖN JAKELULISTOILLE JOHDANTO Tämä pikaohje on suunniteltu auttamaan useiden vastaanottajien lisäämisessä yhtiön jakelulistoille GlobeNewswire-järjestelmässä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Seutudokumenttien pä ivittä misohje

Seutudokumenttien pä ivittä misohje Seutudokumenttien pä ivittä misohje Kirjautuminen sisällönhallinta-työkaluun Käytä ylläpidossa Firefox-selainta. Käyttäjätunnukset Käy rekisteröitymässä osoitteessa www./kirjaudu kohdassa Rekisteröidy.

Lisätiedot

TIETOJEN TUONTI TIETOKANNASTA + PIVOT-TAULUKON JA OLAP-KUUTION TEKO

TIETOJEN TUONTI TIETOKANNASTA + PIVOT-TAULUKON JA OLAP-KUUTION TEKO TIETOJEN TUONTI TIETOKANNASTA + PIVOT-TAULUKON JA OLAP-KUUTION TEKO JOUNI HUOTARI 2005-2010 OLAP-OHJETEKSTIT KOPIOITU MICROSOFTIN OHJATUN OLAP-KUUTION TEKO-OHJEESTA ESIMERKIN KUVAUS JA OLAP-MÄÄRITELMÄ

Lisätiedot

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty.

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty. 1(6) MAKSURYHMÄN HALLINTA Maksuryhmäkohtaiselle sivulle pääset klikkaamalla yksittäisen maksuryhmän nimeä verkkopalvelun etusivulla tai valitsemalla ryhmän Maksuryhmät - osion listalta. Sivun tiedot ja

Lisätiedot

Meeting Plannerin käyttöohje

Meeting Plannerin käyttöohje Meeting Plannerin käyttöohje Näytteilleasettaja & Yhteistyökumppani Sisällysluettelo Näytteilleasettajat ja yhteistyökumppanit... 2 Sisään kirjautuminen... 2 Järjestelmän etusivu... 2 Peruskäyttäjien näkymät...

Lisätiedot

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje Sisältö 1 Verkon pääkäyttäjä (Network Admin)...3 2 Verkonhallinta...3 2.1 Navigointi verkonhallintaan...3 2.2 Sivustot...3 2.1 Sivustojen toiminnot...4 2.3 Sivuston

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

1. Uuden Ilmon käytön eroavaisuudet vanhasta Ilmosta lyhyesti

1. Uuden Ilmon käytön eroavaisuudet vanhasta Ilmosta lyhyesti Sisällysluettelo 1. Uuden Ilmon käytön eroavaisuudet vanhasta Ilmosta lyhyesti... 2 Huomattavaa kurssin tietojen täyttämisessä!... 2 2. Kurssikuvauksen ja muiden opiskelijoille näkyvien kurssitietojen

Lisätiedot

VAAKAPESÄSEURANNAN KÄYTTÖOHJEET

VAAKAPESÄSEURANNAN KÄYTTÖOHJEET VAAKAPESÄSEURANNAN KÄYTTÖOHJEET Sisällys 1 Lyhyesti vaakapesäsovelluksesta... 1 2 Vaakapesätietojen selaus... 1 3 Kirjautuminen tunnuksilla... 5 4 Omien tietojen tarkistus... 5 5 Omat vaakapesät... 6 1

Lisätiedot

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

Ohjelmisto on selainpohjaisen käyttöliittymän tarjoava tietokantajärjestelmä merikotkien seurantaan WWF:n Merikotka-työryhmän tarpeisiin.

Ohjelmisto on selainpohjaisen käyttöliittymän tarjoava tietokantajärjestelmä merikotkien seurantaan WWF:n Merikotka-työryhmän tarpeisiin. TIETOKANTA MERIKOTKIEN SEURANTAAN Käyttöohje Versiohistoria: Versio Päivämäärä Kuvaus Tekijä 1.0 11.12.2007 Ensimmäinen luonnos Janne Piippo 2.0 13.12.2007 Virallinen verio Janne Piippo HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko LOPPURAPORTTI 1(11) Ratkaisun kuvaus Käytetyt tiedostot Tietuerakenteet Onnistuin

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 15.3.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 15.3.2010 1 / 56 Tiedostoista: tietojen tallentaminen ohjelman suorituskertojen välillä Monissa sovelluksissa ohjelman

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

Ryhmäkirjeen hyödyntäminen

Ryhmäkirjeen hyödyntäminen Ryhmäkirjeen hyödyntäminen hannele.rajaniemi@jyu.fi konkkola@cc.jyu.fi Sisältö Joukkokirje-toiminnon (Wordin ja Excelin yhteiskäytön) periaatteet Excel tietolähteenä tutuksi (valmis harjoitustiedosto)

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

Käyttöohje. HeTLi. Helsinki 23.8.2005 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Käyttöohje. HeTLi. Helsinki 23.8.2005 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Käyttöohje HeTLi Helsinki 23.8.2005 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Juha Halme Isto Havu Jussi

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto VMS-, Alpro- tai DelProtuotannonohjausjärjestelmästä Ammuohjelmistoon 5/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot VMS-Management

Lisätiedot

Basware Supplier Portal. Toimittajaportaalin käyttöohje Osekkin toimittajille

Basware Supplier Portal. Toimittajaportaalin käyttöohje Osekkin toimittajille Basware Supplier Portal Toimittajaportaalin käyttöohje Osekkin toimittajille Baswaren toimittajaportaali on tarkoitettu sellaisille toimittajille, joilla ei ole mahdollisuutta lähettää verkkolaskuja omasta

Lisätiedot

Pikaopas. Ohjeiden etsiminen Hae ohjesisältöä napsauttamalla kysymysmerkkiä.

Pikaopas. Ohjeiden etsiminen Hae ohjesisältöä napsauttamalla kysymysmerkkiä. Pikaopas Microsoft Access 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Näyttökoon muuttaminen tai tietokannan sulkeminen

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

VIS Online 2.0 version uudistukset

VIS Online 2.0 version uudistukset VIS Online 2.0 version uudistukset Tämä dokumentti kuvaa VIS Online 2.0 julkaisun erot VIS Online 1.0:aan nähden. Dokumentti on tarkoitettu vanhan VIS Online 1.0 version käyttäjille siirryttäessä uuden

Lisätiedot

Elisa Kassa - Myyjän ohje

Elisa Kassa - Myyjän ohje Elisa Kassa - Myyjän ohje 1. Elisa Kassan päänäkymät Elisa Kassa sovelluksen päänäkymä voidaan jakaa kolmeen osaan. 1. Osuus käsittelee asiakkaita, tuotteita ja työntekijöitä koskevia tietoja. a. Asiakaskentästä

Lisätiedot

1 eportfolio Kyvyt.fi - palvelun käytön aloittaminen

1 eportfolio Kyvyt.fi - palvelun käytön aloittaminen eportfolio Kyvyt.fi - palvelussa on Salpauksen ryhmä nimeltä AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSI. Ryhmän jäsenenä saat käyttöösi suorittamiseen tarvittavat valmiit sivupohjat. Salpauksessa eportoliota käytetään

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro suorittaa tarkistusajon,

Lisätiedot

BUSINESS ONLINE TRADE FINANCE KOTI- JA ULKOMAISET PANKKITAKAUKSET

BUSINESS ONLINE TRADE FINANCE KOTI- JA ULKOMAISET PANKKITAKAUKSET BUSINESS ONLINE TRADE FINANCE KOTI- JA ULKOMAISET PANKKITAKAUKSET Danske Bank Trade Finance Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

Nutri-Flow ravintotulkki ALOITUSOPAS

Nutri-Flow ravintotulkki ALOITUSOPAS Nutri-Flow ravintotulkki ALOITUSOPAS Ohjelmaan kirjautuminen Siirry osoitteeseen www.nutri-flow.fi Klikkaa sivun ylälaidassa näkyvää Nutri-Flow palvelu painiketta. Avautuvalla sivulla on tiedotteita ja

Lisätiedot

Tietokannan luominen:

Tietokannan luominen: Moodle 2 Tietokanta: Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia, linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat,

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTALUETTELON HINNOITTELU SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. YH-LUETTELON HINNOITTELU SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

BaseMidlet. KÄYTTÖOHJE v. 1.00

BaseMidlet. KÄYTTÖOHJE v. 1.00 KÄYTTÖOHJE v. 1.00 KUVAUS BaseMidlet on matkapuhelimessa toimiva sovellus jolla voi etäkäyttää Tiimi 7000 sarjan säätimiä. Copyright Team-Control Oy, oikeudet muutoksiin pidätetään. TiiMi on Team-Control

Lisätiedot

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA. Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi.

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA. Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi. Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi. Tunnuksia jakavat Punomo.fi:n ylläpitäjät. Kun olet kirjautunut, blogin OHJAUSNÄKYMÄ

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

10. ASIAKASHALLINTA CRM; Osoitetarrat, ryhmäsähköposti ja export

10. ASIAKASHALLINTA CRM; Osoitetarrat, ryhmäsähköposti ja export 10. ASIAKASHALLINTA CRM; Osoitetarrat, ryhmäsähköposti ja export 10.1. PERIAATE CRM asiakashallintajärjestelmästä voidaan tulostaa osoitetarrat, lähettää ryhmäsähköpostia sekä exportata (viedä) hakutuloksia

Lisätiedot

Enigmail-opas. Asennus. Avainten hallinta. Avainparin luominen

Enigmail-opas. Asennus. Avainten hallinta. Avainparin luominen Enigmail-opas Enigmail on Mozilla Thunderbird ja Mozilla Seamonkey -ohjelmille tehty liitännäinen GPG-salausohjelmiston käyttöä varten. Sitä käytetään etenkin Thunderbirdin kanssa sähköpostin salaamiseen

Lisätiedot

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Viimeksi muokattu 5. toukokuuta 2012 Maastotietokannan torrent-jakeluun sisältyy yli 5000 zip-arkistoa,

Lisätiedot

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin Käyttöohje Energent MagiCAD plugin Sisältö 1. Yleistä 1 Dokumentin sisältö... 1 Ohjelman asennus... 1 Vaadittavat ohjelmistot... 1 Asennus... 1 Ohjelman käynnistys... 2 2. Toiminnallisuudet 3 Insert Energent

Lisätiedot

Discendum Oy

Discendum Oy 1 CV+ ansioluettelon luominen ja muokkaus CV+ - Yleistä 3 CV+ -ansioluettelon luominen 5 Tietojen muokkaaminen Perustoiminnot 7 CV+ sisältöjen otsikoiden muokkaus 8 Koulutus- ja työkokemustiedot Todistuksen

Lisätiedot

Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä:

Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: Linux-harjoitus 6 Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: http://www.mysql.com/, MySQL-tietokantaohjelman kotisivu. http://www.mysql.com/doc/en/index.html,

Lisätiedot

TYVI-ilmoitusten antaminen Eximistä saatavilla tiedoilla 28.09.04

TYVI-ilmoitusten antaminen Eximistä saatavilla tiedoilla 28.09.04 TYVI-ilmoitusten antaminen Eximistä saatavilla tiedoilla 28.09.04 Mikä on TYVI? TYVI-operaattorit TYVI on lyhenne joka tulee sanoista Tiedot Yritykseltä VIranomaisille. Järjestelmä otetaan käyttöön 1.1.2005

Lisätiedot

BUSINESS ONLINE TRADE FINANCE TUONTIREMBURSSIT JA -PERITTÄVÄT

BUSINESS ONLINE TRADE FINANCE TUONTIREMBURSSIT JA -PERITTÄVÄT BUSINESS ONLINE TRADE FINANCE TUONTIREMBURSSIT JA -PERITTÄVÄT Danske Bank Trade Finance Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7

Lisätiedot

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä Pekka Ryhänen & Erkki Pesonen 2002 BlueJ:n käyttö Nämä ohjeet on tarkoitettu tkt-laitoksen mikroluokan koneilla tapahtuvaa käyttöä varten. Samat asiat pätevät myös muissa luokissa ja kotikäytössä, joskin

Lisätiedot

Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Suomen Asiakastieto. Käyttäjän käsikirja

Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Suomen Asiakastieto. Käyttäjän käsikirja Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Suomen Asiakastieto Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 4.5.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Nova -asiakaspalvelu: puh: 0207 560 508 (ylläpitoasiakkaat)

Lisätiedot

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa Uutta Remote Support Platform for SAP Business One Asiakirjaversio: 1.0 2012-10-08 Kaikki maat Typografiset merkintätavat Kirjasintyyli Esimerkki Näytöstä lainatut sanat tai merkit. Näitä ovat kenttien

Lisätiedot

ECDL Tietokannat. Copyright 2015 ECDL Foundation ECDL Tietokannat Sivu 1 / 7

ECDL Tietokannat. Copyright 2015 ECDL Foundation ECDL Tietokannat Sivu 1 / 7 ECDL Tietokannat Copyright 2015 ECDL Foundation ECDL Tietokannat Sivu 1 / 7 Tavoite Tässä esitellään tutkintovaatimukset moduulille ECDL Tietokannat, joka määrittelee tarvittavat tiedot ja taidot näyttökokeen

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

SQL Buddy JAMK Labranet Wiki

SQL Buddy JAMK Labranet Wiki Page 1 of 9 SQL Buddy JAMK Labranet Wiki Sisällysluettelo Yleistä SQL Buddy:sta kotisivu :http://sqlbuddy.com/ SQL Buddy on kevyt hallintatyökalu MySQL-tietokannalle. Järjestelmävaatimukset Serverin vaatimukset

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 1.4.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 1.4.2009 1 / 56 Tentti Ensimmäinen tenttimahdollisuus on pe 8.5. klo 13:00 17:00 päärakennuksessa. Tämän jälkeen

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

VIS Arviomies ja Automaster 5.8

VIS Arviomies ja Automaster 5.8 1 VIS Arviomies ja Automaster 5.8 Grey-Hen Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Päivitetty 09.02.2005 2 VIS Arviomies ja Automaster 5.8 integraation käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO 1. VIS Arviomies Automaster 5.8

Lisätiedot

Tarjoustyökalun käyttöohje

Tarjoustyökalun käyttöohje Tarjoustyökalun käyttöohje Suomen johtava projektipankki! Kustannustehokkaaseen rakennusprojektien hallintaan SokoPro on Kopijyvän ratkaisu kustannustehokkaaseen rakennusprojektin hallintaan. Rakennusprojektiaineistojen

Lisätiedot

17 BUDJETOINTI. Asiakaskohtainen Budjetti. 17.1 Ylläpito-ohjelma. Dafo Versio 10 BUDJETOINTI. Käyttöohje. BudgCust. 17.1.1 Yleistä

17 BUDJETOINTI. Asiakaskohtainen Budjetti. 17.1 Ylläpito-ohjelma. Dafo Versio 10 BUDJETOINTI. Käyttöohje. BudgCust. 17.1.1 Yleistä 17 Asiakaskohtainen Budjetti 17.1 Ylläpito-ohjelma 17.1.1 Yleistä BudgCust Ohjelmalla avataan järjestelmään asiakaskohtaisia budjetteja, jotka annetaan kuukausitasolla (oletus). 17.1.2 Parametrit Ohjelmaa

Lisätiedot