MARJATILAN KIRJANPITO- OHJELMISTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MARJATILAN KIRJANPITO- OHJELMISTO"

Transkriptio

1 Esa Hill Versio: Ohjaaja: Martti Mustonen VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Esa Hill MARJATILAN KIRJANPITO- OHJELMISTO Tekniikka ja liikenne 2003

2 2 SISÄLLYS...2 ALKUSANAT... 5 TIIVISTELMÄ...6 ABSTRACT JOHDANTO ESITUTKIMUS Teoriaa Ohjelmiston tapahtumat Tapahtumista tallennettavat tiedot Työntekijä Lajike Poiminta Myynti Muut meno/tulo-tapahtumat Muistiinpanot Lisätapahtumien lisäys Ulkopuolisen varaston tapahtumat Palkan laskeminen ja siihen liittyvät kulut Arvonlisäveron laskeminen Tulosteet Maksukuitti Palkanmaksutositteet Raportit yhteenvedoista VAATIMUS MÄÄRITTELY...16

3 3 3.1.Yleiskuvaus Toiminnot Ulkoiset liittymät Muut toiminnot Laatusuunnitelmat TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY Tiedot ja tietokanta Tietokanta Ohjelmiston resurssitiedostot Toiminnot Lajikkeen lisäys Lajikkeen muokkaus Lajikkeen poisto Lajikkeiden selaus Lajikkeen statistiikka Vakioiden asettaminen Uuden satokauden lisääminen Ohjelmiston rakenne Muut ominaisuudet Suorituskyky Käytettävyys Toipuminen virhetilanteista Turvallisuus Ylläpidettävyys Siirrettävyys...40

4 4 5.OHJELMISTON TOIMINTA Ohjelmiston käynnistys ja uuden tietokannan luominen Tietojen lisääminen Tietojen selaus Tietueen poisto Statistiikkojen käyttö TESTAUS Testaustapa Testauslaitteisto ja ohjelmisto Testaustulokset LOPPUSANAT...51 LÄHDELUETTELO LIITELUETTELO...54

5 5 ALKUSANAT Tämä opinnäytetyö on suoritettu Vaasan ammattikorkeakoulussa elektroniikan ja tietotekniikan koulutusohjelmassa Vaasassa. Opinnäytetyön valvojana toimi Lehtori Martti Mustonen. Opinnäytetyö on suoritettu kevään 2003 aikana. Vaasa, Esa Hill

6 6 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Elektroniikan ja tietotekniikan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Opinnäytetyön nimi Esa Hill Vuosi 2003 Kieli Sivumäärä Ohjaaja Marjatilan kirjanpito-ohjelmisto suomi liitettä Martti Mustonen Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda ohjelmisto marjatilan kirjanpitoon. Idea aiheeseen tuli omasta tarpeesta tällaiseen ohjelmistoon. Työn tavoitteena oli luoda ohjelmisto, jolla voidaan tallentaa kaikki tieto sadon korjuusta (poiminnasta) ja myynnistä sekä luoda näistä tiedoista yhteenvetoja. Perusajatuksena ohjelmiston suunnittelussa oli se, että sato pitää korjata käsin. Tämä johtaa siihen, että tarvitaan ulkopuolisia työntekijöitä, joiden palkka maksetaan poimitun määrän perusteella. Tiedot jokaisesta poiminta tapahtumasta pitää tallentaa tarkkaan, että palkanmaksu voidaan suorittaa oikein. Toisena perusajatuksena oli se, että tilalta myydään marjaa myös suoraan yksittäisille kuluttajille. Näistäkin tapahtumista pitää olla tarkka kirjanpito, että arvonlisäveromaksu voidaan suorittaa oikein. Ohjelmiston tarkoituksena ei ole olla ns. täysiverinen kirjanpito-ohjelma, vaan toimia aputyökaluna tilan koko kirjanpitoa varten. Ohjelmistossa olevat tapahtumat ja parametrit sekä koko toimintalogiikka perustuu omiin kokemuksiin marjatilanpidosta. Opinnäytetyön tuloksena syntyi ohjelmisto, jossa on yli kolmekymmentä erilaista käyttöliittymää ja tietokanta, jossa on yksitoista taulua. Ohjelmasta voidaan tulostaa kahdeksan erilaista tulostetta ja tutkia kymmentä eri kaaviota. UDK 004.4, Asiasanat Kirjanpito-ohjelmisto, Java

7 7 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Elektroniikan ja tietotekniikan koulutusohjelma ABSTRACT Author Topic Esa Hill Year 2003 Language Pages Name of Supervisor Accounting Software for Berry Farms Finnish appendices Martti Mustonen The aim of the study was to produce customized accounting software for berry farms. The main purpose of the thesis was to create software, which could be used to record all data of all gatherings and sales. The purpose of the software is not to be true accounting software, but to serve as a helpful tool. The user is able to add all varieties and also the possible employees the farm needs for harvesting to the software. Then the user can add gathering events and sale events. The user is also able to add exports and sales from other than the farm s own warehouse (for example cooperative society s warehouse). The software has also a possibility to add other user defined incomes and expenses. From all these events the software is able to calculate statistics, for example, the value of sales and wages. This gives a chance for the user to observe the berry productions profitability. The statistics are shown either in the customized user interfaces, tables or in charts. The user can print receipts from sales and the data from statistics or just all events. The software calculates taxes to be paid of the wages that are required and specifies them in own fields. It also specifies VAT s share from the sales. This information can be printed out and user can use them in the actual accounting. The software was programmed with Java and made JRE1.3.1 and JRE1.4.1 compatible. Microsoft Access was used to create the database for the software. The software can be easily moved, for example, from a desktop to a laptop if it is used, for example, in warehouse where the employees bring harvest to be weighted. The software is Windows98SE and Windows2000 compatible. It is most likely also compatible with newer versions of Windows, but it has not been tested. The software uses two outside packages, TableLayout.jar and JFreeChart.jar. The one mentioned first is used in building the user interface and the latter is used for displaying charts.

8 8 UDK 004.4, Keywords Accounting Software, Java 1. JOHDANTO Projektin tarkoituksena on luoda kirjanpito-ohjelmisto ns. marjatilan vaatimuksiin. Ohjelmistolla on tarkoitus pystyä ylläpitämään tietoa kaikista menoista ja tuloista, joita syntyy juuri tilan marjatuotannossa. Ohjelmassa on tosin mahdollisuus lisätä myös muita mahdollisia meno- ja tulokohteita. Syötetyistä tiedoista ohjelma luo informatiivisia statistiikkoja. Statistiikoilla tässä tarkoitetaan tilastoja ja yhteenvetoja, jotka on laskettu syötetyistä tapahtumista. Statistiikat näytetään taulukkoina, kaavioina ja erillisinä käyttöliittyminä, joita käyttäjä voi tulostaa. Ohjelmistolla voidaan tallentaa tietokantaan lajikkeiden tuottamat sadot. Nämä tallennetaan yksittäisinä poiminta tapahtumina, joita suorittavat järjestelmään syötetyt työntekijät. Ohjelmistolla voidaan tallentaa tilalta tapahtuvia myyntejä, joko tilan varastosta tai itsepoimien tapahtuvia, sekä tulostaa näistä maksukuitteja. Kuiteissa on tilan yhteystiedot sekä myyty lajike, hinta ja summat sekä myös arvonlisäveron osuus. Ohjelmistolla voidaan pitää yllä rekisteriä tuotteiden määristä varastossa. Siinä voidaan eritellä oman varaston ja mahdollisen ulkopuolisen (esim. osuuskunnan tai vuokratun) varaston määrät. Ulkopuoliseen varastoon voidaan tehdä vientejä sekä myyntejä sieltä. Lisäksi on mahdollisuus tehdä poistoja ulkopuolisesta varastosta. Ohjelmistossa on kaksi tilaa, pääkäyttäjä- ja käyttäjä-tilat. Pääkäyttäjä tilassa käyttäjä voi käyttää kaikkia ohjelmiston toimintoja. Käyttäjä-tilassa käyttäjä voi vain lisätä poimintoja, myyntejä sekä tulostaa myyntikuitin. Tämä jako on tehty sen takia, että ohjelmalla on todennäköisesti useampia käyttäjiä (esim. kukin poimija voi lisätä itse omat poimintansa) ja tällöin kukin heistä voisi katsoa esim. myyntimäärät. Tilan omistaja ei välttämättä halua pitää tällaisia tietoja julkisena.

9 9 Ohjelmisto on tehty täysin siirrettäväksi. Tällöin sama ohjelma voidaan siirtää tietokoneesta toiseen ilman mitään asentamisia tai ohjelmaa voidaan ajaa vaikka siirrettävältä medialta, johon voidaan kirjoittaa (esim. zip-levy). 2. ESITUTKIMUS 2.1. Teoriaa Idea tähän ohjelmistoon syntyi omasta tarpeesta, koska vastaavia ohjelmia ei ollut tarjolla. En ainakaan löytänyt juuri tähän tarkoitukseen tehtyjä ohjelmia. Maatiloille suunnattuja kirjanpito-ohjelmia on useita, mutta ne ovat suunnattu pääasiassa tavalliseen viljelyyn (vilja, heinä jne.). Marjatilan toiminnassa on erilaista se, että siinä tarvitaan yleensä useita ulkopuolisia työntekijöitä vain sadonkorjuun aikaan ja nämä henkilöt saavat yleensä palkan ahkeruuden perusteella, jolloin palkka maksetaan yleensä poimittu määrä (esim. kg) kerrottuna lajikkeesta maksettavalla palkalla (esim. /kg). Tässä tilanteessa on tarpeellista pitää erittäin tarkkaa kirjanpitoa, että palkanmaksu voidaan suorittaa virheettä. Yleensä marjatiloilta myydään myös suoraan lajikkeiden satoa, joko itsepoimien tai valmiiksi poimittuna. Näistäkin tapahtumista on tarpeen saada tiedot talteen, että voidaan tarkastella toiminnan kannattavuutta ja maksaa myynnistä koituva arvonlisävero oikein. Tässä ohjelmassa on tarkoitus yhdistää nämä kolme tapahtumaa (poiminta, myynti ja palkanmaksu) yhteen ja antaa niistä tilastotietoa käyttäjälle. Ohjelman ei ole tarkoitus olla koko tilan täydellinen kirjanpito-ohjelma, vaan olla apuna toiminnasta syntyvän tiedon tallettamisessa. Talletetuista tiedoista käyttäjä voi tulostaa raportteja esimerkiksi maksetuista palkoista ja arvonlisäveroista ja luoda näistä viralliset dokumentit.

10 Ohjelmiston tapahtumat Ohjelmistossa on seuraavia tapahtumien pääkohtia: työntekijä, lajike, poiminta, myynti, muistiinpanot, varasto sekä muut meno- ja tulotapahtumat. Jokaiselle näistä on seuraavat tapahtumat lisäys, poisto ja selaus sekä statistiikkojen selaus. Muistiinpanoilla ei ole kuin lisäys- ja selaus- tapahtumat. Kaikista näistä pääkohdista voidaan tehdä tulostuksia. Statistiikoista voidaan tulostaa raportteja ja itse tapahtumista voidaan tulostaa listoja Tapahtumista tallennettavat tiedot Työntekijä Työntekijöistä on tarpeen tallentaa perusasioita kuten nimi, osoite, sosiaaliturvatunnus, puhelinnumero ja tilinumero sekä veroprosentti, joita käytetään palkan maksamisessa. Lisäksi työntekijästä voidaan tallentaa muuta tietoa kenttä sekä merkintä, maksetaanko työntekijälle palkka Lajike Lajikkeesta on tarpeen tallentaa nimike, valmiiksi poimittuna myyntihinta, itsepoimien myyntihinta, summa, joka maksetaan poimijalle per yksikkö (esim. euroa/kg tai euroa/litra), sekä yksikkö, jolla lajiketta käsitellään (esim. litra tai kilo). Lisäksi myös lajikkeesta voidaan tallentaa muuta tietoa kenttä ja sitä istutettu määrä (kappaletta) sekä istutusvuosi Poiminta Poiminta tapahtumasta tulee tallentaa seuraavat tiedot: poimittu määrä, poimittu lajike, poimija(työntekijä) sekä päivä, jolloin poiminta on tapahtunut.

11 Myynti Myynti tapahtumasta tallennetaan seuraavat tiedot myyty määrä, myyty lajike, myyntipäivämäärä sekä tieto, onko kyseessä itsepoiminta vai omasta varastosta myynti. Lisäksi jos ostaja on työntekijä ja osto halutaan vähentää palkasta, voidaan siitä tehdä merkintä tietokantaan. Tällöin pitää myös tallentaa tieto kyseisestä työntekijästä. Lisäinformaationa tallennetaan vielä maksutapa. Samassa tapahtumassa voidaan myös lisätä ulkopuolisesta varastosta myyntitapahtuma. Siitä tallennetaan myyty määrä, myyty lajike, myyntipäivämäärä ja myyntihinta. Tämä hinta ei ole sama kuin suoraan tilalta tapahtuvassa myynnissä, koska asiakkaana on yritys ja tällöin hinta voi vaihdella. Tästä tapahtumasta voidaan myös tallentaa muuta tietoa - kenttä Muut meno/tulo-tapahtumat Muissa meno/tulo-tapahtumissa voidaan tallentaa käyttäjän ennalta määräämiä tapahtumia, esimerkiksi muita palkkakuluja, polttoaine- tai lannoitekuluja. Niistä tallennetaan tiedot summa, päivämäärä ja meno/tulokohde sekä mahdollinen muuta tietoa -kenttä Muistiinpanot Tämän tapahtuman tarkoituksena on antaa käyttäjälle mahdollisuus lisätä muistiinpanoja haluamistaan asioista. Muistiinpanosta tallennetaan päivämäärä, viite sekä itse muistiinpano, joka voi olla maksimissaan merkkiä pitkä.

12 Lisätapahtumien lisäys Tässä tapahtumassa käyttäjä voi lisätä omia tapahtumiaan. Niistä tallennetaan vain nimike (esim. palkka tai polttoaine). Nimike vielä eritellään joko menoksi tai tuloksi tietokantaan Ulkopuolisen varaston tapahtumat Varaston tapahtumilla voidaan pitää tietoa yllä siitä, kuinka paljon tuotteita on ulkopuolisessa varastossa (esim. osuuskunnan varastossa). Tapahtumassa voidaan tehdä joko varastoon vientejä tai varastosta poistoja. Jälkimmäinen tehdään vain, jos jostain syystä varastosta joudutaan tuomaan takaisin tilan omaan varastoon tai jostain syystä tuote on päässyt pilaantumaan varastossa ja poistetaan sieltä. Ulkopuolisesta varastosta tapahtuvia myyntejä ei saa enää poistaa tällä tapahtumalla. Niiden ylläpito hallitaan myynti-tapahtumissa Palkan laskeminen ja siihen liittyvät kulut Työntekijän palkan laskemisessa otetaan huomioon hänen poimimansa lajikkeet, määrät sekä summat mitä maksetaan poimitulta yksiköltä. Lisäksi tästä summasta vähennetään mahdolliset työntekijän itselleen ostamat määrät. Näistä saada summa, josta vielä vähennetään verot, eläkevakuutusmaksu ja työttömyysturvamaksu. Maksut lasketaan bruttopalkasta ja vähennetään nettopalkasta ennakonpidätyksen toimittamisen jälkeen. Veroprosentti määräytyy työntekijän omasta tilanteesta ja on oltava hänen ilmoittamansa. Sosiaaliturvamaksu määräytyy yrityksen/tilan mukaan ja sen maksu kuuluu yritykselle. Eläkevakuutusmaksu ja työttömyysturvamaksu ovat kiinteät. Nämä kolme arvoa määräytyvät verohallituksen määräysten mukaan [2]. Alla laskuesimerkki (prosenttiluvuista osa vaihtuu yrityskohtaisesti ja tapaturmavakuutusmaksu on vakuutusyhtiö kohtainen):

13 13 Työntekijälle maksettava palkka sekä palkasta perittävät verot: Poimittu määrä = 300 kg, palkka/kilo 2.5 /kg Palkka = 300 kg * 2,5 /kg = 750 Poimijan veroprosentti = 35 % Veronosuus palkasta = 750 * (35%/100) = 262,5 Eläkevakuutusmaksuprosentti = 4,6 % Työttömyysvakuutusmaksuprosentti = 0,2 % Perittävät maksut prosentti yhteensä = 4,8 % Nettopalkasta perittävä summa = (750 ) * (4,8%/100) = 36,00 Maksettava palkka = (36, ,5 ) = 451,5 Verohallinnolle maksettavat työnantajan osuudet: Sosiaaliturvamaksu = 2,964 % = 750 * (2,964%/100) = 22,23 Eläkevakuutusmaksu = 17,6 % = 750 * (17,6%/100) =132,0 Työttömyysvakuutusmaksu = 0,6 % = 750 * (0,6%/100) = 4,5 Tapaturmavakuutusmaksu = 1,1 % = 750 * (1,1%/100) = 8,25 Ryhmähenkivakuutusmaksu = 0,081 % = 750 * (0,081%/100) = 0,61 Yhteensä = 22,345 % = 750 * (22,345%/100) = 167,59 YHTEENVETO: Työntekijälle maksettava palkka = 451,5 Työntekijän palkasta perittävät sivukulut ja ennakko = 298,5 Työnantajan maksettavat sivukulut = 167,59 [2] Työnantajien eläke- ja vakuutusmaksuja Arvonlisäveron laskeminen Kaikista myynneistä tulee maksaa arvonlisävero. Marjatilan tuotteilla, eli elintarvikkeilla tämä on 17% (vuonna 2003). Asiakkaalta veloitetaan koko bruttosumma ja tilanomistaja maksaa alv:n osuuden valtiolle [1]. Alv:n osuus lasketaan esimerkiksi näin: Myynnin arvo = 10 kg á 10 /kg = 100 Alv:n osuus (17%) = 100 * 0,17 = 17 Veroton hinta = = 83

14 14 [1] Aloittavan yrittäjän alv-kysymyksiä 2.6. Tulosteet Ohjelmiston jokainen tapahtuma voidaan tulostaa paperille. Myynti-tapahtumasta voidaan tulostaa ostotilanteessa maksukuitti. Ohjelmiston selaus-käyttöliittymistä voidaan tulostaa kaikki perustapahtumat. Statistiikka-käyttöliittymistä voidaan tulostaa perustapahtumista laskettuja yhteenvetoja. Luvuissa on esitelty muutama tuloste. Jokaiseen tulosteeseen tulee ylä- ja alatunniste. Ylätunnisteessa on tilan nimi, tulosteen otsikko sekä päivä ja kellon aika, jolloin tulostus on tapahtunut. Alatunnisteessa on tilan nimi, lähiosoite, postiosoite, lankapuhelinnumero, matkapuhelinnumero 1, matkapuhelinnumero 2, tilan Internet-sivujen osoite, tilan sähköpostiosoite sekä tilan y-tunnus Maksukuitti Maksukuitissa tulostetaan ylä- ja alatunnisteitten lisäksi lajikkeen nimi, maksutapa, myynti hinta/yksikkö (esim. /kg), myyty määrä sekä summa. Summasta eritelleen vielä alv:n osuus, pyöristys, sekä maksettava summa, joka on pyöristetty lähimpään viiteen senttiin (0,05 ). Esimerkkituloste on liitteessä Palkanmaksutositteet Palkanmaksutositteita on kaksi. Ensimmäisessä tositteessa on taulukossa kaikkien työntekijöitten palkkatiedot. Taulukossa on eriteltynä työntekijän nimi, tieto siitä onko palkka maksettu, bruttopalkka, ennakon osuus, työntekijän verohallinnolle maksettavat palkan sivukulut, työnantajan verohallinnolle maksettavat palkan sivukulut sekä nettopalkka. Taulukon jälkeen on yhteenveto edellä mainituista

15 15 summista, sekä kenttä jossa on laskettu yhteen kaikki työnantajalle koituvat palkkakulut. Esimerkkituloste on liittessä 2. Toisessa tositteessa on vain yhden työntekijän palkkatiedot. Tulosteessa on eriteltynä työntekijän nimi, henkilötunnus, lankapuhelinnumero, matkapuhelinnumero, tilinumero sekä veroprosentti. Palkkatiedoista tulostetaan bruttopalkka, ennakon osuus, sivukulut sekä nettopalkka. Esimerkkituloste on liittessä Raportit yhteenvedoista Jokaisesta statistiikka-käyttöliittymästä on oma tuloste Yhteensä statistiikkatulosteita on seitsemän (mukaan lukien palkanmaksutositteet). Tässä dokumentaatiossa esitän kuitenkin vain yhden statistiikka-tulosteen (palkanmaksutositteiden lisäksi). Lajikkeiden statistiikka-tulosteessa on seuraavat tiedot: lajikkeen nimi, sadon määrä suhteessa puskien määrään, lajikkeen ikä, hinta myydessä omasta varastosta, hinta itsepoimien sekä palkka mikä maksetaan poimitusta määrästä. Varsinaisia tilastotietoja ovat myyty määrä itsepoimien, myyty määrä tilan varastosta, myyty määrä ulkopuolisesta varastosta, määrä omassa varastossa, määrä ulkopuolisessa varastossa, sadon kokonaismäärä, myyty kokonaismäärä, alv:n osuus myynnistä ja myyntitulo, josta on vähennetty alv:n osuus. Esimerkkituloste on liittessä

16 16 3. VAATIMUS MÄÄRITTELY 3.1. Yleiskuvaus Ohjelmisto tullaan toteuttamaan Java-kielellä ja se tulee olemaan JRE yhteensopiva. Ohjelman tietokantana käytetään MS Access -ohjelmistolla luotua tietokantaa. Lisäksi ohjelmassa käytetään TableLayout.jar-pakettia käyttöliittymän komponenttina sekä luokkia TableSorter- ja TableMaptaulukkojen järjestämisessä. Ne ovat Sun Microsystems -yhtiön omistamia luokkia. Nämä kaksi luokkaa tulevat j2dk1.4.1_01:n mukana (olen joutunut muokkaamaan TableSorter- luokkaa, joten se ei ole alkuperäisessä muodossaan). TableLayout.jar on saatavilla Sunin Internet-sivuilta [4]. Kuvaajien piirtoon ohjelmassa käytetään jfreechart jar-pakettia. Jotta tämä JFreeChart toimisi, tarvitaan edellä mainitun paketin lisäksi jcommon jar-paketti. Tämä tulee JFreeChartin mukana. JFreeChart on Open Source projekti, joka on vapaasti ladattavissa GNU Lesser General Public Licence mukaisesti Simba Management Limitedin Internet-sivuilta [3]. Ohjelmisto tullaan tekemään mahdollisemman helppokäyttöiseksi. Käyttöliittymät pidetään mahdollisimman yksinkertaisina ja käyttäjän tekemistä virheistä pyritään ilmoittamaan mahdollisimman selkeästi. Kaikki odotettavissa olevat poikkeukset otetaan kiinni ja käsitellään niitä varten luodussa luokassa. Ohjelmiston toimivuus taataan Windows 2000 ja 98 käyttöjärjestelmissä, joissa on onnistuneesti asennettuna JRE Testaamalla todetaan sovelluksen toimivuus myös JRE 1.4.1:ssä. [3] <URL:

17 [4] <URL:http://java.sun.com/products/jfc/tsc/articles/tablelayout/> 17

18 Toiminnot Taulukossa 1 on lueteltuna päätoiminnot, jotka ovat ohjelmistossa. Listassa toiminnot ovat hieman yhdisteltyinä esim. lisäys, poisto ja muokkaus ovat omia toimintojaan, mutta tässä listauksessa ne ovat merkitty yhdeksi tilan säästämiseksi. Taulukko 1. Ohjelmiston toiminnot Toiminto Aste T01 Lajikkeen lisäys/poisto/muokkaus 1 T02 Lajikkeiden selaus 1 T03 Lajikkeiden statiikkojen selaus 1 T04 Lajikkeiden statiikkojen tulostus 1 T05 Työntekijän lisäys/poisto/muokkaus 1 T06 Työntekijöiden selaus 1 T07 Työntekijöiden statiikkojen selaus (poiminnat, palkka) 1 T08 Työntekijöiden statiikkojen tulostus (poiminnat, palkka) 1 T09 Poimintatapahtuman lisäys/poisto 1 T10 Poimintatapahtumien selaus 1 T11 Poimintatapahtumien statiikkojen selaus 1 T12 Poimintatapahtumien statiikkojen tulostus 1 T13 Myyntitapahtuman lisäys/poisto 1 T14 Myyntitapahtumien selaus 1 T15 Myyntitapahtumien statiikkojen selaus 1 T16 Myyntitapahtumien statiikkojen tulostus 1 T17 Muun tapahtuman lisäys/poisto/muokkaus 1 T18 Muun tapahtuman selaus 1 T19 Muitten tapahtumien statiikkojen selaus 1 T20 Muitten tapahtumien statiikkojen tulostus 1 T21 Muistiinpanon lisäys/poisto/muokkaus 1 T22 Muistiinpanon selaus 1 T23 Varastoon vienti/poisto - tapahtuman lisäys/poisto/muokkaus 1 T24 Varastoon vienti/poisto tapahtumien selaus 1 T25 Varastoon vienti/poisto tapahtuman tulostus 1 T26 Vakioiden, meno/tulokohteitten, tilan tietojen asettaminen. 1 T27 Uuden satokauden luonti(uusi tyhjä tietokanta) 1 L1 Apua toiminto 3 L2 Käyttöliittymän kielenvaihto 9 M1 Zoom-toiminto 1 Tunnusten merkitys: T = Toteutettava ominaisuus (prioriteetti korkea) L = Lisäominaisuudet (prioriteetti merkittävä) M = Muut mahdolliset toiminnallisuudet (prioriteetti matala)

19 Ulkoiset liittymät Ohjelmistolla ei ole ulkoisia liittymiä. Ainoa rajapinta on ohjelmiston ja tietokannan välissä, joka toimii JDBC-ajurin välityksellä Muut toiminnot Ohjelmistossa ei ole muita erityisiä toimintoja taulukossa 1 mainittujen lisäksi Laatusuunnitelmat Ohjelmisto pyritään tekemään yksinkertaiseksi ja loogiseksi käyttää. Ohjelmisto toteutetaan niin, että kaikissa mahdollisissa poikkeuksissa, mitä käyttäjä voi (suoraan tämän ohjelmiston sisällä) aiheuttaa, että ne eivät aiheuta ohjelmiston kaatumista tai tiedon menetystä.

20 20 4. TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY 4.1. Tiedot ja tietokanta Tietokanta MS Access -tietokanta valittiin käytettäväksi, koska se oli yksinkertaisimmin otettavissa käyttöön ja silti ominaisuuksiltaan tarpeeksi hyvä tähän ohjelmistoon. Ohjelman tietokannan ei tarvitse olla käsiteltävissä tietoverkosta, jolloin varsinaista tietokantapalvelinta ei tarvita. Tietokanta on niin sanotusti lokaali. Ennen tätä huomiota testasin mysql-tietokannan soveltuvuutta ohjelmistoon. Ohjelmassa luodaan aina uudelle satokaudelle uusi tietokanta, joka on kopio tyhjästä tietokannasta. Tässä MS Accessin käyttö oli paras vaihtoehto, koska käytännössä tämä tietokanta on vain yksi tiedosto, josta on helppo tehdä kopio Tietokannan luonti Tietokanta luotiin MS Access ohjelmistolla. Tätä ennen suunnittelin kannan taulut Excel-taulukkoon. Tietokannassa on yksitoista taulua, joista osa on perustietoja varten ja osaan lisätään varsinaisten tapahtumien tiedot. Perustietotauluja ovat poimija, lajike, menokohteet ja tulokohteet. Tapahtumia lisätään tauluihin myynti, myynti_palkasta, meno, tulo, poiminta ja varasto. Tietokannan taulut luotiin tekemälläni Java-luokalla, eikä itse MS Accessillä. Tällä tavoin pystyin tarvittaessa helposti luomaan taulut uudestaan. Yhteytenä tietokantaan ohjelmassa toimii JDBC-ajuri. Ohjelman alustuksessa luodaan yhteysolio java.sql.connection-luokasta. Tätä yhteysluokkaa siirrellään ohjelmassa aina sitä tarvitsevalle käyttöliittymällä.

21 Ohjelmiston resurssitiedostot database.properties Tiedostossa database.properties on tieto siitä, mitä satokausi tietokantoja ohjelmistolla on käytettävissä. Jokaisesta satokaudesta tehdään oma tietokanta omaan hakemistoon ja tieto sen olemassa olosta kirjoitetaan tähän tiedostoon. Tietokannan tunnisteena toimii satokauden vuosiluku. Tämän tiedoston sisältö voi olla esimerkiksi seuraavanlainen: jne farminfo.properties Tiedostossa farminfo.properties pidetään yllä vakiotietoja, joita käytetään ohjelmassa. Tiedostossa on esimerkiksi yrityksen/maatilan nimi, osoitteet, puhelinnumerot sekä muita vastaavia tietoja joita tarvitaan ohjelmassa. Liittessä 5 esimerkki miltä tiedosto voi näyttää constant.properties Tiedostossa constant.properties on palkanlaskentaan ja arvonlisäveron lasketaan tarvittavat luvut. Tämä tiedosto on satokausikohtainen ja siitä tehdään samalla kopio tai luodaan uusi jokaista uutta tietokantaa kohden. Nämä arvot muuttuvat joka vuosi ja edellisenkin satokauden arvot halutaan pitää tallessa, jotta myöhemminkin voidaan esim. tulostaa oikeat tiedot menneistä satokausista. Liittessä 6 tiedoston sisältö oikeilla arvoilla (vuonna 2003).

22 maki_fi.properties Tiedostossa maki_fi.properties pidetään käyttöliittymäkomponenttien tekstit kielenmukaisesti. Otsikon nimisessä tiedostosta löytyy suomenkieliset tekstit. Jos haluttaisiin ohjelmasta vaikka ruotsinkielinen, tarvitaan siihen vain tehdä maki_se.properties-niminen tiedosto. Tällä tavalla toimittuna ohjelmasta voidaan tehdä minkä kielinen tahansa. Tekstit on tallennettu tähän tiedostoon seuraavalla tavalla: EXIT=Sulje OPEN=Avaa FAILED_PRODUCT_SAVE=Lajikkeen tallennus epäonnistui! languages.properties Tiedostossa languages.properties pidetään yllä listaa mahdollisista käyttöliittymän tekstien kielivaihtoehdoista. Ensin tiedostossa on lyhenteet kielistä ja sen jälkeen koko kielennimi jokaisella vaihtoehdon kielellä. Seuraavassa on esimerkki tiedoston sisällöstä: fi uk --- Suomi Englanti --- Finnish English settings.properties Tiedostossa settings.properties on talletettuna ohjelman eri asetuksi. Tiedostossa on esimerkiksi vuosiraja mitä ohjelmassa käytetään. Vuosirajalla tarkoitetaan sitä, että esim. myynti-tapahtuman tallennuksessa annetaan päiväys. Päiväyksen antamista varten käyttöliittymässä on yhdistelmäruudut (combobox) päivä,

23 23 kuukausi ja vuosi. Vuodelle tarvitaan jokin raja ja sitä tarkoitetaan tällä vuosirajalla. Lisäksi tähän tiedostoon tallennetaan ohjelmassa käytettävä salasana, kuitenkin muokattuna sellaiseen muotoon, ettei sitä suoraan voi käyttää sisäänkirjautumisessa sellaisenaan Toiminnot Yleistä Luvusta eteenpäin on esitelty ohjelman toimintojen arkkitehtuuri ja toimintalogiikka. Kaikkia toimintoja ei esitellä, koska niiden rakenne ja toimintalogiikka on sama, pääasiallisesti vain parametrit muuttuvat luokkien tarpeitten mukaan. Luvussa on esiteltynä lajikkeen lisäys, poisto, muokkaus ja selaus toiminnot. Työntekijän, poimintojen, myyntien, muistiinpanojen, muut meno/tulotapahtumien sekä varaston tapahtumat toimivat samanlaisella logiikalla ja niiden rakenne on sama. Lisäksi on esitelty vakioiden asettamisen tapahtumat sekä uuden satokauden luominen. Sekvenssikaavioista on riisuttu suurin osa tapahtumista pois, jotta ne saataisiin tulostettua yhdelle A4-paperille. Varsinkin parametrien asettaminen ja hakeminen set- ja get-metodeilla on jätetty vain muutamaan ensimmäiseen koodissa olleeseen. Näiden sekvenssikaavioiden tarkoitus ei ole kertoa tarkasti kuinka ohjelma toimii, vaan antaa näkemys toimintalogiikasta ohjelman eri osissa Lajikkeen lisäys Lajikkeen lisäykseen käytetään ProductUI-luokkaa. Samalla luokalla voidaan myös selata, poistaa ja muokata lajikkeita.

24 Esiehdot ja luokalle alustuksessa annettavat parametrit Luokalle (ProductUI) tulee antaa alustuksessa yhteysolio (java.sql.connection), jolla voidaan ottaa yhteys tietokantaan ja suorittaa varsinainen tietojen tallennus. Yhteysolio täytyy olla alustettuna ja toimintavalmis Tallennettavat parametrit Lajikkeen lisäyksessä tarvitaan seuraavat pakolliset parametrit: lajikkeen nimi, yksikkö (esim. kiloa tai litraa), hinta itsepoimien, hinta omasta varastosta myydessä, palkka joka maksetaan poimijalle (euroa/yksikkö), määrä jota lajiketta on istutettu (kpl) sekä istutusvuosi. Lisäksi on mahdollista lisätä muuta tietoa -kenttä lisäinformaationa lajikkeesta Toiminnan kuvausta Kun käyttäjä on antanut luvussa mainitut tiedot ja antaa komennon tallentaa/lisätä lajike, luokka (ProductUI) tarkistaa tietojen oikeellisuuden. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että String-tyyppiset kentät (esim. lajikkeen nimi) eivät ole tyhjiä ja double-tyyppiset (esim. hinnat) ovat todellakin lukuja. Jos näin ei ole, ohjelma ilmoittaa siitä käyttäjälle ja keskeyttää tallennusprosessin. Kun tiedot ovat kunnollisia ProductUI-luokassa luodaan olio Businesslogic-tason Product-luokasta. Tälle oliolle annetaan yhteysolio alustuksessa ja sen jälkeen tallennettavat parametrit sijoitetaan sen muuttujiin set-metodeilla. Tämän jälkeen kutsutaan tehdyn olion save()-metodia. Tämä metodi luo Database-tason ProductDB-luokasta olion ja antaa sille alustuksessa yhteysolion. Tämän jälkeen kutsutaan juuri luodun olion save-metodia, jolla varsinainen tietokantaan tallennus tehdään. Tapahtuman onnistumisesta tai epäonnistumisesta palautetaan booleantyyppinen tieto käyttöliittymälle asti. Siellä sitten kerrotaan, joko tallennuksen onnistuneen tai vastaavasti epäonnistuneen.

25 Tulos Tuloksena tallennuksesta saadaan boolean-tyyppinen tieto sen onnistumisesta, sekä uusi lajike tietokannassa lajike-taulussa Poikkeustilanteet Tallennus epäonnistuu Database-tasolla => Poikkeuksen taso arvioidaan ExceptionHandler-luokassa ja käyttäjälle ilmoitetaan tapahtuneesta. Virheen tasosta päätellään suljetaanko ohjelma vai voidaanko toimintaa jatkaa Sekvenssikaavio Liittessä 7 on yksinkertaistettuna sekvenssikaavio tapahtumista Lajikkeen muokkaus Lajikkeen muokkaukseen käytetään ProductUI-luokkaa. Sitä voidaan myös käyttää lajikkeen lisäykseen, poistamiseen ja selaukseen Esiehdot ja luokalle alustuksessa annettavat parametrit Lajikkeen muokkauksessa käytetään samaa luokkaa kuin lajikkeen lisäyksessä, sillä erolla, että alustuksessa annetaan tieto siitä, että käyttöliittymä tulee alustaa muokkaus-tilaan ja lisäksi annetaan sen lajikkeen tunnistenumero (mikä lajikkeella on tietokannassa), jonka tiedoilla halutaan alustaa käyttöliittymän komponentit Päivitettävät parametrit Parametrit ovat samat kuin lisäyksessä (luku ).

Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä

Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä Elisa Kassa sovelluksen päänäkymä voidaan jakaa kolmeen osaan. 1. Osuus käsittää asiakasta, tuotetta ja työntekijää koskevan tiedon. a. Asiakaskentästä voidaan etsiä

Lisätiedot

MicroStation V8i-käyttöympäristö

MicroStation V8i-käyttöympäristö MicroStation V8i-käyttöympäristö Liite 2 Pääkäyttäjän ohjeet Juha Orre Tekniikan koulutusalan opinnäytetyö Kone- ja tuotantotekniikka Insinööri (AMK) KEMI 2013 SISÄLLYS Liite 2 2(14) SISÄLLYS... 2 1 KÄYTTÖOHJEET...

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi Doro Experience ja Doro PhoneEasy 740 Suomi Manager Esittely Doro Experience Manager -hallintaportaalia käytetään sovellusten asentamiseen ja käyttöön Doro Experience -laitteella käyttämällä mitä tahansa

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2009 1 / 28 Puhelinluettelo, koodi def lue_puhelinnumerot(): print "Anna lisattavat nimet ja numerot." print

Lisätiedot

Sisäänkirjautuminen Tallennus/raportit (YAP) Tallennusohjelma

Sisäänkirjautuminen Tallennus/raportit (YAP) Tallennusohjelma Sisällysluettelo Sivu 2. Sisäänkirjautuminen Sivu 3. Käyttäjän tiedot Sivu 4. Etusivu Sivu 6. Lomakkeiden syöttö / Juoksijan valinta Sivu 7. Lomakkeiden syöttö / Juoksijoiden ja maksajien tietojen syöttö

Lisätiedot

Kilta-rekisterin ohje Yhdistyskäyttäjille

Kilta-rekisterin ohje Yhdistyskäyttäjille Kilta-rekisterin ohje Yhdistyskäyttäjille 13.6.2016 Epilepsialiitto Sisällys Kirjautuminen ja valikko... 3 Uuden jäsenen lisääminen Kilta-jäsenrekisteriin... 4 Henkilön tietojen muutos... 10 Henkilön jäsenyyden

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Elisa Kassa - Myyjän ohje

Elisa Kassa - Myyjän ohje Elisa Kassa - Myyjän ohje 1. Elisa Kassan päänäkymät Elisa Kassa sovelluksen päänäkymä voidaan jakaa kolmeen osaan. 1. Osuus käsittelee asiakkaita, tuotteita ja työntekijöitä koskevia tietoja. a. Asiakaskentästä

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas Päivitetty 10/2016 Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta http://www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet/

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko LOPPURAPORTTI 1(11) Ratkaisun kuvaus Käytetyt tiedostot Tietuerakenteet Onnistuin

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasVastuuhenkilö-oikeudet. n käyttölupia voi hakea

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 15.3.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 15.3.2010 1 / 56 Tiedostoista: tietojen tallentaminen ohjelman suorituskertojen välillä Monissa sovelluksissa ohjelman

Lisätiedot

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin Käyttöohje Energent MagiCAD plugin Sisältö 1. Yleistä 1 Dokumentin sisältö... 1 Ohjelman asennus... 1 Vaadittavat ohjelmistot... 1 Asennus... 1 Ohjelman käynnistys... 2 2. Toiminnallisuudet 3 Insert Energent

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 1.4.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 1.4.2009 1 / 56 Tentti Ensimmäinen tenttimahdollisuus on pe 8.5. klo 13:00 17:00 päärakennuksessa. Tämän jälkeen

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

Käyttöohje. HeTLi. Helsinki 23.8.2005 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Käyttöohje. HeTLi. Helsinki 23.8.2005 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Käyttöohje HeTLi Helsinki 23.8.2005 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Juha Halme Isto Havu Jussi

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Osallistujat Lukija Tuloehdot Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Kuvaus Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Osallistujat Lukija Tuloehdot Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Kuvaus Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Osallistujat Lukija Tuloehdot Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Kuvaus Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja heidän juttujensa otsikot. Poikkeukset - Lopputulos Käyttäjä

Lisätiedot

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE Johdanto Liikematkatoimistojärjestelmä on lisäarvopalvelu Winres -varausjärjestelmään, jolla matkatoimisto pystyy tuottamaan liikeasiakkailleen raportteja heidän matkatoimistopalveluiden

Lisätiedot

Discendum Oy

Discendum Oy 1 CV+ ansioluettelon luominen ja muokkaus CV+ - Yleistä 3 CV+ -ansioluettelon luominen 5 Tietojen muokkaaminen Perustoiminnot 7 CV+ sisältöjen otsikoiden muokkaus 8 Koulutus- ja työkokemustiedot Todistuksen

Lisätiedot

Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012

Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012 Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012 Liitännän aktivointi Liitäntä on ohjelma lisämoduuli. Ensin asetetaan käyttöön FuturSoftilta saatu Liitäntä WinCabas rekisteröintikoodi. Mennään kohtaan

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Yleistä... 3 Sijainti... 3 Kirjautuminen... 3 Kyselyn rakenne... 3 Opettajan toiminnot kirjautumisen jälkeen... 3 Lukuvuoden opintojaksojen listaaminen...

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä Pekka Ryhänen & Erkki Pesonen 2002 BlueJ:n käyttö Nämä ohjeet on tarkoitettu tkt-laitoksen mikroluokan koneilla tapahtuvaa käyttöä varten. Samat asiat pätevät myös muissa luokissa ja kotikäytössä, joskin

Lisätiedot

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus SELAINENNAKKOILMOITUKSEN IKKUNANKUVAT 1(24) 2.2.2010 Selainennakkoilmoitus ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus Yleistä ENNI-järjestelmästä ENNI-järjestelmän vakiopainikkeita Selainennakkoilmoitus

Lisätiedot

VAAKAPESÄSEURANNAN KÄYTTÖOHJEET

VAAKAPESÄSEURANNAN KÄYTTÖOHJEET VAAKAPESÄSEURANNAN KÄYTTÖOHJEET Sisällys 1 Lyhyesti vaakapesäsovelluksesta... 1 2 Vaakapesätietojen selaus... 1 3 Kirjautuminen tunnuksilla... 5 4 Omien tietojen tarkistus... 5 5 Omat vaakapesät... 6 1

Lisätiedot

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto 1 Visma L7 päivitysaineiston nouto Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka Visma L7 -järjestelmän master-ympäristö päivitetään etäpäivitysohjelman avulla. 1.1 Etäpäivitysohjelman asennus/päivitys Saat etäpäivitysohjelman

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

- Jalkapalloa jokaiselle -

- Jalkapalloa jokaiselle - Kauden vaihto Ohjeita ylläpitäjille Arto Kalliola - Jalkapalloa jokaiselle - KAUDEN VAIHTAMINEN JOPOX-JÄRJESTELMÄSSÄ Yleistä Kun toimintakausi lähestyy loppuaan, luodaan Jopox-järjestelmään seuraavaa kautta

Lisätiedot

Yhteistyökumppanit kirjautuvat erikseen annetuilla tunnuksilla osoitteeseen

Yhteistyökumppanit kirjautuvat erikseen annetuilla tunnuksilla osoitteeseen 1 Etäyhteysohje (vpn.lappia.fi) Yleistä ssl-vpn etäkäyttöpalvelusta Koulutuskuntayhtymän henkilökunnalla ja opiskelijoilla on käytössään selaimella käytettävä etäkäyttöpalvelu. Palvelun kautta voi käyttää

Lisätiedot

Data@Flow ohjeet. AtFlow Oy, Pekka Rönkkönen, pekka@atflow.fi +358 (0)50 340 1705

Data@Flow ohjeet. AtFlow Oy, Pekka Rönkkönen, pekka@atflow.fi +358 (0)50 340 1705 Data@Flow ohjeet AtFlow Oy, Pekka Rönkkönen, pekka@atflow.fi +358 (0)50 340 1705 1 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen... 2 2. Sisältöalueiden muokkaaminen... 4 2.1. Sisältöalueen sisällön muokkaaminen...

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

ECDL Tietokannat. Copyright 2015 ECDL Foundation ECDL Tietokannat Sivu 1 / 7

ECDL Tietokannat. Copyright 2015 ECDL Foundation ECDL Tietokannat Sivu 1 / 7 ECDL Tietokannat Copyright 2015 ECDL Foundation ECDL Tietokannat Sivu 1 / 7 Tavoite Tässä esitellään tutkintovaatimukset moduulille ECDL Tietokannat, joka määrittelee tarvittavat tiedot ja taidot näyttökokeen

Lisätiedot

NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS

NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS 1 NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS YLEISTÄ NAVIGAATTORIN KÄYTÖSSÄ... 2 NAVIGAATTORIN HAKEMINEN... 3 NAVIGAATTORIN KOPIOINTI OMALLE SAP-TUNNUKSELLE... 6 NAVIGAATTORIN MUOKKAUS ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA... 7

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Webmail on monipuolinen työkalu jolla voi tehdä paljon muutakin kuin lukea sähköpostia. Tässä ohjeessa on lyhyesti esitelty joitakin sen ominaisuuksia. Peruspostilaatikossa ei ole kaikkia ominaisuuksia,

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa Uutta Remote Support Platform for SAP Business One Asiakirjaversio: 1.0 2012-10-08 Kaikki maat Typografiset merkintätavat Kirjasintyyli Esimerkki Näytöstä lainatut sanat tai merkit. Näitä ovat kenttien

Lisätiedot

HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013:

HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013: HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013: Pikavalikon hallinnointi koskien HALLINTO-osion toimintoja: Henkilöstöllä on mahdollisuus luoda itselleen valikko josta pääsee navigoimaan suoraan tiettyyn

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta.

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta. Sanasto Sanasto -työkalulla voi laatia sanakirjan tapaisen sanaston, jonka hakusanoja (käsitteitä ja niiden määritelmiä) voidaan selata ja opettajan niin halutessa myös kommentoida. Sekä opettaja että

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016 KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) MML Käyttövaltuushallintaan mennään osoitteen https://vatu.idmservice.nls.fi kautta. Valitse tunnistautumismenetelmä, joka sinulla on käytössäsi. KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA

Lisätiedot

FORMATIIVINEN ARVIOINTI

FORMATIIVINEN ARVIOINTI FORMATIIVINEN ARVIOINTI (OHJEISTUKSESSA KÄYTETTY VISMAN YLEISIÄ OHJEITA FORMATIIVISEN ARVIOINNIN TEKEMISESTÄ. LISÄTIETOJA VISMA.FI) 1 OPETTAJAN ARVIOINTINÄKYMÄ Opettaja pääsee tekemään formatiivista arviointia

Lisätiedot

Soittorobotin käyttöohje

Soittorobotin käyttöohje Soittorobotin käyttöohje Sisällysluettelo 1. Tietojen tallennus sopivaan muotoon Excelissä 2. Toimeksiannon lisääminen 3. Soittorobotin käyttö 4. Tietojen vienti Exceliin 1. Tietojen tallennus sopivaan

Lisätiedot

Jukka Larja, Kim Nylund. 15. maaliskuuta 2005

Jukka Larja, Kim Nylund. 15. maaliskuuta 2005 Hirviön käyttöohje Jukka Larja, Kim Nylund 15. maaliskuuta 2005 1 Sisältö 1 Johdanto 3 1.1 Käsitteet...................................... 3 1.1.1 Muistiinpanot................................ 3 1.1.2

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi 1 (5) Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

SILMAT-INTRANET -OHJE

SILMAT-INTRANET -OHJE SILMAT-INTRANET -OHJE Sisällysluettelo 1 Intranet... 3 2 Etusivu... 3 3 Ohjelmat... 3 3.1 Kalenteri... 4 3.1.1 Tapahtuman lisääminen... 4 3.1.2 Tapahtuman muokkaaminen... 4 3.2 Kehyskysely... 5 3.3 Kirjastot...

Lisätiedot

Seutudokumenttien pä ivittä misohje

Seutudokumenttien pä ivittä misohje Seutudokumenttien pä ivittä misohje Kirjautuminen sisällönhallinta-työkaluun Käytä ylläpidossa Firefox-selainta. Käyttäjätunnukset Käy rekisteröitymässä osoitteessa www./kirjaudu kohdassa Rekisteröidy.

Lisätiedot

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu.

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu. 1 Investointien hallinta ja poistot Investointien (esimerkiksi koneet ja laitteet, maa-alueet ja kiinteistöt) hallinta Odoo kirjanpidossa tehdään "Omaisuuden hallinta" moduulin alaisuudessa. Siellä voidaan

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun.

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun. 1(7) KORTINHALTIJAN HALLINTA Kortinhaltijan nimetty sivu sisältää kortinhaltijan henkilö-, korttitili-, kortti- ja maksutiedot. Sivulle pääsee hakemalla kortinhaltijan tietoja ja avaamalla hakutuloksesta

Lisätiedot

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms / Anna Haapalainen Googlen lomaketyökalulla on helppoa tehdä sähköisiä kyselyitä, tehtäviä tai kokeita. Voidaksesi luoda Googlen lomakkeita, sinulla tulee

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto GEA -tuotannonohjausjärjestelmästä Ammu-ohjelmistoon 07/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot Ammu Ammu versio 1.85 tai

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 CSE-A1111 30.9.2015 CSE-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 30.9.2015 1 / 27 Mahdollisuus antaa luentopalautetta Goblinissa vasemmassa reunassa olevassa valikossa on valinta Luentopalaute.

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1

Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1 1. Testattavat asiat Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1 selainyhteensopivuustesti käyttäen Suomessa eniten käytössä olevia selaimia. Uuden keräyksen lisääminen

Lisätiedot

My easyfairs -palvelun käyttö

My easyfairs -palvelun käyttö My easyfairs A palvelun käyttö Page 1 My easyfairs -palvelun käyttö Näytteilleasettajien opas My easyfairs A palvelun käyttö Page 2 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN... 3 LOGON JA OSASTONIMEN LISÄÄMINEN... 5 YRITYSTIETOJEN

Lisätiedot

Työtapaturmainfo: Työtapaturman ilmoittaminen 2016->

Työtapaturmainfo: Työtapaturman ilmoittaminen 2016-> Työtapaturmainfo: Työtapaturman ilmoittaminen 2016-> TYÖTAPATURMAN ILMOITTAMINEN 1.1.2016 ALKAEN Sisältö Työtapaturman ilmoittaminen, muutokset 2016 -> Muutokset käytettäessä Yrityskansiota, If Loginia

Lisätiedot

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen Näissä ohjeissa käydään läpi Microsoftin MS-DOS 6.22 -käyttöjärjestelmän asennus Microsoftin Virtual PC 2007 -virtuaalikoneeseen. Asennusta varten sinulla on oltava Virtual PC 2007 asennettuna tietokoneellasi

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE TEKNINEN OHJE OSAAJAPLUS- JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OsaajaPlus -järjestelmä on luotu siten, että sen käyttöön tarvittavat ohjelmat ovat maksutta ladattavissa internetistä.

Lisätiedot

Sähköisen äänestyksen pilotti

Sähköisen äänestyksen pilotti 08.02.2008 1 (26) Käyttötapausmalli Oikeusministeriö Vaalitietojärjestelmät 08.02.2008 2 (26) 1 Käyttötapaukset...3 1.1 Käyttötapaus: Vaalin perustaminen...4 1.1.1 Käyttötapauksen sanallinen kuvaus...4

Lisätiedot

Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje. www.360optimi.com/kiinteistopassi

Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje. www.360optimi.com/kiinteistopassi Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje www.360optimi.com/kiinteistopassi Bionova Consulting, luottamuksellinen Viimeksi päivitetty 9. syyskuuta 2014 Käyttöohjeen sisällysluettelo Luo

Lisätiedot

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Lukija: pääsivu Lukija Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja heidän juttujensa otsikot. - Lopputulos Käyttäjä voi valita kirjoittajan jutut tai kirjoittajan jutun 1

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

1. AROMI Tuotantotoiminnot 1.1 Kirjautuminen ja salasanan vaihto. 1.3 Etusivun rakenne, käyttöohjeet ja ongelmatilanteet

1. AROMI Tuotantotoiminnot 1.1 Kirjautuminen ja salasanan vaihto. 1.3 Etusivun rakenne, käyttöohjeet ja ongelmatilanteet PIRAMK, Koulukatu Syksy 2006 Koulutusmateriaali AROMI Tuotantotoiminnot Selainkäyttö SISÄLLYSLUETTELO 1. AROMI Tuotantotoiminnot 3 1.1 Kirjautuminen ja salasanan vaihto 3 1.2 Selainkäyttöisen AROMIn tuotantotoiminnot

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito 21.3.2016 2(10) Pätevyyksien ylläpito Pätevyydet -sivun näkyminen ja pätevyyksien ylläpito-oikeus... 3 Pätevyydet -sivun toiminnot...

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 4.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 4.3.2009 1 / 35 Tiedostot Tiedostojen käsittelyä tarvitaan esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: Ohjelman käsittelemiä

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/5 Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Nellistä voi siirtää kirjallisuuslistoja Moodle-oppimisympäristöön. Näin voidaan tarjota opiskelijalle esimerkiksi verkkokurssin oheislukemistona

Lisätiedot

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Määrittelydokumentti NJC2 Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti ( ov) Projektiryhmä Eero Anttila Olli

Lisätiedot

PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE

PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 2. ENNEN OTTELUN ALKUA Kirjautuminen 3 3. TILASTOINTI Aloitusnäkymä ja kokoonpanot 4 Pelaajien vaihtaminen 6 Maali 7 Rangaistukset 8 Poista

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0 Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 2.0 Sivu 1 / 10 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.1 Tietojen

Lisätiedot

Diacor Turku extranet

Diacor Turku extranet Diacor Turku extranet Extranet on asiakasyritystemme vastuuhenkilöille tarkoitettu sähköinen palvelukanava. Diacor Turun extranet- sivustolla yrityksen kontaktihenkilön on mahdollista kirjata työntekijöiden

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 17.2.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 17.2.2010 1 / 41 Sanakirja Monissa sovelluksissa on tallennettava rakenteeseen avain arvo-pareja. Myöhemmin rakenteesta

Lisätiedot

Kirjasto Relaatiotietokannat Kevät 2001. Auvinen Annemari Niemi Anu Passoja Jonna Pulli Jari Tersa Tiina

Kirjasto Relaatiotietokannat Kevät 2001. Auvinen Annemari Niemi Anu Passoja Jonna Pulli Jari Tersa Tiina Kirjasto Kevät 2001 Auvinen Annemari Niemi Anu Harjoitustyö 7.4.2001 Sisällysluettelo 1. Yleiskuvaus... 3 2. Vaatimukset... 3 2.1. Toiminnalliset... 3 2.1.1. Sisäänkirjautuminen... 3 2.1.2. Nimikkeiden

Lisätiedot