EU:n uusi kirjanpito- ja tilinpäätösjärjestelmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU:n uusi kirjanpito- ja tilinpäätösjärjestelmä"

Transkriptio

1 EU:n uusi kirjanpito- ja tilinpäätösjärjestelmä Paremmat johdon tietojärjestelmät ja lisääntynyt läpinäkyvyys Opas EU:n uudistettuun tilinpäätösraportointiin EUROOPAN KOMISSIO

2 Julkisten varojen hallinnan parantaminen Julkinen sektori voi toimia tehokkaasti vain, jos saatavilla on laadukasta taloudellista informaatiota. Euroopan unionin kirjanpito- ja tilinpäätösjärjestelmä uudistettiin vuonna 2005, ja EU:n tilinpäätösraportointia on uudistuksesta lähtien määrätietoisesti kehitetty kansainvälisiä vaatimuksia vastaavaksi. Tärkeimpänä muutoksena oli siirtyminen maksuperusteisesta kirjanpidosta tarkempaan ja tehokkaampaan suoriteperusteiseen kirjanpitoon. Kyse ei ole pelkästään teknisestä muutoksesta vaan perustavanlaatuisesta hallintokulttuurin uudistamisesta, jolla on ratkaiseva vaikutus menojen tehokkaaseen seurantaan, virhemahdollisuuden minimointiin ja EU:n varojen päivittäiseen hallinnointiin. Olen vakuuttunut siitä, että toteutetuilla uudistuksilla on sekä näkyvä että pysyvä vaikutus EU:n toiminnan tehokkuuteen ja että niistä on näin konkreettista hyötyä unionin kansalaisille. Dalia Grybauskaitė Rahoituksen suunnittelusta ja talousarviosta vastaava komission jäsen Vastuuvelvollisuus ja läpinäkyvyys Euroopan komission uusi tilinpäätöskäytäntö perustuu julkisen sektorin kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin (IPSAS). Komissio on näin taloushallintouudistuksellaan ottanut merkittävän askeleen kohti tilinpäätösraportoinnin täydellistä läpinäkyvyyttä. Euroopan tilintarkastajaliitto (European Federation of Accountants) suosittelee julkishallinnolle suoriteperusteen käyttöä, koska se lisää vastuuvelvollisuutta ja tilinpäätösraportoinnin läpinäkyvyyttä sekä tuottaa entistä parempaa tietoa suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Toivomme, että EU:n ja muiden tällaiset standardit jo käyttöön ottaneiden julkishallinnon organisaatioiden toteuttamat uudistukset toimivat kannustavana esimerkkinä ja että julkisella sektorilla saadaan näin vastaisuudessa entistä läpinäkyvämpää, selkeämpää ja vertailukelpoisempaa taloudellista informaatiota sekä Euroopassa että sen ulkopuolella. David Devlin Euroopan tilintarkastajaliiton puheenjohtaja

3 Suoriteperuste pähkinänkuoressa Maksu- ja suoriteperusteinen kirjaaminen Suoriteperusteisen kirjanpidon periaate on helppo havainnollistaa vertaamalla sitä aikaisemmin yleisessä käytössä olleeseen maksuperusteiseen kirjanpitoon: Maksuperusteisessa kirjanpidossa menot ja tulot kirjataan, kun tulo saadaan tai maksu suoritetaan. Siinä ei (toisin kuin suoriteperusteisessa kirjanpidossa) eroteta toisistaan omaisuuserän hankintaa ja menon maksua, vaan molemmat käsitellään maksuina. Suoriteperusteisessa kirjanpidossa kirjaus tehdään tapahtuman toteutumishetkellä: jos EU-rahoitteiselta hankkeeltaelta saadaan lasku joulukuussa, ussa, meno kirjataan joulukuussa, ussa, vaikka ka lasku maksettaisiin vasta seuraa- vana vuonna. Suoriteperusteen käyttö julkisella sektorilla eri maissa OECD-maat, joissa käytetään suoriteperustetta tilinpäätöksen laadinnassa ( 1 ): Australia Kanada Suomi Ranska Kreikka Uusi-Seelanti Ruotsi Sveitsi Yhdistynyt Yhdysvallat Islanti Italia kuningaskunta ( 2 ) ( 2 ) ( 1 ) Lähde: OECD. ( 2 ) Pääosin suoriteperusteinen, osia maksuperusteisesti Suoriteperusteisen kirjanpidon edut Kattava kuva varoista ja veloista Monivuotinen tilinpäätösinformaatio Kirjausten analysointimahdollisuus Parempi informaatio -> tehokkaampi hallinnointi ja päätöksenteko Selkeät ja johdonmukaiset tiedot -> tehokkaammat tarkastukset Politiikan taloudellisten vaikutusten parempi ymmärtäminen -> tehokkaampi poliittinen valvonta Edunsaajille suoritettaviin maksuihin liittyvän virheriskin minimointi 1

4 Katsaus EU:n kirjanpitoon EU:n kirjanpito: Tiesitkö, Talousarviokirjanpito Talousarviokirjanpito antaa yksityiskohtaisen kuvan talousarvion toteuttamisesta, ja se on tämän vuoksi maksuperusteista. Liikekirjanpito Liikekirjanpidosta käyvät ilmi kaikki varainhoitovuoden menot ja tulot (taloudellinen tulos), ja sen perusteella laaditaan toimielinten taloudellista asemaa kuvaava tase. Liikekirjanpidossa on vuodesta 2005 käytetty suoriteperustetta. että EU:n kirjanpitojärjestelmään kirjataan vuosittain noin 1,45 miljoonaa maksua? Euroopan unionin kirjanpidolla on kaksi päätarkoitusta. Se antaa EU:n budjettivallan käyttäjälle (toisin sanoen Euroopan parlamentille ja jäsenvaltioiden hallitusten edustajista koostuvalle Euroopan unionin neuvostolle) sekä EU:n kansalaisille kuvan siitä, miten talousarviota on vuoden aikana toteutettu (maksuperusteinen talousarviokirjanpito). Sen perusteella laaditaan myös toimielinten tilinpäätös. Tilinpäätös sisältää muun muassa taseen, joka kattaa kaikki toimielinten varat ja velat ja antaa kuvan EU:n taloudellisesta asemasta vuoden lopussa (suoriteperusteinen liikekirjanpito). 2

5 Kirjanpitojärjestelmän uudistaminen (ABAC-hanke) ABAC-hanke (suoriteperusteiseen kirjanpitoon siirtyminen) toteutettiin osana komission käynnistämää EU:n taloushallinnon kokonaisuudistusta. Komissio esitti joulukuussa 2002 kunnianhimoisen suunnitelman, jossa se asetti tavoitteekseen liikekirjanpidon muuttamisen suoriteperusteiseksi vain kahdessa vuodessa eli vuodesta 2005 alkaen. Uusi kirjanpitojärjestelmä otettiin suunnitellun mukaisesti käyttöön vuonna 2005, jolloin tulivat voimaan myös uudet kirjanpitosäännöt. Kansainväliset standardit Uudet kirjanpitosäännöt perustuvat julkisen sektorin kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin (IPSAS, International Public Sector Accounting Standards). Sellaisiin kirjanpidon osa-alueisiin, joista ei vielä ole annettu IPSAS-standardia, sovelletaan kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IAS, IFRS). Tietotekniikka Tietotekniikka on ratkaisevassa asemassa EU:n kirjanpitojärjestelmän toiminnassa ja kehittämisessä. Tämän vuoksi myös tietojärjestelmät uudistettiin perusteellisesti, jotta voitiin varmistaa, että kaikki tilitapahtumat kirjataan täydellisinä tapahtuman toteutumishetkellä eikä vasta silloin, kun maksuja saadaan tai suoritetaan. Uudistusten ansiosta vuoden 2005 tilinpäätös voitiin laatia uusia kirjanpito- ja tilinpäätössääntöjä noudattaen. Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunta ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenet kokoontuivat toukokuussa 2005 Luxemburgissa. EU:n tilit ja tarkastuslausuma Euroopan tilintarkastustuomioistuin antaa joka vuosi EU:n tileistä tarkastuslausuman (déclaration d assurance eli DAS). Tarkastuslausumassaan tilintarkastustuomioistuin esittää näkemyksensä siitä, 1) ovatko EU:n tilit luotettavat 2) ovatko tilien perustana olevat tapahtumat laillisia ja asianmukaisia (esimerkiksi maksettiinko edunsaajalle oikea määrä ajoissa). Tilintarkastustuomioistuin on vuonna 1994 antamastaan ensimmäisestä tarkastuslausumasta lähtien todennut EU:n tilit luotettaviksi ( 1 ), joskin varaumin, joista merkittävimmät koskevat ennakkomaksuja (eli EU-tukia saaville edunsaajille ennakkoon suoritettuja maksuja). Ongelmana on, että ennakkomaksut olisi kirjattava EU:n saamisiksi siihen asti, kunnes hanke on saatu päätökseen. Näin on voitu tehdä vuodesta 2005, josta lähtien ennakkomaksut on kirjattu suoriteperusteisesti. ( 1 ) Tilintarkastustuomioistuin on tosin kaikissa tähän mennessä antamissaan lausumissa todennut joistakin toimista, ettei se voi antaa varauksetonta myönteistä lausumaa niiden sääntöjenmukaisuudesta. Tämä ei kuitenkaan merkitse, että tileistä annettu lausuma olisi kokonaisuudessaan kielteinen. 3

6 Taloushallintoprosessin vaiheet Turvalliset ja toimivat tietotekniikkajärjestelmät ikkajärjestelmät Tietotekniikkajärjestelmiä t iikkajärjestelmiä tarvitaan taan kirjanpitotietojen tietojen välittämiseen, iseen, analysoimiseen iseen ja säilyttämiseen. ämiseen. Kirjan- pitojärjestelmän uudistus us merkitsi näin myös tietotek- totekniikkaratkaisujen perusteellista lista uudistamista. ta. Tietovarasto raportointi hallinnointi Täsmäytetyt tiedot lähetetään keskitettyyn tietovarastoon. Euroopan parlamentti Kansalliset hallitukset EU:n kansalaiset Parempi ja kattavampi tilinpäätösinformaatio ABAC-taloushallintojärjestelmät sopimukset budjettiprosessi suoriteperusteiset prosessit (laskut, vakuudet, ennakkomaksut) omaisuuden inventointi anto- ja ottolainaus ABAC-kirjanpito (SAP-ohjelmisto) ( 1 ) Uudet ominaisuudet: tehokkaampi ja turvallisempi tietojen säilytys tietojen valvonnan ja seurannan helpottuminen, mikä mahdollistaa EU:n varojen käytön tehokkaamman valvonnan uusi oikeushenkilörekisteri omaisuuseriä koskevat integroidut tiedot kirjanpitotietoihin perustuvat analyysit projektinhallintaominaisuudet TULOS: TÄYSIN SUORITEPERUSTEINEN Taloustapahtumat kirjataan verkossa olevaan integroituun järjestelmään. ( 1 ) SAP yrityksille ja julkisyhteisöille kirjanpito-ohjelmistoja tarjoava johtava ohjelmistoyritys. SAP on rekisteröity tavaramerkki. ( 2 ) SWIFT rahoitusalan toimijoiden omistama osuuskunta, joka tarjoaa maksuliikenteen välityspalveluja ja käyttöliittymiä rahoituslaitokselle (kuten pankeille) yli 200 maassa. Suoritettuihin maksuihin liittyvän virheriskin minimointi SWIFT ( 2 ) maksut tulojen kerääminen 4

7 ABAC-kirjanpito entistä suorituskykyisempi järjestelmä Suoriteperusteiseen kirjanpitoon soveltuva pääkirja, josta saadaan tiedot muun muassa ennakkomaksuista vakuuksista laskuista Tämän uuden työkalun ansiosta kustannukset voidaan jakaa pääosastoittain ja toimintalohkoittain. Yhteisen tutkimuskeskuksen käyttämä monivuotinen projektinhallintatyökalu Rahoituksenhallintamoduuli (Corporate Financial Management), joka kattaa talouden ja rahoituksen pääosaston harjoittaman, EU:n talousarvion ulkopuolisen anto- ja ottolainaustoiminnan Vahvistetun talousarvion hallinnointi ja siihen liittyvät toiminnot, muun muassa käytettävissä olevien määrien seuranta Taloudellinen informaatio Kustannuslaskenta Projektinhallintajärjestelmä Varojen hallinnointi Anto- ja ottolainaus Saamiset ja velat Omaisuuskirjanpito ABAC-kirjanpito Tämä moduuli sisältää uuden oikeushenkilörekisterin, johon on tallennettu kaikkien sellaisten toimijoiden perus- ja pankkitilitiedot, joihin komissiolla on taloudellisia suhteita. Tiedostojen ansiosta komissio voi selvittää tarkkaan taloudellisen asemansa suhteessa muun muassa yhteistyökumppaneihinsa, toimeksisaajiinsa ja velallisiinsa. Tällä järjestelmällä kerätään tietoa EU:n omaisuuseristä. Aikaisemmin kullakin hallinnointiyksiköllä oli oma raportointijärjestelmänsä. Nykyisin käytössä on täysin integroitu tietojärjestelmä. 5

8 Miten tilinpäätöstä luetaan? Vuoden 2005 tilinpäätös oli ensimmäinen suoriteperusteisesti laadittu tilinpäätös. Seuraavissa taulukoissa on esitetty tärkeimmät tilinpäätöstiedot. Talousarvion toteuttamisasteen parantaminen 100 % 1. Talousarvion toteutuma Talousarvion toteutuma kuvaa sitä, miten talousarviomäärärahat on käytetty. Toteutuma saadaan vähentämällä kaikista vuoden aikana saaduista tuloista kaikki kyseisen vuoden määrärahoista suoritetut maksut (oikaisuineen). 95 % 90 % 85 % 80 % 75 % Miljoonaa euroa Varainhoitovuoden tulot Vuoden 2005 määrärahoista suoritetut maksut ( ) Vuodelle 2006 siirretyt maksumäärärahat ( 1 ) (2 687) Vuodelta 2004 siirretyt Efta-maksumäärärahat (91) Vuodelta 2004 siirrettyjen käyttämättömien maksumäärärahojen peruutukset Valuuttakurssivaihtelut 41 Vuoden 2005 talousarvion toteutuma ( 1 ) Tietyn vuoden talousarvioon otetut määrärahat voidaan siirtää seuraavalle varainhoitovuodelle vain tiukkojen vaatimusten täyttyessä. Miinusmerkkiset luvut (esimerkiksi maksut) esitetään tilinpäätöksessä suluissa. Vuonna 2005 ylijäämä oli 2,3 prosenttia talousarvion loppusummasta. Ylijäämä oli tulosta kahden tekijän yhteisvaikutuksesta: Tulot olivat ennustettua suuremmat, mikä kasvatti ylijäämää. Talousarvion toteuttaminen oli tehokasta (ennätyksellinen 99 prosentin toteuttamisaste), mikä pienensi ylijäämää. EU:n perussopimuksissa edellytetään, että vuotuinen talousarvio on tasapainossa. Edellisen vuoden ylijäämä otetaan aina seuraavan vuoden talousarvioon, mikä pienentää jäsenvaltioiden maksuosuuksia. 6

9 2. Tuotto- ja kululaskelma Tuotto- ja kululaskelma sisältää kaikki varainhoitovuoden tuotot ja kulut, myös sellaiset, joihin liittyvät maksut saadaan tai suoritetaan myöhempinä vuosina. Tulolähteet vuonna 2005: 66 %: EU:n jäsenvaltioiden BKTL:oon sovellettava yhdenmukainen kerroin 15 %: EU:n jäsenvaltioiden alv-määräytymisperusteeseen sovellettava yhdenmukainen verokanta 13 %: tulli-, maatalous- ja sokerimaksut 6 %: edellisvuosien käyttämättömät varat, EU:n henkilöstön maksuosuudet jne. Miljoonaa euroa Toiminnan tuotot Tuotot omista varoista ja maksuosuuksista Toiminnan tuotot (mukaan lukien sakot, varojen takaisinperintä ja hallinnollisen toiminnan tuotot) Toiminnan kulut Hallintokulut Toiminnan kulut ( 1 ) Toiminnan ylijäämä 293 Muun toiminnan alijäämä ( 2 ) (8 014) Osuus osakkuusyritysten ja yhteisyritysten tappioista ( 3 ) (91) Tavanomaisen toiminnan alijäämä (7 812) Varainhoitovuoden taloudellinen tulos (7 812) Tiesitkö, että jäsenvaltiot hallinnoivat yhteistyössä EU:n kanssa jopa 76:ta prosenttia EU:n menoista? Keskitetty hallinnointi (komissio): 22 % ( 1 ) Sisältää kaikki EU:n pääasialliset menot, kuten koheesiorahaston ja rakennerahastojen menot sekä tutkimusavustukset. ( 2 ) Sisältää rahoitustoiminnan tuloksen (30 miljoonaa euroa) ja EU:n henkilöstön eläkeoikeuksien arvioidun kokonaisarvon muutoksen (8 044 miljoonaa euroa), joka on otettava tuotto- ja kululaskelmaan, vaikka vastaavat tuotot otetaan vasta tuleviin talousarvioihin eikä niitä esitetä tässä (katso sanasto: varovaisuusperiaate). ( 3 ) Sijoitukset Euroopan investointirahastoon ja Euroopan satelliittinavigointiohjelmaan (Galileo). Yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa: 76 % Hajautettu hallinnointi ja hallinnointi yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen kanssa (EU:n ulkopuoliset maat tai kansainväliset järjestöt): 2 % Varainhoitovuoden taloudellinen tulos saadaan soveltamalla suoriteperustetta ja kirjaamalla kulut (myös pitkän aikavälin kuluarviot) ennen tuottoja. Tulos vastaa menoja, jotka jäsenvaltiot ovat sopineet kattavansa tulevina vuosina. Taloudellinen tulos ei näin ole sama asia kuin yksittäisen jäsenvaltion talousarvion alijäämä (joka syntyy, kun tiettynä vuonna menot ovat tuloja suuremmat). EU:n talousarvio oli vuonna 2005 itse asiassa ylijäämäinen, ja ylijäämä palautettiin jäsenvaltioille (katso s. 6). 7

10 3. Tase Tase antaa kuvan yhteisön varoista ja veloista vuoden lopussa. Varat esitetään likviditeettijärjestyksessä (joka kuvaa sitä, miten helposti ne ovat muutettavissa rahaksi); velat puolestaan esitetään niiden erääntymisjärjestyksessä. Pysyviin vastaaviin kuuluvat muun muassa aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet, kuten tietokoneohjelmistot aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet, kuten maa-alueet, rakennukset, koneet ja kalusto sijoitukset, kuten takuurahasto, Euroopan investointirahasto ja yhteisyritykset (esimerkiksi Galileo-ohjelma) pitkäaikaiset ennakkomaksut, kuten jäsenvaltioille rakennerahastoista maksetut ennakot. Vaihtuviin vastaaviin kuuluvat muun muassa Miljoonaa euroa Pysyvät vastaavat Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 27 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Sijoitukset Lainat Pitkäaikaiset ennakkomaksut Pitkäaikaiset saamiset 244 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 126 Lyhytaikaiset sijoitukset Lyhytaikaiset ennakkomaksut Lyhytaikaiset saamiset Käteisvarat ja muut rahavarat Vastaavaa yhteensä Pitkäaikainen vieras pääoma Työsuhde-etuudet Riski- ja kuluvaraus Rahoitusvelat Muut pitkäaikaiset velat Lyhytaikainen vieras pääoma Riski- ja kuluvaraus 275 Rahoitusvelat 22 Muut lyhytaikaiset velat Vastattavaa yhteensä Nettovarat (62 145) Nettovarat muodostuvat seuraavista: Rahastot Jäsenvaltioiden maksuosuudet, joista (64 953) henkilöstön eläkkeet (pitkäaikaiset) (33 156) muut määrät (31 797) vaihto-omaisuus, kuten yhteisen tutkimuskeskuksen käyttämät tutkimuslaitteet ja valmistusaineet sekä julkaisutoimiston julkaisut lyhytaikaiset sijoitukset, kuten myytävissä olevat arvopaperit lyhytaikaiset ennakkomaksut, kuten edunsaajille maksetut kuittaamattomat ennakkomaksut lyhytaikaiset saamiset, kuten jäsenvaltioilta kerättävät omat varat käteisvarat ja muut rahavarat, kuten komission pankkitileillä olevat varat, myös tuomioistuimen päätöstä odottavat jäädytetyt varat. Pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvat muun muassa työsuhde-etuudet, kuten henkilöstön tulevat eläkeoikeudet riski- ja kuluvaraus, kuten ydinlaitosten purkamiskustannukset. Lyhytaikainen vieras pääoma sisältää EU:lta tukea saavien edunsaajien tukikelpoiset menot (muut lyhytaikaiset velat). EU:n nettovarat ovat tulosta suoriteperusteisen kirjanpidon sääntöjen ja periaatteiden (kuten varovaisuusperiaatteen katso sanasto) soveltamisesta tilanteessa, jossa julkinen yhteisö rahoittaa toimintansa konkreettisten varojen sijaan käyttämällä oikeuttaan kerätä tuloja jäsenvaltioilta (omat varat). Nettovarat ovat näin jo aiheutuneita menoja, joita vastaavat tulot kerätään jälkikäteen ennen varsinaisen maksun suorittamisajankohtaa. Menoja voi syntyä vain, jos jäsenvaltiot ovat sopineet niiden rahoittamisesta. 8

11 Sanasto ABAC (Accrual Based Accounting, suoriteperusteinen kirjanpito): Komission toteuttama hanke, jossa siirryttiin maksuperusteisesta kirjanpidosta suoriteperusteiseen kirjanpitoon; lyhenteellä viitataan myös uuteen kirjanpitojärjestelmään (katso s. 3 5). Ennakkomaksu: Ennakkomaksun tarkoituksena on tarjota edunsaajalle käteisvaroja hankkeen toteuttamiseksi. Suoriteperusteisessa kirjanpidossa ennakkomaksu kirjataan varoihin, koska siitä tulee meno vasta sitten, kun asetettujen sopimusehtojen on todettu täyttyneen (katso s. 3 ja 8). Maksuperuste: Maksuperusteisessa kirjanpidossa tapahtumat kirjataan vasta maksun suoritushetkellä (katso s. 1). Määrärahat: Määrärahat ovat talousarvioon otettuja varoja. Talousarvio sisältää ennusteet sekä sitoumuksista (rahoituksesta annetut oikeudelliset sitoumukset, jotka katetaan maksusitoumusmäärärahoilla) että maksuista (edunsaajille suoritettavat maksut, jotka katetaan maksumäärärahoilla). Maksusitoumusmäärärahojen määrä poikkeaa usein maksumäärärahojen määrästä, koska monivuotisia ohjelmia ja hankkeita koskevat sitoumukset tehdään yleensä samana vuonna kuin niitä koskevat päätökset, mutta maksut suoritetaan vähitellen sitä mukaa kuin ohjelman tai hankkeen toteutus etenee. Omat varat: Nämä ovat varoja, jotka maksetaan Euroopan unionin talousarvioon perussopimusten ja täytäntöönpanosäännösten nojalla automaattisesti, ilman että kansallisten viranomaisten tarvitsee tehdä asiasta erillistä päätöstä. Suoriteperuste: Suoriteperusteisessa kirjanpidossa kirjaus tehdään maksun suoritusajankohdan sijasta silloin, kun kirjauksen perusteena oleva tapahtuma toteutuu (katso s. 1). Tarkastuslausuma: (DAS, déclaration d assurance): Euroopan tilintarkastustuomioistuimen antama lausuma EU:n tileistä ja niiden perustana olevista tapahtumista (katso s. 3). Varat: Varat ovat resursseja, jotka ovat yhteisön määräysvallassa aikaisempien tapahtumien seurauksena ja joista yhteisölle odotetaan koituvan vastaista taloudellista hyötyä. Varovaisuusperiaate: Kirjanpitoperiaate, jonka mukaan varoja tai tuottoja ei tule arvioida liian suuriksi eikä velkoja tai kuluja liian pieniksi (katso s. 8). Suoriteperusteisessa kirjanpidossa kirjataan tämän vuoksi menot ennen tuloja. Velat: Velat ovat aikaisempien tapahtumien seurauksena yhteisölle syntyneitä velvoitteita, joiden täyttämisen odotetaan johtavan resurssien poistumiseen yhteisöstä. Uuden, entistä parempaan talousprosessiin ja entistä tehokkaampaan projektinhallintaan perustuvan kirjapitojärjestelmän avulla helpotetaan EU:n varojen maksamista edunsaajille ja vähennetään virheiden mahdollisuutta.

12 Europe Direct -palvelu vastaa Euroopan unionia koskeviin kysymyksiin. Maksuton palvelunumero (*): (*) Eräät matkapuhelinoperaattorit eivät välitä puheluita alkuisiin numeroihin, tai ne laskuttavat tällaisista puheluista. KV FI-C Kuvat: Digital Vision Ltd, s. 9; Getty lmages, kansi; Euroopan yhteisöt, s. 2, 3, 4 ja 5. Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä Internetissä Europa-palvelimen kautta (http://europa.eu). Luettelointitiedot ovat teoksen lopussa. Luxemburg: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, 2008 ISBN Euroopan yhteisöt, 2008 Jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Printed in Belgium PAINETTU KLOORIVALKAISEMATTOMALLE PAPERILLE Palautetta esitteestä voi lähettää osoitteeseen: Lisätietoa EU:n kirjanpidosta, talousarviosta, rahoitussuunnittelusta ja tilinpäätöksistä: EU:n talousarvio: Budjettikomissaari Dalia Grybauskaitė: Budjettipääosasto: European Federation of Accountants: ISBN

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat KIRJANPITO 22C00100 Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat Luento 5 Maksuperusteen oikaiseminen suoriteperusteeksi: Siirtosaamiset ja velat Henkilöstömenot: Palkat Henkilösivukulut 2 MENON JA TULON SYNTYMINEN,

Lisätiedot

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21 C 372/20 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 406/33

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 406/33 C 406/33 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1997 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen vastaus (98/C 406/06) 1.1 Tämä kertomus annetaan

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit Valtiokonttori Määräys 1 (5) 5.5.2015 Dnro VK/391/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon tilit Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2016 COM(2016) 227 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat Omakatteisten rahastojen varat Aktiiviteettirahastojen varat Muiden omakatteisten rahastojen

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.5.2016 COM(2016) 353 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE EUROOPAN STRATEGISTEN INVESTOINTIEN RAHASTON TAKUURAHASTON

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg

AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg TASE Vastaavaa (varat) EEK EEK EUR EUR Vaihtuvat vastaavat Rahat ja pankkisaamiset 64572455 85528124 4126932 5466243 Lyhytaikaiset rahoitusinvestoinnit Saamiset ja ennakkomaksut

Lisätiedot

Tilinpäätösohjeeseen vuodelle 2001 liittyviä esimerkkejä

Tilinpäätösohjeeseen vuodelle 2001 liittyviä esimerkkejä Tilinpäätösohjeeseen vuodelle 2001 liittyviä esimerkkejä 1 Pitkäaikainen saaminen 2 2 Lyhytaikainen saaminen 3 3 Pitkäaikainen velka 4 4 Lyhytaikainen velka 5 5 Matkaennakko 6 6 Talousarviotalouden ulkopuolelta

Lisätiedot

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (5) VK/999/ /2016

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (5) VK/999/ /2016 Valtiokonttori Määräys 1 (5) 10.11.2016 VK/999/00.00.00.01/2016 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon tilit Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF YHD - Tuloslaskelma, 4.2.2013 8000 8000 4000 4000 01121314151617181910 1010 1110 1210 KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM Ennu Ennu Ennu Ennu -4000-4000 -8000-8000 -1 2000-1 2000 VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

Lisätiedot

KERTOMUS. kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus

KERTOMUS. kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/41 KERTOMUS kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C

Lisätiedot

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit Valtiokonttori Määräys 1 (6) 2.3.2015 Dnro VK/180/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon tilit Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (5) Dnro VK/1059/00.01/2015

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (5) Dnro VK/1059/00.01/2015 Valtiokonttori Määräys 1 (5) Kumottu 10.11.2016 määräyksellä VK/999/00.00.00.01/2016 27.11.2015 Dnro VK/1059/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

RI Riistanhoitoyhdistys RI13.WTR

RI Riistanhoitoyhdistys RI13.WTR RI RI13.WTR TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Rahat ja pankkisaamiset 31.12.2013 31.12.2012 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 0,00 0,00 340,50 340,50 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 5484,25 5484,25 4657,44 4657,44

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 0,00 0,00 340,50 340,50 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 5484,25 5484,25 4657,44 4657,44 TASE VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 0,00 0,00 220,00 220,00 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 0,00 220,00 AINEELLISET

Lisätiedot

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentin Vítor Caldeiran puhe

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentin Vítor Caldeiran puhe EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN PUHE Luxemburg, 10. joulukuuta 2013 ECA/13/45 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentin Vítor Caldeiran puhe Varainhoitovuotta 2012 koskevan vuosikertomuksen

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0010 (APP) 5479/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: N 49 CADREN 5 REGIO 7 FSTR 6 FC 7 SOC 21 AGRISTR 2 PECHE

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

Valtiokonttorin määräämät talousarviokirjanpidon

Valtiokonttorin määräämät talousarviokirjanpidon Valtiokonttorin määräämät talousarviokirjanpidon tilit (Valtiokonttorin määräys Kirjanpidon tilit) 1. Talousarviotilille tai siirretyn määrärahan tilille kirjaamista odottavien tapahtumien tilit.. 3 600

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliitto

Suomen Asianajajaliitto Suomen Asianajajaliitto Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-009 1 SUOMEN ASIANAJAJALIITTO PL 194, Simonkatu 12 B 00101 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0202096-1 Sisällys Sivu Tuloslaskelma

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSERITTELYT

TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSERITTELYT TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSERITTELYT 31.12.2001 Tilinpäätöserittelyt -malli SISÄLLYSLUETTELO sivu Tase-erittelyt 1 Poistosuunnitelmat ja niiden muutokset Erittely talousarviotilille tai siirretyn määrärahan

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Siemenviljelijöiden talousvalmennus

Siemenviljelijöiden talousvalmennus Siemenviljelijöiden talousvalmennus Tuloslaskelma ja tase ABC-koulutus Maatilan yhtiöittäminen Sokos Hotel Presidentti, Helsinki 14.11.2014 Yrityksen reaali- ja rahaprosessi TULOSLASKELMA TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Bioenergia Ry. Y-tunnus: Pien- ja mikroyritysasetuksen. mukainen tilinpäätös. ajalta

Bioenergia Ry. Y-tunnus: Pien- ja mikroyritysasetuksen. mukainen tilinpäätös. ajalta 1 / 11 Bioenergia Ry Ytunnus: 24782369 Pien ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik.

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2236(DEC)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2236(DEC) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2011/2236(DEC) 6.2.2012 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

Tilitiedoille tehtäviä tarkistuksia

Tilitiedoille tehtäviä tarkistuksia Valtiokonttori Ohje 1 (8) 8.6.2015 Tilitiedoille tehtäviä tarkistuksia Tähän ohjeeseen on koottu tarkistuksia, joilla voidaan varmistaa tilitietojen oikeellisuutta sekä tilikauden aikana että tilinpäätöksessä.

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään 0 Sisällysluettelo KPMG:n yhteyshenkilö toimeksiantoon liittyen: Antti-Pekka Keränen Tax and Legal Services Senior Manager Tel: +358

Lisätiedot

LOUNAIS-SUOMEN TYÖLLISTÄJÄT LT RY TILINPÄÄTÖS

LOUNAIS-SUOMEN TYÖLLISTÄJÄT LT RY TILINPÄÄTÖS LOUNAIS-SUOMEN TYÖLLISTÄJÄT LT RY TILINPÄÄTÖS 1.1.2016-31.12.2016 LOUNAIS-SUOMEN TYÖLLISTÄJÄT LT RY SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1-2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista 5 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0132 (NLE) 10257/15 ACP 96 N 455 PTOM 13 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös Euroopan kehitysrahaston

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin 11/2005 31.10.2005 Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.10.2005 JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISIIN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

TK Asteri tiekunta TK14.WTR

TK Asteri tiekunta TK14.WTR TASE 31.12.2014 31.12.2013 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Koneet ja kalusto VAIHTUVAT VASTAAVAT Tiemaksusaamiset Kuljetusmaksusaamiset Muut saamiset Pankkitili VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Yli/alijäämä aik.kausilta

Lisätiedot

TASEKIRJA. Tilikauden tositeaineisto on siiilytettiivii viihintiiiin 6 vuotta sen vuoden. Suomen Saunaseura ry Vaskiniementie 10 fi)200 Helsinki

TASEKIRJA. Tilikauden tositeaineisto on siiilytettiivii viihintiiiin 6 vuotta sen vuoden. Suomen Saunaseura ry Vaskiniementie 10 fi)200 Helsinki Suomen Saunaseura ry Vaskiniementie 10 fi)200 Helsinki TASEKIRJA 31,12.2012 Tasekirja on siiilytettava vahintiiiin 10 vuotta tilikauden pa?ifi)rynises6. Tilikauden tositeaineisto on siiilytettiivii viihintiiiin

Lisätiedot

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat: Varallisuuskriteerit Yleistä Tässä ohjeessa käytetään yleisesti termiä STEA-avustukset, joilla viitataan yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viranomaisen vastaus (2016/C 449/20)

KERTOMUS. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viranomaisen vastaus (2016/C 449/20) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/107 KERTOMUS Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viranomaisen vastaus (2016/C 449/20) JOHDANTO

Lisätiedot