EU:n uusi kirjanpito- ja tilinpäätösjärjestelmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU:n uusi kirjanpito- ja tilinpäätösjärjestelmä"

Transkriptio

1 EU:n uusi kirjanpito- ja tilinpäätösjärjestelmä Paremmat johdon tietojärjestelmät ja lisääntynyt läpinäkyvyys Opas EU:n uudistettuun tilinpäätösraportointiin EUROOPAN KOMISSIO

2 Julkisten varojen hallinnan parantaminen Julkinen sektori voi toimia tehokkaasti vain, jos saatavilla on laadukasta taloudellista informaatiota. Euroopan unionin kirjanpito- ja tilinpäätösjärjestelmä uudistettiin vuonna 2005, ja EU:n tilinpäätösraportointia on uudistuksesta lähtien määrätietoisesti kehitetty kansainvälisiä vaatimuksia vastaavaksi. Tärkeimpänä muutoksena oli siirtyminen maksuperusteisesta kirjanpidosta tarkempaan ja tehokkaampaan suoriteperusteiseen kirjanpitoon. Kyse ei ole pelkästään teknisestä muutoksesta vaan perustavanlaatuisesta hallintokulttuurin uudistamisesta, jolla on ratkaiseva vaikutus menojen tehokkaaseen seurantaan, virhemahdollisuuden minimointiin ja EU:n varojen päivittäiseen hallinnointiin. Olen vakuuttunut siitä, että toteutetuilla uudistuksilla on sekä näkyvä että pysyvä vaikutus EU:n toiminnan tehokkuuteen ja että niistä on näin konkreettista hyötyä unionin kansalaisille. Dalia Grybauskaitė Rahoituksen suunnittelusta ja talousarviosta vastaava komission jäsen Vastuuvelvollisuus ja läpinäkyvyys Euroopan komission uusi tilinpäätöskäytäntö perustuu julkisen sektorin kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin (IPSAS). Komissio on näin taloushallintouudistuksellaan ottanut merkittävän askeleen kohti tilinpäätösraportoinnin täydellistä läpinäkyvyyttä. Euroopan tilintarkastajaliitto (European Federation of Accountants) suosittelee julkishallinnolle suoriteperusteen käyttöä, koska se lisää vastuuvelvollisuutta ja tilinpäätösraportoinnin läpinäkyvyyttä sekä tuottaa entistä parempaa tietoa suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Toivomme, että EU:n ja muiden tällaiset standardit jo käyttöön ottaneiden julkishallinnon organisaatioiden toteuttamat uudistukset toimivat kannustavana esimerkkinä ja että julkisella sektorilla saadaan näin vastaisuudessa entistä läpinäkyvämpää, selkeämpää ja vertailukelpoisempaa taloudellista informaatiota sekä Euroopassa että sen ulkopuolella. David Devlin Euroopan tilintarkastajaliiton puheenjohtaja

3 Suoriteperuste pähkinänkuoressa Maksu- ja suoriteperusteinen kirjaaminen Suoriteperusteisen kirjanpidon periaate on helppo havainnollistaa vertaamalla sitä aikaisemmin yleisessä käytössä olleeseen maksuperusteiseen kirjanpitoon: Maksuperusteisessa kirjanpidossa menot ja tulot kirjataan, kun tulo saadaan tai maksu suoritetaan. Siinä ei (toisin kuin suoriteperusteisessa kirjanpidossa) eroteta toisistaan omaisuuserän hankintaa ja menon maksua, vaan molemmat käsitellään maksuina. Suoriteperusteisessa kirjanpidossa kirjaus tehdään tapahtuman toteutumishetkellä: jos EU-rahoitteiselta hankkeeltaelta saadaan lasku joulukuussa, ussa, meno kirjataan joulukuussa, ussa, vaikka ka lasku maksettaisiin vasta seuraa- vana vuonna. Suoriteperusteen käyttö julkisella sektorilla eri maissa OECD-maat, joissa käytetään suoriteperustetta tilinpäätöksen laadinnassa ( 1 ): Australia Kanada Suomi Ranska Kreikka Uusi-Seelanti Ruotsi Sveitsi Yhdistynyt Yhdysvallat Islanti Italia kuningaskunta ( 2 ) ( 2 ) ( 1 ) Lähde: OECD. ( 2 ) Pääosin suoriteperusteinen, osia maksuperusteisesti Suoriteperusteisen kirjanpidon edut Kattava kuva varoista ja veloista Monivuotinen tilinpäätösinformaatio Kirjausten analysointimahdollisuus Parempi informaatio -> tehokkaampi hallinnointi ja päätöksenteko Selkeät ja johdonmukaiset tiedot -> tehokkaammat tarkastukset Politiikan taloudellisten vaikutusten parempi ymmärtäminen -> tehokkaampi poliittinen valvonta Edunsaajille suoritettaviin maksuihin liittyvän virheriskin minimointi 1

4 Katsaus EU:n kirjanpitoon EU:n kirjanpito: Tiesitkö, Talousarviokirjanpito Talousarviokirjanpito antaa yksityiskohtaisen kuvan talousarvion toteuttamisesta, ja se on tämän vuoksi maksuperusteista. Liikekirjanpito Liikekirjanpidosta käyvät ilmi kaikki varainhoitovuoden menot ja tulot (taloudellinen tulos), ja sen perusteella laaditaan toimielinten taloudellista asemaa kuvaava tase. Liikekirjanpidossa on vuodesta 2005 käytetty suoriteperustetta. että EU:n kirjanpitojärjestelmään kirjataan vuosittain noin 1,45 miljoonaa maksua? Euroopan unionin kirjanpidolla on kaksi päätarkoitusta. Se antaa EU:n budjettivallan käyttäjälle (toisin sanoen Euroopan parlamentille ja jäsenvaltioiden hallitusten edustajista koostuvalle Euroopan unionin neuvostolle) sekä EU:n kansalaisille kuvan siitä, miten talousarviota on vuoden aikana toteutettu (maksuperusteinen talousarviokirjanpito). Sen perusteella laaditaan myös toimielinten tilinpäätös. Tilinpäätös sisältää muun muassa taseen, joka kattaa kaikki toimielinten varat ja velat ja antaa kuvan EU:n taloudellisesta asemasta vuoden lopussa (suoriteperusteinen liikekirjanpito). 2

5 Kirjanpitojärjestelmän uudistaminen (ABAC-hanke) ABAC-hanke (suoriteperusteiseen kirjanpitoon siirtyminen) toteutettiin osana komission käynnistämää EU:n taloushallinnon kokonaisuudistusta. Komissio esitti joulukuussa 2002 kunnianhimoisen suunnitelman, jossa se asetti tavoitteekseen liikekirjanpidon muuttamisen suoriteperusteiseksi vain kahdessa vuodessa eli vuodesta 2005 alkaen. Uusi kirjanpitojärjestelmä otettiin suunnitellun mukaisesti käyttöön vuonna 2005, jolloin tulivat voimaan myös uudet kirjanpitosäännöt. Kansainväliset standardit Uudet kirjanpitosäännöt perustuvat julkisen sektorin kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin (IPSAS, International Public Sector Accounting Standards). Sellaisiin kirjanpidon osa-alueisiin, joista ei vielä ole annettu IPSAS-standardia, sovelletaan kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IAS, IFRS). Tietotekniikka Tietotekniikka on ratkaisevassa asemassa EU:n kirjanpitojärjestelmän toiminnassa ja kehittämisessä. Tämän vuoksi myös tietojärjestelmät uudistettiin perusteellisesti, jotta voitiin varmistaa, että kaikki tilitapahtumat kirjataan täydellisinä tapahtuman toteutumishetkellä eikä vasta silloin, kun maksuja saadaan tai suoritetaan. Uudistusten ansiosta vuoden 2005 tilinpäätös voitiin laatia uusia kirjanpito- ja tilinpäätössääntöjä noudattaen. Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunta ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenet kokoontuivat toukokuussa 2005 Luxemburgissa. EU:n tilit ja tarkastuslausuma Euroopan tilintarkastustuomioistuin antaa joka vuosi EU:n tileistä tarkastuslausuman (déclaration d assurance eli DAS). Tarkastuslausumassaan tilintarkastustuomioistuin esittää näkemyksensä siitä, 1) ovatko EU:n tilit luotettavat 2) ovatko tilien perustana olevat tapahtumat laillisia ja asianmukaisia (esimerkiksi maksettiinko edunsaajalle oikea määrä ajoissa). Tilintarkastustuomioistuin on vuonna 1994 antamastaan ensimmäisestä tarkastuslausumasta lähtien todennut EU:n tilit luotettaviksi ( 1 ), joskin varaumin, joista merkittävimmät koskevat ennakkomaksuja (eli EU-tukia saaville edunsaajille ennakkoon suoritettuja maksuja). Ongelmana on, että ennakkomaksut olisi kirjattava EU:n saamisiksi siihen asti, kunnes hanke on saatu päätökseen. Näin on voitu tehdä vuodesta 2005, josta lähtien ennakkomaksut on kirjattu suoriteperusteisesti. ( 1 ) Tilintarkastustuomioistuin on tosin kaikissa tähän mennessä antamissaan lausumissa todennut joistakin toimista, ettei se voi antaa varauksetonta myönteistä lausumaa niiden sääntöjenmukaisuudesta. Tämä ei kuitenkaan merkitse, että tileistä annettu lausuma olisi kokonaisuudessaan kielteinen. 3

6 Taloushallintoprosessin vaiheet Turvalliset ja toimivat tietotekniikkajärjestelmät ikkajärjestelmät Tietotekniikkajärjestelmiä t iikkajärjestelmiä tarvitaan taan kirjanpitotietojen tietojen välittämiseen, iseen, analysoimiseen iseen ja säilyttämiseen. ämiseen. Kirjan- pitojärjestelmän uudistus us merkitsi näin myös tietotek- totekniikkaratkaisujen perusteellista lista uudistamista. ta. Tietovarasto raportointi hallinnointi Täsmäytetyt tiedot lähetetään keskitettyyn tietovarastoon. Euroopan parlamentti Kansalliset hallitukset EU:n kansalaiset Parempi ja kattavampi tilinpäätösinformaatio ABAC-taloushallintojärjestelmät sopimukset budjettiprosessi suoriteperusteiset prosessit (laskut, vakuudet, ennakkomaksut) omaisuuden inventointi anto- ja ottolainaus ABAC-kirjanpito (SAP-ohjelmisto) ( 1 ) Uudet ominaisuudet: tehokkaampi ja turvallisempi tietojen säilytys tietojen valvonnan ja seurannan helpottuminen, mikä mahdollistaa EU:n varojen käytön tehokkaamman valvonnan uusi oikeushenkilörekisteri omaisuuseriä koskevat integroidut tiedot kirjanpitotietoihin perustuvat analyysit projektinhallintaominaisuudet TULOS: TÄYSIN SUORITEPERUSTEINEN Taloustapahtumat kirjataan verkossa olevaan integroituun järjestelmään. ( 1 ) SAP yrityksille ja julkisyhteisöille kirjanpito-ohjelmistoja tarjoava johtava ohjelmistoyritys. SAP on rekisteröity tavaramerkki. ( 2 ) SWIFT rahoitusalan toimijoiden omistama osuuskunta, joka tarjoaa maksuliikenteen välityspalveluja ja käyttöliittymiä rahoituslaitokselle (kuten pankeille) yli 200 maassa. Suoritettuihin maksuihin liittyvän virheriskin minimointi SWIFT ( 2 ) maksut tulojen kerääminen 4

7 ABAC-kirjanpito entistä suorituskykyisempi järjestelmä Suoriteperusteiseen kirjanpitoon soveltuva pääkirja, josta saadaan tiedot muun muassa ennakkomaksuista vakuuksista laskuista Tämän uuden työkalun ansiosta kustannukset voidaan jakaa pääosastoittain ja toimintalohkoittain. Yhteisen tutkimuskeskuksen käyttämä monivuotinen projektinhallintatyökalu Rahoituksenhallintamoduuli (Corporate Financial Management), joka kattaa talouden ja rahoituksen pääosaston harjoittaman, EU:n talousarvion ulkopuolisen anto- ja ottolainaustoiminnan Vahvistetun talousarvion hallinnointi ja siihen liittyvät toiminnot, muun muassa käytettävissä olevien määrien seuranta Taloudellinen informaatio Kustannuslaskenta Projektinhallintajärjestelmä Varojen hallinnointi Anto- ja ottolainaus Saamiset ja velat Omaisuuskirjanpito ABAC-kirjanpito Tämä moduuli sisältää uuden oikeushenkilörekisterin, johon on tallennettu kaikkien sellaisten toimijoiden perus- ja pankkitilitiedot, joihin komissiolla on taloudellisia suhteita. Tiedostojen ansiosta komissio voi selvittää tarkkaan taloudellisen asemansa suhteessa muun muassa yhteistyökumppaneihinsa, toimeksisaajiinsa ja velallisiinsa. Tällä järjestelmällä kerätään tietoa EU:n omaisuuseristä. Aikaisemmin kullakin hallinnointiyksiköllä oli oma raportointijärjestelmänsä. Nykyisin käytössä on täysin integroitu tietojärjestelmä. 5

8 Miten tilinpäätöstä luetaan? Vuoden 2005 tilinpäätös oli ensimmäinen suoriteperusteisesti laadittu tilinpäätös. Seuraavissa taulukoissa on esitetty tärkeimmät tilinpäätöstiedot. Talousarvion toteuttamisasteen parantaminen 100 % 1. Talousarvion toteutuma Talousarvion toteutuma kuvaa sitä, miten talousarviomäärärahat on käytetty. Toteutuma saadaan vähentämällä kaikista vuoden aikana saaduista tuloista kaikki kyseisen vuoden määrärahoista suoritetut maksut (oikaisuineen). 95 % 90 % 85 % 80 % 75 % Miljoonaa euroa Varainhoitovuoden tulot Vuoden 2005 määrärahoista suoritetut maksut ( ) Vuodelle 2006 siirretyt maksumäärärahat ( 1 ) (2 687) Vuodelta 2004 siirretyt Efta-maksumäärärahat (91) Vuodelta 2004 siirrettyjen käyttämättömien maksumäärärahojen peruutukset Valuuttakurssivaihtelut 41 Vuoden 2005 talousarvion toteutuma ( 1 ) Tietyn vuoden talousarvioon otetut määrärahat voidaan siirtää seuraavalle varainhoitovuodelle vain tiukkojen vaatimusten täyttyessä. Miinusmerkkiset luvut (esimerkiksi maksut) esitetään tilinpäätöksessä suluissa. Vuonna 2005 ylijäämä oli 2,3 prosenttia talousarvion loppusummasta. Ylijäämä oli tulosta kahden tekijän yhteisvaikutuksesta: Tulot olivat ennustettua suuremmat, mikä kasvatti ylijäämää. Talousarvion toteuttaminen oli tehokasta (ennätyksellinen 99 prosentin toteuttamisaste), mikä pienensi ylijäämää. EU:n perussopimuksissa edellytetään, että vuotuinen talousarvio on tasapainossa. Edellisen vuoden ylijäämä otetaan aina seuraavan vuoden talousarvioon, mikä pienentää jäsenvaltioiden maksuosuuksia. 6

9 2. Tuotto- ja kululaskelma Tuotto- ja kululaskelma sisältää kaikki varainhoitovuoden tuotot ja kulut, myös sellaiset, joihin liittyvät maksut saadaan tai suoritetaan myöhempinä vuosina. Tulolähteet vuonna 2005: 66 %: EU:n jäsenvaltioiden BKTL:oon sovellettava yhdenmukainen kerroin 15 %: EU:n jäsenvaltioiden alv-määräytymisperusteeseen sovellettava yhdenmukainen verokanta 13 %: tulli-, maatalous- ja sokerimaksut 6 %: edellisvuosien käyttämättömät varat, EU:n henkilöstön maksuosuudet jne. Miljoonaa euroa Toiminnan tuotot Tuotot omista varoista ja maksuosuuksista Toiminnan tuotot (mukaan lukien sakot, varojen takaisinperintä ja hallinnollisen toiminnan tuotot) Toiminnan kulut Hallintokulut Toiminnan kulut ( 1 ) Toiminnan ylijäämä 293 Muun toiminnan alijäämä ( 2 ) (8 014) Osuus osakkuusyritysten ja yhteisyritysten tappioista ( 3 ) (91) Tavanomaisen toiminnan alijäämä (7 812) Varainhoitovuoden taloudellinen tulos (7 812) Tiesitkö, että jäsenvaltiot hallinnoivat yhteistyössä EU:n kanssa jopa 76:ta prosenttia EU:n menoista? Keskitetty hallinnointi (komissio): 22 % ( 1 ) Sisältää kaikki EU:n pääasialliset menot, kuten koheesiorahaston ja rakennerahastojen menot sekä tutkimusavustukset. ( 2 ) Sisältää rahoitustoiminnan tuloksen (30 miljoonaa euroa) ja EU:n henkilöstön eläkeoikeuksien arvioidun kokonaisarvon muutoksen (8 044 miljoonaa euroa), joka on otettava tuotto- ja kululaskelmaan, vaikka vastaavat tuotot otetaan vasta tuleviin talousarvioihin eikä niitä esitetä tässä (katso sanasto: varovaisuusperiaate). ( 3 ) Sijoitukset Euroopan investointirahastoon ja Euroopan satelliittinavigointiohjelmaan (Galileo). Yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa: 76 % Hajautettu hallinnointi ja hallinnointi yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen kanssa (EU:n ulkopuoliset maat tai kansainväliset järjestöt): 2 % Varainhoitovuoden taloudellinen tulos saadaan soveltamalla suoriteperustetta ja kirjaamalla kulut (myös pitkän aikavälin kuluarviot) ennen tuottoja. Tulos vastaa menoja, jotka jäsenvaltiot ovat sopineet kattavansa tulevina vuosina. Taloudellinen tulos ei näin ole sama asia kuin yksittäisen jäsenvaltion talousarvion alijäämä (joka syntyy, kun tiettynä vuonna menot ovat tuloja suuremmat). EU:n talousarvio oli vuonna 2005 itse asiassa ylijäämäinen, ja ylijäämä palautettiin jäsenvaltioille (katso s. 6). 7

10 3. Tase Tase antaa kuvan yhteisön varoista ja veloista vuoden lopussa. Varat esitetään likviditeettijärjestyksessä (joka kuvaa sitä, miten helposti ne ovat muutettavissa rahaksi); velat puolestaan esitetään niiden erääntymisjärjestyksessä. Pysyviin vastaaviin kuuluvat muun muassa aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet, kuten tietokoneohjelmistot aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet, kuten maa-alueet, rakennukset, koneet ja kalusto sijoitukset, kuten takuurahasto, Euroopan investointirahasto ja yhteisyritykset (esimerkiksi Galileo-ohjelma) pitkäaikaiset ennakkomaksut, kuten jäsenvaltioille rakennerahastoista maksetut ennakot. Vaihtuviin vastaaviin kuuluvat muun muassa Miljoonaa euroa Pysyvät vastaavat Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 27 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Sijoitukset Lainat Pitkäaikaiset ennakkomaksut Pitkäaikaiset saamiset 244 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 126 Lyhytaikaiset sijoitukset Lyhytaikaiset ennakkomaksut Lyhytaikaiset saamiset Käteisvarat ja muut rahavarat Vastaavaa yhteensä Pitkäaikainen vieras pääoma Työsuhde-etuudet Riski- ja kuluvaraus Rahoitusvelat Muut pitkäaikaiset velat Lyhytaikainen vieras pääoma Riski- ja kuluvaraus 275 Rahoitusvelat 22 Muut lyhytaikaiset velat Vastattavaa yhteensä Nettovarat (62 145) Nettovarat muodostuvat seuraavista: Rahastot Jäsenvaltioiden maksuosuudet, joista (64 953) henkilöstön eläkkeet (pitkäaikaiset) (33 156) muut määrät (31 797) vaihto-omaisuus, kuten yhteisen tutkimuskeskuksen käyttämät tutkimuslaitteet ja valmistusaineet sekä julkaisutoimiston julkaisut lyhytaikaiset sijoitukset, kuten myytävissä olevat arvopaperit lyhytaikaiset ennakkomaksut, kuten edunsaajille maksetut kuittaamattomat ennakkomaksut lyhytaikaiset saamiset, kuten jäsenvaltioilta kerättävät omat varat käteisvarat ja muut rahavarat, kuten komission pankkitileillä olevat varat, myös tuomioistuimen päätöstä odottavat jäädytetyt varat. Pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvat muun muassa työsuhde-etuudet, kuten henkilöstön tulevat eläkeoikeudet riski- ja kuluvaraus, kuten ydinlaitosten purkamiskustannukset. Lyhytaikainen vieras pääoma sisältää EU:lta tukea saavien edunsaajien tukikelpoiset menot (muut lyhytaikaiset velat). EU:n nettovarat ovat tulosta suoriteperusteisen kirjanpidon sääntöjen ja periaatteiden (kuten varovaisuusperiaatteen katso sanasto) soveltamisesta tilanteessa, jossa julkinen yhteisö rahoittaa toimintansa konkreettisten varojen sijaan käyttämällä oikeuttaan kerätä tuloja jäsenvaltioilta (omat varat). Nettovarat ovat näin jo aiheutuneita menoja, joita vastaavat tulot kerätään jälkikäteen ennen varsinaisen maksun suorittamisajankohtaa. Menoja voi syntyä vain, jos jäsenvaltiot ovat sopineet niiden rahoittamisesta. 8

11 Sanasto ABAC (Accrual Based Accounting, suoriteperusteinen kirjanpito): Komission toteuttama hanke, jossa siirryttiin maksuperusteisesta kirjanpidosta suoriteperusteiseen kirjanpitoon; lyhenteellä viitataan myös uuteen kirjanpitojärjestelmään (katso s. 3 5). Ennakkomaksu: Ennakkomaksun tarkoituksena on tarjota edunsaajalle käteisvaroja hankkeen toteuttamiseksi. Suoriteperusteisessa kirjanpidossa ennakkomaksu kirjataan varoihin, koska siitä tulee meno vasta sitten, kun asetettujen sopimusehtojen on todettu täyttyneen (katso s. 3 ja 8). Maksuperuste: Maksuperusteisessa kirjanpidossa tapahtumat kirjataan vasta maksun suoritushetkellä (katso s. 1). Määrärahat: Määrärahat ovat talousarvioon otettuja varoja. Talousarvio sisältää ennusteet sekä sitoumuksista (rahoituksesta annetut oikeudelliset sitoumukset, jotka katetaan maksusitoumusmäärärahoilla) että maksuista (edunsaajille suoritettavat maksut, jotka katetaan maksumäärärahoilla). Maksusitoumusmäärärahojen määrä poikkeaa usein maksumäärärahojen määrästä, koska monivuotisia ohjelmia ja hankkeita koskevat sitoumukset tehdään yleensä samana vuonna kuin niitä koskevat päätökset, mutta maksut suoritetaan vähitellen sitä mukaa kuin ohjelman tai hankkeen toteutus etenee. Omat varat: Nämä ovat varoja, jotka maksetaan Euroopan unionin talousarvioon perussopimusten ja täytäntöönpanosäännösten nojalla automaattisesti, ilman että kansallisten viranomaisten tarvitsee tehdä asiasta erillistä päätöstä. Suoriteperuste: Suoriteperusteisessa kirjanpidossa kirjaus tehdään maksun suoritusajankohdan sijasta silloin, kun kirjauksen perusteena oleva tapahtuma toteutuu (katso s. 1). Tarkastuslausuma: (DAS, déclaration d assurance): Euroopan tilintarkastustuomioistuimen antama lausuma EU:n tileistä ja niiden perustana olevista tapahtumista (katso s. 3). Varat: Varat ovat resursseja, jotka ovat yhteisön määräysvallassa aikaisempien tapahtumien seurauksena ja joista yhteisölle odotetaan koituvan vastaista taloudellista hyötyä. Varovaisuusperiaate: Kirjanpitoperiaate, jonka mukaan varoja tai tuottoja ei tule arvioida liian suuriksi eikä velkoja tai kuluja liian pieniksi (katso s. 8). Suoriteperusteisessa kirjanpidossa kirjataan tämän vuoksi menot ennen tuloja. Velat: Velat ovat aikaisempien tapahtumien seurauksena yhteisölle syntyneitä velvoitteita, joiden täyttämisen odotetaan johtavan resurssien poistumiseen yhteisöstä. Uuden, entistä parempaan talousprosessiin ja entistä tehokkaampaan projektinhallintaan perustuvan kirjapitojärjestelmän avulla helpotetaan EU:n varojen maksamista edunsaajille ja vähennetään virheiden mahdollisuutta.

12 Europe Direct -palvelu vastaa Euroopan unionia koskeviin kysymyksiin. Maksuton palvelunumero (*): (*) Eräät matkapuhelinoperaattorit eivät välitä puheluita alkuisiin numeroihin, tai ne laskuttavat tällaisista puheluista. KV FI-C Kuvat: Digital Vision Ltd, s. 9; Getty lmages, kansi; Euroopan yhteisöt, s. 2, 3, 4 ja 5. Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä Internetissä Europa-palvelimen kautta (http://europa.eu). Luettelointitiedot ovat teoksen lopussa. Luxemburg: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, 2008 ISBN Euroopan yhteisöt, 2008 Jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Printed in Belgium PAINETTU KLOORIVALKAISEMATTOMALLE PAPERILLE Palautetta esitteestä voi lähettää osoitteeseen: Lisätietoa EU:n kirjanpidosta, talousarviosta, rahoitussuunnittelusta ja tilinpäätöksistä: EU:n talousarvio: Budjettikomissaari Dalia Grybauskaitė: Budjettipääosasto: European Federation of Accountants: ISBN

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21 C 372/20 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat KIRJANPITO 22C00100 Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat Luento 5 Maksuperusteen oikaiseminen suoriteperusteeksi: Siirtosaamiset ja velat Henkilöstömenot: Palkat Henkilösivukulut 2 MENON JA TULON SYNTYMINEN,

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit Valtiokonttori Määräys 1 (5) 5.5.2015 Dnro VK/391/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon tilit Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.5.2016 COM(2016) 353 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE EUROOPAN STRATEGISTEN INVESTOINTIEN RAHASTON TAKUURAHASTON

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (5) VK/999/ /2016

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (5) VK/999/ /2016 Valtiokonttori Määräys 1 (5) 10.11.2016 VK/999/00.00.00.01/2016 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon tilit Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit Valtiokonttori Määräys 1 (6) 2.3.2015 Dnro VK/180/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon tilit Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (5) Dnro VK/1059/00.01/2015

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (5) Dnro VK/1059/00.01/2015 Valtiokonttori Määräys 1 (5) Kumottu 10.11.2016 määräyksellä VK/999/00.00.00.01/2016 27.11.2015 Dnro VK/1059/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Tilinpäätösohjeeseen vuodelle 2001 liittyviä esimerkkejä

Tilinpäätösohjeeseen vuodelle 2001 liittyviä esimerkkejä Tilinpäätösohjeeseen vuodelle 2001 liittyviä esimerkkejä 1 Pitkäaikainen saaminen 2 2 Lyhytaikainen saaminen 3 3 Pitkäaikainen velka 4 4 Lyhytaikainen velka 5 5 Matkaennakko 6 6 Talousarviotalouden ulkopuolelta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0010 (APP) 5479/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: N 49 CADREN 5 REGIO 7 FSTR 6 FC 7 SOC 21 AGRISTR 2 PECHE

Lisätiedot

KERTOMUS. kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus

KERTOMUS. kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/41 KERTOMUS kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

Valtiokonttorin määräämät talousarviokirjanpidon

Valtiokonttorin määräämät talousarviokirjanpidon Valtiokonttorin määräämät talousarviokirjanpidon tilit (Valtiokonttorin määräys Kirjanpidon tilit) 1. Talousarviotilille tai siirretyn määrärahan tilille kirjaamista odottavien tapahtumien tilit.. 3 600

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään 0 Sisällysluettelo KPMG:n yhteyshenkilö toimeksiantoon liittyen: Antti-Pekka Keränen Tax and Legal Services Senior Manager Tel: +358

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSERITTELYT

TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSERITTELYT TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSERITTELYT 31.12.2001 Tilinpäätöserittelyt -malli SISÄLLYSLUETTELO sivu Tase-erittelyt 1 Poistosuunnitelmat ja niiden muutokset Erittely talousarviotilille tai siirretyn määrärahan

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat: Varallisuuskriteerit Yleistä Tässä ohjeessa käytetään yleisesti termiä STEA-avustukset, joilla viitataan yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Tilitiedoille tehtäviä tarkistuksia

Tilitiedoille tehtäviä tarkistuksia Valtiokonttori Ohje 1 (8) 8.6.2015 Tilitiedoille tehtäviä tarkistuksia Tähän ohjeeseen on koottu tarkistuksia, joilla voidaan varmistaa tilitietojen oikeellisuutta sekä tilikauden aikana että tilinpäätöksessä.

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ Varallisuuskriteerit RAY:n avustustoiminnan periaatteet - RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13 Lukijalle................................................... 13 Esipuhe 4. painokseen................................... 13 1. Kirjanpitolainsäädännön rakenne.......................... 15 1.1 EU:n tilinpäätössäädökset...................................

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 580,00 580,00 370,00 370,00 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 540,50 540,50 0,00 0,00

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 580,00 580,00 370,00 370,00 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 540,50 540,50 0,00 0,00 TASE VASTAAVAA 31.12.2012 31.12.2011 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 44 44 66 66 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 44 66 AINEELLISET HYÖDYKKEET

Lisätiedot

63. (30.33) Metsähallitus

63. (30.33) Metsähallitus 1. Toimintaan liittyvät tasejärjestelyt 63. (30.33) Metsähallitus Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät eriytetään taloudellisesti liiketoiminnasta 1.1.2005 alkaen valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

Taloyhtiön tilinpäätös ja talousarvio

Taloyhtiön tilinpäätös ja talousarvio Taloyhtiön tilinpäätös ja talousarvio Riihimäki 28.2.2017 Asianajaja, varatuomari Erkki Pusa Asianajotoimisto Erkki Pusa Ky Taloyhtiön taloudenpito kokonaisuus, jonka tarkoituksena on huolehtia taloyhtiön

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa 31.12.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 Mrd 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. GR-moottoripyöräkerho ry. Y-tunnus

TASE VASTAAVAA. GR-moottoripyöräkerho ry. Y-tunnus TASE VASTAAVAA 31.12.2013 31.12.2012 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 220,00 220,00 440,00 440,00 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 220,00 440,00

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Tk16 - Tiekunta - Asterin malli

Tk16 - Tiekunta - Asterin malli TASE 31.12.2016 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Koneet ja kalusto VAIHTUVAT VASTAAVAT Tiemaksusaamiset Kuljetusmaksusaamiset Muut saamiset Pankkitili VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Yli/alijäämä aik.kausilta Tilikauden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) 10764/16 N 411 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 30. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Valmistusasteen mukainen tulouttaminen

KIRJANPITO 22C Valmistusasteen mukainen tulouttaminen KIRJANPITO 22C00100 Luento 8b: Valmistusasteen mukainen tulouttaminen TULOJEN KIRJAAMINEN Tulojen ja menojen kirjaamisperusteena sekä tilikauden tilinpäätöksen laatimisperiaatteena on lähtökohtaisesti

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Kertomus Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015

Kertomus Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 Kertomus Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus 12, rue Alcide De Gasperi L-1615 Luxembourg Puh. (+352) 4398 1 Sähköposti eca-info@eca.europa.eu

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2015/0263(COD) 9.9.2016 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta aluekehitysvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rakenneuudistusten

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

Suomen jäsenmaksut. EU:lle laskivat vuonna 2010

Suomen jäsenmaksut. EU:lle laskivat vuonna 2010 Suomen jäsenmaksut EU:lle laskivat vuonna 2010 07 2011 2/8 SUOMEN JÄSENMAKSUT EU:LLE 2010 SUOMEN JÄSENMAKSUT EU:LLE 2010 3/8 Suomi on Euroopan unionin budjetissa nettomaksaja: valtion talousarviosta maksetaan

Lisätiedot

VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 13/1997

VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 13/1997 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 13/1997 17.12.1997 Valtion kirjanpitolautakunnan lausunto hakemukseen, jossa ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnonsuojelualueista Metsähallitukselle

Lisätiedot