EU:n uusi kirjanpito- ja tilinpäätösjärjestelmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU:n uusi kirjanpito- ja tilinpäätösjärjestelmä"

Transkriptio

1 EU:n uusi kirjanpito- ja tilinpäätösjärjestelmä Paremmat johdon tietojärjestelmät ja lisääntynyt läpinäkyvyys Opas EU:n uudistettuun tilinpäätösraportointiin EUROOPAN KOMISSIO

2 Julkisten varojen hallinnan parantaminen Julkinen sektori voi toimia tehokkaasti vain, jos saatavilla on laadukasta taloudellista informaatiota. Euroopan unionin kirjanpito- ja tilinpäätösjärjestelmä uudistettiin vuonna 2005, ja EU:n tilinpäätösraportointia on uudistuksesta lähtien määrätietoisesti kehitetty kansainvälisiä vaatimuksia vastaavaksi. Tärkeimpänä muutoksena oli siirtyminen maksuperusteisesta kirjanpidosta tarkempaan ja tehokkaampaan suoriteperusteiseen kirjanpitoon. Kyse ei ole pelkästään teknisestä muutoksesta vaan perustavanlaatuisesta hallintokulttuurin uudistamisesta, jolla on ratkaiseva vaikutus menojen tehokkaaseen seurantaan, virhemahdollisuuden minimointiin ja EU:n varojen päivittäiseen hallinnointiin. Olen vakuuttunut siitä, että toteutetuilla uudistuksilla on sekä näkyvä että pysyvä vaikutus EU:n toiminnan tehokkuuteen ja että niistä on näin konkreettista hyötyä unionin kansalaisille. Dalia Grybauskaitė Rahoituksen suunnittelusta ja talousarviosta vastaava komission jäsen Vastuuvelvollisuus ja läpinäkyvyys Euroopan komission uusi tilinpäätöskäytäntö perustuu julkisen sektorin kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin (IPSAS). Komissio on näin taloushallintouudistuksellaan ottanut merkittävän askeleen kohti tilinpäätösraportoinnin täydellistä läpinäkyvyyttä. Euroopan tilintarkastajaliitto (European Federation of Accountants) suosittelee julkishallinnolle suoriteperusteen käyttöä, koska se lisää vastuuvelvollisuutta ja tilinpäätösraportoinnin läpinäkyvyyttä sekä tuottaa entistä parempaa tietoa suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Toivomme, että EU:n ja muiden tällaiset standardit jo käyttöön ottaneiden julkishallinnon organisaatioiden toteuttamat uudistukset toimivat kannustavana esimerkkinä ja että julkisella sektorilla saadaan näin vastaisuudessa entistä läpinäkyvämpää, selkeämpää ja vertailukelpoisempaa taloudellista informaatiota sekä Euroopassa että sen ulkopuolella. David Devlin Euroopan tilintarkastajaliiton puheenjohtaja

3 Suoriteperuste pähkinänkuoressa Maksu- ja suoriteperusteinen kirjaaminen Suoriteperusteisen kirjanpidon periaate on helppo havainnollistaa vertaamalla sitä aikaisemmin yleisessä käytössä olleeseen maksuperusteiseen kirjanpitoon: Maksuperusteisessa kirjanpidossa menot ja tulot kirjataan, kun tulo saadaan tai maksu suoritetaan. Siinä ei (toisin kuin suoriteperusteisessa kirjanpidossa) eroteta toisistaan omaisuuserän hankintaa ja menon maksua, vaan molemmat käsitellään maksuina. Suoriteperusteisessa kirjanpidossa kirjaus tehdään tapahtuman toteutumishetkellä: jos EU-rahoitteiselta hankkeeltaelta saadaan lasku joulukuussa, ussa, meno kirjataan joulukuussa, ussa, vaikka ka lasku maksettaisiin vasta seuraa- vana vuonna. Suoriteperusteen käyttö julkisella sektorilla eri maissa OECD-maat, joissa käytetään suoriteperustetta tilinpäätöksen laadinnassa ( 1 ): Australia Kanada Suomi Ranska Kreikka Uusi-Seelanti Ruotsi Sveitsi Yhdistynyt Yhdysvallat Islanti Italia kuningaskunta ( 2 ) ( 2 ) ( 1 ) Lähde: OECD. ( 2 ) Pääosin suoriteperusteinen, osia maksuperusteisesti Suoriteperusteisen kirjanpidon edut Kattava kuva varoista ja veloista Monivuotinen tilinpäätösinformaatio Kirjausten analysointimahdollisuus Parempi informaatio -> tehokkaampi hallinnointi ja päätöksenteko Selkeät ja johdonmukaiset tiedot -> tehokkaammat tarkastukset Politiikan taloudellisten vaikutusten parempi ymmärtäminen -> tehokkaampi poliittinen valvonta Edunsaajille suoritettaviin maksuihin liittyvän virheriskin minimointi 1

4 Katsaus EU:n kirjanpitoon EU:n kirjanpito: Tiesitkö, Talousarviokirjanpito Talousarviokirjanpito antaa yksityiskohtaisen kuvan talousarvion toteuttamisesta, ja se on tämän vuoksi maksuperusteista. Liikekirjanpito Liikekirjanpidosta käyvät ilmi kaikki varainhoitovuoden menot ja tulot (taloudellinen tulos), ja sen perusteella laaditaan toimielinten taloudellista asemaa kuvaava tase. Liikekirjanpidossa on vuodesta 2005 käytetty suoriteperustetta. että EU:n kirjanpitojärjestelmään kirjataan vuosittain noin 1,45 miljoonaa maksua? Euroopan unionin kirjanpidolla on kaksi päätarkoitusta. Se antaa EU:n budjettivallan käyttäjälle (toisin sanoen Euroopan parlamentille ja jäsenvaltioiden hallitusten edustajista koostuvalle Euroopan unionin neuvostolle) sekä EU:n kansalaisille kuvan siitä, miten talousarviota on vuoden aikana toteutettu (maksuperusteinen talousarviokirjanpito). Sen perusteella laaditaan myös toimielinten tilinpäätös. Tilinpäätös sisältää muun muassa taseen, joka kattaa kaikki toimielinten varat ja velat ja antaa kuvan EU:n taloudellisesta asemasta vuoden lopussa (suoriteperusteinen liikekirjanpito). 2

5 Kirjanpitojärjestelmän uudistaminen (ABAC-hanke) ABAC-hanke (suoriteperusteiseen kirjanpitoon siirtyminen) toteutettiin osana komission käynnistämää EU:n taloushallinnon kokonaisuudistusta. Komissio esitti joulukuussa 2002 kunnianhimoisen suunnitelman, jossa se asetti tavoitteekseen liikekirjanpidon muuttamisen suoriteperusteiseksi vain kahdessa vuodessa eli vuodesta 2005 alkaen. Uusi kirjanpitojärjestelmä otettiin suunnitellun mukaisesti käyttöön vuonna 2005, jolloin tulivat voimaan myös uudet kirjanpitosäännöt. Kansainväliset standardit Uudet kirjanpitosäännöt perustuvat julkisen sektorin kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin (IPSAS, International Public Sector Accounting Standards). Sellaisiin kirjanpidon osa-alueisiin, joista ei vielä ole annettu IPSAS-standardia, sovelletaan kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IAS, IFRS). Tietotekniikka Tietotekniikka on ratkaisevassa asemassa EU:n kirjanpitojärjestelmän toiminnassa ja kehittämisessä. Tämän vuoksi myös tietojärjestelmät uudistettiin perusteellisesti, jotta voitiin varmistaa, että kaikki tilitapahtumat kirjataan täydellisinä tapahtuman toteutumishetkellä eikä vasta silloin, kun maksuja saadaan tai suoritetaan. Uudistusten ansiosta vuoden 2005 tilinpäätös voitiin laatia uusia kirjanpito- ja tilinpäätössääntöjä noudattaen. Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunta ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenet kokoontuivat toukokuussa 2005 Luxemburgissa. EU:n tilit ja tarkastuslausuma Euroopan tilintarkastustuomioistuin antaa joka vuosi EU:n tileistä tarkastuslausuman (déclaration d assurance eli DAS). Tarkastuslausumassaan tilintarkastustuomioistuin esittää näkemyksensä siitä, 1) ovatko EU:n tilit luotettavat 2) ovatko tilien perustana olevat tapahtumat laillisia ja asianmukaisia (esimerkiksi maksettiinko edunsaajalle oikea määrä ajoissa). Tilintarkastustuomioistuin on vuonna 1994 antamastaan ensimmäisestä tarkastuslausumasta lähtien todennut EU:n tilit luotettaviksi ( 1 ), joskin varaumin, joista merkittävimmät koskevat ennakkomaksuja (eli EU-tukia saaville edunsaajille ennakkoon suoritettuja maksuja). Ongelmana on, että ennakkomaksut olisi kirjattava EU:n saamisiksi siihen asti, kunnes hanke on saatu päätökseen. Näin on voitu tehdä vuodesta 2005, josta lähtien ennakkomaksut on kirjattu suoriteperusteisesti. ( 1 ) Tilintarkastustuomioistuin on tosin kaikissa tähän mennessä antamissaan lausumissa todennut joistakin toimista, ettei se voi antaa varauksetonta myönteistä lausumaa niiden sääntöjenmukaisuudesta. Tämä ei kuitenkaan merkitse, että tileistä annettu lausuma olisi kokonaisuudessaan kielteinen. 3

6 Taloushallintoprosessin vaiheet Turvalliset ja toimivat tietotekniikkajärjestelmät ikkajärjestelmät Tietotekniikkajärjestelmiä t iikkajärjestelmiä tarvitaan taan kirjanpitotietojen tietojen välittämiseen, iseen, analysoimiseen iseen ja säilyttämiseen. ämiseen. Kirjan- pitojärjestelmän uudistus us merkitsi näin myös tietotek- totekniikkaratkaisujen perusteellista lista uudistamista. ta. Tietovarasto raportointi hallinnointi Täsmäytetyt tiedot lähetetään keskitettyyn tietovarastoon. Euroopan parlamentti Kansalliset hallitukset EU:n kansalaiset Parempi ja kattavampi tilinpäätösinformaatio ABAC-taloushallintojärjestelmät sopimukset budjettiprosessi suoriteperusteiset prosessit (laskut, vakuudet, ennakkomaksut) omaisuuden inventointi anto- ja ottolainaus ABAC-kirjanpito (SAP-ohjelmisto) ( 1 ) Uudet ominaisuudet: tehokkaampi ja turvallisempi tietojen säilytys tietojen valvonnan ja seurannan helpottuminen, mikä mahdollistaa EU:n varojen käytön tehokkaamman valvonnan uusi oikeushenkilörekisteri omaisuuseriä koskevat integroidut tiedot kirjanpitotietoihin perustuvat analyysit projektinhallintaominaisuudet TULOS: TÄYSIN SUORITEPERUSTEINEN Taloustapahtumat kirjataan verkossa olevaan integroituun järjestelmään. ( 1 ) SAP yrityksille ja julkisyhteisöille kirjanpito-ohjelmistoja tarjoava johtava ohjelmistoyritys. SAP on rekisteröity tavaramerkki. ( 2 ) SWIFT rahoitusalan toimijoiden omistama osuuskunta, joka tarjoaa maksuliikenteen välityspalveluja ja käyttöliittymiä rahoituslaitokselle (kuten pankeille) yli 200 maassa. Suoritettuihin maksuihin liittyvän virheriskin minimointi SWIFT ( 2 ) maksut tulojen kerääminen 4

7 ABAC-kirjanpito entistä suorituskykyisempi järjestelmä Suoriteperusteiseen kirjanpitoon soveltuva pääkirja, josta saadaan tiedot muun muassa ennakkomaksuista vakuuksista laskuista Tämän uuden työkalun ansiosta kustannukset voidaan jakaa pääosastoittain ja toimintalohkoittain. Yhteisen tutkimuskeskuksen käyttämä monivuotinen projektinhallintatyökalu Rahoituksenhallintamoduuli (Corporate Financial Management), joka kattaa talouden ja rahoituksen pääosaston harjoittaman, EU:n talousarvion ulkopuolisen anto- ja ottolainaustoiminnan Vahvistetun talousarvion hallinnointi ja siihen liittyvät toiminnot, muun muassa käytettävissä olevien määrien seuranta Taloudellinen informaatio Kustannuslaskenta Projektinhallintajärjestelmä Varojen hallinnointi Anto- ja ottolainaus Saamiset ja velat Omaisuuskirjanpito ABAC-kirjanpito Tämä moduuli sisältää uuden oikeushenkilörekisterin, johon on tallennettu kaikkien sellaisten toimijoiden perus- ja pankkitilitiedot, joihin komissiolla on taloudellisia suhteita. Tiedostojen ansiosta komissio voi selvittää tarkkaan taloudellisen asemansa suhteessa muun muassa yhteistyökumppaneihinsa, toimeksisaajiinsa ja velallisiinsa. Tällä järjestelmällä kerätään tietoa EU:n omaisuuseristä. Aikaisemmin kullakin hallinnointiyksiköllä oli oma raportointijärjestelmänsä. Nykyisin käytössä on täysin integroitu tietojärjestelmä. 5

8 Miten tilinpäätöstä luetaan? Vuoden 2005 tilinpäätös oli ensimmäinen suoriteperusteisesti laadittu tilinpäätös. Seuraavissa taulukoissa on esitetty tärkeimmät tilinpäätöstiedot. Talousarvion toteuttamisasteen parantaminen 100 % 1. Talousarvion toteutuma Talousarvion toteutuma kuvaa sitä, miten talousarviomäärärahat on käytetty. Toteutuma saadaan vähentämällä kaikista vuoden aikana saaduista tuloista kaikki kyseisen vuoden määrärahoista suoritetut maksut (oikaisuineen). 95 % 90 % 85 % 80 % 75 % Miljoonaa euroa Varainhoitovuoden tulot Vuoden 2005 määrärahoista suoritetut maksut ( ) Vuodelle 2006 siirretyt maksumäärärahat ( 1 ) (2 687) Vuodelta 2004 siirretyt Efta-maksumäärärahat (91) Vuodelta 2004 siirrettyjen käyttämättömien maksumäärärahojen peruutukset Valuuttakurssivaihtelut 41 Vuoden 2005 talousarvion toteutuma ( 1 ) Tietyn vuoden talousarvioon otetut määrärahat voidaan siirtää seuraavalle varainhoitovuodelle vain tiukkojen vaatimusten täyttyessä. Miinusmerkkiset luvut (esimerkiksi maksut) esitetään tilinpäätöksessä suluissa. Vuonna 2005 ylijäämä oli 2,3 prosenttia talousarvion loppusummasta. Ylijäämä oli tulosta kahden tekijän yhteisvaikutuksesta: Tulot olivat ennustettua suuremmat, mikä kasvatti ylijäämää. Talousarvion toteuttaminen oli tehokasta (ennätyksellinen 99 prosentin toteuttamisaste), mikä pienensi ylijäämää. EU:n perussopimuksissa edellytetään, että vuotuinen talousarvio on tasapainossa. Edellisen vuoden ylijäämä otetaan aina seuraavan vuoden talousarvioon, mikä pienentää jäsenvaltioiden maksuosuuksia. 6

9 2. Tuotto- ja kululaskelma Tuotto- ja kululaskelma sisältää kaikki varainhoitovuoden tuotot ja kulut, myös sellaiset, joihin liittyvät maksut saadaan tai suoritetaan myöhempinä vuosina. Tulolähteet vuonna 2005: 66 %: EU:n jäsenvaltioiden BKTL:oon sovellettava yhdenmukainen kerroin 15 %: EU:n jäsenvaltioiden alv-määräytymisperusteeseen sovellettava yhdenmukainen verokanta 13 %: tulli-, maatalous- ja sokerimaksut 6 %: edellisvuosien käyttämättömät varat, EU:n henkilöstön maksuosuudet jne. Miljoonaa euroa Toiminnan tuotot Tuotot omista varoista ja maksuosuuksista Toiminnan tuotot (mukaan lukien sakot, varojen takaisinperintä ja hallinnollisen toiminnan tuotot) Toiminnan kulut Hallintokulut Toiminnan kulut ( 1 ) Toiminnan ylijäämä 293 Muun toiminnan alijäämä ( 2 ) (8 014) Osuus osakkuusyritysten ja yhteisyritysten tappioista ( 3 ) (91) Tavanomaisen toiminnan alijäämä (7 812) Varainhoitovuoden taloudellinen tulos (7 812) Tiesitkö, että jäsenvaltiot hallinnoivat yhteistyössä EU:n kanssa jopa 76:ta prosenttia EU:n menoista? Keskitetty hallinnointi (komissio): 22 % ( 1 ) Sisältää kaikki EU:n pääasialliset menot, kuten koheesiorahaston ja rakennerahastojen menot sekä tutkimusavustukset. ( 2 ) Sisältää rahoitustoiminnan tuloksen (30 miljoonaa euroa) ja EU:n henkilöstön eläkeoikeuksien arvioidun kokonaisarvon muutoksen (8 044 miljoonaa euroa), joka on otettava tuotto- ja kululaskelmaan, vaikka vastaavat tuotot otetaan vasta tuleviin talousarvioihin eikä niitä esitetä tässä (katso sanasto: varovaisuusperiaate). ( 3 ) Sijoitukset Euroopan investointirahastoon ja Euroopan satelliittinavigointiohjelmaan (Galileo). Yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa: 76 % Hajautettu hallinnointi ja hallinnointi yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen kanssa (EU:n ulkopuoliset maat tai kansainväliset järjestöt): 2 % Varainhoitovuoden taloudellinen tulos saadaan soveltamalla suoriteperustetta ja kirjaamalla kulut (myös pitkän aikavälin kuluarviot) ennen tuottoja. Tulos vastaa menoja, jotka jäsenvaltiot ovat sopineet kattavansa tulevina vuosina. Taloudellinen tulos ei näin ole sama asia kuin yksittäisen jäsenvaltion talousarvion alijäämä (joka syntyy, kun tiettynä vuonna menot ovat tuloja suuremmat). EU:n talousarvio oli vuonna 2005 itse asiassa ylijäämäinen, ja ylijäämä palautettiin jäsenvaltioille (katso s. 6). 7

10 3. Tase Tase antaa kuvan yhteisön varoista ja veloista vuoden lopussa. Varat esitetään likviditeettijärjestyksessä (joka kuvaa sitä, miten helposti ne ovat muutettavissa rahaksi); velat puolestaan esitetään niiden erääntymisjärjestyksessä. Pysyviin vastaaviin kuuluvat muun muassa aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet, kuten tietokoneohjelmistot aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet, kuten maa-alueet, rakennukset, koneet ja kalusto sijoitukset, kuten takuurahasto, Euroopan investointirahasto ja yhteisyritykset (esimerkiksi Galileo-ohjelma) pitkäaikaiset ennakkomaksut, kuten jäsenvaltioille rakennerahastoista maksetut ennakot. Vaihtuviin vastaaviin kuuluvat muun muassa Miljoonaa euroa Pysyvät vastaavat Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 27 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Sijoitukset Lainat Pitkäaikaiset ennakkomaksut Pitkäaikaiset saamiset 244 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 126 Lyhytaikaiset sijoitukset Lyhytaikaiset ennakkomaksut Lyhytaikaiset saamiset Käteisvarat ja muut rahavarat Vastaavaa yhteensä Pitkäaikainen vieras pääoma Työsuhde-etuudet Riski- ja kuluvaraus Rahoitusvelat Muut pitkäaikaiset velat Lyhytaikainen vieras pääoma Riski- ja kuluvaraus 275 Rahoitusvelat 22 Muut lyhytaikaiset velat Vastattavaa yhteensä Nettovarat (62 145) Nettovarat muodostuvat seuraavista: Rahastot Jäsenvaltioiden maksuosuudet, joista (64 953) henkilöstön eläkkeet (pitkäaikaiset) (33 156) muut määrät (31 797) vaihto-omaisuus, kuten yhteisen tutkimuskeskuksen käyttämät tutkimuslaitteet ja valmistusaineet sekä julkaisutoimiston julkaisut lyhytaikaiset sijoitukset, kuten myytävissä olevat arvopaperit lyhytaikaiset ennakkomaksut, kuten edunsaajille maksetut kuittaamattomat ennakkomaksut lyhytaikaiset saamiset, kuten jäsenvaltioilta kerättävät omat varat käteisvarat ja muut rahavarat, kuten komission pankkitileillä olevat varat, myös tuomioistuimen päätöstä odottavat jäädytetyt varat. Pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvat muun muassa työsuhde-etuudet, kuten henkilöstön tulevat eläkeoikeudet riski- ja kuluvaraus, kuten ydinlaitosten purkamiskustannukset. Lyhytaikainen vieras pääoma sisältää EU:lta tukea saavien edunsaajien tukikelpoiset menot (muut lyhytaikaiset velat). EU:n nettovarat ovat tulosta suoriteperusteisen kirjanpidon sääntöjen ja periaatteiden (kuten varovaisuusperiaatteen katso sanasto) soveltamisesta tilanteessa, jossa julkinen yhteisö rahoittaa toimintansa konkreettisten varojen sijaan käyttämällä oikeuttaan kerätä tuloja jäsenvaltioilta (omat varat). Nettovarat ovat näin jo aiheutuneita menoja, joita vastaavat tulot kerätään jälkikäteen ennen varsinaisen maksun suorittamisajankohtaa. Menoja voi syntyä vain, jos jäsenvaltiot ovat sopineet niiden rahoittamisesta. 8

11 Sanasto ABAC (Accrual Based Accounting, suoriteperusteinen kirjanpito): Komission toteuttama hanke, jossa siirryttiin maksuperusteisesta kirjanpidosta suoriteperusteiseen kirjanpitoon; lyhenteellä viitataan myös uuteen kirjanpitojärjestelmään (katso s. 3 5). Ennakkomaksu: Ennakkomaksun tarkoituksena on tarjota edunsaajalle käteisvaroja hankkeen toteuttamiseksi. Suoriteperusteisessa kirjanpidossa ennakkomaksu kirjataan varoihin, koska siitä tulee meno vasta sitten, kun asetettujen sopimusehtojen on todettu täyttyneen (katso s. 3 ja 8). Maksuperuste: Maksuperusteisessa kirjanpidossa tapahtumat kirjataan vasta maksun suoritushetkellä (katso s. 1). Määrärahat: Määrärahat ovat talousarvioon otettuja varoja. Talousarvio sisältää ennusteet sekä sitoumuksista (rahoituksesta annetut oikeudelliset sitoumukset, jotka katetaan maksusitoumusmäärärahoilla) että maksuista (edunsaajille suoritettavat maksut, jotka katetaan maksumäärärahoilla). Maksusitoumusmäärärahojen määrä poikkeaa usein maksumäärärahojen määrästä, koska monivuotisia ohjelmia ja hankkeita koskevat sitoumukset tehdään yleensä samana vuonna kuin niitä koskevat päätökset, mutta maksut suoritetaan vähitellen sitä mukaa kuin ohjelman tai hankkeen toteutus etenee. Omat varat: Nämä ovat varoja, jotka maksetaan Euroopan unionin talousarvioon perussopimusten ja täytäntöönpanosäännösten nojalla automaattisesti, ilman että kansallisten viranomaisten tarvitsee tehdä asiasta erillistä päätöstä. Suoriteperuste: Suoriteperusteisessa kirjanpidossa kirjaus tehdään maksun suoritusajankohdan sijasta silloin, kun kirjauksen perusteena oleva tapahtuma toteutuu (katso s. 1). Tarkastuslausuma: (DAS, déclaration d assurance): Euroopan tilintarkastustuomioistuimen antama lausuma EU:n tileistä ja niiden perustana olevista tapahtumista (katso s. 3). Varat: Varat ovat resursseja, jotka ovat yhteisön määräysvallassa aikaisempien tapahtumien seurauksena ja joista yhteisölle odotetaan koituvan vastaista taloudellista hyötyä. Varovaisuusperiaate: Kirjanpitoperiaate, jonka mukaan varoja tai tuottoja ei tule arvioida liian suuriksi eikä velkoja tai kuluja liian pieniksi (katso s. 8). Suoriteperusteisessa kirjanpidossa kirjataan tämän vuoksi menot ennen tuloja. Velat: Velat ovat aikaisempien tapahtumien seurauksena yhteisölle syntyneitä velvoitteita, joiden täyttämisen odotetaan johtavan resurssien poistumiseen yhteisöstä. Uuden, entistä parempaan talousprosessiin ja entistä tehokkaampaan projektinhallintaan perustuvan kirjapitojärjestelmän avulla helpotetaan EU:n varojen maksamista edunsaajille ja vähennetään virheiden mahdollisuutta.

12 Europe Direct -palvelu vastaa Euroopan unionia koskeviin kysymyksiin. Maksuton palvelunumero (*): (*) Eräät matkapuhelinoperaattorit eivät välitä puheluita alkuisiin numeroihin, tai ne laskuttavat tällaisista puheluista. KV FI-C Kuvat: Digital Vision Ltd, s. 9; Getty lmages, kansi; Euroopan yhteisöt, s. 2, 3, 4 ja 5. Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä Internetissä Europa-palvelimen kautta (http://europa.eu). Luettelointitiedot ovat teoksen lopussa. Luxemburg: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, 2008 ISBN Euroopan yhteisöt, 2008 Jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Printed in Belgium PAINETTU KLOORIVALKAISEMATTOMALLE PAPERILLE Palautetta esitteestä voi lähettää osoitteeseen: Lisätietoa EU:n kirjanpidosta, talousarviosta, rahoitussuunnittelusta ja tilinpäätöksistä: EU:n talousarvio: Budjettikomissaari Dalia Grybauskaitė: Budjettipääosasto: European Federation of Accountants: ISBN

Euroopan unionin talousarvio lyhyesti

Euroopan unionin talousarvio lyhyesti Euroopan unionin talousarvio lyhyesti Mihin EU:n rahat käytetään? Mistä rahat tulevat? Miten talousarviosta päätetään? Miten varoja käytetään ja valvotaan? Miten varoista vastataan ja kenelle? EUROOPAN

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 406/33

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 406/33 C 406/33 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1997 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen vastaus (98/C 406/06) 1.1 Tämä kertomus annetaan

Lisätiedot

Kohdentaminen, budjetointiperusteet sekä tuotto- ja kuluperusteinen budjetointi

Kohdentaminen, budjetointiperusteet sekä tuotto- ja kuluperusteinen budjetointi VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 1/2002 ISSN: 0788-6322 ISBN: 951-804-282-9 Kohdentaminen, budjetointiperusteet sekä tuotto- ja kuluperusteinen budjetointi Vuoden 2001 budjetointityöryhmän keskustelumuistio

Lisätiedot

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET Yritystutkimusneuvottelukunta ry. 2006 1 ESIPUHE Yritysten kansainvälistyminen ja rahoitustoiminnan laajentuminen yli rajojen on synnyttänyt tarpeen esittää yritysten

Lisätiedot

Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma

Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Matti Hytönen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

SATOn tilinpäätös 2014

SATOn tilinpäätös 2014 SATOn tilinpäätös 2014 Konsernin tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernitase, IFRS... 3 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista,

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperusta Sanoman konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti,

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLTÖ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) 6 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 6 KONSERNITASE 7 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 8 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Lisätiedot

EUROPSKI REVIZORSKI SUD CORTE DEI CONTI EUROPEA EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA EUROPOS AUDITO RŪMAI

EUROPSKI REVIZORSKI SUD CORTE DEI CONTI EUROPEA EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA EUROPOS AUDITO RŪMAI ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernin perustiedot Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys. Yli 75-vuotisen kokemuksensa avulla Vaisala mahdollistaa

Lisätiedot

Sisällys. 2 FINNLINES OYJ Tilinpäätös 2012 (luvut tuhansina euroina, ellei muuta ilmoitettu)

Sisällys. 2 FINNLINES OYJ Tilinpäätös 2012 (luvut tuhansina euroina, ellei muuta ilmoitettu) Tilinpäätös 2012 Sisällys Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 7 Konsernitase, IFRS 8 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS 9 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS

Lisätiedot

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 Nordic Morning Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 Nordic Morning Oyj PL 110 00043 NORDIC MORNING Y-tunnus 0912752-6 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 9 Konsernin laaja

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2014

VUOSI- KERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2014... 3 KONSERNIN TULOSLASKELMA... 11 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA... 12 KONSERNIN TASE... 13 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA... 14 LASKELMA

Lisätiedot

Konsernin kassavirtalaskelma

Konsernin kassavirtalaskelma Konsernin kassavirtalaskelma Liitetieto 2012 2011 Nettotulos K1 21 169 21 119 Oikaisut: Poistot ja arvonalennukset K1 20 556 13 207 Käyttöomaisuuden ja muiden pitkäaikaisten sijoitusten myyntivoitot, tappiot

Lisätiedot

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta Talous TIETOPAKETTI LIPPUKUNNILLE 1. TALO U DENHOITO Termi talous viittaa sellaiseen ihmisten ja organisaatioiden väliseen asiointiin, jossa välineenä on raha tai muu maksuväline. Tässä tietopaketissa

Lisätiedot

POWERFLUTE OYJ Y-tunnus 2048890-4 PL 57 70101 KUOPIO TILINPÄÄTÖS

POWERFLUTE OYJ Y-tunnus 2048890-4 PL 57 70101 KUOPIO TILINPÄÄTÖS POWERFLUTE OYJ Y-tunnus 2048890-4 PL 57 70101 KUOPIO TILINPÄÄTÖS 31.12.2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Hallitus on laatinut toimintakertomuksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta.

Lisätiedot

KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset (2011/C 366/14)

KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset (2011/C 366/14) 15.12.2011 Euroopan unionin virallinen lehti C 366/75 KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset (2011/C 366/14) JOHDANTO

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset 956776_CV_FI 5/31/06 9:13 AM Pagina 1 on noin 23 miljoonaa pk-yritystä 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä pk-yritykset työllistävät noin 75 miljoonaa ihmistä. Pk-yritysten kynnysarvot

Lisätiedot

Talous- ja rahaliitto euro

Talous- ja rahaliitto euro VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Talous- ja rahaliitto euro Vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa Unionin kasvua edistävä taloudellinen ympäristö perustuu hyvin toimivaan talous-

Lisätiedot

KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä viraston vastaukset (2009/C 304/14)

KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä viraston vastaukset (2009/C 304/14) 15.12.2009 Euroopan unionin virallinen lehti C 304/71 KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä viraston vastaukset (2009/C 304/14) SISÄLLYS

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 30.12.2014 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TALOUSHALLINNON KOODISTO... 3 2 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TILINPÄÄTÖSRAPORTOINTI... 4 3 AMMATTIKORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Oyj konserni Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2012 SSH Oyj konserni 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2012 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS 10 Konsernin laaja tuloslaskelma 11 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma 14 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014. Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7. 33100 Tampere

Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014. Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7. 33100 Tampere Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014 Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7 Hatanpään valtatie 1 B Kotipaikka Tampere 33100 Tampere Restamax Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2014 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Tämä julkaisu on työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Euroopan unionin ohjelman (2007 2013)

Lisätiedot

51 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS. 52 Emoyhtiön tase, FAS. 53 Emoyhtiön rahoituslaskelma, FAS

51 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS. 52 Emoyhtiön tase, FAS. 53 Emoyhtiön rahoituslaskelma, FAS Tilinpäätös 2014 Sisältö 01 Hallituksen toimintakertomus 08 Konsernin tuloslaskelma 09 Konsernin laaja tuloslaskelma 10 Konsernitase 11 Konsernin rahavirtalaskelma 12 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Lisätiedot

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto Vuoden 2013 työohjelma 1. TIIVISTELMÄ... 4 1.1. Strategiset

Lisätiedot

Olavi Sariola SEURAKUNNAN INVESTOINTIEDELLYTYKSET VERRATTUNA SEURAKUNTAYHTYMÄÄN

Olavi Sariola SEURAKUNNAN INVESTOINTIEDELLYTYKSET VERRATTUNA SEURAKUNTAYHTYMÄÄN TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Olavi Sariola SEURAKUNNAN INVESTOINTIEDELLYTYKSET VERRATTUNA SEURAKUNTAYHTYMÄÄN Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Lokakuu 2012 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot