SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011-2012"

Transkriptio

1 SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA

2

3 SISÄLLYS 1. MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAN TARKOITUS Maakunnan yhteistyöasiakirja Maakunnan yhteistyöasiakirjan sisältö ja laatimisaikataulu SATAKUNNAN MAAKUNTA JA EUROOPAN UNIONIN ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE HALLINNONALAKOHTAINEN RAKENNERAHASTOVAROJEN JAKO TOIMENPIDEOHJELMIEN PAINOTUKSET JA ALUEELLISET VALINTAKRITEERIT SATAKUNNASSA VUONNA Länsi-Suomen EAKR toimenpideohjelma Manner-Suomen ESR toimenpideohjelma / Länsi-Suomen suuralueosio RAHOITUSTAULUKOT Jyvitetty MYR Jyvitetty tarkennus MYR Jyvitetty tarkennus MYR EUROOPAN UNIONIN ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE OSANA EUROOPAN ALUEKEHITYSRAHASTON (EAKR) LÄNSI-SUOMEN TOIMENPIDEOHJELMAA SEKÄ VALTAKUNNALLISTA ESR OHJELMAA (Hyväksytty maakunnan yhteistyöryhmässä ).

4

5 2 (24) 1. MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAN TARKOITUS 1.1. Maakunnan yhteistyöasiakirja Alueiden kehittämisestä annetun lain 17 :ssä tarkoitettu maakunnan yhteistyöryhmä ( /1653) yhteen sovittaa seuraavan varainhoitovuoden aluekehitysrahastosta osarahoitettavan toimenpideohjelman rakennerahastovarojen ja niitä vastaavan kansallisen rahoitusosuuden kohdentumisen maakunnassa rakennerahasto- ohjelmaa rahoittaville valtion viranomaisille, maakunnan liitolle ja muille rakennerahastoohjelman rahoitukseen osallistuville. Niin ikään yhteistyöryhmä yhteen sovittaa seuraavan varainhoitovuoden sosiaalirahastosta osarahoitettavan toimenpideohjelman alueellisen osion rakennerahastovarat ja niitä vastaavan kansallisen rahoitusosuuden asianomaiselle hallinnonalalle sovitun rahoituskehyksen mukaan, jollei rahoituskehyksestä poikkeamiseen ole maakunnan kehitykseen liittyviä tai muita painavia syitä. Edellä tarkoitetuista tehtävistä hyväksytään asiakirja, jonka kaikki asianomaisessa maakunnassa toimenpideohjelmaa rahoittavat toimijat allekirjoittavat (maakunnan yhteistyöasiakirja) Maakunnan yhteistyöasiakirjan sisältö ja laatimisaikataulu Asetuksen rakennerahastoista nojalla Maakunnan yhteistyöasiakirja hyväksytään vuosittain talousarvioesityksen antamisen jälkeen samanaikaisesti maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman käsittelyn kanssa. Työ- ja elinkeinoministeriö antaa vuosittain tarkemmat ohjeet maakunnan yhteistyöasiakirjan laatimisessa noudatettavasta aikataulusta ja menettelystä.. Maakunnan yhteistyöasiakirjaan tulee seuraavan varainhoitovuoden jakoa ja sitä seuraavan vuoden talousarvioehdotusta koskevia neuvotteluja varten sisältyä ainakin: 1) arvio ohjelman rakennerahastovarojen ja vastaavan valtion rahoitusosuuden tarpeista sekä kuntarahoituksesta ja muun julkisen rahoituksen osuuksista toimintalinjoittain ja hallinnonaloittain; 2) arvio toimenpideohjelman rakennerahastovarojen ja vastaavan valtion rahoituksen jakaumasta hallinnonaloittain; 3) arviot 2 kohdassa tarkoitettujen varojen kunkin hallinnonalan keskeisistä tavoitteista; 4) arvio ohjelmareservin tarpeesta maakunnassa; 5) tieto rakennerahasto-ohjelman painotuksista; 6) tieto hankkeiden valintakriteerien alueellisesta soveltamisesta, jos yhteistyöryhmä on siitä päättänyt. Euroopan sosiaalirahastosta osarahoitettavan toimenpideohjelman alueellisen osion osalta noudatetaan, mitä rakennerahastolain 21 :n 1 momentin 2 kohdassa säädetään. Jos maakunnan yhteistyöryhmä katsoo olevan mainitussa kohdassa tarkoitettuja syitä poiketa hallinnonalalle sovitusta rahoituskehyksestä, tulee yhteistyöasiakirjassa esittää poikkeamiset ja niiden perusteet.

6 3 (24) Maakunnan yhteistyöryhmät neuvottelevat laatiessaan yhteistyöasiakirjaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa maakuntaan kohdentuvasta Euroopan sosiaalirahaston ja vastaavan valtion rahoitusosuuden määrästä ja hallinnonaloittaisesta kohdentumisesta. Maakunnan yhteistyöryhmä tarkistaa tarvittaessa maakunnan yhteistyöasiakirjan valtion talousarvion tai lisätalousarvion tultua hyväksytyksi välittömästi sen jälkeen, kun rakennerahastovarat ja vastaava valtion rahoitusosuus on jaettu välittäville toimielimille ja on maakunnittain tiedossa. 2. SATAKUNNAN MAAKUNTA JA EUROOPAN UNIONIN ALUEELLI- NEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE Satakunnan maakunnassa toteutetaan Länsi-Suomen EAKR toimenpideohjelmaa sekä Länsi-Suomen suuralueen ESR toimenpideohjelmaa vuosille Lisäksi hankkeilla on mahdollista hakea tukea Manner-Suomen ESR ohjelman valtakunnallisesta osiosta. Ohjelmilla toteutetaan EU:n vuosien strategisten kasvua ja työllisyyttä edistävien suuntaviivojen mukaista koheesiopolitiikkaa. Hyväksyttyjen suuntaviivojen mukaisesti alue- ja rakennepolitiikassa tulee voimavaroja kohdistaa seuraavasti: Tehdään jäsenvaltioista, alueista ja kaupungeista entistä houkuttelevampia parantamalla saavutettavuutta, varmistamalla palvelujen riittävä laatu ja määrä sekä suojelemalla niiden ympäristöä. Edistetään innovointia, yrittäjyyttä ja tietoon perustuvan talouden kasvua tutkimus- ja innovointivalmiuksien, kuten uusien tieto- ja viestintätekniikoiden, avulla. Luodaan uusia ja parempia työpaikkoja houkuttelemalla yhä useampia työelämään tai yrittäjyyteen, parantamalla työntekijöiden ja yritysten sopeutumiskykyä sekä lisäämällä inhimilliseen pääomaan tehtäviä investointeja. Nämä koheesiopolitiikan suuntaviivat ja uudistettu Lissabonin strategia yhdessä Suomen kansallisen Lissabonin strategian toteuttamisohjelman kanssa muodostavat sen yleisen viitekehyksen, jossa Länsi-Suomen alueellisen kehittämistyön painotukset nähdään. Länsi-Suomen EAKR- toimenpideohjelman toimintalinjat ovat seuraavat: 1. Yritystoiminnan edistäminen; 2. Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen; 3. Alueiden saavutettavuuden sekä toimintaympäristön parantaminen; 4. Suurten kaupunkiseutujen kehittäminen; 5. Tekninen apu. Länsi-Suomen kilpailukyky -ja työllisyysohjelman rahoitus Euroopan aluekehitysrahastosta on ohjelmakaudella yhteensä euroa. Rahoitus jakaantuu seuraavasti: haasteelliset alueet 67 % suuralueen teemahankkeet 28 % haasteellisten alueiden ulkopuoliset nimetyt kaupunkiseudut 5 %

7 4 (24) Satakunta kuuluu kokonaisuudessaan ns. haasteellisiin alueisiin. Lisäksi rahoitusta voidaan myöntää erillisiin teemahankkeisiin. Haasteellisten alueiden ulkopuolista nimettyihin kaupunkiseutuihin kohdistuvaa rahoitusta ei voida myöntää Satakunnassa. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys - tavoite Kehykset, äkillisten varaus ja kulmaluvut ohjelmittain milj.. EAKR 2011 Itä Pohjoinen Etelä Länsi Yhteensä Kehys 50,158 54,385 24,122 27, ,512 Tekn. tuki 1,670 1,813 0,804 0,928 5,215 4 % Varaus 2,090 2,266 1,005 1,160 6,521 Kulmaluku 46,398 50,306 22,313 25, ,776 Kainuu 7,412 Valtio 2011 Itä Pohjoinen Etelä Länsi Yhteensä Kehys 47,708 41,659 23,682 28, ,468 Tekn. tuki 1,670 1,813 0,804 0,928 5,215 Varaus 1,985 1,736 0,987 1,184 5,892 Kulmaluku 44,053 38,110 21,891 26, ,361 Kainuu 7,046 EAKR 2012 Itä Pohjoinen Etelä Länsi Yhteensä Kehys 29,717 36,567 16,219 18, ,226 Tekn. tuki 1,549 1,849 0,820 0,947 5,165 4 % Varaus 1,936 2,311 1,025 1,183 6,455 Kulmaluku 27,781 34,256 15,194 17,540 94,771 Kainuu 4,391 Valtio 2012 Itä Pohjoinen Etelä Länsi Yhteensä Kehys 33,267 28,670 16,298 19,558 97,793 Tekn. tuki 1,549 1,849 0,820 0,947 5,165 Varaus 2,112 1,771 1,006 1,208 6,097 Kulmaluku 31,155 26,899 15,292 18,350 91,696 Kainuu 4,913

8 5 (24) 3. HALLINNONALAKOHTAINEN RAKENNERAHASTOVAROJEN JAKO Työ- ja elinkeinoministeriö on ohjekirjeellään pyytänyt toimittamaan maakunnan yhteistyöryhmän hyväksymän maakunnan yhteistyöasiakirjan sekä sen sisältämät rahoitustaulukot 2011 (ja arvio vuodesta 2012) Euroopan aluekehitysrahastosta osarahoitettavan toimenpideohjelman osalta mennessä. Määrärahojen kokonaismäärässä on lähdetty ministeriön esittämistä kokonaisluvuista. Vuoden 2011 rahoitukseen on lisätty 20 % rahoitusta vuoden 2013 kehyksestä. Vuoden 2012 alustava rahoitus on puolestaan 20 % alkuperäistä pienempi. Maakunnan yhteistyöasiakirjaa on valmisteltu maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön keskinäisissä viranomaisneuvotteluissa. Sihteeristö on lisäksi valmistellut maakunnan yhteistyöasiakirjan tekstiosan yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi. Seuraavassa työ- ja elinkeinoministeriön toimittamat kulmaluvut vuosille (1000 euroa): SATAKUNTA EAKR (haasteelliset alueet) 4,514 3,075 valtio 4,610 3,215 EAKR (teemaosio) 1,140 0,777 valtio 1,165 0,814 ESR (Länsi-Suomi) 2,111 1,367 valtio 2,373 1,597 Rahoittajien määrä on vähentynyt vuoden 2010 alusta aluehallintouudistuksen myötä. Uudistuksen jälkeen rahoittajia ovat enää maakunnan liitot ja uudet elinkeino- liikenne, ja ympäristökeskukset (ELY keskus). Aiempi lääninhallituksen rahoitus on kohdennettu EAKR:n osalta liitoille ja ESR:n osalta uusiin ELY keskuksiin. Koska rahoitus ohjelmakauteen verrattuna on vähentynyt selkeästi, on pitänyt miettiä entistä tarkemmin rahoituksen kohdentamista. Satakunnan osuus Länsi- Suomen EAKR- ohjelmalle asetetuista uusien yritysten ja työpaikkojen tavoitteista on noin 20 %, josta yli 90 % kohdistuu toimintalinjaan 1. Tämä merkitsee sitä, että 1. toimintalinjan hankkeiden tulisi kyetä myötävaikuttamaan koko ohjelmakaudella noin 400 uuden yrityksen (keskim. 57 kpl/v) ja n uuden työpaikan (keskim. 285 kpl /v) syntymiseen. Näin ollen toimintalinja 1:n rahoitus kohdennetaan kokonaisuudessaan Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle myönnettäväksi suorina yritystoiminnan tukina. Osa yritystoiminnan rahoituksesta kohdistetaan edelleen Finnvera Oyj:n myöntämiin korkotukiluottoihin suoraan työ- ja elinkeinoministeriöstä. Toimintalinja 2:n osalta on pyritty säilyttämään TEKES rahoitus lähes entisellään. ELY keskuksen (entisen TE-keskuksen) kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella on päädytty ratkaisuun, jolla vähennetään rahoittajien määrää rahastokohtaisesti. Satakuntaliitto on luopunut kokonaan sille jyvitetystä ESR:n rahoitusosuudesta. TE keskus (ELY keskus) ei puolestaan rahoita EAKR toimenpiteitä työvoimapoliittisen lainsäädännön piiriin kuuluvin rahoitusinstrumentein. Haasteellisten alueiden osalta alueiden saavutettavuuden sekä toimintaympäristön parantamisen toimintalinjassa 3 on rahoittavia alueviranomaisia Satakuntaliiton lisäksi ELY keskus, josta rahoitusta varataan ympäristö- ja luonnonvaravastuualueen pää-

9 6 (24) luokkaan satakuntalaisiin hankkeisiin myönnettäväksi. Euroopan sosiaalirahaston alueosion rahoitus allokoidaan kokonaisuudessaan ELY keskuksen kautta. 4. TOIMENPIDEOHJELMIEN PAINOTUKSET JA ALUEELLISET VA- LINTAKRITEERIT SATAKUNNASSA VUONNA Rakennerahastolain mukaan maakunnan yhteistyöryhmä saa tiedoksi yhteensovitusta varten maakunnan yhteistyöasiakirjan laatimisen yhteydessä suunnitelmat ja raportit maaseuturahaston alueellisesta rahoituksesta, kalatalousrahastosta rahoitettavista toimenpiteistä ja sosiaalirahastosta osarahoitettavan toimenpideohjelman valtakunnallisen osion rahoituksesta ja varmistaa eri toimenpiteiden yhteensovituksen ja eri rahastojen osallistumisen laajojen ja aluekehittämisen kannalta merkittävien hankkeiden toteuttamiseen. Lain mukaan maakunnan yhteistyöryhmä päättää yhteistyöasiakirjassa myös rakennerahasto-ohjelmassa olevien hankkeiden valintakriteerien alueellisesta soveltamisesta. Maakunnan yleiset kehittämisen painopisteet hyväksytään maakuntasuunnitelmassa ja maakuntaohjelmassa. Lain mukaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma ja maakunnan yhteistyöasiakirja laaditaan samanaikaisesti ja valtion budjetin rahoituskehysvuosien mukaisesti. Käytännössä maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman ja yhteistyöasiakirjan painotukset tulee olla yhteneväiset. EU-ohjelmien toteutuksessa huomioidaan myös vuonna 2010 tarkistetun Lounais- Suomen ympäristöohjelman painotukset. Lisäksi huolehditaan hankkeiden ympäristövaikutusten toteutumisesta. EU-ohjelmat täydentävät ja osin toteuttavat yleisiä kehittämisen painopisteitä ja tavoitteita. Maakunnan yhteistyöasiakirjan painotukset koskevat kuitenkin vain alueellisia Länsi-Suomen EAKR ja ESR toimenpideohjelmia. Seuraavassa on esitetty vuoden Euroopan unionin alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoiteohjelman Länsi-Suomen alueosioiden toteuttamisen alueelliset valintakriteerit ja toimintalinjoittain Länsi-Suomen EAKR toimenpideohjelma Toimintalinja 1. Yritystoiminnan edistäminen EU-osarahoitteista avustusmuotoista rahoitusta suunnataan erityisesti kasvuhakuisille pienille ja keskisuurille yrityksille laadullisesti korkeatasoisiin ja vaikuttavuudeltaan, esim. työllisyyden, liikevaihdon ja viennin kasvun kannalta, merkittäviin hankkeisiin. Alle 10 henkeä työllistävien mikroyritysten kasvu ja kehittäminen on tarkoituksenmukaisinta turvata EU-ohjelmien toteuttamisen näkökulmasta erityisesti Finnveran korkotuetun lainoituksen sekä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mikroyrityksille tarkoitetun rahoituksen avulla, aina kun se on mahdollista

10 7 (24) Toimintalinjassa 1. tuetaan: * uuden yritystoiminnan syntymistä * kasvuyrityksiä * pk-yritysten tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa sekä innovaatioiden edistämistä * liiketoimintaosaamisen kehittämistä ja pk-yritysten verkostoitumista Uuden yritystoiminnan syntymistä edistetään erityisesti Finnveran korkotuetuin lainatuottein (investointi-, yrittäjä-, pienyrittäjä- ja naisyrittäjälainat). Myös ELY-keskuksen myöntämiä kehittämisavustuksia voidaan myöntää pienille aloittaville yrityksille esim. aineellisiin investointeihin ja palkkamenoihin, mikäli avustuksen ei arvioida vinouttavan yritysten välistä kilpailua eikä valtiontueksi katsottavan tuen enimmäismäärä hankkeessa ylity. Kasvuyritys määritellään laadullisen tarkastelun perusteella, jossa huomioidaan mm. yrityksen kasvuhakuisuus (mm. halu kasvaa, johdon ja omistajien sitoutuminen, pyrkimys kansainvälistymiseen), kasvukyky (yrityksen resurssit ja osaaminen), kilpailuetu (tuote, palvelu, innovatiivisuus) sekä markkinapotentiaali. Toimiville yrityksille EU-osarahoitteisia kehittämisavustuksia suunnataan erityisesti yrityksiä kokonaisvaltaisesti (samanaikaisesti sekä osaamista että teknologiaa) kehittäviin hankkeisiin. Mikäli kehittämishankkeet ovat kone-, laite- tai rakennusinvestointipainotteisia, rahoitettavien hankkeiden tulee edistää 1. toimintalinjan erityisiä painopisteitä esim. * yritysten verkostoitumista (esim. järjestelmätoimittaja-alihankkijayhteistyötä tai muunlaista yritysten syvällistä verkostoitumista lisäävät hankkeet) * ympäristöä säästävän/ystävällisen tuotantoteknologian kehittämistä ja käyttöönottoa * tietoyhteiskuntakehitystä * tasa-arvon edistämistä (esim. naisten toteuttamat tai naisia työllistävät hankkeet) tai * energian säästöä ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Pelkästään aineellisia investointeja sisältäviä hankkeita voidaan tukea ohjelmaasiakirjan mukaan EU-osarahoitteisesti varsin valikoidusti. Nykyisessä heikentyneessä taloudellisessa ja työllisyystilanteessa on kuitenkin perusteltua ainakin vielä v tukea myös yritysten tuotannollisia investointeja erityisesti silloin, kuin ne parantavat tai turvaavat työllisyyttä tai nopeuttavat pk-yritysten teknologisen tason nostoa ja kehittävät yritysten kilpailukykyä. Mittavien rakennushankkeiden rahoittamiseen suhtaudutaan määrärahojen niukkuuden vuoksi pääsääntöisesti pidättyvästi, mutta rakennushankkeiden tukeminen on mahdollista määrärahojen niin salliessa, mikäli hanke muutoin täyttää edellä esitetyt kriteerit. Valmiiden rakennusten ostoa ei tueta. Koneiden ja laitehankintojen osalta rahoitetaan pääsääntöisesti vain uutena hankittavia koneita. Korvausinvestointeja ei tueta. Toimintalinjassa 1 tuettavaa toimintaa on lisäksi ympäristöä säästävän / ympäristöystävällisen tuotanto-teknologian kehittäminen ja käyttöönotto sekä energiansäästön ja uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen yrityksissä.

11 8 (24) Ohjelma-asiakirjan valintakriteerit: mm. tukee kestävää kehitystä, edistää vahvojen priorisoitujen toimialaklustereiden ja uusien kilpailukykyisten toimialojen kehittämistä, parantaa yritysten kilpailukykyä. Toimintalinja 2. Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen Länsi-Suomen EAKR-ohjelman linjaukset ja periaatteet ovat edelleen rahoituksen kohdentamisen perustana. Toimintalinjassa 2 tuetaan erityisesti maakunnan kehittämiseen liittyvien suunnitelmien ja ohjelmien painotuksia ja toimenpidekokonaisuuksia kuten maakuntaohjelman ja maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman (TOTSU) toimenpiteitä ja hankkeita. Uusi maakuntaohjelma on hyväksytty maakuntavaltuuston kokouksessa Korkeakoulutasoisen koulutuksen ja tutkimuksen kehittäminen on edelleen rahoituksen keskeisin kohde. Myös yliopistojen tutkimusyksiköitä ja muita keskeisiä tutkimusyksiköitä sekä osaamiskeskusohjelmaa tuetaan edelleen. Tukea suunnataan myös TEKES-rahoitteisiin tutkimushankkeisiin ja yritysten toimintaympäristöä parantaviin kehittämishankkeisiin, jotka edistävät alueen innovaatioympäristön ja osaamisrakenteiden uusiutumista ja vahvistumista, edistävät alueella tapahtuvaa innovaatiotoimintaa, luovat uutta, alueen elinkeinoelämän hyödynnettävissä olevaa osaamista, edistävät alueen innovaatioympäristön verkottumista ja kansainvälistymistä. Tuettavaa toimintaa on lisäksi alueen tarpeeseen perustuvan ja ympäristön tilan parantamiseen ja säilyttämiseen liittyvän tuotekehitystoiminnan ja soveltavan tutkimuksen edistäminen ml. uusiutuvat energialähteet, ilmastonmuutoksen hallinta ja torjunta, energiansäästö, jätevesien käsittely, jätteet, melu jne.). Ohjelma-asiakirjan valintakriteerit: mm. tukee kestävää kehitystä, luo edellytyksiä uusiutuvien energialähteiden käytölle. Lääninhallinnolta vuoden 2010 alusta Satakuntaliitolle siirtyneen rahoituksen painopisteenä on ollut ammatillisen ja aikuiskoulutuksen sekä korkea-asteen koulutuksen kehittäminen vastaamaan alueen työvoiman osaamis- ja työllisyystarpeita. Koulutuksen kehittäminen ja uudistaminen toteutetaan investoimalla uuden tyyppisiin ja teknologialtaan korkea tasoisiin oppimis- ja innovaatioympäristöihin. Tavoitteena on ollut ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuuden lisääminen ja laadun parantaminen. Tuetaan osaamisen, tiedon ja t&k toiminnan vuorovaikutusta oppilaitosten ja yritysten välillä osana toimivan innovaatioympäristön luomista. Lääninhallinnon käynnistämien projektien rahoitus turvataan niiden koko toteutusajalle. Toimintalinja 3. Alueiden saavutettavuuden sekä toimintaympäristön parantaminen Edistetään ensisijaisesti maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman (TOTSU) toimenpiteitä ja hankkeita. Kehittämishankkeisiin voi sisältyä tarvittaessa jossain määrin myös materiaalihankintoja.

12 9 (24) Tuetaan hankkeita, jotka vahvistavat maakunnan ja seutujen ulkoista kuvaa sekä edistävät matkailua. Pääsääntöisesti tuetaan vain sellaisia kulttuuri-, taide- ja liikuntahankkeita, joilla on valtakunnallinen tai vähintäänkin maakunnallinen merkitys. Tuettavaa toimintaa on myös mm. luonnonvarojen hallitun käytön edistämiseen, luonnon- ja kulttuuriympäristöihin sekä rakennusperinnön hoitoon liittyvät hankkeet. Toimintalinjassa tuetaan myös ympäristön tilaa ja veden laatua parantavia sekä vesistöjen käyttömahdollisuuksia lisääviä ja SATAVESI ohjelman tavoitteita tukevia toimenpiteitä sekä yhdyskuntatekniikan uudenlaisten ratkaisujen kehittämistä Itämeren kuormituksen vähentämiseksi. SATAVESI ohjelmaa toteutetaan tukemalla Satakunnan pintavesien toimenpideohjelman mukaisten hankkeiden toteuttamista. Ohjelma-asiakirjan valintakriteerit: mm. edistää kestävää kehitystä ja luonnonvarojen hallittua käyttöä, parantaa elinympäristön laatua, parantaa alueen vetovoimaisuutta, parantaa matkailualan toimintaympäristöä. Lääninhallinnolta vuoden 2010 alusta Satakuntaliitolle siirtyneellä rahoituksella painotetaan kulttuuri- ja kulttuuriteollisuus hankkeita, jotka tukevat elinkeinoelämän kehitystä, työllisyyttä ja maakunnan vetovoimaa sekä parantavat alan toimintamahdollisuuksia ja luovat toimivia verkostoja. Lääninhallinnon käynnistämien projektien rahoitus turvataan niiden koko toteutusajalle. Teemahankkeet (ohjelmassa erityisteemat) Teemahankkeet edistävät alueen kärkiklustereiden, innovaatio- ja oppimisympäristöjen sekä hyvinvointipalvelujen innovatiivista kehittämistä. Tuetaan maakunnassa syntyneiden ja syntyvien teemahankeaihioiden kehittämistä laajemmiksi teemahankkeiksi Manner-Suomen ESR toimenpideohjelma / Länsi-Suomen suuralueosio Suhdannetilanteeseen liittyen rakennerahastojen rahoitusta suunnataan 2011 mahdollisimman nopeasti etenkin yrittäjyyttä, uutta liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja luoviin toimenpiteisiin sekä työllisyys- ja koulutus- ja innovaatiotoimenpiteisiin, nuoriin ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Toimintalinja 1. Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden edistäminen Osaavan työvoiman saatavuus korostuu ikäluokkien pienentyessä ja työvoiman ikääntyessä. Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen ja työvoimapulan ehkäisy ovat kasvavia haasteita, erityisesti teknologiateollisuudessa ja sosiaali- ja terveydenhuoltosektorilla. Osaavan työvoiman saatavuutta tuetaan pk-yritysten henkilöstön koulutus- ja kehittämistoimenpiteillä, rekrytointeihin liittyviin koulutustarpeisiin vastaamalla ja työorganisaatioiden kokonaisvaltaisella kehittämisellä. Toimenpiteillä kehitetään henkilöstön ammattitaitoa ja monitaitoisuutta, liiketoimintaosaamista sekä työssä jaksamista. Tuetaan hankkeita, joissa edistetään muun muassa yritysten sukupolven- ja omistajanvaihdoksia, innovaatiojohtamista ja vastuullisuutta liiketoiminnassa. Työllisyyden parantamiseksi edistetään uusien elinkelpoisten yritysten syntymistä ja painotetaan hankkeita, jotka edesauttavat elinkeino- ja toimialarakenteen monipuolis-

13 10 (24) tumista. Uusia ja nuoria yrityksiä tuetaan alkuun mm. yrityshautomotoiminnalla. Edistetään erityisesti palvelualojen, luovien alojen sekä osaamisintensiivisten yritysten syntymistä ja kasvua. Toimintalinja 2. Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäisy Tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä ja lisätä heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille. Käynnistetään hankkeita, joiden avulla välityömarkkinoilla olevien, heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden mahdollisuudet työllistyä normaaleihin työsuhteisiin avoimille työmarkkinoille paranevat. Hankkeilla tuetaan poikkihallinnollista viranomaisyhteistyötä ja viranomaisten, koulutusorganisaatioiden sekä kolmannen sektorin ja yritysten välistä yhteistyötä. Erityisesti painotetaan nuorten ja vastavalmistuneiden pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille. Toimenpiteinä painotetaan koulutukseen hakeutumisen aktivointia, koulutuksen nivelvaiheiden toimivuuden kehittämistä, koulutuksen keskeyttämisen vähentämisen toimenpiteitä, koulutuksesta työelämään siirtymistä tukevien palvelujen kehittämistä ja työpajatoiminnan kehittämistä osana välityömarkkinoita, erityisesti yhteistyössä ammatillisen koulutuksen kanssa. Rakennetaan yksilöllisiä koulutuspolkuja vastaamaan erityisesti työvoimapulasta kärsiville aloille. Hankkeissa painotetaan uusien koulutus- ja työllistämismallien kokeilua, kehittämistä ja käyttöä sekä sosiaalisen median hyödyntämistä. Toimintalinja 3. Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Toimintalinjan hankkeissa tuetaan muun muassa oppilaitosten välisen toiminnallisen yhteistyön kehittämistä, ohjaus- ja neuvontapalveluiden järjestämistä ja työelämälähtöisten koulutusten järjestämistä. Hankkeissa tuetaan erityisesti opettajien osaamista ja valmiuksia vastaamaan työelämän tarpeisiin ja järjestelmällistä työpaikkaohjaajien koulutusta. Työelämälähtöisissä hankkeissa painotetaan vahvasti yritysten osaamis- ja kehittämistarpeiden tunnistamista, yritysten ja oppilaitosten välisten yhteistyö- ja verkostorakenteiden vahvistamista, ennakointiosaamista, kehittämis- ja osaamistarveanalyysien tekemistä ja osaamisperustaisten yritysverkostojen luomista veturiyritysten ja pkyritysten välillä. Lisäksi vahvistetaan oppilaitosten koulutustarjonnan tuotteistamista ja palvelutuotteiden räätälöintiä työelämän tarpeisiin soveltuviksi. Keskeisenä painopisteenä on läpäisyperiaatteella osaamisen ja innovaatioiden siirtymisen tukeminen eri koulutusasteiden oppilaitoksista yrityksiin ja yrityksistä oppilaitoksiin. Toimintalinja 4. Jäsenvaltioiden ja alueiden yhteistyö ESR -toiminnassa Toimintalinjan hankkeissa painotetaan maahanmuuttajien koulutus- ja rekrytointiprosessien kehittämistä, alkuvaiheen palvelujen, neuvonnan ja ohjauksen kehittämistä ja vakiinnuttamista sekä sähköisten palvelujen kehittämistä.

14

15 12 (24) 5. RAHOITUSTAULUKOT MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA MYR VUOSI: 2011 Sihteeristö OHJELMA: Länsi-Suomi MAAKUNTA: Satakunta Miljoonaa euroa ELY: Satakunnan RAHASTO: EAKR VÄLITTÄVÄ TOIMIE- LIN ELY Satakuntaliitto HALLINNONALA TEM LVM YM MMM TEM OPM STM Ohjelmareservi YHTEENSÄ TOIMINTALINJA TL 1 3,807 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,807 EAKR 1,510 1,510 VALTIO 2,138 2,138 Kuntarahoitus 0,159 0,159 TL 2 1,330 0,000 0,391 0,000 3,131 0,415 0,000 0,000 5,267 EAKR 0,527 0,155 1,242 0,165 2,089 VALTIO 0,539 0,158 0,971 0,068 1,736 Kuntarahoitus 0,264 0,078 0,918 0,182 1,442 TL 3 0,000 0,000 0,731 0,000 1,410 0,129 0,000 0,000 2,270 EAKR 0,290 0,559 0,051 0,900 VALTIO 0,196 0,471 0,052 0,719 Kuntarahoitus 0,245 0,380 0,026 0,651 TL 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 TL 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 YHTEENSÄ 5,137 0,000 1,122 0,000 4,541 0,544 0,000 0,350 11,694 EAKR 2,037 0,000 0,445 0,000 1,801 0,216 0,000 0,139 4,638 VALTIO 2,677 0,000 0,354 0,000 1,442 0,120 0,000 0,142 4,735 Kuntarahoitus 0,423 0,000 0,323 0,000 1,298 0,208 0,000 0,069 2,321 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

16 2011 Jyvitetty MYR (24) EAKR (haasteelliset alueet) Satli Satli/OPM MMM Tiepiiri TEK/Y STM TEK/T LOS OR TL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 3,009 0,000 0,000 0,000 0,093 3,102 1,194 0,037 1,231 Valtio 0,000 1,815 0,038 1,853 Kunta 0,000 0,000 0,018 0,018 TL 2 2,446 0,415 0,000 0,000 1,070 0,000 0,000 0,306 0,131 4,368 EAKR 0,970 0,165 0,424 0,121 0,052 1,732 Valtio 0,693 0,068 0,434 0,124 0,053 1,372 Kunta 0,783 0,182 0,212 0,061 0,026 1,264 TL 3 1,081 0,129 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,604 0,056 1,869 EAKR 0,428 0,051 0,000 0,240 0,022 0,742 Valtio 0,338 0,052 0,000 0,145 0,023 0,557 Kunta 0,314 0,026 0,000 0,220 0,011 0,570 1,398 0,216 0,000 0,000 1,618 0,000 0,000 0,361 0,111 3,705 1,031 0,120 0,000 0,000 2,249 0,000 0,000 0,268 0,113 3,782 1,852 EAKR (teemat) Satli Satli/OPM MMM Tiepiiri TEK/Y STM TEK/T LOS OR TL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,798 0,000 0,000 0,000 0,025 0,823 EAKR 0,316 0,010 0,326 Valtio 0,323 0,010 0,333 Kunta 0,159 0,005 0,164 TL 2 0,684 0,000 0,000 0,000 0,260 0,000 0,000 0,085 0,032 1,061 EAKR 0,271 0,103 0,034 0,013 0,420 Valtio 0,277 0,105 0,034 0,013 0,430 Kunta 0,136 0,052 0,017 0,006 0,211 TL 3 0,331 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,126 0,014 0,471 EAKR 0,131 0,050 0,006 0,187 Valtio 0,133 0,051 0,006 0,190 Kunta 0,066 0,025 0,003 0,094 0,402 0,000 0,000 0,000 0,419 0,000 0,000 0,084 0,028 0,933 0,411 0,000 0,000 0,000 0,428 0,000 0,000 0,085 0,029 0,953 0,469

17 14 (24) MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA MYR VUOSI: 2011 Sihteeristö OHJELMA: Länsi-Suomi MAAKUNTA: Satakunta Miljoonaa euroa ELY: Satakunnan RAHASTO: EAKR TYÖ- JA ELIN- KEINO- MINISTERIÖ Yritystukilainsäädäntö- * Työvoimapoliittinen lainsäädäntö YHTEENSÄ TOIMINTALINJA TL 1 3,807 0,000 3,807 EAKR 1,510 1,510 VALTIO 2,138 2,138 Kuntarahoitus 0,159 0,159 TL 2 1,330 0,000 1,330 EAKR 0,527 0,527 VALTIO 0,539 0,539 Kuntarahoitus 0,264 0,264 TL 3 0,000 0,000 0,000 TL 4 0,000 0,000 0,000 TL 5 0,000 0,000 0,000 YHTEENSÄ 5,137 0,000 5,137 EAKR 2,037 0,000 2,037 VALTIO 2,677 0,000 2,677 Kuntarahoitus 0,423 0,000 0,423 0,000 0,000 * Sisältää yritystuet, energiatuet, Tekesin ja Finnvera Oyj:n hankkeet.

18 15 (24) MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA Myr-sihteeristö MYR VUOSI: 2011 OHJELMA: Länsi-Suomi MAAKUNTA: Satakunta Miljoonaa euroa ELY: Satakunnan ja Varsinais-Suomen RAHASTO: EAKR VÄLITTÄVÄ Liiken TOIMIELIN ELY virasto Satakuntaliitto Finnvera Oyj HALLINNONALA TEM SatELY YM VarELY MMM LVM TEM OKM STM Pääomasijoitus * Laina ja takaus ** Ohjelmareservi YHTEENSÄ TOIMINTALINJA TL 1 4,632 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,632 EAKR 1,842 1,842 VALTIO 2,599 2,599 Kuntarahoitus 0,191 0,191 TL 2 1,616 0,226 0,000 0,000 4,053 0,504 0,000 0,000 0,000 0,000 6,399 EAKR 0,643 0,090 1,612 0,201 2,546 VALTIO 0,656 0,092 1,289 0,085 2,122 Kuntarahoitus 0,317 0,044 1,152 0,218 1,731 TL 3 0,000 1,135 0,000 0,000 1,466 0,157 0,000 0,000 0,000 0,000 2,758 EAKR 0,452 0,583 0,062 1,097 VALTIO 0,341 0,476 0,064 0,881 Kuntarahoitus 0,342 0,407 0,031 0,780 TL 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 TL 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 YHTEENSÄ 6,248 1,361 0,000 0,000 5,519 0,661 0,000 0,000 0,000 0,000 13,789 EAKR 2,485 0,542 0,000 0,000 2,195 0,263 0,000 0,000 0,000 0,169 5,654 VALTIO 3,255 0,433 0,000 0,000 1,765 0,149 0,000 0,000 0,000 0,173 5,775 Kuntarahoitus 0,508 0,386 0,000 0,000 1,559 0,249 0,000 0,000 0,000 0,083 2,785 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * Pääomasijoitusrahastoon varatut resurssit jaetaan TEM:stä Finnvera Oyj:lle ** Sovitaan Finnvera Oyj:n ja ELY -keskuksen välillä. Jaetaan suoraan Finnvera Oyj:lle Pääomarahasto-osuus kokonaisuudessaan varattu vuoden 2010 TL 1 teemarahasta

19 2011 Jyvitetty tarkennus MYR (24) EAKR (haasteelliset alueet) Liitto Liitto/OPM ELY/ Lvirasto ELY/TEM Liitto/STM ELY/YM OR MMM LVM TL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 3,658 0,000 0,000 0,113 3,771 1,455 0,045 1,500 Valtio 0,000 2,203 0,046 2,249 Kunta 0,000 0,000 0,022 0,022 TL 2 3,221 0,504 0,000 0,000 1,300 0,000 0,122 0,159 5,306 EAKR 1,281 0,201 0,517 0,049 0,063 2,111 Valtio 0,951 0,085 0,528 0,050 0,065 1,678 Kunta 0,988 0,218 0,255 0,024 0,031 1,517 TL 3 1,063 0,157 0,000 0,000 0,000 0,000 0,983 0,068 2,270 EAKR 0,423 0,062 0,000 0,391 0,027 0,903 Valtio 0,312 0,064 0,000 0,279 0,028 0,683 Kunta 0,328 0,031 0,000 0,312 0,013 0,685 1,704 0,263 0,000 0,000 1,972 0,000 0,440 0,135 4,514 1,263 0,149 0,000 0,000 2,731 0,000 0,329 0,138 4,610 2,223 EAKR (teemat) Liitto Liitto/OPM ELY/ Lvirasto ELY/TEM Liitto/STM ELY/YM OR MMM LVM TL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,974 0,000 0,000 0,030 1,004 EAKR 0,387 0,012 0,399 Valtio 0,396 0,012 0,408 Kunta 0,191 0,006 0,197 TL 2 0,832 0,000 0,000 0,000 0,316 0,000 0,103 0,039 1,290 EAKR 0,331 0,126 0,041 0,015 0,513 Valtio 0,338 0,128 0,042 0,016 0,524 Kunta 0,163 0,062 0,020 0,008 0,253 TL 3 0,402 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,154 0,017 0,573 EAKR 0,160 0,061 0,007 0,228 Valtio 0,164 0,062 0,007 0,233 Kunta 0,079 0,030 0,003 0,112 0,491 0,000 0,000 0,000 0,513 0,000 0,102 0,034 1,140 0,502 0,000 0,000 0,000 0,524 0,000 0,104 0,035 1,165 0,562

20 17 (24) MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA Myr-sihteeristö MYR VUOSI: 2011 OHJELMA: Länsi-Suomi MAAKUNTA: Satakunta Miljoonaa euroa ELY: Satakunnan RAHASTO: EAKR ELY -KESKUS Yritystukilainsäädäntö * Työvoimapoliittinen lainsäädäntö Finnvera Oyj:n laina- ja takaustoiminta ** ELY YHTEEN- SÄ TOIMINTALINJA TL 1 4,632 0,000 0,000 4,632 EAKR 1,842 1,842 VALTIO 2,599 2,599 Kuntarahoitus 0,191 0,191 TL 2 1,616 0,000 0,000 1,616 EAKR 0,643 0,643 VALTIO 0,656 0,656 Kuntarahoitus 0,317 0,317 TL 3 0,000 0,000 0,000 0,000 TL 4 0,000 0,000 0,000 0,000 TL 5 0,000 0,000 0,000 0,000 YHTEENSÄ 6,248 0,000 0,000 6,248 EAKR 2,485 0,000 0,000 2,485 VALTIO 3,255 0,000 0,000 3,255 Kuntarahoitus 0,508 0,000 0,000 0,508 0,000 0,000 0,000 * Sisältää yritystuet, energiatuet ja Tekes ** Sovittu Finnvara Oyj:n ja ELY-kesksen välillä. Jaetaan suoraan Finnvera Oyj:lle

Satakunnan maakunnan yhteistyöasiakirja

Satakunnan maakunnan yhteistyöasiakirja Satakunnan maakunnan yhteistyöasiakirja 2012-2013 1 SISÄLLYS 1. Maakunnan yhteistyöasiakirjan tarkoitus 2 1.1. Maakunnan yhteistyöasiakirja 2 1.2. Maakunnan yhteistyöasiakirjan sisältö ja laatimisaikataulu

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE

EUROOPAN UNIONIN ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE EUROOPAN UNIONIN ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE SATAKUNNAN MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2007-2008 OSANA EUROOPAN ALUEKEHITYSRAHASTON (EAKR) LÄNSI-SUOMEN TOIMENPIDEOHJELMAA SEKÄ VALTAKUNNALLISTA

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖN OHJE 1 (6) MÄÄRÄYSKOKOELMA MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAN LAATIMINEN. 1. Yleistä

SISÄASIAINMINISTERIÖN OHJE 1 (6) MÄÄRÄYSKOKOELMA MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAN LAATIMINEN. 1. Yleistä SISÄASIAINMINISTERIÖN OHJE 1 (6) MÄÄRÄYSKOKOELMA SM 2007-01010/Ha-63 Annettu Nro 2 14.3.2007 Voimassaoloaika Toistaiseksi Säädösperuste Rakennerahastolaki (L 1401/2006) Muuttaa/Kumoaa (ei aikaisempia ohjeita)

Lisätiedot

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 3.3.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 24.2.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2011 ja alustava yhteistyöasiakirja vuodelle 2012

Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2011 ja alustava yhteistyöasiakirja vuodelle 2012 Hämeen yhteistyöryhmä Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2011 ja alustava yhteistyöasiakirja vuodelle 2012 Yleistä Rakennerahastolain mukaan maakunnan yhteistyöasiakirja koskee alueellinen

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 242 324 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2016

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2016 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Päätösehdotus Liite 2 Yritys- ja alueosasto 10.3.2016 Jakelussa mainituille KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA

Lisätiedot

70. (32.30, osa, ja 26.98, osa) EU:n rakennerahastojen ohjelmien toteutus

70. (32.30, osa, ja 26.98, osa) EU:n rakennerahastojen ohjelmien toteutus 70. (32.30, osa, 34.05 ja 26.98, osa) EU:n rakennerahastojen ohjelmien toteutus S e l v i t y s o s a : Kansallisen rakennerahastostrategian yleisenä tavoitteena on vahvistaa sekä kansallista että alueellista

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2010 ja alustava yhteistyöasiakirja vuodelle 2011

Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2010 ja alustava yhteistyöasiakirja vuodelle 2011 Hämeen yhteistyöryhmä Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2010 ja alustava yhteistyöasiakirja vuodelle 2011 Yleistä Rakennerahastolain mukaan maakunnan yhteistyöasiakirja koskee alueellinen

Lisätiedot

ESR YHTEENSÄ 2, , ,421 0 EU 1, , ,211 0 Valtio 0, , ,908 0 Kunta 0, , ,303 0

ESR YHTEENSÄ 2, , ,421 0 EU 1, , ,211 0 Valtio 0, , ,908 0 Kunta 0, , ,303 0 Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma Taulukko täytetään soveltuvin osin erikseen vuosille 2017 ja 2018 9.6.2016 VAIN VALKOISELLA POHJALLA 0:LLA MERKITTYIHIN SOLUIHIN VOI TÄYTTÄÄ LUKUJA LIITE 2 Vuosi:

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 565

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Raahe 7.2.2013 Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Mitä rakennerahastot ovat? EU:n ja valtion alueiden kehittämiseen tarkoitettua rahoitusta Tavoitteena vähentää alueiden

Lisätiedot

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu. EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 204-2020 Huippuvalmennuspäivät Helsinki 3.2.203 Opetusneuvos Seija asku seija.rasku@minedu.fi Valmistelu EU:ssa akennerahastotoimintaa ohjaavat asetukset Asetusluonnokset

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 357 458 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Euroopan Sosiaalirahaston rahoitus, rahoitushaku Länsi-Suomessa Rahoitusasiantuntija Keski-Suomen ELY-keskus Mitä rakennerahastot ovat?

Lisätiedot

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut?

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? Näkökulmia muutoksen hallitsemiseen Sysmässä, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Rahoitusyksikkö Ohjelmakauden muutos on tuonut

Lisätiedot

Business as (un)usual rahoittajan näkökulma Ilmi Tikkanen

Business as (un)usual rahoittajan näkökulma Ilmi Tikkanen Business as (un)usual rahoittajan näkökulma 13.8.2013 Ilmi Tikkanen EU hankkeiden vaikuttavuudesta Havaintoja EU:n ohjelmakaudelta 2007 2013 Tuleva EU:n ohjelmakausi 2014 2020 (valmistelu) Etelä-Suomen

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2012 ja alustava yhteistyöasiakirja vuodelle 2013

Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2012 ja alustava yhteistyöasiakirja vuodelle 2013 Hämeen yhteistyöryhmä Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2012 ja alustava yhteistyöasiakirja vuodelle 2013 EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite Etelä-Suomen EAKR-ohjelma

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell,

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell, EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma Carola Gunell, 22.5.2014 Paljon muutoksia 2014-2020 kaudella! Ohjelma-alue koostuu kahdesta alueelta: IP-alue ELSA-alue Päätöksenteko

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto 2.2.2017 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2017 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 18.6.2014 1 29.8.2014 Ohjelmakauden 2014 2020 käynnistyminen Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankehaut

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2017

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2017 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Päätösehdotus Liite 2 Yritys- ja alueosasto 2.2.2017 Jakelussa mainituille KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA

Lisätiedot

Lakiuudistuksen tilannekatsaus

Lakiuudistuksen tilannekatsaus Lakiuudistuksen tilannekatsaus Työseminaari 16.4.2013 Tarja Reivonen TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen sisältö ja organisointi Yhdistetään ja uudistetaan: Laki alueiden kehittämisestä (1651/2009) ja rakennerahastolaki

Lisätiedot

Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä Nakkilassa

Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä Nakkilassa Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä 1.9.2016 Nakkilassa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä vähähiiliset hankkeet ja hankehaku Satakunnassa Jyrki Tomberg Satakuntaliitto Esityksen

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

EAKR -yritystuet 2014-2020

EAKR -yritystuet 2014-2020 EAKR -yritystuet 2014-2020 Infotilaisuus 14.1.2015 Timo Mäkelä / Varsinais-Suomen ELY-keskus 16.1.2015 Ohjelma-asiakirja: yritys- ja innovaatiotoiminta haasteena yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten

Lisätiedot

OHJE YLIMAAKUNNALLISTEN HANKKEIDEN HALLINNOINNISTA

OHJE YLIMAAKUNNALLISTEN HANKKEIDEN HALLINNOINNISTA TEM:n 8.7.2008 hallintoviranomaisen ohje nro 3 3.7.2008 OHJE YLIMAAKUNNALLISTEN HANKKEIDEN HALLINNOINNISTA Manner-Suomessa toteutetaan neljää alueellista EAKR-toimenpideohjelmaa (Etelä-, Länsi-, Pohjois-

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014) Momentille myönnetään 444

Lisätiedot

MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUOSI: Etelä-Suomen EAKR-ohjelma. MAAKUNTA: Kymenlaakso Miljoonaa euroa Kaakkois-Suomi

MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUOSI: Etelä-Suomen EAKR-ohjelma. MAAKUNTA: Kymenlaakso Miljoonaa euroa Kaakkois-Suomi MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2012-2013 VUOSI: 2012 Kaakkois-Suomi HALLINNONALA TEM YM MMM LVM TEM OPM STM TL 1 1,250 0,000 0,000 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,750 0,500 0,600 1,100 0,903

Lisätiedot

Sihteeristö on käsitellyt asiaa kokouksessaan 30.9.

Sihteeristö on käsitellyt asiaa kokouksessaan 30.9. 4 Pielisjoen linna Siltakatu 80100 Joensuu 10.10.008 Aika perjantai 10.10.008 klo 10.07 1.4 Paikka Carelicum, auditorio Koskikatu 5, Joensuu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Liite 9: Läsnäolijat.

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Maija Tuominen, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet Vastaanottava maaseutu 22.1.2016 Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Rahoituksen jako rahastojen välillä (pl. alueellinen yhteistyö)

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 26.8.2014 1 27.8.2014 Rakennerahasto-ohjelman valtakunnallinen toiminta Tavoitteena erityinen lisäarvo sektoripolitiikoiden

Lisätiedot

Miniseminaari Lauri, Mikonkatu 4

Miniseminaari Lauri, Mikonkatu 4 Miniseminaari 14.1.2010 Lauri, Mikonkatu 4 Heikki Aurasmaa Alivaltiosihteeri Suomen EAKR- ja ESR-rahoitus kolmena ohjelmakautena (ei sisällä Interreg- eikä alueellisen yhteistyön ohjelmia; 1995-99 ja 2000-2006

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS

POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS Jaana Tuhkalainen, EU-koordinaattori Eija Pihlaja, yritysrahoituspäällikkö Merja Hilpinen, EU-koordinaattori Anu Isoahde, EU-koordinaattori Pohjois-Savon ELY-keskus 16.4.2010 1

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma

Satakunnan maakuntaohjelma Satakunnan maakuntaohjelma 2014-2017 Satakuntaliitto 13.9.2016 Kuvitus Taru Anttila Maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntaohjelma kokoaa toimenpiteet Satakunnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Ohjelmassa yhteen

Lisätiedot

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2)

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) Satakunnan rahoitusinfo EU:n ohjelmakausi 2014-2020 5.6.2014 EAKR TL 2 Uuden

Lisätiedot

Rakennerahastotoiminnan ajankohtaiskatsaus. Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö

Rakennerahastotoiminnan ajankohtaiskatsaus. Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Rakennerahastotoiminnan ajankohtaiskatsaus Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Ohjelmien edistymistilanne 2.3.2011 2 10 9 8 7 6 5 4 3 10 9 8 7 6 5 4 3 Varattu (%) Sidottu (%) Maksettu

Lisätiedot

Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa

Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa HAKUINFO Hämeen ELY-keskuksen alueellinen ESR-haku 13.2.2015 Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - rakennerahasto-ohjelma Ohjelma-asiakirja:

Lisätiedot

EU:n tuleva ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

EU:n tuleva ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EU:n tuleva ohjelmakausi 2014-2020 Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Aluepolitiikka 2014-2020 Euroopan komission rahoituskehysehdotus 10/2011 336 miljardia euroa, 5,3% vähennys

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 57 07.10.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 50 19.10.2015 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 07.10.2015 57 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2016 EAKR-haku

Lisätiedot

Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi

Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi Salmian TNO-asiantuntijoiden koulutus 17-18.3.2014 Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka

Lisätiedot

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus Rakennerahastokausi 2014-2020 - millaista toimintaa rahoitetaan? ELY-keskus 22.1.2015 Hankkeita on käynnissä Hakemuksia ELY-keskukselle maakunnassa ESR 43, EAKR 7 kpl, ESR hakemuksista 16% ylialueellisia

Lisätiedot

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014 2020 EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Satu Sikanen 13.3.2014 Rakennerahasto-ohjelmassa esitettyjä kehittämishaasteita

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020

Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020 Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Rahoitus ja toimintalinjat 28.5.2013/ 4.6.2013 Rakennerahastojen rahoitus Suomessa (vuoden 2011 hinnoin) 2014-2020 2007-2013

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman seurantakomitean kokous Turku, 23.5.2016 Ylitarkastaja Hanna-Mari Kuhmonen,

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Aluehallinnon uudistaminen

Aluehallinnon uudistaminen Aluehallinnon uudistaminen ALKU-hanke 1092009 10.9.2009 Aluehallinnon uudistaminen Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa Hallintoa uudistetaan ja kansanvaltaistetaan. Lääninhallitusten, työvoima- ja

Lisätiedot

ITSE TOTEUTETUT HANKKEET RAKENNERAHASTOTOIMINNASSA

ITSE TOTEUTETUT HANKKEET RAKENNERAHASTOTOIMINNASSA ITSE TOTEUTETUT HANKKEET RAKENNERAHASTOTOIMINNASSA 31.8.2010 Susanna Piepponen Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Itse toteutetut hankkeet TEMin hallinnonalalla ESR ESR-hankkeet, joka

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli 2007 2014 klusterivalinnat vuosiksi 2011 2014 MYR 27.4.2010 Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLISET KLUSTERIT JA OSAAMISKESKUSALAT

Lisätiedot

Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista. Haku Valtteri Karhu Marika Lindroth

Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista. Haku Valtteri Karhu Marika Lindroth Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista Haku 1.1 1.3.2016 Valtteri Karhu Marika Lindroth Tavoitteet Vahvistetaan nuorten elämänhallintaa, osallisuutta ja voimavaroja, jotta motivaatio opiskeluun ja

Lisätiedot

HE 146/2009 vp laiksi alueiden kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 146/2009 vp laiksi alueiden kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 146/2009 vp laiksi alueiden kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallintovaliokunta 14.10.2009 Hallitusneuvos Tuula Manelius Neuvotteleva virkamies Tarja Reivonen Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Seurantakomitean kokous Liminka/Oulu 18.-19.5.2016 Ylitarkastaja Harri Ahlgren, työ- ja elinkeinoministeriö, yritys- ja alueosasto Ohjelman edistymistilanne

Lisätiedot

Pohjois-Savon liiton hankerahoitukset. Ohjelmapäällikkö Soile Juuti Pohjois-Savon liitto soile.juuti@pohjois-savo.fi

Pohjois-Savon liiton hankerahoitukset. Ohjelmapäällikkö Soile Juuti Pohjois-Savon liitto soile.juuti@pohjois-savo.fi Pohjois-Savon liiton hankerahoitukset Ohjelmapäällikkö Soile Juuti Pohjois-Savon liitto soile.juuti@pohjois-savo.fi Sisältö Pohjois-Savon liiton kansalliset rahoitukset Liiton kanavoima EU:n rakennerahastorahoitus

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

EAKR- ja ESR-ohjelmien ajankohtaiskatsaus

EAKR- ja ESR-ohjelmien ajankohtaiskatsaus EAKR- ja ESR-ohjelmien ajankohtaiskatsaus Rovaniemi 29.11.2012 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM/Alueosasto Rakennerahastoryhmä Esityksen sisältö Ohjelmien edistymistilanne Rahoitus Ydinindikaattorit

Lisätiedot

Viljelijätilaisuudet Savonia Iso-Valkeinen

Viljelijätilaisuudet Savonia Iso-Valkeinen Viljelijätilaisuudet Savonia 17.2.2015 Iso-Valkeinen 20.2.2015 Pauli Lehtonen, Pohjois-Savon ELY-keskus, 18.2.2015 1 Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Ohjelman yleisesittely ja keskeiset uudistukset

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Sähköpostikokous 17.1.2017 klo 13-17 Muistio 1. ESR-haun hakusisällöt ja 6Aika-kriteerien asettaminen Tausta päätöksenteon pohjaksi ja päätösesitys: 6Aika-johtoryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta

Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta EU:n Itämeri-strategian sidosryhmätilaisuus Ympäristöministeriö, 6.4.2016 Ylitarkastaja Harri Ahlgren Työ- ja elinkeinoministeriö,

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto TYÖ JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys ja alueosasto 10.3.2016 EUROOPAN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ TAVOITETTA 2014 2020 TOTEUTTAVIEN RAJAT YLITTÄVÄN YHTEISTYÖN OHJELMIEN VUODEN 2016 VALTION RAHOITUSOSUUDEN

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Infotilaisuus hankehakijoille. Kalevi Pölönen ELY-keskus

Kestävää kasvua ja työtä Infotilaisuus hankehakijoille. Kalevi Pölönen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Infotilaisuus hankehakijoille ELY-keskus 22.1.2015 Komission näkemys Suomen kilpailukyvystä Nurkkakuntaisuus uhkaa Merkittävimmät ongelmat jalostusasteessa ja innovaatiotoiminnassa

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 27.10.2008

Kokouspäivämäärä 27.10.2008 1 Aika: klo 10.00-11.30 Paikka: Hämeen liitto, maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 4 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 4 37 Muutokset

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ohjelma Maakuntavaltuusto Jussi Lehtinen

Kestävää kasvua ja työtä ohjelma Maakuntavaltuusto Jussi Lehtinen Kestävää kasvua ja työtä ohjelma 2014 2020 Maakuntavaltuusto 15.12.2014 Jussi Lehtinen EAKR rahoituksen jakautuminen ohjelmakaudella 2014 2020, Kymenlaakso Pk yritysten kilpailukyvyn parantaminen n. 28

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017

Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017 Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017 - Ajankohtaista 17.12.2015 - Hallitusohjelman kärkitavoitteet - AIKO-rahoitus - Toimeenpanosuunnitelman tarkistus Maakuntajohtaja, joulukuu 2015 Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Uusi rakennerahastokausi Merja Niemi

Uusi rakennerahastokausi Merja Niemi Uusi rakennerahastokausi 2014-2020 Merja Niemi 16.3.2012 Uusi rakennerahastokausi 2014-2020 Vaikuttavuustekijät Tulevaisuuden trendit EU 2020 strategia (tavoitteet ja lippulaivat) EU-ohjelmat, hallitusohjelma,

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas Keski-Suomen ELY-keskus/Turku 18.1.2016 Länsi-Suomen alueen

Lisätiedot

Talousarvioesitys (50, osa) Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka

Talousarvioesitys (50, osa) Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka 50. (50, osa) Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka S e l v i t y s o s a : Alueiden kehittämistoimintaa suuntaavat lain alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014)

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

ESR tilannekatsaus PP:n maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä Rahoituspäällikkö Riitta Ilola

ESR tilannekatsaus PP:n maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä Rahoituspäällikkö Riitta Ilola ESR tilannekatsaus PP:n maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä Rahoituspäällikkö Riitta Ilola ESR:n toimintalinjat ja erityistavoitteet Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmassa

Lisätiedot

Hankeinfo Kajaani Verna Mustonen

Hankeinfo Kajaani Verna Mustonen ELY-keskuksen kehittämishankerahoitus: EAKR & ESR Hankeinfo Kajaani Verna Mustonen EAKR-kehittämishankkeet (YM:n hallinnonala) ELY-keskus rahoittaa ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä kehittämishankkeita;

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 43 05.10.2016 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 42 17.10.2016 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 05.10.2016 43 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2017 EAKR-haku

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Maakunnallinen yhteistyö Juha S. Niemelä 27.11.2008 Yhteistyön lähtökohdat Yhdessä tekemisen kulttuuri Työllisyystilastot nousukaudenkin aikana

Lisätiedot

ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta

ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta 22.5.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Yksi ohjelma, joka pitää sisällään ESR- ja EAKR- rahoitukset Valtakunnalliset

Lisätiedot