ARVIOINTIKERTOMUS 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARVIOINTIKERTOMUS 2011"

Transkriptio

1 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta

2

3 Sisällysluettelo 1. RIIHIMÄEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna Tilintarkastusyhteisö Arvio kaupunginhallituksen laatiman toimintakertomuksen laadusta, luotettavuudesta ja kehittämistarpeesta Vuoden 2010 arviointikertomuksen johdosta tehtyjen toimenpiteiden arviointi STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI VUODEN 2011 TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Talouden toteutuminen Kaupunginhallituksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Ympäristölautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Perusturvalautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Koulutuslautakunnan (2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta) toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Teknisen lautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet RIIHIMÄEN VESIHUOLTOLIIKELAITOS HENKILÖSTÖ KONSERNI YHTEENVETO... 16

4

5 1. RIIHIMÄEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA Riihimäen kaupunginvaltuusto on asettanut tarkastuslautakunnan valtuustokaudelle Arviointivuoden 2011 aikana puheenjohtajana toimi ensin Mikko Lund, jolle valtuusto myönsi hänen omasta pyynnöstään eron kokouksessaan ja valitsi samalla uudeksi puheenjohtajaksi Jorma Höökin. Varapuheenjohtajana toimi asti Taina Ojapalo, jolle valtuusto myönsi hänen omasta pyynnöstään eron kokouksessaan ja valitsi samalla uudeksi varapuheenjohtajaksi Salla Niittymäen. Tarkastuslautakunnan muut jäsenet ovat: Orvokki Elovaara, Jyrki Hapulahti, Pertti Korpela, Leila Rantamäki ja Eino Toivanen. Tarkastuslautakunnan esittelijänä toimi puheenjohtaja ja sihteerinä toimi sisäinen tarkastaja Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna 2011 Tarkastuslautakunnan tehtävät: Kuntalain 71 ja 75 :ssä säädetään tarkastuslautakunnan tehtävästä seuraavaa: Kuntalain 71 : Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Kuntalain 75 : Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Sen lisäksi Riihimäen kaupungin tarkastussäännön mukaan tarkastuslautakunnan on: seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi, huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa, sekä tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. 1

6 Tarkastuslautakunta pyrkii samalla edistämään toiminnallisen ja taloudellisen itsearvioinnin kehittämistä kaupungin kaikilla toimialoilla. Tarkastuslautakunnan toimintamuodot ja arviointikertomuksen valmistelu: Tarkastuslautakunta kokoontui kalenterivuoden 2011 aikana kymmenen kertaa. Kokoukset olivat pääsääntöisesti päiväkokouksia. Tarkastuslautakunnan kokouksissa käsiteltiin henkilöstöasioita, kaupungin taloustilannetta, kasvatus- ja opetustoimen tehtäväaluetta, perusturvasta lähinnä lastensuojelun ja sosiaalityön tehtäväaluetta, nuorisotoimen ja liikuntatoimen asioita, ympäristönsuojeluyksikön toimintaa, Riihimäen veden toimintaa ja tekniseltä toimialalta maapolitiikkaa, kaavoitusta ja investointeja. Lisäksi käsiteltiin palo- ja pelastustoimea. Asioita on käsitelty tutustumalla erilaisiin kirjallisiin materiaaleihin (esim. toimielinten pöytäkirjat) sekä haastattelemalla viranhaltijoita ja vierailemalla eri toimipisteissä. Osa tarkastuslautakunnan jäsenistä osallistui vuoden aikana tarkastuslautakunnille järjestettyihin koulutustilaisuuksiin. Vuoden 2011 arviointikertomusta koottiin 27.3., 16.4., ja kokouksissa. Tarkastuslautakunnan vuotta 2011 koskevaan arviointikertomukseen keräämät havainnot perustuvat tietoon, joka on saatu seuraavista lähteistä: tavoitteiden toteutumista koskevat selvitykset tilinpäätöskirjassa tarkastuslautakunnan vuoden 2011 aikana kokous- ja muun työskentelyn yhteydessä tekemät havainnot (kokoukset, viranhaltijoiden haastattelut, vierailut, toimielinten pöytäkirjat yms.) tarkastustoiminnan tuottama tieto Arviointikertomus on laadittu osaltaan toimintakertomuksessa esitettyjen tietojen perusteella eikä tietoja ei ole kaikilta osin toistettu arviointikertomuksessa. Tarkastuslautakunta katsoo, että toimintakertomus ja arviointikertomus muodostavat yhdessä tutkittavan kokonaisuuden Tilintarkastusyhteisö Valtuustokauden ajan tilintarkastusyhteisönä toimii PwC Julkistarkastus Oy. Vastuullisena tilintarkastajana toimi v JHTT, KHT Raija Porokka-Maunuksela. Tilintarkastajat ovat esitelleet seuraavat, tarkastusvuoden 2011 ohjelmaan sisältyvien tarkastusten suorittamisesta laaditut tarkastusraportit: 2 Kirjanpidon tarkastus Vesihuoltoliikelaitoksen tarkastus Tilayksikön tuntipalkat Matkalaskut Raindance -järjestelmän järjestelmäkontrollit Investointien tarkastus

7 Maankäyttösopimusten ja kiinteistökauppojen tarkastus Hankintalain noudattamisen tarkastus Valtionosuudet Tilinpäätöksen tarkastamista koskeva raportti Tilintarkastajan raporteissa esitetyt keskeiset havainnot ja suositukset on käsitelty organisaatiossa ja tarkastuslautakunnalle on kerrottu tehdyistä toimenpiteistä samassa tilaisuudessa, jossa tilintarkastaja on esitellyt raporttinsa. Tilinpäätöksen 2011 tarkastaminen ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2011 Tilintarkastaja on toimittanut tarkastuslautakunnalle päivätyn tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta Tilintarkastuskertomus käsiteltiin tarkastuslautakunnan kokouksessa. Tarkastuksen tuloksena on todettu, että: Kaupungin hallintoa on hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti. Kaupungin sisäinen valvonta ja konsernivalvonta on järjestetty asianmukaisesti ja valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot ovat oikeita. Kaupungin tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista. Lausuntona tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä on kirjattu: Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä. Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta. Tarkastuslautakunta toteaa, että sekä ulkoisen että sisäisen tarkastustoiminnan tuloksena syntyvät suositukset tulee ottaa hallintokunnissa asianmukaisesti huomioon. Tarkastuslautakunta on myös tähdentänyt sitä, että tilintarkastajan raportit tulee viedä tiedoksi ao. toimielimelle ottaen huomioon sen, mitä raportin julkisuudesta on sanottu. Toimintakertomukseen kuuluvaa sisäisen valvonnan selontekoa varten tehdyn, johtaville viranhaltijoille ja itsenäisessä asemassa oleville kohdennetun, kyselyn vastauksien perusteella tämä käytäntö on käytössä toimialoilla Arvio kaupunginhallituksen laatiman toimintakertomuksen laadusta, luotettavuudesta ja kehittämistarpeesta Raportissaan 2011 tilinpäätöksen tarkastamisesta ( ) tilintarkastaja toteaa, että toimintakertomus sisältää 192 sivua, josta valtaosa koostuu talousarvion toteutumisvertailusta. Tilintarkastaja suosittelee toimintakertomuksen sisällön tiivistämistä luettavuuden parantamiseksi. Tilintarkastaja toteaa myös, että selonteot kaupungin sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisestä ovat asiantuntevasti laadittuja. Tarkastuslautakunnan mielestä toimintakertomuksessa on kerrottu osittain hyvinkin laajasti ja tarkasti vuoden 2011 toiminnasta eli se sisältää runsain mitoin hyvää ja tarpeellista tietoa. 3

8 Tarkastuslautakunta toteaa kuitenkin, samansuuntaisesti kuin tilintarkastaja, että toimintakertomuksen rakennetta pitäisi tarkastella ja pohtia, miten sitä voidaan tiivistää niin, että lukija löytää oleelliset asiat helpommin Vuoden 2010 arviointikertomuksen johdosta tehtyjen toimenpiteiden arviointi Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja esitteli tarkastuslautakunnan vuoden 2010 arviointikertomuksen kaupunginvaltuustolle valtuustoseminaarissa toukokuussa Kaupunginvaltuusto käsitteli arviointikertomuksen kokouksessaan Kaupunginhallitus käsitteli arviointikertomusta kokouksessaan ja pyysi hallintokunnilta lausunnot tarkastuslautakunnan niiden toimintaa koskevien kannanottojen osalta mennessä. Arviointikertomusta käsiteltiin uudelleen kaupunginhallituksessa ja tarkastuslautakunnalle toimitettiin yhdessä hallituksen lausunnon kanssa muiden toimielinten toimittamat lausunnot. Tarkastuslautakunta merkitsi käsittelyt tiedoksi kokouksessaan Tarkla / Johtopäätökset Tarkastuslautakunta toteaa, että arviointikertomuksessa esitettyjä huomioita on käsitelty toimielimissä osittain melko perusteellisesti. Tarkastuslautakunnan esittämiä seikkoja on pohdittu ja toimielinten ao. pykälien tekstien mukaan tarkastuslautakunnan huomiot tullaan ottamaan mukaan kehittämistoimia pohdittaessa ja toimintatapoja ja -ohjeita uudistettaessa mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan. Tarkastuslautakunta on suoraan valtuuston alainen apuelin, joka seuraa valtuuston päätösten ja sitä kautta kuntalaisten tahdon toteutumista. Tarkastuslautakunta ottaa kantaa valtuuston talousarviossa hyväksymien tavoitteiden toteutumiseen ja tavoitteiden saavuttamiseksi tehtyjen toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuuteen. Tarkastuslautakunta katsoo, että valtuusto voisi hyödyntää ja ottaa nykyistä paremmin huomioon omassa työskentelyssään tarkastuslautakunnan tekemän työn. 2. STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI Strategialla tavoiteltavat tulokset ovat vaikutuksia kaupunkiin ja sen asukkaisiin. Vaikuttavuutta on mitattu Riihimäellä asukaskyselyllä, joka on tehty vuosina 2007, 2009 ja Kuntalaiskysely muodostui aiempien vuosien tapaan pääosin visioon kytketyistä Hyvän elämän Riihimäki -väitteistä eli kaupungin turvallisuudesta, viihtyisyydestä, arkielämän sujuvuudesta sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Lisäksi kysyttiin työssäkäyntimahdollisuuksista sekä imagosta. 4

9 Kokonaisuutena kuntalaisten antamien vastausten perusteella ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia aiempiin kyselyihin verrattuna. Syyskuussa 2011 tehdyn kyselyn perusteella kuntalaiset pitivät kaikkein tärkeimpänä aiheena Arkielämän sujuvuutta, joka myös parhaiten kuvannee kaupungin peruspalveluiden toimivuutta. Sen vastausten keskiarvo oli 3,6 (asteikolla 1-5 muodostetun keskiarvon mukaan). Turvallisuutta pidettiin myös yhtenä kyselyn tärkeimmistä aihealueista vastausten keskiarvon ollessa 3,2. Viihtyisyyden osalta vastausten keskiarvo oli 3,3. Väittämän Riihimäellä on helppo osallistua ja vaikuttaa vastausten keskiarvo oli 2,9 ja kaupungin imagon osalta 2,8. Työssäkäyntimahdollisuudet saivat parhaan arvosanan 3,8 ja aihetta pidettiin erittäin tärkeänä. Kaupungin imagoa ei koettu kovin tärkeäksi, sillä sen merkittävyys oli koko kyselyn pienin ja arvosana oli 2,8. Väittämien ohella kuntalaiset antoivat myös sanallista palautetta ja kehittämisehdotuksia, joista tehty kooste on toimitettu hallintokuntien käyttöön huomioitavaksi toiminnassa. Toimintakertomuksen raportointi strategisten päämäärien ja niiden tavoitteiden toteutumisesta: Strateginen tavoite KH / päämäärän toteutuminen Päämäärä 1: Toimivat palvelut Tavoite a: Talouden tasapaino Kaupungin talouden tasapainoon saaminen edellyttää, että talouden tervehdyttämisen toimenpideohjelma toteutetaan. Tämä merkitsee sekä kustannustehokkuuden parantamista että tulopohjan vahvistamista. Samalla on huolehdittava omaisuuden arvon säilymisestä oikein ajoitetuilla ja kohdennetuilla kunnossapito-, ja korvausinvestoinneilla. Myös investoinnit ja kehittämispanostukset toteutetaan talouden tervehdyttämisen linjausten mukaan. Toteutuminen Tavoite ei kaikilta osin ole toteutunut. Vuoden 2011 tilinpäätös on kaupungin osalta alijäämäinen. Toimintamenot toteutuivat talousarvion mukaan, mutta tulot alittuivat. Talouden tervehdyttämisohjelman säästötavoite kokonaisuutena on pääosin toteutunut, ollen kuitenkin riittämätön kasvaneiden toimintamenojen kattamiseen. Maksuja ja taksoja on korotettu säännöllisesti kustannuskehitystä vastaavasti kaikissa hallintokunnissa. Tavoitteeksi asetettu n. 10 milj. euron investointitaso toteutui. Vaikka lainakantaa pystyttiin alentamaan, on tilanne rahoituksen riittävyyden osalta edelleen haasteellinen. Tavoite b: Laadukas, kustannustehokas ja joustava palvelutarjonta Kaupungin palveluiden riittävyys ja laatu edellyttävät palveluverkon kehittämistä, jossa toimintatapojen uudistaminen, panostaminen ennaltaehkäisevään toimintaan ja alueyhteistyön kehittäminen ovat lähivuosina keskeisiä. Tavoite c: Osaava, oikein mitoitettu ja kohdennettu sekä tavoitteisiin sitoutunut henkilöstö Kaupungin tulevaisuuden haasteet edellyttävät henkilöstön osaamisen, johtamisen ja tulosvastuullisuuden vahvistamista. Työyh- Toteutuminen Tavoite toteutui vain osittain. Palveluverkon kehittämisen osalta keskeisin eli sosiaali- ja terveystoimen integraation valmistelu ei edennyt v tehtyjen suunnitelmien mukaan. Seudullisen muutoskuntayhtymän valmistelu keskeytyi, kun valtuuston päätti toteuttaa sosiaali- ja terveystoimen integraation omaan organisaatioon ja erota perusterveydenhuollon kuntayhtymästä. Perusterveydenhuollon yhteispäivystyshanke kariutui, sen sijaan päivystyksen keskittäminen RYKSin tiloihin vuoden 2012 alussa toteutui. Muun alueyhteistyön suhteen ei tapahtunut vuonna 2011 oleellisia muutoksia. Kuntarakenneuudistuksen ja valtiontalouden vaikutukset heijastuivat myös muuhun alueyhteistyöhön, mm. KOKO -ohjelman rahoituksen päättymisenä Toteutuminen Tavoite on pääosin toteutunut. Henkilöstö on ollut vahvasti mukana valmistelemassa toiminnan kehittämiseen liittyviä asioita, mm. sosiaali- ja terveystoimen integraatiota sekä varhaiskasvatuksen siirtoa opetustoimeen. Sähköinen rekrytointijärjestelmä, Kuntarekry, otettiin käyttöön nopeut- 5

10 teisöitä kannustetaan uudistumaan ja ottamaan käyttöön uusia moderneja työtapoja. Myönteisen työnantajakuvan ylläpitäminen edellyttää panostamista henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseen, palkkaus- ja työaikajärjestelmien kehittämiseen. Päämäärä 2: Menestyviä yrityksiä, osaavia Tavoite a): Riihimäestä vetovoimainen seutukeskus Kaupungin myönteistä kehityskuvaa ja vetovoimaisuutta seutukeskuksena vahvistetaan kehittämällä mm. Peltosaarta osana kaupunkikeskustaa, panostamalla elinkeinopolitiikkaan ja suuntaamalla toimenpiteitä työttömyyden alentamiseen. Kaupungin vuosittainen väestön kasvun tavoite on 1,0-1,5 %. Kuntaliitos on mahdollisuus. Tavoite b): Koulutus elinkeinoelämän tueksi Kattava ja monipuolinen ammatillisten ja muiden oppilaitosten koulutus- ja kehittämisosaaminen luo pohjaa yrityselämän menestymiselle ja samalla vahvistaa Riihimäen seudun ja koko talousalueen vetovoimaisuutta. Päämäärä 3: taloudellinen, tiivis ja kestävän kehityksen mukainen yhdyskuntarakenne Tavoite: Hallittu maa- ja kaavoituspolitiikka Kaupunki varautuu kasvuun varmistamalla raakamaan riittävyyden asumisen tarpeisiin noin 10 vuodeksi. Yleiskaavatasoinen maankäytön suunnittelu ja tonttien luovutus edellyttävät panostusta. Maa- ja kaavoituspolitiikan lähtökohtana on tiivis ja kestävänkehityksen mukainen kaupunkiympäristö, jossa on huomioitu kaupunkiympäristön moni-ilmeisyyden ja viihtyvyyden ohella myös ajankohtaiset energiakysymykset. tamaan rekrytointiprosesseja ja helpottamaan niihin liittyvää työtä. Kaikilla kaupungin työyksiköillä on omia tuloksellisuuden kehittämiskohteita, joita on sovittu täydennettäväksi syksyllä 2011 tehdyn henkilöstökyselyn tulosten perusteella. Henkilöstön sairauspoissaolojen kasvun sekä kehityskeskustelujen toteutumisen suhteen tavoitteet eivät ole toteutuneet. Toteutuminen Tavoite on toteutunut väkiluvun kasvua lukuun ottamatta. Peltosaaren kehittämisen suhteen on edetty tehtyjen suunnitelmien mukaan. Työllisyyden hoidossa on v toiminnan koordinoinnin lisääntymisen myötä kehittäminen kohdistunut mm. alueellisen työpajatoiminnan sekä pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen. Myönteisen kehityskuvan vahvistamisen osalta ovat tavoitteet mm. viihtyisyyden ja nuorten osallistumisen osalta toteutuneet. Asukasluku kasvoi 215 asukkaalla eli 0,7 %. Toteutuminen Tavoitteen suuntaan etenemistä on tapahtunut. Hyria Oy:n koulutusalarakenne vastaa talousalueen elinkeinoelämän tarpeita. Työelämän palvelutehtävässä Hyria Oy on ulkopuolisen selvityksen perusteella onnistunut hyvin. Osakeyhtiön toiminnan organisoituminen hallinnon ja koulutusrakenteiden sekä toimitila-asioiden järjestelyjen osalta ovat kesken. Nämä ovat asettaneet haasteita nuorille suunnattujen koulutusalojen sijoittamisessa paikkakuntakohtaisesti. Esimerkiksi Riihimäen seudulta puuttuu nuorille suunnattu sosiaali- ja terveysalan koulutus. Jatkuvat Hyria Oy:n organisaatiomuutokset ovat vaikeuttaneet luontevan vuoropuhelun syntymistä omistajakuntien toisen asteen koulutuksen ja toisen asteen koulutuksen toteuttajien välillä. Toteutuminen Tavoitteen toteutumisen suuntaan ollaan etenemässä. Tähän päämäärään / tavoitteeseen sisältyviä toimenpiteitä on tehty teknisessä ja ympäristötoimessa pääosin asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Strategisten päämäärien toteutumista hallintokunnat ovat arvioineet päämäärien saavuttamiseksi asetettujen tavoitteiden toteutumisen kautta. Tavoitteiden toteutumisen yksityiskohtaiset selvitykset löytyvät toimintakertomuksesta kunkin hallintokunnan toiminnallisten tavoitteiden toteutumatiedoista eikä niitä kaikkia välttämättä toisteta arviointikertomuksessa. Toimintakertomus ja arviointikertomus ovat yhdessä toimiva kokonaisuus, joita on hyvä lukea rinnakkain. 6

11 Tarkla / Johtopäätökset koskien strategisten tavoitteiden toteutumista Valtuuston asettamat strategiset päämäärät ja tavoitteet ovat toteutuneet pääosin tyydyttävästi. Kaupunkitason strategiset tavoitteet on ilmaistu yleisluonteisella tasolla, mutta konkretia löytyy strategisten päämäärien käsittelystä hallintokuntatasolla. Talouden tasapainoon saaminen vaatii pitkäjänteistä työtä, jota vuoden 2011 aikana jatkettiin, mutta tulokset eivät vielä riitä hyvään arvosanaan. Tehdystä työstä huolimatta vuoden 2011 tilinpäätös (kaupunki ja VHL) on 0,7 milj. euroa alijäämäinen. Toimintatulot alittuivat mutta toimintamenot kokonaisuutena toteutuivat talousarvion mukaan. Myös tavoitteeksi asetettu n. 10 milj. euron investointitaso toteutui. Lainakanta aleni hieman. Riihimäen seudulla odotetaan maan hallituksen päättämän kuntauudistuksen vaikutusten selviämistä ja Riihimäen kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan lykätä perusterveydenhuollon kuntayhtymästä eroamisen täytäntöönpanoa kahdella vuodella eli saakka. Eroamispäätöksen lykkäämisen ehtona oli, että Riihimäen seudun terveyskeskuksen jäsenkunnat alkaisivat välittömästi uudistaa kuntayhtymän perussopimuksen kuntalaskutusperusteita vastaamaan aiheuttamisperiaatetta. Tarkastuslautakunta katsoo, että kuntalaskutusperusteiden muuttaminen vaikuttaa kaupungin perusterveydenhuollon kustannuskehitykseen hillitsevästi ja kuntauudistus tuo uusia mahdollisuuksia toimintojen kehittämiseen. Tarkastuslautakunta toteaa, että vaikka toimenpiteet ovat olleet oikean suuntaisia, ne eivät ole olleet riittäviä. Talouden tervehdyttämistä on ehdottomasti jatkettava. 3. VUODEN 2011 TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 3.1. Talouden toteutuminen Tilinpäätös (kaupunki ja VHL) oli 0,7 milj. euroa alijäämäinen. Kaupungin tulos ilman vesihuoltoliikelaitosta on n. 3 milj. euroa alijäämäinen ja vesihuoltoliikelaitoksen tulos n. 2,3 milj. euroa ylijäämäinen. Toimintatuotot laskivat edellisestä vuodesta 6 % ja olivat 26,2 milj. euroa. Omaisuuden myyntituloja kertyi 2,2 milj. euroa, joka oli n. 42 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Verotuloja kertyi 103,7 milj. euroa eli 3,6 % edellisvuotta enemmän. Valtionosuudet olivat 36,2 milj. euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta 5,1 %. Toimintatuotoilla katettiin 17 % toimintakuluista. Toimintakulut kasvoivat edellisestä vuodesta 3,9 %. 7

12 Vuosikate oli 8,6 milj. euroa. Vuosikate kertoo varsinaisen toiminnan tulojen ja menojen erotuksen eli paljonko vuotuisista tuloista jää jäljelle, kun kaikki normaaliin toimintaan kuuluvat menot ja kulut on vähennetty. Asukasta kohti vuosikate oli 295 euroa. Tilinpäätöskirjan sivulla 15 on kuvattu vuosikatteen/asukas kehitys vuodesta 2005 alkaen. Tarkasteluajanjaksona alhaisimmillaan vuosikate/asukas oli v. 2008, jolloin se oli 103 euroa/asukas. Vuosikatteella katettiin 88 % poistoista ja sillä pystyttiin rahoittamaan n. 67 % nettoinvestoinneista. Investointiosan toteutuminen on esitelty tilinpäätöskirjan sivulla 65. Kaupungin rahoitusasema heikkeni edellisestä vuodesta. Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta oli lähes 4 milj. euroa negatiivinen, kun se edellisenä vuonna oli n. 0,8 milj. euroa negatiivinen. Lainakanta laski 4,8 milj. euroa ja oli vuoden lopussa 97,6 milj. euroa eli euroa/asukas. Lainojen keskikorko oli 2,7 %. Lainanhoitokate-tunnusluku kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan lainojen hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja. Riihimäen kaupungin lainanhoitokate nyt käsiteltävässä tilinpäätöksessä oli 0,5. V lainanhoitokatteemme oli 0,7 ja v ,4. Taulukko1. Verotulot vv (verotulot 1000 euroa) Taulukko 2. Lainakanta/asukas vv Riihimäen kaupunki Riihimäki -konserni Taulukko 3. Nettomenoja vv (sis. sisäiset) Hallintokunta Perusturvalautakunta Koulutuslautakunta Tekninen lautakunta Terveydenhuolto Investointiosa

13 Tarkla / Johtopäätökset Terveydenhuollon ja perusturvatoimen käyttötalouden nettomenot muodostavat yhteensä lähes 70 % kaupungin nettomenoista. Perusturvan osalta nettomenojen nousu edellisvuodesta oli 7,3 % ja terveydenhuollon osalta 4,8 %. Toimintatuottoja ei pystytä kasvattamaan niin, että sillä olisi oleellista merkitystä. Satunnaiset kiinteistöjen myyntituotot voivat toteutuessaan tuoda hetkellisen helpotuksen. Muilta toimialoilta saatavat säästöt ovat suhteessa niin pieniä, etteivät ne riitä tasapainottamaan tilannetta. Ns. löysät on jo pääosin otettu irti organisaatiosta. Ainoa kestävä keino talouden tasapainottamiseen on menojen saaminen hallintaan isoilla toimenpiteillä. Kaupunginvaltuuston on paneuduttava tulevaisuudessa nykyistä vakavammin kaupungin taloudellisen tilan tasapainottamiseen. Hallintokuntien on ehdottomasti noudatettava valtuuston taloudellisia linjauksia Kaupunginhallituksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Toimielin Keskushallinto pitää sisällään kaupunginvaltuuston, keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan ja kaupunginhallituksen alaisen toiminnan. Tulosalueista kaupunginhallitus sisältää seuraavat tehtäväalueet: kaupungin yleishallinto, eu -hankkeet, elinkeinoelämän edistäminen, kulttuurin tukeminen, työllisyydenhoito, hallinto- ja tukipalvelut ja terveydenhuolto. Kaupunginhallituksen alaisten vastuualueiden menot alittuivat talousarvioon verrattuna euroa (palvelujen ostot, avustukset, muut toimintakulut). Tuloarvio ylittyi eurolla (pysäköintivirhemaksut, käyttöomaisuuden myyntivoitot, vakuutuskorvaukset ja muut tuotot). Tarkla / Johtopäätökset Kaupunginhallituksen alaisten tehtävien toiminnalliset tavoitteet pääosin toteutuivat. Positiivista kehitystä tapahtui työllisyyspolitiikassa; nuorten työttömyysaste laski keskimääräistä nopeammin, työmarkkinatuen kuntaosuus pieneni jonkin verran ja pitkäaikaistyöttömien aktivointiaste nousi edellisestä vuodesta. Sosiaali- ja terveystoimen integraatiota valmisteltiin syksyllä 2011, mutta integraation toteuttaminen siirtyi kahdella vuodella Ympäristölautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Ympäristölautakunnan toiminta kattaa ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan viranomaistehtävät sekä kierrätyskeskustoiminnan. Ympäristölautakunnan 2011 talousarvion menot toteutuivat 99 prosenttisesti ja tulojen osalta toteutuma oli 103 %. Tarkla / Johtopäätökset Asetetut tavoitteet ja mittarit ovat selkeitä ja tavoitteet on saavutettu. 9

14 3.4. Perusturvalautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Perusturvalautakunnan toimialaan kuuluivat v toimialan yhteispalvelut, sosiaalityö, varhaiskasvatus, vammais- ja koti- ja vanhuspalveluiden alainen toiminta. Perusturvalautakunnan tavoitteena on toimintakertomustekstin mukaan ollut mm. pysäyttää kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määränkasvu perheiden varhaisen ja intensiivisen tuen avulla sekä avohuollon keinoin lisätä vanhusten ja vammaisten kotona selviytymistä. Tavoitteena on kaikilla tehtäväalueilla laitoshoidon vähentäminen. Perusturvatoimen nettomenot kasvoivat v tilinpäätökseen verrattuna 7,3 %. Kaupunginvaltuusto myönsi lokakuussa perusturvatoimelle yhteensä 1,3 milj. euron nettolisäyksen. Sen lisäksi tilinpäätös näyttää n. 1,1 milj. euroa nettoylitystä, josta n. 0,3 milj. euroa aiheutuu laskennallisten jaksotettujen palkkausmenojen uudesta laskentatavasta sekä varhe -maksujen takautuvasta maksuerästä v Vuoden 2011 aikana tehtiin valmistelutyötä perusturvatoimen ja perusterveydenhuollon yhdistämiseksi kaupungin omaan organisaatioon niin, että toiminta käynnistyy Tämä valmistelutyö keskeytettiin kaupunginvaltuuston päätöksellä myöhemmin. Vuonna 2010 laaditun selvityksen pohjalta kaupunginvaltuusto päätti yhdistää varhaiskasvatuksen koulutoimeen alkaen. TUNNUSLUKUJA Tp 2010 Ta Toteutuma Asiakkaat muutos - lastensuojelun avohoito huostassa lapsia perheneuvola A-klinikka Toimeentulotuki - kotitalouksia Tarkla / Johtopäätökset Asetetut toiminnalliset tavoitteet toteutuivat osittain. Erityisen huolestuttavaa on se, että huostassa olevien lasten määrä on selvästi kasvanut edellisestä vuodesta. Kalliin laitoshoidon tilalle on tähän asti sijaisperheitä etsitty Pelastakaa Lapset ry:n kautta melko heikoin tuloksin. Tammikuussa 2012 toimintansa aloittaneelta Kanta-Hämeen perhepankilta, jonka toimintaa Hämeenlinna vetää, odotetaan tuloksellisempaa toimintaa. Yhteiskunnassa tapahtuva yleinen kehitys ja valtion toimenpiteet vaikuttavat palvelujen kysyntää lisäävästi. Tarkastuslautakunta toteaa, että valtioneuvoston kehysriihessä painotetaan ennaltaehkäisevää työtä; meillä ei ole varaa antaa yhdenkään nuoren syrjäytyä. Valtuuston tulevissa linjauksissa tulee varautua perusturvatoimen ennaltaehkäisevien velvoitteiden lisääntymi- 10

15 seen. Alueellinen ja seudullinen yhteistyö on entistä tärkeämpää, ja sitä on kehitettävä, jotta tulevaisuudessakin pystytään tarjoamaan palvelut kuntalaisille Koulutuslautakunnan (2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta) toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Koulutuslautakunnan toimialaan kuuluvat toimialan yhteispalvelut, perusasteen koulutus, lukiokoulutus, vapaan sivistystyön koulutus ja kirjastotoiminta. Koulutuslautakunnan meno- ja tuloarviot toteutuivat kokonaisuutena sataprosenttisesti. Tarkla / Johtopäätökset Tarkastuslautakunnan mielestä tavoitteet ovat pääosin toteutuneet. Oppilashuoltohenkilökunnan rekrytoinnissa on edelleen vaikeuksia. Koska oppilashuoltopalvelujen toimivuus on tärkeä ja ennaltaehkäisee vakavampien ongelmien syntymistä sekä vähentää paineita käyttää raskaampia palveluja syntyneiden ongelmien ratkaisemiseen, tarkastuslautakunta katsoo, että oppilashuoltopalvelut on saatava kuntoon Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Toimielin sisältää seuraavat viisi tulosaluetta: hallinto-, kulttuuri- ja matkailuyksikkö, nuorisoyksikkö, liikuntayksikkö, Suomen lasimuseo ja Riihimäen kaupungin museot (Riihimäen kaupunginmuseo ja Riihimäen taidemuseo). Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan käyttötalousosan toimintakate muutettuun talousarvioon 2011 verrattuna oli euroa alijäämäinen. Toimintamenot ylittyivät euroa ja toimintatulot ylittyivät euroa. Kaupunginvaltuuston asettamat talouden tervehdyttämistoimenpiteet toteutettiin. Myös valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan investointimäärärahoista kalusto-hankintoihin käytettiin euroa ja perusparannuksiin käytettiin euroa. Lisäksi investointeihin saatiin avustusta Peltosaaren lähiliikuntapaikalle euroa. Tarkla / Johtopäätökset Asetetut toiminnalliset tavoitteet ovat pääosin toteutuneet, mm. museoiden hallinnollinen yhdistäminen toteutui alkaen. Nuorisotoimen ja liikuntatoimen rooli syrjäytymisen sekä terveys- ja muiden ongelmien ennaltaehkäisijänä on tärkeä. Siksi tarkastuslautakunta katsoo, että toimintaedellytyksiä on edelleen kehitettävä. 11

16 3.7. Teknisen lautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Teknisen lautakunnan toimialaan kuuluvat hallinto- ja tukitehtävät, kaavoitusyksikkö, kartta- ja tonttiyksikkö, tilayksikkö, katu- ja puistoyksikkö sekä pelastustoiminta. Toimialan arvioidut menot ylittyivät vajaat euroa ja tulot alittuivat 1,8 milj. euroa. Vuokratuottoja ja tontinmyyntituloja ei saatu niin paljon, kuin oli arvioitu talousarviossa. Kartta- ja tonttiyksikön kohdalla raportoidaan, että talousarvioin arvio tonttimyyntien tuotosta oli ylimitoitettu ja perustui aikaisempien vuosien toteutuneisiin, joissa merkittävän lisän oli aikaansaanut kaupungin vuokratonttien kampanjaluontoinen myynti vuokralaisille. Tarkla / Johtopäätökset Toiminnalliset tavoitteet eivät ole kaikilta osin toteutuneet. Esimerkiksi valtuuston asettamat tavoitteet maanhankinnassa eivät ole toteutuneet eikä tonttivaranto ole tällä hetkelläkään riittävä, jotta kaupunki voisi jatkaa kasvuaan. Tuotantotapaselvityksen mukaiset toimenpiteet käynnistetään valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. 4. RIIHIMÄEN VESIHUOLTOLIIKELAITOS Vesihuoltoliikelaitos huolehtii toiminta-alueellaan kaupungin vesihuollosta. Vesihuoltoliikelaitoksen tulot ylittyivät arvioidusta n 14 %. Edelliseen vuoteen verrattuna tulot kasvoivat n. 12 %. Maksuja ja taksoja korotettiin keskimäärin 5 %. Laskuttamattoman kulutuksen määrä oli puolet vuoden 2010 määrästä. Käyttötalousmenot alittuivat n. 17 % talousarvioon nähden, mutta kasvoivat edellisvuoteen verrattuna n. 5 %. Jäteveden puhdistamon saneerauksen yleissuunnitelma valmistui keväällä ja toteutussuunnittelu aloitettiin syksyllä. Rakentaminen ajoittuu vuosille Jäteveden puhdistamolle laadittiin riskienhallintasuunnitelma ja loppuvuonna käynnistettiin hanke, jossa selvitetään viemäriverkon vuotovesimääriä. Tarkla / Johtopäätökset Toiminnalliset tavoitteet eivät ole kaikilta osin toteutuneet. Onnistumisia oli mm. laskuttamattoman kulutuksen puolittuminen edellisestä vuodesta ja jätevedenpuhdistamohankkeen eteneminen. 12

17 5. HENKILÖSTÖ Henkilöstöä koskeva strateginen tavoite v oli: - Osaava, oikein mitoitettu ja kohdennettu sekä tavoitteisiin sitoutunut henkilöstö Kaupungin tulevaisuuden haasteet edellyttävät henkilöstön osaamisen, johtamisen ja tulosvastuullisuuden vahvistamista. Työyhteisöitä kannustetaan uudistumaan ja ottamaan käyttöön uusia moderneja työtapoja. Myönteisen työnantajakuvan ylläpitäminen edellyttää panostamista henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseen, palkkaus- ja työaikajärjestelmien kehittämiseen. Tavoitteen toteutumisesta on raportoitu seuraavalla tavalla: - Toteutuminen Tavoite on pääosin toteutunut. Henkilöstö on ollut vahvasti mukana valmistelemassa toiminnan kehittämiseen liittyviä asioita, mm. sosiaali- ja terveystoimen integraatiota sekä varhaiskasvatuksen siirtoa opetustoimeen. Sähköinen rekrytointijärjestelmä, Kuntarekry, otettiin käyttöön nopeuttamaan rekrytointiprosesseja ja helpottamaan niihin liittyvää työtä. Kaikilla kaupungin työyksiköillä on omia tuloksellisuuden kehittämiskohteita, joita on sovittu täydennettäväksi syksyllä 2011 tehdyn henkilöstökyselyn tulosten perusteella. Henkilöstön sairauspoissaolojen kasvun sekä kehityskeskustelujen toteutumisen suhteen tavoitteet eivät ole toteutuneet. Yhteensä henkilökuntaa vesihuoltolaitos mukaan lukien vuoden 2011 lopussa oli 1495, josta vakinaisia 1220, määräaikaisia 275 ja työllistettyjä ja oppisopimussuhteisia 36. Vakinaisesta henkilöstöstä naisia on 80 prosenttia (maan keskiarvo 79 %). Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 46 v 6 kk. Vakinaisista vuotiaita oli 398 ja 60 vuotta täyttäneitä 321. Keskimääräinen palvelusaika vakinaisella henkilöstöllä oli vuoden lopussa 13,8 v (2010: 14 v). Vanhuuseläkkeille siirtyneiden keski-ikä oli 64,5 v (koko maa 63,5 v) ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 62 (koko maa 57,8 v). Tulevina vuosina eläkkeelle jäävien enemmistö on opettajia, perhepäivähoitajia, siivoojia, hoitajia ja ruokapalvelutyöntekijöitä. Henkilöstön palkkamenot olivat 62 milj. euroa ja nettomenot 60,95 milj. euroa sairausvakuutuskorvaukset ja työllistämistukitulot huomioon ottaen. Kasvua edellisvuodesta oli asukasta kohden 4,8 prosenttia. Sairauspoissaoloja oli 13,8 päivää/henkilö (2010:12,8 pv/hlö). Sairauspoissaolopäivistä 8 prosenttia johtuu pitkistä, vähintään 6 kuukauden sairauslomista. Sairauslomista 24 % oli yli 60 työpäivää kestäviä ja 21 % lyhyitä eli 1-3 työpäivää kestäviä. Perusturvakeskuksen ja teknisen keskuksen sairauspoissaolot ovat edelleen suurimmat. Työt monissa em. toimialojen tehtävissä 13

18 ovat fyysisesti kuormittavia. Ikääntyneiden (keski-ikä 50,3 / koko kaupunki 46,6) ja osatyökykyisten työntekijöiden osuus teknisellä toimialalla on suuri. Vuoden 2011 henkilöstökyselyn perusteella työterveyshuollon palveluihin tyytyväisiä oli vain 29 % työntekijöistä. Sittemmin palveluntuottaja on vaihtunut. Tarkla / Johtopäätökset Sairauspoissaolojen lisääntyminen on huolestuttavaa. Sen lisäksi, että sairauspoissaolo on ao. työntekijän elämässä henkilökohtainen negatiivinen asia, siitä aiheutuu myös lisäkuoritusta työyhteisön muillekin työntekijöille. Vuoden 2011 henkilöstökyselyn tulosten perusteella aikaisempaa suurempi osa henkilöstöstä kokee työssään kuormittumista ja työuupumista. Suurin osa työntekijöistä (92 %) ei onneksi koe työpaikan sisäistä syrjintää tai häirintää. Tarkastuslautakunta toivoo, mikäli se on ao. tietojärjestelmää käyttäen mahdollista, että sairaslomat eriteltäisiin erikseen pitkien ja lyhyiden sairauspoissaolojen osalta myös niin, että pitkä sairausloma tarkoittaa vähintään 60 päivän mittaista sairauslomaa. Erittelyssä sairauslomia voitaisiin tarkastella tilannetta myös ikäryhmittäin. Eläköityminen lisääntyy lähivuosina. Tarkastuslautakunta katsoo, että pitkäaikaisten osaajien eläkkeelle jäämiseen on varauduttava ajoissa ja varmistettava ns. hiljaisen tiedon siirtyminen tuleville tekijöille olivat he sitten uusia tulokkaita tai jo organisaatiossa työskenteleviä. Perustieto toimintatavoista erilaisten asioiden hoidossa ja töiden tekemisessä on hyvä koota toimialoilla niin, että tarpeen tullen tieto löytyy. Myös sijaisuuksia tekevän henkilökunnan ammatillisen pätevyyden ja osaamisen varmistaminen on tärkeää. Henkilökunta joutuu jatkuvasti sopeutumaan organisaatiossa jo tapahtuneisiin ja valmistelussa oleviin organisaatiorakenteen tai tuotantotavan muutoksiin, muutosprosessien venymiseen ja kenties keskeyttämiseen jne. Tilanne voi näkyä uupumisena, sairasteluna ja tehottomuutena, eikä saada aikaan sitä, mitä saataisiin rauhallisemmassa tilanteessa. Muutosten läpivienti menestyksekkäästi edellyttää osaavaa johtamista sekä tukea ja koulutusta. Kehityskeskustelujen käyminen on tärkeää, jotta voidaan varmistaa, että kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus keskusteluun esimiehensä kanssa ja osallistua oman työnsä kehittämiseen. Jotta saadaan luotettavaa tietoa siitä, miten kattavasti kehityskeskusteluja käydään ja voidaan tarvittaessa ohjeistaa esimiehiä paremmin, tarkastuslautakunta kannustaa kaikkia jatkossa käyttämään Populus -henkilöstöhallintojärjestelmässä olevaa lomaketta. 14

19 6. KONSERNI Konsernin rakenne on tilinpäätöskirjan sivulla 3. Riihimäen kaupunki on asettanut toimintalinjaukset Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy, Riihimäen Kotikulma Oy:lle, Riihimäen Teatterisäätiölle, Riihimäen Kaukolämpö Oy:lle, Yritysvoimala Oy:lle, Hyria koulutus Oy:lle, Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymälle, Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymälle, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle, Hämeen maakuntaliitto kuntayhtymälle ja Riihimäen Kesäkonsertit ry:lle. Kaupunkikonsernin toiminnasta ja taloudesta on raportoitu tilinpäätöskirjan sivuilla Kaupungin asettamien toimintalinjausten toteutumisen raportointi löytyy tilinpäätöskirjan sivuilla Tarkla / Johtopäätökset Tarkastuslautakunta toteaa, että Kanta-Hämeen sairaanhoitopiin kuntayhtymän talous on epätasapainossa ja taloudellinen tila on huolestuttava, kuten myös Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tarkastuslautakunta arvioi vuoden 2011 arviointikertomuksessaan. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tilikauden 2011 alijäämä on 5,2 miljoonaa euroa. Talouden tasapainoon saattaminen edellyttää konkreettista talouden tasapainottamisohjelmaa. Toimintoja sekä resursointia tulee tarkastella kriittisesti ottaen huomioon sairaanhoitopiirin perustehtävä ja hoitotakuu. Myös Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän talous on epätasapainossa ja taloudellinen tila on huolestuttava. Tilikauden 2011 alijäämä on 1,1 miljoonaa euroa, ja taseessa on yli 4,3 miljoonaa euroa kattamatonta alijäämää. Tasapainottamisohjelmaa ja rakenteellista kehittämistä tulee jatkaa yhteistyössä jäsenkuntien kanssa, eikä kuntauudistuksen odottaminen saa olla kehittämisen esteenä tai hidasteena. Tarkastuslautakunnan mielestä konserniyhtiöiden tulisi kerätä maksuosuudet omistajilta toteutuneiden kulujen mukaan, eikä kerätä alijäämiä omaan taseeseen/tilinpäätökseen. Lisäksi tarkastuslautakunta toteaa, että konserniohjeita on pääosin noudatettu. Raportoinnin (s. 28) mukaan konsernivalvonnan toimivuus suoritetun kyselyn perusteella on kokonaisuutena hyvää tasoa. Kehitettäviksi alueiksi nousivat voimakkaimmin toimielinten toimivallanjakoon ja tiedonkulkuun liittyvät asiat sekä riskienhallinnan ohjeistus ja valvonta. Konsernin yhteisökohtaista toiminnan ja talouden raportointia ja konsernitavoitteiden toteutumisen raportointia on tilinpäätöskirjassa yhteensä yli 15 sivua sijoitettuna kahteen eri paikkaan. Lukijan näkökulmasta voisi rakenne, jossa esim. yhteisö toiminnan, talouden ja konsernitavoitteiden raportointi olisi yhdessä paikassa, olla ystävällisempi. 15

20 7. YHTEENVETO Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2011 kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ja toimenpiteitä varten ja toteaa, että: Riihimäen kaupungin tilinpäätös on 0,7 milj. euroa alijäämäinen. Kuten tilinpäätöskirjan sivulla 8 todetaan, merkittävin toiminnallinen riski on kaupungin heikko rahoituspohja. Kaupungin lainakanta pieneni hieman v ja oli vuoden lopussa 97,6 milj. euroa (v ,4). Jokaista riihimäkeläistä kohti lainaa on 3363 euroa. Kaupungin suuri lainamäärä johtuu mittavista investoinneista pääosin päiväkoteihin ja kouluihin sekä vanhustenpalveluihin (Riihikoti). Riihimäellä on panostettu tulevaisuuteen eli riihimäkeläisiin lapsiin ja nuoriin ja päätetty pitää huolta vanhuksista, jotka aktiiviaikanaan rakensivat Riihimäkeä. Hyvästä tarkoituksesta huolimatta suuri lainamäärä luo haasteita ja riskejä eikä lainamäärää pitäisi toistaiseksi yhtään kasvattaa. Riihimäen kaupungilla on omassa tilinpäätöksessä näkyvän velan lisäksi runsaasti velkaa "piilotettuna" terveydenhuollon kuntayhtymiin. Elämme tulevina vuosina heikkenevän huoltosuhteen oloissa, mikä tarkoittaa hoidon tarpeen kasvua. Päätöksentekijöiden tulee muistaa se, että miten tahansa erikoissairaanhoidon tai koko terveydenhuollon rakenteet uudistetaankin, niin ne tullaan rahoittamaan verorahoituksella ja järjestämisvastuu on kunnilla. Kustannusten nousu ei voi perustua pelkästään sopimusohjattuun syntyvien kustannusten perusteisiin, vaan aitoon ja oikeaan hoidon tarpeen arviointiin. Talousarviot tulee laatia realistisena; alibudjetointi on hyödytöntä ja luo virheellisen mielikuvan päätöksenteon pohjaksi. Kaupungin toimintakulut kasvoivat edellisestä vuodesta 3,9 %. Kaupungin kokonaiskuluista toimintakulut muodostavat 82 %. Toimintakulujen suurin ryhmä ovat palvelujen ostot 47 % ja seuraavaksi suurin henkilöstökulut 40 %. Käyttötalousmenoista perusturvatoimi ja terveydenhuolto muodostavat lähes 70 %. Kaupungin toimintatuotot laskivat 6 %. Omaisuudenmyyntituloja kertyi odotettua vähemmän ja toteutuessaankin omaisuuden myynnistä voidaan saada vain hetkellistä helpotusta tilanteeseen. Toimintamenojen kasvun hillitseminen on merkittävin keino talouden tasapainottamiseksi. Miten toimintamenojen kasvu saadaan aisoihin? Tiukentamalla tilannetta yhdellä sektorilla voidaan luoda menojen kasvua toisaalle eikä todellista kasvun hidastumista tapahdu. Koska perusturvatoimi ja terveydenhuolto muodostavat 70 % käyttötaloudesta, voidaan ajatella, että näillä sektoreilla on saatava aikaan selkeä menojen kasvun pieneneminen. Tiukkenevassa taloudellisessa tilanteessa yritetään vastata jo olemassa oleviin haasteisiin ja silti samalla pitäisi panostaa raskaita ja kalliita toimenpiteitä vaativien ongelmien ennaltaehkäisyyn, jotta tulevaisuudessa asiat olisivat sekä inhimillisesti että taloudellisesti paremmin. Perusturvatoimessa ja terveydenhuol- 16

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Sisällysluettelo 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 2 2 Lautakunnan kokoonpano... 2 3 Lautakunnan kokoukset... 2 4 Lautakunnan tehtävät... 2 5 Tilintarkastajan valinta...

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta...5 TARKASTUSLAUTAKUNTA...5 2 Lautakunnan kokoonpano...5 3 Lautakunnan

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Tarkastuslautakunta Tarkjoht/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Tarkastuslautakunta Tarkjoht/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) 62 Tarkastuslautakunnan ehdotus kaupunginvaltuustolle vuoden 2014 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittelystä sekä vastuuvapaudesta vuodelta

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 138 04.04.2016 Kaupunginvaltuusto 56 08.06.2016 Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 29/02.06.01/2016 KH 04.04.2016 138 Kuntalain 113 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus ja arviointi

Ulkoinen tarkastus ja arviointi Ulkoinen tarkastus ja arviointi Luottamushenkilöiden koulutus 28.1.2013 Tarkastuspäällikkö Tarja Saarelainen Ulkoinen tarkastus ja arviointi kuntakonsernissa Kuntalain 9. luku. Hallinnon ja talouden tarkastus

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Aika Torstai 21.04.2016 klo 18:00-20:03 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Savelainen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 98 30.3.2015 Asianro 356/02.02.01/2015 59 Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014 1 Kokousaika Ti 27.5.2014 klo 14.00 15:45 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari Malila Kari Kurkela Outi, vj. Poissa Eira Birgitta Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunnan kokous Aika keskiviikko klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 24.05.2015 AIKA 24.05.2015 klo 00:00-20:00 PAIKKA Kaitalankuja, Hailuoto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Varsinainen jäsen Toivo Sääskilahti Kirsi Saaranen Tuula Koskela Esa Karppinen Juha Kilpeläinen

Varsinainen jäsen Toivo Sääskilahti Kirsi Saaranen Tuula Koskela Esa Karppinen Juha Kilpeläinen TARKAST USLAUT AKUNTA 1 ARVIOINT IKERT OMUS VUODELT A 2011 1. Tarkastuslautakunta Ranuan kunnan tarkastuslautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet valtuustokaudella 2009-2012 ovat: Varsinainen

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2016

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2016 AIKA Tiistai 31.5.2016 kello 15.00 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite/Viite * Asia 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1(9) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki.

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 2/2014 1 (8) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.00 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Timo Liikavainio varajäsen Pentti Reponiemi

Lisätiedot

Audlaton-yhtiöt. TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 Lieksan kaupunginvaltuustolle. Tarkastuksen tulokset

Audlaton-yhtiöt. TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 Lieksan kaupunginvaltuustolle. Tarkastuksen tulokset Audlaton-yhtiöt TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 Lieksan kaupunginvaltuustolle Olemme tarkastaneet Lieksan kaupungin hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2011. Tilinpäätös sisältää

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntamarkkinat Helsinki 12.9.2014 Kirsi Mononen, johtava lakimies Kuntatalousohjelma Kuntataloudelle kokonaisuutena oma tasapainotavoite» Menojen ja

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

TILINTARKASTUSMUISTIO PARAISTEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TILINTARKASTUKSEN YHTEYDESSÄ TEHDYISTÄ OLENNAISISTA TARKASTUSHAVAINNOISTA

TILINTARKASTUSMUISTIO PARAISTEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TILINTARKASTUKSEN YHTEYDESSÄ TEHDYISTÄ OLENNAISISTA TARKASTUSHAVAINNOISTA Puh. 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki 3076/00.03.00/2016 TILINTARKASTUSMUISTIO PARAISTEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TILINTARKASTUKSEN YHTEYDESSÄ TEHDYISTÄ

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 25 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Asianro 279/02.06.01/2015 Vs. hallintopäällikkö Sami Koskikallio 25.2.2015: Teknisen lautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari 8.5.2013 Kuntatalo, Helsinki 8.5.2013 Sari Korento kehittämispäällikkö Sisäinen valvonta Kuntalaki

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot