ARVIOINTIKERTOMUS 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARVIOINTIKERTOMUS 2011"

Transkriptio

1 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta

2

3 Sisällysluettelo 1. RIIHIMÄEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna Tilintarkastusyhteisö Arvio kaupunginhallituksen laatiman toimintakertomuksen laadusta, luotettavuudesta ja kehittämistarpeesta Vuoden 2010 arviointikertomuksen johdosta tehtyjen toimenpiteiden arviointi STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI VUODEN 2011 TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Talouden toteutuminen Kaupunginhallituksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Ympäristölautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Perusturvalautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Koulutuslautakunnan (2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta) toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Teknisen lautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet RIIHIMÄEN VESIHUOLTOLIIKELAITOS HENKILÖSTÖ KONSERNI YHTEENVETO... 16

4

5 1. RIIHIMÄEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA Riihimäen kaupunginvaltuusto on asettanut tarkastuslautakunnan valtuustokaudelle Arviointivuoden 2011 aikana puheenjohtajana toimi ensin Mikko Lund, jolle valtuusto myönsi hänen omasta pyynnöstään eron kokouksessaan ja valitsi samalla uudeksi puheenjohtajaksi Jorma Höökin. Varapuheenjohtajana toimi asti Taina Ojapalo, jolle valtuusto myönsi hänen omasta pyynnöstään eron kokouksessaan ja valitsi samalla uudeksi varapuheenjohtajaksi Salla Niittymäen. Tarkastuslautakunnan muut jäsenet ovat: Orvokki Elovaara, Jyrki Hapulahti, Pertti Korpela, Leila Rantamäki ja Eino Toivanen. Tarkastuslautakunnan esittelijänä toimi puheenjohtaja ja sihteerinä toimi sisäinen tarkastaja Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna 2011 Tarkastuslautakunnan tehtävät: Kuntalain 71 ja 75 :ssä säädetään tarkastuslautakunnan tehtävästä seuraavaa: Kuntalain 71 : Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Kuntalain 75 : Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Sen lisäksi Riihimäen kaupungin tarkastussäännön mukaan tarkastuslautakunnan on: seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi, huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa, sekä tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. 1

6 Tarkastuslautakunta pyrkii samalla edistämään toiminnallisen ja taloudellisen itsearvioinnin kehittämistä kaupungin kaikilla toimialoilla. Tarkastuslautakunnan toimintamuodot ja arviointikertomuksen valmistelu: Tarkastuslautakunta kokoontui kalenterivuoden 2011 aikana kymmenen kertaa. Kokoukset olivat pääsääntöisesti päiväkokouksia. Tarkastuslautakunnan kokouksissa käsiteltiin henkilöstöasioita, kaupungin taloustilannetta, kasvatus- ja opetustoimen tehtäväaluetta, perusturvasta lähinnä lastensuojelun ja sosiaalityön tehtäväaluetta, nuorisotoimen ja liikuntatoimen asioita, ympäristönsuojeluyksikön toimintaa, Riihimäen veden toimintaa ja tekniseltä toimialalta maapolitiikkaa, kaavoitusta ja investointeja. Lisäksi käsiteltiin palo- ja pelastustoimea. Asioita on käsitelty tutustumalla erilaisiin kirjallisiin materiaaleihin (esim. toimielinten pöytäkirjat) sekä haastattelemalla viranhaltijoita ja vierailemalla eri toimipisteissä. Osa tarkastuslautakunnan jäsenistä osallistui vuoden aikana tarkastuslautakunnille järjestettyihin koulutustilaisuuksiin. Vuoden 2011 arviointikertomusta koottiin 27.3., 16.4., ja kokouksissa. Tarkastuslautakunnan vuotta 2011 koskevaan arviointikertomukseen keräämät havainnot perustuvat tietoon, joka on saatu seuraavista lähteistä: tavoitteiden toteutumista koskevat selvitykset tilinpäätöskirjassa tarkastuslautakunnan vuoden 2011 aikana kokous- ja muun työskentelyn yhteydessä tekemät havainnot (kokoukset, viranhaltijoiden haastattelut, vierailut, toimielinten pöytäkirjat yms.) tarkastustoiminnan tuottama tieto Arviointikertomus on laadittu osaltaan toimintakertomuksessa esitettyjen tietojen perusteella eikä tietoja ei ole kaikilta osin toistettu arviointikertomuksessa. Tarkastuslautakunta katsoo, että toimintakertomus ja arviointikertomus muodostavat yhdessä tutkittavan kokonaisuuden Tilintarkastusyhteisö Valtuustokauden ajan tilintarkastusyhteisönä toimii PwC Julkistarkastus Oy. Vastuullisena tilintarkastajana toimi v JHTT, KHT Raija Porokka-Maunuksela. Tilintarkastajat ovat esitelleet seuraavat, tarkastusvuoden 2011 ohjelmaan sisältyvien tarkastusten suorittamisesta laaditut tarkastusraportit: 2 Kirjanpidon tarkastus Vesihuoltoliikelaitoksen tarkastus Tilayksikön tuntipalkat Matkalaskut Raindance -järjestelmän järjestelmäkontrollit Investointien tarkastus

7 Maankäyttösopimusten ja kiinteistökauppojen tarkastus Hankintalain noudattamisen tarkastus Valtionosuudet Tilinpäätöksen tarkastamista koskeva raportti Tilintarkastajan raporteissa esitetyt keskeiset havainnot ja suositukset on käsitelty organisaatiossa ja tarkastuslautakunnalle on kerrottu tehdyistä toimenpiteistä samassa tilaisuudessa, jossa tilintarkastaja on esitellyt raporttinsa. Tilinpäätöksen 2011 tarkastaminen ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2011 Tilintarkastaja on toimittanut tarkastuslautakunnalle päivätyn tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta Tilintarkastuskertomus käsiteltiin tarkastuslautakunnan kokouksessa. Tarkastuksen tuloksena on todettu, että: Kaupungin hallintoa on hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti. Kaupungin sisäinen valvonta ja konsernivalvonta on järjestetty asianmukaisesti ja valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot ovat oikeita. Kaupungin tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista. Lausuntona tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä on kirjattu: Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä. Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta. Tarkastuslautakunta toteaa, että sekä ulkoisen että sisäisen tarkastustoiminnan tuloksena syntyvät suositukset tulee ottaa hallintokunnissa asianmukaisesti huomioon. Tarkastuslautakunta on myös tähdentänyt sitä, että tilintarkastajan raportit tulee viedä tiedoksi ao. toimielimelle ottaen huomioon sen, mitä raportin julkisuudesta on sanottu. Toimintakertomukseen kuuluvaa sisäisen valvonnan selontekoa varten tehdyn, johtaville viranhaltijoille ja itsenäisessä asemassa oleville kohdennetun, kyselyn vastauksien perusteella tämä käytäntö on käytössä toimialoilla Arvio kaupunginhallituksen laatiman toimintakertomuksen laadusta, luotettavuudesta ja kehittämistarpeesta Raportissaan 2011 tilinpäätöksen tarkastamisesta ( ) tilintarkastaja toteaa, että toimintakertomus sisältää 192 sivua, josta valtaosa koostuu talousarvion toteutumisvertailusta. Tilintarkastaja suosittelee toimintakertomuksen sisällön tiivistämistä luettavuuden parantamiseksi. Tilintarkastaja toteaa myös, että selonteot kaupungin sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisestä ovat asiantuntevasti laadittuja. Tarkastuslautakunnan mielestä toimintakertomuksessa on kerrottu osittain hyvinkin laajasti ja tarkasti vuoden 2011 toiminnasta eli se sisältää runsain mitoin hyvää ja tarpeellista tietoa. 3

8 Tarkastuslautakunta toteaa kuitenkin, samansuuntaisesti kuin tilintarkastaja, että toimintakertomuksen rakennetta pitäisi tarkastella ja pohtia, miten sitä voidaan tiivistää niin, että lukija löytää oleelliset asiat helpommin Vuoden 2010 arviointikertomuksen johdosta tehtyjen toimenpiteiden arviointi Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja esitteli tarkastuslautakunnan vuoden 2010 arviointikertomuksen kaupunginvaltuustolle valtuustoseminaarissa toukokuussa Kaupunginvaltuusto käsitteli arviointikertomuksen kokouksessaan Kaupunginhallitus käsitteli arviointikertomusta kokouksessaan ja pyysi hallintokunnilta lausunnot tarkastuslautakunnan niiden toimintaa koskevien kannanottojen osalta mennessä. Arviointikertomusta käsiteltiin uudelleen kaupunginhallituksessa ja tarkastuslautakunnalle toimitettiin yhdessä hallituksen lausunnon kanssa muiden toimielinten toimittamat lausunnot. Tarkastuslautakunta merkitsi käsittelyt tiedoksi kokouksessaan Tarkla / Johtopäätökset Tarkastuslautakunta toteaa, että arviointikertomuksessa esitettyjä huomioita on käsitelty toimielimissä osittain melko perusteellisesti. Tarkastuslautakunnan esittämiä seikkoja on pohdittu ja toimielinten ao. pykälien tekstien mukaan tarkastuslautakunnan huomiot tullaan ottamaan mukaan kehittämistoimia pohdittaessa ja toimintatapoja ja -ohjeita uudistettaessa mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan. Tarkastuslautakunta on suoraan valtuuston alainen apuelin, joka seuraa valtuuston päätösten ja sitä kautta kuntalaisten tahdon toteutumista. Tarkastuslautakunta ottaa kantaa valtuuston talousarviossa hyväksymien tavoitteiden toteutumiseen ja tavoitteiden saavuttamiseksi tehtyjen toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuuteen. Tarkastuslautakunta katsoo, että valtuusto voisi hyödyntää ja ottaa nykyistä paremmin huomioon omassa työskentelyssään tarkastuslautakunnan tekemän työn. 2. STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI Strategialla tavoiteltavat tulokset ovat vaikutuksia kaupunkiin ja sen asukkaisiin. Vaikuttavuutta on mitattu Riihimäellä asukaskyselyllä, joka on tehty vuosina 2007, 2009 ja Kuntalaiskysely muodostui aiempien vuosien tapaan pääosin visioon kytketyistä Hyvän elämän Riihimäki -väitteistä eli kaupungin turvallisuudesta, viihtyisyydestä, arkielämän sujuvuudesta sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Lisäksi kysyttiin työssäkäyntimahdollisuuksista sekä imagosta. 4

9 Kokonaisuutena kuntalaisten antamien vastausten perusteella ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia aiempiin kyselyihin verrattuna. Syyskuussa 2011 tehdyn kyselyn perusteella kuntalaiset pitivät kaikkein tärkeimpänä aiheena Arkielämän sujuvuutta, joka myös parhaiten kuvannee kaupungin peruspalveluiden toimivuutta. Sen vastausten keskiarvo oli 3,6 (asteikolla 1-5 muodostetun keskiarvon mukaan). Turvallisuutta pidettiin myös yhtenä kyselyn tärkeimmistä aihealueista vastausten keskiarvon ollessa 3,2. Viihtyisyyden osalta vastausten keskiarvo oli 3,3. Väittämän Riihimäellä on helppo osallistua ja vaikuttaa vastausten keskiarvo oli 2,9 ja kaupungin imagon osalta 2,8. Työssäkäyntimahdollisuudet saivat parhaan arvosanan 3,8 ja aihetta pidettiin erittäin tärkeänä. Kaupungin imagoa ei koettu kovin tärkeäksi, sillä sen merkittävyys oli koko kyselyn pienin ja arvosana oli 2,8. Väittämien ohella kuntalaiset antoivat myös sanallista palautetta ja kehittämisehdotuksia, joista tehty kooste on toimitettu hallintokuntien käyttöön huomioitavaksi toiminnassa. Toimintakertomuksen raportointi strategisten päämäärien ja niiden tavoitteiden toteutumisesta: Strateginen tavoite KH / päämäärän toteutuminen Päämäärä 1: Toimivat palvelut Tavoite a: Talouden tasapaino Kaupungin talouden tasapainoon saaminen edellyttää, että talouden tervehdyttämisen toimenpideohjelma toteutetaan. Tämä merkitsee sekä kustannustehokkuuden parantamista että tulopohjan vahvistamista. Samalla on huolehdittava omaisuuden arvon säilymisestä oikein ajoitetuilla ja kohdennetuilla kunnossapito-, ja korvausinvestoinneilla. Myös investoinnit ja kehittämispanostukset toteutetaan talouden tervehdyttämisen linjausten mukaan. Toteutuminen Tavoite ei kaikilta osin ole toteutunut. Vuoden 2011 tilinpäätös on kaupungin osalta alijäämäinen. Toimintamenot toteutuivat talousarvion mukaan, mutta tulot alittuivat. Talouden tervehdyttämisohjelman säästötavoite kokonaisuutena on pääosin toteutunut, ollen kuitenkin riittämätön kasvaneiden toimintamenojen kattamiseen. Maksuja ja taksoja on korotettu säännöllisesti kustannuskehitystä vastaavasti kaikissa hallintokunnissa. Tavoitteeksi asetettu n. 10 milj. euron investointitaso toteutui. Vaikka lainakantaa pystyttiin alentamaan, on tilanne rahoituksen riittävyyden osalta edelleen haasteellinen. Tavoite b: Laadukas, kustannustehokas ja joustava palvelutarjonta Kaupungin palveluiden riittävyys ja laatu edellyttävät palveluverkon kehittämistä, jossa toimintatapojen uudistaminen, panostaminen ennaltaehkäisevään toimintaan ja alueyhteistyön kehittäminen ovat lähivuosina keskeisiä. Tavoite c: Osaava, oikein mitoitettu ja kohdennettu sekä tavoitteisiin sitoutunut henkilöstö Kaupungin tulevaisuuden haasteet edellyttävät henkilöstön osaamisen, johtamisen ja tulosvastuullisuuden vahvistamista. Työyh- Toteutuminen Tavoite toteutui vain osittain. Palveluverkon kehittämisen osalta keskeisin eli sosiaali- ja terveystoimen integraation valmistelu ei edennyt v tehtyjen suunnitelmien mukaan. Seudullisen muutoskuntayhtymän valmistelu keskeytyi, kun valtuuston päätti toteuttaa sosiaali- ja terveystoimen integraation omaan organisaatioon ja erota perusterveydenhuollon kuntayhtymästä. Perusterveydenhuollon yhteispäivystyshanke kariutui, sen sijaan päivystyksen keskittäminen RYKSin tiloihin vuoden 2012 alussa toteutui. Muun alueyhteistyön suhteen ei tapahtunut vuonna 2011 oleellisia muutoksia. Kuntarakenneuudistuksen ja valtiontalouden vaikutukset heijastuivat myös muuhun alueyhteistyöhön, mm. KOKO -ohjelman rahoituksen päättymisenä Toteutuminen Tavoite on pääosin toteutunut. Henkilöstö on ollut vahvasti mukana valmistelemassa toiminnan kehittämiseen liittyviä asioita, mm. sosiaali- ja terveystoimen integraatiota sekä varhaiskasvatuksen siirtoa opetustoimeen. Sähköinen rekrytointijärjestelmä, Kuntarekry, otettiin käyttöön nopeut- 5

10 teisöitä kannustetaan uudistumaan ja ottamaan käyttöön uusia moderneja työtapoja. Myönteisen työnantajakuvan ylläpitäminen edellyttää panostamista henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseen, palkkaus- ja työaikajärjestelmien kehittämiseen. Päämäärä 2: Menestyviä yrityksiä, osaavia Tavoite a): Riihimäestä vetovoimainen seutukeskus Kaupungin myönteistä kehityskuvaa ja vetovoimaisuutta seutukeskuksena vahvistetaan kehittämällä mm. Peltosaarta osana kaupunkikeskustaa, panostamalla elinkeinopolitiikkaan ja suuntaamalla toimenpiteitä työttömyyden alentamiseen. Kaupungin vuosittainen väestön kasvun tavoite on 1,0-1,5 %. Kuntaliitos on mahdollisuus. Tavoite b): Koulutus elinkeinoelämän tueksi Kattava ja monipuolinen ammatillisten ja muiden oppilaitosten koulutus- ja kehittämisosaaminen luo pohjaa yrityselämän menestymiselle ja samalla vahvistaa Riihimäen seudun ja koko talousalueen vetovoimaisuutta. Päämäärä 3: taloudellinen, tiivis ja kestävän kehityksen mukainen yhdyskuntarakenne Tavoite: Hallittu maa- ja kaavoituspolitiikka Kaupunki varautuu kasvuun varmistamalla raakamaan riittävyyden asumisen tarpeisiin noin 10 vuodeksi. Yleiskaavatasoinen maankäytön suunnittelu ja tonttien luovutus edellyttävät panostusta. Maa- ja kaavoituspolitiikan lähtökohtana on tiivis ja kestävänkehityksen mukainen kaupunkiympäristö, jossa on huomioitu kaupunkiympäristön moni-ilmeisyyden ja viihtyvyyden ohella myös ajankohtaiset energiakysymykset. tamaan rekrytointiprosesseja ja helpottamaan niihin liittyvää työtä. Kaikilla kaupungin työyksiköillä on omia tuloksellisuuden kehittämiskohteita, joita on sovittu täydennettäväksi syksyllä 2011 tehdyn henkilöstökyselyn tulosten perusteella. Henkilöstön sairauspoissaolojen kasvun sekä kehityskeskustelujen toteutumisen suhteen tavoitteet eivät ole toteutuneet. Toteutuminen Tavoite on toteutunut väkiluvun kasvua lukuun ottamatta. Peltosaaren kehittämisen suhteen on edetty tehtyjen suunnitelmien mukaan. Työllisyyden hoidossa on v toiminnan koordinoinnin lisääntymisen myötä kehittäminen kohdistunut mm. alueellisen työpajatoiminnan sekä pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen. Myönteisen kehityskuvan vahvistamisen osalta ovat tavoitteet mm. viihtyisyyden ja nuorten osallistumisen osalta toteutuneet. Asukasluku kasvoi 215 asukkaalla eli 0,7 %. Toteutuminen Tavoitteen suuntaan etenemistä on tapahtunut. Hyria Oy:n koulutusalarakenne vastaa talousalueen elinkeinoelämän tarpeita. Työelämän palvelutehtävässä Hyria Oy on ulkopuolisen selvityksen perusteella onnistunut hyvin. Osakeyhtiön toiminnan organisoituminen hallinnon ja koulutusrakenteiden sekä toimitila-asioiden järjestelyjen osalta ovat kesken. Nämä ovat asettaneet haasteita nuorille suunnattujen koulutusalojen sijoittamisessa paikkakuntakohtaisesti. Esimerkiksi Riihimäen seudulta puuttuu nuorille suunnattu sosiaali- ja terveysalan koulutus. Jatkuvat Hyria Oy:n organisaatiomuutokset ovat vaikeuttaneet luontevan vuoropuhelun syntymistä omistajakuntien toisen asteen koulutuksen ja toisen asteen koulutuksen toteuttajien välillä. Toteutuminen Tavoitteen toteutumisen suuntaan ollaan etenemässä. Tähän päämäärään / tavoitteeseen sisältyviä toimenpiteitä on tehty teknisessä ja ympäristötoimessa pääosin asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Strategisten päämäärien toteutumista hallintokunnat ovat arvioineet päämäärien saavuttamiseksi asetettujen tavoitteiden toteutumisen kautta. Tavoitteiden toteutumisen yksityiskohtaiset selvitykset löytyvät toimintakertomuksesta kunkin hallintokunnan toiminnallisten tavoitteiden toteutumatiedoista eikä niitä kaikkia välttämättä toisteta arviointikertomuksessa. Toimintakertomus ja arviointikertomus ovat yhdessä toimiva kokonaisuus, joita on hyvä lukea rinnakkain. 6

11 Tarkla / Johtopäätökset koskien strategisten tavoitteiden toteutumista Valtuuston asettamat strategiset päämäärät ja tavoitteet ovat toteutuneet pääosin tyydyttävästi. Kaupunkitason strategiset tavoitteet on ilmaistu yleisluonteisella tasolla, mutta konkretia löytyy strategisten päämäärien käsittelystä hallintokuntatasolla. Talouden tasapainoon saaminen vaatii pitkäjänteistä työtä, jota vuoden 2011 aikana jatkettiin, mutta tulokset eivät vielä riitä hyvään arvosanaan. Tehdystä työstä huolimatta vuoden 2011 tilinpäätös (kaupunki ja VHL) on 0,7 milj. euroa alijäämäinen. Toimintatulot alittuivat mutta toimintamenot kokonaisuutena toteutuivat talousarvion mukaan. Myös tavoitteeksi asetettu n. 10 milj. euron investointitaso toteutui. Lainakanta aleni hieman. Riihimäen seudulla odotetaan maan hallituksen päättämän kuntauudistuksen vaikutusten selviämistä ja Riihimäen kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan lykätä perusterveydenhuollon kuntayhtymästä eroamisen täytäntöönpanoa kahdella vuodella eli saakka. Eroamispäätöksen lykkäämisen ehtona oli, että Riihimäen seudun terveyskeskuksen jäsenkunnat alkaisivat välittömästi uudistaa kuntayhtymän perussopimuksen kuntalaskutusperusteita vastaamaan aiheuttamisperiaatetta. Tarkastuslautakunta katsoo, että kuntalaskutusperusteiden muuttaminen vaikuttaa kaupungin perusterveydenhuollon kustannuskehitykseen hillitsevästi ja kuntauudistus tuo uusia mahdollisuuksia toimintojen kehittämiseen. Tarkastuslautakunta toteaa, että vaikka toimenpiteet ovat olleet oikean suuntaisia, ne eivät ole olleet riittäviä. Talouden tervehdyttämistä on ehdottomasti jatkettava. 3. VUODEN 2011 TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 3.1. Talouden toteutuminen Tilinpäätös (kaupunki ja VHL) oli 0,7 milj. euroa alijäämäinen. Kaupungin tulos ilman vesihuoltoliikelaitosta on n. 3 milj. euroa alijäämäinen ja vesihuoltoliikelaitoksen tulos n. 2,3 milj. euroa ylijäämäinen. Toimintatuotot laskivat edellisestä vuodesta 6 % ja olivat 26,2 milj. euroa. Omaisuuden myyntituloja kertyi 2,2 milj. euroa, joka oli n. 42 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Verotuloja kertyi 103,7 milj. euroa eli 3,6 % edellisvuotta enemmän. Valtionosuudet olivat 36,2 milj. euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta 5,1 %. Toimintatuotoilla katettiin 17 % toimintakuluista. Toimintakulut kasvoivat edellisestä vuodesta 3,9 %. 7

12 Vuosikate oli 8,6 milj. euroa. Vuosikate kertoo varsinaisen toiminnan tulojen ja menojen erotuksen eli paljonko vuotuisista tuloista jää jäljelle, kun kaikki normaaliin toimintaan kuuluvat menot ja kulut on vähennetty. Asukasta kohti vuosikate oli 295 euroa. Tilinpäätöskirjan sivulla 15 on kuvattu vuosikatteen/asukas kehitys vuodesta 2005 alkaen. Tarkasteluajanjaksona alhaisimmillaan vuosikate/asukas oli v. 2008, jolloin se oli 103 euroa/asukas. Vuosikatteella katettiin 88 % poistoista ja sillä pystyttiin rahoittamaan n. 67 % nettoinvestoinneista. Investointiosan toteutuminen on esitelty tilinpäätöskirjan sivulla 65. Kaupungin rahoitusasema heikkeni edellisestä vuodesta. Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta oli lähes 4 milj. euroa negatiivinen, kun se edellisenä vuonna oli n. 0,8 milj. euroa negatiivinen. Lainakanta laski 4,8 milj. euroa ja oli vuoden lopussa 97,6 milj. euroa eli euroa/asukas. Lainojen keskikorko oli 2,7 %. Lainanhoitokate-tunnusluku kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan lainojen hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja. Riihimäen kaupungin lainanhoitokate nyt käsiteltävässä tilinpäätöksessä oli 0,5. V lainanhoitokatteemme oli 0,7 ja v ,4. Taulukko1. Verotulot vv (verotulot 1000 euroa) Taulukko 2. Lainakanta/asukas vv Riihimäen kaupunki Riihimäki -konserni Taulukko 3. Nettomenoja vv (sis. sisäiset) Hallintokunta Perusturvalautakunta Koulutuslautakunta Tekninen lautakunta Terveydenhuolto Investointiosa

13 Tarkla / Johtopäätökset Terveydenhuollon ja perusturvatoimen käyttötalouden nettomenot muodostavat yhteensä lähes 70 % kaupungin nettomenoista. Perusturvan osalta nettomenojen nousu edellisvuodesta oli 7,3 % ja terveydenhuollon osalta 4,8 %. Toimintatuottoja ei pystytä kasvattamaan niin, että sillä olisi oleellista merkitystä. Satunnaiset kiinteistöjen myyntituotot voivat toteutuessaan tuoda hetkellisen helpotuksen. Muilta toimialoilta saatavat säästöt ovat suhteessa niin pieniä, etteivät ne riitä tasapainottamaan tilannetta. Ns. löysät on jo pääosin otettu irti organisaatiosta. Ainoa kestävä keino talouden tasapainottamiseen on menojen saaminen hallintaan isoilla toimenpiteillä. Kaupunginvaltuuston on paneuduttava tulevaisuudessa nykyistä vakavammin kaupungin taloudellisen tilan tasapainottamiseen. Hallintokuntien on ehdottomasti noudatettava valtuuston taloudellisia linjauksia Kaupunginhallituksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Toimielin Keskushallinto pitää sisällään kaupunginvaltuuston, keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan ja kaupunginhallituksen alaisen toiminnan. Tulosalueista kaupunginhallitus sisältää seuraavat tehtäväalueet: kaupungin yleishallinto, eu -hankkeet, elinkeinoelämän edistäminen, kulttuurin tukeminen, työllisyydenhoito, hallinto- ja tukipalvelut ja terveydenhuolto. Kaupunginhallituksen alaisten vastuualueiden menot alittuivat talousarvioon verrattuna euroa (palvelujen ostot, avustukset, muut toimintakulut). Tuloarvio ylittyi eurolla (pysäköintivirhemaksut, käyttöomaisuuden myyntivoitot, vakuutuskorvaukset ja muut tuotot). Tarkla / Johtopäätökset Kaupunginhallituksen alaisten tehtävien toiminnalliset tavoitteet pääosin toteutuivat. Positiivista kehitystä tapahtui työllisyyspolitiikassa; nuorten työttömyysaste laski keskimääräistä nopeammin, työmarkkinatuen kuntaosuus pieneni jonkin verran ja pitkäaikaistyöttömien aktivointiaste nousi edellisestä vuodesta. Sosiaali- ja terveystoimen integraatiota valmisteltiin syksyllä 2011, mutta integraation toteuttaminen siirtyi kahdella vuodella Ympäristölautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Ympäristölautakunnan toiminta kattaa ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan viranomaistehtävät sekä kierrätyskeskustoiminnan. Ympäristölautakunnan 2011 talousarvion menot toteutuivat 99 prosenttisesti ja tulojen osalta toteutuma oli 103 %. Tarkla / Johtopäätökset Asetetut tavoitteet ja mittarit ovat selkeitä ja tavoitteet on saavutettu. 9

14 3.4. Perusturvalautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Perusturvalautakunnan toimialaan kuuluivat v toimialan yhteispalvelut, sosiaalityö, varhaiskasvatus, vammais- ja koti- ja vanhuspalveluiden alainen toiminta. Perusturvalautakunnan tavoitteena on toimintakertomustekstin mukaan ollut mm. pysäyttää kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määränkasvu perheiden varhaisen ja intensiivisen tuen avulla sekä avohuollon keinoin lisätä vanhusten ja vammaisten kotona selviytymistä. Tavoitteena on kaikilla tehtäväalueilla laitoshoidon vähentäminen. Perusturvatoimen nettomenot kasvoivat v tilinpäätökseen verrattuna 7,3 %. Kaupunginvaltuusto myönsi lokakuussa perusturvatoimelle yhteensä 1,3 milj. euron nettolisäyksen. Sen lisäksi tilinpäätös näyttää n. 1,1 milj. euroa nettoylitystä, josta n. 0,3 milj. euroa aiheutuu laskennallisten jaksotettujen palkkausmenojen uudesta laskentatavasta sekä varhe -maksujen takautuvasta maksuerästä v Vuoden 2011 aikana tehtiin valmistelutyötä perusturvatoimen ja perusterveydenhuollon yhdistämiseksi kaupungin omaan organisaatioon niin, että toiminta käynnistyy Tämä valmistelutyö keskeytettiin kaupunginvaltuuston päätöksellä myöhemmin. Vuonna 2010 laaditun selvityksen pohjalta kaupunginvaltuusto päätti yhdistää varhaiskasvatuksen koulutoimeen alkaen. TUNNUSLUKUJA Tp 2010 Ta Toteutuma Asiakkaat muutos - lastensuojelun avohoito huostassa lapsia perheneuvola A-klinikka Toimeentulotuki - kotitalouksia Tarkla / Johtopäätökset Asetetut toiminnalliset tavoitteet toteutuivat osittain. Erityisen huolestuttavaa on se, että huostassa olevien lasten määrä on selvästi kasvanut edellisestä vuodesta. Kalliin laitoshoidon tilalle on tähän asti sijaisperheitä etsitty Pelastakaa Lapset ry:n kautta melko heikoin tuloksin. Tammikuussa 2012 toimintansa aloittaneelta Kanta-Hämeen perhepankilta, jonka toimintaa Hämeenlinna vetää, odotetaan tuloksellisempaa toimintaa. Yhteiskunnassa tapahtuva yleinen kehitys ja valtion toimenpiteet vaikuttavat palvelujen kysyntää lisäävästi. Tarkastuslautakunta toteaa, että valtioneuvoston kehysriihessä painotetaan ennaltaehkäisevää työtä; meillä ei ole varaa antaa yhdenkään nuoren syrjäytyä. Valtuuston tulevissa linjauksissa tulee varautua perusturvatoimen ennaltaehkäisevien velvoitteiden lisääntymi- 10

15 seen. Alueellinen ja seudullinen yhteistyö on entistä tärkeämpää, ja sitä on kehitettävä, jotta tulevaisuudessakin pystytään tarjoamaan palvelut kuntalaisille Koulutuslautakunnan (2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta) toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Koulutuslautakunnan toimialaan kuuluvat toimialan yhteispalvelut, perusasteen koulutus, lukiokoulutus, vapaan sivistystyön koulutus ja kirjastotoiminta. Koulutuslautakunnan meno- ja tuloarviot toteutuivat kokonaisuutena sataprosenttisesti. Tarkla / Johtopäätökset Tarkastuslautakunnan mielestä tavoitteet ovat pääosin toteutuneet. Oppilashuoltohenkilökunnan rekrytoinnissa on edelleen vaikeuksia. Koska oppilashuoltopalvelujen toimivuus on tärkeä ja ennaltaehkäisee vakavampien ongelmien syntymistä sekä vähentää paineita käyttää raskaampia palveluja syntyneiden ongelmien ratkaisemiseen, tarkastuslautakunta katsoo, että oppilashuoltopalvelut on saatava kuntoon Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Toimielin sisältää seuraavat viisi tulosaluetta: hallinto-, kulttuuri- ja matkailuyksikkö, nuorisoyksikkö, liikuntayksikkö, Suomen lasimuseo ja Riihimäen kaupungin museot (Riihimäen kaupunginmuseo ja Riihimäen taidemuseo). Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan käyttötalousosan toimintakate muutettuun talousarvioon 2011 verrattuna oli euroa alijäämäinen. Toimintamenot ylittyivät euroa ja toimintatulot ylittyivät euroa. Kaupunginvaltuuston asettamat talouden tervehdyttämistoimenpiteet toteutettiin. Myös valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan investointimäärärahoista kalusto-hankintoihin käytettiin euroa ja perusparannuksiin käytettiin euroa. Lisäksi investointeihin saatiin avustusta Peltosaaren lähiliikuntapaikalle euroa. Tarkla / Johtopäätökset Asetetut toiminnalliset tavoitteet ovat pääosin toteutuneet, mm. museoiden hallinnollinen yhdistäminen toteutui alkaen. Nuorisotoimen ja liikuntatoimen rooli syrjäytymisen sekä terveys- ja muiden ongelmien ennaltaehkäisijänä on tärkeä. Siksi tarkastuslautakunta katsoo, että toimintaedellytyksiä on edelleen kehitettävä. 11

16 3.7. Teknisen lautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Teknisen lautakunnan toimialaan kuuluvat hallinto- ja tukitehtävät, kaavoitusyksikkö, kartta- ja tonttiyksikkö, tilayksikkö, katu- ja puistoyksikkö sekä pelastustoiminta. Toimialan arvioidut menot ylittyivät vajaat euroa ja tulot alittuivat 1,8 milj. euroa. Vuokratuottoja ja tontinmyyntituloja ei saatu niin paljon, kuin oli arvioitu talousarviossa. Kartta- ja tonttiyksikön kohdalla raportoidaan, että talousarvioin arvio tonttimyyntien tuotosta oli ylimitoitettu ja perustui aikaisempien vuosien toteutuneisiin, joissa merkittävän lisän oli aikaansaanut kaupungin vuokratonttien kampanjaluontoinen myynti vuokralaisille. Tarkla / Johtopäätökset Toiminnalliset tavoitteet eivät ole kaikilta osin toteutuneet. Esimerkiksi valtuuston asettamat tavoitteet maanhankinnassa eivät ole toteutuneet eikä tonttivaranto ole tällä hetkelläkään riittävä, jotta kaupunki voisi jatkaa kasvuaan. Tuotantotapaselvityksen mukaiset toimenpiteet käynnistetään valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. 4. RIIHIMÄEN VESIHUOLTOLIIKELAITOS Vesihuoltoliikelaitos huolehtii toiminta-alueellaan kaupungin vesihuollosta. Vesihuoltoliikelaitoksen tulot ylittyivät arvioidusta n 14 %. Edelliseen vuoteen verrattuna tulot kasvoivat n. 12 %. Maksuja ja taksoja korotettiin keskimäärin 5 %. Laskuttamattoman kulutuksen määrä oli puolet vuoden 2010 määrästä. Käyttötalousmenot alittuivat n. 17 % talousarvioon nähden, mutta kasvoivat edellisvuoteen verrattuna n. 5 %. Jäteveden puhdistamon saneerauksen yleissuunnitelma valmistui keväällä ja toteutussuunnittelu aloitettiin syksyllä. Rakentaminen ajoittuu vuosille Jäteveden puhdistamolle laadittiin riskienhallintasuunnitelma ja loppuvuonna käynnistettiin hanke, jossa selvitetään viemäriverkon vuotovesimääriä. Tarkla / Johtopäätökset Toiminnalliset tavoitteet eivät ole kaikilta osin toteutuneet. Onnistumisia oli mm. laskuttamattoman kulutuksen puolittuminen edellisestä vuodesta ja jätevedenpuhdistamohankkeen eteneminen. 12

17 5. HENKILÖSTÖ Henkilöstöä koskeva strateginen tavoite v oli: - Osaava, oikein mitoitettu ja kohdennettu sekä tavoitteisiin sitoutunut henkilöstö Kaupungin tulevaisuuden haasteet edellyttävät henkilöstön osaamisen, johtamisen ja tulosvastuullisuuden vahvistamista. Työyhteisöitä kannustetaan uudistumaan ja ottamaan käyttöön uusia moderneja työtapoja. Myönteisen työnantajakuvan ylläpitäminen edellyttää panostamista henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseen, palkkaus- ja työaikajärjestelmien kehittämiseen. Tavoitteen toteutumisesta on raportoitu seuraavalla tavalla: - Toteutuminen Tavoite on pääosin toteutunut. Henkilöstö on ollut vahvasti mukana valmistelemassa toiminnan kehittämiseen liittyviä asioita, mm. sosiaali- ja terveystoimen integraatiota sekä varhaiskasvatuksen siirtoa opetustoimeen. Sähköinen rekrytointijärjestelmä, Kuntarekry, otettiin käyttöön nopeuttamaan rekrytointiprosesseja ja helpottamaan niihin liittyvää työtä. Kaikilla kaupungin työyksiköillä on omia tuloksellisuuden kehittämiskohteita, joita on sovittu täydennettäväksi syksyllä 2011 tehdyn henkilöstökyselyn tulosten perusteella. Henkilöstön sairauspoissaolojen kasvun sekä kehityskeskustelujen toteutumisen suhteen tavoitteet eivät ole toteutuneet. Yhteensä henkilökuntaa vesihuoltolaitos mukaan lukien vuoden 2011 lopussa oli 1495, josta vakinaisia 1220, määräaikaisia 275 ja työllistettyjä ja oppisopimussuhteisia 36. Vakinaisesta henkilöstöstä naisia on 80 prosenttia (maan keskiarvo 79 %). Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 46 v 6 kk. Vakinaisista vuotiaita oli 398 ja 60 vuotta täyttäneitä 321. Keskimääräinen palvelusaika vakinaisella henkilöstöllä oli vuoden lopussa 13,8 v (2010: 14 v). Vanhuuseläkkeille siirtyneiden keski-ikä oli 64,5 v (koko maa 63,5 v) ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 62 (koko maa 57,8 v). Tulevina vuosina eläkkeelle jäävien enemmistö on opettajia, perhepäivähoitajia, siivoojia, hoitajia ja ruokapalvelutyöntekijöitä. Henkilöstön palkkamenot olivat 62 milj. euroa ja nettomenot 60,95 milj. euroa sairausvakuutuskorvaukset ja työllistämistukitulot huomioon ottaen. Kasvua edellisvuodesta oli asukasta kohden 4,8 prosenttia. Sairauspoissaoloja oli 13,8 päivää/henkilö (2010:12,8 pv/hlö). Sairauspoissaolopäivistä 8 prosenttia johtuu pitkistä, vähintään 6 kuukauden sairauslomista. Sairauslomista 24 % oli yli 60 työpäivää kestäviä ja 21 % lyhyitä eli 1-3 työpäivää kestäviä. Perusturvakeskuksen ja teknisen keskuksen sairauspoissaolot ovat edelleen suurimmat. Työt monissa em. toimialojen tehtävissä 13

18 ovat fyysisesti kuormittavia. Ikääntyneiden (keski-ikä 50,3 / koko kaupunki 46,6) ja osatyökykyisten työntekijöiden osuus teknisellä toimialalla on suuri. Vuoden 2011 henkilöstökyselyn perusteella työterveyshuollon palveluihin tyytyväisiä oli vain 29 % työntekijöistä. Sittemmin palveluntuottaja on vaihtunut. Tarkla / Johtopäätökset Sairauspoissaolojen lisääntyminen on huolestuttavaa. Sen lisäksi, että sairauspoissaolo on ao. työntekijän elämässä henkilökohtainen negatiivinen asia, siitä aiheutuu myös lisäkuoritusta työyhteisön muillekin työntekijöille. Vuoden 2011 henkilöstökyselyn tulosten perusteella aikaisempaa suurempi osa henkilöstöstä kokee työssään kuormittumista ja työuupumista. Suurin osa työntekijöistä (92 %) ei onneksi koe työpaikan sisäistä syrjintää tai häirintää. Tarkastuslautakunta toivoo, mikäli se on ao. tietojärjestelmää käyttäen mahdollista, että sairaslomat eriteltäisiin erikseen pitkien ja lyhyiden sairauspoissaolojen osalta myös niin, että pitkä sairausloma tarkoittaa vähintään 60 päivän mittaista sairauslomaa. Erittelyssä sairauslomia voitaisiin tarkastella tilannetta myös ikäryhmittäin. Eläköityminen lisääntyy lähivuosina. Tarkastuslautakunta katsoo, että pitkäaikaisten osaajien eläkkeelle jäämiseen on varauduttava ajoissa ja varmistettava ns. hiljaisen tiedon siirtyminen tuleville tekijöille olivat he sitten uusia tulokkaita tai jo organisaatiossa työskenteleviä. Perustieto toimintatavoista erilaisten asioiden hoidossa ja töiden tekemisessä on hyvä koota toimialoilla niin, että tarpeen tullen tieto löytyy. Myös sijaisuuksia tekevän henkilökunnan ammatillisen pätevyyden ja osaamisen varmistaminen on tärkeää. Henkilökunta joutuu jatkuvasti sopeutumaan organisaatiossa jo tapahtuneisiin ja valmistelussa oleviin organisaatiorakenteen tai tuotantotavan muutoksiin, muutosprosessien venymiseen ja kenties keskeyttämiseen jne. Tilanne voi näkyä uupumisena, sairasteluna ja tehottomuutena, eikä saada aikaan sitä, mitä saataisiin rauhallisemmassa tilanteessa. Muutosten läpivienti menestyksekkäästi edellyttää osaavaa johtamista sekä tukea ja koulutusta. Kehityskeskustelujen käyminen on tärkeää, jotta voidaan varmistaa, että kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus keskusteluun esimiehensä kanssa ja osallistua oman työnsä kehittämiseen. Jotta saadaan luotettavaa tietoa siitä, miten kattavasti kehityskeskusteluja käydään ja voidaan tarvittaessa ohjeistaa esimiehiä paremmin, tarkastuslautakunta kannustaa kaikkia jatkossa käyttämään Populus -henkilöstöhallintojärjestelmässä olevaa lomaketta. 14

19 6. KONSERNI Konsernin rakenne on tilinpäätöskirjan sivulla 3. Riihimäen kaupunki on asettanut toimintalinjaukset Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy, Riihimäen Kotikulma Oy:lle, Riihimäen Teatterisäätiölle, Riihimäen Kaukolämpö Oy:lle, Yritysvoimala Oy:lle, Hyria koulutus Oy:lle, Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymälle, Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymälle, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle, Hämeen maakuntaliitto kuntayhtymälle ja Riihimäen Kesäkonsertit ry:lle. Kaupunkikonsernin toiminnasta ja taloudesta on raportoitu tilinpäätöskirjan sivuilla Kaupungin asettamien toimintalinjausten toteutumisen raportointi löytyy tilinpäätöskirjan sivuilla Tarkla / Johtopäätökset Tarkastuslautakunta toteaa, että Kanta-Hämeen sairaanhoitopiin kuntayhtymän talous on epätasapainossa ja taloudellinen tila on huolestuttava, kuten myös Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tarkastuslautakunta arvioi vuoden 2011 arviointikertomuksessaan. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tilikauden 2011 alijäämä on 5,2 miljoonaa euroa. Talouden tasapainoon saattaminen edellyttää konkreettista talouden tasapainottamisohjelmaa. Toimintoja sekä resursointia tulee tarkastella kriittisesti ottaen huomioon sairaanhoitopiirin perustehtävä ja hoitotakuu. Myös Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän talous on epätasapainossa ja taloudellinen tila on huolestuttava. Tilikauden 2011 alijäämä on 1,1 miljoonaa euroa, ja taseessa on yli 4,3 miljoonaa euroa kattamatonta alijäämää. Tasapainottamisohjelmaa ja rakenteellista kehittämistä tulee jatkaa yhteistyössä jäsenkuntien kanssa, eikä kuntauudistuksen odottaminen saa olla kehittämisen esteenä tai hidasteena. Tarkastuslautakunnan mielestä konserniyhtiöiden tulisi kerätä maksuosuudet omistajilta toteutuneiden kulujen mukaan, eikä kerätä alijäämiä omaan taseeseen/tilinpäätökseen. Lisäksi tarkastuslautakunta toteaa, että konserniohjeita on pääosin noudatettu. Raportoinnin (s. 28) mukaan konsernivalvonnan toimivuus suoritetun kyselyn perusteella on kokonaisuutena hyvää tasoa. Kehitettäviksi alueiksi nousivat voimakkaimmin toimielinten toimivallanjakoon ja tiedonkulkuun liittyvät asiat sekä riskienhallinnan ohjeistus ja valvonta. Konsernin yhteisökohtaista toiminnan ja talouden raportointia ja konsernitavoitteiden toteutumisen raportointia on tilinpäätöskirjassa yhteensä yli 15 sivua sijoitettuna kahteen eri paikkaan. Lukijan näkökulmasta voisi rakenne, jossa esim. yhteisö toiminnan, talouden ja konsernitavoitteiden raportointi olisi yhdessä paikassa, olla ystävällisempi. 15

20 7. YHTEENVETO Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2011 kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ja toimenpiteitä varten ja toteaa, että: Riihimäen kaupungin tilinpäätös on 0,7 milj. euroa alijäämäinen. Kuten tilinpäätöskirjan sivulla 8 todetaan, merkittävin toiminnallinen riski on kaupungin heikko rahoituspohja. Kaupungin lainakanta pieneni hieman v ja oli vuoden lopussa 97,6 milj. euroa (v ,4). Jokaista riihimäkeläistä kohti lainaa on 3363 euroa. Kaupungin suuri lainamäärä johtuu mittavista investoinneista pääosin päiväkoteihin ja kouluihin sekä vanhustenpalveluihin (Riihikoti). Riihimäellä on panostettu tulevaisuuteen eli riihimäkeläisiin lapsiin ja nuoriin ja päätetty pitää huolta vanhuksista, jotka aktiiviaikanaan rakensivat Riihimäkeä. Hyvästä tarkoituksesta huolimatta suuri lainamäärä luo haasteita ja riskejä eikä lainamäärää pitäisi toistaiseksi yhtään kasvattaa. Riihimäen kaupungilla on omassa tilinpäätöksessä näkyvän velan lisäksi runsaasti velkaa "piilotettuna" terveydenhuollon kuntayhtymiin. Elämme tulevina vuosina heikkenevän huoltosuhteen oloissa, mikä tarkoittaa hoidon tarpeen kasvua. Päätöksentekijöiden tulee muistaa se, että miten tahansa erikoissairaanhoidon tai koko terveydenhuollon rakenteet uudistetaankin, niin ne tullaan rahoittamaan verorahoituksella ja järjestämisvastuu on kunnilla. Kustannusten nousu ei voi perustua pelkästään sopimusohjattuun syntyvien kustannusten perusteisiin, vaan aitoon ja oikeaan hoidon tarpeen arviointiin. Talousarviot tulee laatia realistisena; alibudjetointi on hyödytöntä ja luo virheellisen mielikuvan päätöksenteon pohjaksi. Kaupungin toimintakulut kasvoivat edellisestä vuodesta 3,9 %. Kaupungin kokonaiskuluista toimintakulut muodostavat 82 %. Toimintakulujen suurin ryhmä ovat palvelujen ostot 47 % ja seuraavaksi suurin henkilöstökulut 40 %. Käyttötalousmenoista perusturvatoimi ja terveydenhuolto muodostavat lähes 70 %. Kaupungin toimintatuotot laskivat 6 %. Omaisuudenmyyntituloja kertyi odotettua vähemmän ja toteutuessaankin omaisuuden myynnistä voidaan saada vain hetkellistä helpotusta tilanteeseen. Toimintamenojen kasvun hillitseminen on merkittävin keino talouden tasapainottamiseksi. Miten toimintamenojen kasvu saadaan aisoihin? Tiukentamalla tilannetta yhdellä sektorilla voidaan luoda menojen kasvua toisaalle eikä todellista kasvun hidastumista tapahdu. Koska perusturvatoimi ja terveydenhuolto muodostavat 70 % käyttötaloudesta, voidaan ajatella, että näillä sektoreilla on saatava aikaan selkeä menojen kasvun pieneneminen. Tiukkenevassa taloudellisessa tilanteessa yritetään vastata jo olemassa oleviin haasteisiin ja silti samalla pitäisi panostaa raskaita ja kalliita toimenpiteitä vaativien ongelmien ennaltaehkäisyyn, jotta tulevaisuudessa asiat olisivat sekä inhimillisesti että taloudellisesti paremmin. Perusturvatoimessa ja terveydenhuol- 16

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 166 HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 213 Tarkastuslautakunta 2.5.214 Sisällysluettelo KESKEISIMMÄT HAVAINNOT... 2 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 6 EDELLISTEN VUOSIEN ARVIOINTIKERTOMUKSIEN KESKEISTEN ASIOIDEN

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2013 SISÄLLYS Arviointikertomus 2013... 1 1. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus... 3 2. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Kajaanin kaupunki Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Tarkastuslautakunta 27.5.2014 II Sisältö TIIVISTELMÄ... III 1 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Antti Kärkkäinen, tarkastuspäällikkö Anitta Vilkko, puheenjohtaja

Lisätiedot

Arviointikertomus 2008

Arviointikertomus 2008 Arviointikertomus 2008 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 27.5.2009 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2008 SISÄLLYS 1. Tarkastuslautakunnan toiminta...3 2. Arviointikriteerit...4

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2013 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio 31.12.2013... 7 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus...

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Kansikuva: Kasurilan asuinalueesta Yaran kaivoksiin Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut, 2014 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 TALOUSARVION YLEINEN OSA...7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia...

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

SISÄLLYS. Tilinpäätös 2013

SISÄLLYS. Tilinpäätös 2013 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 4 1.3 Luottamushenkilöorganisaatio...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2007. Kuva Ilmari Mattila. Valometsä yöllä.

TILINPÄÄTÖS 2007. Kuva Ilmari Mattila. Valometsä yöllä. TILINPÄÄTÖS 2007 Kuva Ilmari Mattila Valometsä yöllä. Sisällyslyettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1. Kaupungin hallinto... 3 Yleistietoja Kankaanpään kaupungista... 3 Toimielinorganisaatio... 3 2.

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

Analyysi Porvoon kaupungin taloudesta ja palveluista

Analyysi Porvoon kaupungin taloudesta ja palveluista Analyysi Porvoon kaupungin taloudesta ja palveluista Syyskuu 2009 Petri Virtanen, Pentti Meklin, Sara Lamminmäki 30.9.2009 Net Effect Oy www.neteffect.fi Sisällysluettelo 1. Selvityksen tausta... 3 2.

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Rutakon raitin kehittämissuunnitelmat käynnistettiin vuonna 2014. Khall 30.3.2015 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 1 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja Hailuodon kunta HAILUOTO Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 Kannen kuva: 15.3.2015 M. Parrila 3 Hailuodon kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Käsittely Kunnanhallitus 30.3.2015 53 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 URJALAN KUNTA Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013 Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 Sisällys 1. PERUSTIETOA URJALASTA... 1 2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS... 4 3.1

Lisätiedot