Tilinpäätös. Tilinpäätös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013"

Transkriptio

1 Tilinpäätös Tilinpäätös Tuloste verkkovuosikertomuksesta

2 Sisältö Tilinpäätös Johtokunnan toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut liitetiedot Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset Tilintarkastuskertomus Hallintoneuvoston lausunto

3 Tilinpäätös Johtokunnan toimintakertomus Tehtävä ja strategia Teollisen yhteistyön rahasto Oy (FINNFUND), on valtioenemmistöinen erityisrahoitusyhtiö, joka kuuluu ulkoasiainministeriön hallinnonalaan toteuttaen kehityspoliittista erityistehtävää. Yhtiön tarkoituksena on edistää kohdemaidensa taloudellista ja sosiaalista kehitystä rahoittamalla yksityisen sektorin hankkeita, joihin liittyy suomalainen intressi. Finnfund on kaupallista rahoitusta täydentävä riskirahoittaja, joka toimii itsekannattavasti. Finnfund kohdistaa pääosan rahoituksestaan matalatuloisiin ja alemman keskitulotason kehitysmaihin, rakentaa siltoja suomalaisen osaamisen ja kehitysmaiden tarpeiden välille ja panostaa katalysoimiensa kehitysvaikutusten kasvattamiseen. Vuonna 2014 Finnfund painotti tasapainoista kasvua ja riskien hallintaa. Tilanteessa, jossa pitkäaikaisten pääomasijoitusten määrä suhteessa yhtiön varoihin oli tehtyjen päätösten myötä kasvamassa, hankevalmistelun painopistettä siirrettiin lainamuotoisen ja nopeammin kiertävän rahoituksen suuntaan. Aktiivista osallistumista vaativien sijoitusten rinnalle haettiin hankkeita, jotka hajauttaisivat riskejä ja parantaisivat kustannustehokkuutta rahoittajien välisen yhteistyön kautta. Riippumatta siitä, millaisessa roolissa Finnfund hankkeissaan on, perusedellytyksenä on aina sijoitusten myönteinen vaikutus kohdemaiden kehitykseen. Rahoitus- ja investointitoiminta Finnfundin rahoitustoiminnan volyymi kasvoi edelleen vuotta aikaisemmasta. Myös yhteistyö suomalaisten yritysten kanssa tiivistyi ja suomalaisia nähtiin teknologiatoimittajina tai yhteistyökumppaneina entistä useammassa hankkeessa. Suuri osa Finnfundin rahoituksesta kohdistui kehitysvaikutuksiltaan erinomaisiin, myönteisesti ilmastonmuutoksen torjuntaan vaikuttaviin hankkeisiin erityisesti uusiutuvan energian toimialalla ja metsäsektorilla. 1 Teollisen yhteistyön rahasto Oy (FINNFUND) Vuosikertomus 2014

4 Vuonna 2014 uusia rahoituspäätöksiä tehtiin 23 kappaletta liittyen yhteensä 25 hankkeeseen (20 kappaletta vuonna 2013), euromääräisesti yhteensä 115 miljoonaa euroa (90 miljoonaa euroa). Sekä päätösten kappalemäärä että niiden keskikoko kasvoivat edellisestä vuodesta. Euromääräisesti tarkasteltuna kasvua edellisvuodesta voidaan pitää tuntuvana. Vuonna 2014 tehtyjen rahoituspäätösten kohdentuminen eri tulotasoluokkiin on esitetty alla olevassa taulukossa. Tulotaso kpl % milj. euroa % Vähiten kehittyneet maat ,9 36 Matalatuloiset maat 2 9 6,9 6 Alemman keskitulotason maat ,6 33 Ylemmän keskitulotason maat ,0 23 Venäjä Yhteensä ,4 100 Suurin osa tehdyistä rahoituspäätöksistä 16 (9) oli investointilainoja, joiden osuus päätösten euromäärästä nousi kolmeen neljännekseen. Tämä kehitys oli suunnitellun mukainen ja johtui siitä, että Finnfundin oman pääoman määrä on alkanut rajoittaa Finnfundin mahdollisuutta tehdä oman pääoman ehtoisia sijoituksia. Finnfundin riskienhallinnan periaatteiden mukaisesti oman pääoman ehtoiset sijoitukset on katettava Finnfundin omalla pääomalla. Päätökseen viedyistä hankkeista kappalemääräisesti lähes edellisvuoden määrä eli 8 kappaletta (9) oli osakepääomasijoituksia tai tätä lähellä olevaa välirahoitusta, mutta euromääräisesti tarkasteltuna näiden osuus oli vain 16 prosenttia, kun se edellisenä vuonna oli yli puolet kokonaismäärästä. Rahastosijoituspäätösten määrä väheni suunnitellusti edelleen ja niitä tehtiin vain yksi edellisvuoden kahden asemesta. Pääosa rahoituspäätöksistä sekä kappale- että euromääräisesti kohdistui Afrikkaan, jonne tehtiin 11 (7) rahoituspäätöstä, euromäärältään 49 prosenttia (60 prosenttia) kaikista päätöksistä. Toiseksi eniten päätöksiä, 7 kappaletta (9) kohdistui Aasiaan. Euromääräisestikin tarkasteltuna Aasian osuus jäi selvästi Afrikkaa alhaisemmaksi ja oli 16 prosenttia (20 prosenttia) päätösten kokonaiseuromäärästä. Yksittäisistä maista suosituin oli edellisen vuoden tavoin Kiina, johon kohdistui kolme (neljä) euromäärältään varsin pientä päätöstä. Jordaniaan kohdistui yksi päätös, joka poikkeuksellisesti kohdistui kolmeen eri hankkeeseen. 2 Teollisen yhteistyön rahasto Oy (FINNFUND) Vuosikertomus 2014

5 Maksatusten määrä kasvoi 73 miljoonaan euroon edellisen vuoden 34 miljoonasta eurosta ja oli Finnfundin tähänastisen historian suurin. Maksatukseen ehtikin edellisen vuoden hankkeiden lisäksi myös vuonna 2014 päätettyjä hankkeita. Maksatuksista 37 miljoonaa euroa (23 miljoonaa euroa) kohdistui matalan tulotason tai vähiten kehittyneisiin maihin, 16 miljoonaa euroa (7 miljoonaa euroa) alemman keskitulotason maihin, 13 miljoonaa euroa (2 miljoonaa euroa) ylemmän keskitulotason maihin ja 7 miljoonaa euroa (1,5 miljoonaa euroa) Venäjälle. Finnfund on aktiivisesti mukana vuonna 2004 perustetussa eurooppalaisten kehitysrahoittajien ja Euroopan investointipankin yhteisrahoitusyhtiö European Financing Partnersissa (EFP) sekä samojen toimijoiden ja ranskalaisen kehitysrahoittaja AfD:n vuonna 2011 perustamassa Interact Climate Change Facilityssä (ICCF). ICCF sijoittaa ilmastonmuutosta hillitseviin hankkeisiin, muun muassa uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuusprojekteihin. Vuonna 2014 tehtiin lisärahoituspäätös ICCF:ään. Tämä päätös oli ehdollinen yhtiön kotipaikan siirtämiselle pois Luxemburgista, joka ei tällä hetkellä täytä OECD:n verotuksen läpinäkyvyyteen liittyviä kriteerejä. Maksamattomien investointisitoumusten määrä vuoden 2014 lopussa oli 146 miljoonaa euroa (97 miljoonaa euroa). Tämän lisäksi oli 75 miljoonan euron edestä investointipäätöksiä, jotka eivät vielä olleet edenneet sopimusvaiheeseen (81 miljoonaa euroa). Kehittäminen ja painopisteet Mittavin vuoden 2014 kehittämisprojekti oli Finnfundin rahoituspolitiikan saattaminen kirjalliseen muotoon ja dokumentin hyväksyttäminen yhtiön johtokunnassa. Rahoituspolitiikkaan otettiin mukaan kaikki voimassa olevat erilliset ohjeistukset ja linjaukset ja lisäksi politiikkaan kirjattiin sellaisia vakiintuneita pelisääntöjä ja toimintatapoja, joita ei aiemmin ollut esitetty yhtenäisessä kirjallisessa muodossa. Pidemmän aikavälin suunnittelun helpottamiseksi rakennettiin Finnfundin taloudellinen malli, joka mahdollistaa salkun kehityksen ja yhtiön tulevan kannattavuuden simuloinnin lähtökohtaoletuksia helposti muuttamalla. Malli oli käytössä jo vuoden 2015 budjettioletuksia mietittäessä. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuuprosessi dokumentoitiin ensimmäistä kertaa ympäristökäsikirjaan, joka täydentää jo aiemmin olemassa ollutta rahoitusprosessin kuvausta. Yhteistyö muiden eurooppalaisten kehitysrahoittajien (EDFI European Development Finance Institutions) kanssa jatkui aiempien vuosien tapaan sekä konkreettisten hankkeiden että yhtenäisten ja yhtenäistyvien toimintamenetelmien kautta. Finnfundin toimitusjohtaja Jaakko Kangasniemi on kesästä 2014 alkaen toiminut kehitysrahoittajien eurooppalaisen yhdistyksen EDFIn puheenjohtajana. Yhtiö sai vuoden 2014 alussa käyttöönsä pitkään odotettuja lisätiloja samasta kiinteistöstä, missä se on toiminut vuodesta Teollisen yhteistyön rahasto Oy (FINNFUND) Vuosikertomus 2014

6 Vuonna 2014 yhtiön sisäistä hallintoa, erityisesti henkilöstöhallintoa, ryhdyttiin kehittämään voimakkaasti. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla toteutettiin johtamisen ja esimiestyön 360-arviointi, jonka tulosten perusteella on määrä toteuttaa jatkossa henkilöstön, esimiestyön ja johtamisen kehittämishankkeita. Koko henkilöstöä koskeva suorituksen johtamis- ja palkitsemisjärjestelmä uudistettiin. Uusi järjestelmä ja uudistetut toimintatavat otetaan käyttöön vuoden 2015 aikana. Finnpartnershipliikekumppanuusohjelma Finnfund hallinnoi kesäkuussa 2006 käynnistettyä ulkoasiainministeriön rahoittamaa Finnpartnership-liikekumppanuusohjelmaa. Ohjelman jatkuminen on vuonna 2015 toteutettavan kilpailutuksen varassa. Finnpartnership tarjoaa neuvontaa ja liikekumppanuustukea suomalaisyritysten ja muiden suomalaisten toimijoiden kehitysmaihin suuntautuvien, liiketaloudellisesti kannattavien hankkeiden suunnittelu-, kehitys- ja toteutusvaiheisiin, teknologian ja ratkaisujen pilottihankkeisiin sekä koulutukseen. Finnpartnershipin palveluihin kuuluu myös kehitysmaayrityksille suunnattu matchmaking-palvelu suomalaisten liikekumppanien löytämiseksi. Matchmakingpalvelua ovat käyttäneet myös suomalaiset yritykset, jotka etsivät liikekumppaneita kehitysmaista. Vuonna 2014 käsiteltiin 113 (121) liikekumppanuustukihakemusta. Myönteisiä tukipäätöksiä tehtiin 90 kappaletta (96). Myönnetty kokonaistuki oli 4,3 miljoonaa euroa (3,5 miljoonaa euroa). Liikekumppanuustukea maksettiin 54 (80) hankkeeseen yhteensä 1,0 miljoonaa euroa (1,3 miljoonaa euroa). Matchmaking-palveluun tuli vuonna 2014 yhteensä 222 (245) liiketoiminta-aloitetta kehitysmaayrityksiltä. Riskienhallinta Finnfundin johtokunta vahvistaa riskienhallinnan periaatteet ja siinä käytettävät välineet. Yhtiön toimiva johto vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta johtokunnan vahvistamien ohjeiden mukaisesti. Yhtiön varain- ja riskienhallintaa koskeva ohjeistus arvioitiin vuoden 2014 aikana, mutta erityisiä muutoksia riskienhallinnan periaatteisiin ei tehty. Yhtiön toiminta on lähtökohtaisesti tavanomaista riskialttiimpaa. Riskienhallinta muodostuu riskien tunnistamisesta, riskien kattamisesta ja raportoinnista yhtiön hallintoelimille. 4 Teollisen yhteistyön rahasto Oy (FINNFUND) Vuosikertomus 2014

7 Keskeinen hankeriskien arvioinnin ja seurannan väline on Finnfundin itse kehittämä hankkeiden riskiluokitusjärjestelmä, joka on ollut käytössä vuodesta Kaikki Finnfundin sijoitussalkussa olevat hankkeet riskiluokitetaan vähintään kerran vuodessa ja tarvittaessa useamminkin, jos riskitason arvioidaan muuttuneen. Ulkoasiainministeriö on päättänyt erityisriskirahoituksen käyttöön ottamisesta sijoitusriskin jakamiseksi Suomen valtion ja Finnfundin välillä. Erityisriskirahoitus perustuu valtioneuvostossa hyväksyttyyn tappionkorvaussitoumukseen, jonka nojalla valtio on sitoutunut korvaamaan Finnfundille enintään 60 prosenttia erityisriskirahoituksen piiriin sitoumuksen voimassaoloaikana otetuista hankkeista aiheutuvista luotto- ja sijoitustappioista. Tappionkorvaussitoumus ja ulkoasiainministeriön päätös ovat voimassa asti. Päätöksen hankkeen ottamisesta erityisriskirahoituksen piiriin tekee Finnfundin johtokunta. Erityisriskirahoituksen piiriin voidaan hyväksyä kehitysvaikutuksiltaan erityisen potentiaalisia hankkeita, jotka kohdistuvat matalan tai alemman keskitulotason maihin ja jotka muutoin olisivat liian riskialttiita Finnfundin rahoitettaviksi. Vuonna 2014 johtokunta päätti 3 (6) hankkeen ottamisesta erityisriskirahoituksen piiriin. Näiden sijoituspäätösten yhteenlaskettu arvo on 2,7 miljoonaa euroa (41,8 miljoonaa euroa). Valtion osuus vuonna 2014 tehtyjen päätösten sijoitusriskistä on 1,4 miljoonaa euroa (21,3 miljoonaa euroa), eli 53 prosenttia (51 prosenttia). Vuoden 2014 loppuun mennessä päätöksiä erityisriskirahoituksen piiriin kuuluvista hankkeista on tehty yhteensä 50,2 miljoonaa euron (47,5 miljoonan euron) edestä. Näihin liittyvästä riskistä valtion osuus on 25,1 miljoonaa euroa (23,7 miljoonaa euroa) eli 50 prosenttia (50 prosenttia). Tappionkorvaussitoumuksen enimmäismäärä on 50 miljoonaa euroa ja sen nojalla korvausta voidaan hakea enintään 5 miljoonaa euroa vuodessa. Korko- ja valuuttariskien osalta periaate on, että ne tunnistetaan ja niiltä suojaudutaan. Koska yhtiön sijoitukset suuntautuvat kehittyviin maihin ja ovat usein paikallisessa valuutassa, on valuuttakurssiriskin hallinta poikkeuksellisen haastavaa. Luotonantoon liittyvät korko- ja valuuttariskit pyritään kattamaan kokonaan ja koko sijoitusajaksi. Osakepääoma- ja rahastosijoituksiin liittyvien valuuttariskien hallitseminen on vaikeampaa. Yleisperiaatteena on, että tapauskohtaisesti katetaan sellaiset valuuttapositiot, jotka ovat varmoja tai vähintään todennäköisiä ja joiden suojaaminen on mahdollista saavutettavaan hyötyyn nähden kohtuullisin kustannuksin. Likviditeettiriskin hallitsemiseksi Finnfund ylläpitää ennustettuun maksatusvolyymiin nähden riittävää likviditeettiä. Finnfundilla on käytettävissään 50 miljoonan euron komittoitu luottolimiitti Nordea Pankissa, komittoimattomia luottolimiittejä muissa pohjoismaisissa pankeissa sekä vuonna 2010 perustettu 100 miljoonan euron yritystodistusohjelma. Nämä eivät olleet vuoden 2014 lopussa käytössä. 5 Teollisen yhteistyön rahasto Oy (FINNFUND) Vuosikertomus 2014

8 Luotonottoon liittyvää jälleenrahoitusriskiä hallitaan ylläpitämällä riittävän laajaa rahoittajaryhmää sekä monipuolista instrumenttivalikoimaa. Lisäksi tavoitteena on, että luotonotosta vähintään puolet on pitkäaikaista. Kertomusvuoden lopussa korollisten velkojen keskimääräinen jäljellä oleva laina-aika oli 3,5 vuotta. Yhtiö ylläpitää jatkuvia toimenpiteitä tietoturvariskien tunnistamiseksi, hallitsemiseksi ja torjumiseksi. Tulos ja tase Tulos vuodelta 2014 oli noin 2,4 miljoonaa euroa voitollinen (noin 2,7 miljoonaa euroa). Tulos jäi jonkin verran edellisvuotta alhaisemmaksi, mutta oli selvästi budjetoitua parempi. Toiminnallinen tulos on esitetty alla olevassa taulukossa. Rahoitustoiminnan kate muodostui 11,1 miljoonaksi euroksi (11,9 miljoonaa euroa) ja tulos ennen arvostuseriä, myyntejä ja veroja oli 4,3 miljoonaa euroa (5,7 miljoonaa euroa). Irtautumisia sijoituksista ei raportointikaudelle ajoittunut. Toimintakulut kasvoivat edellisestä vuodesta, mutta ne toteutuivat kuitenkin budjetoitua alhaisempina. Toiminnallinen tulos, 1000 euroa Muutos euroa Muutos % Rahoitustuotot ,6 Rahoituskulut ,7 Rahoitustoiminnan kate ,6 Liiketoiminnan muut tuotot ,5 Hallinto, poistot ja muut kulut ,0 Tulos ennen arvostuseriä, myyntejä ja veroja ,9 Arvostuserät ja myynnit ,3 Tuloverot ,7 Tulos ,9 Tuotot Osinkotuotot olivat 0,3 miljoonaa euroa (1,6 miljoonaa euroa). Osinkotuottojen voimakas lasku johtuu yhden merkittävän hankeyhtiön osingonmaksun loppumisesta kokonaan. Sijoituslainojen korkotuotot olivat 5,6 miljoonaa euroa (6,4 miljoonaa euroa) ja muut korkotuotot olivat 0,5 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa euroa). Yhteensä korkotuottoja kertyi 6,1 miljoonaa euroa (7,0 miljoonaa euroa). Muut korkotuotot muodostuvat 6 Teollisen yhteistyön rahasto Oy (FINNFUND) Vuosikertomus 2014

9 pääasiallisesti likvidivarojen korkotuotoista ja niiden kasvu johtuu likviditeetin määrän kasvusta. Muut tuotot pitkäaikaisista sijoituksista olivat yhteensä 5,1 miljoonaa euroa (3,8 miljoonaa euroa) ja ne muodostuivat rahastosijoitusten tuotoista. Sijoitusten myyntivoittoja ei kertomusvuonna tuloutunut, kuten ei edellisenäkään vuonna. Muut rahoitustuotot ilman kurssivoittoja olivat 1,4 miljoonaa euroa (1,3 miljoonaa euroa) ja ne muodostuivat pääasiassa järjestelypalkkioista, sitoumusmaksuista ja muista rahoituspalkkioista. Sijoitustoiminnan tuotot ennen veroja olivat yhteensä 12,8 miljoonaa euroa (13,6 miljoonaa euroa). Valuuttakurssivoitot olivat 11,0 miljoonaa euroa (5,0 miljoonaa euroa) ja -tappiot 11,0 miljoonaa euroa (5,0 miljoonaa euroa). Liiketoiminnan muut tuotot olivat 1,6 miljoonaa euroa (1,6 miljoonaa euroa) ja ne muodostuvat Finnpartnership-liikekumppanuusohjelman hallinnoinnista saaduista palkkioista ja muista palkkiotuotoista. Arvonalentumistappiokirjaukset Uusia yksilöllisiä arvonalentumistappiokirjauksia tehtiin 6,7 miljoonaa euroa (9,1 miljoonaa euroa), joka on noin 2,3 prosenttia sijoitusomaisuuden tasearvosta kertomusvuoden lopussa (3,6 prosenttia). Vuonna 2014 palautui aikaisemmin tehtyjä yksilöllisiä arvonalentumistappiokirjauksia 5,4 miljoonaa euroa (12,8 miljoonaa euroa). Arvonalennusten nettomääräinen tulosvaikutus oli noin 1,4 miljoonaa euroa negatiivinen (3,7 miljoonaa euroa positiivinen) Kulut Korkokulut olivat 0,7 miljoonaa euroa ja ne pysyivät jokseenkin edellisvuoden tasolla (0,8 miljoonaa euroa). Korkokulut kohdistuivat sekä dollarimääräiseen luotonottoon, jolla jälleenrahoitetaan Finnfundin dollarimääräisiä sijoituslainoja, että vuonna 2013 emittoituihin euromääräisiin yritystodistuksiin ja syksyllä 2013 liikkeeseen laskettuun joukkovelkakirjalainaan. Muut rahoituskulut olivat 0,8 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa), mihin sisältyy rahastosijoituksiin liittyviä hallinnointipalkkioita 0,6 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa). Nämä hallinnointipalkkiot kohdistuivat rahastoihin, joiden investointiperiodi on päättynyt. Sijoitus- ja myyntitappioita kirjattiin 0,6 miljoonaa euroa (6,6 miljoonaa euroa), mikä määrä kohdistuu aikaisemmin arvonalennuskirjattuihin eriin. 7 Teollisen yhteistyön rahasto Oy (FINNFUND) Vuosikertomus 2014

10 Toimintakulut olivat yhteensä 8,4 miljoonaa euroa (7,8 miljoonaa euroa). Kustannusten nousu muodostuu useista eristä, joista merkittävimmät ovat henkilöstöja toimitilakulujen kasvu sekä ulkopuolisten palveluiden käytön lisääntyminen. Tuloslaskelmaan merkityt verot, 0,04 miljoonaa euroa (0,03 miljoonaa euroa) muodostuvat sijoitusten kohdemaihin maksetuista leima- ja lähdeveroista. Tase Taseen loppusumma oli kertomusvuoden lopussa 317,2 miljoonaa euroa (311,0 miljoonaa euroa). Sijoitusomaisuuden tasearvo oli kertomusvuoden lopussa 294,0 miljoonaa euroa (250,0 miljoonaa euroa). Sijoitusomaisuus kasvoi noin 18 prosenttia. Sijoitusomaisuuden melko voimakas kasvu johtui siitä, että suuri osa vuoden 2013 jälkimmäisellä puoliskolla tehdyistä sijoituspäätöksistä ja -sitoumuksista eteni maksatusvaiheeseen kertomusvuoden aikana. Lainojen (mukaan lukien pääomalainat ja muut välimuotoinstrumentit) osuus oli 129,2 miljoonaa euroa (114,5 miljoonaa euroa) eli 44 prosenttia (46 prosenttia), osakepääomasijoitusten 86,8 miljoonaa euroa (64,4 miljoonaa euroa) eli 30 prosenttia (26 prosenttia) ja rahastosijoitusten 77,5 miljoonaa euroa (71 miljoonaa euroa) eli 26 prosenttia (28 prosenttia) sijoitusomaisuudesta. Likviditeetin määrä oli kertomusvuoden lopussa noin 19 miljoonaa euroa (55,1 miljoonaa euroa), mikä vastaa noin 66 prosentin laskua edellisen vuoden lopusta. Likviditeetin määrän lasku johtuu siitä, että vuonna 2013 liikkeeseen lasketun 50 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan varat on nyt saatu sijoitettua hankkeisiin. Likviditeetti on sijoitettu kotimaisiin rahamarkkinainstrumentteihin varain- ja riskienhallintaa koskevan ohjeistuksen mukaisesti. Tilikauden päättyessä yhtiön omat varat (osakepääoma ja vapaa oma pääoma) olivat yhteensä 235,7 miljoonaa euroa (215,3 miljoonaa euroa) eli 74 prosenttia taseen loppusummasta (69 prosenttia). Vuonna 2014 yhtiö toteutti yhden osakeannin. Osakeannissa vanhoille osakkaille tarjottiin merkittäväksi niiden omistusosuuksien suhteessa uusia osakkeita enintään kappaletta 170 euron osakekohtaiseen merkintähintaan. Osakkeiden merkintäaika oli Osakeannin seurauksena osakepääomaa korotettiin eurolla, josta Suomen valtion osuus oli euroa ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n osuus euroa. Päätöksen nojalla annettiin uutta osaketta. Finnvera Oyj ei merkinnyt sille tarjottuja uusia osakkeita. 8 Teollisen yhteistyön rahasto Oy (FINNFUND) Vuosikertomus 2014

11 Kertomusvuoden päättyessä yhtiön rekisteröity osakepääoma oli euroa jakaantuen osakkeeseen, joista Suomen valtio omisti osaketta (93 prosenttia), Finnvera Oyj osaketta (6,9 prosenttia) ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK osaketta (0,1 prosenttia). Yhtiön osakkeella ei ole nimellisarvoa. Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 170 euroa. Yhtiöllä on yksi osakelaji. Yhtiön osakkeista on aina vähintään 51 prosenttia oltava Suomen valtion välittömässä omistuksessa ja hallinnassa. Yhtiö ei jaa varojaan osinkona tai vapaan oman pääoman rahastosta eikä myöskään hanki tai lunasta omia osakkeitaan. Kertomusvuoden lopussa yhtiön pitkäaikaiset korolliset velat olivat 72,0 miljoonaa euroa (74,0 miljoonaa euroa) ja lyhytaikaiset 4,7 miljoonaa euroa (20,0 miljoonaa euroa), yhteensä 76,7 miljoonaa euroa (94,0 miljoonaa euroa). Pitkäaikaisiin korollisiin velkoihin sisältyy syksyllä 2013 liikkeeseen laskettu 50 miljoonaa euron joukkovelkakirjalaina. Muilta osin pitkäaikaiset korolliset velat ovat USD-määräisiä ja niillä jälleenrahoitetaan Finnfundin USD-määräistä luotonantoa. Pitkäaikaisten velkojen osuus kaikista rahoitusveloista kasvoi kertomusvuonna lyhytaikaisten velkojen takaisinmaksun myötä ja oli vuoden lopussa noin 93,9 prosenttia. Rahoitusvelkojen yhteismäärä laski noin 18 prosenttia edellisestä vuodesta. Takausvastuiden määrä oli vuoden 2014 lopussa 0 euroa (0,08 miljoonaa euroa). Tunnusluvut Rahoitustuotot yhteensä, miljoonaa euroa 23,5 18,5 20,0 Tulos, miljoonaa euroa 2,4 2,7 1,2 Oman pääoman tuotto, % 1,1 1,3 0,6 Omavaraisuusaste, % 74,3 69,2 64,8 Laskentakaavat: Oman pääoman tuotto = Tulos ennen satunnaisia eriä verot x 100 % Oma pääoma Omavaraisuusaste = Oma pääoma x 100 % Taseen loppusumma saadut ennakot 9 Teollisen yhteistyön rahasto Oy (FINNFUND) Vuosikertomus 2014

12 Hallinto ja henkilöstö Vuonna 2014 hallintoneuvosto kokoontui 5 kertaa, johtokunta 12 kertaa ja johtokunnan tarkastusvaliokunta 5 kertaa. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen 11 pykälässä mainitut asiat ja päätettiin yhtiön osakepääoman korottamisesta. Yhtiökokous valitsi hallintoneuvoston jäseniksi kaudelle varapuheenjohtaja Kalle Hyötysen, johtaja Seppo Kallion, kansanedustaja Riitta Myllerin ja kansanedustaja Anne-Mari Virolaisen. Yhtiökokous valitsi johtokunnan jäseniksi seuraavat henkilöt: Partner Ritva Laukkanen, puheenjohtaja Apulaisosastopäällikkö Kari Alanko, varapuheenjohtaja Rahoitusjohtaja Tuukka Andersén Ulkoasiainneuvos Pekka Hukka Erityisasiantuntija Tuuli Juurikkala Partner Pirita Mikkanen Rahoitusjohtaja Markus Pietikäinen Talousjohtaja Tuula Ylhäinen Johtokunnan jäsenillä ei ole varajäseniä. Johtokunnalla on tarkastusvaliokunta, jonka jäseniä ovat olleet alkaen: Rahoitusjohtaja Markus Pietikäinen, puheenjohtaja Rahoitusjohtaja Tuukka Andersén Erityisasiantuntija Tuuli Juurikkala Yhtiön tilintarkastajana on toiminut PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö, vastuunalaisena tilintarkastajana Juha Wahlroos, KHT. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut tohtori Jaakko Kangasniemi (Ph.D., Agricultural Economics). Yhtiön palveluksessa oli kertomusvuonna keskimäärin 51 henkilöä (49 henkilöä). Vuoden lopussa työsopimussuhteessa olevan henkilöstön määrä oli 54 (51), joista 52 (47) oli kokopäivätoimisia. Henkilöstöstä oli naisia 38 ja miehiä 16. Henkilökunnalle maksettujen palkkojen ja palkkioiden yhteismäärä vuosina ilmenee seuraavasta taulukosta Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin Tilikauden palkat ja palkkiot, 1000 euroa Teollisen yhteistyön rahasto Oy (FINNFUND) Vuosikertomus 2014

13 Tilinpäätökseen on tehty tilikaudella 2014 ansaittuja kannustinpalkkioita koskeva varaus, joka vastaa 7,1 prosenttia palkkakustannuksista (6,7 prosenttia). Kannustinpalkkion määrä riippuu osittain yhtiötasoisten ja toimintokohtaisten tavoitteiden saavuttamisesta ja osittain henkilökohtaisesta suorituksesta. Näkymät vuodelle 2015 Saamansa omistajaohjauksen mukaisesti Finnfund pyrkii vahvistamaan rahoituksensa myönteisiä kehitysvaikutuksia ja panostaa ensisijaisesti matalatuloisiin ja alemman keskitulotason kehitysmaihin. Aktiivista yhteistyötä suomalaisten yritysten kanssa lisätään, erityisesti näissä maissa. Yhtiö painottaa edelleen hankkeita, joissa ilmastonmuutosta hillitään, ympäristön tilaa parannetaan ja köyhien ihmisten elinoloja kohennetaan suomalaisen osaamisen avulla. Yhtiön omien varojen asettaman rajoituksen vuoksi pääomasijoituksia tehdään varovasti ja hankevalmistelun painopiste pysyy lainamuotoisissa sijoituksissa. Uusien sijoituspäätösten määrän arvioidaan toteutuvan vuoden 2014 tasolla ja sijoitusomaisuuden määrän jatkavan kasvuaan. Maksuvalmius pysynee vuonna 2015 hyvänä. Valtion talousarvio vuodelle 2015 sisältää 10 miljoonan euron määrärahan Finnfundin osakepääoman korottamiseksi vuonna Lisäksi maksuvalmiutta vahvistaa vuonna 2013 liikkeeseen laskettu joukkovelkakirjalaina. Finnfundin luotonoton ehtojen ennakoidaan säilyvän kohtuullisina. Ulkoasiainministeriön vuonna 2012 hyväksymä ja vuoden 2015 loppuun asti voimassa oleva erityisriskirahoitus parantaa Finnfundin mahdollisuuksia rahoittaa korkean riskin hankkeita, joilla onnistuessaan on merkittäviä kehitysvaikutuksia. Tulosnäkymät vuodelle 2015 ovat positiiviset. Tuloksen kannalta on ratkaisevan tärkeää, minkälaisia muutoksia sijoitusomaisuuden arvostuksessa tilikauden aikana tapahtuu sekä se, ajoittuuko vuodelle voitollisia irtautumisia hankkeista. Näiden ennakointi on yleensä vaikeaa, mutta yksi jo kertomusvuodelle ennakoitu ja viivästynyt merkittävä irtautuminen saataneen päätökseen kuluvan vuoden aikana. Tämän irtautumisen ja rahastosijoituksista odotettavissa olevien palautusten myötä tulosennuste on positiivinen. Finnpartnership-ohjelman hallinnointia jatketaan entiseen tapaan vuoden 2015 lopussa päättyvän sopimuskauden ajan. Johtokunnan esitys jakokelpoisten varojen käsittelystä Yhtiön voitto vuodelta 2014 on ,64 euroa. Johtokunta ehdottaa, että voitto siirretään voittovarojen tilille ja varataan käytettäväksi yhtiöjärjestyksen 2 pykälän edellyttämällä tavalla. 11 Teollisen yhteistyön rahasto Oy (FINNFUND) Vuosikertomus 2014

14 Tuloslaskelma EUR Liite Liiketoiminnan muut tuotot Henkilöstökulut 2 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKETAPPIO Rahoitustuotot Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot Rahoitustuotot yhteensä Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista Rahoituskulut Korkokulut ja muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja kulut VOITTO ENNEN VEROJA Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO Teollisen yhteistyön rahasto Oy (FINNFUND) Vuosikertomus 2014

15 Tase EUR Liite V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 9 Muut pitkävaikutteiset menot Koneet ja kalusto Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset 10 Osuudet omistusyhteysyrityksissä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset Sijoitukset yhteensä PYSYVÄT VASTAAVAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset Lyhytaikaiset Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset yhteensä Saamiset yhteensä Rahoitusarvopaperit 15 Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT V A S T A A V A A Teollisen yhteistyön rahasto Oy (FINNFUND) Vuosikertomus 2014

16 Liite V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA 16 Osakepääoma Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto OMA PÄÄOMA VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen 18 Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoituslaitoksilta Muut pitkäaikaiset velat Pitkäaikainen yhteensä Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen yhteensä VIERAS PÄÄOMA V A S T A T T A V A A Teollisen yhteistyön rahasto Oy (FINNFUND) Vuosikertomus 2014

17 Rahoituslaskelma EUR LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Saadut maksut liiketoiminnasta Tehdyt sijoitukset liiketoimintaan Saadut osingot liiketoiminnasta Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut korot liiketoiminnasta Saadut maksut liiketoiminnan muista tuotoista Maksut liiketoiminnan kuluista LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin Saadut maksut myydyistä hyödykkeistä 0 0 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Maksullinen osakeanti Lyhytaikaisten lainojen nostot 0 0 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) VALUUTTAKURSSIMUUTOKSET (D) RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C+D) lisäys (+) vähennys (-) RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA (1.1.) RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA (31.12.) Teollisen yhteistyön rahasto Oy (FINNFUND) Vuosikertomus 2014

18 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Sijoitukset Osakkeet ja rahastosijoitukset sekä lainasaamiset on tilinpäätöksessä arvostettu alkuperäiseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Arvostusperusteina käytetään riskiluokitusta sekä muita arvoon vaikuttavia tekijöitä. Sijoitusten arvoa seurataan jatkuvasti. Osa pääomalainoista on käytännössä oman pääoman ehtoisia sijoituksia, joille maksetaan tuottoa vain silloin, kun hankeyhtiön taloudellinen tilanne sen mahdollistaa. Tällaisten pääomalainojen korko tuloutetaan vain maksusta. Varovaisuuden periaatetta noudattaen vain maksusta tulouttamista sovelletaan myös osaan alaskirjattujen hankkeiden lainojen koroista. Arvonalentumiset ja niiden peruutukset esitetään tuloslaskelmassa kohdassa Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista. Rahastomanagerin arviota tekemiensä sijoitusten käyvästä arvosta verrataan sijoituksen tasearvoon Finnfundin taseessa vähennettynä maksetuilla hallinnointipalkkioilla. Kun rahaston investointiperiodi on päättynyt, näin laskettu sijoitusten tasearvo voi olla enintään 90 % managerin antamasta arvosta. Erityisriskirahoitus Erityisriskirahoituksen piirissä oleviksi kutsutaan hankkeita, joihin liittyviä tappioita sekä osake- ja osuussijoitusten menetyksiä ja arvonalenemisia valtio on antamansa ja saakka voimassa olevan tappiokorvaussitoumuksen perusteella sitoutunut korvaamaan Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle. Sitoumuksen piiriin ennen määräaikaa hyväksytyt hankkeet jatkavat sen piirissä myös tämän jälkeen. Jotta sijoitukset ja lainat voitaisiin lukea sitoumuksen piiriin, ne on erikseen hyväksyttävä yhtiön johtokunnassa. Erityisriskirahoituksen piiriin voidaan hyväksyä hankkeita, joiden riskiluokitus yhtiön riskiluokitusperiaatteiden mukaisesti on C, CC tai CCC. Vastaava valtion korvausosuus näihin hankkeisiin liittyvistä tappioista on 40 %, 50 % ja 60 %. Erityisriskirahoitettavissa hankkeissa osan sijoitusriskistä kantaa Finnfund ja osan valtio. Valtion osuus riskistä lasketaan prosenttiosuutena kulloinkin ulkona olevasta rahoituksen määrästä, joka lasketaan vähentämällä maksatusten määrästä mahdolliset palautukset. Erityisriskirahoitettuihin hankkeisiin kohdistuvien nettotappioiden valtion riskiosuuden mukainen laskennallinen saaminen valtiolta esitetään erikseen yhtiön tilinpäätöksessä. Valtio maksaa vastaavan korvauksen erikseen tehtävän hakemuksen perusteella. Valtion maksama korvaus voi olla enintään 5 miljoonaa euroa vuodessa. Rahoitusarvopaperit Rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. 16 Teollisen yhteistyön rahasto Oy (FINNFUND) Vuosikertomus 2014

19 Johdannaiset Johdannaiset sisältävät valuuttatermiinejä sekä koron- ja valuutanvaihtosopimuksen. Johdannaisten arvostamisessa käypään arvoon on käytetty pankkien arvostusraportteja. Johdannaisten arvostaminen käypään arvoon ja käyvän arvon muutos on kirjattu suoraan kuluksi tuloslaskelmaan. Johdannaisilla suojataan Teollisen yhteistyön rahasto Oy:n myöntämien sijoituslainojen pääomia. Valuuttamääräiset erät Ulkomaanrahamääräiset saamiset, velat ja vastuut on muutettu euromääräisiksi tilinpäätöspäivän kurssiin. Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Poistosuunnitelma: Muut pitkävaikutteiset menot 4-5 vuotta Koneet ja kalusto 3-5 vuotta Eläkkeet Yhtiön henkilökunnan eläketurva on järjestetty ulkopuolisessa eläkevakuutusyhtiössä. Eläkemenot kirjataan kuluksi kertymisvuonna. Toimitusjohtajan eläkevastuu katetaan osin olemassa olevalla ryhmäeläkevakuutuksella ja osin yhtiön taseeseen vuosittain tehtävällä varauksella. Vuotuinen maksutaso on 26,51 % toimitusjohtajan bruttovuosiansiosta. 17 Teollisen yhteistyön rahasto Oy (FINNFUND) Vuosikertomus 2014

20 Tuloslaskelman liitetiedot EUR Liiketoiminnan muut tuotot Tuotot omistusyhteysyrityksiltä Palkkiot Muut tuotot Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä Toimihenkilöitä Palkat ja palkkiot Toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa Johtokunta ja hallintoneuvosto Johtokunta Puheenjohtajan kuukausipalkkio Varapuheenjohtajana kuukausipalkkio 700 Jäsenten kuukausipalkkiot 600 Johtokunnan ja tarkastusvaliokunnan kokouspalkkiot 300 Hallintoneuvosto Puheenjohtajan kokouspalkkio 800 Varapuheenjohtajan kokouspalkkio 600 Jäsenten kokouspalkkiot 500 Toimitusjohtajalla on oikeus siirtyä eläkkeelle 63 vuotta täytettyään. Eläkeikä perustuu vuonna 2012 uudistettuun johtajasopimukseen. 4 Poistot Muut pitkävaikutteiset menot Koneet ja kalusto Liiketoiminnan muut kulut Vapaaehtoiset henkilöstökulut Toimitilat Tietohallinto Matkat ja neuvottelut Edustus, PR ja tiedotus Ulkopuoliset palvelut Muut kulut Teollisen yhteistyön rahasto Oy (FINNFUND) Vuosikertomus 2014

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS SISÄLTÖ VUOSI 2012 LYHYESTI 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 KULUTTAJILLE, JOTKA KULKEVAT OMIA POLKUJAAN 4 TILINPÄÄTÖS 6 HALLINTO JA HALLINTAPERIAATTEET 23 TILINTARKASTUSKERTOMUS 25 HALLITUS 24 JOHTORYHMÄ

Lisätiedot

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25 T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 2 OSUUSKUNNAN KOKOUS Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään perjantaina 31. päivänä toukokuuta 2013 Raahen Kauppaporvarin Raahesalissa os. Kirkkokatu 28, Raahe.

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY OY 1 2 4 6 7 8 10 Hallituksen toimintakertomus 14 Tulos, tase ja rahoituslaskelma 20 Liitetiedot 34 35 T I LI NPÄ ÄTÖS Sisällys Olemme suomalainen energia yhtiö, joka haastaa totutut toimintatavat. Etenemme

Lisätiedot

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ VUOSI 2013 LYHYESTI 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 ASIAKASREFERENSSEJÄ 3 TILINPÄÄTÖS 11 HALLINTO JA HALLINTAPERIAATTEET 27 TILINTARKASTUSKERTOMUS 29 HALLITUS 30 JOHTORYHMÄ 32 II

Lisätiedot

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Vuosikertomus. Käännös virallisesta ruotsinkielisestä vuosikertomuksesta

Vuosikertomus. Käännös virallisesta ruotsinkielisestä vuosikertomuksesta Vuosikertomus 2010 Käännös virallisesta ruotsinkielisestä vuosikertomuksesta Pohjoismainen siirtoverkko Energia Myynti Suomi Oy Vuosikertomus 2010 Sivu 2 Sisältö Yritystiedot...4 Hallituksen puheenjohtajan

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Toimintaympäristö ja liiketoiminnan kehitys vuonna 2012... 3 Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma.

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma. Vuosikertomus 2003 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Taseen ulkopuoliset sitoumukset Liitetiedot Tunnusluvut Tilikauden tulos ja

Lisätiedot

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12.

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12. TAS E KI RJA 31.12.2013 Y-tunnus: 0732765-5 70210 KUOPIO LIITE 1 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 elo Canelco Capital Oy ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY clo Canelco Capital Oy 70210 KUOPIO Y-tunnus:

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja Tilinpäätös

Hallituksen toimintakertomus ja Tilinpäätös Vuosikertomus Hallituksen toimintakertomus ja Tilinpäätös 02 18 57 Hallituksen toimintakertomus Luottokunnan tase Tilintarkastuskertomus 15 20 57 Konsernitase Luottokunnan tuloslaskelma Hallintoneuvoston

Lisätiedot

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate-

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Vuosikertomus 1999 Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Perlos riaaliteknologian hallintaan. Perlos on maailman johtavia tarkkuutta vaativien

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIRAHOITUSLASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIRAHOITUSLASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA SISÄLTÖ 3 4 9 10 12 13 14 16 17 26 28 33 34 35 36 39 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIRAHOITUSLASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA EMOYHTIÖN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA.

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 2013 VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Yrityshallinto 7 Organisaatio 8 Henkilöstö ja koulutus

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2014

VUOSI- KERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2014... 3 KONSERNIN TULOSLASKELMA... 11 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA... 12 KONSERNIN TASE... 13 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA... 14 LASKELMA

Lisätiedot

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista.

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista. Oy Kotojärvi Golf Ab TOI MITUSJOHTAJAN KATSAUS Kimmo Pennanen 27.7.2015 TOIMINTAVUOSI 2014 Taustaksi Olen aloittanut toimitusjohtajana helmikuussa 2015 enkä ole näin ollen osallistunut vuode n 2OL4 operaatioihin.

Lisätiedot

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì NEXIAOY KHT-yhteisö/ CGR-samfund TI LI NTAR KASTUSKERTOM US Oy Kotojärvi Golf Ab:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Oy Kotojärvi Golf Ab:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta

Lisätiedot

1 (58) Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö

1 (58) Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö 1 (58) Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö TASEKIRJA 31.12.2012 2 (58) JA EMOYHTIÖ TASEKIRJA 31.12.2012 Sisältö sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Soprano Oyj konserni tilinpäätös (IFRS) 8 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1 Tilinpäätös 2009 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut... 5 Tunnuslukujen laskentakaavat... 6 Konsernin

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot