Kouvolan kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Lauri Lamminmäki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouvolan kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017. 10.12.2013 Lauri Lamminmäki"

Transkriptio

1 Kouvolan kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma

2 Yleinen taloudellinen tilanne Historiallisesti katsottuna talouskasvu on erittäin vaimeaa Alhainen talouden kasvupotentiaali Rakennemuutoksen aiheuttama olemassa olevan tuotantokapasiteetin tuhoutuminen Vähäiset uudet investoinnnit Kokonaistuotannon aleneminen johtaa julkisen talouden pysymiseen alijäämäisenä lähivuosina Julkinen velka kasvaa ja velkasuhde tulee ylittämään vuonna prosentin rajan Julkiset menot nousevat suhteessa kokonaistuotantoon korkeammaksi kuin kertaakaan yli 15 vuoteen Työttömyysasteen ennustetaan pysyvän lähes ennallaan vuonna 2014 Työttömyyskehitystä ennakoivat tekijät osoittavat edelleen heikkenevän tilanteen suuntaan, työvoimatutkimuksen mukaisen työttömyyden oletetaan jatkavan kuluvan vuoden loppupuolella kasvuaan huolimatta toisen vuosineljänneksen pienestä paranemisesta. Lähde: VM,

3 Kouvolan toimintaympäristö Valtion tekemät päätökset ovat heikentäneet merkittävästi kuntien taloutta Valtionosuusleikkaukset sekä uudet velvoitteet Tehtyjen päätösten johdosta Kouvolalta jää valtionosuuksia saamatta 111 milj. euroa v Työttömyysasteen ennustetaan kasvavan vuonna 2014 (TEM) Työttömien osuus työvoimasta Kouvolassa korkeampi (12,5 %) kuin maassa keskimäärin (10,9 %) Teollisuuden rakennemuutoksest suorat ja välilliset työpaikkamenetykset vuodesta 2004 vuoteen 2012 yli 4000 työpaikkaa Tilastokeskuksen ennusteiden mukaan Kouvolan asukasmäärä vähenee, mutta yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa Väestötappio vuodesta 2005 lähtien noin 375 hlöä/vuosi 3

4 Kaupunkistrategia Vahvuudet ja mahdollisuudet Kouvola on vahva peruskunta Kouvolan elinvoimainen kehittämisen kivijalka on sijainti Maaseutu on Kouvolan voimavara Strategiset päämäärät Tasapainoinen talous Elinvoimainen kaupunki Asiakaslähtöinen toiminta Laadukas ympäristö 4

5 Hallitusohjelman, kehysriihien ja vaikutus Kouvolan kaupungin peruspalvelujen valtionosuuteen, milj. euroa Vaikutus yht./vuosi -10,5-12,5-19,25-22,25-22,85-23,65 Tehdyt päätökset alentavat valtionosuuksien vuositasoa hallituskaudella (v. 2015) 22,25 milj. euroa eli noin 15 % Hallitusohjelma Kehysriihi 3/2012 Kehysriihi 3/2013 Vuosille kohdistuneiden leikkausten johdosta Kouvolalta jää valtionosuuksia saamatta 111 milj. euroa

6 Henkilöstömäärä

7 Kouvolan talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Talousarvioesitys perustuu nykyisiin veroprosentteihin Vuoden 2014 talousarvioesitys on 15,5 milj. euroa alijäämäinen, mutta suunnitelmakauden raamin mukaan v päästään vuositasolla ylijäämäiseen tulokseen ja v kertyneet alijäämät saadaan katettua 2014 vuosikate kattaa 28,1 prosenttia poistoista ja investoinnit katetaan pääosin lainoituksella. Arvioitu lainamäärä vuoden 2014 lopussa on 2650 euroa/asukas, joka jää vielä kuntien keskimääräisen tason alapuolelle Toimintakate kasvaa ainoastaan 1,5 % vuoden 2013 muutettuun talousarvioon nähden, mutta on huomoitava muutetun talousarvion 2013 sisältämät lomautuksien henkilöstömenosäästöt Talousarvion laadinnan yhteydessä on laadittu talouden tasapainottamisohjelmat, joiden vaikutukset sisältyvät kaupunginjohtajan talousarvio- ja suunnitelmaesitykseen Suunnitellut toimenpiteet eivät riitä tasapainottamaan taloutta kestävälle pohjalle, vaan tasapainottamisohjelman päivitys jatkuu v

8 Julkinen rahoitus, valtionosuudet ja verotulot Verotulot verotulolajeittain sekä valtionosuudet, 1000 eur Toteutumat Arvioidut MTA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Kunna n tul overo Muutos% 0,1 % 5,6 % 1,7 % 3,3 % 0,0 % 2,8 % 4,1 % 3,5 % Kiinteistövero Muutos% 14,7 % 20,0 % 9,8 % 6,5 % 7,9 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Yhtei s överon tuotto Muutos% 19,6 % 10,2 % -23,3 % -1,1 % 11,3 % 0,6 % -10,7 % 3,3 % Verotulot yhteensä Muutos% 1,9 % 6,8 % 0,7 % 3,4 % 1,1 % 2,5 % 3,0 % 3,3 % Valtionosuudet Muutos% 4,8 % 2,4 % 6,3 % 2,4 % 0,6 % 0,9 % 1,2 % 2,8 % Julkinen rahoitus yht Muutos% 2,8 % 5,3 % 2,5 % 3,0 % 0,9 % 2,0 % 2,4 % 3,1 % 8

9 Tuloslaskelma ja tunnusluvut Kaupunki sis. liikelaitokset Tuloslaskelma 1000 e TP 2012 MTA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Toimintakate Verotul ot Va l tionos uudet Rahoitustulot ja -menot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Tilinpäätöserät Tilikauden yli/alijäämä Kertynyt yli-/alijäämä Veropros entti 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Toi mi ntaka tteen muutos % 7,4 1,4 1,5-2,5 0,8 0,8 Toi mi ntamenojen ka s vu % 5,7-0,1 1,0-0,7 1,0 1,0 Toi mi ntatul ot/toi mi ntamenot, % 16,6 15,6 15,2 17,1 17,3 17,4 Vuos i ka te, % poi s toi s ta -1,0 42,5 28,1 119,1 153,0 207,0 Vuosikate, euroa/asukas Asukasmäärä vuoden lopussa Huom. Muutettu TA 2013 sisältää lomautuksista johtuvat henkilöstömenosäästöarviot. 9

10 Julkisen rahoituksen ja toimintakatteen kehitys Toimintakatteen kasvuprosentit ovat olleet huomattavasti suuremmat kuin julkisen rahoituksen kasvu. Kaupungin tulopohjan ollessa riippuvainen julkisesta rahoituksesta, on taloudellinen epätasapaino syntynyt. 10

11 Vuosikate ja investoinnit Vuosikatteen tulisi riittää kattamaan poistot. Tulorahoitus on ylijäämäinen, jos vuosikate ylittää poistot, ja alijäämäinen, kun vuosikate alittaa poistot. Ainoastaan v Kouvolassa vuosikate ylittänyt poistot. Talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti vuodesta 2015 lähtien vuosikate tulee ylittämään poistot ja tulorahoitus tulee olemaan ylijäämäinen. 11

12 Rahoitusasema ja lainamäärä Lainat MTA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 euroa/asukas Lainakannan kasvu pyritään pysäyttämään vuosikatteen kasvulla sekä investointitason vuosittaisella alentamisella. Lainakannan kasvu vuodesta 2013 vuoteen 2014 on 32 miljoonaa euroa. 12

13 Kouvolan kaupungin (sis. liikelaitokset) tulojen ja menojen jakautuminen talousarviossa 2014 Tuloslaskelman tulot, 1000 euroa Tuloslaskelman menot ja poistot, 1000 euroa 13

14 Toimintakate toimialoittain TA 2014, 1000 euroa Hyvinvointipalvelut Kasvun, opp. sekä lapsip. tukeminen Aikuisväestön toimintaed. vahv Ikääntyneiden toimintak. tukem Kaupunkikehitys Kake hallinto -233 Elinvoiman vahvistaminen Elinymp. kehittäminen Konsernipalvelut Palo- ja pelastustoimen yhteistoim.osuus

15 Investointiesitykset , investointikehys Kouvolan kaupunki Investoinnit 1000 e TP 2012 TA 2013 MUUTETTU TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Sijoitukset Investointimenot yhteensä Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynti Investointitulot yhteensä Nettoinvestoinnit yhteensä

16 Suurimmat investoinnit 2014 Rakennusinvestoinnit (Tilaliikelaitos) KSAO Tornionmäen kampus 2,1 milj. euroa (2015 2,85 milj. euroa) KSAO Utinkatu 85, metalliosasto 1,5 milj. euroa Kaupunginmuseon näyttelytila 0,5 milj. euroa Valkealan päiväkoti 0,4 milj. euroa (leasing) Lastensuojeluyksikkö ja perusopetuksen päivätoimintayksikkö 0,5 milj. euroa Keskustan päiväkodin peruskorjaus 0,7 milj. euroa Korian päiväkoti 1,5 milj. euroa Mansikka-ahon koulu 4,2 milj. euroa Ratamon suunnittelu 1 milj. euroa Kotiutusyksikkö Lauttarannan peruskorjaus 1,7 milj. euroa 16

17 Suurimmat investoinnit 2014 Kouvolan Vesi Ravikylän I-vaiheen jatkaminen 0,5 milj. euroa Valtakatu, Kuusankoski 0,5 milj. euroa Väkkärä, loppuosa vuodelta ,5 milj. euroa vedenhankinnan varmistaminen/ottamot siirtolinjat 2,9 milj. euroa RO-koneikon laajennus 0,7 milj. euroa Kaupunkikehitys Kadut, tiet ja kevytliikenne 2,9 milj. euroa Elinkeinopoliittiset investoinnit 2,3 milj. euroa (mm. Ksnk keskusta, Vesipuiston kunnallistekniikka) Ulkovalaistus 2,1 milj. euroa (rahoitusosuus 0,4 milj. euroa) Tuohikotti-Kääpälä 1,1 milj. euroa (rahoitusosuus 0,64 milj. euroa) 17

18 Rahoituslaskelma Kouvolan kaupunki sis. liikelaitokset Rahoituslaskelma 1000 e TP 2012 TA 2013 Muutettu TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investointimenot yhteensä Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynti Investointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Vaikutus maksuvalmiuteen Rahavarat Rahavarat Uusi tunnusluku, jonka kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, milj. euroa Lainakanta Lainakanta e/as Lainanhoitokate 0,1 0,4 0,4 0,3 1,0 1,3 1,8 Asukasluku vuoden lopussa

19 Talouden tasapainottamisohjelma Kumulatiivinen alijäämä vuosittaisella 2 % toimintakatteen kasvulla ilman talouden tasapainottamistoimenpiteitä tulee kasvamaan 85 miljoonaan euroon vuoteen 2017 mennessä. Talouden tasapainottamisohjelman avulla kumulatiivinen alijäämä pienenee vuosittain ja vuonna 2017 päästään kumulatiiviseen ylijäämään. Suunnitellut toimenpiteet eivät ole vielä riittäviä, vaan tasapainottamisohjelman päivitys jatkuu 19

20 Talouden tasapainottamisohjelma Kouvolan kaupunki Koonti toimialoittain Kons ernipalvelut Kaupunkikehitys Hyvinvointipalvelut Peruskaupunki yhteensä Toimenpideohjelma talouden tasapainottamiseksi Taloudellinen nettovaikutus euroa/vuosi Liikelaitokset Kouvolan Ves i Tilaliikelaitos Tekninen tuotanto Liikelaitokset yhteensä Kaupunki yhteensä

21 Tasapainottamisohjelman merkittävimmät toimenpiteet toimialoittain Konsernipalvelut Yhteispalvelupisteiden vähentäminen 0,2 milj. euroa (2015) Henkilöstömäärän vähennys 0,25 milj. (2014), 0,15 milj. (2015), 0,04 milj. (2016) euroa Pysäköintivirhemaksun korotus 0,08 milj. (2014), 0,04 milj. (2015) euroa Asiantuntijapalveluiden vähentäminen 0,18 milj. euroa (2014) Tietohallinnon koko kaupungin kattavat toimenpiteet 0,035 milj. (2014), 0,19 milj. (2015), 0,12 milj. (2016), 0,125 milj. (2017) milj. euroa 21

22 Tasapainottamisohjelman merkittävimmät toimenpiteet toimialoittain Hyvinvointipalvelut Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen Päiväh. toimintayksiköiden suurentaminen 0,12 milj. (2014), 0,2 milj. (2015), 0,19 milj. (2016), 0,19 milj. (2017) euroa Perhepuistojen sulkeminen 0,24 milj. euroa (2016) Pienten neuvoloiden sulkeminen 0,1 milj. euroa (2015) 5-vuotiaiden päivähoidon kerhotoiminnan muutokset 0,15 milj. euroa (2015) Perheneuvoloiden yhdistäminen 0,1 milj. euroa (2017) Kouluverkkopäätöksen täytäntöönpano 0,55 milj. (2014), 0,6 milj. (2015) euroa Koulunkäynninohjaajien kesälomautukset 0,12 milj. euroa (2014) Tuntikehyksen leikkaukset 0,15 milj. (2014), 0,05 milj./vuosi ( ) euroa Koulukuljetusoikeuden muutokset 0,2 milj. euroa (2016) Palveluverkkomuutos 0,18 milj. (2015), 0,37 milj. (2016) euroa Oman lastensuojelulain mukaisen yksikön perustaminen 0,2 milj. euroa (2014) Päivälukioiden tuntikehyksen supistaminen minimiin 0,1 milj. (2014), 0,1 milj. (2015), 0,08 milj. (2016), 0,06 milj. (2017) euroa KSAO:n opetustoiminnan muutokset, Keltakangas 0,25 milj. (2014), 0,36 milj. (2015) euroa KSAO:n Tornionmäen kampus 0,1 milj. (2015), 0,2 milj./vuosi ( ) euroa Lukioverkkopäätöksen täytäntöönpano 0,1 milj. (2015), 0,05 milj. (2016) euroa 22

23 Tasapainottamisohjelman merkittävimmät toimenpiteet toimialoittain Hyvinvointipalvelut Aikuisväestön palvelut Palveluverkkotarkastelut, kirjasto, liikunta 0,4 milj. (2014) euroa, 0,3 milj. (2015) euroa Terveydenhuollon palveluverkon tarkentaminen 0,2 milj. (2014), 0,4 milj. (2017) euroa Palvelujen kehittäminen ja sähköiset palvelut sos. ja terv.huollossa 0,2 milj. (2014), 0,1 milj./vuosi ( ) euroa Sairaansijojen vähentäminen 0,3 milj. (2014), 0,15 milj. (2015), 0,4 milj. (2016), 0,3 milj. (2017) euroa Ikääntyneiden toimintakyvyn tukeminen Henkilöstömenojen vähentäminen 0,2 milj. euroa (2014) Palveluverkkomuutos 0,27 milj. euroa (2014) Työllistettyjen/työllistämistukien vähentäminen 0,39 milj. euroa (2014) Menotilien tarkennukset 0,6 milj. euroa (2014) Puitesopimuksien vähentäminen, 12 paikkaa 0,35 milj. euroa(2014) Ateriapalvelun toiminnalliset muutokset 0,1 milj. euroa/vuosi ( ) 23

24 Tasapainottamisohjelman merkittävimmät toimenpiteet toimialoittain Kaupunkikehitys Elinympäristön kehittäminen ja elinvoiman vahvistaminen Henkilöstömäärien vähennykset 0,26 milj. (2014), 0,3 milj. (2015), 0,35 milj. (2016) euroa Jalkakäytävien hoidon siirtäminen yksityisille 0,2 milj. euroa (2015) Kunnallistekniikan hoitotason alentaminen 0,125 milj. (2014), 0,15 milj. (2015), 0,15 milj. (2016), 0,05 milj. (2017) euroa Katuvalosähkön energiasäästö 0,19 milj. (2014), 0,05 milj. (2015), 0,15 milj. (2016), 0,15 milj. (2017) euroa Maaseutupalvelujen vesihuollon rahoituksen väheneminen 0,1 milj. (2015), 0,3 milj. (2016), 0,3 milj. (2017) euroa Avustusten ja muiden yhteistoimintaosuuksien vähentäminen 0,13 milj. euroa (2014) Hankerahoituksen supistaminen 0,067 milj. euroa (2014) 24

25 Tasapainottamisohjelman merkittävimmät toimenpiteet toimialoittain Liikelaitokset Teknisen tuotannon liikelaitos Eläkepoistuman hyödyntäminen ja määräaik. vähentäminen 1,2 milj. (2014) 0,7 milj. (2015), 0,5 milj. (2016), 0,7 milj. (2017) euroa Tukikohtien vähentäminen 0,1 milj. (2014), 0,07 milj. (2015), 0,08 milj. (2016) euroa Pääterveysaseman ruokakuljetuksista luopuminen 0,075 milj. euroa (2014) Tilaliikelaitos Rakennusten ja asunto-osakkeiden myyntitulot 0,5 milj. euroa/vuosi ( ) Energian säästötoimenpiteet 0,2 milj. (2015), 0,3 milj. euroa/vuosi ( ) Rakennusten ylläpitokust. pienentäminen ja toiminnan tehostaminen 0,15 milj. (2014), 0,2 milj. (2015), 0,5 milj./vuosi ( ) euroa 25

26 Kriisikuntakriteerit Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 9 :ssä tarkoitetut raja-arvot alittuvat, jos kunnan tilinpäätöksen mukainen taseen kertynyt alijäämä asukasta kohti oli viimeisessä selvityksen käynnistämistä edeltäneessä hyväksytyssä tilinpäätöksessä vähintään euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa. Raja-arvot alittuvat myös jos edellä 1 momentissa tarkoitettujen kunnan tilinpäätösten mukaan kunnan taloudessa täyttyvät kaikki seuraavat edellytykset: kunnan vuosikate on ilman kuntien valtionosuuslain (1147/1996) 13 :n mukaan myönnettyä harkinnanvaraista rahoitusavustusta negatiivinen; kunnan tuloveroprosentti on vähintään 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti; asukasta kohti laskettu kunnan lainamäärä ylittää kaikkien kuntien keskimääräisen lainamäärän vähintään 50 prosentilla; kunnan taseessa on kertynyttä alijäämää; Kunnan omavaraisuusaste on alle 50 prosenttia; sekä kunnan suhteellinen velkaantuneisuus on vähintään 50 prosenttia. Kriisikuntakriteerien toteutuminen Kouvolan osalta TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TPE 2013 TA 2014 Kertynyt yli-/alijäämä, euroa/asukas Vuosikate, tuhat euroa Tuloveroprosentti 19,00 19,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti (1 18,59 18,97 19,16 19,25 19,38 19,74 erotus, %-yksikköä 0,41 0,03 0,84 0,75 0,62 0,26 3. Lainakanta, euroa/asukas Keskimääräinen lainakanta euroa/asukas ( erotus, % Kertynyt yli-/alijäämä, tuhat euroa Omavaraisuusaste, % Suhteellinen velkaantuneisuus, % Lähde: (1 Verohallinto (2 Tilastokeskus 26

27 Talousarvio 2014 päätöksentekoaikataulu Veroprosentit kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ta-esitys ta-info kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ta-esitys talousarvioesityksen julkistus Talousarvioesitys kaupungin yt-ryhmä Talouden tasapainottamisohjelma kaupungin yt-ryhmä Kaupunginjohtajan ta-esitys kaupungin johtoryhmä Talouden tasapainottamisohjelma kaupungin johtoryhmä Veroprosentit kaupunginvaltuusto Talousarviokäsittely 1. kaupunginhallitus Talouden tasapainottamisohjelma kaupunginhallitus Talousarviokäsittely 2. kaupunginhallitus Talousarviokäsittely kaupunginvaltuusto Talouden tasapainottamisohjelma kaupunginvaltuusto Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet kaupungin johtoryhmä Liikelaitosten johtokunnat talousarviot hyväksytty Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet kaupunginhallitus Käyttösuunnitelmat kaupunginhallitus

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviokehys. Kaupunginhallitus 3.6.2013

Vuoden 2014 talousarviokehys. Kaupunginhallitus 3.6.2013 Vuoden 2014 talousarviokehys Kaupunginhallitus 3.6.2013 Yleinen talouskehitys ja Valtiontalouden kehys 2014 2017 Yleinen taloudellinen tilanne Muuttuja (%-muutos) Tuotanto (määrä) Palkkasumma Ansiotaso

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2014-2016 LAADINTAOHJEET

TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2014-2016 LAADINTAOHJEET 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI 1 TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2014-2016 LAADINTAOHJEET Yleinen taloudellinen kehitys Suomen kansantalous on ollut taantumassa vuonna 2012 ja alkuvuonna 2013. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä Sisällys 1. Työryhmän tehtävät... 4 2. Nykytila... 6 2.1 Yleinen taloudellinen tilanne, kuntien talous ja Lahden talousalueen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 115 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma KOUVOLAN KAUPUNGIN Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011 2013 KH 29.11.2010 KV 13.12.2010 Kouvolan kaupunki Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011 2013 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014

KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 KV 19.12.2011 Kouvolan kaupunki Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 Sisällysluettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus... 1 2 Yleiset

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2012

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2012 Kouvolan kaupungin Tilinpäätös 2012 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS...1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus...1 1.1.2 Kouvolan kaupungin hallinto...3 1.1.3

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Aaro Honkola

TALOUSARVIO 2015. Aaro Honkola TALOUSARVIO 2015 Aaro Honkola Yleinen talouskehitys 2011 2012 2013 2014 2015 BKT 2,7-1,5-1,2 0,0 1,2 Inflaatio 3,4 2,8 1,5 1,1 1,5 Työttömyysaste 7,8 7,7 8,2 8,6 8,5 Euribor 3 kk 1,4 0,6 0,2 0,3 0,4 10

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kunnanvaltuuston 19.12.2013 hyväksymä TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 25

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

NAANTALI ESITTÄÄ JO VUODESTA 1443

NAANTALI ESITTÄÄ JO VUODESTA 1443 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Suomen kansantalouden ja julkisen talouden kehityksen asettamat lähtökohdat kaupungin vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015 2018 taloussuunnitelman laatimiselle ja toimeenpanolle

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes Print Tampereen

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011 Kouvolan kaupungin Tilinpäätös 2011 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 1 1.1.2 Kouvolan kaupungin hallinto...

Lisätiedot

Lähtökohta vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelman valmisteluun on huono.

Lähtökohta vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelman valmisteluun on huono. 1 LOIMAAN KAUPUNKI Khall 17.6.2013 TALOUSSUUNNITELMAN 2014 2016 LAADINTAOHJEET Lähtökohta vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelman valmisteluun on huono. Vuoden 2012 tulos oli selvästi

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Sisältö 1. Toimintaympäristö 3 1.1. Väestötavoitteet ja kunnan osa-alueiden kehittäminen 3 1.2. Työpaikat ja työvoima 5 1.3. Maankäyttö ja asuntorakentaminen

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kunnanvaltuusto 29.11.2010 (Kunnanhallituksen esitys) TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot