HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018"

Transkriptio

1 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA KV

2 Talousarvio ja taloussuunnitelma HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 3 2. HEINOLAN KAUPUNGIN STRATEGIA YLEISPERUSTELUT 3.1 Talousarvion ja taloussuunnitelman lakiperusta Kaupungin yleistavoitteet ja toimintaperiaatteet Suunnittelun lähtökohdat ja ennusteet Talousarviokehykset ja keskeiset oletukset Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma Talouden tasapainottaminen Täytäntöönpano-ohjeet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 24 KÄYTTÖTALOUSOSA Konsernihallinto 25 Sosiaali- ja terveystoimi 29 Sivistystoimi 43 Tekninen toimi 62 TULOSLASKELMAOSA 78 INVESTOINTIOSA 80 RAHOITUSOSA 85 LIITTEET Tase Tilivelvolliset Käyttötalousosan määrärahojen ja tuloarvioiden erittely 90

3 Talousarvio ja taloussuunnitelma KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Lähtökohdat kaupungin talousarvion 2015 valmisteluun ovat olleet tiukat. Suomen talouskasvu on kuluvana vuonna ollut edelleen heikkoa. Riskinä on, että kansantalouteen tulee kolmas negatiivisen kasvun vuosi eikä tulevalle vuodellekaan ennusteta kuin varovaista talouskasvua. Kuntatalous ei jää osattomaksi tästä kehityksestä. Verotulokertymien heikko kehitys ja valtionosuusleikkaukset kiristävät kuntien tuloja ja toisaalla menopaineita ensi vuodelle lisää mm. työmarkkinatuen pääasiallisen rahoitusvastuun siirtäminen kunnille. Lisäksi kaavailtu kuntien velvoitteiden purkaminen ei ole johtanut todellisiin muutoksiin. Velvoitteet ovat pikemmin kasvusuunnassa. Huonoa tulokehitystä ja kasvavaa menopainetta kunnat joutuvat kompensoimaan veronkorotuksin sekä erilaisin sopeutustoimin. Kuntalain uudistus ja valtionosuusuudistus tulevat voimaan Kuntalain uudistuksen myötä alijäämien kattamisvelvoite ulotetaan koskemaan myös kuntayhtymiä. Molemmat uudistukset tuovat useimmille kunnille taloudenpitoon merkittäviä lisähaasteita. Uudistusten vyöry jatkuu myös tulevien vuosien osalta. Tarkoituksena on, että nyt kunnissa lausunnoilla oleva sote-lakiluonnos, ja sen tuomat uudistukset tulisivat voimaan vuoden 2017 alusta. Se, mitä tämä uudistus tulee todellisuudessa vaikuttamaan palvelutuotantojärjestelmään ja tarkemmin yksittäisen kunnan talouteen, on tällä hetkellä mahdotonta arvioida. Heinolan kaupungin taloudellinen asema ei ole kriisitunnelmissa. Talouden tila on säilynyt kohtuullisen hyvällä tasolla, joten tulevaisuutta ja siihen liittyviä muutoksia voidaan vastaanottaa suhteellisen vakaalta pohjalta. Samalla on kuitenkin todettava, että tulevat muutokset ja talouden niukkuus eivät vain ohita kaupunkiamme. Siksi onkin äärimmäisen tärkeää aloittaa palveluverkkomme läpikäynti ja analysointi, kuinka toimimme jatkossa sekä millaisin resurssein. Samalla on huolehdittava siitä, että kehittämiseen on resurssia ja se kuuluisa kehityksen pyörä pyörii tuloksekkaasti. Talousarviota vuodelle 2015 on valmisteltu kaupunginhallituksen edeltä hyväksymän raamitason perustalta. Kunnallis- ja kiinteistöveroprosentit esitetään pidettäväksi ensi vuonna nykytasolla. Seuraavien vuosien verotustarpeet riippuvat paljolti siitä, miten sote-uudistus muuttaa kaupungin rahoitusvastuuta ja miten hyvin kaupunki onnistuu palveluverkkojensa suunnittelussa ja muissa sopeuttamistoimissaan. Suuria talonrakennusinvestointeja on kasaantumassa lähivuosille. Vanhusten palveluasunnot, monet kouluinvestoinnit ja uimahallin peruskorjaus edellyttävät investointitason nostamista poistoihin nähden kaksinkertaiseksi. Toteutettavaksi hyväksyttävien hankkeiden valinta ja ajoitus tulee tehdä suurella harkinnalla arvioiden palvelutarpeita pitkällä aikavälillä. Tulorahoituksen ylittävät investoinnit on vallitsevalla korkotasolla edullisinta rahoittaa lainanotolla, mikä samalla merkitsee kaupungin pitkäaikaisen velan kasvattamista. Jussi Teittinen va. kaupunginjohtaja

4 Talousarvio ja taloussuunnitelma HEINOLAN KAUPUNGIN STRATEGIA v Heinolan kaupungin strategiaa on työstetty vuosien aikana. Valtuusto on hyväksynyt Heinolan kaupungin strategian visioksi vuoteen 2020, arvot, toimintaajatuksen, kriittiset pitkän aikavälin tavoitteet (katso alla oleva kuvio). Heinolan kaupungin strategian ydinasiat vuoteen 2020 STRATEGIAN TAVOITTEET VUOSILLE Kaupunginhallitus on määritellyt vuosille seuraavat strategiset tavoitteet. Tavoitteet on koottu näkökulmista: talous, asiakas, rakenteet/prosessit, henkilöstö, kilpailukyky/vetovoima Toimivat palveluketjut koko kaupungissa Palveluketjujen kuvaaminen Määritelty tavoitetila: Tulosalueiden keskeiset palveluketjut on kuvattu sähköiseen järjestelmään. Mittarit: Toimivien palveluketjujen määrä palvelukokemusten mittausten perusteella Vastuuhenkilöt: kaupunginjohtaja, tulosaluejohtajat Raportointi: osavuosikatsaus Palvelukokemuksen mittaaminen, asiakaskyselyt Määritelty tavoitetila: Keskeisissä kaupungin palveluissa on käytössä systemaattiset palautekyselyt ja niistä saatu tieto hyödynnetään toiminnan parantamiseksi. Mittarit: Palautekyselyt Vastuuhenkilöt: kaupunginjohtaja, tulosaluejohtajat Raportointi: osavuosikatsaus

5 Talousarvio ja taloussuunnitelma Tehokas asioiden valmisteluprosessi Tulosalueiden yhteistyön uudet toimintamallit Määritelty tavoitetila: Tulosalueiden päällekkäisiä toimintoja on purettu ja otettu käyttöön uusia kustannustehokkaita toimintamalleja. Mittari: uudet joustavat toimintatavat Vastuuhenkilöt: kaupunginjohtaja, tulosaluejohtajat Raportointi: osavuosikatsaukset 2.3. Aktiivinen ja suunnitelmallinen viestintä ja monipuolinen markkinointi Osaava ja riittävä henkilöstö Määritelty tavoitetila: Heinolan kaupungin viestintä ja vuorovaikutus on ajankohtaista, asiakaslähtöistä ja rakentavaa. Kaupungissa on viestinnästä vastaava ammattitaitoinen henkilö, joka koordinoi kaupungin viestintää sekä hoitaa mediasuhteet ulospäin. Koko henkilökunta tietää roolinsa ja vastuunsa tässä kokonaisuudessa. Mittari: palvelukokemusmittaukset, asiakaskyselyt, mediaseuranta Vastuuhenkilö: kaupunginjohtaja, tulosaluejohtajat Raportointi: 2 kertaa vuodessa /osavuosikatsaukset www-sivujen uudistaminen Määritelty tavoitetila: Kaupungin www-sivut ovat yhtenäiset, selkeät, helppokäyttöiset ja vetovoimaiset. Mittari: www-sivujen uudistuksen toteutuminen Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja, tietohallintopäällikkö Raportointi: osavuosikatsaus 2.4. Toimiva seutuyhteistyö Hyvät ja monipuoliset palvelut Määritelty tavoitetila: Heinolan kaupungin asukkaat saavat hyvät palvelut läheltä ja kustannustehokkaasti. Mittari: Kustannukset, palvelutarjotin Vastuuhenkilöt: kaupunginjohtaja, tulosaluejohtajat Raportointi: osavuosikatsaus 2.5. Talouden tasapaino ja resurssien tehokas hyödyntäminen Aktiivinen talouden suunnittelu ja seurantajärjestelmä Määritelty tavoitetila: Kaupungin talouden seurantaindikaattorit on otettu käyttöön. Taloutta seurataan ja suunnitellaan aktiivisesti sekä ennakoivasti pitkällä aikavälillä. Kaupungin eri esimiestasojen talousosaamista on parannettu. Luottamushenkilöillä on käytössään talouden ajankohtaiset seurantatiedot. Mittari: Seurantajärjestelmän käyttöönotto ja henkilökunnan koulutus. Vastuuhenkilöt: kaupunginjohtaja, tulosaluejohtajat, kaupunginkamreeri ja tietohallintopäällikkö Raportointi: 2 kertaa vuodessa /osavuosikatsaus 2.6. Elinkeinostrategian toteutuminen Kaikki tulosalueet toteuttavat elinkeinostrategiaa osana omaa vastuualuettaan Määritelty tavoitetila: Koko kaupunkiorganisaatio tietää oman roolinsa ja tehtävänsä osana elinkeinostrategian toteuttamista. Vastuuhenkilöt: kaupunginjohtaja, elinkeinopäällikkö, tulosaluejohtajat Raportointi: osana oman toimintansa raportointia osavuosikatsauksissa ja strategian pohjalta määriteltyjen, vuoden 2015 sitovien tavoitteiden toteutumisen raportointi osavuosikatsauksissa

6 Talousarvio ja taloussuunnitelma Kaupungin elinkeinoelämä elpyy ja yritysten toimintaedellytykset paranevat Määritelty tavoitetila: Heinolan kaupunki koetaan yritysystävällisenä kaupunkina. Vastuuhenkilöt: kaupunginjohtaja, hallinto- ja kehitysjohtaja, elinkeinopäällikkö, teknisen toimen johtaja Raportointi: 2 kertaa vuodessa / osavuosikatsaus Elinkeinotoimikunnan valmistelema elinkeinostrategia kuvaa kaupungin strategiset kärjet seuraavasti: Kaupunginvaltuuston strategiaseminaarissa tulosalueet esittivät strategiaan pohjautuvien lyhyen aikavälin tavoitteiden toteuttamisen toimintaohjelmat tulosalue- ja osastotasoisesti. Tavoitteena oli talouden ja tavoitteellisen toiminnan linjaaminen yhdessä vuoden 2015 talousarviotyön pohjaksi. 3. YLEISPERUSTELUT 3.1 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN LAKIPERUSTA Kuntalain 65 :ssä on säännökset talousarviosta ja taloussuunnitelmasta, joiden mukaan: "Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelukaudella katetaan (alijäämän kattamisvelvollisuus).

7 Talousarvio ja taloussuunnitelma Heinolan vuoden 2014 aloittavassa taseessa kumulatiivinen ylijäämä oli 13,3 milj. euroa. 3.2 KAUPUNGIN YLEISTAVOITTEET JA TOIMINTAPERIAATTEET Heinola turvaa kaupunkilaisille laadukkaat peruspalvelut suunnitelmakaudella. Talouspohjan tulee säilyä vakaana. Toiminnan kehittämisen tulee perustua parannettuun kustannustehokkuuteen. Heinola toteuttaa kaupunginvaltuustossa hyväksytyn strategian linjauksia kaupungin kehittämisessä ja jatkaa myönteisen kuntakuvan luomista siten, että Heinola on houkutteleva asuinkunta, työpaikkakunta ja kunta, joka antaa hyvän pohjan jo olemassa oleville sekä uusille alkaville yrityksille. Näiden toimien tavoitteena on kaupungin työpaikkaomavaraisuuden lisääminen ja työttömyyden alentaminen. Kaavoitus sekä jo olemassa olevien alueiden käytön tehostaminen on edellytys kaupungin kehittymiselle. Suunnitelmakaudella lisätään eri tahojen yhteistyötä ja sitä kautta haetaan uusia laadukkaita, kustannustehokkaita toimintatapoja, joilla vaikutetaan väestömäärän kasvuun sekä talouspohjan kestävään kehittymiseen. 3.3 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA ENNUSTEET Yleinen talouskehitys Suomen reaalihintainen bruttokansantuote on ennakkotietojen mukaan laskenut vuosina 2012 ja 2013 yhteensä 2,7%. Tuoreimmissa ennusteissa BKT:n supistumisen arvioidaan jatkuvan myös vuonna 2014 johtuen Ukrainan kriisin heikentämistä vientinäkymistä. Suomen talouden kehitys on keskimääräistä heikompaa verrattuna koko euroalueeseen, jossa 1½ vuotta jatkunut supistuminen on jo kääntynyt lieväksi kasvuksi. Euroalueen ulkopuolella Iso-Britannian talous on selvällä kasvu-uralla ja myös Japanin ja Yhdysvaltojen taloudet ovat elpymässä. Länsimaisen kysynnän heikkous jarruttaa Kiinan talouskasvua mutta kasvuvauhdin arvioidaan yltävän kuitenkin 7 %:iin. VM:n suhdanne-katsauksessa (6/2014) Suomen BKT:n vuoden 2015 kasvuksi ennustetaan vain 0,2%. Keskimääräisen virallisen työttömyysasteen (tilastokeskus) ennakoidaan kohoavan vuonna ,5%:iin ( 2013 : 8,3) mutta kohentuvan lievästi vuonna 2015 (8,4%). Eurooppalaisen pankkikriisin rauhoituttua tukipaketteihin sitoutuneet valtiot ovat kiinnittäneet huomiota velkaantumisen hillintään. Lamasta huolimatta suuria elvytystoimia ei ole odotettavissa. EKP:n ohjauskorkoja on edelleen alennettu ja keskeiset korot lähestyvät nollaa. Korkopolitiikka ei tässä tilanteessa enää auta talouden vauhdittamisessa. Rahamarkkinoilla 12 kk:n euribor -korko on 0,4 %:n tuntumassa ja lyhyemmät korot tätä alemmilla tasoilla. Suuria paineita korkojen nousulle ei ole ja korkotaso säilyy alhaisena todennäköisesti useamman vuoden.

8 Talousarvio ja taloussuunnitelma Kuntatalouden ennusteet vuoteen 2015 Kuntien toimintaympäristö on suunnittelukaudelle lähdettäessä poikkeuksellisen sekavassa tilassa. Toimintaan vaikuttavien uudistusten sisällöistä ja ajoituksesta ei ole riittävästi tietoja. Kunnallislakia, kuntien valtionosuuslakeja sekä sosiaali- ja terveystoimen järjestämistä koskevat lakiesitykset odottavat eduskunnan käsittelyä. Valtion keskeisenä tavoitteena on toteuttaa kuntauudistus, jolla tavoitellaan suurempaa kuntakokoa ja sote-palvelujen järjestämisvastuun siirtämistä viidelle erityisvastuualueelle. Koelaskelmat valtionosuusuudistuksen vaikutuksista ennakoivat tulonmenetyksiä pääosin alle asukkaan kunnille ja lisäyksiä tätä suuremmille kunnille. Heinolan peruspalvelujen valtionosuuden arvioidaan vähenevän noin 0,5 M. Kuntien suurimmat menopaineet syntyvät terveydenhuollossa, vanhustenhuollossa ja muissa sosiaalipalveluissa suurten ikäluokkien tullessa näiden palvelujen piiriin. Heinolassa vanhimpien ikäluokkien kasvu on muuta maata nopeampaa, mikä edellyttää vielä suurempaa palvelujen sopeuttamista. Ennakkotietojen mukaan kuntien vuosikate vuonna 2013 oli keskimäärin 100 % poistoista, lainaa oli 2540 / asukas ja taseeseen oli kertynyt ylijäämää keskimäärin 1290 /asukas. Keskimääräinen kunnallisveroprosentti oli 19,38 ja omavaraisuusaste 50,7 %. Heinolassa vuosikate oli 148 % poistoista, lainaa oli / asukas ja taseeseen kertynyttä ylijäämää 663 /asukas. Vuoden 2013 kunnallisveroprosentti oli 20,50 ja omavaraisuusaste 64,1%. Vuonna 2014 kunnallisveroprosentti on Heinolassa edelleen 20,50%, kun kuntien keskimääräinen prosentti on noussut 19,74:ään. Vuoden 2014 tulosennuste on puolen vuoden toteutuman perusteella alkuperäisen talousarvion mukainen eli noin 1 M ylijäämäinen. Koko maan työllisyystilanne on edelleen heikentymässä. ELY-keskusten tietojen mukaan heinäkuun lopussa 2014 koko maassa oli työtöntä työnhakijaa, mikä on 13,4 % työvoimasta (7/2013: ~ 11,1 %). Heinolassa työttömänä oli henkeä ja työttömyysprosentti oli 16,7 (7/2013: ~14,0 %). Taloussuunnitelmassa oletetaan, että talous euroalueellakin alkaa vähitellen elpyä ja Suomea ja Eurooppaa vaivaava taantuma päättyy vuonna Kasvunäkymät ovat kuitenkin hyvin vaatimattomat. Suurimmat epävarmuustekijät liittyvät Ukrainan kriisin pitkittymiseen, Venäjänkaupan supistumiseen ja Lähi-Idän sotatoimiin. Monet keskeiset kunta-valtio -suhteeseen ja kunnallistalouteen vaikuttavat seikat ovat vain arvailtavissa. Heinolan verotulo- ja valtionosuusennusteet on laadittu Suomen kuntaliiton, valtion peruspalveluohjelman ja uuden hallitusohjelman tietojen pohjalta. Osa epävarmuuksista ratkeaa, kun valtion ensi vuoden talousarvio saadaan hyväksytyksi. Parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä olevassa valtionosuusuudistuksessa Heinolan peruspalvelujen valtionosuudet supistuvat ennakkolaskelmien mukaan runsaat 0,5 M. Oletetaan, että tämän jälkeen kuntien ja valtion väliset tehtävämuutokset ja kustannusten jako toteutetaan siten, että valtion rahoitusosuus ei ratkaisevasti muutu siitä, tai jos tällaisia muutoksia toteutetaan, että valtionosuusmenetykset kompensoidaan kunnille jollain tavalla. Oletetaan, että valtio ei voi merkittävästi vetäytyä rahoitusvastuistaan purkamatta samalla kuntien palveluvelvoitteita.

9 Talousarvio ja taloussuunnitelma Tunnuslukuja Asukasluku e: ennuste / tilastokeskus 2012 TUNNUSLUKU / MITTARI e 2015e 2016e 2017e 2018e asukkaita erotus edelliseen vuoteen Ikäjakauma vuoden lopussa 2008 ja 2013 TUNNUSLUKU / MITTARI 2008 % 2013 % vuotiaat , , vuotiaat , , vuotiaat , ,5 75 -vuotiaat , ,6 Yhteensä , ,0 Työttömyysaste; vuosikeskiarvo ja / ELY-Keskus,TEM TUNNUSLUKU / MITTARI työttömyys % Heinola 14,6 14,2 13,4 13,1 14,8 15,7 työttömyys % Heinolan seutu 12,7 13,2 13,9 12,3 13,7 14,5 työttömyys % Päijät-Häme 13,0 12,9 11,7 12,1 13,8 15,3 työttömyys % Koko maa 9,8 10,0 9,4 9,8 11,3 12,9 Elinkeinorakenne asukasluku työpaikat maa- ja metsätalous jalostus palvelut tuntematon kpl / % kpl / % kpl / % kpl / % / 2, / 35, / 61,1 79 / 1, / 2, / 36, / 60,1 62 / 0, / 2, / 34, / 61,7 70 / 0, / 2, / 39, / 57,2 55 / 0, / 2, / 39, / 57,2 79 / 0,9

10 Talousarvio ja taloussuunnitelma Veroprosentit vuosina Kunnan tulovero 18,75 19,00 20,00 21,00 20,50 20,50 20,50 20,50 Yleinen kiinteistövero 0,75 0,76 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Vakituinen asunto 0,25 0,32 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Muu asuinrakennus 0,75 0,83 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Rakentamaton asuinpaikka (0,75) (0,76) (1,00) (1,00) (1,00) 2,50 (1,00) (1,00) Voimalaitos (0,75) 2,37 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 1, TALOUSKEHITYS JA KESKEISET OLETUKSET Verot Kunnallisveron tuotto on kehittynyt Heinolassa jo pitkään hitaammin kuin maassa keskimäärin. Tämä on näkynyt kaupungin kuntajako-osuuden pienentymisenä. Myös kuntien välisessä verotulotasauksessa Heinola on muuttunut maksajasta tasauksen saajaksi. Vuoden 2013 verotustiedot saadaan lokakuun lopussa. Kaupungille vuodelta 2013 maksuun pantavat kunnallisverot kasvavat ennakkotietojen mukaan 2,8 %. Koko maan vastaava muutos on 3,8 %. Kunnille tilitettävien kunnallisverojen ennustetaan kasvavan vuonna ,4 % ja vuonna ,2 % maan keskimääräisellä kunnallisveroprosentilla (19,74) arvioituna. Heinolan kunnallisveroprosentin oletetaan pysyvän nykyisellä tasolla (20,50 %) koko suunnittelukauden ja vuonna 2015 veron tuoton arvioidaan olevan 61,4 M (+1,6 %). Kuntien yhteisöverotulojen tuotto on suhdannetekijöistä johtuen laskenut ja verokannan alennus lähtien 24,5 %:sta 20%:iin on pienentänyt veron tuottoa. Veromenetysten kompensoimiseksi kuntien ryhmäosuutta on korotettu. Vuoden 2015 kuntaryhmäosuus on ennakkotietojen mukaan 36,36 % (2014: 35,56 %) Kaupungin jako-osuus tästä oli vuonna ,47 % ja vuonna ,235 %. Vuoden 2015 jakoosuudet vahvistetaan lopulliseksi tammikuussa Heinolan kuntajako-osuuden arvioidaan olevan 0,2 % koko suunnittelukauden. Vuoden 2015 yhteisöverotuotoksi ennakoidaan 2,9 M. Kiinteistöveroprosentit on oletettu pidettävän vuosina vuodelle 2015 päätetyllä tasolla. Kiinteistöveroprosentti Tuottoarvio 2015 * yleinen 1,00 % 3,500 M * vakinainen asunto 0,50 % 2,350 M * muu asunto 1,00 % 0,650 M * voimalaitos (ei verotettavia kiinteistöjä) 1,50 % 0,000 6,500 M Koko maata koskevat vuosien verotuloennusteet ennakoivat n. 1,5 %:n vuosittaista reaalikasvua. Heinolan kohdalla tämä merkitsisi, että kunnallisverotulot jopa

11 Talousarvio ja taloussuunnitelma supistuisivat. Taloussuunnitelmassa kunnallisveroennustetta on korotettu asteittain siten, että vuonna 2018 korotus on 3 M, mikä vastaa yhden prosenttiyksikön tuottoa kunnallisverotuksessa. Valtionosuus- ja sote-uudistusten ollessa kesken toimintojen rahoitustarpeisiin liittyy poikkeuksellisen paljon epävarmuutta. Tältä pohjalta on mahdoton ennustaa vuosien 2017 ja 2018 veroprosenttien tasoja. Verotulojen kehitys ( ennusteita / taloussuunnitelma) Milj Kunnallisvero 48,9 49,6 52,2 56,8 58,5 59,2 60,1 60,1 61,4 62,4 61,6 61,9 62,6 63,3 Kiinteistövero 2,9 2,9 3,2 3,4 5,0 5,1 5,3 5,3 5,6 6,1 6,5 6,6 6,6 6,6 Yhteisövero 3,6 3,9 4,0 4,4 3,7 4,0 3,8 2,6 3,1 3,2 2,8 2,8 2,9 2,9 Yhteensä 55,4 56,4 59,4 64,6 67,2 68,4 69,1 68,0 70,1 71,7 70,9 71,3 72,1 72,8 Valtionosuudet Valtionosuusjärjestelmässä yleinen valtionosuus, sosiaali- ja terveystoimen, esi- ja perusopetuksen, taiteen perusopetuksen, yleisen kirjaston ja kulttuuripalvelujen valtionosuus sekä verotulotasaus muodostavat ns. peruspalvelujen valtionosuuden. Tämän lisäksi kaupunki saa muuta OKM:n myöntämää valtionosuutta lukiokoulutukseen, pidennetyn oppivelvollisuuden kustannuksiin, aamu- ja iltapäivätoimintaan, musiikkioppilaitostoimintaan, liikuntaan, nuorisotyöhön ja museotoimintaan. OKM:n valtionosuudesta vähennetään kunnan rahoitusosuus lukion ja muun ylläpitäjämallin mukaisen vos-rahoituksen kustannuksiin (n. 307 / as). Vuoden 2015 peruspalvelujen valtionosuus on tarkoitus määräytyä vuoden 2015 alusta voimaantulevan uudistetun uuden valtionosuuslain mukaisesti. OKM:n valtionosuuksien indeksitarkastuksista ollaan luopumassa. Seuraavassa ovat arviot tulevista valtionosuuksista, jotka vahvistetaan joulukuun lopussa v. 2014: Peruspalvelujen valtionosuus (VM) 33,900 M Verotulotasaus (VM) 6,600 M Muut valtionosuudet (OKM) 2,650 M Kunnan rahoitusosuus ylläpitäjämallin mukaisen vos-rahoituksen kustannuksiin (OKM) - 4,750 M Yhteensä 38,400 M Perustoimeentulotukeen saatava kustannusperusteinen 50 %:n valtionosuus (1,114 M ) käsitellään toimeentulotuen yhteydessä käyttötulona. Lainakanta ja omavaraisuus e 2015e Lainakanta, 1000 euroa Lainakanta / asukas Omavaraisuusaste 68,9 60,8 59,8 62,5 64,4 64,6 64,1 63,8 64,5

12 Talousarvio ja taloussuunnitelma Omavaraisuusaste mittaa vakavaraisuutta, tappion sietokykyä ja ylipäätään kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä. Omat varat muodostavat puskurin mahdollisia tappioita varten. Lainakanta kasvaa vuosina Kehitys riippuu siitä, miten tarkasti investointisuunnitelmat toteutuvat ja ajoittuvat sekä miten aktiivisesti investointeja rahoitetaan energiarahaston sijoitustuottoja kotiuttamalla. Lainojen korkomenoiksi v arvioidaan 1,2 M. Oheisesta kuvasta näkyy lainakannan kehitys taloussuunnitelman pohjalta. Lainakanta /asukas Milj. / as milj. Sijoitusten tuotot ja kulut Heinola Energia Oy:n kauppahinta 51,634 M (307 Mmk) on sijoitettu syyskuussa 1999 valtuuston hyväksymiä periaatteita noudattaen pitkällä tähtäyksellä. Tämän vakuudeksi perustettiin kaupungin omaan pääomaan kuuluva rahasto (Heinolan energiarahasto), johon siirrettiin vuoden 1999 ylijäämäisestä tuloksesta siirtokelpoiset varat. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on turvata pääoman reaaliarvon säilyminen sekä tuottaa kaupungille pääomatuloja. Sijoitusten tuottotavoitteeksi on asetettu kuusi prosenttia eli pitkän ajanjakson inflaatio huomioon ottaen tavoitellaan runsaan 4%:n reaalituottoa. Energiarahaston sijoitukset on tehty sijoitusrahastojen kautta. Sijoitusten markkina-arvo elokuun lopussa 2014 oli 73,8 M. Pääomasta 67% oli sijoitettuna pitkien korkojen rahastoihin, 21 % osakerahastoihin, 10% rahamarkkinarahastoihin ja loput 2 % pääomaturvattuihin lainoihin ja yhdistelmärahastoihin. Sijoitustoiminnan tarkempi ohjaus määritellään varainhoitosopimuksissa. Sijoitustuottoja on kotiutettu vuosina yhteensä 21,9 M. Sijoitustoiminnan alusta laskettu vuosituotto oli elokuun lopussa 5,3 %. Epävarmasta taloussuhdanteesta johtuen tuotto-odotukset ovat poikkeuksellisen alhaalla. Sijoitusten vuoden 2015 kirjanpidolliseksi nettotuotoksi on arvioitu 2,37 M (n. 3,2 %).

13 Talousarvio ja taloussuunnitelma Pääoman kotiutuksia voidaan tulevaisuudessa käyttää investointeihin, lainojen lyhennyksiin ja elinkeinojen kehittämiseen valtuuston erikseen päättämällä tavalla. Kotiutus on vaihtoehto pitkäaikaiselle lainanotolle. Tuotot käsitellään kirjanpitolain mukaisesti tuloslaskelmassa ja kotiutukset rahoituslaskelmassa.

14 Talousarvio ja taloussuunnitelma Korkomenot Korkotaso on edelleen poikkeuksellisen alhainen: lyhimmät euribor-korot 0,4 %:n tuntumassa ja pitkät lainakorot n. 1,5 %:ssa. Kaupungin vanhojen talousarviolainojen keskikorko on keskimäärin 2,8 % ja niistä 98% on kiinteäkorkoisia. Virallisessa tilastoinnissa lainakantaan sisällytetään kaikki korollinen vieras pääoma eli myös maksuvalmiusluotot, joita kaupungilla on vuoden aikaan vaihtelevia määriä. Henkilöstömenot Voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset päättyvät Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat solmineet Työllisyys- ja Kasvusopimuksen, joka tähtää uusien noin kolmen vuoden pituisten sopimusten solmimiseen. Kahden ensimmäisen vuoden sopimuskorotus on 20 ja 0,4%:n yleiskorotus. Vuoden 2015 kesällä neuvotellaan vuosien sopimusmuutoksista. Lakisääteiset palkkaperusteiset työnantajamaksut: 4100 Sairausvakuutus maksu 2,13 % 4110 Työttömyysvakuutusmaksu 2,86 % 4140 Tapaturmavakuutusmaksu 0,40 % 4150 Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,04 % 4175 KuEL-maksu ( palkkaperusteinen) 17,05 % 4177 VaEL-maksu / opettajat 21,24 % 4178 Muut työeläkemaksut / Tyel keskim. 17,95 % Ennakoidut työnantajamaksut ovat kunnallisen eläkevakuutuksen piiriin kuuluvasta palkasta yhteensä 22,48 % ja valtion eläkevakuutuksen piiriin kuuluvasta 26,67 %. Kuntien eläkevakuutus perii lisäksi laskuttamalla eläkemenoperusteista KuEL-maksua (tili 4174;). Vuoden 2015 maksuosuudet (3,3 M ) on arvioitu vähentämällä vuoden 2014 maksuosuutta 3,0 %. KuEL:n ns. varhe -maksuihin (4172) ja työllistämismenoihin on varattu keskitetysti yksi käyttövarausmääräraha (0,926 M ), joka jaetaan tulosalueille käytön suhteessa. 3.5 TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA Tuloslaskelman tunnuslukuja TA 2014 TA 2015 Asukasmäärä Toimintatuotot % toimintakuluista 16,6 16,7 17,0 18,2 16,1 16,0 16,0 Vuosikate % poistoista 197,7 157,2 126,8 104,9 147,7 123,4 100 Vuosikate / asukas Poisto % 30,2 28,7 28,0 22,0 23,7 26,4 23,4 Poistot / asukas

15 Talousarvio ja taloussuunnitelma Toimintatuottojen % -osuus toimintakuluista: 100 x toimintatuotot / toimintakulut (ulkoiset tuotot ja kulut) Tunnusluku osoittaa paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi palvelussuoritteiden myynti- ja maksutuotoilla sekä muilla toiminnan tuotoilla. Vuosikate % poistoista: 100 x vuosikate / poistot Poisto %: 100 x poistot käyttöomaisuudesta / ulkoiset toimintatuotot TA 2014 TA 2015 Valtionosuudet / asukas 1 338, , , , Valtionosuudet % toimintamenoista 25,5 26,9 28,9 28,7 27,7 30,6 31,5 Nettomenot / asukas (toimintakate, kaupunki) Ulkoiset tuotot ja kulut Seuraavassa kuviossa on tarkasteltu verotulojen, valtionosuuksien ja ulkoisten toimintatuottojen sekä ulkoisten toimintakulujen kehitystä. Kaupungin palveluntuottajien sisäisesti myymien palvelujen ja vuokrien yhteismäärä vuonna 2015 on 14,3 M, mikä sisältyy käyttötalouden määrärahoihin ja tuloarvioihin mutta ei kuviossa eriteltyihin eriin. Valtionosuuksien osuus tuotoista on kasvanut selvästi. Vuonna 2008 valtionosuudet olivat 23% ulkoisista toimintatuotoista ja vuonna 2015 niiden osuus on 30%. Samaan aikaan verotulojen suhteellinen osuus on laskenut 61:stä 55:een eli kuusi prosenttiyksikköä. Ulkoisten toimintatuottojen osuus on laskenut 17%:sta 15 % :iin.

16 Talousarvio ja taloussuunnitelma HEINOLAN KAUPUNKI SISÄINEN TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT ,8 MAKSUTUOTOT ,1 TUET JA AVUSTUKSET ,4 VUOKRATUOTOT ,9 MUUT TOIMINTATUOTOT , ,6 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN , ,4 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT ,4 ELÄKEKULUT ,8 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , ,5 PALVELUJEN OSTOT ASIAKASPALVELUJEN OSTOT ,2 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , ,3 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT ,0 AVUSTUKSET ,5 VUOKRAKULUT ,2 MUUT TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKULUT ,3 TOIMINTAKATE ,0 VEROTULOT ,2 VALTIONOSUUDET ,9 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT ,0 MUUT RAHOITUSTUOTOT ,6 KORKOKULUT ,6 MUUT RAHOITUSKULUT , ,0 VUOSIKATE ,1 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNN.MUKAISET POISTOT ,9 TILIKAUDEN TULOS ,4 POISTOERON LIS.(-) TAI VÄH.(+) ,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ ,4

17 Talousarvio ja taloussuunnitelma HEINOLAN KAUPUNKI RAHOITUSLASKELMA TA 2014+muut. TA TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS Toiminnan ja investointien rahavirta on negatiivinen vuosina Rahoitustarve katetaan lainanotolla ja kotiuttamalla energiarahaston sijoituksia. Kotiutuksista päätetään erikseen laina- ja sijoitusmarkkinoiden tilanteesta riippuen. 3.6 TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN Kuntalain 65 :ssä säädetään alijäämän kattamisvelvollisuudesta. Talousarviota ja taloussuunnitelmaa vahvistettaessa on päätettävä, miten edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä katetaan suunnitelmakaudella. Lisäksi taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katettua suunnitelmakautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä

18 Talousarvio ja taloussuunnitelma yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Vuoden 2014 aloittavassa taseessa ylijäämä edellisiltä tilikausilta oli yhteensä 13,256 milj. euroa ja vuodelta ennakoidaan muodostuvan noin 1 M ylijäämää. Yhteen laskettuina vuosien taloussuunnitelma on 0,256 M ylijäämäinen. Kun arvioidaan, että suunnitelmapoistot (5,0 5,5 M ) vastaavat vuosittain keskimääräisten korvausinvestointien tarvetta, vuosikatteen tarjoama investointien tulorahoitus on vuoden 1996 jälkeen ollut riittävä vain vuosina 2006 ja jaksolla , jolloin keskimääräiset nettoinvestoinnit ovat olleet 4,3 M eli n. 1 M poistoja pienemmät. Muina vuosina tulorahoituksen vaje on rahoitettu velanotolla ja energiarahaston sijoituksia kotiuttamalla. Tulorahoituksen riittämättömyys ja investointien voimakas vaihtelu käyvät ilmi oheisesta kuviosta. Vuosien 2006, 2008 ja 2009 poikkeukselliset vuosikatteet johtuvat suurista energiarahaston kirjanpidollisen tuoton vaihteluista. Kaupungin talous on vahvistunut merkittävästi vuosina Kaupungin taloutta tulee ohjata siten, että nettoinvestointien ja vuosikatteen erotus on pitkällä aikavälillä tasapainossa. (1000 ) Vuosikate ja nettoinvestoinnit Vuosikate Nettoinvestoinnit 3.7 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Talousarviota koskevat säännökset Kuntalain 64 :n 4 momentin mukaan kunnan toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava talousarviota ja talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarviossa valtuusto hyväksyy toimielinten toimintatavoitteet ja talousarvion. Kaupunginhallitus ja lautakunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Toimielin voi siirtää käyttösuunnitelmaan liittyvää päätösvaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Talousarvion toteuttamista säätelevät kirjanpitolaki, KILAN:n kuntajaoston ohjeet sekä kaupungin omat säännökset ja ohjeet. Talousarvio perustuu kirjanpidon kanssa yhteisille tilipuitteille. Kaupungin tilikausi on kalenterivuosi.

19 Talousarvio ja taloussuunnitelma Kirjanpitolain säännöksistä keskeisimmät ovat: 1) Menojen ja tulojen käsittely erillisillä tileillä (bruttoperiaate) 2) Suoriteperusteinen kirjaaminen eli menojen ja tulojen kohdistaminen tavaran, palvelun tai muun suoritteen luovutuksen ajankohtaan 3) Investointien ym. pitkäaikaisten hyödykkeiden aktivointi ja kirjaaminen kuluksi poistosuunnitelman mukaisina vuosipoistoina Taloutta koskevia kaupungin omia säännöksiä ovat mm. hallintosääntö, tulosalueiden johtosäännöt, konserniohjeet, talousarviossa annetut ohjeet ja varojen käytölle asetetut ehdot sekä valtuuston asettamat sitovat tavoitteet. Talousarvion sitovuus ja käyttösuunnitelmat Talousarvion määrärahat ja tuloarviot sitovat toimielimiä valtuustoon nähden sekä euromääräisesti että käyttötarkoituksen ja asetettujen sitovien tavoitteiden kautta. Talousarvio on pääosin bruttositova paitsi niiden oheisessa taulukossa mainittujen tehtävien kohdalla, joissa sitovuudeksi on merkitty nettositovuus. Bruttositovat määrärahat ja tuloarviot ovat erikseen valtuustoon nähden sitovia. Nettositovuudessa sitova erä on tehtävän menojen ja tulojen erotus. Käyttötalousosassa, tuloslaskelmaosassa ja rahoitusosassa sitovuus on tehtävätasolla (TH) paitsi erikoissairaanhoidossa (TH 260), jossa sitovuus on osatehtävillä 2600 Kaupunginsairaala ja 2650 Erikoissairaanhoidon ostopalvelut. Investointiosassa sitovuus on merkitty tekstillä Sitova. VUODEN 2015 MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO KÄYTTÖTALOUSOSA Määräraha (-) Tuloarvio (+) 100 VAALIT (KESKUSVAALILAUTAKUNTA) TARKASTUSTOIMI (TARKASTUSLAUTAKUNTA) YLEISHALLINTO (KAUPUNGINHALLITUS) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 200 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO TUTKIMUS- JA TUKIPALVELUT PERUSTERVEYDENHUOLTO KAUPUNGINSAIRAALA ERIKOISSAIRAANHOIDON OSTOPALVELUT KOTI- JA VANHUSPALVELUT VAMMAISTEN ERITYISPALVELUT SOSIAALIPALVELUT

20 Talousarvio ja taloussuunnitelma SIVISTYSTOIMI Määräraha (-) Tuloarvio (+) SIVISTYSLAUTAKUNTA 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUJEN HALLINTO PERUSKOULUTUS LUKIOKOULUTUS MUSIIKKIOPETUS MUU KOULUTUS VARHAISKASVATUSPALVELUT KIRJASTOPALVELUT NUORISOPALVELUT LIIKUNTA- JA KULTTUURILAUTAKUNTA 450 KULTTUURIPALVELUT JA MUSEOT LIIKUNTAPALVELUT TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA 500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI MAANKÄYTTÖ JA MITTAUSTOIMI METSÄ- JA KALATALOUS KUNNALLISTEKNISET TYÖT JA PUISTOT VESIHUOLTO RAKENNUKSET JA ISÄNNÖINTI RUOKA-JA SIIVOUSPALVELUT YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA 594 YMPÄRISTÖTOIMI RAKENNUSVALVONTA KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ TULOSLASKELMAOSA 700 VEROTUS KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET KOROT JA MUU RAHOITUS (nettositova) INVESTOINTIOSA (bruttositova) Sitovuus on osoitettu investointien taulukossa merkinnällä Sitova RAHOITUSOSA 900 LAINANANTO (nettositova) TALOUSARVIOLAINAT (nettositova)

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 18.3.2013 2 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2012 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN TALOUS MUUTTUMASSA 1 2. SASTAMALAN STRATEGIA 4 3. SASTAMALAN

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanjohtajan katsaus... 3 Vuoden 2014 talousarvio yleisperustelut... 4 Kunnan organisaatio... 13 Tuloslaskelmaosa...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 21.3.2011 2 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2010 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kunnanvaltuuston 19.12.2013 hyväksymä TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 25

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kunnanvaltuusto 29.11.2010 (Kunnanhallituksen esitys) TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 TALOUSARVIO VUODEKSI 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011 2013 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Liite 41 Valtuusto 19.12.2013 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017 Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Talousarvio- ja suunnitelma 2014 2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 2 EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 SISÄLLYSLUETTELO Lähtökohdat talousarviovuodelle 2014 3 Euran kunnan väestö, työllisyys ja elinkeinorakenne -------------------------------------- 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Rutakon raitin kehittämissuunnitelmat käynnistettiin vuonna 2014. Khall 30.3.2015 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 SODANKYLÄN KUNTA Vilkas, viihtyisä, kehittyvä Lapin tähtikunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Käsitelty kh 09.12.2014 393, liite 3 Hyväksytty kv 22.12.2014 117, liite 1 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot