Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen taseyksikön erillistilinpäätös 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen taseyksikön erillistilinpäätös 2013"

Transkriptio

1 Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen taseyksikön erillistilinpäätös 2013

2 Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Joensuu ja Kontiolahti ovat tehneet yhteistoimintasopimuksen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä. Sopimuksessa on sovittu, että kuntien järjestämisvastuulle säädetyt terveydenhuollon ja sosiaalihuollon tehtävät, erikoissairaanhoito mukaan lukien, annetaan kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain (169/2007) 5 :ssä ja kuntalain (365/1995) 76 :ssä tarkoitetulla tavalla vastuukunnan, Joensuun kaupungin hoidettaviksi. Sopimuksella siirrettävät tehtävät eivät sisällä seuraavia sopimuskuntien itse tai yhteistoiminnassa järjestämiä toimintoja: lasten päivähoito/ varhaiskasvatus, esiopetus, lasten kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki, lasten kotihoidon tuen kuntalisä, ympäristöterveydenhuolto ja työterveyshuolto. Tehtävien siirrossa noudatetaan liikkeenluovutusta koskevia lainsäännöksiä. Sopimuksella luodaan sopimuksen osapuolena olevien kuntien yhteinen palvelujärjestelmä, jolla turvataan yhteistoiminta-alueen kuntien asukkaille hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisella palvelurakenteella siten kuin palvelusopimuksessa ja toimintasuunnitelmassa tarkemmin määritellään. Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta vastaa Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan alainen sosiaali- ja terveystoimi. Taloudenhoito on Joensuun kaupungin vastuulla. Yhteistoiminta-alueen talous on osa Joensuun kaupungin talousarviota ja taloussuunnittelua. Toiminnan järjestämistä varten yhteistoiminta-alueen tilaaja- ja tuottajatehtävät eriytetään Joensuun kaupungin kirjanpidossa. Tuottajalautakuntaa varten perustetaan kirjanpidollinen taseyksikkö, jolle laaditaan oma tulos-, investointi- ja rahoitusbudjetti sekä tase. Molempien osapuolten talousarvion käyttötalousosaan perustetaan budjettirahoitteinen tehtävä, jolle kummankin osapuolen valtuusto osoittaa määrärahan kunnan maksuosuuteen yhteistoiminnan kustannuksista. Lisäksi vastuukunnan sekä sopijakunnan investointiosassa osoitetaan rahoitus yhteistoiminta-alueen investointeihin. Yhteistoiminta-alueen kustannukset jaetaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti siten, että molemmat osapuolet vastaavat oman kuntansa asukkaiden käyttämien palveluiden kustannuksista. Kuntien maksuosuus määräytyy luovutettujen palveluiden määrän ja budjetoitujen kustannusten perusteella. Palveluiden yksikköhinnat määritellään vuosittain talousarvioprosessin yhteydessä. Yksikköhinnat sisältävät palvelujen tuottamisesta aiheutuvat välilliset ja välittömät kustannukset sekä mahdolliset niihin kohdistuvat tulot lukuun ottamatta kuntien maksuosuuksia. Maksuosuuksia voidaan tarkistaa kesken talousarviovuoden. 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen jälkeen Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueella oli ensimmäinen toimintavuosi. Ensimmäisenä toimintavuotena yhtenäistettiin kuntien maksut ja etuudet, luotiin uutta yhtenäistä toimintatapaa henkilöstön kanssa ja aloitettiin yhteistoiminnan kuukausittainen raportointi. Huhtikuun alusta Joensuun päivystys siirtyi liikkeenluovutuksena osaksi PKSSK:n yhteispäivystystä. Sosiaalipalvelujen tulosalueella kehitysvammahuollossa avohoitopainotteisuutta lisättiin purkamalla laitoshoitoa, otettiin käyttöön palveluseteli uusissa asumispalveluissa ja käynnistettiin asumisen yksikkö omana toimintana. Myös päivä- ja työtoiminnan ostoa purettiin omaksi toiminnaksi. Asiakkaiden palveluohjausprosessin vahvistaminen sekä työ- ja päivätoiminnan kehittäminen jatkuu palveluohjelmissa. Lastensuojelussa pitkäaikaisten sijoitusten hoitopäiviä saatiin vähennettyä ja oltiin mukana lasten ja nuorten palveluohjelman suunnittelussa, joka jatkuu myös vuonna Terveyspalvelujen johtamisjärjestelmän kehittämistyö aloitettiin ja työtä jatketaan edelleen. Hoidossa ja hoivassa kotihoidon

3 välittömän työajan lisäämiseksi pilotoitiin toiminnanohjausjärjestelmää. Hoitoketju kuvattiin ja toimenpiteitä ongelmakohtien korjaamiseksi aloitettiin. Erikoissairaanhoidon jonopäivien määrää ei saatu vielä hallintaan, työ jatkuu vuoden 2014 puolella. Yhteistoiminta-alueella on käytössä yhdenmukaiset kriteerit mm. omaishoidossa, kotihoidossa, toimeentulotuen myöntämisessä, ikäihmisten asumis- ja tukipalveluissa sekä vammaispalveluissa. Suoritteiden kirjaamista on kehitetty ja kuntamaiseman raportoinnin tueksi on hankittu tietovarasto-ohjelma terveyspalveluihin, jonka avulla operatiivinen johtaminen on helpottumassa. Jatkossa ohjelman käyttöä on laajennettava myös muille tulosalueille. Joensuun kaupunki velvoitti kesken vuoden säästötoimenpiteisiin, mikä johti vapaaehtoisten henkilöstösäästöjen lisäksi myös lomautuksiin ja määräaikaisten työntekijöiden hallitumpaan käyttöön. Samaan aikaan on ollut vaikeuksia rekrytoida henkilökuntaa varsinkin erityiskoulutusta vaativiin tehtäviin esim. sosiaalityöntekijät. Rekrytoinnin vaikeus ja säästötoimenpiteet yhdessä on aiheuttanut työntekijöille lisäkuormitusta. Yhteistoiminta-alue laajeni vuoden 2014 alusta Outokummun kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluilla, mitä valmisteltiin vuoden 2013 aikana. Yhteistoiminta-alueen aloittamisen valmistelun ohessa Outokumpu purki entisen yhteistoimintansa Liperin kunnan kanssa. Tämä edellytti sosiaali- ja terveystoimen henkilökunnalta monitahoista ja hyvin intensiivistä valmistautumista yhteistoiminnan aloittamiseen ja toimintojen integroitumiseen Joensuun organisaatioon Taseyksikön talous ja talousarvion toteutuminen Taseyksikön talousarviota muutettiin vuoden varrella nettona n. 7,6 milj. euroa. Lisämäärärahaa jouduttiin hakemaan, vaikka samaan aikaan sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdennettiin säästöjä Joensuussa 1,6 milj. euroa. Toisessa osavuosikatsauksessa Joensuun maksuosuus lisääntyi 6,56 milj. euroa ja Kontiolahden maksuosuus 0,84 milj. euroa. Suurimmat määrärahalisäykset kohdistuivat erikoissairaanhoitoon, Joensuussa 5,3 milj. euroa ja Kontiolahdessa 0,5 milj. euroa. Yhteistoiminta-alueen taseyksikön ensimmäisen vuoden tulos alittui budjetoidusta n. 4,1 milj. euroa. Tulot ilman kuntien maksuosuuksia ylittyivät 1,7 milj. arvioidusta. Tulojen ylitys johtui myyntituottojen ylityksestä muiden tuottojen jäädessä hieman alle tavoitteen. Menot alittuivat 2,3 milj. euroa, joista suurimmat alitukset tulivat henkilöstömenoista sekä avustuksista. Henkilöstömenojen alitusta selittävät mm. huomattavasti budjetoitua suurempina toteutuneet sairasvakuutus- ja kelakorvaukset. Avustukset alittuivat suurimmaksi osaksi eri toimeentulotukilajien huomattavasti arvioitua alemmasta toteutumasta johtuen. Taseyksikön mahdollisimman vertailukelpoiseksi tehty tieto tilinpäätöksestä 2012 osoittaa, että taseyksikön nettomenot ovat kasvaneet euroa 5,2 milj. euroa eli 2,2 %. Joensuun nettomenot kasvoivat 4,1 milj. euroa eli 2 % ja Kontiolahden nettomenot 1,2 milj. eli 4,0 %. Joensuun menojen kasvuvauhdin hidastumista selittävät vuoden aikana tehdyt säästötoimenpiteet sekä erikoissairaanhoidon menojen kasvun hidastuminen. Joensuussa erikoissairaanhoidon menot kasvoivat 7,4 % vuonna 2013 kun edellisenä vuonna kasvu oli 9,9 %. Sen sijaan Kontiolahdessa erikoissairaanhoidon menot kasvoivat reippaammin kuin Joensuussa, kasvuprosentin ollessa 10,9 % vuonna Erikoissairaanhoidon kasvua arvioitaessa molemmissa kunnissa on tosin huomioitava yhteispäivystyksen aloittaminen kesken vuoden. Taseyksikössä v Joensuun budjetti on n. 7 milj. euroa (3 %) ja Kontiolahdessa 1,3 milj. (4,4 %) suurempi kuin vuoden 2013 toteuma. Molemmissa kunnissa suurin talousarvion ylitysriski näyttää vuoden 2014 osalta olevan erikoissairaanhoidossa ja erityisesti Kontiolahdessa, jossa vuoden 2013 toteuma on suurempi kuin vuoden 2014 budjetti.

4 Investointien toteutuminen Taseyksikön investoinneissa ovat mukana vain Kontiolahden investoinnit. Investoinnit toteutettiin suunnitelman mukaisena, mutta kustannukset jäivät siitä huolimatta alle budjetoidun.

5 JOENSUU-KONTIOLAHTI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TASEYKSIKKÖ Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama Ed.vuoden talousarvio muutokset muutosten 2013 toteutuma jälkeen Liikevaihto , , ,44 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot , , ,79 Muut tuet ja avustukset , , ,89 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,90 Palvelujen ostot , , , , ,80 0,00 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , ,26 Henkilösivukulut , , ,16 Eläkekulut , , ,80 Muut henkilösivukulut , , , , ,42 0,00 Liiketoiminnan muut kulut , , ,02 Liikeylijäämä ,48-249,48 0 Rahoitustulot ja -menot 0 0 0,00-279,48 279,48 0,00 Korkotulot (sisäiset) 0,00 0,00 Korkotulot 0,00 0,00 Muut rahoitustulot 0,00 0,00 Korkomenot (sisäiset) 0,00 0,00 Muut rahoitusmenot 0 0 0,00-279,48 279,48 Korvaus peruspääomasta 0,00 0,00 Vuosikate ,00 0,00 30,00 0,00 Poistot ja arvonalentumiset 0,00 0,00 Suunnitelman mukaiset poistot 0,00 0,00 Tilikauden tulos ,00 0,00 30,00 0,00 Tilinpäätössiirrot 0 0 0,00 0,00 Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) 0 0 0,00 0,00 Varausten lisäys (-), vähennys (+) 0 0 0,00 0,00 Rahastojen lisäys 0 0 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä 88,00-58,00 30,00 0,00 30,00 0,00

6 JOENSUU-KONTIOLAHTI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TASEYKSIKKÖ TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2013 Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä 88,00-58,00 30,00 279,48-249,48 Rahoitustuotot- ja kulut 0,00 0,00 0,00-279,48 279,48 88,00-58,00 30,00 0,00 30,00 Investointien rahavirta Investointimenot ,00 0, , , ,11 Rahoitusosuudet investointimenoihin ,00 0, , , ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toiminnan ja investointien rahavirta 88,00-58,00 30,00 0,00 30,00 Rahoituksen rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0,00 0,00 0, , ,80 Vaihto-omaisuuden muutos 0,00 0,00 0, , ,96 Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä 0,00 0,00 0, , ,11 Saamisten muutos muilta 0,00 0,00 0, , ,03 Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä 0,00 0,00 0, , ,76 Korottomien velkojen muutos muilta 0,00 0,00 0, , ,41 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 0,00 0,00 0, , ,87 RAHAVAROJEN MUUTOS 88,00-58,00 30, , ,87 Rahavarojen muutos Rahavarat ,87 Rahavarat , ,87

7 JOENSUU-KONTIOLAHTI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TASEYKSIKKÖ TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Hoitajakutsujärjestelmä /Kontiolahti Hankinnat ,00 0, , , ,11 Myynnit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rahoitusosuudet ,00 0, , , ,11 Netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Yhteensä Hankinnat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 2. Tilinpäätöslaskelmat 2.1. Tuloslaskelma JOENSUU-KONTIOLAHTI YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TASEYKSIKKÖ TULOSLASKELMA Liikevaihto ,56 Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot ,79 Muut tuet ja avustukset ,89 Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,10 Palvelujen ostot , ,20 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,74 Henkilösivukulut Eläkekulut ,80 Muut henkilösivukulut , ,58 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Muut kulut ,98 Liikeylijäämä 279,48 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot muilta Korkotuotot kunnalta Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut -279,48-279,48 Ylijäämä ennen satunnaisia eriä 0,00 Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut 0,00 Ylijäämä ennen varauksia 0,00 Poistoeron lisäys Poistoeron vähennys Investointivarauksen lisäys Investointivarauksen vähennys Tilikauden ylijäämä 0,00 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Voitto, % 0,0

9 2.2 Tase JOENSUU-KONTIOLAHTI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TASEYKSIKKÖ TASE VASTAAVAA Avaava tase PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 0,00 0,00 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut saamiset 0,00 0,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet ,96 0,00 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset ,40 0,00 Lainasaamiset 450,86 0,00 Saamiset kunnalta ,11 0,00 Muut saamiset ,63 0,00 Siirtosaamiset ,14 0, ,14 0,00 Rahat ja pankkisaamiset ,87 0,00 VASTAAVAA YHTEENSÄ ,97 0,00 VASTATTAVAA Avaava tase OMA PÄÄOMA Peruspääoma Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 0,00 0,00 Tilikauden yli-/alijäämä 0,00 0,00 0,00 POISTOERO JA VARAUKSET Poistoero 0,00 0,00 Vapaaehtoiset varaukset 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Toimeksiantojen pääomat ,80 0, ,80 0,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat kunnalta 0,00 0,00 0,00 0,00 Lyhytaikainen Lainat kunnalta Ostovelat ,44 0,00 Korottomat velat kunnalta ,74 0,00 Muut velat ,65 0,00 Siirtovelat ,34 0, ,17 0,00 VASTATTAVAA YHTEENSÄ ,97 0,00 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 0,0 0,0 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 11,3 0,0 Kertynyt ylijäämä, Lainakanta ,

10 2.3 Rahoituslaskelma JOENSUU-KONTIOLAHTI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TASEYKSIKKÖ RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä 279,48 Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut -279,48 Tulorahoituksen korjauserät 0,00 Investointien rahavirta Investointimenot (-) ,89 Rahoitusosuudet investointimenoihin (+) ,89 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot (+) 0,00 Toiminnan ja investointien rahavirta 0,00 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muilta 0,00 0,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta,lis.(+),väh.(-) 0,00 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset ,80 Vaihto-omaisuuden muutos ,96 Saamisten muutos kunnalta ,11 Saamisten muutos muilta ,03 Korottomien velkojen muutos kunnalta ,76 Korottomien velkojen muutos muilta ,41 Rahoituksen rahavirta ,87 Rahavarojen muutos ,87 Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat ,87 0, ,87 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Kassan riittävyys, pv 36,1 Quick ratio 1,0 Current ratio 1,0

11 3. Tilinpäätöksen liitetiedot JOENSUU-KONTIOLAHTI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TASEYKSIKKÖ Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot LIIKEVAIHTO MYYNTITUOTOT, siitä Täyden korvauksen perusteella saadut Pakolaisten toimeentulokorvaukset Sotilasvammalain mukaiset korvaukset , , ,88 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä Kotikuntakorvaukset ,24 Muut yhteistoimintakorvaukset, siitä Joensuun maksuosuudet ,25 Kontiolahden maksuosuudet ,00 Muut suoritteiden myyntitulot Ateriapalvelujen myyntitulot ,43 Tarvikkeiden ja palvelujen myynti ,23 MAKSUTUOTOT, siitä ,33 Terveydenhuollon maksut Perusterv.huollon laitoshoidon asiakasmaksut ,85 Perusterv.huollon avohoidon lääkäripalv.maksut ,60 Muut terveydenhuollon maksut ,69 Hammashuollon asiakasmaksut ,56 Sosiaalitoimen maksut Muut kodinhoitoapu maksut ,81 Hoitopäivämaksut ,65 Muut sosiaalitoimen maksut ,13 VUOKRATUOTOT, siitä ,72 Asuntojen vuokrat ,29 MUUT TOIMINTATUOTOT, siitä ,99 Perustoimeentulotuen takaisinperintä ,54 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Saadut vakuutuskorvaukset Muut tuotot MUUT TUET JA AVUSTUKSET, siitä Tuet ja avustukset valtiolta Kelan korv. tth järjestämisestä Valt.osuus perustoim.tt:n kustannuksiin Valt.korvaus kuntoutt. Työtoiminnasta Muut tuet ja avustukset , , , , , , , , , ,00 Tuotot yhteensä ,24

12 JOENSUU-KONTIOLAHTI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TASEYKSIKKÖ Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Vaihtuvat vastaavat/vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Vaihto-omaisuus yhteensä , ,96 Saamisten erittely Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Myyntisaamiset tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset jäsenkuntayhtymiltä Myyntisaamiset muilta Lainasaamiset Matkaliput Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä Kunnan sisäiset myyntisaamiset Muut saamiset Arvonlisäveron palautus verottajalta Muut saamiset Siirtosaamiset Muut siirtosaamiset tytäryhteisöiltä Muut siirtosaamiset jäsenkuntayhtymiltä Muut siirtosaamiset muilta Muut siirtosaamiset valtiolta Saamiset yhteensä 9 994, , , ,40 450,86 450, , , , , ,63 138, , , , , ,14

13 JOENSUU-KONTIOLAHTI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TASEYKSIKKÖ Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Toimeksiantojen pääomat Toimeksiantojen pääomat Veteraanikuntoutus Veteraanikuntoutus/Kontiolahti Lahjoitusrahastojen pääomat Toimeksiantojen pääomat yhteensä , , , ,80 Vieras pääoma Lyhytaikainen Ostovelat Korottomat velat kunnalta Muut velat Siirtovelat Vieras pääoma yhteensä , , , , ,17 Muihin velkoihin sisältyvät olennaiset erät Ennakonpidätysvelka Sosiaaliturvamaksuvelka Huollettavien yksityisvarat Muut velat yhteensä , , , ,63 Siirtovelkoihin sisältyvä olennaiset erät Lomapalkkajaksotus Muut siirtovelat jäsenkuntayhtymiltä Muut siirtovelat muilta KuEL-työnantajan eläkemaskut , , , ,36 KuEL-työnantajan palkkaperusteinen eläkemaksu Työttömyysvak.maksut, työantaja , ,15 Siirtovelat yhteensä ,81 Vakuuksia- ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Leasingvastuiden yhteismäärä (arvonlisäveroineen) Seuraavalla tilikaudella maksettavat ,00 754, ,00 754,00

14 Tunnuslukujen selitykset TULOSLASKELMA TP2013 Voitto, % 0,0 100 *(Yli-/alijäämä ennen varauksia / Liikevaihto) Tunnusluku kertoo kuinka suuren prosentuaalisen osuuden liikelaitoksen yli-/alijäämä ennen varauksia ja veroja muodostaa liikevaihdosta. Jos prosenttiluku on negatiivinen, liikelaitoksen toiminta on tappiollista RAHOITUSLASKELMA TILINPÄÄTÖSVUOSI Rahavarat (milj. euroa) 27,0 (Rahoitusomaisuusarvopap., rahat ja pankkisaamiset, konsernitili) Rahavarat (milj. euroa), konsernitili 0,0 Kassastamaksut (milj.euroa) 273,2 (Toimintakulut = Materiaalit ja palvelut, Henkilöstökulut, Vuokrakulut, Liiketoiminnan muut kulut - valmistus omaan käyttöön Korkokulut+Muut rah.kulut+korvaus peruspääomasta+kom. inv. + Antolainojen lisäys+pitkäaik.lainojen lyh.) Kassan riittävyys (pv) 36,1 (365 x (Rahavarat / Kassastamaksut)) Liikelaitoksen maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivässä. Tunnusluku kertoo, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa liikelaitoksen rahavaroilla tai muilla kassavaroihin luettavilla erillä. Kassan riittävyys (pv), huomioituna konsernitili 36,1 (365 x (Rahavarat / Kassastamaksut)) Quick ratio 1,0 =(rahat ja pankkisaamiset+rahoitusarvopaperit+lyhytaikaiset saamiset)/lyhytaikainen vieraspääoma Current ratio 1,0 =vaihto-omaisuus+ Lyhytaikaiset saamiset+rahoitusarvopaperit+rahat ja pankkisaamiset)/ (Lyhytaikainen vieras pääoma- saadut ennakot) TASE Omavaraisuusaste (%) 0,0 100*(Oma pääoma+ poistoero+vapaaeht. var.)/ (Koko pääoma -Saadut ennakot) Koko pääoma tarkoittaa taseen vastattavien loppusummaa Omavaraisuusaste mittaa liikelaitoksen vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta. Suhteellinen velkaantuneisuus (%) 11,3 100*((Vieras pääoma-saadut ennakot) /Käyttötulot Käyttötulot on (Liikevaihto+ Liiketoiminnan muut tuotot+ Muut tuet ja avustukset)) Tunnusluku kertoo kuinka paljon liikelaitoksen käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Käyttötulot muodostuvat tilikauden liikevaihdosta, liiketoiminnan muista tuloista ja muista tuista ja avustuksista Kertynyt ylijäämä (alijäämä), euroa 0,0 =edellisten tilikausien ylijäämä(alijäämä)+tilikauden ylijäämä (alijäämä) Lainakanta (1000 euroa) 0,0 Vieras pääoma-(saadut ennakot- Ostovelat+Korottomat velat kunnalta+siirtovelat+muut velat) Liikelaitoksen lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainakantaan lasketaan koko vieraspääoma vähennettynä saaduilla enakoilla, korottomat velat kunnalta sekä osto-,siirto- ja muilla veloilla. Lainasaamiset (1000 euroa) 0,0 (Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset)

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2010 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 21.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös LIITTEET Liikelaitokset Kaupunginhallitus 25.3.2013 Tarkastuslautakunta 11.4.2013 Tarkastuslautakunta 15.5.2013 Kaupunginvaltuusto 17.6.2013 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos

Lisätiedot

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Kunnan ja Yrityksen tuloslaskelman rakenne ja sisältö Suomen Museoliitto 6.10.2009 Maija Sumi Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Käyttötalousosa

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes Print Tampereen

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 TILINPÄÄTÖS 2013 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 1 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53 1. TULOSLASKELMA Euroa 1.1. - 31.12.2008 1.1. - 31.12.2007 Toimintatuotot Myyntituotot 2 906 776 2 546 860,49 Maksutuotot 5 008 898 4 671 492,19 Tuet ja avustukset 776 761 848 728,52 Vuokratuotot 1 237

Lisätiedot

Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien

Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.1.2. Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö Helsinki 14.9.1999 YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 URJALAN KUNTA Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013 Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 Sisällys 1. PERUSTIETOA URJALASTA... 1 2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS... 4 3.1

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 18.3.2013 2 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2012 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja Hailuodon kunta HAILUOTO Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 Kannen kuva: 15.3.2015 M. Parrila 3 Hailuodon kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Käsittely Kunnanhallitus 30.3.2015 53 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Toimintakertomus 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA Helsinki 2006 Painetun julkaisun ISBN 952-213-163-6 Verkkojulkaisun ISBN

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Danske Bank www.pyhäntä.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot