Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen taseyksikön erillistilinpäätös 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen taseyksikön erillistilinpäätös 2013"

Transkriptio

1 Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen taseyksikön erillistilinpäätös 2013

2 Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Joensuu ja Kontiolahti ovat tehneet yhteistoimintasopimuksen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä. Sopimuksessa on sovittu, että kuntien järjestämisvastuulle säädetyt terveydenhuollon ja sosiaalihuollon tehtävät, erikoissairaanhoito mukaan lukien, annetaan kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain (169/2007) 5 :ssä ja kuntalain (365/1995) 76 :ssä tarkoitetulla tavalla vastuukunnan, Joensuun kaupungin hoidettaviksi. Sopimuksella siirrettävät tehtävät eivät sisällä seuraavia sopimuskuntien itse tai yhteistoiminnassa järjestämiä toimintoja: lasten päivähoito/ varhaiskasvatus, esiopetus, lasten kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki, lasten kotihoidon tuen kuntalisä, ympäristöterveydenhuolto ja työterveyshuolto. Tehtävien siirrossa noudatetaan liikkeenluovutusta koskevia lainsäännöksiä. Sopimuksella luodaan sopimuksen osapuolena olevien kuntien yhteinen palvelujärjestelmä, jolla turvataan yhteistoiminta-alueen kuntien asukkaille hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisella palvelurakenteella siten kuin palvelusopimuksessa ja toimintasuunnitelmassa tarkemmin määritellään. Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta vastaa Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan alainen sosiaali- ja terveystoimi. Taloudenhoito on Joensuun kaupungin vastuulla. Yhteistoiminta-alueen talous on osa Joensuun kaupungin talousarviota ja taloussuunnittelua. Toiminnan järjestämistä varten yhteistoiminta-alueen tilaaja- ja tuottajatehtävät eriytetään Joensuun kaupungin kirjanpidossa. Tuottajalautakuntaa varten perustetaan kirjanpidollinen taseyksikkö, jolle laaditaan oma tulos-, investointi- ja rahoitusbudjetti sekä tase. Molempien osapuolten talousarvion käyttötalousosaan perustetaan budjettirahoitteinen tehtävä, jolle kummankin osapuolen valtuusto osoittaa määrärahan kunnan maksuosuuteen yhteistoiminnan kustannuksista. Lisäksi vastuukunnan sekä sopijakunnan investointiosassa osoitetaan rahoitus yhteistoiminta-alueen investointeihin. Yhteistoiminta-alueen kustannukset jaetaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti siten, että molemmat osapuolet vastaavat oman kuntansa asukkaiden käyttämien palveluiden kustannuksista. Kuntien maksuosuus määräytyy luovutettujen palveluiden määrän ja budjetoitujen kustannusten perusteella. Palveluiden yksikköhinnat määritellään vuosittain talousarvioprosessin yhteydessä. Yksikköhinnat sisältävät palvelujen tuottamisesta aiheutuvat välilliset ja välittömät kustannukset sekä mahdolliset niihin kohdistuvat tulot lukuun ottamatta kuntien maksuosuuksia. Maksuosuuksia voidaan tarkistaa kesken talousarviovuoden. 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen jälkeen Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueella oli ensimmäinen toimintavuosi. Ensimmäisenä toimintavuotena yhtenäistettiin kuntien maksut ja etuudet, luotiin uutta yhtenäistä toimintatapaa henkilöstön kanssa ja aloitettiin yhteistoiminnan kuukausittainen raportointi. Huhtikuun alusta Joensuun päivystys siirtyi liikkeenluovutuksena osaksi PKSSK:n yhteispäivystystä. Sosiaalipalvelujen tulosalueella kehitysvammahuollossa avohoitopainotteisuutta lisättiin purkamalla laitoshoitoa, otettiin käyttöön palveluseteli uusissa asumispalveluissa ja käynnistettiin asumisen yksikkö omana toimintana. Myös päivä- ja työtoiminnan ostoa purettiin omaksi toiminnaksi. Asiakkaiden palveluohjausprosessin vahvistaminen sekä työ- ja päivätoiminnan kehittäminen jatkuu palveluohjelmissa. Lastensuojelussa pitkäaikaisten sijoitusten hoitopäiviä saatiin vähennettyä ja oltiin mukana lasten ja nuorten palveluohjelman suunnittelussa, joka jatkuu myös vuonna Terveyspalvelujen johtamisjärjestelmän kehittämistyö aloitettiin ja työtä jatketaan edelleen. Hoidossa ja hoivassa kotihoidon

3 välittömän työajan lisäämiseksi pilotoitiin toiminnanohjausjärjestelmää. Hoitoketju kuvattiin ja toimenpiteitä ongelmakohtien korjaamiseksi aloitettiin. Erikoissairaanhoidon jonopäivien määrää ei saatu vielä hallintaan, työ jatkuu vuoden 2014 puolella. Yhteistoiminta-alueella on käytössä yhdenmukaiset kriteerit mm. omaishoidossa, kotihoidossa, toimeentulotuen myöntämisessä, ikäihmisten asumis- ja tukipalveluissa sekä vammaispalveluissa. Suoritteiden kirjaamista on kehitetty ja kuntamaiseman raportoinnin tueksi on hankittu tietovarasto-ohjelma terveyspalveluihin, jonka avulla operatiivinen johtaminen on helpottumassa. Jatkossa ohjelman käyttöä on laajennettava myös muille tulosalueille. Joensuun kaupunki velvoitti kesken vuoden säästötoimenpiteisiin, mikä johti vapaaehtoisten henkilöstösäästöjen lisäksi myös lomautuksiin ja määräaikaisten työntekijöiden hallitumpaan käyttöön. Samaan aikaan on ollut vaikeuksia rekrytoida henkilökuntaa varsinkin erityiskoulutusta vaativiin tehtäviin esim. sosiaalityöntekijät. Rekrytoinnin vaikeus ja säästötoimenpiteet yhdessä on aiheuttanut työntekijöille lisäkuormitusta. Yhteistoiminta-alue laajeni vuoden 2014 alusta Outokummun kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluilla, mitä valmisteltiin vuoden 2013 aikana. Yhteistoiminta-alueen aloittamisen valmistelun ohessa Outokumpu purki entisen yhteistoimintansa Liperin kunnan kanssa. Tämä edellytti sosiaali- ja terveystoimen henkilökunnalta monitahoista ja hyvin intensiivistä valmistautumista yhteistoiminnan aloittamiseen ja toimintojen integroitumiseen Joensuun organisaatioon Taseyksikön talous ja talousarvion toteutuminen Taseyksikön talousarviota muutettiin vuoden varrella nettona n. 7,6 milj. euroa. Lisämäärärahaa jouduttiin hakemaan, vaikka samaan aikaan sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdennettiin säästöjä Joensuussa 1,6 milj. euroa. Toisessa osavuosikatsauksessa Joensuun maksuosuus lisääntyi 6,56 milj. euroa ja Kontiolahden maksuosuus 0,84 milj. euroa. Suurimmat määrärahalisäykset kohdistuivat erikoissairaanhoitoon, Joensuussa 5,3 milj. euroa ja Kontiolahdessa 0,5 milj. euroa. Yhteistoiminta-alueen taseyksikön ensimmäisen vuoden tulos alittui budjetoidusta n. 4,1 milj. euroa. Tulot ilman kuntien maksuosuuksia ylittyivät 1,7 milj. arvioidusta. Tulojen ylitys johtui myyntituottojen ylityksestä muiden tuottojen jäädessä hieman alle tavoitteen. Menot alittuivat 2,3 milj. euroa, joista suurimmat alitukset tulivat henkilöstömenoista sekä avustuksista. Henkilöstömenojen alitusta selittävät mm. huomattavasti budjetoitua suurempina toteutuneet sairasvakuutus- ja kelakorvaukset. Avustukset alittuivat suurimmaksi osaksi eri toimeentulotukilajien huomattavasti arvioitua alemmasta toteutumasta johtuen. Taseyksikön mahdollisimman vertailukelpoiseksi tehty tieto tilinpäätöksestä 2012 osoittaa, että taseyksikön nettomenot ovat kasvaneet euroa 5,2 milj. euroa eli 2,2 %. Joensuun nettomenot kasvoivat 4,1 milj. euroa eli 2 % ja Kontiolahden nettomenot 1,2 milj. eli 4,0 %. Joensuun menojen kasvuvauhdin hidastumista selittävät vuoden aikana tehdyt säästötoimenpiteet sekä erikoissairaanhoidon menojen kasvun hidastuminen. Joensuussa erikoissairaanhoidon menot kasvoivat 7,4 % vuonna 2013 kun edellisenä vuonna kasvu oli 9,9 %. Sen sijaan Kontiolahdessa erikoissairaanhoidon menot kasvoivat reippaammin kuin Joensuussa, kasvuprosentin ollessa 10,9 % vuonna Erikoissairaanhoidon kasvua arvioitaessa molemmissa kunnissa on tosin huomioitava yhteispäivystyksen aloittaminen kesken vuoden. Taseyksikössä v Joensuun budjetti on n. 7 milj. euroa (3 %) ja Kontiolahdessa 1,3 milj. (4,4 %) suurempi kuin vuoden 2013 toteuma. Molemmissa kunnissa suurin talousarvion ylitysriski näyttää vuoden 2014 osalta olevan erikoissairaanhoidossa ja erityisesti Kontiolahdessa, jossa vuoden 2013 toteuma on suurempi kuin vuoden 2014 budjetti.

4 Investointien toteutuminen Taseyksikön investoinneissa ovat mukana vain Kontiolahden investoinnit. Investoinnit toteutettiin suunnitelman mukaisena, mutta kustannukset jäivät siitä huolimatta alle budjetoidun.

5 JOENSUU-KONTIOLAHTI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TASEYKSIKKÖ Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama Ed.vuoden talousarvio muutokset muutosten 2013 toteutuma jälkeen Liikevaihto , , ,44 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot , , ,79 Muut tuet ja avustukset , , ,89 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,90 Palvelujen ostot , , , , ,80 0,00 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , ,26 Henkilösivukulut , , ,16 Eläkekulut , , ,80 Muut henkilösivukulut , , , , ,42 0,00 Liiketoiminnan muut kulut , , ,02 Liikeylijäämä ,48-249,48 0 Rahoitustulot ja -menot 0 0 0,00-279,48 279,48 0,00 Korkotulot (sisäiset) 0,00 0,00 Korkotulot 0,00 0,00 Muut rahoitustulot 0,00 0,00 Korkomenot (sisäiset) 0,00 0,00 Muut rahoitusmenot 0 0 0,00-279,48 279,48 Korvaus peruspääomasta 0,00 0,00 Vuosikate ,00 0,00 30,00 0,00 Poistot ja arvonalentumiset 0,00 0,00 Suunnitelman mukaiset poistot 0,00 0,00 Tilikauden tulos ,00 0,00 30,00 0,00 Tilinpäätössiirrot 0 0 0,00 0,00 Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) 0 0 0,00 0,00 Varausten lisäys (-), vähennys (+) 0 0 0,00 0,00 Rahastojen lisäys 0 0 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä 88,00-58,00 30,00 0,00 30,00 0,00

6 JOENSUU-KONTIOLAHTI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TASEYKSIKKÖ TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2013 Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä 88,00-58,00 30,00 279,48-249,48 Rahoitustuotot- ja kulut 0,00 0,00 0,00-279,48 279,48 88,00-58,00 30,00 0,00 30,00 Investointien rahavirta Investointimenot ,00 0, , , ,11 Rahoitusosuudet investointimenoihin ,00 0, , , ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toiminnan ja investointien rahavirta 88,00-58,00 30,00 0,00 30,00 Rahoituksen rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0,00 0,00 0, , ,80 Vaihto-omaisuuden muutos 0,00 0,00 0, , ,96 Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä 0,00 0,00 0, , ,11 Saamisten muutos muilta 0,00 0,00 0, , ,03 Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä 0,00 0,00 0, , ,76 Korottomien velkojen muutos muilta 0,00 0,00 0, , ,41 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 0,00 0,00 0, , ,87 RAHAVAROJEN MUUTOS 88,00-58,00 30, , ,87 Rahavarojen muutos Rahavarat ,87 Rahavarat , ,87

7 JOENSUU-KONTIOLAHTI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TASEYKSIKKÖ TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Hoitajakutsujärjestelmä /Kontiolahti Hankinnat ,00 0, , , ,11 Myynnit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rahoitusosuudet ,00 0, , , ,11 Netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Yhteensä Hankinnat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 2. Tilinpäätöslaskelmat 2.1. Tuloslaskelma JOENSUU-KONTIOLAHTI YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TASEYKSIKKÖ TULOSLASKELMA Liikevaihto ,56 Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot ,79 Muut tuet ja avustukset ,89 Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,10 Palvelujen ostot , ,20 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,74 Henkilösivukulut Eläkekulut ,80 Muut henkilösivukulut , ,58 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Muut kulut ,98 Liikeylijäämä 279,48 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot muilta Korkotuotot kunnalta Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut -279,48-279,48 Ylijäämä ennen satunnaisia eriä 0,00 Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut 0,00 Ylijäämä ennen varauksia 0,00 Poistoeron lisäys Poistoeron vähennys Investointivarauksen lisäys Investointivarauksen vähennys Tilikauden ylijäämä 0,00 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Voitto, % 0,0

9 2.2 Tase JOENSUU-KONTIOLAHTI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TASEYKSIKKÖ TASE VASTAAVAA Avaava tase PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 0,00 0,00 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut saamiset 0,00 0,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet ,96 0,00 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset ,40 0,00 Lainasaamiset 450,86 0,00 Saamiset kunnalta ,11 0,00 Muut saamiset ,63 0,00 Siirtosaamiset ,14 0, ,14 0,00 Rahat ja pankkisaamiset ,87 0,00 VASTAAVAA YHTEENSÄ ,97 0,00 VASTATTAVAA Avaava tase OMA PÄÄOMA Peruspääoma Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 0,00 0,00 Tilikauden yli-/alijäämä 0,00 0,00 0,00 POISTOERO JA VARAUKSET Poistoero 0,00 0,00 Vapaaehtoiset varaukset 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Toimeksiantojen pääomat ,80 0, ,80 0,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat kunnalta 0,00 0,00 0,00 0,00 Lyhytaikainen Lainat kunnalta Ostovelat ,44 0,00 Korottomat velat kunnalta ,74 0,00 Muut velat ,65 0,00 Siirtovelat ,34 0, ,17 0,00 VASTATTAVAA YHTEENSÄ ,97 0,00 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 0,0 0,0 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 11,3 0,0 Kertynyt ylijäämä, Lainakanta ,

10 2.3 Rahoituslaskelma JOENSUU-KONTIOLAHTI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TASEYKSIKKÖ RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä 279,48 Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut -279,48 Tulorahoituksen korjauserät 0,00 Investointien rahavirta Investointimenot (-) ,89 Rahoitusosuudet investointimenoihin (+) ,89 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot (+) 0,00 Toiminnan ja investointien rahavirta 0,00 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muilta 0,00 0,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta,lis.(+),väh.(-) 0,00 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset ,80 Vaihto-omaisuuden muutos ,96 Saamisten muutos kunnalta ,11 Saamisten muutos muilta ,03 Korottomien velkojen muutos kunnalta ,76 Korottomien velkojen muutos muilta ,41 Rahoituksen rahavirta ,87 Rahavarojen muutos ,87 Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat ,87 0, ,87 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Kassan riittävyys, pv 36,1 Quick ratio 1,0 Current ratio 1,0

11 3. Tilinpäätöksen liitetiedot JOENSUU-KONTIOLAHTI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TASEYKSIKKÖ Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot LIIKEVAIHTO MYYNTITUOTOT, siitä Täyden korvauksen perusteella saadut Pakolaisten toimeentulokorvaukset Sotilasvammalain mukaiset korvaukset , , ,88 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä Kotikuntakorvaukset ,24 Muut yhteistoimintakorvaukset, siitä Joensuun maksuosuudet ,25 Kontiolahden maksuosuudet ,00 Muut suoritteiden myyntitulot Ateriapalvelujen myyntitulot ,43 Tarvikkeiden ja palvelujen myynti ,23 MAKSUTUOTOT, siitä ,33 Terveydenhuollon maksut Perusterv.huollon laitoshoidon asiakasmaksut ,85 Perusterv.huollon avohoidon lääkäripalv.maksut ,60 Muut terveydenhuollon maksut ,69 Hammashuollon asiakasmaksut ,56 Sosiaalitoimen maksut Muut kodinhoitoapu maksut ,81 Hoitopäivämaksut ,65 Muut sosiaalitoimen maksut ,13 VUOKRATUOTOT, siitä ,72 Asuntojen vuokrat ,29 MUUT TOIMINTATUOTOT, siitä ,99 Perustoimeentulotuen takaisinperintä ,54 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Saadut vakuutuskorvaukset Muut tuotot MUUT TUET JA AVUSTUKSET, siitä Tuet ja avustukset valtiolta Kelan korv. tth järjestämisestä Valt.osuus perustoim.tt:n kustannuksiin Valt.korvaus kuntoutt. Työtoiminnasta Muut tuet ja avustukset , , , , , , , , , ,00 Tuotot yhteensä ,24

12 JOENSUU-KONTIOLAHTI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TASEYKSIKKÖ Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Vaihtuvat vastaavat/vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Vaihto-omaisuus yhteensä , ,96 Saamisten erittely Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Myyntisaamiset tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset jäsenkuntayhtymiltä Myyntisaamiset muilta Lainasaamiset Matkaliput Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä Kunnan sisäiset myyntisaamiset Muut saamiset Arvonlisäveron palautus verottajalta Muut saamiset Siirtosaamiset Muut siirtosaamiset tytäryhteisöiltä Muut siirtosaamiset jäsenkuntayhtymiltä Muut siirtosaamiset muilta Muut siirtosaamiset valtiolta Saamiset yhteensä 9 994, , , ,40 450,86 450, , , , , ,63 138, , , , , ,14

13 JOENSUU-KONTIOLAHTI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TASEYKSIKKÖ Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Toimeksiantojen pääomat Toimeksiantojen pääomat Veteraanikuntoutus Veteraanikuntoutus/Kontiolahti Lahjoitusrahastojen pääomat Toimeksiantojen pääomat yhteensä , , , ,80 Vieras pääoma Lyhytaikainen Ostovelat Korottomat velat kunnalta Muut velat Siirtovelat Vieras pääoma yhteensä , , , , ,17 Muihin velkoihin sisältyvät olennaiset erät Ennakonpidätysvelka Sosiaaliturvamaksuvelka Huollettavien yksityisvarat Muut velat yhteensä , , , ,63 Siirtovelkoihin sisältyvä olennaiset erät Lomapalkkajaksotus Muut siirtovelat jäsenkuntayhtymiltä Muut siirtovelat muilta KuEL-työnantajan eläkemaskut , , , ,36 KuEL-työnantajan palkkaperusteinen eläkemaksu Työttömyysvak.maksut, työantaja , ,15 Siirtovelat yhteensä ,81 Vakuuksia- ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Leasingvastuiden yhteismäärä (arvonlisäveroineen) Seuraavalla tilikaudella maksettavat ,00 754, ,00 754,00

14 Tunnuslukujen selitykset TULOSLASKELMA TP2013 Voitto, % 0,0 100 *(Yli-/alijäämä ennen varauksia / Liikevaihto) Tunnusluku kertoo kuinka suuren prosentuaalisen osuuden liikelaitoksen yli-/alijäämä ennen varauksia ja veroja muodostaa liikevaihdosta. Jos prosenttiluku on negatiivinen, liikelaitoksen toiminta on tappiollista RAHOITUSLASKELMA TILINPÄÄTÖSVUOSI Rahavarat (milj. euroa) 27,0 (Rahoitusomaisuusarvopap., rahat ja pankkisaamiset, konsernitili) Rahavarat (milj. euroa), konsernitili 0,0 Kassastamaksut (milj.euroa) 273,2 (Toimintakulut = Materiaalit ja palvelut, Henkilöstökulut, Vuokrakulut, Liiketoiminnan muut kulut - valmistus omaan käyttöön Korkokulut+Muut rah.kulut+korvaus peruspääomasta+kom. inv. + Antolainojen lisäys+pitkäaik.lainojen lyh.) Kassan riittävyys (pv) 36,1 (365 x (Rahavarat / Kassastamaksut)) Liikelaitoksen maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivässä. Tunnusluku kertoo, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa liikelaitoksen rahavaroilla tai muilla kassavaroihin luettavilla erillä. Kassan riittävyys (pv), huomioituna konsernitili 36,1 (365 x (Rahavarat / Kassastamaksut)) Quick ratio 1,0 =(rahat ja pankkisaamiset+rahoitusarvopaperit+lyhytaikaiset saamiset)/lyhytaikainen vieraspääoma Current ratio 1,0 =vaihto-omaisuus+ Lyhytaikaiset saamiset+rahoitusarvopaperit+rahat ja pankkisaamiset)/ (Lyhytaikainen vieras pääoma- saadut ennakot) TASE Omavaraisuusaste (%) 0,0 100*(Oma pääoma+ poistoero+vapaaeht. var.)/ (Koko pääoma -Saadut ennakot) Koko pääoma tarkoittaa taseen vastattavien loppusummaa Omavaraisuusaste mittaa liikelaitoksen vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta. Suhteellinen velkaantuneisuus (%) 11,3 100*((Vieras pääoma-saadut ennakot) /Käyttötulot Käyttötulot on (Liikevaihto+ Liiketoiminnan muut tuotot+ Muut tuet ja avustukset)) Tunnusluku kertoo kuinka paljon liikelaitoksen käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Käyttötulot muodostuvat tilikauden liikevaihdosta, liiketoiminnan muista tuloista ja muista tuista ja avustuksista Kertynyt ylijäämä (alijäämä), euroa 0,0 =edellisten tilikausien ylijäämä(alijäämä)+tilikauden ylijäämä (alijäämä) Lainakanta (1000 euroa) 0,0 Vieras pääoma-(saadut ennakot- Ostovelat+Korottomat velat kunnalta+siirtovelat+muut velat) Liikelaitoksen lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainakantaan lasketaan koko vieraspääoma vähennettynä saaduilla enakoilla, korottomat velat kunnalta sekä osto-,siirto- ja muilla veloilla. Lainasaamiset (1000 euroa) 0,0 (Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset)

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Turun Kiinteistöpalveluliikelaitoksen tilinpäätös

Turun Kiinteistöpalveluliikelaitoksen tilinpäätös Turun Kiinteistöpalveluliikelaitoksen tilinpäätös Sisällysluettelo Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen 2. Henkilöstö 3. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 Opettaja: Maria Kankaanpaa Nimi ja opintorekisterin numero: l_ Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Tilike-kuntatilitoimisto

Tilike-kuntatilitoimisto TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tilinpäätös Toimintakertomus 1 Toteutumisvertailut 2-3 Tuloslaskelma 4 Rahoituslaskelma 5 Tase

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013 Opettaja; Maria Kankaanpaa. ^ Nimi ja opintorekisterin numero: Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot