Sisältö. 2 Toimintakertomus. 63 Sampo Pankki Oyj:n erillistilinpäätös (Suomalainen tilinpäätöskäytäntö)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. 2 Toimintakertomus. 63 Sampo Pankki Oyj:n erillistilinpäätös (Suomalainen tilinpäätöskäytäntö)"

Transkriptio

1 Sisältö 2 Toimintakertomus 7 IFRS-tilinpäätös 7 Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernitase 9 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 10 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Tilinpäätöksen liitetiedot 13 Yhteenveto merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista 26 Segmentti-informaatio 27 Riskienhallinta 41 Muut liitetiedot: 41 Siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön 44 Yrityshankinnat ja -myynnit 46 Korkotuotot, netto 46 Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuotot 47 Palkkiotuotot ja -kulut 47 Saamisten arvonalentumiset 47 Sijoitustoiminnan nettotuotot 48 Henkilöstökulut 48 Liiketoiminnan muut kulut 48 Rahoitusvarat ja -velat 49 Käyvät arvot 50 Käteiset varat 50 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ja -velat 52 Lainat ja muut saamiset 53 Sijoitukset 54 Sijoitukset osakkuusyhtiöissä 55 Aineettomat hyödykkeet 56 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 56 Muut varat 57 Laskennalliset verosaamiset ja verovelat 57 Verot 58 Velat luottolaitoksille ja asiakkaille 58 Liikkeeseen lasketut velkakirjat 59 Muut velat 59 Ehdolliset velat ja sitoumukset 60 Työsuhde-etuudet 61 Lähipiiritiedot 61 Oma pääoma 62 Osingot 63 Sampo Pankki Oyj:n erillistilinpäätös (Suomalainen tilinpäätöskäytäntö) 63 Tuloslaskelma 64 Tase 67 Tilinpäätöksen liitetiedot: 67 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 69 Tilinpäätöksen muut liitetiedot 83 Sampo Pankki Oyj:n hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle emoyhtiön voittovarojen käyttämisestä 84 Tilintarkastuskertomus Vuonna 2006 Sampo Pankki Oyj tekee yhden osavuosikatsauksen ajalta , ja se julkaistaan Sampo Pankki Oyj:n konsernitilinpäätös on saatavissa Sampo Oyj:n verkkosivuilta osoitteesta postitse osoitteesta Sammon viestintä, Unioninkatu 22, SAMPO, faksitse numerosta ja sähköpostitse osoitteesta sampo pankki oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2005

2 Sampo Pankki Oyj:n hallituksen toimintakertomus Sampo Pankki Oyj on Suomessa rekisteröity konsernitilinpäätöksen laativa julkinen osakeyhtiö. Yhtiön pääasiallinen tehtävä vuonna 2005 oli harjoittaa pankkitoimintaa sekä omistaa pankkeja ja sijoituspalveluyhtiöitä Suomessa ja muissa maissa. Konsernitilinpäätös vuodelta 2005 sisältää Sampo Pankki Oyj:n (emoyhtiö) ja sen tytäryhtiöt (joista yhdessä käytetään nimitystä Sampo Pankki -konserni ). Tulos Henkilöasiakkaille myönnettyjen luottojen kasvu oli merkittävässä asemassa vuonna 2005 ja myös yritysluototus kasvoi. Sampo Pankki -konsernin tuotot yhteensä olivat 642 miljoonaa euroa (616) ja kulut 389 miljoonaa euroa (384). Voitto ennen veroja nousi 252 miljoonaan euroon (232). Nettokorkotuotot kasvoivat 339 miljoonaan euroon (311) yli puolen kasvusta tullessa Baltian toiminnoista. Suomessa lainakannan voimakkaan kasvun positiivinen vaikutus oli suurempi kuin korkomarginaalien kaventumien vaikutus. Liiketoiminnan kulut lisääntyivät ensisijaisesti Baltian toimintojen kasvun ja Suomen palkkatason lievän nousun myötä. Kulutuotto -suhde parani 60,9 prosenttiin (63,4). Oman pääoman tuotto oli 18,4 prosenttia (16,6). Sampo Pankin konttoriverkosto toimii myös jakelukanavana muille tuotteille kuten henkivakuutuksille ja taloudellisille neuvontapalveluille. Yhteistyö muiden Sampo-konsernin yhtiöiden kanssa tuo Sampo Pankille palkkiotuottoja. Sampo Pankki avasi syyskuussa Tukholmaan uuden, yritysasiakkaiden palveluun keskittyvän konttorin. Sampo ilmoitti myös suunnittelevansa pankkitoiminnan käynnistämistä Venäjällä. Liiketoiminnan operatiivinen kannattavuus parani selvästi nettokorkotuottojen ja palkkiotuottojen kasvaessa kuluja enemmän. Nettopalkkiotuotot kasvoivat 154 miljoonaan euroon (144). Kasvu oli erityisen voimakasta antolainauksen palkkioissa, mikä johtui osittain yrityskauppojen rahoituksen vilkkaudesta. Voittoon ennen veroja sisältyy merkittäviä kertaluonteisia eriä sekä vuonna 2005 että Vuonna 2005 voittoon ennen veroja sisältyi pääomasijoituksista saatu 32 miljoonan euron voitto. Vertailukauteen sisältyi pääomasijoituksista saatu kertaluonteinen 25 miljoonan voitto ja 23 miljoonan euron suuruinen arvonlisäveron palautus. Tase Luottokannan kasvu jatkui nopeana koko vuoden ja saamiset asiakkailta nousivat 20 prosenttia euroon. Sampo Pankin markkinaosuus kaikista suomalaisten rahalaitosten myöntämistä lainoista oli noin 14 prosenttia (14) vuoden lopussa. Asuntoluottokanta kasvoi erittäin voimakkaasti nousten 31 prosenttia yhteensä ja 26 prosenttia Suomessa, mikä ylittää markkinoiden 17 prosentin kasvun. Sampo Pankin markkinaosuus asuntoluotoista nousi 15,5 prosenttiin (14,3) Suomessa. Markkinaosuuden kasvu lisää mahdollisuuksia myös Sampo-konsernin muiden tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen. Kulutusluottokanta kasvoi 18 prosenttia ja erityisesti luottokorttilainat kasvoivat merkittävästi. Nopea kasvu jatkui Baltian maissa ja Sampo vahvisti asemaansa erityisesti Liettuan asuntoluottomarkkinoilla. Myös talletusten kasvu oli voimakkainta Baltian maissa kuten edellisenäkin vuonna. Yritysluottokanta kasvoi 14 prosenttia, mihin vaikutti yrityskauppojen rahoituksen lisääntyminen. Yritysluottojen asiakasmarginaalitaso pysyi likimain ennallaan. Luottolaatu säilyi hyvänä. Saamisten nettomääräinen arvonalentumiserä oli positiivinen ja se kasvatti voittoa ennen veroja 3 miljoonalla eurolla (10). Sampo Pankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2005

3 Sampo pankki OYJ: N HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Talletukset kasvoivat miljoonaan euroon (10 439) vuoden lopussa. Sampo Pankin markkinaosuus kotimaisissa yleisön talletuksissa oli vuoden lopussa 13 prosenttia (13). Luottokannan ripeämpi kasvu on luonut tarpeen lisärahoitukselle, jota hankittiin lähinnä laskemalla liikkeeseen joukkovelkakirjalainoja. Sampo Pankki -konserni laajensi rahoituspohjaansa aktivoimalla Sampo Asuntoluottopankki Oy:n, joka laski syyskuussa liikkeeseen ensimmäisen Pohjoismaissa merkittävän 1 miljardin euron kiinteistövakuudellisen joukkovelkakirjalainan. Lainan vakuutena on Sampo Pankki Oyj:n Sampo Asuntoluottopankille siirtämä 1,1 miljardin euron asuntolainakanta. Konsernirakenteen muutokset Sampo Oyj:n omistamat sijoituspalveluyritykset siirrettiin Sampo Pankki Oyj:n omistukseen Siirretyt yritykset olivat Mandatum & Co Oy, Sampo Rahastoyhtiö Oy, 3C Asset Management Oy, Mandatum Omaisuudenhoito Oy, Mandatum Pankkiiriliike Oy ja Arvo Omaisuudenhoito Oy. Järjestely on osa Sampo-konsernin päätöstä virtaviivaistaa juridista rakennetta vastaamaan paremmin raportointirakennetta. Siirretyt yhtiöt monipuolistavat Sampo Pankki -konsernin tuottorakennetta lisäämällä palkkiotuottoja. Sampo Pankki maksoi hankittujen yhtiöiden substanssia vastaavan kauppahinnan. Hallinto Ilkka Hallavo, Mika Ihamuotila, Tapani Koskinen, Jarmo Lankinen, Patrick Lapveteläinen, Maarit Näkyvä, Georg Schubiger ja Risto Tornivaara olivat Sampo Pankki Oyj:n hallituksen jäseniä asti, jolloin Sampo Pankki Oyj järjesti ylimääräisen yhtiökokouksen. Björn Wahlroos (Sampo Oyj:n konsernijohtaja), Patrick Lapveteläinen, Ilkka Hallavo, Mika Ihamuotila ja Maarit Näkyvä valittiin hallitukseen. Myös henkilöstön edustajalla on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin. Björn Wahlroos valittiin puheenjohtajaksi. Samaan aikaan Mika Ihamuotila nimitettiin Sampo Pankki Oyj:n toimitusjohtajaksi. Ilkka Hallavo ja Maarit Näkyvä nimitettiin varatoimitusjohtajiksi ja Hallavo toimii Ihamuotilan sijaisena. Henkilöstöryhmien valitsemina henkilöstön edustajina hallituksessa ovat olleet Raili Ikonen ja hänen varamiehenään Juhani Nyyssönen. Henkilöstön edustajat eivät ole varsinaisia hallituksen jäseniä, vaan heillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Sampo Pankki Oyj:n tilintarkastajana on ollut Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Tomi Englund, KHT. Yhtiökokous vahvisti edellisvuoden tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Henkilöstö Sampo Pankki -konsernin henkilöstön määrä (FTE) kasvoi 334 työntekijällä nousten henkilöön vuoden lopussa. Henkilöstön kasvu aiheutui sijoituspalveluyhtiöiden siirrosta ja kasvusta Baltian tytäryhtiöissä. Henkilöstöstä 78 prosenttia työskenteli Suomessa ja 22 prosenttia ulkomailla. Henkilöstön keskivahvuus vuonna 2005 oli 4 201, kun vuonna 2004 vastaava luku oli Sampo Pankki otti Suomessa käyttöön uuden tasa-arvosuunnitelman joka vastaa lain naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta vaatimuksia. Sampo Pankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2005

4 Sampo pankki OYJ: N HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Luottoluokitukset Standard & Poor s nosti Sampo Pankki Oyj:n luokituksen luokasta A-/A-2 luokkaan A/A-1 vakain näkymin Luottoluokituslaitoksen mukaan korotukset johtuvat toistuvasta tuotto-odotusten ylittymisestä sekä Sampo -konsernin velkaisuuden merkittävästä vähenemisestä. Moody s ei muuttanut Sampo Pankille antamiaan luokituksia vuonna 2005 ja luokitukset olivat tasolla A1/P-1 vakain näkymin. Vakavaraisuus Sampo Pankki -konsernin vakavaraisuus oli 10,6 prosenttia (10,7). Ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettuihin saamisiin oli 7,6 prosenttia (7,3) ja ensisijaiset omat varat kasvoivat miljoonaan euroon (1 000) jakamatta jätetyn tuloksen ja liikkeeseen lasketun 125 miljoonan euron pääomalainan ansiosta. Riskipainotetut saamiset ja vastuut kasvoivat 20 prosentilla miljoonaan euroon antolainauksen vahvan kasvun johdosta. Vakavaraisuus Sampo Pankki -konserni Sampo Pankki Oyj Omat varat Ensisijaiset omat varat 1) 1 255, , ,9 933,4 Osakepääoma 106,0 106,0 106,0 106,0 Vararahasto 271,1 271,2 261,7 261,7 Pääomalaina 343,8 225,0 326,0 225,0 Vapaa oma pääoma 586,5 455,0 554,5 407,0 Vähemmistöosuus 14,1 15,1 0,0 0,0 Aineettomat hyödykkeet ja liikearvo 66,5 72,1 58,3 66,4 Rahoitusvarojen arvostukset käypään arvoon 0,0 0,0 Toissijaiset omat varat 488,2 475,4 472,2 459,5 Velat, joilla on huonompi etuoikeus 398,3 398,3 382,3 382,4 Muu toissijainen pääoma 90,0 77,1 90,0 77,1 Vähennykset omista varoista 2) 0,9 1,9 0,9 1,9 Omiin varoihin markkinariskin kattamiseksi luettavat erät 0,0 0,0 0,0 0,0 Omat varat yhteensä 1 742, , , ,0 Riskipainotetut saamiset ja vastuut , , , ,0 Vakavaraisuussuhdeluku, % - omat varat yhteensä/riskipainotetut saamiset ja vastuut 10,6 % 10,7 % 11,2 % 10,7 % - josta ensisijaiset omat varat/riskipainotetut saamiset ja vastuut 7,6 % 7,3 % 8,0 % 7,2 % Konsernin vakavaraisuussuhde on laskettu luottolaitoslain 9 luvun :ien ja Rahoitustarkastuksen omien varojen laskentaa koskevan tulkinnan 3/125/2005 mukaisesti. Luottolaitoslain vaatima vakavaraisuussuhdeluvun minimi on 8 %. Sampo Pankki Oyj:n ja vertailukausien luvut on laskettu FAS:in mukaan. 1) Omasta pääomasta on vähennetty päätetty / suunniteltu osingonjako. 2) Rahoitustarkastus on myöntänyt Sampo Pankille luottolaitostoiminnasta annetun lain 75 :n 5 momentin mukaisen poikkeusluvan olla vähentämättä omista varoista rahoituslaitossijoituksia yrityksiin, joiden pääasiallisena toimialana on sijoitustoiminta. Poikkeuslupa on voimassa asti. Sampo Pankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2005

5 Sampo pankki OYJ: N HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Riskienhallinta Riskienhallinnan keskeinen tavoite on varmistaa pääomien riittävyys suhteessa liiketoiminnan aiheuttamiin riskeihin. Pakollisen vakavaraisuuslaskelman lisäksi Sampo Pankki -konsernin riskien seurannassa käytetään taloudellisen pääoman mittareita, jotka kuvaavat eri riskien kantamiseksi tarvittavan pääoman määrää. Pääomavaatimuksen katteena on riittävästi omaa pääomaa ja pääomalainoja. Merkittävimmät Sampo Pankki -konsernin toimintaan liittyvät riskit ovat luottoriski, rahoitustaseen korkoriski sekä likviditeettiriski, operatiivinen riski ja erilaiset liiketoimintariskit kuten muutokset kilpailutilanteessa tai asiakkaiden käyttäytymisessä. Kuva riskeistä liiketoiminnoissa ja toimintaympäristössä ei muuttunut merkittävästi vuonna Riskeistä ja riskienhallinnasta kerrotaan yksityiskohtaisesti IFRS tilinpäätöksessä. Näkymät vuodelle 2006 Sampo Pankki -konsernin operatiivisen kannattavuuden - voitto ilman poikkeuseriä - arvioidaan paranevan vuoden 2006 aikana. Luottokannan terveen kasvun jatkuminen yhdistettynä korkeampaan korkotasoon ja marginaalipaineiden helpottamiseen lisäävät nettokorkotuottoja. Lisäksi palkkiotuottojen kasvun odotetaan jatkuvan ja luottokannan laadun säilyvän hyvänä. Sampo Oyj:ltä siirretyt sijoituspalveluyhtiöt monipuolistavat Sampo Pankki -konsernin tuottorakennetta. Vaikka kustannustehokkuuteen kiinnitetäänkin erityistä huomiota, on nykyisen kustannustason ylläpitäminen entistä haastavampi tehtävä, sillä kasvu erityisesti Baltiassa vaatii resursseja. Hallituksen voitonjakoehdotus Konsernin voitonjakokelpoiset varat olivat ,49 euroa ja emoyhtiön ,27 euroa. Sampo Pankki Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2005 maksetaan osinkoa 50 miljoonaa Sampo Pankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös

6 Sampo pankki OYJ: N HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Tunnusluvut Milj. IFRS IFRS FAS FAS FAS FAS Sampo Pankki -konserni 1) A B Liikevaihto Korkokate % liikevaihdosta 39,7 40,7 36,4 36,1 35,0 37,4 Voitto ennen veroja % liikevaihdosta 25,5 26,0 23,3 16,2 16,6 18,8 Tuotot yhteensä 2) Liiketoiminnan kulut yhteensä 3) Kulu-tuotto-suhde 60,93 63,36 64,72 72,51 70,70 65,65 Taseen loppusumma Oma pääoma Kokonaispääoman tuotto (käyvin arvoin), % 4) 0,9 0,9 0,9 0,6 0,8 Oman pääoman tuotto (käyvin arvoin), % 4) 5) 18,4 16,6 17,9 11,3 14,3 Omavaraisuusaste (käyvin arvoin), % 5) 4,4 5,0 5,0 5,6 5,5 Vakavaraisuussuhde, % 6) 10,6 10,7 10,7 9,8 11,2 Saamisten arvonalentumiset 7) Taseen ulkopuoliset sitoumukset Henkilöstö kauden aikana keskimäärin IFRS = Kansainvälinen kirjanpitokäytäntö FAS = Suomalainen kirjanpitokäytäntö 1) Sampo Pankki -konsernin luvut: A = Sampo Pankki -konserni vuoden 2002 rakenteen mukaisena B = Sampo Pankki -konserni ja Sampo Luotto Oyj yhdisteltyinä Tunnuslukujen laskemisessa on käytetty Rahoitustarkastuksen määräämiä laskentakaavoja ottaen huomioon kirjanpitokäytännön muutoksista johtuvat mahdolliset tuloslaskelma- ja tasenimimuutokset. 2) Tuottoihin on luettu kulu-tuotto-suhdeluvun laskentakaavan mukaiset tuotot. 3) Liiketoiminnan kuluihin on luettu kulu-tuotto-suhdeluvun laskentakaavan mukaiset kulut. 4) Tunnuslukujen laskennassa on otettu huomioon omaan pääomaan sisältyvän käyvän arvon rahaston määrä, sekä sen muutos. Ilman käyvän arvon rahaston muutosta Oman pääoman tuotto olisi vuodelta ,9 prosenttia ja vuodelta ,2 prosenttia. 5) Taseen erää Pääomalainat ei ole luettu mukaan omaan pääomaan. 6) Luottolaitoslaki (1607/1993) muutoksineen, 79 ja 79a. 7) Saamisten arvonalentumisiin sisältyvät arvonalentumistappiot, niiden peruutukset, toteutuneet luottotappiot ja luottotappioiden palautukset, ( ) tappioiden nettomäärä positiivinen. Tunnuslukujen laskentakaavat Liikevaihto: korkotuotot, sijoitustoiminnan nettotuotot, palkkiotuotot, arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot sekä liiketoiminnan muut tuotot Kulu-tuotto-suhde: henkilöstökulut + liiketoiminnan muut kulut korkotuotot, netto + arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuotot + palkkiotuotot, netto + sijoitustoiminnan nettotuotot + liiketoiminnan muut tuotot Oman pääoman tuotto (käyvin arvoin), % voitto ennen veroja +/ käyvän arvon rahaston muutos verot oma pääoma + vähemmistöosuus (vuoden alun ja lopun keskiarvo) Kokonaispääoman tuotto (käyvin arvoin), % voitto ennen veroja +/ käyvän arvon rahaston muutos verot taseen loppusumma (vuoden alun ja lopun keskiarvo) Omavaraisuusaste (käyvin arvoin), % oma pääoma + vähemmistöosuus taseen loppusumma x 100 x 100 x 100 x 100 Sampo Pankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös

7 IFRS-tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma Milj. Liite 1 12/ /200 Muutos Korkotuotot, netto 3 338,5 310,7 27,8 Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuotot 4 67,6 71,2 3,6 Palkkiotuotot, netto 5 153,9 144,1 9,8 Saamisten arvonalentumiset 6 2,9 9,8 6,9 Sijoitustoiminnan nettotuotot 7 42,9 28,1 14,9 Liiketoiminnan muut tuotot 35,7 51,6 15,9 Liiketoiminnan tuotot yhteensä 641,5 615,5 6,0 Henkilöstökulut 8 180,8 169,8 11,0 Liiketoiminnan muut kulut 9 208,3 214,0 5,7 Liiketoiminnan kulut yhteensä 389,1 383,8 5,3 Voitto ennen veroja 52, 1,7 0,7 Verot 61,1 63,5 2,5 Tilikauden voitto 191, 168,,1 josta Emoyhtiön omistajien osuus 184,1 161,0 Vähemmistöosuus 7,2 7,2 Sampo Pankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös

8 Konsernitase Milj. Liite 12/ /2004 Varat Käteiset varat ,7 920,8 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat , ,8 Lainat ja muut saamiset , ,9 Sijoitukset 15, 16 79,5 77,9 Aineettomat hyödykkeet 17 66,5 72,1 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 18 81,6 75,7 Muut varat ,0 280,2 Verosaamiset 20 17,7 18,9 Varat yhteensä 206, ,3 Velat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat ,7 451,1 Velat luottolaitoksille ja asiakkaille , ,6 Liikkeeseen lasketut velkakirjat , ,6 Muut velat ,0 691,0 Verovelat 20 21,2 48,3 Velat yhteensä 174, ,6 Oma pääoma 28 Osakepääoma 106,0 106,0 Rahastot 272,9 278,1 Kertyneet voittovarat 636,5 593,4 Emoyhtiön omistajien osuus 1 015,5 977,6 Vähemmistöosuus 16,7 15,1 Oma pääoma yhteensä 1 032, 992,6 Oma pääoma ja velat yhteensä 206, ,3 Sampo Pankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös

9 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma Käyvän- Vähem- Osake- Vara- arvon- Voitto- mistön Milj. pääoma rahasto rahasto varat Yhteensä osuus Yhteensä Oma pääoma ,0 271,1 13,0 556,1 946,3 16,5 962,8 Rahavirran suojaukset: - omaan pääomaan tilikaudella merkitty määrä 3,0 3,0 3,0 - tuloslaskelmaan siirretty määrä 10,2 10,2 10,2 Myytävissä olevat rahoitusvarat: - käyvän arvon muutos 1,4 1,4 1,4 - tuloslaskelmaan siirretty määrä 0,2 0,2 0,2 Tilikauden voitto 161,0 161,0 7,2 168,2 Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 6,0 161,0 155,0 7,2 162,2 Muut muutokset 1,4 1,4 1,4 Osingonjako 122,4 122,4 8,5 130,9 Oma pääoma ,0 271,1 7,0 593,4 977,6 15,1 992,6 Rahavirran suojaukset: - omaan pääomaan tilikaudella merkitty määrä 3,3 3,3 3,3 - tuloslaskelmaan siirretty määrä 8,0 8,0 8,0 Myytävissä olevat rahoitusvarat: - käyvän arvon muutos 1,6 1,6 1,6 - tuloslaskelmaan siirretty määrä 2,1 2,1 2,1 Tilikauden voitto 184,1 184,1 7,2 191,3 Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 5,2 184,1 178,9 7,2 186,2 Osingonjako 141,0 141,0 5,6 146,6 Oma pääoma ,0 271,1 1,8 636, ,5 16, ,2 Sampo Pankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös

10 Konsernin rahavirtalaskelma Milj Liiketoiminnan rahavirta Voitto ennen veroja 252,4 231,7 Oikaisut: Poistot 39,6 42,5 Realisoitumattomat arvostusvoitot ja tappiot 44,0 11,3 Saamisten arvonalentumiset 11,6 4,7 Muut oikaisut 14,3 6,1 Oikaisut yhteensä 5, 84,2 Liiketoiminnan varojen lisäys ( ) tai vähennys (+) Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 207,7 213,3 Lainat ja muut saamiset 3 056, ,3 Sijoitukset 11,0 13,3 Muut varat 49,1 72,6 Yhteensä 2 886, ,7 Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai vähennys ( ) Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 67,8 100,1 Talletukset ja muut velat 1 324,1 93,7 Muut velat 115,8 163,4 Maksetut tuloverot 85,1 51,4 Yhteensä 1 287,0 221,1 Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat 1 354, 1 302,6 Investointien rahavirta Investoinnit tytär- ja osakkuusyhtiöosakkeisiin 56,9 11,8 Luovutustulot tytä- ja osakkuusyhtiöosakkeista 34,7 Nettoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 37,4 30,2 Investointeihin käytetyt nettorahavarat 19,6 16,3 Rahoitustoiminnan rahavirta Maksetut osingot 151,0 126,8 Liikkeeseen lasketut velkakirjat, liikkeeseen laskut , ,8 Liikkeeseen lasketut velkakirjat, lyhennykset , ,1 Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat 1 733, ,8 Rahavirta yhteensä 98, 661,5 Rahavarat tilikauden alussa 995,,8 Rahavarat tilikauden lopussa 1 393,7 995,3 Rahavarojen muutos tilikaudella 398, 661,5 Rahavirtalaskelman erät eivät ole suoraan johdettavissa taseista vuoden aikana hankittujen tytäryhtiöiden takia. Rahavaroihin sisältyvät käteiset varat, joka sisältää kassan 37,1 milj. euroa (34,6 milj. euroa) ja vaadittaessa maksettavat saamiset keskuspankeilta 1 252,6 milj. euroa (886,2 milj. euroa), sekä vaadittaessa maksettavat saamiset muilta pankeilta 103,9 milj. euroa (74,5 milj. euroa). Sampo Pankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös

11 Rahavirtalaskelman liite Yrityshankinnat 2005 Milj. Sampo Pankki Oyj osti Sampo Oyj:ltä sijoituspalvelutoimintaa harjoittavat yhtiöt: Mandatum Pankkiiriliike Oy Mandatum & Co Oy 3 C Asset Management Oy Arvo Omaisuudenhoito Oy Mandatum Omaisuudenhoito Oy Sampo Rahastoyhtiö Oy Hankintahinta yhteensä 12,2 Hankittujen yhtiöiden yhteenlasketut rahavarat 60,9 Hankittujen yhtiöiden yhteenlasketut tase-erät päänimikkeittäin Varat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 10,3 Lainat ja muut saamiset 60,9 Sijoitukset 1,8 Muut varat 25,4 Varat yhteensä 98,4 Velat Liikkeeseen lasketut velkakirjat 2,1 Muut velat 81,6 Velat yhteensä 83,7 Oma pääoma 14,7 Velat ja oma pääoma yhteensä 98,4 Yrityshankinnat 2004 Sampo Pankki Oyj osti Sampo Oyj:ltä pankkitoimintaa harjoittavat virolaisen AS Sampo Pankin ja liettualaisen AB Sampo bankasin Yksityishenkilöiden asuntolainoitukseen keskittyneen latvialaisen Sampo Bankan (Māras Bankan) Sampo Pankki osti Milj. Hankintahinnat AS Sampo Pank 29,8 AB Sampo bankas 24,8 Sampo Banka (ent. Māras Banka) 12,8 Hankittujen yhtiöiden rahavarat AS Sampo Pank 52,0 AB Sampo bankas 23,0 Sampo Banka (ent. Māras Banka) 4,6 Rahavirtalaskelman liite jatkuu Sampo Pankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös

12 Rahavirtalaskelman liite jatkuu Hankittujen yhtiöiden tase-erät päänimikkeittäin Sampo AB Sampo AS Sampo Milj. Banka bankas Pank Varat Käteiset varat 2,8 14,3 3,6 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 10,6 43,1 Lainat ja muut saamiset 45,8 214,2 395,3 Sijoitukset 13,9 1,2 Muut varat 0,4 11,2 17,0 Varat yhteensä 9,0 64, 60,1 Velat Velat luottolaitoksille ja asiakkaille 41,1 231,3 329,6 Liikkeeseen lasketut velkakirjat 5,8 72,6 Muut velat 0,6 6,0 24,5 Velat yhteensä 1,7,1 6,8 Oma pääoma 7,3 21,2 33,3 Velat ja oma pääoma yhteensä 9,0 64, 60,1 Sampo Pankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös

13 Tilinpäätöksen liitetiedot Yhteenveto merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista Sampo Pankin konsernitilinpäätös vuodelta 2005 on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRSs ) mukaisesti siten kuin EU on kyseiset standardit hyväksynyt. Tilinpäätöstä laadittaessa on noudatettu standardeja ja tulkintoja, jotka olivat voimassa Suojauslaskenta on toteutettu IASB:n hyväksymän IAS 39:n mukaisena käyttämättä hyväksi mahdollisuutta suojata vaadittaessa maksettavia talletuksia (tilirahaa) EU:n hyväksymällä tavalla. Vuoden 2004 loppuun asti tilinpäätös laadittiin Suomen tilinpäätössäännösten mukaisesti (Finnish Accounting Standards, FAS ). Rahoitusvaroja ja -velkoja koskevat liitetiedot esitetään standardin IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: Esitettävät tiedot mukaisesti. Standardi otettiin käyttöön siirtymäsäännöksen nojalla Pääoman hallintaa koskevat liitetiedot esitetään IAS 1:n muutoksen Pääomasta esitettävät tiedot mukaisesti. Standardi otettiin käyttöön siirtymäsäännöksen nojalla Tiedot esitetään riskienhallintaa koskevien liitetietojen yhteydessä. Sampo Pankki siirtyi alkaen laatimaan konsernitilinpäätöksensä IFRS-standardien mukaisesti ja sovelsi siinä yhteydessä IFRS 1 Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto -standardia. Siirtymispäivä oli Vuoden 2004 vertailutiedot on muutettu IFRS-standardien mukaisiksi. Siirtymisen keskeiset vaikutukset on esitetty yksityiskohtaisemmin liitetiedossa 1. Siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön. Tilinpäätöksen arvostamisperusta on alkuperäinen hankintameno, jota oikaistaan kunkin tase-erän arvostusperiaatteen mukaisesti käyvän arvon muutoksilla, poistoilla ja mahdollisilla arvonalentumistappioilla. Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää johdon tekemiä arvioita ja oletuksia, jotka ovat vaikuttaneet tilinpäätöksessä esitettäviin tuottoihin, kuluihin, varoihin ja velkoihin sekä ehdollisiin velkoihin. Arviot perustuvat tilinpäätöshetkellä parhaaseen käytettävissä olleeseen tietoon. Toteutumatiedot voivat poiketa näistä arvioihin ja oletuksiin perustuvista päätöksistä. Epävarmuustekijöitä liittyy mm. julkisesti noteeraamattomien rahoitusvarojen ja -velkojen käypien arvojen arviointiin sekä rahoitusvarojen arvonalentumisten arviointiin. Konsernitilinpäätös esitetään euroina pyöristettynä lähimpään miljoonaan ellei toisin ole mainittu. Sampo Pankki Oyj:n hallitus hyväksyi tilinpäätöksen julkaistavaksi 15. helmikuuta Konsernitilinpäätös Tytäryhtiöt Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiö Sampo Pankki Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden tilinpäätökset. Tytäryhtiöinä käsitellään yhtiöt, joissa konsernilla on määräysvalta. Määräysvalta toteutuu, kun konsernilla on yli puolet äänivallasta tai sillä on muutoin määräysvalta määrätä yrityksen talouden ja liiketoiminnan periaatteista hyödyn saamiseksi sen toiminnasta. Hankitut yritykset yhdistellään tytäryhtiöinä siitä päivästä lähtien, kun konserni on saanut määräysvallan ja luovutetut tytäryhtiöt siihen päivään saakka, kun määräysvalta lakkaa. Sampo Pankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös

14 Tytäryhtiöiden hankinnat käsitellään hankintamenomenetelmällä. Hankintameno kohdistetaan hankinnan kohteen yksilöitävissä oleville varoille, veloille ja ehdollisille veloille, jotka arvostetaan hankinta-ajankohdan käypään arvoon. Määrä, jolla hankintameno ylittää konsernin osuuden hankinnan kohteen yksilöitävissä olevien varojen, velkojen ja ehdollisten velkojen nettomääräisestä käyvästä arvosta, käsitellään liikearvona. Konsernitilinpäätös laaditaan soveltaen yhtenäisiä laadintaperiaatteita samankaltaisissa olosuhteissa toteutuviin samanlaisin liiketoimiin ja muihin tapahtumiin. Konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset ja velat sekä voitot ja tappiot eliminoidaan konsernitilinpäätöstä laadittaessa. Osakkuusyhtiöt Osakkuusyhtiöinä käsitellään yhtiöt, joissa konsernilla on huomattava vaikutusvalta mutta ei valtaa määrätä yrityksen talouden ja liiketoiminnan periaatteista. Huomattava vaikutusvalta toteutuu, kun konserni omistaa prosenttia yrityksen äänivallasta. Sijoitukset osakkuusyhtiöihin käsitellään pääomaosuusmenetelmällä. Hankintahetkellä sijoitukset osakkuusyhtiöihin kirjataan hankintamenoon, jota oikaistaan hankinta-ajankohdan jälkeen tapahtuvalla muutoksella konsernin osuudessa osakkuusyhtiön voitosta (tappiosta) ja muilla muutoksilla, jotka on suoraan kirjattu osakkuusyhtiön omaan pääomaan. Sijoitus osakkuusyhtiöön sisältää hankinnasta syntyneen liikearvon. Realisoitumattomat voitot (tappiot) konsernin ja osakkuusyhtiön välillä eliminoidaan konsernin omistusosuuden mukaisesti. Konsernin sijoitukset osakkuusyhtiöihin sisältyvät tase-erään Sijoitukset ja osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta tuloslaskelman erään Sijoitustoiminnan nettotuotot. Ulkomaan rahan määräiset liiketoimet Konsernitilinpäätös laaditaan euroina, joka on konsernin ja emoyhtiön toiminta- ja esittämisvaluutta. Konserniyhtiöt ovat laatineet tilinpäätöksensä käyttäen toimintavaluuttaa, joka on kunkin yhtiön taloudellisen toimintaympäristön päävaluutta. Yhtiöiden ulkomaan rahan määräiset liiketoimet kirjataan toimintavaluutan määräisiksi tapahtumapäivän kurssiin. Tilinpäätöspäivänä ulkomaan rahan määräiset monetaariset tase-erät muutetaan yhtiön toimintavaluutan määräisiksi tilinpäätöspäivän kurssiin. Ei-monetaariset tase-erät, jotka arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon, esitetään tapahtumapäivän kurssiin. Ulkomaan rahan määräisten liiketapahtumien ja monetaaristen tase-erien muuttamisesta toimintavaluutan määräisiksi aiheutuvat kurssierot kirjataan valuuttakurssivoittoina tai -tappioina tuloslaskelmaan. Myytävänä pidettävien ei-monetaaristen rahoitusvarojen kurssierot kirjataan omaan pääomaan käyvän arvon rahastoon. Ulkomaisten tytäryritysten, joiden toimintavaluutta ei ole euro, tuloslaskelmat muutetaan euroiksi tilikauden keskikurssiin ja taseet tilinpäätöspäivän kurssiin. Syntyvät kurssierot kirjataan omaan pääomaan muuntoeroksi. Ulkomaisten yksiköiden hankintaan liittyvä liikearvo ja käyvän arvon oikaisut käsitellään tilinpäätöksessä kuin ne olisivat ulkomaisen yksikön varoja ja velkoja. Sampo Pankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös

15 Segmenttiraportointi Sampo Pankki -konsernin segmenttiraportointi perustuu pankin sisäiseen liiketoiminta-aluejakoon ja organisaatiorakenteeseen. Segmentit ovat: henkilöasiakkaat, yritys- ja yhteisöasiakkaat sekä Baltian pankkitoiminta. Segmentti-informaatio esitetään siten kuin se raportoidaan pankin johdolle osana johdon normaalia raportointia. Ensisijainen segmenttiraportointi antaa myös olennaisilta osin maantieteellisen jaon, koska Baltian pankkitoiminta on yksi liiketoiminta-alue. Segmenttien välinen hinnoittelu perustuu käypiin markkinahintoihin. Konsernitilinpäätöksessä segmenttien väliset liiketapahtumat sekä saamiset ja velat eliminoidaan. Korot ja osingot Korkotuotot ja -kulut jaksotetaan efektiivisen koron menetelmällä sopimuksen juoksuajalle. Tällä menetelmällä korkotuotot ja -kulut jaksotetaan rahoitusinstrumentin juoksuajalle tasaisesti suhteessa instrumentin taseessa olevaan pääomaan. Efektiivisen koron laskemisessa otetaan huomioon saadut ja maksetut palkkiot ja korkopisteet, jotka ovat olennainen osa saamisen efektiivistä korkoa, transaktiomenot sekä muut mahdolliset yli- tai alikurssit. Kun rahoitusvaroihin kuuluvasta sopimuksesta kirjataan arvonalentumistappio, koron kerryttämistä jatketaan alennetulle kirjanpitosaldolle sopimuksen alkuperäisellä efektiivisellä korolla. Jos maksun saaminen korosta on epätodennäköistä, se kirjataan arvonalentumistappioksi. Osingot kirjataan tuotoksi sinä tilikautena, jona oikeus niiden saamiseen on syntynyt. Palkkiot Palkkiot, jotka ovat kiinteä osa rahoitusinstrumentin efektiivistä korkoa, lasketaan mukaan efektiiviseen korkoon. Tällaisia ovat mm. palkkiot lainajärjestelyistä, jotka sisältävät korvausta esimerkiksi lainanottajan taloudellisen tilanteen arvioinnista, takausten, panttien ja muiden vakuusjärjestelyjen arvioinnista ja rekisteröinnistä ja dokumentoinnista sekä sitoutumispalkkiot. Jos lainajärjestely ei toteudu sitoutumisaikana, palkkio tuloutetaan. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusinstrumenttien palkkiot ja transaktiokulut kirjataan suoraan tulokseen instrumentin alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä. Muita rahoituspalveluihin liittyviä palkkioita ovat palkkiot, jotka saadaan silloin, kun palvelu on suoritettu, esimerkiksi lainan hallinnoimisesta perittävät palkkiot. Palkkiot, jotka ansaitaan, kun jokin merkittävä toimenpide on toteutunut, kirjataan tulokseen toteuttamisen jälkeen. Tällaisia ovat esimerkiksi syndikointipalkkiot, jotka tuloutetaan, kun syndikointi on toteutettu. Rahoitusvarat ja -velat Rahoitusvarat ja -velat luokitellaan niiden arvostuskäytännön mukaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin, lainoihin ja muihin saamisiin, eräpäivään asti pidettäviin sijoituksiin, myytävissä oleviin rahoitusvaroihin, käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvelkoihin ja muihin rahoitusvelkoihin. Sampo Pankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös

16 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen ja -velkojen, eräpäivään asti pidettävien sijoitusten ja myytävissä olevien rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan taseeseen kauppapäivänä, joka on päivä, jolloin sitoudutaan ostamaan tai myymään kyseinen rahoitusvaroihin tai -velkoihin kuuluva erä. Lainat ja muut saamiset kirjataan taseeseen silloin, kun asiakas nostaa lainan. Rahoitusvarat ja -velat netotetaan ja esitetään taseessa nettomääräisenä vain silloin, kun netottamiseen on laillinen oikeus ja netotus aiotaan toteuttaa tai saaminen ja velka suorittaa samanaikaisesti. Rahoitusvarat kirjataan pois taseesta, kun sopimusperusteinen oikeus rahoitusvaroihin kuuluvan erän rahavirtoihin lakkaa tai kun oikeudet on siirretty toiselle osapuolelle. Rahoitusvelat kirjataan pois taseesta, kun niiden velvoitteet on täytetty ja niiden voimassaolo on lakannut. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ja -velat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia tase-eriä ovat kaupankäyntivarat ja -velat, kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset sekä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat. Kaupankäyntivarat ja -velat sekä johdannaissopimukset Kaupankäyntivaroiksi luokitellaan saamistodistukset ja osakkeet ja osuudet, jotka hankitaan pääasiallisena tarkoituksena käydä niillä kauppaa. Kaupankäyntivelat ovat velvoitteita toimittaa vastapuolelle kaupankäyntiarvopapereita, jotka konserni on myynyt, mutta joita sillä ei ole (lyhyeksimyynnit). Johdannaiset, joita ei ole määritetty suojaaviksi ja jotka eivät täytä suojauslaskennan ehtoja, luokitellaan kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi. Kaupankäyntivarat ja -velat sekä johdannaissopimukset arvostetaan niitä alun perin kirjanpitoon kirjattaessa hankintamenoon, joka on niistä maksetun tai saadun vastikkeen käypä arvo. Johdannaissopimuksista kirjataan taseeseen saaminen, kun käypä arvo on positiivinen ja velka, kun käypä arvo on negatiivinen. Kaupankäyntivarat ja -velat sekä johdannaissopimukset arvostetaan taseessa käypään arvoon ja käyvän arvon muutos yhdessä myyntivoittojen ja -tappioiden, korkotuottojen ja -kulujen sekä osinkotuottojen kanssa kirjataan tuloslaskelmaan. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi rahoitusvaroiksi määritetään rahoitusvarat, jotka alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä peruuttamattomasti määrätään sellaisiksi. Varat kirjataan niitä alun perin kirjanpitoon kirjattaessa hankintamenoon, joka on niistä maksetun vastikkeen käypä arvo. Taseessa ne arvostetaan käypään arvoon ja käyvän arvon muutos yhdessä myyntivoittojen ja -tappioiden, korkotuottojen ja -kulujen sekä osinkotuottojen kanssa kirjataan tuloslaskelmaan. Konsernin riskienhallintaperiaatteiden mukaisesti sijoituksia seurataan käyvin arvoin mahdollisimman ajantasaisen ja oikean kuvan saamiseksi sijoitustoiminnasta ja sijoitukset Sampo Pankki -konserni raportoidaan konsernin johdolle käyvin arvon. Sijoitukset ovat vakuus- ja likviditeettisalkun hallinnassa käytettyjä joukkovelkakirjoja. Sampo Pankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös

17 2005 Lainat ja muut saamiset Lainoiksi ja muiksi saamisiksi luokitellaan johdannaisvaroihin kuulumattomat rahoitusvarat, joihin liittyvät maksut ovat kiinteitä tai määritettävissä olevia, joita ei noteerata toimivilla markkinoilla ja joita ei aiota myydä välittömästi tai lyhyen ajan kuluessa. Lainat ja muut saamiset -ryhmä sisältää myös käteiset varat. Lainat ja muut saamiset merkitään niitä alun perin kirjanpitoon kirjattaessa hankintamenoon, joka on lainan saajalle annetun vastikkeen käypä arvo, johon on lisätty välittömästi kohdistettavissa olevat transaktiomenot. Alkuperäisen kirjaamisen jälkeen lainat ja muut saamiset arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmää käyttäen. Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset Eräpäivään asti pidettäviksi sijoituksiksi luokitellaan johdannaisvaroihin kuulumattomat rahoitusvarat, joihin liittyvät maksut ovat kiinteitä tai määritettävissä olevia, jotka erääntyvät määrättynä päivänä ja jotka konsernilla on vakaa aikomus ja kyky pitää eräpäivään asti. Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset merkitään niitä alun perin kirjanpitoon kirjattaessa hankintamenoon, joka on niistä maksettavan vastikkeen käypä arvo transaktiomenoilla oikaistuna. Alkuperäisen kirjaamisen jälkeen eräpäivään asti pidettävät sijoitukset kirjataan jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmää käyttäen. Myytävissä olevat rahoitusvarat Myytävissä oleviin rahoitusvaroihin luokitellaan johdannaisvaroihin kuulumattomat rahoitusvarat, jotka on määritetty myytävissä oleviksi tai jotka eivät kuulu muihin rahoitusvarojen ryhmiin. Myytävissä olevat rahoitusvarat koostuvat saamistodistuksista ja osakkeista ja osuuksista. Myytävissä oleviksi rahoitusvaroiksi on määritetty varat, joita ei ole hankittu kaupankäyntitarkoitusta varten, mutta jotka saatetaan myydä ennen eräpäivää. Myytävissä olevat rahoitusvarat kirjataan niitä alun perin kirjanpitoon kirjattaessa hankintamenoon, joka on niistä maksetun vastikkeen käypä arvo lisättynä hankintaan suoraan kohdistettavissa olevilla transaktiomenoilla. Taseessa myytävissä olevat rahoitusvarat arvostetaan käypään arvoon ja arvonmuutos kirjataan suoraan omaan pääomaan käyvän arvon rahastoon. Korkotuotot ja osingot kirjataan tulokseen. Kun myytävissä oleviin rahoitusvaroihin kuuluva omaisuuserä myydään, omaan pääomaan kertynyt käyvän arvon muutos yhdessä myyntivoiton tai -tappion kanssa kirjataan tulokseen. Käyvän arvon muutos siirretään omasta pääomasta tuloslaskelmaan myös silloin, kun omaisuuserän arvo on alentunut siten, että siitä kirjataan arvonalentumistappio. Muut rahoitusvelat Muita rahoitusvelkoja ovat talletukset ja muut velat luottolaitoksille ja asiakkaille sekä liikkeeseen lasketut velkakirjat ja muut rahoitusvelat. Muut rahoitusvelat kirjataan taseeseen silloin, kun vastike saadaan, saadun vastikkeen määräisenä, transaktiokuluilla oikaistuina. Rahoitusvelat arvostetaan efektiivisen koron menetelmällä jaksotettuun hankintamenoon. Jos omia velkoja lunastetaan takaisin ennen eräpäivää, velat poistetaan taseesta ja velan kirjanpitoarvon ja lunastuksessa maksetun vastikkeen erotus kirjataan tulokseen. Sampo Pankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös

18 Käypä arvo Rahoitusinstrumenttien käypä arvo määritetään aktiivisilla markkinoilla noteerattujen hintojen perusteella. Rahoitusvarat arvostetaan ostokurssiin ja rahoitusvelat myyntikurssiin. Mikäli positiossa on eriä, jotka kumoavat toistensa markkinariskiposition, arvostuksessa voidaan tältä osin käyttää keskikurssia. Jos rahoitusinstrumentille kokonaisuutena ei ole olemassa julkista noteerausta, mutta sen osatekijöille on olemassa toimivat markkinat, käypä arvo määritetään osatekijöiden markkinahintojen perusteella. Jos markkinat eivät ole toimivat tai arvopaperilla ei ole noteerausta, käypä arvo määritetään markkinoilla yleisesti hyväksyttyjen arvostusmenetelmien avulla. Arvostus tehdään käyttämällä asiaa tuntevien, liiketoimintaan halukkaiden osapuolten välisten viimeaikaisten markkinatransaktioiden hintoja, toisen olennaisilta osin samanlaisen instrumentin tilinpäätöshetken käypää arvoa, rahavirtojen diskonttausmenetelmää sekä optionhinnoittelumalleja. Jos rahoitusvaroihin kuuluvan omaisuuserän käypää arvoa ei ole mahdollista määritellä, hankintamenon katsotaan olevan riittävän lähellä oleva arvio käyvästä arvosta. Tällaisten rahoitusvarojen määrä konsernin taseessa on epäolennainen. Rahoitusvarojen arvonalentuminen Tilikauden päättyessä arvioidaan, onko objektiivista näyttöä siitä, että rahoitusvaroihin kuuluvan erän arvo on alentunut. Kun arvonalentumisesta on objektiivista näyttöä yhden tai useamman alkuperäisen kirjaamisen jälkeisen toteutuneen tappion synnyttävän tapahtuman seurauksena ja näillä tapahtumilla on luotettavasti arvioitavissa oleva vaikutus rahoitusvaroista tulevaisuudessa saataviin arvioituihin rahavirtoihin, kirjataan arvonalentumistappio. Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavien rahoitusvarojen osalta objektiivinen näyttö asiakkaan kyvystä suorittaa kaikki sopimusehtojen mukaiset maksut perustuu maksukyvyttömyys- luokitukseen. Objektiivisena näyttönä arvonalentumisesta pidetään asiakkaan maksukyvyttömyystilaan joutumista, mikä perustuu arvioon siitä, että asiakas ei todennäköisesti selviydy maksuvelvoitteistaan konsernille. Arvio perustuu yhteen tai useampaan seuraavista tapahtumista: Maksujen viivästyminen: koron tai lyhennyksen maksuviive yli 90 päivää. Pakotettu päätös: päätös, jota konserni ei muuten tekisi, mm. päätös koron alentamisesta, huomattavasta korko- tai pääoma-akordista tai lainan muuttamisesta huonommalla etuoikeudella olevaksi, vapaaehtoinen yrityssaneeraus tai velkajärjestely. Lakisääteinen velkojen uudelleenjärjestely: yrityssaneeraus tai velkajärjestely. Konkurssi: asiakas asetettu konkurssiin. Kun asiakas on joutunut maksukyvyttömyystilaan, saamisen arvonalentuminen arvioidaan. Tappion määrä määritetään saamisen kirjanpitoarvon ja saamisesta arvioitujen kerrytettävissä olevien tulevien rahavirtojen nykyarvon erotuksena ottaen huomioon vakuuden käypä arvo. Diskonttauskorkona käytetään saamisen alkuperäistä efektiivistä korkoa. Erotus kirjataan arvonalentumistappioksi tuloslaskelmaan. Vakuudellisten saamisten rahavirtojen arvioinnissa otetaan huomioon vakuuden haltuunotto- ja myyntikulut. Arvonalentuminen arvioidaan sopimuskohtaisesti. Saamisten, jotka ovat yksinään merkittäviä, arvonalentumistappiot koh- Sampo Pankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös

19 distetaan suoraan sopimuksille. Muiden saamisten arvonalentumistappiot kirjataan käyttäen taseessa olevaa vähennysten tiliä. Vähennysten tilille kirjattu arvonalentumistappio kirjataan saamisen kirjanpitoarvon vähennykseksi viimeistään silloin, kun saaminen kirjataan toteutuneeksi luottotappioksi. Saamisesta, jonka maksut ilman sopimusehtojen uudelleen neuvottelua viivästyisivät, tehdään ns. pakotettu päätös ja saaminen kirjataan arvonalentumistappioksi siltä osin kuin vakuuden käypä arvo ei riitä kattamaan saamista. Mikäli arvonalentumistappion määrä pienenee myöhemmin ja vähennyksen voidaan objektiivisesti katsoa liittyvän arvonalentumistappion kirjaamisen jälkeiseen tapahtumaan (kuten asiakkaan luottokelpoisuusluokituksen paraneminen), arvonalentumistappio peruutetaan. Myytävissä olevien rahoitusvarojen objektiivinen näyttö perustuu erillistarkasteluun, joka tehdään, kun liikkeeseenlaskijan luottoriskiluokituksessa tapahtuu muutos tai yhtiö siirretään tarkkailulistalle tai kun osakkeen tai osuuden käypä arvo laskee merkittävästi ja pitkäaikaisesti alle hankintamenon. Kun myytävissä oleviin rahoitusvaroihin kuuluvan saamistodistuksen tai osakkeen tai osuuden arvonalentumisesta on saatu objektiivinen näyttö, omaan pääomaan kertynyt tappio poistetaan ja kirjataan tulokseen arvonalentumistappioksi. Jos myytävänä pidettäviin rahoitusvaroihin kuuluvan saamistodistuksen käypä arvo myöhemmin nousee ja nousun voidaan objektiivisesti katsoa liittyvän arvonalentumistappiokirjauksen jälkeiseen tapahtumaan, arvonalentumistappio peruutetaan ja kirjataan tuloslaskelmaan. Jos osakkeen käypä arvo myöhemmin nousee, arvonnousu kirjataan omaan pääomaan. Johdannaissopimukset ja suojausperiaatteet Johdannaissopimukset luokitellaan kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviin sopimuksiin ja suojaaviin sopimuksiin ja ne sisältävät korkojohdannaiset, valuuttajohdannaiset, osakejohdannaiset ja hyödykejohdannaiset. Johdannaissopimukset arvostetaan niitä alun perin kirjanpitoon kirjattaessa käypään arvoon. Kaikki johdannaissopimukset kirjataan taseeseen varoiksi, kun niiden käypä arvo on positiivinen ja veloiksi, kun käypä arvo on negatiivinen. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset Johdannaissopimukset, joita ei ole merkitty suojaaviksi, käsitellään kaupankäyntitarkoituksessa pidettävinä johdannaissopimuksina. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset arvostetaan käypään arvoon ja käyvän arvon muutokset sekä myyntivoitot ja - tappiot yhdessä korkotuottojen ja -kulujen kanssa kirjataan tuloslaskelman. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi johdannaisiksi luokitellaan myös sopimukset, joita käytetään suojaamistarkoituksessa, mutta jotka eivät täytä IAS 39 -standardin suojauslaskennalle asettamia ehtoja. Suojaavat johdannaissopimukset ja suojausperiaatteet Suojausperiaatteiden mukaisesti konsernissa suojaudutaan korkoriskiltä, valuuttakurssiriskiltä ja hintariskiltä. Suojauksissa sovelletaan sekä käyvän arvon että rahavirran suojausta. Käyvän arvon suojauksella suojaudutaan suojattavan kohteen käyvän arvon muutoksilta, rahavirran suojauksella suojaudutaan tulevien rahavirtojen vaihtelulta. Sampo Pankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös

20 Suojauslaskentaa sovelletaan suojauksiin, jotka ovat suojattavan riskin osalta tehokkaita ja täyttävät IAS 39 -standardin suojauslaskennan ehdot. Suojaussuhde suojaavan johdannaisen ja suojattavan kohteen välillä sekä suojaukseen liittyvät riskienhallintatavoitteet dokumentoidaan suojauksen alkaessa. Suojauksen tehokkuus arvioidaan suojaussuhteen alussa ja suojauksen aikana siten, että suojaus on erittäin tehokas koko suojauksen ajan. Suojausta pidetään tehokkaana, kun suojaavan instrumentin käyvän arvon tai rahavirtojen muutos eliminoi suojauksen kohteena olevan sopimuksen tai position käyvän arvon tai rahavirtojen muutoksesta prosenttia. Suojausperiaatteiden mukaisesti suojataan sekä euromääräisiä että ulkomaan rahan määräisiä saamisia, velkoja ja tulevia rahavirtoja suojaamalla niihin liittyvää korko-, valuuttakurssija hintariskiä. Suojauksen kohteena ovat sekä yksittäiset sopimukset että positiot. Suojauksiin sovelletaan suojauslaskentaa. Käyvän arvon suojaus Käyvän arvon suojauksella suojataan yksittäisiä kiinteäkorkoisia lainoja, liikkeeseen laskettuja velkakirjoja sekä indeksisidonnaisia talletuksia ja indeksisidonnaisia liikkeeseen laskettuja velkakirjoja. Suojaavina johdannaisina käytetään koronvaihto- sekä koron- ja valuutanvaihto- sopimuksia ja indeksisidonnaisten sopimusten osalta lisäksi indeksioptioita. Lisäksi suojataan kiinteäkorkoisten velkakirjalainojen positioita koronvaihtosopimuksilla. Johdannaissopimusten, jotka on dokumentoitu käypää arvoa suojaaviksi ja jotka ovat suojauksena tehokkaita, käyvän arvon muutokset kirjataan tuloslaskelmaan. Myös suojauksen kohteena olevat omaisuus- ja velkaerät arvostetaan suojauksen aikana käypään arvoon ja käyvän arvon muutokset kirjataan tuloslaskelmaan. Rahavirran suojaus Rahavirran suojauksella suojataan vaihtuvakorkoisten velkakirjalainojen positioita. Johdannaissopimukset, jotka on dokumentoitu rahavirtaa suojaaviksi ja jotka ovat suojauksena tehokkaita, arvostetaan käypään arvoon. Käyvän arvon muutoksesta tehokkaan suojauksen osuus kirjataan omaan pääomaan käyvän arvon rahastoon. Ylimenevä tehoton osuus kirjataan suoraan tulokseen. Omaan pääomaan kertyneet käyvän arvon muutokset kirjataan tuloslaskelmaan sille kaudelle, jona suojauksen kohteena olevat rahavirrat tuloutuvat. Kun suojaava johdannainen erääntyy tai myydään tai suojaus ei enää täytä suojauslaskennan ehtoja, omaan pääomaan suojauksen loppumishetkeen mennessä kertynyt käyvän arvon muutos jää omaan pääomaan, kunnes se kirjataan tuloslaskelmaan sille kaudelle, jona suojauksen kohteena olevat rahavirrat tuloutuvat. Arvopapereiden myynti- ja takaisinostosopimukset ja arvopaperilainaus Arvopaperit, jotka on myyty velvoittavin takaisinostosopimuksin, säilyvät taseessa rahoitusvaroina. Myynti kirjataan velaksi tase-erään Velat luottolaitoksille ja asiakkaille. Arvopapereita, jotka ostettu velvoittavin takaisinmyyntisopimuksin, ei kirjata omaisuudeksi taseeseen, vaan ne esitetään saamisena tase-erässä Lainat ja muut saamiset. Myynti- ja takaisinostohin- Sampo Pankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTA- KERTOMUS 31.12.2012

DANSKE BANK OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTA- KERTOMUS 31.12.2012 DANSKE BANK OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTA- KERTOMUS 31.12.2012 Sisällys IFRS -TILINPÄÄTÖS Danske Bank Oyj:n toimintakertomus 2012... 3 Konsernin laaja tuloslaskelma... 10 Konsernitase... 11 Konsernin oman

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2011 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

OP-Asuntoluottopankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

OP-Asuntoluottopankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 OP-Asuntoluottopankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma ja tase 10 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2014 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2024 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2013-30.6.2014 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011

Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011 Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 1 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 5 Konsernitilinpäätös Tuloslaskelma 6 Tase 7 Oman pääoman muutoslaskelma 9 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy Y-tunnus 1952494-7 Näsllinnankatu 48 E Kotipaikka Helsinki 33200 TAMPERE RESTAMAX OV Konsernitifinpäätös 31.12.2012 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Sisältö

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2009 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernin perustiedot Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys. Yli 75-vuotisen kokemuksensa avulla Vaisala mahdollistaa

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Nebula Oy 1.1.2012 31.12.2012

Nebula Oy 1.1.2012 31.12.2012 Nebula Oy Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2012 31.12.2012 Y-tunnus 2305424-7 Kotipaikka Helsinki Tilinpäätöksen sisältö: Toimintakertomus 1-4 Konsernin tuloslaskelma 5 Konsernin tase 6 Konsernin oman pääoman

Lisätiedot

1 (58) Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö

1 (58) Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö 1 (58) Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö TASEKIRJA 31.12.2012 2 (58) JA EMOYHTIÖ TASEKIRJA 31.12.2012 Sisältö sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Soprano Oyj konserni tilinpäätös (IFRS) 8 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperusta Sanoman konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti,

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös

Emoyhtiön tilinpäätös TILINPÄÄTÖS 2013 Sisältö Konsernin tilinpäätös Elenia-konsernin hallituksen toimintakertomus 2013 1 Konsernin tuloslaskelma 3 Konsernitase 4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 5 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1 Tilinpäätös 2009 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut... 5 Tunnuslukujen laskentakaavat... 6 Konsernin

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Oyj konserni Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2012 SSH Oyj konserni 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2012 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS 10 Konsernin laaja tuloslaskelma 11 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma 14 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

IFRS-konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet 31.12.2006

IFRS-konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet 31.12.2006 1 Yrityksen perustiedot Lemminkäinen Oyj on suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Rekisteröity osoite on Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Lemminkäinen

Lisätiedot

SATOn tilinpäätös 2014

SATOn tilinpäätös 2014 SATOn tilinpäätös 2014 Konsernin tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernitase, IFRS... 3 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista,

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2014

VUOSI- KERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2014... 3 KONSERNIN TULOSLASKELMA... 11 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA... 12 KONSERNIN TASE... 13 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA... 14 LASKELMA

Lisätiedot

SOK-yhtymä 2014. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014

SOK-yhtymä 2014. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 SOK-yhtymä 2014 Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 2 SOK-yhtymän tilinpäätös 2014 SOK-yhtymän tilinpäätös 2014 Hallituksen toimintakertomus...4 Konsernitilinpäätös, IFRS... 10 Konsernin tuloslaskelma...10 Konsernitase...11

Lisätiedot

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 Nordic Morning Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 Nordic Morning Oyj PL 110 00043 NORDIC MORNING Y-tunnus 0912752-6 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 9 Konsernin laaja

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

BASWARE OYJ TILINPÄÄTÖS 31.12.2014. Y-tunnus 0592542-4 Osoite PL 97, 02601 Espoo

BASWARE OYJ TILINPÄÄTÖS 31.12.2014. Y-tunnus 0592542-4 Osoite PL 97, 02601 Espoo BASWARE OYJ TILINPÄÄTÖS 31.12.2014 Y-tunnus 0592542-4 Osoite PL 97, 02601 Espoo SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 3 Tilinpäätös 12 Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 12 Konsernitase (IFRS) 13 Konsernin

Lisätiedot

Sisällys. 2 FINNLINES OYJ Tilinpäätös 2012 (luvut tuhansina euroina, ellei muuta ilmoitettu)

Sisällys. 2 FINNLINES OYJ Tilinpäätös 2012 (luvut tuhansina euroina, ellei muuta ilmoitettu) Tilinpäätös 2012 Sisällys Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 7 Konsernitase, IFRS 8 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS 9 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.-31.12.2007 Uponor Oyj

TASEKIRJA 1.1.-31.12.2007 Uponor Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2007 Uponor Oyj SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin taloudelliset tunnusluvut 8 Osakekohtaiset tunnusluvut 9 Tunnuslukujen laskentakaavat 10 Konsernituloslaskelma

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2006

Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2006 Tilinpäätös Tilinpäätös 36 Hallituksen toimintakertomus 42 Konsernin tuloslaskelma 43 Konsernitase 44 Konsernin rahavirtalaskelma 45 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksesta 46 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n VUOSIKERTOMUS 2009

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n VUOSIKERTOMUS 2009 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n VUOSIKERTOMUS 2009 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Suomalaistentie 7, 02270 Espoo Puh. 0207 420 720 www.jtkoyj.com Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n vuosikertomus 2009

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ LOPPUTILITYS 31.12.2011 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS...1 TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT...6 TULOSLASKELMA...7 TASE...8

Lisätiedot

TIIMARI OYJ ABP y-tunnus 0106264-1 TIIMARI OYJ ABP TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2007 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Hallituksen toimintakertomus 3-7 Konsernitilinpäätös Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot