OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE"

Transkriptio

1 OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE 2009

2 1 SISÄLLYS 1 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 3 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Perusopetuksen mukaiset opetuksen tavoitteet Perusopetuksen arvopohja Perusopetuksen tehtävä Perusopetuksen rakenne.6 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN Oppimiskäsitys Oppimisympäristö Toimintakulttuuri Työtavat.8 4 OPETUKSEN YLEINEN TUKI Yhteistyö Tukiopetus Oppilashuolto Kerhotoiminta 14 5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS Eri tukimuodot Osa-aikainen erityisopetus Erityisopetukseen otettujen ja siirrettyjen opetus Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma.15 6 OPETUKSEN TAVOITTEET JA KESKEISET SISÄLLÖT VUOSILUOKITTAIN ERI OPPIAINEISSA Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet Äidinkieli ja kirjallisuus Toinen kotimainen kieli: Ruotsi B Vieraat kielet: Englanti A1, Saksa A2, Ruotsi A2, Ranska A Matematiikka Biologia Maantieto Fysiikka Kemia Terveystieto Uskonto Elämänkatsomustieto...56

3 Historia Yhteiskuntaoppi Musiikki Kuvataide Käsityö Liikunta Kotitalous Valinnaiset aineet Oppilaanohjaus TIETOSTRATEGIA 87 8 OPPILAAN ARVIOINTI Arviointi opintojen aikana Päättöarviointi Todistukset Koulun toiminnan arviointi 93 Liitteet 1. Kielitaidon tasojen kuvausasteikko 2. Järjestyssäännöt 3. Menetelmät kiusaamisen poistamiseksi 4. Menettelytavat päihdeasioissa 5. Kriisisuunnitelma

4 3 1 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ Opetussuunnitelmaan sisältyviä asioita Arvot ja toiminta-ajatus luku 2.1 Yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet 2.1 Kieliohjelma 2.4 Noudatettava tuntijako 2.4 Toimintakulttuurin, oppimisympäristön ja työtapojen kuvaukset Opetuksen aihekokonaisuuksien toteuttaminen eri oppiaineissa 6.2 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain eri oppiaineissa 6.2 Tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle 8 Yhteistyö esiopetuksen ja muun perusopetuksen kanssa luvut 4 ja 5 Kodin ja koulun yhteistyö 4.1 Yhteistyö muiden tahojen kanssa 4.1, 5, 6.21 Oppilashuollon suunnitelma ja siihen liittyvän yhteistyön järjestäminen 4.3 Oppimissuunnitelman laatimisen periaatteet 4.1 Ohjaustoiminta opiskelun tukena ja työelämään tutustumisen järjestelyt 6.21 Kerhotoiminnan järjestäminen 4.4 Tukiopetuksen järjestäminen 4.2 Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus 5 Valinnaisaineiden opetus 6.20 Oppilaan arviointi ja sen perustuminen hyvän osaamisen kuvauksiin ja päättöarvioinnin kriteereihin 6 ja 8 Opinnoissa etenemisen periaatteet 8

5 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.1 Perusopetuslain mukaiset opetuksen tavoitteet Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana. Opetuksen tavoitteena on lisäksi turvata riittävä yhdenvertaisuus koulutuksessa koko maan alueella. Valtioneuvoston asetus (1435/2001) perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta. 2 Kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua tasapainoisiksi, terveen itsetunnon omaaviksi ihmisiksi ja kriittisesti ympäristöään arvioiviksi yhteiskunnan jäseniksi. Lähtökohtina ovat elämän, luonnon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä oman ja toisten oppimisen ja työn arvostaminen. Tavoitteena on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen terveyden ja hyvinvoinnin vaaliminen sekä oppilaiden kasvu hyviin tapoihin. Oppilaita kasvatetaan vastuullisuuteen ja yhteistyöhön sekä toimintaan, joka pyrkii ihmisryhmien, kansojen ja kulttuurien väliseen suvaitsevaisuuteen ja luottamukseen. Opetuksella tuetaan myös aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi kasvamista ja annetaan valmiuksia toimia demokraattisessa ja tasa-arvoisessa yhteiskunnassa sekä edistää kestävää kehitystä. 3 Tarpeelliset tiedot ja taidot Opetuksen tulee antaa oppilaille perusta laajaan yleissivistykseen sekä aineksia ja virikkeitä maailmankuvan avartumiseen ja syvenemiseen. Tämä edellyttää ihmisten tunteiden ja tarpeiden, uskontojen ja elämänkatsomusten, historian, kulttuurin ja kirjallisuuden, luonnon ja terveyden sekä talouden ja teknologian tuntemusta. Opetuksen on tarjottava esteettisiä kokemuksia ja elämyksiä kulttuurien eri aloilta sekä mahdollisuuksia kehittää käden taitoja ja luovuutta sekä liikunnan taitoja. Opetuksessa tuetaan oppilaiden ajattelun ja viestinnän taitojen kehittymistä. Tavoitteena on äidinkielen monipuolinen hallinta sekä valmiudet vuorovaikutukseen myös toisella kotimaisella kielellä ja muilla kielillä. Tavoitteena on, että oppilaat oppivat matemaattisen ajattelun ja matematiikan soveltamisen perusteita sekä hallitsevat tieto- ja viestintätekniikkaa. 4 Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen ja elinikäinen oppiminen Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. Opetuksessa otetaan erityisesti huomioon tyttöjen ja poikien erilaiset tarpeet sekä kasvun ja kehityksen erot. Oppilashuollon tulee edistää oppilaan terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia ja siten turvata hyvän kasvun ja oppimisen edellytykset. Oppimisympäristön tulee antaa oppilaalle mahdollisuuksia kasvuun ja oppimiseen yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Erityistä huomiota kiinnitetään oppimisvaikeuksien varhaiseen tunnistamiseen ja voittamiseen sekä syrjäytymisen torjumiseen ja sosiaalisten taitojen oppimiseen. Oppilaita ohjataan ja kannustetaan omatoimiseen, kriittiseen tiedonhankintaan ja monipuolisiin yhteistyötaitoihin. Oppimistaitojen kehittämisessä pyritään tuottamaan valmiudet ja halu jatko-opintoihin ja koko elämän kestävään oppimiseen. Tavoitteena on, että oppilaalle kehittyy myönteinen minäkuva. Oppilaita autetaan jäsentämään ja hyödyntämään oppimaansa.

6 1 2.2 Perusopetuksen arvopohja Perusopetuksen arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. Perusopetus edistää yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista. Opetuksen perustana on suomalainen kulttuuri, joka on kehittynyt vuorovaikutuksessa alkuperäisen, pohjoismaisen ja eurooppalaisen kulttuurin kanssa. Opetuksessa on otettava huomioon kansalliset ja paikalliset erityispiirteet sekä kansalliskielet, kaksi kansankirkkoa, saamelaiset alkuperäiskansana ja kansalliset vähemmistöt. Opetuksessa otetaan huomioon suomalaisen kulttuurin monipuolistuminen myös eri kulttuureista tulevien maahanmuuttajien myötä. Opetuksen avulla tuetaan oppilaan oman kulttuuriidentiteetin rakentumista sekä hänen osallisuuttaan suomalaisessa yhteiskunnassa ja globaalistuvassa maailmassa. Sen avulla edistetään myös suvaitsevaisuutta ja kulttuurien välistä ymmärtämystä. Perusopetuksen avulla lisätään alueellista ja yksilöiden välistä tasa-arvoa. Opetuksessa otetaan huomioon erilaiset oppijat ja edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa antamalla tytöille ja pojille valmiudet toimia yhtäläisin oikeuksin ja velvollisuuksin yhteiskunnassa sekä työ- ja perhe-elämässä. Perusopetuksessa eri oppiaineiden opetus on poliittisesti sitoutumatonta ja uskonnollisesti tunnustuksetonta. KOULUMME ARVOPAINOTUKSET hyvät tavat, omakohtainen työ ja vastuu itsesi ja toisten kunnioittaminen KOULUMME TOIMINTA-AJATUS Teemme työtä avoimessa ja myönteisessä ilmapiirissä tavoitteena mahdollisimman vahva pohja jatko-opintoja ja elämää varten niin, että oppilas oppii tuntemaan vastuun itsestään ja muista ihmisistä. 2.3 Perusopetuksen tehtävä Perusopetus on osa koulutuksen perusturvaa. Sillä on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Sen tehtävänä on toisaalta tarjota yksilölle mahdollisuus hankkia yleissivistystä ja suorittaa oppivelvollisuus ja toisaalta antaa yhteiskunnalle väline kehittää sivistyksellistä pääomaa sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa. Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen, jotta oppilas voi hankkia elämässä tarvitsemiaan tietoja ja taitoja, saada valmiudet jatkoopintoihin ja osallistuvana kansalaisena kehittää demokraattista yhteiskuntaa. Perusopetuksen on myös tuettava jokaisen oppilaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiä sekä äidinkielen kehitystä. Tavoitteena on myös herättää halu elinikäiseen oppimiseen. Yhteiskunnan jatkuvuuden varmistamiseksi ja tulevaisuuden rakentamiseksi perusopetuksen tehtävänä on siirtää kulttuuriperintöä sukupolvelta toiselle, kartuttaa tarvittavaa tietoa ja osaamista sekä lisätä tie-

7 2 toisuutta yhteiskunnan perustana olevista arvoista ja toimintatavoista. Sen tehtävänä on myös kehittää kykyä arvioida asioita kriittisesti, luoda uutta kulttuuria sekä uudistaa ajattelu- ja toimintatapoja. 2.4 Perusopetuksen rakenne Vuosiluokat 8-9 muodostavat perusopetuksen päättövaiheen, jonka tehtävänä on myös ohjata oppilasta jatko-opintoihin ja kehittää valmiuksia toimia yhteiskunnassa ja työelämässä. KOULUMME TUNTIJAKO Valtakunnallisen tuntijaon pohjalta laadittu koulumme tuntijako on seuraavassa taulukossa ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI MATEMATIIKKA BIOLOGIA JA MAANTIETO FYSIIKKA JA KEMIA 2 2,5 2,5 TERVEYSTIETO 0,5 2 0,5 USKONTO HISTORIA JA YHTEISKUNTAOPPI MUSIIKKI 1 KUVATAIDE 2 KÄSITYÖ 3 LIIKUNTA KOTITALOUS 3 OPPILAANOHJAUS 0,5 0,5 1 VALINNAISAINEET YHTEENSÄ h mukana A2-KIELI 1 valinnaisissa 7.lk A2-kieli: toinen tunti valinnaisaineiden yhteydessä 8. ja 9. lk A2-kieli mukana valinnaisaineissa Valinnaisaineina 3 * 2h 8. ja 9.:llä luokilla KOULUMME KIELIOHJELMA Noudatetaan koulutuslautakunnan hyväksymää kieliohjelmaa.

8 3 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 Oppimiskäsitys Oppiminen tapahtuu tavoitteellisena opiskeluna erilaisissa tilanteissa itsenäisesti, opettajan ohjauksessa sekä vuorovaikutuksessa opettajan ja vertaisryhmän kanssa. Opittavana on uuden tiedon ja uusien taitojen lisäksi oppimis- ja työskentelytavat, jotka ovat elinikäisen oppimisen välineitä. Oppiminen on seurausta oppilaan aktiivisesta ja tavoitteellisesta toiminnasta, jossa hän aiempien tietorakenteidensa pohjalta käsittelee ja tulkitsee opittavaa ainesta. Vaikka oppimisen yleiset periaatteet ovat kaikilla samat, oppiminen riippuu oppijan aiemmin rakentuneesta tiedosta, motivaatiosta sekä oppimisja työskentelytavoista. Yksilöllistä oppimista tukee vastavuoroisessa yhteistyössä tapahtuva oppiminen. Oppiminen on kaikissa muodoissa aktiivinen ja päämääräsuuntautunut, itsenäistä tai yhteistä ongelmanratkaisua sisältävä prosessi. Oppiminen on tilannesidonnaista, joten oppimisympäristön monipuolisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Opittaessa avautuu uusia mahdollisuuksia ymmärtää kulttuuria ja kulttuurin sisältämiä merkityksiä sekä osallistua yhteiskunnan toimintaan. 3.2 Oppimisympäristö Oppimisympäristöllä tarkoitetaan oppimiseen liittyvää fyysisen ympäristön, psyykkisten tekijöiden ja sosiaalisten suhteiden kokonaisuutta, jossa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. Ylistaron koulukeskus Kaukolanraitti 50 sijaitsee Kyröjoen rannalla. Kokonaisuuteen kuuluu kolme rakennusta: vuonna 1972 valmistunut ns. kipsikoulu, vuonna 2003 peruskorjattu ns. kivikoulu ja vanha, aikaisemmin myös suojeluskuntatalona toiminut puukoulu. Peruskoulun luokat 7 9 sekä lukio käyttävät etupäässä kipsi- ja kivikoulun tiloja. Liikunnanopetuksessa käytetään koulukeskuksen liikuntasalia, Kirja - Matin Kirmaus hallia, koulukeskuksen kenttiä sekä urheilupuiston kenttiä. Koulukeskuksessa on seuraavat asianmukaiset erityistilat: kioski, kuntosali, kemian, biologian ja fysiikan yhteinen laboratorioluokka, teknisen työn luokka, kotitalousluokka, kielistudio ja virtuaaliopetuksen luokka. Koulun käsikirjasto on sijoitettu suurimmaksi osaksi aineluokkiin, opettajainhuoneeseen ja ns. kirjastotilaan. Kirjastoauto käy viikoittain koulun pihassa. Koulukeskuksessa toimii myös kouluruokala henkilökuntineen. Muita erityistiloja ovat esim. kouluterveydenhoitajan, koulukuraattorin, koulun kanslistin, talonmiehen, siivoojien ja koulukeittolan tilat. Tilojen käyttö määräytyy vuosittaisen työsuunnitelman mukaisesti. Koulukeskuksen tilat ovat myös iltakäytössä. 3.3 Toimintakulttuuri Toimintakulttuuriin kuuluvat kaikki koulun viralliset ja epäviralliset säännöt, toiminta- ja käyttäytymismallit sekä arvot, periaatteet ja kriteerit, joihin koulutyön laatu perustuu. Koulussa syntyneet arvot, uskomukset ja asenteet määräävät osaltaan, millä tavoin oppilaan yksilöllisyys ja toisaalta koulun yhteisöllisyys otetaan huomioon kouluyhteisössä. Oppimisympäristöön vaikuttaa merkittävästi koulun toimintakulttuuri, jolla tarkoitetaan käytännön tulkintaa koulun kasvatus- ja opetustehtävästä. Seuraavista liitteistä ilmenee koulumme käytänteet: Järjestyssäännöt (liite 2)

9 4 Menetelmät kiusaamisen poistamiseksi (liite 3) Menettelytavat päihdeasioissa (liite 4) Kriisisuunnitelma (liite 5) Tukioppilastoiminta Loppusyksystä valitaan 7.- ja 8.-luokkalaisista sopiva määrä (esim )uusia tukioppilaita. Heidän tehtävänään on mahdollisten kiusaamistapausten ehkäiseminen ja selvittely, uusien 7.-luokkalaisten tutustuttaminen kouluun ja toisiinsa sekä erilaisten tempausten, tapahtumien järjestäminen. 9.-luokkien tukioppilaat ovat seitsemäsluokkalaisten kummeja. Tulioppilaat koulutetaan tehtäväänsä. Teemapäivät, keräykset, juhlat ja muut erityistapahtumat Lukuvuoden aikana pyritään järjestämään seuraavia tapahtumia: koululaisjumalapalvelukset syksyllä ja keväällä, sankarihaudoilla käynti ja seppeleen lasku itsenäisyyspäivän aattoaamuna, Hoosianna - aamunavaus, joulu- kevätjuhla, liikuntapäivät syksyllä ja talvella. Lisäksi tukioppilaat voivat järjestää erilaisia tilaisuuksia esim. vapun vastaanottajaisjuhlat, toivekonsertteja jne. 9.-luokkalaiset voivat innostuksensa mukaan järjestää yhteisenä projektina mm. häät. Peruskoulu voi osallistua lukion eri tapahtumiin, mm. penkkareihin, vanhojen tansseihin. Myös koulun yhteistyökumppaneiden kanssa voidaan järjestää erilaisia erityistapahtumia. Retket 9.-luokkalaiset voivat tehdä loppukeväällä yhden päivän kestävän luokkaretken kotimaahan. Seitsemäsluokkalaiset voivat vierailla jossakin maakunnan kohteessa. Kaikki luokat pyrkivät käymään ainakin kerran yläasteen aikana teattereissa. Tukioppilaat voivat vierailla tutustumassa naapurikoulujen tukioppilastoimintaan. Vanhempainillat Vanhempainiltoja voidaan pitää 1 2 kappaletta luokkatasoa kohti lukuvuosittain. Opettajainkokoukset Opettajainkokouksia voidaan pitää tarvittaessa. Kilpailut Vuosittain voidaan osallistua erilaisiin kilpailuihin, esim. matematiikka- ja taloustietokilpailut, koululiikuntaliiton kilpailut, No Smoking, Taitaja- kisat Tiedottaminen Oppilaat saavat tietoa suullisesti ja kirjallisesti luokanvalvojilta ja opettajilta. Huoltajiin voidaan pitää yhteyttä kirjallisesti, puhelimitse tai vaikkapa sähköpostilla. 3.4 Työtavat Opetuksessa käytetään mahdollisimman monipuolisia, eri oppiaineisiin ominaisia ja soveltuvia työtapoja, joiden avulla tuetaan ja ohjataan oppilaan oppimista. Monipuoliset työtavat kehittävät oppimisen, ajattelun ja ongelmanratkaisutaitoja, työskentelytaitoja ja sosiaalisia taitoja sekä aktiivista osallistumista. Käytetyt työtavat edistävät myös tieto- ja viestintätekniikan taitojen kehittymistä. Työtavat antavat mahdollisuuksia myös ikäkausille ominaiseen luovaan toimintaan, elämyksiin ja leikkiin. Työtapojen käytössä otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan oppilaiden erilaiset oppimistyylit sekä tyttöjen ja poikien väliset yksilölliset kehityserot. 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI

10 5 4.1 Yhteistyö Kodin ja koulun välinen yhteistyö Huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen ja nuoren kasvatuksesta. Koulu tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa oppilaan kasvatuksesta ja opetuksesta kouluyhteisön jäsenenä. Kotien ja koulun yhteistyötä arvostetaan ja sitä pyritään jatkuvasti tiivistämään ja kehittämään yhä tehokkaammaksi. Vanhempainiltoja pidetään tarvittaessa. 6.-luokkalaisten vanhemmat voidaan kutsua koululle saamaan tietoa ja tutustumaan kouluun, opettajiin ja toisiinsa. Näihin tilaisuuksiin pyritään saamaan aina mahdollisimman suuri osanotto. Toisena, yhä tärkeämpänä yhteistyömuotona ovat luokanvalvojien, oppilaan ja hänen huoltajiensa yhteiset pienet (n. 15 min) palaverit, ns. kehityskeskustelut, joita voidaan pitää tarvittaessa. Silloin tällöin kutsutaan oppilas huoltajineen koululle keskustelemaan isomman opettajaryhmän kanssa tai tehdään kotikäyntejä. Muina yhteistyömuotoina käytämme huoltajille lähetettäviä kirjallisia tiedotteita ja puhelin- tai sähköpostiyhteydenottoja, myös tekstiviestejä voidaan lähettää. Keväisin kutsutaan kirjeitse päättötodistusten saajien vanhemmat, isovanhemmat ja kummit koulun kevätjuhliin. Yhteistyö muun perusopetuksen kanssa Lukuvuosi alkaa rehtorien ja apulaisjohtajien suunnittelupalaverilla, ja koulun aloituspäivää edeltävä päivä on opettajien suunnittelupäivä. Tällöin on kaikkien opettajien yhteinen tilaisuus, jossa mm. esitellään opettajat. Peruskoulun opettajat voivat kokoontua vielä tarvittaessa suunnittelemaan yhdessä tulevaa kouluvuotta. Opinto-ohjaaja kiertää kyläkoulut ja tiedottaa tulevia 7.-luokkalaisia yläasteen opiskelusta. Samalla hän haastattelee 6.-luokkien opettajia tarkoituksena taata mahdollisimman tasaisten perusluokkien muodostuminen yläasteelle. Rehtori, opinto-ohjaaja ja erityisopettaja tapaavat ala-asteiden erityisopettajien kanssa tarkoituksena varmistaa oppimisvaikeuksista kärsivien oppilaiden riittävä huomiointi jo opintojen aloitusvaiheessa. Yhteistyö muiden tahojen kanssa Koulukiinteistössämme sijaitsee yläasteen lisäksi Ylistaron lukio ja Kirja-Matin koulun erityisluokka. Yhteistyö lukion kanssa on välitöntä ja luontevaa jo senkin vuoksi, että osa opettajista on yhteisiä. Koulussa opiskelee myös Pihakoivun oppilaita, minkä myötä yhteistyötä tehdään myös Pihakoivun henkilökunnan kanssa. Seinäjoen ev.lut. seurakunnan ja oman kuntamme nuoriso-ohjaajat vierailevat viikottain koulullamme. He järjestävät tai ovat mukana esim. konserttien, teatteriesitysten ja erilaisten tapahtumien järjestelyissä. Nuoriso- ja vapaa-aikatoimi voi jakaa stipendejä, seurakunta pitää perjantain päivänavaukset ja hartaushetkiä erilaisissa juhlissa ja tarvittaessa. Paikalliset urheilujärjestöt voivat auttaa mm. tuomari- ja suunnistustoiminnassa. 7.-luokkalaisille silloin tällöin järjestettävä uskalla projekti on mm. osittain kunnan ja seurakunnan järjestämää ja rahoittamaa. Myös nuorisovaaleissa voi vapaa-aikatoimi olla apuna, samoin kuin erilaisissa iltapäivä- ja viikonlopputoiminnassa yhdessä seurakunnan kanssa.

11 6 Seinäjoen sosiaali- ja terveysalan oppilaitos pyrkii järjestämään keväisin ns. sydänystävän päivän 9.- luokkalaisille. Tapa- ja terveyskasvatusviikon (yleensä alkukeväällä) järjestelyissä voimme olla yhteistyössä Terveys ry:n, A-klinikan ja Irti huumeista ry:n kanssa. Mm. Pelastakaa lapset ry voi olla mukana taksvärkkiasioissa ja veteraani- ja lottajärjestöt silloin, kun on puhutaan erityisesti isänmaallisista asioista. 4H, Seinäjoen Rytmi-instituutti ja Musiikkiopisto järjestävät oppilaille harrastustoimintaa, joihin monet oppilaamme osallistuvat. Luokat voivat vierailla mm. Kriikun myllyllä, Seinäjoen käräjillä tai tutustumassa Kauhavan lennostoon. Opinto-ohjaajamme yhteistyö eri ammattikoulujen tai vastaavien kanssa on lähes viikoittaista. Yhteistyökumppaneita ovat myös Seinäjoen työvoimatoimisto, Ylistaron palo- ja pelastustoimi (työsuojelu ja No Hätä!), poliisi (laki ja oikeus, oppilashuoltoryhmä), Lions Club Ylistaro (stipendit ja kansainvälinen oppilasvaihto) sekä terveys- ja sosiaalitoimi. Kummiyritystoiminta on tuonut uutta yhteistyötä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Oppilaat voivat vierailla eri yrityksissä ja yrittäjät käydä kertomassa toiminnastaan, jakaa stipendejä jne. Oppilaanohjauksen järjestäminen Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä siten, että oppilas kykenee edistämään opiskeluvalmiuksiaan ja sosiaalista kypsymistään sekä kehittämään elämänsuunnittelun kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Ohjauksen tuella oppilas tekee omiin kykyihinsä ja kiinnostuksiinsa perustuvia opiskelua, koulutusta, arkielämää ja elämänuraa koskevia ratkaisuja. Oppilaanohjauksen tarkoituksena on edistää koulutyön tuloksellisuutta, lisätä hyvinvointia koulussa sekä ehkäistä syrjäytymistä. Sen avulla edistetään myös koulutuksellista, etnistä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. Oppilaan turvallista siirtymistä opintopolun nivelvaiheissa tulee tukea oppilaanohjaajien ja toisen asteen oppilaitosten ohjauksesta vastaavien ohjaajien sekä opettajien välisellä yhteistyöllä, joka ylittää oppilaitosten ja kouluasteiden väliset rajat. Oppimissuunnitelma Oppimissuunnitelma on suunnitelma oppilaan opinto-ohjelman toteuttamiseksi. Oppimissuunnitelman tarkoituksena on, että oppilas oppii ottamaan yhä enemmän vastuuta opiskelustaan, sitoutuu siihen ja saa oppimiseensa enemmän tavoitteellisuutta. Lisäksi oppimissuunnitelman avulla annetaan huoltajalle tietoa, jotta hän voisi entistä paremmin tukea oppilasta tämän opiskelussa. Oppimissuunnitelmalla voidaan myös eriyttää opetusta sekä auttaa koulua ja opettajia turvaamaan oppilaalle parhaat edellytykset oppia ja edetä opinnoissaan. Oppimissuunnitelmaa voidaan käyttää myös pohjana oppilaan edistymisen arvioinnissa. Oppimissuunnitelman laatimisessa keskeistä on yhteistyö oppilaan, huoltajan, opettajien ja koulun muiden asiantuntijoiden välillä. Oppimissuunnitelma sisältää oppilaan opinto-ohjelman, ja siinä kuvataan, miten opetussuunnitelman tavoitteet on tarkoitus saavuttaa. Siinä määritellään mahdolliset valinnaiset opinnot ja opiskelun erityiset painoalueet. Oppimissuunnitelmassa kuvataan myös mahdolliset tukitoimet, kuten tukiopetus tai osa-aikainen erityisopetus. Oppimissuunnitelma laaditaan koulussamme oppilaalle vain silloin, kun havaitaan, että hänellä on vaikeuksia joiltakin osin opinto-ohjelman toteuttamisessa (erityisesti erityistä tukea tarvitsevat, osa-aikaista erityisopetusta saavat sekä maahanmuuttajaoppilaat). Mahdollisesta oppimissuunnitelman laatimisesta voi luokanvalvoja neuvotella oppilaan kanssa pitämissään palavereissa ja kun todetaan suunnitelman teko tarpeelliseksi, luokanvalvoja laatii sen yhdessä oppilaan ja jonkin kollegan, esim. erityisopettajan kanssa. Erityisopetukseen siirretyille tai otetuille oppilaille laadittava henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) korvaa oppimissuunnitelman.

12 7 4.2 Tukiopetus Tukiopetus on eriyttämisen muoto, jolle ovat ominaisia yksilölliset tehtävät, yksilöllinen ajankäyttö ja ohjaus. Tukiopetus tulee aloittaa heti, kun oppimisvaikeudet on havaittu, jotta oppilas ei jäisi pysyvästi jälkeen opinnoissaan. Ennen kuin oppilaan menestyminen oppiaineessa tai aineryhmässä arvioidaan heikoksi, hänellä tulee olla mahdollisuus osallistua tukiopetukseen. Tukiopetusta tulee antaa opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille tai muutoin erityistä tukea tarvitseville (Perusopetuslaki 16 ). Aloitteen sen antamisesta oppilaalle tekee opettaja, oppilas tai huoltaja. Tukiopetuksen antajan ei tarvitse olla oppilaan oma opettaja. Se voi olla kuka opettaja tahansa. Tukiopetusta annetaan joko oppilaan työjärjestyksen mukaisten oppituntien aikana tai niiden ulkopuolella. 4.3 Oppilashuolto Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä tukea. Tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia. Oppilashuollolla edistetään välittämisen, huolenpidon ja myönteisen vuorovaikutuksen toimintakulttuuria kouluyhteisössä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollolla tuetaan yksilön ja yhteisön toimintakyvyn säilyttämistä fyysistä ja psyykkistä turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa. Oppilashuollolla edistetään lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä. Oppilashuollon tavoitteena on oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien muiden ongelmien ehkäiseminen, tunnistaminen, lieventäminen ja poistaminen mahdollisimman varhain. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille. Sitä toteutetaan hyvässä yhteistyössä kotien kanssa. Yksittäistä oppilasta koskevien tarvittavien oppilashuollollisten tukitoimien suunnittelussa tulee kuulla lasta tai nuorta ja huoltajaa. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, lapsen, nuoren ja heidän huoltajiensa kunnioittaminen sekä eri osapuolien tietojensaantia ja salassapitoa koskevat säädökset. Oppilashuoltotyötä voidaan koordinoida ja kehittää moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä. Koulukeskuksessamme toimii terveydenhoitaja ja koulukuraattori. Lisäksi koulussamme on lähitulevaisuudessa mahdollisuus käyttää tarvittaessa koulupastoria. Oppilashuoltoryhmä Koulussamme toimii moniammatillinen oppilashuoltoryhmä. Sen tehtävänä on koordinoida oppilashuoltotyötä. Työryhmään kuuluvat rehtori, koulukuraattori, koulupoliisi, erityisopettaja, terveydenhoitaja ja opinto-ohjaaja. Myös sosiaalityöntekijät ja psykologi osallistuvat työhön. Työssä voidaan käyttää myös muita asiantuntijoita. Tarvittaessa oppilaan huoltaja ja oppilas voidaan kutsua kokoukseen. Toiminta on luottamuksellista ja kaikki ryhmän jäsenet ovat vaitiolovelvollisia. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti 2 3 kertaa lukukaudessa. Lisäksi koulussa kokoontuvat omat luokkaastekohtaiset oppilashuollon pikkuryhmät (luokanvalvoja, erityisopettaja, opinto-ohjaaja, kuraattori, terveydenhoitaja ja rehtori), jotka valmistelevat tarvittaessa esityksiä moniammatilliselle oppilashuoltoryhmälle.

13 8 Kodin ja koulun yhteistyö Kotien kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeä osa koulun toimintaa. Oppilaan opiskelulle ja kasvulle taataan parhaat mahdollisuudet, mikäli koulu ja koti tukevat toistensa kasvatustyötä. Yhteistyön tulee olla molemminpuolista. Huoltajilla on ensisijainen vastuu lastensa kasvatuksesta. Näin ollen he huolehtivat yhdessä oppilaan kanssa mm. oppilaan säännöllisestä koulunkäynnistä, tehtävien tekemisestä ja tarpeellisten opiskeluvälineiden mukanaolosta. Huoltajat tiedottavat koululle oppilaan poissaoloista tai muista oppilaan koulunkäyntiin vaikuttavista asioista. Koulu tukee kodin kasvatustyötä mm. pitämällä yhteyttä huoltajiin tarvittaessa, seuraamalla oppilaan koulunkäyntiä ja poissaoloja, tiedottamalla oppilaan edistymisestä ja järjestämällä vanhempainiltoja, vanhempaintapaamisia ja tiedottamalla koulun toiminnasta. Kouluruokailu Kouluruokailu järjestetään yleisten ravitsemus- ja terveydellisyysnäkökulmien mukaisesti. Oppilaalle tarjotaan jokaisena työpäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja ohjattu, täysipainoinen maksuton ateria. Oppilaille valmistetaan erityisruokavalion mukaiset ateriat, mikäli siihen on selvä lääketieteellinen tai hyväksytty muu syy. Koko koulun henkilökunta valvoo myös tapakasvatuksen tavoitteiden toteutumista kouluruokailussa. Koulukuljetukset Peruskoulun oppilas on oikeutettu maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Koulutuslautakunta on päättänyt koulukuljetuksen perusteista siltä osin kuin ne poikkeavat lainsäädännöstä. Oppilaita kuljettavilta autoilijoilta edellytetään ammattitaitoisuutta, luotettavuutta, täsmällisyyttä ja muuta soveltuvuutta oppilaskuljetuksiin. Koulupäivän päättyessä koulu huolehtii oppilaiden valvonnasta koulukuljetuksen odotusaikana. Turvallisuussuunnitelma Koulussa on laadittu turvallisuussuunnitelma, jota päivitetään tarvittaessa. Turvallisuussuunnitelmaan kuuluu mm. kriisitoimintaohjelma, työsuojeluohjelma, ohjeisto koulukiusaamisen ehkäisemiseksi sekä pelastussuunnitelma. Pääsääntöisesti suojelutoimenpiteistä vastaa rehtori tai joku hänen määräämänsä kouluyhteisöön kuuluva henkilö siihen saakka, kunnes mahdollista viranomaisapua saadaan. Terveys- ja sosiaalitoimen kanssa tehtävä yhteistyö Käytettävissä on Seinäjoen seudun terveysyhtymän psykologin palvelut sekä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Seinäjoen keskussairaalan nuorisopsykiatrian poliklinikan, lastenpsykiatrian poliklinikan, nuorisopsykiatrian osaston ja lasten- ja nuorisopsykiatrian konsultaatiopoliklinikan palvelut. Käytettävissä on myös Seinäjoen nuorisoasema Steissin tarjoamat palvelut.

14 9 OPPILAIDEN SIJOITTUMINEN ERI KOULUIHIN Lastenneuvolan tutkimukset Koulukypsyystestit tai muut tutkimukset - Seinäjoen perheneuvolassa ja / tai - lasten poliklinikalla ja / tai - lasten neurologian poliklinikalla ja / tai - terveyskeskuspsykologilla ja / tai - mielenterveyspsykiatrian eri yksiköissä Sosiaalitoimi aina mukana tarvittaessa Yleisopetus - esikoulu - alakoulut - myös opiskelua yksilöllisen oppimäärän mukaan (=mukautettu) - testit - tutkimukset - oppilashuoltoryhmä Kirja-Matin erityisopetuksen luokka(emu) - esikoulu - ala- ja yläaste Muut erityiskoulut - EHA1 - EHA2 - ESY - ym. erityiskoulut - Seinäjoki tai Lapua Yläaste - yleisopetus - myös opiskelua yksilöllisen oppimäärän mukaan (=mukautettu) pienluokassa tai normaaliluokassa - oppilashuoltoryhmä - testit - tutkimukset - poikkeustapauksissa mm. Kaks Kättä työpaja, koulukodit ym.

15 Kerhotoiminta Kasvatus- ja opetustyön tukemiseksi ja syventämiseksi, koulussamme järjestetään kerhotoimintaa. Kerhotoiminnan tulee tukea oppilaan eettistä ja sosiaalista kasvua sekä itsensä monipuolista kehittämistä. Kerhotoiminnan tarkoituksena on edistää myönteisten harrastusten viriämistä sekä antaa oppilaalle mahdollisuus muuhunkin kuin tavanomaiseen koulutyöhön turvallisessa ja rauhallisessa ympäristössä. Vuosittain elokuun loppupuolella opettajat, jotka haluavat pitää kerhoja, informoivat niistä oppilaita. Jos osanottajia on tulossa johonkin kerhoon riittävästi, esitetään sen perustamisesta koulutuslautakunnalle anomus. Kerhoja pidetään pääsääntöisesti iltapäivisin, heti koulun jälkeen, tai myöhemmin illalla, jos muihin järjestelyihin ei ole mitään erityisiä syitä. Kerhoihin osallistuvat oppilaat ovat oikeutettuja käyttämään lukion kuljetuksia kerhon jälkeisessä kotiin menossaan. 5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 Eri tukimuodot Oppilasta autetaan oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Keskeistä on varhainen oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja tukitoimien aloittaminen, jotta oppimisvaikeuksien kielteisiä vaikutuksia oppilaan kehitykselle voidaan ehkäistä. Tällöin on tärkeää olla yhteistyössä huoltajien kanssa. Opetuksessa erityistä tukea tarvitsevat oppilaat, joiden kasvun, kehityksen ja oppimisen edellytykset ovat heikentyneet vamman, sairauden tai toimintavajavuuden vuoksi. Lisäksi erityisen tuen piiriin kuuluvat oppilaat, jotka tarvitsevat psyykkistä tai sosiaalista tukea. Erityisen tuen piiriin kuuluvat myös oppilaat, joilla on opetuksen ja oppilashuollon asiantuntijoiden sekä huoltajan mukaan kehityksessään oppimiseen liittyviä riskitekijöitä. Kaikille erityistä tukea tarvitseville oppilaille voidaan antaa tukiopetusta siten, kuin kohdassa 15 kerrotaan. Oppilaan opiskelua tulee tukea eri tavoin oppimisvaikeuden laadun ja laajuuden mukaan. Oppilaalle annetaan osa-aikaista erityisopetusta, mikäli tukiopetus ei yksin riitä. Jos oppilaalle ei voida antaa opetusta muuten, tulee oppilas ottaa tai siirtää erityisopetukseen. Silloin oppimäärät ja opetusjärjestelyt sekä tukipalvelut määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa. 5.2 Osa-aikainen erityisopetus Oppilaalle, jolla on lieviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia ja joka tarvitsee muun opetuksen yhteydessä erityistä tukea oppimisen edellytysten parantamiseksi, tulee antaa osa-aikaista erityisopetusta. Osaaikaista erityisopetusta annetaan muun opetuksen ohessa samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöllisesti, ja se tulee tavoitteellisesti niveltää oppilaan saamaan muuhun opetukseen. Tarvittaessa oppilaalle tehdään oppimissuunnitelma, joka voidaan laatia yhteistyössä huoltajan, opettajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Osa-aikaista erityisopetusta voidaan antaa myös erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille. 5.3 Erityisopetukseen opetettujen tai siirrettyjen opetus Erityisopetuksen tavoitteena on auttaa ja tukea oppilasta siten, että hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa oppivelvollisuus edellytystensä mukaisesti yhdessä ikätovereidensa kanssa. Lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet sekä hänen yksilölliset oppimis- ja kehitystarpeensa. Opetuksen tulee tukea oppilaan aloitekykyä ja itseluottamusta. Erityisopetus edellyttää opiskelupaikkaa, -tilaa, -aikaa

16 11 ja eri toimintoja koskevia päätöksiä sekä resurssien varaamista niiden toteuttamiseen. Mikäli oppilaan opiskelu muun opetuksen yhteydessä ei ole mahdollista tai se ei ole oppilaan kehityksen kannalta tarkoituksenmukaista, opetus tulee järjestää osittain tai kokonaan erityisopetuksen ryhmässä. Ensisijaisena tavoitteena on tukea oppilaan opiskelua siten, että yleisen oppimäärän mukaiset tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Jos oppilas ei tukitoimista huolimatta saavuta yleisen oppimäärän mukaisia tavoitteita, oppimäärä yksilöllistetään. Oppimäärän yksilöllistäminen on ensisijainen vaihtoehto ennen oppilaan vapauttamista oppimäärän suorittamisesta. Oppimäärän yksilöllistäminen edellyttää erityisopetukseen ottamisen tai siirtämisen päätöstä. Yksilöllistäminen voi koskea perusopetuksen koko oppimäärää tai vain yksittäisiä oppiaineita. Vapauttamiseen oppimäärän opiskelusta tulee olla erityisen painavat syyt. Oppilaalle, joka on vapautettu jonkin oppiaineen opiskelusta, tulee järjestää muiden oppiaineiden opetusta tai ohjattua toimintaa siten, ettei hänen vuosiviikkotuntiensa määrä vähene. Erityisopetukseen otetun tai siirretyn oppilaan opetus voidaan järjestää Valtioneuvoston asetuksen (1435/2001) 9. :n perusteella osittain toisin kuin koulussa noudatettavassa tuntijaossa on määrätty, jos se on oppilaan oppimisedellytykset huomioon ottaen perusteltua. Henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa määritellään tällöin ne oppiaineet, joissa oppilaan opinto-ohjelma poikkeaa koulun noudattamasta tuntijaosta. Jos oppilaalla ei ole enää tarvetta erityisopetukseen, tulee tehdä päätös hänen siirtämisestään yleisopetukseen. 5.4 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma Jokaiselle erityisopetukseen otetulle tai siirretylle oppilaalle tulee laatia hyväksyttyyn opetussuunnitelmaan perustuva, henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Suunnitelman tulee sisältää seuraavat tiedot sen mukaan kuin on tarpeen oppilaan opetuksen yksilöllistämiseksi: kuvaus oppilaan oppimisvalmiuksista ja vahvuuksista, oppimiseen liittyvistä erityistarpeista sekä näiden edellyttämistä opetus- ja oppimisympäristöjen kehittämistarpeista opetuksen ja oppimisen pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteet oppilaan opinto-ohjelmaan kuuluvien oppiaineiden vuosiviikkotuntimäärät luettelo niistä oppiaineista, joissa oppilaan opiskelu poikkeaa muun opetuksen mukaisista oppimääristä niiden oppiaineiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt, joissa oppilaalla on yksilöllinen oppimäärä oppilaan edistymisen seurannan ja arvioinnin periaatteet opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja avustajapalvelut, muut opetus- ja oppilashuoltopalvelut, kommunikointitavat sekä erityiset apuvälineet ja oppimateriaalit kuvaus oppilaan opetuksen järjestämisestä muun opetuksen yhteydessä ja/tai erityisopetuksen ryhmässä henkilöt, jotka osallistuvat oppilaan opetus- ja tukipalveluiden järjestämiseen sekä heidän vastuualueensa tukipalvelujen toteutumisen seuranta. Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman tehtävänä on tukea pitkäjänteisesti oppilaan yksilöllistä oppimisprosessia. Suunnitelmaan kirjataan kokemukset oppilaan kehitystä ja oppimista tukevista opetusjärjestelyistä, toimintatavoista ja tukipalveluista.

17 12 Oppilaan arviointi perustuu yleiseen oppimäärään tai siihen yksilölliseen oppimäärään, joka hänelle on asetettu henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa. Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman laatimiseen osallistuu moniammatillisessa yhteistyössä oppilaan opettajat, oppilashuollon asiantuntijoita sekä mahdollisuuksien mukaan oppilaan huoltajat. Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman toteutumista tulee arvioida ja seurata säännöllisesti ja erityisesti oppilaan siirtyessä esiopetuksesta perusopetukseen, perusopetuksen aikana luokasta ja koulusta toiseen sekä perusopetuksesta toiselle asteelle. 6 OPETUKSEN TAVOITTEET JA KESKEISET SISÄLLÖT VUOSILUOKITTAIN ERI OPPIAINEISSA 6.1 Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet Opetussuunnitelmiin tulee sisältyä oppiainerajat ylittäviä aihekokonaisuuksia. Aihekokonaisuuksien tehtävä opetussuunnitelmassa on yhdistää eri oppiaineita. Ne ovat yhteydessä kansallisiin arvoihin ja tavoitteisiin. Niiden teemat eheyttävät kasvatusta ja opetusta ja niitä toteutetaan kaikissa oppiaineissa. Aihekokonaisuudet edesauttavat kokonaisuuksien ymmärtämistä ja niiden toteuttaminen lisää vuorovaikutusta koulun toimintakulttuurissa. IHMISENÄ KASVAMINEN TAVOITTEET Ihmisenä kasvaminen - aihekokonaisuuden päämääränä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja elämänhallinnan kehittymistä. Pyritään luomaan ympäristö, jossa yksilöllisyyden ja keskinäisen hyväksymisen pohjalta nousee terve itsetunto ja tasapainoinen kehitys. Tavoitteisiin pyritään huomioimalla tavoitesisältöjä läpäisyperiaatteella eri oppiaineissa ja kouluelämässä yleensäkin. KESKEISET SISÄLLÖT Hyvät tavat ja toisen huomioon ottaminen Hyvät peruskäytöstavat itse kullakin ylläpitävät myönteistä ilmapiiriä. Myönteinen ilmapiiri edistää oppimista ja hyviä ihmisten välisiä suhteita. Tämän vuoksi koulussa opetetaan ja vaaditaan kunnollista käytöstä. Oman kasvun ja ainutkertaisuuden tajuaminen Ehyeksi ja tasapainoiseksi persoonallisuudeksi kasvaminen edellyttää tervettä itsetuntoa ja itsensä hyväksymistä, mutta myös yksilöllisyyden ja erilaisuuden tunnustamista. Koulu pyrkii tukemaan tätä kehitystä mahdollisuuksiensa mukaan. Oppilaita ohjataan rehelliseen itsetuntemukseen, työntekoon ja pitkäjännitteiseen opiskeluun. Työn ja ympäristön arvostaminen Koulun pyrkii tukemaan kodin kasvatustyötä siten, että nuorelle kehittyy vähitellen kyky ottaa vastuu omasta opiskelustaan ja käytöksestään. Tavoitteena on oppilaiden kehittyminen yhteiskunnan

18 13 kelpo kansalaisiksi. Yhteiskunnan hyvinvointi riippuu osaltaan myös ympäristön hyvinvoinnista. Vastuullisen käyttäytymisen tulee ulottua myös ympäristön vaalimiseen. Tätä vastuullisuutta koulussa pyritään opettamaan sekä käytännössä että teoriassa sopiviksi katsotuin menetelmin. KULTTUURI-IDENTITEETTI JA KANSAINVÄLISYYS Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta ymmärtämään suomalaisen ja eurooppalaisen kulttuuri-identiteetin olemusta, löytämään oma kulttuuriidentiteettinsä sekä kehittämään valmiuksiaan kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen ja kansainvälisyyteen. TAVOITTEET Oppilas oppii tuntemaan ja arvostamaan omaa henkistä ja aineellista kulttuuriperintöään ja näkemään suomalaisen kulttuuri-identiteetin osana alkuperäistä, pohjoismaista ja eurooppalaista kulttuuria ymmärtämään oman kulttuurinsa juuria ja monimuotoisuutta sekä näkemään oman sukupolvensa aikaisempien sukupolvien elämäntavan jatkajana ja kehittäjänä tutustumaan muihin kulttuureihin ja elämänkatsomuksiin ja saa valmiuksia toimia monikulttuurisessa yhteisössä ja kansainvälisessä yhteistyössä ymmärtämään kulttuuri-identiteetin osatekijöitä ja niiden merkitystä yksilölle ja yhteisölle. KESKEISET SISÄLLÖT oma kulttuuri, kotiseudun kulttuuri, suomalaisuus, pohjoismaalaisuus ja eurooppalaisuus muita kulttuureita ja monikulttuurisuus ihmisoikeudet ja ihmisryhmien välisen luottamuksen, keskinäisen arvostuksen ja onnistuneen yhteistyön edellytyksiä kansainvälisyys eri elämänalueilla ja taidot toimia kansainvälisessä vuorovaikutuksessa tapakulttuurien merkitys. VIESTINTÄ JA MEDIATAITO Viestintä- ja mediataito -aihekokonaisuuden päämääränä on kehittää ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja, edistää median aseman ja merkityksen ymmärtämistä sekä kehittää median käyttötaitoja. Viestintätaidoista painotetaan osallistuvaa, vuorovaikutuksellista ja yhteisöllistä viestintää. Mediataitoja tulee harjoitella sekä viestien vastaanottajana että tuottajana. TAVOITTEET Oppilas oppii ilmaisemaan itseään monipuolisesti ja vastuullisesti sekä tulkitsemaan muiden viestintää kehittämään tiedonhankintataitojaan sekä vertailemaan, valikoimaan ja hyödyntämään hankkimaansa tietoa suhtautumaan kriittisesti media välittämiin sisältöihin ja pohtimaan niihin liittyviä eettisiä ja esteettisiä arvoja viestinnässä tuottamaan ja välittämään viestejä ja käyttämään mediaa tarkoituksenmukaisesti käyttämään viestinnän ja median välineitä tiedonhankinnassa, -välittämisessä sekä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

19 14 KESKEISET SISÄLLÖT omien ajatusten ja tunteiden ilmaisu, erilaiset ilmaisukielet ja niiden käyttö eri tilanteissa viestien sisällön ja tarkoituksen erittely ja tulkinta, viestintäympäristön muuttuminen ja monimediaalisuus median rooli ja vaikutukset yhteiskunnassa, median kuvaaman maailman suhde todellisuuteen yhteistyö median kanssa lähdekritiikki, tietoturva ja sananvapaus viestintätekniset välineet ja niiden monipuolinen käyttö sekä verkkoetiikka OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS Osallistuva kansalaisuus-aihekokonaisuuden tavoitteena on auttaa oppilasta ymmärtämään, miten yhteiskunta ja sen eri osatekijät toimivat sekä kehittää hänelle valmiuksia olla itse toimijana ja ehkä myös yrittäjänä. Näitä valmiuksia voidaan herätellä nk. läpäisyperiaatteella. Koulun eri oppiaineissa voidaan painottaa ja syventää osallistuvan kansalaisuuden ja yrittäjyyden merkitystä aihekokonaisuutta sivuavissa kohdissa, esim. historiassa, yhteiskuntaopissa, äidinkielessä, opinto-ohjauksessa jne. juuri asianomaisen oppiaineen näkökulmasta. TAVOITTEET Oppilas oppii ymmärtämään kouluyhteisön, julkisen sektorin, elinkeinoelämän ja järjestöjen merkitystä ja toimintaa suhteessa yhteiskunnan toimivuuteen luomaan oman kriittisen mielipiteensä ja osallistumaan asioihin sekä ottamaan vastuuta kohtaamaan ja käsittelemään muutoksia toimimaan innovatiivisesti ja pitkäjänteisesti päämääriensä saavuttamiseksi tuntemaan työelämän pelisäännöt sekä ymmärtämään niiden merkityksen KESKEISET SISÄLLÖT perustiedot kouluyhteisöstä, julkisesta sektorista, elinkeinoelämästä sekä eri järjestöistä demokratian merkitys yhteiskunnassa vaikuttamiskeinot verkostoituminen osallistuminen ja vaikuttaminen omassa kouluyhteisössä sekä ympäröivässä yhteiskunnassa yrittäjyys sen merkitys oppilaille sekä yhteiskunnalle. VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ, HYVINVOINNISTA JA KESTÄVÄSTÄ TULEVAISUUDESTA Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta -aihekokonaisuuden päämääränä on lisätä oppilaan valmiuksia ja motivaatiota toimia ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin puolesta. Perusopetuksen tavoitteena on kasvattaa ympäristötietoisia, kestävään elämäntapaan sitoutuneita kansalaisia. Koulun tulee opettaa tulevaisuusajattelua ja tulevaisuuden rakentamista ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäville ratkaisuille. TAVOITTEET Oppilas oppii ymmärtämään ympäristönsuojelun välttämättömyyden ja ihmisen hyvinvoinnin edellytykset ja niiden välisen yhteyden

20 15 havaitsemaan ympäristössä ja ihmisten hyvinvoinnissa tapahtuvia muutoksia, selvittämään syitä ja seurauksia sekä toimimaan elinympäristön hyväksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi arvioimaan oman kulutuksensa ja arkikäytäntöjensä vaikutuksia ja omaksumaan kestävän kehityksen edellyttämiä toimintatapoja edistämään hyvinvointia omassa yhteisössä sekä ymmärtämään hyvinvoinnin uhkia ja mahdollisuuksia globaalilla tasolla ymmärtämään, että yksilö rakentaa valinnoillaan sekä omaa tulevaisuuttaan että yhteistä tulevaisuuttamme, ja toimimaan rakentavasti kestävän tulevaisuuden puolesta. KESKEISET SISÄLLÖT ekologisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävä kehitys omassa koulussa ja elinympäristössä yksilön ja yhteisön vastuu elinympäristön tilasta ja ihmisten hyvinvoinnista ympäristöarvot ja kestävä elämäntapa ekotehokkuus tuotannossa ja yhteiskunnassa sekä arjen toimintavoissa, tuotteen elinkaari oman talouden hallinta ja kulutuskäyttäytyminen, kuluttajan vaikuttamiskeinot toivottava tulevaisuus ja sen edellyttämät valinnat ja toiminta. Toteutetaan eri oppiaineissa soveltuvin osin, otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon teemapäivinä ja teemaviikkoina. TURVALLISUUS JA LIIKENNE Turvallisuus ja liikenne -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta ymmärtämään turvallisuuden fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ulottuvuuksia sekä opastaa vastuulliseen käyttäytymiseen. Perusopetuksen tulee antaa oppilaalle ikäkauteen liittyvät valmiudet toimia erilaisissa toimintaympäristöissä ja tilanteissa turvallisuutta edistäen. TAVOITTEET Oppilas oppii tunnistamaan turvallisuus- ja terveysriskejä, ennakoimaan ja välttämään vaaratilanteita sekä toimimaan terveyttä ja turvallisuutta edistävästi edistämään väkivallattomuutta ja toimimaan kiusaamistilanteissa rakentavasti toimimaan onnettomuus- ja kriisitilanteissa tarkoituksenmukaisesti toimimaan vastuullisesti ja turvallisesti liikenteessä vaikuttamaan liikenneympäristön ja muun toimintaympäristön turvallisuuteen tuntemaan yhteiskunnan hyvinvointipalveluja. KESKEISET SISÄLLÖT onnettomuuksilta, päihteiltä ja rikollisuudelta suojautuminen omassa elinympäristössä työturvallisuus ja ympäristöturvallisuus terveyttä, turvallisuutta, väkivallattomuutta ja rauhaa edistäviä toimintamalleja väkivallan ulottuvuudet lähiyhteisössä ja yhteiskunnassa keskeiset liikennesäännöt ja erilaiset liikenneympäristöt muut huomioiva liikennekäyttäytyminen, liikenneympäristön turvallisuus ja turvalaitteet lähiympäristön vaaranpaikkojen kartoittaminen ja turvallisuuden parantaminen turvallisuutta edistävät palvelut

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 5 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 6 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. 1 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA OPETUSHALLITUS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Opetussuunnitelma............................. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 YLEINEN OSA päivitetty 2013 2 Sisällys 1. OPETUSSUUNNITELMA OPETUKSEN PERUSTANA... 6 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 6 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö...

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2012 Sisällys 1 luku Opetussuunnitelma... 3 1. 1 Opetussuunnitelman laatiminen... 3 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 1 Tyrnävän kunnan tuksen opetussuunnitelma LUONNOS ehdotus 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 2 Sisältö 1. Johdanto... 8 Muutokset... 8 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielinen jaosto, 07.03.2012 Koulutuspäällikön hyväksymä muutos kappale 5.4, 14.10.2014, 104 Sisällysluettelo sivu 1 Loviisan kaupungin

Lisätiedot

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO TORNION YHTEISLYSEON LUKIO - OPETUSSUUNNITELMA 2007 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2007 Päivitetty 1.2.2008 SISÄLLYS 1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ 1.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 1 2 ARVOPERUSTA

Lisätiedot

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA...

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... SISÄLTÖ 1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 3 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ...

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Sisältö 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN... 5 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT

2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.1 PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA JA TAVOITTEET Perusopetuksen arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden

Lisätiedot

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio TURUN KAUPUNKI Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 31.3.2004 päivitetty 8.10.2008 päivitetty 16.9.2010 päivitetty 2.2.2011 Seuraavassa

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ. Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6.

ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ. Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6. ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6.2011 (Päivitys 13.12.2011, 11.2.2014) 2 SISÄLTÖ Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen Helsingin Uusi yhteiskoulu lukion opetussuunnitelma 1.8.2005 alkaen Päivitetty 6.2.2012 Sisällysluettelo 1. LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 1.1. Arvot... 4 1.2. Tehtävä ja tavoitteet... 4 1.3. Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 12.5.2005 (Luyljo 11) ja 29.6.2005 (Sivla 48) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 74 ja 75) Muutettu 10.2.2008 (Sivla 18) Muutettu 3.12.2009 (Sivla 117)

Lisätiedot

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.0 Arvot, toiminta-ajatus ja kehittämisstrategiat OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.2 Turvallinen oppimisympäristö Kiusaamisen

Lisätiedot

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa 2 1. Lukiokoulutus Pyhäjoella Lukio jatkaa Pyhäjoella perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Tehtävänä on antaa laajaalainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Lisätiedot