päärös Buroopan sosiaalirahaston osittain rahoittarnat Euroopanunioni projektit Euroopansosiaalirahasto Ohielmakausi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "päärös Buroopan sosiaalirahaston osittain rahoittarnat Euroopanunioni projektit Euroopansosiaalirahasto Ohielmakausi 2007-2013"

Transkriptio

1 ProjekLikoodi: Sl 183 Projektin nirni: PaLaVa Palapelillü laacìukasta valinnaisunl.ta Päütöksenjür-jestysnnnrero 2/2 päärös Buroopan sosiaalirahaston osittain rahoittarnat Euroopanunioni projektit Euroopansosiaalirahasto Ohielmakausi Elinkeino-, liikenne- ja ympär stökeskus raatosdalvavs 4.6.2t3 Päätöksen i äri estvsnumero 212 Diaarinumero POHELY/63 s/4.. s. I 2 I Plojektikoodi s1183 Proiektin nimi Päätöstyyppi 1 PaLaVa Palapelillä laadukasta valinnaisuutta Projektisuunnitelman Päätöksen tila muutosnäätös Voimassa Säädösperusta - Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja , Pohjois-Suomen suuralueosio - (EY) N:o 181/26 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan sosiaalirahastosta ja asetuksen (EY) N:o kumoamisesta - (EY) N:o 183/26 Neuvoston asetus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoaja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o I 1999 kumoamisesta - (EY) N:o 1828/26 Komission asetus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o ja Euroopan aluekehitysrahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 18/26 täytäntöönpanoa koskevista säännöistä - Rakennerahastolaki (I 4 I I 2 6) - L aki rakennerahastolain muuttami s e sta (I 6 53 I 29) - Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista (3 1 I 127) - Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamise sta (l 65 6 I 29) - Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien menoj en tukikelpoisuudesta (5 1 /2 I l) - Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamis esía (l 652 I 29) - Valtioneuvoston asetus eräiden fyö- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta ( ) - Valtion talousarvio vuodelle 211 Rahoittaj aviranomaisen tiedot Rahoittai aviranomainen Lähiosoite PL 131 Tuensaajan tiedot Pohi anmaan elinkeino-, liikenne- ì a vmpäristökeskus Postinumero 6511 Postitoimipaikka Vaasa Proi ekti n vastuuvirkam res Marko Muotio Tehtävänimike Erikoissuunnitteliia Puhelinnumero 29 s Sähköpostiosoite marko.muotioøelv-keskus. fi Toteuttaian nimi Y-tunnus Lähiosoite Närvilänkatu 8 Keski-Pohi anmaan koulutusvhtvmä Postinumero 671 Postitoimioaikka Kokkola Puhelinnumero Hakemusvaiheen vhtevshenkilö Tuiia Koukkari Sähköoostiosoite tuii a. edu. fi Proi ektin vastuuhenkilö Sadehariu Liisa v. l/l 1 Tulostettu :59:4 EURA 2OO7 -JARJESTELMA U4

2

3 Pr ojektikoorlì: S I I 83 Plojektin ninri: PaLaVa Palapclillä laadukasta valinnaìsuutta l'äätöksen järjestysnunrero 2/2 1. RAKENNERAHASTO-OHJELMAAN HYVÄKSYTTYÄ PROJEKTIA KOSKEVAT TIEDOT 1.1 Hakernus If akenrus on saapunut rahoittaj alle f Proiektin tiedot Proìektin nimi PalaVa Palapelillä laadukasta valinnaisuutta Proiektikoodi s1183 Koontitunnukset Ohielma Manner- Suolnen ESR-ohi ehna Ohielman osio Pohi ois-suomen suuralueosio Toimintalinja 3 : Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelul är j estelmien kehittäminen Proiektitwnni Proiekti, iossa on henkilöitä mukana Aloitusnäivàmäära Päättvmisnäivämäärä Välitoimenpiteet ja päätöksen perustelut Pohj anmaan elinkeino-, liikenne- j a ympäristökeskuks en E SR-valintaryhmä I I Ke ski-pohj anmaan maakunnan yhtei styöryhmän sihteeristö Projektin hyväksyminen Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on hyväksynyt päätöksellään edellä yksilöidyn projektin osarahoitettavaksi Euroopan sosiaalirahastosta ohjelmakaudella2t Liitteenä oleva projektisuunnitelma perustuu EURA 27 -järjestelmässä hyväksyttyyn projektihakemukseen ja on muiden liitteiden tapaan osa tätä päätöstä. 1.5 Rahoituksen varaaminen projektille Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vahvistaa projektin kirjanpitoon sisältyviksi kokonaiskustannuksiksi yhteensä enintään 368 8, euroa (projektisuunnitelman kohta l3.a.yhteensä). Samalla vahvistetaan liitteenä olevan hyväksytyn projektisuunnitelman mukainen arvio erikseen raportoitavista luontoissuoritustyyppisistä rahoituseristä osana projektin kokonaisrahoitusta (proj ektisuunnitelman kohta yhteensä). Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus varautuu myöntämään projektille Euroopan sosiaalirahaston ja valtion rahoitusta hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisesti yhteensä 85 % projektin hyväksytyistä korvattavista kirjanpidon kustannuksista, kuitenkin enintään , euroa sillä edellytyksellä, että valtion talousarviossa on myönnetty tätä varten riittavä myöntämisvaltuus ja että muut kirjanpitoon tulevat rahoituserät toteutuvat hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisesti viimeistään mennessä. TEM:n tai ElY-keskuksen rahoittamissa projekteissa tuki voi olla valtioneuvoston asetuksen eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta ( ) mukaan enintään 85 % projektin hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (sisältäen erikseen raportoitavat erät). Maakunnan liittojen rahoittamissa projekteissa tuki voi olla enintään 7 o/o projektin hyväksyttävistä v. l/l I Tulostettu :59 :4 EURA 2OO7 -JARJESTELMA 214

4

5 Projcktikootli: S I I 83 Projektin ninri: PaLaVa Palapelillii laadukasta valinrraisuutta Päätökserr jürjcstysrlurlelo 2/2 kokonaiskustaunuksista. Mikäli näistä enimmâistukirnääristä on päätökscssä poikettu, on perustelut esitetty kohdassa RAHOITUKSEN MYONTAMINBN Polrjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myöntää tällä päätöksellä projektille vuodelt 2ll rahoitusta yhteensä 85 % projektin hyväksytyistä korvattavista kirjanpidon kustannuksista, kuitenkin enintään l7l 573, euroa ltloltìontilta Rahoitus maksetaan maksatushakemuksen perusteella hyväksytyn kustannusarvion mukaisiin toteutuneisiin tukikelpoisiin korvattaviin kustannuksiin kustannuksiin siltä osin kuin ne ylittavät projektiin valittomasti kohdistuvat tai liittyvät tulot. Tämä päätös mukaan lukien projektille on myönnetty rahoitusta yhteensä 17l 573, euroa. Mikäli projektilla on tämän päätöksen jälkeen vielä jäljellä myöntärnätöntä varattua rahoitusta (päätöksen kohta 1.5), rahoittajaviranomainen tekee tulevien vuosien osalta lahoituksen myöntöpäätökset vuosittain ilman eri hakemusta edellytyksellä, että projekti etenee projektisuunnitelman ja ehtojen rnukaisesti ja rahoittajaviranomaisella on käytettävissään tarvittava myöntämisvaltuus. 3. PROJEKTIN TOTEUTTAMISEN, RAHOITTAMISEN JA MAKSAMISEN EHDOT Päätöksen viimeisellä sivulla luetellut liitteet ovat osa tätä päätöstä ja projektin hyväksymisen, rahoittamisen ja maksamisen ehtoja. Jos tässä päätöksessä asetettuja ehtoja ei noudateta, maksatukset voidaan keskeyttää ja jo maksettu tuki periä takaisin. Tässä päätöksessä projektilla tarkoitetaan rakennerahastolain (141126, muut ) 2 g:n 11 kohdan mukaista hanketta. Tuensaajan on noudatettava annettuun rahoituksen myöntämispäätökseen sisältyviä projektin toteuttamista ja rahoittamista sekä tuen maksamista koskevia ehtoja. Mikäli annettuihin ehtoihin on tullut muutoksia, ne on esitetty tämän päätöksen kohdassa MUUTOKSET EHTOIHIN Tässä päätöksessä mainitun projektin henkilöstöstä annettu selvitys on osa voimassa olevaa projektisuunnitelmaa. Muutosten tekeminen projektihenkilöstön tietoihin ja toimenkuviin edellyttää aina muutoks en hakemista voimassa olevaan proj ektisuunnitelmaan. Projektisuunnitelman toteutumista ja projektin etenemistä kuvaava väliraportti (vuosiraportti) laaditaan EuRA2OO7-tietojärjestelmässä vuosittain ja toimitetaan rahoittajaviranomaiselle allekirjoitettuna osoitteeseen Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 131, 6511 Vaasa. Ensimmäinen väliraportti vuoden 21 1 toiminnasta on näin ollen toimitettava rahoittajaviranomaiselle mennessä. Seuraavien vuosien toiminnasta raportoidaan aina mennessä edellä mainitfujen ohjeiden mukaisesti. v l/l I Tulostethr :59:4 EURA 2OO7 -JARJESTELMA 314

6

7 Projektikoodi: Sl 183 Plojektin nirni: PaLaVa Palapelillä laadukasta valinnaisuutta Päätöksen järjestysnurnero 2/2 Projektin toiminnasta on laadittava lopppuraportti EURA27-tietojärjestehnässä. Tämä raportti toimitetaan rahoittajaviranomaiselle allekirjoitettuna rnennessä osoitteeseen Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympristökeskus PL 131, 6511 Vaasa. Hankkeesta laaditut maksatushakemukset toirnitetaan Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen osoitteeseen PL 1 3 I, Vaasa. Maksatushakemusten toimittarnisen aikatauluista voidaan sopia hankkeen toteuttajalle järjestettävän aloituspalaverin yhteydessä. Hankkeen päävastuullisen toteuttajan on kuitenkin anottava kustannusten loppuerän maksamista rahoittajaviranomaiselta3l.i.214 mennessä. Mikäli seuranta-, väli- ja loppuraporttia tai rnuita pyydettyjä selvityksiä ja liitteita ei toimiteta tai hankkeen kustannusten loppuerää anota maksettavaksi tässä päätöksessä annettuun määräaikaan mennessä, rahoittajaviranomainen voi jattaa käsittelemättä hankkeesta sille toimitetut maksatushakemukset. 5. MUUTOKSENHAKU Muutosta tähän päätökseen haetaan liitteenä olevan en mukaisesti. Yksikön päällikkö Erikoissuunnitelija Marko TIEDOKSI LIITTEET Maksatusyksikkci, Pohjanmaan ElY-keskus Projektisuunnitelma Tukikelpoisuusohje Viestintäohje Muutoksenhakuosoitus v. 1/l I Tulostethr 4 ó :59:4 EURA 2oo7 -JARJESTELMÄ. 414

8

9 OI KAISUVAATI M USOSOIÏUS Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua valtionavustuslain (688/21) 34 $:n mukaisesti Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä: Kirjallisena postitse osoitteeseen Käyntiosoite Faxilla numeroon Sähköpostilla Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 'l Vaasa Hovioikeudenpuistikko 1 9 A 651 Vaasa kirjaamo. Oikaisuvaatim uksen tekijê Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu taijonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös vaikuttaa Oikaisuvaatimuksen määräaika Oikaisuvaatimus on toimitettava Pohjanmaan ELY-keskukselle 3 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jos tiedoksianto on toimitettu tavallisena tiedoksiantona kirjeellä vastaanottajalle, katsotaan hänen saaneen tiedon asiasta seitsemäntenä (7) päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Aikaa laskettaessa eitiedoksisaantipäivää lueta oikaisuvaatimuksen tekemiselle asetettuun määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto taijuhannusaatto, määräaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä Pohjanmaan ELY:n aukioloaikana klo 8-,16:15. Oikaisuvaatimuksesta on kävtävä ilm i. oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, postiosoite ja asuinkunta sekä puhelinnumero. mahdollisen laillisen edustajan tai käytettävän asiamiehen nimi, osoite, kotipaikkakunta ja puhelinnumero o päätös, johon haetaan ratkaisua o miltä osin päätökseen haetaan oikaisua ja muutos, jota päätökseen vaaditaan tehtäväksi o muutosvaatimuksen perusteet Oikaisuvaatimuksen liitteet o päätös, johon haetaan oikaisua, alkuperäisenä tai kopiona. todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys oikaisuvaatimusajan alkamisesta (esimerkiksi leimattu kirjekuori) o asiakirjat, joihin asianosainen haluaa vedota oikaisunsa tueksi, ellei niitä ole jo viranomaisella. asiamiehenvaltakirja Oikaisuvaatimus on oikaisuvaatimuksen tekijän, tai jos tämä ei ole itse sitä laatinut laatijan allekirjoittama. Kirjelmässä on mainittava oikaisuvaatimuksen tekijän ja, jos oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan asu inku nta ja postiosoite. Jos oikaisuvaatimusta ei toimiteta määräaikaan mennessä Pohjanmaan ELY-keskus jättää myöhässä saapuneen oikaisuvaatimuksen tutkimatta. Menetetyn määräajan palauttamista voidaan hakea korkeimmalta hallinto-oikeudelta hallintolainkäyttölain 61 $:ssä mainituin perustein. hakemismenettelystä on säädetty hallintolainkäyttölain 62 $ ja 65 $:ssä.

10

11 I lrrkenrtrsnu tcrr) 7i87{) l'roiektrkootlr SI lll-ìl) l'rolùltir rilnrt l)irl rrvir l'irlrrpclillll liurclt kirslit \itllilìittsuiltlít,ffi Irrroo lln rrrtioni l: u r< r-r f.rn.;osi.t lli r h;rsto ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiâal r rhaston osittain rahoittamat pro.jektit Ohjclmakausi Þ [:lirrkeinrt, iiill:otìr ìêj- i l yt rl ) iífrt()kflfll(r rri Viranomaisen merki a Saanumisovtn Diaarinumero POHET.Y/63sl4..5./2 I r Käsifteliiä Puhelinnurnero Hakemusnumero 7s87 Proiektikoodi sl r83 Hakernustyyppi Muutoshakemus Tila Jätetty v iranomaiskäsittelyyn (4) I. VIRANOMAINEN.IOLLE HAKEMUS OSOITETAAN an k Toirninta-ala: OKM:n hallinno ) 2. PRO.TEKTI.IOLLE HAETAAN RAHOITUSTA Proiektin nirni Ohielma Manncr-Suornen ESR-ohielma Ohielnran osio Pohiois-Suomen suuralueosio 'foimintalinia PaLaVa Palaoel i I lä laadukasta val i n naisuu tta 3 : Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaalnis-, innovaatio- ja oalvelt iåiriestelm ien keh ittäm i nen Proiektitvvooi Proiekti. iossa on henkilöitä mukana A loitusnäivärnäärä 1.il.2il Päättvrn isoäivämäärä t4 ) r t)l/l I Iulostcrtu l7 5 ll,ì l.l ó:l I Ilt I R^ 27 -.la RJIlSTI:l.l\{^ t lt5

12 I llkc rusrrunrcro 751ì7 I'roichtrkootli: S I Ill-1 I'r()lcktitì rrrrilr l' l irva l)rrla lcìrllll lirir(lukirstir \rlinrliusuuttir 3. PRO.IEKTIN HAKI.'AN TIEDOT Haki iaorsanisaation n i rn i Kcski-Pohianmaan kou lutusyhtylnä Orr an isaatiotyyppi Amrnatil I inen oooi laitos Y-tunnus 289 I 6-8 I-ähiosoite Närvilänkatu 8 Puhelinnumero Postinumero 671 Postitoinrioaikka Kokkola Faksinurnero I BAN Fl BIC DABAFIHH Pankkivhteys Web-osoite Proiektin vastuuhenkilön nirn i Asema organisaatiossa Sadehariu Liisa Koulutusiohtaia Tilinurnero Säh köpostiosoite I i i sa. sadehari ulr?koedu. fi Puhelinnumero 44-72s 8 Talot shallinnon vastuuhenkilön nimi Asema organisaatiossa Jukka Penttinen talous- ia tietohal lintopäälikkö Sähköoostiosoite i u kka. oentti nen údkoedu. fì Puhe lin nu mero Proiektioääl I ikön n imi Säh köpostiosoite Seurantayhdyshenkilön nim i Säh körrostiosoite Hakemusvaiheen vhtevshenki lön nim i Tuiia Koukkari Ptrhelinnumero Puhelinnumero Säh köoostiosoite tu i ia. kot kkari6dkoed u. fi Puhelinnurnero HAKIJAORGANISAATION JA YHTEISTYOTAHO.IEN KUVAUS.1.1 Hakijaorganisaation osuus ja tehtävät projektin toteutuksessa E Hakiia toteuttaa projektin kokonaan itse E Hakiia toteuttaa projektin osittain itse.ia osittain alihankintana E Hakija toteuttaa projektin osittain itse, osittain alihankintana ja osittain toteutuksesta vastaa yksi tai useampi osatoteuttaja Þ 4.2 Projektin ohjausryhmän suunniteltu kokoonpano - Liisa Sadeharju, koulutusjohtaja. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtylnä. pj. - Tarja Halkosaari. rehtori. Kokkolan kauppaopisto - Han n u Puukangas. projektipääl I ikkö, Kokkolan ammattiopisto - Opiskelijoiden edustajat (2) - Työssäoppirn ispaikan edustaja (2) - Rahoittajan nimeämä edustaja Ohjau sryhmän es itte I ijä: n i mettävä projekti pääl I i kkö - Sirpa Slotte. Kokkolan arnmattiopisto, projektisihteeri v t)l/ll I ulostcttu ()l -.1 l--ì rló: I I I:tJR^ 2(X)7 -.1^RJES f lrl-m^ 2ll5

13 I lirkcnrusntrlltro /(ìiil7l) I'ro cltlkootlt Sl lll-ì(l l'ro cktrrr nrìr l)itl.rvrt I'ltlit elrllli lilrtlttkrtsla vtlrrrilsut tlit {.3 Mr ut pro.icktit t:ri projcktikokonaisuudet, joihin haettava pro.ickt m rhtlollisesti liittyy' nruk lan lukicn r rkcnnerrh rstoist ì (BSR.ia EAKR) rahoitctut projektit Ei ole. 5. PRO.IBKTIN TARVE.IA KYSYNTÄIÄgTÖISYYS 5.1 Mihin tarpeeseen projcktilla haet ran ratkaisua? Alnmatillisten perustutkintojen uudistucssa tutkinnon osien arnmattitaitovaatirnukset/tavoitteet nltluttuivat. Oppilaitoksen.la tyäpaikkojen resurssit vaikuttavat siihen, rnitä tt tkinnon osia opiskellaan työpaikoilla ja rniten opiskeli.ioille toteutetaan yksilöllisernpiä. työllistyrnistä palvelevia opinto.ia. Perustutkinto.ien rakenne mahdollistaa entistä yksilöllisernpien.ja työelärnälähtöisernpien osaamiskokonaisuuksien tuottalnisen a nrnatiiiisessa peruskoulutuksessa. ) Yritysten tar.ioarnien oppirnisrnahclollisuuksien kartoittamiscksi tarvitaan työpaikka-analyyse'iä. joiden avulla selvitetään sarnalla rnyös piileviä osaarnistarpeita, Työpaikko.jen toiminnot hahrnotetaan suhteessa tutkinnon/tutkinto.jen osien vaatirnuksiin. Analyysit ovat perusta työssäoppirnisen tavoitteiden.ia tehtäv en rnäärittelyssä. Ne palvelevat opiskeliiaa henkilökohtaisen opiskelusulrnnitclman tarkentalnisessa.ia tavo tteiden rnukaisen paikan valinnassa. Analyysit selkiyttävät yli tutkintojen ra.iat ylittävän yhteistyon tarvetta työelärnälähtöisemrnän osaamisen tuottarniseksi. Analyysien avulla saadaan esille tarve paikalliscsti ruorettaville tutkinnon osille, joissa opiskelija voi tehdä yksilöllisernpiä opinto.ia työllistyäkseen. 'Iyöpaikka-analyysit antavat kuvan työssäoppirnispaikan tehtävien vaativuudesta ja sitä kautta mahdollisesta opiske liia oppirn isen varm istarn iseksi.iärjestettävistä tu k ipalvelu ista. Työtehtäv ien tarkentaln inen rnahdollistaa rnyüs opiskelijan henkilökohtaisernmat opintopolut valinnaisissa opinnoissa. ) 5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa csiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyöclynnetty projektin valmistelussa? Pro.iektin tavoitteissa on otettu huomioon arrmatillisten perustutkinto.ien perusteiden keskeiset linjaukset. Keski-Pohjan naan koulutusyhtyrnässä tehtiin opetussuunnitelmauudistuksen arviointi lukuvuonna 21-2ll.iasiinä keskeisimmäksi kehittärnishaasteeksi nousi työelämälähtöisen valinnaisuuden toteuttaminen ammati llisessa peruskoulutuksessa. Alueellinen f l-asteen yhteys hanke on tuonut esille alueellisen yhteistyön kehittämisen tarpeen. 'fyössäoppimisen prosessin alt eellinen kehittämistarve tuli esille NÄYTTÖPORTAALI-projektin palautteissa. Projektin valmistelussa on hyödynnetty seurantatutkimuksen tuloksia. jotka kohdentuivat työpaikkaohjaajien koulutukseen. opetta.lien työelärnäjaksoihin ja työssäoppimiseen (OPH. 27). Työpaikka-analyysien osalta pro.iekti pohjautuu aietnpaan-farve-projektiin. r, l/ll I tlll^ 2(X)7 -.1^R.lllS I I:l-M^ 3l t5 I r lostctlu 27 5 l ì I ì.1 tìl l

14 I l kcnllrsnunrero 7l)5117 'roieklrkood Sl I8-l() l,rtr_jcktirr nrrri l)itl irvir I'iìkrpclrllil lrrltl kirstu \irlinnirsr uttil 5.3 M tkä trhot ov rt olleet muk ìna projektin valmistelussa ja miten? Projektin ideaa on csitelty työssäoppirnisen yhdyshenkilöille henkilökohtaisissa tapaarnisissa ja yhte sissä kokoolrtumisissa. Yhdyshenkilöt ovat kornmentoineet ideaa, tehneet siihen joitakin nruutosehdotuksia sekä st htautunect projektin hakuun erittäin rnyönteisestija kokeneet sen tarpeelliseksi. 'fyöpaikat panostavat projektiin tukernalla opettajia työpaikka-analyysien tekernisessä, Työnantajat ovat lnyös halukkaita kehittämään työelärnän ja koulutuksen välistä vuorovaikutusta työelärnälähtöiser rnän osaafir i sen tuottam iseksi. Pro.iektin valmistelussa on hyödynnetty opettajien koke muksia opiskelijoiden työssäoppimisjaksojen toteutt ksesta. Koulutusyhtyrnän opetussuunnitelmauudistuksen arviointi toi esille edellä esitetyt keh ittänr istarpeet., 5.4 Missåi määrin projektin kohderyhmään kuuluvien yritysten tai muiden organisaatioiden joukko / osallistuvat henkilöt ovat jo tiedossa? Projektiin osallistuvien opistojen asianomaisten alojen/perustutkinto.jen työssäoppirnista oh.iaavat opettajat. Osallistuvat työssäoppirnisyritykset ja niissä toimivat työpaikkaohjaajat.oletetut avainyritykset ja niiden työpai kkaohjaajat ovat sitoutuneet hankkeen to i m i nto i h i n 5.5 Miten kohderyhmien tarvekartoituksessa sekä toteutustavan ja toimenpiteiden suunnittelussa on huomioitu nais- ja miesnäkökulmat? Projektiin osallistuu koulutusorganisaatiosta sekä yrityksistä / työpaikoista tasapuolisesti kulnpaakin sukupuolta olevia henkilöitä heidän normaalien työtehtäviensä ja asemansa mukaisesti. Projektiin þ osallistuvien henkilöiden sukupuolella ei ole rnerkitystä projektin toimenpiteisiin. Projekti kohdistuu myös erityisen naisvaltaisille aloille, kuten elintarvikealalle. hotelli-. ravintola- ja catering-alalle.ja sosiaali- ja terveysalalle. 5.6 Mitkä tahot tulevat hyödyntämään projektin tuloksia ja hyviä käytäntöjä ja miten nämä tahot on kartoitettu? Projektin aikana kehitettyjä toimintamalleja, rnenetelmiä ja materiaaleja sekä syntyneitä verkostoja tulevat hyödyntämään Keski-Pohjanrnaan koulutusyhtymän oppilaitokset (Kokkolan arnmattiopisto. Kokkolan kauppaopisto, Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto, Keski-Pohjanmaan kulttuuriopisto ja Kokkolan sosiaalija terveysalan opisto). Projektin tuloksia.fa hyviä käytäntöjä hyödyntävät rnyös pro.iektiin osallistuneet yritykset / työpaikat. Samoin tuloksia voivat hyödyntää kaikki toisen asteen ammatillista koulutusta antavat oppilaitokset. v ol/ll I ulostcttu 27 (15 2 I l -l:(r: I I l:(jra 27 -JAR.llrsl trl.m^ 4l t5

15 I lirkcrnusrrurtlcro 7ill7{) lrro e littkrxrtlt: S I It1-ì Itrolcktlrì rìlnt l)lìl irvrr f itllrpclrllii litttluklsl!irlrìniìrsr.tuttiì 6. PRO.IEKTIN TOTEUTUSALUE.'A KOHDERYHMÄN KUVAUS 6. I Projektin toiminnan maantieteellinen kohdealue Yl imaakunnal I inen pro. ekti ) Maakunnat Keski-Suonri Pohjo is-pohjanrnaa Seutukunnat Saar'r.i ärvcn-v i itasaaren Kokkolan Y livieskan Kunnat Alavieska Kalajoki Kannus Kaustinen Kivijärvi Kyyjärvi Nivala Pihtipudas Saarijärvi Toholampi Viitasaari Keski-Poh.janrnaa Kaustisen Nivala-Haapajärven Halsua Kannonkoski Karstula Kinnula Kokkola Lestijärvi Perho Reisjärvi Sievi Veteli Ylivieska 6.2 Mitkä ovat projektin varsinaiset kohderyhmät? Keski-Poh.ianrnaan koulutusyhtyrnän projektiin osallistuvat opettajat sekä heidän työssäoppirnisverkosto, työssäoppimispaikat. työpaikkaohjaajat ja työssäoppimiseen osallistuvat opiskeli.iat. v 6.3 Mitkä ovat projektin varsinaisten kohderyhmien lisäksi sellaiset välilliset kohderyhmät ja muut tahot joihin projektin toiminta kohdistuu? Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän projektiin osallistumattomien perustutkintojen opettajat sekä muu henkilökunta. / Kyseisen alueen yrityksissä työssoppimisjaksoille osallistuvat opiskelijat. Työssäoppim ispaikkojen työyhte isöt. v llll IIlosrellu 27 l)5 21-] l-'ì:6 II l:t.ir^ 2(X)7 -.larjtrs I LI.M^ 5ll5

16 I lilkelnusnunler) 7(ì587 I'ro cktrkootli Sl lll-ll) I'rolcktnl ninr: l'rtl lvir I'irlir rclrllil liratlrrk rstir \ itlirìnit suul.ta 6..1 I' tiin muka rn tulevicn rt sten arvioitu lukumäärä henkilöstömäärän mukaan Hen k ilöstörnäärä Yritvksia. kol alle 5 henkilöä -t 5 - t henkilöä 5 l - l9 henkilöä 2-49 henkilöä t henkilöä l IOO henkilöä henkilöä J 5 henkilöä tai vli Pro n mukaan tulevien muiden o rganisaatioiden arvioitu lukumäärä l ) Projektiin mukaan tulevien muitlen organisaatioiden kuvaus Julkishallinnon palveluyksiköt kuten esimerkiksi terveyskeskukset, sairaalat. päiväkodit.ia vanhusten hoitoyksiköt. 6.6 Projektissa aloittavien henkilöiden arviomüåirät koko projektin keston ajalta vuosittain, n risten kokonaismäärä eritel tn 21 I t t ioista naisia 5 7. PROJEKTIN TAVOITTEET, TULOKSET JA VAIKUTUKSET Ð 7.1 M tkä ovat projektin tulokset? Projektin tuloksena saadaan työelämälähtöisemmän valinnaisuuden toteutumista edistävät osaarnisprofìilit eri perustutkintoihin. Osaamisprofiili rakentuu perustutkintolähtöisesti, mutta toimii.joustavasti. Sen avulla koulutuksen tuottamaa osaamista voidaan konkretisoida opiskelijoilla. eri perustutkintojen opettajille ja työelämän edustajille. Osaamisprofìili rakentuu palapelirnäisestija sen eri osat konkretisoivat tutkinnon osien tuottamaa osaamista. Näin perustutkintojen tuottama osaaminen tehdään näkyvärnmäksi, helpommin hahmotettavaksija rnyös uudella tavalla koottavaksi työelämän ja opiskelijan tarpeita hahmottaen työelämän tarpe iden ja opiskel ijan opi ntojen tavoitteiden toteuttam iseksi. Osaamisprof rilit kytkeytyvät henkilökohtaisiin opiskelusuunnitelrniin ja selkiyttävät niiden rakentumista. Opinto.ien alueellisen työelämälähtöisen valinnaisuuden toteuttamiseksi tuotetaan tarvittaessa paikallisia tutkinnon osia. v lll I Iulostc(tu l.ì:r)ó II lrljr^ 2(X)7 -.1^RJtrs'l'f:l.MA 6ll5

17 I ltrkcnrlrsrrr rìero /oill7(l l'rlcktrkorxlr SI Ilìl I'rojektrr nrnr lrirl irvit I'itllrpcltlìil litrtlukitsta rlllrnilisuttttl 7.2 Kuinkr monta uutta ikkna r kti saa aikaan? Tavoitc kol ioihin tvöllistvv naisia knl 7.3 Kuinkå monta uutta I tl t,t r, ekti saa aikaan? Tavoite kpl ioista naisten oerustam ia kol 7.4 Mitkä ovat projcktin laadulliset vaikutukset kohderyhmüän ja toimintaympäristöön ja miten niitä rrv oidâan? Projektin toirncnpiteillä parannetaan koulutuksen laatua lisäämällä opiskelijan valinnaisut tta.ia tehostetaan työelärnäyhtcyksiä sclvittärnällä yritysten nykyisiä jq ennen kaikkea tulevia osaarnistarpeita. Toirnirrtayrnpäristössä vaikutlrkset näkyvät osuvamman osaamisen tuotta nisena. Projektin onnistutnista kuvaa osaltaan työssäoppirnispaikkoihin kesätöihin ja työsuhteisiin rekrytoitavie n määrä. ) Yksilöllisernpien ja työelärnälähtöisernpien opintopolkujen toteutumista arvioidaan projektin alussa kuvaamalla tilanne kootr n arviointitiedon perusteella perustutkinnoittain. Kuvauksessa käytetään hyödyksi opetussur nnitelrnauudistuksen arvioinnin raporltia, joka koottiin lv l. Projektin vaikutuksia arvioidaan perustutkirrtokohtaisesti opetussuunnitelrnan ja sen toteuttamisen itse-/vcrtaisarvioinnilla. Syksyllä 2ll koulutusyhtyrnässä otetaan käyttöön perustutkintokohtaiset tutoskor-tit..ioihin opettajat ja koulutr ssr unnittclijat kokoavat sovittua toteumatietoa lukuvuosittain toiminnan kehittärniseksi. Projektin cri toirni.joiden palaute tuottaa rnyös laadullisten vaikutusten arvioirniseksi tietoa. jota hyödynnetään toirn innan parantam iseksi. 7.5 Millaisia vaikutuksia projektilla arvioidaan olevan kestävän kehityksen edistämisen kannalta? Pro.iektin tavoite työelämälähtöisesti osuvatrman ammattitaidon tuottamiseksi alueelle edistää sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden toteutumista. Työelämälähtöisempi arnrnatillinen osaaminen parantaa opiskelijoiden työllistyrnistä, mikä selkiyttää heidän asemaansa yhteiskunnassa. Tämä tukee myös taloudel lisen kestävyyden tavoitetta. ) Työpaikka-analyysien aikana opettajilla on mahdollista perehtyä työssäoppirnispaikan kestävään kehitykseen vaikuttaviin toimintoihin. He oppivat ymrnär1ämään paremmin työelämän kestävän kehityksen periaatteet ja rnotivoituvat toimimaan niiden puolesta työpaikalla ja koulussa opetuksessaan sekä kansalaisena. Työpaikka-analyyseissä opettajille avautuvat kestävän kehityksen ekologiset, taloudelliset, sosiaaliset ja ku lttuu ri set osatekijät työelärnän konteksteissa. Perehdyttyään työssäoppimispaikkojen kestävää kehitystä edistäviin toimintoihin opettajat pystyvät paremmin suunnittelelnaan kyseisten opintojen toteuturnisen sisällöt, menetelmät ja oppirnisyrnpäristöt perustutk nnoittain. Opistoittain opettajat voivat arvioida kestävän kehityksen ohjelman toteuttamissuunnitelmia ja tarvittaessa päivittäa niitä palvelemaan paremrnin työelärnälälltöisen ammatillisen koulutuksen tarpeita. v ol/ll I Ilosrcttu 27 r)5 ],.1,l (r I I lrtlra 27 -l^rll:s IH.l\4^ 7ll5

18 I l kcrlrrrsnrrrtero /is7l) l'ro cktrkootlt S I I 13.1 I'ro cltirr rtrni I'irl rrvit l)alirpclillll l rittll klstit tulinrrtisrrlrttir 7.6 Kuinka montn tutkintoa ro ktissa suoritetaan? 'futkintoia. kol Osatutkintoia. kol Arnlnati I I incn perustutkinto Arnlnattitutkinto Eri ko i sarn rnatti tutki nto Arn rn attikorkeakou lututki nto Y lern ni ar mattikorkeakouiututkinto A lem oi korkeakoulututkinto Y lem oi korkeakouhrtutkinto Lisensiaatin tutkinto Tohtorin tr tkinto Tutkintoien määrä vhteensä ioista naisten suorittarnia 8. PRO.IEKTIN TOIMENPITEIDEN.IA TUOTTEIDEN KUVAUS Ð Mitkä ovat projektin keskeiset toimenpiteet? - Projektipäällikön valitseminen ja toimijoiden nimeäminen - Toimintast unnitelman tarkentaminen aloituspalaverissa ja toiminnan organisoirnincn - Perustutkintojen valitserninen hyödyntäen opetussuunnitelmauudistuksen raporttia ja opetussuunnitelman tutkintokohtaisia osia: työseminaari koulutuspäälliköille / yksikön johtajille ja opintoalavastaaville - Sovittujen tutkinnon perusteiden purkaminen:kaksi opettajaa perustutkinnoittain ja eri perustutkintojen opettaj ien yhtei styössä - Työpaikka-analyysien tekeminen: opettajat havainnoivat sovittujen työpaikko.ien toimintaa ja haastattelevat työelärnän edustaj ia - Perustutkintojen osaamispuiden konkretisoiminen alan opettajien yhteistyössä - Työelämälähtöisten paikallisten tutkinnon osien tuottaminen yhteistyössä työpaikkaohjaajien kanssa - Työpai kkoj en. työpai kkaohj aaj ien j a opettaj ien yhte i styön tehostam i nen - Eri alo.ien opettajien ja työpaikkaohjaajien yhteistyön edistäminen: tutkinnon perusteiden purkaminen, työpai kka-analyysit ja osaam istarpeiden konkretisoim inen yhdessä - Perustutkintojen sähköisten osaamispuiden tuottaminen alihankintana tar.jousten perusteella 8.2 Projektissa kehitettävät uudet tuotteet (opetusmateriaalit, menetelmät, ohjelmat ym.) ja tuotekehityksen työsuun nitelma Osaam ispuupalapeli - selvitetään osaamistarve työpaikka-analyyseillä (kts. 8. I ) - konkretisoidaan perustutkintojen tuottama osaaminen - toteutetaan mahdo I I isuuksien m ukaan sähkö i nen osaam ispuu - testataan osaamispuiden toimivuutta opintojen valinnassa v l/ll l:ijra 2()7 -,1^RJtrS f trl.m^ 8/r5 I L lostcttu 27 ()5 2l.l I I t)6: I I

19 I lilkclrrtrsllr ltel 7r)lS7(l l'ro cktrkoorlr SI Ilì-ì l)ro jekti rr rìrrìr l)irl irvir l' lir el illit lit ttlulitstu \ irl i lnlrsr.ruttiì 8.3 ()sallistt ien hcnkiliikoulutus- a henkilö üt vuosittain 21 I 212 t.lihiopetlrspäiv iä Etäopetuspäiviä Oh.iaus- tai konsu ltointipäiviä t 21 l Miten hakcmuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan projektin päättymisen jälkcen? Projektissa saatuja tr loksia hyödynnetään kaikissa kuntayhtyrlän opistoissa ja pcrustutkinnoissa. Kootttn palautteen avr lla vaikutetaan toirnijoiden asente siin tulevaisuuden tarpeita ennakoiden.ia kehitetään työkalua kaikkia käyttäjiä palvelevaksi. Sähköinen osaamispuu kytketään osaksi IIOPS:n rakentalnista ja sitä päiv i tetään osana opetusst t n n itelm ien keh ittäm istä. Muita henkilötvi;oäiv ia r3 14 t t I 44 ) o. **'.,EKTIN T'TBUTTAMISSUUNNITELMA 9.1 Vuosittain eritelty toiminnan kuvaus toimenpiteiden totcutukscsta, vastuista,ia projcktin vaiheistamisesta 2t I - Aloituspalaveri: toiminnan organisoiminen.ja toimintasuunnitelman tarkentalninen - -fyöseminaari: perusttrtkíntojen valitseminen ja toirnijoiden nirneäminen - Pro.iektista ja toirn innasta tiedottam inen \ / 212 -Pro.iektipäällikön nimeäminen, toilninnan organisoirninen ja toimintasuunnitellnan tarkentatninen -Ohjausryhmän kokoonturn i nen - Seurantatiedon kokoatn inen - Väliraportoinnit - Opettajatoirn i.joiden ja työpaikkaohjaaj ien yhteisten palaverien toteuttam inen - Tutkinnon perusteiden purkaminen - Työpaikka-analyysien tekem inen - Perustutkintojen osaamispuiden konkretisoiminen -'Iyöelämälähtöisten paikallisten tr tkinnon osien tuottam inen - Perustutkinto.jen osaatnispuiden tuottaminen - Ohjausryhmän kokoontuminen Väliraportoinnit - Opetta.iatoirniioiden.ia työpaikkaohjaajien yhteisten palaverien toteuttaminen - Työpaikka-analyysien tekeminen - Työelämälähtöisten paikallisten tutkinnon osien tuottaminen - Perustutkintojen osaamispuiden tuottaminen - Osaamispuiden testaaminen.ja palautteen kokoaminen - Ohjausryhmän kokoontuminen v l/ll f ulostclttt 27-5 ll-.1 l-l:6 I I l:l-lr^ 2()7 -.1^ Il.ltrS'l trl -M^ eil5

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET 3.1 Yleistä Yhteisön tasolla tukikelpoisia menoja koskeva sääntely on vähentynyt aikaisempaan ohjelmakauteen verrattuna. Toisaalta sekä yleisasetukseen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 3.7.2009 Diaarinumero 28/542/2008 Käsittelijä Laura Jauhola Puhelinnumero

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700311 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Rahoittajaviranomaisen tiedot Tuensaajan tiedot PÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Ohjelmakausi 2007-2013 Päätöspäiväys

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.03.2011 Diaarinumero 4648/KITY/2011 Käsittelijä Toni Vanhala

Lisätiedot

Artikla 13 menojen varmentaminen rakennerahastohankkeissa 2007-2013 Art 13 työkokous Oulu 15.2.2011

Artikla 13 menojen varmentaminen rakennerahastohankkeissa 2007-2013 Art 13 työkokous Oulu 15.2.2011 Artikla 13 menojen varmentaminen rakennerahastohankkeissa 2007-2013 Art 13 työkokous Oulu 15.2.2011 TEM Alueiden kehittämisyksikkö Ylitarkastaja Eliisa Hujala Hallinto- ja valvontajärjestelmän luotettavuus

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Kuutoskaupunkien avoimet innovaatioalustat kä... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (11) 14.4.2015 EURA 2014/1688/09 02 01

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus)

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) 1 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) Hakemus on Uusi Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta OHJE Päivämäärä Nro 5.9.2005 O/17/2005TM Jakelu: Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot ja työvoimatoimistot Ohjeen nimi: Ohje työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

Lisätiedot

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Maakuntahallitus 184, 18.8.2008 Mkj 82, 22.6.2010, päivitykset II/ 2011, joulukuu 2012 HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Sisältö Maakunnan kehittämisraha

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin myönnettävät valtionavustukset Valtionavustusohje Vuoden 2015 hakuaika päättyy - keväällä 30.4.2015 ja - syksyllä

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013

Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013 1.10.2009 EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 1. Projektisuunnittelun aloittaminen

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

ESR-hankkeen talousseuranta

ESR-hankkeen talousseuranta ESR-hankkeen talousseuranta *Se mitä ei ole dokumentoitu sitä ei ole tehty.* Anna-Laura Aittapelto, Marita Tupala ja Nina Ala-Sankola ESR-HANKKEIDEN KÄYNNISTYSSEMINAARI 15.3.2012 / Opetushallitus www.oph.fi/esr

Lisätiedot

ESR-HANKKEEN TALOUSSEURANTA

ESR-HANKKEEN TALOUSSEURANTA ESR-HANKKEEN TALOUSSEURANTA OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 Jaana Summanen ESR-projektien käynnistystilaisuus 12.3.2009 / Opetushallitus, Helsinki www.oph.fi/esr Osaamisen ja sivistyksen asialla Käsiteltäviä

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 tekninen tu... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (7) 24.6.2015 EURA 2014/2364/09 02 01

Lisätiedot

Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus 18.6.2008

Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus 18.6.2008 MAAKUNTAHALLITUS 10.10.2008 LIITTYY ASIAAN 22 Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus 18.6.2008 EAKR 3. PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 3.1. Päijät-Hämeen liiton päätehtävät 3.1.1. Päijät-Hämeen liiton päätehtävien

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

ESR-hankkeen talousseuranta

ESR-hankkeen talousseuranta ESR-hankkeen talousseuranta *Se mitä ei ole dokumentoitu sitä ei ole tehty.* Jaana Summanen ESR-HANKKEIDEN HALLINTOSEMINAARI 14.1.2009 / Helsinki Congress Paasitorni www.oph.fi/esr Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisu nro 82 ISSN 1455-7428 ISBN 951-562-009-0 Joensuun yliopistopaino 2003 Ja jotain

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Sivu 1/9 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA RAHOITUSHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Tällä hakemuksella voidaan hakea kansallista maakunnan kehittämisrahaa, sekä kansallisia erityisohjelmia. Maakunnan kehittämisrahoituksen

Lisätiedot

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA... 1 AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISPERUSTEITA... 2 YRITYSKOKOA KOSKEVAT MÄÄRITELMÄT... 3 KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKEMINEN JA MAKSAMINEN...

Lisätiedot

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 1(8) MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 SISÄLTÖ 1. YLEISET OHJEET 1.1 Käyttöehdot ja soveltamisala 1.2 Hankkeen vastuullisen

Lisätiedot

Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi

Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomakkeella voidaan hakea avustusta kansallisesta maakunnan kehittämisrahasta maakuntaohjelmaa toteuttaviin

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot 10.3.2015 1 (11) Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Projektin toteuttaminen... 2 2.1 Ohjausryhmän kokoonpano ja tehtävät...

Lisätiedot

Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009

Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009 Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009 EU- tukiin liittyvät säädökset ja niiden vaatimukset, esittelijän ja ratkaisijan vastuut sekä päätöksen perustelut Mikko Knuutinen, YTT, HTL c/o Asianajotoimisto

Lisätiedot