päärös Buroopan sosiaalirahaston osittain rahoittarnat Euroopanunioni projektit Euroopansosiaalirahasto Ohielmakausi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "päärös Buroopan sosiaalirahaston osittain rahoittarnat Euroopanunioni projektit Euroopansosiaalirahasto Ohielmakausi 2007-2013"

Transkriptio

1 ProjekLikoodi: Sl 183 Projektin nirni: PaLaVa Palapelillü laacìukasta valinnaisunl.ta Päütöksenjür-jestysnnnrero 2/2 päärös Buroopan sosiaalirahaston osittain rahoittarnat Euroopanunioni projektit Euroopansosiaalirahasto Ohielmakausi Elinkeino-, liikenne- ja ympär stökeskus raatosdalvavs 4.6.2t3 Päätöksen i äri estvsnumero 212 Diaarinumero POHELY/63 s/4.. s. I 2 I Plojektikoodi s1183 Proiektin nimi Päätöstyyppi 1 PaLaVa Palapelillä laadukasta valinnaisuutta Projektisuunnitelman Päätöksen tila muutosnäätös Voimassa Säädösperusta - Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja , Pohjois-Suomen suuralueosio - (EY) N:o 181/26 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan sosiaalirahastosta ja asetuksen (EY) N:o kumoamisesta - (EY) N:o 183/26 Neuvoston asetus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoaja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o I 1999 kumoamisesta - (EY) N:o 1828/26 Komission asetus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o ja Euroopan aluekehitysrahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 18/26 täytäntöönpanoa koskevista säännöistä - Rakennerahastolaki (I 4 I I 2 6) - L aki rakennerahastolain muuttami s e sta (I 6 53 I 29) - Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista (3 1 I 127) - Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamise sta (l 65 6 I 29) - Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien menoj en tukikelpoisuudesta (5 1 /2 I l) - Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamis esía (l 652 I 29) - Valtioneuvoston asetus eräiden fyö- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta ( ) - Valtion talousarvio vuodelle 211 Rahoittaj aviranomaisen tiedot Rahoittai aviranomainen Lähiosoite PL 131 Tuensaajan tiedot Pohi anmaan elinkeino-, liikenne- ì a vmpäristökeskus Postinumero 6511 Postitoimipaikka Vaasa Proi ekti n vastuuvirkam res Marko Muotio Tehtävänimike Erikoissuunnitteliia Puhelinnumero 29 s Sähköpostiosoite marko.muotioøelv-keskus. fi Toteuttaian nimi Y-tunnus Lähiosoite Närvilänkatu 8 Keski-Pohi anmaan koulutusvhtvmä Postinumero 671 Postitoimioaikka Kokkola Puhelinnumero Hakemusvaiheen vhtevshenkilö Tuiia Koukkari Sähköoostiosoite tuii a. edu. fi Proi ektin vastuuhenkilö Sadehariu Liisa v. l/l 1 Tulostettu :59:4 EURA 2OO7 -JARJESTELMA U4

2

3 Pr ojektikoorlì: S I I 83 Plojektin ninri: PaLaVa Palapclillä laadukasta valinnaìsuutta l'äätöksen järjestysnunrero 2/2 1. RAKENNERAHASTO-OHJELMAAN HYVÄKSYTTYÄ PROJEKTIA KOSKEVAT TIEDOT 1.1 Hakernus If akenrus on saapunut rahoittaj alle f Proiektin tiedot Proìektin nimi PalaVa Palapelillä laadukasta valinnaisuutta Proiektikoodi s1183 Koontitunnukset Ohielma Manner- Suolnen ESR-ohi ehna Ohielman osio Pohi ois-suomen suuralueosio Toimintalinja 3 : Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelul är j estelmien kehittäminen Proiektitwnni Proiekti, iossa on henkilöitä mukana Aloitusnäivàmäära Päättvmisnäivämäärä Välitoimenpiteet ja päätöksen perustelut Pohj anmaan elinkeino-, liikenne- j a ympäristökeskuks en E SR-valintaryhmä I I Ke ski-pohj anmaan maakunnan yhtei styöryhmän sihteeristö Projektin hyväksyminen Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on hyväksynyt päätöksellään edellä yksilöidyn projektin osarahoitettavaksi Euroopan sosiaalirahastosta ohjelmakaudella2t Liitteenä oleva projektisuunnitelma perustuu EURA 27 -järjestelmässä hyväksyttyyn projektihakemukseen ja on muiden liitteiden tapaan osa tätä päätöstä. 1.5 Rahoituksen varaaminen projektille Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vahvistaa projektin kirjanpitoon sisältyviksi kokonaiskustannuksiksi yhteensä enintään 368 8, euroa (projektisuunnitelman kohta l3.a.yhteensä). Samalla vahvistetaan liitteenä olevan hyväksytyn projektisuunnitelman mukainen arvio erikseen raportoitavista luontoissuoritustyyppisistä rahoituseristä osana projektin kokonaisrahoitusta (proj ektisuunnitelman kohta yhteensä). Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus varautuu myöntämään projektille Euroopan sosiaalirahaston ja valtion rahoitusta hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisesti yhteensä 85 % projektin hyväksytyistä korvattavista kirjanpidon kustannuksista, kuitenkin enintään , euroa sillä edellytyksellä, että valtion talousarviossa on myönnetty tätä varten riittavä myöntämisvaltuus ja että muut kirjanpitoon tulevat rahoituserät toteutuvat hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisesti viimeistään mennessä. TEM:n tai ElY-keskuksen rahoittamissa projekteissa tuki voi olla valtioneuvoston asetuksen eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta ( ) mukaan enintään 85 % projektin hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (sisältäen erikseen raportoitavat erät). Maakunnan liittojen rahoittamissa projekteissa tuki voi olla enintään 7 o/o projektin hyväksyttävistä v. l/l I Tulostettu :59 :4 EURA 2OO7 -JARJESTELMA 214

4

5 Projcktikootli: S I I 83 Projektin ninri: PaLaVa Palapelillii laadukasta valinrraisuutta Päätökserr jürjcstysrlurlelo 2/2 kokonaiskustaunuksista. Mikäli näistä enimmâistukirnääristä on päätökscssä poikettu, on perustelut esitetty kohdassa RAHOITUKSEN MYONTAMINBN Polrjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myöntää tällä päätöksellä projektille vuodelt 2ll rahoitusta yhteensä 85 % projektin hyväksytyistä korvattavista kirjanpidon kustannuksista, kuitenkin enintään l7l 573, euroa ltloltìontilta Rahoitus maksetaan maksatushakemuksen perusteella hyväksytyn kustannusarvion mukaisiin toteutuneisiin tukikelpoisiin korvattaviin kustannuksiin kustannuksiin siltä osin kuin ne ylittavät projektiin valittomasti kohdistuvat tai liittyvät tulot. Tämä päätös mukaan lukien projektille on myönnetty rahoitusta yhteensä 17l 573, euroa. Mikäli projektilla on tämän päätöksen jälkeen vielä jäljellä myöntärnätöntä varattua rahoitusta (päätöksen kohta 1.5), rahoittajaviranomainen tekee tulevien vuosien osalta lahoituksen myöntöpäätökset vuosittain ilman eri hakemusta edellytyksellä, että projekti etenee projektisuunnitelman ja ehtojen rnukaisesti ja rahoittajaviranomaisella on käytettävissään tarvittava myöntämisvaltuus. 3. PROJEKTIN TOTEUTTAMISEN, RAHOITTAMISEN JA MAKSAMISEN EHDOT Päätöksen viimeisellä sivulla luetellut liitteet ovat osa tätä päätöstä ja projektin hyväksymisen, rahoittamisen ja maksamisen ehtoja. Jos tässä päätöksessä asetettuja ehtoja ei noudateta, maksatukset voidaan keskeyttää ja jo maksettu tuki periä takaisin. Tässä päätöksessä projektilla tarkoitetaan rakennerahastolain (141126, muut ) 2 g:n 11 kohdan mukaista hanketta. Tuensaajan on noudatettava annettuun rahoituksen myöntämispäätökseen sisältyviä projektin toteuttamista ja rahoittamista sekä tuen maksamista koskevia ehtoja. Mikäli annettuihin ehtoihin on tullut muutoksia, ne on esitetty tämän päätöksen kohdassa MUUTOKSET EHTOIHIN Tässä päätöksessä mainitun projektin henkilöstöstä annettu selvitys on osa voimassa olevaa projektisuunnitelmaa. Muutosten tekeminen projektihenkilöstön tietoihin ja toimenkuviin edellyttää aina muutoks en hakemista voimassa olevaan proj ektisuunnitelmaan. Projektisuunnitelman toteutumista ja projektin etenemistä kuvaava väliraportti (vuosiraportti) laaditaan EuRA2OO7-tietojärjestelmässä vuosittain ja toimitetaan rahoittajaviranomaiselle allekirjoitettuna osoitteeseen Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 131, 6511 Vaasa. Ensimmäinen väliraportti vuoden 21 1 toiminnasta on näin ollen toimitettava rahoittajaviranomaiselle mennessä. Seuraavien vuosien toiminnasta raportoidaan aina mennessä edellä mainitfujen ohjeiden mukaisesti. v l/l I Tulostethr :59:4 EURA 2OO7 -JARJESTELMA 314

6

7 Projektikoodi: Sl 183 Plojektin nirni: PaLaVa Palapelillä laadukasta valinnaisuutta Päätöksen järjestysnurnero 2/2 Projektin toiminnasta on laadittava lopppuraportti EURA27-tietojärjestehnässä. Tämä raportti toimitetaan rahoittajaviranomaiselle allekirjoitettuna rnennessä osoitteeseen Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympristökeskus PL 131, 6511 Vaasa. Hankkeesta laaditut maksatushakemukset toirnitetaan Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen osoitteeseen PL 1 3 I, Vaasa. Maksatushakemusten toimittarnisen aikatauluista voidaan sopia hankkeen toteuttajalle järjestettävän aloituspalaverin yhteydessä. Hankkeen päävastuullisen toteuttajan on kuitenkin anottava kustannusten loppuerän maksamista rahoittajaviranomaiselta3l.i.214 mennessä. Mikäli seuranta-, väli- ja loppuraporttia tai rnuita pyydettyjä selvityksiä ja liitteita ei toimiteta tai hankkeen kustannusten loppuerää anota maksettavaksi tässä päätöksessä annettuun määräaikaan mennessä, rahoittajaviranomainen voi jattaa käsittelemättä hankkeesta sille toimitetut maksatushakemukset. 5. MUUTOKSENHAKU Muutosta tähän päätökseen haetaan liitteenä olevan en mukaisesti. Yksikön päällikkö Erikoissuunnitelija Marko TIEDOKSI LIITTEET Maksatusyksikkci, Pohjanmaan ElY-keskus Projektisuunnitelma Tukikelpoisuusohje Viestintäohje Muutoksenhakuosoitus v. 1/l I Tulostethr 4 ó :59:4 EURA 2oo7 -JARJESTELMÄ. 414

8

9 OI KAISUVAATI M USOSOIÏUS Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua valtionavustuslain (688/21) 34 $:n mukaisesti Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä: Kirjallisena postitse osoitteeseen Käyntiosoite Faxilla numeroon Sähköpostilla Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 'l Vaasa Hovioikeudenpuistikko 1 9 A 651 Vaasa kirjaamo. Oikaisuvaatim uksen tekijê Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu taijonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös vaikuttaa Oikaisuvaatimuksen määräaika Oikaisuvaatimus on toimitettava Pohjanmaan ELY-keskukselle 3 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jos tiedoksianto on toimitettu tavallisena tiedoksiantona kirjeellä vastaanottajalle, katsotaan hänen saaneen tiedon asiasta seitsemäntenä (7) päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Aikaa laskettaessa eitiedoksisaantipäivää lueta oikaisuvaatimuksen tekemiselle asetettuun määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto taijuhannusaatto, määräaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä Pohjanmaan ELY:n aukioloaikana klo 8-,16:15. Oikaisuvaatimuksesta on kävtävä ilm i. oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, postiosoite ja asuinkunta sekä puhelinnumero. mahdollisen laillisen edustajan tai käytettävän asiamiehen nimi, osoite, kotipaikkakunta ja puhelinnumero o päätös, johon haetaan ratkaisua o miltä osin päätökseen haetaan oikaisua ja muutos, jota päätökseen vaaditaan tehtäväksi o muutosvaatimuksen perusteet Oikaisuvaatimuksen liitteet o päätös, johon haetaan oikaisua, alkuperäisenä tai kopiona. todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys oikaisuvaatimusajan alkamisesta (esimerkiksi leimattu kirjekuori) o asiakirjat, joihin asianosainen haluaa vedota oikaisunsa tueksi, ellei niitä ole jo viranomaisella. asiamiehenvaltakirja Oikaisuvaatimus on oikaisuvaatimuksen tekijän, tai jos tämä ei ole itse sitä laatinut laatijan allekirjoittama. Kirjelmässä on mainittava oikaisuvaatimuksen tekijän ja, jos oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan asu inku nta ja postiosoite. Jos oikaisuvaatimusta ei toimiteta määräaikaan mennessä Pohjanmaan ELY-keskus jättää myöhässä saapuneen oikaisuvaatimuksen tutkimatta. Menetetyn määräajan palauttamista voidaan hakea korkeimmalta hallinto-oikeudelta hallintolainkäyttölain 61 $:ssä mainituin perustein. hakemismenettelystä on säädetty hallintolainkäyttölain 62 $ ja 65 $:ssä.

10

11 I lrrkenrtrsnu tcrr) 7i87{) l'roiektrkootlr SI lll-ìl) l'rolùltir rilnrt l)irl rrvir l'irlrrpclillll liurclt kirslit \itllilìittsuiltlít,ffi Irrroo lln rrrtioni l: u r< r-r f.rn.;osi.t lli r h;rsto ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiâal r rhaston osittain rahoittamat pro.jektit Ohjclmakausi Þ [:lirrkeinrt, iiill:otìr ìêj- i l yt rl ) iífrt()kflfll(r rri Viranomaisen merki a Saanumisovtn Diaarinumero POHET.Y/63sl4..5./2 I r Käsifteliiä Puhelinnurnero Hakemusnumero 7s87 Proiektikoodi sl r83 Hakernustyyppi Muutoshakemus Tila Jätetty v iranomaiskäsittelyyn (4) I. VIRANOMAINEN.IOLLE HAKEMUS OSOITETAAN an k Toirninta-ala: OKM:n hallinno ) 2. PRO.TEKTI.IOLLE HAETAAN RAHOITUSTA Proiektin nirni Ohielma Manncr-Suornen ESR-ohielma Ohielnran osio Pohiois-Suomen suuralueosio 'foimintalinia PaLaVa Palaoel i I lä laadukasta val i n naisuu tta 3 : Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaalnis-, innovaatio- ja oalvelt iåiriestelm ien keh ittäm i nen Proiektitvvooi Proiekti. iossa on henkilöitä mukana A loitusnäivärnäärä 1.il.2il Päättvrn isoäivämäärä t4 ) r t)l/l I Iulostcrtu l7 5 ll,ì l.l ó:l I Ilt I R^ 27 -.la RJIlSTI:l.l\{^ t lt5

12 I llkc rusrrunrcro 751ì7 I'roichtrkootli: S I Ill-1 I'r()lcktitì rrrrilr l' l irva l)rrla lcìrllll lirir(lukirstir \rlinrliusuuttir 3. PRO.IEKTIN HAKI.'AN TIEDOT Haki iaorsanisaation n i rn i Kcski-Pohianmaan kou lutusyhtylnä Orr an isaatiotyyppi Amrnatil I inen oooi laitos Y-tunnus 289 I 6-8 I-ähiosoite Närvilänkatu 8 Puhelinnumero Postinumero 671 Postitoinrioaikka Kokkola Faksinurnero I BAN Fl BIC DABAFIHH Pankkivhteys Web-osoite Proiektin vastuuhenkilön nirn i Asema organisaatiossa Sadehariu Liisa Koulutusiohtaia Tilinurnero Säh köpostiosoite I i i sa. sadehari ulr?koedu. fi Puhelinnumero 44-72s 8 Talot shallinnon vastuuhenkilön nimi Asema organisaatiossa Jukka Penttinen talous- ia tietohal lintopäälikkö Sähköoostiosoite i u kka. oentti nen údkoedu. fì Puhe lin nu mero Proiektioääl I ikön n imi Säh köpostiosoite Seurantayhdyshenkilön nim i Säh körrostiosoite Hakemusvaiheen vhtevshenki lön nim i Tuiia Koukkari Ptrhelinnumero Puhelinnumero Säh köoostiosoite tu i ia. kot kkari6dkoed u. fi Puhelinnurnero HAKIJAORGANISAATION JA YHTEISTYOTAHO.IEN KUVAUS.1.1 Hakijaorganisaation osuus ja tehtävät projektin toteutuksessa E Hakiia toteuttaa projektin kokonaan itse E Hakiia toteuttaa projektin osittain itse.ia osittain alihankintana E Hakija toteuttaa projektin osittain itse, osittain alihankintana ja osittain toteutuksesta vastaa yksi tai useampi osatoteuttaja Þ 4.2 Projektin ohjausryhmän suunniteltu kokoonpano - Liisa Sadeharju, koulutusjohtaja. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtylnä. pj. - Tarja Halkosaari. rehtori. Kokkolan kauppaopisto - Han n u Puukangas. projektipääl I ikkö, Kokkolan ammattiopisto - Opiskelijoiden edustajat (2) - Työssäoppirn ispaikan edustaja (2) - Rahoittajan nimeämä edustaja Ohjau sryhmän es itte I ijä: n i mettävä projekti pääl I i kkö - Sirpa Slotte. Kokkolan arnmattiopisto, projektisihteeri v t)l/ll I ulostcttu ()l -.1 l--ì rló: I I I:tJR^ 2(X)7 -.1^RJES f lrl-m^ 2ll5

13 I lirkcnrusntrlltro /(ìiil7l) I'ro cltlkootlt Sl lll-ì(l l'ro cktrrr nrìr l)itl.rvrt I'ltlit elrllli lilrtlttkrtsla vtlrrrilsut tlit {.3 Mr ut pro.icktit t:ri projcktikokonaisuudet, joihin haettava pro.ickt m rhtlollisesti liittyy' nruk lan lukicn r rkcnnerrh rstoist ì (BSR.ia EAKR) rahoitctut projektit Ei ole. 5. PRO.IBKTIN TARVE.IA KYSYNTÄIÄgTÖISYYS 5.1 Mihin tarpeeseen projcktilla haet ran ratkaisua? Alnmatillisten perustutkintojen uudistucssa tutkinnon osien arnmattitaitovaatirnukset/tavoitteet nltluttuivat. Oppilaitoksen.la tyäpaikkojen resurssit vaikuttavat siihen, rnitä tt tkinnon osia opiskellaan työpaikoilla ja rniten opiskeli.ioille toteutetaan yksilöllisernpiä. työllistyrnistä palvelevia opinto.ia. Perustutkinto.ien rakenne mahdollistaa entistä yksilöllisernpien.ja työelärnälähtöisernpien osaamiskokonaisuuksien tuottalnisen a nrnatiiiisessa peruskoulutuksessa. ) Yritysten tar.ioarnien oppirnisrnahclollisuuksien kartoittamiscksi tarvitaan työpaikka-analyyse'iä. joiden avulla selvitetään sarnalla rnyös piileviä osaarnistarpeita, Työpaikko.jen toiminnot hahrnotetaan suhteessa tutkinnon/tutkinto.jen osien vaatirnuksiin. Analyysit ovat perusta työssäoppirnisen tavoitteiden.ia tehtäv en rnäärittelyssä. Ne palvelevat opiskeliiaa henkilökohtaisen opiskelusulrnnitclman tarkentalnisessa.ia tavo tteiden rnukaisen paikan valinnassa. Analyysit selkiyttävät yli tutkintojen ra.iat ylittävän yhteistyon tarvetta työelärnälähtöisemrnän osaamisen tuottarniseksi. Analyysien avulla saadaan esille tarve paikalliscsti ruorettaville tutkinnon osille, joissa opiskelija voi tehdä yksilöllisernpiä opinto.ia työllistyäkseen. 'Iyöpaikka-analyysit antavat kuvan työssäoppirnispaikan tehtävien vaativuudesta ja sitä kautta mahdollisesta opiske liia oppirn isen varm istarn iseksi.iärjestettävistä tu k ipalvelu ista. Työtehtäv ien tarkentaln inen rnahdollistaa rnyüs opiskelijan henkilökohtaisernmat opintopolut valinnaisissa opinnoissa. ) 5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa csiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyöclynnetty projektin valmistelussa? Pro.iektin tavoitteissa on otettu huomioon arrmatillisten perustutkinto.ien perusteiden keskeiset linjaukset. Keski-Pohjan naan koulutusyhtyrnässä tehtiin opetussuunnitelmauudistuksen arviointi lukuvuonna 21-2ll.iasiinä keskeisimmäksi kehittärnishaasteeksi nousi työelämälähtöisen valinnaisuuden toteuttaminen ammati llisessa peruskoulutuksessa. Alueellinen f l-asteen yhteys hanke on tuonut esille alueellisen yhteistyön kehittämisen tarpeen. 'fyössäoppimisen prosessin alt eellinen kehittämistarve tuli esille NÄYTTÖPORTAALI-projektin palautteissa. Projektin valmistelussa on hyödynnetty seurantatutkimuksen tuloksia. jotka kohdentuivat työpaikkaohjaajien koulutukseen. opetta.lien työelärnäjaksoihin ja työssäoppimiseen (OPH. 27). Työpaikka-analyysien osalta pro.iekti pohjautuu aietnpaan-farve-projektiin. r, l/ll I tlll^ 2(X)7 -.1^R.lllS I I:l-M^ 3l t5 I r lostctlu 27 5 l ì I ì.1 tìl l

14 I l kcnllrsnunrero 7l)5117 'roieklrkood Sl I8-l() l,rtr_jcktirr nrrri l)itl irvir I'iìkrpclrllil lrrltl kirstu \irlinnirsr uttil 5.3 M tkä trhot ov rt olleet muk ìna projektin valmistelussa ja miten? Projektin ideaa on csitelty työssäoppirnisen yhdyshenkilöille henkilökohtaisissa tapaarnisissa ja yhte sissä kokoolrtumisissa. Yhdyshenkilöt ovat kornmentoineet ideaa, tehneet siihen joitakin nruutosehdotuksia sekä st htautunect projektin hakuun erittäin rnyönteisestija kokeneet sen tarpeelliseksi. 'fyöpaikat panostavat projektiin tukernalla opettajia työpaikka-analyysien tekernisessä, Työnantajat ovat lnyös halukkaita kehittämään työelärnän ja koulutuksen välistä vuorovaikutusta työelärnälähtöiser rnän osaafir i sen tuottam iseksi. Pro.iektin valmistelussa on hyödynnetty opettajien koke muksia opiskelijoiden työssäoppimisjaksojen toteutt ksesta. Koulutusyhtyrnän opetussuunnitelmauudistuksen arviointi toi esille edellä esitetyt keh ittänr istarpeet., 5.4 Missåi määrin projektin kohderyhmään kuuluvien yritysten tai muiden organisaatioiden joukko / osallistuvat henkilöt ovat jo tiedossa? Projektiin osallistuvien opistojen asianomaisten alojen/perustutkinto.jen työssäoppirnista oh.iaavat opettajat. Osallistuvat työssäoppirnisyritykset ja niissä toimivat työpaikkaohjaajat.oletetut avainyritykset ja niiden työpai kkaohjaajat ovat sitoutuneet hankkeen to i m i nto i h i n 5.5 Miten kohderyhmien tarvekartoituksessa sekä toteutustavan ja toimenpiteiden suunnittelussa on huomioitu nais- ja miesnäkökulmat? Projektiin osallistuu koulutusorganisaatiosta sekä yrityksistä / työpaikoista tasapuolisesti kulnpaakin sukupuolta olevia henkilöitä heidän normaalien työtehtäviensä ja asemansa mukaisesti. Projektiin þ osallistuvien henkilöiden sukupuolella ei ole rnerkitystä projektin toimenpiteisiin. Projekti kohdistuu myös erityisen naisvaltaisille aloille, kuten elintarvikealalle. hotelli-. ravintola- ja catering-alalle.ja sosiaali- ja terveysalalle. 5.6 Mitkä tahot tulevat hyödyntämään projektin tuloksia ja hyviä käytäntöjä ja miten nämä tahot on kartoitettu? Projektin aikana kehitettyjä toimintamalleja, rnenetelmiä ja materiaaleja sekä syntyneitä verkostoja tulevat hyödyntämään Keski-Pohjanrnaan koulutusyhtymän oppilaitokset (Kokkolan arnmattiopisto. Kokkolan kauppaopisto, Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto, Keski-Pohjanmaan kulttuuriopisto ja Kokkolan sosiaalija terveysalan opisto). Projektin tuloksia.fa hyviä käytäntöjä hyödyntävät rnyös pro.iektiin osallistuneet yritykset / työpaikat. Samoin tuloksia voivat hyödyntää kaikki toisen asteen ammatillista koulutusta antavat oppilaitokset. v ol/ll I ulostcttu 27 (15 2 I l -l:(r: I I l:(jra 27 -JAR.llrsl trl.m^ 4l t5

15 I lirkcrnusrrurtlcro 7ill7{) lrro e littkrxrtlt: S I It1-ì Itrolcktlrì rìlnt l)lìl irvrr f itllrpclrllii litttluklsl!irlrìniìrsr.tuttiì 6. PRO.IEKTIN TOTEUTUSALUE.'A KOHDERYHMÄN KUVAUS 6. I Projektin toiminnan maantieteellinen kohdealue Yl imaakunnal I inen pro. ekti ) Maakunnat Keski-Suonri Pohjo is-pohjanrnaa Seutukunnat Saar'r.i ärvcn-v i itasaaren Kokkolan Y livieskan Kunnat Alavieska Kalajoki Kannus Kaustinen Kivijärvi Kyyjärvi Nivala Pihtipudas Saarijärvi Toholampi Viitasaari Keski-Poh.janrnaa Kaustisen Nivala-Haapajärven Halsua Kannonkoski Karstula Kinnula Kokkola Lestijärvi Perho Reisjärvi Sievi Veteli Ylivieska 6.2 Mitkä ovat projektin varsinaiset kohderyhmät? Keski-Poh.ianrnaan koulutusyhtyrnän projektiin osallistuvat opettajat sekä heidän työssäoppirnisverkosto, työssäoppimispaikat. työpaikkaohjaajat ja työssäoppimiseen osallistuvat opiskeli.iat. v 6.3 Mitkä ovat projektin varsinaisten kohderyhmien lisäksi sellaiset välilliset kohderyhmät ja muut tahot joihin projektin toiminta kohdistuu? Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän projektiin osallistumattomien perustutkintojen opettajat sekä muu henkilökunta. / Kyseisen alueen yrityksissä työssoppimisjaksoille osallistuvat opiskelijat. Työssäoppim ispaikkojen työyhte isöt. v llll IIlosrellu 27 l)5 21-] l-'ì:6 II l:t.ir^ 2(X)7 -.larjtrs I LI.M^ 5ll5

16 I lilkelnusnunler) 7(ì587 I'ro cktrkootli Sl lll-ll) I'rolcktnl ninr: l'rtl lvir I'irlir rclrllil liratlrrk rstir \ itlirìnit suul.ta 6..1 I' tiin muka rn tulevicn rt sten arvioitu lukumäärä henkilöstömäärän mukaan Hen k ilöstörnäärä Yritvksia. kol alle 5 henkilöä -t 5 - t henkilöä 5 l - l9 henkilöä 2-49 henkilöä t henkilöä l IOO henkilöä henkilöä J 5 henkilöä tai vli Pro n mukaan tulevien muiden o rganisaatioiden arvioitu lukumäärä l ) Projektiin mukaan tulevien muitlen organisaatioiden kuvaus Julkishallinnon palveluyksiköt kuten esimerkiksi terveyskeskukset, sairaalat. päiväkodit.ia vanhusten hoitoyksiköt. 6.6 Projektissa aloittavien henkilöiden arviomüåirät koko projektin keston ajalta vuosittain, n risten kokonaismäärä eritel tn 21 I t t ioista naisia 5 7. PROJEKTIN TAVOITTEET, TULOKSET JA VAIKUTUKSET Ð 7.1 M tkä ovat projektin tulokset? Projektin tuloksena saadaan työelämälähtöisemmän valinnaisuuden toteutumista edistävät osaarnisprofìilit eri perustutkintoihin. Osaamisprofiili rakentuu perustutkintolähtöisesti, mutta toimii.joustavasti. Sen avulla koulutuksen tuottamaa osaamista voidaan konkretisoida opiskelijoilla. eri perustutkintojen opettajille ja työelämän edustajille. Osaamisprofìili rakentuu palapelirnäisestija sen eri osat konkretisoivat tutkinnon osien tuottamaa osaamista. Näin perustutkintojen tuottama osaaminen tehdään näkyvärnmäksi, helpommin hahmotettavaksija rnyös uudella tavalla koottavaksi työelämän ja opiskelijan tarpeita hahmottaen työelämän tarpe iden ja opiskel ijan opi ntojen tavoitteiden toteuttam iseksi. Osaamisprof rilit kytkeytyvät henkilökohtaisiin opiskelusuunnitelrniin ja selkiyttävät niiden rakentumista. Opinto.ien alueellisen työelämälähtöisen valinnaisuuden toteuttamiseksi tuotetaan tarvittaessa paikallisia tutkinnon osia. v lll I Iulostc(tu l.ì:r)ó II lrljr^ 2(X)7 -.1^RJtrs'l'f:l.MA 6ll5

17 I ltrkcnrlrsrrr rìero /oill7(l l'rlcktrkorxlr SI Ilìl I'rojektrr nrnr lrirl irvit I'itllrpcltlìil litrtlukitsta rlllrnilisuttttl 7.2 Kuinkr monta uutta ikkna r kti saa aikaan? Tavoitc kol ioihin tvöllistvv naisia knl 7.3 Kuinkå monta uutta I tl t,t r, ekti saa aikaan? Tavoite kpl ioista naisten oerustam ia kol 7.4 Mitkä ovat projcktin laadulliset vaikutukset kohderyhmüän ja toimintaympäristöön ja miten niitä rrv oidâan? Projektin toirncnpiteillä parannetaan koulutuksen laatua lisäämällä opiskelijan valinnaisut tta.ia tehostetaan työelärnäyhtcyksiä sclvittärnällä yritysten nykyisiä jq ennen kaikkea tulevia osaarnistarpeita. Toirnirrtayrnpäristössä vaikutlrkset näkyvät osuvamman osaamisen tuotta nisena. Projektin onnistutnista kuvaa osaltaan työssäoppirnispaikkoihin kesätöihin ja työsuhteisiin rekrytoitavie n määrä. ) Yksilöllisernpien ja työelärnälähtöisernpien opintopolkujen toteutumista arvioidaan projektin alussa kuvaamalla tilanne kootr n arviointitiedon perusteella perustutkinnoittain. Kuvauksessa käytetään hyödyksi opetussur nnitelrnauudistuksen arvioinnin raporltia, joka koottiin lv l. Projektin vaikutuksia arvioidaan perustutkirrtokohtaisesti opetussuunnitelrnan ja sen toteuttamisen itse-/vcrtaisarvioinnilla. Syksyllä 2ll koulutusyhtyrnässä otetaan käyttöön perustutkintokohtaiset tutoskor-tit..ioihin opettajat ja koulutr ssr unnittclijat kokoavat sovittua toteumatietoa lukuvuosittain toiminnan kehittärniseksi. Projektin cri toirni.joiden palaute tuottaa rnyös laadullisten vaikutusten arvioirniseksi tietoa. jota hyödynnetään toirn innan parantam iseksi. 7.5 Millaisia vaikutuksia projektilla arvioidaan olevan kestävän kehityksen edistämisen kannalta? Pro.iektin tavoite työelämälähtöisesti osuvatrman ammattitaidon tuottamiseksi alueelle edistää sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden toteutumista. Työelämälähtöisempi arnrnatillinen osaaminen parantaa opiskelijoiden työllistyrnistä, mikä selkiyttää heidän asemaansa yhteiskunnassa. Tämä tukee myös taloudel lisen kestävyyden tavoitetta. ) Työpaikka-analyysien aikana opettajilla on mahdollista perehtyä työssäoppirnispaikan kestävään kehitykseen vaikuttaviin toimintoihin. He oppivat ymrnär1ämään paremmin työelämän kestävän kehityksen periaatteet ja rnotivoituvat toimimaan niiden puolesta työpaikalla ja koulussa opetuksessaan sekä kansalaisena. Työpaikka-analyyseissä opettajille avautuvat kestävän kehityksen ekologiset, taloudelliset, sosiaaliset ja ku lttuu ri set osatekijät työelärnän konteksteissa. Perehdyttyään työssäoppimispaikkojen kestävää kehitystä edistäviin toimintoihin opettajat pystyvät paremmin suunnittelelnaan kyseisten opintojen toteuturnisen sisällöt, menetelmät ja oppirnisyrnpäristöt perustutk nnoittain. Opistoittain opettajat voivat arvioida kestävän kehityksen ohjelman toteuttamissuunnitelmia ja tarvittaessa päivittäa niitä palvelemaan paremrnin työelärnälälltöisen ammatillisen koulutuksen tarpeita. v ol/ll I Ilosrcttu 27 r)5 ],.1,l (r I I lrtlra 27 -l^rll:s IH.l\4^ 7ll5

18 I l kcrlrrrsnrrrtero /is7l) l'ro cktrkootlt S I I 13.1 I'ro cltirr rtrni I'irl rrvit l)alirpclillll l rittll klstit tulinrrtisrrlrttir 7.6 Kuinka montn tutkintoa ro ktissa suoritetaan? 'futkintoia. kol Osatutkintoia. kol Arnlnati I I incn perustutkinto Arnlnattitutkinto Eri ko i sarn rnatti tutki nto Arn rn attikorkeakou lututki nto Y lern ni ar mattikorkeakouiututkinto A lem oi korkeakoulututkinto Y lem oi korkeakouhrtutkinto Lisensiaatin tutkinto Tohtorin tr tkinto Tutkintoien määrä vhteensä ioista naisten suorittarnia 8. PRO.IEKTIN TOIMENPITEIDEN.IA TUOTTEIDEN KUVAUS Ð Mitkä ovat projektin keskeiset toimenpiteet? - Projektipäällikön valitseminen ja toimijoiden nimeäminen - Toimintast unnitelman tarkentaminen aloituspalaverissa ja toiminnan organisoirnincn - Perustutkintojen valitserninen hyödyntäen opetussuunnitelmauudistuksen raporttia ja opetussuunnitelman tutkintokohtaisia osia: työseminaari koulutuspäälliköille / yksikön johtajille ja opintoalavastaaville - Sovittujen tutkinnon perusteiden purkaminen:kaksi opettajaa perustutkinnoittain ja eri perustutkintojen opettaj ien yhtei styössä - Työpaikka-analyysien tekeminen: opettajat havainnoivat sovittujen työpaikko.ien toimintaa ja haastattelevat työelärnän edustaj ia - Perustutkintojen osaamispuiden konkretisoiminen alan opettajien yhteistyössä - Työelämälähtöisten paikallisten tutkinnon osien tuottaminen yhteistyössä työpaikkaohjaajien kanssa - Työpai kkoj en. työpai kkaohj aaj ien j a opettaj ien yhte i styön tehostam i nen - Eri alo.ien opettajien ja työpaikkaohjaajien yhteistyön edistäminen: tutkinnon perusteiden purkaminen, työpai kka-analyysit ja osaam istarpeiden konkretisoim inen yhdessä - Perustutkintojen sähköisten osaamispuiden tuottaminen alihankintana tar.jousten perusteella 8.2 Projektissa kehitettävät uudet tuotteet (opetusmateriaalit, menetelmät, ohjelmat ym.) ja tuotekehityksen työsuun nitelma Osaam ispuupalapeli - selvitetään osaamistarve työpaikka-analyyseillä (kts. 8. I ) - konkretisoidaan perustutkintojen tuottama osaaminen - toteutetaan mahdo I I isuuksien m ukaan sähkö i nen osaam ispuu - testataan osaamispuiden toimivuutta opintojen valinnassa v l/ll l:ijra 2()7 -,1^RJtrS f trl.m^ 8/r5 I L lostcttu 27 ()5 2l.l I I t)6: I I

19 I lilkclrrtrsllr ltel 7r)lS7(l l'ro cktrkoorlr SI Ilì-ì l)ro jekti rr rìrrìr l)irl irvir l' lir el illit lit ttlulitstu \ irl i lnlrsr.ruttiì 8.3 ()sallistt ien hcnkiliikoulutus- a henkilö üt vuosittain 21 I 212 t.lihiopetlrspäiv iä Etäopetuspäiviä Oh.iaus- tai konsu ltointipäiviä t 21 l Miten hakcmuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan projektin päättymisen jälkcen? Projektissa saatuja tr loksia hyödynnetään kaikissa kuntayhtyrlän opistoissa ja pcrustutkinnoissa. Kootttn palautteen avr lla vaikutetaan toirnijoiden asente siin tulevaisuuden tarpeita ennakoiden.ia kehitetään työkalua kaikkia käyttäjiä palvelevaksi. Sähköinen osaamispuu kytketään osaksi IIOPS:n rakentalnista ja sitä päiv i tetään osana opetusst t n n itelm ien keh ittäm istä. Muita henkilötvi;oäiv ia r3 14 t t I 44 ) o. **'.,EKTIN T'TBUTTAMISSUUNNITELMA 9.1 Vuosittain eritelty toiminnan kuvaus toimenpiteiden totcutukscsta, vastuista,ia projcktin vaiheistamisesta 2t I - Aloituspalaveri: toiminnan organisoiminen.ja toimintasuunnitelman tarkentalninen - -fyöseminaari: perusttrtkíntojen valitseminen ja toirnijoiden nirneäminen - Pro.iektista ja toirn innasta tiedottam inen \ / 212 -Pro.iektipäällikön nimeäminen, toilninnan organisoirninen ja toimintasuunnitellnan tarkentatninen -Ohjausryhmän kokoonturn i nen - Seurantatiedon kokoatn inen - Väliraportoinnit - Opettajatoirn i.joiden ja työpaikkaohjaaj ien yhteisten palaverien toteuttam inen - Tutkinnon perusteiden purkaminen - Työpaikka-analyysien tekem inen - Perustutkintojen osaamispuiden konkretisoiminen -'Iyöelämälähtöisten paikallisten tr tkinnon osien tuottam inen - Perustutkinto.jen osaatnispuiden tuottaminen - Ohjausryhmän kokoontuminen Väliraportoinnit - Opetta.iatoirniioiden.ia työpaikkaohjaajien yhteisten palaverien toteuttaminen - Työpaikka-analyysien tekeminen - Työelämälähtöisten paikallisten tutkinnon osien tuottaminen - Perustutkintojen osaamispuiden tuottaminen - Osaamispuiden testaaminen.ja palautteen kokoaminen - Ohjausryhmän kokoontuminen v l/ll f ulostclttt 27-5 ll-.1 l-l:6 I I l:l-lr^ 2()7 -.1^ Il.ltrS'l trl -M^ eil5

20 I llken'rusnuntt'ro 7(IjS7 I'ro cktr[.ootlr: SI I l{.ì I'r()icktrì rìriììr l'ul irvir l'irlirpclrllil llr rrlrrlrrsta r lltnl isuuttir 211 -Våiliraportoinnit - Opetta.iatoirnijoiden.ia työpaikkaoh.iaa.jien yhte sten palaverien.ia toteuttarninen - Työelärnälähtöisterr paikallisten tutkinnon osien tuottaminen - Perustt tkinto.ien osaalnispuiden tuottaminen - Osaarnispuiden testaalninen ja palautteen kokoaminen - U lkopuolinen arviointi - Loppuserninaari - Loppuraportointi - Ohjausryhmän kokoonturninen 9.2 Tiivistelmä Internetin tietopalvelua varten Projektin tavoitteena on lisätä ja parantaa yhteistyötä sekä eri perustutkintojen että työelärnän toirnijoiden välillä. Yhteistyön tavoitteena on tuottaa työelärnälähtöisernpää osaarnista ja monipuolistaa tähän, þ tarkoittrkseen opiskelijoiden opintopolkuja. Työelärnän tarvitsema osaaminen ei ole sidottu koulutusaloihin vaan se on enemmän klusterilähtöistä. Tämän osaamisen tuottaminen edellyttää koulutusalojen ja peru stutk i nto.ien väl isten rajo.ien y l ittäm istä työelärnälähtöisesti. Pro.iektissa tehdään työpaikka-analyysejä. peilataan niihin tutkintojen perusteiden tutkinnon osien arnmattitaitovaatimuksia.ia rakennetaan opiskelijoille yksilöllisempiä oppirnisen polkuja tavoitellun osaamisen kehittärniseksi. Tarvittaessa tuotetaan työelärnälähtöisiä paikallisia tutkinnon osia. Projektin toimijoina ovat Keski-Pohjanmaan koulutusyhtyrnän kahdentoista perustutkinnon opetta.iat,.iotka tekevät yhteistyötä työelämän kurnppaneidensa kanssa. IO. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA, RAPORTOTNTI.'A TOIMINNAN ARVTOINTI l.l Miten projektin seurantatiedot kerätään? Projektissa toimivat opettajat seuraavat omalta osaltaan tavo tteiden toteutumista projektipäällikön ) ohjeistuksen mukaan.opettajat kirjaavat henkilökohtaiseen sähköiseen päiväkirjaansa ja työajan seurantaan suorittamansa toimenpiteet.projektipäällikkö kokoaa seurantatiedon taloushallinnosta ja projektin toimijoilta projektisihteerin avustuksella. Pro.iektipäällikkö laati yhteenvedon suoritetuista toimenpiteistä ja raportoi niistä rahoittajalle puolivuosittain. Projektin seurantatiedot käsitellään ohjausryhmän kokouksissa. 1.2 Miten projektin väli- ja loppuraportointi hoidetaan? Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän projektihallinnon ohjeen mukaisesti projektipäällikkö tekee raportoinnit rahoittajan ohjeistuksen mukaisesti. Ohjausryhmä käsittelee väli- ja loppurapoftit ennen kuin ne toi m itetaan rahoittajal le Projektipäällikkö laatii opettajien raporttien perusteella projektin väli- ja loppuraporlit. Projektin tavoitteiden toteutumaa suhteessa alkuperäiseen projektihakemukseen seurataan koko projektin ajan ja siitä rapoftoidaan rahoittajalle. r, lll I I rrloslcttr.r 27 O5 21,1 1.3 l)6; l l l:t I RA 2(X)7 -.1^ lì..1 l:s-llll,m^ l/t5

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.11.2010 Diaarinumero 31/545/2008 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10947 Tunniste

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien menojen tukikelpoisuudesta (1079/2007)

Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien menojen tukikelpoisuudesta (1079/2007) Projektikoodi: 510930 Projektin nimi: OKSA -projekti, Välityömarkkinoiden kehittämishanke Itä-Hämeessä Päätöksenjärjestysnumero 6/6 HEINOLAN KAUPUNKI 4 iria; O 07-11-2013 itus 0 / C T - Euroopan unioni

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tunniste S12432.0000 Tila

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A32477 Tunniste A32477.0000 Tila

Lisätiedot

MAKSATUSPÄÄTÖSTEN TEKEMINEN ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖL- LISYYS -TAVOITTEEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMISSA JA MANNER-SUOMEN ESR TOIMENPIDEOHJELMASSA

MAKSATUSPÄÄTÖSTEN TEKEMINEN ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖL- LISYYS -TAVOITTEEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMISSA JA MANNER-SUOMEN ESR TOIMENPIDEOHJELMASSA Dnro 1107/051/2008 (SM-2007-01010-Ha63) (0/17/2007TM) Annettu Hallintoviranomaisen ohje nro 01/2008 3.4.2008 Voimassaoloaika Ohjelmakausi 2007 2013 Säädösperuste Rakennerahastolain (1401/2006) 11 :n 2

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA 1(6) RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Uusi hakemus 1. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa

Maksatus Lump sum -hankkeissa Maksatus Lump sum -hankkeissa Uudenmaan ELY-keskuksen Lump sum -koulutus 28.5.2013 Mikael Posti Uudenmaan ELY-keskus Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset EURA:ssa rahoituspäätöksen mukaisessa aikataulussa

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 15% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 15% Käytössä perustelluissa rahoittajan hyväksymissä poikkeustapauksissa, joissa hankkeen sisällöstä

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

Päätös 19.12.2013 ... Maksetaan pankkitilille F16180001001261602 DABAFIHH ._...

Päätös 19.12.2013 ... Maksetaan pankkitilille F16180001001261602 DABAFIHH ._... Päätös OKM/359/522/2013 19.12.2013 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Sibeliuksenväylä 55 A 04400 Järvenpää Viite Hakemuksenne 28.11.2013 Asia Erityisavustuksen myöntäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätösmallit 2010 ESR:ssa käytössä seuraavat

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti 10.02.2015 Sivu 1 9.2.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit Tavoitteena on, että ohjelmakaudella 2014-2020 käytetään

Lisätiedot

Hanketukien maksatus 2014-2020

Hanketukien maksatus 2014-2020 Hanketukien maksatus 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit ja maksatuksen hakeminen Anette Mäkelä 18.3.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit 2014-2020 Käytetään pääsääntöisesti Perustuvat EU:n yleisasetuksen

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 24% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 24% Hankkeen välilliset kustannukset korvataan prosenttimääräisenä hyväksyttävistä välittömistä

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A32222 Tunniste A32222.0001 Tila

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 24.4.2013 23 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto 34 37, 39-41 Kiellon peruste Kiellon peruste Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen)

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Rahoituspäätökset EURA 2007 -järjestelmässä

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA)

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) VM056:00/2016 3.10.2016 ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) 1. AUTA-hankkeen valtionavustusohje Tässä ohjeessa kuvataan AUTA-hankkeen kokeilulle

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit 12/2014 Noora Hakolan esityksen pohjalta Pekka Selkälä Yksinkertaistetut kustannusmallit (KehL 28/2014 13 ) Prosenttiperusteinen

Lisätiedot

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Tuija Nikkari Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Seinäjoki 24.5.2011 Rahoituspäätös ja projektisuunnitelma Rahoituspäätös sisältää päätösasiakirjan

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

13. KUSTANNUSARVIO. Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen.

13. KUSTANNUSARVIO. Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen. 13. KUSTANNUSARVIO 13.A TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULEVAT KUSTANNUKSET Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. Kaikki kustannukset ilmoitetaan

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

16.4.2015. Jyväskylän kaupunki. hakemuksessa mainitut. Maksetaan pankkitilille FI6252900220009516 OKOYFIHH. kaksi kertaa vuodessa

16.4.2015. Jyväskylän kaupunki. hakemuksessa mainitut. Maksetaan pankkitilille FI6252900220009516 OKOYFIHH. kaksi kertaa vuodessa Sivu 1 / 6 Päätös OKM/104/620/2015 16.4.2015 Jyväskylän kaupunki PL 193 40101 Jyväskylä Viite Hakemuksenne 15.1.2015 Asia Erityisavustuksen myöntäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt seuraavan

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Muutoksia EURA -järjestelmässä Rahoituspäätösten

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17%

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% YLEISTÄ Joensuun KAKE hankkeen budjetti 1 274 914 Pikku KAKE Palkkakustannukset Ostopalvelut Muut kustannukset Joensuun kaupungin rahoitus Kaupunki

Lisätiedot

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Muutoksenhakuohje Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 12.4.2017 Pykälä 35-46 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 13.4.2017 Muutoksenhakukiellot :t 35-36, 40-46 Valmistelua

Lisätiedot

Maksatushakemus. Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Käsittelevä viranomainen

Maksatushakemus. Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Käsittelevä viranomainen 1 (3) Maksatushakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Saapumispäivämäärä Käsittelijä Hankekoodi Tila Keskeneräinen Diaarinumero EURA 2014/3384/09

Lisätiedot

LINJAUKSET TUKIKELPOISISTA KUSTANNUKSISTA ESR-HANKKEISSA

LINJAUKSET TUKIKELPOISISTA KUSTANNUKSISTA ESR-HANKKEISSA Viite Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta (501/2011) Muistio 12.5.2011 Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) Tuen hakemiseksi RAHOITUSHAKEMUS UUSI HAKEMUS JATKOHAKEMUS ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) -RAHASTA: Ennakoitu rakennemuutos Lappeenranta - Imatra -kasvusopimus ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA

Lisätiedot

ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013

ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013 ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013 ESR-projektin toteutuksen ja rahoituksen maksamisen ehdot tiedoksi projektissa toimiville alihankkijoille ja yhteistyökumppaneille Projektin toteuttajan/rahoituksen

Lisätiedot

Keskeisimmät muutokset toimeenpanossa ohjelmakaudella ALKE-lainsäädäntö (HE 190/2013)

Keskeisimmät muutokset toimeenpanossa ohjelmakaudella ALKE-lainsäädäntö (HE 190/2013) Keskeisimmät muutokset toimeenpanossa ohjelmakaudella 2014-2020 ALKE-lainsäädäntö (HE 190/2013) Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista, ns. hallintolaki Laki alueiden kehittämisen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN OHJE ESR- JA EAKR RAHOITUKSEN HAKIJOILLE

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN OHJE ESR- JA EAKR RAHOITUKSEN HAKIJOILLE VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN OHJE ESR- JA EAKR RAHOITUKSEN HAKIJOILLE 1.2.2012 Hyvin toteutettu ja tavoitteiltaan kohderyhmää hyvin palveleva hanke saa aikaan monenlaista positiivista kehitystä. Hyvä

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa. Aila Jumppanen

Maksatus Lump sum -hankkeissa. Aila Jumppanen Maksatus Lump sum -hankkeissa Aila Jumppanen Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset ja seurantaraportit tehdään EURA:ssa hankepäätöksen mukaisessa aikataulussa. Maksatuskaudet 1-2 ja palautuspäivät on mainittu

Lisätiedot

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Ammatillisen koulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Ammatillisen koulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Co-Studio -projektin yhteistyösopimuksen hyväksyminen TRE:3149/02.04.01/2017 Lisätietoja päätöksestä Ammatillisen koulutuksen johtaja Helena Koskinen, puh. 0400

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta 1(6) RAHOITUSHAKEMUS Kansallinen maakunnan kehittämisraha Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Osaamiskeskusohjelma HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen

Lisätiedot

Hankehallinnointikoulutus

Hankehallinnointikoulutus Hankehallinnointikoulutus Kankaanpää 16.4.2010 Maija Saari EU-koordinaattori Yleiset edellytykset, VN asetus Menojen tulee olla: - hankkeen toteuttamisen kannalta tarpeellisia - määrältään kohtuullisia

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) UUSI HAKEMUS Tuen hakemiseksi JATKOHAKEMUS RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHASTA ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA KORJAUS/TÄYDENNYS EDELLISEEN HAKEMUKSEEN Viranomainen, jolle rahoitushakemus osoitetaan

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/1270/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11979 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta

siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta Asia Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta Kesälahtitalon ruokasalin kalusteet ovat huonokuntoiset ja osittain rikkinäisiä. Hankitaan uudet pöydät ja tuolit. Kiteen kaupunki on mukana Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.-1.9.2010 Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot Riitta Mensalo Neuvotteleva virkamies Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

vapaa-aikatoimen päällikkö

vapaa-aikatoimen päällikkö Asia Nuorisotyöntekijän valintapäätös Nuorisotyöntekijän tehtävä Kiteen kaupungin nuorisotoimeen on ollut haettavana sähköisesti Kuntarekry.fi -palvelussa osoitteessa www.kitee.fi/tyopaikat ja työvoimatoimiston

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014 Rautatienkatu 19 A 15110 Lahti ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Rautatienkatu

Lisätiedot

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla Maksatushakemus flat rate -hankkeissa Osaamisen ja sivistyksen asialla Flat rate: maksatusprosessi Tuensaaja tekee maksatushakemuksen toteutuneista projektisuunnitelman mukaisista välittömistä kustannuksista.

Lisätiedot

ESR-HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN - PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN

ESR-HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN - PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ESR-HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN - PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN Hakemuksen/suunnitelman kohdat 6-16 Koulutus Seinäjoella 9.1.2012 Tuija Nikkari kehittämisasiantuntija

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 7/2015 HKL-Raitioliikenne 20.03.2015 Yksikön johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 7/2015 HKL-Raitioliikenne 20.03.2015 Yksikön johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 14 pakettiautojen vuokraus HEL 2015-003371 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hankkia pakettiautojen vuokrauksen vuodelle 2015 Stara logistiikalta 42 000

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Yksinkertaistetut kustannusmallit Yksinkertaistetut kustannusmallit Jukka Kotro 25.5.2015 Savonlinna 27.5.2015 Mikkeli Sivu 1 28.5.2015 Hankkeiden kustannusmallit Tuen hakija valitsee ja perustelee hakuvaiheessa, minkä kustannusmallin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 9 Enterprise Mobility Management -järjestelmän, tuen ja konsultoinnin hankinta HEL 2016-012573 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata Ilona IT Oy:ltä

Lisätiedot

Inkeri Lilleberg. Simo Nurmi

Inkeri Lilleberg. Simo Nurmi 31.08.2017 Inkeri Lilleberg Simo Nurmi 31.08.2017 31.08.2017 Päätös 1 (3) 1618/781/2017 ÅF-Consult OY Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo Hakija Vireilletulo Päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta rahoitettujen kehittämishankkeiden toteuttajille

Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta rahoitettujen kehittämishankkeiden toteuttajille Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta rahoitettujen kehittämishankkeiden toteuttajille Kukka Kukkonen ja Pirjo Onkalo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Päivitetty 2.2.2017 Sivu 1 3.2.2017

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuskielto

MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuskielto MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuskielto Pöytäkirjan tehdyistä päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013

HANKINTASOPIMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Projektikoodi: S10008 VERSIO 10.12.2007 Projektin nimi: Työtä ja hyvinvointia kaikille HANKINTASOPIMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Sopimuksen päiväys

Lisätiedot

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09)

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09) (Muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua

Lisätiedot

Maksatuspäätöksen päiväys syötettävä Maksatuspäätöksen järjestysnumero 1/1. Tunniste Maksatushakemuksen järjestysnumero 1/1 Maksatuskausi

Maksatuspäätöksen päiväys syötettävä Maksatuspäätöksen järjestysnumero 1/1. Tunniste Maksatushakemuksen järjestysnumero 1/1 Maksatuskausi EAKR-maksatuspäätösmalli 28 3 2008 MAKSATUSPÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007 2013 [Tiedot tulevat järjestelmästä, pl. päiväys] Maksatuspäätöksen päiväys

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 845/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 845/715/2014 Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Bertel

Lisätiedot

,QÖ/ 1-1-0066/7 9)2. 65 6)

,QÖ/ 1-1-0066/7 9)2. 65 6) Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STADS REGISTRATORSKONTOR Saapunut/Inkommit Helsingin kaupunki PL 10 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Asiakirjan

Lisätiedot

Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen?

Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen? Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen? Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Toimialarehtori, Palvelu ja viestintä

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Toimialarehtori, Palvelu ja viestintä Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 11 Stadin ammattiopisto, media-alan tuntiopettajan virkasuhteinen tehtävä, työavain 25-361-17 HEL 2017-005814 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Toimialarehtori

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen. Sosiaali- ja terveyslautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :ssä tehtyihin päätöksiin voi hakea Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 18/2014 15.12.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 18/2014 15.12.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 18 Länsisataman laajennusalueen syvätiivistysurakka 2015 HEL 2014-014030 T 02 08 03 00 Päätös päätti tilata Länsisataman syvätiivistysurakan edullisimman tarjouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

https://valtionavustukset.oph.fi/paatos/avustushaku/68/hakemus/6cfb301a9d c5d...

https://valtionavustukset.oph.fi/paatos/avustushaku/68/hakemus/6cfb301a9d c5d... Sivu 1/5 PÄÄTÖS 6.3.2017 35/588/2016 Helsingin kaupunki, Opetusvirasto ASIA VALTIONAVUSTUSHAKEMUSTA KOSKEVA PÄÄTÖS Valtionavustukset kielten opiskelun varhentamiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen perusopetuksessa

Lisätiedot

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Päätös 1 (5) Sähköinfo Oy PL 55 02601 Espoo Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Asianosainen Vireilletulo Kouluttajaksi hyväksyminen tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma , hakeminen ja tukikelpoisuus

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma , hakeminen ja tukikelpoisuus Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014 2020, hakeminen ja tukikelpoisuus Pohjois-Pohjanmaan liitto 6.5.2014 Hallintoa kevennetään Yksinkertaistetut kustannusmallit laajempaan käyttöön

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot