Innovatiivisilla toimialaratkaisuilla kansainvälisille ohjelmistomarkkinoille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Innovatiivisilla toimialaratkaisuilla kansainvälisille ohjelmistomarkkinoille"

Transkriptio

1 Innovatiivisilla toimialaratkaisuilla kansainvälisille ohjelmistomarkkinoille Pasi Tyrväinen, Irmeli Lamberg, Jussi Nukari, Juhani Saukkonen, Veikko Seppänen, Juhani Warsta Teknologiakatsaus178/2005 QuickTime and a decomp ressor are needed to see thi s picture. QuickTime and a decomp ressor are needed to see thi s picture. QuickTime and a decomp ressor are needed to see thi s picture. QuickTime and a decomp ressor are needed to see thi s picture. QuickTime and a decomp ressor are needed to see thi s picture. QuickTime and a decomp ressor are needed to see thi s picture. QuickTime and a decomp ressor are needed to see thi s picture. QuickTime and a decomp ressor are needed to see thi s picture. QuickTime and a decomp ressor are needed to see thi s picture. QuickTime and a decomp ressor are needed to see thi s picture.

2 ii

3 iii Innovatiivisilla toimialaratkaisuilla kansainvälisille ohjelmistomarkkinoille Pasi Tyrväinen Irmeli Lamberg Jussi Nukari Juhani Saukkonen Veikko Seppänen Juhani Warsta Teknologiakatsaus 178/2005 Helsinki 2005

4 iv Kilpailukykyä teknologiasta Tekes tarjoaa rahoitusta ja asiantuntijapalveluja kansainvälisesti kilpailukykyisten tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen. Tekesillä on vuosittain käytettävissä avustuksina ja lainoina noin 400 miljoonaa euroa teknologian kehityshankkeisiin. Teknologiaohjelmien avulla maahamme luodaan uutta teknologiaosaamista yritysten, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteistyönä. Ohjelmien tavoitteena on nostaa teknologista kilpailukykyämme tulevaisuuden keskeisillä teollisuuden toimialoilla. Vuonna 2005 Tekesillä on käynnissä noin 25 teknologiaohjelmaa. Copyright Tekes Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä julkaisu sisältää tekijänoikeudella suojattua aineistoa, jonka tekijänoikeus kuuluu Tekesille tai kolmansille osapuolille. Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Julkaisun sisältö on tekijöiden näkemys, eikä edusta Tekesin virallista kantaa. Tekes ei vastaa mistään aineiston käytön mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Lainattaessa on lähde mainittava. ISSN X ISBN

5 v Esipuhe Ohjelmistoliiketoiminnan ja -markkinoiden kehitys on jatkunut ripeänä. Sitä vievät eteenpäin sekä uudet ohjelmistoalan ja tietojenkäsittelyn teknologiainnovaatiot että vahvojen asiakastoimialojen kysyntä. Kansainvälisesti rahoitustoimiala, tietoliikenne, eri teollisuuden alat, palvelu ja kauppa ovat olleet suuurimpia ohjelmistotuotteiden soveltajia, Suomessa myös esimerkiksi metsä, energia, automaatio, metalli ja rakennustoimialat. Ohjelmistoliiketoimintaa harjoittavien yritysten suurina asiakkaina toimialayritykset ovat myös ohjanneet ohjelmistoyritysten tuotekehityksen suuntaa. Vastaavasti näille toimialoille suunnatut ohjelmistoratkasut ovat tuoneet kilpailuetuja ensin toimialan nopeimmille omaksujille ja myöhemmin myös muiden toimialojen yrityksille. Esimerkkinä tästä ovat kokoonpanoteollisuudelle kehitettyjen tuotannonohjausjärjestelmien yleistyminen toimialariippumattomiksi toiminnanohjausjärjestelmiksi. Tieto- ja viestintäteknologian klusterin alueista ohjelmistotuotteiden maailmanmarkkinoiden kasvu on nopeinta. Samalla suomalainen ohjelmistotuoteliiketoiminta arvioidaan kasvupotentiaaliltaan tieto- ja viestintäteknologian klusterin kärkijoukkoon. Eri arvioiden mukaan suomalaisten yritysten nykyinen noin 1,2 miljardin euron ohjelmistotuoteliikevaihto voidaan moninkertaistaa lähivuosina. Tämä edellyttää toisaalta kehitystoimenpiteiden kohdentamista kasvaviin markkinasegmentteihin, toisaalta olemassa olevien vahvojen toimialojen ja ohjelmistoyritysten osaamisen hyödyntämistä, sekä valittujen kansainvälisen ohjelmistomarkkinan segmenttien ja liiketoiminnan osaamista. Näillä keinoilla voidaan luoda merkittäviä mahdollisuuksia suomalaisille ohjelmistoalan yrityksille ja samalla tuetaan suomessa vahvoja asiakastoimialoja ohjelmistointensiivisen tuote- ja palveluliiketoiminnan kehittämisessä. Tämä selvityksen tavoitteena on ollut arvioida toimialainnovaatioon perustuvien ohjelmistoyritysten kansainvälistymispotentiaalia kuudella toimialalla. Selvitystyön toteutti Tekesin toimeksiannosta Technopolis Ventures Oy Irmeli Lambergin johdolla. Työhön osallistuivat Jussi Nukari Jyväskylän Teknologiakeskus Oy:stä, professorit Juhani Saukkonen, Veikko Seppänen ja Juhani Warsta Oulun yliopistosta, professori Pasi Tyrväinen Jyväskylän yliopistosta, ja Riikka Torpo Technopolis Ventures Oy:stä. Selvitystyötä ohjasi johtoryhmä, johon kuuluivat Juha Kainulainen, Datium Oy:stä, Jouni Pöytsiä Metso Oyj:stä, Pekka Ruusunen Distocraft Oy:stä, Risto Räty Tekla Oy:stä, Juhani Strämberg TietoEnator Oyj:stä, professori Reijo Sulonen Teknillisestä korkeakoulusta, Tekesin edustajina Matti Sihto, Eero Silvennoinen (puheenjohtaja) ja Keijo Silventoinen, sekä sihteerinä Irmeli Lamberg. Tekes kiittää lämpimästi projektin johtoryhmää, raportin kirjoittajia ja kaikkia työhön osallistuneita henkilöitä. Tekes toivoo, että raportti rohkaisee toimialakohtaisiin ohjelmistotuotteisiin perustuvaa liiketoimintaa ja toimii virikkeenä ohjelmistoalan kehityksen analysoinnissa. Helsingissä syyskuussa 2005 Teknologian kehittämiskeskus Tekes

6 vi

7 vii Tiivistelmä Ohjelmistoliiketoimintaa kehittyy tietokoneohjelmistoja hyödyntävillä toimialoilla ohjelmistoinnovaatiosyklin kautta. Yritysten sisällä kehitettyjen, kilpailuetua tuovien ohjelmistoratkaisujen vakioituessa osa toimialayritysten ohjelmistoyksiköistä eriytyy ohjelmistotoimialan tuote- tai palveluyrityksiksi. Tuotepohjaisen ratkaisun menestyminen edellyttää, että toimialan palveluprosessit ovat riittävän vakioituneita ja toimialalla on käytettävissään sen tarpeita vastaavat standardirajapinnat laitteisto- ja ohjelmistoalustoihin. Tästä syystä ohjelmistoyritysten eriytyminen tapahtuu eri aikaan eri toimialoilla ja eri maissa. Jos tämä kehitys tapahtuu Suomessa täällä vahvojen toimialojen imussa ennen muita maita, suomalaiset ohjelmistoyritykset saavat etulyöntiaseman kansainvälisillä markkinoilla. (OKSA 2004) Edelläkävijyys ei välttämättä riitä kansainvälisillä ohjelmistomarkkinoilla menestymiseen. Yleensä 10-15% markkinaosuus katsotaan menestymisen perusedellytykseksi. Kun Suomen markkina on keskimäärin 0,5% maailman ICT-markkinoista (EITO 2004), täytyy menestyvän suomalaisen ohjelmistoyrityksen liikevaihdosta kertyä tyypillisesti yli 98% muista maista. Poikkeuksena tästä ovat ohjelmistoyritykset, joiden suomalaisten asiakasyritysten markkinaosuus on omalla toimialallaan tai segmentillään yli 15% maailmanmarkkinoista. Yleisimmin suurin markkina löytyy USA:sta, joka vastaa yksin lähes puolesta ohjelmistoostoista, ja jossa sijaitsevat lähes kaikki viidenkymmenen surimman ohjelmistoyrityksen pääkonttorit. Ohjelmistotuotemarkkinoiden runsaan 200 miljardin euron kansainvälisestä liikevaihdosta (EITO:n ennuste 2004) noin puolet on sovellusohjelmistoja, kolmannes järjestelmäinfrastruktuurin ohjelmistoja ja vajaa viidennes ohjelmistokehitystyökaluja. Sovellusohjelmista vajaa puolet oli toimialakohtaisia ja vajaa puolet ERP-järjestelmiä tai muita toimialariippumattomia sovelluksia ja vain alle kymmenesosa sovellusohjelmista myytiin kuluttajakäyttäjille. (OECD 2002) Vastaavasti kuluttajien osuus IT-palveluiden yli 400 miljardin euron liikevaihdosta on häviävän pieni suurten asiakastoimialojen vetäessä ohjelmistoalan kehitystä. Esimerkiksi rahoitustoimiala käyttää yli 400 miljardin ITbudjetistaan IT-palveluihin 160 ja ohjelmistotuotteisiin 20 miljardia euroa, mikä on yli kolminkertaisesti kuluttaja-asiakkaisiin verrattuna. Suomalaisen ohjelmistoklusterin liikevaihto on noin 4 miljardia euroa (OKSA 2004), josta n. 1,2 miljardia ohjelmistotuotteita ja 2 miljardia IT-toimialayritysten palvelutuotteita (EITO 2004) ja noin miljardi muiden toimialojen yritysten ohjelmistoliikevaihtoa (OKSA 2004). Näiden lisäksi muilla toimialoilla tehdään noin 2 miljardin arvosta sisäistä ohjelmistokehitystä muunmoassa sulautettuihin järjestelmiin ja palveluprosessien automatisointiin. Tämän INTO-selvityksen ja teknologiaohjelmavalmistelun tavoitteena on ollut etsiä keinoja kasvattaa suomalaisten ohjelmistoyritysten maailmanmarkkinaosuutta. Lähtökohdaksi on otettu toimialoja palvelevan eriytyneen ohjelmistoliiketoiminnan kasvupotentiaali ja toimialayrityksissä piilevän ohjelmistokehityksen tuotteistaminen. Raportissa käydään läpi ohjelmistotuoteliiketoiminnan kasvupotentiaali ja kasvun esteet, ohjelmistoliiketoiminnan yritysrakenteet ja toimialaympäristö, sekä arvioidaan toimialaerikoistuneen ohjelmistoliiketoiminnan mahdollisuuksia kuudella toimialalla. Valitut toimialat olivat kauppa, finanssi, metalli ja koneenrakennus, metsä, energia sekä kiinteistö, rakentaminen ja kunnossapito. Toimialakohtaiset analyysit toteutettiin viisivaiheisen kartoitusprosessin avulla joka toimialalla. Prosessin kuluessa selvitettiin toimialaerikoistuneen ohjelmistokehityksen toimijat ja osaamispohja Suomessa, nykyinen ja tuleva ohjelmistotarjonta, kohdemarkkinat ja

8 viii kilpailutilanne, toimialan ohjelmistomarkkinoiden kehitykseen vaikuttavat trendit, sekä ohjelmistoyritysten kehitystarpeet ja toiveet Tekesin toimenpiteiksi. Taustatietojen keräämisen ja analyysin jälkeen kunkin toimialan ohjelmistoliiketoimintaa tuntevat asiantuntijat kokoontuivat kahteen toimialakohtaiseen ryhmätyösessioon näkemysten kokoamista ja aiemmin tuotettujen tulosten kommentointia varten. Toimiala-analyysien lisäksi järjestettiin avoin seminaaripäivä, jossa esiteltiin saatuja tuloksia ja koottiin lisäinformaatiota. Toimialakohtaisten analyysien yhteenvedot ovat tämän raportin liitteinä. Tässä raportissa esitetään johtopäätökset tehdystä työstä ja toimenpide-ehdotukset. Tulosten perusteella selvitysryhmä esittää teknologiaohjelman käynnistämistä toimialaosaamisen perustuvan ohjelmistoliiketoiminnan kansainvälistymisen tukemiseksi. Esitetty teknologiaohjelma sisältäisi yrityskohtaisia hankkeita tukemaan ohjelmistojen tuotteistamista kansainvälisille markkinoille, kannustaisi yrityskonsortioita muodostamaan yhteisiä integroituja tuotekokonaisuuksia, sekä aktivoisi toimialainnovaatiosta nousevia hankkeita. Ohjelman tavoitteena on saada aikaan toimiala- ja teemakohtaisia ohjelmistoklustereita, joilla on yksittäisiä yrityksiä paremmat menestymisen edellytykset. Tätä tuetaan jäsentämällä ohjelman toiminta toimialakohtaisten ja eri toimialoja leikkaavien teemakohtaisten ryhmien kautta. Toimialojen kehityskaaren dynamiikka otetaan huomioon käynnistämällä toimenpiteitä vuosittain vaihtuvien kohdetoimialojen ja teemaryhmien sisällä toimialaanalyysien tulosten perusteella. Näiden rinnalla ohjelman on suunniteltu tarjoavan jatkuvaa tukea liiketoimintaosaamisen ja kansainvälistämisen alueilla, käynnistävän tavoitteitaan tukevia tutkimushankkeita ja tukevan klusteroitumishankkeita.

9 ix Summary ERP software and other horizontal application products represent roughly half of the annual M sales of software application products while the other half comprises software products specific to vertical industries, such as financials, telecom services, and metal industry. Typically these vertical products originate from in-house software solutions aiming at competitive advantage. The company-specific solutions will be standardized and productized for global vertical markets when sufficient hardware and software platforms are available. The timing of this evolution is somewhat specific to each vertical industry and each geographical market area. The underlying assumption of this report is that advanced vertically-oriented software companies serving leading industries in Finland and the spin-off companies originating from the leading target industry enterprises will have competitive advantage in serving their verticals globally based on functionality and faster time-to-market. The Finnish software cluster generates annual M turnover from software products, which is 0,5% of the global market. Annual turnover of the Finnish IT service industry is over M, most of which comes from services to the Finnish vertical industries. Engineering companies and other vertical industries generate IT service turn-over close to M not visible in the statistics adding up the total Finnish IT turn-over of about M and employees. In addition to this, close to employees are estimated to work on in-house software development assignments in industries and in the public sector. In most vertical markets the Finnish software companies can achieve only a 0,5% global market share from the Finnsh markets while typically 10-15% is required for success. This implies that typically 98% of the turn-over has to be generated from abroad, typically from the EU or the US, which is dominating most vertical market segments both as the location of headquarters and as the leading or the major market. This report summarizes the results of the INTO-analysis aiming at finding the means to expand the global business volume of the Finnish software cluster based on the potential of vertical software products and solutions. The contents includes sections for the growth potential and the factors preventing growth, context and structure of the software industry, and analysis of six vertical sofware industries. The verticals analyzed are trade, financials, metal and engineering, forest industry, energy, construction and facility services. The fivestep analysis process implemented for each vertical elaborated the actors and resources in Finland, current and future software offering, target markets and competition, trends impacting vertical software markets, as well as development needs and suggested actions for the public sector. These five-step analysis processes included two evaluation and brainstorming sessions with industry specialists. After these six parallel processes the results were presented and reviewed in a joint cross-industry conference. Results of each vertical software industry and the joint conference are summarised in this report and in the annexes. Conlcusions and proposals for further actions are presented in the end of this report. Based on all the information collected the INTO group proposes that Tekes should launch a new technology program to boost the global software business of Finnish enterprises based on the potential of vertical software solutions. General objectives of the proposed program include strengthening of vertical software clusters and ecosystems to better meet competition, competency development in software business and international operations, and research projects supporting these activities. The specific activities include support for R&D projects internationalizing their offering, for consortia combining their offerings to better respond market demand, and for innovative vertical solutions. The program management should revise the target each year and initiate activities on verticals and topics with most potential.

10 x

11 xi Sisällysluettelo Esipuhe... v Tiivistelmä... vii Summary...ix Sisällysluettelo...xi Kuvat... xii Taulukot... xiii 1 Johdanto Taustaa Ohjelmistotuoteliiketoiminnan arvoketjut Raportin tavoitteet ja rakenne Ohjelmistotuoteliiketoiminnan kasvupotentiaali ja kasvun esteet Suomi osana ohjelmistoalan globaaleja markkinoita Ohjelmistotuoteliiketoiminnassa suuri kasvupotentiaali Suomen ohjelmistotuoteteollisuuden nykyinen koko ja kasvuvauhti Kilpailu globaalista markkinaosuudesta - ei kansainvälistymisasteesta Toimialakehityksessä kohti avoimia ohjelmistoratkaisuja Ohjelmistoliiketoiminnan kasvupotentiaali ja toimintatavat Ohjelmistotuoteliiketoiminnan yhteisten kehittymisedellytysten tarkastelu Ohjelmistoyritykset ja globaali liiketoiminta Yhteistyö Alan kehittymiseen vaikuttavat rakennetekijät Kriittisiä alan yritysten kasvuun vaikuttavia tekijöitä Alan kasvun konkreettisia haasteita Nopeiden muutosten tuomat uudet kehityshaasteet Ohjelmistotuoteliiketoiminnan yritysrakenne sekä toimintaympäristö Ohjelmistotuoteklusterin nykytilanne Klusterin kehitystyövälineet Suomen ohjelmistoklusterin kehittämisympäristö ja -haasteet Klusterin sisäisen kiinteyttämisen toimenpiteet Klusterin ulkoisen kiinteyttämisen nykyiset toimenpiteet Klusteriparvi Toimialaerikoistuneen ohjelmistotuoteliiketoiminnan mahdollisuudet toimialoittain Ohjelmistokehityksen tilanne toimialoittain Suomessa Yhteenveto ohjelmistotuoteliiketoiminnan tilasta eri toimialoilla Toimialojen kehitysnäkymiä Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset Teknologian kehittäminen painopistealueilla Ehdotus teknologiaohjelmaksi Ohjelman rakenne Ohjelman johtamisjärjestelmä Ohjelman laajuus, kesto ja rahoitus Ohjelmistotuoteyritysten toimintaympäristöön ja tuki-infrastruktuuriin kohdistuvat toimenpiteet Ohjelmistotuoteklusterin kiinteyttämistoimenpiteet Ohjelmistotuoteyritysten kansainvälistymisen tukeminen Ohjelman yhteiset toimenpiteet Kansainvälinen verkottuminen Teknologiaohjelman lisäksi tarvittavat toimenpiteet...78 Liitteet...79 Liite 1 Selvitystyöryhmä ja työpajat...79 Liite 2 Toimialaprosessin prosessikuvaus...81 Liite 3 Toimiala 1 - Kauppa...93 Liite 4 Toimiala 2 - Finanssi...98 Liite 5 Toimiala 3 - Metalli ja koneenrakennus Liite 6 Toimiala 4 - Metsä Liite 7 Toimiala 5 - Energia Liite 8 Toimiala 6 - Kiinteistöt & rakentaminen & kunnossapito...131

12 Kuvat Kuva 1 1 Ohjelmistoliiketoiminnan eriytymisen vaiheet (Lähde: Oksa-selvitys)... 1 Kuva 1 2 Ohjelmistoliiketoiminnan arvoketjun keskeiset toiminnot (pyöristetyt suorakaiteet) ja tuotteet (neliöt) sekä toimialaluokittelun kohdentuminen niihin (Lähde: Oksa-selvitys)... 3 Kuva 2 1 ICT-sektorin vuosittaiset kasvuluvut OECD- ja ei-oecd-maissa välillä ((Lähde: OECD Information Technology Outlook, 2002)... 7 Kuva 2 2 Ohjelmistotuotemarkkinoiden jakautuminen sektoreihin ja osasektoreihin (miljardia dollaria) ja osuus maailman ohjelmistomarkkinoista vuonna 1999 (OECD, 2002)... 8 Kuva 2 3 Worldwide IT Spending (billion dollar) in Business by Vertical Market, , (Lähde: Gartner Dataquest (December 2003): Vertical Markets Gain Momentum in 2004 IT Spending)... 9 Kuva 2 4 Ohjelmistojen liikevaihdon kehittymisen skenaarioita...10 Kuva 2 5 Suomen ohjelmistotuoteliiketoiminnan liikevaihdon kehittyminen (Lähde: Ohjelmistoyrityskartoitus, 2004)...12 Kuva 2 6 Suomalaisten ohjelmistotuoteyritysten kansainvälinen liiketoiminta ja sen osuus kokonaisliikevaihdosta yrityksittäin (Lähde: Ohjelmistoyrityskartoitus 2003)...14 Kuva 2 7 Globaalin markkinaosuuden saavuttaminen valittujen maiden kotimarkkinoiden kärkiyrityksille (markkinaosuus kotimaassa 33,3%)...15 Kuva 2 8 Horisontaaali ja vertikaali ohjelmistotuoteliiketoiminta (Lähde: Cusumano 2004)...17 Kuva 2 9 Target Market of the Main Product by the Size of the Software Product Business. (Lähde: Ohjelmistoyrityskartoitus 2004)...18 Kuva 2 10 Frequencies of the Industry-Specific Markets of the Main Product (Lähde: Ohjelmistoyrityskartoitus 2004)...19 Kuva 2 11 Ohjelmistoyrityksen kasvupolku (Lähde: McHugh, 1999)...22 Kuva 2 12 Suomalaisperäisiä ohjelmistoliiketoiminnan yrityksiä (Lähde: Tietoviikko)...23 Kuva 3 1 Suomen ohjelmistoklusterin kehittämisympäristö ja haasteet...28 Kuva 3 2 Number of IPO Deals in the USA, (Lähde: Renaissance Capital s IPOhome.com)...29 Kuva 3 3 Venture Capital in Massachusetts, USA (Lähde: Global Sofware Seminar, March 2004)...30 Kuva 3 4 Suomalainen korkean teknologian yrityksen VC-rahoituksen arvoketju (Lähde: Juhani Saukkonen, Software Forum, 2005)...30 Kuva 3 5 Framework for Innovation (Source : Maasachusetts Innovation Index, 2004)...32 Kuva Deloitte Fast 500 Companies EMEA...33 Kuva 3 7 Markkinan maturiteetti määrää peliareenan (Lähde: Pasi Sorvisto, 2004)...35 Kuva 3 8 Typical management strain points from UK to global markets (Lähde McHugh 1999)...36 Kuva 3 9 Building Management Teams During Life-Cycle of Finnish Origin High-tech Companies...37 Kuva 3 10 Playing arena of Business Development (Lähde: Pasi Sorvisto, 2004)...38 Kuva 3 11 Ohjelmistotuoteklusteri (kytkentä toimialayrityksiin sekä toimialayrityksissä tehtävä ohjelmistotuotekehitys ja ohjelmistopalvelutoiminta on selkeyden vuoksi jätetty pois kuvasta)...39 Kuva 3 12 Klusterijoukko...40 Kuva 4 1 Kaupan alan ohjelmistokehityksen yleistilanne Suomessa Kuva 4 2 Toimiala kauppa sijoitettuna ohjelmistoliiketoiminnan eriytymisen vaiheisiin...44 Kuva 4 3 Finanssialan ohjelmistokehityksen yleistilanne Suomessa Kuva 4 4 Toimiala finanssi sijoitettuna ohjelmistoliiketoiminnan eriytymisen vaiheisiin...45 Kuva 4 5 Metalli- ja koneenrakennusalan ohjelmistokehityksen tilanne Kuva 4 6 Toimiala metalli ja koneenrakennus sijoitettuna ohjelmistoliiketoiminnan eriytymisen vaiheisiin...46 Kuva 4 7 Metsätoimialan ohjelmistokehityksen tilanne Suomessa Kuva 4 8 Toimiala metsä sijoitettuna ohjelmistoliiketoiminnan eriytymisen vaiheisiin...47 Kuva 4 9 Suomalaisten energia-alan ohjelmistojen tilanne Kuva 4 10 Toimiala energia sijoitettuna ohjelmistoliiketoiminnan eriytymisen vaiheisiin...48 Kuva 4 11 Rakennus- ja kiinteistöalan ohjelmistokehityksen yleistilanne Suomessa Kuva 4 12 Toimiala rakentaminen, kiinteistöt ja kunnossapito sijoitettuna ohjelmistoliiketoiminnan eriytymisen vaiheisiin...49 Kuva 5 1 INTO-teknologiaohjelman rakenne...68 Kuva 5 2 INTO-teknologiaohjelman toimenpiteet osa-alueittain...73 Kuva 5 3 INTO-teknologiaohjelman toimenpiderakenne...74 Kuva 5 4 Global Technology kasvuhankkeen osallistujille suunniteltuja tuotoksia...77 Kuva L3 1 Kaupan alan ohjelmistokehityksen yleistilanne Suomessa Kuva L4 1 Finanssialan ohjelmistokehityksen yleistilanne Suomessa xii

13 xiii Kuva L4-2 Gartnerin (2004) luokittelu finanssialan ohjelmistoille (kaksi vasenta saraketta) sekä maksujenkäsittelyohjelmistoille (oikeanpuoleinen sarake). Suomessa vahvoja alueita on korostettu aloitustyöpajan tulosten perusteella Kuva L5-1 Metalli- ja koneenrakennusalan ohjelmistokehityksen tilanne Kuva L5-2 Älykkäät koneet -teemoitusta Kuva L5-3 Metalli- ja koneklusterin ohjelmistoliiketoiminnan arvoverkko Kuva L5-4 Hanketeemat vs. toimijoiden roolit Kuva L6-1 Metsätoimialan ohjelmistokehityksen tilanne Suomessa Kuva L6-2 Metsäklusterin dynamiikkaa Kuva L6-3 Metsätoimialan ohjelmistoliiketoiminnan arvoverkko Kuva L7-1 Suomalaisten energia-alan ohjelmistojen tilanne Kuva L7-2 Energia-alan arvoketjut (McKinsey 1999) Kuva L8-1 Rakennus- ja kiinteistöalan ohjelmistokehityksen yleistilanne Suomessa Kuva L8-2 Civil Software Market Share, 2002 (Lähde: Gartner, 2003) Kuva L8-3 Tilahallintaohjelmistojen markkinat vuonna 2002 (Lähde: Gartner, 2003) Kuva L8-4 Rakennus- ja kiinteistöalan ohjelmistoliiketoiminnan arvoverkko (Lähde: Messerschmitt and Szyperski 2003) Taulukot Taulukko 1 1 Tuotteet, jotka asiakas ostaa, kun tuotteen osana on ohjelmistotuote (tuotekopio + lisenssi) (Lähde: Oksa-selvitys)... 4 Taulukko 2 1 Suomen osuus maailman ICT-kulutuksesta (Lähde: European Information Technology Observatory, 2004)... 6 Taulukko 2 2 Worldwide IT Spending in Business by Vertical Market, , (Lähde: Gartner Dataquest (December 2003): Vertical Markets Gain Momentum in 2004 IT Spending)...10 Taulukko Deloitte Fast 500, North-America, 25 fastest growing companies of all catergories...34 Taulukko 3 2 Ohjelmistotuoteliiketoiminnan kohdemarkkinat...41 Taulukko 3 3 Ohjelmistotuoteliiketoiminnan toimialaluokitus...42 Taulukko 4 1 Ohjelmistokehityksen tilanne toimialoittain Suomessa Taulukko 4 2 Tiivistelmä 1 valmisteluseminaarin toimialakohtaisista ryhmätöistä...53 Taulukko 4 3 Tiivistelmä 2 valmisteluseminaarin toimialakohtaisista ryhmätöistä...54 Taulukko 4 4 Tiivistelmä 3 valmisteluseminaarin toimialakohtaisista ryhmätöistä...55 Taulukko 5 1 INTO-teknologiaohjelman budjettiehdotus...75 Taulukko L3 1 Kaupan alan ohjelmistokehitystä tekevien yritysten näkökulmasta tarpeet ja toivotut toimenpiteet näyttävät tälle...96 Taulukko L5-1 Maailman viisi suurinta mekaanisen alan ohjelmistoyritystä, (Lähde: Gartner) Taulukko L5-2 Euroopan suurimmat mekaanisen alan ohjelmistoyritykset, (Lähde: Gartner) Taulukko L8-1 AEC markkinat alueittain (Lähde: Gartner, 2003) Taulukko L8-2 AEC -sovellusten markkinat ja kysyntäennuste (Lähde: Gartner, 2003)...135

14 xiv

15 1 1 Johdanto 1.1 Taustaa Ohjelmistoliiketoimintaa kehittyy tietokoneohjelmistoja hyödyntävillä toimialoilla ohjelmistoinnovaatiosyklin kautta niin, että ensi vaiheessa suljetut ja laitteisiin sulautetut ohjelmistoratkaisut eriytyvät ja tuotteistuvat sekä laiterajapintojen standardoitumisen että ohjelmistojen käyttötarpeiden vakioitumisen kautta, kuva 1-1 (Oksa 1 -selvitys). Kuva 1 1 Ohjelmistoliiketoiminnan eriytymisen vaiheet (Lähde: Oksa-selvitys) Lopulta voidaan päätyä tilanteeseen, jossa ohjelmistot on yhtäältä pitkälle tuotteistettu, mutta toisaalta ne ovat muuttuneet käyttökohteessaan palvelun välikappaleiksi tuotteista on siis tullut palvelujen mahdollistajia. Tuotteistuksen kannalta kriittisessä vaiheessa käydään usein kilpailua ns. hallitsevasta tuotekonseptista, joka sisältää sekä laitealustat ja -rajapinnat että ohjelmistosovelluksen perustoiminnallisuuden avainmarkkinoilla. Toisaalta laajan tietoteknisen järjestelmän eri osissa hyödynnetyt ohjelmistot voivat olla innovaatiosyklin mielessä eri kehitysvaiheessa eli jotkut ratkaisut on sulautettu laitteisiin, toiset ovat erillisiä ohjelmistotuotteita ja kolmannet ovat jo sulautuneet palveluihin. Toisin sanoen ohjelmistoinnovaatiosykli ei etene koko järjestelmässä välttämättä samassa tahdissa. Ohjelmistoinnovaatio ei myöskään ole lineaarinen prosessi, esimerkiksi sulautetusta 1 Tyrväinen, Warsta, Seppänen (2004) Toimialakehitys ohjelmistoteollisuuden vauhdittajana (http://www.tekes.fi/julkaisut/toimialakehitys_ohjelmistoteollisuuden.pdf)

16 2 ohjelmistosta voi tulla suoraan sulautettu palvelu tai ohjelmistotuote voi palautua epäjatkuvan laiteteknisen innovaation kautta uudestaan sulautetuksi räätälöidyksi ohjelmistoksi. INTOtoimialojen ohjelmistotuoteliiketoimintapotentiaalin tarkastelussa nämä seikat on syytä ottaa huomioon - erityisesti edellinen, koska kaikkien selvityksen kohteena olleiden toimialojen hyödyntämät tietotekniset ratkaisut muodostavat järjestelmäkokonaisuuksia. Jälkimmäistä edustavat mm. mobiili- ja tunnistusteknologiat, jotka saattavat muuttaa vakiintuneen järjestelmäratkaisun osaa tai perusarkkitehtuuriakin. Innovaatiosykliin liittyvä oleellinen tekijä ohjelmistoliiketoiminnan kehittymisessä on, miten ohjelmiston loppukäyttäjä hahmottaa ohjelmiston arvon ja miten arvo käytännössä muodostuu, tavallisimmin useiden eri toimijoiden verkossa. Ohjelmistoliiketoiminnan arvon muodostumisperiaatteen kaksi avaintekijää ovat (Messerschmitt ja Szyperski ( ): arvon tuottoa tapahtuu kolmessa roolissa, joihin tai joiden yhdistelmään ohjelmistoliiketoiminnan harjoittaja voi erikoistua ohjelmistokehitys, integrointi ja ohjelmiston hyödyntäjän eli loppukäyttäjän palvelu; ja ohjelmistosovellusten ja -infrastruktuurien arvontuotot pyrkivät eriytymään eli tietyt toimijat tarjoavat sovelluksia, toiset tarjoavat sovellusten tarvitsemia infrastruktuuriratkaisuja. Tällä perusteella saadaan kuusi periaatteellista ohjelmistoliiketoimintaroolia toteuttamaan kuvan 1-1 mukaisia ohjelmistoliiketoiminnan arkkityyppejä: sovelluskehittäjät alusta- eli infrastruktuurikehittäjät sovellusintegroijat alustaintegroijat infrastruktuurioperaattorit sovelluspalveluoperaattorit. Käytännössä yksi toimija voi luonnollisesti hoitaa jopa kaikkia rooleja, monesti peräkkäisten vaiheiden sovellus- tai infrastruktuurirooleja ja melko usein myös saman vaiheen sovellus- ja infrastruktuurirooleja. Seuraavassa tarkastellaan lyhyesti ohjelmistoliiketoiminnan kasvupotentiaalia ja toimintatapoja, kehittymisedellytyksiä, kansainvälistä liiketoimintaa ja yhteistyötä edellä mainituista ja niistä johdetuista muista lähtökohdista. 1.2 Ohjelmistotuoteliiketoiminnan arvoketjut Ohjelmistoalan katsotaan muodostuvan sellaisesta liiketoiminnasta, joka sisältää ohjelmistokehitystä. Tämä voi tapahtua varsinaisen ohjelmistotoimialan yrityksissä tai muiden toimialojen yrityksissä. Ohjelmistoklusterin ytimen muodostavat päätoimialanaan ohjelmistoalan ilmoittavista yrityksistä ohjelmistotuotteisiin luokitellut yritykset (Suomessa TOL luokan Ohjelmistotuotteita kehittävät yritykset, kansainvälisesti luokka 72.2) sekä muiden toimialojen alle luokiteltujen yritysten ohjelmistotuotteita valmistavat liiketoimintayksiköt. Ohjelmistoalaan katsotaan kuuluvan osa ohjelmistotoimialan yrityksien liiketoiminnasta (henkilöstöstä ja liikevaihdosta) seuraavasti: ohjelmistojen suunnittelupalvelua tarjoavat yritykset (luokista TOL ja 72202) valtaosin; laitteistokonsultoinnin toimialan 2 Messerschmitt, D.G. & Szyperski, C. (2003) Software Ecosystem

17 3 yrityksissä tehtävä ohjelmistokehitysosuus (721) ja tietojenkäsittelypalvelua harjoittavien yritysten ohjelmistokehitysosuus (723); samoin kuin muiden toimialojen yrityksistä sulautettujen ohjelmistojen kehitystyö, ohjelmistokonsultointi, sisäisten järjestelmien kehitystyön ohjelmistokehitysosuus ja itse kehitetyillä ohjelmistoilla tarjottavat palvelut. Ohjelmistotuotteita valmistavista yrityksistä tarkastelun piiriin on otettu sekä ohjelmistotuotekehitys että tuotteistaminen, samoin kuin ohjelmistoalan erityisosaamista vaativiksi katsottavat osat tuotemarkkinointia, myyntiä ja jakelua. Oksa-raportista lainattu kuva 1-2 havainnollistaa em. ohjelmistoliiketoiminnan rajausta. Kuva 1 2 Ohjelmistoliiketoiminnan arvoketjun keskeiset toiminnot (pyöristetyt suorakaiteet) ja tuotteet (neliöt) sekä toimialaluokittelun kohdentuminen niihin (Lähde: Oksa-selvitys) Ohjelmistotuote sisältää tuotekopion ja sen käyttöön oikeuttavan lisenssin. Tämän lisäksi se on yleensä erikseen asennettavissa ja päivitettävissä. Ohjelmistotuote myydään usein itsenäisenä ohjelmistotuotteena ilman laitteistoa, mutta se voidaan myydä myös osana laitteistoa tai palvelua. Taulukko 1-1 havainnollistaa ohjelmistotuotteen olomuotoja.

Ohjelmistotuotteet SPIN 2000-2003 -teknologiaohjelma

Ohjelmistotuotteet SPIN 2000-2003 -teknologiaohjelma Ohjelmistotuotteet SPIN 2000-2003 -teknologiaohjelma Teknologiaohjelmaraportti 15/2003 Loppuraportti Ohjelmistotuotteet SPIN 2000 2003 -teknologiaohjelma Ohjelmistotuotteilla kansainväliseen menestykseen

Lisätiedot

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Selvitys liike-elämän asiantuntijapalvelujen kansainvälistymisestä ja sen merkityksestä yritysten kasvulle Tekesin katsaus 265/2009 Palvelujen kansainvälistymisen

Lisätiedot

Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja

Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja VTT TIEDOTTEITA 2508 Pentti Vähä, Jari Kettunen, Tapani Ryynänen, Minna Halonen, Jouko Myllyoja, Maria Antikainen & Jari Kaikkonen Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja Palveluliiketoiminnan toimialakohtaiset

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia suomalaisista yrityksistä

Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia suomalaisista yrityksistä Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia suomalaisista yrityksistä Jouni Kauremaa, Jaana Auramo Teknologiakatsaus 154/2004 Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden

Lisätiedot

M a r j a T o i v o n e n. Osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen tulevaisuudennäkymät 83/01

M a r j a T o i v o n e n. Osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen tulevaisuudennäkymät 83/01 M a r j a T o i v o n e n Osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen tulevaisuudennäkymät 83/01 ESR-julkaisut -sarja Päätoimittaja - Editor-in-Chief Riitta Kangasharju Toimitussihteeri - Editor Kimmo

Lisätiedot

Kasvuparadigman muutos

Kasvuparadigman muutos Kasvuparadigman muutos Innovaatiotoiminnan uudet trendit Eija Ahola ja Anna-Maija Rautiainen (toim.) Tekesin katsaus 250/2009 Kasvuparadigman muutos Innovaatiotoiminnan uudet trendit Eija Ahola ja Anna-Maija

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

Applikaatio- talouden tilanne ja kehitys Suomessa

Applikaatio- talouden tilanne ja kehitys Suomessa Applikaatiotalouden tilanne ja kehitys Suomessa Julkaisuja 7/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa

Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa Kirsti Sorama ja Matleena Saarakkala Tekesin katsaus 245/2009 Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa Kirsti Sorama Matleena Saarakkala Marko Järvenpää Marko Kohtamäki

Lisätiedot

Ohjelmistoteollisuus kansantaloutemme kulmakiveksi

Ohjelmistoteollisuus kansantaloutemme kulmakiveksi Ohjelmistoteollisuus kansantaloutemme kulmakiveksi Ohjelmistoteollisuus on merkittävää teollisuutta Yhdysvalloissa ohjelmistoteollisuus on kasvanut jo kolmanneksi suurimmaksi teollisuuden tuotannonalaksi

Lisätiedot

TEM raportteja 25/2014

TEM raportteja 25/2014 TEM raportteja 25/2014 Kuva median murroksesta - Mitä käy kasvulle ja työpaikoille? Timo Argillander - Virpi Martikainen - Jari Muikku Elinkeino- ja innovaatio-osasto 20.10.2014 Käyntiosoite Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot

Elektronisesta kaupasta eliiketoimintaan

Elektronisesta kaupasta eliiketoimintaan Elektronisesta kaupasta eliiketoimintaan Toimittaneet Pirjo Järvelä ja Markku Tinnilä Digitaalisen median raportti 1/00 Elektronisesta kaupasta eliiketoimintaan LTT-Tutkimus Oy Elektronisen kaupan instituutti

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2450. Anna Viljakainen, Asta Bäck & Ulf Lindqvist

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2450. Anna Viljakainen, Asta Bäck & Ulf Lindqvist ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2450 Anna Viljakainen, Asta Bäck & Ulf Lindqvist Media ja mainonta vuoteen 2013 VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2450 Media ja mainonta vuoteen 2013 Anna Viljakainen, Asta Bäck

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Arviointiraportti Mari Hjelt Ylva Gilbert Alina Pathan Teknologiaohjelmaraportti 7/2005 Helsinki 2005 Kilpailukykyä teknologiasta

Lisätiedot

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.)

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 12 Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 Helsinki 2009 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut 2010 Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja 1 Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut Tavoitteena menestyvä

Lisätiedot

MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland

MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland Veli-Matti Koivula Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu- Ravitsemis- ja Talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU 18.11.2005

Lisätiedot

TULI-ohjelman väliarviointi

TULI-ohjelman väliarviointi TULI-ohjelman väliarviointi Jari Kuusisto, Soile Kotala, Riikka Kulmala, Anmari Viljamaa ja Sirpa Vinni Teknologiaohjelmaraportti 8/2004 Väliarviointiraportti TULI-ohjelman väliarviointi Väliarviointiraportti

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos

Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos: I Keskusteluaiheita Discussion Papers 19.8.2011 No 1255 Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos Paavo Suni * Pekka Ylä-Anttila ** * ETLA

Lisätiedot

Ympäristöalan miniklustereiden rakentaminen ja kehittäminen

Ympäristöalan miniklustereiden rakentaminen ja kehittäminen ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2233 Raimo Hyötyläinen, Tapani Ryynänen & Markku Mikkola Ympäristöalan miniklustereiden rakentaminen ja kehittäminen InnoEnvi-hanke VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2233 Ympäristöalan

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakennusalan tuotemallien ja yhteensopivuuden tulevaisuus

Kiinteistö- ja rakennusalan tuotemallien ja yhteensopivuuden tulevaisuus ESPOO 2002 VTT TIEDOTTEITA 2161 Tapio Koivu Kiinteistö- ja rakennusalan tuotemallien ja yhteensopivuuden tulevaisuus Vaihtoehtoisia skenaarioita ja teknologiapolkuja VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2161

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu TIIVISTELMÄ 3 ABSTRACT

Lisätiedot

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen Selvitysmiehen raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 29/2010 vesa puttonen Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän

Lisätiedot

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille University of Oulu Department of Information Processing Science Master s Thesis Kati Haverinen 11.11.2011 2 Tiivistelmä Tarve uusille datakeskuksille on koko

Lisätiedot

Teknologiahautomot kasvun tukena Ulla Hytti, Katja Mäki

Teknologiahautomot kasvun tukena Ulla Hytti, Katja Mäki Teknologiahautomot kasvun tukena Ulla Hytti, Katja Mäki Sitran raportteja 77 Teknologiahautomot kasvun tukena Yrke-hankkeen loppuarviointi Sitran raportteja 77 Teknologiahautomot kasvun tukena Yrke-hankkeen

Lisätiedot

Working Paper Nokia Suomen innovaatiojärjestelmässä. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No.

Working Paper Nokia Suomen innovaatiojärjestelmässä. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Ali-Yrkkö,

Lisätiedot