Helsinki 2007 ISBN (painettu) ISBN (pdf)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsinki 2007 ISBN 978-952-213-209-3 (painettu) ISBN 978-952-213-290-1 (pdf)"

Transkriptio

1 Sinikka Mikola (toim.) Kuntien ohjelmajohtaminen Näkemyksiä ja arvioita Helsinki 2007 ISBN (painettu) ISBN (pdf)

2 Sinikka Mikola (toim.) KANSIKUVA Comma Image PIIRROSKUVAT Visualisointiprosessin kuvat Tiina Rekula VALOKUVAT Sinikka Mikola ISBN (pdf) ISBN (painettu) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2007 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL Helsinki Puh. (09) 7711 Faksi (09)

3 PROLOGI Ihmiset joutuvat tulevaisuudessa ratkomaan avoimesti määriteltyjä ongelmia, joiden ratkaisuun ei ole olemassa oikeaa vastausta. Kaikilta yhteiskunnan jäseniltä vaaditaan entistä monimutkaisempien ongelmien ratkaisun taitoa ja syvällisempää asiantuntijuutta. Pikku hiljaa yhä suurempi osa ammateista on keskittymässä tietotyöhön, jonka kohteena on tiedon arvon lisääminen. Tiedon luomisessa, kehittämisessä ja laajentamisessa onnistuminen määrää yhteiskunnan menestyksen. Organisaatioiden tietämyksen hallinnasta on muodostumassa niiden tärkein kilpailukykyyn vaikuttava tekijä. Korkeatasoiset henkiset saavutukset eivät siis perustu vain yksilölliseen asiantuntijuuteen, vaan älyllisten voimavarojen jakamiseen. Korkeatasoista osaamista ei voida kuvata ainoastaan yksilön tietoina tai taitoina, vaan asiantuntijoiden muodostamien tiimien ja verkostojen jaettuna osaamisena. Yksilön tehtävänä on tällöin sekä oman osaamisen hallitseminen että toisen osaamisen täydentäminen ja toisen osaamisen hyödyntäminen. Tällainen jaetun osaamisen malli on yhä yleisempi tapa toimia ja ratkaista ongelmia työelämässä. (Lonka & Hakkarainen 2000). 3

4 4

5 SISÄLTÖ ESIPUHE 7 TIIVISTELMÄ 9 RESUMÉ 11 ABSTRACT 13 1 JOHDANTO 15 OSA I MITÄ OHJELMAT OVAT 21 2 OHJELMAN SYVIN OLEMUS JA KÄYTÄNTÖ 22 Kuntien ja seutuyhteistyön ohjelmia 23 Muutoksen johtaminen ohjelmatyössä 25 Paavo Viirkorpi Lähikuvassa neljä Ohjas-ohjelmaa 37 Juha Kesänen OSA II OHJELMAT JA STRATEGINEN JOHTAMINEN 51 3 OHJELMAT KUNNAN JA SEUDUN STRATEGISESSA JOHTAMISESSA 52 Ohjelmat kuntien strategiatyössä 55 Torsti Kirvelä Ohjelmien johtaminen seudullisessa yhteistyössä 61 Harri Kivelä Ohjelmajohtamisen suhde tasapainotetun mittariston (BSC) malliin kunnan johtamisessa 67 Ismo Lumijärvi Strategiayhteys Terve Kuopio -ohjelmassa 74 4 OHJELMIEN ARVIOINTI 75 Ohjelmien arviointi kunnan johtamisessa 77 Salme Sundquist Sisäisen tarkastuksen rooli ohjelmien laadun varmistamisessa 83 Kai Roslakka Kokemuksia arvioinnista Ohjas-esimerkkiohjelmissa 86 5

6 5 SALKUSSA PROJEKTIJOUKKO TIIVISTYY 87 Sinikka Mikola Ohjas-kumppaneiden kokemuksia ohjelmien projektijoukon hallinnasta 102 OSA III OHJELMAN JOHTAMISEN MAHDOLLISTAVIA TOIMINTATAPOJA JA RAKENTEITA KUMPPANUUS JA LUOTTAMUS NÄKYMÄTÖNTÄ VOIMAA 106 Verkostosta kumppanuuteen ohjelman johtamisessa 107 Luottamus kuntien kehittämiseen tähtäävän verkostoyhteistyön menestystekijänä 114 Kirsimarja Blomqvist Kokemuksia luottamuksen rakentumisesta Ohjas-ohjelmissa HENKILÖSTÖJOHTAMINEN JA OHJELMAJOHTAMINEN 121 Henkilöstöjohtaminen ja ohjelmajohtaminen 122 Terttu Pakarinen Kokemuksia Ohjas-kumppaneiden esimerkkiohjelmissa ORGANISOINTI JA PROSESSIT 139 Ohjelmajohtamisen organisointi 140 Juha Kesänen Erään ohjelman elinkaari 153 Juha Kesänen Kokemuksia Ohjas-esimerkkiohjelmien toimintatavoista 167 OSA IV YHTEISEN TIEDON MUODOSTUS OHJELMISSA TIETOA, VIESTINTÄÄ, OPPIMISTA JA INNOVAATIOITA 170 Kommunikaatio- ja vuorovaikutus-apparaatti sekä kollektiivinen oppiminen 171 Hannu Kurki Projektit oppimisen välineinä ohjelmissa 175 Heikki Lonka Innovatiivisuus ohjelmissa ja luovuuden johtaminen 180 Vesa Harmaakorpi Ohjelmat ja viestintä 188 Juha Kesänen Kokemuksia ja esimerkkejä Ohjas-ohjelmista 195 LIITE 1. Ohjelmajohtamiseen liittyviä käsitteitä 198 LIITE 2. Kiitos Ohjas-työskentelyyn osallistuneille kumppaneille 202 6

7 ESIPUHE Kuntaliiton Ohjas-projektissa Ohjelmajohtamisen kehittäminen kuntien pro jektitoimintaan luotiin kuntien ohjelmajohtamisen malli yhteistyössä Helsingin ja Kuopion kaupunkien ja Kouvolan seudun kuntayhtymän ja Keski-Uudenmaan kuntien Kuuma-kumppanuuden kanssa. Kumppaneiden lisäksi projektia rahoitti Työelämän kehittämisohjelma , Tykes. Projekti alkoi syksyllä 2004 ja päättyi vuoden 2007 keväällä. Mallia kuvataan Kuntaliiton julkaisussa Ohjakset käsissä opas kuntien ohjelmien johtamiseen. Huolimatta oppaan laajuudesta eri aiheita on käsitelty siinä melko lyhyesti. Tässä julkaisussa syvennetään kuntien ohjelmajohtamisen keskeisiä näkökulmia eri asiantuntija-artikkeleiden avulla. Artikkelit liittyvät kiinteästi Ohjas-projektissa tuotettuun yhteiseen näkemykseen ohjelmajohtamisen eri puolista. Lisäksi esitetään joitakin Ohjas-kumppaneiden esimerkkiohjelmien käytäntöjä. Artikkelit käsittelevät ohjelmajohtamisen keskeisiä näkökulmia; itse ohjelmakäsitettä, ohjelmien strategiayhteyttä sekä ohjelman toteutuksen mahdollistavia rakenteita ja toimintatapoja; kumppanuutta ja yhteistyötä sekä organisointia. Keskeistä ohjelmien onnistumisen kannalta on yhteisen tiedon muodostaminen ja uusien näkemysten luominen. Näitä tarkastellaan ohjel mien viestintää, oppimista ja innovatiivisuutta käsittelevässä osiossa. Poikkihallinnollisten, useiden eri toimijoiden strategisten tavoitteiden toteuttamisessa tarvitaan yhteistä viitekehystä. Ohjelmaa voidaan käyttää kehittämistoiminnan strategisen ohjauksen ja myös strategian uudistamisen välineenä. Samalla varmistetaan ja luodaan siltaa strategian ja kehittämisprojektien välille. Ohjelmaperusteinen toiminta tulee lisääntymään kuntakentällä ja eri toimijoiden yhteisten strategioiden konkretisoimisessa. Jatkossa tarvitaan yhä enemmän välineitä tämän hallitsemiseksi. Soveltamalla ohjelmajohtamisen periaatteita ja yhdenmukaistamalla ohjelmien johtamista oman kunnan ja seudun toimintaympäristössä on mahdollista lisätä ohjelmien laatua, tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Toivomme, että tämä julkaisu yhdessä ohjelmajohtamisen oppaan kanssa antaa tukea kuntien ja seutujen kehittämistoiminnan uusien johtamiskäytäntöjen toteuttamisessa ja kehittämisessä. Lämmin kiitos kaikille kirjoittajille ja työhön osallistuneille tästä monipuolisesta työstä. Kaija Majoinen kehitysjohtaja, HTT Suomen Kuntaliitto 7

8 8

9 TIIVISTELMÄ Kuntien kehittämishaasteisiin vastaamisessa tarvitaan yhä enemmän poikkihallinnollista ja kuntien keskinäistä sekä eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Muutokset ja yhteistyö edellyttävät uudenlaisia toimintatapoja ja osaamista. Kehittäminen on usein organisoitu projekteiksi ja niitä laajemmiksi ohjelmiksi. Kuntien ohjelmissa kehitetään rakenteita, palveluja, elinkeinoja ja työllisyyttä sekä kunnan ja seudun vetovoimaisuutta. Kuntaliiton projektissa Ohjas-ohjelmajohtamisen kehittäminen kuntien projektitoimintaan kehitettiin kuntien ohjelmajohtamisen malli yhteistyössä Helsingin ja Kuopion kaupunkien sekä Kouvolan seudun kuntayhtymän ja Keski-Uudenmaan kuntien Kuuma-kumppanuuden kanssa. Kumppaneiden lisäksi projektia rahoitti Työelämän kehittämisohjelma , Tykes. Projekti alkoi syksyllä 2004 ja päättyi vuoden 2007 keväällä. Tässä ohjelmajohtamisen Ohjas-malliksi kutsutussa mallissa tarkastellaan ohjelmien strategista ohjausta ja strategiayhteyttä. Yksittäisen ohjelman johtamista selkeytetään kolmen vaiheen avulla. Ohjelmien johtamista koskevat päätulokset on tiivistetty ohjaksiksi kutsuttuihin periaatteisiin. Ohjakset selkeyttävät ja helpottavat ohjelmiin liittyvää päätöksentekoa ja käytännön johtamista. Mallia kuvataan Kuntaliiton julkaisussa Ohjakset käsissä opas kuntien ohjelmien johtamiseen (Mikola, Kesänen 2007). Ohjelmajohtamisella voidaan lisätä kehittämisprojektien vaikuttavuutta tehostamalla projektitoiminnan ohjausta ja tulosten hyödyntämistä. Suunnitelmallisella henkilöstöresurssien käytöllä voidaan edistää organisaation kyvykkyyksien syntymistä ja luoda uutta osaamista. Ohjelmajohtamisen eri näkökulmia syvennetään tämän julkaisun asiantuntijoiden artikkeleissa. Artikkelit liittyvät kiinteästi Ohjas-projektissa tuotettuun yhteiseen näkemykseen ohjelmajohtamisen eri puolista. Ohjelmajohtamisen käytäntöjä avataan Ohjas-projektin kumppaneiden esimerkkiohjelmien avulla. Ohjas-projektissa ohjelma määriteltiin strategiseksi ohjauskeinoksi ja strategian uudistamisen välineeksi. Se on tapa koordinoida useiden eri toimijoiden visioita ja tavoitteita, resursseja ja osaamista yhteiseksi toteutukseksi yhteisesti valitulla aihealueella uusien ratkaisujen ja mahdollisuuksien löytämiseksi. Toteutuksen tarkoituksena on saada aikaan konkreettisia tuloksia, joita käytetään muutoksen toteuttamisessa. Tulokset ja niistä saatavat hyödyt eivät olisi mah- 9

10 dollisia ilman yhteistyötä. Tämän julkaisun alussa syvennetään ohjelma-käsitettä muutoksen johtamisen välineenä. Käytännön esimerkkeinä kuvataan Ohjas-projektin kumppaneiden esimerkkiohjelmia, jotka kaikki ovat strategisia ohjelmia. Seuraavaksi tarkastellaan ohjelmien strategiayhteyttä ja arvioidaan ohjelmajohtamisen mallia seudun strategisessa johtamisessa. Ohjelmien ja strategian yhteyttä konkretisoidaan tasapainotetun mittariston mallin (BSC) avulla. Ohjelmien arviointia selvennetään osana kunnanvaltuuston päätöksentekoa ja arvioinnin hyödyntämistä. Sisäisen tarkastuksen roolia ohjelmajohtamisessa kuvataan yksittäisen ohjelman ja koko kunnan johtamisen kannalta. Ohjelman projektien strategisen ohjauksen välineenä tarkastellaan projektisalkkumenettelyä. Julkaisun kolmannessa osassa syvennetään ohjelman toiminnan mahdollistavia toimintatapoja ja rakenteita. Aluksi selvennetään verkostojen ja kumppanuuksien johtamista ohjelmatyössä. Tämän jälkeen kuvataan toimivan kumppanuuden edellytystä luottamusta ja sen tietoista rakentamista. Ohjelmajohtamisen keskeistä menestystekijää, henkilöstöjohtamista esitellään resurssien suunnittelun, ohjelmista oppimisen ja tulosten hyödyntämisen sekä henkilöstön osallistumisen kannalta. Lisäksi tuodaan esiin Ohjas-projektissa syntyneitä näkemyksiä ja käytäntöjä ohjelmien organisoinnista ja päätöksenteon prosesseista. Viimeisessä osassa käsitellään yhteistä tiedon muodostusta, oppimista ja viestintää ohjelmissa ja projekteissa. Nämä ovat keskeisiä ohjelmien onnistumiseksi. Tässä osiossa valotetaan myös innovatiivisuutta ohjelmatyössä. 10

11 RESUMÉ Sinikka Mikola (red.): Kuntien ohjelmajohtaminen näkemyksiä ja ar vioita (Programledning i kommunerna synpunkter och bedömningar). Finlands Kommunförbund. Helsingfors För att möta utmaningarna i utvecklingen av kommunerna behövs allt mer samarbete tvärsektoriellt, interkommunalt och mellan de olika aktörerna. Förändringarna och samarbetet förutsätter nya verksamhetsformer och kompetens. Utvecklingsarbetet har ofta genomförts i form av projekt och även i mer omfattande program. I de kommunala programmen utvecklas strukturer, tjänster, näringar och sysselsättning samt kommunens och regionens attraktionskraft. I Kommunförbundets projekt om utveckling av programledningen i kommunernas projektverksamhet utvecklades en modell för programledning i kommunerna i samarbete med städerna Helsingfors och Kuopio, Kouvolaregionens samkommun och Kuuma-partnerskapet i mellersta Nyland. Projektet finansierades utöver partnerna av Tykes, programmet för utvecklande av arbetslivet Projektet startade hösten 2004 och avslutades våren I denna s.k. Ohjas-modell för programledning är fokus på den strategiska programstyrningen och strategikopplingen. Ledningen av ett enskilt program görs tydligare med hjälp av tre faser. Huvudslutsatserna om programledning har sammanfattats i principer, s.k. tyglar. Tyglarna förtydligar och underlättar beslutsfattande och ledning på det praktiska planet i anslutning till programmen. Modellen beskrivs i Kommunförbundets publikation Ohjakset käsissä - opas kuntien ohjelmien johtamiseen (Fast grepp om tyglarna handbok för programledning i kommunerna ). (Mikola, Kesänen 2007). Tack vare programledningen kan projektstyrningen och utnyttjandet av projektresultaten effektiviseras och utvecklingsprojektens effekt på så sätt ökas. Genom att använda personalresurserna målinriktat kan man främja kompetensbildningen i organisationen och skapa ny kompetens. De olika perspektiven i programledning behandlas mer djupgående i de sakkunnigas artiklar i denna publikation. Artiklarna har ett nära samband med den gemensamma syn på olika aspekter i programledning som bildats inom Ohjas-projektet. Praxis inom programledning åskådliggörs med hjälp av 11

12 exempelprogram som partner inom Ohjas-projektet utarbetat. I Ohjas-projektet definierades ett program som ett strategiskt styrningsmedel och som ett redskap för att lägga om strategin. Det är ett sätt att samordna flera olika aktörers visioner, mål, resurser och kompetens till en gemensam helhet inom ett temaområde som valts tillsammans i syfte att hitta nya lösningar och möjligheter. Avsikten är att åstadkomma konkreta resultat som kan tillämpas i genomförandet av förändringen. Resultaten och nyttan av dem skulle inte vara möjliga utan samarbete. I början av denna publikation beskrivs begreppet program som redskap för främjandet av förändring mer djupgående. För att konkretisera programmet presenteras strategiska exempelprogram som partner inom Ohjas-projektet utarbetat. Därefter betraktas programmens koppling till strategin och bedöms modellen för programledning i strategisk regional ledning. Kopplingen mellan programmen och strategin konkretiseras med hjälp av modellen med balanserade styrkort (BSC). Inom strategisk ledning behandlas också bedömningen av programmen i kommunal ledning. Den interna revisionens roll i programme ledning förtydligas i fråga om ett enskilt program och hela kommunens ledning. Som redskap i strategisk styrning i ett program studeras styrning av projekt med projektportföljhantering. I den tredje delen av publikationen behandlas verksamhetsformer och strukturer som överhuvudtaget möjliggör programmets funktion mer genomgripande. Inledningsvis klargörs ledningen av nätverk och partnerskap i programarbete. Därefter beskrivs förutsättningen för ett fungerande partnerskap, dvs. förtroende och hur det byggs upp medvetet. Programledningens centrala framgångsfaktor, personalledningen presenteras med hänsyn till resursplanering, inlärning genom program och utnyttjande av resultat och personalens deltagande. Dessutom behandlas synpunkter och praxis kring organisering av program och beslutsfattandeprocesser som uppstått i samband med Ohjasprojektet. I den sista delen behandlas gemensam informationsbildning, inlärning och kommunikation i program och projekt. Programmen är nästan alltid innovativa. I denna del belyses även det innovativa programarbetet. 12

13 ABSTRACT Sinikka Mikola (edt): Kuntien ohjelmajohtaminen näkemyksiä ja arvioita (Programme management in local authorities views and evaluations). Association of Finnish Local and Regional Authorities. Helsinki Cooperation cross administrations, between local authorities and between various actors will be increasingly needed to meet the development challenges of the local authorities. The changes and the cooperation call for new kinds of practices and skills. Development is often organised in the form of projects or in the form of more comprehensive programmes. Local authority programmes focus on the development of structures, services and industrial and employment activities and on the attractiveness of the region. In order to enhance the long term benefits of the numerous development projects, a more comprehensive way of managing them is needed. The Association of the Finnish Local and Regional Authorities has developed a model of programme management for the municipalities and municipal joint authorities in a project. The project called Ohjas ohjas means the reins to direct a horse. The project was realized in co-operation with pilot municipalities of the cities of Helsinki and Kuopio and with sub-regional joint municipal authorities of the Kouvola Region Federation of Municipalities and sub-regional co-operation between six municipalities of Middle-Uusimaa called Kuuma-partnership. The project was funded by the partners and also by TYKES the national working life development programme The project started in the autumn of 2004 and ended in the spring of In this programme management model, called Ohjas, the strategic control and strategic connections are examined. The management of a single programme is clarified by means of three phases. The main results of programme management are compressed into principles called ohjakset (reins). These reins clarify and facilitate decision-making and concrete management related to the programmes. The model is described in the Association s publication Ohjakset käsissä opas kuntien ohjelmien johtamiseen (freely translated Reins in hand a guide to management of local authority programmes). (Mikola, Kesänen 2007). Programme management can enhance the impact of the development projects through a more efficient control of project activities and a more 13

14 efficient use of the results. Through systematic use of human resources the formation of organisational capabilities and the creation of new skills can be promoted. In this publication the different aspects of programme management are deepened in the expert articles. The articles are closely related to the consensus of the Ohjas project on the different elements of programme management. The practices of programme management are illustrated by the example programmes of the partners of the Ohjas project. The Ohjas project defined a programme as an instrument for strategic control and renewal of strategy. It is a way to coordinate the visions and goals, resources and skills of several different actors into a mutual implementation for mutual subject areas in order to find new solutions and possibilities. The purpose of the programme is to achieve concrete results to be used to implement the change. Without cooperation it would not be possible to achieve the results and the benefits gained from them. In the first part of the publication the concept of programme is deepened into an instrument for change management. As practical examples the programmes of the partners of the Ohjas project are described. All these are strategic programmes. Next the strategic connections of the programmes are examined and the programme management model is assessed in the strategic management in sub-regional level. The connections between the programmes and the strategy are concretised by using a BSC model. In strategic management the assessment of programmes is studied in the context of the local authority assesment policy. The role of internal auditing in relation to the programme management is explained from the perspective of a single programme and the management as a whole. Management of the projects of the programme by the project portfolio management method is studied as a strategic tool. In the third part of the publication the focus is generally on practices and structures necessary for an effective programme management. To begin with the management of networks and partnerships in the programme work is described. Then the condition of an efficient partnership is described, i.e. trust between the parties, and what you can do to intentionally build trust. Human resources management, the key success factor for programme management, is presented from the perspectives of strategic human resource planning, learning from the programmes and benefiting of the results as organisationel learning. Also personnel participation is dealt with. In addition views and practices on the organising of programmes and decision-making processes originated in the Ohjas project are laid out. The last part deals with the creation of mutual information, learning and communication in the programmes and projects. The programmes are almost always innovative. This part of the publication also sheds light on the innovativeness in the programme work. 14

15 1 JOHDANTO Ohjelmajohtamisen malli kehitettiin yhteistyössä kumppaneiden esimerkkiohjelmien pohjalta. Helsingin työllisyysohjelmassa tarkasteltiin miten kaupungin monitoimijainen, eri hallintokuntien, työvoimahallinnon ja järjestöjen yhteistyöohjelma toimii. Kuopion kaupungin Terve Kuopio -ohjelma oli esimerkkinä kaupungin ja seudun eri toimijoiden, yliopiston, ammattikorkeakoulun ja yritysten yhteistyöohjelmasta, jossa kehitetään sekä palveluja että alueen elinvoimaa. Kouvolan seudun näkökulmana oli aluekeskusohjelman rooli ohjelmien ohjaamisessa seudun strategisessa kehittämisessä. Mukana oli myös Kouvolan seudun Kasarminmäen osaamiskeskus hanketoimintaa ylläpitävänä ja koordinoivana yksikkönä. Keski-Uudenmaan kuntien Kuuma-ohjelmassa lähtökohtana oli kuntien yhteistyön johtaminen ohjelmallisesti. Kehittämisen taustaksi tutustuttiin eri toimijoiden, etenkin Espoon kaupungin ja valtionhallinnon politiikkaohjelmien toimintatapoihin. Myös yritysten projektisalkun hallintamalleja on tarkasteltu. Työssä hyödynnettiin myös muiden kuin kumppaneiden asiantuntijoiden näkemyksiä. Ohjas-projektissa ohjelmien johtamista käsiteltiin sekä yksittäisen kunnan että seudun näkökulmasta. Pääpaino oli strategialähtöisissä, monen toimijan yhteistyöohjelmissa. Tavoitteena oli kuitenkin yleinen malli. Huolimatta erilaisista ohjelmista ja toimintaympäristöistä kysymykset olivat yhteisiä. Miksi kuntien ohjelmajohtamista pitää kehittää Kuntien ja kuntien seutuyhteistyön ohjelmat ovat moninaisia. Sen lisäksi, että kunnilla on omia kunnan ja seudullisia ohjelmia, ne toimivat useiden eri ohjelmien kentässä. Valtakunnallista ja EU:n tasoista kehittämistä ohjataan ja tuetaan ohjelmilla. Kunnat hyödyntävät näitä ohjelmiaan omassa kehittämisessään. Kun osallistutaan useisiin ohjelmiin, omat tavoitteet ja ohjaus saattavat hämärtyä ja toiminta pirstoutua. Tavoitteellinen yhteistyö on voinut jäädä vain yksittäisen projektin tasolle. Kokonaisuuden hahmottaminen, kehittämiseen yhteensä käytettävien resurssien ja kehittämisen vaikutusten arviointi on hankalaa. Tähän onkin kiinnitetty huomiota myös aluekeskusohjelmassa, jolla tuetaan seudullisen kehittämisen yhteistyötä. 15

16 Ohjas-projektin lähtökohtana oli kehittää kuntien ja kuntien seutuyhteistyön ohjelmien ja projektitoiminnan johtamista osana strategista johtamista, toiminnan ja talouden suunnittelua sekä lisätä ohjelma- ja projektitoiminnan huomioonottamista henkilöstöjohtamisessa. Ohjelmien johtaminen tuleekin linkittää entistä kiinteämmin perustoiminnan johtamiseen ja strategiseen johtamiseen, jotta tuloksia voidaan paremmin hyödyttää ja juurruttaa. Kehittämistarpeen todettiin koskevan niin kunnan ja kuntien seutuyhteistyön kaikkien ohjelmien että yksittäisen ohjelman johtamista. Ohjas ohjelmajohtamisen malli Ohjas-projektissa kehitetyssä mallissa ohjelmien johtamista tarkastellaan kolmesta näkökulmasta, joita ovat ohjelmien strateginen ohjaus ja ohjelmat strategian uudistamisen välineinä yksittäisen ohjelman johtaminen vaihemallin mukaisesti ohjelmien hyvää johtamista tukevien periaatteiden noudattaminen ja edistäminen. 16

17 Ohjelmien strategisessa ohjaamisessa valitaan ja muodostetaan ohjelmia sekä ohjataan yksittäistä ohjelmaa strategian pohjalta. Lisäksi otetaan huomioon mahdollisuus uudistaa strategiaa ohjelmien avulla. Ohjelman johtamista selkeytetään jakamalla ohjelma ajallisesti vaiheisiin. Ohjelman vaiheita ovat muodostaminen, toteuttaminen ja päättäminen. Vaiheittaisella päätöksenteolla varmistetaan, että ohjelma toteuttaa ohjelman omistaja-organisaation strategiaa ja etenee suunnitellulla tavalla. Ohjelman johtaminen on useiden rinnakkaisten prosessien johtamista eri vaiheissa. Keskeisiä prosesseja ovat ohjelman strateginen ja sisällöllinen ohjaus, ohjelman resurssien varmistaminen, toteutuksen organisointi, tarvittavan yhteistyön kehittäminen ja johtaminen, tulosten aikaansaamisen varmistaminen, ohjelman hallinnointi, henkilöstöjohtaminen, viestintä sekä tiedonhallinta. Johtamisessa on huolehdittava eri prosessien yhteydestä kunnan ja seudun sekä kumppaneiden muihin johtamisprosesseihin. On tärkeätä varmistaa, että tulosten hyödyntäminen otetaan huomioon ohjelman alusta alkaen. Ohjelmajohtamisen periaatteilla, ohjaksilla, selkeytetään ohjelmien valintaan, muodostamiseen, toteutukseen, arviointiin ja päätöksentekoon liittyviä toimintatapoja. Periaatteissa otetaan myös huomioon, miten ohjelmien johtaminen on osa muuta johtamista. Yhteisesti sovitut periaatteet helpottavat ohjelmien johtamista ja tukevat myös ohjelmien laadun kehittämistä. 17

18 Selkeät toimintatavat luovat pohjan hyvälle sisäiselle ja ulkoiselle yhteistyölle. Yhteistyössä on tärkeää eri toimijoiden välisen luottamuksen tietoinen kasvattaminen, sitoutuminen ja resurssien varaaminen yhteiseen johtamiseen ja toteutukseen. Julkaisun sisältö Seuraavissa luvuissa käsitellään ohjelmajohtamisen keskeisiä näkökulmia. Ohjelmajohtamisen käytäntöjä avataan Ohjas-projektin esimerkkiohjelmien avulla. Oheisessa kuvassa on havainnollistettu julkaisun rakennetta. Sisältö koostuu neljästä kokonaisuudesta lähtien ohjelmakäsitteen syventämisestä. Toisessa osuudessa tarkastellaan ohjelmia strategisessa johtamisessa. Kolmannessa käsitellään ohjelmien johtamista mahdollistavia rakenteita ja toimintatapoja. Viimeisen osuuden aiheena on ohjelman toteutukseen, tulokseen ja yhteistyöhön vaikuttavaa yhteisen tiedon muodostusta. Kuva 1. Julkaisun rakenne JOHDANTO Käsitteet Ohjelmat ja Ohjelman johta- Yhteisen tiedon strateginen misen mahdollis- muodostus johtaminen tavia toimintata- ohjelmissa poja ja rakenteita Ohjelman syvin Ohjelmat kunnan Kumppanuus ja Tietoa, olemus ja ja seudun luottamus viestintää, käytäntö strategisessa - näkymätöntä oppimista ja johtamisessa voimaa innovaatioita Ohjelmien arviointi Salkussa projektijoukko tiivistyy Henkilöstöjohtaminen ja ohjelmajohtaminen Organisointi ja prosessit Aluksi luvussa 2 syvennetään ohjelma-käsitettä muutoksen johtamisen välineenä. Samassa luvussa esitellään ohjelmajohtamisen mallin kehittämisen käy- 18

19 tännön esimerkkeinä olleet Ohjas-projektin kumppaneiden ohjelmat. Seuraavassa osassa luodaan kuvaa ohjelmista osana strategista johtamista. Luvussa 3 tarkastellaan ohjelmia kunnan ja seudun strategiatyössä. Ohjelmien ja strategian yhteyttä konkretisoidaan tasapainotetun mittariston mallin (BSC) avulla. Luvussa 4 jatketaan strategisen johtamisen teemaa ohjelmien arvioinnin kannalta. Samassa luvussa selvennetään sisäisen tarkastuksen roolia ohjelmien johtamisessa. Luvussa 5 kuvataan ohjelmajohtamisen opasta Ohjakset käsissä laajemmin projektisalkun hallintaa strategisen ohjauksen välineenä. Kolmannessa osassa käsitellään ohjelman mahdollistavia rakenteita ja toimintatapoja. Luvussa 6 luodataan ohjelmien onnistumisen kannalta keskeistä asiaa, verkosto- ja kumppanuusyhteistyötä sekä toimivan kumppanuuden edellytystä luottamusta ja sen tietoista rakentamista. Luvussa 7 tarkastellaan henkilöstöjohtamista ohjelmissa resurssien suunnittelun, ohjelmista oppimisen ja tulosten hyödyntämisen sekä henkilöstön osallistumisen kannalta. Luvussa 8 tuodaan esiin Ohjas-projektissa syntyneitä näkemyksiä ja käytäntöjä ohjelmien organisoinnista ja päätöksenteon prosesseista. Viimeisessä osassa käsitellään yhteistä tiedon muodostusta. Luvussa 9 rao tetaan ikkunaa tiedon välittämiseen ja tiedon muodostukseen sekä oppimiseen, joita ilman mikään muutos ei ole mahdollista. Viestintää ohjelmissa havainnollistetaan Ohjas-projektin esimerkkiohjelmien avulla. Ohjelmien tavoitteena on lähes aina tuoda jotain uutta nykyiseen tapaan toimia. Tässä luvussa valotetaan myös innovatiivisuutta ohjelmatyössä. Muutamassa Ohjas-projektin yhteisessä työskentelyseminaarissa käytettiin visualisoijia, jotka tiivistivät paikan päällä puhutusta ja koetusta syntyneitä mielikuvia nopeiksi piirroksiksi. Piirroksilla havainnollistettiin vuorovaikutteista työskentelyprosessia, jossa osallistujat voivat verrata omia mielikuviaan visualisoijan tuottamiin. Tavoitteena oli uusien näkökulmien ja oivallusten syntyminen tuoreella tavalla. Tämän oppaan piirroskuvat on poimittu suoraan toisen visualisoijan aineistosta. Julkaisun valokuvat ovat Ohjas-projektin eri työvaiheista. 19

20 ARTIKKELEIDEN KIRJOITTAJAT Professori Kirsimarja Blomqvist Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Kauppatieteiden osasto ja Technology Business Research Center. Professori Vesa Harmaakorpi Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lahden yksikkö, innovaatiojärjestelmät. Kehittämiskonsultti Juha Kesänen Helsingin kaupunki, sosiaalivirasto. Juha Kesänen toimi samanaikaisesti Ohjas-projektin ja Helsingin työllisyysohjelman erityissuunnittelijana. Ohjelmajohtaja Harri Kivelä Kouvolan seudun aluekeskusohjelma. Harri Kivelä osallistui aktiivisesti Ohjas-projektin työskentelyyn. Kehittämispäällikkö Torsti Kirvelä Kuntaliitto, kuntakehitys- ja tutkimusyksikkö. Erityissuunnittelija Hannu Kurki Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskus. Hannu Kurki osallistui aktiivisesti Ohjas-projektin työskentelyyn. Professori Ismo Lumijärvi Tampereen yliopiston johtamistieteiden laitos. Ismo Lumijärvi osallistui asiantuntijana Ohjas-seminaariin. Tekninen apulaiskaupunginjohtaja Heikki Lonka Vaasan kaupunki. Heikki Lonka osallistui asiantuntijana Ohjas-seminaariin. Erityisasiantuntija Sinikka Mikola Kuntaliitto, kuntakehitys- ja tutkimusyksikkö. Sinikka Mikola toimi Ohjasprojektin projektipäällikkönä. Henkilöstön kehittämisen asiantuntija Terttu Pakarinen Kunnallinen työmarkkinalaitos. Terttu Pakarinen toimi Ohjas-projektin asiantuntijana ja ohjausryhmän jäsenenä. JHTT Kaj Roslakka Audiator Oy. Kehittämispäällikkö Salme Sundquist Kuntaliitto, kuntakehitys- ja tutkimusyksikkö. Paavo Viirkorpi Paavo Viirkorpi Oy. Viirkorpi toimi Ohjas-projektissa ohjelmajohtamisen mallin arvioijana. 20

21 OSA I MITÄ OHJELMAT OVAT 21

22 2 OHJELMAN SYVIN OLEMUS JA KÄYTÄNTÖ Tässä luvussa syvennetään ohjelma-käsitettä muutoksen johtamisen välineenä kuvataan Ohjas-projektin kumppaneiden esimerkkiohjelmia. Ohjas-projektissa ohjelma määriteltiin strategiseksi ohjauskeinoksi ja strategian uudistamisen välineeksi. Se on tapa koordinoida useiden eri toimijoiden visioita ja tavoitteita, resursseja ja osaamista yhteiseksi toteutukseksi yhteisesti valitulla aihealueella uusien ratkaisujen ja mahdollisuuksien löytämiseksi. Toteutuksen tarkoituksena on saada aikaan konkreettisia tuloksia, joita käytetään muutoksen toteuttamisessa. Tulokset ja niistä saatavat hyödyt eivät olisi mahdollisia ilman yhteistyötä. Ohjas-projektin kumppanit pitävät ohjelmajohtamiseen liittyvien käsitteiden määrittelyä ja yhteisen kielen muodostamista tärkeänä. Ne ovat edellytys tulokselliselle työskentelylle. Käsitteiden määrittely antaa ohjelmajohtamistyölle puitteet, rungon ja yhteisen kielen. Sekava käsitemaailma aiheuttaa johtamisessa ja täytäntöönpanossa ylimääräistä kitkaa. Keskeisenä haasteena nähdään, että strateginen ohjelmapohjainen kehittäminen vaatii pitkäjänteistä työtä. On pystyttävä erottamaan muutokseen pyrkivä strateginen ohjelmatyö projektien toteutuksen keskellä. Arjessa monesti kehittämisideasta siirrytään hankevaiheeseen liian kevyesti ja nopeasti. Ohjelmallisella kehittämisellä tuetaan muutosta joko tuomalla uusia ratkaisuja olemassa oleviin toimintatapoihin, muodostamalla uusia yhteistyötapoja tai organisoimalla tehtävät uudella tavalla sekä lisäämällä henkilöstön osaamista. Paavo Viirkorpi syventää artikkelissaan ohjelman käsitettä muutoksen johtamisen välineenä. Ohjas-ohjelmajohtamisen mallin kehittämisessä hyödynnettiin projektin kumppaneiden esimerkkiohjelmia ja niissä työskentelevien kokemuksia. Juha Kesänen kuvaa osuudessaan näitä strategisia yhteistyöohjelmia. 22

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Ulriika Leponiemi & Pasi-Heikki Rannisto & Jari Stenvall & Ismo Lumijärvi & Risto Harisalo Kuntakehto, Tuottava

Lisätiedot

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Pro Gradu -tutkielma Hallintotieteen maisterinohjelma Kevät 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö Johanna Mononen Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Toukokuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Moniäänisyyttä asiantuntijaorganisaation johtamiseen Case VTT

Moniäänisyyttä asiantuntijaorganisaation johtamiseen Case VTT VTT TIEDOTTEITA 2541 Paul Buhanist, Erkki Haramo, Katri Kallio, Tuukka Kostamo & Heli Talja Moniäänisyyttä asiantuntijaorganisaation johtamiseen Case VTT Dialogi-hankkeen loppuraportti VTT TIEDOTTEITA

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf)

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) Kuntajohtaminen 2015 suunta, sisältö ja välineet Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) TOIMITTAJAT Anni Jäntti Kaija Majoinen 1. painos ISBN 978-952-213-38-4 (pdf) ISBN

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

Tietojärjestelmä osaamisen johtamisessa

Tietojärjestelmä osaamisen johtamisessa VTT TIEDOTTEITA 2585 Paul Buhanist, Laura Hakala, Erkki Haramo, Katri Kallio, Kristiina Kantola, Tuukka Kostamo & Heli Talja Tietojärjestelmä osaamisen johtamisessa Visiot ja käytäntö VTT TIEDOTTEITA

Lisätiedot

Hyvä hallinto ja uusi julkisjohtaminen kunnallisen tietojohtamisen lähtökohtina

Hyvä hallinto ja uusi julkisjohtaminen kunnallisen tietojohtamisen lähtökohtina REINO HINTSA Hyvä hallinto ja uusi julkisjohtaminen kunnallisen tietojohtamisen lähtökohtina ACTA WASAENSIA NO 247 TUOTANTOTALOUS 22 UNIVERSITAS WASAENSIS 2011 Esitarkastajat Dosentti Ari-Veikko Anttiroiko

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Suositus hyvästä hallitustyöskentelystä

Suositus hyvästä hallitustyöskentelystä Suositus hyvästä hallitustyöskentelystä suunta ja sisältö Helsinki 2009 ISBN 978-952-213-445-5 (pdf) TOIMITTANEET Päivi Kurikka Kaija Majoinen 1. painos ISBN 978-952-213-445-5 (pdf) Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

Merenkulkulaitoksen tutkimusja kehittämisstrategia ja alustava ohjelma vuodelle 2003

Merenkulkulaitoksen tutkimusja kehittämisstrategia ja alustava ohjelma vuodelle 2003 Merenkulkulaitoksen julkaisuja 1/2003 Merenkulkulaitoksen tutkimusja kehittämisstrategia ja alustava ohjelma vuodelle 2003 Helsinki 2003 ISSN 1456-9442 ISBN 951-49-0957-7 Merenkulkulaitoksen julkaisuja

Lisätiedot

Ikkunoita osaamisen johtamisen systeemiseen kokonaisuuteen

Ikkunoita osaamisen johtamisen systeemiseen kokonaisuuteen TIMO-PEKKA UOTILA (Toim.) Ikkunoita osaamisen johtamisen systeemiseen kokonaisuuteen VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA TUTKIMUKSIA 293 LIIKETALOUSTIEDE 106 JOHTAMINEN JA ORGANISAATIOT VAASA 2010 III Julkaisija

Lisätiedot

Tuottavuutta laatua parantamalla? LATU-hankkeen arviointi

Tuottavuutta laatua parantamalla? LATU-hankkeen arviointi Sitran selvityksiä 78 Tuottavuutta laatua parantamalla? LATU-hankkeen arviointi Jussi Kleemola Kesäkuu 2014 2 Sisällys Esipuhe 3 Tiivistelmä 4 Summary 6 1 Lähtökohdat ja taustaa arviointityöhön 8 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio 1 Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio Julkaisija TUKEVA-hanke Oulun seutu www.ouka.fi/seutu/tukeva Taitto Mainostoimisto SIBERIA Oy Paino Oulu 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Professori Helinä Melkas

Professori Helinä Melkas LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Satu Parkkunen OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN ASIANTUNTIJA- ORGANISAATIOSSA - CASE ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OPINTO- JA OPETUSPALVELUT

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Tietoa työstä. Työterveyshuoltoyksikön. oman toiminnan suunnittelu. Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen

Tietoa työstä. Työterveyshuoltoyksikön. oman toiminnan suunnittelu. Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen Tietoa työstä Työterveyshuoltoyksikön oman toiminnan suunnittelu Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen Työterveyshuoltoyksikön oman toiminnan suunnittelu Maria Rautio, Eija Mäenpää-Moilanen

Lisätiedot

Kohti osaamisen tasavertaisen kehittämisen uutta käytäntöä asiantuntijaorganisaatioissa

Kohti osaamisen tasavertaisen kehittämisen uutta käytäntöä asiantuntijaorganisaatioissa Osaamisen aika Kohti osaamisen tasavertaisen kehittämisen uutta käytäntöä asiantuntijaorganisaatioissa Mari Kupiainen, Mervi Hasu, Marja Känsälä ja Anneli Leppänen Työterveyslaitos Anne Kovalainen Turun

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:15 Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuusasiantuntijoille Helsinki 2011 Riskienhallinta ja

Lisätiedot

OUTI ARONEN TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SEN ARVIOINTI. Diplomityö

OUTI ARONEN TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SEN ARVIOINTI. Diplomityö OUTI ARONEN TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SEN ARVIOINTI Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietotekniikan osastoneuvoston kokouksessa 13. tammikuuta 2010

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa Pro gradu tutkielma Heli Heiskanen Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto

Lisätiedot

Projektin Johdon Pätevyys 3.0

Projektin Johdon Pätevyys 3.0 Projektin Johdon Pätevyys 3.0 National Competence Baseline 3.0 Pätevyysnäkymä v 1.3 06/2012 Käytöspätevyydet Ihmisten johtaminen Sitoutuminen ja motivaatio Itsehillintä Vakuuttavuus Rentous Avoimuus Luovuus

Lisätiedot