TYÖVÄLINEIDEN KEHITTÄMINEN JYVÄSKYLÄN TALOUSNEUVONTAAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖVÄLINEIDEN KEHITTÄMINEN JYVÄSKYLÄN TALOUSNEUVONTAAN"

Transkriptio

1 TYÖVÄLINEIDEN KEHITTÄMINEN JYVÄSKYLÄN TALOUSNEUVONTAAN Katja Heinua Opinnäytetyö Toukokuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Tekijä(t) HEINUA, Katja Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 59 Luottamuksellisuus Julkaisun kieli suomi Työn nimi Salainen saakka TYÖVÄLINEIDEN KEHITTÄMINEN JYVÄSKYLÄN TALOUSNEUVONTAAN Koulutusohjelma Palvelutuotannon ja -johtamisen koulutusohjelma Työn ohjaaja NIVES, Marja Toimeksiantaja(t) Jyväskylän kaupunki, velkaneuvontakeskus Tiivistelmä Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää kotitalouksien talousneuvontaa. Työssä pohdittiin, miten talousneuvontaa voidaan käytännössä antaa asiakkaille. Tavoitteena oli kehittää talousneuvonnan työvälineitä. Toimeksiantajana oli Jyväskylän kaupungin velkaneuvontakeskus. Työvälineiden kehittämisideat nousivat talouden hallinnan kokonaisuuden hahmottamisen tarpeesta ja asiakkaiden talouden hallintaongelmista. Työvälineiden kehittämiseen vaikuttivat talousneuvonnan moniammatillisen yhteistyö verkoston jäsenten keskustelut ja aikaisemmat talousneuvonnan prosessit ja työvälineet. Neuvontaa annettiin velkaneuvonnan asiakkaille ja yhdelle ryhmälle. Työvälineiden ideaa esiteltiin asiakkaille, ja niiden toimivuutta kokeiltiin kehit tämisvaiheessa asiakkaiden kanssa. Kehittämistutkimus tuotti työvälineiksi talouden hallinnan roolikartan ja laskujenhoitotaulukon, joita on jo käytetty asiakkaiden kanssa velkaneuvontakeskuksessa. Roolikartan avulla voidaan hahmottaa talouden hallinnan kokonaisuutta, keskustella asiakkaan kanssa sekä löytää asiakkaan vahvuudet ja ongelmat talouden hallinnassa. Laskujenhoitotaulukolla voidaan saada yllättävät, harvemmin kuin kerran kuussa erääntyvät menot hallintaan. Välineet soveltuvat sekä työntekijän että asiakkaan itsenäiseen käyttöön. Roolikarttaa voidaan käyttää myös verkoston työvälineenä yhteisten asiakkaiden tilanteiden parantamiseksi. Talousneuvontaa ja neuvojien työvälineitä kehitetään parhaillaan Kuluttajavirastossa ja kunnallisissa talous- ja velkaneuvontayksiköissä koko maassa. Painopistettä pyritään lähitulevaisuudessa siirtämään velkaneuvonnasta ennaltaehkäisevään talousneuvontaan, jolloin myös tarvitaan uusia työvälineitä. Ennaltaehkäisevällä talousneuvonnalla ehkäistään ylivelkaantumista. Avainsanat (asiasanat) talousneuvonta, velkaneuvonta, talouden hallinta, työvälineet, kirjanpito, talousarvio, kehittämistutkimus, roolikartta, taulukkolaskentaohjelma Muut tiedot

3 JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION School of Tourism and Services Management Author(s) HEINUA, Katja Type of Publication Bachelor s thesis Pages 59 Confidential Language Finnish Title Until DEVELOPING TOOLS FOR FINANCIAL COUNSELLING OF THE CITY OF JYVÄSKYLÄ Degree Programme Degree Programme in Service Management Tutor NIVES, Marja Assigned by The city of Jyväskylä, Debt Counselling Unit Abstract The purpose of this thesis was to develop financial counselling for households. It was considered how financial counselling could be given in practice. The objective was to develop tools for financial counselling. The thesis was assigned by the Debt Counselling Unit of the city of Jyväskylä. The ideas for the tools came from the need of outlining the management of finances as a whole and from clients problems in their management of finances. Developing the tools was influenced by the discussions of a multi-professional cooperation network of financial counselling and earlier processes and tools of financial counselling. Counselling was given to the clients of the Debt Counselling Unit and one group. The idea of the tools was presented to the clients and functionality of the tools was tested with clients when developing the tools. The role matrix for the management of finances and a spreadsheet for expenses were developed and they have been used with the clients. The role matrix can ease outlining the management of finances as a whole, it can be used in discussions with the clients and finding the strengths and problems in their management of finances. With the spreadsheet one can get under control the surprising, more infrequently payable expenses. The tools are suited to both counsellors and clients own use. The role matrix can be used also in teamwork with shared clients. Financial counselling and tools for counsellors are developed currently in Consumer Agency and in municipal debt counselling units. The emphasis will be transferred from debt counselling to financial counselling. New tools are then also needed. Financial counselling is used for preventing the households going into over-debt. Keywords Financial counselling, debt counselling, management of finances, tools, bookkeeping, budget, developmental research, role matrix, spreadsheet Miscellaneous

4 1 SISÄLTÖ 1 AJANKOHTAINEN TALOUSNEUVONTA TALOUSNEUVONNAN MÄÄRITELMÄ JA KÄYTÄNTÖ Mitä on kotitalouksien talousneuvonta? Talousneuvontaprosessit Ruotsissa ja Suomessa Jyväskylän talousneuvonnan kehittyminen AIKAISEMMAT TALOUSNEUVONNAN TYÖVÄLINEET Standardibudjetti kohtuullisten menojen tarkastelu Talouden hallinnan ohjekirjaset ja talousneuvonta Internetissä Rutiinia ja motivaatiota vaativat kirjanpito- ja talousarviotaulukot TALOUSNEUVONNAN TARVE KEHITTÄMISTYÖ Kehittämistutkimus menetelmänä Talousneuvonnan kehittäminen TYÖVÄLINEEKSI TALOUDEN HALLINNAN ROOLIKARTTA Aikaisemmat roolikartat Rahankäyttäjän roolikartta idean esittely ja kokeilu Talouden hallinnan roolikartan kehittäminen Roolikartan käyttöönotto, hyödyt ja ongelmat LASKUJENHOITOTAULUKKO TALOUDEN HALLINTAAN Ongelmana yllättävät menot Menot hallintaan laskujenhoitotaulukon kehittäminen ja käyttö Laskujenhoitotaulukon käyttöönotto, hyödyt ja ongelmat POHDINTA...49 LÄHTEET...54

5 2 LIITTEET...58 Liite 1. Itsetutkiskelukaavio...58 Liite 2. Suunnittelukaavio...59 KUVIOT KUVIO 1. Kehittämistutkimuksen prosessi...24 KUVIO 2. Vanhemmuuden roolikartta...27 KUVIO 3. Rahankäyttäjän roolikartta...29 KUVIO 4. Talouden hallinnan roolikartta...34 KUVIO 5. Taulukko kuukausimenoista...42 KUVIO 6. Laskujenhoitotaulukko....44

6 3 1 AJANKOHTAINEN TALOUSNEUVONTA Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää kotitalouksien talousneuvontaa. Työ keskittyi talousneuvonnan työvälineiden kehittämiseen. Työvälineiden kehittämisen lähtökohtana olivat talouden hallinnan kokonaisuuden hahmottamisen tarve ja asiakkaiden talouden hallintaongelmat. Kehittämiseen vaikuttivat aiemmin muodostetussa talousneuvontaverkostossa käydyt keskustelut, aikaisemmat talousneuvontaprosessit ja työvälineet. Tutkimuksen toimeksiantajana oli Jyväskylän kaupungin velkaneuvontakeskus. Kehittämistutkimus on jatkoa Jyväskylän talousneuvontaprojektille ja Kirsti Kantolan opinnäytetyölle Talous neuvonta moniammatillisena yhteistyönä. Talousneuvontaprojektin aikana vuosina on koottu talousneuvonnan yhteistyöverkosto, jossa mukana olevat kohtaavat talouden hallinnassa apua tarvitsevia asiakkaita. Kantola on opinnäytetyössään vuonna 2003 pohtinut talousneuvontaverkoston jäsenten kanssa, mitä talousneuvonta on, ja miten sitä pitäisi antaa. Vuonna 2000 voimaan tullut talous- ja velkaneuvontalaki velvoittaa kunnat järjestämään talous- ja velkaneuvontaa kuntalaisille. Kuitenkaan ennaltaehkäisevään kotitalouksien talousneuvontaan ei ole ollut vielä tarpeeksi voimavaroja. Talousneuvontaa on tähän mennessä sisältynyt muun muassa velkaneuvojien työhön, joka keskittyy edelleen ylivelkaantuneiden asiakkaiden velkojen ja niiden järjestelymahdollisuuksien selvittämiseen ja järjestelyn aikaansaamiseen. Monimutkaistuvan yhteiskunnan, kotitalouksien velkaantumisen ja luottohäiriömerkintöjen lisääntymisen vuoksi tarvitaan talousneuvontaa, joka ehkäisee ylivelkaantumista. Markkinoiden houkutusten vastapainoksi talousneuvonnan tarjoaminen on perusteltua. Talousneuvontaa kehitetään voimakkaasti tällä hetkellä. Kuluttajavirastossa, jonka alaisuuteen talous- ja velkaneuvontayksiköt kuuluvat, on tarkoitus määritellä ja mallintaa käytännön talousneuvonta. Kuluttajavirastossa aiotaan myös tuottaa työvälineitä talousneuvontaa antaville vuoteen 2005 mennessä. Tarkoituksena on lisäksi järjestää talousneuvontakoulutusta talous- ja velkaneuvojille kuluvan vuoden aikana. Kuluttajavirasto pyytää ideoita ja käsityksiä talousneuvonnasta ja sen kehittämisestä käytännön toimijoilta maan talous- ja velkaneuvontayksiköistä.

7 4 Olen työskennellyt tähän mennessä vuoden osa-aikaisena velkaneuvojana Jyväskylän velkaneuvontakeskuksessa. Työ sisältää velkaneuvojan tehtäviä ja tähän kehittämistyöhön liittyvää talousneuvonnan kehittämistä. Talous- ja velkaneuvontatyö vastaa erinomaisesti kuluttajapalveluihin ja neuvontaan suuntautuneita opintojani. Talous- ja velkaneuvonta vaativana erikoisalana edellyttää moniin eri asioihin syventymistä työn kautta. Keskeisiä alueita ovat talous- ja velkaneuvontalaki sekä erilaiset taloudelliset tukimuodot, vaikeissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden kohtaaminen sekä kokonaisvaltainen kodin talouden hallinta. Erikoisalan asiantuntijuus muodostuu vähitellen käytännön työskentelyn kautta. Asiantuntijuus vaatii työntekijältä jatkuvaa itsensä kehittämistä sekä muuttuvien asioiden omaksumista. Koska tällä tutkimuksella pyrittiin kehittämään talousneuvontaa ja uusia talousneuvonnan työvälineitä neuvontatyön avuksi, asioita tarkasteltiin työntekijöiden näkökulmasta. Työvälineiden käytettävyyttä ajateltiin myös asiakkaiden kannalta.

8 5 2 TALOUSNEUVONNAN MÄÄRITELMÄ JA KÄY- TÄNTÖ 2.1 Mitä on kotitalouksien talousneuvonta? Talousneuvonnalla tarkoitetaan tässä kehittämistutkimuksessa kotitalouksien talousneuvontaa. Yksi ihminen tai perhe voi muodostaa kotitalouden, jonka tehtävänä on jäsentensä tarpeiden tyydyttäminen. Talousneuvonnan käsite on laaja. Määritettäessä, mitä talousneuvonta on, tullaan samalla määritelleeksi osittain myös sitä, miten talousneuvontaa annetaan. Seuraavaksi tarkastellaan, mitä talousneuvonta on tutkijan, talous- ja velkaneuvontalain ja käytännön neuvontatyötä tekevien mukaan sekä miten talousneuvonta määritetään tässä tutkimuksessa. Luvussa 2.2 käsitellään talousneuvonnan prosesseja, joista ilmenee tarkemmin, miten talousneuvontaa on tähän mennessä annettu. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkija Vuokko Jarva on määritellyt talousneuvontaa velkaneuvontalain voimaantulon aikaan vuonna Jarvan (1993, 49) mukaan neuvonta tarkoittaa sitä, että talous- ja velkaneuvoja ei ratkaise asiakkaan talous- ja velkaongelmia, eikä neuvojalla ole velvollisuutta valvoa asiakkaan taloudellista käyttäytymistä. Neuvonnan perusperiaatteisiin kuuluu minimi-interventio eli vähimmän mahdollisen asioihin puuttumisen periaate. Tavoitteena on asiakkaan oman elämänhallinnan parantaminen, jossa neuvoja voi avustaa asiakasta. (Emt. 49.) Laki talous- ja velkaneuvonnasta tuli voimaan Lain mukaan (L713 / 2000) talous- ja velkaneuvonta on yksityishenkilöiden neuvontaa talouden ja velkojen hoidossa sekä avustamista taloudenpidon suunnittelussa. Neuvonnassa selvitetään asiakkaan talousongelmien ratkaisumahdollisuudet ja avustetaan häntä selvittämään sovinnon mahdollisuus velkojien kanssa. Talous- ja velkaneuvontaan kuuluu myös velallisen avustaminen velkajärjestelyasioissa. Tarvittaessa velallinen ohjataan hakemaan oikeudellista apua. (Emt.) Laissa talousneuvontaa ei siten määritellä erikseen, vaan yhdessä velkaneuvonnan kanssa.

9 6 Jyväskylässä talousneuvonnan moniammatillisen yhteistyöverkoston 1 jäsenet ovat pohtineet talousneuvonnan tehtäväkenttää. Talousneuvontaverkoston jäsenten mukaan talous neuvonta on neuvontaa arjen hallinnasta ja arkipäivän rahankäytöstä konkreettisesti, jolloin huomioidaan kotitalouden todelliset tulot ja menot. Talousneuvonnalla ehkäistään ylivelkaantumista ja aktivoidaan asia kasta suunnittelemaan omaa talouttaan. Asiakasta pitää auttaa ymmärtämään käyttäytymisensä syyt ja seuraukset. (Kantola 2003, 19.) Jyväskylän talousneuvontaverkoston jäsenet kertovat asiakkaille antamansa talous neuvonnan käsittävän esimerkiksi yksinkertaista tulojen ja menojen kirjaamista paperille ja siten tulojen ja menojen konkreettista tarkastelua asiakkaan kanssa (esim. Korhonen 2004; Lähteinen 2004). Minimiväliintulon periaate toteutuu myös. Asiakasta tuetaan omien asioidensa aktiivisessa hoitamisessa ja ohjataan itsenäiseen toimintaan. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että asiakas ottaa itse yhteyttä velkojiin maksusuunnitelmasta sopimiseksi (Emt.). Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, Tampereen kaupungin talousneuvoja Maija Nykäsen (2003) mukaan talousneuvonta voi olla kaikkea, mikä liittyy kodin rahaasioihin. Se voi olla yksinkertaisimmillaan tiedon jakamista tai pidemmälle vietynä asiakkaan mahdollisuus oppia uusi toimintatapa taloudessaan. Neuvonnan tavoitteena on auttaa asiakasta hallitsemaan talouttaan kokonaisvaltaisesti. Se on asiakaskeskeistä, jossa huomioiden kotitalouden omat tavoitteet ja elämäntapa. Talousneuvonta on ulkopuolisen apua kotitalouden tulojen, menojen ja velkojen kokonaisuuden selkiyttämisessä ja suunnitelmien tekemisessä. Talousneuvonnalla autetaan asiakasta ymmärtämään päätöksien taloudelliset seuraukset. (Emt.) Nykänen ja Jyväskylän talousneuvontaverkoston jäsenet ajattelevat samalla tavoin siinä, että asiakasta pitää auttaa ymmärtämään päätöksiensä seuraukset. Neuvonnan täytyy tietenkin perustua asiakkaan vapaaehtoiseen valintaan. Tällöin asiakkaan tilanteessa jonkilaiseen muutokseen tähtäävän neuvonnan onnistuminen on todennäköisempää. Motivoitumaton asiakas ei voi sitoutua muutoksiin. Myös Joki- 1 Jyväskylän moniammatilliseen talousneuvontaverkostoon kuuluvat asumisneuvoja, sosiaalitoimi, sosiaaliasiamies, seurakunnan diakonissa, Jyväskylän ammattikorkeakoulun Marata-ala / Kuluttajapalvelut, Suomen Punainen Risti, Työttömien yhdistys, mielenterveystoimisto, mielisairaala, Nuorten erityispalvelut, Tetra eli työttömien yhteispalvelut ja Jyväskylän velkaneuvontakeskus.

10 miehen (2001, 73) mukaan ammatillinen auttamistyö on yleensä autettavalle vapaaehtoista. Tällöin myönteiset muutokset ja kuntoutuminen voivat toteutua. Asiakkaan oma halukkuus voi kuitenkin syntyä toisinaan vasta, kun työntekijä on motivoinut asiakasta, tai kun asiakas ymmärtää oman etunsa. (Emt 73.) 7 Talous- ja velkaneuvontalaki ja tutkija Vuokko Jarva määrittelevät talousneuvonnan yleisesti. Käytännön työntekijät määrittävät talousneuvonnan käytännön neuvontatyön kannalta. Neuvonnan konkreettisina keinoina työntekijät esittävät muun muassa tulojen, menojen ja velkojen kartoittamisen, suunnitelmien tekemisen sekä asiakkaan opastamisen ottamaan itse yhteyttä velkojiin maksuista sopimiseksi. Talous- ja velkaneuvontalaki yhdistää talousneuvonnan ja velkaneuvonnan kokonaisuudeksi. Laajasti ottaen talousneuvonta on yläkäsite tässä tutkimuksessa. Talousneuvontaan sisältyy velkaneuvonta, koska velat ja niiden hoitaminen ovat osa kodin taloutta. Korjaava talousneuvonta tarkoittaa tässä tutkimuksessa ylivelkatilanteen 2 hallintaan saamista ja ylivelkaantumisen ehkäisemistä tulevaisuudessa. Ennaltaehkäisevän talousneuvonnan asiakkaalla taas ei ole velan maksussa ongelmia ja neuvonnan tarkoituksena on välttää asiakkaan ylivelkaantuminen tulevaisuudessakin. Kaikkien edellä esitettyjen määrityksien mukaan talousneuvonta nähdään yksityishenkilöiden talousongelmien selvittämisenä ja talouden suunnitteluna ulkopuolisen henkilön avus tuksella. Kaikissa määrityksissä talousneuvonta myös tähtää johonkin ratkaisuun tai muutokseen - elämänhallinnan parantumiseen tai uuteen toimintatapaan asiakkaan tilanteessa. Useisiin määrityksiin liittyy myös neuvojan minimiväliintulon periaate eli talousneuvonnassa pyritään siihen, että työntekijä on avustaja, ja että asiakas aktivoidaan suunnittelemaan, tekemään ratkaisuja ja hoitamaan itsenäisesti omaa talouttaan. Asiakkaan on myös ymmärrettävä päätöksiensä seuraukset. Velkaneuvonnassa neuvojan rooli asioiden hoidossa on suuri, koska velkojen järjestelyprosessi on monimutkainen ja asiakkaalle yleensä tuntematon. Velkaneuvoja toimii avustajana velallisen ja velkojien välillä. Asiakas on vastuussa velkajärjestelyn 2 Ylivelkaantumisella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa sellaista tilannetta, jossa henkilön maksukyky on heikentynyt pitkäaikaisesti niin, ettei hän pysty maksamaan velkojaan. Kun nettotuloista vähennetään asumismenot ja välttämättömät elinkustannukset, jäljelle jäävä maksuvara ei tällöin riitä velkojen hoitoon.

11 8 maksuohjelman noudattamisessa, jossa myös voidaan tarvita talousneuvontaa. Ennaltaehkäisevässä talousneuvonnassa on pyrittävä asiakkaan mahdollisimman itsenäiseen toimintaan. Itsenäisellä asioiden hoidolla asiakas voi saada otteen talouden hallintaan ja koko elämän hallintaan. Pitkällä tähtäimellä itsenäisyys on talouden hallinnassa edellytys, jotta asiakas voi kokea hallitsevansa omaa talouttaan ja elämäänsä. Muutoin kuin pelkkään yksittäiseen kysymykseen vastaamisessa, talousneuvonnassa pitää asiakas nähdä kokonaisuutena ja tarvittaessa selvittää asiakkaan kokonaistilanne. Tähän liittyvät muun muassa asiakkaan päätoimi, asiakkaan käsitys sosiaalisista suhteistaan, mielenterveydestään ja talouden hallinnan olemassa olevista keinoista. Asiakkaan kokonaistilanne vaikuttaa hänen kykyihinsä hallita talouttaan. Tämän jälkeen oleellista on tulojen ja menojen sekä velkojen selvittäminen ja talouden suunnittelu sekä seuranta valituilla keinoilla. Keskeistä on tukea asiakkaan itsenäisyyttä ja päätöksentekoa sekä keskustella päätöksien seurauksista ja tavoitteista. Varsinaisen talousneuvonnan lisäksi voidaan tarvita erilaisia verkoston ammattilaisia asiakkaan kokonaistilanteen mukaan. 2.2 Talousneuvontaprosessit Ruotsissa ja Suomessa Ruotsissa toimii kunnallinen talousneuvontaverkosto ja talousneuvontaa on annettu varhaisemmin kuin Suomessa. Tämän vuoksi Ruotsissa on myös kehitetty talousneuvonnan välineitä pitempään kuin meillä. (Pesonen 2003.) Suomessa talousneuvontaa antavat erilaiset organisaatiot kuten Kuluttajaviraston alainen talous- ja velkaneuvonta kunnissa, Takuu-Säätiö, Marttaliitto ja Kuluttajaliitto. Suomen talousneuvonnassa hyödynnetään suurimmaksi osaksi vastaavanlaisia menetelmiä ja välineitä kuin Ruotsissakin. Lehtosen Ruotsin talo usneuvontakokeilua käsittelevän lehtiartikkelin (1991, 11) mukaan Ruotsissa talousneuvonta on käynnistynyt kokeilumuotoisena jo 1980-luvun puolivälissä. Yksinkertaisimmillaan asiakasta on autettu antamalla hänelle neuvoja talouden hoidosta ja apuvälineitä kuten budjettilomakkeita, tilikirja ja esimerkkejä budjetin teosta. Vaativammassa neuvonnassa neuvoja ja asiakas ovat tarkastelleet yhdessä asiakkaan tuloja ja menoja ja miettineet mahdollisuuksia asiakkaan taloudenpidon muuttamiseen. Kirjanpidosta on selvinnyt, missä asiakas voi säästää ja miten.

12 Vaikeimmat neuvontatapaukset ovat liittyneet ylivelkaantuneiden asiakkaiden tilanteen korjaamiseen eli velkojen järjestelyyn. (Emt ) 9 Ruotsissa asiakas on tavattu yleensä kolme kertaa. Ensimmäisellä kerralla on pyritty selvittämään asiakkaan tilanne ja siihen joutuminen mahdollisimman tarkkaan. Keskusteleminen neuvonnan tavoitteista ja vastuun jakautumisesta asiakkaan ja neuvojan välillä sekä asiakkaan motivointi ovat olleet oleellisia neuvonnassa. Asiakkaan tulot, menot ja velat on selvitetty. Toisella kerralla on tarkasteltu asiakkaan kirjanpitoa, verrattu sitä kuluttajaviraston standardibudjettiin ja keskusteltu säästö- ja muutosmahdollisuuk sista tulojen ja menojen tasapainottamiseksi. Kolmas tapaamiskerta on liittynyt pidemmän ajan talousarvion tekemiseen. (Emt. 12.) Suomessa talous- ja velkaneuvonnan prosesseista löytyy yhtäläisyyksiä Ruotsin talousneuvontaan. Jarva on kehittänyt Ruotsin neuvontatyövaiheiden pohjalta neuvonnan työnkulun (ks. Jarva 1993, 67-70). Neuvonnassa toteutetaan aiemmin mainittua minimiväliintulon periaatetta. Vaiheet ovat Jarvan mukaan asiakkaan kysymykseen vastaaminen (yksinkertaisinta) asiakkaan tilanteen analysointi ja arviointi toimenpiteiden määrittely toimenpiteiden toteuttaminen ja seuranta neuvonnan päättäminen. Espoon talous- ja velkaneuvontaprojekti toteutettiin vuonna Siinä on hahmoteltu vastaavanlaista prosessin rakennetta. Prosessi ei välttämättä etene suoraan vaiheesta toiseen ja sama vaihe voi toistuakin. Toisaalta on huomattu, että havainto jonkinlaisen prosessirungon toteutumisesta antaa turvaa prosessiin. (Sunila & Järvelä 1994, 43.) Työkokemukseni mukaan tämä tarkoittaisi sitä, että jonkinlaisen prosessin rakenteen tiedostamisen avulla neuvontatilanteet ovat hallitumpia ja tehokkaampia, jolloin keskustelu asiakkaan kanssa liittyy talouden hallinnan kannalta oleellisiin asioihin. Marttaliitossa talousneuvonnan lähtökohtana on käytetty velkajärjestelyn maksuvaralaskelmaa, josta saadaan selkeä jaottelu tuloista ja menoista asiakkaalle. Maksuvaralaskelmalla on ollut tarkoitus aloittaa talouden hahmottaminen. Asiakkaalle on selvitetty, mitä ovat välttämättömät elinkustannukset, niitä on tarkasteltu ja on pyritty tar-

13 10 vittaessa vaikuttamaan menoihin. Myös velkojen ottamisen syitä, rästilaskuja ja uusien velkojen syntymistä on pohdittu. Asiakkaan oivalluksien jälkeen on pohdittu, mitä asiakas voi ja haluaa taloudessaan muuttaa. Menoista on pidetty kirjaa ja on suunniteltu taloutta. Muutoskohtien löytymisen jälkeen asiakkaalle on annettu tietoa ja neuvoja, jotka tukevat asiakasta hänen taloutensa kehittymisessä ja valinnoissa. (Chydenius 2000, ) Myös Nykäsen esittämästä talousneuvonnasta löytyy edellä esitellyn tapaisia vaiheita. Nykäsen (2003) mukaan talousneuvonta on alkanut pohtimalla, miksi asiakas tulee talousneuvontaan ja miten talousneuvonta voi häntä auttaa. Asiakkaan tilanteesta kertoo se, mistä asiakas sai tietää talousneuvonnasta. Seuraavaksi on selvitetty asiakkaan tulot, menot ja velat sekä asiakkaan käsitykset talouden hallinnasta ja hoitamisesta. Velkojen kohdalla on selvitetty, millaisia järjestelymahdollisuuksia on ja onko järjestelystä selviytyminen sekä uuden velkaantumisen estyminen todennäköistä. Tulot on suunniteltu ja kulutusta on sopeutettu tuloihin. Tulojen ja menojen päivämääriä on tarkasteltu myös. Budjetin toteutumista on seurattu ja budjettia on korjattu. Asiakkaalle on annettu lisää tietoa hänen tarvitsemistaan asioista. Tällä kaikella on pyritty luomaan asiakkaalle uusi malli talouden hallinnasta ja hoitamisesta. (Emt.) Pesosen (2003) mukaan Ruotsissa talousneuvojan luona käyvät esimerkiksi sellaiset asiakkaat, jotka aikovat hankkia auton tai asunnon. Jos asiakkaalla on taloudellisia ongelmia, hänelle tehdään suunnitelma ja varataan samalla uusi seurantakäyntiaika asiakkaan niin halutessa (emt.). Ruotsissa talousneuvonta toimii velkaantumisen ennaltaehkäisemiseksi. Neuvontaan mennään ennen taloudellisesti suuria hankintoja eli talousasioita ei pidetä liian henkilökohtaisina. Suomessa neuvonta on vielä ennemminkin korjaavaa, eikä neuvontaan tulla kuin vasta viimeisessä hädässä. Silloin on jo velkaannuttu, eikä veloista selvitä yksin. Talous neuvonnan vähäisyys johtunee osittain talousneuvonnan voimavarojen ja siten neuvonnan tiedottamisen puutteesta. Palvelusta ei voida tiedottaa, koska mahdolliseen kysyntään ei voida nykyisillä voimavaroilla vastata. Koska neuvonnasta ei tiedoteta, asiakkaat eivät osaa hakea apua talouden hallintakysymyksissä. Toisaalta neuvoja ei haeta, koska raha-asioita pidetään henkilökohtaisina ja ongelmien kanssa sinnitellään mahdollisimman pitkään omin avuin. Myös Marttaliiton Chydeniuksen (2000, 27) mukaan ulkopuolisen neuvoja haetaan vasta viimeisessä hädässä.

14 2.3 Jyväskylän talousneuvonnan kehittyminen 11 Kantolan Talousneuvonta moniammatillisena yhteistyönä -opinnäytetyötä edelsi Jyväskylän talousneuvontaprojekti vuosina Projektin osallisina oli Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden opiskelijoita, Jyväskylän ammattikorkeakoulun matkailu-, ravitsemis- ja talousalan kuluttajapalvelujen opiskelijoita sekä Jyväskylän velkaneuvontakeskus. Projektiraportissa Ritva Anttosen saatesanojen mukaan velkaneuvontakeskuksen kannalta oli ollut tarpeellista selvittää, millaisten jyväskyläläisten organisaatioiden työhön sisältyy talousneuvontaa tai missä talousneuvonnan tarvetta ilmenee, miten talousneuvontaa pitäisi antaa ja ketkä sitä voisivat antaa. (Jyväskylän talousneuvontaprojekti 2001.) Yliopiston opiskelijat haastattelivat sellaisten organisaatioiden työntekijöitä, jotka kohtaavat talouden hallinnassa apua tarvitsevia asiakkaita. Työttömien yhdistyksessä, Suomen Punaisessa Ristissä, seurakunnassa, sosiaalitoimessa, mielenterveystoimistossa, edunvalvonnassa, nuorten palvelukeskuksessa ja Keski-Suomen Martat ry:ssä talousneuvontaa pidettiin tärkeänä ja sitä haluttiin kehittää. Talousneuvonta on myös erilaista eri organisaatioissa: taloudellisten avustusten myöntämistä, tukien pariin ohjaamista tai neuvojen antamista. Kuluttajaneuvonnassa, ulosottovirastossa ja pankissa ei talousneuvonnan ajateltu kuuluvan toimintaan. (Emt.) Tähän varmasti vaikuttaa se, miten eri työntekijät mieltävät talousneuvonnan. Ulosotossa on mahdollista tehdä maksusuunnitelmia asiakkaan veloille ja pankeissa lasketaan maksuvaraa ennen lainan antamista. Nämä kuuluvat talousneuvontaan. Haastattelujen pohjalta talousneuvontaa voitaisiin toteuttaa keskitetysti ja koordinoimalla yhdestä yksiköstä. Toisaalta nähtiin mahdollisena myös talousneuvonnan hajauttaminen, eli että talousneuvontaa annettaisiin eri palvelujen asiakastyön ohessa. Idea vertaisryhmästä nousi myös esiin haastatteluissa. Samanlaisessa tilanteessa olevien henkilöiden ryhmässä käsiteltäisiin talousongelmia yhdessä. Lisäksi ilmeni moniammatillisen yhteistyön idea, jolloin eri alojen asiantuntijat työskentelisivät yhdessä henkilön tai perheen auttamiseksi. Projektissa mukana olleiden opiskelijoiden ehdotuksena oli talousneuvonnan johtamisen ja suunnittelemisen keskittäminen velkaneuvontakeskukseen siellä olemassa olevan tietotaidon perusteella ja myös talousneuvojan toimen perustaminen. (Emt.)

15 12 Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijat kokeilivat talousneuvontaa yksilöille ja ryhmille. He suunnittelivat käytännön neuvonnan Jarvan talousneuvonnan vaiheiden (Jarva 1993) ja Ruotsin talousneuvonnan (Lehtonen 1991) sisällön avulla. Asiakkaat hankittiin haastatelluille organisaatioille lähetetyn tiedotteen avulla. (Emt.) Yksilöneuvonnassa asiakasta tavattiin kaksi kertaa. Ensin selvitettiin asiakkaan tilanne, neuvonnan tarve ja menojen seurannan hyötyjä. Toisella kerralla käytiin läpi asiakkaan menojen seuranta, pohdittiin säästömahdollisuuksia ja mitä seuraa maksamattomista laskuista sekä erilaisia maksutapoja. Yksilöneuvonnassa ilmeni muun muassa, että asiakas pystyi paremmin hahmottamaan tilannettaan ja etsimään ratkaisuja ongelmiinsa puhumalla ulkopuolisen kanssa. Lisäksi ilmeni, että asiakkailla on erilaisia tarpeita, joihin tietoa pitää etsiä ja räätälöidä. (Emt.) Ryhmäneuvontaa annettiin diakonin kautta saaduille valmiille ryhmille, joista toiseen kuului nuoria äitejä ja toiseen eläkeläisiä. Ryhmäneuvonnan yhtenä aiheena oli Eurovaluuttaan siirtyminen. Äitien ryhmässä käsiteltiin lisäksi kotitalouden menoja ja menojen seurantaa sekä säästämistä. Neuvontaa toteutettiin yhteisenä keskusteluna ryhmän kanssa. (Emt.) Neuvonnan kokeilussa opiskelijat olivat hankkineet ja jäsentäneet tarvittavaa tietoa, jota heidän mukaan pystyy toimivasti muuttamaan erilaisten ryhmien tarpeiden mukaan. Heidän mukaansa ryhmästä pitää saada ensin jonkin verran tietoa, että neuvontaa voi suunnitella ryhmän tarpeisiin etukäteen. Ryhmäneuvonnassa myös useammasta opiskelijaneuvojasta oli tukea toisilleen, jos tuli tilanne, missä jonkun neuvojan tieto ei riittänyt. Opiskelijoiden mukaan neuvojien pitäisi myös voida kehittää omia sosiaalisia ja psykologisia taitoja, koska neuvontatilanteissa pitää pystyä tukemaan ja kuuntelemaan asiakasta. (Emt.) Kantolan Talousneuvonta moniammatillisena yhteistyönä -opinnäytetyössä vuonna 2003 verkoston jäsenet ovat pohtineet talousneuvonnan ja mahdollisen viran saaneen talousneuvojan tehtäviä. Luvussa 2.1 esitettiin verkoston jäsenten talousneuvonnan määritelmä. Talousneuvojan tehtäviin kuuluvat verkoston jäsenten mukaan yksilö- ja ryhmäneuvonta, neuvontamateriaalin tuottaminen sekä talousneuvontaverkoston koordinointi ja koulutus. (Kantola 2003.)

16 13 Tämä kehittämistutkimus on jatkoa Jyväskylän talousneuvontaprojektista ja Kantolan opinnäytetyöstä. Tarkoituksena oli kehittää käytännön talousneuvonnan työvälineitä. Työvälineiden kehittämisideat on esitelty verkoston kokouksessa syksyllä 2003 ja ideoista on keskusteltu yhdessä. Ideat nousivat talouden hallinnan hahmottamistarpeesta ja neuvontatilanteissa ilmenneistä asiakkaiden talouden hallintaongelmista. Työvälineiden kehittämiseen ovat vaikuttaneet verkoston kokouskeskustelut ja aiemmat talousneuvonnan työvälineet ja talousneuvontaprosessit. Tarkoituksena on myöhemmin myös esitellä valmiit työvälineet verkoston jäsenille ja antaa ne verkoston jäsenten käyttöön. Tällä tutkimuksella on siten aloitettu verkoston jäsenten määrittelemiä talousneuvojan tehtäviä. 3 AIKAISEMMAT TALOUSNEUVONNAN TYÖVÄLI- NEET 3.1 Standardibudjetti kohtuullisten menojen tarkastelu Laman myötä 1980-luvulla kotitalouksien velkaantuessa ja taloudellisissa ongelmissa tarve budjetti yleistyi Pohjoismaissa velka- ja talous neuvonnan työvälineenä. Normatiivisilla eli ohjeellisilla budjeteilla on havainnollistettu kohtuulliseen kulutukseen tarvittavaa rahamäärää. Budjetit perustuvat asiantuntijaryhmien laatimiin markkinahyödykeluetteloihin. (Aatola & Viinisalo 1999, ) Aatolan ja Viinisalon (1999, 28) mukaan Ruotsissa kotitaloudet voivat käyttää standardibudjetin laskelmia talouden suunnittelussa, ja talousneuvonnassa standardibudjetin lukujen avulla voidaan keskustella asiakkaan taloudesta. Standardibudjetteja verrataan ajoittain kotitalouksien todelliseen kulutukseen ja tuloihin budjettien todenmukaisuuden arvioimiseksi. Näin on voitu lieventää budjettien yleistä arvostelua, joka liittyy asiantuntijoiden subjektiiviseen käsitykseen menoista ja siihen, että jokaisella ihmisellä on oma käsityksensä kulutustarpeista. (Emt. 36.) Pesosen (2003) mukaan standardibudjetointi on ollut pitkään käytössä Ruotsissa ja Norjassa asiakastyön apuvälineenä. Standardibudjetti laaditaan vuosittain ja kunnittain. Siihen lasketaan kussakin kunnassa erikokoisten kotitalouksien menot. Asiak-

17 kaalle tehdään budjetti, ja sitä voidaan verrata standardibudjetin viitekotitalouteen esimerkiksi liian suurien menojen selvittämiseksi. (Emt.) 14 Suomessa on myös tehty kohtuullisen kulutustason laskelmia, joita ei ole kuitenkaan tarkistettu ja uusittu. Kysyntää ja rahoittajaa tarvebudjettien laadintaan ei ole ollut, vaikka Aatolan ja Viinisalonkin mukaan Suomessa on pula talous- ja velkaneuvonnan materiaalista. (Emt ) Pesosen (2003) mukaan Suomessa talousasioita pidetään yksityisinä, jolloin kotitalouden kulutuksen vertailua standardibudjettiinkin vierastetaan. Toisaalta ainakin Marttaliitossa on havaittu tarve standardibudjetin tyyppiselle apuvälineelle. Chydeniuksen (2000, 26) mukaan Marttaliiton talousneuvonnan asiakkaat haluaisivat tilastotietoa, johon omaa taloutta voi verrata. Tilastokeskus julkaisee tilastoja kotitalouksien kulutusmenoista eli esimerkiksi paljonko rahaa kuluu asumiseen, ruokaan, terveyteen, liikenteeseen ja vapaa-aikaan. Tilastot ovat keskiarvolukuja Suomen kotitalouksien satunnaisotoksesta, eivätkä paikkakuntakohtaisia, sukupuolen, iän ja kotitalouden koon mukaisia. Laskelmia ei myöskään uusita vuosittain, vaan viiden vuoden välein. (Kulutustutkimus Arjen menot tärkeä tietolähde 2004.) Standardibudjettia tarvittaisiin Suomessakin. Siitä voisi tarkistaa, mitä kohtuulliset menot voivat todellisuudessa olla erikokoisissa kotitalouksissa. Työntekijän toiminta olisi turvatumpaa. Hän voisi antaa asiakkaalle todellisiin laskelmiin perustuvaa tietoa, eikä subjektiivista käsitystään kohtuullisista menoista. Asiakaskotitalouden omaa kulutusta voisi verrata standardibudjettiin. Standardibudjetin tarkastelu ei syyllistä asiakkaan kulutustapoja, vaan antaa asiakkaalle tietoa oman asuinalueensa ja oman kotitaloustyyppinsä kohtuullisista menoista ja siitä, mikä asiakkaan omassa taloudessa mahdollisesti aiheuttaa liikaa menoja. Espoon talous- ja velkaneuvontaprojektissa on asiakkaan kirjanpidon elinkustannuksia verrattu velkajärjestelylain mukaisiin välttämättömiin elinkustannuksiin (Sunila & Järvelä 1994, 165). Myös Marttaliitossa on käytetty velkajärjestelyn maksuvaralaskelmaa tulojen ja menojen jaotteluksi asiakkaalle (Chydenius 2000, 26). Usein asiakkailta puuttuu käsitys taloudellisesta tilanteestaan ja siitä, mihin rahat riittävät. Maksuvaralaskelmalla saadaan asiakkaalle selkeä jaottelu tuloista ja menoista, laskelmalla hahmotellaan taloutta ja määritellään talouden minimitasoa. (Chydenius 2000, 26.)

18 15 Velkajärjestelylain mukaisella maksuvaralaskelmalla saatu jaottelu tuloista ja menoista on hyvä perusta asiakkaan tulojen ja menojen pohtimiselle, kun standardibudjetteja ei ole käytettävissä. Jokinen (2003, 4-5) on jyvittänyt velkajärjestelyn normielinkustannukset toimeentulotuen jyvityksen mukaisesti. Hän on määrittänyt prosenttiosuudet kulutusmenoille, kuten ravinto-, vaate-, liikenne- ja informaatiomenoille (emt). Talousneuvonnan asiakkaalle voidaan tarvittaessa hyödyntää tätä jyvitystä ja laskea minimimenot. Velkajärjestelyn maksuvaralaskelma on tiukka, koska siinä huomioidaan menoihin vain välttämättömät asumis- ja elinkus tannus menot. Asiakkaan kulutusmenojen vertailu velkajärjestelyssä hyväksyttäviin välttämättömiin elinkustannuksiin ei ole tarkoituksenmukaista, jos talousneuvontaa annetaan jatkossa ylivelkaantumattomille asiakkaille. Viitekotitalouksien standardibudjetit olisivat käytännöllisempiä työvälineitä kohtuullisten menojen selvittämisessä erilaisissa taloudellisissa tilanteissa olevien asiakkaiden avustamisessa. 3.2 Talouden hallinnan ohjekirjaset ja talousneuvonta Internetissä Eri talousneuvontaa antavat tahot tuottavat erilaisia talouden hallinnan ohjekirjasia. Nykyään myös Internet on merkittävä talouden hallinnankin tietolähde. Internetin käytettävyyttä lisää se, että siellä esitetyt kirjanpito- ja budjetointilomakkeet, joista seuraavassa luvussa on kerrottu tarkemmin, on kätevästi käytettävissä tietokoneen laskentaohjelmilla. Lisäksi Internetissä voi lukea monia painettujakin oppaita. Tässä luvussa käsitellään joitakin esimerkkejä ohjekirjoista ja neuvontasivuista Internetissä. Esimerkiksi Kuluttajavirasto, Marttaliitto, Takuu-Säätiö ja Kuluttajaliitto tuottavat materiaalia talousneuvontaan ja talouden hallintaan kotitalouksille. Kuluttajavirasto on yhteistyössä Takuu-Säätiön ja Marttaliiton kanssa päivittänyt jo aikaisemmin ilmestyneen Raha-asiat, yksityistalouden oppaan (ks. Raha-asiat, yksityistalouden opas 2003). Se antaa kotitalouksille ohjeita raha-asioiden suunnittelusta, tulojen ja menojen selvittämisestä ja suunnittelusta sekä laskujen maksusta. Oppaan loppupuolella on lisäksi kerrottu eri auttavien tahojen palveluista ja liitteinä on menojen seurantalomakkeita yhdelle viikolle, kuukaudelle ja vuodelle sekä hankebudjettilomake ja pankkien palvelumaksujen vertailulomake, joita lukija voi täyttää. (Emt.) Opas löytyy myös sähköisenä. Myös budjettitaulukoita on Kuluttajaviraston Internet-sivuilta. Siellä on

19 lisäksi yleisiä ohjeita esimerkiksi laskujen perinnästä ja ulosotosta sekä velkojen järjestelykeinoista. (Kuluttajavirasto. Työkaluja talouden suunnitteluun 2004.) 16 Marttaliitto julkaisee omia talouden hallinnan oppaita. Tänä vuonna Marttaliitto on tuottanut muun muassa Ota kiinni rahoistasi vihkosen (Ota kiinni rahoistasi 2004). Siinä opastetaan konkreettisesti omien tulojen ja menojen sekä maksuvaran laskemiseen ja esitetään ohjearvoina velkajärjestelyn maksuvaran laskemisessa käytettävät välttämättömät elinkustannukset. Vihkosessa opastetaan myös velkojen kartoittamisessa ja velkojen järjestelyn mahdollisuuksissa sekä suunnitelmien tekemisessä. (Emt.) Marttaliiton erikoisalaa on kotitalouksien ruuanvalmistukseen liittyvä neuvonta ja se opastaa siten myös ruokamenoissa säästämisessä (Ruokamenoissakin voi säästää 2003). Marttaliiton Internet-sivuilla on myös paljon ohjeita kodin talouden hallintaan ja kirjanpito- ja budjetointilomakkeita tietokoneella käytettäväksi (Marttaliitto, Kodin talous 2004). Takuu-Säätiöllä on muun muassa omasta takaustoiminnastaan opas, jossa kerrotaan lainantakausmahdollisuuksista ja takauksen hakemisesta ylivelkaantuneille. Oppaassa on ohjeita maksuvaran laskemiseen (Ta kuu-säätiön takausopas 2004). Ta kuu-säätiöllä on oma maksuton valtakunnallinen puhelinneuvontapalvelu (Velkalinja) taloudellisissa vaikeuksissa oleville yksityishenkilöille. Puhelinneuvonnassa asiakas ohjataan aina eteenpäin jollekin taholle, jos takauk sen myöntäminen ei ole asiakkaan tilanteessa mahdollista. Henkilökohtaista neuvontaa Takuu-Säätiö ei toteuta, vaan puhe linneuvonnasta asiakas ohjataan tarvittaessa kunnalliseen talous- ja velkaneuvontaan, jossa myös Takuu-Säätiön takaushakemuksia voidaan tehdä. (Mattila 2004.) Suomen Kuluttajaliitossa on julkaistu opetuskäyttöön talouden hallinnan opas vuonna Siinä on oppilaille erilaisia talouden hallintaan liittyviä kysymyksiä ja tehtäviä sekä raha-asioihin liittyviä Internet-osoitteita. (Nykänen 2001.) Kuluttajaviraston Internet-sivuilla on myös nuorille tarkoitettu Galaktori-tietokonepeli, jossa virtuaaliasunnossa erilaisia kohteita klikkaamalla pääsee ratkomaan kuluttajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä talouden hallintaan liittyviä kysymyksiä (Kuluttajavirasto 2004).

20 3.3 Rutiinia ja motivaatiota vaativat kirjanpito- ja talousarviotaulukot 17 Kirjanpito ja talousarvio ovat talouden suunnittelun työvälineitä. Kirjanpitotaulukkoon kirjataan tulot ja menot esimerkiksi kuukauden ajalta. Kirjanpidolla seurataan siten toteutuneita tuloja ja menoja. Merkitsemällä vuoden toistuvien kiinteiden maksujen kuten vuokran, lainojenhoidon, vakuutuksien sekä sähkö-, puhelin- ja televisiomaksujen eräpäivät kalenteriin, nähdään suoraan kalenterista menoiltaan tiukimmat ja löysimmät kuukaudet. (Lampikoski 1993, ) Useamman kuukauden kirjanpidon perusteella voi tehdä talousarvion eli budjetin tuloista ja menoista vuodeksi. Budjetin toteutumista voidaan seurata kuukausittain kirjanpidolla, jolloin toteutuneita tuloja ja menoja verrataan talousarvioon ja tulevien kuukausien talousarviota voidaan korjata sen mukaan. (Emt ) Budjetin tarkoituksena on saada tulot riittämään menoihin. Talousarvio on myös realistisempi, jos se tehdään kirjanpidon eli toteutuneiden tulojen ja menojen perusteella. Muutoin helposti yliarvioidaan tulot ja aliarvioidaan menot. (Raha-asiat, Yksityistalouden opas 2003, 6.) Esimerkiksi Kuluttajaviraston, Marttaliiton ja Takuu-Säätiön yhteinen Rahaasiat, yksityistalouden opas sisältää erilaisia kirjanpito- ja budjettitaulukoita (Rahaasiat, yksityistalouden opas 2003, ) Kuluttajaviraston sekä Marttaliiton Internet-sivuilla on myös erilaisia taulukoita kuukauden seurantataulukoista koko vuoden seurantataulukoihin (Kuluttajavirasto. Työkaluja talouden suunnitteluun 2004; Marttaliitto 2004). Taloudenhallintaa käsittelevissä oppaissa tai Internet-sivuilla neuvotaan kirjaamaan koko vuoden menot, laskemaan ne yhteen ja jakamaan summan kahdellatoista, niin saa selville kuukauden menot. Kirjaamalla menot saa selville myös ne kuukaudet, jolloin menot ovat suurimmat tai pienimmät. Suurempiin menoihin ja odottamattomiin menoihin kuten sairauskuluihin tai kodinkoneiden korjausmenoihin opastetaan varautumaan säästämällä varakassaan pienempien menojen kuukausina. (Kuluttajavirasto; Raha-asiat, Yksityistalouden opas 2003, 5-6; Lampikoski 1993, 22.) Monet kotitaloudet hyödyntävät kahden pankkitilin järjestelmää. Silloin toinen tili on laskujenhoitoa varten ja toinen tili on muita käyttömenoja varten. Esimerkiksi erään perheen toiselta tililtä veloitetaan asuntolainakulut ja muut laskut ja toinen tili on

Kielteinen päätös sosiaalisesta luototuksesta, kuinka elämä jatkuu?

Kielteinen päätös sosiaalisesta luototuksesta, kuinka elämä jatkuu? Kielteinen päätös sosiaalisesta luototuksesta, kuinka elämä jatkuu? Mäkelä, Outi 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Kielteinen päätös sosiaalisesta luototuksesta, kuinka elämä jatkuu? Mäkelä

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos. Velkaantuminen ja kulutusluotot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos. Velkaantuminen ja kulutusluotot ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos Velkaantuminen ja kulutusluotot Pro gradu-tutkielma Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Taloushallinto

Lisätiedot

Anne Ilkko NUORTEN MAKSUHÄIRIÖT JA NIIDEN SEURAAMUKSET SEKÄ RATKAISUKEINOT KAINUUSSA

Anne Ilkko NUORTEN MAKSUHÄIRIÖT JA NIIDEN SEURAAMUKSET SEKÄ RATKAISUKEINOT KAINUUSSA Anne Ilkko NUORTEN MAKSUHÄIRIÖT JA NIIDEN SEURAAMUKSET SEKÄ RATKAISUKEINOT KAINUUSSA Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Liiketalouden ja hallinnon ala Oikeustradenomi Kevät 2009 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Tiina Kaalinpää Aija Suikkanen MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Elina Piskonen. Helpoilla luotoilla umpikujaan tutkimus kulutusluotoilla ylivelkaantuneista Takuu-Säätiön asiakkaista

Elina Piskonen. Helpoilla luotoilla umpikujaan tutkimus kulutusluotoilla ylivelkaantuneista Takuu-Säätiön asiakkaista Elina Piskonen Helpoilla luotoilla umpikujaan tutkimus kulutusluotoilla ylivelkaantuneista Takuu-Säätiön asiakkaista Helsingin Yliopisto Taloustieteen laitos Selvityksiä nro 45 Kuluttajaekonomia Helsinki

Lisätiedot

MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ

MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ Jouni Forsström Opinnäytetyö Joulukuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

Tiivistelmä 1 JOHDANTO

Tiivistelmä 1 JOHDANTO OPTL Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Elisa Valkama VELATON UUSI ALKU? Velallisten selviytyminen velkajärjestelystä ja tilanne sen jälkeen Verkkokatsauksia 22/2011 Sisällys Tiivistelmä 1 1 Johdanto 1 1.1

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille

OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille Heidi Ollikainen OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille Opinnäytetyö Liiketalouden Koulutusohjelma Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.12.2008 Tekijä(t) Heidi Ollikainen Nimeke Koulutusohjelma

Lisätiedot

5/2009 Teemana Luotto & Raha

5/2009 Teemana Luotto & Raha 31.8.2009 5/2009 Teemana Luotto & Raha Pääkirjoitus Välttämätön luotto, välttävät ehdot... 2 Artikkelit Finanssikriisi terästää luottojen valvontaa maailmalla... 3 OECD peräänkuuluttaa taloudellista lukutaitoa

Lisätiedot

EXCELIN HYÖDYNTÄMINEN TALOUSHALLINNON RAPORTOINNISSA

EXCELIN HYÖDYNTÄMINEN TALOUSHALLINNON RAPORTOINNISSA EXCELIN HYÖDYNTÄMINEN TALOUSHALLINNON RAPORTOINNISSA Elisa Laitinen Opinnäytetyö Marraskuu 2013 Liiketalous Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Tekijä(t) Laitinen, Elisa Julkaisun laji

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaalisesta luototuksesta, laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta sekä laiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetunlain3 :nmuuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

PEDAGOGISIA RATKAISUJA TALOUSKASVATUKSEEN

PEDAGOGISIA RATKAISUJA TALOUSKASVATUKSEEN PEDAGOGISIA RATKAISUJA TALOUSKASVATUKSEEN Kirjoittajat Maisa Alastalo Hanna-Maija Närvänen Juuso Talikka Juha Anttila Venla Pentikäinen Tiina Tuomi Sylvie Daoud Arto Pesonen Elina Vanhanen Julius Kalliomaa

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 90

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 90 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 90 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Kati Rantala

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos SÄÄSTÄMINEN ASUNTOLAINANMAKSUN OHELLA

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos SÄÄSTÄMINEN ASUNTOLAINANMAKSUN OHELLA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos SÄÄSTÄMINEN ASUNTOLAINANMAKSUN OHELLA Pro gradu tutkielma Taloushallinto ja rahoitus Susanna Väyrynen 208631

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Katri Niskala, Jari Tuukkanen

Katri Niskala, Jari Tuukkanen Katri Niskala, Jari Tuukkanen Selvitys asukkaiden toiveista ja ajatuksista asumisen sisältöpalvelujen kehittämiseksi Jyväskylän Nuoriso- ja Palveluasunnot JNP ry Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

Sosiaalinen luototus sosiaaliturvan muotona

Sosiaalinen luototus sosiaaliturvan muotona Sosiaalinen luototus sosiaaliturvan muotona Jussi Katiska Pro Gradu-tutkielma Kuopion Yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan laitos Sosiaalityö Helmikuu 2008

Lisätiedot

Niskalenkki raha-asioista. - välineitä oman talouden hallintaan

Niskalenkki raha-asioista. - välineitä oman talouden hallintaan Niskalenkki raha-asioista - välineitä oman talouden hallintaan Tammikuu 2015 Sisällys: > Niskalenkki raha-asioista 3 Tunnista elämäntilanteesi 4 Miten työkirjaa käytetään? 8 > Taloustietojen kokoaminen

Lisätiedot

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Lassila, Laura 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Onhan

Lisätiedot

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Korolainen Marica 2008 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Imatra Päiväkodin ja lastenneuvolan

Lisätiedot

KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5.

KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5.2015

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖ Marja Tuokila 24.10.2003 VELKAHALLINTAOHJELMA KESKUSTELUTILAISUUS

OIKEUSMINISTERIÖ Marja Tuokila 24.10.2003 VELKAHALLINTAOHJELMA KESKUSTELUTILAISUUS 1 OIKEUSMINISTERIÖ Marja Tuokila 24.10.2003 MUISTIO VELKAHALLINTAOHJELMA KESKUSTELUTILAISUUS Aika: maanantai 17.11.2003 klo 13 16.15 Paikka: oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, kerros 2a, sali 1 I Velkahallintaohjelman

Lisätiedot

Velkahallintaohjelma Osa III

Velkahallintaohjelma Osa III LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2004:17 Velkahallintaohjelma Osa III Liitteet LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2004:17 Velkahallintaohjelma Osa III Liitteet OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2004 ISSN 1458-7149 ISBN 952-466-214-0

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Kaisa-Mari Huovinen ja Piia Oranen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:6. Sosiaalinen. luototus. Opas luototuksen käynnistäjälle

Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:6. Sosiaalinen. luototus. Opas luototuksen käynnistäjälle Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:6 Sosiaalinen luototus Opas luototuksen käynnistäjälle Helsinki 2003 2 ISSN 1236-166X ISBN 952-00-1350-4 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy Painotyö: Edita Prima

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

JULKISEN RUOKAPALVELUN TALOUDEN SEURANTA JA KEHITTÄMINEN

JULKISEN RUOKAPALVELUN TALOUDEN SEURANTA JA KEHITTÄMINEN JULKISEN RUOKAPALVELUN TALOUDEN SEURANTA JA KEHITTÄMINEN Jussi Rissanen Opinnäytetyö Kesäkuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja

Lisätiedot

YHDISTYKSEN KIRJANPITOON RATKAISU INTERNETIN ILMAISOHJELMISTA

YHDISTYKSEN KIRJANPITOON RATKAISU INTERNETIN ILMAISOHJELMISTA YHDISTYKSEN KIRJANPITOON RATKAISU INTERNETIN ILMAISOHJELMISTA Case: Roil s MC ry Maija Pellinen Laura Turunen Opinnäytetyö Tammikuu 2012 Liiketalous Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille Sanna Pasonen-Seppänen Kehittämishankeraportti Elokuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tekijä(t) Pasonen-Seppänen, Sanna Julkaisun

Lisätiedot

HELSINKILÄISTEN SEURAKUNTIEN VANGEILLE MYÖNTÄMÄT TALOUDELLISET AVUSTUKSET

HELSINKILÄISTEN SEURAKUNTIEN VANGEILLE MYÖNTÄMÄT TALOUDELLISET AVUSTUKSET HELSINKILÄISTEN SEURAKUNTIEN VANGEILLE MYÖNTÄMÄT TALOUDELLISET AVUSTUKSET Heidi Jumppanen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen

Lisätiedot