EU:n LIFE+-ohjelma: ECOFLEXOBAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU:n LIFE+-ohjelma: ECOFLEXOBAG"

Transkriptio

1 KESTÄVÄN KEHITYKSEN MUKAISIA MUOVIKASSEJA FIN EU:n LIFE+-ohjelma: ECOFLEXOBAG VALVONTAMENETTELY: B3 kestävän kehityksen mukaisten kaupan muovikassien tuotannonvalvonnan parhaat käytännöt Julkaisija: ECOFLEXOBAG-hankkeen eurooppalainen tiimi Tekijä: ENVIROS, s.r.o. LIFE+-koodi: LIFE11 ENV/ES/646

2

3 3. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a kaupan muovikassien ympäristöystävällisyys Tekijä: ENVIROS, s.r.o. / Praha, Tšekin tasavalta Editointi: BSc P.A. Tegel/Dienstencentrum/Hollanti. Suunnittelu: Dienstencentrum B.V./ Amstelveen, Hollanti Tuotanto: ECOFLEXOBAG-hanke / Valencia, Espanja ECOFLEXOBAG on eurooppalainen yhteishanke, jossa kehitetään ja demonstroidaan parhaita käytäntöjä kestävän kehityksen mukaisten muovikassien suunnitteluun ja valmistamiseen. Hanke saa rahoitusta EU:n LIFE+2011-ohjelmasta LIFE11 ENV/ES/646. Hankekumppaneita ovat: Julkaisun tekijä ei vastaa tietojen oikea-aikaisuudesta, virheettömyydestä, kattavuudesta eikä laadusta. Lukijalla ei ole oikeutta vaatia korvauksia aineettomista tai aineellisista vahingoista, jotka aiheutuvat tämän julkaisun käytöstä tai käyttämättä jättämisestä ja/tai puutteellisten tai virheellisten tietojen käytöstä ECOFLEXOBAG-hanke, LIFE11 ENV/ES/646 Tämän julkaisun mitään osaa ei saa kopioida eikä toistaa ilman AIDO:n ja julkaisun tekijän organisaation nimenomaista kirjallista lupaa.

4 4. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a

5 5. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a SISÄLTÖ JOHDANTO VALVONNAN KÄYTTÖ Hankkeen kautta saatua uutta tietoa VALVONNASTA VALVONNAN taustaa Aiheeseen liittyviä asiakirjoja ECOFLEXOBAG VALVONNAN AVULLA ECOFLEXOBAG-vaiheet ekologisemman kaupan muovikassin tuottamiseksi VALVONNAN suhde sitä edeltäviin ja seuraaviin vaiheisiin VALVONTAMENETTELYN ESITTELY RESURSSITEHOKKUUS JA YMPÄRISTÖINDIKAATTORIT Substraattien kulutus Painovärien ja lakkojen kulutus Energiankulutus ja energiatehokkuus Vedenkulutus ja vesitehokkuus LIUOTTIMIEN HALLINTA LAADUN ARVIOINTI KUSTANNUSARVIOINTI YHTEENVETO Toimenpiteillä saavutetut tulokset ECOFLEXOBAG-hankkeen seuraavat vaiheet...20 VIITTEITÄ JA MIELENKIINTOISIA HYPERLINKKEJÄ...22

6 6. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a JOHDANTO Tämä asiakirja sisältää tarvittavat materiaalit ympäristönsuojelun tason parantamiseen kaupan muovikassien tuotannossa. Materiaalit on tuotettu ECOFLEXOBAG-hankkeessa, joka on osa EU:n rahoittamaa LIFE+-hanketta. ECOFLEXOBAG-hanke pyrkii vähentämään kaupan muovikassien haitallisia ympäristövaikutuksia sekä parantamaan alalla toimivien yritysten kilpailukykyä ja tietotaitoa. Tämä asiakirja sisältää tietoa, joka auttaa kaupan muovikassien tuotannon tehokkuuden ja tuloksen järjestelmällisessä valvonnassa ja hallinnassa. Näiden toimien avulla on mahdollista parantaa ympäristöön, talouteen ja laatuun liittyvää tehokkuutta ja suorituskykyä. Edempänä asiakirjassa on lisätietoja tämän asiakirjan suhteesta hankkeen muihin asiakirjoihin.

7 7. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 1. VALVONNAN KÄYTTÖ Valvontaa voidaan kuvata järjestelmällisenä, säännöllisesti suoritettuna tiedonkeruuprosessina. Kunnollisen valvonnan avulla on mahdollista analysoida ja parantaa yrityksen ympäristönsuojelun tasoa, taloudellista suorituskykyä ja tuotetun laadun tasoa ja sitä myöten parantaa tuotantoprosessin tehokkuutta. Keskittymällä resurssien (materiaalien, energian, veden ym.) tehokkaaseen hyödyntämiseen yritys voi parantaa ympäristönsuojelun tasoaan ja saavuttaa taloudellista etua toimintakustannuksia alentamalla. Yritysten on erittäin tärkeää parantaa resurssitehokkuuttaan kilpailukykynsä säilyttämiseksi tai jopa sen parantamiseksi. Tällä tavalla yritykset voivat samalla vähentää riippuvuuttaan yhä harvinaisemmiksi käyvien materiaalien, mineraalien ja polttoaineiden tuonnista ja valmistautua näin paremmin energian ja kulutustavaroiden hinnannousuihin ja -vaihteluihin. 1.1 Hankkeen kautta saatua uutta tietoa VALVONNASTA ECOFLEXOBAG-hanke tarjoaa menettelytavan, jonka avulla voidaan valvoa kaupan muovikassien tuotantoa sekä ympäristönsuojelun (resurssitehokkuus, VOC-päästöt), kustannusten hallinnan että laadun arvioinnin kannalta. Menettelytapaa voidaan käyttää keskeisten suorituskykyindikaattoreiden valvontaan sekä yksittäisten tilausten että vuosituotannon osalta. Valvontamenettely on jo testattu ja validoitu sen käyttöönoton aikana eri EU-maissa (Espanja, Hollanti, Suomi ja Tšekki) sijaitsevissa, kaupan muovikasseja valmistavissa tuotantoyrityksissä (sekä Swansean yliopistossa, Isossa-Britanniassa). 1.2 VALVONNAN taustaa ECOFLEXOBAG-hankkeessa käytetään keskeisten suorituskykyindikaattoreiden laskentaa syöttö- ja tuotostietojen pohjalta. Resurssitehokkuuden taloudellinen ulottuvuus otetaan käyttöön Top 20 -nimellä tunnetun syöttö- ja tuotosanalyysin kautta. Resurssitehokkuuspotentiaalia voidaan analysoida monitahoisemminkin. Tähän tarkoitukseen on erilaisia erityistyökaluja ja -menettelytapoja. Tässä on esimerkkejä niistä: Puhtaamman tuotannon arviointi / energiakatselmus: syväluotaavampi katsaus yrityksen tiettyihin materiaaleihin ja energiavirtoihin, merkittävää tappiota tuottavien paikkojen ja aliprosessien tunnistaminen sekä tilanteen parantamiseksi suoritettavat toimenpiteet. Valvonta ja tavoitteenasettelu: Rakenteellinen energianhallintatapa, joka perustuu säännölliseen valvontaan ja todellisen energiatehokkuuden analysointiin tavoitteisiin verrattuna. Ympäristöasioiden hallinnan kustannusanalyysi: Hallintatyökalu, jonka avulla voidaan tunnistaa, kerätä, analysoida ja käyttää sekä fyysisiä että rahallisia tietoja ympäristöasioihin liittyvistä kustannuksista. Tietoja käytetään yrityksen sisäiseen päätöksentekoon.

8 8. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a Materiaalivirtojen kustannusanalyysi: Hallintatyökalu, jolla edistetään tehokasta resurssien hyödyntämistä pääasiallisesti tuotanto- ja jakeluprosesseissa resurssien suhteellisen kulutuksen sekä materiaalikustannusten vähentämiseksi. Mittaus ja verifiointi: Prosessi, jota käytetään energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian projektien määrittämiseen sekä konkreettisen toimenpiteen avulla säästetyn energian laskemiseen. 1.3 Aiheeseen liittyviä asiakirjoja ECOFLEXOBAG-hankkeen yhteydessä kehitettiin seuraavat työkalut, joiden avulla voidaan valvoa ympäristö-, talous- ja laatuominaisuuksia kaupan muovikassien tuotannossa: Valvontalomake: Tarkoitettu resurssitehokkuuden (esim. substraattien ja painovärien kulutukseen, energiaan ja veteen liittyvien) päätietojen ja indikaattoreiden valvontaan. Liuottimien hallintatyökalu: Tarkoitettu tuotantoprosessin syötteiden sekä tiettyjen haihtuviin orgaanisiin yhdisteisiin (VOC) liittyvien päästölähteiden (tuotosten) tunnistamiseen. Laadunarviointityökalu: Tarkoitettu painatuksen kvalitatiivisten parametrien, erityisesti densiteetin, värinmittauksen ja pisteen leviämisen valvontaan. Kulujen valvontatyökalu: Tarkoitettu omakustannushintojen laskentaan kustannuspaikkamenetelmää käyttämällä.

9 9. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 2. ECOFLEXOBAG VALVONNAN AVULLA Kuten edellisessä luvussa on mainittu, yritys voi kunnollisen valvonnan avulla analysoida ja parantaa tulostaan ja tuotantoprosessinsa tehokkuutta. ECOFLEXOBAG-hankkeessa on keskitytty ympäristö-, talous- ja laatuasioihin seuraavien tekijöiden valvonnan kautta: materiaalien (substraattien, painovärien, lakkojen), energian ja veden kulutus, kestävien materiaalien käyttö, VOC-päästöt, painolaatu, tuotantokustannukset. 2.1 ECOFLEXOBAG-vaiheet ekologisemman kaupan muovikassin tuottamiseksi ECOFLEXOBAG on kattava hanke, joka auttaa yrityksiä ekologisemman kaupan muovikassin tuottamisessa kolmen pääaiheen kautta. Ne ovat: ekosuunnittelu, tuotanto ja valvonta. Hankkeen aikana painopiste oli muovikassien (PE- tai biomuovi) fleksopainatuksessa. Koska hanke on niin mittava, sitä varten on kehitetty jäsennetty lähestymistapa, joka tekee näiden kolmen aiheen työkalujen sekä tutkimuksen ja kyselyjen kautta hankitun lisätiedon käytöstä mahdollisimman helppoa. Seitsenvaiheinen lähestymistapa sisältää tarkan analyysin kolmesta pääaiheesta. Hankkeen tuloksia tarkkaillaan kahdesta päänäkökulmasta: 1. Kutakin pääaihetta varten laaditaan parhaiden käytäntöjen asiakirja (tässä asiakirjassa ekosuunnittelu) kunkin hankkeeseen osallistuvan maan kielellä. 2. Koko hankkeen sisältöä voidaan käyttää interaktiivisesti ja ohjatusti vaiheita seuraavan e- työkalun avulla. E-työkalun käyttö tarjoaa helpomman tavan elinkaarianalyysien tekoon käyttäjille, jotka ovat suorittaneet kaikki seuraavassa kaaviossa olevat vaiheet loppuun:

10 10. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a Oikealla olevasta kuvasta näkyy, miten vaiheet on jäsennetty ja miten niitä voidaan käyttää. Jatkossa kehitettäviä tuotteita koskevan ympäristötietoisuusstrategian sekä tuotettuihin kasseihin tehtävien parannusten parhaalla mahdollisella tavalla käynnistämisen tärkeyden vuoksi painopiste on näitä tukevien vaiheiden luomisella. Tämä parhaiden käytäntöjen asiakirja sisältää kiinnostavimmat johtopäätökset näistä vaiheista, jotka ovat ekosuunnittelun kannalta olennaisia. Asiakirjassa on myös kuvattu yksityiskohtaisesti kaikki taustalla olevat työkalut ja asiakirjat, joita käyttämällä voidaan saavuttaa vastaavia johtopäätöksiä ja tuloksia. 2.2 VALVONNAN suhde sitä edeltäviin ja seuraaviin vaiheisiin ECOFLEXOBAG on kehittänyt innovatiivisen menetelmän, jonka avulla voidaan suunnitella ja tuottaa kestäviä kaupan muovikasseja. Menetelmässä on kolme pääosaa: kestävän kehityksen mukaisten kaupan muovikassien suunnittelun parhaat käytännöt, kestävän kehityksen mukaisten kaupan muovikassien painatuksen parhaat käytännöt, kaupan muovikassien kestävän tuotannon valvonnan parhaat käytännöt. Kestävän kehityksen mukaisten kaupan muovikassien suunnittelun ja painatuksen parhaissa käytännöissä tunnistetaan ja ehdotetaan useita menetelmiä, joiden avulla voidaan parantaa kaupan muovikassivalmistajien ympäristönsuojelun tasoa ja vähentää kassien negatiivisia vaikutuksia. Jotta yritys tietäisi, onko jonkin tietyn menetelmän käyttöönotto sen kannalta hyödyllistä (erityisesti aiemmin käytössä olleisiin menetelmiin ja lähetysmistapoihin verrattuna), tärkeä jatkovaihe on menetelmän arviointi.

11 11. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 3. VALVONTAMENETTELYN ESITTELY Valvontamenettely kattaa pääasiassa seuraavat aiheet: ympäristö-/resurssitehokkuuden keskeiset suorituskykymittarit, VOC-päästöjen valvonta liuottimien hallintasuunnitelman välityksellä, laadun arviointi, kustannusarviointi. Koska ECOFLEXOBAG-hankkeen päätavoitteena on kaupan muovikassien haitallisen ympäristövaikutuksen vähentäminen kassien käyttöiän aikana, tärkeimmät keskeiset suorituskykymittarit ja sitä myöten valvontavaatimukset liittyvät ympäristötekijöihin. Niihin sisältyvät: suhteellinen substraattien kulutus (t painettu kalvo / t ostettu kalvo), suhteellinen painovärin ja lakkojen kulutus (kg ostettu / t painettu kalvo), suhteellinen liuottimien kulutus (kg ostettu / t painettu kalvo), suhteellinen energiankulutus (kwh/t painettu kalvo), suhteellinen vedenkulutus (m 3 /t painettu kalvo), käytettyjen kestävän kehityksen mukaisten substraattien osuus (%), kierrätetty sisältö (%), käytettyjen kestävän kehityksen mukaisten painovärien osuus (%). Erityistä huomiota kiinnitetään liuottimien kulutuksen ja hallinnan valvontaan suhteessa neuvoston direktiiviin 1999/13/EY orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta. Valvontamenettelyn avulla yritys voi: 1. Valvoa keskeisiä suorituskykymittareita ja arvioida kestävän kehityksen mukaisten kaupan muovikassien suunnittelua ja painatusta koskevissa parhaissa käytännöissä suositettujen ympäristönsuojelutoimenpiteiden käyttöönoton jälkeen havaittuja olennaisia muutoksia (parannuksia) sekä 2. tutkia resurssitehokkuuden potentiaalia käyttämällä yksinkertaista Top 20 -menetelmään perustuvaa syöte- ja tuotosanalyysiä.

12 12. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 4. RESURSSITEHOKKUUS JA YMPÄRISTÖINDIKAATTORIT Resurssitehokkuus ja ympäristöindikaattorit, jotka voidaan laskea Valvontalomakkeen avulla, pitävät sisällään substraattien, painovärien, lakkojen, energian ja veden kulutuksen sekä kestävän kehityksen mukaisten painovärien ja substraattien sekä kierrätetyn sisällön osuuden. 4.1 Substraattien kulutus Olennaiset KPI:t: suhteellinen substraattien kulutus (t painettu kalvo / t ostettu kalvo), käytettyjen kestävän kehityksen mukaisten substraattien osuus (%), kierrätetty sisältö (%). Substraattien kulutus ja käyttöteho määräytyvät pääasiassa kalvon käsittelyvaiheessa, jolloin kiinteitä termoplastisia polymeerihartseja siirretään joko rae- tai pellettimuodossa teloilla oleviin kalvoihin. Painovaiheessa ja kassien lopullisessa tuotantovaiheessa (esim. leikkausja muuntovaiheessa) voi esiintyä muuta hävikkiä, kun kassit leikataan haluttuun kokoon, yläja pohjasaumat tiivistetään ja kahvat leikataan esiin. Substraattien ja jo tuotettujen kalvojen hävikki voi johtua esimerkiksi viallisesta työstä, joka voidaan minimoida tehokkaan laadunhallinnan avulla. Kahvojen leikkaamisesta syntyy myös väistämätöntä hävikkiä. Suurin osa näistä sisäisistä tilkuista olisi palautettava tuotantoprosessiin, jotta tuotantoprosessista kiinteänä jätteenä lähtevän materiaalin määrä pidettäisiin mahdollisimman vähäisenä. Vaikka tilkut käytettäisiin uudelleen, niihin kätkeytyy kuitenkin erilaisia piilokuluja (esim. energian hinta ja henkilöstökulut). Siksi onkin tehokkaampaa estää niiden syntyminen. 4.2 Painovärien ja lakkojen kulutus Olennaiset KPI:t: suhteellinen painovärin ja lakkojen kulutus (kg ostettu / t painettu kalvo), suhteellinen liuottimien kulutus (kg ostettu / t painettu kalvo), käytettyjen kestävän kehityksen mukaisten painovärien osuus (%). Painovärejä ja lakkoja käytetään kaupan muovikassien tuotantoprosessin painovaiheessa. Ensisijaisesti käytetään liuotinpohjaisia painovärejä ja lakkoja. On kuitenkin olemassa muitakin vaihtoehtoja, kuten esimerkiksi vesipohjaiset ja ultraviolettisäteilyllä kovetetut painovärit. Käytettyjen painovärien ja lakkojen tyyppiin katsomatta yrityksen on valvottava niiden kulutusta ja käyttötehoa kustannusten pitämiseksi minimissä. Lisäksi liuotinpohjaisia painovärejä ja lakkoja käytettäessä yrityksen on pidettävä VOC-päästöt kurissa direktiivin 1999/13/EY mukaisesti (katso luku 5).

13 13. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 4.3 Energiankulutus ja energiatehokkuus Olennaiset KPI:t: suhteellinen energiankulutus (kwh/t painettu kalvo). Koska energiakustannukset edustavat suurta osaa kassinvalmistajien ja painoyritysten kokonaiskustannuksista, energiankulutus ja energiatehokkuus kuuluvat tärkeimpiin valvottaviin keskeisiin suorituskykyindikaattoreihin. Energiavirta-analyysin paikkansapitävyyden määräävät energiamittareiden, teoreettisten laskennallisten arvojen ja niihin liittyvien tietojen saatavuus, eli energiankulutuksen maailmanlaajuisen vastaavuussuhteen vertailu tuotannon kokonaistulokseen suoritetaan kaikissa toimipisteissä. Tarvittaessa saatavana olevia tietoja analysoidaan tarkemmin lisää. Energiankulutuksen ja tuotannon vastaavuussuhde ilmaistaan vastaavuussuhteen kertoimena R2 R2 = 0 => ei vastaavuussuhdetta tai ei hallintaa, R2 = 1 => täydellinen vastaavuussuhde tai täydellinen hallinta. Hyvin hallitun tuotantoprosessin vastaavuussuhdekerroin on 0,8 0,9. Maailmanlaajuisen toimipisteanalyysin tasolla kulutuksen koostuessa monista erillisistä prosesseista, joista osa ei liity suoraan tuotantoon (esim. valaistus, lämmitys ja ilmastointi), vastaavuussuhdekerrointen pitäisi olla melko alhaisia, luokkaa alle 0, Vedenkulutus ja vesitehokkuus Olennaiset KPI:t: suhteellinen vedenkulutus (m 3 /t painettu kalvo). Vedenkulutus ja vesitehokkuus voidaan laskea pitkälti samalla tavalla kuin energiankulutus ja energiatehokkuus. Vedenkulutus on alhainen monien kaupan muovikassien valmistajien tuotantoprosesseissa. Erityisesti näin on silloin, jos vesipohjaisia painovärejä käytetään vain rajallisesti. Vettä kuitenkin käytetään yrityksen tiloissa esimerkiksi saniteettisyistä. Tästä syystä vedenkulutuksen seuraaminen ja vesitehokkuuden arviointi on aina järkevää.

14 14. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 5. LIUOTTIMIEN HALLINTA Orgaaniset liuottimet sisältävät haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC), joilla voi olla haitallinen vaikutus ilmaan ja sitä hengittävien terveyteen. Näiden haittavaikutusten vähentämiseksi annettiin neuvoston direktiivi 1999/13/EY orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta. Direktiivin tavoitteena on haihtuvien orgaanisten yhdistepäästöjen suorien ja välillisten vaikutusten ja niistä aiheutuvien terveysriskien ennaltaehkäisy ja vähentäminen. Direktiivi koskee yrityksiä, joissa käytetään liuotinpohjaisia painovärejä ja lakkoja, mukaan luettuna painoyritykset. Tällaisilla yrityksillä on velvollisuus valmistaa vuosittainen taseraportti (liuottimien hallintasuunnitelma), joka palvelee seuraavia tarkoituksia: Direktiivin ja vaihtoehtoisesti muiden oikeudellisten vaatimusten (esim. IPPC:n mukaisten sisällytettyjen lupien) mukaisuus. Tämä voi pitää sisällään erityisiä päästörajoja. Tuotantoprosessien optimointi- ja parannusmenetelmien tunnistaminen VOC-päästöjen alentamiseksi. Liuottimen kulutukseen, liuotinpäästöihin ja olennaisen lainsäädännön vaatimustenmukaisuuteen liittyvien tietojen julkistaminen. Direktiivissä tunnistetaan kaksi tuotantoprosessien tuotantosyötteiden lähdettä ja yhdeksän erilaista päästölähdettä (tuotokset). Tuotantosyöte/tuotos I1 I2 O1 O5 O6 O7 O8 Tuotantopanokset Kuvaus Käytetyn liuottimen määrä tuotantopanoksena tuotantoprosessiin varainhoitovuonna. Se pitää sisällään (i) varainhoitovuonna ostetut ja käytetyt liuottimet sekä (ii) edellisinä vuosina ostetut liuottimet, jotka käytettiin varainhoitovuonna (toisin sanoen varasto). Varainhoitovuonna ostettuja, mutta varastoon jätettyjä liuottimia ei lasketa. Talteenotetun ja uudelleenkäytetyn liuottimen määrä tuotantopanoksena tuotantoprosessiin varainhoitovuonna. Liuottimen talteenotto voi tapahtua esimerkiksi tislaamalla tai absorption tai adsorption kautta. Se sisältää vain yrityksen sisällä talteenotetun liuottimen. Tuotokset mitattavat Talteen otettujen ja ilmaan vapautuneiden VOC-päästöjen määrä. Sisältää prosessin aikana tavallisen savupiipun tai tuuletusaukon kautta karanneet päästöt. Kemiallisen tai fyysisen prosessin aikana (esim. polttamalla tai sorption kautta) kadonnut orgaaninen liuotin. Jätteen sisältämä orgaaninen liuotin (esim. jätepainovärissä olevat liuotteet). Kaupallisena tuotteena myydyn (tai myytäväksi tarkoitetun) orgaanisen liuottimen määrä. Yrityksen sisällä regeneroidun, mutta tulevaa käyttöä varten varastoidun orgaanisen liuottimen määrä.

15 15. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a Tuotantosyöte/tuotos O2 O3 O4 O9 Kuvaus Tuotokset hajapäästöt Veteen vapautuneen liuottimen määrä. Epäpuhtauksina tai jäännöksinä lopullisiin tuotteisiin jääneen liuottimen määrä. Talteenottamattomien ja ilmaan esimerkiksi ikkunoiden tai ovien kautta vapautuneiden haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä. Muilla kuin kohdissa O1 O8 kuvatuilla tavoilla ympäristöön karanneen orgaanisen liuottimen määrä. Tähän sisältyvät esimerkiksi vuodot, maahan läikkyminen ja onnettomuudet. Liuottimien syötteet ja tuotokset (lähde: Tšekin tasavallan ympäristöministeriön ilmansuojeluosaston menetelmällinen ohje haihtuvien orgaanisten yhdisteiden vuosittaisen massataseen laskemiseen, 2012 [käännetty] ). Liuottimien hallintatyökalu on suunniteltu auttamaan yrityksiä VOC-päästöjen valvonnassa sekä liuottimien hallintasuunnitelman laatimisessa. (Tuotokset O2, O3, O4 ja O9 edustavat hajapäästöjä, joita ei ole huomioitu työkalussa.)

16 16. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 6. LAADUN ARVIOINTI Kaupan muovikassien painatuksen parhaissa käytännöissä kuvataan, miten painatuksen optimointitesti suunnitellaan ja mitä hallintaelementtejä pitäisi käyttää. Valvontamenettelyn puitteissa suoritetaan seuraavien tekijöiden mittaus: densiteetti, väri, pisteen leviäminen. Pisteen leviämisarvojen mittauksessa on käytettävä polarisoivaa suodinta ja väriarvot L*a*b* on mitattava käyttämättä mitään sisäisiä suotimia. Muiden mittausehtojen on oltava ISO standardin mukaisia: laitteen muoto: 45/0 tai 0/45, vasteen kaistanleveys: E-tila, tausta: musta, matta, L <5, valaisu: D50, seuranta: 2. Muut mittausehdot ovat hyväksyttäviä. Ne on määritettävä yrityksen toimesta säilytettäväksi jatkossa suoritettavia vertailumittauksia varten. Pääelementit: Densiteetti Densiteettiarvot mitataan määrittelyn hyväksyttävyyden vahvistamiseksi. Väri Jos yllä olevat densiteettiarvot vahvistettiin, määrittelyissä hankitut L*a*b*- arvot (tai muut kolorimetriset yksiköt) rekisteröidään. Yksiväriset värit mitataan samoista elementeistä. Näin ollen keskimääräiset mitatut L*a*b*- arvot näissä määrittelyissä muodostavat uusien vesipohjaisten painovärien objektiivisen kolorimetriikan. Pisteen leviäminen Pisteen leviäminen mitataan elementeistä, jotka sisältävät rasteripisteitä alla kuvatun mukaisesti. Lasketaan keskimääräiset mittaustulokset. Pisteen leviäminen kirjataan.

17 17. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a Suositeltuja elementtejä: Vertailukuvat Harmaatasapaino Tahrinta (venymäpiste) ja kaksoiskuva Paine Ympäryksen densiteetit Viivan vähimmäiskoko Kirjasimen vähimmäiskoko Rekisteri Sävyjen jäljennöksen raja-arvot Testin visuaalisen ilmeen arviointiin on käytettävä vertailukuvia. Värintarkkailukiilan avulla voidaan arvioida visuaalisesti, onko tuotetun CMY-harmaan harmaatasapaino neutraali. Näitä vikoja on hallittava testipainatuksen aikana. Näissä alueissa ei näy mitään näistä viivoista, jos vikoja on. Tässä alueessa ei näy viivojen selvää konvergenssiä, paitsi jos paine on liiallinen. Densiteettien on oltava mahdollisimman samanlaisia painoyksiköiden ympäryssuunnassa. Nämä alueet on mitattava testipainannan aikana täplikkäistä kohdista tasalaatuisuuden arvioimiseksi. Tässä alueessa voidaan selvittää viivan vähimmäiskoko, jonka painolaite saa aikaan. Tässä alueessa voidaan selvittää kirjasimen vähimmäiskoko, jonka painolaite saa aikaan. Rekisterimerkin avulla voidaan arvioida toleranssien tarkkuus. Tällä toiminnolla voidaan määrittää, mitkä prosenttiarvot vastaavat jäljennöksen suurinta ja pienintä arvoa kussakin painoolosuhteissa.

18 18. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 7. KUSTANNUSARVIOINTI Kulujen valvontatyökalun avulla voidaan laskea kustannukset kustannuspaikkamenetelmää käyttämällä. Työkalun käyttö tarjoaa yritykselle seuraavat edut ja mahdollisuudet: yrityksen omien kustannusten ja kustannusrakenteen ymmärtäminen, ohjeinstrumentti strategista markkinointikäytäntöä ja myyntihintojen määrittämistä varten, parempi tuotantotilausten lopullinen laskenta, kustannusten alennusmahdollisuuksien ymmärtäminen, mahdollisuus soveltaa (tulevia) muutoksia suoraan kustannuksiin. Syy kustannushintojen laskemiseen: Kaikki yritykset haluavat tehdä voittoa toiminnallaan. Sillä ei ole merkitystä, myykö yritys ammattipalveluja vai tuotteita. Jotta yrityksen kannattavuus voitaisiin laskea, on tarpeen selvittää yrityksen (ennakoidut) kustannukset tietyllä aikajaksolla sekä suunniteltu myytävien tuotteiden tai laskutettavien työtuntien määrä. Kaikilla yrityksillä on liiketoimintaan liittyviä kustannuksia. Niihin kuuluu sekä suoria että välillisiä kustannuksia. Suorat kustannukset liittyvät suoraan valmistettavaan tuotteeseen (esim. painoväri kassien painatuksessa). Välilliset kustannukset ovat vaikeammin yhdistettävissä tuotteeseen (esim. ulkoinen kirjanpito). Tämä laskelma perustuu kustannuspaikkamenetelmään. Menetelmää on käytetty grafiikkaalalla pitkään, koska se on kaikista sopivin, kun tuotteita on paljon ja tuotteen valmistukseen liittyy lukuisia toimintoja. Tätä työkalua käyttämällä yritys voi luoda muovikassien tuotannossa käyttämiensä koneiden kustannushinnat. Valmistettavien tuotteiden kustannushintojen laskemiseksi on ensin määritettävä, kuinka monta tuntia kuhunkin vaiheeseen sekä lopulliseen kustannuspaikkaan vaaditaan. Tulos: vaadittujen tuntien määrä x kustannushinta/tunti sekä tuotantotilauksen suorat kustannukset (kuten tarvittu painoväri, muovi jne.).

19 19. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 8. YHTEENVETO ECOFLEXOBAG-hankkeen tavoitteena oli vähentää kaupan muovikassien haitallisia ympäristövaikutuksia kassien koko käyttöiän aikana. Päätavoitteena oli kehittää innovatiivinen metodologia, joka auttaa muovikassivalmistajia ympäristöystävällisempien kassien suunnittelussa ja tuotannossa. Hankkeen yhteydessä kehitettiin parhaat käytännöt ekosunnittelulle, kestävän kehityksen mukaisten kaupan muovikassien painamiselle sekä valvonnalle, jonka avulla yritykset pystyvät mittaamaan ja valvomaan ympäristönsuojelun tasossa tapahtuvia parannuksia sekä eroja tuotantokustannuksissa ja kassien laadussa. 8.1 Toimenpiteillä saavutetut tulokset ECOFLEXOBAG-hankkeessa käytettiin erilaisia materiaaleja (substraatteja) ja painovärejä painopinnan painamiseen luonnon polyeteenistä tehtyihin kasseihin. Vertailukassi oli painettu liuotinpohjaisilla painoväreillä. Valvontamenettelyä käytettiin kvantitaavisen tiedon hankkimiseen useiden eri painotapojen välisistä eroista. Painopiste oli ympäristötekijöillä, taloudellisilla tekijöillä sekä kvalitatiivisilla tekijöillä. Hankkeen aikana suoritetulla valvonnalla saatuja tuloksia soveltamalla ja määritettyjä työkaluja hyödyntämällä on mahdollista valvoa, että tulokset vastaavat hankkeen tuloksia. Painotestejä ja valvontamenettelyä kokeiltiin useissa muovikasseja valmistavissa yrityksissä eri EU-maissa (Espanjassa, Hollannissa, Suomessa, Tšekissä) sekä Swansean yliopistossa, Isossa-Britanniassa. Tässä ovat tärkeimmät tulokset: Laatunäkökohdat: Vesipohjaisten painovärimarkkinoiden uusille tulokkaille painovärien, rasteritelojen ja painokoneiden optimoinnin ensivaiheet voivat olla melko monimutkaisia ja painolaatu voi vaikuttaa heikolta liuotinpohjaisiin painoväreihin verrattuna. Kun oikeat asetukset on kuitenkin löydetty, tasainen ja luotettava tuotanto ei ole ongelma. Jotta vesipohjaisilla painoväreillä saavutettu painolaatu säilyisi mahdollisimman korkeana, värin intensiteettiä on lisättävä. Tämä voidaan saavuttaa lisäämällä vesipohjaisten painovärien viskositeettia, mikä tarkoittaa sitä, että pigmentinmuodostus on suurempi vesipohjaisissa painoväreissä kuin liuotinpohjaisissa. Käyttämällä materiaalina polyeteeniä laatu säilyy jatkuvasti korkeana. Biomuovia vesipohjaisten painovärien kanssa käyttämällä saavutetaan vain keskinkertainen painolaatu. Biomuovi sen enempää kuin vesipohjaiset painoväritkään ei edellytä muutosten tekemistä tekniseen laitteistoon. Yrityksissä jo käytössä olevia vakiokoneita voidaan käyttää, kunhan toimitaan tavarantoimittajien antamien ohjeiden mukaisesti.

20 20. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a Ympäristönäkökohdat: Kestävän kehityksen mukaisten substraattien (biomuovien ja kierrätetyn polyeteenin) käytöllä saavutetaan erittäin positiivinen ympäristövaikutus, koska tällöin kulutetaan vähemmän uusiutumattomia luonnonvaroja. Vesipohjaisten painovärien käyttö vähentää haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjä, mikä on edullista sekä luonnon että työympäristön kannalta. Kaupan muovikassien ympäristönsuojelun tasoa voidaan parantaa merkittävästi suunnittelemalla kassi moneen kertaan käytettäväksi. Taloudelliset näkökohdat: Vesipohjaiset painovärit kuivuvat hitaammin kuin liuotinpohjaiset. Tästä on seurauksena suurempi kuivaukseen käytetty energiankulutus ja/tai alhaisempi painonopeus, mikä heikentää tuottavuutta. Useimmilla alueilla vaihtoehtosubstraatit ja vesipohjaiset painovärit ovat hinnaltaan vakiomateriaaleja korkeampia, mikä tekee kestävän kehityksen mukaisten kaupan muovikassien tuotannosta kalliimpaa. Toisaalta taas vesipohjaisten painovärien käyttö voi olla kustannuksiltaan alhaisempaa, jos (i) huomioidaan liuotinpohjaisten painovärien edellyttämät ilmanpuhdistusjärjestelmät ja (ii) käytetään korkeamman viskositeetin vesipohjaisia painovärejä, mikä vähentää painovärin kulutusta. 8.2 ECOFLEXOBAG-hankkeen seuraavat vaiheet Valittujen tietojen ja indikaattoreiden valvontaa ei ole nähtävä prosessin viimeisenä vaiheena, vaan uuden kierroksen ensimmäisenä vaiheena. Kestävän toiminnan periaatteen hengessä tietojen pohjalta on analysoitava mahdollisuuksia kehittää jatkovaiheita ja ottaa käyttöön uusia ekosuunnittelumenettelyjä. Yritykset voivat myös perehtyä mahdollisuuksiin parantaa ympäristönsuojelun tasoa ja leikata kustannuksia ottamalla käyttöön monitahoisempia valvontamenettelyjä: 1. Vaikka Valvontalomake, joka sisältää yksinkertaistetun Top 20 -analyysin, keskittyykin tärkeimpiin ECOFLEXOBAG-hankkeen käsittelemiin ympäristö- ja resurssitehokkuuden ongelmakohtiin (substraatteihin, painoväreihin ja lakkoihin, energiaan ja veteen), yritykset voivat selvittää resurssitehokkuuden kokonaispotentiaalin toteuttamalla Top 20 - metodologiaa kokonaisuudessaan. 2. Jotakin tiettyä yrityksen käyttämää materiaalia tai yrityksen energiavirtoja on mahdollista analysoida syvällisemmin Top 20 -analyysin pohjalta esimerkiksi käyttämällä Puhtaamman tuotannon arviointi -menetelmää tai suorittamalla energiakatselmuksen. Näiden työkalujen avulla voidaan selvittää konkreettiset paikat ja aliprosessit, jotka tuottavat merkittävää tappiota, sekä erityiset menetelmät, joilla tilannetta voidaan parantaa.

EU:n LIFE+-ohjelma: ECOFLEXOBAG

EU:n LIFE+-ohjelma: ECOFLEXOBAG KESTÄVÄN KEHITYKSEN MUKAISIA MUOVIKASSEJA FIN EU:n LIFE+-ohjelma: ECOFLEXOBAG EKOSUUNNITTELUMENETTELY: B1 kestävän kehityksen mukaisten kaupan muovikassien suunnittelun parhaat käytännöt Julkaisija: ECOFLEXOBAG-hankkeen

Lisätiedot

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti!

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti! Skanskan väripaletti TM Ympäristötehokkaasti! { Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa projektiemme ja toimintamme ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä. Väripaletti (Skanska Color Palette

Lisätiedot

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin?

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Maailman sähkönnälkä on loppumaton Maailman sähkönkulutus, biljoona KWh 31,64 35,17 28,27 25,02 21,9 2015 2020 2025 2030 2035 +84% vuoteen

Lisätiedot

Liite 1. 3. Ajoneuvojen korjausmaalaus ja ajoneuvojen maalaus ( 15 t/a)

Liite 1. 3. Ajoneuvojen korjausmaalaus ja ajoneuvojen maalaus ( 15 t/a) 5222 Liite 1 3. Ajoneuvojen korjausmaalaus ja ajoneuvojen maalaus ( 15 t/a) Korjausmaalauksella tarkoitetaan teollista tai kaupallista maalaustoimintoa tai siihen liittyviä rasvanpoistotoimintoja, joilla

Lisätiedot

TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA

TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA TULEVAISUUDEN TUOTTEITA Kun on kyse tekniikan valinnasta, tiedämme, että yritykset korostavat luotettavuutta ja ympäristövaikutuksia. Siksi keskitymme tuotteiden

Lisätiedot

STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN

STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN EKOSUUNNITTELU STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN 30.1.2013, Riitta Lempiäinen, Motiva Oy 30.1.2013 RTL JOHDANTO EKOSUUNNITTELU

Lisätiedot

EMS Light Nordic -seurantatyökalu

EMS Light Nordic -seurantatyökalu 8 EMS Light Nordic EMS Light Nordic on helppokäyttöinen seurantatyökalu, jonka avulla yritys voi helposti seurata ja analysoida esimerkiksi energian kulutusta, jätemääriä sekä materiaaleihin liittyviä

Lisätiedot

Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy

Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy Parempi arkipäivä monille ihmisille Kestävä kehitys IKEAssa Sisältyy kaikkiin toimintoihimme Kestävän kehityksen toimintasuunnitelma FY15 kokonaisvaltainen lähestymistapa

Lisätiedot

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatu- ja ympäristöjärjestelmät 24.9.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKÄ JÄRJESTELMÄ MEILLÄ TARVITAAN? Yrityksen

Lisätiedot

Jouni Huotari OLAP-ohjetekstit kopioitu Microsoftin ohjatun OLAP-kuution teko-ohjeesta. Esimerkin kuvaus ja OLAP-määritelmä

Jouni Huotari OLAP-ohjetekstit kopioitu Microsoftin ohjatun OLAP-kuution teko-ohjeesta. Esimerkin kuvaus ja OLAP-määritelmä OLAP-kuution teko Jouni Huotari OLAP-ohjetekstit kopioitu Microsoftin ohjatun OLAP-kuution teko-ohjeesta Esimerkin kuvaus ja OLAP-määritelmä Tavoitteena on luoda OLAP-kuutio Northwind-tietokannan tilaustiedoista

Lisätiedot

TIETOJEN TUONTI TIETOKANNASTA + PIVOT-TAULUKON JA OLAP-KUUTION TEKO

TIETOJEN TUONTI TIETOKANNASTA + PIVOT-TAULUKON JA OLAP-KUUTION TEKO TIETOJEN TUONTI TIETOKANNASTA + PIVOT-TAULUKON JA OLAP-KUUTION TEKO JOUNI HUOTARI 2005-2010 OLAP-OHJETEKSTIT KOPIOITU MICROSOFTIN OHJATUN OLAP-KUUTION TEKO-OHJEESTA ESIMERKIN KUVAUS JA OLAP-MÄÄRITELMÄ

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristölautakunta Ypv/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristölautakunta Ypv/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2012 1 (5) Asia tulisi käsitellä 346 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston päätökseksi koskien siirtymäsuunnitelmaa rajoittaa tiettyjen yli 50 megawatin polttolaitosten

Lisätiedot

EU:n LIFE+-ohjelma: ECOFLEXOBAG

EU:n LIFE+-ohjelma: ECOFLEXOBAG KESTÄVÄN KEHITYKSEN MUKAISIA MUOVIKASSEJA FIN EU:n LIFE+-ohjelma: ECOFLEXOBAG TUOTANTOMENETTELY: B2 kestävän kehityksen mukaisten kaupan muovikassien tuotannon parhaat käytännöt Julkaisija: ECOFLEXOBAG-projektin

Lisätiedot

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Kemianteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 1 Liittymistilanne Vuoden 1 loppuun mennessä kemianteollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 31 yritystä, jotka koostuvat 47 raportoivasta

Lisätiedot

Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut 2012

Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut 2012 1 (8) Cargotecin ympäristö ja turvallisuustunnusluvut 2012 Cargotec raportoi ympäristöön, työterveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista tukeakseen riskienhallintaa ja Cargotecin ympäristö, työterveys

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto

SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto SAIKA-tutkimusprojekti 1.11.2009-31.12.2011) Professori Pirjo Ståhle Tulevaisuuden tutkimuskeskus,

Lisätiedot

FInZEB ehdotukset taserajasta ja alueellisesta energiatuotannosta

FInZEB ehdotukset taserajasta ja alueellisesta energiatuotannosta FInZEB ehdotukset taserajasta ja alueellisesta energiatuotannosta Jarek Kurnitski FinZEB -tulosseminaari 5.2.2015 5.2.2015 1 Tausta Lähes nollaenergiarakentamiseen siirtyminen on luonut tarpeen kehittää

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Miksi energiaeksperttejä? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia

Lisätiedot

Maatalouden energiankulutus 12.11. 2014 KOTKANTIE 1 MIKKO POSIO

Maatalouden energiankulutus 12.11. 2014 KOTKANTIE 1 MIKKO POSIO Maatalouden energiankulutus 12.11. 2014 KOTKANTIE 1 MIKKO POSIO Mitä on energia? Energia on voiman, kappaleen tai systeemin kyky tehdä työtä Energian summa on aina vakio, energiaa ei häviä eikä synny Energian

Lisätiedot

Life cycle assessment of light sources Case studies and review of the analyses Valonlähteiden elinkaariarviointi Esimerkkitapausten analysointia

Life cycle assessment of light sources Case studies and review of the analyses Valonlähteiden elinkaariarviointi Esimerkkitapausten analysointia Life cycle assessment of light sources Case studies and review of the analyses Valonlähteiden elinkaariarviointi Esimerkkitapausten analysointia Leena Tähkämö 18. syyskuuta 2013 Valaistuksen ja valonlähteiden

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus

Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus Energiatehokkuus enemmän vähemmällä Tulos: hyvä sisäilmasto ja palvelutaso Panos: energian kulutus Rakennuksen energiatehokkuuteen voidaan vaikuttaa

Lisätiedot

ISO 50001 velvoite vai liiketoimintamahdollisuus

ISO 50001 velvoite vai liiketoimintamahdollisuus ISO 50001 velvoite vai liiketoimintamahdollisuus 1 Energiatehokkuusdirektiivi 2012/27/EU energiansäästötavoite on yksi EU:n vuodelle 2020 20/20/20 tavoitteista, joista kaksi muuta ovat kasvihuonekaasujen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0008 (NLE) 9666/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENV 544 COMER 73 MI 452 ONU 72 SAN 221 IND 138 NEUVOSTON

Lisätiedot

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Äänekosken energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Äänekosken energiatase 2010 Öljy 530 GWh Turve 145 GWh Teollisuus 4040 GWh Sähkö 20 % Prosessilämpö 80 % 2 Mustalipeä 2500 GWh Kiinteät

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Teknoksen ympäristöystävälliset maalausjärjestelmät metalliteollisuuteen

Teknoksen ympäristöystävälliset maalausjärjestelmät metalliteollisuuteen Teknoksen ympäristöystävälliset maalausjärjestelmät metalliteollisuuteen Euroopan Unionin lainsäädäntö ohjaa teollisten pinnoittajien maalinvalintaa. EU:n direktiivi 1999/13/EY orgaanisten liuottimien

Lisätiedot

Rauman kaupunki Yrityspalvelut

Rauman kaupunki Yrityspalvelut Rauman kaupunki Yrityspalvelut Energiatehokkuuden, päästöjen ja kustannusten laskennalla vaikutetaan yritysten imagoon ja kilpailukykyyn Esittelyaineistoa Reijo Laine Senior & Sons Oy Rauman kaupunki lähti

Lisätiedot

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 Rakennukset ja ilmastonmuutos Rakennusten osuus kokonaisenergiankulutuksesta on noin 40 prosenttia eli 140 TWh 140

Lisätiedot

Maatilojen energiasuunnitelma

Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma on osa maatilojen energiaohjelmaa Maatilojen energiaohjelma Maatilan energiaohjelma: Maatilojen energiasäästötoimia

Lisätiedot

Vihreää energiaa tankkiin. Nils-Olof Nylund, VTT

Vihreää energiaa tankkiin. Nils-Olof Nylund, VTT Vihreää energiaa tankkiin Nils-Olof Nylund, VTT 26.4.2013 26.04.2013 2 Liikenteen Tieliikenteen sopeuttaminen kestävään kehitykseen IEA Renewable Energy Technology Deployment 2010 Liikennesektorin kasvihuonekaasupäästöjen

Lisätiedot

Saving Your Energy- Energiatehokkuus liiketoimintana Matti Rae Director, New Technologies

Saving Your Energy- Energiatehokkuus liiketoimintana Matti Rae Director, New Technologies Saving Your Energy- Energiatehokkuus liiketoimintana Matti Rae Director, New Technologies 12.10.2011 Matti Rae, Elinkeinoelämän Ympäristöfoorumi 1 Ensto Group on kansainvälinen perheyritys Henkilöstöä

Lisätiedot

Cargotecin ympäristötunnusluvut 2011

Cargotecin ympäristötunnusluvut 2011 1 (6) Huhtikuu 2012 Cargotecin ympäristötunnusluvut 2011 Cargotec raportoi ympäristöön, työterveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista tukeakseen riskienhallintaa ja Cargotecin ympäristö, työterveys

Lisätiedot

Camfil Farr esittelee uuden tavan vertailla ilmansuodattimia.

Camfil Farr esittelee uuden tavan vertailla ilmansuodattimia. Camfil Farr esittelee uuden tavan vertailla ilmansuodattimia. Teimme suodattimien valinnan helpoksi kuin ABC. Vastakehitetty Energy & Air Quality Rating -luokitusjärjestelmä auttaa vähentämään energiankulutusta.

Lisätiedot

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Vihreät hankinnat ja hankintalaki Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari 18.01.2010 Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Yleisiä lähtökohtia Hankintalaki perustuu pitkälti EU-lainsäädäntöön,

Lisätiedot

Nollaenergiakorjauksen tiekartta

Nollaenergiakorjauksen tiekartta TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Nollaenergiakorjauksen tiekartta Rakennusfoorumi 13.12.2016 Korjaamalla nollaenergiatasolle? Riikka Holopainen, TkT, tiimipäällikkö Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Taustaa

Lisätiedot

Kansantalouden materiaalivirrat 2015

Kansantalouden materiaalivirrat 2015 Ympäristö ja luonnonvarat 2016 Kansantalouden materiaalivirrat 2015 Materiantarve laskee hitaasti Suomen maaperästä ja kasvustosta irrotettiin materiaa vuonna 2015 kaikkiaan 277 miljoonaa tonnia. Tästä

Lisätiedot

Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa Sähkö

Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa Sähkö Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa Sähkö Ympäristöä säästävä julkinen hankinta vapaaehtoinen väline. Tässä asiakirjassa esitetään EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit

Lisätiedot

Low Carbon Finland 2050 Tulokset. Tiina Koljonen, johtava tutkija VTT

Low Carbon Finland 2050 Tulokset. Tiina Koljonen, johtava tutkija VTT Low Carbon Finland 2050 Tulokset Tiina Koljonen, johtava tutkija VTT 2 Kolme vähähiilistä tulevaisuudenkuvaa Tonni, Inno, Onni Eri lähtökohdat Suomen elinkeino- ja yhdyskuntarakenteen sekä uuden teknologian

Lisätiedot

RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy)

RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy) RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy) 1 Sisältö Rakennusten energiankulutus Rakentamisen määräykset murroksessa Kuinka parantaa

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 38 yritystä, jotka

Lisätiedot

Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä

Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä Nykyaikainen kaukolämpö on maailman huipputasoa. Kaukolämpö on saanut kansainvälisesti mittavaa tunnustusta energiatehokkuutensa ansiosta. Kaukolämpöasiakkaalle

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot N:o 1017 4287 Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot Taulukko 1. Kiinteitä polttoaineita polttavien polttolaitosten

Lisätiedot

ICT:n tarjoamat mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa ja (elinkaaren aikaisten) Jussi Ahola Tekes ja vihreä ICT 16.9.

ICT:n tarjoamat mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa ja (elinkaaren aikaisten) Jussi Ahola Tekes ja vihreä ICT 16.9. ICT:n tarjoamat mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa ja (elinkaaren aikaisten) ympäristövaikutusten minimoinnissa Jussi Ahola Tekes ja vihreä ICT 16.9.2009 1 400.0 Energiatehokkuudesta 250

Lisätiedot

Työkalu ympäristövaikutusten laskemiseen kasvualustan valmistajille ja viherrakentajille LCA in landscaping hanke

Työkalu ympäristövaikutusten laskemiseen kasvualustan valmistajille ja viherrakentajille LCA in landscaping hanke Työkalu ympäristövaikutusten laskemiseen kasvualustan valmistajille ja viherrakentajille LCA in landscaping hanke Frans Silvenius, MTT Bioteknologia ja elintarviketutkimus Kierrätysmateriaaleja mm. Kompostoidut

Lisätiedot

TUTKIMUS IKI-KIUKAAN ENERGIASÄÄSTÖISTÄ YHTEISKÄYTTÖSAUNOISSA

TUTKIMUS IKI-KIUKAAN ENERGIASÄÄSTÖISTÄ YHTEISKÄYTTÖSAUNOISSA TUTKIMUS IKI-KIUKAAN ENERGIASÄÄSTÖISTÄ YHTEISKÄYTTÖSAUNOISSA IKI-Kiuas Oy teetti tämän tutkimuksen saatuaan taloyhtiöiltä positiivista palautetta kiukaistaan. Asiakkaat havaitsivat sähkölaskujensa pienentyneen,

Lisätiedot

Mitä Lean on? Lean5 Europe Oy Ltd

Mitä Lean on? Lean5 Europe Oy Ltd Mitä Lean on? Lean5 Europe Oy Ltd Tommi Elomaa MITÄ ON LEAN? 1. ARVO TEHDÄÄN VAIN SITÄ, MIKÄ TUOTTAA ARVOA ASIAKKAALLE. EI TEHDÄ MITÄÄN MUUTA. Leanin keskeinen ajatus on päinvastainen Tarkoitus ei ole

Lisätiedot

Energiatehokkuus on yrityksen kilpailutekijä

Energiatehokkuus on yrityksen kilpailutekijä Energiatehokkuus on yrityksen kilpailutekijä Hille Hyytiä Aitoja tekoja joka päivä ? Onko yrityksellesi energiatehokkuuden parantamiselle/säästöille määritetty tavoite? Tiedätkö, mikä tavoite on? Tiedätkö,

Lisätiedot

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Your reliable partner Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Vacumat Eco tehokas joka tavalla Veden laatu vaikuttaa tehokkuuteen Veden laatu vaikuttaa jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2017

Abloy oy ympäristökatsaus 2017 Abloy oy ympäristökatsaus 2017 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Ruukki life -paneeli. Markkinoiden ekologisin sandwichpaneeli

Ruukki life -paneeli. Markkinoiden ekologisin sandwichpaneeli 1 2 Ruukki life -paneeli Markkinoiden ekologisin sandwichpaneeli 3 Mikä Ruukki life paneeli on? Esivalmistettu sandwich-paneeli, jossa kahden teräslevyn välissä on eristekerros. Yli 70% mineraalivillan

Lisätiedot

Hämeenlinnan Engelinrannan alueen energiakaavan valmistelu. Julkinen tiivistelmä loppuraportista, 2.4.2013

Hämeenlinnan Engelinrannan alueen energiakaavan valmistelu. Julkinen tiivistelmä loppuraportista, 2.4.2013 Hämeenlinnan Engelinrannan alueen energiakaavan valmistelu Julkinen tiivistelmä loppuraportista, 2.4.2013 Tavoitteena löytää energiakaavan avaintekijät Työssä pyrittiin tunnistamaan alueen kokonaisenergiankulutuksen

Lisätiedot

GHG-Control: Kasvihuonekaasupäästöjen mittauksella laskentaa tarkempiin tuloksiin

GHG-Control: Kasvihuonekaasupäästöjen mittauksella laskentaa tarkempiin tuloksiin YLEISTIETOJA GHG-Control: Kasvihuonekaasupäästöjen mittauksella laskentaa tarkempiin tuloksiin Ainutlaatuinen in-situ-ratkaisu kasvihuonekaasupäästöjen hallintaan Suora mittaus laskennan sijaan: Säästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

1. Helpottamaan purkua ja romutusta. 2. Parantamaan materiaalien tunnistettavuutta. 3. Helpottamaan uudelleenkäyttöä. 4. Helpottamaan kierrätystä.

1. Helpottamaan purkua ja romutusta. 2. Parantamaan materiaalien tunnistettavuutta. 3. Helpottamaan uudelleenkäyttöä. 4. Helpottamaan kierrätystä. Hondan filosofia Honda on jo usean vuoden ajan ollut eturintamassa, kun on ollut kyse ympäristön huomioonottamisesta ja ottanut vakavasti vastuunsa maailmanlaajuisena ajoneuvojen valmistajana, sekä sitoutunut

Lisätiedot

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Sisältö Ympäristöasioiden hallinta yrityksissä Toimitilojen vaikutus ympäristöön Kiinteistön ympäristösertifioinnit

Lisätiedot

Kunnat energiatehokkuuden suunnannäyttäjinä Energiatehokkuus hankintaohjeessa Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

Kunnat energiatehokkuuden suunnannäyttäjinä Energiatehokkuus hankintaohjeessa Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Kunnat energiatehokkuuden suunnannäyttäjinä Energiatehokkuus hankintaohjeessa Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Hankintapalvelu Motivan organisaatiossa Hankintayksiköt Yritykset Uusiutuva energia Lämmitys ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Kuljetusyritysten energiatehokkuuden raportointi ja tehostamistoimien vaikutusten arviointi + JOLEN

Kuljetusyritysten energiatehokkuuden raportointi ja tehostamistoimien vaikutusten arviointi + JOLEN 1 Kuljetusyritysten energiatehokkuuden raportointi ja tehostamistoimien vaikutusten arviointi + JOLEN TransEco tutkijaseminaari 18.11.2010 Heikki Liimatainen 2 TTY:n osuudet asiakaskohtainen kuljetusten

Lisätiedot

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka 15.11.2016 Esityksen sisältö 1. Johdanto 2. Mitä on kiertotalous? 3. Yhdyskuntajätehuolto ja kierrätys

Lisätiedot

ENERGIATODISTUKSET JA MERKIT TYÖKALUINA ENERGIATEHOKKUUSVIESTINNÄSSÄ

ENERGIATODISTUKSET JA MERKIT TYÖKALUINA ENERGIATEHOKKUUSVIESTINNÄSSÄ ENERGIATODISTUKSET JA MERKIT TYÖKALUINA ENERGIATEHOKKUUSVIESTINNÄSSÄ Helsingin erilainen Display Miksi tämä lähestymistapa? 28.5.2010 Ulla Soitinaho HKR-Rakennuttaja Miksi ihmeessä Display? Miksi ihmeessä

Lisätiedot

A7-0277/129/REV

A7-0277/129/REV 3.10.2013 A7-0277/129/REV Tarkistus 129/REV Cristina Gutiérrez-Cortines PPE-ryhmän puolesta Mietintö Andrea Zanoni Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi COM(2012)0628

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS.

TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS. TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS. VALMISTAJILLE Suomen ympäristökeskus ylläpitää ympäristöhallinnon ilmapäästötietojärjestelmää,

Lisätiedot

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin tavaraliikenteelle ja logistiikalle tammikuussa

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

Miten päätöksentekijä voi hallita joukkoliikenteen kustannuskehitystä?

Miten päätöksentekijä voi hallita joukkoliikenteen kustannuskehitystä? Miten päätöksentekijä voi hallita joukkoliikenteen kustannuskehitystä? Suomen Paikallisliikenneliiton 43. vuosikokousseminaari Heikki Metsäranta Strafica Oy Esityksen sisältö 1. Kustannuksista 2. Tavoitteista

Lisätiedot

Green Light Machining

Green Light Machining Green Light Machining Työstöprosessien optimointiin Vähemmän seisokkiaikoja Enemmän tehokkaita käyttötunteja Korkeampi tuottavuus Tasaisempi laatu Työstöprosessien optimointi Green Light Machining - menetelmillä

Lisätiedot

EKOLASKUREIDEN KEHITTÄMINEN: LUONNONVARAT, MONIMUOTOISUUS, ILMASTOVAIKUTUKSET

EKOLASKUREIDEN KEHITTÄMINEN: LUONNONVARAT, MONIMUOTOISUUS, ILMASTOVAIKUTUKSET EKOLASKUREIDEN KEHITTÄMINEN: LUONNONVARAT, MONIMUOTOISUUS, ILMASTOVAIKUTUKSET Ari Nissinen, Jari Rantsi, Mika Ristimäki ja Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus (SYKE) 3.4.2012, Järjestäjät: KEKO-projekti

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

Kemikaalit ja kiertotalous Miten tutkimus voi palvella päätöksentekoa? Pirkko Kivelä, neuvotteleva virkamies Ympäristöministeriö

Kemikaalit ja kiertotalous Miten tutkimus voi palvella päätöksentekoa? Pirkko Kivelä, neuvotteleva virkamies Ympäristöministeriö Kemikaalit ja kiertotalous Miten tutkimus voi palvella päätöksentekoa? Pirkko Kivelä, neuvotteleva virkamies Ympäristöministeriö 24.11.2016 EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmassa

Lisätiedot

Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista. Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03

Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista. Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03 Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03 Uutta Yhteinen rakenne Rakenne ja termit ovat harmonisoitu Uusitut ISO 14001 ja ISO 45001 tulevat olemaan

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Ympäristövaatimukset hankinnoissa -monitoimilaitteet ja kopiokoneet

Ympäristövaatimukset hankinnoissa -monitoimilaitteet ja kopiokoneet 09/10/2007 LUONNOS Ympäristövaatimukset hankinnoissa -monitoimilaitteet ja kopiokoneet Seuraava luonnos vaatimuksista pohjautuu pääsääntöisesti IEE GreenLabelsPurchase - projektissa tuotettuihin aineistoihin,

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS 25.03.2009 ATT 1

ENERGIATEHOKKUUS 25.03.2009 ATT 1 ENERGIATEHOKKUUS Rakennusten energiatehokkuuden parantamisen taustalla on Kioton ilmastosopimus sekä Suomen energia ja ilmastostrategia, jonka tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. EU:n

Lisätiedot

FinZEB- loppuraportti; Lähes nollaenergiarakentaminen Suomessa

FinZEB- loppuraportti; Lähes nollaenergiarakentaminen Suomessa FinZEB- loppuraportti; Lähes nollaenergiarakentaminen Suomessa Mikko Löf / Kontiotuote Asiakaspalvelu-/suunnittelupäällikkö HTT :n teknisen ryhmän puheenjohtaja FinZEB -hanke Lähes nollaenergiarakentamisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot

Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta

Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta SPiCE 3 -seminaari 14.1.2014 10.1.2014 1 Ehdotus uudeksi ympäristönsuojelulaiksi Hallituksen esitys uudeksi ympäristönsuojelulaiksi (YSL)

Lisätiedot

KeHa-hanke LCA-laskennan tulokset/

KeHa-hanke LCA-laskennan tulokset/ KeHa-hanke LCA-laskennan tulokset/ Esitys Kruunupyyssä 29.4.2014 Frans Silvenius tutkija, MTT Elinkaariarviointi Mitä on elinkaariarviointi? Viittaa tuotteen tai palvelun koko tuotanto- (ja kulutus-) ketjun

Lisätiedot

Ekosuunnitteludirektiivin perusteella annetut määräykset ja merkinnät Finvac 27.01.2016 Mika Kapanen

Ekosuunnitteludirektiivin perusteella annetut määräykset ja merkinnät Finvac 27.01.2016 Mika Kapanen Ekosuunnitteludirektiivin perusteella annetut määräykset ja merkinnät Finvac 27.01.2016 Mika Kapanen Koskee koko LVI-alaa... - Ekosuunnittelun ja energiamerkinnän perusteet lyhyesti - LVI-alaa koskevia

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 7.9.2010 Anneli Karjalainen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ORGAANISTEN LIUOTTIMIEN KÄYTÖSTÄ ERÄISSÄ TOIMINNOISSA JA LAITOKSISSA AIHEUTUVIEN HAIHTUVI-

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Ympäristöasioiden hoito yrityksessä 1 (5) Opiskelijan tehtävälomake 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa hotelli-ravintolassa. Tehtävänäsi on selvittää, miten jätteen synnyn ehkäisy ja muut ympäristöasiat

Lisätiedot

FinZEB työpaja 5.6.2014 Tämän hetken haasteet energiatehokkaassa suunnittelussa

FinZEB työpaja 5.6.2014 Tämän hetken haasteet energiatehokkaassa suunnittelussa Tämän hetken haasteet energiatehokkaassa suunnittelussa Kimmo Liljeström Yksikönjohtaja Optiplan Oy 5.6.2014 Kimmo Liljeström 1 Sisältö Tämän hetken haasteet energiatehokkaassa suunnittelussa 1. Prosessi

Lisätiedot

Puurakentamisen positiiviset ympäristövaikutukset ja niiden arviointi. Terve kunta rakentuu puulle kiertue Maaliskuu 2017

Puurakentamisen positiiviset ympäristövaikutukset ja niiden arviointi. Terve kunta rakentuu puulle kiertue Maaliskuu 2017 Puurakentamisen positiiviset ympäristövaikutukset ja niiden arviointi Terve kunta rakentuu puulle kiertue Maaliskuu 2017 Tässä esityksessä Rakentamisen ympäristövaikutukset ja puu Hankintalain mahdollisuudet

Lisätiedot

Liite 1 Taulukon 1 ohjeet Liite 2 Viitearvot Liite 3 Laskentaohjeet Liite 4 Biomassan sertifiointiohjeet Liite 5 Näytteenotto- ja

Liite 1 Taulukon 1 ohjeet Liite 2 Viitearvot Liite 3 Laskentaohjeet Liite 4 Biomassan sertifiointiohjeet Liite 5 Näytteenotto- ja Liite 1 Taulukon 1 ohjeet Liite 2 Viitearvot Liite 3 Laskentaohjeet Liite 4 Biomassan sertifiointiohjeet Liite 5 Näytteenotto- ja analyysilaboratoriota koskevat vaatimukset Liite 6 Lomakkeet A-H Pohjoismainen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖVASTUU ENERGIATEHOKKUUS. Vastuullisuus / Vastuullisuus HKScanissa / Ympäristö HKSCAN VUOSIKERTOMUS 2015

YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖVASTUU ENERGIATEHOKKUUS. Vastuullisuus / Vastuullisuus HKScanissa / Ympäristö HKSCAN VUOSIKERTOMUS 2015 YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖVASTUU Vastuu ympäristöstä on tärkeää HKScanille ja sen sidosryhmille. Sidosryhmien odotukset sekä kiristyvät määräykset edellyttävät ympäristöasioiden jatkuvaa kehittämistä. Konsernimme

Lisätiedot

ENERGIA JA ITÄMERI -SEMINAARI 16.7.2009 Energiayhteyksien rakentaminen ja ympäristö

ENERGIA JA ITÄMERI -SEMINAARI 16.7.2009 Energiayhteyksien rakentaminen ja ympäristö ENERGIA JA ITÄMERI -SEMINAARI 16.7.2009 Energiayhteyksien rakentaminen ja ympäristö Tapio Pekkola, Manager for Baltic and Nordic Organisations, Nord Stream Miksi Nord Stream? - Energiaturvallisuutta varmistamassa

Lisätiedot

Koja. SMARTAiR. Ennakoi, mitä tulevaisuus maksaa. Tulevaisuuden ilmankäsittelykone

Koja. SMARTAiR. Ennakoi, mitä tulevaisuus maksaa. Tulevaisuuden ilmankäsittelykone Koja Ennakoi, mitä tulevaisuus maksaa Tulevaisuuden ilmankäsittelykone Koja Säästää syödessäänkin Hyvän sisäilman kustannukset saadaan jo etukäteen selville. Ennakointi, käytön optimointi ja tiedot todellisista

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin joukkoliikenteelle elokuussa 2008. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun

Lisätiedot

KE-40.1600 Johdatus prosesseihin, 2 op. Aloitusluento, kurssin esittely

KE-40.1600 Johdatus prosesseihin, 2 op. Aloitusluento, kurssin esittely KE-40.1600 Johdatus prosesseihin, 2 op Aloitusluento, kurssin esittely Opintojakson tavoitteena on tutustua teollisiin kemiallisiin ja biokemiallisiin prosesseihin ja niihin liittyvään laskentaan ja vertailuun

Lisätiedot

Mittaamisen maailmasta muutamia asioita. Heli Valkeinen, erikoistutkija, TtT TOIMIA-verkoston koordinaattori

Mittaamisen maailmasta muutamia asioita. Heli Valkeinen, erikoistutkija, TtT TOIMIA-verkoston koordinaattori Mittaamisen maailmasta muutamia asioita Heli Valkeinen, erikoistutkija, TtT TOIMIA-verkoston koordinaattori SISÄLTÖ 1. Mittari vs. indikaattori vs. menetelmä - mittaaminen 2. Luotettavat mittarit 3. Arvioinnin

Lisätiedot

Projektinhallinta SFS-ISO mukaan

Projektinhallinta SFS-ISO mukaan Projektinhallinta SFS-ISO 21500 mukaan (Ohjeita projektinhallinnasta, 2012) 13.4.2017 Panu Kiviluoma Osaamistavoitteet Luennon jälkeen osaat selittää, mitä tarkoitetaan Projektilla Projektinhallinnalla

Lisätiedot

Kliinisten laboratoriomittausten jäljitettävyys ja IVD-direktiivi

Kliinisten laboratoriomittausten jäljitettävyys ja IVD-direktiivi Kliinisten laboratoriomittausten jäljitettävyys ja IVD-direktiivi Dos Jaakko-Juhani Himberg HUSLAB /laatupäällikkö JJH November 2004 1 IVD-direktiivi ja siirtymäaika In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja

Lisätiedot

Green Deal Suomen näkökulmasta. Jarmo Muurman Ympäristöneuvos Green Deal askel kestävään infrarakentamiseen, YGOFORUM seminaari, 2.11.

Green Deal Suomen näkökulmasta. Jarmo Muurman Ympäristöneuvos Green Deal askel kestävään infrarakentamiseen, YGOFORUM seminaari, 2.11. Green Deal Suomen näkökulmasta Jarmo Muurman Ympäristöneuvos Green Deal askel kestävään infrarakentamiseen, YGOFORUM seminaari, 2.11.2016 Miksi vapaaehtoisia sopimuksia (Green deal)? Vapaaehtoiset sopimukset

Lisätiedot

Elinkaariarvioinnin mahdollisuudet pkyrityksissä

Elinkaariarvioinnin mahdollisuudet pkyrityksissä Elinkaariarvioinnin mahdollisuudet pkyrityksissä Johanna Niemistö, Suomen ympäristökeskus SYKE Toimintamalli yritysten elinkaaristen ympäristövaikutusten kehittämiseksi (MALLI-Y) -hanke Kestävän tuotekehittämisen

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2008. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Keski-Suomen energiatase 2008. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Keski-Suomen energiatase 2008 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton energiaryhmän työtä EU:n IEE-ohjelman tuella Energiatoimistoa

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013. EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013. EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013 EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa Esityksen sisältö Tukesista lyhyesti Ekosuunnittelun ja energiamerkinnän

Lisätiedot

Tehokas materiaalinkäyttö parantaa kilpailukykyäsi. Merkittäviä säästöjä uuden Materiaalikatselmuksen avulla

Tehokas materiaalinkäyttö parantaa kilpailukykyäsi. Merkittäviä säästöjä uuden Materiaalikatselmuksen avulla Tehokas materiaalinkäyttö parantaa kilpailukykyäsi Merkittäviä säästöjä uuden Materiaalikatselmuksen avulla Materiaalikatselmus uusi työkalu säästökohteiden tunnistamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen

Lisätiedot