EU:n LIFE+-ohjelma: ECOFLEXOBAG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU:n LIFE+-ohjelma: ECOFLEXOBAG"

Transkriptio

1 KESTÄVÄN KEHITYKSEN MUKAISIA MUOVIKASSEJA FIN EU:n LIFE+-ohjelma: ECOFLEXOBAG VALVONTAMENETTELY: B3 kestävän kehityksen mukaisten kaupan muovikassien tuotannonvalvonnan parhaat käytännöt Julkaisija: ECOFLEXOBAG-hankkeen eurooppalainen tiimi Tekijä: ENVIROS, s.r.o. LIFE+-koodi: LIFE11 ENV/ES/646

2

3 3. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a kaupan muovikassien ympäristöystävällisyys Tekijä: ENVIROS, s.r.o. / Praha, Tšekin tasavalta Editointi: BSc P.A. Tegel/Dienstencentrum/Hollanti. Suunnittelu: Dienstencentrum B.V./ Amstelveen, Hollanti Tuotanto: ECOFLEXOBAG-hanke / Valencia, Espanja ECOFLEXOBAG on eurooppalainen yhteishanke, jossa kehitetään ja demonstroidaan parhaita käytäntöjä kestävän kehityksen mukaisten muovikassien suunnitteluun ja valmistamiseen. Hanke saa rahoitusta EU:n LIFE+2011-ohjelmasta LIFE11 ENV/ES/646. Hankekumppaneita ovat: Julkaisun tekijä ei vastaa tietojen oikea-aikaisuudesta, virheettömyydestä, kattavuudesta eikä laadusta. Lukijalla ei ole oikeutta vaatia korvauksia aineettomista tai aineellisista vahingoista, jotka aiheutuvat tämän julkaisun käytöstä tai käyttämättä jättämisestä ja/tai puutteellisten tai virheellisten tietojen käytöstä ECOFLEXOBAG-hanke, LIFE11 ENV/ES/646 Tämän julkaisun mitään osaa ei saa kopioida eikä toistaa ilman AIDO:n ja julkaisun tekijän organisaation nimenomaista kirjallista lupaa.

4 4. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a

5 5. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a SISÄLTÖ JOHDANTO VALVONNAN KÄYTTÖ Hankkeen kautta saatua uutta tietoa VALVONNASTA VALVONNAN taustaa Aiheeseen liittyviä asiakirjoja ECOFLEXOBAG VALVONNAN AVULLA ECOFLEXOBAG-vaiheet ekologisemman kaupan muovikassin tuottamiseksi VALVONNAN suhde sitä edeltäviin ja seuraaviin vaiheisiin VALVONTAMENETTELYN ESITTELY RESURSSITEHOKKUUS JA YMPÄRISTÖINDIKAATTORIT Substraattien kulutus Painovärien ja lakkojen kulutus Energiankulutus ja energiatehokkuus Vedenkulutus ja vesitehokkuus LIUOTTIMIEN HALLINTA LAADUN ARVIOINTI KUSTANNUSARVIOINTI YHTEENVETO Toimenpiteillä saavutetut tulokset ECOFLEXOBAG-hankkeen seuraavat vaiheet...20 VIITTEITÄ JA MIELENKIINTOISIA HYPERLINKKEJÄ...22

6 6. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a JOHDANTO Tämä asiakirja sisältää tarvittavat materiaalit ympäristönsuojelun tason parantamiseen kaupan muovikassien tuotannossa. Materiaalit on tuotettu ECOFLEXOBAG-hankkeessa, joka on osa EU:n rahoittamaa LIFE+-hanketta. ECOFLEXOBAG-hanke pyrkii vähentämään kaupan muovikassien haitallisia ympäristövaikutuksia sekä parantamaan alalla toimivien yritysten kilpailukykyä ja tietotaitoa. Tämä asiakirja sisältää tietoa, joka auttaa kaupan muovikassien tuotannon tehokkuuden ja tuloksen järjestelmällisessä valvonnassa ja hallinnassa. Näiden toimien avulla on mahdollista parantaa ympäristöön, talouteen ja laatuun liittyvää tehokkuutta ja suorituskykyä. Edempänä asiakirjassa on lisätietoja tämän asiakirjan suhteesta hankkeen muihin asiakirjoihin.

7 7. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 1. VALVONNAN KÄYTTÖ Valvontaa voidaan kuvata järjestelmällisenä, säännöllisesti suoritettuna tiedonkeruuprosessina. Kunnollisen valvonnan avulla on mahdollista analysoida ja parantaa yrityksen ympäristönsuojelun tasoa, taloudellista suorituskykyä ja tuotetun laadun tasoa ja sitä myöten parantaa tuotantoprosessin tehokkuutta. Keskittymällä resurssien (materiaalien, energian, veden ym.) tehokkaaseen hyödyntämiseen yritys voi parantaa ympäristönsuojelun tasoaan ja saavuttaa taloudellista etua toimintakustannuksia alentamalla. Yritysten on erittäin tärkeää parantaa resurssitehokkuuttaan kilpailukykynsä säilyttämiseksi tai jopa sen parantamiseksi. Tällä tavalla yritykset voivat samalla vähentää riippuvuuttaan yhä harvinaisemmiksi käyvien materiaalien, mineraalien ja polttoaineiden tuonnista ja valmistautua näin paremmin energian ja kulutustavaroiden hinnannousuihin ja -vaihteluihin. 1.1 Hankkeen kautta saatua uutta tietoa VALVONNASTA ECOFLEXOBAG-hanke tarjoaa menettelytavan, jonka avulla voidaan valvoa kaupan muovikassien tuotantoa sekä ympäristönsuojelun (resurssitehokkuus, VOC-päästöt), kustannusten hallinnan että laadun arvioinnin kannalta. Menettelytapaa voidaan käyttää keskeisten suorituskykyindikaattoreiden valvontaan sekä yksittäisten tilausten että vuosituotannon osalta. Valvontamenettely on jo testattu ja validoitu sen käyttöönoton aikana eri EU-maissa (Espanja, Hollanti, Suomi ja Tšekki) sijaitsevissa, kaupan muovikasseja valmistavissa tuotantoyrityksissä (sekä Swansean yliopistossa, Isossa-Britanniassa). 1.2 VALVONNAN taustaa ECOFLEXOBAG-hankkeessa käytetään keskeisten suorituskykyindikaattoreiden laskentaa syöttö- ja tuotostietojen pohjalta. Resurssitehokkuuden taloudellinen ulottuvuus otetaan käyttöön Top 20 -nimellä tunnetun syöttö- ja tuotosanalyysin kautta. Resurssitehokkuuspotentiaalia voidaan analysoida monitahoisemminkin. Tähän tarkoitukseen on erilaisia erityistyökaluja ja -menettelytapoja. Tässä on esimerkkejä niistä: Puhtaamman tuotannon arviointi / energiakatselmus: syväluotaavampi katsaus yrityksen tiettyihin materiaaleihin ja energiavirtoihin, merkittävää tappiota tuottavien paikkojen ja aliprosessien tunnistaminen sekä tilanteen parantamiseksi suoritettavat toimenpiteet. Valvonta ja tavoitteenasettelu: Rakenteellinen energianhallintatapa, joka perustuu säännölliseen valvontaan ja todellisen energiatehokkuuden analysointiin tavoitteisiin verrattuna. Ympäristöasioiden hallinnan kustannusanalyysi: Hallintatyökalu, jonka avulla voidaan tunnistaa, kerätä, analysoida ja käyttää sekä fyysisiä että rahallisia tietoja ympäristöasioihin liittyvistä kustannuksista. Tietoja käytetään yrityksen sisäiseen päätöksentekoon.

8 8. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a Materiaalivirtojen kustannusanalyysi: Hallintatyökalu, jolla edistetään tehokasta resurssien hyödyntämistä pääasiallisesti tuotanto- ja jakeluprosesseissa resurssien suhteellisen kulutuksen sekä materiaalikustannusten vähentämiseksi. Mittaus ja verifiointi: Prosessi, jota käytetään energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian projektien määrittämiseen sekä konkreettisen toimenpiteen avulla säästetyn energian laskemiseen. 1.3 Aiheeseen liittyviä asiakirjoja ECOFLEXOBAG-hankkeen yhteydessä kehitettiin seuraavat työkalut, joiden avulla voidaan valvoa ympäristö-, talous- ja laatuominaisuuksia kaupan muovikassien tuotannossa: Valvontalomake: Tarkoitettu resurssitehokkuuden (esim. substraattien ja painovärien kulutukseen, energiaan ja veteen liittyvien) päätietojen ja indikaattoreiden valvontaan. Liuottimien hallintatyökalu: Tarkoitettu tuotantoprosessin syötteiden sekä tiettyjen haihtuviin orgaanisiin yhdisteisiin (VOC) liittyvien päästölähteiden (tuotosten) tunnistamiseen. Laadunarviointityökalu: Tarkoitettu painatuksen kvalitatiivisten parametrien, erityisesti densiteetin, värinmittauksen ja pisteen leviämisen valvontaan. Kulujen valvontatyökalu: Tarkoitettu omakustannushintojen laskentaan kustannuspaikkamenetelmää käyttämällä.

9 9. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 2. ECOFLEXOBAG VALVONNAN AVULLA Kuten edellisessä luvussa on mainittu, yritys voi kunnollisen valvonnan avulla analysoida ja parantaa tulostaan ja tuotantoprosessinsa tehokkuutta. ECOFLEXOBAG-hankkeessa on keskitytty ympäristö-, talous- ja laatuasioihin seuraavien tekijöiden valvonnan kautta: materiaalien (substraattien, painovärien, lakkojen), energian ja veden kulutus, kestävien materiaalien käyttö, VOC-päästöt, painolaatu, tuotantokustannukset. 2.1 ECOFLEXOBAG-vaiheet ekologisemman kaupan muovikassin tuottamiseksi ECOFLEXOBAG on kattava hanke, joka auttaa yrityksiä ekologisemman kaupan muovikassin tuottamisessa kolmen pääaiheen kautta. Ne ovat: ekosuunnittelu, tuotanto ja valvonta. Hankkeen aikana painopiste oli muovikassien (PE- tai biomuovi) fleksopainatuksessa. Koska hanke on niin mittava, sitä varten on kehitetty jäsennetty lähestymistapa, joka tekee näiden kolmen aiheen työkalujen sekä tutkimuksen ja kyselyjen kautta hankitun lisätiedon käytöstä mahdollisimman helppoa. Seitsenvaiheinen lähestymistapa sisältää tarkan analyysin kolmesta pääaiheesta. Hankkeen tuloksia tarkkaillaan kahdesta päänäkökulmasta: 1. Kutakin pääaihetta varten laaditaan parhaiden käytäntöjen asiakirja (tässä asiakirjassa ekosuunnittelu) kunkin hankkeeseen osallistuvan maan kielellä. 2. Koko hankkeen sisältöä voidaan käyttää interaktiivisesti ja ohjatusti vaiheita seuraavan e- työkalun avulla. E-työkalun käyttö tarjoaa helpomman tavan elinkaarianalyysien tekoon käyttäjille, jotka ovat suorittaneet kaikki seuraavassa kaaviossa olevat vaiheet loppuun:

10 10. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a Oikealla olevasta kuvasta näkyy, miten vaiheet on jäsennetty ja miten niitä voidaan käyttää. Jatkossa kehitettäviä tuotteita koskevan ympäristötietoisuusstrategian sekä tuotettuihin kasseihin tehtävien parannusten parhaalla mahdollisella tavalla käynnistämisen tärkeyden vuoksi painopiste on näitä tukevien vaiheiden luomisella. Tämä parhaiden käytäntöjen asiakirja sisältää kiinnostavimmat johtopäätökset näistä vaiheista, jotka ovat ekosuunnittelun kannalta olennaisia. Asiakirjassa on myös kuvattu yksityiskohtaisesti kaikki taustalla olevat työkalut ja asiakirjat, joita käyttämällä voidaan saavuttaa vastaavia johtopäätöksiä ja tuloksia. 2.2 VALVONNAN suhde sitä edeltäviin ja seuraaviin vaiheisiin ECOFLEXOBAG on kehittänyt innovatiivisen menetelmän, jonka avulla voidaan suunnitella ja tuottaa kestäviä kaupan muovikasseja. Menetelmässä on kolme pääosaa: kestävän kehityksen mukaisten kaupan muovikassien suunnittelun parhaat käytännöt, kestävän kehityksen mukaisten kaupan muovikassien painatuksen parhaat käytännöt, kaupan muovikassien kestävän tuotannon valvonnan parhaat käytännöt. Kestävän kehityksen mukaisten kaupan muovikassien suunnittelun ja painatuksen parhaissa käytännöissä tunnistetaan ja ehdotetaan useita menetelmiä, joiden avulla voidaan parantaa kaupan muovikassivalmistajien ympäristönsuojelun tasoa ja vähentää kassien negatiivisia vaikutuksia. Jotta yritys tietäisi, onko jonkin tietyn menetelmän käyttöönotto sen kannalta hyödyllistä (erityisesti aiemmin käytössä olleisiin menetelmiin ja lähetysmistapoihin verrattuna), tärkeä jatkovaihe on menetelmän arviointi.

11 11. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 3. VALVONTAMENETTELYN ESITTELY Valvontamenettely kattaa pääasiassa seuraavat aiheet: ympäristö-/resurssitehokkuuden keskeiset suorituskykymittarit, VOC-päästöjen valvonta liuottimien hallintasuunnitelman välityksellä, laadun arviointi, kustannusarviointi. Koska ECOFLEXOBAG-hankkeen päätavoitteena on kaupan muovikassien haitallisen ympäristövaikutuksen vähentäminen kassien käyttöiän aikana, tärkeimmät keskeiset suorituskykymittarit ja sitä myöten valvontavaatimukset liittyvät ympäristötekijöihin. Niihin sisältyvät: suhteellinen substraattien kulutus (t painettu kalvo / t ostettu kalvo), suhteellinen painovärin ja lakkojen kulutus (kg ostettu / t painettu kalvo), suhteellinen liuottimien kulutus (kg ostettu / t painettu kalvo), suhteellinen energiankulutus (kwh/t painettu kalvo), suhteellinen vedenkulutus (m 3 /t painettu kalvo), käytettyjen kestävän kehityksen mukaisten substraattien osuus (%), kierrätetty sisältö (%), käytettyjen kestävän kehityksen mukaisten painovärien osuus (%). Erityistä huomiota kiinnitetään liuottimien kulutuksen ja hallinnan valvontaan suhteessa neuvoston direktiiviin 1999/13/EY orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta. Valvontamenettelyn avulla yritys voi: 1. Valvoa keskeisiä suorituskykymittareita ja arvioida kestävän kehityksen mukaisten kaupan muovikassien suunnittelua ja painatusta koskevissa parhaissa käytännöissä suositettujen ympäristönsuojelutoimenpiteiden käyttöönoton jälkeen havaittuja olennaisia muutoksia (parannuksia) sekä 2. tutkia resurssitehokkuuden potentiaalia käyttämällä yksinkertaista Top 20 -menetelmään perustuvaa syöte- ja tuotosanalyysiä.

12 12. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 4. RESURSSITEHOKKUUS JA YMPÄRISTÖINDIKAATTORIT Resurssitehokkuus ja ympäristöindikaattorit, jotka voidaan laskea Valvontalomakkeen avulla, pitävät sisällään substraattien, painovärien, lakkojen, energian ja veden kulutuksen sekä kestävän kehityksen mukaisten painovärien ja substraattien sekä kierrätetyn sisällön osuuden. 4.1 Substraattien kulutus Olennaiset KPI:t: suhteellinen substraattien kulutus (t painettu kalvo / t ostettu kalvo), käytettyjen kestävän kehityksen mukaisten substraattien osuus (%), kierrätetty sisältö (%). Substraattien kulutus ja käyttöteho määräytyvät pääasiassa kalvon käsittelyvaiheessa, jolloin kiinteitä termoplastisia polymeerihartseja siirretään joko rae- tai pellettimuodossa teloilla oleviin kalvoihin. Painovaiheessa ja kassien lopullisessa tuotantovaiheessa (esim. leikkausja muuntovaiheessa) voi esiintyä muuta hävikkiä, kun kassit leikataan haluttuun kokoon, yläja pohjasaumat tiivistetään ja kahvat leikataan esiin. Substraattien ja jo tuotettujen kalvojen hävikki voi johtua esimerkiksi viallisesta työstä, joka voidaan minimoida tehokkaan laadunhallinnan avulla. Kahvojen leikkaamisesta syntyy myös väistämätöntä hävikkiä. Suurin osa näistä sisäisistä tilkuista olisi palautettava tuotantoprosessiin, jotta tuotantoprosessista kiinteänä jätteenä lähtevän materiaalin määrä pidettäisiin mahdollisimman vähäisenä. Vaikka tilkut käytettäisiin uudelleen, niihin kätkeytyy kuitenkin erilaisia piilokuluja (esim. energian hinta ja henkilöstökulut). Siksi onkin tehokkaampaa estää niiden syntyminen. 4.2 Painovärien ja lakkojen kulutus Olennaiset KPI:t: suhteellinen painovärin ja lakkojen kulutus (kg ostettu / t painettu kalvo), suhteellinen liuottimien kulutus (kg ostettu / t painettu kalvo), käytettyjen kestävän kehityksen mukaisten painovärien osuus (%). Painovärejä ja lakkoja käytetään kaupan muovikassien tuotantoprosessin painovaiheessa. Ensisijaisesti käytetään liuotinpohjaisia painovärejä ja lakkoja. On kuitenkin olemassa muitakin vaihtoehtoja, kuten esimerkiksi vesipohjaiset ja ultraviolettisäteilyllä kovetetut painovärit. Käytettyjen painovärien ja lakkojen tyyppiin katsomatta yrityksen on valvottava niiden kulutusta ja käyttötehoa kustannusten pitämiseksi minimissä. Lisäksi liuotinpohjaisia painovärejä ja lakkoja käytettäessä yrityksen on pidettävä VOC-päästöt kurissa direktiivin 1999/13/EY mukaisesti (katso luku 5).

13 13. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 4.3 Energiankulutus ja energiatehokkuus Olennaiset KPI:t: suhteellinen energiankulutus (kwh/t painettu kalvo). Koska energiakustannukset edustavat suurta osaa kassinvalmistajien ja painoyritysten kokonaiskustannuksista, energiankulutus ja energiatehokkuus kuuluvat tärkeimpiin valvottaviin keskeisiin suorituskykyindikaattoreihin. Energiavirta-analyysin paikkansapitävyyden määräävät energiamittareiden, teoreettisten laskennallisten arvojen ja niihin liittyvien tietojen saatavuus, eli energiankulutuksen maailmanlaajuisen vastaavuussuhteen vertailu tuotannon kokonaistulokseen suoritetaan kaikissa toimipisteissä. Tarvittaessa saatavana olevia tietoja analysoidaan tarkemmin lisää. Energiankulutuksen ja tuotannon vastaavuussuhde ilmaistaan vastaavuussuhteen kertoimena R2 R2 = 0 => ei vastaavuussuhdetta tai ei hallintaa, R2 = 1 => täydellinen vastaavuussuhde tai täydellinen hallinta. Hyvin hallitun tuotantoprosessin vastaavuussuhdekerroin on 0,8 0,9. Maailmanlaajuisen toimipisteanalyysin tasolla kulutuksen koostuessa monista erillisistä prosesseista, joista osa ei liity suoraan tuotantoon (esim. valaistus, lämmitys ja ilmastointi), vastaavuussuhdekerrointen pitäisi olla melko alhaisia, luokkaa alle 0, Vedenkulutus ja vesitehokkuus Olennaiset KPI:t: suhteellinen vedenkulutus (m 3 /t painettu kalvo). Vedenkulutus ja vesitehokkuus voidaan laskea pitkälti samalla tavalla kuin energiankulutus ja energiatehokkuus. Vedenkulutus on alhainen monien kaupan muovikassien valmistajien tuotantoprosesseissa. Erityisesti näin on silloin, jos vesipohjaisia painovärejä käytetään vain rajallisesti. Vettä kuitenkin käytetään yrityksen tiloissa esimerkiksi saniteettisyistä. Tästä syystä vedenkulutuksen seuraaminen ja vesitehokkuuden arviointi on aina järkevää.

14 14. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 5. LIUOTTIMIEN HALLINTA Orgaaniset liuottimet sisältävät haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC), joilla voi olla haitallinen vaikutus ilmaan ja sitä hengittävien terveyteen. Näiden haittavaikutusten vähentämiseksi annettiin neuvoston direktiivi 1999/13/EY orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta. Direktiivin tavoitteena on haihtuvien orgaanisten yhdistepäästöjen suorien ja välillisten vaikutusten ja niistä aiheutuvien terveysriskien ennaltaehkäisy ja vähentäminen. Direktiivi koskee yrityksiä, joissa käytetään liuotinpohjaisia painovärejä ja lakkoja, mukaan luettuna painoyritykset. Tällaisilla yrityksillä on velvollisuus valmistaa vuosittainen taseraportti (liuottimien hallintasuunnitelma), joka palvelee seuraavia tarkoituksia: Direktiivin ja vaihtoehtoisesti muiden oikeudellisten vaatimusten (esim. IPPC:n mukaisten sisällytettyjen lupien) mukaisuus. Tämä voi pitää sisällään erityisiä päästörajoja. Tuotantoprosessien optimointi- ja parannusmenetelmien tunnistaminen VOC-päästöjen alentamiseksi. Liuottimen kulutukseen, liuotinpäästöihin ja olennaisen lainsäädännön vaatimustenmukaisuuteen liittyvien tietojen julkistaminen. Direktiivissä tunnistetaan kaksi tuotantoprosessien tuotantosyötteiden lähdettä ja yhdeksän erilaista päästölähdettä (tuotokset). Tuotantosyöte/tuotos I1 I2 O1 O5 O6 O7 O8 Tuotantopanokset Kuvaus Käytetyn liuottimen määrä tuotantopanoksena tuotantoprosessiin varainhoitovuonna. Se pitää sisällään (i) varainhoitovuonna ostetut ja käytetyt liuottimet sekä (ii) edellisinä vuosina ostetut liuottimet, jotka käytettiin varainhoitovuonna (toisin sanoen varasto). Varainhoitovuonna ostettuja, mutta varastoon jätettyjä liuottimia ei lasketa. Talteenotetun ja uudelleenkäytetyn liuottimen määrä tuotantopanoksena tuotantoprosessiin varainhoitovuonna. Liuottimen talteenotto voi tapahtua esimerkiksi tislaamalla tai absorption tai adsorption kautta. Se sisältää vain yrityksen sisällä talteenotetun liuottimen. Tuotokset mitattavat Talteen otettujen ja ilmaan vapautuneiden VOC-päästöjen määrä. Sisältää prosessin aikana tavallisen savupiipun tai tuuletusaukon kautta karanneet päästöt. Kemiallisen tai fyysisen prosessin aikana (esim. polttamalla tai sorption kautta) kadonnut orgaaninen liuotin. Jätteen sisältämä orgaaninen liuotin (esim. jätepainovärissä olevat liuotteet). Kaupallisena tuotteena myydyn (tai myytäväksi tarkoitetun) orgaanisen liuottimen määrä. Yrityksen sisällä regeneroidun, mutta tulevaa käyttöä varten varastoidun orgaanisen liuottimen määrä.

15 15. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a Tuotantosyöte/tuotos O2 O3 O4 O9 Kuvaus Tuotokset hajapäästöt Veteen vapautuneen liuottimen määrä. Epäpuhtauksina tai jäännöksinä lopullisiin tuotteisiin jääneen liuottimen määrä. Talteenottamattomien ja ilmaan esimerkiksi ikkunoiden tai ovien kautta vapautuneiden haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä. Muilla kuin kohdissa O1 O8 kuvatuilla tavoilla ympäristöön karanneen orgaanisen liuottimen määrä. Tähän sisältyvät esimerkiksi vuodot, maahan läikkyminen ja onnettomuudet. Liuottimien syötteet ja tuotokset (lähde: Tšekin tasavallan ympäristöministeriön ilmansuojeluosaston menetelmällinen ohje haihtuvien orgaanisten yhdisteiden vuosittaisen massataseen laskemiseen, 2012 [käännetty] ). Liuottimien hallintatyökalu on suunniteltu auttamaan yrityksiä VOC-päästöjen valvonnassa sekä liuottimien hallintasuunnitelman laatimisessa. (Tuotokset O2, O3, O4 ja O9 edustavat hajapäästöjä, joita ei ole huomioitu työkalussa.)

16 16. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 6. LAADUN ARVIOINTI Kaupan muovikassien painatuksen parhaissa käytännöissä kuvataan, miten painatuksen optimointitesti suunnitellaan ja mitä hallintaelementtejä pitäisi käyttää. Valvontamenettelyn puitteissa suoritetaan seuraavien tekijöiden mittaus: densiteetti, väri, pisteen leviäminen. Pisteen leviämisarvojen mittauksessa on käytettävä polarisoivaa suodinta ja väriarvot L*a*b* on mitattava käyttämättä mitään sisäisiä suotimia. Muiden mittausehtojen on oltava ISO standardin mukaisia: laitteen muoto: 45/0 tai 0/45, vasteen kaistanleveys: E-tila, tausta: musta, matta, L <5, valaisu: D50, seuranta: 2. Muut mittausehdot ovat hyväksyttäviä. Ne on määritettävä yrityksen toimesta säilytettäväksi jatkossa suoritettavia vertailumittauksia varten. Pääelementit: Densiteetti Densiteettiarvot mitataan määrittelyn hyväksyttävyyden vahvistamiseksi. Väri Jos yllä olevat densiteettiarvot vahvistettiin, määrittelyissä hankitut L*a*b*- arvot (tai muut kolorimetriset yksiköt) rekisteröidään. Yksiväriset värit mitataan samoista elementeistä. Näin ollen keskimääräiset mitatut L*a*b*- arvot näissä määrittelyissä muodostavat uusien vesipohjaisten painovärien objektiivisen kolorimetriikan. Pisteen leviäminen Pisteen leviäminen mitataan elementeistä, jotka sisältävät rasteripisteitä alla kuvatun mukaisesti. Lasketaan keskimääräiset mittaustulokset. Pisteen leviäminen kirjataan.

17 17. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a Suositeltuja elementtejä: Vertailukuvat Harmaatasapaino Tahrinta (venymäpiste) ja kaksoiskuva Paine Ympäryksen densiteetit Viivan vähimmäiskoko Kirjasimen vähimmäiskoko Rekisteri Sävyjen jäljennöksen raja-arvot Testin visuaalisen ilmeen arviointiin on käytettävä vertailukuvia. Värintarkkailukiilan avulla voidaan arvioida visuaalisesti, onko tuotetun CMY-harmaan harmaatasapaino neutraali. Näitä vikoja on hallittava testipainatuksen aikana. Näissä alueissa ei näy mitään näistä viivoista, jos vikoja on. Tässä alueessa ei näy viivojen selvää konvergenssiä, paitsi jos paine on liiallinen. Densiteettien on oltava mahdollisimman samanlaisia painoyksiköiden ympäryssuunnassa. Nämä alueet on mitattava testipainannan aikana täplikkäistä kohdista tasalaatuisuuden arvioimiseksi. Tässä alueessa voidaan selvittää viivan vähimmäiskoko, jonka painolaite saa aikaan. Tässä alueessa voidaan selvittää kirjasimen vähimmäiskoko, jonka painolaite saa aikaan. Rekisterimerkin avulla voidaan arvioida toleranssien tarkkuus. Tällä toiminnolla voidaan määrittää, mitkä prosenttiarvot vastaavat jäljennöksen suurinta ja pienintä arvoa kussakin painoolosuhteissa.

18 18. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 7. KUSTANNUSARVIOINTI Kulujen valvontatyökalun avulla voidaan laskea kustannukset kustannuspaikkamenetelmää käyttämällä. Työkalun käyttö tarjoaa yritykselle seuraavat edut ja mahdollisuudet: yrityksen omien kustannusten ja kustannusrakenteen ymmärtäminen, ohjeinstrumentti strategista markkinointikäytäntöä ja myyntihintojen määrittämistä varten, parempi tuotantotilausten lopullinen laskenta, kustannusten alennusmahdollisuuksien ymmärtäminen, mahdollisuus soveltaa (tulevia) muutoksia suoraan kustannuksiin. Syy kustannushintojen laskemiseen: Kaikki yritykset haluavat tehdä voittoa toiminnallaan. Sillä ei ole merkitystä, myykö yritys ammattipalveluja vai tuotteita. Jotta yrityksen kannattavuus voitaisiin laskea, on tarpeen selvittää yrityksen (ennakoidut) kustannukset tietyllä aikajaksolla sekä suunniteltu myytävien tuotteiden tai laskutettavien työtuntien määrä. Kaikilla yrityksillä on liiketoimintaan liittyviä kustannuksia. Niihin kuuluu sekä suoria että välillisiä kustannuksia. Suorat kustannukset liittyvät suoraan valmistettavaan tuotteeseen (esim. painoväri kassien painatuksessa). Välilliset kustannukset ovat vaikeammin yhdistettävissä tuotteeseen (esim. ulkoinen kirjanpito). Tämä laskelma perustuu kustannuspaikkamenetelmään. Menetelmää on käytetty grafiikkaalalla pitkään, koska se on kaikista sopivin, kun tuotteita on paljon ja tuotteen valmistukseen liittyy lukuisia toimintoja. Tätä työkalua käyttämällä yritys voi luoda muovikassien tuotannossa käyttämiensä koneiden kustannushinnat. Valmistettavien tuotteiden kustannushintojen laskemiseksi on ensin määritettävä, kuinka monta tuntia kuhunkin vaiheeseen sekä lopulliseen kustannuspaikkaan vaaditaan. Tulos: vaadittujen tuntien määrä x kustannushinta/tunti sekä tuotantotilauksen suorat kustannukset (kuten tarvittu painoväri, muovi jne.).

19 19. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 8. YHTEENVETO ECOFLEXOBAG-hankkeen tavoitteena oli vähentää kaupan muovikassien haitallisia ympäristövaikutuksia kassien koko käyttöiän aikana. Päätavoitteena oli kehittää innovatiivinen metodologia, joka auttaa muovikassivalmistajia ympäristöystävällisempien kassien suunnittelussa ja tuotannossa. Hankkeen yhteydessä kehitettiin parhaat käytännöt ekosunnittelulle, kestävän kehityksen mukaisten kaupan muovikassien painamiselle sekä valvonnalle, jonka avulla yritykset pystyvät mittaamaan ja valvomaan ympäristönsuojelun tasossa tapahtuvia parannuksia sekä eroja tuotantokustannuksissa ja kassien laadussa. 8.1 Toimenpiteillä saavutetut tulokset ECOFLEXOBAG-hankkeessa käytettiin erilaisia materiaaleja (substraatteja) ja painovärejä painopinnan painamiseen luonnon polyeteenistä tehtyihin kasseihin. Vertailukassi oli painettu liuotinpohjaisilla painoväreillä. Valvontamenettelyä käytettiin kvantitaavisen tiedon hankkimiseen useiden eri painotapojen välisistä eroista. Painopiste oli ympäristötekijöillä, taloudellisilla tekijöillä sekä kvalitatiivisilla tekijöillä. Hankkeen aikana suoritetulla valvonnalla saatuja tuloksia soveltamalla ja määritettyjä työkaluja hyödyntämällä on mahdollista valvoa, että tulokset vastaavat hankkeen tuloksia. Painotestejä ja valvontamenettelyä kokeiltiin useissa muovikasseja valmistavissa yrityksissä eri EU-maissa (Espanjassa, Hollannissa, Suomessa, Tšekissä) sekä Swansean yliopistossa, Isossa-Britanniassa. Tässä ovat tärkeimmät tulokset: Laatunäkökohdat: Vesipohjaisten painovärimarkkinoiden uusille tulokkaille painovärien, rasteritelojen ja painokoneiden optimoinnin ensivaiheet voivat olla melko monimutkaisia ja painolaatu voi vaikuttaa heikolta liuotinpohjaisiin painoväreihin verrattuna. Kun oikeat asetukset on kuitenkin löydetty, tasainen ja luotettava tuotanto ei ole ongelma. Jotta vesipohjaisilla painoväreillä saavutettu painolaatu säilyisi mahdollisimman korkeana, värin intensiteettiä on lisättävä. Tämä voidaan saavuttaa lisäämällä vesipohjaisten painovärien viskositeettia, mikä tarkoittaa sitä, että pigmentinmuodostus on suurempi vesipohjaisissa painoväreissä kuin liuotinpohjaisissa. Käyttämällä materiaalina polyeteeniä laatu säilyy jatkuvasti korkeana. Biomuovia vesipohjaisten painovärien kanssa käyttämällä saavutetaan vain keskinkertainen painolaatu. Biomuovi sen enempää kuin vesipohjaiset painoväritkään ei edellytä muutosten tekemistä tekniseen laitteistoon. Yrityksissä jo käytössä olevia vakiokoneita voidaan käyttää, kunhan toimitaan tavarantoimittajien antamien ohjeiden mukaisesti.

20 20. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a Ympäristönäkökohdat: Kestävän kehityksen mukaisten substraattien (biomuovien ja kierrätetyn polyeteenin) käytöllä saavutetaan erittäin positiivinen ympäristövaikutus, koska tällöin kulutetaan vähemmän uusiutumattomia luonnonvaroja. Vesipohjaisten painovärien käyttö vähentää haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjä, mikä on edullista sekä luonnon että työympäristön kannalta. Kaupan muovikassien ympäristönsuojelun tasoa voidaan parantaa merkittävästi suunnittelemalla kassi moneen kertaan käytettäväksi. Taloudelliset näkökohdat: Vesipohjaiset painovärit kuivuvat hitaammin kuin liuotinpohjaiset. Tästä on seurauksena suurempi kuivaukseen käytetty energiankulutus ja/tai alhaisempi painonopeus, mikä heikentää tuottavuutta. Useimmilla alueilla vaihtoehtosubstraatit ja vesipohjaiset painovärit ovat hinnaltaan vakiomateriaaleja korkeampia, mikä tekee kestävän kehityksen mukaisten kaupan muovikassien tuotannosta kalliimpaa. Toisaalta taas vesipohjaisten painovärien käyttö voi olla kustannuksiltaan alhaisempaa, jos (i) huomioidaan liuotinpohjaisten painovärien edellyttämät ilmanpuhdistusjärjestelmät ja (ii) käytetään korkeamman viskositeetin vesipohjaisia painovärejä, mikä vähentää painovärin kulutusta. 8.2 ECOFLEXOBAG-hankkeen seuraavat vaiheet Valittujen tietojen ja indikaattoreiden valvontaa ei ole nähtävä prosessin viimeisenä vaiheena, vaan uuden kierroksen ensimmäisenä vaiheena. Kestävän toiminnan periaatteen hengessä tietojen pohjalta on analysoitava mahdollisuuksia kehittää jatkovaiheita ja ottaa käyttöön uusia ekosuunnittelumenettelyjä. Yritykset voivat myös perehtyä mahdollisuuksiin parantaa ympäristönsuojelun tasoa ja leikata kustannuksia ottamalla käyttöön monitahoisempia valvontamenettelyjä: 1. Vaikka Valvontalomake, joka sisältää yksinkertaistetun Top 20 -analyysin, keskittyykin tärkeimpiin ECOFLEXOBAG-hankkeen käsittelemiin ympäristö- ja resurssitehokkuuden ongelmakohtiin (substraatteihin, painoväreihin ja lakkoihin, energiaan ja veteen), yritykset voivat selvittää resurssitehokkuuden kokonaispotentiaalin toteuttamalla Top 20 - metodologiaa kokonaisuudessaan. 2. Jotakin tiettyä yrityksen käyttämää materiaalia tai yrityksen energiavirtoja on mahdollista analysoida syvällisemmin Top 20 -analyysin pohjalta esimerkiksi käyttämällä Puhtaamman tuotannon arviointi -menetelmää tai suorittamalla energiakatselmuksen. Näiden työkalujen avulla voidaan selvittää konkreettiset paikat ja aliprosessit, jotka tuottavat merkittävää tappiota, sekä erityiset menetelmät, joilla tilannetta voidaan parantaa.

TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA

TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA TULEVAISUUDEN TUOTTEITA Kun on kyse tekniikan valinnasta, tiedämme, että yritykset korostavat luotettavuutta ja ympäristövaikutuksia. Siksi keskitymme tuotteiden

Lisätiedot

FInZEB ehdotukset taserajasta ja alueellisesta energiatuotannosta

FInZEB ehdotukset taserajasta ja alueellisesta energiatuotannosta FInZEB ehdotukset taserajasta ja alueellisesta energiatuotannosta Jarek Kurnitski FinZEB -tulosseminaari 5.2.2015 5.2.2015 1 Tausta Lähes nollaenergiarakentamiseen siirtyminen on luonut tarpeen kehittää

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Kansantalouden materiaalivirrat 2015

Kansantalouden materiaalivirrat 2015 Ympäristö ja luonnonvarat 2016 Kansantalouden materiaalivirrat 2015 Materiantarve laskee hitaasti Suomen maaperästä ja kasvustosta irrotettiin materiaa vuonna 2015 kaikkiaan 277 miljoonaa tonnia. Tästä

Lisätiedot

GHG-Control: Kasvihuonekaasupäästöjen mittauksella laskentaa tarkempiin tuloksiin

GHG-Control: Kasvihuonekaasupäästöjen mittauksella laskentaa tarkempiin tuloksiin YLEISTIETOJA GHG-Control: Kasvihuonekaasupäästöjen mittauksella laskentaa tarkempiin tuloksiin Ainutlaatuinen in-situ-ratkaisu kasvihuonekaasupäästöjen hallintaan Suora mittaus laskennan sijaan: Säästä

Lisätiedot

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Vihreät hankinnat ja hankintalaki Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari 18.01.2010 Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Yleisiä lähtökohtia Hankintalaki perustuu pitkälti EU-lainsäädäntöön,

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 Rakennukset ja ilmastonmuutos Rakennusten osuus kokonaisenergiankulutuksesta on noin 40 prosenttia eli 140 TWh 140

Lisätiedot

RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy)

RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy) RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy) 1 Sisältö Rakennusten energiankulutus Rakentamisen määräykset murroksessa Kuinka parantaa

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 38 yritystä, jotka

Lisätiedot

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Your reliable partner Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Vacumat Eco tehokas joka tavalla Veden laatu vaikuttaa tehokkuuteen Veden laatu vaikuttaa jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka 15.11.2016 Esityksen sisältö 1. Johdanto 2. Mitä on kiertotalous? 3. Yhdyskuntajätehuolto ja kierrätys

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta

Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta SPiCE 3 -seminaari 14.1.2014 10.1.2014 1 Ehdotus uudeksi ympäristönsuojelulaiksi Hallituksen esitys uudeksi ympäristönsuojelulaiksi (YSL)

Lisätiedot

Ruukki life -paneeli. Markkinoiden ekologisin sandwichpaneeli

Ruukki life -paneeli. Markkinoiden ekologisin sandwichpaneeli 1 2 Ruukki life -paneeli Markkinoiden ekologisin sandwichpaneeli 3 Mikä Ruukki life paneeli on? Esivalmistettu sandwich-paneeli, jossa kahden teräslevyn välissä on eristekerros. Yli 70% mineraalivillan

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Otoskoko 107 kpl. a) 27 b) 2654

Otoskoko 107 kpl. a) 27 b) 2654 1. Tietyllä koneella valmistettavien tiivisterenkaiden halkaisijan keskihajonnan tiedetään olevan 0.04 tuumaa. Kyseisellä koneella valmistettujen 100 renkaan halkaisijoiden keskiarvo oli 0.60 tuumaa. Määrää

Lisätiedot

Ekotehokkuus materiaalivirtojen hallinnan työkaluna. Tutkimuspäällikkö Jukka Hoffrén Tilastokeskus

Ekotehokkuus materiaalivirtojen hallinnan työkaluna. Tutkimuspäällikkö Jukka Hoffrén Tilastokeskus Ekotehokkuus materiaalivirtojen hallinnan työkaluna Tutkimuspäällikkö Tilastokeskus 28. 4.2004 Tavoitteena kestävä kehitys Maapallon kantokyky ei kestä nykyisenlaista ja suuruista taloudellista toimintaa.

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin joukkoliikenteelle elokuussa 2008. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun

Lisätiedot

ENERGIA JA ITÄMERI -SEMINAARI 16.7.2009 Energiayhteyksien rakentaminen ja ympäristö

ENERGIA JA ITÄMERI -SEMINAARI 16.7.2009 Energiayhteyksien rakentaminen ja ympäristö ENERGIA JA ITÄMERI -SEMINAARI 16.7.2009 Energiayhteyksien rakentaminen ja ympäristö Tapio Pekkola, Manager for Baltic and Nordic Organisations, Nord Stream Miksi Nord Stream? - Energiaturvallisuutta varmistamassa

Lisätiedot

Ekosuunnitteludirektiivin perusteella annetut määräykset ja merkinnät Finvac 27.01.2016 Mika Kapanen

Ekosuunnitteludirektiivin perusteella annetut määräykset ja merkinnät Finvac 27.01.2016 Mika Kapanen Ekosuunnitteludirektiivin perusteella annetut määräykset ja merkinnät Finvac 27.01.2016 Mika Kapanen Koskee koko LVI-alaa... - Ekosuunnittelun ja energiamerkinnän perusteet lyhyesti - LVI-alaa koskevia

Lisätiedot

Liite 1 Taulukon 1 ohjeet Liite 2 Viitearvot Liite 3 Laskentaohjeet Liite 4 Biomassan sertifiointiohjeet Liite 5 Näytteenotto- ja

Liite 1 Taulukon 1 ohjeet Liite 2 Viitearvot Liite 3 Laskentaohjeet Liite 4 Biomassan sertifiointiohjeet Liite 5 Näytteenotto- ja Liite 1 Taulukon 1 ohjeet Liite 2 Viitearvot Liite 3 Laskentaohjeet Liite 4 Biomassan sertifiointiohjeet Liite 5 Näytteenotto- ja analyysilaboratoriota koskevat vaatimukset Liite 6 Lomakkeet A-H Pohjoismainen

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 78 yritystä, jotka koostuvat

Lisätiedot

Resurssiviisas tulevaisuus - seminaari 26.5.2016, Kuopio Hille Hyytiä

Resurssiviisas tulevaisuus - seminaari 26.5.2016, Kuopio Hille Hyytiä Eurooppalaiset ja valtakunnalliset energiatehokkuustavoitteet, kuinka yritysten kilpailukykyä voidaan parantaa vähähiilisin ja energiatehokkain ratkaisuin? Resurssiviisas tulevaisuus - seminaari 26.5.2016,

Lisätiedot

Monitavoitteiseen optimointiin soveltuvan evoluutioalgoritmin tarkastelu

Monitavoitteiseen optimointiin soveltuvan evoluutioalgoritmin tarkastelu Monitavoitteiseen optimointiin soveltuvan evoluutioalgoritmin tarkastelu (Valmiin työn esittely) 11.4.2011 Ohjaaja: Ville Mattila Valvoja: Raimo Hämäläinen Työn tavoite Tutkia evoluutioalgoritmia (Lee

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin joukkoliikenteelle elokuussa 2008. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS.

TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS. TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS. VALMISTAJILLE Suomen ympäristökeskus ylläpitää ympäristöhallinnon ilmapäästötietojärjestelmää,

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä puutuoteteollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 11 yritystä, jotka koostuvat 42

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

materiaalitehokkuuden näkökulmasta

materiaalitehokkuuden näkökulmasta IE-direktiivi ja jätedirektiivi materiaalitehokkuuden näkökulmasta Laura Karvonen, Ulla Lassi ja Toivo Kuokkanen Analytiikkapäivät Kokkola Esityksen sisältö Materiaalitehokkuuden määritelmä Materiaalitehokkuus

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan metsäbiotalous

Keski-Pohjanmaan metsäbiotalous Keski-Pohjanmaan metsäbiotalous Keski-Pohjanmaa puutuotteista pientä lisää biotalouteen Metsäbiotalouden osuus maakunnan koko biotalouden tuotoksesta on 19 %, joka on selvästi maakuntien keskiarvoa pienempi.

Lisätiedot

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER)

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER) VALTSU:n painopistealueetsähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER) Tarja-Riitta Blauberg /YM VALTSUn sidosryhmätilaisuus 23.9.2015 SYKEssä 1 VALTSUn painopistealueet Yhdyskuntajäte Biohajoava jäte Rakennusjäte

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖVASTUU ENERGIATEHOKKUUS. Vastuullisuus / Vastuullisuus HKScanissa / Ympäristö HKSCAN VUOSIKERTOMUS 2015

YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖVASTUU ENERGIATEHOKKUUS. Vastuullisuus / Vastuullisuus HKScanissa / Ympäristö HKSCAN VUOSIKERTOMUS 2015 YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖVASTUU Vastuu ympäristöstä on tärkeää HKScanille ja sen sidosryhmille. Sidosryhmien odotukset sekä kiristyvät määräykset edellyttävät ympäristöasioiden jatkuvaa kehittämistä. Konsernimme

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

Luonnonvarojen käytön vähentäminen sekä priorisointi - mitä strategiat sanovat? Alina Pathan, Jussi Nikula, Sanna Ahvenharju Gaia Consulting Oy

Luonnonvarojen käytön vähentäminen sekä priorisointi - mitä strategiat sanovat? Alina Pathan, Jussi Nikula, Sanna Ahvenharju Gaia Consulting Oy Luonnonvarojen käytön vähentäminen sekä priorisointi - mitä strategiat sanovat? Alina Pathan, Jussi Nikula, Sanna Ahvenharju Gaia Consulting Oy Tarkastellut strategiat Kansainvälisiä ja kansallisia luonnonvarojen

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Tieliikenteen 40 %:n hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoteen 2030: Kansantaloudelliset vaikutukset

Tieliikenteen 40 %:n hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoteen 2030: Kansantaloudelliset vaikutukset Tieliikenteen 40 %:n hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoteen 2030: Kansantaloudelliset vaikutukset Saara Tamminen Juha Honkatukia, VATT 26.5.2015 Laskennan lähtökohdat (1/2) Useita eri vaihtoehtoja

Lisätiedot

Eristysvastuksen mittaus

Eristysvastuksen mittaus Eristysvastuksen mittaus Miksi eristyvastusmittauksia tehdään? Eristysvastuksen kunnon tarkastamista suositellaan vahvasti sähköiskujen ennaltaehkäisemiseksi. Mittausten suorittaminen lisää käyttöturvallisuutta

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä EU:ssa. Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä, yleistä. Taustat ja tarkoitus

Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä EU:ssa. Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä, yleistä. Taustat ja tarkoitus Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä, yleistä Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä, yleistä Taustat ja tarkoitus EU:lla on ollut jo pitkään direktiivi, joka koskee henkilöautojen ja moottoripyörien tyyppihyväksyntää.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.4.2003 KOM(2003) 209 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevista rekistereistä tehdyn YK:n Euroopan talouskomission pöytäkirjan

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

A7-0276/185

A7-0276/185 2.10.2013 A7-0276/185 Tarkistus 185 Lorenzo Fontana EFD-ryhmän puolesta Mietintö A7-0276/2013 Linda McAvan Tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistaminen, esittämistapa ja myynti COM(2012)0788

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 2 Turvallisuus prosessilaitoksen suunnittelussa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Ollako iso vai pieni yritys vaihtoehdot jatkossa ja mitä työkaluja on tarjolla? Risto Larmio, Motiva

Ollako iso vai pieni yritys vaihtoehdot jatkossa ja mitä työkaluja on tarjolla? Risto Larmio, Motiva Ollako iso vai pieni yritys vaihtoehdot jatkossa ja mitä työkaluja on tarjolla? Risto Larmio, Motiva Isoille selkeää Mennään energiatehokkuuslain mukaan ja Virasto valvoo toki kannattaa tehdä muutakin

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Metallikaivosteollisuuden kehityspolut vähähiilisessä yhteiskunnassa. Mari Kivinen Geologian tutkimuskeskus

Metallikaivosteollisuuden kehityspolut vähähiilisessä yhteiskunnassa. Mari Kivinen Geologian tutkimuskeskus Metallikaivosteollisuuden kehityspolut vähähiilisessä yhteiskunnassa Mari Kivinen Geologian tutkimuskeskus 10.11.2014 1 Työryhmä GTK Laura Lauri Susanna Kihlman Mari Kivinen Saku Vuori VTT Tiina Koljonen

Lisätiedot

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Esityksen sisältö: Megatrendit ja ympäristö

Lisätiedot

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen.

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. 1. Tuletko mittaamaan AC tai DC -virtaa? (DC -pihdit luokitellaan

Lisätiedot

Pyykinpesukone, edestä täytettävä WM 16Y792DN

Pyykinpesukone, edestä täytettävä WM 16Y792DN valkoinen 1635* *Suositushinta Tuotteen ominaisuudet Suorituskyky ja kulutus k Täyttömäärä: 8 kg k Energiatehokkuusluokka: A+++ -30% k Vuosittainen energiankulutus 137 kwh, perustuu 220 vakiopesuohjelmaan

Lisätiedot

PANK PANK-4122 ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ 1. MENETELMÄN TARKOITUS

PANK PANK-4122 ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ 1. MENETELMÄN TARKOITUS PANK-4122 PANK PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ Hyväksytty: Korvaa menetelmän: 9.5.2008 26.10.1999 1. MENETELMÄN TARKOITUS 2. MENETELMÄN SOVELTAMISALUE

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Energiatehokkuus maataloudessa ja maaseudun yrityksissä Maarit Kari, ProAgria Keskusten Liitto

Energiatehokkuus maataloudessa ja maaseudun yrityksissä Maarit Kari, ProAgria Keskusten Liitto Energiatehokkuus maataloudessa ja maaseudun yrityksissä - 4.5.2016 Maarit Kari, ProAgria Keskusten Liitto Energia maataloustuotannossa Haasteet, esimerkkejä Vahva riippuvuus fossiilisista polttoaineista

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan metsäbiotalous

Etelä-Pohjanmaan metsäbiotalous Etelä-Pohjanmaan metsäbiotalous Etelä- Pohjanmaan metsäbiotalouden perusta puutuotteissa Metsäbiotalouden suurin toimiala on puutuoteteollisuus. Se työllistää lähes 60 prosenttia maakunnan metsäbiotalouden

Lisätiedot

Mittausjärjestelmän kalibrointi ja mittausepävarmuus

Mittausjärjestelmän kalibrointi ja mittausepävarmuus Mittausjärjestelmän kalibrointi ja mittausepävarmuus Kalibrointi kalibroinnin merkitys kansainvälinen ja kansallinen mittanormaalijärjestelmä kalibroinnin määritelmä mittausjärjestelmän kalibrointivaihtoehdot

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Keski-Suomen metsäbiotalous

Keski-Suomen metsäbiotalous Keski-Suomen metsäbiotalous metsäbiotaloudella suuri merkitys aluetaloudelle Metsäbiotalouden osuus maakunnan kokonaistuotoksesta on 14 %, arvonlisäyksestä 10 % ja työllisyydestä 6 %. Merkitys on selvästi

Lisätiedot

Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke

Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke TITAN-SEMINAARI 9.11.2010 Pasi Ahonen, VTT TITAN projektissa koottiin

Lisätiedot

Helsingin kaupungin taidemuseo

Helsingin kaupungin taidemuseo Energiansäästön toimintasuunnitelma Helsingin kaupungin taidemuseo ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin taidemuseo vuoden 2016 talousarvion liitteeksi Hyväksytty Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain

Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain Ympäristöraportti 2010 TERVEYSKESKUS Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain 1. Ympäristöjohtaminen Terveyskeskuksen ympäristöasioiden hallinta ja vastuu on

Lisätiedot

Näkemyksiä biomassan kestävään käyttöön: Miltä komission suunnitelmat vaikuttavat Suomen kannalta?

Näkemyksiä biomassan kestävään käyttöön: Miltä komission suunnitelmat vaikuttavat Suomen kannalta? Näkemyksiä biomassan kestävään käyttöön: Miltä komission suunnitelmat vaikuttavat Suomen kannalta? Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 25.1.2017 Pörssitalo Hanne Siikavirta RED II / Bioenergian

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Sisäympäristön laadun arviointi energiaparannuskohteissa

Sisäympäristön laadun arviointi energiaparannuskohteissa Sisäympäristön laadun arviointi energiaparannuskohteissa Dos. Ulla Haverinen-Shaughnessy, FM Mari Turunen ja Maria Pekkonen, FT Liuliu Du DI Virpi Leivo ja Anu Aaltonen, TkT Mihkel Kiviste Prof. Dainius

Lisätiedot

Vanha Nurmijärventie 62 01670 VANTAA Puh. 09 7771 750 Faksi 09 8786 087. Lentokentänkatu 7 PL351 33101 TAMPERE Puh. 03 2825 111 Faksi 03 2825 415

Vanha Nurmijärventie 62 01670 VANTAA Puh. 09 7771 750 Faksi 09 8786 087. Lentokentänkatu 7 PL351 33101 TAMPERE Puh. 03 2825 111 Faksi 03 2825 415 Vanha Nurmijärventie 62 01670 VANTAA Puh. 09 7771 750 Faksi 09 8786 087 Lentokentänkatu 7 PL351 33101 TAMPERE Puh. 03 2825 111 Faksi 03 2825 415 Muuttuvanopeuksiset kompressorit vedenjäähdyttimissä ISAC

Lisätiedot

Taulukko 1. Bussien keskimääräisiä päästökertoimia. (www.rastu.fi)

Taulukko 1. Bussien keskimääräisiä päästökertoimia. (www.rastu.fi) MUISTIO 7.5.2010 VTT-M-04216-10 Nils-Olof Nylund LIIKENNEPOLTTOAINEIDEN LAATUPORRASTUS LÄHIPÄÄSTÖJEN PERUSTEELLA Tausta Parafiinisen dieselpolttoaineen ja metaanin (maakaasu/biokaasu) voidaan kiistatta

Lisätiedot

Resurssitehokkuus - Mitä EU:sta on odotettavissa ja mitä se merkitsee Suomelle ja elinkeinoelämälle?

Resurssitehokkuus - Mitä EU:sta on odotettavissa ja mitä se merkitsee Suomelle ja elinkeinoelämälle? Resurssitehokkuus - Mitä EU:sta on odotettavissa ja mitä se merkitsee Suomelle ja elinkeinoelämälle? Mikael Ohlström, johtava asiantuntija Toimittajataustainfo Miten EU:n resurssitehokkuuspolitiikassa

Lisätiedot

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

Aleksanterinkaarin kaaren sisäkehä, tarjouskilpailu tontinluovutus- ja yhteistyömallista - hiilijalanjälkitulokset

Aleksanterinkaarin kaaren sisäkehä, tarjouskilpailu tontinluovutus- ja yhteistyömallista - hiilijalanjälkitulokset Aleksanterinkaarin kaaren sisäkehä, tarjouskilpailu tontinluovutus- ja yhteistyömallista - hiilijalanjälkitulokset Bionova Consulting, Tytti Bruce 3. kesäkuuta 2014 1. Kohteiden Bionova Consulting arviointimenetelmä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

LEY 2056. EKOSUUNNITTELU VAATIMUKSET Komission asetus(eu) 813/2013 ja Ecodesign-direktiivi 2009/125/EY Energiamerkintä-direktiivi (2010/30/EU)

LEY 2056. EKOSUUNNITTELU VAATIMUKSET Komission asetus(eu) 813/2013 ja Ecodesign-direktiivi 2009/125/EY Energiamerkintä-direktiivi (2010/30/EU) LEY 2056 EKOSUUNNITTELU VAATIMUKSET Komission asetus(eu) 813/2013 ja Ecodesign-direktiivi 2009/125/EY Energiamerkintä-direktiivi (2010/30/EU) 1 Tilalämmittimellä tarkoitetaan laitetta, joka tuottaa lämpöä

Lisätiedot

Smart Grid. Prof. Jarmo Partanen LUT Energy Electricity Energy Environment

Smart Grid. Prof. Jarmo Partanen LUT Energy Electricity Energy Environment Smart Grid Prof. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi Electricity Energy Environment Edullinen energia ja työkoneet Hyvinvoinnin ja kehityksen perusta, myös tulevaisuudessa Electricity Energy Environment

Lisätiedot

TransEco-tutkimusohjelma 2009 2013. Showdown. Katsaus ohjelman tärkeimpiin tuloksiin ja vaikuttavuuteen

TransEco-tutkimusohjelma 2009 2013. Showdown. Katsaus ohjelman tärkeimpiin tuloksiin ja vaikuttavuuteen TransEco-tutkimusohjelma 2009 2013 Tieliikenteen energiansäästö ja uusiutuva energia Showdown Katsaus ohjelman tärkeimpiin tuloksiin ja vaikuttavuuteen Juhani Laurikko, VTT TransEco pähkinänkuoressa Nelisen

Lisätiedot

Uudenmaan metsäbiotalous

Uudenmaan metsäbiotalous Uudenmaan metsäbiotalous Uusimaa - määrissä suuri, osuuksissa pieni Metsäbiotalouden osuus maakunnan biotalouden tuotoksesta on 22 %. Tärkein biotalouden sektori on elintarviketeollisuus. Metsäbiotalous

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Käsiteltävät kemikaalit 3. Tuotantomäärät 4. Olemassa

Lisätiedot

Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta. Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj

Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta. Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj 11.4.2013 Teknologiateollisuus on materiaalitehokkuuden edelläkävijä Suomalaisten yritysten

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Moduuli 1: Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus mahdollisten

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 7.9.2010 Anneli Karjalainen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ORGAANISTEN LIUOTTIMIEN KÄYTÖSTÄ ERÄISSÄ TOIMINNOISSA JA LAITOKSISSA AIHEUTUVIEN HAIHTUVI-

Lisätiedot

MERKKI. Liite 1. Merkki tehdään seuraavan mallin mukaisesti:

MERKKI. Liite 1. Merkki tehdään seuraavan mallin mukaisesti: 4386 MERKKI Liite 1 Merkki tehdään seuraavan mallin mukaisesti: 4387 Merkkiä koskevat selitykset Merkissä ilmoitetaan seuraavat tiedot: I II III Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki. Laitteen mallin

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa 4.11.2013 Ilkka Turunen Neuvotteleva virkamies Kestävä kehitys valtioneuvoston strategioissa

Lisätiedot

Resurssitehokkuus, resurssiviisaus, kiertotalous. Mitä menossa/tulossa valtakunnallisesti ja miten jalkautetaan alueille?

Resurssitehokkuus, resurssiviisaus, kiertotalous. Mitä menossa/tulossa valtakunnallisesti ja miten jalkautetaan alueille? Resurssitehokkuus, resurssiviisaus, kiertotalous Mitä menossa/tulossa valtakunnallisesti ja miten jalkautetaan alueille? Jyri Seppälä, SYKE 5.5.2014 Jyväskylä RESURSSITEHOKKUUS JA VÄHÄHIILISYYS EU:n tiekartat

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27. helmikuuta 2003 PE 321.965/8-16 TARKISTUKSET 8-16 Lausuntoluonnos (PE 321.965) John Purvis Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 4.11.2015 Lauri Penttinen Hoitokuluista energiaan ja veteen

Lisätiedot

Syöttötariffit. Vihreät sertifikaatit. Muut taloudelliset ohjauskeinot. Kansantalousvaikutukset

Syöttötariffit. Vihreät sertifikaatit. Muut taloudelliset ohjauskeinot. Kansantalousvaikutukset UUSIUTUVAN ENERGIAN OHJAUSKEINOT KANSANTALOUDEN KANNALTA Juha Honkatukia VATT Syöttötariffit Vihreät sertifikaatit Muut taloudelliset ohjauskeinot Kansantalousvaikutukset UUSIUTUVAN ENERGIAN OHJAUSKEINOT

Lisätiedot

Materiaalivirtojen kustannusanalyysin standardi SFS - EN ISO ISO sarjan uudet standardit tutuiksi Paula Eskola, Motiva Oy

Materiaalivirtojen kustannusanalyysin standardi SFS - EN ISO ISO sarjan uudet standardit tutuiksi Paula Eskola, Motiva Oy Materiaalivirtojen kustannusanalyysin standardi SFS - EN ISO 14051 ISO 14000 -sarjan uudet standardit tutuiksi 30.1. Paula Eskola, Motiva Oy Mikä standardi? Materiaalivirtojen kustannusanalyysi = Material

Lisätiedot

Metalliteollisuuden yritykset Suomessa

Metalliteollisuuden yritykset Suomessa Metalliteollisuuden yritykset Suomessa HTSY Verohallinto 18.12.2012 Verohallinto 2 (6) METALLITEOLLISUUDEN YRITYKSET SUOMESSA Kirjoitus perustuu Harmaan talouden selvitysyksikön ilmiöselvitykseen Metalliteollisuuden

Lisätiedot

NELJÄ TOIMINTA-ALUETTAMME: Terästeollisuus Valimoteollisuus

NELJÄ TOIMINTA-ALUETTAMME: Terästeollisuus Valimoteollisuus BEIJER OY BEIJER OY Beijers on suomalainen, metalliteollisuuden tekniseen maahantuontiin erikoistunut yritys. Palvelemme metallurgisen teollisuuden sekä valimo- ja konepajateollisuuden yrityksiä. Toimintamme

Lisätiedot

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli Emilia Olkanen & Lauri Penttinen TARMO Asuinalueiden viihtyisyys Asumisen mukavuus Yhteisöllisyys Rakennusten toiminnallisuus Energiatehokkuuden

Lisätiedot