EU:n LIFE+-ohjelma: ECOFLEXOBAG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU:n LIFE+-ohjelma: ECOFLEXOBAG"

Transkriptio

1 KESTÄVÄN KEHITYKSEN MUKAISIA MUOVIKASSEJA FIN EU:n LIFE+-ohjelma: ECOFLEXOBAG VALVONTAMENETTELY: B3 kestävän kehityksen mukaisten kaupan muovikassien tuotannonvalvonnan parhaat käytännöt Julkaisija: ECOFLEXOBAG-hankkeen eurooppalainen tiimi Tekijä: ENVIROS, s.r.o. LIFE+-koodi: LIFE11 ENV/ES/646

2

3 3. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a kaupan muovikassien ympäristöystävällisyys Tekijä: ENVIROS, s.r.o. / Praha, Tšekin tasavalta Editointi: BSc P.A. Tegel/Dienstencentrum/Hollanti. Suunnittelu: Dienstencentrum B.V./ Amstelveen, Hollanti Tuotanto: ECOFLEXOBAG-hanke / Valencia, Espanja ECOFLEXOBAG on eurooppalainen yhteishanke, jossa kehitetään ja demonstroidaan parhaita käytäntöjä kestävän kehityksen mukaisten muovikassien suunnitteluun ja valmistamiseen. Hanke saa rahoitusta EU:n LIFE+2011-ohjelmasta LIFE11 ENV/ES/646. Hankekumppaneita ovat: Julkaisun tekijä ei vastaa tietojen oikea-aikaisuudesta, virheettömyydestä, kattavuudesta eikä laadusta. Lukijalla ei ole oikeutta vaatia korvauksia aineettomista tai aineellisista vahingoista, jotka aiheutuvat tämän julkaisun käytöstä tai käyttämättä jättämisestä ja/tai puutteellisten tai virheellisten tietojen käytöstä ECOFLEXOBAG-hanke, LIFE11 ENV/ES/646 Tämän julkaisun mitään osaa ei saa kopioida eikä toistaa ilman AIDO:n ja julkaisun tekijän organisaation nimenomaista kirjallista lupaa.

4 4. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a

5 5. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a SISÄLTÖ JOHDANTO VALVONNAN KÄYTTÖ Hankkeen kautta saatua uutta tietoa VALVONNASTA VALVONNAN taustaa Aiheeseen liittyviä asiakirjoja ECOFLEXOBAG VALVONNAN AVULLA ECOFLEXOBAG-vaiheet ekologisemman kaupan muovikassin tuottamiseksi VALVONNAN suhde sitä edeltäviin ja seuraaviin vaiheisiin VALVONTAMENETTELYN ESITTELY RESURSSITEHOKKUUS JA YMPÄRISTÖINDIKAATTORIT Substraattien kulutus Painovärien ja lakkojen kulutus Energiankulutus ja energiatehokkuus Vedenkulutus ja vesitehokkuus LIUOTTIMIEN HALLINTA LAADUN ARVIOINTI KUSTANNUSARVIOINTI YHTEENVETO Toimenpiteillä saavutetut tulokset ECOFLEXOBAG-hankkeen seuraavat vaiheet...20 VIITTEITÄ JA MIELENKIINTOISIA HYPERLINKKEJÄ...22

6 6. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a JOHDANTO Tämä asiakirja sisältää tarvittavat materiaalit ympäristönsuojelun tason parantamiseen kaupan muovikassien tuotannossa. Materiaalit on tuotettu ECOFLEXOBAG-hankkeessa, joka on osa EU:n rahoittamaa LIFE+-hanketta. ECOFLEXOBAG-hanke pyrkii vähentämään kaupan muovikassien haitallisia ympäristövaikutuksia sekä parantamaan alalla toimivien yritysten kilpailukykyä ja tietotaitoa. Tämä asiakirja sisältää tietoa, joka auttaa kaupan muovikassien tuotannon tehokkuuden ja tuloksen järjestelmällisessä valvonnassa ja hallinnassa. Näiden toimien avulla on mahdollista parantaa ympäristöön, talouteen ja laatuun liittyvää tehokkuutta ja suorituskykyä. Edempänä asiakirjassa on lisätietoja tämän asiakirjan suhteesta hankkeen muihin asiakirjoihin.

7 7. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 1. VALVONNAN KÄYTTÖ Valvontaa voidaan kuvata järjestelmällisenä, säännöllisesti suoritettuna tiedonkeruuprosessina. Kunnollisen valvonnan avulla on mahdollista analysoida ja parantaa yrityksen ympäristönsuojelun tasoa, taloudellista suorituskykyä ja tuotetun laadun tasoa ja sitä myöten parantaa tuotantoprosessin tehokkuutta. Keskittymällä resurssien (materiaalien, energian, veden ym.) tehokkaaseen hyödyntämiseen yritys voi parantaa ympäristönsuojelun tasoaan ja saavuttaa taloudellista etua toimintakustannuksia alentamalla. Yritysten on erittäin tärkeää parantaa resurssitehokkuuttaan kilpailukykynsä säilyttämiseksi tai jopa sen parantamiseksi. Tällä tavalla yritykset voivat samalla vähentää riippuvuuttaan yhä harvinaisemmiksi käyvien materiaalien, mineraalien ja polttoaineiden tuonnista ja valmistautua näin paremmin energian ja kulutustavaroiden hinnannousuihin ja -vaihteluihin. 1.1 Hankkeen kautta saatua uutta tietoa VALVONNASTA ECOFLEXOBAG-hanke tarjoaa menettelytavan, jonka avulla voidaan valvoa kaupan muovikassien tuotantoa sekä ympäristönsuojelun (resurssitehokkuus, VOC-päästöt), kustannusten hallinnan että laadun arvioinnin kannalta. Menettelytapaa voidaan käyttää keskeisten suorituskykyindikaattoreiden valvontaan sekä yksittäisten tilausten että vuosituotannon osalta. Valvontamenettely on jo testattu ja validoitu sen käyttöönoton aikana eri EU-maissa (Espanja, Hollanti, Suomi ja Tšekki) sijaitsevissa, kaupan muovikasseja valmistavissa tuotantoyrityksissä (sekä Swansean yliopistossa, Isossa-Britanniassa). 1.2 VALVONNAN taustaa ECOFLEXOBAG-hankkeessa käytetään keskeisten suorituskykyindikaattoreiden laskentaa syöttö- ja tuotostietojen pohjalta. Resurssitehokkuuden taloudellinen ulottuvuus otetaan käyttöön Top 20 -nimellä tunnetun syöttö- ja tuotosanalyysin kautta. Resurssitehokkuuspotentiaalia voidaan analysoida monitahoisemminkin. Tähän tarkoitukseen on erilaisia erityistyökaluja ja -menettelytapoja. Tässä on esimerkkejä niistä: Puhtaamman tuotannon arviointi / energiakatselmus: syväluotaavampi katsaus yrityksen tiettyihin materiaaleihin ja energiavirtoihin, merkittävää tappiota tuottavien paikkojen ja aliprosessien tunnistaminen sekä tilanteen parantamiseksi suoritettavat toimenpiteet. Valvonta ja tavoitteenasettelu: Rakenteellinen energianhallintatapa, joka perustuu säännölliseen valvontaan ja todellisen energiatehokkuuden analysointiin tavoitteisiin verrattuna. Ympäristöasioiden hallinnan kustannusanalyysi: Hallintatyökalu, jonka avulla voidaan tunnistaa, kerätä, analysoida ja käyttää sekä fyysisiä että rahallisia tietoja ympäristöasioihin liittyvistä kustannuksista. Tietoja käytetään yrityksen sisäiseen päätöksentekoon.

8 8. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a Materiaalivirtojen kustannusanalyysi: Hallintatyökalu, jolla edistetään tehokasta resurssien hyödyntämistä pääasiallisesti tuotanto- ja jakeluprosesseissa resurssien suhteellisen kulutuksen sekä materiaalikustannusten vähentämiseksi. Mittaus ja verifiointi: Prosessi, jota käytetään energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian projektien määrittämiseen sekä konkreettisen toimenpiteen avulla säästetyn energian laskemiseen. 1.3 Aiheeseen liittyviä asiakirjoja ECOFLEXOBAG-hankkeen yhteydessä kehitettiin seuraavat työkalut, joiden avulla voidaan valvoa ympäristö-, talous- ja laatuominaisuuksia kaupan muovikassien tuotannossa: Valvontalomake: Tarkoitettu resurssitehokkuuden (esim. substraattien ja painovärien kulutukseen, energiaan ja veteen liittyvien) päätietojen ja indikaattoreiden valvontaan. Liuottimien hallintatyökalu: Tarkoitettu tuotantoprosessin syötteiden sekä tiettyjen haihtuviin orgaanisiin yhdisteisiin (VOC) liittyvien päästölähteiden (tuotosten) tunnistamiseen. Laadunarviointityökalu: Tarkoitettu painatuksen kvalitatiivisten parametrien, erityisesti densiteetin, värinmittauksen ja pisteen leviämisen valvontaan. Kulujen valvontatyökalu: Tarkoitettu omakustannushintojen laskentaan kustannuspaikkamenetelmää käyttämällä.

9 9. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 2. ECOFLEXOBAG VALVONNAN AVULLA Kuten edellisessä luvussa on mainittu, yritys voi kunnollisen valvonnan avulla analysoida ja parantaa tulostaan ja tuotantoprosessinsa tehokkuutta. ECOFLEXOBAG-hankkeessa on keskitytty ympäristö-, talous- ja laatuasioihin seuraavien tekijöiden valvonnan kautta: materiaalien (substraattien, painovärien, lakkojen), energian ja veden kulutus, kestävien materiaalien käyttö, VOC-päästöt, painolaatu, tuotantokustannukset. 2.1 ECOFLEXOBAG-vaiheet ekologisemman kaupan muovikassin tuottamiseksi ECOFLEXOBAG on kattava hanke, joka auttaa yrityksiä ekologisemman kaupan muovikassin tuottamisessa kolmen pääaiheen kautta. Ne ovat: ekosuunnittelu, tuotanto ja valvonta. Hankkeen aikana painopiste oli muovikassien (PE- tai biomuovi) fleksopainatuksessa. Koska hanke on niin mittava, sitä varten on kehitetty jäsennetty lähestymistapa, joka tekee näiden kolmen aiheen työkalujen sekä tutkimuksen ja kyselyjen kautta hankitun lisätiedon käytöstä mahdollisimman helppoa. Seitsenvaiheinen lähestymistapa sisältää tarkan analyysin kolmesta pääaiheesta. Hankkeen tuloksia tarkkaillaan kahdesta päänäkökulmasta: 1. Kutakin pääaihetta varten laaditaan parhaiden käytäntöjen asiakirja (tässä asiakirjassa ekosuunnittelu) kunkin hankkeeseen osallistuvan maan kielellä. 2. Koko hankkeen sisältöä voidaan käyttää interaktiivisesti ja ohjatusti vaiheita seuraavan e- työkalun avulla. E-työkalun käyttö tarjoaa helpomman tavan elinkaarianalyysien tekoon käyttäjille, jotka ovat suorittaneet kaikki seuraavassa kaaviossa olevat vaiheet loppuun:

10 10. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a Oikealla olevasta kuvasta näkyy, miten vaiheet on jäsennetty ja miten niitä voidaan käyttää. Jatkossa kehitettäviä tuotteita koskevan ympäristötietoisuusstrategian sekä tuotettuihin kasseihin tehtävien parannusten parhaalla mahdollisella tavalla käynnistämisen tärkeyden vuoksi painopiste on näitä tukevien vaiheiden luomisella. Tämä parhaiden käytäntöjen asiakirja sisältää kiinnostavimmat johtopäätökset näistä vaiheista, jotka ovat ekosuunnittelun kannalta olennaisia. Asiakirjassa on myös kuvattu yksityiskohtaisesti kaikki taustalla olevat työkalut ja asiakirjat, joita käyttämällä voidaan saavuttaa vastaavia johtopäätöksiä ja tuloksia. 2.2 VALVONNAN suhde sitä edeltäviin ja seuraaviin vaiheisiin ECOFLEXOBAG on kehittänyt innovatiivisen menetelmän, jonka avulla voidaan suunnitella ja tuottaa kestäviä kaupan muovikasseja. Menetelmässä on kolme pääosaa: kestävän kehityksen mukaisten kaupan muovikassien suunnittelun parhaat käytännöt, kestävän kehityksen mukaisten kaupan muovikassien painatuksen parhaat käytännöt, kaupan muovikassien kestävän tuotannon valvonnan parhaat käytännöt. Kestävän kehityksen mukaisten kaupan muovikassien suunnittelun ja painatuksen parhaissa käytännöissä tunnistetaan ja ehdotetaan useita menetelmiä, joiden avulla voidaan parantaa kaupan muovikassivalmistajien ympäristönsuojelun tasoa ja vähentää kassien negatiivisia vaikutuksia. Jotta yritys tietäisi, onko jonkin tietyn menetelmän käyttöönotto sen kannalta hyödyllistä (erityisesti aiemmin käytössä olleisiin menetelmiin ja lähetysmistapoihin verrattuna), tärkeä jatkovaihe on menetelmän arviointi.

11 11. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 3. VALVONTAMENETTELYN ESITTELY Valvontamenettely kattaa pääasiassa seuraavat aiheet: ympäristö-/resurssitehokkuuden keskeiset suorituskykymittarit, VOC-päästöjen valvonta liuottimien hallintasuunnitelman välityksellä, laadun arviointi, kustannusarviointi. Koska ECOFLEXOBAG-hankkeen päätavoitteena on kaupan muovikassien haitallisen ympäristövaikutuksen vähentäminen kassien käyttöiän aikana, tärkeimmät keskeiset suorituskykymittarit ja sitä myöten valvontavaatimukset liittyvät ympäristötekijöihin. Niihin sisältyvät: suhteellinen substraattien kulutus (t painettu kalvo / t ostettu kalvo), suhteellinen painovärin ja lakkojen kulutus (kg ostettu / t painettu kalvo), suhteellinen liuottimien kulutus (kg ostettu / t painettu kalvo), suhteellinen energiankulutus (kwh/t painettu kalvo), suhteellinen vedenkulutus (m 3 /t painettu kalvo), käytettyjen kestävän kehityksen mukaisten substraattien osuus (%), kierrätetty sisältö (%), käytettyjen kestävän kehityksen mukaisten painovärien osuus (%). Erityistä huomiota kiinnitetään liuottimien kulutuksen ja hallinnan valvontaan suhteessa neuvoston direktiiviin 1999/13/EY orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta. Valvontamenettelyn avulla yritys voi: 1. Valvoa keskeisiä suorituskykymittareita ja arvioida kestävän kehityksen mukaisten kaupan muovikassien suunnittelua ja painatusta koskevissa parhaissa käytännöissä suositettujen ympäristönsuojelutoimenpiteiden käyttöönoton jälkeen havaittuja olennaisia muutoksia (parannuksia) sekä 2. tutkia resurssitehokkuuden potentiaalia käyttämällä yksinkertaista Top 20 -menetelmään perustuvaa syöte- ja tuotosanalyysiä.

12 12. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 4. RESURSSITEHOKKUUS JA YMPÄRISTÖINDIKAATTORIT Resurssitehokkuus ja ympäristöindikaattorit, jotka voidaan laskea Valvontalomakkeen avulla, pitävät sisällään substraattien, painovärien, lakkojen, energian ja veden kulutuksen sekä kestävän kehityksen mukaisten painovärien ja substraattien sekä kierrätetyn sisällön osuuden. 4.1 Substraattien kulutus Olennaiset KPI:t: suhteellinen substraattien kulutus (t painettu kalvo / t ostettu kalvo), käytettyjen kestävän kehityksen mukaisten substraattien osuus (%), kierrätetty sisältö (%). Substraattien kulutus ja käyttöteho määräytyvät pääasiassa kalvon käsittelyvaiheessa, jolloin kiinteitä termoplastisia polymeerihartseja siirretään joko rae- tai pellettimuodossa teloilla oleviin kalvoihin. Painovaiheessa ja kassien lopullisessa tuotantovaiheessa (esim. leikkausja muuntovaiheessa) voi esiintyä muuta hävikkiä, kun kassit leikataan haluttuun kokoon, yläja pohjasaumat tiivistetään ja kahvat leikataan esiin. Substraattien ja jo tuotettujen kalvojen hävikki voi johtua esimerkiksi viallisesta työstä, joka voidaan minimoida tehokkaan laadunhallinnan avulla. Kahvojen leikkaamisesta syntyy myös väistämätöntä hävikkiä. Suurin osa näistä sisäisistä tilkuista olisi palautettava tuotantoprosessiin, jotta tuotantoprosessista kiinteänä jätteenä lähtevän materiaalin määrä pidettäisiin mahdollisimman vähäisenä. Vaikka tilkut käytettäisiin uudelleen, niihin kätkeytyy kuitenkin erilaisia piilokuluja (esim. energian hinta ja henkilöstökulut). Siksi onkin tehokkaampaa estää niiden syntyminen. 4.2 Painovärien ja lakkojen kulutus Olennaiset KPI:t: suhteellinen painovärin ja lakkojen kulutus (kg ostettu / t painettu kalvo), suhteellinen liuottimien kulutus (kg ostettu / t painettu kalvo), käytettyjen kestävän kehityksen mukaisten painovärien osuus (%). Painovärejä ja lakkoja käytetään kaupan muovikassien tuotantoprosessin painovaiheessa. Ensisijaisesti käytetään liuotinpohjaisia painovärejä ja lakkoja. On kuitenkin olemassa muitakin vaihtoehtoja, kuten esimerkiksi vesipohjaiset ja ultraviolettisäteilyllä kovetetut painovärit. Käytettyjen painovärien ja lakkojen tyyppiin katsomatta yrityksen on valvottava niiden kulutusta ja käyttötehoa kustannusten pitämiseksi minimissä. Lisäksi liuotinpohjaisia painovärejä ja lakkoja käytettäessä yrityksen on pidettävä VOC-päästöt kurissa direktiivin 1999/13/EY mukaisesti (katso luku 5).

13 13. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 4.3 Energiankulutus ja energiatehokkuus Olennaiset KPI:t: suhteellinen energiankulutus (kwh/t painettu kalvo). Koska energiakustannukset edustavat suurta osaa kassinvalmistajien ja painoyritysten kokonaiskustannuksista, energiankulutus ja energiatehokkuus kuuluvat tärkeimpiin valvottaviin keskeisiin suorituskykyindikaattoreihin. Energiavirta-analyysin paikkansapitävyyden määräävät energiamittareiden, teoreettisten laskennallisten arvojen ja niihin liittyvien tietojen saatavuus, eli energiankulutuksen maailmanlaajuisen vastaavuussuhteen vertailu tuotannon kokonaistulokseen suoritetaan kaikissa toimipisteissä. Tarvittaessa saatavana olevia tietoja analysoidaan tarkemmin lisää. Energiankulutuksen ja tuotannon vastaavuussuhde ilmaistaan vastaavuussuhteen kertoimena R2 R2 = 0 => ei vastaavuussuhdetta tai ei hallintaa, R2 = 1 => täydellinen vastaavuussuhde tai täydellinen hallinta. Hyvin hallitun tuotantoprosessin vastaavuussuhdekerroin on 0,8 0,9. Maailmanlaajuisen toimipisteanalyysin tasolla kulutuksen koostuessa monista erillisistä prosesseista, joista osa ei liity suoraan tuotantoon (esim. valaistus, lämmitys ja ilmastointi), vastaavuussuhdekerrointen pitäisi olla melko alhaisia, luokkaa alle 0, Vedenkulutus ja vesitehokkuus Olennaiset KPI:t: suhteellinen vedenkulutus (m 3 /t painettu kalvo). Vedenkulutus ja vesitehokkuus voidaan laskea pitkälti samalla tavalla kuin energiankulutus ja energiatehokkuus. Vedenkulutus on alhainen monien kaupan muovikassien valmistajien tuotantoprosesseissa. Erityisesti näin on silloin, jos vesipohjaisia painovärejä käytetään vain rajallisesti. Vettä kuitenkin käytetään yrityksen tiloissa esimerkiksi saniteettisyistä. Tästä syystä vedenkulutuksen seuraaminen ja vesitehokkuuden arviointi on aina järkevää.

14 14. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 5. LIUOTTIMIEN HALLINTA Orgaaniset liuottimet sisältävät haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC), joilla voi olla haitallinen vaikutus ilmaan ja sitä hengittävien terveyteen. Näiden haittavaikutusten vähentämiseksi annettiin neuvoston direktiivi 1999/13/EY orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta. Direktiivin tavoitteena on haihtuvien orgaanisten yhdistepäästöjen suorien ja välillisten vaikutusten ja niistä aiheutuvien terveysriskien ennaltaehkäisy ja vähentäminen. Direktiivi koskee yrityksiä, joissa käytetään liuotinpohjaisia painovärejä ja lakkoja, mukaan luettuna painoyritykset. Tällaisilla yrityksillä on velvollisuus valmistaa vuosittainen taseraportti (liuottimien hallintasuunnitelma), joka palvelee seuraavia tarkoituksia: Direktiivin ja vaihtoehtoisesti muiden oikeudellisten vaatimusten (esim. IPPC:n mukaisten sisällytettyjen lupien) mukaisuus. Tämä voi pitää sisällään erityisiä päästörajoja. Tuotantoprosessien optimointi- ja parannusmenetelmien tunnistaminen VOC-päästöjen alentamiseksi. Liuottimen kulutukseen, liuotinpäästöihin ja olennaisen lainsäädännön vaatimustenmukaisuuteen liittyvien tietojen julkistaminen. Direktiivissä tunnistetaan kaksi tuotantoprosessien tuotantosyötteiden lähdettä ja yhdeksän erilaista päästölähdettä (tuotokset). Tuotantosyöte/tuotos I1 I2 O1 O5 O6 O7 O8 Tuotantopanokset Kuvaus Käytetyn liuottimen määrä tuotantopanoksena tuotantoprosessiin varainhoitovuonna. Se pitää sisällään (i) varainhoitovuonna ostetut ja käytetyt liuottimet sekä (ii) edellisinä vuosina ostetut liuottimet, jotka käytettiin varainhoitovuonna (toisin sanoen varasto). Varainhoitovuonna ostettuja, mutta varastoon jätettyjä liuottimia ei lasketa. Talteenotetun ja uudelleenkäytetyn liuottimen määrä tuotantopanoksena tuotantoprosessiin varainhoitovuonna. Liuottimen talteenotto voi tapahtua esimerkiksi tislaamalla tai absorption tai adsorption kautta. Se sisältää vain yrityksen sisällä talteenotetun liuottimen. Tuotokset mitattavat Talteen otettujen ja ilmaan vapautuneiden VOC-päästöjen määrä. Sisältää prosessin aikana tavallisen savupiipun tai tuuletusaukon kautta karanneet päästöt. Kemiallisen tai fyysisen prosessin aikana (esim. polttamalla tai sorption kautta) kadonnut orgaaninen liuotin. Jätteen sisältämä orgaaninen liuotin (esim. jätepainovärissä olevat liuotteet). Kaupallisena tuotteena myydyn (tai myytäväksi tarkoitetun) orgaanisen liuottimen määrä. Yrityksen sisällä regeneroidun, mutta tulevaa käyttöä varten varastoidun orgaanisen liuottimen määrä.

15 15. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a Tuotantosyöte/tuotos O2 O3 O4 O9 Kuvaus Tuotokset hajapäästöt Veteen vapautuneen liuottimen määrä. Epäpuhtauksina tai jäännöksinä lopullisiin tuotteisiin jääneen liuottimen määrä. Talteenottamattomien ja ilmaan esimerkiksi ikkunoiden tai ovien kautta vapautuneiden haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä. Muilla kuin kohdissa O1 O8 kuvatuilla tavoilla ympäristöön karanneen orgaanisen liuottimen määrä. Tähän sisältyvät esimerkiksi vuodot, maahan läikkyminen ja onnettomuudet. Liuottimien syötteet ja tuotokset (lähde: Tšekin tasavallan ympäristöministeriön ilmansuojeluosaston menetelmällinen ohje haihtuvien orgaanisten yhdisteiden vuosittaisen massataseen laskemiseen, 2012 [käännetty] ). Liuottimien hallintatyökalu on suunniteltu auttamaan yrityksiä VOC-päästöjen valvonnassa sekä liuottimien hallintasuunnitelman laatimisessa. (Tuotokset O2, O3, O4 ja O9 edustavat hajapäästöjä, joita ei ole huomioitu työkalussa.)

16 16. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 6. LAADUN ARVIOINTI Kaupan muovikassien painatuksen parhaissa käytännöissä kuvataan, miten painatuksen optimointitesti suunnitellaan ja mitä hallintaelementtejä pitäisi käyttää. Valvontamenettelyn puitteissa suoritetaan seuraavien tekijöiden mittaus: densiteetti, väri, pisteen leviäminen. Pisteen leviämisarvojen mittauksessa on käytettävä polarisoivaa suodinta ja väriarvot L*a*b* on mitattava käyttämättä mitään sisäisiä suotimia. Muiden mittausehtojen on oltava ISO standardin mukaisia: laitteen muoto: 45/0 tai 0/45, vasteen kaistanleveys: E-tila, tausta: musta, matta, L <5, valaisu: D50, seuranta: 2. Muut mittausehdot ovat hyväksyttäviä. Ne on määritettävä yrityksen toimesta säilytettäväksi jatkossa suoritettavia vertailumittauksia varten. Pääelementit: Densiteetti Densiteettiarvot mitataan määrittelyn hyväksyttävyyden vahvistamiseksi. Väri Jos yllä olevat densiteettiarvot vahvistettiin, määrittelyissä hankitut L*a*b*- arvot (tai muut kolorimetriset yksiköt) rekisteröidään. Yksiväriset värit mitataan samoista elementeistä. Näin ollen keskimääräiset mitatut L*a*b*- arvot näissä määrittelyissä muodostavat uusien vesipohjaisten painovärien objektiivisen kolorimetriikan. Pisteen leviäminen Pisteen leviäminen mitataan elementeistä, jotka sisältävät rasteripisteitä alla kuvatun mukaisesti. Lasketaan keskimääräiset mittaustulokset. Pisteen leviäminen kirjataan.

17 17. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a Suositeltuja elementtejä: Vertailukuvat Harmaatasapaino Tahrinta (venymäpiste) ja kaksoiskuva Paine Ympäryksen densiteetit Viivan vähimmäiskoko Kirjasimen vähimmäiskoko Rekisteri Sävyjen jäljennöksen raja-arvot Testin visuaalisen ilmeen arviointiin on käytettävä vertailukuvia. Värintarkkailukiilan avulla voidaan arvioida visuaalisesti, onko tuotetun CMY-harmaan harmaatasapaino neutraali. Näitä vikoja on hallittava testipainatuksen aikana. Näissä alueissa ei näy mitään näistä viivoista, jos vikoja on. Tässä alueessa ei näy viivojen selvää konvergenssiä, paitsi jos paine on liiallinen. Densiteettien on oltava mahdollisimman samanlaisia painoyksiköiden ympäryssuunnassa. Nämä alueet on mitattava testipainannan aikana täplikkäistä kohdista tasalaatuisuuden arvioimiseksi. Tässä alueessa voidaan selvittää viivan vähimmäiskoko, jonka painolaite saa aikaan. Tässä alueessa voidaan selvittää kirjasimen vähimmäiskoko, jonka painolaite saa aikaan. Rekisterimerkin avulla voidaan arvioida toleranssien tarkkuus. Tällä toiminnolla voidaan määrittää, mitkä prosenttiarvot vastaavat jäljennöksen suurinta ja pienintä arvoa kussakin painoolosuhteissa.

18 18. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 7. KUSTANNUSARVIOINTI Kulujen valvontatyökalun avulla voidaan laskea kustannukset kustannuspaikkamenetelmää käyttämällä. Työkalun käyttö tarjoaa yritykselle seuraavat edut ja mahdollisuudet: yrityksen omien kustannusten ja kustannusrakenteen ymmärtäminen, ohjeinstrumentti strategista markkinointikäytäntöä ja myyntihintojen määrittämistä varten, parempi tuotantotilausten lopullinen laskenta, kustannusten alennusmahdollisuuksien ymmärtäminen, mahdollisuus soveltaa (tulevia) muutoksia suoraan kustannuksiin. Syy kustannushintojen laskemiseen: Kaikki yritykset haluavat tehdä voittoa toiminnallaan. Sillä ei ole merkitystä, myykö yritys ammattipalveluja vai tuotteita. Jotta yrityksen kannattavuus voitaisiin laskea, on tarpeen selvittää yrityksen (ennakoidut) kustannukset tietyllä aikajaksolla sekä suunniteltu myytävien tuotteiden tai laskutettavien työtuntien määrä. Kaikilla yrityksillä on liiketoimintaan liittyviä kustannuksia. Niihin kuuluu sekä suoria että välillisiä kustannuksia. Suorat kustannukset liittyvät suoraan valmistettavaan tuotteeseen (esim. painoväri kassien painatuksessa). Välilliset kustannukset ovat vaikeammin yhdistettävissä tuotteeseen (esim. ulkoinen kirjanpito). Tämä laskelma perustuu kustannuspaikkamenetelmään. Menetelmää on käytetty grafiikkaalalla pitkään, koska se on kaikista sopivin, kun tuotteita on paljon ja tuotteen valmistukseen liittyy lukuisia toimintoja. Tätä työkalua käyttämällä yritys voi luoda muovikassien tuotannossa käyttämiensä koneiden kustannushinnat. Valmistettavien tuotteiden kustannushintojen laskemiseksi on ensin määritettävä, kuinka monta tuntia kuhunkin vaiheeseen sekä lopulliseen kustannuspaikkaan vaaditaan. Tulos: vaadittujen tuntien määrä x kustannushinta/tunti sekä tuotantotilauksen suorat kustannukset (kuten tarvittu painoväri, muovi jne.).

19 19. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 8. YHTEENVETO ECOFLEXOBAG-hankkeen tavoitteena oli vähentää kaupan muovikassien haitallisia ympäristövaikutuksia kassien koko käyttöiän aikana. Päätavoitteena oli kehittää innovatiivinen metodologia, joka auttaa muovikassivalmistajia ympäristöystävällisempien kassien suunnittelussa ja tuotannossa. Hankkeen yhteydessä kehitettiin parhaat käytännöt ekosunnittelulle, kestävän kehityksen mukaisten kaupan muovikassien painamiselle sekä valvonnalle, jonka avulla yritykset pystyvät mittaamaan ja valvomaan ympäristönsuojelun tasossa tapahtuvia parannuksia sekä eroja tuotantokustannuksissa ja kassien laadussa. 8.1 Toimenpiteillä saavutetut tulokset ECOFLEXOBAG-hankkeessa käytettiin erilaisia materiaaleja (substraatteja) ja painovärejä painopinnan painamiseen luonnon polyeteenistä tehtyihin kasseihin. Vertailukassi oli painettu liuotinpohjaisilla painoväreillä. Valvontamenettelyä käytettiin kvantitaavisen tiedon hankkimiseen useiden eri painotapojen välisistä eroista. Painopiste oli ympäristötekijöillä, taloudellisilla tekijöillä sekä kvalitatiivisilla tekijöillä. Hankkeen aikana suoritetulla valvonnalla saatuja tuloksia soveltamalla ja määritettyjä työkaluja hyödyntämällä on mahdollista valvoa, että tulokset vastaavat hankkeen tuloksia. Painotestejä ja valvontamenettelyä kokeiltiin useissa muovikasseja valmistavissa yrityksissä eri EU-maissa (Espanjassa, Hollannissa, Suomessa, Tšekissä) sekä Swansean yliopistossa, Isossa-Britanniassa. Tässä ovat tärkeimmät tulokset: Laatunäkökohdat: Vesipohjaisten painovärimarkkinoiden uusille tulokkaille painovärien, rasteritelojen ja painokoneiden optimoinnin ensivaiheet voivat olla melko monimutkaisia ja painolaatu voi vaikuttaa heikolta liuotinpohjaisiin painoväreihin verrattuna. Kun oikeat asetukset on kuitenkin löydetty, tasainen ja luotettava tuotanto ei ole ongelma. Jotta vesipohjaisilla painoväreillä saavutettu painolaatu säilyisi mahdollisimman korkeana, värin intensiteettiä on lisättävä. Tämä voidaan saavuttaa lisäämällä vesipohjaisten painovärien viskositeettia, mikä tarkoittaa sitä, että pigmentinmuodostus on suurempi vesipohjaisissa painoväreissä kuin liuotinpohjaisissa. Käyttämällä materiaalina polyeteeniä laatu säilyy jatkuvasti korkeana. Biomuovia vesipohjaisten painovärien kanssa käyttämällä saavutetaan vain keskinkertainen painolaatu. Biomuovi sen enempää kuin vesipohjaiset painoväritkään ei edellytä muutosten tekemistä tekniseen laitteistoon. Yrityksissä jo käytössä olevia vakiokoneita voidaan käyttää, kunhan toimitaan tavarantoimittajien antamien ohjeiden mukaisesti.

20 20. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a Ympäristönäkökohdat: Kestävän kehityksen mukaisten substraattien (biomuovien ja kierrätetyn polyeteenin) käytöllä saavutetaan erittäin positiivinen ympäristövaikutus, koska tällöin kulutetaan vähemmän uusiutumattomia luonnonvaroja. Vesipohjaisten painovärien käyttö vähentää haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjä, mikä on edullista sekä luonnon että työympäristön kannalta. Kaupan muovikassien ympäristönsuojelun tasoa voidaan parantaa merkittävästi suunnittelemalla kassi moneen kertaan käytettäväksi. Taloudelliset näkökohdat: Vesipohjaiset painovärit kuivuvat hitaammin kuin liuotinpohjaiset. Tästä on seurauksena suurempi kuivaukseen käytetty energiankulutus ja/tai alhaisempi painonopeus, mikä heikentää tuottavuutta. Useimmilla alueilla vaihtoehtosubstraatit ja vesipohjaiset painovärit ovat hinnaltaan vakiomateriaaleja korkeampia, mikä tekee kestävän kehityksen mukaisten kaupan muovikassien tuotannosta kalliimpaa. Toisaalta taas vesipohjaisten painovärien käyttö voi olla kustannuksiltaan alhaisempaa, jos (i) huomioidaan liuotinpohjaisten painovärien edellyttämät ilmanpuhdistusjärjestelmät ja (ii) käytetään korkeamman viskositeetin vesipohjaisia painovärejä, mikä vähentää painovärin kulutusta. 8.2 ECOFLEXOBAG-hankkeen seuraavat vaiheet Valittujen tietojen ja indikaattoreiden valvontaa ei ole nähtävä prosessin viimeisenä vaiheena, vaan uuden kierroksen ensimmäisenä vaiheena. Kestävän toiminnan periaatteen hengessä tietojen pohjalta on analysoitava mahdollisuuksia kehittää jatkovaiheita ja ottaa käyttöön uusia ekosuunnittelumenettelyjä. Yritykset voivat myös perehtyä mahdollisuuksiin parantaa ympäristönsuojelun tasoa ja leikata kustannuksia ottamalla käyttöön monitahoisempia valvontamenettelyjä: 1. Vaikka Valvontalomake, joka sisältää yksinkertaistetun Top 20 -analyysin, keskittyykin tärkeimpiin ECOFLEXOBAG-hankkeen käsittelemiin ympäristö- ja resurssitehokkuuden ongelmakohtiin (substraatteihin, painoväreihin ja lakkoihin, energiaan ja veteen), yritykset voivat selvittää resurssitehokkuuden kokonaispotentiaalin toteuttamalla Top 20 - metodologiaa kokonaisuudessaan. 2. Jotakin tiettyä yrityksen käyttämää materiaalia tai yrityksen energiavirtoja on mahdollista analysoida syvällisemmin Top 20 -analyysin pohjalta esimerkiksi käyttämällä Puhtaamman tuotannon arviointi -menetelmää tai suorittamalla energiakatselmuksen. Näiden työkalujen avulla voidaan selvittää konkreettiset paikat ja aliprosessit, jotka tuottavat merkittävää tappiota, sekä erityiset menetelmät, joilla tilannetta voidaan parantaa.

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina Kuva: Helsingin Energia Toimeksiantaja: Energiateollisuus ry 29. elokuuta 2013 Laatinut: Bionova Consulting Panu Pasanen, Tytti Bruce,

Lisätiedot

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Tiina Päällysaho, Centria ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Maaliskuu 2013 2 Sisältö 1 JOHDANTO 1-3 2 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2-4 3 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN VAIHEET

Lisätiedot

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Elinkeinoelämän keskusliitto Koonnut: Jutta Linna ja Jenni Nuutinen 12.9.2012 SISÄLLYS 1 Johdanto 5 2 Energiatehokkuus 6 2.1 Energiatehokkuus yleisesti

Lisätiedot

Systemaattinen layout-suunnittelu

Systemaattinen layout-suunnittelu LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan osasto Prosessitekniikan laboratorio Kandidaatintyö Systemaattinen layout-suunnittelu Ohjaaja / tarkastaja: Nastola 10.10.2014

Lisätiedot

Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ

Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ Pro gradu -tutkielma Kauppatieteet / Laskentatoimi Syksy 2011 Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Talotekniikka - eurooppalainen ammatillisen koulutuksen hanke. Kansainvälisen IT:BSEinnovaationsiirtohankkeen. loppuasiakirja: Talotekniikka

Talotekniikka - eurooppalainen ammatillisen koulutuksen hanke. Kansainvälisen IT:BSEinnovaationsiirtohankkeen. loppuasiakirja: Talotekniikka 3 Talotekniikka - eurooppalainen ammatillisen koulutuksen hanke Kansainvälisen IT:BSEinnovaationsiirtohankkeen loppuasiakirja: Talotekniikka 4 5 Johdanto Koko Euroopan unionin laajuiset yhteiset työmarkkinat

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET TOIMITILAN YMPÄRISTÖOMINAISUUKSIIN

KIINTEISTÖNHOIDON VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET TOIMITILAN YMPÄRISTÖOMINAISUUKSIIN Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 220 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 220 Espoo 2003 TKK-RTA-R220 KIINTEISTÖNHOIDON

Lisätiedot

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ Opinnäytetyö (AMK) Liiketalouden koulutusohjelma International Marketing 2010 Jenni Suominen YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA Niko Pylkkänen LuK-tutkielma Tietojenkäsittelytiede Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos Syyskuu 2005 KUOPION YLIOPISTO, informaatioteknologian ja

Lisätiedot

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Perusteet ja opas YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne tai teollisuus kuluttaa. Rakennuksissa

Lisätiedot

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Alanne Ville Karvinen Tommi Lakaniemi Sakke Leino Johannes 2013 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta L 197/38 Euroopan unionin virallinen lehti 24.7.2012 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (uudelleenlaadittu)

Lisätiedot

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Ilmastovaikutukset ja ohjauskeinot kansainvälisessä vertailussa Osa 1 Osa 2 TEKNOLOGINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ POLIITTINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Toimijat ja toimijoiden

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti Yhteiskuntavastuun raportti Tikkurilan toimipaikat Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila Oy:n Vantaan toimipaikan

Lisätiedot

Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen

Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen Ville Rauhala Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen KÄYNTI Käynnissäpidon tiedonhallinta Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 1/2013 Käynnissäpidon tiedonkeruun

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

EFR (Efficient Foodservice Response) Pakkausopas

EFR (Efficient Foodservice Response) Pakkausopas EFR (Efficient Foodservice Response) Pakkausopas 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 1.1 EFR Efficient Foodservice Response 3 1.2 Pakkausopas 4 2 Periaatteet 6 2.1 Lisäarvoa toimitusketjulle ja valmistajalle

Lisätiedot

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Kaarina Patrikainen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011 Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämän luentoaineiston on laatinut Markku Pitko

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Metropolia Ammattikorkeakoulu INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Virpi Tevä-Helminen 28.8.2013 2 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO... 4 1.1 Investointilaskenta ja päätöksenteko kurssin esittely... 4

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuun raportointiohjeisto 2000-2006 GRI. Version 3.0

Yhteiskuntavastuun raportointiohjeisto 2000-2006 GRI. Version 3.0 G 2000-2006 GI G Sisällys Esipuhe Kestävä kehitys edellyttää avoimuutta Johdanto Yleiskatsaus yhteiskuntavastuuraportointiin Yleisiä huomautuksia raportoinnista Tiedonkeruu 36 aportin julkaisumuoto ja

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ympäristömyötäisyyden kehittäminen venealalla

Ympäristömyötäisyyden kehittäminen venealalla TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02928-10 Ympäristömyötäisyyden kehittäminen venealalla Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Hannele Tonteri, Heidi Auvinen, Tuomas Helin ja Max Johansson julkinen 1 (59) Tiivistelmä

Lisätiedot

Elinkaariarviointien käyttö Suomen jätehuollon ympäristövaikutusten

Elinkaariarviointien käyttö Suomen jätehuollon ympäristövaikutusten Ympäristöministeriön raportteja 24 2012 Elinkaariarviointien käyttö Suomen jätehuollon ympäristövaikutusten tarkastelussa Yhteenveto Suomen jätehuollon elinkaariarvioinneista ja ohjeita päätöksentekoa

Lisätiedot

Segmenttiraportointi käytännössä. Syyskuu 2008

Segmenttiraportointi käytännössä. Syyskuu 2008 Segmenttiraportointi käytännössä Syyskuu 2008 PricewaterhouseCoopersin uusimpia IFRS-julkaisuja IFRS taskuopas 2009 Opas vieraan pääoman menojen aktivoimiseen Illustrative corporate consolidated financial

Lisätiedot

Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa

Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa TEKNILLINEN TIEDEKUNTA Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa Jarmo Hatunen Diplomityö Konetekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2015 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma (kandidaatin

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot