Suonenjoki. Suonenjoki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suonenjoki. Suonenjoki"

Transkriptio

1 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan Kehitysvammaisten palveluasuminen Sijaintikunnan yhteystiedot Suonenjoen kaupunki Herralantie 2, Suonenjoki Palvelujen tuottajan virallinen nimi Hoitokoti Poppeli Oy Toimintayksikön nimi Hoitokoti Poppeli Toimintayksikön postiosoite Peltotie 5 Postinumero Toiminnasta vastaavan henkilön nimi Pirjo Backman Postiosoite Peltotie 5 Postinumero Sähköposti Postitoimipaikka Suonenjoki Postitoimipaikka Suonenjoki Kunta Kunnan nimi Suonenjoki Sijaintikunta Suonenjoki Palvelujen tuottajan Y-tunnus Puhelin Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset ympärivuorokautista toimintaa harjoittavat yksiköt) Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta ajankohta Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) Muutosluvan myöntämisen ajankohta Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) Aluehallintoviraston rekisteröintipäätös ajankohta Vastuuvakuutuksen voimassaolo (todennettava pyydettäessä) Vakuutusluettelo on Ifin vakuutuskansiossa sekä luettavissa netissä. Vakuutukset ovat voimassa. 2. TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET Toiminta-ajatus Hoitokoti Poppeli Oy:n toiminta-ajatus on järjestää ammattitaidolla asumispalveluja pääsääntöisesti kehitysvammaisille ja muille vammaisille sekä kaksoisdiagnoosin (kehitysvamma ja mielenterveysongelma) omaaville henkilöille. Lähtöajatuksena on hoitaa ja kuntouttaa siten, että asiakkaamme olisivat omaa elämäänsä hallitsevia, kodissaan asuvia onnellisia ihmisiä. Haluamme mahdollistaa asukkaitten portaittaisen etenemisen kohti itsenäisempää elämää. Haluamme mahdollistaa myös portaittaisen palaamisen takaisin kohti tuetumpaa elämää. Toimintamme pohjautuu luottamukseen, avoimuuteen, moniammatilliseen yhteistyöhön sosiaalija terveysalan eri sektorien kanssa sekä elämään kuuluvien muiden yhteistyötahojen kanssa. avi21u1 1/18

2 Erittäin tärkeänä pidämme yhteistyön asiakkaitten omaisten ja läheisten kanssa. Haluamme viestittää yhteistyötahoille, että asuminen, hoito, kasvatus ja kuntoutus ovat laadukasta Hoitokoti Poppelissa. Haluamme pitää hinta-laatusuhteen kohdallaan. Arvot ja toimintaperiaatteet Hoitokoti Poppelin arvot pohjautuvat humanistis-kristillisistä arvoista, joiden mukaan näemme ihmisen kokonaisvaltaisena, jolloin hänellä on fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja hengellinen osaalueensa, jotka puolestaan ovat toiminnoissaan toisistaan riippuvaisia. Kaikki nämä ovat yhtä tärkeitä ja koko ihmisen hyvinvointiin perustuvia asioita. Arvoihimme kuuluvat myös yksilöllisyys, itsemääräämisoikeus, tasa-arvoisuus, oikeudenmukaisuus, turvallisuus, neljän Ärrän metodi: Rakkaus, Rajat, Ruoka ja Rukous. Arvot näkyvät käytännössä siten, että kaikkea toimintaa on tarjolla tasapuolisesti kaikille, mikäli asiakas haluaa osallistua. Kirjaamme tasapuolisuuden vuoksi virkistystoiminnan jokaisen omaan kalenteriin, joka on Hilkka-ohjelmassa. Kaikilla on (tasapuolisesti) samat säännöt. Jokaisella on mahdollisuus osallistua oman hoito- ja kuntoutussuunnitelman tekoon. Järjestämme jokaiselle työkuntoiselle yksilöllistä, monipuolista ja mielekästä työtä tai päivätoimintaa. Järjestämme asiakkaille yksilöllistä hoitoa, terapiaa ja virkistystä eri yhteistyötahojen kanssa. Arviointi Kerran vuodessa Päivittämissuunnitelma Arvoja tarkastellaan kerran vuodessa henkilöstöpalaverissa ja kirjataan henkilöstöpalaverikansioon sekä laatukäsikirjaan ja omavalvontasuunnitelmaan. Arvot on tarkastettu syksyllä 2010 ja 2011 sekä kesällä 2012, tammikuussa 2013 ja todettu, että toimimme kirjattujen arvojemme mukaisesti. Seuraava arvojen arviointi on vuoden 2014 tammikuussa. Päivittämisestä vastaa hoitokodin vastaava. 3. OMAVALVONNAN ORGANISOINTI, JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖT Omavalvonnasta vastaavan organisaation johdon edustaja(t) ja tehtävät Hoitokodin vastaava, vastaa omavalvonnan organisoinnista. Tehtävinä on omavalvonnan suunnittelu, toteutus ja arviointi sekä kirjaaminen yhteistyössä henkilöstön ja omavalvonnan suunnittelu- ja toimeenpanoryhmän kanssa. Omavalvonnan vastuuhenkilön yhteystiedot ja tehtävät Peltotie 5, Suonenjoki puh , Omavalvonnan suunnittelu- ja toimeenpanotyöryhmän jäsenet yksikössä (ammattinimikkeet) TtM/laillistettu ravitsemusterapeutti, sairaanhoitaja/sosionomi AMK, sairaanhoitaja AMK ja kolme lähihoitajaa. avi21u1 2/18

3 Henkilöstön osallistuminen omavalvonnan toteuttamiseen: (voi olla osana toimintayksikön perehdytyssuunnitelmaa) Suunnitelma henkilöstön ja opiskelijoiden perehdyttämisestä ja kouluttamisesta omavalvonnan suunnitteluun ja toteuttamiseen Suunitelma ja sen toteutuminen: Poppelin toimitusjohtaja on nimennyt omavalvonnan suunnitteluryhmän, jonka vastuuhenkilönä toimii Hoitokoti Poppelin vastuuhenkilö. Henkilöstöpalaverissa tiedotetaan omavalvontaan siirtymisestä. Henkilöstöpalaverissa päätetään työryhmästä, joka työstää omavalvontaprosessin. Omavalvontakansion asiat esitellään koko Poppelin henkilökunnalle henkilöstöpalaverissa. Henkilökunta sitoutuu oma-aloitteisesti lukemaan vuosittain päivitetyn omavalvontasuunnitelman. Jokainen Poppelissa työskentelevä tai työharjoittelua suoritava opiskelija saa perehdytyksen omavalvonnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kaksi omavalvonnan suunnittelu- ja toimeenpanoryhmän jäsentä ovat olleet VALVIRAn omavalvontakoulutuksessa ja heidän johdolla koulutetaan koko henkilökunta toteuttamaan omavalvontasuunnitelman mukaisesti kehitysvammaisten hoitotyötä. Sisäisiä koulutuksia pidetään tarvittaessa. Näin varmistetaan, että koko henkilöstö on koulutettu toteuttamaan omavalvontaa. Omavalvontaan koulutetaan jokainen uusi työntekijä (omavalvontavastaava tai vuorossa oleva työntekijä perehdyttää) ja jokainen opiskelija perehdytetään omavalvontaan harjoittelujakson aikana. Perehdyttämisen suorittaa opiskelijan ohjaaja. Omavalvontasuunnitelma päivitetään kerran vuodessa tai tarvittaessa. 4. ASIAKKAAN JA OMAISTEN OSALLISTUMINEN JA ASIAKASPALAUTE Kuvaus asiakaspalautteen hankinnasta (Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan menettelyt, joilla asiakkailta ja omaisilta kerätään palautetta, miten asiakaspalautteita käsitellään ja miten sitä käytetään hyväksi toimintaa kehitettäessä) Asiakastyytyväisyyttä mittaamme asukkailta ja omaisilta sekä yhteistyökunnilta järjestelmällisesti kerran vuodessa (keväällä) kyselylomakkeella. Lisäksi käytämme palautteen keräämiseen myös havainnointia ja henkilökohtaisia kontakteja/keskusteluja. Koko henkilökunta on sitoutunut jatkuvaan systemaattiseen palautteen keräämiseen. Päivittäin asukkaalta saatu palaute kirjataan HILKKA ohjelman raportti osaan ja palautteen pohjalta tehdään hoito- ja kuntoutussuunnitelmia. Tavoitteena hyvinvoiva tyytyväinen ja onnellinen asukas. Tyytymättömys näkyy asukkaan käytöksessä, joten selvitetään tyytymättömyyden syy ja etsitään keinot saadaksemme asukas tyytyväiseksi. Henkilöstölle tehdään työtyytyväisyyskyselyt ja johdon arviointikyselyt kerran vuodessa (syksyllä). Tavoitteena ammattitaitoinen, hyvinvoiva terve ja tyytyväinen henkilöstö. Poppelin johto tekee uudistamissuunnitelmia henkilöstöltä saamiensa palautteiden perustella. Kuvaus asiakaspalautteiden käsittelystä yksikössä/palvelutoiminnassa Asiakaspalautteista tehdään yhteenveto, käsitellään henkilöstöpalaverissa ja tehdään kehittämissuunnitelma, jonka toteutuksesta vastaa yksikön vastaava. Arviointi asiakaspalautteista ja järjestelmän toimivuudesta suoritetaan henkilöstöpalaverissa ja kirjataan henkilöstöpalaverimuistioon. Palautteet ja yhteenvedot säilytetään palautteet kansiossa toimistossa. Kuvaus asiakaspalautteen käytöstä toiminnan kehittämisessä Kirjaamme palautteista saadut parannusehdotukset ja päätämme yhdessä, miten asiat korjaamme. Teemme yhdessä henkilökunnan kanssa kehittämissuunnitelman ja suunnitelma laitetaan välittömästi toimintaan. Vastuuhenkilönä yksikön vastaava. avi21u1 3/18

4 Suunnitelma asiakaspalautejärjestelmän kehittämiseksi Olemme suunnitelleet jatkuvan palautteen antamisen menetelmän internetin kotisivujen kautta. Elokuussa 2012 asukkaiden omaisten tapaamistilaisuudessa pidimme siitä INFO - tilaisuuden ja kannustimme antamaan palautetta kotisivujen kautta. Asiakaspalautejärjestelmän arviointi: Asukkaille tehdyt kirjalliset kyselyt ovat osalle asukkaista liian vaikeat. Kysymyksiä joutuu selittämään ja muuntelemaan, joka saattaa vaikuttaa palautteen lopputuloksen arviointiin. Suunnitelmissa on muokata kyselylomaketta selkokielelle. 5. RISKIEN JA EPÄKOHTIEN TUNNISTAMINEN JA KORJAAVAT TOIMENPITEET Tästä kokonaisuudesta laaditaan toimintayksikön sisäiseen käyttöön eri osa-alueita koskevat asiakirjat, joissa sovitaan suunnitelmat ja aikataulut todettujen puutteiden ja haittatapahtumien korjaavista toimenpiteistä. Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan kuvaus menettelystä haittatapahtumien ehkäisemiseksi sekä haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden kirjaamisesta, käsittelystä ja tiedottamisesta Kuvaus menettelystä, jolla riskit, kriittiset työvaiheet ja vaaratilanteet tunnistetaan ennakoivasti Poppeliin on tehty riskienhallintasuunnitelma ja riskien kartoitus, jossa tunnistetaan ja arvioidaan riskiluokituksen mukaisesti riskit ja on tehty toimintasuunnitelma, jossa vältetään vaaratilanteet. Poppelissa seurataan läheltäpiti- ja vaaratilanteita ja seurantalomakkeen pohjalta tehdään uusia toimintasuunnitelmia. Riskienhallintapolku: Riskianalyysi, tavoitteiden asettaminen, suunnittelu toimenpiteiden toteuttaminen ja seuranta kirjallisen arvioinnin myötä ja sen jälkeen uusi suunnitlema. Riskeistä on laadittu seurantalomakkeet. Henkilöriskien tunnistaminen ja hallinta Tuki ja liikuntaelinten sairaudet Tuetaan ja ohjataan henkilökuntaa oikeisiin työasentoihin ja hoitamaan omaa kuntoaan joko Poppelin omilla kuntolaitteilla tai liikuntasalin laitteilla. Tuetaan henkilökuntaa liikuntasetelein liikkumaan ja ulkoilemaan vapaa-ajalla. Mahdollistetaan asialliset työvälineen ja niiden oikea käyttö. Työuupumus Neuvotellaan henkilökunnan kanssa työvuoroista ja niiden rasittavuudesta ja pyritään yhdessä löytämään ratkaisut siten, että kukaan ei rasittuisi liikaa. Jokaisella on mahdollisuus järjestää oma työvuoronsa työvuorotoiveita esittämällä (kokeiluluontoinen autonominen työvuorojen suunnittelu aikana). Jokaisella on lupa puhua väsymyksestään, jos sitä on joko työn vuoksi tai oman elämäntilanteen vuoksi. Pyrimme näin ennaltaehkäisemään loppuunpalamisen. Väkivaltatilanteet Pyrimme ennaltaehkäisemään väkivaltatilanteet tunnistamalla vihamielisyys asukkaissamme ja näin varomalla suuttumiseen johtavia tilanteita. Perehdytämme hyvin uuden työntekijän tai opiskelijan välttääksemme heihin kohdistuvan väkivallan. Jokainen henkilökunnasta on saanut koulutuksen väkivaltaisen asiakkaan kohtaamiseen. Laatukansiosta ja haastava käyttäytyminen kansiosta löytyvät ohjeet väkivaltatilanteisiin. Asukkaitten kuvauspapereista löytyvät myös yksityiskohtaiset ohjeet väkivaltatilanteita varten (kyseisen väkivaltaan taipuvaisen henkilön papereista). Henkilökuntaa koulutetaan AVEKKI koulutuksen ohjein. Vastuuhenkilö Pirjo Backman avi21u1 4/18

5 Kuvaus menettelystä, jolla läheltä piti -tilanteet ja havaitut epäkohdat käsitellään Tilanne kirjataan ja käsitellään henkilöstöpalaverissa poikkeamisen vakavuusasteesta riippuen kuukauden sisällä. Epäkohdat korjataan ja mahdollinen kehityssuunnitelma kirjataan, toteutetaan ja arvioidaan henkilöstöpalaverissa, tai muissa tarvittavissa palavereissa. Kirjataan henkilöstöpalaverikansioon sekä uusien asioiden vihkoon ja palaverimuistioihin. Hoitokodin vastaava vastaa, että puutteet korjataan. Kuvaus menettelystä, jolla todetut epäkohdat korjataan Epäkohta kirjataan ja tehdään suunnitelma asian korjaamiseksi, sovitaan aikataulu suunnniteltuun korjaukseen, korjaus ja arviointi kirjallisesti. Valitaan vastuuhenkilö ja työryhmä korjaamaan asia välittömästi. Epäkohdan korjaamisesta suoritetaan kirjallinen arviointi johdon katselmuksessa. Kuvaus siitä, miten korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan henkilöstölle ja tarvittaessa yhteistyötahoille Korjaava toimenpide kirjataan, ohjeistetaan ja vastuutetaan sekä tiedotetaan suullisesti ja kirjallisesti henkilökunnalle. Poikkeamat käydään läpi kerran kuukaudessa henkilöstöpalaveissa. Yhteistyötahoille asia ilmoitetaan kirjallisesti. Käsittelyprosessi kirjataan kaavakkeelle. Lisätietoa tästä muun muassa STM:n julkaisuja 2011:15: Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuussuunnittelijoille: 6. HENKILÖSTÖ Kuvaus henkilöstön määrästä, mitoituksesta ja rakenteesta; ammatillinen ja avustava henkilöstö (otetaan huomioon päivähoitoja lastensuojelulain, sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslain, valvontaohjelmien säädökset) Poppelissa työskentelee 20 henkilöä: 1 Sairaanhoitaja AMK, 1 sairaanhoitaja/sosionomi AMK, 1 perushoitaja, 1 sosionomi/diakoni AMK, 10 lähihoitajaa, 1 ohjaaja, 1 yrittäjä, 1 kotiteollisuusohjaaja, 2 yhteisöpedagogi AMK, 1 TTM ravitsemusterapeutti. Henkilöstömäärä on suositusten mukaisesti riittävä ja henkilöstö on ammatillisesti pätevää. Mitoitus autettu 0,6-0,75. Ohjattu 0,5. Tuettu 0,3. Kuvaus henkilöstön rekrytoinnin periaatteista (hakumenettelyn avoimuus, kelpoisuuden varmistaminen, lastensuojelussa rikosrekisterin tarkistaminen, sijaisten hankintamenettelyt jne.) Tavoitteena on palkata hyvin koulutettua työhönsä sitoutunutta henkilökuntaa. Lomittajia tai uusia työntekijöitä hankitaan kyselemällä valmistuneita opiskelijoita, jotka ovat jo aiemmin olleet talossa tai muuten tuttuja henkilöitä, koska asukkaamme reagoivat voimakkaasti uusiin työntekijöihin. Avoin vakituinen työpaikka laitetaan Työ- ja Elinkeinotoimiston internetsivuille (www.mol.fi). Henkilöstöhankinnoista keskustelemme koko henkilökunnan kanssa ennen varsinaisia päätöksiä. Henkilöstön pätevyys tarkastetaan todistuksista ja käytetään koeaikaa. Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä: (suositellaan laadittavaksi henkilöstön perehdyttämissuunnitelma, ks. myös kohta 3.) Henkilöstö perehdytetään ennen työn alkamista perehdytyssuunnitelman mukaisesti. Perehdyttämissuunnitelmasta koulutuksineen ja työntekijän perehdyttämisestä vastaa koulutusvastaava/perehdytysvastaava ja lähihoitaja. Poppelissa on perehdytyskansio ja omavalvontasuunnitelma, laatukäsikirja sekä koulutussuunnitelma, jonka mukaan uusi työntekijä tai opiskelija perehdytetään työhön. Perehdyttämiskansio omavalvontaliitteineen on toimiston hyllyssä. Perehdyttäminen on suunniteltu koko henkilökunnan kanssa yhdessä. Perehdyttämistä seurataan kaavakkeella, johon työntekijä tai opiskelija merkitsee asiat, joihin hän on perehtynyt. Perehdyttämistä arvioidaan kyselyillä. Perehdyttäminen kirjataan työntekijän tai opiskelijan allekirjoituksella ja säilytetään perehdyttämiskansiossa perehdyttämisen ajan ja sitten siirretään työntekijöiden kansioon, joka on vastaavan toimistossa. Perehdyttäminen hoitotyöhön tapahtuu työparin kanssa. Uusi työntekijä tai opiskelija tulee jokaiseen työvuoroon perehdyttämisen kautta. Perehdyttäminen tapahtuu työskentelemällä yhdessä perehdyttäjän kanssa. Perehdyttäminen tapahtuu mikäli mahdollista 9.30 tai klo 12 alkaen, koska aamutöiden jälkeen on enemmän aikaa kertoa uusista asioista. Päivävuoro/aamuvuoro perehdytetään myös yhdessä vuorossa olevan työntekijän kanssa. Yövuoroon perehdytetään illalla, koska yöllä asukkaat nukkuvat. avi21u1 5/18

6 Työvuoroon kuuluvat työt selostetaan päivän kulun mukaisesti. Työvuoroon tultaessa pidetään raportti, jossa käydään läpi työvuoroon tulevalle uudet asiat. Perehdytyssuunnitelmien toteutumista seurataan koko perehdyttämisen ajan ja perehdyttämisen seurantakaavakkeeseen kuitataan perehdytetty asia. Perehdytysarviointi pyydetään kirjallisella perehdyttämisen arviointilomakkeella ja palautteesta saadut kehittämisideat hyödynnetään perehdyttämistä kehitettäessä. Koko henkilöstö on koulutettu toteuttamaan omavalvontaa. Omavalvontaan koulutetaan jokainen uusi työntekijä. Kuvaus henkilökunnan ammattitaidon ja työhyvinvoinnin ylläpitämisestä ja osaamisen johtamisesta (esim. täydennyskoulutussuunnittelu- ja seurantamenettelyt, sairauspoissaolojen seuranta, osaamisen, ammattitaidon ja sen kehittymisen seuranta, kehityskeskustelut) (suositellaan laadittavaksi henkilöstön täydennyskoulutussuunnitelma) Koulutussuunnitelma tehdään vuosittain vuoden alussa henkilökunnan osaamisen itsearvion perusteella. Toteutuneita koulutuksia seurataan ja arvioidaan lomakkeella, joka löytyy koulutuskansiosta. Henkilökunta kirjaa koulutuksensa koulutuslomakkeelle, joka on koulutuskansiossa. Kehityskeskustelut käydään kerran vuodessa. Kehityskeskustelujen yhteydessä sovitaan myös ammattitaitoa ylläpitävistä koulutuksista. Sairauspoissaoloja seurataan yhteistyössä työterveyshoitajan kanssa. Henkilöstöasioiden kehittämissuunnitelma Tavoitteena on tukea henkilöstöä jatkuvaan kehitykseen ja hyvän työkyvyn ylläpitämiseen. Kehittäminen tapahtuu koulutuksen, työnohjauksen, kehityskeskustelujen, henkilökunnan virkistystoiminnan ja TYKY/TYHY toiminnan avulla. Henkilökunnalle on tarjolla kulttuurikuntosetelit, ilmainen kuntosalin ja uimahallin käyttö, ateriaetu, vapaa-ajan vakuutus ja ilmaiset asukkaitten kanssa tehdyt työmatkat täydellä ylläpidolla. Jokaisella työntekijällä on käytössä henkilökortit. Henkilöstön koulutus Tavoitteena asianmukaisesti koulutettu henkilökunta, jotta voimme pitää työn laadun korkealla. Henkilöstöä koulutetaan vuosittain tarpeen ja henkilökunnan omien valintojen mukaan. Poppelin johdon ohjeistuksena on, että jokainen työntekijä osallistuisi vähintään kolmena päivänä vuodessa alansa täydennyskoulutukseen. Koulutussuunnitelma on tehty ja sitä päivitetään vuoden vaihteessa, kun uudet koulutustiedot tulevat. Asiakirjoja säilytetään koulutuskansiossa toimistossa. Kehityskeskustelut Käydään jokaisen työntekijän kanssa vuoden lopussa. Apuna käytetään palaute-, työtyytyväisyysja kehityskeskustelulomaketta. Kehityskeskustelussa käydään läpi henkilökunnan työnkuvaa, osaamista ja osaamistarpeita sekä johtoon ja työyhteisön toimivuuteen liittyviä kysymyksiä. Kehityskeskustelut kirjataan ja asiakirja säilytetään palautteet kansiossa vastaavan toimistossa. 7. TOIMITILAT LAITTEET JA TARVIKKEET Omavalvontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja niiden käytön periaatteista. Tilojen käytön periaatteissa kuvataan mm. asiakkaiden sijoittamiseen liittyvät käytännöt: mm. miten asiakkaat sijoitetaan huoneisiin, miten huolehditaan asiakkaiden yksityisyyden suojan toteutuminen tms. Kuvaus asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevat tilat (oma huone, huoneen koko, huonekalut jne.) POPPELIN TILOJEN ESITTELY Poppelissa asuvat asiakkaat ovat normaalissa vuokrasuhteessa. Hoitokoti Poppelilla on kolme erillistä taloa ja kolme tukiasuntoa läheisessä rivitalossa. Poppelin päätalossa (täysin autettu asuminen, osittain autettu ja ohjattu asuminen) on kahdeksan yhden hengen huonetta (n.12m2), joissa on 1,8-2 m2 WC:t pikkusuihkuineen, yksi kahden hengen huone 15 m2, jossa on oma WC ja pikkusuihku 1,8 m2. Lisäksi päätalossa on kaksi invamitoitettua WC-suihkutilaa sekä yksi sauna. avi21u1 6/18

7 Päätalossa on kolmessa huoneessa hoitajakutsupainikkeet vuoteen päädyssä sekä vessassa. Saunaja pesutilat ovat mitoitettu siten, että niihin pääsee pyörätuolilla sekä suihkulavetilla (vuodepotilaan pesu). Sauna lämmitetään kaksi kertaa viikossa. Olohuone, keittiö sekä muut yhteiset tilat ovat avarat. Ulkona on iso kuisti ja asfaltilla päällystetyt tiet sekä parkkipaikka. Pyörätuolilla pääsee hyvin liikkumaan. Piha on erilaisin istutuksin tehty viihtyisäksi. Päätalon päädyssä (ohjattu/autettu asuminen) on omalla sisäänkäynnillä kaksi yksiötä 20 m2, joissa on 4 m2 WC-suihkutilat ja minikeittiöt. Yksiöissä on turvalaitteina ovihälytykset ja hoitajakutsulaitteet sekä sarjaan kytketty paloilmaisin. Yksiöitten huoneet ovat mitoitetut kahden hengen huoneiksi. Yksiöissä on mahdollisuus harjoitella ruuan laittoa, mikäli asiakas on siihen kykenevä ja motivoitunut. Päivätoimintatalon toisessa siivessä on (ohjattu/autettu asuminen) kolme asiakaspaikkaa (yksi huone omalla WC:llä 12 m2 ja kaksi huonetta 12 m2 yhteisellä WC-suihkutilalla 4 m2 ja pikkukeittiö, jossa opetetaan laittamaan ruokaa. Turvalaitteina ovihälytykset sekä ulkona tallentavat valvontakamerat, jotka turvaavat piha-alueen sekä kaikki ulko-ovet. Päivätoimintatalossa on erillinen yksiö 32 m2 omalla WC-suihkutilalla ja kaksi yhden hengen huonetta 16 m2 omilla WC-suihkutiloilla (4,3 m2). (ohjattu/autettu asuminen) Päivätoimintatalossa on ns. miesten työtila ja WC n. 120 m2 ja ns. naisten työtila sekä WC n. 133 m2. Palmula-nimisessä talossa (ohjattu/autettu asuminen) on kolme asuntoa m2, joissa on henkilökohtaiset WC:t 1,8-3,5 m2 joko huoneessa tai huoneen läheisyydessä. Neljä huonetta 12 m2, joissa ei ole henkilökohtaista vessaa. Näille neljälle on kaksi WC:tä, joihin on käynti käytävältä. Palmulan huoneet ovat kaikki yhden hengen huoneita. Palmulan asukkaiksi tullaan asumisvalmennuksen kautta. Asumisvalmennuksen käyneet osaavat jo melko hyvin hallita omaa elämäänsä. Yönaikaisen hoidon ja avun saa hoitajakutsupainikkeen tai oman kännykän avulla. Yönaikainen hoito tapahtuu Poppelin päätalosta käsin. Palmula-talon turvajärjestelmään kuuluvat hoitajakutsupainike, puhe-kuuloyhteys, säädettävä liiketunnistin sekä paloilmoitin. Palmula-talossa on oma ruoka- ja vaatehuolto, jossa kukin asiakas on omalla vuorollaan töissä. Kaikki kolme taloa ovat samassa turvallisessa pihapiirissä. Piha on tasainen ja siinä on hyvä liikkua erilaisten apuvälineiden turvin. Ympäristössä on erittäin hyvät ja turvalliset kävelytiet pidemmillekin lenkeille. Matalarantainen uimaranta on 400 metrin päässä. Asiakkaita tuetaan itsenäiseen kodinhoitoon ja asioimiseen. Kaupungin keskustaan on matkaa yksi kilometri. Asumisvalmennuksessa oleville opetetaan kaikki asumiseen ja elämiseen liittyvät taidot. Kaikilla halukkailla on keittiövuorot ja pyykkivuorot. Kaikilla asiakkailla on yksityiset asioimispäivät joko yksin tai ohjaajan kanssa yhdessä. Asioiminen sisältää kirjastossa, kaupassa, pankissa, haudalla käyntejä ja muita tarvittavia henkilökohtaisia asioita. Asuinhuoneiden ja yhteisten tilojen siivous tapahtuu päivittäin yhdessä asiakkaan kanssa. Mikäli asiakas ei pysty siivoamaan henkilökunta suorittaa siivouksen. Poppelissa on laadittu siivoussuunnitelma, jossa on määritelty puhtaustaso, vastuut ja tehtävät sekä siivousaikataulu. Asuintilojen ja koko kiinteistön siisteydestä sekä kunnossapidosta huolehditaan säännöllisesti siten, että tilat ovat jatkuvasti asianmukaisessa kunnossa. Asiakkaita tuetaan pitämään yhteyttä läheisiin. Poppeliin on helppo tulla ja lähteä yleisillä liikennevälineillä. Linja-autopysäkki on 700 metrin päässä ja rautatieasema on kilometrin päässä. Turvallisuuden parantamiseksi olemme laatineet pelastussuunnitelman ja turvallisuusselvityksen, jotka on käyty yhdessä läpi rakennuslupa- ja pelastusviranomaisten sekä henkilökunnan kanssa. Poppelissa on paloilmoitin (ilmoitukset tulevat kolmeen kännykkään ja päätalon toimistoon) järjestelmä sekä sireeni. Turvallisuustoimenpiteinä mm. poistumisharjoituksia, alkusammutusharjoituksia, ensiapu- ja turvakorttikoulutukset henkilökunnalle. Kuvia tiloistamme (Palo- pelastus- ja turvallisuus vastuuhenkilö Kari Backman). Kuvaus asiakkaiden yhteisessä käytössä olevista tiloista (ruokailutilojen toimivuus, harraste-, kuntoutus- ja toimintatilat, hygieniatilojen toimivuus, saunan käyttömahdollisuudet, jne.) Kts. edellinen kohta Asukkailla on käytössä kaksi isoa pöytää, joissa heillä on omat ruokailupaikat. Ruokailupaikat valitaan yhdessä siten, että kaikilla on ruokarauha. Ruokailun ajaksi sammutetaan TV ja radio. Ruokailutilat ovat toimineet hyvin. Kesällä ruokailemme myös ulkokuistilla. Yhteisessä avi21u1 7/18

8 olohuoneessa voidaan keskustella ja katsoa TV:tä tai vain olla yhdessä. Päivätoiminnan harrastetiloissa voi harrastaa musiikkia, elokuvien katselua, tietokonepelejä, liikuntaa kuntolaitteilla, taideharrastuksia ja kirjallisuutta. Saunatilat ovat INVA-mitoitettuja ja sauna lämmitetään kaksi kertaa viikossa, joskus useamminkin. Lähes kaikilla asukkailla on omassa huoneessa WC. Vessoihin hankitaan tarpeen mukaan WC-korokkeita. Kaksi WC-tilaa ovat INVAmitoitettuja. Kuvaus asiakkaiden yhteisöllisyyden toteutumisesta yksikössä toimitilojen näkökulmasta Yhteisöllisyyttä tuetaan ruokailemalla yhdessä kahdessa isossa keittiön pöydässä. Asukkailla on mahdollisuus viettää vapaa-aikaa yhteisissä tiloissa esimerkiksi lehtiä lukien tai televisiota katsellen. Asukkaat voivat katsoa elokuvia ja olla yhteisissä harrastepiireissä isossa päivätoimintatilassa. Pihalla on kaksi kuistia ja kesäisin iso oleskeluteltta, jossa on yhteisiä kahvi-, mehu-, ja jäätelökestejä sekä telttaa käytetään myös yhteisiä harrastuksia ja muuta ajanviettoa varten. Yhteisöpalavereja pidetään tarvittaessa. Asukkaiden kanssa tehdään yhteisiä retkiä ja matkoja. Ulkoilemme ja pelaamme pihalla pelejä yhdessä. Tilavat päivätoimintatilat edistävät myös yhtistöllisyyyttä yhteisen tekemisen keinoin. Kuvaus siivous, jäte- ja pyykkihuoltoa koskevista käytänteistä Poppelissa toteutetaan omavalvontasunnitelman mukaisesti kierrätystä yleisten kierrätysohjeiden mukaisesti. Poppelilla on siivoussuunnitelma, jossa on ohjeistus siivoukseen, jäte- ja pyykkihuoltoon. Poppelissa tehdään päivittäin yhdessä asukkaiden kanssa siivoukset ja pyykkihuolto. Siivouksesta pidetään seurantakirjanpitoa. Siivoussuunnitelma löytyy keittiön omavalvontakansiosta toimistosta. Toteutuksesta vastaa siivous- ja hygieniavastaava. Kuvaus sisäilman laadunvarmistusmenettelyistä (kosteushaittojen toteamismenettelyt, sisäilman mittaukset, yhteistoiminta kiinteistönhuollon, terveydensuojeluviranomaisten kanssa, jne.) Poppelissa on koneellinen ilmanvaihto, joka on laskettu asukasluvun mukaan riittäväksi. Kosteitten tilojen kuntoa seurataan. Kosteat tilat kuivataan välittömästi käytön jälkeen. Terveystarkastaja tarkastaa kolmen vuoden välein siivoukseen, jätehuoltoon ja ruokahuoltoon liittyvän omavalvonnan ja tilat sekä sisäilman. Terveystarkatajalle toimitetaan kerran vuodessa omavalvontaan liittyvät päivitetyt asiakirjat. Kiinteistöosakeyhtiön kiinteistön huoltaja huolehtii kiinteistön kunnosta. Hoitokoti Poppeli on vuokralla kiinteistöissä. Huoltoliikkeen toimesta ilmastointikanavat puhdistetaan viiden vuoden välein ja samalla mitataan ilmanvaihtuvuus. Kirjaus huolloista löytyy talokirjasta. Terveystarkastaja suorittaa säännöllisesti tarkastukset ja lausunto on keittiön omavalvontakansiossa. Kuvaus yksikössä olevista terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista Verenpainemittari Microlife x 2, injektioneulat, ruiskut, lääkesumutin, spira, haavanhoitovälineet, Verensokerimittari On Call Plus Henkilövaaka Bosch x 2, pyörätuoli, rollaattorit, suihkutuoli, WC-koroke, Vastuuhenkilön yhteystiedot Pirjo Backman Peltotie 5, Suonenjoki, puh , Terveydenhuollon laitteella tarkoitetaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) 5 :n mukaisia hoitoon käytettäviä laitteita, joita ovat mm. sairaalasängyt, nostolaitteet, veren sokerin ja verenpaineen mittarit tms. Toiminnanharjoittajan velvollisuuksista on säädetty terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) :ssä sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston antamissa määräyksissä 4/2010. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden aiheuttamista vaaratilanteista tehdään ilmoitus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Omavalvontasuunnitelmassa toimintayksikölle nimetään ammattimaisesti käytettävien laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuudesta vastaava henkilö, joka huolehtii vaaratilanteita koskevien ilmoitusten ja muiden laitteisiin liittyvien määräysten noudattamisesta. Linkki Valviran määräyksiin: avi21u1 8/18

9 Toimitiloja, laitteita ja tarvikkeita koskeva kehittämissuunnitelma Toimitilojen huollosta ja kehittämisestä huolehtii Kiinteistöosakeyhtiö Poppelin kiinteistön hoitaja. Laitteitten huolto toteutetaan laitteissa olevan huoltosuunnitelman mukaisesti. Huollosta pidetään kirjaa. Toimitiloja, laitteita ja tarvikkeita kehitetään asukkaiden tarpeiden mukaisesti. Kehittämissuunnitelma tehdään tarvittaessa yhdessä henkilöstön ja johdon kanssa. Laitteiden ja tarvikkeiden kehittämisestä vastaa laitteiden toimittaja. Kehittämisen toteutuksesta vastaa yksikön johtaja ja kiinteistöhuoltovastaava. 8. ASIAKASTURVALLISUUS Asiakasturvallisuuden kehittämiseksi laaditaan toimintasuunnitelma, jossa käsitellään välittömään asiakastyöhön liittyviä turvallisuuteen liittyviä riskejä Yksikön turvallisuussuunnittelusta ja turvallisuustoiminnasta vastaavan/vastaavien yhteystiedot Yksikön turvallisuusvastaava Kari Backman Peltotie 5, Suonenjoki puh , , Kuvaus asiakasturvallisuuden varmistamisesta (kotiin annettavissa palveluissa, lastensuojelussa, vammais- ja ikäihmisten palveluissa olevat erityispiirteet huomioitava) Asiakasturvallisuus varmistetaan riskienhallintasuunnitelman mukaisesti. Kiinteistövastaava testaa turvallisuuteen liittyviä laitteita säännöllisesti, testaus kirjataan palo- ja pelastuskansioon. Turvallisuuteen liittyviä ohjeita päivitetään ja tehdään tarvittaessa uusia toimintasuunnitelmia turvallisuuden parantamiseksi. Riskienhallintasuunnitelma on laatukäsikirjassa. Kuvaus yksikön valvontalaitteista ja niiden toimivuuden varmistamisesta Hoitokoti Ppooelin Palmula-nimisessä talossa on kulunvalvonta, paloilmoittimet ja puhekuuloyhteys, tukiasunnoissa on paloilmoittimet ja kulunvalvonta, Poppelin päätalossa on kulunvalvonta, paloilmoittimet ja tallentava kameravalvonta. Toimivuus varmistetaan kerran kuukaudessa tehtävällä koevarmistuksella. Koevarmistukset kirjataan palo- ja pelastuskansioon. Kuvaus asiakkaiden käytössä olevien turvalaitteiden ja hälytysjärjestelmien toimivuuden varmistamisesta (yksikön hälytyslaitteet, turvarannekkeet, valvontalaitteet, kotona asuvien asiakkaiden turvallisuuslaitteet ja hälytysvasteiden toimivuuden varmistus, jne.) Asukkaiden huoneissa olevien turvalaitteiden toimivuus varmistetaan kerran kuukaudessa tehtävällä koevarmistuksella, varmistukset kirjataan ja mahdolliset puutteet korjataan välittömästi. Varmistuksen suorittaa Kiinteitöosakeyhtiö Poppelin huoltomies. Asiakasturvallisuuden kehittämissuunnitelma Asiakasturvallisuuden kehittämissuunnitelma on tehty riskienkartoituslomakkeella. Perehdyttämisen riskikartoitus/swot-analyysin menetelmällä sekä turvallisen lääkehoitosuunnitelman pohjalta toimintaohje lääkehoidon toteuttamiseksi ja uusi perehdyttämiskansio ja -ohjelma on tehty. Riskienkartoitussuunnitelma ja lääkehoitosuunnitelma päivitetään vuosittain ja henkilöstölle pidetään asiasta info-tilaisuus. Palo- ja pelastusviranomaisen hyväksymä palo- ja pelastussuunnitelma on käytössä ja se päivitetään vuosittain. Poistumisharjoituksia pidetään vähintään kerran vuodessa ja uuden työntekijän perehdytystilanteessa. Palo- ja pelastuskoulutuksia pidetään tarvittaessa. 9. ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET Kuvaus asiakkaan ohjauksesta, neuvonnasta ja palveluntarpeen arvioinnista, palvelusopimuksen/hallintopäätöksen ja hoito- ja palvelu/asiakassuunnitelman (lastensuojelu/päivähoito) laatimisesta ja päivittämisestä sekä asiakkaan osallistumisesta päätöksentekoon Jokaiselle asukkaalle tehdään erityishuoltosuunnitelma sosiaalihuollon toimesta ja hoito- tai kuntoutussuunnitelma Poppelin henkilökunnan toimesta. Suunnitteluun osallistuu asukas, hänen läheinen, edunvalvoja ja sosiaalityöntekijä sekä Poppelin työntekijä ja ohjaaja. Kuntoutussuunnitelmat päivitetään neljä kertaa vuodessa ja erityishuoltosuunnitelmat kerran avi21u1 9/18

10 vuodessa tai tarpeen mukaan. Kuvaus siitä, miten toteutetaan asiakkaan mahdollisuus tutustua yksikköön etukäteen Asiakas tulee sovitusti yhdessä läheisen/edunvalvojan ja mahdollisesti sosiaalityöntekijän kanssa tutustumaan Poppelin toimintaan. Asiakkaalla on mahdollisuus tulla asumiskokeiluun. Kuvaus siitä, miten asiakasta informoidaan sopimusten (palvelusopimus, vuokra ym.) sisällöstä, palvelun kustannuksista ja sopimusmuutoksista. Asiakkaan palvelusuunnitelman tekemiseen osallistuu asiakakas, sosiaalityöntekijä, avohuollon ohjaaja, edunvalvoja, omainen sekä hoitokodin työntekijä. Palvelusuunnitelma tarkistetaan vuosittain tai tarpeen mukaan. Poppeli tekee hoitosuunnitelman yhdessä asukkaan ja omahoitajan kanssa. Asukkaalle kerrotaan avoimesti häntä koskevat asiat. Asukkaalla on yleensä edunvalvoja, joka huolehtii vuokra-asiat ja talousasiat. Edunvalvojille ja omaisille ilmoitetaan muutokset kirjallisesti. Kuvaus asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja osallistumisen toteutumisesta (yksityisyys, intimiteettisuoja, henkilökohtainen vapaus, koskemattomuus; perustuslain 7 ja10, asiakaslaki 8-10 ) Asukkaalla on oikeus omaan mielipiteeseen asumisen ja hänen hoitonsa suhteen. Riittävä yksityisyys, kun jokaisella joka haluaa tai pstyy asumaan yksin on oma huone ja lähes kaikilla oma vessa, ovet eivät ole lukittu kuin yöllä, asukkaat saavat päivän aikana vapaasti kulkea, asukkaille tehdään kyselyt ja heitä kuullaan, jokaisella asukkaalla on Poppelissa oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja vapauteen sekä itsemääräämisoikeuteen asukkaan turvallisuuden rajoissa. Asukkaalla on mahdollisuus osallistua oman hoitonsa suunnitteluun. Kuvaus menettelystä, miten huolehditaan ja kuka vastaa asiakkaan hallussa olevista rahavaroista, avaimista ja muista tavaroista Asukkailla on edunvalvojat, jotka huolehtivat asukkaiden omaisuudesta. Edunvalvoja huolehtii myös asukkaan käyttövarojen siirtämisestä asukkaan käyttötilille. Hoitaja käy yhdessä asukkaan kanssa nostamassa joka kuukausi sovitun käyttörahan, josta hoitokodin työntekijät pitävät kirjanpitoa HILKKA-ohjelmalla. Kirjanpito perustuu tositteisiin ja on yksinkertainen kirjanpito. Kirjanpito ja tositteet säilytetään asiakaskansioissa hoitokodin toimistossa. Asiakasvarojen kirjanpitoon liittyviä tositteita säilytetään kuusi vuotta Poppelin arkistossa. Edunvalvoja voi halutessaan tarkastaa asukkaan henkilökohtaisen käyttövarojen kirjanpidon vuoden vaihteessa tilinpäätöksen yhteydessä. Säilytyspaikka Palmulan toimiston lukittava metallikaappi. Kaikki asukkaan vaatteet merkitään nimitarralla. Asukkaan muut tavarat kirjataan ylös omaisuusluetteloon, joka on asukkaan omassa kansiossa. Asukkaan tavarat pidetään asukkaan omassa huoneessa. Mikäli mahdollista, niin tavarat merkitään. Lyhytaikaisten asukkaitten vaatteista tehdään luettelo, koska niitä ei muuten merkitä. Vastuuhenkilönä toimii omahoitaja. Suunnitelma siitä, miten rajoitteiden ja pakotteiden käytön tarvetta pyritään vähentämään Asukkaan tullessa Poppeliin asumaan laaditaan sopimus ja tutustutaan Poppelin sääntöihin. Asukas sitoutuu noudattamaan sopimuksen mukaisia sääntöjä. Ongelmatilanteissa keskustellaan ja pyritään pääsemään sopuratkaisuun. Toimitaan ennaltaehkäisevää periaatetta käyttäen. avi21u1 10/18

11 Kuvaus rajoitteiden ja pakotteiden käytön kriteereistä, päätöksenteosta, menettelytavoista, kirjaamisesta ja rajoitustoimenpiteiden vaikutusten seuraamisesta (katso mm. lastensuojelulain 11 luku, kehitysvammalaki, valvontaohjelmat) Suositellaan laadittavaksi menettelytapaohjeet Poppelin rajoittamisohjeena rajoitus ainoastaan silloin, kun asukkaan toiminta vaarantaa hänen tai asuinkavereiden turvallisuuden. Rajoitteena käytetään sanallista kieltoa tai käskyä sekä ohjataan omaan huoneeseen. Kaikki mahdolliset rajoitteet ja pakotteet kirjataan HILKKAohjelmaan raportin yhteydessä. Rajoitus- tai pakotetilanteessa asukkaan kanssa tehdään toimintaa ohjaava kirjallinen sopimus, johon asukas sitoutuu. Sopimukset säilytetään asukkaan omassa kansiossa. Kuvaus menettelytavasta, jos todetaan, että asiakasta on kohdeltu epäasiallisesti tai loukkaavasti Välittömästi ilmoitus Poppelin johtajalle, asiasta keskustellaan kaikkien osapuolten kanssa ja kirjataan sekä ohjeistetaan ja pyydetään anteeksi. Poppelin ohjeistus on kohdella asukkaita rakkaudella, asiallisesti ja kunnioittavasti. Mikäli poikkeamaa asukkaan kohtelussa ilmenee asiasta keskustellaan, ilmoitetaan hoitokodin vastaavalle ja asukas voi tehdä asiasta muistutuksen hoitokodille. Muistutus käsitellään välittömästi ja siitä annetaan kirjallinen lausunto viikon kuluessa. Kirjallinen vastaus sisältää toimenpiteet, joihin ryhdytään ja ratkaisun perustelut. Kuvaus asiakassuhteen päättymiseen liittyvien asioiden valmistelusta ja toteuttamisesta (asiakkaan siirtäminen hoitopaikasta toiseen, lastensuojelun jälkihuollon valmistelu, jne.) Asukkaan kotikunnan sosiaalityöntekijöiden kanssa yhdessä neuvotellaan mahdollisen muuton eduista ja haitoista ajatellen asukkaan etua. Muutosta keskustellaan asukkaan kanssa, asukas käy tutustumassa mahdolliseen uuteen hoitopaikkaan. Asukkaan mielipide kysytään ja tuetaan asukkaan mielipidettä. Mikäli asukas haluaa muuttaa, muuttoa tuetaan ja uuteen hoitopaikkaan annetaan kaikki mahdollinen tieto asukkaasta. Asukastietojen luovuttamiseen tulostetaan HILKKA-ohjelmasta tietojen luovuttamisen lupalappu, jonka asukas allekirjoittaa. Muuttojärjestelyt sovitaan asianomaisten kanssa. Yleinen irtisanomisaika on puoli vuotta hoidon osalta ja kuukauden irtisanominen asunnon osalta. Asukkaan lähtöpäivä tai lomalle lähtö on yleensä sovittu etukäteen. Mikäli lähtöpäivä on jäänyt avoimeksi, niin siitä sovitaan asukkaan kotikunnan sosiaalityöntekijän kanssa. Asukkaan kanssa keskustellaan lähtöön liittyvistä asioista ja asukas osallistuu lähtövalmisteluihin vointinsa ja kykyjensä mukaan. Asukas käy lähtöaamuna suihkussa ja saa puhtaat vaatteet päällensä. Vuorossa oleva hoitaja tarkastaa, että asukas on kaikin puolin siisti. Hyvissä ajoin ennen lähtöä käydään läpi asukkaan vaatelista, josta selviää onko kaikki vaatteet pakattu. Vaatelista on tehty asukkaan tullessa taloon tai lomalle lähtijän kanssa yhdessä lomaa suunniteltaessa. Vaatteet pakataan puhtaina kasseihin. Mikäli likaisia vaatteita ei ole pesty, niin ne laitetaan erilliseen muovipussiin ja siitä ilmoitetaan hakijalle. Lääkkeet ja reseptit pakataan, mikäli asukas lähtee lomalle jaetaan riittävä määrä lääkkeitä dosettiin ja annetaan suoraan hakijalle tai yhteyshenkilön kanssa erillisestä sopimuksesta lääkkeet pakataan lähtijän kassiin. Asukkaalle annetaan tarvittaessa mukaan kirjalliset hoito-ohjeet ja lyhyt kuvaus hoitojaksosta. Lomalle lähtevälle annetaan KELA-kortti ja riittävä määrä rahaa mukaan. Mikäli asukas muuttaa kokonaan rahavarat lasketaan kahden hoitajan toimesta ja toimitetaan edunvalvojalle tai edunvalvojan luvalla uuteen hoitopaikkaan. Rahavarojen luovuttamisesta tehdään kuitti vastaanottajan allekirjoituksella. Asukkaan lähtöajaksi sovitaan, mikäli mahdollista, ruokailun jälkeen. Asukas hyvästellään aina henkilökohtaisesti. Kokonaan poismuuttavalle asukkaalle pidetään lähtöjuhla. Jos asiakas on tyytymätön saamaansa kohteluun, hänellä on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle. Kun palvelu perustuu ostopalvelusopimukseen, muistutus tehdään järjestämisvastuussa olevalle viranomaiselle (Valviran ohje 8:2010). avi21u1 11/18

12 Henkilö/taho ja yhteystiedot, jolle muistutus osoitetaan Hoitokoti Poppelin vastaaava Pirjo Backman, Peltotie 5, Suonenjoki, puh , AVI Kantelun tekeminen Kantelun voi tehdä kuka tahansa, siis muukin kuin asianosainen. Oikeus kantelun tekemiseen ei siten ole rajattu kantelijan omaan asiaan. Kantelun tekijällä on oikeus saada päätös asiasta tai vastaus kanteluunsa. Jos kantelu koskee salassa pidettäviä asioita kuten sosiaali- ja terveydenhuoltoa, tulee sellaisen kantelijan, joka ei ole asianosainen, toimittaa valtakirja henkilöltä, jonka asiassa kantelu on tehty. Kantelu voidaan tutkia, vaikka valtakirjaa ei toimiteta, mutta tällöin kantelija ei voi saada asiaa koskevia asiakirjoja eikä asiassa tehtyä päätöstä tai vastausta. Kantelu tehdään kirjallisesti ja se on vapaamuotoinen. Kantelu suositellaan tehtävän lomakkeella. Siinä tulee yksilöidä, mitä toimenpidettä, menettelyä tai päätöstä kantelija pitää virheellisenä tai epäasianmukaisena. Kantelussa tulee mainita ajankohta, johon kantelu kohdistuu, sekä henkilöt joiden toimintaan kantelija on ollut tyytymätön. Kantelussa tulee kuvata lyhyesti ja selvästi asia tai tapahtuma, josta on kysymys, sekä esittää perustelu, miten ja miksi toiminta on virheellinen. Kantelukirjoitukseen on hyvä laittaa selvästi esiin ne kysymykset, joihin kantelija haluaa AVIn ottavan kantaa. Kantelun voi postittaa tai jättää allekirjoitettuna AVIin. Kantelun voi toimittaa AVIiin myös sähköpostitse. On syytä huomata, että sähköpostitse lähetetty kantelu ei kulje tietoverkossa suojatussa muodossa, joten salassa pidettävien tietojen tietoturva voi vaarantua. Kantelija lähettää sähköpostiviestin omalla vastuullaan. AVI lähettää päätöksen kantelun tekijälle pääsääntöisesti postitse. AVI ei voi lähettää päätöstä tai vastausta, joka koskee salassa pidettäviä asioita kantelijalle sähköpostilla. Tämän vuoksi kantelussa tulee olla lähettäjän postiosoite. Suonenjoen sosiaalijohtaja puh Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot SOSIAALIASIAMIES Sari Kautto, sosiaaliasiamies puh s-posti: Kuvaus yksikön toimintaa koskevien muistutusten käsittelystä Muistutuksiin tutustutaan, laaditaan korjaussuunnitelma, aikataulu ja tehdään mahdolliset muutokset ja arvioidaan sekä kirjataan. Kirjallinen vastine toimitetaan asianomaisille viikon kuluessa. Poikkeamat käsitellään henkilöstöpalaverissa ja kirjataaan palaverimuistioon. Kirjataan toimintasuunnitelma, aikataulu ja vastuuhenkilöt poikkeaman korjaamiseksi. Asiakirjat säilytetään palautteet kansiossa. Kuvaus kunnan ja palvelutuottajan välisestä yhteistyöstä asiakaan hoidon ja palvelun suunnittelussa ja toteutumisen seurannassa Hoitokoti Poppeli tekee yhteistyötä kahdeksan kunnan kanssa. Suonenjoen avohuollonohjaajan valvontakäynnit tapahtuvat suunnitellusti joka toinen kuukausi ja asukkaiden erityishuoltosuunnitelmien tarkastukset sopimusten mukaisesti. Muiden kuntien kanssa yhteydenpito tapahtuu pääsääntoisesti puhelimitse ja kirjeitse. Myös muiden kuntien asukkaiden erityishuoltosuunnitelmat tarkastetaan vuosittain tai tarpeen mukaan. Tarkistukset tapahtuvat Poppelissa ja mukana ovat asukkaan läheiset ja sosiaalityöntekijä/avohuollonohjaaja. Yhteistyö ja yhteydenpito on tiivistä ja asukkaiden etua ajavaa. Kuvaus kuluttajasuojaa koskevasta informaatiosta Kehitysvammaisten edunvalvojat huolehtivat kuluttajasuoja-asioihin liittyvät toimenpiteet. avi21u1 12/18

13 Asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvä kehittämissuunnitelma Asiakkaan asemaa ja oikeuksia koskevaa informaatiota kerätään kyselyin ja havainnoimalla ja seurataan, miten se toteutuu Poppelissa ja kirjataan. Saadun tiedon perusteella tehdään henkilöstöpalaverissa kehittämissuunnitelmia ja vastuuhenkilönä toimii yksikön vastaava. Asiakirjat säilytetään palautteet kansiossa. 10. PALVELUN/YKSIKÖN ASIAKASTYÖN (TOIMINNAN) LAADUN VARMISTAMINEN Kriteereitä ja tasoja on määritelty toimintakohtaisissa valtakunnallisissa valvontaohjelmissa, jotka löytyvät Valviran kotisivuilta: Kuvaus asiakkaiden suoriutumista, toimintakykyä, elämänhallintaa sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ylläpitävästä ja edistävästä toiminnasta Hoitokoti Poppelissa kaikille asukkaille on laadittu Hilkka-ohjelmalla hoito- tai kuntoutussuunnitelma, jonka mukaisesti toimitaan. Hoito- ja kuntoutussuunnitelmia päivitetään vähintään neljä kertaa vuodessa. Päivittämisen yhteydessä arvioidaan uudet toimintatavoitteet. Suunnitelman päivittämisestä vastaa omahoitajat tai tiimi. Hoitosuunnitelmassa huomioidaan asukkaan toimintakyky. Asukkailla on henkilökohtainen kirjoitettu tai kuvallinen päiväohjelma, jota toteutetaan. Päiväohjelmassa on yksilö ja ryhmätoimimintaa toimintakyvyn ja halukkuuden mukaan. Päiväohjelmassa on huomioitu asukkaan fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja hengellinen puoli. Toteutusta seurataan päivittäisen raportin avulla. Raportti kirjoitetaan Hilkkaasiakastietojärjestelmään. Kuntouttavan toiminnan tavoitteena on kehitysvammaisten ja muiden vammaisten oman elämänhallinnan lisääntyminen, päivittäisten taitojen säilyminen tai lisääntyminen, fyysisen kunnon kohentuminen. Sosiaalisten suhteiden normalisoituminen tai kehittyminen, psyykkisen hyvinvoinnin lisääntyminen. (asiantuntijana käytämme yhteisöpedagogia ja sairaanhoitajaa sekä lääkäriä) ja hengellisen hyvinvoinnin säilyminen (asiantuntijana käytämme diakonia tai pappia). Hoito- tai kuntoutussuunnitelma, toimintasuunnitelma sekä päivä- ja viikko-ohjelmat ovat jokaisen työntekijän työväline saavuttaaksemme yhdessä sovitut tavoitteet. Pidämme eräänä tärkeimmistä kuntoutuksen keinoista asukkaan motivointia oman elämänsä kuntouttamiseen. Asukkaiden fyysistä kuntoa kohennamme hyötyliikunnan, päivittäisten kävelylenkkien, liikuntapiirin, päivätoiminnan kuntosalin ja kävellen suoritettujen työ- ja asiointimatkojen avulla sekä tarvittaessa fysioterapeutilla käynneillä. Fysioterapeutti ohjeistaa henkilökuntaa, jotta he ohjaavat asukkaita turvalliseen ja kuntouttavaan liikuntaan. Sosiaalisia suhteita kehitämme erilaisten yhteisten matkojen, mökkilomien ja muiden yhteisten tapahtumien (teatteri, elokuvat, diskot, juhlat, kirkko ym.) avulla. Lisäksi sosiaalisia suhteita kehitetään karaokelaulutapahtumilla Poppelissa sekä yhteisten pelien ja ennen kaikkea yhteisen tekemisen avulla. Kts. virkistystoimintasuunnitelma. Psyykkistä hyvinvointia ylläpidämme edellä mainittujen asioiden lisäksi myönteisellä asenteella, hyvällä kodin ilmapiirillä, yksilöllisten keskustelujen ja lääkityksen avulla. Hengellisen hyvinvoinnin säilymiseksi mahdollistamme kirkossa käynnit kaikille kirkkoon haluaville. Seurakunnan työntekijä kutsutaan vierailemaan kodissamme kaksi kertaa vuoden aikana. Seurakunnan työntekijä käy tarvittaessa yksilöllisiä keskusteluja asukkaiden kanssa. Osallistumme seurakunnan järjestämiin tapahtumiin, jotka ovat suunnatut vammaisille. Kaiken kuntoutuksen avaimena on kodin hyvä ilmapiiri, jota koko henkilökunta on sitoutunut vaalimaan. Poppelin työntekijät toimivat kuntouttavan työotteen periaatteella toimien siten, että asukkaan toimintakykyä ylläpidetään tai parannetaan. Suunnittelussa käytetään apuna asukkaalta saatua palautetta. Poppelissa on vapaat vierailuajat sekä joka kesä asukkaiden läheisille järjestetään kesäjuhlat. Asukkaiden omaisilla on mahdollisuus osallistua yhteisille retkille. avi21u1 13/18

14 Kuvaus asiakkaiden ravitsemuksen ja ruokailun järjestämiseen liittyvistä käytännöistä (ruokailuvälien pituus, yöaikaisen paaston pituus, asiakkaiden ravitsemustilan seuranta, jne.) Asiakkaiden ravitsemuksessa noudatetaan valtion ravitsemusneuvottelukunnan asettamia suomalaisia ravitsemussuosituksia. Hoitokodissamme on käytössä kiertävä kuuden viikon ruokalista, jonka lisäksi vaihtelua arkeen tuovat erilliset, juhlapäivät huomioivat viikkoruokalistat. Ruokalistojen suunnittelussa on huomioitu suositusten mukaisesti tasapainoinen ja riittävä ravintoaineiden saanti, kuitupitoisten hiilihydraattien saannin lisääminen, kovan rasvan saannin vähentäminen ja osittainen korvaaminen pehmeillä rasvoilla sekä suolan (natriumin) saannin vähentäminen. Poppelissa tarjoillaan aamupala klo 6-9, välipala erityisruokavalion mukaan klo 9.30, lounas klo 11-12, päiväkahvi klo 13.30, päivällinen klo , iltapala kello ja yöpala klo Hyvä ravitsemus on osana Hoitokoti Poppelin kokonaishoitoa. Yksilölliset ravitsemustarpeet, kuten esimerkiksi erityisruokavaliota noudattavien asiakkaiden ateriasuunnittelu toteutetaan tarvittaessa konsultoimalla ravitsemusterapeuttia. Iän, sairauden tai elämäntilanteen vuoksi vajaaravitsemusriskissä olevien asiakkaiden ravitsemushoidon toteutumista arvioidaan säännöllisesti MNA (Mini Nutritional Assessment) lomakkeella. Asiakkaiden ruokailua seurataan havainnoimalla sekä ravitsemustilaa punnituksin kerran kuukaudessa tai tarvittaessa useammin. Yönaikaisen paaston pituus on 9 tuntia, mutta ketään ei herätetä kesken unien ruokailun vuoksi. Yölläkin on mahdollisuus saada pientä välipalaa. Valtion ravitsemusneuvottelukunta: Yksikön ruokahuollon vastuuhenkilön yhteystiedot Ravitsemusterapeutti Kuvaus päivittäinen toiminnan järjestämisestä (lasten koulunkäynnin tukeminen, erityisopetuksen turvaaminen lapsen kouluasioista vastaavan henkilön nimeäminen (lastensuojelulaki) asiakkaiden ulkoilun, liikuntamahdollisuuksien, toimintakykyä tukevan toiminnan, harrastus- ja viriketoiminnan järjestäminen ym.) Poppelissa on oma päivätoiminta viitenä päivänä viikossa klo Poppelin henkilökunta tukee asukkaiden opiskelua, mikäli asukkaat haluavat opiskella. Vapaa-ajalla on mahdollista harrastaa liikuntaa, ulkoilua, ATK toimintaa, musiikkitoimintaa, taidetoimintaa, elokuvia, matkoja (myös ulkomaille), mökkilomia, marjastamista, sienestämistä, seurakunnan toimintaa mm. kirkossa käynti ja vapaata seurustelua yhteisössä. Kts. toimintasuunnnitelma/virkistyssuunnitelma/päivätoimintasuunnitelma. THL:n liikuntasuositukset eri-ikäisille: Kuvaus hygieniakäytännöistä ja infektiotartuntojen ehkäisemisestä sekä epidemiatilanteissa toimiminen Poppelissa noudatetaan terveystarkastajan hyväksymän omavalvontasuunnitelman mukaisia yleisiä hygieniaohjeita, jotka eivät ole kuitenkaan niin tiukat kuin sairaalassa. Infektion aikana eristetään sairastunut heti toisista asukkaista. Epidemiatilanteissa toimitaan lääkärin antamien ohjeiden mukaisesti. Kaikkien kädet pestään ja desinfioidaan ennen aterioita. Ovenkahvat ja kosketuspinnat sekä WC:t pestään joka päivä. Eritetahrat pestään ja desinfioidaan heti. Henkilöstöltä vaaditaan hygieniapassi ja salmonellatodistukset työhön tullessa ja salmonellatodistus pohjoismaiden ulkopuolella matkustettaessa. avi21u1 14/18

15 Suunnitelma asiakastyön ja päivittäisen toiminnan kehittämisestä Asiakastyötä ja päivittäistä toimintaa kehitetään henkilökunnan ja asukkaiden kanssa yhdessä. Henkilökunnalta ja asukkailta/asukkaiden läheisiltä saatujen ideoiden pohjalta kehitysideat käsitellään henkilöstöpalaverissa ja tehdään suunnitelma, joka kirjataan henkilöstöpalaverivihkoon. Tehdään vuosittain hoito- tai kuntoutussuunnitelma ja toimintasuunnitelma sekä asukkaiden päivä- ja viikko-ohjelmat, suunnitelma toteutetaan ja loppuvuodesta arvioidaan ja tehdään uudet suunnitelmat, vastuussa toteutuksesta on yksikön vastaava. 11. TERVEYDENHUOLLON JA SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMINEN Kuvaus terveydenhuollon järjestämisestä yksikön/palvelun asiakkaille ja yksikön omat vastuutehtävät asiakkaiden terveydenhuollossa ja sairaanhoidossa (terveyden edistäminen, terveystarkastukset, seulontatutkimukset, terveydentilan seurantaan liittyvät tutkimukset, tarkastukset, kontrollit, jne.) Poppelin asukkaiden terveydenhuolto järjestetään Suonenjoen TK:ssa itäisen alueen terveydenhuollossa. Erikoissairaanhoito järjestetään KYS:issä, jonne pääsee TK lääkärin lähetteellä. Tilanteen vaatiessa käytetään myös yksityisen lääkärin ja sairaanhoidon palveluja. Kuntoutusjaksot järjestetään Vaalijalassa. Vuosikontrollit toteutetaan kerran vuodessa. Seulontatutkimukset toteutetaan kutsuttaessa. Hammashoito toteutetaan Suonenjoen TK:ssa. Ensiapu saadaan soittamalla 112. Hätäensiavun toteuttaa Poppelin henkilökunta ennen ambulanssin saapumista. Poppelin henkilökunta on sitoutunut toimimaan terveyttä edistäen ja sairauksia ehkäisten sekä hoitaen. Oman alueen lääkärille pääsee hyvin kiireettömänkin vaivan vuoksi. Asukkaiden fyysistä ja psyykkistä terveydentilaa seurataan Poppelissa päivittäin ja kirjataan Hilkka asiakastietojärjestelmään. Asukkaiden painoa seurataan säännöllisesti. Tarvittaessa seurataan nesteiden saantia ja erittämistä sekä verensokeria. Kuvaus menettelystä, miten toimintayksikön lääkäripalvelut järjestetään ja mikä taho vastaa asiakkaiden sairauden hoidosta kiireettömissä tilanteissa Kts. edellinen Kuvaus menettelystä kiireellisen sairaanhoidon tarpeessa olevan asiakkaan hoitamiseksi Lähinnä oleva hoitaja kartoittaa tilanteen ja hälyttää apua 112 ja ilmoittaa työkaverille sekä aloittaa mahdollisen hätäensiavun. Yksi hoitajista varmistaa ambulanssin opastamisen paikalle. Hoitaja ottaa esille tarvittavat tiedot asukkaasta ja informoi ambulanssihenkilökuntaa. Hoitaja tiedotta asukkaan läheiselle tapahtumasta. Suonenjoella ambulanssi ja ensiapu toimii erinomaisesti Kuvaus erikoissairaanhoidon käytöstä ja saatavuudesta (terapiapalvelut, lastenpsykiatrian käyttömahdollisuudet, psykiatrinen hoito, jne.) Psykiatrian ja neurologin ym. erikoissairaanhoidon palvelut saadaan TK lääkärin lähetteellä KYS:istä ja terapiapalvelut lääkärin lähetteellä omalta paikkakunnalta. avi21u1 15/18

16 Kuvaus lääkehoitosuunnitelman ylläpidosta, päivittämisestä ja toimeenpanosta sekä toteuttamisen seurannasta (Lääkehoitosuunnitelma tulee laatia sosiaali- ja terveysministeriön Turvallinen lääkehoito -oppaan (2005:32) mukaisesti.) STM:n opas löytyy osoitteesta: Poppelissa on laadittu turvallinen lääkehoito-oppaan mukainen lääkehoitosuunnitelma. Lääkehoitosuunnitelma päivitetään kerran vuodessa tai tarpeen mukaan. Lääkehoitoa seurataan mittarilla, joka on lääkekaapin ovassa. Lääkehoidon arviointia suoritetaan henkilöstöpalaverissa kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan. Seuranta kirjataan henkilöstöpalaverikansioon. Lääkehoidon parantamiseksi ja kehittämiseksi olemme suunnitelleet kyselyt henkilökunnalle SWOT analyysin muodossa ja saadun tiedon pohjalta tuotamme uusitun ohjeistuksen lääkehoidon toteutukselle. Lääkehoidosta vastaavan henkilön yhteystiedot Lääkehoitovastaava sairaanhoitaja Saara Backman Potilasasiamiehen yhteystiedot Olavi Kortelainen s-posti: Puhelin: Potilasasiamiehen puhelinajat: ma, ti, ke ja to klo Terveydenhuoltoa ja sairaanhoitoa koskeva kehittämissuunnitelma Kehitämme yhteistyössä Suonenjoen terveyskeskuksen itäisen alueen hoitajan ja lääkärin kanssa asukkaidemme terveyden ja sairauden hoitoa siten, että hoitoon pääsy olisi nopeaa, sujuvaa ja asukkaallemme miellyttävää. Muu akuutti terveydenhoito sujuu hyvin ja luontevasti. Labra- ym. kokeet otetaan ennen lääkärin käyntiä. Kokoamme lääkäriä varten tiedot, joita lääkärintarkastuksessa tarvitaan sekä akuutit asiat. 12. ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY (Menettelystä tulee olla kirjalliset ohjeet) Kuvaus asiakastietojen kirjaamisesta, käsittelystä ja salassapitosäännösten noudattamisesta Asiakastiedot kirjataan Hilkka-asiakastietojärjestelmään. Ohjelmaan pääsee jokainen työntekijä omilla tunnuksillaan. Kirjaamisesta jää logijälki. Tiedot pidetään salassa ja varmuuskopiointi tapahtuu Hilkka ohjelmiston ylläpitäjän toimesta. Jokainen työntekijä on käynyt kirjaamiseen ja tietosuojaan liittyvän koulutuksen. Jokainen työntekijä on sitoutunut omalla allekirjoituksellaan noudattamaan vaitiolovelvollisuutta. Jokaisen asukkaan kansiossa on henkilötietojen käsittelyinformointitosite ja laatukäsikirjassa on tietosuojaseloste. Henkilötietolaki ja asiakastietojen käsittely yksityisessä sosiaalihuollossa: Tietosuojavastaavan yhteystiedot Pirjo Backman Peltotie 5, Suonenjoki, puh , Menettelyohje asiakkaan informoinnista henkilötietojen käsittelyssä: ohjeet Tietosuojaseloste: Mallilomake ja ohjeet sivulla: ja Asiakkaan suostumus salassa pidettävien tietojen käytölle/luovuttamiselle: TSV:n opas Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta liittyen tietosuoja-asioihin ja asiakirja hallintoon (lisätietoa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista: 9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf) Henkilöstö lukee tietosuojaohjeistuksen ja allekirjoittaa, allekirjoitettu todiste on omavalvontakansiossa Poppelin toimistossa. avi21u1 16/18

17 Asiakasrekisteriä ylläpitävän palvelun tuottajan tulee laatia henkilötietolain 10 :n mukainen rekisteriseloste, vaikka toimisi toisen yrityksen tiloissa. Rekisteriseloste (ellei liitteenä): tietosuojavaltuutetun ohje ja lomake: ja Muita tietosuojaan liittyviä oppaita sivulla : Käyttäjälokin tietojen käsittely henkilötietolain mukaan, Laadi tietosuojaseloste, Ota oppaaksi henkilötietolaki, Henkilörekisteriin tallennetun tiedon korjaaminen, Henkilörekisteriin tallennettujen tietojen tarkastaminen, Henkilötietolain seuraamusjärjestelmä Kuvaus asiakirjojen arkistoinnin toteuttamisesta (yksityisten sosiaalipalveluyksikköjen on tärkeää sopia yksiköstä pois lähteneiden asiakkaiden asiakirjojen arkistoinnista etukäteen asiakkaiden kotikunnan kanssa) Poppelissa on laadittu henkilötietolain mukainen rekisteriseloste, joka on laatukäsikirjassa ja omavalvontakansiossa. Poppelissa asuvien asukkaiden asiakirjat säilytetään asukkaan omassa kansiossa lukitun toimiston lukitussa asukkaan omassa kaapissa. Pois lähtenyt asukas allekirjoittaa asiakirjojen siirtämiseen liittyvän suostumuslomakkeen ja asukkaan asiakirjat siirtyvät asukkaan mukana uuteen asuinpaikkaan. Kuolematapauksessa asiakirjat siirretään asukkaan oman kunnan arkistoon. Kuvaus, miten tiedonkulku järjestetään muiden asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien toimijoiden kanssa Asukas allekirjoittaa lupapaperin tietojen siirtämiseen. Tiedot siirretään kirjallisesti ja saattajan toimesta suullisesti tai puhelimitse. Tietoja ei saa siirtää sähköpostilla. Asiakastietojen käsittelyn kehittämissuunnitelma Poppelissa on käytössä arkistointisuunnitelma. Asiakastietojen käsittelyä seurataan ja mahdollisten puutteiden ilmaannuttua tehdään toimenpidesuunnitelma, jota toteutetaan välittömästi sekä arvioidaan kirjallisesti. Vastuuhenkilönä yksikön vastaava. 13. ALIHANKINTANA TUOTETTUJEN PALVELUJEN OMAVALVONTA Kuvaus menettelystä, kuinka yksikkö valvoo alihankkijoilta ostettujen palvelujen laatua Ei ole alihankkijoita Luettelo alihankkijoita Ei ole alihankkijoita Kehittämissuunnitelma Ei ole suunnitelmissa käyttää alihankintoja 14. OMAVALVONNAN TOTEUTTAMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI avi21u1 17/18

18 Kuvaus yksikön omavalvonnan toteutumisen seurannasta Jokainen työntekijä perehtyy omavalvontaan ja sitoutuu noudattamaan sitä. Poppelin johto ja osavastuuhoitajat/-ohjaajat valvovat omia alueitaan ja raportoivat havainnoistaan Poppelin johdolle. Poikkeamat kirjataan ja poikkeamien valossa tehdään mahdollinen SWOT-analyysi ja sen pohjalta korjaussuunnitelmia, aikataulutetaan ja arvioidaan toteutus. Toteutus arvioidaan vuosittain. Kuvaus omavalvontasuunnitelman päivittämisprosessista Päivitetään vuosittain. Vastuuhenkilöt huolehtivat päivityksestä. Nettiversio päivitetään joka kuukausi mikäli muutoksia tehdään. Toimintaohjeiden muutokset päivitetään heti. Vastuuhenkilö Hoitokodin vastaava. Omavalvontasuunnitelma päivitetään tarvittaessa. Toimintaohjeisiin tulleet muutokset kirjataan viiveettä omavalvontasuunnitelmaan ja vahvistetaan vuosittain, vaikka muutoksia ei vuoden aikana olisi tehtykään. Paikka ja päiväys Suonenjoki Allekirjoitus (Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja) Nimenselvennys Pirjo Backman avi21u1 18/18

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Yrityksen nimi Y tunnus Toimintayksikön nimi (jos yrityksessä useita toimintayksiköitä)

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kunta Kunnan nimi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi HTA Palvelut Kunnan nimi Keuruu Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Apunaz Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle

Lisätiedot

Kunnan nimi JYVÄSKYLÄ. Sijaintikunta JYVÄSKYLÄ. Postitoimipaikka JYVÄSKYLÄ

Kunnan nimi JYVÄSKYLÄ. Sijaintikunta JYVÄSKYLÄ. Postitoimipaikka JYVÄSKYLÄ SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi CENTRUM HOME Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Palvelukoti Syreeni Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi HR kotiapu Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Sontikka osk Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kotipalvelu Kehrälintu Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Suonenjoki. Suonenjoki

Suonenjoki. Suonenjoki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma

Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma 1 (8) 1 Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot Palvelujen tuottajan nimi Palvelujen tuottajan Y-tunnus Toimipaikan nimi Toimipaikan postiosoite Postinumero

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Pohjanmaanosiuuskunta Kannustava Palvelumuoto

Lisätiedot

Kunnan nimi Tampere. Postitoimipaikka. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan nimi Tampere. Postitoimipaikka. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kotipalvelu Kehrälintu Oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Siskon hoiva- ja kotipalvelu Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Iltasatu Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Varapiiat Ky Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunta Kunnan nimi. Sijaintikunta Kuopio

Kunta Kunnan nimi. Sijaintikunta Kuopio SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja x Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Villaliinu Tmi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Juvan Kodinonni Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi. Toimintayksikön postiosoite Kouvolan toimipiste: Salpausselänkatu 40 A, Lappeenrannan toimipiste: Laserkatu 6

Kunnan nimi. Toimintayksikön postiosoite Kouvolan toimipiste: Salpausselänkatu 40 A, Lappeenrannan toimipiste: Laserkatu 6 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi KaakkoisSuomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Stiinankoti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Pelastusarmeijan päiväkoti Solhem Palvelumuoto

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Yrityksen nimi Tukisiipi Toimintayksikön nimi (jos yrityksessä useita toimintayksiköitä)

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kotipalvelu Jaana Janhonen Palvelumuoto

Lisätiedot

3. OMAVALVONNAN ORGANISOINTI, JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖT

3. OMAVALVONNAN ORGANISOINTI, JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖT SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Stiinankoti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Miten asutaan? Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistilan välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan kotona tapahtuvassa

Lisätiedot

Kunnan nimi Mikkeli. Sijaintikunta Mikkeli. Postitoimipaikka Mikkeli. Postitoimipaikka Mikkeli

Kunnan nimi Mikkeli. Sijaintikunta Mikkeli. Postitoimipaikka Mikkeli. Postitoimipaikka Mikkeli SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kotiluotain Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja x Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kotipalvelu ESSU Kunnan nimi Mikkeli

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Hanhiniitty Ay Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Kaijankoti Oy Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Taivalkosken kunta. Taivalkosken kunta. Taivalkosken kunta

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Taivalkosken kunta. Taivalkosken kunta. Taivalkosken kunta SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Apurina Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Perhekoti Vanha Mylly ay Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Tukenasi Tmi Palveluntuottajan Y-tunnus: 2829650-1 Kunnan nimi: Helsinki

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Arkiapu Kaarina Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi Helsinki. Sijaintikunta. Kouvola. Postitoimipaikka Kouvola. Postitoimipaikka Kouvola

Kunnan nimi Helsinki. Sijaintikunta. Kouvola. Postitoimipaikka Kouvola. Postitoimipaikka Kouvola SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kyyhkylä Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Länsi-Helsingin lähimmäispalvelu Leevi ry

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Perhekoti Luonnonlapsi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Koski Tl

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Koski Tl SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Niittykukka Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

T & T Palveluapu Ky:n Omavalvontasuunnitelman tiivistelmä

T & T Palveluapu Ky:n Omavalvontasuunnitelman tiivistelmä 2014 T & T Palveluapu Ky:n Omavalvontasuunnitelman tiivistelmä Yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) annetussa laissa 6 :n 1 momentin mukaan laadittu toiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Terapeuttinen hoito-ja kasvuyhteisö

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Suomen Pelastusarmeijan säätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 20.3.2012 Tutkija, MMM Taija Härkki www.elias.fi p. 0400 432 585 1 21.3.2012 copyright@taija.härkki.2012 Esityksen askellus Mikä laki? Omavalvonta? Mikä sosiaalipalvelu?

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kankaanpään Vanhustentalosäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Nurmes. Nurmes. Nurmes. Nurmes

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Nurmes. Nurmes. Nurmes. Nurmes SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Nurmeksen kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottajan virallinen nimi Kotipalvelu Fella Toimintayksikön nimi Kotipalvelu Fella Toimintayksikön postiosoite

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Suomen Ikihyvä Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Palveluneliö Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vähäkyrö. Postitoimipaikka Vähäkyrö ---

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vähäkyrö. Postitoimipaikka Vähäkyrö --- SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vaasan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Postitoimipaikka Oitti. Postitoimipaikka Oitti. Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut)

Postitoimipaikka Oitti. Postitoimipaikka Oitti. Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Palveluneliö Oy Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kalajoen Kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 12.4.2012 Taija Härkki p. 0400 432 585 tutkija, MMM 1 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) Laki tuli voimaan 1.10.2011 VALVIRAn määräys ja ohje 1.3.2012

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Juvan Kodinonni Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 17.2.2012 Tutkija, MMM Taija Härkki 1 18.2.2012 copyright@taija Härkki.2012. Koulutuksissa mukana olleet Tässä perusmateriaalia yhdessä läpikäymästämme. Ottakaa mielellään

Lisätiedot

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti:etunimi.sukunimi@a-klinikka-fi

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti:etunimi.sukunimi@a-klinikka-fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä 18.11.2004 Nimi: Katuosoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Toimintakeskus-Yhteisökoti Asemakatu

Lisätiedot

Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys

Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys Määräys 1/2014 1 (9) Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaolo Laki

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: TukiUkko/Tero Paakkonen Palveluntuottajan Ytunnus: 27472411 Yrityksen nimi

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kanervakoti - Kanervahemmet ry Palvelumuoto

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

Haapajärvi. Haapajärvi. Haapajärvi. Haapajärvi

Haapajärvi. Haapajärvi. Haapajärvi. Haapajärvi SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Haapajärven Kimppakoti Oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa ---

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa --- SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vaasan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas.

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. RANUAN KUNTA/Perusturva Yleinen info. 1 Tervetuloa palveluasumiseen! Asukasvalintakäsittely

Lisätiedot

Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa

Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa Ikäihmisten kotiin annettavat palvelut Rovaniemi 10.10.2017 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos, Valvira 1 Säädöspohja Yksityiset ja julkiset sosiaalihuollon

Lisätiedot

Hoitokoti Sateenkaari

Hoitokoti Sateenkaari Hoitokoti Sateenkaari Järvi-Pohjanmaan perusturva ALAJÄRVI Hoitokoti Sateenkaari sijaitsee Alajärvellä ja on Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen (Alajärvi, Soini ja Vimpeli) perusturvalautakunnan alainen

Lisätiedot

OMAVALVONTA. Valviran näkökulmasta. Riitta Husso

OMAVALVONTA. Valviran näkökulmasta. Riitta Husso OMAVALVONTA Valviran näkökulmasta Riitta Husso 2.11.2015 1 OMAVALVOTA sote-palveluissa Yksityinen sosiaalihuolto Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 6 Julkiset vanhuspalvelut Vanhuspalvelulaki

Lisätiedot

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tarkastukset (yksityisillä

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tarkastukset (yksityisillä OHJAUS- JA VALVONTA- SEKÄ TARKASTUSKÄYNNIN KERTOMUS Tabulaattorilla pääsee liikkumaan täytettävissä lomakekohdissa kätevästi seuraavaan täydennettävään ruutuun. Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelut

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJA ML-Puhdistuspalvelu Y-tunnus: 1952584-3 Kunta: Lahti Kuntayhtymän nimi: Sote -alueen nimi: Toimintayksikkö ML-Puhdistuspalvelu / kotisiivous Palvelumuoto;

Lisätiedot

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa ---

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa --- SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vaasan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Suomen Ikihyvä Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa 65100. Postitoimipaikka ---

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa 65100. Postitoimipaikka --- SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vaasan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Lainsäädäntö kaltoinkohteluun puuttumisessa ja ennaltaehkäisyssä Kätketyt äänet Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira

Lainsäädäntö kaltoinkohteluun puuttumisessa ja ennaltaehkäisyssä Kätketyt äänet Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira Lainsäädäntö kaltoinkohteluun puuttumisessa ja ennaltaehkäisyssä Kätketyt äänet 15.6.2015 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 22.6.2015 Tähän esityksen nimi/tekijä 1 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Onnenhelma Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi. Mikkeli. Sijaintikunta. Mikkeli. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan nimi. Mikkeli. Sijaintikunta. Mikkeli. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Jaanan Kotipirtti Oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Päiväkoti Hattumaakari Oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta. Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta. Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi aloitti toimintansa 1.1.2012 Väestöpohja

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

Hyvän hoidon kriteeristö

Hyvän hoidon kriteeristö Hyvän hoidon kriteeristö Työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin 4., uudistettu painos 2016 1 Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon elementit

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA. (päivitetty ) Tmi Elämännälkä/ Marjo Vento Puh

OMAVALVONTASUUNNITELMA. (päivitetty ) Tmi Elämännälkä/ Marjo Vento Puh OMAVALVONTASUUNNITELMA (päivitetty 8.6.2017) PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottajan nimi: Marjo Vento, sosionomi(amk), muistikoordinaattori, TunteVa-hoitaja Y-tunnus: 2331306-9 Puh: 040 5910987

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kuntoutus Korte Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Limingan kunta Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Savilahden vanhaintukiyhdistys ry Palvelumuoto

Lisätiedot

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Postitoimipaikka Pieksämäki. Postitoimipaikka Pieksämäki. Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Postitoimipaikka Pieksämäki. Postitoimipaikka Pieksämäki. Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Matti ja Liisa Koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kankaanpään Vanhustentalosäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

Palvelukeskus Maijala

Palvelukeskus Maijala Palvelukeskus Maijala Perustietoa Maijalasta Asuntoja palvelukeskuksessa on 87 kpl, joista Mattilaksi kutsutussa E-talossa 21 kpl. Palvelukeskus Maijalassa on 79 yksiötä ja 8 kaksiota. Asunnot ovat savuttomia,

Lisätiedot

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi Tervetuloa asumaan Kotisiipi Päivärinteen palvelutalon Kotisiipi on turvallinen ryhmäkoti kuudelle ikäihmiselle. Toiminta-ajatus Kotisiipi on Päivärinteen palvelutalossa sijaitseva kuuden asukkaan ryhmäkoti.

Lisätiedot

WARSINAISET AY: n SIIVOUS -JA KOTIPALVELUN OMAVALVONTASUUNNITELMA

WARSINAISET AY: n SIIVOUS -JA KOTIPALVELUN OMAVALVONTASUUNNITELMA WARSINAISET AY: n SIIVOUS -JA KOTIPALVELUN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT... 2 2TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET.. 3 3 RISKIENHALLINTA... 3 4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi ILVOLA-SÄÄTIÖ Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Espoo. Espoo

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Espoo. Espoo SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Mediverkko Hoivapalvelut Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Sateenkaari-Koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Jyväskylä. Jyväskylä. Jyväskylä. Jyväskylä

Jyväskylä. Jyväskylä. Jyväskylä. Jyväskylä SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Jyväskylän kaupunki, Jokivarren ryhmäkodit,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Raahen Vanhustenhuoltosäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

VAARINSAAREN OMAVALVONTASUUNNITELMA

VAARINSAAREN OMAVALVONTASUUNNITELMA VAARINSAAREN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja X Kunta Kunnan nimi Mikkeli Palvelujen tuottajan nimi Ristiinan asumispalvelut

Lisätiedot

Esperi Care Anna meidän auttaa

Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi palvelee, kasvaa ja kehittää. Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kuntouttavia asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelun

Lisätiedot

SIIVOUS- JA KOTIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ

SIIVOUS- JA KOTIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ SIIVOUS- JA KOTIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT... 2 2 RISKINHALLINTA... 2 3 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 4 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET... 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

Pääskylinnan asuntola tarjoaa ns. ohjattua asumista kehitysvammaisille yksilöllisesti yhteisöllisessä asumisyksikössä.

Pääskylinnan asuntola tarjoaa ns. ohjattua asumista kehitysvammaisille yksilöllisesti yhteisöllisessä asumisyksikössä. SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle palvelua

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi Palvelumuoto

Lisätiedot