Suonenjoki. Suonenjoki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suonenjoki. Suonenjoki"

Transkriptio

1 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan Kehitysvammaisten palveluasuminen Sijaintikunnan yhteystiedot Suonenjoen kaupunki Sairaalapolku 3, Suonenjoki Palvelujen tuottajan virallinen nimi Hoitokoti Poppeli Oy Toimintayksikön nimi Hoitokoti Poppeli Toimintayksikön postiosoite Peltotie 5 Postinumero Toiminnasta vastaavan henkilön nimi Pirjo Backman Postiosoite Peltotie 5 Postinumero Sähköposti Postitoimipaikka Suonenjoki Postitoimipaikka Suonenjoki Kunta Kunnan nimi Suonenjoki Sijaintikunta Suonenjoki Palvelujen tuottajan Y-tunnus Puhelin Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset ympärivuorokautista toimintaa harjoittavat yksiköt) Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta ajankohta Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) Muutosluvan myöntämisen ajankohta Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) Aluehallintoviraston rekisteröintipäätös ajankohta Vastuuvakuutuksen voimassaolo (todennettava pyydettäessä) Vakuutusluettelo on Ifin vakuutuskansiossa sekä luettavissa netissä. Vakuutukset ovat voimassa. 2. TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET Toiminta-ajatus Hoitokoti Poppeli Oy:n toiminta-ajatus on järjestää ammattitaidolla asumispalveluja pääsääntöisesti kehitysvammaisille ja muille vammaisille sekä kaksoisdiagnoosin (kehitysvamma ja mielenterveysongelma) omaaville henkilöille. Lähtöajatuksena on hoitaa ja kuntouttaa siten, että asiakkaamme olisivat omaa elämäänsä hallitsevia, kodissaan asuvia onnellisia ihmisiä. Haluamme mahdollistaa asukkaitten portaittaisen etenemisen kohti itsenäisempää elämää. Haluamme mahdollistaa myös portaittaisen palaamisen takaisin kohti tuetumpaa elämää. Toimintamme pohjautuu luottamukseen, avoimuuteen, moniammatilliseen yhteistyöhön sosiaalija terveysalan eri sektorien kanssa sekä elämään kuuluvien muiden yhteistyötahojen kanssa. avi21u1 1/19

2 Erittäin tärkeänä pidämme yhteistyön asiakkaitten omaisten ja läheisten kanssa. Arvot ja toimintaperiaatteet Hoitokoti Poppelin arvot pohjautuvat humanistis-kristillisistä arvoista, joiden mukaan näemme ihmisen kokonaisvaltaisena, jolloin hänellä on fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja hengellinen osaalueensa, jotka puolestaan ovat toiminnoissaan toisistaan riippuvaisia. Kaikki nämä ovat yhtä tärkeitä ja koko ihmisen hyvinvointiin perustuvia asioita. Arvoihimme kuuluvat myös yksilöllisyys, kodinomaisuus, itsemääräämisoikeus, tasa-arvoisuus, yhteisöllisyys, oikeudenmukaisuus, turvallisuus sekä neljän Ärrän metodi: Rakkaus, Rajat, Ruoka ja Rukous. Hoitokodin toiminta on mahdollisimman normaalia kotielämää, sisältäen kaikkia elämämisen arkeen kuuluvia asioita. Toiminta suunnitellaan siten, että jokaisen asukkaan yksilölliset tarpeet tulevat tyydytetyksi mahdollisimman hyvin. Hoitokodin henkilökunta huolehtii asukkaiden fyysisestä, psyykkisestä, hengellisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista sekä turvallisuudesta. Jokaiselle asukkaalle laaditaan henkilökohtainen hoito- ja kuntoutussuunnitelma, jota tarkastellaan 4xv sekä tarvittaessa. Hoito- ja palvelusuunnitelma tehdään jokaiselle 1-3x vuodessa ja tarvittaessa yhdessä asukkaan tukiverkoston kanssa. Arvot näkyvät käytännössä siten, että kaikkea toimintaa on tarjolla tasapuolisesti kaikille, mikäli asiakas haluaa osallistua. Kirjaamme tasapuolisuuden vuoksi virkistystoiminnan jokaisen omaan kalenteriin, joka on Hilkka-ohjelmassa. Kaikilla on (tasapuolisesti) samat säännöt. Jokaisella on mahdollisuus osallistua oman hoito- ja kuntoutussuunnitelman tekoon. Järjestämme jokaiselle työkuntoiselle yksilöllistä, monipuolista ja mielekästä työtä tai päivätoimintaa. Järjestämme asiakkaille yksilöllistä hoitoa, terapiaa ja virkistystä eri yhteistyötahojen kanssa. Arviointi Kerran vuodessa Päivittämissuunnitelma Toiminta-ajatusta ja arvoja tarkastellaan kerran vuodessa sekä tarvittaessa henkilöstöpalaverissa. Uusien työntekijöiden kohdalla käymme arvoja läpi perehdytyksessä. Arvojen päivittämisestä vastaa hoitokodin vastaava hoitaja. 3. OMAVALVONNAN ORGANISOINTI, JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖT Omavalvonnasta vastaavan organisaation johdon edustaja(t) ja tehtävät Hoitokodin vastaava, vastaa omavalvonnan organisoinnista. Tehtävinä on omavalvonnan suunnittelu, toteutus ja arviointi sekä kirjaaminen yhteistyössä henkilöstön ja omavalvonnan suunnittelu- ja toimeenpanoryhmän kanssa. Omavalvonnan vastuuhenkilön yhteystiedot ja tehtävät Peltotie 5, Suonenjoki puh , avi21u1 2/19

3 Omavalvonnan suunnittelu- ja toimeenpanotyöryhmän jäsenet yksikössä (ammattinimikkeet) Sairaanhoitaja/sosionomi (AMK), 2 sairaanhoitajaa (AMK) ja 2 lähihoitajaa. Henkilöstön osallistuminen omavalvonnan toteuttamiseen: (voi olla osana toimintayksikön perehdytyssuunnitelmaa) Suunnitelma henkilöstön ja opiskelijoiden perehdyttämisestä ja kouluttamisesta omavalvonnan suunnitteluun ja toteuttamiseen Suunitelma ja sen toteutuminen: Poppelin toimitusjohtaja on nimennyt omavalvonnan suunnitteluryhmän, jonka vastuuhenkilönä toimii Hoitokoti Poppelin vastaava. Omavalvontakansion asiat esitellään koko Poppelin henkilökunnalle henkilöstöpalaverissa. Henkilökunta sitoutuu oma-aloitteisesti lukemaan vuosittain päivitetyn omavalvontasuunnitelman. Jokainen Poppelissa työskentelevä tai työharjoittelua suorittava opiskelija saa perehdytyksen toimimaan omavalvontasuunnitelman mukaisesti. Kaksi omavalvonnan suunnittelu- ja toimeenpanoryhmän jäsentä ovat olleet VALVIRAn omavalvontakoulutuksessa. Heidän johdolla henkilökunta koulutetaan toteuttamaan kehitysvammaisten hoitotyötä omavalvontasuunnitelman mukaisesti. Sisäisiä koulutuksia pidetään tarvittaessa. Näin varmistetaan, että koko henkilöstö on koulutettu toteuttamaan omavalvontaa. 4. ASIAKKAAN JA OMAISTEN OSALLISTUMINEN JA ASIAKASPALAUTE Kuvaus asiakaspalautteen hankinnasta (Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan menettelyt, joilla asiakkailta ja omaisilta kerätään palautetta, miten asiakaspalautteita käsitellään ja miten sitä käytetään hyväksi toimintaa kehitettäessä) Asiakastyytyväisyyttä mittaamme asukkailta ja omaisilta sekä yhteistyökunnilta järjestelmällisesti kerran vuodessa kyselylomakkeella. Lisäksi käytämme palautteen keräämiseen havainnointia ja henkilökohtaisia kontakteja/keskusteluja. Koko henkilökunta on sitoutunut jatkuvaan systemaattiseen palautteen keräämiseen. Kirjalliset palautteet kootaan palautekansioon ja asukkailta saadut suullinen palaute kirjataan HILKKA asiakastietojärjestelmän raportti-osioon. Suulliset palautteet kirjataan myös palautekansioon. Kuvaus asiakaspalautteiden käsittelystä yksikössä/palvelutoiminnassa Asiakaspalautteista tehdään yhteenveto ja ne käsitellään henkilöstöpalaverissa. Palauteyhteenvedon tekee vastaava hoitaja yhdessä toisen työntekijän kanssa. Saatujen palautteiden pohjalta tehdään kehittämissuunnitelma, yhdessä koko henkilöstön kanssa, jonka toteutuksesta vastaa yksikön vastaava hoitaja. Palauteyhteenvedot saatetaan myös omaisten ja yhteistyökuntien nähtävälle, toimintakertomusten yhteydessä. Palautteet käsitellään myös omaisten kesäjuhlissa. Arviointi asiakaspalautteista ja järjestelmän toimivuudesta suoritetaan henkilöstöpalaverissa ja kirjataan henkilöstöpalaverimuistioon. Palautteet ja yhteenvedot säilytetään palautteet kansiossa toimistossa. Kuvaus asiakaspalautteen käytöstä toiminnan kehittämisessä Kirjaamme palautteista saadut parannusehdotukset ja päätämme yhdessä, miten pyrimme kehittämään toimintaamme. Teemme yhdessä henkilökunnan kanssa kehittämissuunnitelman ja suunnitelma laitetaan välittömästi toimintaan. Vastuuhenkilönä yksikön vastaava. Suunnitelma asiakaspalautejärjestelmän kehittämiseksi Olemme suunnitelleet jatkuvan palautteen antamisen menetelmän internetin kotisivujen kautta. Elokuussa 2012 asukkaiden omaisten tapaamistilaisuudessa pidimme siitä INFO - tilaisuuden ja kannustimme antamaan palautetta kotisivujen kautta. Asiakaspalautejärjestelmän arviointi: Asukkaille tehdyt kirjalliset kyselyt ovat osalle asukkaista liian vaikeat. Kyselylomaketta on tarkoitus muokata selkeämmäksi, jotta se palvelisi paremmin asukasta. Tarvittaessa muokkaamme myös muita kyselylomakkeita. Omavalvontatyöryhmä vastaa kyselylomakkeiden avi21u1 3/19

4 muokaamisesta sekä tarkastelee asiakaspalautejärjestelmän tarpeenmukaisuutta. 5. RISKIEN JA EPÄKOHTIEN TUNNISTAMINEN JA KORJAAVAT TOIMENPITEET Tästä kokonaisuudesta laaditaan toimintayksikön sisäiseen käyttöön eri osa-alueita koskevat asiakirjat, joissa sovitaan suunnitelmat ja aikataulut todettujen puutteiden ja haittatapahtumien korjaavista toimenpiteistä. Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan kuvaus menettelystä haittatapahtumien ehkäisemiseksi sekä haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden kirjaamisesta, käsittelystä ja tiedottamisesta Kuvaus menettelystä, jolla riskit, kriittiset työvaiheet ja vaaratilanteet tunnistetaan ennakoivasti Henkilökunta perehdytetty työtehtäviinsä. Työn prosessit ja toimintatavat on kuvattu IMS:ssä. Riskikartoitukset tehdään kerran vuodessa riskienhallintasuunnitelman mukaisesti ja ne käsitellään henkilöstöpalaverissa. Kuvaus menettelystä, jolla läheltä piti -tilanteet ja havaitut epäkohdat käsitellään Kun havaitaan poikkeama, virhe tai läheltä piti tilanne, se kirjataan ja määritellään tarvittavat toimenpiteet asian korjaamiseksi sekä lisävahinkojen estämiseksi. Poikkeamien syyt selvitetään, jotta niiden toistuminen voitaisiin estää. Toiminnan perustamana ei ole tarkoitus etsiä syyllistä. vaan tapahtuma tulee nähdä oppimistilanteena ja niistä saatava tieto tulee hyödyntää koko organisaation kehittämistyössä. Poikkeama ja vaaratilanteiden käsittelyssä keskitytään myötävaikuttaneisiin tekijöihin ja järjestelmän kehittämiseen. Tarkoituksena on luoda ilmapiiriä, jossa on helppo tuoda esille turvallisuusriskejä sekä voidaan vaikuttaa paremmin myös piileviin riskeihin. Tilanteet kirjataan ja käsitellään henkilöstöpalaverissa. Kuvaus menettelystä, jolla todetut epäkohdat korjataan Epäkohta kirjataan ja tehdään suunnitelma asian korjaamiseksi, sovitaan aikataulu suunnniteltuun korjaukseen, korjaus ja arviointi kirjallisesti. Valitaan vastuuhenkilö ja työryhmä korjaamaan asia välittömästi. Epäkohdan korjaamisesta suoritetaan kirjallinen arviointi johdon katselmuksessa. Kuvaus siitä, miten korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan henkilöstölle ja tarvittaessa yhteistyötahoille Korjaava toimenpide kirjataan, ohjeistetaan ja vastuutetaan sekä tiedotetaan suullisesti ja kirjallisesti henkilökunnalle. Poikkeamat käydään läpi henkilöstöpalaverissa. Yhteistyötahoille asia ilmoitetaan kirjallisesti. Käsittelyprosessi kirjataan kaavakkeelle. Lisätietoa tästä muun muassa STM:n julkaisuja 2011:15: Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuussuunnittelijoille: 6. HENKILÖSTÖ Kuvaus henkilöstön määrästä, mitoituksesta ja rakenteesta; ammatillinen ja avustava henkilöstö (otetaan huomioon päivähoitoja lastensuojelulain, sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslain, valvontaohjelmien säädökset) Poppelissa työskentelee 20 henkilöä: 2 Sairaanhoitajaa, 1 sairaanhoitaja/sosionomi, 1 perushoitaja, 1 sosionomi/diakoni, 9 lähihoitajaa, 1 ohjaaja, 1 yrittäjä, 1 kotiteollisuusohjaaja, 2 yhteisöpedagogia ja 1 TtM ravitsemusterapeutti. Henkilöstömäärä on suositusten mukaisesti riittävä ja henkilöstö on ammatillisesti pätevää. Mitoitus autettu 0,6-0,75. Ohjattu 0,5. Tuettu 0,3. avi21u1 4/19

5 Kuvaus henkilöstön rekrytoinnin periaatteista (hakumenettelyn avoimuus, kelpoisuuden varmistaminen, lastensuojelussa rikosrekisterin tarkistaminen, sijaisten hankintamenettelyt jne.) Tavoitteena on palkata hyvin koulutettua työhönsä sitoutunutta henkilökuntaa, vähimmäiskoulutusvaatimus: Lähihoitaja tai sitä vastaava tutkinto. Sijaisia hankitaan kyselemällä valmistuneita opiskelijoita, jotka ovat jo aiemmin olleet talossa tai muuten tuttuja henkilöitä, koska asukkaamme reagoivat voimakkaasti uusiin työntekijöihin. Avoin vakituinen työpaikka laitetaan Työ- ja Elinkeinotoimiston internetsivuille (www.mol.fi). Henkilöstöhankinnoista keskustelemme koko henkilökunnan kanssa ennen varsinaisia päätöksiä. Henkilöstön pätevyys tarkastetaan todistuksista ja käytetään koeaikaa. Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä: (suositellaan laadittavaksi henkilöstön perehdyttämissuunnitelma, ks. myös kohta 3.) Henkilöstö perehdytetään ennen työn alkamista sekä työn ohella perehdytyssuunnitelman mukaisesti. Työntekijän perehdyttämisestä vastaa vastuuhoitaja yhdessä perehdytysvastaavan ja muun henkilöstön kanssa. Jokaiselle uudelle työntekijälle tehdään henkilökohtainen perehdytyssuunnitelma. Hoitokodin perehdytysohjelma sekä perehdytysmateriaali löytyvät IMS laadunhallintajärjestelmästä. Perehdytyskansio on myös saatavilla paperisena versiona. Perehdyttäminen ja perehdytysmateriaali on suunniteltu koko henkilökunnan kanssa yhdessä. Perehdytyskansio käydään aina yhdessä läpi uuden työntekijän sekä opiskelijan kanssa ennen varsinaisen työn aloittamista. Perehtyminen hoitotyöhön tapahtuu työskentelemällä yhdessä perehdyttäjän/menttorin kanssa. Yövuoroon perehdytetään illalla, koska asukkaat nukkuvat öisin. Perehdyttämistä ja perehdytyssuunnitelman toteutumista seurataan perehdytyksen seurantakaavakkeella, johon työntekijä tai opiskelija merkitsee asiat ydessä perehdyttäjän kanssa, joihin hän on perehtynyt. Perehdytysarviointi pyydetään kirjallisella perehdyttämisen arviointilomakkeella ja palautteesta saadut kehittämisideat hyödynnetään perehdyttämistä kehitettäessä. Koko henkilöstö on koulutettu toteuttamaan omavalvontaa sekä kaikki työntekijät ovat sitoutuneet laatutyöhön. Kuvaus henkilökunnan ammattitaidon ja työhyvinvoinnin ylläpitämisestä ja osaamisen johtamisesta (esim. täydennyskoulutussuunnittelu- ja seurantamenettelyt, sairauspoissaolojen seuranta, osaamisen, ammattitaidon ja sen kehittymisen seuranta, kehityskeskustelut) (suositellaan laadittavaksi henkilöstön täydennyskoulutussuunnitelma) Koulutussuunnitelma tehdään vuosittain vuoden alussa henkilökunnan osaamisen itsearvion perusteella. Toteutuneita koulutuksia seurataan ja arvioidaan lomakkeella, joka löytyy koulutuskansiosta. Henkilökunta antaa koulutuksesta kirjallisen palautteen, sekä tuo esille, miten voi hyödyntää koulutusta työssään. Kehityskeskustelut käydään kerran vuodessa. Kehityskeskustelujen yhteydessä sovitaan myös ammattitaitoa ylläpitävistä koulutuksista. Sairauspoissaoloja seurataan yhteistyössä työterveyshoitajan kanssa. Henkilöstöasioiden kehittämissuunnitelma Hoitokodille on laadittu koulutus- ja työhyvinvointisuunnitelma. Tavoitteena on tukea henkilöstöä jatkuvaan kehitykseen ja hyvän työkyvyn ylläpitämiseen. Kehittäminen tapahtuu koulutuksen, työnohjauksen, perehdytyksen, kehityskeskustelujen, henkilökunnan virkistystoiminnan ja TYKY/TYHY toiminnan avulla. Henkilökunnalle on tarjolla kulttuuri-kuntosetelit, ilmainen kuntosalin ja uimahallin käyttö, ateriaetu, vapaa-ajan vakuutus, rentouttava hierontatuoli ja ilmaiset asukkaitten kanssa tehdyt työmatkat täydellä ylläpidolla. avi21u1 5/19

6 Henkilöstön koulutus Tavoitteena asianmukaisesti koulutettu henkilökunta, jotta voimme pitää työn laadun korkealla. Henkilöstöä koulutetaan vuosittain tarpeen ja henkilökunnan omat toiveet huomioiden. Poppelin johdon ohjeistuksena on, että jokainen työntekijä osallistuisi vähintään kolmena päivänä vuodessa alansa täydennyskoulutukseen. Koulutussuunnitelma on tehty ja sitä päivitetään vuoden vaihteessa, kun uudet koulutustiedot tulevat. Asiakirjoja säilytetään koulutuskansiossa toimistossa. Kehityskeskustelut Käydään jokaisen työntekijän kanssa vuoden lopussa. Apuna käytetään palaute-, työtyytyväisyysja kehityskeskustelulomaketta sekä osaamisen kartoituslomaketta. Kehityskeskustelussa käydään läpi henkilökunnan työnkuvaa, osaamista ja osaamistarpeita sekä johtoon ja työyhteisön toimivuuteen liittyviä kysymyksiä. 7. TOIMITILAT LAITTEET JA TARVIKKEET Omavalvontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja niiden käytön periaatteista. Tilojen käytön periaatteissa kuvataan mm. asiakkaiden sijoittamiseen liittyvät käytännöt: mm. miten asiakkaat sijoitetaan huoneisiin, miten huolehditaan asiakkaiden yksityisyyden suojan toteutuminen tms. Kuvaus asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevat tilat (oma huone, huoneen koko, huonekalut jne.) POPPELIN TILOJEN ESITTELY Hoitokodissa asuvat asiakkaat ovat normaalissa vuokrasuhteessa. Asukas voi kalustaa ja sisustaa oman huoneensa omilla tavaroillaan, omien mieltymyksien mukaan. Suurin osa huoneista on yhden hengen huoneita, joissa omat WC:t pikkusuihkuineen (n. 12m2+1,8.2m2). Kahden hengen huoneita on yht. 4 joista yksi on 15m2+1,8m2 ja muut kolme 20m2+4m2. Hoitokoti Poppelilla on kolme erillistä taloa (Poppelin päätalo, Palmula, Ateriatoiminta/päivätoiminta) ja kolme tukiasuntoa läheisissä rivitalossa. Kaikki kolme taloa ovat samassa turvallisessa pihapiirissä ja toimivat yhtenä yksikkönä. Poppelin päätalossa (täysin autettu asuminen, osittain autettu ja ohjattu asuminen) on kahdeksan yhden hengen huonetta (n.12m2), joissa on 1,8-2 m2 WC:t pikkusuihkuineen, yksi kahden hengen huone 15 m2, jossa on oma WC ja pikkusuihku 1,8 m2. Lisäksi päätalossa on kaksi invamitoitettua WC-suihkutilaa sekä yksi sauna. Päätalossa on kolmessa huoneessa hoitajakutsupainikkeet vuoteen päädyssä sekä WC tilassa. Sauna- ja pesutilat ovat mitoitettu siten, että niihin pääsee pyörätuolilla sekä suihkulavetilla (vuodepotilaan pesu). Sauna lämmitetään kaksi kertaa viikossa. Olohuone, keittiö sekä muut yhteiset tilat ovat avarat. Ulkona on iso kuisti ja asfaltilla päällystetyt tiet sekä parkkipaikka. Piha on erilaisin istutuksin tehty viihtyisäksi. Poppelin päätalon päädyssä (ohjattu/autettu asuminen) on omalla sisäänkäynnillä kaksi yksiötä 20 m2, joissa on 4 m2 WC-suihkutilat ja minikeittiöt. Yksiöissä on turvalaitteina ovihälytykset ja hoitajakutsulaitteet sekä sarjaan kytketty paloilmaisin. Yksiöitten huoneet ovat mitoitetut kahden hengen huoneiksi. Päivätoimintatalon toisessa siivessä on (ohjattu/autettu asuminen) kolme asiakaspaikkaa (yksi huone omalla WC:llä 12 m2 ja kaksi huonetta 12 m2 yhteisellä WC-suihkutilalla 4 m2 ja tupakeittiö. Turvalaitteina on ovihälytykset sekä ulkona tallentavat valvontakamerat, jotka turvaavat piha-alueen sekä kaikki ulko-ovet. Päivätoimintatalossa on erillinen yksiö 32 m2 omalla minikeittiöllä ja WC-suihkutilalla sekä kaksi yhden hengen huonetta noin 20 m2 omilla WCsuihkutiloilla (4,3 m2). (ohjattu/autettu asuminen) Päivätoimintatalossa on työ- ja päivätoimintatilat on ns. miesten työtila ja WC n. 120 m2 ja ns. avi21u1 6/19

7 naisten työtila sekä WC n. 133 m2. Palmula-nimisessä talossa (ohjattu/autettu asuminen) on kolme asuntoa m2, joissa on henkilökohtaiset WC:t 1,8-3,5 m2 joko huoneessa tai huoneen läheisyydessä. Neljä huonetta 12 m2, joissa ei ole henkilökohtaista vessaa. Näille neljälle on kaksi WC:tä, joihin on käynti käytävältä. Palmulan huoneet ovat kaikki yhden hengen huoneita. Palmulan asukkaiksi tullaan pääsääntöisesti asumisvalmennuksen kautta. Asumisvalmennuksen käyneet osaavat jo melko hyvin hallita omaa elämäänsä. Yönaikaisen hoidon ja avun saa hoitajakutsupainikkeen tai oman kännykän avulla. Yönaikainen hoito tapahtuu Poppelin päätalosta käsin. Palmula-talon turvajärjestelmään kuuluvat hoitajakutsupainike, puhe-kuuloyhteys, säädettävä liiketunnistin sekä paloilmoitin. Hoitokodin ympäristössä on erittäin hyvät ja turvalliset kävelytiet pidemmillekin lenkeille ja Suonenjoen keskustaan on noin 1km matka. Matalarantainen uimaranta on 300 metrin päässä Suonenjoen rannalla. Linja-autopysäkille on matkaa n. 700m ja rautatieasemalle n. 1km. Kuvaus asiakkaiden yhteisessä käytössä olevista tiloista (ruokailutilojen toimivuus, harraste-, kuntoutus- ja toimintatilat, hygieniatilojen toimivuus, saunan käyttömahdollisuudet, jne.) Kts. edellinen kohta Jokaisessa talossa on erilliset keittiöt joissa asukkaat ruokailevat. Ruokailupaikat valitaan yhdessä siten, että kaikilla on ruokarauha. Ruokailun ajaksi sammutetaan TV ja radio. Ruokailutilojen estetiikkaan/viihtyvyyteen kiinnitetään huomiota. Kesällä ruokailemme myös ulkokuistilla sekä kesäteltassa. Asukkailla on mahdollisuus ruokailla myös omissa huoneissaan. Jokaisessa talossa on omat oleskelutilat. Olohuoneissa voidaan keskustella ja katsoa TV:tä, pelata pelejä, kuunnella musiikkia tai vain oleskella. Päivätoiminnan harrastetiloissa voi harrastaa musiikkia, elokuvien katselua, tietokonepelejä, liikuntaa kuntolaitteilla, taideharrastuksia ja kirjallisuutta. Saunatilat ovat INVA-mitoitettuja ja sauna lämmitetään kaksi kertaa viikossa, joskus useamminkin. Lähes kaikilla asukkailla on omassa huoneessa WC. Vessoihin hankitaan tarpeen mukaan WC-korokkeita. Kaksi WC-tilaa ovat INVA-mitoitettuja. Kuvaus asiakkaiden yhteisöllisyyden toteutumisesta yksikössä toimitilojen näkökulmasta Yhteisöllisyyttä tuetaan ruokailemalla yhdessä. Asukkailla on mahdollisuus viettää vapaa-aikaa yhteisissä tiloissa esimerkiksi lehtiä lukien tai televisiota katsellen. Asukkaat voivat katsoa elokuvia ja olla yhteisissä harrastepiireissä isossa päivätoimintatilassa. Pihalla on kaksi kuistia ja kesäisin iso oleskeluteltta, jossa on yhteisiä kahvi-, mehu-, ja jäätelökestejä sekä telttaa käytetään myös yhteisiä harrastuksia ja muuta ajanviettoa varten. Yhteisöpalavereja pidetään kerran viikossa päivätoiminnassa. Asukkaiden kanssa tehdään yhteisiä retkiä ja matkoja sekä ulkoilemme ja pelaamme pihalla pelejä yhdessä. Tilavat päivätoimintatilat edistävät myös yhteistöllisyyttä yhteisen tekemisen keinoin. Kuvaus siivous, jäte- ja pyykkihuoltoa koskevista käytänteistä Poppelissa toimitaan keittiön ja siivouksen omavalvontasuunnitelman mukaisesti. Poppelilla on siivoussuunnitelma, jossa on ohjeistus siivoukseen, jäte- ja pyykkihuoltoon. Poppelissa siivoukset ja pyykkihuolto toteutetaan yhdessä asukkaiden kanssa. Kevyt siivous tehdään päivittäin ja ylläpitosiivous viikoittain. Siivouksesta pidetään seurantakirjanpitoa. Siivoussuunnitelmat ja työohjeet löytyvät IMSistä. Hoitokodissa on nimetty puhtaanapito, hygienia sekä infektioiden hallinta vastaavat. avi21u1 7/19

8 Kuvaus sisäilman laadunvarmistusmenettelyistä (kosteushaittojen toteamismenettelyt, sisäilman mittaukset, yhteistoiminta kiinteistönhuollon, terveydensuojeluviranomaisten kanssa, jne.) Poppelissa on koneellinen ilmanvaihto, joka on laskettu asukasluvun mukaan riittäväksi. Kosteitten tilojen kuntoa seurataan. Kosteat tilat kuivataan välittömästi käytön jälkeen. Terveystarkastaja tarkastaa kolmen vuoden välein siivoukseen, jätehuoltoon ja ruokahuoltoon liittyvän omavalvonnan ja tilat sekä sisäilman. Terveystarkatajalle toimitetaan kerran vuodessa omavalvontaan liittyvät päivitetyt asiakirjat. Terveystarkastajan tarkastuspöytäkirjat ja lausunnot ovat keittiön omavalvontakansiossa. Kiinteistöosakeyhtiön kiinteistön huoltaja huolehtii kiinteistön kunnosta. Hoitokoti Poppeli on vuokralla kiinteistöissä. Huoltoliikkeen toimesta ilmastointikanavat puhdistetaan viiden vuoden välein ja samalla mitataan ilmanvaihtuvuus. Kirjaus huolloista löytyy talokirjasta. Kuvaus yksikössä olevista terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista Käytössä on asukkaiden hoidossa tarvittavia apuvälineitä, laitteita ja tarvikkeita, kuten verenpaine- ja verensokerimittarit, kuumemittarit, henkilövaa-at sekä lääkesumutin. IMSissä on huollettavien apuvälineiden ja laitteiden huolto-/kalibrointisuunnitelma sekä kalibrointi todistukset. Asukkailla on käytössään yksilöllisen tarpeen mukaan säädettäviä sänkyjä sekä erilaisia liikkumisen apuvälineitä, kuten rollaattoreita ja pyörätuoleja. Vastuuhenkilön yhteystiedot Pirjo Backman Peltotie 5, Suonenjoki, puh , Terveydenhuollon laitteella tarkoitetaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) 5 :n mukaisia hoitoon käytettäviä laitteita, joita ovat mm. sairaalasängyt, nostolaitteet, veren sokerin ja verenpaineen mittarit tms. Toiminnanharjoittajan velvollisuuksista on säädetty terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) :ssä sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston antamissa määräyksissä 4/2010. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden aiheuttamista vaaratilanteista tehdään ilmoitus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Omavalvontasuunnitelmassa toimintayksikölle nimetään ammattimaisesti käytettävien laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuudesta vastaava henkilö, joka huolehtii vaaratilanteita koskevien ilmoitusten ja muiden laitteisiin liittyvien määräysten noudattamisesta. Linkki Valviran määräyksiin: Toimitiloja, laitteita ja tarvikkeita koskeva kehittämissuunnitelma Toimitilojen huollosta ja kehittämisestä huolehtii Kiinteistöosakeyhtiö Poppelin kiinteistön hoitajat. Laitteiden huolto toteutetaan laitteissa huoltosuunnitelman mukaisesti. Laitteiden huoltovastaava huolehtii huoltosuunnitelman toteutumisesta, sekä huoltomerkintöjen kirjaamisesta. Toimitiloja huolletaan ja kehitetään asukkaiden tarpeiden mukaisesti. Laitehankintoja tehdään käyttötarpeen mukaan. Kehittämissuunnitelma tehdään tarvittaessa yhdessä henkilöstön ja johdon kanssa, suunnitelman toteutsta tarkastellaan ja arvioidaan johdon katselmuksissa. Kehittämisen toteutuksesta vastaa yksikön johtaja ja kiinteistöhuoltovastaava. 8. ASIAKASTURVALLISUUS Asiakasturvallisuuden kehittämiseksi laaditaan toimintasuunnitelma, jossa käsitellään välittömään asiakastyöhön liittyviä turvallisuuteen liittyviä riskejä Yksikön turvallisuussuunnittelusta ja turvallisuustoiminnasta vastaavan/vastaavien yhteystiedot Yksikön vastaava Pirjo Backman sekä yksikön turvallisuusvastaava Kari Backman Peltotie 5, Suonenjoki puh. Kari , Pirjo , toimisto avi21u1 8/19

9 Kuvaus asiakasturvallisuuden varmistamisesta (kotiin annettavissa palveluissa, lastensuojelussa, vammais- ja ikäihmisten palveluissa olevat erityispiirteet huomioitava) Asiakasturvallisuus varmistetaan Asiakas-potilas- ja riskienhallintasuunnitelman mukaisesti. Kiinteistövastaava testaa turvallisuuteen liittyviä laitteita säännöllisesti, testaus kirjataan palo- ja pelastuskansioon. Turvallisuuteen liittyviä ohjeita päivitetään ja tehdään tarvittaessa uusia toimintasuunnitelmia turvallisuuden parantamiseksi. Riskienhallintasuunnitelma löytyy IMS:sstä. Kuvaus yksikön valvontalaitteista ja niiden toimivuuden varmistamisesta Hoitokoti Poppelin Palmula-nimisessä talossa on kulunvalvonta, paloilmoittimet ja puhekuuloyhteys sekä hätäkutsupainike. Tukiasunnoissa on paloilmoittimet ja kulunvalvonta, Poppelin päätalossa on kulunvalvonta, paloilmoittimet, osassa huoneissa hoitajakutsu ja piha-alueilla tallentava kameravalvonta. Ateriatoiminta/päivätoimintatalossa on paloilmoittimet ja kulunvalvonta. Toimivuus varmistetaan kerran kuukaudessa tehtävällä koevarmistuksella. Koevarmistukset kirjataan palo- ja pelastuskansioon. Kuvaus asiakkaiden käytössä olevien turvalaitteiden ja hälytysjärjestelmien toimivuuden varmistamisesta (yksikön hälytyslaitteet, turvarannekkeet, valvontalaitteet, kotona asuvien asiakkaiden turvallisuuslaitteet ja hälytysvasteiden toimivuuden varmistus, jne.) Asukkaiden huoneissa olevien turvalaitteiden (hoitajakutsu, ovihälytin) toimivuus varmistetaan kerran kuukaudessa tehtävällä koevarmistuksella, varmistukset kirjataan ja mahdolliset puutteet korjataan välittömästi. Turvallisuusvastaava huolehtii kuukausittain toimivuuden varmistuksista. Hoitohenkilökunta seuraa omalta osaltaa turvalaitteiden toimivuutta, sekä ilmoittaa turvallisuusvastaavalle havaitsemistaan vioista. Asiakasturvallisuuden kehittämissuunnitelma Hoitokodilla on palo- ja pelastusviranomaisten hyväksymä palo- ja pelastussuunnitelma, suunnitelma päivitetään 1xv. Palo- ja pelastusharjoituksia pidetään 1xv sekä aina uuden työntekijän perehdytyksen yhteydessä. Palo- ja pelastuskoulutuksia pidetään tarvittaessa. Jokaisella työntekijällä on voimassa oleva työturvallisuuskortti sekä EA-kortti. Hoitokodilla on asiakasturvallisuussuunnitelma sekä riskienhallintasuunnitelma, jotka löytyvät IMSistä, suunnitelmia arvioidaan 1xv. Hoitokodilla on turvallisen lääkehoito-oppaan pohjalta laadittu lääkehoitosuunnitelma ja toimintaohjeita lääkehoidon toteuttamiseksi, jota arvioidaan 1xv ja aina tarvittaessa. Hoitokodilla on uusittu perehdyttämiskansio ja -ohjelma, jonka mukaan uudet työntekijät ja opiskelijat perehdytetään, perehdyttämistä parannetaan arviointien perusteella. 9. ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET Kuvaus asiakkaan ohjauksesta, neuvonnasta ja palveluntarpeen arvioinnista, palvelusopimuksen/hallintopäätöksen ja hoito- ja palvelu/asiakassuunnitelman (lastensuojelu/päivähoito) laatimisesta ja päivittämisestä sekä asiakkaan osallistumisesta päätöksentekoon Jokaiselle asukkaalle tehdään erityishuoltosuunnitelma ja palvelusuunnitelma sosiaalihuollon toimesta. Yksilöllinen hoito- tai kuntoutussuunnitelma tehdään Poppelin henkilökunnan toimesta Hilkka asiakastietojärjestelmään. Suunnitteluun osallistuu asukas, hänen läheinen, edunvalvoja ja sosiaalityöntekijä sekä Poppelin hoitaja/ohjaaja. Yksilöllisessä hoito- ja kuntoutussuunnitelmassa huomioidaan asukkaan fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja hengellinen osa-alue. Kuntoutussuunnitelmat päivitetään neljä kertaa vuodessa ja erityishuoltosuunnitelmat 1-3x vuodessa tai tarpeen mukaan. Kuvaus siitä, miten toteutetaan asiakkaan mahdollisuus tutustua yksikköön etukäteen Hoitokodilla on nettisivut, josta löytyy tietoa hoitokodin toiminnasta. Asiakkaalla/Asukkaalla on myös mahdollisuus tulla tutustumaan hoitokodin toimintaan, tutustumiskäynnistä sovitaan asukkaan ja hänen kotikuntansa kanssa. Asiakas tulee sovitusti yhdessä läheisen/edunvalvojan ja mahdollisesti sosiaalityöntekijän kanssa tutustumaan Poppelin toimintaan. Asiakkaalla on mahdollisuus tulla asumiskokeiluun ja tehdä tämän jälkeen päätös haluaako hän muutta hoitokotiin vai ei. avi21u1 9/19

10 Kuvaus siitä, miten asiakasta informoidaan sopimusten (palvelusopimus, vuokra ym.) sisällöstä, palvelun kustannuksista ja sopimusmuutoksista. Asukkaalla, hänen läheiselleen ja edunvalvojalle sekä kunnan sosiaalityöntekijälle kerrotaan sopimuksista, hinnoista sekä maksukäytännöistä suullisesti ja kirjallisesti, yhdessä käydään läpi, mikä osuus kuuluu asukkaan maksaa itse ja mikä on kunnan maksu osuus sekä laaditaan kirjalliset sopimukset. Asukkaalla on yleensä edunvalvoja, joka huolehtii vuokra-asiat ja talousasiat. Edunvalvojille ja omaisille ilmoitetaan muutokset kirjallisesti. Hoitokodin hoitajat/ohjaajat ohjaavat Kelan etuuksien hakemisessa. Hoito- ja palvelusuunnitelmien yhteydessä kartoitetaan myös tuen tarpeita. Kuvaus asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja osallistumisen toteutumisesta (yksityisyys, intimiteettisuoja, henkilökohtainen vapaus, koskemattomuus; perustuslain 7 ja10, asiakaslaki 8-10 ) Asukkaalla on oikeus omaan mielipiteeseen asumisen ja hänen hoitonsa suhteen. Suurin osa asukashuoneista on yhden hengen huoneita, joissa on oma WC. Hoitokodilla on kahden hengen huoneita 4kpl, kahden hengen huoneissa asuvat henkilöt, jotka ovat itse toivoneet huonetoveria. Hoitokodin ovet eivät ole lukittu kuin yöllä, asukkaat saavat päivän aikana vapaasti kulkea. Asukkaille tehdään asukastyytyväisyyskyselyt 1xv ja heitä kuullaan sekä toiveet otetaan huomioon. Jokaisella asukkaalla on Poppelissa oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja vapauteen sekä itsemääräämisoikeuteen asukkaan turvallisuuden rajoissa. Asukkaalla on mahdollisuus osallistua oman hoitonsa suunnitteluun. Hoitokodille on laadittu IMO suunnitelma, joka löytyy IMSistä Kuvaus menettelystä, miten huolehditaan ja kuka vastaa asiakkaan hallussa olevista rahavaroista, avaimista ja muista tavaroista Asukkailla on edunvalvojat, jotka huolehtivat asukkaiden omaisuudesta. Edunvalvoja huolehtii myös asukkaan käyttövarojen siirtämisestä asukkaan käyttötilille. Hoitaja käy yhdessä asukkaan kanssa nostamassa joka kuukausi sovitun käyttörahan, josta hoitokodin työntekijät pitävät kirjanpitoa HILKKA-ohjelmalla. Kirjanpito perustuu tositteisiin ja on yksinkertainen kirjanpito. Kirjanpito ja tositteet säilytetään asiakas kansioissa. Asiakasvarojen kirjanpitoon liittyviä tositteita säilytetään kuusi vuotta Poppelin arkistossa. Edunvalvoja voi halutessaan tarkastaa asukkaan henkilökohtaisen käyttövarojen kirjanpidon vuoden vaihteessa tilinpäätöksen yhteydessä. Kaikki asukkaan vaatteet merkitään nimitarralla. Asukkaan muut tavarat kirjataan ylös omaisuusluetteloon Hilkka ohjelmaan. Asukkaan tavarat pidetään pääsääntöisesti asukkaan omassa huoneessa. Mikäli mahdollista, niin tavarat merkitään. Lyhytaikaisten asukkaitten vaatteista tehdään luettelo, koska niitä ei muuten merkitä. Vastuuhenkilönä toimii omahoitaja. Suunnitelma siitä, miten rajoitteiden ja pakotteiden käytön tarvetta pyritään vähentämään Asukkaan tullessa Poppeliin asumaan laaditaan sopimus ja tutustutaan Poppelin sääntöihin. Asukas sitoutuu noudattamaan sopimuksen mukaisia sääntöjä. Ongelmatilanteissa keskustellaan ja pyritään pääsemään sopuratkaisuun. Toimitaan ennaltaehkäisevää periaatetta käyttäen. Kuvaus rajoitteiden ja pakotteiden käytön kriteereistä, päätöksenteosta, menettelytavoista, kirjaamisesta ja rajoitustoimenpiteiden vaikutusten seuraamisesta (katso mm. lastensuojelulain 11 luku, kehitysvammalaki, valvontaohjelmat) Suositellaan laadittavaksi menettelytapaohjeet Hoitokodissa ei ole käytössä rajoitteita tai pakotteita. Mikäli rajoitteiden tai pakoitteiden käytölle on tarvetta, mietitään tilanne aina tapauskohtaisesti. Rajoitteista ja pakoitteista neuvotellaan aina lääkärin, omaisten ja hoitoon osallistuvien tahojen kanssa. Kaikki mahdolliset rajoitteet ja pakotteet kirjataan HILKKA-ohjelmaan raportin yhteydessä. Rajoitteista ja pakoitteista ilmoitetaan Valviralle 1xv. avi21u1 10/19

11 Kuvaus menettelytavasta, jos todetaan, että asiakasta on kohdeltu epäasiallisesti tai loukkaavasti Mikäli poikkemaa asukkaan kohtelussa ilmenee tulee siitä välittömästi keskustella. Avoimella keskustelulla hoitoa antaneen henkilön tai hänen esimiehensä kanssa voidaan usein selvittää mahdolliset väärinkäsitykset potilaan/asiakkaan ja hänen hoitajiensa välillä sekä korjata hoidossa tapahtuneet virheet tai puutteet saman tien. Asiasta keskustellaan kaikkien osapuolten kanssa ja kirjataan sekä ohjeistetaan ja pyydetään anteeksi. Poppelin ohjeistus on kohdella asukkaita rakkaudella, asiallisesti ja kunnioittavasti. Asukas tai omainen voi tehdä asiasta muistutuksen. Muistutus tulee tehdä järjestämisvastuussa olevalle viranomaiselle eli maksusitoumuksen antaneelle kunnalle. Muistutus käsitellään ja siitä annetaan kirjallinen lausunto. Kirjallinen vastaus sisältää toimenpiteet, joihin ryhdytään ja ratkaisun perustelut. Muistutukset arkistoidaan. Kuvaus asiakassuhteen päättymiseen liittyvien asioiden valmistelusta ja toteuttamisesta (asiakkaan siirtäminen hoitopaikasta toiseen, lastensuojelun jälkihuollon valmistelu, jne.) Asukkaan kotikunnan sosiaalityöntekijöiden kanssa yhdessä neuvotellaan mahdollisen muuton eduista ja haitoista ajatellen asukkaan etua. Muutosta keskustellaan asukkaan kanssa, asukas käy tutustumassa mahdolliseen uuteen hoitopaikkaan. Asukkaan mielipide kysytään ja tuetaan asukkaan mielipidettä. Mikäli asukas haluaa muuttaa, muuttoa tuetaan ja turvataan hoidon jatkuvuus kirjallisilla ohjeilla sekä suullisella informoinnilla. Asukastietojen luovuttamiseen tulostetaan HILKKA-ohjelmasta tietojen luovuttamisen lupalappu, jonka asukas allekirjoittaa. Muuttojärjestelyt sovitaan asianomaisten kanssa. Yleinen irtisanomisaika on puoli vuotta hoidon osalta ja kuukauden irtisanominen asunnon osalta. Asukkaan lähtöpäivä on yleensä sovittu etukäteen. Mikäli lähtöpäivä on jäänyt avoimeksi, niin siitä sovitaan asukkaan kotikunnan sosiaalityöntekijän kanssa. Asukkaan kanssa keskustellaan lähtöön liittyvistä asioista ja asukas osallistuu lähtövalmisteluihin vointinsa ja kykyjensä mukaan. Asukas käy lähtöaamuna suihkussa ja saa puhtaat vaatteet päällensä. Vuorossa oleva hoitaja tarkastaa, että asukas on kaikin puolin siisti. Hyvissä ajoin ennen lähtöä käydään läpi asukkaan vaatelista, josta selviää onko kaikki vaatteet pakattu. Vaatteet pakataan puhtaina kasseihin. Mikäli likaisia vaatteita ei ole pesty, niin ne laitetaan erilliseen muovipussiin ja siitä ilmoitetaan hakijalle. Asukkaan muu omaisuus pakataan, omaisuusluettelosta tarkistetaan, että kakki omaisuus on mukana. Yleensä asukkaan omainen/läheinen on mukana muutojärjestelyissä. Lääkkeet ja reseptit pakataan asianmukaisesti. Asukkaalle annetaan tarvittaessa mukaan kirjalliset hoito-ohjeet ja lyhyt kuvaus hoitojaksosta. Hoitosuhteen päättyessä rahavarat lasketaan kahden hoitajan toimesta ja toimitetaan edunvalvojalle tai edunvalvojan luvalla uuteen hoitopaikkaan. Rahavarojen luovuttamisesta tehdään kuitti vastaanottajan allekirjoituksella. Asukkaan lähtöajaksi sovitaan, mikäli mahdollista, ruokailun jälkeen. Asukas hyvästellään aina henkilökohtaisesti ja poismuuttavalle asukkaalle pidetään lähtöjuhla. Asukkaan poismuuttamisprosessi on kuvattu IMSissä Jos asiakas on tyytymätön saamaansa kohteluun, hänellä on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle. Kun palvelu perustuu ostopalvelusopimukseen, muistutus tehdään järjestämisvastuussa olevalle viranomaiselle (Valviran ohje 8:2010). avi21u1 11/19

12 Henkilö/taho ja yhteystiedot, jolle muistutus osoitetaan Kirjallinen muistutus tehdään järjestämisvastuussa olevalle viranomaiselle eli maksusitoumuksen antaneelle kunnalle. Kantelun voi tehdä aluehallintovirastoon tai Valviraan. Kantelu tehdään Valviraan silloin, kun hoitovirhe-epäily koskee hoidossa menehtyneen tai vaikeastivammautuneen potilaan hoitoa ja kantelija epäilee hoitovirhettä. Muuta hoitoa koskeva kantelu tehdään siihen aluehallintovirastoon, jonka alueella asukas on ollut hoidettavana. Kantelun voi postittaa tai jättää allekirjoitettuna AVIin. Kantelun voi toimittaa AVIiin myös sähköpostitse. On syytä huomata, että sähköpostitse lähetetty kantelu ei kulje tietoverkossa suojatussa muodossa, joten salassa pidettävien tietojen tietoturva voi vaarantua. Kantelija lähettää sähköpostiviestin omalla vastuullaan. AVI lähettää päätöksen kantelun tekijälle pääsääntöisesti postitse. Suonenjoen sosiaalijohtaja puh Sosiaaliasiamies avustaa tarvittaessa muistutuksien/kanteluiden tekemisessä. Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot SOSIAALIASIAMIES Antero Nissinen, sosiaaliasiamies puh s-posti: Kuvaus yksikön toimintaa koskevien muistutusten käsittelystä Muistutuksiin tutustutaan, laaditaan korjaussuunnitelma, aikataulu ja tehdään mahdolliset muutokset ja arvioidaan sekä kirjataan. Kirjallinen vastine toimitetaan asianomaisille mielellään viikon kuluessa kuitenkin viimeistään kuukauden sisällä. Poikkeamat käsitellään henkilöstöpalaverissa ja kirjataaan palaverimuistioon. Kirjataan toimintasuunnitelma, aikataulu ja vastuuhenkilöt poikkeaman korjaamiseksi. Asiakirjat säilytetään palautteet kansiossa. Muistutukset kirjataan aina myös poikkeamaseurantaan. Kuvaus kunnan ja palvelutuottajan välisestä yhteistyöstä asiakaan hoidon ja palvelun suunnittelussa ja toteutumisen seurannassa Hoitokoti Poppeli tekee yhteistyötä kahdeksan kunnan kanssa. Suonenjoen avohuollonohjaajan/kehitysvammahuollon vastaavan valvontakäynnit tapahtuvat suunnitellusti joka toinen kuukausi ja asukkaiden erityishuoltosuunnitelmien tarkastukset sopimusten mukaisesti. Muiden kuntien kanssa yhteydenpito tapahtuu pääsääntoisesti puhelimitse ja kirjeitse. Myös muiden kuntien asukkaiden erityishuoltosuunnitelmat tarkastetaan vuosittain tai tarpeen mukaan. Tarkistukset tapahtuvat Poppelissa ja mukana ovat asukkaan läheiset ja sosiaalityöntekijä/avohuollonohjaaja. Yhteistyö ja yhteydenpito on tiivistä ja asukkaiden etua ajavaa. Kuvaus kuluttajasuojaa koskevasta informaatiosta Kehitysvammaisten edunvalvojat huolehtivat kuluttajasuoja-asioihin liittyvät toimenpiteet. avi21u1 12/19

13 Asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvä kehittämissuunnitelma Asiakkaan asemaa ja oikeuksia koskevaa informaatiota kerätään kyselyin ja havainnoimalla ja seurataan, miten se toteutuu Poppelissa ja kirjataan. Saadun tiedon perusteella tehdään henkilöstöpalaverissa kehittämissuunnitelmia ja vastuuhenkilönä toimii yksikön vastaava. Asiakirjat säilytetään palautteet kansiossa. 10. PALVELUN/YKSIKÖN ASIAKASTYÖN (TOIMINNAN) LAADUN VARMISTAMINEN Kriteereitä ja tasoja on määritelty toimintakohtaisissa valtakunnallisissa valvontaohjelmissa, jotka löytyvät Valviran kotisivuilta: Kuvaus asiakkaiden suoriutumista, toimintakykyä, elämänhallintaa sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ylläpitävästä ja edistävästä toiminnasta Hoitokodin toiminta on mahdollisimman normaalia kotielämää, sisältäen kaikkia elämisen arkeen kuuluvia asioita. Toimintaa suunnitellaan siten, että jokaisen yksilölliset tarpeet tulevat tyydytetyiksi mahdollisimman hyvin. Huolehditaan asukkaiden fyysisestä, psyykkisestä, hengellisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Hoitokoti Poppelissa kaikille asukkaille on laadittu HILKKA-ohjelmalla hoito- ja kuntoutussuunnitelma, jonka mukaisesti toimitaan. Hoito- ja kuntoutussuunnitelmia päivitetään vähintään neljä kertaa vuodessa ja aina tarvittaessa. Suunnitelman päivittämisestä vastaa omahoitajat. Hoito- ja kuntotutussuunnitelmien toteutumista seurataan päivittäin. Asukkailla on henkilökohtainen kirjoitettu tai kuvallinen päiväohjelma/viikko-ohjelma. Asukkaat osallistuvat arkipäivisin työ- tai päivätoimintaan. Asukkailla on myös nimetyt keittiö ja pyykkivuorot. Asukkaat myös osallistuvat oman huoneen/asunnon siivoukseen. Asukkailla on mahdollisuus asiointikäynteihin joko itsenäisesti tai ohjaajan avustamana. Kuntouttavan toiminnan tavoitteena on kehitysvammaisten ja muiden vammaisten oman elämänhallinnan lisääntyminen, päivittäisten taitojen säilyminen tai lisääntyminen, fyysisen kunnon kohentuminen. Pidämme eräänä tärkeimmistä kuntoutuksen keinoista asukkaan motivointia oman elämänsä kuntouttamiseen. Asukkaiden fyysistä kuntoa kohennamme hyötyliikunnan, päivittäisten kävelylenkkien, liikuntapiirin, päivätoiminnan kuntosalin ja kävellen suoritettujen työ- ja asiointimatkojen avulla sekä tarvittaessa fysioterapeutilla käynneillä. Fysioterapeutti ohjeistaa henkilökuntaa, jotta he ohjaavat asukkaita turvalliseen ja kuntouttavaan liikuntaan. Sosiaalisia suhteita kehitämme erilaisten yhteisten matkojen, mökkilomien ja muiden yhteisten tapahtumien (teatteri, elokuvat, diskot, juhlat, kirkko ym.) avulla. Lisäksi sosiaalisia suhteita kehitetään karaokelaulutapahtumilla Poppelissa sekä yhteisten pelien ja ennen kaikkea yhteisen tekemisen avulla. Psyykkistä hyvinvointia ylläpidämme edellä mainittujen asioiden lisäksi myönteisellä asenteella, turvallisuudella hyvällä kodin ilmapiirillä, yksilöllisten keskustelujen ja lääkityksen avulla. Hengellisen hyvinvoinnin säilymiseksi mahdollistamme kirkossa käynnit kaikille kirkkoon haluaville. Seurakunnan työntekijä kutsutaan vierailemaan kodissamme kaksi kertaa vuoden aikana. Seurakunnan työntekijä käy tarvittaessa yksilöllisiä keskusteluja asukkaiden kanssa. Osallistumme myös seurakunnan järjestämiin tapahtumiin. Kaiken kuntoutuksen avaimena on kodin hyvä ilmapiiri, jota koko henkilökunta on sitoutunut vaalimaan. Poppelin työntekijät toimivat kuntouttavan työotteen periaatteella toimien siten, että asukkaan toimintakykyä ylläpidetään tai parannetaan. Suunnittelussa käytetään apuna asukkaalta saatua palautetta. avi21u1 13/19

14 Poppelissa on vapaat vierailuajat sekä joka kesä asukkaiden läheisille järjestetään kesäjuhlat. Asukkaiden omaisilla on mahdollisuus osallistua yhteisille retkille. Kuvaus asiakkaiden ravitsemuksen ja ruokailun järjestämiseen liittyvistä käytännöistä (ruokailuvälien pituus, yöaikaisen paaston pituus, asiakkaiden ravitsemustilan seuranta, jne.) Asiakkaiden ravitsemuksessa noudatetaan valtion ravitsemusneuvottelukunnan asettamia suomalaisia ravitsemussuosituksia. Hoitokodissamme on käytössä kiertävä kuuden viikon ruokalista. Juhlapyhät huomioidaan ruokalistoja suunniteltaessa, perinteitä kunnioittaen. Ruokalistojen suunnittelussa on huomioitu suositusten mukaisesti tasapainoinen ja riittävä ravintoaineiden saanti, kuitupitoisten hiilihydraattien saannin lisääminen, kovan rasvan saannin vähentäminen ja osittainen korvaaminen pehmeillä rasvoilla sekä suolan (natriumin) saannin vähentäminen. Poppelissa tarjoillaan aamupala klo 6-9, välipala erityisruokavalion mukaan klo 9.30, lounas klo 11-12, päiväkahvi klo 13.30, päivällinen klo , varhaisiltapala kello 18, Iltapala 19 ja myöhäisiltapala klo Hyvä ravitsemus on osana Hoitokoti Poppelin kokonaishoitoa. Yksilölliset ravitsemustarpeet, kuten esimerkiksi erityisruokavaliota noudattavien asiakkaiden ateriasuunnittelu toteutetaan tarvittaessa konsultoimalla ravitsemusterapeuttia. Iän, sairauden tai elämäntilanteen vuoksi vajaaravitsemusriskissä olevien asiakkaiden ravitsemushoidon toteutumista arvioidaan säännöllisesti MNA (Mini Nutritional Assessment) lomakkeella. Asiakkaiden ruokailua seurataan havainnoimalla sekä ravitsemustilaa punnituksin kerran kuukaudessa tai tarvittaessa useammin. Yönaikaisen paaston pituus on 9-10 tuntia, mutta ketään ei herätetä kesken unien ruokailun vuoksi. Yölläkin on mahdollisuus saada pientä välipalaa. Valtion ravitsemusneuvottelukunta: Yksikön ruokahuollon vastuuhenkilön yhteystiedot Ravitsemusterapeutti Kuvaus päivittäinen toiminnan järjestämisestä (lasten koulunkäynnin tukeminen, erityisopetuksen turvaaminen lapsen kouluasioista vastaavan henkilön nimeäminen (lastensuojelulaki) asiakkaiden ulkoilun, liikuntamahdollisuuksien, toimintakykyä tukevan toiminnan, harrastus- ja viriketoiminnan järjestäminen ym.) Poppelissa on oma päivätoiminta viitenä päivänä viikossa klo Poppelin henkilökunta tukee asukkaiden opiskelua, mikäli asukkaat haluavat opiskella. Osa asukkaista osallistuu avotyötoimintaan, hoitokodista etsitään aktiivisesti avotyöpaikkoja asukkaille, hoitokodin henkilökunta myös käy tarvittaessa opastamassa asukkaita avotyöpaikoilla. Vapaa-ajalla on mahdollista harrastaa liikuntaa, ulkoilua, ATK toimintaa, musiikkitoimintaa, taidetoimintaa, elokuvia, matkoja (myös ulkomaille), mökkilomia, marjastamista, sienestämistä, seurakunnan toimintaa mm. kirkossa käynti ja vapaata seurustelua yhteisössä. Hoitokodilla on työ- ja päivätoimintasuunnitelma sekä virkistystoimintasuunnitelma jotka laaditaan vuosittain. THL:n liikuntasuositukset eri-ikäisille: avi21u1 14/19

15 Kuvaus hygieniakäytännöistä ja infektiotartuntojen ehkäisemisestä sekä epidemiatilanteissa toimiminen Poppelissa noudatetaan terveystarkastajan hyväksymän siivous/keittiön omavalvontasuunnitelman mukaisia yleisiä hygieniaohjeita, jotka eivät ole kuitenkaan niin tiukat kuin sairaalassa. Infektiotaudin ehkäisyyn kiinnitetään huomioita, mikäli infektioita esiintyy ryhdytään välittömästi toimenpiteisiin, jotta infektioit eivät leviä. Käsihygieniasta huolehditaan erityisesti, henkilökuntaa sekä asukkaita ohjeistetaan hyvään käsihygieniaan. Kosketuspintojen sekä WC ja suihkutilojen puhtaudesta huolehditaan päivittäin. Eritetahrat pestään ja desinfioidaan heti. Hoitokodissa seurataan infektioiden määrää. Hoitokodille on laadittu puhtaanapito-, hygienia- ja infektiosuunnitelma sekä ohjeistukset. Henkilöstöltä vaaditaan hygieniapassi ja salmonellatodistukset työhön tullessa ja salmonellatodistus pohjoismaiden ulkopuolella matkustettaessa. Suunnitelma asiakastyön ja päivittäisen toiminnan kehittämisestä Asiakastyötä ja päivittäistä toimintaa kehitetään henkilökunnan ja asukkaiden kanssa yhdessä. Asiakas- ja omaistyytyväisyys kyselyt tehdään 1x v. Kysely yhteenvetojen pohjalta tehdään seuraavan vuoden suunnitelmat. Toimintaa kehitetään myös henkilökunnalta ja asukkailta/asukkaiden läheisiltä saatujen ideoiden pohjalta kehitysideat käsitellään henkilöstöpalaverissa ja tehdään suunnitelma, joka kirjataan henkilöstöpalaverivihkoon. Tehdään vuosittain hoito- ja kuntoutussuunnitelmat asukkaille. Hoitokodille tehdään vuosittain toimintasuunnitelma, työ- ja päivätoimintasuunnitelma sekä virkistystoimintasuunnitelma. Suunnitelmien toteutusta seurataan ja niistä tehdään arvioinnit 1xv. 11. TERVEYDENHUOLLON JA SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMINEN Kuvaus terveydenhuollon järjestämisestä yksikön/palvelun asiakkaille ja yksikön omat vastuutehtävät asiakkaiden terveydenhuollossa ja sairaanhoidossa (terveyden edistäminen, terveystarkastukset, seulontatutkimukset, terveydentilan seurantaan liittyvät tutkimukset, tarkastukset, kontrollit, jne.) Asukkaiden terveyden edistämisestä huolehtii hoitokodin työntekijät yhteistyössä muun terveydenhuollon kanssa. Poppelin työntekijät ovat sitoutuneet toimimaan terveyttä edistäen ja sairauksia ennaltaehkäisten. Hoitokodin työntekijät seuraavat asukkaiden vointia päivittäin ja ottavat aina tarvittaessa yhteyttä oman alueen hoitajaan/lääkäriin. Vuosikontrollit toteutetaan kerran vuodessa oman lääkärin toimesta, lääkäri tekee vuosikontrollitarkastukset hoitokodissa. Asukkaat käyvät laboratoriotutkimuksissa Suonenjoen terveyskeskuksessa, hoitajat huolehtivat, että laboratoriokokeet otetaan ajallaan sekä huolehtivat laboratorio vastausten kysymisestä. Hoitajat huolehtivat asukkaiden rokotuksista yhteistyössä kotisairaanhoidon ja oman alueen hoitajan sekä terveydenhoitajan kanssa. Seulontatutkimukset toteutetaan kutsuttaessa. Hammashoito toteutetaan Suonenjoen TK:ssa. Asukas voi halutessaan käyttää myös yksityisen sektorin palveluja. Ensiaputilanteissa apua saadaan Suonenjoen terveyskeskuksen päivystyksestä sekä soittamalla hätäkeskukseen. Hätäensiavun toteuttaa hoitokodin henkilökunta, ennen ambulanssin saapumista. Osa asukkaista käyttää säännöllisesti myös erikoissairaanhoidon palveluja. Teemme yhteistyötä mys Pohjois-Savon poliklinikan kanssa. Asukkaiden fyysistä ja psyykkistä terveydentilaa seurataan Poppelissa päivittäin ja kirjataan HILKKA- asiakastietojärjestelmään. Asukkaiden painoa ja verenpainetta seurataan säännöllisesti 1xkk sekä tarvittaessa. Tarvittaessa seurataan nesteiden saantia ja erittämistä sekä verensokeria. Kaikki tiedot kirjataan Hilkka asiakastietojärjestelmään. avi21u1 15/19

16 Kuvaus menettelystä, miten toimintayksikön lääkäripalvelut järjestetään ja mikä taho vastaa asiakkaiden sairauden hoidosta kiireettömissä tilanteissa Kts. edellinen Asukkaiden sairaudenhoidosta vastaa kiireettömissä tilateissa Suonenjoen terveyskeskuksen Itäisen alueen oma lääkäri sekä alueen omahoitaja. Lääkäri päättää hoitotoimenpiteistä/hoitoohjeista, joita hoitokodin henkilökunta toteuttaa. Omalääkäri käy 1xv hoitokodissa, muutoin asukkaat käyvät oman lääkärin vastaanotolla terveyskeskuksessa. Kuvaus menettelystä kiireellisen sairaanhoidon tarpeessa olevan asiakkaan hoitamiseksi Lähinnä oleva hoitaja kartoittaa tilanteen ja hälyttää apua 112 ja ilmoittaa työkaverille sekä aloittaa mahdollisen hätäensiavun. Yksi hoitajista varmistaa ambulanssin opastamisen paikalle. Hoitaja ottaa esille tarvittavat tiedot asukkaasta ja informoi ambulanssihenkilökuntaa. Hoitaja tiedotta asukkaan läheiselle tapahtumasta. Kuvaus erikoissairaanhoidon käytöstä ja saatavuudesta (terapiapalvelut, lastenpsykiatrian käyttömahdollisuudet, psykiatrinen hoito, jne.) Psykiatrian ja neurologin ym. erikoissairaanhoidon palvelut saadaan TK lääkärin lähetteellä KYS:istä ja terapiapalvelut lääkärin lähetteellä omalta paikkakunnalta. Kuvaus lääkehoitosuunnitelman ylläpidosta, päivittämisestä ja toimeenpanosta sekä toteuttamisen seurannasta (Lääkehoitosuunnitelma tulee laatia sosiaali- ja terveysministeriön Turvallinen lääkehoito -oppaan (2005:32) mukaisesti.) STM:n opas löytyy osoitteesta: Poppelissa on laadittu turvallinen lääkehoito-oppaan mukainen lääkehoitosuunnitelma. Lääkehoitosuunnitelma päivitetään kerran vuodessa tai tarpeen mukaan. Lääkehoitopoikkeamat kirjataan ja ne käsitellään yhdessä henkilökunnan kanssa 2 kk välein, miettien toimintatapoja virheiden vähentämiseksi/ennaltaehkäisemiksi. Lääkehoidon arviointi tehdään 1xv, jonka jälkeen suunnitelmat päivitetään. Lääkehoidosta vastaavan henkilön yhteystiedot Lääkehoitovastaavana on sairaanhoitaja AMK Potilasasiamiehen yhteystiedot Olavi Kortelainen s-posti: Puhelin: Potilasasiamiehen puhelinajat: ma, ti, ke ja to klo avi21u1 16/19

17 Terveydenhuoltoa ja sairaanhoitoa koskeva kehittämissuunnitelma Kehitämme yhteistyössä Suonenjoen terveyskeskuksen itäisen alueen hoitajan ja lääkärin kanssa asukkaidemme terveyden ja sairauden hoitoa siten, että hoitoon pääsy olisi nopeaa, sujuvaa ja asukkaallemme miellyttävää. Muu akuutti terveydenhoito sujuu hyvin ja luontevasti. Labra- ym. kokeet otetaan ennen lääkärin käyntiä. Kokoamme lääkäriä varten tiedot, joita lääkärintarkastuksessa tarvitaan sekä akuutit asiat. 12. ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY (Menettelystä tulee olla kirjalliset ohjeet) Kuvaus asiakastietojen kirjaamisesta, käsittelystä ja salassapitosäännösten noudattamisesta Asiakastiedot kirjataan Hilkka-asiakastietojärjestelmään. Ohjelmaan pääsee jokainen työntekijä omilla tunnuksillaan, erilaiset käyttäjätasot on kuitenkin määritelty. Asiakastietojärjestelmään kirjataan asukkaan hoidon kannalta oleelliset tiedot, kirjaamisesta jää aina logijälki. Tiedot pidetään salassa ja varmuuskopiointi tapahtuu Hilkka ohjelmiston ylläpitäjän toimesta. Jokainen työntekijä on käynyt kirjaamiseen ja tietosuojaan liittyvän koulutuksen. Jokainen työntekijä on sitoutunut omalla allekirjoituksellaan noudattamaan vaitiolovelvollisuutta. Jokaisen asukkaan kansiossa on henkilötietojen käsittelystä informointitosite ja laatukäsikirjassa on tietosuojaseloste. Hoitokodilla on asiakasasiakirjojen käsittelyä, laadintaa ja säilytystä koskevat ohjeistukset. Henkilötietolaki ja asiakastietojen käsittely yksityisessä sosiaalihuollossa: Tietosuojavastaavan yhteystiedot Pirjo Backman Peltotie 5, Suonenjoki, puh , Menettelyohje asiakkaan informoinnista henkilötietojen käsittelyssä: ohjeet Tietosuojaseloste: Mallilomake ja ohjeet sivulla: ja Asiakkaan suostumus salassa pidettävien tietojen käytölle/luovuttamiselle: TSV:n opas Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta liittyen tietosuoja-asioihin ja asiakirja hallintoon (lisätietoa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista: 9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf) Henkilöstö lukee tietosuojaohjeistuksen ja allekirjoittaa, allekirjoitettu todiste on omavalvontakansiossa Poppelin toimistossa. Henkilökunta on suorittanut tietoturvakoulutuksen. Asiakasrekisteriä ylläpitävän palvelun tuottajan tulee laatia henkilötietolain 10 :n mukainen rekisteriseloste, vaikka toimisi toisen yrityksen tiloissa. Rekisteriseloste (ellei liitteenä): tietosuojavaltuutetun ohje ja lomake: ja Muita tietosuojaan liittyviä oppaita sivulla : Käyttäjälokin tietojen käsittely henkilötietolain mukaan, Laadi tietosuojaseloste, Ota oppaaksi henkilötietolaki, Henkilörekisteriin tallennetun tiedon korjaaminen, Henkilörekisteriin tallennettujen tietojen tarkastaminen, Henkilötietolain seuraamusjärjestelmä Kuvaus asiakirjojen arkistoinnin toteuttamisesta (yksityisten sosiaalipalveluyksikköjen on tärkeää sopia yksiköstä pois lähteneiden asiakkaiden asiakirjojen arkistoinnista etukäteen asiakkaiden kotikunnan kanssa) Poppelissa on laadittu henkilötietolain mukainen rekisteriseloste, joka on laatukäsikirjassa ja omavalvontakansiossa. Poppelissa asuvien asukkaiden asiakirjat säilytetään asukkaan omassa kansiossa lukitun toimiston lukitussa asukkaan omassa kaapissa. Pois lähtenyt asukas allekirjoittaa asiakirjojen siirtämiseen liittyvän suostumuslomakkeen ja asukkaan asiakirjat siirtyvät asukkaan mukana uuteen asuinpaikkaan. Kuolematapauksessa asiakirjat siirretään asukkaan oman kunnan arkistoon. Asiakirjojen luovutuksen todistamiseksi pyydetään asiakirjan luvutukesta vastaanottokuittaus. avi21u1 17/19

18 Kuvaus, miten tiedonkulku järjestetään muiden asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien toimijoiden kanssa Asukas allekirjoittaa lupapaperin tietojen siirtämiseen. Tiedot siirretään kirjallisesti ja saattajan toimesta suullisesti tai puhelimitse. Tietoja ei saa siirtää sähköpostilla. Asiakastietojen käsittelyn kehittämissuunnitelma Poppelissa on käytössä arkistointisuunnitelma. Asiakastietojen käsittelyä seurataan ja mahdollisten puutteiden ilmaannuttua tehdään toimenpidesuunnitelma, jota toteutetaan välittömästi sekä arvioidaan kirjallisesti. Vastuuhenkilönä yksikön vastaava ja arkistointivastaava. Asiasasiakirjojen käsittelystä, laadinnasta ja säilytyksestä on tehty suunnitelma, mikä sisältää myös kirjaamisohjeet. Suunnitelman totetumista seurataan sekä se arvioidaan 1xv. 13. ALIHANKINTANA TUOTETTUJEN PALVELUJEN OMAVALVONTA Kuvaus menettelystä, kuinka yksikkö valvoo alihankkijoilta ostettujen palvelujen laatua Alihankintapalveluja valvotaan säännöllisellä yhteistyöllä, seuraamalla sopimuksia ja niiden toteutumista. Luettelo alihankkijoita Kiinteistöosakeyhtiö Poppeli (kiinteistöhuolto), Savontilitieto Oy (taloushallinto ja palkanlaskenta), Metro tukku (Elintarvikkeet) Kehittämissuunnitelma Palvelujen laatua kehitetään jatkuvasti laadunhallintasuunnitelman mukaisesti yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Mahdollisiin epäkohtiin puututaan välittömästi. Toimintaa arvioidaan 1xv ja johtoryhmän kokouksissa. 14. OMAVALVONNAN TOTEUTTAMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI Kuvaus yksikön omavalvonnan toteutumisen seurannasta Jokainen työntekijä perehtyy omavalvontaan ja sitoutuu noudattamaan sitä. Poppelin johto ja osavastuuhoitajat/-ohjaajat valvovat omia alueitaan ja raportoivat havainnoistaan kirjallisesti sekä suullisesti Poppelin johdolle. Poikkeamat kirjataan ja poikkeamista tehdään yhteenveto ja arvionti 1xv sekä kehittämissuunnitelmat jotka löytyvät IMSistä. Hoitokoti kerää myös säännöllisesti palautetta henkilökunnalta, asukkailta, omaisilta sekä yhteistyökunnilta palautetta, palautteet käsitellään hoitokodissa. Kuvaus omavalvontasuunnitelman päivittämisprosessista Päivitetään vuosittain. Vastuuhenkilöt huolehtivat päivityksestä. Nettiversio päivitetään joka kuukausi mikäli muutoksia tehdään. Vastuuhenkilö Hoitokodin vastaava. Omavalvontasuunnitelma päivitetään tarvittaessa. Toimintaohjeisiin tulleet muutokset kirjataan viiveettä omavalvontasuunnitelmaan ja vahvistetaan vuosittain, vaikka muutoksia ei vuoden aikana olisi tehtykään. avi21u1 18/19

19 Paikka ja päiväys Suonenjoki Allekirjoitus (Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja) Nimenselvennys Pirjo Backman avi21u1 19/19

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Yrityksen nimi Y tunnus Toimintayksikön nimi (jos yrityksessä useita toimintayksiköitä)

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kunta Kunnan nimi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi HTA Palvelut Kunnan nimi Keuruu Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Apunaz Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle

Lisätiedot

Kunnan nimi JYVÄSKYLÄ. Sijaintikunta JYVÄSKYLÄ. Postitoimipaikka JYVÄSKYLÄ

Kunnan nimi JYVÄSKYLÄ. Sijaintikunta JYVÄSKYLÄ. Postitoimipaikka JYVÄSKYLÄ SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi CENTRUM HOME Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma

Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma 1 (8) 1 Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot Palvelujen tuottajan nimi Palvelujen tuottajan Y-tunnus Toimipaikan nimi Toimipaikan postiosoite Postinumero

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi HR kotiapu Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Sontikka osk Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kotipalvelu Kehrälintu Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Palvelukoti Syreeni Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Pohjanmaanosiuuskunta Kannustava Palvelumuoto

Lisätiedot

Kunnan nimi Tampere. Postitoimipaikka. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan nimi Tampere. Postitoimipaikka. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kotipalvelu Kehrälintu Oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

Suonenjoki. Suonenjoki

Suonenjoki. Suonenjoki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunta Kunnan nimi. Sijaintikunta Kuopio

Kunta Kunnan nimi. Sijaintikunta Kuopio SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja x Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Villaliinu Tmi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Iltasatu Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Varapiiat Ky Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Juvan Kodinonni Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Siskon hoiva- ja kotipalvelu Palvelumuoto

Lisätiedot

Kunnan nimi. Toimintayksikön postiosoite Kouvolan toimipiste: Salpausselänkatu 40 A, Lappeenrannan toimipiste: Laserkatu 6

Kunnan nimi. Toimintayksikön postiosoite Kouvolan toimipiste: Salpausselänkatu 40 A, Lappeenrannan toimipiste: Laserkatu 6 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi KaakkoisSuomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kotipalvelu Jaana Janhonen Palvelumuoto

Lisätiedot

Kunnan nimi Mikkeli. Sijaintikunta Mikkeli. Postitoimipaikka Mikkeli. Postitoimipaikka Mikkeli

Kunnan nimi Mikkeli. Sijaintikunta Mikkeli. Postitoimipaikka Mikkeli. Postitoimipaikka Mikkeli SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kotiluotain Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Stiinankoti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Pelastusarmeijan päiväkoti Solhem Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Tukenasi Tmi Palveluntuottajan Y-tunnus: 2829650-1 Kunnan nimi: Helsinki

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja x Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kotipalvelu ESSU Kunnan nimi Mikkeli

Lisätiedot

3. OMAVALVONNAN ORGANISOINTI, JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖT

3. OMAVALVONNAN ORGANISOINTI, JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖT SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Stiinankoti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Taivalkosken kunta. Taivalkosken kunta. Taivalkosken kunta

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Taivalkosken kunta. Taivalkosken kunta. Taivalkosken kunta SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Apurina Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Hanhiniitty Ay Palvelumuoto

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Yrityksen nimi Tukisiipi Toimintayksikön nimi (jos yrityksessä useita toimintayksiköitä)

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Arkiapu Kaarina Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Länsi-Helsingin lähimmäispalvelu Leevi ry

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Kaijankoti Oy Palvelumuoto

Lisätiedot

Kunnan nimi Helsinki. Sijaintikunta. Kouvola. Postitoimipaikka Kouvola. Postitoimipaikka Kouvola

Kunnan nimi Helsinki. Sijaintikunta. Kouvola. Postitoimipaikka Kouvola. Postitoimipaikka Kouvola SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Perhekoti Vanha Mylly ay Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Koski Tl

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Koski Tl SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Niittykukka Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Miten asutaan? Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistilan välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan kotona tapahtuvassa

Lisätiedot

T & T Palveluapu Ky:n Omavalvontasuunnitelman tiivistelmä

T & T Palveluapu Ky:n Omavalvontasuunnitelman tiivistelmä 2014 T & T Palveluapu Ky:n Omavalvontasuunnitelman tiivistelmä Yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) annetussa laissa 6 :n 1 momentin mukaan laadittu toiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Suomen Pelastusarmeijan säätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Perhekoti Luonnonlapsi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kyyhkylä Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Nurmes. Nurmes. Nurmes. Nurmes

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Nurmes. Nurmes. Nurmes. Nurmes SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Nurmeksen kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 20.3.2012 Tutkija, MMM Taija Härkki www.elias.fi p. 0400 432 585 1 21.3.2012 copyright@taija.härkki.2012 Esityksen askellus Mikä laki? Omavalvonta? Mikä sosiaalipalvelu?

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJA ML-Puhdistuspalvelu Y-tunnus: 1952584-3 Kunta: Lahti Kuntayhtymän nimi: Sote -alueen nimi: Toimintayksikkö ML-Puhdistuspalvelu / kotisiivous Palvelumuoto;

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kankaanpään Vanhustentalosäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Palveluneliö Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Terapeuttinen hoito-ja kasvuyhteisö

Lisätiedot

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vähäkyrö. Postitoimipaikka Vähäkyrö ---

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vähäkyrö. Postitoimipaikka Vähäkyrö --- SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vaasan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Postitoimipaikka Oitti. Postitoimipaikka Oitti. Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut)

Postitoimipaikka Oitti. Postitoimipaikka Oitti. Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Palveluneliö Oy Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Suomen Ikihyvä Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottajan virallinen nimi Kotipalvelu Fella Toimintayksikön nimi Kotipalvelu Fella Toimintayksikön postiosoite

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Juvan Kodinonni Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa ---

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa --- SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vaasan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kalajoen Kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys

Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys Määräys 1/2014 1 (9) Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaolo Laki

Lisätiedot

Haapajärvi. Haapajärvi. Haapajärvi. Haapajärvi

Haapajärvi. Haapajärvi. Haapajärvi. Haapajärvi SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Haapajärven Kimppakoti Oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa ---

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa --- SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vaasan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa 65100. Postitoimipaikka ---

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa 65100. Postitoimipaikka --- SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vaasan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 12.4.2012 Taija Härkki p. 0400 432 585 tutkija, MMM 1 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) Laki tuli voimaan 1.10.2011 VALVIRAn määräys ja ohje 1.3.2012

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA. (päivitetty ) Tmi Elämännälkä/ Marjo Vento Puh

OMAVALVONTASUUNNITELMA. (päivitetty ) Tmi Elämännälkä/ Marjo Vento Puh OMAVALVONTASUUNNITELMA (päivitetty 8.6.2017) PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottajan nimi: Marjo Vento, sosionomi(amk), muistikoordinaattori, TunteVa-hoitaja Y-tunnus: 2331306-9 Puh: 040 5910987

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: TukiUkko/Tero Paakkonen Palveluntuottajan Ytunnus: 27472411 Yrityksen nimi

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 17.2.2012 Tutkija, MMM Taija Härkki 1 18.2.2012 copyright@taija Härkki.2012. Koulutuksissa mukana olleet Tässä perusmateriaalia yhdessä läpikäymästämme. Ottakaa mielellään

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kanervakoti - Kanervahemmet ry Palvelumuoto

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas.

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. RANUAN KUNTA/Perusturva Yleinen info. 1 Tervetuloa palveluasumiseen! Asukasvalintakäsittely

Lisätiedot

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tarkastukset (yksityisillä

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tarkastukset (yksityisillä OHJAUS- JA VALVONTA- SEKÄ TARKASTUSKÄYNNIN KERTOMUS Tabulaattorilla pääsee liikkumaan täytettävissä lomakekohdissa kätevästi seuraavaan täydennettävään ruutuun. Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelut

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Limingan kunta Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Raahen Vanhustenhuoltosäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

Hoitokoti Sateenkaari

Hoitokoti Sateenkaari Hoitokoti Sateenkaari Järvi-Pohjanmaan perusturva ALAJÄRVI Hoitokoti Sateenkaari sijaitsee Alajärvellä ja on Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen (Alajärvi, Soini ja Vimpeli) perusturvalautakunnan alainen

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Palvelukeskus Maijala

Palvelukeskus Maijala Palvelukeskus Maijala Perustietoa Maijalasta Asuntoja palvelukeskuksessa on 87 kpl, joista Mattilaksi kutsutussa E-talossa 21 kpl. Palvelukeskus Maijalassa on 79 yksiötä ja 8 kaksiota. Asunnot ovat savuttomia,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi ILVOLA-SÄÄTIÖ Palvelumuoto

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

Hyvän hoidon kriteeristö

Hyvän hoidon kriteeristö Hyvän hoidon kriteeristö Työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin 4., uudistettu painos 2016 1 Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon elementit

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kuntoutus Korte Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi. Mikkeli. Sijaintikunta. Mikkeli. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan nimi. Mikkeli. Sijaintikunta. Mikkeli. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Jaanan Kotipirtti Oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Suomen Ikihyvä Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Postitoimipaikka Pieksämäki. Postitoimipaikka Pieksämäki. Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Postitoimipaikka Pieksämäki. Postitoimipaikka Pieksämäki. Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Matti ja Liisa Koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Sateenkaari-Koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Espoo. Espoo

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Espoo. Espoo SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Mediverkko Hoivapalvelut Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Hyvinvointipalveluiden järjestäjän organisaatio 1.1.2013 HYVINVOINTIPALVELUT Hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Päiväkoti Hattumaakari Oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

at pyörötuolin ja kävelytelineen mahdollistav käytön. Jos tilat ovat useassa

at pyörötuolin ja kävelytelineen mahdollistav käytön. Jos tilat ovat useassa 1. Palvelujen tuottajaa koskevat ylset edellytykset 1.1. Palveluntuottaja täyttää yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa ja yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa asetetut

Lisätiedot

Kirkkonummi. Kirkkonummi

Kirkkonummi. Kirkkonummi SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kirkkonummen Palvelutalo Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa

Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa Ikäihmisten kotiin annettavat palvelut Rovaniemi 10.10.2017 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos, Valvira 1 Säädöspohja Yksityiset ja julkiset sosiaalihuollon

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Onnenhelma Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Savilahden vanhaintukiyhdistys ry Palvelumuoto

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas. Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.fi Turun lähimmäispalveluyhdistys ry Kotikunnas Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Hyvinvointipalveluiden järjestäjän organisaatio 1.1.2013 HYVINVOINTIPALVELUT Hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Lisätiedot

Esperi Care Anna meidän auttaa

Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi palvelee, kasvaa ja kehittää. Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kuntouttavia asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelun

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJA ML-Puhdistuspalvelu Y-tunnus: 1952584-3 Kunta: Lahti Kuntayhtymän nimi: Sote -alueen nimi: Toimintayksikkö ML-Puhdistuspalvelu / kotisiivous Palvelumuoto;

Lisätiedot

Asukkaaksi Hopeasiltaan

Asukkaaksi Hopeasiltaan Asukkaaksi Hopeasiltaan Käytännön opas uudelle Hopeasillan asukkaalle, omaisille ja läheisille YLEISTÄ Hopeasillan vanhainkoti on rakennettu vuonna 1965 ja peruskorjattu vuonna 1995. Hopeasillassa on 59

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Kunnan nimi: Lohja Nimi: Huushollipiiat Ky Palveluntuottajan Y-tunnus: 968751-5

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Postitoimipaikka Lahti. Postitoimipaikka Orimattila. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Postitoimipaikka Lahti. Postitoimipaikka Orimattila. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Aurio Hoiva Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Hailuodon kunta. Hailuoto. Hailuodon kunta. Hailuoto. Hailuoto

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Hailuodon kunta. Hailuoto. Hailuodon kunta. Hailuoto. Hailuoto SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hailuodon kunta Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot