3 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 9 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS)"

Transkriptio

1 Ekokem-Konserni TILINPÄÄTÖS 2014

2 SISÄLTÖ 3 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) 9 Konsernin tuloslaskelma (ifrs) 10 Konsernin laaja tuloslaskelma (ifrs) 11 Konsernin tase (ifrs) 13 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 14 Konsernin rahavirtalaskelma 15 Konsernin tilinpäätöksen liitetiedot 38 EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS (FAS) 38 Ekokem Oyj tuloslaskelma 39 Ekokem Oyj tase 41 Ekokem Oyj rahavirtalaskelma 42 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot 46 TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET 47 Tilintarkastuskertomus 48 HALLINNOINTI 52 HALLITUS 54 JOHTORYHMÄ 56 KONSERNIN AVAINLUKUJA 2 EKOKEM-konsernin tilinpäätös 2014

3 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 Konsernin vuoden 2014 tulos Ekokem-konsernin liikevaihto oli 200,8 miljoonaa euroa (195,2 milj. e). Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,9 prosenttia. Liikevaihdon kasvuun vaikutti mm. Kemiallisten aseiden kieltojärjestö OPCW:n (Organization for Prohibition of Chemical Weapons) kanssa alkuvuodesta tehty sopimus Syyrian kemiallisten aseiden hävityksessä syntyvien jätteiden käsittelemisestä ja ratkaisumyynnin onnistuminen Suomessa. Ekokem-konsernin liikevoitto oli 35,2 miljoonaa euroa (29,6 milj. e). Liikevoitto kasvoi 18,8 prosenttia. Kasvu tuli lähinnä Suomen liiketoiminnoista. Ruotsissa suhdanteiden heikkeneminen ja teollisuuden volyymin aleneminen vaikuttivat alenevasti Ruotsin liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen. Kesällä käynnistettiin Ruotsin toiminnoissa lisäsäästöohjelma tuottavuuden parantamiseksi. Lisäsäästön arvioidaan olevan vuositasolla noin 20 MSEK (2,1 milj. e). Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajan jaksoon, ellei toisin ole mainittu. Avainluvut Ekokem-konserni FAS 2012 Liikevaihto, milj. e 200,8 195,2 164,2 Liikevoitto, milj. e 35,2 29,6 24,9 Osuus liikevaihdosta, % 17,5 15,2 15,2 Voitto ennen veroja 33,9 28,5 23,4 Osuus liikevaihdosta, % 16,9 14,6 14,3 Tulos 26,7 23,4 18,7 Tulos per osake /kpl (*) 7,52 6,62 5,32 Oman pääoman tuotto - % 17,1 16,4 14,4 Sijoitetun pääoman tuotto - % 16,2 14,6 14,4 Omavaraisuusaste, % 55,9 52,9 49,2 Net gearing - % 20,6 40,3 38,2 Poistot 23,4 22,1 19,5 Investoinnit 16,6 22,0 92,7 Osuus liikevaihdosta, % 8,2 11,3 56,5 Tutkimus- ja kehittämismenot 3,1 3,5 2,6 Osuus liikevaihdosta, % 1,6 1,8 1,6 Henkilöstö keskimäärin Liikevaihto/henkilö 1000 euroa 431,8 407,5 412,2 Tilikauden palkat ja palkkiot, milj. e 26,0 27,0 22,5 *osakemäärä kpl EKOKEM-konsernin tilinpäätös

4 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS IFRS-siirtymän vaikutukset Ekokem otti kansainväliset tilinpäätösstandardit käyttöön vuonna 2014 konserni-tilinpäätöksessään. Konsernitilinpäätös sisältää vertailutiedot muutettuina vastaamaan IFRS-laskentaperiaatteita. Siirtymäpäivä suomalaisesta kirjanpito- ja tilinpäätöskäytännöstä (FAS) IFRS-standardeihin on IFRS-siirtymän vaikutus oli konsernin omaan pääomaan ,8 miljoonaa euroa, ,5 miljoonaa euroa, taseen loppusummaan ,6 miljoonaa euroa, ,6 miljoonaa euroa, konsernin tulokseen ,2 miljoonaa euroa. Tarkempia tietoja IFRS-siirtymän vaikutuksista konsernin tulos laskelmaan ja taseeseen on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 2. Rahavirta, investoinnit ja rahoitus Konsernin liiketoiminnan rahavirta vuonna 2014 oli 52,4 miljoonaa euroa (34,4 milj.e). Investoinnit vuonna 2014 olivat yhteensä 16,6 miljoonaa euroa (22 milj.e). Suurimmat toteutetut investoinnit olivat Espoon Juvanmalmin öljynerottelulinjasto ja kone-ja laiteinvestoinnit Riihimäen voimalaitokseen. Konsernin korolliset velat vuoden 2014 lopussa olivat 64,4 miljoonaa euroa (73,1 milj. e). Lainoja lyhennettiin suunnitelman mukaan. Rahoituskulut olivat 2,5 miljoonaa euroa (2,8 milj. e). Lainoista 18,3 prosenttia on Ruotsin kruunumääräisiä. Lainojen keskikorko oli 2,4 prosenttia (2,5 %) ja suojausaste 95 prosenttia. Omavaraisuusaste oli 55,9 prosenttia (52,9 %). Velkaantumisaste oli 20,6 prosenttia (40,3 %). Konsernin rahat ja pankkisaamiset olivat vuoden 2014 lopussa 30,9 miljoonaa euroa (12,9 milj. e) Yrityksellä on käyttämätön 6 miljoonan euron sekä 15 miljoonan ruotsin kruunun (1,7 milj. e.) shekkitililimiitti. Markkinakatsaus Ekokem-konsernin liiketoimintaympäristössä vaikutti vuonna 2014 epävarma taloustilanne. Taantuma on näkynyt toisaalta teollisen tuotannon vähentymisenä, toisaalta asiakkaiden kiinnostuksena uusiin kustannustehokkaisiin ratkaisuihin. Siirtyminen kiertotalouteen tuo liiketoimintamahdollisuuksia Ekokemin kaltaiselle asiantuntijayritykselle. Liiketoiminnan kasvattamiseksi Ekokem panostaa tulevina vuosina kierrätysteknologian kehitykseen ja käyttöönottoon yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Ekokemin vuoteen 2017 tähtäävän kasvustrategian yhtenä keskeisenä tavoitteena on kasvattaa kierrätysliiketoimintaa. Tilikauden tärkeimmät tapahtumat Sopimus kemiallisten aseiden kieltojärjestön OPCW:n (Organization for Prohibition of Chemical Weapons) kanssa Helmikuussa 2014 Ekokem voitti tarjouskilpailun Kemiallisten aseiden kieltojärjestö OPCW:n Syyrian kemiallisten aseiden tuhoamisjätteiden käsittelystä. Vuoden 2014 aikana Ekokem vastaanotti kaikki sopimuksen mukaiset jäte-erät ja sopimuksella oli positiivinen vaikutus liikevaihtoon ja tulokseen. Lounaisen Suomen yhdyskuntajätteiden hyödyntäminen Ekokem voitti marraskuussa 2014 tarjouskilpailun lounaisen Suomen syntypaikkalajitellun yhdyskuntajätteen hyödyntämisestä. Sopimus alkaa vuodesta 2018 ja se on kestoltaan 25 vuotta. Ekokem osallistui tarjouskilpailuun sekä kierrätys- että energia hyötykäyttövaihtoehdolla. Jätevoimalainvestoinnin arvo on noin 100 miljoonaa euroa, ja investoinnin arvioitu toteuttaminen tapahtuu vuosina Investointi on ehdollinen ja vaatii Ekokem Oyj:n hallituksen päätöksen. Lisäksi hyväksymisen edellytyksenä on markkinaoikeiden hankintavalitukset hylkäävä päätös. 4 EKOKEM-konsernin tilinpäätös 2014

5 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Ruotsin tuottavuuden parantamisohjelmat Sakab AB:ssa aloitettiin edellisen vuoden 2013 kustannusten säästöohjelman jatkoksi alkuvuodesta 2014 uusi kustannusten säästöohjelma. Kustannusten säästöohjelmien avulla saavutettiin tilikaudella merkittävät säästöt Ruotsissa. Ekojalostamo Hallitus päätti jatkaa Ekojalostamo-investoinnin toteuttamista Riihimäen laitosalueelle. Ekojalostamossa kotitalouksien syntypaikkalajitellusta jätteestä erotetaan kierrätyskelpoiset materiaalit ennen energiahyötykäyttöä. Jalostamoinvestointi on suuruudeltaan noin 11 miljoonaa euroa. Tilauskanta ja tuotanto Ekokem-konsernin toiminta jätepalveluissa perustuu pitkäaikaisiin toimitussopimuksiin, joiden mukaisesti jäte vastaanotetaan käsiteltäväksi konsernin tuotanto laitoksissa. Ekokemin Riihimäellä Suomessa ja Kumlassa Ruotsissa sijaitsevat jätteenpolttolaitokset toimivat vuonna 2014 täydellä kapasiteetilla lukuun ottamatta lyhytaikaisia huoltoseisokkeja. Osakkeet, kaupankäynti ja omistus Ekokemin osakekanta muodostuu A- ja B-osakesarjoista, joita molempia on osaketta, eli osakkeiden kokonaismäärä on A-osakkeet antavat 20 ääntä ja B-osakkeet 1 äänen yhtiökokouksessa. Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. A-osake voidaan muuntaa B-osakkeeksi osakkeenomistajan niin vaatiessa. Yhtiön osakkeet ovat arvo-osuusrekisterissä, jota ylläpitää Euroclear Finland Oy. Yhtiön osakkeet ovat noteerattuja Privanet Pankkiiriliike Oy:ssä. Vuoden 2014 aikana Ekokemin osakkeiden vaihto oli yhteensä kappaletta ja euroa. A-osakkeen viimeinen kauppahinta vuonna 2014 oli 75,00 euroa ja B-osakkeen 75,00 euroa. Yhtiön markkina-arvo oli vuoden 2014 lopussa 264,1 miljoonaa euroa. Ekokemin omistus jakaantui seuraavasti: Suomen valtio 34,1 prosenttia (34,1 %), kunnat ja kuntien omistamat yhteisöt 32,1 prosenttia (32,1 %) ja elinkeinoelämä sekä yksityiset sijoittajat 33,8 prosenttia (33,8 %). Vuoden 2014 lopussa Ekokemin hallituksen ja johdon omistukset olivat 0,1 prosenttia koko osakekannasta. Konsernirakenne Ekokem Oyj on konsernin emoyhtiö. Emoyhtiön muodostaman konsernin rakenne on seuraava: Emoyhtiö Nimi Omistusosuus Ekokem Oyj Ekokem-Palvelu Oy 100 % Ekokem Oyj Sakab Sellbergs AB 100 % Ekokem Oyj Ekokem TSJ Yrityspalvelut Oy 51 % Ekokem Oyj Puhosvoima Oy (ei liiketoimintaa) 100 % Sakab Sellbergs AB Sakab AB 100 % EKOKEM-konsernin tilinpäätös

6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Ympäristö, terveys ja turvallisuus Ekokemin tavoitteena on toimia ympäristölupaehtojen mukaisesti ilman päästöraja-arvojen ylityksiä ja ympäristövahinkoja. Ekokem-konsernin toiminnasta aiheutuvat päästöt ympäristöön olivat olennaisilta osin määräysten mukaiset kaikilla tuotantolaitoksilla. Vuonna 2014 Ekokem-konsernissa kirjattiin yhdeksän savukaasujen lupaehtoylitystä. Jätevesipäästöjen lupaehtojen pitoisuus- ja kuormitusylityksiä kirjattiin Ekokem-konsernissa yhdeksän. Ekokem-konsernin tuotantolaitoksilla ei tapahtunut vuonna 2014 vakavia korvausvastuuseen johtaneita ympäristövahinkoja. Ekokem-konserni on asettanut nolla tapaturmaa -tavoitteen yhteiseksi kaikille Ekokemissä ja Ekokemille töitä tekeville. Tavoitteen saavuttamista seurataan toimenpide- ja tapaturmakohtaisesti sekä vuositasolla Ekokemin ja yhteistyökumppaneiden yhteisellä tapaturmataajuudella. Turvallisuustyötä tehostettiin tapaturmien kasvun vuoksi vuoden 2014 jälkipuoliskolla. Ekokemin Riihimäen laitoksella sattui pölyräjähdys tammikuussa 2014, joka ei aiheuttanut henkilövahinkoja. Ekokemin henkilöstölle Suomessa sattui vuonna 2014 kolme poissaolon aiheuttavaa työtapaturmaa (0 tapaturmaa 2013). Yhteistyökumppaneille niitä sattui kuusi (kymmenen tapaturmaa 2013). Vuonna 2014 Ruotsin toiminnoissa tapaturmataajuus oli 15,4 (5,1). Omalle henkilökunnalle sattui kaksi ja yhteistyökumppaneille neljä poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Työturvallisuuden parantamiseksi kiinnitettiin entistä enemmän huomiota työturvallisuustekijöihin uusien yhteistyökumppaneiden valinnassa. Esimiesten roolia turvallisuuden edistäjänä vahvistettiin kehittämällä heidän valmiuksiaan havaita ja puuttua työturvallisuusohjeiden laiminlyönti- ja poikkeamatilanteisiin. Sairauspoissaolot pysyivät edelleen toimialaan nähden hyvällä tasolla, Suomessa poissaoloprosentti oli 2,7 prosenttia (2,5 %) ja Ruotsissa 2,5 prosenttia (2,3 %). Osaltaan tähän vaikutti aktiivinen ennaltaehkäisevä työ sekä mahdollisuus kevennettyyn työhön. Tutkimus- ja kehittämistoiminta Ekokem-konsernin tutkimus- ja tuotekehityspanostukset olivat 1,6 prosenttia (1,8 %) liikevaihdosta, yhteensä 3,1 miljoonaa euroa (3,5 milj. euroa). Vuoden 2014 tutkimus- ja kehitystoiminnan strategisia painopistealueita olivat muovikierrätyksen kehitystyö, pilaantuneiden vesien käsittelyprosessien kehitys, ekojalostamohanke, tuhkan ja kuonan käsittely sekä biologisten jätteenkäsittelymenetelmien kehitys. Lisäksi T&K-panostusta suunnattiin erityisesti asiakaskohtaisten ratkaisujen kehitykseen yhteistyössä konsernin liiketoimintojen sekä myynnin kanssa. Vuonna 1994 perustettu Ekokemin ympäristöstipendirahasto on jakanut stipendejä vuosina yhteensä euroa. Vuonna 2014 jaettiin stipendejä julkisiin koko ympäristöalaa kehittäviin tutkimushankkeisiin yhteensä euroa. Vuodelle 2015 julistettiin haettavaksi stipendejä yhteensä euron arvosta. Henkilöstö Ekokem-konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä vuonna 2014 oli 465 (479). Vuoden 2014 lopussa henkilöstömäärä oli 455 (484). Henkilöstöstä työskenteli Suomessa 324 (326) ja Ruotsissa 131 (158). Vuonna 2014 maksetut palkat ja palkkiot olivat yhteensä 26,0 miljoonaa euroa (27,0 milj. e) Työhyvinvoinnin kehittämisessä on huomiota kiinnitetty aktiiviseen ennakointiin. Henkilöstön työkykyä pyritään ylläpitämään ja ongelmatilanteissa tukemaan tarttumalla asioihin aktiivisesti ja ennakoivasti sekä panostamalla työhön paluuseen jo poissaolon aikana. Vuoden aikana on myös toteutettu muutaman pilottiryhmän hyvinvointimittaus, jolla selvitetään henkilöiden tilannetta ja palautumista sekä 6 EKOKEM-konsernin tilinpäätös 2014

7 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS elintapojen (liikunta, ravinto) vaikutusta niihin. Ruotsissa on panostettu erityisesti organisaatio- ja henkilöstömuutoksien hallintaan ja henkilöstön tukemiseen niissä käynnistettiin Suomessa esimiesten 360-arvioinnit, jotka ovat pohjana esimiestyön kehittämiselle ja kunkin esimiehen henkilökohtaiselle kehityssuunnitelmalle. Vuotta 2014 leimasivat lukuisat prosessien kehittämiseen liittyneet järjestelmä- ja toimintatapamuutokset ja niihin liittyvät valmennukset sekä Suomessa että Ruotsissa. Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen Ekokem Group osti tanskalaisen ympäristönhuoltoyritys Duke Infrastructure Holding Aps:n (jäljempänä NORD ) osakkeet. NORD-konsernin liikevaihto päättyneeltä vuodelta on noin 60 miljoonaa euroa ja henkilömäärä noin 200. NORDilla on toimipaikkoja kuudella paikkakunnalla Tanskassa ja sen Nyborgissa sijaitseva vaarallisten jätteiden korkealämpötilapolttolaitos on Euroopan suurimpia. NORDin arvioidaan vahvistavan merkittävästi Ekokem-konsernin nykyistä vesienkäsittelyteknologiaa ja -osaamista. Konserni nosti NORD-yritysjärjestelyyn liittyviä uusia lainoja tammikuussa 2015 yhteensä noin 90 miljoonaa euroa. Lainojen maturiteetti on 5 vuotta. Lainat ovat muuttuvakorkoisia sidottuna 6 kuukauden Euribor-korkoon. Kyseisiin lainoihin liittyvä muuttuvan koron vaihtelusta aiheutuva korkoriski on kokonaan suojattu korkojohdannaisin. Ekokem-Palvelu Oy voitti Nokian Häpesuon kaatopaikan kunnostamista koskevan tarjouskilpailun tammikuussa. Laaja-alaista osaamista vaativalla projektilla on merkittävä työllistävä vaikutus. Kaatopaikan kunnostamista koskeva sopimus, arvoltaan noin 5 miljoonaa euroa, allekirjoitettiin Ekokem Oyj:n johtoryhmän jäsenenä aloitti Head of Operations, Chief Operative Officer DI Kosti Rautiainen. Riskienhallinta Ekokem-konserni tavoittelee riskienhallinnalla kilpailuetua tukemalla mahdollisuuksia ja vähentämällä uhkia. Riskienhallinta on keskeinen osa Ekokem-konsernin johtamisjärjestelmää. Yhtiön hallitus on vuonna 2014 hyväksynyt Ekokem Oyj:n riskienhallintapolitiikan. Riskienhallintapolitiikan mukaisesti Ekokem ei ota liiketoiminnassaan työturvallisuuteen tai ympäristöön liittyviä riskejä. Riskienhallinnalla pyritään varmistamaan liiketoiminnan strategisten tavoitteiden saavuttaminen, toiminnan jatkuvuus sekä ympäristön turvaaminen. Riskienhallintapolitiikassa Ekokem on jaotellut riskit strategisiin, operatiivisiin, hallinnollisiin ja taloudellisiin riskeihin. Yhtiöllä on lisäksi käytössä nimetön palautejärjestelmä (whistleblow). Järjestelmä edesauttaa yrityksen arvojen, hyvän hallinnointitavan ja lainsäädännön noudattamista päivittäisessä toiminnassa. Ekokem-yhtiöt toimivat pääosin kotimaisilla markkinoilla Suomessa ja Ruotsissa. Ulkomaankaupassa sovelletaan lähes yksinomaan euro- ja kruunumääräistä laskutusta ja turvaavia vakuuksia. Hallituksen vahvistaman sijoituspolitiikan mukaan sovelletaan vain pääomasuojattuja sijoitusmuotoja. Liikevaihto kertyy ilman merkittäviä luottoriskikeskittymiä. Konsernin omavaraisuusaste on 55,9 % (52,9 %), ja jäljellä olevien pitkäaikaisten lainojen maturiteetti on 2,1 (3,4) vuotta. Konsernin rahoitusriskeistä ja niiden hallinnasta on esitetty tarkempia tietoja konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 21. Arvio riskien toteutumisen vaikuttavuudesta Arvioitavissa olevat riskit eivät mahdollisesti toteutuessaan horjuta olennaisesti yhtiön vahvaa taloudellista perustaa. Yhtiön vastuuvakuutukset ovat kattavat. Tilikaudella 2014 konsernin yhtiöt olivat asianosaisina eräissä konsernin liiketoimintaan liittyvissä pienemmissä riita-asioissa. Johdon arvion mukaan kyseisten riita-asioiden lopputuloksilla ei ole olennaista vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan. EKOKEM-konsernin tilinpäätös

8 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Hallitus, yhtiön johto ja tarkastustoiminta Yhtiön hallinnosta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin. Varsinainen yhtiökokous nimittää nimitystoimikunnan esityksen pohjalta hallituksen, jonka toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun sekä yhtiön tilintarkastajat. Vuonna 2014 nimitystoimikunta ei tehnyt yhtiökokoukselle ehdotusta hallituksen jäsenistä. Suomen valtio teki yhtiökokoukselle ehdotuksen yhtiön merkittävänä osakkeenomistajana hallituksen jäsenistä ja osakkeenomistajista lisäksi Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Neste Oil Oyj, joilla on yhdessä yhteensä 50,15 % yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ilmoittivat tukevansa ehdotusta. Yhtiökokous päätti Suomen valtion esityksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Maija-Liisa Friman, Pia Björk, Leena Karessuo, Jukka Ohtola, Karri Kaitue, Tiina Tuomela ja Juha Vanhainen. Puheenjohtajaksi valittiin Maija-Liisa Friman ja varapuheenjohtajaksi Leena Karessuo. Yhtiökokous päätti Ekokem Oy Ab:n yhtiömuodon muuttamisesta julkiseksi osakeyhtiöksi Oyj:ksi ja toiminimen sekä yhtiöjärjestyksen muuttamisen. Hallituksella on kaksi valiokuntaa, henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta ja tarkastusvaliokunta. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimi Maija-Liisa Friman ja jäseninä Leena Karessuo ja Juha Vanhainen. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimi Pia Björk ja jäseninä Karri Kaitue, Jukka Ohtola ja Tiina Tuomela. Yhtiökokous valitsi hallituksen esityksen mukaisesti tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n. PwC:n ilmoituksen mukaan päävastuullisena tarkastajana toimii Markku Launis KHT. Hallituksen esitys voitonjaosta Ekokem-konsernin tilikauden voitto oli 26,7 miljoonaa euroa (23,4 milj. e). Ekokem Oyj:n tilikauden voitto oli 18,9 miljoonaa euroa (18,8 miljoonaa euroa), voitto edellisiltä tilikausilta 73,4 miljoonaa euroa ja jakokelpoiset varat 102,4 miljoonaa euroa. Hallitus esittää, että kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkoa euroa eli 3,20 euroa kutakin A-osaketta kohti ja 3,20 euroa kutakin B-osaketta kohti. Osinko maksetaan Euroclear Finland Oy:n pitämässä osakasluettelossa täsmäytyspäivänä oleville osakkeille ja osingon maksupäivä on Kertyneistä voittovaroista siirretään euroa Ekokem Oyj:n ympäristöstipendirahastoon stipendien myöntämistä varten ja tilikauden voitto siirretään voittovaroihin. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia lukuun ottamatta NORD-yrityskauppaa. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä. Tulevaisuudennäkymät Haastavassa toimintaympäristössä asiakasyritysten tuottavuuden parantaminen on entistäkin tärkeämpää, jolloin kiinnostuksen Ekokemin tarjoamiin ympäristö- ja jätehuollon palvelukokonaisuuksiin ennakoidaan kasvavan. Ruotsin yksiköissä toteutetun tuottavuus- ja parannusohjelman ennakoidaan parantavan kannattavuutta. Ekokem hakee kasvua Pohjoismaissa lisäämällä jätteiden hyötykäyttöä ja kierrätystä sekä tarjoamalla asiakkaiden energia- ja materiaalitehokkuutta parantavia ratkaisuja. NORD-yritysosto tuo merkittäviä mahdollisuuksia kehittää Ekokem-konsernin liiketoimintaa Pohjoismaissa. Yrityskaupan myötä Ekokem-konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 250 miljoonaan euroon ja henkilöstömäärän noin 670:een. Ekokem-konserni jatkaa tilikaudella 2015 merkittävien investointihankkeiden, Ekojalostamon ja Salon jätevoimalan suunnittelua ja täytäntöönpanoa. 8 EKOKEM-konsernin tilinpäätös 2014

9 KONSERNIN TULOSLASKELMA (IFRS) 000 euroa Liitetieto Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot 10, Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot Rahoituskulut Rahoituskulut (netto) Voitto (tappio) ennen veroja Tuloverot Tilikauden voitto (tappio) Jakautuminen: Emoyrityksen omistajille Määräysvallattomille omistajille EKOKEM-konsernin tilinpäätös

10 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (IFRS) 000 euroa Liitetieto Tilikauden voitto Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos (euroa per osake) Laimentamaton ja laimennettu 7,52 6,62 Muut laajan tuloksen erät, verovaikutus huomioituna Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos Valuuttakurssien muuntoerot Tilikauden muut laajan tuloksen erät, verovaikutus huomioituna TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ Jakautuminen: Emoyrityksen omistajille Määräysvallattomille omistajille Liitetiedot sivuilla ovat olennainen osa tätä konsernitilinpäätöstä. 10 EKOKEM-konsernin tilinpäätös 2014

11 KONSERNIN TASE (IFRS) 000 euroa Liitetieto VARAT Pitkäaikaiset varat Liikearvo Aineettomat oikeudet Muut aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Myytävissä olevat rahoitusvarat Laskennalliset verosaamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset Muut saamiset Ennakkomaksut ja siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset Lyhytaikaiset varat yhteensä VARAT YHTEENSÄ EKOKEM-konsernin tilinpäätös

12 000 euroa Liitetieto OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Muut rahastot Stipendirahasto Muuntoerot Arvonmuutosrahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä Määräysvallattomille omistajille kuuluva osuus Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Lainat Muut velat Laskennalliset verovelat Varaukset Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat Lainat Ennakkomaksut Ostovelat Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat Muut lyhytaikaiset velat Siirtovelat Lyhytaikaiset velat yhteensä Velat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ EKOKEM-konsernin tilinpäätös 2014

13 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 000 euroa Liitetieto Osake pääoma Muut rahastot Stipendirahasto Muuntoerot Arvonmuutosrahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä Määräysvallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä Oma pääoma (FAS) IFRS-siirtymän vaikutus Oma pääoma (oikaistu) Laaja tulos Tilikauden tulos Muut laajan tuloksen erät (verovaikutuksella oikaistuna) Myytävissä olevat rahoitusvarat Muuntoero Laajan tuloksen erät yhteensä Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako Stipendien siirrot ja myönnöt (netto) Liiketoimet omistajien kanssa, yhteensä Oma pääoma Oma pääoma Laaja tulos Tilikauden tulos Muut laajan tuloksen erät (verovaikutuksella oikaistuna) Myytävissä olevat rahoitusvarat Muuntoero Laajan tuloksen erät yhteensä Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako Stipendien siirrot ja myönnöt (netto) Liiketoimet omistajien kanssa, yhteensä Oma pääoma EKOKEM-konsernin tilinpäätös

14 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 000 euroa Liiketoiminnan rahavirrat Liikevoitto Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Varausten muutos Liikevoitto ennen käyttöpääoman muutoksia Käyttöpääoman muutokset: Vaihto-omaisuuden muutos: lisäys (-) / vähennys (+) Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos: lisäys (-) / vähennys (+) Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos: lisäys (+) / vähennys (-) Käyttöpääoman muutokset Maksetut korot Saadut osingot Saadut korot Maksetut verot Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirrat Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit Myyntituotot myytävissä olevista rahoitusvaroista Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirrat Pitkäaikaisten korollisten lainojen nostot Pitkäaikaisten korollisten lainojen takaisinmaksut Rahoitusleasingvelkojen maksut Maksetut osingot Maksetut stipendit Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden lopussa Valuuttakurssien muutosten vaikutus: tuotot (+) / tappiot (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarojen muutos EKOKEM-konsernin tilinpäätös 2014

15 KONSERNIN tilinpäätöksen liitetiedot 1. Yhteenveto merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista 1.1. Laatimisperusta ja IFRS-standardien käyttöönotto 1.2. Yhdistelyperiaatteet 1.3. Yrityshankinnat 1.4. Tuloutusperiaatteet 1.5. Vuokrasopimukset 1.6. Ulkomaanrahan määräiset erät 1.7. Vieraan pääoman menot 1.8. Julkiset avustukset 1.9. Työsuhde-etuudet Tuloverot Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen (muu kuin liikearvo) Vaihto-omaisuus Varaukset Rahoitusinstrumentit Uudet ja uudistetut standardit Myöhemmin sovellettavat uudet ja uudistetut IFRS-standardit ja -tulkinnat Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät 2. IFRS-laatimisperiaatteiden käyttöönotto 3. Liikevaihto 4. Liiketoiminnan muut tuotot 5. Henkilöstökulut 6. Liiketoiminnan muut kulut 7. Rahoitustuotot ja -kulut 8. Tuloverot 9. Liikearvo 10. Aineettomat hyödykkeet 11. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 12. Vaihto-omaisuus 13. Myyntisaamiset ja muut saamiset 14. Rahat ja pankkisaamiset 15. Oma pääoma 16. Laskennalliset verosaamiset ja -velat 17. Varaukset 18. Rahoitusvelat 19. Lyhytaikaiset velat 20. Rahoitusinstrumentit - kirjanpitoarvo ja käypä arvo 21. Rahoitusriskien hallinta 22. Lähipiiritapahtumat 23. Tytäryhtiöt 24. Taseen ulkopuoliset varat ja velat sekä sitoumukset 25. Yrityshankinnat 26. Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat EKOKEM-konsernin tilinpäätös

16 Perustiedot Ekokem-konserni ( Konserni ) on suomalainen ympäristönhallintapalveluita tarjoava palveluntuottaja. Konsernin palvelut kattavat esimerkiksi pilaantuneen maa-aineksen käsittelyn, maankaatopaikkojen rakentamisen sekä useita erilaisia jätteenkäsittelyratkaisuja. Konsernin emoyhtiö on Ekokem Oyj ( Yritys ). Emoyhtiön kotipaikkana on Suomi (Y-tunnus: ) ja sen rekisteröity osoite on Kuulojankatu 1, Riihimäki. Konsernitilinpäätöksen kopio on saatavissa edellä mainitusta osoitteesta. 1. Yhteenveto merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista 1.1. Laatimisperusta ja IFRS-standardien käyttöönotto Konsernin tilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS ) mukaisesti. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä EU:n asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti EU:ssa sovellettaviksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisten, IFRS-säännöksiä täydentävien kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön vaatimusten mukaiset. Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankintamenoihin perustuen, mikäli alla olevissa laadintaperiaatteissa ei ole toisin todettu. Myytävissä olevat rahoitusvarat on arvostettu käypään arvoon. Konsernitilinpäätös on esitetty tuhansissa ja euroissa, joka on emoyhtiön toimintavaluutta. Yhtiön tilikausi päättyy 31. joulukuuta. Ekokem Oyj:n hallitus on kokouksessaan 30. maaliskuuta 2015 hyväksynyt tämän tilinpäätöksen julkistettavaksi. Yhtiökokous voi muuttaa tilinpäätöstä sen hyväksymisen jälkeen. IFRS:n mukainen tilinpäätös Konsernin 31. joulukuuta 2014 päättynyt tilikausi on ensimmäinen tilikausi, jolta on laadittu IFRS-standardien mukainen konsernitilinpäätös. Liitetiedon 2 mukaisia tiettyjä valinnaisia siirtymäsäännöksiä ja muita poikkeuksia lukuun ottamatta konserni on 1. tammikuuta 2013 alkaen johdonmukaisesti noudattanut kaikilla esitetyillä ajanjaksoilla voimassa olleita IFRS-standardeja ensimmäistä IFRS-tilinpäätöstä laatiessaan, kuin nämä asetukset olisivat olleet aina voimassa. Liitetiedossa 2 esitetään IFRS-tilinpäätöskäytäntöön siirtymisen vaikutukset konsernin taseeseen, laajaan tuloslaskelmaan ja kassavirtoihin Yhdistelyperiaatteet Konsernitilinpäätökseen sisällytetään emoyrityksen sekä tämän määräysvallassa olevien tytäryritysten tilinpäätökset. Konsernilla on määräysvalta yrityksessä, jos se olemalla osallisena siinä altistuu sen muuttuvalle tuotolle tai on oikeutettu sen muuttuvaan tuottoon ja se pystyy vaikuttamaan tähän tuottoon käyttämällä yritystä koskevaa valtaansa. Tytäryritykset yhdistellään konsernitilinpäätökseen siitä päivästä alkaen, jolloin määräysvalta siirtyy konsernille ja luovutetut tytäryritykset siihen saakka, jolloin määräysvalta lakkaa. Tytäryritysten tilinpäätösten laadintaperiaatteet muutetaan tarvittaessa vastaamaan konsernin laadintaperiaatteita. Konsernin sisäiset liiketapahtumat, saldot, tuotot sekä kulut eliminoidaan konsernitilinpäätöstä laadittaessa Yrityshankinnat Liiketoimintojen yhdistämiset käsitellään hankintamenetelmällä. Liiketoimintojen yhdistämisessä luovutettu vastike arvostetaan käypään arvoon, joka määritetään hankintahetkellä konsernista siirtyneiden varojen, hankinnan kohteen aiemmille omistajille syntyneiden velkojen ja konsernin hankinnan kohteen määräysvallan vastineeksi liikkeelle laskemien oman pääoman ehtoisten osuuksien käypien arvojen summana. Hankintaan liittyvät menot kirjataan kuluksi syntyessään. Liikearvoksi kirjataan määrä, jolla luovutetun vastikkeen käypä arvo, määräysvallattomien omistajien osuus ja hankinnan kohteesta aiemmin omistetun osuuden käypä arvo yhteenlaskettuina ylittävät yksilöitävissä olevan nettovarallisuuden käyvän arvon hankintapäivänä. Jos uudelleenarvioinnin jälkeenkin luovutetun vastikkeen käyvän arvon, määräysvallattomien omistajien osuuden ja aiemmin omistetun osuuden käyvän arvon yhteismäärä on pienempi kuin tytäryrityksen hankitun nettovarallisuuden käypä arvo, erotus kirjataan tulosvaikutteisesti (edullinen kauppa). Vaiheittain toteutuvan hankinnan yhteydessä aiempi omistusosuus arvostetaan käypään arvoon ja tästä syntyvä voitto tai tappio kirjataan tulosvaikutteisesti. Aiemmin omistetusta osuudesta ennen hankintahetkeä muihin laajan tuloksen eriin kirjatut summat uudelleen luokitellaan tuloslaskelmaan, mikäli tämä käsittely tulisi sovellettavaksi osuuden luovuttamisen yhteydessä. Jos liiketoimintojen yhdistämisen alustava käsittely on kesken sen hankintatilikauden päättyessä, konserni raportoi alustavat summat käsittelyltään keskeneräisten erien osalta. Näitä alustavia summia oikaistaan arvostuskauden aikana tai uusia omaisuuseriä tai velkoja kirjataan perustuen hankintahetkellä vallinneista olosuhteista saatavaan uuteen tietoon silloin, jos tämä tieto olisi vaikuttanut hankintahetkellä kirjattavien erien määriin Tuloutusperiaatteet Liikevaihto Liikevaihtona esitetään myynnistä saadut vastikkeet tai saamiset käypään arvoon arvostettuina. Vastikkeet voivat olla rahamääräisiä tai muita varoja. Tuotot jätteenkäsittelypalveluista kirjataan sillä ajanjaksolla, jonka aikana käsittely on suoritettu ja suoritevelvoite täytetty. Vastaanotetut, mutta vielä käsittelemättömät jäte-erät kirjataan tuloennakoihin. Tuotot ympäristörakentamispalveluista kirjataan rakennustyön 16 EKOKEM-konsernin tilinpäätös 2014

17 valmistusasteen perusteella. Tuotot muista palveluista kirjataan valmistusasteen mukaisesti palvelua toteutettaessa. Tuotot tavaroiden myynnistä kirjataan omaisuuserien siirtyessä asiakkaalle eli kun tuotteet on toimitettu ja näihin liittyvät omistusoikeudet ovat siirtyneet. Osinko- ja korkotuotot Osinkotuotot investoinneista ja korkotuotot rahoitusvaroista kirjataan silloin, kun taloudellisen hyödyn saaminen on todennäköistä ja tuottojen määrä voidaan määrittää luotettavasti. Korkotuotot jaksotetaan ajan kulumisen perusteella ja lainapääoman suuruus huomioiden käyttäen efektiivisen koron menetelmää. Efektiivinen korko määritellään koroksi, jolla saadaan laskettua kyseisen rahoitusomaisuuden nettokirjanpitoarvo alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä perustuen laina-ajan tuleviin rahavirtoihin Vuokrasopimukset Vuokrasopimukset luokitellaan rahoitusleasingsopimuksiksi, kun sopimuksen ehdot siirtävät olennaisen osan omistamiselle ominaisista riskeistä ja eduista vuokralle ottajalle. Muut kuin rahoitusleasingsopimukset käsitellään muina vuokrasopimuksina. Konsernilla ei tällä hetkellä ole sellaisia vuokrajärjestelyitä, joissa se toimisi vuokralle antajana. Konserni vuokralle ottajana Rahoitusleasingsopimuksella vuokralle otetut hyödykkeet merkitään vuokrasopimuksen alkaessa taseeseen vuokrauskohteen käypään arvoon tai vähimmäisvuokrien nykyarvoon sen mukaan, kumpi niistä on pienempi. Konsernitaseessa esitetään vastaavan suuruinen rahoitusleasingvelka. Maksusuoritukset jaetaan velan vähennykseen ja rahoitusmenoon siten, että jäljellä olevalle velalle tulee kullakin kaudella samansuuruinen korkoprosentti. Rahoituskulut kirjataan välittömästi tulosvaikutteisesti, paitsi jos ne johtuvat välittömästi kyseisestä hyödykkeestä, jolloin ne aktivoidaan konsernin yleisen politiikan mukaisesti lainakuluina. Ehdolliset vuokrat kirjataan kuluiksi kausilla, joilla ne ovat syntyneet. Muiden vuokrasopimusten maksut kirjataan kuluksi tasasuuruisina erinä vuokra-ajan kuluessa, jollei jokin muu systemaattinen peruste kuvaa paremmin ajallista jakautumista, jossa vuokratun hyödykkeen taloudellinen hyöty kulutetaan. Muista vuokrasopimuksista syntyneet ehdolliset vuokrat kirjataan kuluiksi sillä tilikaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet Ulkomaanrahan määräiset erät Tilinpäätöstä laadittaessa kunkin konserniin kuuluvan yrityksen liiketoimet muissa valuutoissa kuin yhteisön toiminnallisessa valuutassa (vieraat valuutat) kirjataan tapahtumapäivän valuuttakurssien mukaisesti. Ulkomaan rahan määräiset monetaariset erät muutetaan kunkin raportointikauden lopussa kyseisen ajankohdan vallitsevien valuuttakurssien mukaan. Ulkomaan rahan määräiset ei-monetaariset erät, jotka on arvostettu käypiin arvoihin, on muutettu toimintavaluutan määräiseksi käyttäen käyvän arvon määrittämispäivän kursseja. Muutoin ei-monetaariset erät on arvostettu tapahtumapäivän kurssiin. Konsernitilinpäätöstä varten konsernin ulkomaan toimintojen varat ja velat muunnetaan euroiksi käyttäen jokaisen raportointikauden päättyessä vallitsevia valuuttakursseja. Valuuttamääräiset liiketapahtumat muunnetaan toiminnalliseksi valuutaksi käyttäen tapahtumapäivän mukaisia valuuttakursseja. Valuuttakurssierot jotka johtuvat kyseisten tapahtumien suorittamisesta ja rahamääräisten varojen ja velkojen muuntamisesta vuoden lopussa, kirjataan tulosvaikutteisesti sillä kaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet. Ulkomaisten yksikköjen hankinnasta syntyvä liikearvo ja kyseisten ulkomaisten yksikköjen varojen ja velkojen kirjanpitoarvoihin hankinnan yhteydessä tehtävät käypien arvojen oikaisut on käsitelty kyseisten ulkomaisten yksikköjen varoina ja velkoina sekä muunnettu raportointikauden päättyessä vallitsevilla valuuttakursseilla. Aiheutuvat kurssierot kirjataan muihin laajan tuloksen eriin Vieraan pääoman menot Vieraan pääoman menot, jotka välittömästi johtuvat ehdot täyttävän omaisuuserän hankkimisesta, rakentamisesta tai valmistamisesta ja joiden saattaminen valmiiksi sille aiottua käyttötarkoitusta tai myyntiä varten vaatii välttämättä huomattavan pitkän ajan, muodostavat osan kyseisen omaisuuserän hankintamenosta, kunnes omaisuuserät ovat valmiita niille aiottuun käyttötarkoitukseen tai myytäväksi. Kaikki muut vieraan pääoman menot kirjataan tulosvaikutteisesti sillä kaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet Julkiset avustukset Julkisia avustuksia ei kirjata ennenkuin on kohtuullisen varmaa, että konserni täyttää avustuksiin tarvittavat ehdot ja että avustukset tullaan saamaan. Julkiset avustukset kirjataan tulosvaikutteisesti niillä kausilla, joilla konserni kirjaa kuluiksi menot, joita kattamaan avustukset on tarkoitettu. Julkiset avustukset, jotka liittyvät sisäisesti kehitettäviin aineettomiin hyödykkeisiin, kirjataan kyseisten omaisuuserien kirjanpitoarvon vähennyksiksi konsernin taseessa Työsuhde-etuudet Lyhytaikaisten työsuhde-etuuksien kustannukset, (jotka maksetaan 12 kuukauden kuluessa palvelun suorittamisesta, kuten palkallinen loma, sairausloma, bonukset, ja ei-rahamääräiset edut kuten terveydenhoito), kirjataan kaudella, jona palvelu suoritettiin eikä näitä kustannuksia muuteta nykyarvoon (diskontata). Arvioidut kustannukset työntekijän kannustimista ja bonuksista kirjataan kuluksi, kun on syntynyt oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite suorittaa kyseiset maksut työntekijän suoriutumisen perusteella. Maksupohjaiseen eläkejärjestelmään tehdyt maksut kirjataan kuluiksi, kun työntekijät ovat suorittaneet palvelun, joka oikeuttaa EKOKEM-konsernin tilinpäätös

18 maksusuoritukseen. Maksut yksityisiin (tai valtion) etuuspohjaisiin eläkejärjestelmiin käsitellään maksupohjaisina järjestelminä, joissa yhtiön velvoite on vastaava kuin maksupohjaisissa etuuspohjaisissa eläkejärjestelmissä. Työsuhteen päättämiseen liittyvät etuudet kirjataan aikaisempana seuraavista ajankohdista: kun konsernilla ei ole mahdollisuutta peräytyä etuuksia koskevasta tarjouksestaan, tai kun se kirjaa menon uudelleenjärjestelystä, johon kuuluu työsuhteen päättämiseen liittyviä etuuksia Tuloverot Tuloverot kertovat yhteenlasketun summan tilikauden veroista ja laskennallisista veroista. Tuloverot ja laskennalliset verot kirjataan tulosvaikutteisesti, paitsi jos ne liittyvät muihin laajan tuloksen eriin tai suoraan omaan pääomaan, jolloin tuloverot ja laskennalliset verot kirjataan myös muihin laajan tuloksen eriin tai suoraan omaan pääomaan. Tilikauden verot Tilikauden verot perustuvat kauden verotettavaan tuloon. Verotettava tulo eroaa tuloslaskelmassa esitettävästä tulos ennen veroja -erästä johtuen väliaikaisista sekä lopullisista eroista kirjanpidon ja verotuksen välillä. Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva verovelka lasketaan verotettavasta tulosta raportointikauden lopussa käyttäen verokantoja, jotka on säädetty tai käytännössä hyväksytty tilikauden loppuun mennessä. Laskennalliset verot Laskennalliset verot kirjataan tilinpäätöksen varojen ja velkojen kirjanpitoarvojen ja vastaavien veronalaisen tuloksen laskennassa käytettävien veropohjien eroista. Laskennalliset verovelat kirjataan yleensä kaikista väliaikaisista veronalaisista eroista. Laskennalliset verosaamiset kirjataan yleensä kaikista vähennyskelpoisista väli aikaisista eroista siihen määrään asti kuin on todennäköistä, että tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan nämä väli aikaiset erot voidaan hyödyntää. Laskennallisia verosaamisia ja -velkoja ei kirjata, jos väliaikainen ero syntyy liikearvon tai alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä muiden (kuin liiketoimintojen yhdistämisen yhteydessä) siirtyvien varojen ja velkojen kaupassa, jolla ei ole vaikutusta verotettavaan tulokseen eikä kirjanpidon tulokseen. Laskennallisten verosaamisten kirjanpitoarvo tarkistetaan jokaisen raportointikauden päättyessä ja sitä pienennetään siinä määrin, kuin ei ole enää todennäköistä, että verotettavaa tuloa saadaan riittävästi, jotta kaikki tai osa laskennallisista verosaamisista saadaan hyödynnettyä. Laskennalliset verosaamiset ja -velat arvostetaan käyttäen niitä verokantoja, joiden odotetaan olevan voimassa sillä kaudella, jonka aikana velka suoritetaan tai omaisuuserä saadaan realisoitua, perustuen raportointikauden päättymispäivään mennessä säädettyihin verokantoihin tai verokantoihin, jotka on siihen mennessä käytännössä hyväksytty Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet on arvostettu hankintamenoon vähennettynä kertyneillä poistoilla ja arvonalentumistappioilla. Poistojen tekeminen aloitetaan, kun omaisuuserä on valmis käytettäväksi ja poistojen kirjaaminen lopetetaan, kun omaisuuserä kirjataan pois taseesta. Aineeton hyödyke merkitään taseen varoihin, kun on todennäköistä, että odotettavissa oleva taloudellinen hyöty koituu yhteisön hyväksi ja hyödykkeen hankintameno on määritettävissä luotettavasti. Aineettomat hyödykkeet, joilla on rajallinen taloudellinen vaikutusaika, merkitään taseeseen hankintamenoon vähennettynä kertyneillä poistoilla ja arvonalentumisilla. Poistot aineellisista ja aineettomista käyttöomaisuushyödykkeistä kirjataan tasapoistoina hyödykkeen arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Poikkeuksena tähän periaatteeseen aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sisältyvien maankaatopaikkojen poistot kirjataan täytön mukaisen valmistusasteen perusteella. Taloudelliset vaikutusajat sekä poistomenetelmät tarkistetaan jokaisen tilikauden päättymispäivänä. Aineettomat hyödykkeet, joita on erikseen hankittu ja joilla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika, kirjataan alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä kertyneillä arvonalentumisilla. Konsernilla ei ole tällä hetkellä tällaista omaisuutta (liikearvoa lukuun ottamatta). Tavallisimmat poistoajat hyödykeryhmittäin: Hyödykeryhmä Poistoaika Aineettomat hyödykkeet 5 10 vuotta Rakennukset ja rakennelmat 7 30 vuotta Koneet ja kalusto 5 25 vuotta Muut aineelliset hyödykkeet 5 20 vuotta Aineeton hyödyke kirjataan pois taseesta myymisen yhteydessä tai kun sen käytöstä tai myymisestä ei odoteta enää taloudellisia hyötyjä. Aineettoman hyödykkeen taseesta pois kirjaamisesta syntyneet voitot tai tappiot, joka määritellään hyödykkeen nettotuottojen ja kirjanpitoarvon erona, kirjataan tulosvaikutteisesti silloin, kun hyödyke kirjataan pois taseesta. Liikearvo Liiketoiminnan hankinnan yhteydessä syntynyt liikearvo kirjataan hankinta-ajankohdan hankintahintaan vähennettynä arvonalentumisilla, jos sellaisia on. Arvonalentumistestausta varten liikearvo kohdistetaan konsernin rahavirtaa tuottaville yksiköille, joiden odotetaan hyötyvän liiketoimintojen yhdistämisestä. Rahavirtaa tuottava yksikkö, jolle on kohdistettu liikearvoa, testataan arvonalentumisen varalta vuosittain tai useammin, jos on viitteitä siitä, että yksikön arvo saattaa olla alentunut. Jos rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä on pienempi kuin sen kirjanpitoarvo, arvonalentumistappio kohdistetaan ensin vähentämään yksikköön kohdistettua liikearvoa ja sitten yksikön muihin omaisuuseriin tasasuhteisesti yksikköön kuuluvien yksittäisten omaisuuserien kirjanpitoarvojen perusteella. Liikearvon arvonalentuminen kirjataan suoraan tulosvaikutteisesti, eikä sitä peruta myöhempinä kausina. 18 EKOKEM-konsernin tilinpäätös 2014

19 Tutkimus- ja kehittämismenot Tutkimusmenot kirjataan kuluksi sillä tilikaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet. Sisäisen kehittämistoiminnan tuloksena syntyneet aineettomat hyödykkeet kirjataan taseeseen, jos tuotteen valmiiksi saattaminen on teknisesti toteutettavissa, konsernilla on sekä aikomus että resurssit saattaa kehitystyö loppuun ja käyttää hyödykettä, hyödyke tulee tuottamaan todennäköistä vastaista taloudellista hyötyä ja kehittämisvaiheen menot ovat luotettavasti määritettävissä. Sisäisen kehittämistoiminnan tuloksena syntyvän aineettoman hyödykkeen alkuperäinen hankintameno koostuu kuluista siitä hetkestä lähtien, jolloin edellisessä kappaleessa listatut kirjaamisedellytykset täyttyvät. Jos sisäisesti kehitettyä aineetonta hyödykettä ei voida kirjata taseeseen, kehittämiskulut kirjataan tulosvaikutteisesti sillä tilikaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen (muut kuin liikearvo) Jokaisen raportointikauden lopussa konserni arvioi sen aineellisen ja aineettoman omaisuuden kirjanpitoarvot selvittääkseen, onko olemassa mitään viitteitä siitä, että nämä varat ovat kärsineet arvonalentumisesta. Jos tällaisia viitteitä ilmenee, kerrytettävissä olevat omaisuuserät arvioidaan, jotta voidaan määrittää mahdollisen arvonalentumistappion laajuus. Jos ei ole mahdollista arvioida yksittäisen omaisuuserän kerrytettävissä olevaa rahamäärä, konserni arvioi sitä rahavirtaa tuottavaa yksikköä kokonaisuudessaan, johon omaisuuserä kuuluu. Aineettomat hyödykkeet, joilla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika, sekä keskeneräiset aineettomat hyödykkeet, testataan arvonalentumisen varalta vähintään kerran vuodessa ja aina kun on viitteitä siitä, että omaisuuserän arvo on saattanut alentua. Kerrytettävissä olevana rahamääränä käytetään joko hyödykkeen käypää arvoa vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla tai sitä korkeampaa käyttöarvoa. Käyttöarvoa arvioitaessa, tulevaisuudessa syntyvät ennustetut rahavirrat muutetaan nykyarvoon diskonttaamalla ne korkokannalla joka ei huomioi veroja ja kuvastaa markkinoiden näkemystä rahan aika-arvosta ja hyödykkeeseen liittyvistä erityisistä riskeistä, joita ei ole vielä oikaistu tulevissa rahavirroissa. Jos omaisuuserän (tai rahavirtaa tuottavan yksikön) kerrytettävissä olevan rahamäärän arvioidaan olevan pienempi kuin sen kirjanpitoarvo, omaisuuserän (tai rahavirtaa tuottavan yksikön) kirjanpitoarvoa alennetaan kerrytettävissä olevan rahamäärän suuruiseksi. Arvonalentumistappio kirjataan välittömästi tulosvaikutteisesti. Jos arvonalentumistappio myöhempinä tilikausina peruutetaan, omaisuuserän (tai rahavirtaa tuottavan yksikön) kirjanpitoarvoa nostetaan tarkistetun arvion mukaisesti kerrytettävissä olevan rahamäärän suuruiseksi, mutta niin, että lisääntynyt kirjanpitoarvo ei ylitä kirjanpitoarvoa, joka olisi määritetty ilman omaisuuserän (tai rahavirtaa tuottavan yksikön) arvonalentumistappion kirjaamista aikaisempina vuosina. Arvonalentumistappion peruutus kirjataan välittömästi tulosvaikutteisesti Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai nettorealisointiarvoon sen mukaan, kumpi niistä on alempi. Hankintameno määritetään FIFO-menetelmällä (first in, first out). Nettorealisointiarvo on tavanomaisessa liiketoiminnassa saatava arvioitu myyntihinta, josta on vähennetty arvioidut tuotteen valmiiksi saattamiseen tarvittavat menot ja arvioidut myynnin toteuttamiseksi välttämättömät menot Varaukset Varaukset kirjataan, kun konsernilla on oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite aikaisemman tapahtuman seurauksena ja on todennäköistä, että konserni joutuu suorittamaan kyseisen velvoitteen ja sen suuruus on arvioitavissa luotettavasti. Uudelleenjärjestelykuluista, tappiollisista sopimuksista ja oikeudellisista vaateista johtuvat varaukset kirjataan, kun konsernilla on siihen oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite aikaisempien tapahtumien perusteella ja on todennäköistä, että velvoitteen täyttäminen edellyttää resursseja, ja niiden määrä voidaan arvioida luotettavasti. Varauksia ei kirjata vastaisen liiketoiminnan tappioista. Kaatopaikkojen purkamiseen liittyvistä jälkihoito- ja jälkivalvontakustannuksista muodostetut varaukset on kirjattu perustuen konsernin tekemiin arvioihin välttämättömien purku- ja jälkihoitokustannuksien nykyarvoista Rahoitusinstrumentit Rahoitusvarat ja rahoitusvelat kirjataan, kun konserniyhtiöstä tulee rahoitusinstrumenttien sopimusehtojen osapuoli ja ne kirjataan alun perin käypään arvoon. Rahoitusvarojen tai velkojen hankintaan tai liikkeellelaskuun välittömästi liittyvät transaktiomenot lisätään tai vähennetään rahoitusvarojen tai -velkojen käyvästä arvosta alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä, kun kyseessä on erä jota ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin tai -velkoihin välittömästi liittyvät transaktiokulut kirjataan suoraan tuloslaskelmaan. Rahoitusinstrumenttien käypä arvo on määritetty käytettävissä olevien markkinatietojen tai muiden asianmukaisten arvonmääritysmenetelmien mukaisesti. Rahoitusvarat Rahoitusvarat luokitellaan seuraaviin ryhmiin: käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, eräpäivään asti pidettävät sijoitukset, myytävissä olevat rahoitusvarat ja lainat ja saamiset. Luokittelu riippuu rahoitusvarojen luonteesta ja käyttötarkoituksesta ja se määritetään alkuperäisen kirjaamisen ajankohtana. Konsernilla ei ole tällä hetkellä hallussa yhtään eräpäivään asti pidettäviä sijoituksia. Kaikki tavanmukaisesti ostetut ja myydyt rahoitusvarat kirjataan taseeseen ja pois taseesta kaupantekopäivän perusteella. Tavanmukaisella tavalla ostetut ja myydyt rahoitusvarat ovat rahoitusvaroja, jotka edellyttävät varojen toimittamista laissa tai markkinoilla yleisesti määritellyssä ajassa. Rahoitusvarat kirjataan pois taseesta, EKOKEM-konsernin tilinpäätös

20 kun oikeudet rahavirtoihin ovat erääntyneet tai siirretty ja konserni on siirtänyt merkittävän osan omistamiselle ominaisista riskeistä ja hyödyistä. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ovat sellaisia johdannaisia, joita ei ole määritelty suojautumisinstrumenteiksi ja eivät ole tehokkaita sellaisinaan. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat arvostetaan käypään arvoon ja niiden mahdolliset voitot tai tappiot, jotka syntyvät uudelleenarvostamisen yhteydessä, kirjataan tulosvaikutteisesti. Nettovoitto tai -tappio kirjataan tulosvaikutteisesti ja se sisältää rahoitusvaroihin liittyviä osinko- tai korkotuloja, jotka kirjataan rahoitustuotot tai rahoituskulut eriin tuloslaskelmassa. Käypä arvo määritetään liitteessä 21 kuvatulla tavalla. Myytävissä olevat rahoitusvarat ovat muita kuin johdannaisia, ja ne on joko määritelty myytävissä oleviksi rahoitusvaroiksi tai joita ei ole luokiteltu (a) lainat ja muut saamiset (b) eräpäivään asti pidettävät tai (c) käypään arvoon tulosvaikutteisesti -kategorioihin. Käypä arvo määritetään liitteessä 19 kuvatulla tavalla. Myytävissä olevien rahoitusvarojen kirjanpitoarvon muutokset, jotka liittyvät valuuttakurssien muutoksiin tai korkotuottojen muutoksiin, jotka lasketaan efektiivisen koron menetelmällä, tai osinkotuottojen muutoksiin myytävissä olevien rahoitusvarojen osakesijoituksissa, on kirjattu tulosvaikutteisesti. Muut kirjanpitoarvon muutokset myytävissä oleviin rahoitusvaroihin kirjataan muihin laajan tuloksen eriin ja ne kerryttävät investointien arvonkorotusrahastoa. Kun sijoitus myydään tai on päätetty sen arvonalentumisesta, kertynyt voitto tai tappio siirretään investointien arvonkorotusrahastosta ja luokitellaan uudelleen tulosvaikutteisesti rahoitustuottoihin tai -kuluihin. Lainat ja saamiset ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia varoja, joihin liittyy kiinteitä tai määritettävissä olevia maksuja ja joita ei noteerata aktiivisilla markkinoilla. Lainat ja muut saamiset sisältävät myyntisaamiset ja muut saamiset, pankkisaamiset ja käteisvarat. Ne arvostetaan alkuperäisen kirjaamisen jälkeen jaksotettuun hankintamenoon käyttäen efektiivisen koron menetelmää, vähennettynä kertyneillä arvonalentumisilla. Efektiivisen koron menetelmä on laskutapa, jossa velkainstrumentin hankintamenosta vähennetään arvonalentumiset ja korkotuotot kohdistetaan relevantille ajanjaksolle. Efektiivinen korko määritellään koroksi, jolla saadaan laskettua (diskontattua) kyseisen velkainstrumentin nettokirjanpitoarvo alkuperäisen kirjauksen yhteydessä perustuen laina-aikana saataviin rahavirtoihin. Rahat ja rahavarat koostuvat käteisestä rahasta ja talletuksista. Rahoitusvarojen arvon alentuminen Rahoitusvarojen, muiden kuin käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelkojen tai -varojen, arvonalentumisen viitteitä arvioidaan jokaisen raportointikauden päättyessä. Rahoitusvarojen arvon katsotaan alentuneen, kun on olemassa objektiivista näyttöä siitä, että yhden tai useamman alkuperäisen kirjaamisen jälkeisen tapahtuman vuoksi tulevaisuudessa odotettavissa olevat rahavirrat ovat laskeneet. Myytävissä oleviin rahoitusvaroihin sisältyvien osakesijoituksien merkittävä tai pitkäaikainen käyvän arvon lasku alle hankintahinnan pidetään arvonalentumisen objektiivisena näyttönä. Kun myytävissä olevien rahoitusvarojen arvon katsotaan alentuneen, aikaisemmin muihin laajan tuloksen eriin kirjatut kertyneet voitot tai tappiot kirjataan uudestaan tulosvaikutteisesti raportointikauden aikana. Myyntisaamisia arvioidaan mahdollisen arvonalentumisen osalta yksilöllisesti. Jaksotettuun hankintamenoon arvostettujen rahavarojen arvonalentumistappiosta kirjattu määrä on omaisuuserän kirjanpitoarvon ja sen nykyarvoksi muutettujen arvioitujen tulevien kassavirtojen erotus, joka on diskontattu rahoitusvaran alkuperäisen efektiivisen korkokannan mukaan. Rahoitusvarojen arvonalentumistappio vähennetään kirjanpitoarvosta suoraan koskien kaikkia rahoitusvaroja. Jaksotettuun hankintamenoon arvostettuja rahavaroja koskien, jos myöhemmällä kaudella arvonalentumistappion määrä pienenee ja vähennyksen voidaan objektiivisesti katsoa liittyvän arvonalentumisen kirjaamisen jälkeiseen tapahtumaan, aikaisemmin kirjattu arvonalentumistappio peruutetaan tulosvaikutteisesti siinä määrin, että sijoituksen kirjanpitoarvo ei arvonalentumisen peruuttamisen jälkeen ylitä sitä määrää kuinka paljon jaksotettu hankintameno olisi ollut, jos arvonalentumista ei olisi alun perin kirjattu. Myytävissä oleviin rahoitusvaroihin sisältyvien osakesijoituksien osalta aikaisemmin tulosvaikutteisesti kirjattuja arvonalentumistappioita ei peruuteta tulosvaikutteisesti. Mahdollinen kasvu käyvässä arvossa arvonalentumistappion kirjaamisen jälkeen kirjataan muihin laajan tuloksen eriin kerryttäen investointien arvonkorotusrahastoa. Rahoitusvelat Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut rahoitusvelat arvostetaan myöhemmin efektiivisen koron menetelmällä jaksotettuun hankintamenoon. Saadun määrän (vähennettynä transaktiomenoilla) ja takaisin maksettavan määrän välinen erotus merkitään tuloslaskelmaan efektiivisen koron menetelmällä laina-ajan kuluessa konsernin laskentaperiaatteen mukaisesti. Konserni kirjaa rahoitusvelat pois taseesta, kun sen velvoitteet ovat täytetty, puretaan tai raukeavat. Taseesta kirjatun rahoitusvelan ja maksetun tai maksettavan korvauksen välinen ero kirjataan tulosvaikutteisesti. Rahoitusvelat luokitellaan joko käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi rahoitusveloiksi tai muiksi rahoitusveloiksi. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvelkoihin kuuluvat sellaiset johdannaiset, joita ei ole määritelty tehokkaiksi suojausinstrumenteiksi. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat arvostetaan käypään arvoon ja niiden mahdolliset voitot tai tappiot, jotka syntyvät uudelleen arvostamisen yhteydessä, kirjataan tulosvaikutteisesti. Nettovoitto tai -tappio, joka kirjataan tulosvaikutteisesti, sisältäen rahoitusvelkoihin liittyvät maksetut korot, kirjataan rahoitustuotot ja kulut riville. Käypä arvo määritetään liitetiedossa 21 kuvatulla tavalla. Muut rahoitusvelat (sisältäen lainat, ostovelat ja muut velat) 20 EKOKEM-konsernin tilinpäätös 2014

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

SISÄLTÖ 46 TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET 47 TILINTARKASTUSKERTOMUS 48 HALLINNOINTI 52 HALLITUS 54 JOHTORYHMÄ

SISÄLTÖ 46 TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET 47 TILINTARKASTUSKERTOMUS 48 HALLINNOINTI 52 HALLITUS 54 JOHTORYHMÄ Ekokem-Konserni TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLTÖ 3 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 9 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) 9 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 10 Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 11 Konsernin tase (IFRS)

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA 12/2005 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT VUODEN 2005 AVAAVASTA TASEESTA JA VUODEN

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

Lehdistötiedote 8.3.2016 klo 9.00 EKOKEM OYJ: TILINPÄÄTÖKSEN ENNAKKOTIEDOT 1.1. 31.12.2015. Viimeinen vuosineljännes 2015:

Lehdistötiedote 8.3.2016 klo 9.00 EKOKEM OYJ: TILINPÄÄTÖKSEN ENNAKKOTIEDOT 1.1. 31.12.2015. Viimeinen vuosineljännes 2015: 1 Lehdistötiedote 8.3.2016 klo 9.00 EKOKEM OYJ: TILINPÄÄTÖKSEN ENNAKKOTIEDOT 1.1. 31.12.2015 Tiedotteessa esitetään yhteenveto Ekokem Oyj:n tilinpäätöstiedoista. Tiedot ovat tilintarkastamattomia. Täydellinen

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.11.2011 KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ JULKAISEE JAKAUTUMIS- JA LISTALLEOTTOESITTEEN Finanssivalvonta on tänään 14.11.2011 hyväksynyt Sievi Capital Oyj:n jakautumisja listalleottoesitteen

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet

PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet Seuraavat tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot ( pro forma -tiedot,

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6)

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6) NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.08.2012 Klo 9.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 35,41 miljoonaa euroa (38,67 miljoonaa

Lisätiedot

Oikaisut IFRS:n mukaisiin. Datacenter Solutions - laatimisperiaatteisiin. muut järjestelyt. tilintarkastamaton. muut tuotot - 0, ,3

Oikaisut IFRS:n mukaisiin. Datacenter Solutions - laatimisperiaatteisiin. muut järjestelyt. tilintarkastamaton. muut tuotot - 0, ,3 Alustava Pro Forma konsernin tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 EURm IFRS Descom Group Oy Kauppahinnan kohdistamiseen liittyvät oikaisut Solteq Oyj tilintar kastett u Datacenter Solutions - liiketoiminnan divestointi

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvät atk-ohjelmat on aktivoitu välittömään hankintamenoon ja niistä on tehty suunnitelman mukaiset poistot.

Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvät atk-ohjelmat on aktivoitu välittömään hankintamenoon ja niistä on tehty suunnitelman mukaiset poistot. Suomen Keskusta rp VÄLITILINTILINPÄÄTÖKSEN 1.1.-30.6.2010 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Välitinpäätös on tilintarkastamaton. Välitilinpäätöstietojen vertailukelpoisuus Välitilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtaa Tiivistelmä täydennetään seuraavasti:

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtaa Tiivistelmä täydennetään seuraavasti: ESITTEEN TÄYDENNYS 22.2.2017 Tätä täydennystä 16.12.2016 päivättyyn suomenkieliseen sulautumisesitteeseen ( Esite ) koskien Ahlstrom Oyj:n ( Ahlstrom ) sulautumista Munksjö Oyj:öön ( Munksjö ) ei saa lähettää

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen

Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTTEEN LIITE 19.11.2012 Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen Ahlstrom on allekirjoittanut 29.8.2012 Munksjö AB:n pääomistaja EQT:n

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtia Tiivistelmä ja Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti:

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtia Tiivistelmä ja Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti: ESITTEEN TÄYDENNYS 2.2.2017 Tätä täydennystä 16.12.2016 päivättyyn suomenkieliseen sulautumisesitteeseen ( Esite ) koskien Ahlstrom Oyj:n ( Ahlstrom ) sulautumista Munksjö Oyj:öön ( Munksjö ) ei saa lähettää

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Tilintarkastamaton FINNFOREST

Tilintarkastamaton FINNFOREST Lyhennetty TULOSLASKELMA (milj.euroa ) 1-3 /05 % 1-3 /04 % 1-12 /04 % Liikevaihto 467,6 100,0 469,9 100,0 1 922,6 100,0 Liiketoiminnan muut tuotot 1,6 4,0 14,2 Liiketoiminnan kulut 452,2 450,0 1842,7 Poistot

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot