TONTTILAITOKSEN PERUSTAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TONTTILAITOKSEN PERUSTAMINEN"

Transkriptio

1 TONTTILAITOKSEN PERUSTAMINEN Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2 2 Sisällysluettelo 1 PERUSTETTAVAN TONTTILAITOKSEN PERUSTIEDOT TONTTITUOTANNON NYKYTILA Tonttituotannon rahoitus Tonttien tuottaminen vaiheittain TULEVAISUUDEN HAASTEITA PERUSTELUT TONTTILAITOKSEN PERUSTAMISELLE TONTTILAITOKSEN TOIMINTAMALLI Yleistä Keskeisimmät uudistukset Tonttilaitoksen tärkeimmät tehtävät Tontintuotantoprosessi Maankäyttöryhmä Organisaatio Tonttilaitoksen sijoittuminen kunnan organisaatioon ja päätösvallan jakautuminen Tonttilaitoksen organisaatio Toiminnan kuvaus Hallinto Tonttitiimin tärkeimmät tehtävät Paikkatietotiimin tehtävät TONTTILAITOKSEN TALOUS Yleistä tietoa ja talousarvion sitovuustaso Tonttilaitoksen tulot ja menot...16 LIITTEET...18 LÄHTEET...24

3 3 1 PERUSTETTAVAN TONTTILAITOKSEN PERUSTIEDOT Yksikön nimi: Toimiala: Toiminta-ajatus: Toiminta-alue Asiakkaat: Sijoittuminen kuntaorganisaatioon Haukiputaan Tonttilaitos Tonttipalvelut eli maan jalostaminen raakamaasta luovutuskelpoiseksi rakennuspaikaksi, kartta- ja mittauspalvelut, kiinteistötieto- ja asiantuntijapalvelut Tonttilaitos tuottaa asiakkaille rakennuspaikkoja kustannustehokkaasti, huolehtii kunnan maapolitiikasta ja maaomaisuudesta pitkäjänteisellä tavalla, tuottaa kunnan hallittuun suunnitteluun ja rakentamiseen tarvittavat paikkatietopalvelut tehokkaasti ja taloudellisesti nykyaikaisia työvälineitä ja -tapoja hyödyntäen. Alkuvaiheessa Tonttilaitos on nettobudjetoitu yksikkö, mahdollisen liikelaitostamisen jälkeen yksikkö toimii itsenäisesti liikelaitosten johtokunnan ohjauksessa kunnanvaltuuston asettaman maaomaisuuden tuottotavoitteen saavuttamiseksi. Tonttilaitoksen pääasiallisena toiminta-alueena ovat yleis- ja asemakaava-alueet sekä niiden lievealueet. Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi sekä maanomistajan asemassa tonttilaitos toimii myös haja-asutusalueilla. Tonttilaitoksen asiakkaita ovat rakennuspaikkaa tarvitsevat rakentajat ja rakennusliikkeet, johtolaitokset, suunnittelijat, viranomaiset sekä muut paikkatieto- ja mittauspalveluja tarvitsevat sisäiset ja ulkoiset asiakkaat. Tonttilaitos on Haukiputaan kunnanhallituksen alaisen Hallintopalvelut-vastuualueen alainen nettobudjetoitu tulosalue. Mahdollisen liikelaitostamisen jälkeen Tonttilaitos on perustettavan liikelaitosten johtokunnan alainen kunnan liikelaitos.

4 4 2 TONTTITUOTANNON NYKYTILA Oulun seudun nopea kasvu 1990-luvun lopulta lähtien on tuonut uusia haasteita tonttituotantoon. Kysyntä on ollut moninkertaisesti tonttien tarjontaa suurempaa. Tämä on johtanut tonttien jatkuvaan hinnan nousuun, joka varsinkin viime vuosina on entisestään kiihtynyt. Luovutettujen omakotitonttien määrä on pudonnut vuosien 1998 ja kappaleesta kappaleeseen vuodessa. Kunnan tonttireservi on supistunut jatkuvasti. Vuoden 2006 luovutettavana olleiden kunnan tonttien määrä oli pienin vuosikymmeniin. Haapakankaan 3-alueen toteuttamisen myötä luovutettavissa olevien tonttien määrä kasvaa noin kolmeksi vuodeksi ollen noin tonttia vuodessa mutta kestävää tonttireserviä ei ennakoida kertyvän. 2.1 Tonttituotannon rahoitus Tontin tuottaminen on monivaiheinen prosessi, johon kuuluvat mm. maankäytön yleissuunnittelu, raakamaaalueiden hankinta, kaavoitus, kiinteistönmuodostus, kunnallistekniikan ja ympäristön rakentaminen ja tontin luovutus. Eri vaiheisiin tarkoitetut määrärahat on varattu talousarvion käyttötalous- ja investointiosaan eri organisaatioyksiköille. Maanhankintaan varatut määrärahat ovat kunnanhallituksen alaisuudessa. Tiestön rakentamiseen on osoitettu määräraha teknisen toimen talousarviossa. Vesihuollon on rahoittanut vesihuoltolaitos, nyt liikelaitoksena Haukiputaan Vesi, vesimaksutuloillaan vesihuoltolakiin perustuen. Tonttien luovutuksesta kertyvät tulot on myös ohjattu hajautetusti. Maanvuokratulot ovat sisältyneet maankäyttötoimen käyttötaloustuloihin. Maan myyntitulot puolestaan on ohjattu kunnanhallitukselle investointiosan kohtaan kiinteä omaisuus. Nykymuotoisen toimintamallin vuoksi tonttien tuottamiseen liittyviä talouden tunnuslukuja ja kokonaistaloudellista vastuuta ei ole juurikaan määritelty. Kunnan maaomaisuuden tuottavuus ja tonttien tuottamisen kustannukset eivät siten ole tiedossa eivätkä hallinnassa. 2.2 Tonttien tuottaminen vaiheittain Tontin tuottamisen prosessi alkaa jo maankäytön yleissuunnittelulla eli yleiskaavoituksella, jolla ohjataan myöhempää asemakaavoitusta. Tulevien kasvusuuntien maanhankinnat valmistellaan maankäyttötoimessa. Päätökset maakaupoista tekee kunnanhallitus määrärahojen puitteissa tai kunnanvaltuusto. Maa-alueiden hankkimisen jälkeen alue asemakaavoitetaan kaavoitusohjelman mukaisesti. Kaavoitusprosessista vastaa maankäyttötoimi kunnanhallituksen ohjauksessa. Asemakaavan voimaantultua tehdään kiinteistönmuodostus. Kaava-alueen rakennuspaikat lohkotaan itsenäisiksi tiloiksi ja rajat merkitään maastoon. Laajojen asemakaava-alueiden lohkomistoimituksen suorittaa kunnan maanmittausinsinööri maanmittaustoimiston määräyksestä. Kunnallistekniikan suunnittelu ja rakentaminen ovat tärkeä osa tontintuotantoprosessia. Kunnallistekninen yleissuunnittelu voidaan suorittaa yhtä aikaa kaavoituksen kanssa. Jos konsultointi on yhtäaikaista ja koordinoitua, säästetään resursseja ja vältytään ristiriidoilta. Konsultin ja kunnan ajankäyttöä säästyy tietovaihdon saumattomuudella. Kunnan tekniset palvelut ohjaavat kunnallistekniikan suunnittelua teknisen lautakunnan alaisuudessa. Tekninen lautakunta vahvistaa laaditut katusuunnitelmat nähtävilläolon jälkeen. Kunnallistekniikan ja vesihuollon sekä muun ympäristön rakentaminen ovat tonttituotannon viimeinen vaihe. Rakentaminen on suoritettu joko kunnan omana työnä tai rakennutettu ulkopuolisella urakoitsijalla. Rakentaminen tapahtuu vahvistettujen katusuunnitelmien mukaisesti kunnan ohjauksessa.

5 3 TULEVAISUUDEN HAASTEITA 5 Asukasluvun kasvu on Suomessa keskittynyt muutamalle kaupunkiseudulle. Oulun kaupunkiseutu on yksi Suomen nopeimmin kasvavista seuduista. Ympäryskunnissa tämä on merkinnyt tarvetta muuttaa ja lisätä maankäyttöä. (Arola 2001 s. 7) Kasvu vaatii myös tonttituotannon toiminnallista tehostamista. Tonttien kysynnän Oulun seudulla on ennakoitu jatkuvan voimakkaana ainakin kuluvan vuosikymmenen lopulle saakka, mikäli yleisessä taloudellisessa tilanteessa ei tapahdu merkittäviä muutoksia (Kukkonen 2005 s. 36). Jatkuvan kasvun, asuntotuotannon ja yritystoiminnan turvaamiseksi kuntien on tuotettava uusia tontteja jatkuvasti. Koska kunnalla on merkittävä rooli tontin luovuttajana, on tonttituotanto pyrittävä mitoittamaan kasvuennusteita vastaavasti. Tämä on myös kunnan hallitun kasvun edellytys. Kunnan olisi pystyttävä ohjaamaan pääosa asukasluvun kasvusta kaava-alueille yhdyskuntarakenteen hajautumisen välttämiseksi ja palvelutuotannon turvaamiseksi. Tonttituotantoa on tulevaisuudessa entisestään tehostettava. Nykyiset tontinluovutusmäärät ovat kysyntään verrattuna aivan liian pieniä. Kasvu ohjautuu suurelta osin kaava-alueiden ulkopuolelle täysin suunnittelemattomasti ja ennakoimattomasti. Tästä aiheutuu kunnalle tavallista kalliimpia palveluvelvoitteita ja lisäkustannuksia koko yhteiskunnalle, mutta pitkällä aikajänteellä myös haja-asutusalueen asukkaille. Kuntaliitto julkaisi vuonna 2001 tutkimuksen Tonttituotannon ongelmat kunnissa. Tutkimuksessa haastateltiin kuntien päättäjiä ja maankäytön asiantuntijoita tonttituotannon ongelmista. Keskeisimmiksi ongelmakohdiksi nousivat mm. ongelmat ja ristiriidat kaavoituksessa sekä kaavoituksen resurssien vähäisyys, kaavavalitukset, kunnan maaomaisuuden vähäisyys, yleiskaavoituksen riittämättömyys, kunnallistekniikan rahoituksen puute ja tonttituotantoprosessin koordinoinnin puute. (Arola 2001, s. 55) Maanhankintaan osoitettavat resurssit ovat kunnan tulevaisuuden kannalta erityisen tärkeitä. Maanhankinnalla mahdollistetaan uusien asuinalueiden joustava kaavoittaminen, kunnan oma tontintuotanto ja siten kunnan hallittu kasvu. Kunnallistekniikan rakentamisen resurssit ovat toinen kynnyskysymys luovutuskelpoisten tonttien tuottamiselle. Tulevaisuuden tontintuotantoa varten olisi nämä resurssit turvattava ja kasvuennusteiden noustessa olisi määrärahoja voitava lisätä. Taloudellisen tilanteen vuoksi määrärahoja ei voitane ratkaisevasti lisätä, joten tontintuotantoa on tehostettava muilla toiminnallisilla keinoilla tehokkuutta lisäämällä. Kuntatalouden kiristyminen luo tarvetta hintatietoisuuden lisäämiselle. Tonteille on pystyttävä kirjanpidollisesti kustannukset huomioon ottaen osoittamaan oikea hinta mahdollisten taloudellisten tappioiden välttämiseksi. Tonttien tuottamisen resurssit ovat nykyään hajallaan ja päätökset luovutusmenettelystä saattavat olla lyhyen tähtäimen intresseihin perustuvia ja osin myös sattumanvaraisia. Tämä ei anna oikeaa kuvaa tonttien tuottamisen hinnasta eikä maaomaisuuden tuottavuudesta. Maaomaisuuden jatkuva ja ennakoitavissa oleva tuotto on tärkeä tekijä kunnan taloudenpidolle. Kuntien kilpaillessa yrityksistä ja työpaikoista on tonttimarkkinoilla tarpeen vaatiessa pystyttävä reagoimaan nopeasti. Tämä vaatii tontintuotannolta mukautumiskykyä. On pystyttävä sopeutumaan kysynnän vaihteluun, asuntotuotannon uusiin konsepteihin ja kumppanuusmalleihin, yritystoiminnan muutoksiin ja mahdollisesti pystyttävä tekemään nopeita ratkaisuja.

6 6 4 PERUSTELUT TONTTILAITOKSEN PERUSTAMISELLE Tonttituotannon tulevaisuuden haasteista selviäminen edellyttää toiminnan uudelleen organisointia ja tehostamista. Tonttituotannon määrärahojen väheneminen johtaisi yhä pahenevaan tonttipulaan ja maan hinnan sekä asumiskustannuksien nousuun. Kunnan maaomaisuus on vuosikymmenien kuluessa hankittu mittava pääoma. Maaomaisuus sisältää raakamaata, kaavoitettuja alueita tontteineen ja yleisine alueineen sekä metsäpalstoja. Arvokkaimpia maaomaisuusosia ovat kaavoitetut tontit. Näitä luovuttamalla kertyy maaomaisuuden pääasiallinen tuotto. Kunta luovuttaa vuosittain omakotitontteja noin kappaletta, joista kertyy ennestään vuokrattujen tonttien vuokratulojen lisäksi uutta vuosittaista myynti- ja vuokratuloa. Helposti ajatellaan, että kertyvät myyntituotot ovat puhdasta voittoa. Tämä harhaluulo tulee usein esille mm. maanhankintaneuvotteluissa ja päätettäessä tonttien luovutusperiaatteista. Lopullinen maan mahdollinen luovutusvoitto tai -tappio ei ole tiedossa, koska tontin tuottamisen kustannukset on nykyään hajautettu useille tahoille ja hallintokunnille. Kunnan maaomaisuutta voidaan hallita liiketaloudellisin periaattein keskittämällä toimintoja ja kokoamalla maaomaisuuden hallintaan liittyvät rahavirrat samaan yksikköön. Kustannusten oikea kohdistaminen mahdollistaa maaomaisuuden hallinnan ja tonttituotannon nettotuloksen laskennan ja kustannusseurannan. Tällöin tuotetulle tontille voidaan määrittää oikea hinta. Keskittämällä rahavirrat tonttilaitokseen tonttituotannon tulot ja menot voidaan kohdistaa oikein. Lyhyesti sanottuna maaomaisuudesta kertyvillä tuotoilla rahoitetaan uusien tonttien tuotantoa, joka on tärkeä osa asuntotuotantoa ja samalla kunnan suunnitelmallista ja hallittua rakentamista. Kunnassa otettiin merkittävä askel tonttilaitoksen suuntaan, kun kunnanvaltuusto päätti sisäisen maanvuokran käyttöönotosta. Sisäisellä maanvuokralla kohdistetaan kiinteän omaisuuden kustannuksia loppukäyttäjille. Kunnan talouden kiristyessä ja tonttituotantoon osoitettujen määrärahojen vähentyessä tonttituotantoa on tehostettava. Tontintuotantoon liittyvän taloudellisen ja toiminnallisen vastuun keskittäminen yhteen yksikköön mahdollistaa tonttituotannon taloudellisen tarkastelun ja toiminnan tehostamisen. Taloudellinen toimintavapaus paranee, koska tonttituotannon taloudellisena mittarina olisi nettotulos. Nettotulokseen voidaan vaikuttaa monin keinoin, jotka olisivat tonttilaitoksen käytettävissä ja päätettävissä. Tonttilaitoksen perustaminen tuo tonttituotantoon ja varsinkin maanluovutukseen toimintavapautta. Päätösvallan siirtäminen johtosäännöllä ja delegoimalla tuo toimintaan joustavuutta ja asiakasystävällisyyttä. Tonttituotannosta vastaavien viranhaltijoiden neuvotteluasema paranee tonttilaitoksen sopimusvapauden myötä. Tällöin mahdollisuudet maaomaisuuden tuottavuuden kasvattamiseen paranevat ratkaisevasti. Tonttilaitokselle annettava toimintavapaus toisi maanluovutukseen myös asiakaslähtöisyyttä. Kysynnän vaihteluihin voidaan vastata nopeammin hintajoustoilla. Luovutusperiaatteissa on tonttilaitokselle annettava riittävästi päätösvaltaa tontinluovutukseen markkinatilanteen ja kysynnän vaihteluita varten tai hyvän yrityksen kuntaan sijoittumisen mahdollistamiseksi. Neuvotteluasema paranisi ja luovutuspäätösten tekeminen nopeutuisi erityistilanteissa päätösvallan ollessa tonttilaitoksella. Uusien asuntotuotantomallien toteuttaminen ja erityisesti keskusta-asumisen hankkeet edellyttävät kumppanuussopimuksia ja niitä edeltäviä luottamuksellisia neuvotteluja ja molemminpuolista sitoutumista. Sama pätisi myös maanhankintaan eli mahdollisuudet tarvittaessa nopeaankin maanhankintaan, yhteistoimintasopimuksiin ja määrärahojen joustavampaan käyttöön olisivat olemassa.

7 5 TONTTILAITOKSEN TOIMINTAMALLI Yleistä Perustettava tonttilaitos vastaa omistajan edustajana koko kunnan maaomaisuudesta ja sen tuottavuudesta. Kunnanvaltuusto päättää maanomistajan ominaisuudessa toiminnan tavoitteista ja tulosvaatimuksista. Tonttilaitoksen keskeisimpinä tehtävinä ovat maa- ja tonttipolitiikan käytännön hoito, maan hankinta ja luovuttaminen, kunnan asuntoalueiden katujen ja puistojen rakennuttamisen tilaajatehtävät, maaomaisuuden isännöinti, kunnan edun valvonta, viranomaistehtävät, paikkatieto- ja mittauspalvelut sekä asiantuntijatehtävät. Kunnan johdon roolina on päättää tonttilaitoksen perustamisesta, toiminnan pääperiaatteista ja tavoitteista. Tonttien luovuttamisen määrälliset tavoitteet asettaa kunnanvaltuusto. Tonttilaitoksen nettotulostavoite määritellään vuosittaisen talousarvion yhteydessä. Tonttilaitos perustetaan aluksi nettoyksikkönä. Ensimmäisessä vaiheessa tonttilaitos osoittaa laskennallisena yksikkönä tontin tuottamisen kustannukset eli tontin nettohinnan kunnalle. Tarvittaessa tehtäisiin kustannusten edellyttämät tarkistukset hintoihin ja luovutusperiaatteisiin. Tonttilaitoksen mahdollisesta liikelaitostamisesta päätettäisiin kertyneiden kokemusten pohjalta myöhemmin. Tonttilaitos perustetaan suoraan kunnanhallituksen alaisuuteen. Tonttilaitos on Hallintopalvelut-vastuualueen tulosalue, jonka toimintaa ohjaa erillinen maankäyttöryhmä, josta lisää jäljempänä. Fyysisesti tonttilaitospalvelut sijoittuvat nykyisiin huonetiloihin maankäytön yhteyteen. Tonttilaitos tekee läheistä yhteistyötä muiden tontin tuottamiseen liittyvien osapuolten kanssa, joita mm. kaavoitus, Haukiputaan Vesi ja Tekniset palvelut. Myös ulkopuolista asiantuntijayhteistyötä ja sidosryhmiä tarvitaan niin energiantuotannon kuin tietoliikennealankin toimijoiden kanssa. Tonttilaitoksen henkilöstökustannukset koostuisivat nykyisistä maa- ja mittaus-tulosyksikön palkkakustannuksista sivukuluineen. Tonttilaitokselle laaditaan henkilöstösuunnitelma, jonka mukaiset paikat täytetään sisäisin siirroin. Tonttilaitos ostaa toimintaansa liittyviä henkilöstö- ja kirjanpitopalveluita. Tonttilaitos maksaa palveluista sovittavan vuosittaisen hinnan. Toimitilat vuokrataan tilapalveluilta. Hallinnollisten palvelujen kustannuksista ja kustannusten osittelusta on tehtävä erilliset sopimukset. Myös tonttilaitoksen ylläpitämän pohjakartaston (n ha) käyttöoikeuksista ja niistä perittävistä maksuista sekä asiantuntija- ja muista palveluista on niitä tarvitsevien sisäisten asiakkaiden sovittava tonttilaitoksen kanssa. 5.2 Keskeisimmät uudistukset Tonttilaitoksen tärkeimmät tehtävät Tonttilaitoksen toimintavapauden edellyttämät perustamisen yhteydessä tehtävät toiminnalliset uudistukset kattaisivat ne toimenpiteet, jotka ovat välttämättömiä jatkuvan kestävän tontinluovutustason ylläpitämiseksi ja tulostavoitteiden saavuttamiseksi. Tonttilaitos on sekä tilaaja- että tuottajayksikkö. Tonttilaitoksen toiminnan tarkempi kuvaus on selostettu kohdassa 5.4. Yksikön toiminta käsittää useita palveluiden tuottamis- ja tilaamiskokonaisuuksia, joiden rahavirrat keskitetään tonttilaitokseen: Maanhankinta ja luovutus - maapolitiikan ohjelmointi - raakamaan hankinta

8 - asemakaavan mukaisten yleisten alueiden ja tarvittaessa myös muiden virkistyskäyttöön tarkoitettujen alueiden hankinta - tonttien varaaminen, vuokraus ja myynti - kiinteän omaisuuden tietojärjestelmien ylläpito - tonttipörssin ylläpito Yksikön toimintaan tarvittavien ulkopuolisten ja sisäisten palveluiden tilaaminen - hallinto ja talous - toimistopalvelut - maapolitiikan asiantuntijatehtävät - kiinteistönmuodostus - tonttien markkinointi - kaavoitus - metsänhakkuut ja -hoito - tonttien kunnostaminen ja perusparantaminen - kunnan tontteja varten tarvittavien katujen ja puistojen suunnittelu ja rakennuttaminen Asiantuntijapalveluiden myyminen - asiakirjapalvelut, kuten maankäyttösopimukset, kauppakirjat, lainhuudot ym. - tietopalvelut, kirjaamis- ja kiinteistötiedot - kunnan edun valvonta maanomistajana - karttojen ja piirustusten kopiointipalvelut - katualueiden haltuunottoon liittyvien korvausten määrittäminen Alueiden käyttöluvat ja korvaukset - satunnainen ja tilapäinen käyttö - luvat reittejä, johtoja, laitteita tms. varten - valvonta luvattoman käytön varalta Mittaus- ja kartoitustyöt - pohjakartaston ylläpito - merkintämittaukset, rakennusvalvontamittaukset - kaavojen geodeettinen tulkinta - kunnallisteknisen rakentamisen mittaukset tilaustyönä - ulkopuolisille suoritettavat tilaustyöt Uudistuksen toteuttaminen vaatii kunnan organisaation muuttamista. Ensi vaiheessa on valtuuston tehtävä päätös Tonttilaitoksen perustamisesta ja hyväksyttävä organisaatiomalli. Tarvittavat toimintasäännön muutokset ja lisäykset sekä päätösvallan delegoinnit esitetään luottamushenkilöiden päätettäviksi sen jälkeen kun päätös Tonttilaitoksen toimintamallista on tehty. Maaomaisuuden hallinnan liiketaloudellisen ajattelun keskeisimpiä periaatteita on kustannusten oikea kohdistaminen. Tontin tuottamisen kustannusten määrittämiseksi ja tonttien tuottamisen oikean hinnan selvittämiseksi kustannusten keskittäminen tonttilaitokseen on välttämätöntä. Tonttilaitoksen tulot ja menot liittyvät suoraan edellä mainittuihin todelliseen toimintaan. Tulot ja menot näyttävät toiminnan nettotuloksen. Ensimmäisen vuoden nettotavoite voidaan asettaa edellisvuosien töiden tulojen ja kustannusten perusteella. 8

9 5.2.2 Tontintuotantoprosessi 9 Tonttilaitoksen perustamisen myötä kunnan tontin tuottamisen käytäntöihin ja päätösvaltaan tulee muutoksia. Rahoitusta selkeytetään kokoamalla tontin tuottamiseen liittyviä kustannuksia Tonttilaitokseen. Tonttilaitos rahoittaa ja hoitaa raakamaan hankinnan. Kaava-alueita varten tehtävät maanhankinnat pyritään tekemään hyvissä ajoin ennen asemakaavoitusta. Varsinaisesta viranomaistyönä tehtävästä kaavaprosessista vastaa Maankäyttötoimi mutta Tonttilaitos vastaa tuottamiensa tonttien kaavoituskustannuksista. Yhtäaikaisesti asemakaavoituksen kanssa tehdään liikenneväylien, ympäristön ja vesihuollon yleissuunnitelmat. Tällä toimintatavalla voidaan säästää aikaa ja resursseja sekä välttyä yllätyksiltä ja ristiriidoilta toteutusvaiheessa. Kiinteistönmuodostus eli asemakaavan mukaisten rakennuspaikkojen muodostaminen itsenäisiksi kiinteistöiksi voidaan hoitaa kuten nykyisinkin eli heti asemakaavan hyväksynnän jälkeen. Lohkomiset tehdään nykyisellä toimintamallilla yhteistyössä Maanmittauslaitoksen kanssa. Asemakaavan hyväksymisen jälkeen tiedetään rakennuskortteleiden ja katualueiden lopulliset rajaukset. Kunnallistekniikan rakentamisesta voidaan tehdä yksityiskohtaiset suunnitelmat luottamustoimielinten hyväksyttäviksi. Suunnitelmien vahvistamisen jälkeen rakennetaan liikenneväylät, vesihuolto ja puistot. Tämän jälkeen tontit ovat valmiita luovutettavaksi rakentajille Maankäyttöryhmä Tonttien tuotantoa ja luovutusta koordinoimaan perustetaan viranhaltijoista koostuva maankäyttöryhmä. Ryhmässä ovat edustettuina kaavoituksen, valvonnan, Haukiputaan Veden, kunnallistekniikan asiantuntemuksen, Tonttilaitoksen ja kunnan johdon edustajat. Maankäyttöryhmällä ei ole päätösvaltaa Tonttilaitoksen suhteen vaan se on koordinoiva asiantuntijaelin, jossa tontin tuottamisen eri vaiheet synkronoidaan keskenään. Maankäyttöryhmän kokoonpanoa kuvataan kuvassa 1. Tonttien tuottamisessa maankäyttöryhmällä on tärkeä rooli. Maankäyttöryhmään kuuluvat tonttien tuottamisessa ja luovuttamisessa mukana olevat viranhaltijat, joten tilannetietoisuus viranhaltijoiden kesken paranee ja tuotantoprosessin vaiheiden hallinta selkiytyy. Alueiden suunnittelua varten perustettavien ohjausryhmien kokoonpano sovitaan maankäyttöryhmässä. Maankäyttöryhmään kuuluu kunnan johtoryhmän jäseniä, joten tonttien tuottamisessa ja luovuttamisessa huomioidaan palveluiden kysynnän ja palvelutuotannon tilanne myös muissa hallintokunnissa. Maankäyttöryhmän kokoonpanoa voidaan tarkentaa tarpeen mukaan ja ryhmä voi kutsua muidenkin hallintokuntien edustajia ja asiantuntijoita kokouksiinsa.

10 Kaavoitus, maapolitiikka Kaavoituspäällikkö KUNNANHALLITUS Kunnanjohtaja 10 MAANKÄYTTÖ- RYHMÄ TONTTILAITOS Maanmittausinsinööri Energia ja verkostot Tonttitiimi Paikkatietotiimi Tekninen johtaja Valvontatoimi ympäristösihteeri Haukiputaan Vesi Vesihuoltojohtaja TEKNINEN LAUTAKUNTA Kuva 1. Maankäyttöryhmä. 5.3 Organisaatio Tonttilaitoksen sijoittuminen kunnan organisaatioon ja päätösvallan jakautuminen Tonttilaitoksen perustamisen yhteydessä muutetaan kunnan organisaatiota ja tehdään tarpeelliset muutokset toimintasääntöön ja delegointipäätöksiin. Tonttilaitos sijoittuu kunnanhallituksen alaisuuteen, jolloin kunnanhallitus toimii yksikön toimielimenä. Mahdollisen liikelaitostamisen jälkeen toimielimenä toimii perustettava liikelaitosten johtokunta. Organisaatiomallin valmistelussa on otettu huomioon tilaaja-tuottajamallin käyttöönottoa valmistelleen työryhmän esitys kunnan organisaation muuttamisesta. Valmistelu on kuitenkin tapahtunut nykyisen organisaatiomallin perusteella. Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Perusturvalautakunta Sivistyslautakunta Kuva 2. Haukiputaan kunnan luottamushenkilöorganisaatio. Tekninen lautakunta Vesihuoltolaitoksen johtokunta Tonttilaitos sijoittuu kunnan yleishallintoon. Tonttilaitos on kunnanhallituksen alaisen Hallintopalvelutvastuualueen tulosalue.

11 11 Kunnanhallitus Vesihuoltolaitoksen johtokunta Hallintopalvelut Tietopalvelu Haukiputaan Vesi Maankäyttö Tonttilaitos Laskentapalvelu Ruokapalvelu Materiaalipalvelu Kuva 3. Hallintopalveluiden organisaatio ja Tonttilaitoksen sijoittuminen siihen. Tonttilaitoksen kaikki maaomaisuuden hallintaan liittyvät päätökset tekee kunnanhallitus ja sen alainen viranhaltija. Kunnanhallituksella on kuntalain mukainen otto-oikeus viranhaltijoiden päätöksiin. Viranhaltijoiden päätöksistä tehdään oikaisuvaatimus kunnanhallitukselle. Luottamushenkilöpäätöksenteko ja operatiivinen päätöksenteko jakautuvat seuraavasti: Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Viranhaltijat Tulostavoitteen määrittäminen Kunnan toimintojen yhteensovittaminen ja valvonta Tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävä operatiivinen toiminta Määrällisten tavoitteiden asettaminetiikan Merkittävät maakaupat, maapoli- Asemakaavan toteuttamiseen pakkokeinojen käyttäminen liittyvät maakaupat, vaihdot, kor- vaukset, yleisten alueiden lunastaminen, tonttien varaaminen ja luovuttaminen Maanluovutusperiaatteet Kaavatonttien hinnoittelun perusteet Tonttien luovuttamismenettely Maksupolitiikan yleiset perusteet Palveluiden hinnoittelu Kaavoitusmittaukset, maanmittaustoimitukset, pohjakarttojen hyväksyminen Toimintaan liittyvien palveluiden tilaaminen ja tuottaminen Tonttilaitoksen organisaatio Tonttilaitoksen henkilökunta koostuu suurimmasta osasta nykyisen maankäytön tulosalueen maa ja mittaustulosyksikön henkilöstöstä. Tonttilaitoksen oma henkilökunta on seuraava: - maanmittausinsinööri - kartoittaja - 4 mittamiestä - paikkatietokäsittelijä - kiinteistösihteeri.

12 Tonttilaitoksen toiminnot kootaan yhteen organisaatioyksikköön. Toiminta jaotellaan laitoksen sisällä tonttija paikkatietotiimiin (kuva 4). Kirjanpitoa ja kustannusseurantaa varten toiminta jaetaan tilikartalla toiminnan ja kirjanpidon kannalta sopiviin tulosyksiköihin. 12 TONTTILAITOS Tonttitiimi Paikkatietotiimi Kuva 4. Tonttilaitoksen sisäinen toimintamalli. 5.4 Toiminnan kuvaus Hallinto Tonttilaitoksen hallinto koostuu Tonttilaitoksen esimiehenä toimivasta maanmittausinsinööristä ja kiinteistösihteeristä. Hallinto vastaa toimintaan liittyvistä juoksevista asioista sekä päivittäiseen toimintaan liittyvien palveluiden tilaamisesta. Näitä ovat kirjanpito, henkilöstöhallinto, tietopalveluyhteydet jne. Tonttilaitoksen toiminta jaetaan sisäisesti kahteen tiimiin, jotka ovat tonttitiimi ja paikkatietotiimi. Tonttilaitoksen esimiehenä toimii maanmittausinsinööri. Toiminnan keskeytymättömyyden vuoksi esimiehelle on määrättävä sijaisia. Paikkatietopalveluiden osalta sijaisena toimii kartoittaja ja tonttipalveluiden osalta kiinteistösihteeri Tonttitiimin tärkeimmät tehtävät Maanhankinta Maapolitiikka on osa kunnan maankäyttöpolitiikkaa. Maankäyttöpolitiikasta vastaa kaavoitustoimi mutta sitä tarkentavasta maapolitiikan osuudesta Tonttilaitos. Tonttilaitos vastaa kunnan maanhankinnasta. Maanhankintaan kuuluu tavanomaisen raakamaan sekä yleisten alueiden ja virkistysalueiden hankinta. Yksikkö vastaa kunnan käytännön maapolitiikan hoitamisesta. Maanhankintaan liittyvät tehtävät hoidetaan läheisessä yhteistyössä maankäyttötoimen kanssa, jolta Tonttilaitos tilaa ainakin aluksi maapolitiikan asiantuntijapalveluita. Yhteistyössä maankäyttötoimen kanssa valmistellaan myös maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten maapolitiikan pakkokeinojen käyttö tarvittaessa. Merkittävämmistä maakaupoista ja maapolitiikan pakkokeinojen käyttämisestä päättää edelleen kunnanhallitus tai -valtuusto. Sen sijaan kaavojen toteuttamiseen liittyvistä maakaupoista, tilusvaihdoista, korvauksista ja lunastus- ym. maanmittaustoimituksen hakemisesta tehtävät päätökset tehdään viranhaltijapäätöksentekona. Kunnassa on harjoitettu pitkäjänteistä maapolitiikkaa, jonka tuloksena on muodostunut vakiintunut hintataso. Tätä hintatasoa ovat lisäksi tukeneet muutamissa lunastuksissa määrätyt hinnat. Kaavojen toteuttamiseen liittyvissä maakaupoissa, ja vaihdoissa sekä korvausasioissa viranhaltijoilla on siis noudatettavanaan kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksymät ja vuosia sovelletut periaatteet, keinot ja hintatasot. Kaavojen toteuttaminen on valtuuston tahdon mukaista, joten päätöksenteon nopeuttamiseksi ja joustavuuden lisäämiseksi edellä mainitun tonttitoimivallan siirtäminen viranhaltijoille on perusteltua.

13 Kaavoitus 13 Tonttilaitos hoitaa käytännössä tonttien tuottamisen raakamaan hankkimisesta lähtien lukuun ottamatta kunnallistekniikan suunnittelua ja rakentamista. Yksikkö rahoittaa uusien asuinalueiden asemakaavoituksen. Käytännössä asemakaavoituksesta vastaa maankäyttötoimi. Samassa yhteydessä kaavan laatimisen kanssa voidaan suorittaa kunnallistekninen yleissuunnittelu. Yhteistyö kaavoittajan, kaava- ja suunnittelukonsultin, Tonttilaitoksen, Teknisten palveluiden ja Haukiputaan Veden kesken on välttämätöntä. Eri tahojen palautetta kaava- ja suunnitelmaluonnoksista saadaan maankäyttöryhmän kokouksissa. Kunnallisteknisen suunnittelun ohjaamiseksi on järjestettävä myös erillisiä hankekohtaisia kokouksia tarpeen mukaan. Kaavojen, vesihuollon ja katujen sekä muun ympäristön suunnittelun konsultointi tulisi hoitaa yhtäaikaisesti tai kokonaishankkeina yhteisin tarjouspyynnöin Katujen ja puistojen rakennuttaminen sekä kadunpitoon liittyvät vastuut Kaavan voimaan tulon jälkeen Tonttilaitos tilaa katujen ja puistojen suunnittelun sekä rakennuttamisen. Yleissuunnittelua käsiteltiin jo edellä. Tonttilaitoksen toiminta keskittyy kunnan tonttien tuottamiseen, joten sen rahoitusvastuuta on rajattava. Tonttilaitoksen rahoitusvastuu koskee kunnan omistamia tontteja varten rakennettavien sisäisten liikenneväylien ja puistojen suunnittelua ja rakentamista. Eri kohteiden suunnittelun ja rakentamisen rahoitusvastuu ilmenee alla olevasta taulukosta. Tonttilaitos - uusien kaava-alueiden asuntokadut - uusien kaava-alueiden kokoojakadut ja alueen sisäiset kevyen liikenteen väylät - kaavamuutosalueiden kadut - yksikön rakennuttamien katujen korjausrakentaminen Tekniset palvelut - pääkadut - muita kuin kunnan omistamia tontteja varten tarvittavat kadut vanhoilla kaava-alueilla - muiden alueiden puistot - erilliset kevyen liikenteen pääväylät - vanhan katuverkoston korjausrakentaminen Maankäyttö- ja rakennuslain 84 :n mukaan kadunpito käsittää kadun suunnittelemisen, rakentamisen ja sen kunnossa- ja puhtaanapidon sekä muut toimenpiteet, jotka ovat tarpeen katualueen ja sen yläpuolisten ja alapuolisten johtojen, laitteiden ja rakenteiden yhteen sovittamiseksi. Kadunpito kuuluu nykyään kokonaan teknisen lautakunnan alaisuuteen. Koska Tonttilaitoksen tehtäviin kuuluu katujen suunnitteluun ja rakennuttamiseen liittyviä tilaajatehtäviä, tulee laitos osalliseksi MRL:n määrittämästä kadunpidosta. Tonttilaitos tilaa vastuullaan olevien kohteiden suunnittelun ja rakennuttamisen ensisijaisesti Teknisiltä palveluilta kuvan 5 mukaisesti. Rakennuttamisessa sovelletaan tilaaja-tuottajamallia kunnassa hyväksytyn tilaajatuottajamallin toimenpideohjelman mukaisesti. Tonttilaitoksen ja teknisten palveluiden välillä sovelletaan kunnan sisäistä sopimusohjausta. Toimintamallin avulla kunnassa ennestään olevaa rakennuttajaosaamista voidaan hyödyntää mahdollisimman paljon. Toimintamalli mahdollistaa suunnittelu- ja rakentamiskustannusten kohdistamisen Tonttilaitokseen todennäköisesti ilman lisähenkilöstön tarvetta. Tilaaja Tuottaja rakentaminen Tarjouttaa, tilaa Tonttilaitos Palvelusopimus Kilpailuttaa, urakoi, hankkii, valvoo Tekniset palvelut Tuottaa katuverkoston ja puistot Kuva 5. Katujen ja puistojen rakennuttamisen toimintamalli. urakkasopimus Oma toiminta Palveluntuottajia Yksityiset yritykset

14 Tonttilaitos ja Tekniset palvelut tekevät palvelusopimuksen, jonka mukaisesti Tekniset palvelut vastaa kohteiden rakentamisesta tai kilpailuttamisesta, hankintapäätöksistä, varsinaisista urakkasopimuksista, rakentamisen laadunvalvonnasta ja kohteiden vastaanottamisesta urakoitsijoilta. Tonttilaitos valvoo omalta osaltaan yksiköiden välisen palvelusopimuksen toteutumista. Tonttilaitos voi käyttää myös ulkoisia palveluita, jos kunnan oman palvelutuotannon resurssit eivät aina riitä palveluiden tuottamiseen kiireellisissä hankkeissa. Kadunpidosta viime kädessä vastuussa olevana viranomaisena jatkaa Tekninen lautakunta. Lautakunta hyväksyy katusuunnitelmat. Kadunpitoviranomaisen on voitava luottaa siihen, että kadut rakennetaan laadukkaasti ja hyvää rakennustapaa noudattaen. Kuvan 5 mukaisen toimintamallin avulla myös kadunpitoviranomainen voi varmistua asiasta, koska tuottajana toimii sama yksikkö, jonka vastuulla on katujen ylläpito niiden rakentamisen jälkeen. Kuvassa 6 on esitetty tontin tuottamiseen liittyviä vaiheita ja ylläpitovastuun siirtyminen Teknisille palveluille katujen ja puistojen rakentamisen jälkeen. Kuvassa on myös lueteltu tonttien tuottamiseen liittyviä sidosryhmiä. Teknisten palveluiden katuja koskeva kunnossa- ja puhtaanapitovastuu alkaa, kun kadut ja puistot ovat valmistuneet. Vesihuollon suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa Haukiputaan Vesi. 14 Tonttilaitoksen rahoittamat tehtävät: Raakamaan hankinta Kaavoittaja, muut viranomaiset Kaavoitus Kunnallistekniikan suunnittelu Tekniset palvelut Tekniset palvelut Kunnallistekniikan rakennuttaminen Kiinteistönmuodostus Maanmittauslaitos Tonttien luovutus Asiakkaat Tekniset palvelut: Katujen luovuttaminen yleiselle liikenteelle Ylläpito Kuva 6. Kaava-alueiden suunnittelu- ja toteutusprosessi. Päätökset rakennusinvestoinneista tehdään toimintasäännön mukaisesti. Katujen ja puistojen rakentamisen jälkeen vastuu niistä siirtyy niitä ylläpitävälle hallintokunnalle eli Teknisille palveluille, joka luovuttaa ne yleiseen käyttöön Tonttien varaaminen ja luovuttaminen Tonttilaitos vastaa tonttien varaamisesta ja luovuttamisesta. Yksikkö vastaa tonttien markkinoinnista ja järjestää vuosittaiset hakukierrokset. Tonttien luovuttamisessa noudatetaan valtuuston asettamia määrällisiä tavoitteita. Yksikkö vastaa myös vuokrien perimisestä sekä siihen tarkoitetusta tietojärjestelmästä. Tonttilaitos vastaa tonttien luovuttamiseen liittyvistä käytännön toimista. Näitä ovat mm. neuvottelut tontteja tarvitsevien rakentajien, rakennusliikkeiden ja yritysten kanssa, varaus- ja luovutuspäätösten sekä kauppakir-

15 jojen ja vuokrasopimusten tekeminen Kunnan edun valvonta ja asiantuntijatehtävät Tonttilaitos toimii maanomistajan roolissa kunnan edustajana ja edunvalvojana. Yksikkö antaa luvat johtojen ym. laitteiden ja reittien sijoittamiseen kunnan maalle sekä luvat kunnan maan tilapäiseen käyttöön. Yksikkö edustaa kuntaa maanmittaustoimituksissa, tekee päätökset etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä sekä valvoo kunnan maita luvattoman käytön varalta. Tonttilaitos pitää yllä kunnan maanomistustilannekarttaa sekä kunnan kiinteän omaisuuden tietojärjestelmää. Yksikkö toimii maa-asioiden asiantuntijatehtävissä ja konsultoi niissä sekä ulkoisia asiakkaita että kunnan yksiköitä Metsätilojen hoito ja puun myynti Tonttilaitos vastaa kunnan metsäalueiden hoitamisesta ja puun myynnistä. Yksikkö siistii uusien asuinalueiden tonttialueet ja puistometsät. Yksikkö tilaa metsänhoito- ja myyntipalvelut normaalein tilaaja-tuottajamallin periaatteiden mukaisesti. Tonttilaitos rahoittaa metsätilojen hoidon ja kaava-alueiden ennakkoharvennukset. Suuremmista hakkuista, joista kertyy ainespuuta myytäväksi, vastaa Tonttilaitos. Puun myymisestä kertyvät tulot sisällytetään tonttilaitoksen talousarvioon. Tavanomaisesta kunnan yleisilmeen parantamiseen liittyvästä harvennuksista ja puistojen sekä taajamametsien siistimisistä vastaa nykykäytännön mukaisesti Tekniset palvelut Paikkatietotiimin tehtävät Paikkatietotiimi koostuu nykyisten kartta- ja mittauspalveluiden henkilöstöstä: maanmittausinsinööri, kartoittaja, 4 mittamiestä ja paikkatietokäsittelijä. Paikkatietotiimi tuottaa kunnan paikkatietopalvelut. Paikkatietopalvelut sisältää nykyiset kartta- ja mittauspalvelut. Tonttilaitos huolehtii maastomittauksista mukaan lukien rakennusvalvontaan liittyvät merkintämittaukset. Yksikkö suorittaa tilaustöitä asiakkaille, joita ovat rakentajat, rakennusliikkeet, suunnittelijat, johtolaitokset, kunnan viranomaiset, valtion viranomaiset jne. Tilaustöistä peritään palveluhinnaston mukaiset maksut. Tonttilaitos vastaa kunnan paikkatietovarantojen ylläpidosta ja kehittämisestä. Näitä ovat asemakaavan pohjakartasto ja useat kuntarekisterit. Tonttilaitos tilaa tarvitsemansa konsulttipalvelut. Näitä ovat mm. uudiskartoituksiin liittyvät ilmakuvaukset. Yksikkö vastaa karttojen luovuttamiseen liittyvistä käyttöoikeussopimuksista.

16 16 6 TONTTILAITOKSEN TALOUS 6.1 Yleistä tietoa ja talousarvion sitovuustaso Tonttilaitos on itsenäinen nettobudjetoitu yksikkö, jonka toiminnan tuloksellisuutta mitataan nettotulostavoitteen ja tontinluovutuksen määrällisten tavoitteiden toteutumisella. Toimintaa varten laaditaan vuosittainen talousarvio kunnan talousarvion yhteydessä. Kirjanpito hoidetaan kunnan kirjanpidon yhteydessä ja taloudellinen tulos on osa kunnan tilinpäätöstä. Tonttilaitoksen talousarvion sitovuustaso valtuustoon nähden on koko Tonttilaitoksen sisäisten ja ulkoisten tulojen ja menojen netto. Sitovuustaso on syytä määrittää edellä mainitulla tavalla Tonttilaitoksen toimintaedellytysten luomiseksi ja riittävän toimintavapauden antamiseksi ja näin maaomaisuuden tuottomahdollisuuksien parantamiseksi. Tonttilaitoksen taloussuunnitelma sisältyy kunnan taloussuunnitelmaan. Tonttilaitoksen talouden suunnittelun on oltava pitkäjänteistä jatkuvan tonttituotannon turvaavaa. Tonttilaitos ei voi olla kunnan talouden tasapainottamisen pikavoittojen keräämiseen tarkoitettu työkalu. Tonttilaitoksen tulostavoitteista päätettäessä on muistettava kunnan velvollisuus pyrkiä hillitsemään asumiskustannusten nousua tuottamalla kohtuuhintaisia tontteja. Tonttilaitoksen taloussuunnitelma on laadittu edellisten vuosien määrärahojen ja toteutumien pohjalta. Tonttilaitos on kuitenkin uusi yksikkö, jonka kaikkia kuluja ei voi tarkkaan arvioida etukäteen ilman kokemusta toiminnasta. Tämän vuoksi ensimmäinen toimintavuosi olisi kokeiluluonteinen ilman nettotulostavoitetta. Taloussuunnitelmaa tarkistetaan ensimmäisen toimintavuoden jälkeen. 6.2 Tonttilaitoksen tulot ja menot Tonttilaitoksen toimintamenoja ovat palkka- ja työnantajakustannukset, palveluiden hankinta, poistot käyttöomaisuudesta ym. päivittäiseen toimintaan liittyvät kulut. Investointimenoja ovat mm. maanhankinta, katujen ja puistojen rakennuttaminen sekä irtaimen omaisuuden hankintakulut. Investointituloja ovat maan myymisestä kertyvät tulot. Toimintatuloja ovat mm. karttojen ja kopioiden myynnistä, tilaustöistä, maanvuokrasta ja puun myymisestä kertyvät tulot. Arvioidut tulot ja menot ilmenevät liitteinä olevista taulukoista ja tilikarttaluonnoksista. Liitteenä 1 ovat yhteenvetotaulukot tonttilaitoksen arvioiduista tuloista ja menoista. Liitteenä 2 on Tonttilaitoksen tilikarttaluonnos. Liitteenä 3 on luonnos ensimmäisen toimintavuoden tilikartan investointiosasta. Liitteissä mainitut rahamäärät ovat suuntaa antavia, koska usean vuoden päähän ulottuvissa ennusteissa on epävarmuustekijöitä ja ensimmäisenkin vuoden rahamäärät on arvioitu nykyisen toimintamallin tuloista ja menoista. Suurin osa tonttilaitoksen tuloista on yleensä maanvuokratuloja. Vuonna 2006 kunnan vuokratulojen kertymä oli noin 0,93 miljoonaa euroa. Tämä merkittävä tulonlähde on kunnan tonttituotannon tärkein rahoitustapa. Perusrahoitusta vahvistetaan entisestään noudattamalla kunnanvaltuuston hyväksymän maapoliittisen ohjelman mukaista omakotitonttien myynnin ja vuokrauksen suhdetta 1/3. Tällä parannetaan kunnan maapolitiikan ja tonttituotannon onnistumismahdollisuuksia myös tulevaisuudessa. Vuokratulot ovat suhdannevaihteluista riippumattomia jatkuvia tuloja. Tonttien kysynnän muutokset eivät vaikuta oleviin vuokratuloihin. Vuokratulot eivät vuokrasopimusten voimassa ollessa muutu maan hinnan mahdollisesti muuttuessa. Tämän vuoksi tonttien vuokraaminen on turvallinen tulonlähde, johon tukeutuen tonttituotannon taloudenpitoa voi suunnitella pitkälläkin aikavälillä. Maan myymisestä kertyi vuonna 2006 ennätyksellinen myyntitulo, noin 1,24 miljoonaa euroa. Myyntitulon suuruus oli seurausta siitä, että tontit luovutettiin muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta myymällä tarjousten perusteella. Lisäksi myytiin Kirkonkylän keskustasta liikerakennusten tontti, Virpiniemestä kaksi lomara-

17 kennusten korttelia ja lisäksi muita kohteita. Tällainen myyntitulo ei ole aina mahdollinen, koska kaikkia tontteja ei voida tonttituotantoon kuuluvien asuntotuotannollisten arvojen mukaan myydä, ainakaan tarjousten perusteella. Maan myymisellä kunta pystyy nopeasti kattamaan investoinneista aiheutuvia menoja. Maan myyminen onkin hyvä rahoitusvaihtoehto, jos tarvitaan nopeasti rahoitusta johonkin kannattavaan investointiin. Tonttilaitokselle annettava taloudellinen toimintavapaus mahdollistaakin ylimääräisen myyntituoton kohdistamisen esimerkiksi yllättävään maanhankintatarpeeseen. Vaihtoehtoisesti ylimääräinen myyntituotto voidaan kohdistaa tontin tuottamiselle välttämättömään kadunrakentamiseen. Maata voidaan myydä käypää hintaa alhaisemmalla hintatasolla esimerkiksi elinkeinopoliittisista syistä. Tämä voi olla kunnan edun mukaista mutta sillä on Tonttilaitoksen tulosta huonontava vaikutus. Kun tällaisia maakauppoja tapahtuu, on se huomioitava Tonttilaitoksen tulostavoitteessa. Tällöin maan myyminen käypää hintaa halvemmalla tulee arvioitavaksi ja yleiseen tietoisuuteen. Kustannustietoisuus paranee tältäkin osin. 17

18 18 LIITTEET Liite 1. Tonttilaitoksen arvioidut tulot ja menot KÄYTTÖTALOUSOSA TONTTILAITOS Arvio 2008 Arvio 2009 Arvio 2010 Arvio MENOT PALKAT SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT VEROT POISTOT KÄYTTÖOMAISUUDESTA MUUT MENOT 5 TULOT MAKSUTUOTOT 52 MYYNTITUOTOT PUUN MYYNTI VUOKRATULOT HENKILÖSTÖKORVAUKSET NETTOMENOT INVESTOINTIOSA TONTTILAITOS Arvio 2008 Arvio 2009 Arvio 2010 Arvio MENOT YHTEENSÄ PALVELUIDEN OSTOT MAANHANKINTA TULOT YHTEENSÄ MAAN MYYNTI NETTOMENOT TONTTILAITOS YHTEENSÄ Arvio 2008 Arvio 2009 Arvio 2010 Arvio MENOT TULOT NETTOMENOT

19 Liite 2. Tonttilaitoksen tilikarttaluonnos, käyttötalousosa. 19 Tilikartta ja -numerot tarkentuvat kunnan kirjanpito-ohjelmiston uusimisen yhteydessä. OSA 1 = KÄYTTÖTALOUS TONTTILAITOS U=0 JA S=1 PALKAT VAKINAINEN HENKILÖSTÖ maanmittausinsinööri kartoittaja paikkatietokäsittelijä kiinteistösihteeri TILAPÄINEN HENKILÖSTÖ maanmittausharjoittelija TYÖLLISTETYT TUNTI- JA URAKKAPALKAT mittaustyönjohtaja 3 mittamiestä LOMARAHAT MÄÄRÄAIKAISET 8500 LOMAPALKKAJAKSOTUS MUUT PALKAT 545 SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT KANSANELÄKE- JA SAIRAUSVAKMAK 8972 TYÖTTÖMYYSVAK. MAKSU 6600 KuEL-eläkevak. maksu MUUT SOS. VAK. MAKSUT ELÄKEMENOP. ENNAKKOMAKSU MATERIAALIN OSTOT TOIMISTOTARVIKKEET 3650 TOIMISTOTARVIKKEET 1 KIRJALLISUUS 300 VAATTEISTO 1400 VAATTEISTO 1 mittaryhmä POLTTO- JA VOITELUAINEET 2100 mittaryhmän auto KALUSTO 3000 RAKENNUSMATERIAALI (työaineet) 3600 putkipyykit, puutavara, maalit ym. KARTTAMATERIAALI 1000 painetut kartat, ilmakuvat MUU MATERIAALI 400 sekalaiset menot

20 PALVELUJEN OSTOT TOIMISTO- JA ASIANTUNTIJAPALV TOIMISTO- JA ASIANTUNTIJAPALV PAINATUKSET 2500 PAINATUKSET kartat ja monisteet ILMOITUKSET 3600 mainokset ja markkinointi POSTI- JA TELEPALVELUT 1200 PUHELINKULUT 2000 VAKUUTUKSET 600 ALUEIDEN RAK. JA KUNNOSSAPITO 2500 KONEIDEN JA KALUSTON 3800 KUNNOSSAPITO mittauslaitteiden huolto mittaryhmän auton huolto KALUSTON KUNNOSSAPITOPALV MATKUSTUS- KULJETUS- JA MAJOI TUSPALVELUT MATKUSTUS- KULJETUS- JA MAJOI TUSPALVELUT oman auton käyttö virkamatkat, kuljetuspalvelut Alakohdat 96=koulutus,97=km ja 98=pv MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALV. 720 KOULUTUSPALVELUT = koulutus 097=kmkorvaukset ja 098=päivärahat LAINHUUTO- JA JAKOKUST maanmitt. toimitukset, lainhuudot KUULUTUKSET 1350 KARTOITUSPALVELUT uudiskartoitukset Huom! Alakohdat 97=km ja 98=pv ATK-PALVELUT ohjelmistojen ylläpito Tietopalv. yhteydet MUUT PALVELUT 350 PUUSTON RAIVAUKSET 2000 (Arvonlisäverojen osuus LA 03 JA 05 osalta) VUOKRAT KONEIDEN JA LAITTEIDEN VUOKRAT 520 MAA- JA VESIALUEIDEN VUOKRAT MAA- JA VESIALUEIDEN VUOKRAT SISÄISET VUOKRAT PÄÄOMAVUOKRAT MUUT VUOKRAT ATK-LAITTEIDEN VUOKRAT 700 VEROT 540 VÄLILLISET VEROT 540 auton dieselvero ym. POISTOT KÄYTTÖOMAISUUDESTA Poistot koneista ja kalustosta MUUT MENOT 150 Suhdetoiminta ja edustus 150 MENOT YHTEENSÄ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Päävastuualueen toimielimet, tulosalueet ja jäsenmäärä... 3 3 ' Toimielimen ratkaisuvalta...

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007 Kaupunginhallituksen iltakoulu Maapoliittinen ohjelma Liittyy asuntopoliittisiin linjauksiin Kaupungin strategia kv 28.5.2007 Linjaukset 2007 08 Kunnallistekninen valmius > 1,5 v jo rakennettu 0,5 v suunniteltu

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

TONTTIEN JA MUIDEN MAA-ALUEIDEN LUOVUTUKSISSA NOUDATETTAVAT MENETTELYTAVAT JA LUOVUTUSEHDOT

TONTTIEN JA MUIDEN MAA-ALUEIDEN LUOVUTUKSISSA NOUDATETTAVAT MENETTELYTAVAT JA LUOVUTUSEHDOT 1 NURMEKSEN KAUPUNKI TONTTIEN JA MUIDEN MAA-ALUEIDEN LUOVUTUKSISSA NOUDATETTAVAT MENETTELYTAVAT JA LUOVUTUSEHDOT 1. LUOVUTUKSEN KOHTEET JA LUOVUTUSTAVAT 2. LUOVUTUSMENETTELY 3. KOHTEIDEN HINNOITTELU JA

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta 2 015 5210 (Tekninen hallinto) Tuotot 4 500 3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte 4 500 3294 Muut palvelumaksut

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS VALTUUSTO HUOM. YM. LAUKAAN KUNTA Kaavoitus- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2016 VALTUUSTO 7.12.2015 46. Tili/Kustannuspaikka TA 2016

KÄYTTÖTALOUS VALTUUSTO HUOM. YM. LAUKAAN KUNTA Kaavoitus- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2016 VALTUUSTO 7.12.2015 46. Tili/Kustannuspaikka TA 2016 TA 2016 71001 KARA-LAUTAKUNTA 2016 4000/71001 Luottamushenkilöiden palkkiot -10000 4150/71001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -400 4341/71001 ICT-palvelut -1500 4410/71001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.

Lisätiedot

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 YM 7.3.2013 Liittyy asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma. Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501)

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu: johto Vastuuhenkilö: Mika Grönvall / / TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Lautakunnan kokoukset, kpl kpl 11 10 10 10 100 100 Hallinnon kulut yhteensä -635338-599027 -590600-510000

Lisätiedot

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -34.230,22-34.564,00-13.619,89 20.944,11 39,4 5005 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tehneet seuraavan asemakaavan muuttamista koskevan sopimuksen: 1. Sopijaosapuolet: Sotkamon kunta (jäljempänä kunta) 2. Alue, jota sopimus

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1. TOIMINTASÄÄNNÖN PERUSTA JA TARKOITUS Tämä toimintaohje perustuu Mäntsälän kunnan hallintosäännön 1 :ään. Tällä toimintasäännöllä määritellään teknisen lautakunnan alaisen

Lisätiedot

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto Maapolitiikan linjat ja yleiskaava KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto maapolitiikka Käsitteitä kaupungin suorittamaa maanhankintaa, tonttien luovutusta, hinnoittelua sekä omistus- ja hallintasuhteiden

Lisätiedot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 204 Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 2013 204 Palkat 0100 7 646 Eläkevakuutusmaksut 0370 2 249 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0380 471 Asiakaspalveluiden ostot 2 926

Lisätiedot

Maapoliittinen ohjelma 2013-2016

Maapoliittinen ohjelma 2013-2016 Maankäyttö Sisältö 1 Kaupungin maanomistus... 3 2 Kaupungin maapoliittiset tavoitteet... 3 3 Kaupungin maapolitiikka... 3 3.1 Maanhankinta... 4 3.2 Maan luovutus... 4 3.3 Verolait... 5 3.4 Rakentamiskehotusmenettely...

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Hallintosääntö Esitys Nykyinen 6 3 mom Kaupunginhallitus kohta 22: päättää maankäyttö- ja rakennuslain 91b :n tarkoittamista maankäyttösopimuksista,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Tekninen lautakunta vastaa kaupungin rakennusomaisuuden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja kehittämisestä; kaavoituksesta;

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tehneet seuraavan asemakaavan muuttamista koskevan sopimuksen: 1. Sopijaosapuolet: Sotkamon kunta (y-tunnus: 0189766-5), Markkinatie

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Liite 7 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 11201 HALLINTO MENOT YHTEENSÄ 64.407 (2014 60.680) PALKAT JA PALKKIOT 5000 Kuukausipalkat 35.449 Vapaa-aikasihteeri 5005 Kokouspalkkiot 1.800 Vapaa-ajanlautakunta

Lisätiedot

Maapoliittinen ohjelma

Maapoliittinen ohjelma kaupunginhallitus 23.11.2015, 433 Sisältö 1 Kaupungin maanomistus... 3 2 Kaupungin maapoliittiset tavoitteet... 3 3 Kaupungin maapolitiikka... 3 3.1 Maanhankinta... 4 3.2 Maan luovutus... 4 3.3 Verolait...

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -811 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k -2 000-500 3140 Muut myyntituotot

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 3050 Jätteen kulj. ja

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 26 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN VASTUUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.12.2011) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Teknisen lautakunnan alaisten

Lisätiedot

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1043/00.01.01/12 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 38 Voimassa 1.1.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto 12.6.2013 102, muutoksia :iin 5 ja 8 Voimassa 13.6.2013 alkaen TOIMIALA

Lisätiedot

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto Talousarvio 2016 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 000 3149 Sis.muut

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty Kv 10.12.2008 80 Voimaantulo 1.1.2009 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3 Saarijärven kaupunki Sivu 1 Viitasalo-opiston johtokunta 20.9.2016 23 Liite 3 032100 VIITASALO-OPISTO KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

Toimintakulut yhteensä 243 839 88 100 650 335 33 056 96 498 80 998 1 192 826

Toimintakulut yhteensä 243 839 88 100 650 335 33 056 96 498 80 998 1 192 826 TALOUSARVIO POSKE 2013 9 600 9 551 9560-9563 9 504 9 505 9 506 Perus TUKEVA Pakaste 2 TAATUSTI Hyvinvointi- VIRTU yhteensä TOIMINTATUOTOT raha Lappi TURVASSA tili Myyntituotot yhteensä 0 0 0 0 0 0 0 Myyntituotot

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Talousaerviossa 2012 ennätyssuuret investoinnit, investointimenot 15,7 milj. Josta kunnallistekniikan osa on n. 6 milj.. (Kunnallistekninen panostus)

Talousaerviossa 2012 ennätyssuuret investoinnit, investointimenot 15,7 milj. Josta kunnallistekniikan osa on n. 6 milj.. (Kunnallistekninen panostus) Pirkkala kasvaa voimakkaasti, väestön kasvun taitekohta v.2000 jonka jälkeen kasvu järjestelmällisesti yli 3%. Hallitsematon asukasmääränkasvu (yli 3%) tuo erityisiä haasteita mm. kunnallistekniikan, terveys,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Ympäristötoimialan johtosääntö 1 Toimiala Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta Rakennuslautakunta Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Turun

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Juuan kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Juuan kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 296 07.12.2015 Juuan kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 576/14.142/2015 Khall 296 Juuan kunnan vesihuoltolaitos on ollut kirjanpidossa laskennallisesti

Lisätiedot

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-%

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Tiliraportti Tammikuu-Marraskuu 2015 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6103, 6104, 6201, 6301, 6401 Summatasot: Kustannuspaikka 3.11.2015 Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016. Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot

Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016. Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016 Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot Khall 29.02.2016 50 (Valm. maankäyttöpäällikkö) Kaupungin hallintosäännössä 41 määrätään että Tekninen

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Asianro 4539/10.00.01/2014. Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Asianro 4539/10.00.01/2014. Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1) 150 Asianro 4539/10.00.01/2014 Maa-alueiden ostaminen Savilahdesta Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Suomen valtio omistaa Savilahdessa

Lisätiedot

TP Budj Muutosbudj Ta+muutos Toteuma Poikkeama Käyttö %

TP Budj Muutosbudj Ta+muutos Toteuma Poikkeama Käyttö % Joroisten vesihuoltolaitos Sivu 1 001001 Vesilaitos 4000 Vakin. viranhaltijat/kk- -1 926,45-5 610-5 610,00 5 610,00 4020 Työsuhteisten kuukausipa -27 601,89-44 424-44 424,00 44 424,00 4030 Erilliskorvaukset

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Ed.Budj Budj Muutos %

Ed.Budj Budj Muutos % ASKOLAN KUNTA Sivu 1 006100 Rakennusvalvontayksikkö T U L O S L A S K E L M A Toimintatuotot Myyntituotot Korvaukset kunnilta kuntyhteisöiltä 3201 Muut yhteistoimintakorvaukset 123.804 128.496 3,8 Korvaukset

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

RAUMAN SATAMALIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

RAUMAN SATAMALIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ RAUMAN SATAMALIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Rauman satamaliikelaitoksen johtokunta hyväksynyt 21.5.2014 41 Voimaantulopäivä 22.5.2014 1 SATAMALIIKELAITOKSEN ORGANISAATIO JA JAKAUTUMINEN TULOSALUEISIIN Satamaliikelaitoksen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2013-

SOTKAMON KUNNAN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2013- Kunnanhallitus 19.11.2013 erillisliite 283 Kunnanvaltuusto 25.11.2013 erillisliite 109 SOTKAMON KUNNAN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2013- HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus 19.11.2013 Kunnanvaltuusto 25.11.2013

Lisätiedot

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 4000 Vakituisen hlöstön palkat Kuel 0 0 0-2632 2632 ***** 4003 Kokouspalkkiot luottamustoimis -10000 0-10000 -8360-1640 83,6 4004 Muut luottamushenkilökorvaukse -3000 0-3000

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI 1 SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI 30.4.2008 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALVELUALUE/TULOSALUE: TEKNISET PALVELUT PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 187 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 1.9.2003 145 Voimaan 7.10.2003 Valtuusto 15.10.2007 127 Voimaan 16.10.2007 Valtuusto 21.3.2011

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS )

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS ) KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS 080808) SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Kuhmon, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen

Lisätiedot

Listaus hallintosäännön tarkistuksista 1.4.2015 lukien

Listaus hallintosäännön tarkistuksista 1.4.2015 lukien 1(5) Listaus hallintosäännön tarkistuksista 1.4.2015 lukien - juokseva pykälänumero suluissa kursivoituna HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1. 10 (10 ) Läsnäolo toimielinten kokouksissa: Korvataan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön 4 301

Valmistus omaan käyttöön 4 301 KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekniset palvelut Tekniset palvelut tukee kunnan muita yksiköitä saavuttamaan tuloksia tarjoamalla hyvät toimitilat sekä miellyttävän ympäristön. Tekniset palvelut toteuttaa peruspalveluja

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet.

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet. Ulkoilulaki 606/73 ULKOILUREITTI Arvo Vitikainen 2016 Ulkoilureitit Jos yleisen ulkoilutoiminnan kannalta on tärkeätä saada johdetuksi ulkoilijain kulkeminen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 869 674 1 747 480 1 804 050 3,2 TOIMINTAKULUT -1 951 299-2 482 370-2 351 670-5,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -81 625-734 890-547 620-25,5 Poistot ja arvonalentumiset -467 845-441

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

JOENSUUN SEUDUN SEUTUHALLINNON TALOUSARVIO 2014

JOENSUUN SEUDUN SEUTUHALLINNON TALOUSARVIO 2014 Liite Seutuhallinto JOENSUUN SEUDUN SEUTUHALLINNON TALOUSARVIO 2014 Sisältö Seutuyhteistyön 2014 talousarvio Joensuun kaupungin talousarviossa Talousarvion käyttösuunnitelma Laskelma kuntien maksuosuuksista

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 16.11. 071010 Teknisen toimen hallinto 3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkast 894 4001 Kokouspalkkiot -3 600-2 800,00 4002 Viranhaltijoiden palkat -57 311-27 220,00-25 685,00 4060 Jaksotetut

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07 SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3128 Koulutuskorvaukset 10 3140 Muut myyntituotot 6 603 3143 Työpalv/tarvikk myynti 1 930 2 000 2 000 2 000 2 000 Myyntituotot

Lisätiedot

Rakennuspaikkojen luovutusmuotona on sekä myynti että vuokraus.

Rakennuspaikkojen luovutusmuotona on sekä myynti että vuokraus. RAKENNUSMAAN LUOVUTUSMENETTELY 2016 A. Yleiset luovutusehdot 1. Asuntorakentamisen rakennuspaikat Asuntorakentamiseen rakennuspaikat luovutetaan sekä myymällä että vuokraamalla. Vuokrauksessa käytetään

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 2 05 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 18 p:nä 2008 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin yleisten töiden lautakunta ja sen alainen

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 12:12:40 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuoto 39 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT%

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% Saarijärven kaupunki Sivu 1 065140 SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA 1.1.2016 ALK KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3001 Vesi- ja jätevesimaksut 80.000 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Maankäyttöpalveluiden taksa

Maankäyttöpalveluiden taksa MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TAKSAT Sisällysluettelo: 1. YLEISTÄ TAKSOISTA... 2 1.1. Hyväksyminen ja voimaantulo... 2 1.2. Arvonlisävero... 2 2. ASEMAKAAVAN JA ERILLISEN TONTTIJAON LAATIMISESTA JA MUUTOKSESTA

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen ja Vaalan kunnat. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö Oulun kaupunki Rakennusvalvontatoimen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 115 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 12 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Maapoliittinen ohjelma 2008-2012

Maapoliittinen ohjelma 2008-2012 Maankäyttö Sisältö 1 Kaupungin maanomistus... 3 2 Kaupungin maapoliittiset tavoitteet... 4 3 Kaupungin maapolitiikka... 6 3.1 Maanhankinta...6 3.1.1 Vapaaehtoiset kiinteistökaupat...7 3.1.2 Lunastaminen...7

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 25 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Asianro 279/02.06.01/2015 Vs. hallintopäällikkö Sami Koskikallio 25.2.2015: Teknisen lautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI VAKKA-SUOMEN VEDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1.1.2009

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI VAKKA-SUOMEN VEDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1.1.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI VAKKA-SUOMEN VEDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1.1.2009 Kaupunginvaltuusto 20.10.2008 VAKKA-SUOMEN VEDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Nimi ja tehtävät Vakka-Suomen Vesi LIIKELAITOS on KUNTALAIN MUKAINEN Uudenkaupungin

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 011010 Kunnallisvaalit 4001 Kokouspalkkiot -4 000,00 4003 Työsuhteisten palkat -500,00 4004 Tuntipalkat -1 500,00 4100 KuEL-maksut -450,00 4150 Kansaneläke-

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari 8.5.2013 Kuntatalo, Helsinki 8.5.2013 Sari Korento kehittämispäällikkö Sisäinen valvonta Kuntalaki

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1744/ /2014. Kaupunkirakennelautakunta 19.3.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1744/ /2014. Kaupunkirakennelautakunta 19.3. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) 125 Asianro 1744/10.00.00/2014 Maanhankinnan määrärahat 2014 Kaupunkirakennelautakunta 19.3.2014 62: Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot