Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016"

Transkriptio

1 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma

2 2 (54) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT YLEISTÄ TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERIAATTEET 4 2 VASTUUALUEIDEN TALOUS JA TOIMINTA PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN PAINOPISTEALUEET SEKÄ TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET TERVEYS- JA VANHUSTENPALVELUJEN PAINOPISTEALUEET SEKÄ TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET KUNTOUTUKSEN PAINOPISTEALUEET SEKÄ TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET STRATEGISTEN TUKIPALVELUJEN PAINOPISTEALUEET SEKÄ TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET 23 3 TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUSOSA TULOSLASKELMA 2014 ERIKOISSAIRAANHOITO JA MUU EKSOTE PALVELUJEN KUSTANNUSTENJAKO- JA HINNOITTELUPERIAATTEET INVESTOINTIOSA RAHOITUSOSA TALOUSARVION SITOVUUS JA VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT MITTARIT 45 4 OSAKKUUS- JA TYTÄRYHTIÖIDEN TALOUS JA TOIMINTA SAIMAAN TALOUS JA TIETO OY SAIMAAN TUKIPALVELUT OY ETELÄ-KARJALAN SAIRAALAPARKKI OY MEDI-IT OY ETELÄ-KARJALAN TYÖKUNTO OY 54

3 3 (54) 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Yleistä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Etelä-Karjalan sosiaalija terveyspiiri, Eksote) järjestää jäsenkuntien puolesta erikoissairaanhoidon, kehitysvammaisten erityishuollon, perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon sekä sosiaalihuoltoasetuksessa tarkoitetun ehkäisevän työn. Lasten päivähoito, ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintähuolto eivät kuulu sosiaali- ja terveyspiirin järjestämisvastuuseen. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari. Imatra on mukana kuntayhtymässä vain erikoissairaanhoidon ja erityishuollon osalta. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri toimii myös kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain tarkoittamana erityishuoltopiirinä. Imatra tuottaa kehitysvammaisten erityishuollon palveluja osittain myös itse. 1.2 Toiminnan ja talouden suunnittelu Tilastokeskuksen mukaan kuntien sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannukset olivat viime vuonna 21,4 miljardia euroa ja muodostivat siten 55,3 prosenttia kuntien koko käyttötalouden kustannuksista. Sosiaali- ja terveystoimen menot kasvoivat 6,4 prosenttia edellisestä vuodesta. Sosiaali- ja terveystoimen palveluista eniten menoja, yhteensä 5,9 miljardia euroa, kohdistui erikoissairaanhoitoon. Eksotessa vuoden 2014 taloussuunnitelman valmistelua on ohjannut kuntien hyväksymä kantokykylaskelma. Kantokykylaskelma perustuu osittain kuntien tilaamaan ulkoiseen arviointiin Eksoten toiminnasta. Kantokykylaskelman mukaisesti taloussuunnitelma tulee laatia siten, että se noudattaa kuntien laskelmassa hyväksymää kasvua ja samalla osa entisten vuosien alijäämistä pystytään kattamaan. Kuntien hyväksymä kantokyky laskelma poikkeaa 122 miljoonaa euroa Eksoten omasta laskelmasta vuosille Kantokykylaskelma paransi kuntien ja Eksoten yhteistä näkemystä kuntatalouden tilanteesta ja kuntien mahdollisuudesta rahoittaa sosiaali- ja terveyspalveluja. Toisaalta kantokykylaskelman mukaisen palveluverkkokuvauksen julkaiseminen aiheutti kunnissa ja päättäjissä epätietoisuutta sen vaikutuksista kuntien palveluihin. Tämän johdosta muutamissa kunnissa ryhdyttiin valmistelemaan vaihtoehtoisia malleja kunnan peruspalvelujen ulkoistamiseksi. Kuntien kantokykylaskelman mukaisesti tehdyssä taloussuunnitelmassa Eksoten toimintamenot kasvavat vuonna 2014 vain 0,3 %. Tämä kasvu sisältää 8,6 miljoonan euron varautumisen alijäämien kattamiseen. Menojen kasvun osalta todettakoon, että Tilastokeskuksen julkaisemien tietojen mukaan kuntien sosiaali- ja terveystoimen menot kasvoivat 6,4 % vuonna Todennäköisesti kunnilla ei enää tulevaisuudessa ole taloudellisia mahdollisuuksia kasvattaa sosiaali- ja terveystoimen menoja näin suurilla osuuksilla. Nämä talouden ehdot merkitsevät sitä, että kehittämistoimia tulee huomattavasti tehostaa. Tärkeimmät kehittämisen alueet ovat edelleen laitoshoidon purkaminen, kuntoutus ja kuntouttava kotihoito, hyvinvointiasemien kehittäminen, päivystyksen uudistaminen sekä sähköisten

4 palvelujen laajentaminen. Näillä toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan palveluiden kysyntään sekä henkilöstön kasvuun ja sitä kautta parantamaan tuottavuutta pitkällä aikavälillä. Näitä toimenpiteitä on selostettu taloussuunnitelmassa jäljempänä. 4 (54) Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen järjestäminen on edelleen avoimena. Tällä hetkellä valmistelussa keskitytään kuntien antamiin lausuntoihin sekä esille nousseiden perustuslaillisten ongelmien tulkitsemiseen. Todennäköisesti muutoksia joudutaan tekemään esillä olleiden väestöpohjien suuruuteen ja vastuukuntamallin ensisijaisuuteen. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että lainsäädäntö tulee lähenemään Eksoten mallin mukaista rakennetta. Eksoten mallin mukaisia valmisteluja on käynnistynyt myös muilla alueilla Suomessa. Alla olevassa taulukossa on Eksoten tuloslaskelma toteutuneilta vuosilta ja vuoden 2013 ennuste sekä taloussuunnitelma Eksote yhteensä 1000 EUR TP2011 TP2012 E2013* TA2014 Muutos, % 2014 vs TS2015 Muutos, % 2015 vs TS2016 Muutos, % 2016 vs TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta ,5 % ,0 % ,8 % Muut myyntituotot ,8 % ,0 % ,0 % Myyntituotot yhteensä ,2 % ,9 % ,7 % Maksutuotot ,5 % ,0 % ,0 % Tuet ja avustukset ,2 % ,0 % ,0 % Muut toimintatuotot yhteensä ,5 % ,0 % ,0 % TOIMINTATUOTOT ,3 % ,7 % ,6 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,0 % 0 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,3 % ,7 % ,1 % Palvelujen ostot ,6 % ,0 % ,0 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,8 % ,0 % ,0 % Avustukset ,1 % ,0 % ,0 % Muut toimintakulut ,9 % ,0 % ,0 % TOIMINTAKULUT ,4 % ,3 % ,1 % TOIMINTAKATE ,5 % ,5 % ,2 % Rahoitustuotot ja -kulut ,6 % ,0 % ,2 % VUOSIKATE ,5 % ,8 % ,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,9 % ,7 % ,0 % TILIKAUDEN TULOS ,4 % ,6 % ,0 % Varausten ja rahastojen muutos ,7 % ,0 % 134 0,0 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,1 % ,0 % ,0 % *Vuoden 2013 ennuste TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 99,1 97,7 97,8 104,3 104,8 105,3 Vuosikate/Poistot, % -54,1-132,8-135,5 197,9 183,1 168,1 Toimintakulujen kasvu, % 3,6 % 6,0 % 2,9 % -0,4 % 1,3 % 2,1 % Nettotoimintamenojen kasvu, % 4,0 % 6,4 % 3,8 % 0,3 % 2,0 % 2,8 % 1.3 Talousarvion ja taloussuunnitelman yleisperiaatteet Jäsenkunnat toimittivat Eksotelle kesäkuun 2013 alussa kaksi vaihtoehtoa maakunnallisesta talouden kantokyvystä. Eksoten oli laadittava mennessä viranhaltijaesityksenä koko maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelut kattava palvelusuunnitelmaesitys molemmille vaihtoehdoille ajanjaksolle Vaihtoehdossa 1 maakunnan sote-menojen kantokyvyksi ilmoitettiin euroa ja vaihtoehdossa 2 kantokyvyksi ilmoitettiin euroa. Eksoten talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma on laadittu jäsenkuntalaskutuksen osalta pohjautuen vaihtoehto 2:n mukaisiin kunnille

5 5 (54) aiheutuviin kustannuksiin. Tästä osuudesta on laskettu Eksoten suhteellinen osuus. Tämän kantokyvyn mahdollistamat toiminnan painopistealueet on kuvattu vastuualuekohtaisissa esityksissä. Taloussuunnitelma perustuu Eksoten hallituksen tekemään linjaukseen talousarviovalmistelun lähtökohdista, jossa Jäsenkuntien maksuosuus vuonna 2014 on 374,9 milj. euroa Nettotoimintamenot vuonna 2014 ovat 366,4 milj. euroa Vanhoja alijäämiä katetaan 8,6 milj. euroa vuonna 2014 Nettotoimintamenot voivat em. linjausten mukaan kasvaa enintään 0,3 % syyskuun 2013 tuloksen pohjalta tehdystä vuoden 2013 tilinpäätöksen toteumaennusteesta. Vuosien 2015 ja 2016 taloussuunnitelmiin muutos on +2,0 % ja 2,8 %. Toimintakulujen muutos vuoden 2013 ennusteesta vuoteen 2014 on -0,4 %. Vuosien 2015 ja 2016 taloussuunnitelmiin muutos on +1,3 % ja 2,1 %. Jäsenkuntatuottojen kasvu vuoden 2013 ennusteeseen on n. 7,5 %. Tästä alijäämäkuilun kiinniottoa on 4,7 %, vanhojen alijäämien kattamista 2,5 % ja varsinaista kustannusten kasvua 0,3 %. Alijäämäkuilun kiinniotto tarkoittaa sitä, että ei budjetoida enää uutta alijäämää, kuten vuoden 2013 talousarviossa. Tämä osuus vuoden 2013 nettotoimintamenoista jää rahoittamatta jäsenkuntaosuuksilla vuonna Tämä täytyy kertaluonteisesti korjata, jotta alijäämäkierteestä päästäisiin eroon. Kuntien maksuosuuksien laskukaava sekä maksuosuuksien kuntakohtaiset määräytymisperiaatteet on selostettu tarkemmin talousarvion käyttötalousosassa ja palvelujen kustannustenjako- ja hinnoitteluperusteet osassa. 420 Jäsenkuntatuotot ja yli-/alijäämät (milj. EUR) Kertynyt alijäämä -42,8 milj. EUR 8,6 8,6 8, ,4-15, ,7-9, TP2010 TP2011 TP2012 TA2013 TA2014 TS2015 TS2016 Jäsenkuntatuotot Alijäämä Ylijäämä Investointien osuus talousarviossa 2014 on 14,9 milj. euroa. Vuosikate on 16,8 milj. euroa. Pitkäaikaisen lainan nostovaltuus vuodelle 2014 on 1,8 milj. euroa. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on tiukentanut ohjeistusta poistojen käsittelyyn. Suosituksena on, että minimipoistoaikoja käytettäisiin. Perustelluista syistä suositusta pidempiä poistoaikoja voidaan kuitenkin käyttää. Talousarvioon

6 6 (54) sisältyvien kohteiden poistoajat on käyty läpi huomioiden tiukentunut ohjeistus. Minimipoistoaikoja pitempiä poistoaikoja on joissain tapauksissa käytetty. Henkilöstökulut muodostavat noin puolet Eksoten toimintakuluista ja siksi henkilötyövuosimäärien seuranta on suuri osa taloussuunnittelua. Henkilötyövuosien määrä Eksotessa laskee 61:llä vuoteen 2013 verrattuna. Organisaatiouudistuksesta johtuen vertailukelpoisia vuoden 2013 lukuja ei ole saatavilla vastuualuetasolla, minkä vuoksi taulukossa on esitetty muutos vain Eksote-tasolla. Muutos vuoteen 2013 on merkittävä säästösuunnitelmien myötä. Henkilövähennys on suunniteltu tapahtuvan pääasiassa eläköitymisen ja sijaisten käytön vähenemisen kautta. Henkilötyövuodet TA2013 TA2014 Muutos Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveys- ja vanhustenpalvelut Kuntoutus Strategiset tukipalvelut YHTEENSÄ Henkilötyövuosien määrään vaikuttavat siirtymät ostopalvelujen ja oman toiminnan välillä. Vertailukelpoisuuteen vuosien 2013 ja 2014 välillä vaikuttavat merkittävimmät muutokset (+46 htv) ovat: Pienniemenkadun tehostetun palveluasumisen yksikön ottaminen omaksi toiminnaksi (+ 28,5 htv) Savitaipaleen ensihoidon (osan vuotta) ja Ruokolahden ensihoidon ottaminen omaksi toiminnaksi sekä valmiuden parantaminen, Parikkalan ensihoito (kaikki yhteensä +15 htv) Nuorten päihdekatkaisun ja kuntoutuksen toteuttaminen omana toimintana (+1,5 htv) Kuntoutuksen vahvistaminen tehotiimi fysioterapeutilla henkilökohtaisen avun ja hoivapalvelun kustannuksia pienentämällä (+1 htv)

7 7 (54) 2 VASTUUALUEIDEN TALOUS JA TOIMINTA Seuraavassa on todettu vastuualueiden painopisteet sekä toiminnalliset ja taloudelliset muutokset Organisaatiouudistuksen myötä henkilöitä on siirtynyt vastuualueiden välillä ja vastuualueiden sisällä tulosalueelta toiselle. Henkilötyövuodet on ilmoitettu kotikustannuspaikoittain, jolloin osa-aikaisen työpanoksen vyörytyksiä esim. kehityshankkeille ei ole huomioitu. Vuoden 2014 talousarvio jakautuu erikoissairaanhoidon ja muun toiminnan välillä seuraavasti: Eksoten jako ESH:n ja muun toiminnan välillä 1000 EUR ESH Muu toiminta Eksote yhteensä TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta Muut myyntituotot Myyntituotot yhteensä Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot yhteensä TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT 0 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 102,4 105,5 104,3 Vuosikate/Poistot, % 170,9 207,0 197,9

8 8 (54) 2.1 Perhe- ja sosiaalipalvelujen painopistealueet sekä toiminnalliset ja taloudelliset muutokset Perhe- ja sosiaalipalvelut 1000 EUR TA2014 PerSo hallinto Perhepalvelut Aikuisten psykososiaaliset palvelut Vammaispalvelut TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta Muut myyntituotot Myyntituotot yhteensä Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot yhteensä TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 102,6 103,1 103,0 102,2 103,0 Vuosikate/Poistot, % 1 775,6 918, , ,6 Lähtökohtana perhe- ja sosiaalipalveluissa on ennaltaehkäisevän toiminnan vahvistaminen, palvelurakenteen keventäminen ja palvelujen kohdentaminen eniten niitä tarvitseville. Kehittämisen kohteena ovat matalan kynnyksen palvelut ja sen varmistaminen, että asiakkaat saavat sujuvasti yhteyden palveluihin. Sähköisten ratkaisujen myötä mahdollistuvat uudet tavat tuottaa palveluja. Perhe- ja sosiaalipalvelujen vuoden 2014 talousarvion keskeiset haasteet kohdistuvat edelleen Kelalle maksettavaan työmarkkinatuen kuntaosuuteen ja vaikeavammaisten henkilökohtaiseen apuun. Vireillä olevat oppilashuollon uudistus ja lastensuojelun lakimuutos edellyttävät myös lisäpanostusta lasten ja nuorten palveluihin. Perhepalveluissa organisaatiomuutos sekä Rakuunamäen lasten ja nuorten talon toiminnan käynnistyminen mahdollistavat lasten ja nuorten psykososiaalisen palveluverkon uudistamisen. Merkittävä toiminnallinen uudistus on lasten- ja nuorisopsykiatrian siirtyminen osaksi perhepalveluja. Vuoden 2014 alusta kaikki Eksoten alueen neuvolat ja oppilashuollon palvelut ovat osa perhepalveluja.

9 9 (54) Perhepalvelujen rakennemuutosta tukee psykososiaalisen avun alueella toteutettava Kannatellen -hanke, jossa luodaan verkostotyön rakenteet sekä kytketään syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten palveluvalikkoon myös täydentävä ja liikkuva työ. Lapsi- ja perhekohtaisessa lastensuojelussa tavoite on löytää vaihtoehtoisia tapoja laitossijoituksille sekä lisätä kotiin annettavia palveluita. Aikuisten psykososiaalipalveluissa toteutuu aikuissosiaalityön ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen integraatio. Psykososiaalinen kuntoutuksen alueelle työelämäosallisuutta tukeviin palveluihin siirtyy työvoiman palvelukeskuksesta kuntouttava työtoiminta eri muodoissaan. Kelalle maksettavan työmarkkinatuen kuntaosuuden menokehityksen hillitsemiseksi ja jo olemassa pitkäaikaistyöttömien työllistämis- ja aktivointitoimien rinnalle on tarve käynnistää uusia kehittämistoimia. Aikuisten psykososiaalisten palvelujen eri alueilla jatkuu asiakaslähtöinen prosessityöskentely sekä prosessien hallintatyökalujen ja mittarien käytön lisääminen. Toimeentulotuki on vuoden 2014 talousarviossa budjetoitu edellisten vuosien tasolle. Maahanmuuttopalveluissa jatkuu edelleen Etelä-Karjalan kotouttamisohjelman toimeenpano. Aikuisten talon tilojen ja toiminnan sisällön suunnittelu jatkuu ja toiminta uusissa tiloissa käynnistynee alkuvuodesta Vammaispalveluissa kehitysvammaisten asumisohjelman toimeenpanon jatkuminen luo raamit kehitysvammahuollon kehittämiselle. Kuntien ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n kanssa yhteistyössä on meneillään kolmen uuden kehitysvammaisten asumisyksikön suunnittelu ja rakentaminen. Lisäksi Rautjärven kunta suunnittelee kerrostalohuoneistojen peruskorjausta kehitysvammaisten henkilöiden asumiseen, joka tukee myös osaltaan kehitysvammaisten asumisohjelman tavoitteita asumisesta tavanomaisen asutuksen keskellä. Painopiste asumisessa on kevyempien asumisratkaisuihin painottaminen ja se raamittaa myös asumisen tukipalvelujen kehittämistä (asumisen tukikeskukset). Palvelurakenteen muutoksen yhtenä tärkeänä osana on päivä- ja työtoimintojen kokonaisuudistus sisältöjä ja toimintatapoja laajentamalla ja kehittämällä. Työvalmennuksen edelleen kehittäminen jatkuu ja panostusta lisätään työllistämisen toimenpiteisiin ja avoimille työmarkkinoille tähtäämiseen. Tätä kautta myös voidaan vaikuttaa päivä- ja työtoiminnan ostojen määrään. Vammaispalveluissa keskiössä ovat edellisten lisäksi henkilökohtaisen avun muotojen kehittäminen, yhteistyö vanhustenpalveluiden ja kuntoutuksen kanssa, mm. kotiutustilanteissa sekä vammaisavustajien työn kehittäminen. Ratkaisuja haetaan myös erityisen haastavasti käyttäytyvien henkilöiden asumisratkaisuihin sekä pienten vammaisten lasten tarpeisiin. Vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen kehittäminen ja mahdollinen keskittäminen jatkuu yhteistyössä tietohallinnon ja logististen palvelujen kanssa. Henkilöstöresurssien joustavalla käytöllä turvataan myös siirtymää kevyempiin asumismuotoihin ja siellä tarvittavaan ohjaustarpeeseen. Vammaispalvelujen uudet toimitilat Isoapu palvelukeskuksen yhteydessä mahdollistavat jatkossa vanhus- ja vammaispalvelujen sekä kuntoutuksen integraation syventymisen.

10 10 (54) Painopisteet Perhepalvelut 2014 Lasten ja nuorten talon prosessien kehittämisen ja vakiinnuttamisen jatkaminen Vastaanottokoti Tarulantuvan alueen tilaratkaisujen ja toimintamallien kehittäminen Lapsiperheille tarjottavien tukipalvelujen kuten kotipalvelujen tarjonnan lisääminen sekä kasvuympäristössä tehtävän työn kehittäminen Vanhempien päihdeongelmiin ja lähisuhdeväkivaltaan puuttumisen hoitopolut selkiytetään yhteistyössä aikuisten palvelujen kanssa Lapsiperheiden suhteellisen köyhyyden vähentäminen yhteistyössä eri toimijatahojen kanssa (esimerkiksi lasten harrastusten tukeminen) Sähköisten palvelujen ja työkalujen käytön tehostaminen (mm. kansalaisen ajanvaraus, suora viestinvälitys) Lastenkotien uusien tilaratkaisujen suunnittelu jatkuu Henkilökohtaisen budjetoinnin hankkeeseen varautuminen Lastensuojelun tuottavuushankkeeseen osallistuminen Lakimuutoksiin valmistautuminen 2015 Monikulttuuristen perheiden palvelutarpeiden huomioiminen jatkuu Uusien lastensuojelun tukitoimien käyttöönotto mm. Henkilökohtaisen budjetoinnin hanke Sähköisten palvelujen käytön tehostaminen jatkuu Lastenkotien tila- ja henkilöstöratkaisujen kehittäminen Jatketaan vuonna 2014 aloitettujen psykososiaalisten prosessien hiomista 2016 Palvelutarpeen pohjalta nousevien toimintamallien kehittäminen jatkuu Lastenkotien uudet toimintamallit Vammaispalvelut 2014 Kehitysvammaisten asumisohjelman toimeenpano jatkuu. Itsenäisen asumisen kehittäminen. Vammaisten päivä- ja työtoiminnan kokonaisuudistus ja sisällön kehittäminen jatkuu. Sisältää myös työvalmennuksen edelleen kehittämisen. Palveluohjauksen ja vammaissosiaalityön kehittäminen Kotona asumista tukevien palvelujen kehittämistä jatketaan asumisentukikeskusten suuntaan Henkilökohtainen budjetointi juurrutetaan osaksi vammaispalvelujen toimintaa. Kehittäminen yhteistyössä valtakunnallisten toimijoiden kanssa jatkuu Toimintakykykeskuksen kehittäminen jatkuu Henkilöstöresurssien joustavan käytön kehittäminen, henkilöstöpoolit käyttöön

11 11 (54) Henkilökohtaisen avun muotojen ja toimintamallien kehittäminen, yhteistyö vanhuspalveluiden ja kuntoutuksen kanssa 2015 Kehitysvammaisten asumisohjelman toimeenpano jatkuu. Itsenäisen asumisen kehittäminen. Vammaisten päivä- ja työtoiminnan kokonaisuudistus ja sisällön kehittäminen jatkuu. Sisältää myös työvalmennuksen edelleen kehittämisen. Kotona asumista tukevien palvelujen kehittämistä jatketaan. Ensimmäinen asumisen tukikeskus toimintaan. Sähköisten palvelujen käytön tehostaminen Henkilöstöpoolien joustavan käytön edelleen kehittäminen Henkilökohtaisen avun muotojen ja toimintamallien kehittäminen, yhteistyö vanhuspalveluiden ja kuntoutuksen kanssa Henkilökohtainen budjetointi juurrutetaan osaksi vammaispalvelujen toimintaa. Kehittäminen yhteistyössä valtakunnallisten toimijoiden kanssa jatkuu Kehitysvammaisten asumisohjelman toimeenpano jatkuu. Itsenäisen asumisen kehittäminen. Vammaisten päivä- ja työtoiminnan kokonaisuudistus ja sisällön kehittäminen jatkuu. Sisältää myös työvalmennuksen edelleen kehittämisen. Kotona asumista tukevien palvelujen kehittämistä jatketaan. Asumisentukikeskuskusten toiminnan edelleen kehittäminen. Sähköisten palvelujen käytön tehostaminen Henkilöstöpoolien joustavan käytön edelleen kehittäminen Henkilökohtaisen avun muotojen ja toimintamallien kehittäminen, yhteistyö vanhuspalveluiden ja kuntoutuksen kanssa Henkilökohtainen budjetointi juurrutetaan osaksi vammaispalvelujen toimintaa. Kehittäminen yhteistyössä valtakunnallisten toimijoiden kanssa jatkuu. Aikuisten psykososiaaliset palvelut 2014 Aikuissosiaalityön uudet sisällöt, menetelmät ja toimintatavat Toimeentulotukimenettelyn uudistaminen Yhteisen arviointiprosessin luominen yhdessä Typin ja muun kuntoutuksen organisaation kanssa, kuten aktivointisuunnitelman formaatin muuntaminen käyttöömme sopivaksi Kotouttamisohjelman toimeenpano jatkuu Sähköiset prosessien hallintatyökalujen, vanhojen kehittäminen ja uusien käyttöönotto Hus-Mielenterveystalo portaaliin liittyminen Kumppanuustoiminnan kehittäminen kilpailutuksen myötä valikoituneiden palvelukotien kanssa. Ennaltaehkäisevän päihdetyön konseptin uudistaminen

12 12 (54) Avohoidon sisällöllisen kehittämisen painottaminen, (esim. lyhytterapeuttisen persoonallisuushäiriöiden) hoito-otteen kehittäminen ja akuuttipsykiatrisen osaamisen syventäminen MTPA: Käyttöön otettujen prosessien (mm. ADHD, tyky ja opi-kh) kehittäminen Polikliinisen ECT-hoidon aloittaminen MTPAlla Vaativan avohoidon yksikön käynnistäminen ( Krimi-tiimi ) ja kriminaalipotilaiden valvotun avohoidon konseptin kehittäminen ja toiminnan käynnistäminen. Maakunnallisen psykoterapiayksikön toiminnan vakiinnuttaminen Oman psykoterapiatoiminnan integrointi Kelan järjestelmän kanssa Päihdeklinikka: Yksikön muutto ja sen myötä prosessien integrointi MTPAn ja Ps1n prosesseihin (katkot, vieroitukset ja hoitosuhteet) Valmistuvan Eksoten päihdestrategian maastouttaminen. Tukiasumisen tarpeen selvittelyn ja koordinoinnin uuden konseptin hyödyntäminen (erityisesti nuoret ja päihdekuntoutujat) Kuntouttavien ryhmätoimintojen uudelleen järjestäminen ja tilaaja tuottajamalliin siirtyminen Kuntouttavan työtoiminnan prosessien luominen ja käynnistäminen Kuntouttavan päivätoiminnan sisältöjen ja toiminnan kehittäminen organisaatiomuutoksen tavoitteiden mukaisesti. Osastopalvelujen yksiköiden välisen toiminnan ja yhteistyön uudistaminen (henkilökunta, potilaat) Päihdekuntoutusyksikön prosessien läpikäynti ja ajanmukaistaminen Prosessien hallintatyökalujen ja mittarien käytön lisääminen osastoilla Pakon käytön vähentäminen osastoilla Vaikeahoitoisten potilaiden prosessin keskittäminen Husiin asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi ja kuntoutusprosessin tehostamiseksi 2015 Aikuissosiaalityön uudet menetelmät ja toimintatavat; kehittäminen jatkuu Toimeentulotukimenettelyn uudistamisen jatkaminen Kotouttamisohjelman toimeenpanon jatkaminen Maakunnallisen uuden päihdekuntoutusyksikön käynnistäminen yhdessä Imatran kanssa Selviämisasematoiminnan käynnistäminen 2016 ECT-laitteen uusiminen

13 13 (54) 2.2 Terveys- ja vanhustenpalvelujen painopistealueet sekä toiminnalliset ja taloudelliset muutokset Terveys- ja vanhustenpalvelut 1000 EUR TA2014 TerVa hallinto Avoterveydenhuolto Hoiva Akuutti sairaala TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta Muut myyntituotot Myyntituotot yhteensä Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot yhteensä TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 103,0 101,6 103,5 102,8 102,9 Vuosikate/Poistot, % 259,6 409,4 797,5 167,0 Eksoten strategiassa on pidetty tärkeänä ympärivuorokautisen leikkaavan ja synnytyksiä hoitavan sairaalan säilyttämistä jo maantieteellisistä syistä. Merkitys korostuu asukkaiden turvallisuudessa esimerkiksi liikenneonnettomuuksissa. Keskussairaalan yhteyteen aletaan suunnitella keskitettyä yleislääketieteen ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystystä, joka voisi olla toiminnassa vuonna Keskittämisen tarkoituksena on virtaviivaistaa hoidon saatavuutta poistamalla keinotekoisten raja-aitojen tuottamaa turhaa siirtymistä toimipisteiden välillä. Tavoitteena on, että päivystyksellisessä asiassa laadukkaan hoidon saa yhdestä paikasta kellonajasta riippumatta ja jos ei asia ole kiireellinen, voidaan päivystyksestä tarvittaessa varata suoraan aika toiseen toimipisteeseen. Toki päivystyksellistä hoitoa pyritään yhä enemmän antamaan kotiin asti ja samalla huolehditaan hyvästä pitkäaikaissairauksien seurannasta. Nykyisten terveysasemien tulevaa toimintaa suunnitellaan yhdessä kuntien kanssa. Reseptinkirjoitusoikeuden omaavia sairaanhoitajia koulutetaan ensi vuonna 18 lisää. Organisaatiouudistuksella tavoitellaan erikoissairaanhoidossa 19 htv:n vähennystä lähinnä poliklinikan ja vuodeosastojen hoitajien yhteiskäytöllä ja avoterveydenhuollossa 10 htv:n vähennystä sijaistyövoimassa niiden terveysasemien osalta, joiden mitoitus on tällä hetkellä suurempi kuin Armilan

14 14 (54) terveysasemalla. Organisaatiouudistus antaa meille myös hyvän mahdollisuuden luopua aluekohtaisista jonoista niin avoterveydenhuollossa kuin hammaslääkäripalveluissa ja mahdollistaa näin myös ostopalvelulääkärien sekä hammaslääkärien käytön vähentämisen. Hoivapalveluissa edetään suunnitelman mukaisesti laitoshoidon purussa vaikka Etelä-Karjalassa yli 75-vuotiaita tulee lisää vuosittain noin 200. Lisääntyvä palvelun tarve edellyttää toimivaa palvelutarpeenarviointia. Lisäksi tarvitaan, että tehokas kotona tapahtuva kuntoutus, kotiutus sairaalasta ja kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä toimivat suunnitelmien mukaisesti. Edellä mainituilla keinoilla pyritään asiakkaiden toimintakyvyn parantamiseen ja omavastuun lisäämiseen. Perhehoidon laajentaminen, mikä tulee Eksoten omaksi toiminnaksi , ja kevyempien asumismuotojen syntyminen tuovat helpotusta lisääntyvään palvelutarpeen kysyntään. Toiminnan muutosprosesseissa niin kotihoidossa kuin laitoshoidossa huomioidaan henkilökunnan koulutus ja sitouttaminen muutokseen. Aktiivisen arjen toimintamallin omaksuminen kaikissa hoivan yksiköissä helpottaa henkilöstöä siirtymään laitoshoidosta kotihoitoon tai palveluasumisen yksiköihin. Painopisteet Avoterveydenhuolto ja suun terveydenhuolto 2014 Asiakaslähtöisen, tarkoituksenmukaisen ja kustannustehokkaan palveluverkon suunnittelu Etelä-Karjalaan Avopalvelujen vahvistaminen: henkilöstöresurssien tarkoituksenmukainen kohdentaminen, lääkkeenmääräämishoitajien ammattitaidon hyödyntäminen palveluprosesseissa, kotihoidon ja avoterveydenhuollon yhteistyön vahvistaminen, geriatrisen osaamisen lisääminen avoterveydenhoidossa sekä liikkuvien palvelujen kehittäminen Asiakaspalvelun kehittäminen: Hyvä vastaanotto -toiminnan laajentaminen terveysasemilla ja toiminnan tulosten arviointi ja mittaaminen Asiakaspalveluprosessit enemmän terveyshyötyä tuottaviksi Palvelujen saatavuuden ja toimintatapojen yhdenmukaistaminen (yksi jono), asiakkaiden palveluohjauksen tehostaminen ja henkilöstön osaamisen vahvistaminen (mm. hoidon tarpeen arvion koulutusohjelma). Puhelinjärjestelmä asiakasystävällisemmäksi. Terveydenhuoltolain velvoitteet (valinnanvapauden laajentuminen, tuotteistus) Uusien toimintamuotojen kehittäminen: ryhmävastaanottojen kehittäminen, etälääkärikokeilu, liikkuvat palvelut monipuolisemmaksi sekä sähköiset palvelujen kehittäminen todelliseksi vaihtoehdoksi yhteydenotossa ammattilaisiin (OmaHyvis, ajanvaraus). Suun terveydenhuollon uusien sähköisten palveluiden käyttöönotto jatkuu. Tehostetun kotihoidon (Tehosan) toiminta koko maakuntaa kattavaksi, kotona annettava hoito tehostuu Muistipotilaiden koordinoitu hoitomalli, muistikoordinaattoriverkosto koko Eksoten alueella Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integroituneiden prosessien kehittäminen

15 15 (54) Hyvinvointia ja terveyttä edistävien toimintamuotojen monipuolistaminen ja jalkauttaminen (mm. yhteistyön lisääminen kolmannen sektorin kanssa, vertaisohjaajien ryhmätoiminta, suun terveydenhuollon RISTO- hanke ikäihmisille ja uusi alle kouluikäisten ikäluokka) Vaihtoehtoisten vastaanottomallien jalkauttaminen ja työnjaon kehittäminen edelleen sekä riskiryhmien prosessien kuvaaminen ja kehittäminen suun terveydenhuollossa Henkilöstöresurssin turvaaminen: rekrytointi, osaamisen vahvistaminen, suun terveydenhuollossa hammaslääketieteen opiskelijoiden käytännön harjoitteluvaiheen laajentaminen ja kehittäminen sekä muun yliopistoyhteistyön lisääminen. Erikoishammaslääkäripalvelujen kehittäminen erikoisalojen yksikössä. Suunnitellaan hammashoidon ilta- ja yöpäivystystä niin, että se voisi käynnistyä vuoden 2015 alusta 2015 Palveluverkon kehittäminen ja suunnittelu Suun terveydenhuollon ympärivuorokautisen päivystyspalvelujen järjestäminen Asiakasystävällisen palveluohjauksen ja puhelinjärjestelmän kehittäminen jatkuu Avoterveydenhuollon, kotihoidon ja kuntoutuksen yhteisten toimintamallien kehittäminen Liikkuvat palvelut monipuolisemmaksi Kustannustehokkaiden toimintaprosessien kehittäminen, voimavarat enemmän terveyshyötyä tuottamaan. Suun terveydenhuollossa vaihtoehtoiset vastaanottomallit käytössä täydessä laajuudessa ja sekä riskiryhmien kuvaaminen että kehittäminen jatkuu. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integroituneiden prosessien edelleen kehittäminen Hyvinvointia ja terveyttä edistävien toimintamuotojen monipuolistaminen ja jalkauttaminen (asiakkaiden omahoidon vahvistaminen, suun terveydenhuollossa lapset ja nuoret). Suun terveydenhuollossa RISTOhankkeen mukainen toiminta ikäihmisten parissa jatkuu. Erikoishammaslääkäripalvelujen kehittäminen erikoisalojen yksikössä Henkilöstöresurssien turvaaminen: rekrytointi, osaamisen vahvistaminen, työnjaon kehittäminen. Suun terveydenhuollossa hammaslääketieteen opiskelijoiden harjoitteluvaiheen ja muun yliopistotyön kehittäminen jatkuu. Sähköisen asioinnin kehittäminen jatkuu (ajanvaraus, kutsujärjestelmät, OmaHyvis) 2016 Palveluverkkouudistuksen jalkauttaminen, päivystyksen uusien toimintaprosessien käyttöönottaminen Terveysasemien uusien toimintamallien jalkauttaminen Suun terveydenhuollon uuden palveluverkon ja toimintamallien jalkauttaminen Henkilöstöresurssien turvaaminen: rekrytoinnin tehostaminen, osaamisen vahvistaminen

16 16 (54) Hoivapalvelut 2014 Call center -toiminta aloitetaan omaishoidon ja kotihoidon tueksi Muistihoitajat jokaiselle kotihoidon alueelle Kotihoidon toiminnanohjaus laajenee koko Eksoten alueelle Kotihoidon sisältöä ja palvelutarpeenarviointia kehitetään Sakari-ja Kotona kokonainen elämä -hankkeissa saatujen hyvien toimintamallien mukaisesti 75-vuotiaille tehtävien Hyvis-käyntien ennaltaehkäisevää toimintamallia tehostetaan kohdentamalla kotikäynnit riskiryhmissä oleville Kuntien toteuttamia vanhustenhuollon yksiköiden peruskorjauksia ja uudisrakentamista seurataan ja tuetaan tiiviisti Kevyempien asumispalveluiden saatavuutta parannetaan Laitoshoidon toiminnan uudelleenjärjestelyä jatketaan strategian mukaisesti kohti valtakunnallisia tavoitteita (alle 3 % yli 75-vuotiaista laitoshoidossa) Kotihoidon, asumispalvelujen ja laitoshoidonhenkilöstö kehittää yhteistyössä tehostetun kotisairaanhoidon ja ensihoidon kanssa uusia tapoja hoitaa äkillisesti sairastuneita kotona ja asumispalveluissa Kotihoidon fysioterapeutit siirtyvät kuntoutuksen vastuualueelle tehostamaan kotiutusta ja kuntoutusta yhteistyössä kotihoidon henkilöstön kanssa 2015 Kotihoidon teknologian käyttöä laajennetaan Kotihoidon toiminnanohjaus juurrutetaan kaikille kotihoidon alueille Sakari- ja Kotona kokonainen elämä -hankkeiden hyvien toimintatapojen jalkauttaminen kotihoidon eri alueille jatkuu Yöpartiotoimintaa lisätään ja kehitetään yhteistyössä turva-auttajien ja ensihoidon kanssa sekä yhteistyössä ympärivuorokautisen hoidon kanssa Hyvis-kotikäynnit suunnataan 78-vuotiaisiin Palvelurakenneuudistuksen mukainen asumispalveluyksiköiden laajeneminen maakunnassa vuodeosastohoitoa korvaavana saadaan päätökseen Yhteistyö tehostetun kotihoidon kanssa tiivistyy uusien rakentuvien yksiköiden myötä koko Eksotessa Pitkäaikaisen laitoshoidon määrä on lähellä valtakunnallista tavoitetasoa Suurin osa terveysasemien vuodeosastojen uudelleen järjestelyistä on valmiina Uudelleen järjestelyistä vapautuva henkilökunta on sijoittunut vanhusten palvelujen avohoitoon ja asumispalveluihin sekä jäljellä oleviin laitoshoidon yksiköihin 2016 Pitkäaikaislaitoshoidon määrä on valtakunnallisella tavoitetasolla, kokonaisuudessaan ympärivuorokautisessa hoivassa 75 vuotta täyttäneistä on valtakunnallisen tavoitteiden mukaisesti 7 8 % Säännöllisen kotihoidon piirissä 75 vuotta täyttäneistä asiakkaista on % ja omaishoidon tuen piirissä 75 vuotta täyttäneistä on noin 6%. Sähköinen asiointi kotihoidossa lisääntyy Kotihoidon toiminnanohjaus on käytössä kaikilla kotihoidon alueilla ja asiakaskirjaaminen tapahtuu asiakkaiden kotona

17 17 (54) Akuuttisairaala 2014 Keskitetyn maakunnallisen päivystyksen toiminnallisen suunnittelun sekä päivystysrakennuksen suunnittelun käynnistäminen Ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaisen toiminnan kehittäminen Ensihoitajien tekemien ikäihmisten kotona tapahtuvan hoidon tarpeen arvioinnin edelleen kehittäminen Leikkaustoiminnan toiminnanohjausjärjestelmä otetaan käyttöön Rafaela-hoitoisuusluokitus otetaan käyttöön erikoissairaanhoidossa Keskitetty operatiivisten alojen jonojen hallintayksikkö perustetaan Poliklinikkatoimintaa integroidaan yli erikoisalojen Keskitetty kipsipoliklinikka perustetaan Päiväsairaalayksikkö perustetaan Yle-osaston toiminnan suunnittelu ja toiminnan käynnistäminen syyskuussa keskussairaalassa osana perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatiota Kuntouttava työote integroidaan kaikkeen somaattiseen hoitoon Laboratorion hematologisten analysaattorien hankinnan käynnistäminen Vieritestilaitteiden yhtenäistämisen jatkaminen Eksoten alueella Natiivikuvauspisteiden lukumäärän kriittinen tarkasteleminen Alueellisen digitaalisen EKG-tallennuksen käyttöönotto Kliinisen fysiologian ja neurofysiologian tutkimusten digitaalinen arkistointi Armilan polikliininen toiminta (endoskopiat, diabetes- ja reumavastaanotot) integroidaan keskussairaalan vastaavaan toimintaan Lasten- ja naistentautien yksikkö muuttaa kokonaisuudessaan G-siipeen A1-siipeen tulevat uudistetut työhuone-, kokous- ja kirjastotilat Neuvottelut keskitettävistä erikoissairaanhoidon toiminnoista erityisvastuualueen sisällä ja muiden keskussairaaloiden kanssa 2015 Päivystyksen lisärakentaminen alkaa Ensihoidon palvelutasopäätöksen toteuttaminen Ensihoitajien tekemien ikäihmisten kotona tapahtuvan hoidon tarpeen arvioinnin edelleen kehittäminen Erikoissairaanhoidon tuottavuus saavuttaa kansallisesti hyvän tason (kärkikolmannes) Lääkkeiden varastoinnin ja toimituksen automatisoiminen Laboratoriojärjestelmän uudistamisprojektin käynnistäminen Vieritestilaitteiden etähallintajärjestelmän käyttöönottaminen 2016 Päivystysrakennus otetaan käyttöön Maakunnallisesti keskitetyn, matalakynnyksen päivystys käynnistyy yhtenäisellä palvelutarpeen arvioinnilla Keskitetty valvonta perustetaan ja se integroidaan hallinnollisesti tehoosastoon Päivystysosaston myötä erikoissairaanhoidon vuodeosastojen uudelleen järjestelyn suunnittelu

18 18 (54) Vuodeosastojen keskimääräinen hoitoaika saadaan kansallisesti hyvälle tasolle Poliklinikan/päiväsairaalan laajennuksen suunnittelu keskussairaalan tiloihin Maakunnallisesti keskitetty välinehuolto

19 19 (54) 2.3 Kuntoutuksen painopistealueet sekä toiminnalliset ja taloudelliset muutokset Kuntoutus 1000 EUR TA2014 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta Muut myyntituotot 96 Myyntituotot yhteensä Maksutuotot 943 Tuet ja avustukset 36 Muut toimintatuotot yhteensä 2 TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot * josta sisäisiä eriä 141 * josta palvelujen ostoja Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset -199 Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE 619 Rahoitustuotot ja -kulut 0 VUOSIKATE 619 Poistot ja arvonalentumiset -66 TILIKAUDEN TULOS 553 Varausten ja rahastojen muutos 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 553 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 102,7 Vuosikate/Poistot, % 941,8 Kuntoutuksen vastuualue tähtää asiakaslähtöisten prosessien kehittämiseen ja pitkäkestoisen tuottavuuden parantumiseen Eksoten on järjestettävä terveydenhuoltolain mukaan potilaan sairaanhoitoon liittyvä lääkinnällinen kuntoutus ja vastattava potilaan lääkinnällisen kuntoutuksen suunnittelusta siten, että kuntoutus muodostaa yhdessä tarpeenmukaisen hoidon kanssa toiminnallisen kokonaisuuden. Lääkinnällisen kuntoutuksen tarve, tavoitteet ja sisältö määritellään kirjallisessa yksilöllisessä kuntoutussuunnitelmassa. Painopisteenä tulevalle vuodelle on yhdenmukaistaa kuntoutussuunnitelman tekotapa koko Eksotessa. Eksoten on vastattava lisäksi kuntoutuspalvelun ohjauksesta ja seurannasta sekä nimettävä potilaalle tarvittaessa kuntoutuksen yhdyshenkilö. Eksoten strategian mukaisesti kuntoutusta vahvistetaan muodostamalla kuntoutuksen vastuualue. Kuntoutus on tiiviisti mukana tukemassa Eksoten palveluverkkouudistusta ja laitospaikkojen muuttamista palveluasunnoiksi. Kuntoutuminen on yksilöllinen muutos-, kasvu- ja oppimisprosessi, jonka tavoitteena on saavuttaa optimaalinen toimintakyky ja löytää keinoja elämässä

20 20 (54) selviytymisen tueksi. Kuntoutuksen tavoitteena on edistää sairaan, vammaisen tai vajaatoimintakykyisen ihmisen toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä, hyvinvointia, osallistumismahdollisuuksia ja työllistymistä. Tämän vahvistamiseksi TYPin Eksoten henkilöstö siirtyy kuntoutuksen vastuualueelle ja kuntoutuspoliklinikka nidotaan tiiviisti yhdessä TYPin kanssa työelämän ja toimintakyvyn osaamiskeskukseksi. Osaamiskeskuksen eri osa-alueiden toiminta integroidaan tiiviisti tukemaan asiakkaan palvelutarpeita. Armilan kuntoutussairaalassa on viisi eri kuntoutuslinjaa vuodenvaihteesta alkaen. Osastolla 1 toteutuu monialainen yleiskuntoutus, osasto 3 jatkaa vaativan kuntoutuksen osastona, osasto 4 muuttuu paikkaiseksi palliatiivisen hoidon yksiköksi, osasto 6 jatkaa psykogeriatrisena kuntoutusosastona ja kotikuntoutus muodostaa viidennen linjan. Kotihoidossa toimivat fysioterapeutit ohjaavat kotihoidon henkilöstöä kuntouttavan kotihoidon toteuttamisessa ja auttavat asiakkaiden kuntoutumissuunnitelmien laatimisessa. Fysioterapeutti ja tarvittaessa toimintaterapeutti selvittää kotikäynnillä kokonaisvaltaisesti asiakkaan toimintakykyä, asumisympäristöä sekä apuväline- ja kuntoutustarpeita. Käynnin jälkeen kotihoito toteuttaa yhdessä asiakkaan läheisten kanssa käytännön kuntoutuksen. Kotihoidon henkilöstö seuraa kuntoutumisen edistymistä. Potilaan kotiutuessa sairaalasta, tekee osaston tai kuntoutuksen tehoyksikön fysioterapeutti ja tarvittaessa toimintaterapeutti kotikäynnin, jos sellaiselle on tarvetta. Kotihoidon kuntoutumisvastaavat jatkavat kuntoutusprosessia yhdessä muun hoitohenkilöstön kanssa. Armilan kuntoutussairaalan osaamista vahvistetaan rekrytoimalla sinne geriatrian ylilääkäri. Iso apu -palvelukeskuksen ja Tehosan yhteyteen perustetaan pilottina kuntoutuksen tehoyksikkö kotiutumista tukemaan. Apuväline- ja toimintakykykeskus tukee kuntoutusprosessia apuväline- ja esteettömyysratkaisuin luomalla toimintaperiaatteet ja toimintatavat. Omaishoitajien kuntoutusta tuetaan hyödyntämällä Kelan kuntoutustarjontaa (omaishoitajien kuntoutuskurssit sekä omaishoitajien ja -hoidettavien parikurssit) ja samalla ryhdytään suunnittelemaan heille omaa kuntoutustoimintaa Eksoten alueelle. Veteraanikuntoutuksessa pääpainopiste on tuetun kotona asumisen mallin käyttöönotossa. Painopisteet 2014 Kuntoutuja ensin -ajatusmallin toteuttaminen Eksoten arvojen mukaisesti Kuntoutus ottaa vetovastuun Eksoten teemoittaisesta terveyden edistämisestä Eksoten oman kuntoutuksen vahvistaminen: Kuntoutuksen maakunnallisen kokonaisratkaisun loppuunsaattaminen Kotiin annettavien palvelujen painopisteen muutos hoitopainotteisuudesta kuntoutuspainotteiseen toimintakyvyn tukemiseen Armilan sairaala Suomen parhaaksi kuntoutussairaalaksi jatkuvan kehittämisen menetelmällä (Lean management) alkaa

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 20.10.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Etelä Karjalan sosiaali ja terveydenhuollon ky, Eksote järjestää maakunnan

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016 2018

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016 2018 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016 2018 2 (42) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 YLEISTÄ 3 1.2 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - kärkihankkeen tavoitteet Kärkihanke

Lisätiedot

Eksoten vammaispalvelut: organisaatio, palvelupaketit ja mittarit 26.4.2016

Eksoten vammaispalvelut: organisaatio, palvelupaketit ja mittarit 26.4.2016 Eksoten vammaispalvelut: organisaatio, palvelupaketit ja mittarit 26.4.2016 Eksoten palvelurakenteen muutos Nettotoimintamenot 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Ryhmän nimi: Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET TOIMENPITEET JA SEURANTA TOTEUTUMINEN 25.4.2016 1. Sujuvat arjen palvelut Kuntalaiset saavat lain edellyttämät sotepalvelut Palvelut

Lisätiedot

Palvelut ja rakenne mutta mihin suuntaan

Palvelut ja rakenne mutta mihin suuntaan Palvelut ja rakenne mutta mihin suuntaan Taina Jaako Eksote, hoivajohtaja 29.8.2016 Valvanne Symposium IV Eksote kartalla Etäisyyksiä Lappeenrannasta: Helsinkiin 220 km Pietariin 230 km Venäjän rajalle

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tuottavuutta kehitetään tilaamalla Seuranta arviointi Oman toiminnan ja markkinoiden seuranta Tarjonta Laatu Hinta Tulevaisuuden palvelutarpeen ja tarjonnan kehitys

Lisätiedot

Taulukot kustannusten noususta vuonna 2016 verrattuna vuoden 2015 talousarvioon.

Taulukot kustannusten noususta vuonna 2016 verrattuna vuoden 2015 talousarvioon. 1 Jakelussa mainituille LAUSUNTOPYYNTÖ YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN JÄSENKUNNILLE KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 JA TALOUSARVION VUOSIEN 2017 2018 TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELUPERUSTEISTA Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista Kunnanhallitus 127 15.06.2015 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 15.06.2015 127

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikääntyvien varhainen tuki Vanhuspalvelulaki: Hyvinvointia edistävät palvelut Ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde 3 ja ennusteet, ja 4 3 346, 4,6 3 4 8 79,8 8,9 8, 77 6 3 3 4 4 6 8 483 36 64-6 7-4 -64 6-74 7-84 8- yhteensä 3 4 4 *Tilastokeskus *Tilastokeskus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen

Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen Sote- uudistus ja Eksote Perustetaan erillisellä lailla 18 maakuntaa, joille kuuluu soten järjestäminen; Etelä-Karjalassa vapaaehtoinen perustaminen ja toiminnan käynnistyminen

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 216 Väestöennuste Huoltosuhde 21 ja ennusteet 21, 22 ja 24 9 8418 8 71,7 7,1 8 7 7 6 9,8 61, 62, 6 4 2 2947 214 21 22 22 2 2 24 4 2 1 1914 84 6721 641 2441-6 7-14 1-64

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri, EMBA osastopäällikkö sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 21.9.2015

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

Mahdolliset linkit valtioneuvoston strategioihin ja muuhun selvitys- ja tutkimustoimintaan:

Mahdolliset linkit valtioneuvoston strategioihin ja muuhun selvitys- ja tutkimustoimintaan: 3.3.1 Miten eri maissa lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut tuotetaan eri hallintokuntien kuten sosiaali-, terveys- ja koulutoimen yhteistyöllä? Koko: 100 000 Aikajänne: 3/2016

Lisätiedot

Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen. Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen. Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Sote-uudistuksesta Mikä uudessa sote-mallissa on sosiaalihuollon näkökulmasta hyvää? Järjestämisvastuu

Lisätiedot

Kuntous ja sote -uudistus 17.3.2016 1

Kuntous ja sote -uudistus 17.3.2016 1 Kuntous ja sote -uudistus 17.3.2016 1 Kuntoutuksen kokonaisuudistus Hallitusohjelman kirjaus ja tavoite Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta - toimeenpannaan kuntoutusjärjestelmän

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon valmistelu Itä-Uudenmaan valmistelutyö tehdään osana koko Uudenmaan sote-alueen ja valtakunnallisen

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Tampere-talo 4.5.2015 Kari Hakari johtaja tilaajaryhmä

Lisätiedot

Integraatiotyöryhmien yhteenveto-/tilannekatsaus. Valtuustoseminaari 4.5.2015 Tiina Kirmanen

Integraatiotyöryhmien yhteenveto-/tilannekatsaus. Valtuustoseminaari 4.5.2015 Tiina Kirmanen Integraatiotyöryhmien yhteenveto-/tilannekatsaus Valtuustoseminaari 4.5.2015 Tiina Kirmanen Yleistä Eksote kantaa järjestämis- ja tuottamisvastuun kuntalaisten sosiaalija terveyspalveluista kuntien osoittamalla

Lisätiedot

Hyvinvointiyhtymän linkittyminen maakuntauudistukseen

Hyvinvointiyhtymän linkittyminen maakuntauudistukseen Hyvinvointiyhtymän linkittyminen maakuntauudistukseen Muutosjohtaja Jouko Isolauri Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä FellmanniCampus 7.12.2016 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä Päätetty perustaa

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Tammi-joulukuun 2016 tulos * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Eksote Tammi-joulukuun 2016 tulos EKSOTE 2016 Koko vuosi milj. EUR Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN YHTEENVETO IKÄIHMISTEN PALVELUT Lapissa ikäihmisten palveluiden peittävyys on korkea Kolaria, Pelloa ja Rovaniemeä lukuun ottamatta, ja erityisen korkea se on

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja Ilkka Luoma yhdessä johtoryhmän kanssa TOIMINTA-AJATUS: Sosiaali- ja terveydenhuollon syvään toiminnalliseen

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Hyvä ikääntyminen mahdollisuuksien Seinäjoella seminaari, 6.9.2010 Peruspalveluministeri Paula Risikko TAVOITTEET

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Hyväksytty Heinolan sosiaali- ja terveyslautakunnassa / 201 ja ympäristö- ja rakennuslautakunnassa / 201 Hyväksytty n hallituksessa / 201, PUITESOPIMUS 2016 SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM Sote-järjestämislaki ja integraatio Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki 11.9.2014 Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Turvataan

Lisätiedot

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3. Vanhuspalvelulain valvonta Sirkka Jakonen Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.2014 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi! Vanhuspalvelulailla pyritään turvaamaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Scandic Park, 29.-30.1.2015 Kirsi Varhila, STM

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Orimattilan kaupunki Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Orimattilan perusturvalautakunnassa / 201 Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon Hyvästi jää, on vaikeaa nyt kuolla pois, kun linnut laulaa saa, kun kevät saapuu nauraen - Arto Sotavalta - -toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon 9.4.2015 KKE - ohjausryhmä SAATTAEN - hankkeen yhteiset

Lisätiedot

KunTeko Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito

KunTeko Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito KunTeko 2020 10.5.2016 Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito Tarja Viitikko Kotona asumisen tuki toimintayksikön esimies/projektikoordinaattori Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat 10.9.2015, Pekka Kuosmanen Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa varten siitä, miten alueen sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriön kärkihankkeet ja muutosagentit

Sosiaali ja terveysministeriön kärkihankkeet ja muutosagentit Sosiaali ja terveysministeriön kärkihankkeet ja muutosagentit Lapin maakunnan tilanne Sosiaalijohdon työkokous 18.11.2016 Asta Niskala Pohjois Suomen sosiaalialan osaamiskeskus STM ja hallituksen kärkihankkeet

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen hoitoketjujen kokonaistarkastelu, kunnanhallitus

Vanhuspalvelujen hoitoketjujen kokonaistarkastelu, kunnanhallitus Vanhuspalvelujen hoitoketjujen kokonaistarkastelu, kunnanhallitus 31.3.2016 Tähän tarvittaessa otsikko Perusturvajohtaja Liisa Ståhle ja vt. Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö

Lisätiedot

IO Kärkihankkeen vaikutus Etelä-Karjalaan. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

IO Kärkihankkeen vaikutus Etelä-Karjalaan. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT IO Kärkihankkeen vaikutus Etelä-Karjalaan Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - kärkihankkeen tavoitteet Kärkihanke tähtää nykyistä

Lisätiedot

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT?

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähivuosien haasteet

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Sn Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 18.1.2017 Tavoitteet Asiakas keskiössä Vaikuttavat ja toimintakykyä ylläpitävät toimintatavat ovat käytössä ja asiakkaiden

Lisätiedot

Ulvila MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Ulvila MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde ja ennusteet 5, 5 ja 4 Väestöennuste Huoltosuhde ja ennusteet vuosille 5, 5 ja 4 6 4 9 8 7 65, 7,9 8,6 79,8 4 5 6 8 7 95 5 5 6 4 5 4 4 8 7

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Selvitys 1 (5) Sosiaali- ja terveyskeskus Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana Toiminnan taustaa ja käsitteen määrittelyä: Mielenterveyskuntoutuja tarkoittaa

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksen hyväksyminen vuosille

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksen hyväksyminen vuosille Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 956/00.04.01/2016 404 Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksen hyväksyminen vuosille 2017-2018 Päätöshistoria Sosiaali-

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA Kunnalla on terveydenhuoltolain (L1326/2010:29 ) mukainen velvollisuus järjestää potilaan sairaanhoitoon liittyvä lääkinnällinen kuntoutus. Lääkinnälliseen

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

SOTE- ja maakuntauudistus

SOTE- ja maakuntauudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne muuttuu miten kuntouttava työtoiminta, sosiaalinen kuntoutus ja muu osallisuutta edistävä toiminta asemoituvat muutoksessa Eveliina Pöyhönen SOTE- ja maakuntauudistus

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat. Vanhusneuvoston kokous Johtava ylilääkäri Lars Rosengren

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat. Vanhusneuvoston kokous Johtava ylilääkäri Lars Rosengren Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat Vanhusneuvoston kokous 17.2.2016 Johtava ylilääkäri Lars Rosengren Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat Sisältö Palvelujen uudistamisen tiekartta ja

Lisätiedot

Jorma Posio

Jorma Posio Tervein mielin Pohjois- - Suomessa 2009-2011 Koko hanke Lapin osahanke Jorma Posio 26.11.2009 1 Hankkeessa mukana Kainuun maakunta-kuntayhtymä kuntayhtymä 132 482 euroa (kokonaiskustannukset 529 928 euroa)

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta 10.2.2011 Markku Tervahauta palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki ASIAKASVOLYYMI Potentiaaliset asiakkaat (yritykset,

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5.

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5. Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä Sirkka Karhula Selvityshenkilö Toimintakyky ja arjensujuvuuspalvelukokonaisuuden asiakkaat Vanhukset Vammaiset

Lisätiedot

RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN SAIRAANHOITAJA- LÄÄKÄRIVASTAANOTTOJEN KESKITTÄMISSUUNNITELMA

RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN SAIRAANHOITAJA- LÄÄKÄRIVASTAANOTTOJEN KESKITTÄMISSUUNNITELMA RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN SAIRAANHOITAJA- LÄÄKÄRIVASTAANOTTOJEN KESKITTÄMISSUUNNITELMA Perusturvalautakunta 25.11.2014 ( 111): Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä on käsitellyt Riihimäen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sote-hanke

Pohjois-Karjalan sote-hanke Pohjois-Karjalan sote-hanke Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa siitä, miten alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tuotetaan ja organisoidaan 1.1.2017 alkaen.

Lisätiedot