Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016"

Transkriptio

1 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma

2 2 (54) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT YLEISTÄ TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERIAATTEET 4 2 VASTUUALUEIDEN TALOUS JA TOIMINTA PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN PAINOPISTEALUEET SEKÄ TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET TERVEYS- JA VANHUSTENPALVELUJEN PAINOPISTEALUEET SEKÄ TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET KUNTOUTUKSEN PAINOPISTEALUEET SEKÄ TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET STRATEGISTEN TUKIPALVELUJEN PAINOPISTEALUEET SEKÄ TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET 23 3 TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUSOSA TULOSLASKELMA 2014 ERIKOISSAIRAANHOITO JA MUU EKSOTE PALVELUJEN KUSTANNUSTENJAKO- JA HINNOITTELUPERIAATTEET INVESTOINTIOSA RAHOITUSOSA TALOUSARVION SITOVUUS JA VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT MITTARIT 45 4 OSAKKUUS- JA TYTÄRYHTIÖIDEN TALOUS JA TOIMINTA SAIMAAN TALOUS JA TIETO OY SAIMAAN TUKIPALVELUT OY ETELÄ-KARJALAN SAIRAALAPARKKI OY MEDI-IT OY ETELÄ-KARJALAN TYÖKUNTO OY 54

3 3 (54) 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Yleistä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Etelä-Karjalan sosiaalija terveyspiiri, Eksote) järjestää jäsenkuntien puolesta erikoissairaanhoidon, kehitysvammaisten erityishuollon, perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon sekä sosiaalihuoltoasetuksessa tarkoitetun ehkäisevän työn. Lasten päivähoito, ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintähuolto eivät kuulu sosiaali- ja terveyspiirin järjestämisvastuuseen. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari. Imatra on mukana kuntayhtymässä vain erikoissairaanhoidon ja erityishuollon osalta. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri toimii myös kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain tarkoittamana erityishuoltopiirinä. Imatra tuottaa kehitysvammaisten erityishuollon palveluja osittain myös itse. 1.2 Toiminnan ja talouden suunnittelu Tilastokeskuksen mukaan kuntien sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannukset olivat viime vuonna 21,4 miljardia euroa ja muodostivat siten 55,3 prosenttia kuntien koko käyttötalouden kustannuksista. Sosiaali- ja terveystoimen menot kasvoivat 6,4 prosenttia edellisestä vuodesta. Sosiaali- ja terveystoimen palveluista eniten menoja, yhteensä 5,9 miljardia euroa, kohdistui erikoissairaanhoitoon. Eksotessa vuoden 2014 taloussuunnitelman valmistelua on ohjannut kuntien hyväksymä kantokykylaskelma. Kantokykylaskelma perustuu osittain kuntien tilaamaan ulkoiseen arviointiin Eksoten toiminnasta. Kantokykylaskelman mukaisesti taloussuunnitelma tulee laatia siten, että se noudattaa kuntien laskelmassa hyväksymää kasvua ja samalla osa entisten vuosien alijäämistä pystytään kattamaan. Kuntien hyväksymä kantokyky laskelma poikkeaa 122 miljoonaa euroa Eksoten omasta laskelmasta vuosille Kantokykylaskelma paransi kuntien ja Eksoten yhteistä näkemystä kuntatalouden tilanteesta ja kuntien mahdollisuudesta rahoittaa sosiaali- ja terveyspalveluja. Toisaalta kantokykylaskelman mukaisen palveluverkkokuvauksen julkaiseminen aiheutti kunnissa ja päättäjissä epätietoisuutta sen vaikutuksista kuntien palveluihin. Tämän johdosta muutamissa kunnissa ryhdyttiin valmistelemaan vaihtoehtoisia malleja kunnan peruspalvelujen ulkoistamiseksi. Kuntien kantokykylaskelman mukaisesti tehdyssä taloussuunnitelmassa Eksoten toimintamenot kasvavat vuonna 2014 vain 0,3 %. Tämä kasvu sisältää 8,6 miljoonan euron varautumisen alijäämien kattamiseen. Menojen kasvun osalta todettakoon, että Tilastokeskuksen julkaisemien tietojen mukaan kuntien sosiaali- ja terveystoimen menot kasvoivat 6,4 % vuonna Todennäköisesti kunnilla ei enää tulevaisuudessa ole taloudellisia mahdollisuuksia kasvattaa sosiaali- ja terveystoimen menoja näin suurilla osuuksilla. Nämä talouden ehdot merkitsevät sitä, että kehittämistoimia tulee huomattavasti tehostaa. Tärkeimmät kehittämisen alueet ovat edelleen laitoshoidon purkaminen, kuntoutus ja kuntouttava kotihoito, hyvinvointiasemien kehittäminen, päivystyksen uudistaminen sekä sähköisten

4 palvelujen laajentaminen. Näillä toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan palveluiden kysyntään sekä henkilöstön kasvuun ja sitä kautta parantamaan tuottavuutta pitkällä aikavälillä. Näitä toimenpiteitä on selostettu taloussuunnitelmassa jäljempänä. 4 (54) Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen järjestäminen on edelleen avoimena. Tällä hetkellä valmistelussa keskitytään kuntien antamiin lausuntoihin sekä esille nousseiden perustuslaillisten ongelmien tulkitsemiseen. Todennäköisesti muutoksia joudutaan tekemään esillä olleiden väestöpohjien suuruuteen ja vastuukuntamallin ensisijaisuuteen. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että lainsäädäntö tulee lähenemään Eksoten mallin mukaista rakennetta. Eksoten mallin mukaisia valmisteluja on käynnistynyt myös muilla alueilla Suomessa. Alla olevassa taulukossa on Eksoten tuloslaskelma toteutuneilta vuosilta ja vuoden 2013 ennuste sekä taloussuunnitelma Eksote yhteensä 1000 EUR TP2011 TP2012 E2013* TA2014 Muutos, % 2014 vs TS2015 Muutos, % 2015 vs TS2016 Muutos, % 2016 vs TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta ,5 % ,0 % ,8 % Muut myyntituotot ,8 % ,0 % ,0 % Myyntituotot yhteensä ,2 % ,9 % ,7 % Maksutuotot ,5 % ,0 % ,0 % Tuet ja avustukset ,2 % ,0 % ,0 % Muut toimintatuotot yhteensä ,5 % ,0 % ,0 % TOIMINTATUOTOT ,3 % ,7 % ,6 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,0 % 0 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,3 % ,7 % ,1 % Palvelujen ostot ,6 % ,0 % ,0 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,8 % ,0 % ,0 % Avustukset ,1 % ,0 % ,0 % Muut toimintakulut ,9 % ,0 % ,0 % TOIMINTAKULUT ,4 % ,3 % ,1 % TOIMINTAKATE ,5 % ,5 % ,2 % Rahoitustuotot ja -kulut ,6 % ,0 % ,2 % VUOSIKATE ,5 % ,8 % ,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,9 % ,7 % ,0 % TILIKAUDEN TULOS ,4 % ,6 % ,0 % Varausten ja rahastojen muutos ,7 % ,0 % 134 0,0 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,1 % ,0 % ,0 % *Vuoden 2013 ennuste TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 99,1 97,7 97,8 104,3 104,8 105,3 Vuosikate/Poistot, % -54,1-132,8-135,5 197,9 183,1 168,1 Toimintakulujen kasvu, % 3,6 % 6,0 % 2,9 % -0,4 % 1,3 % 2,1 % Nettotoimintamenojen kasvu, % 4,0 % 6,4 % 3,8 % 0,3 % 2,0 % 2,8 % 1.3 Talousarvion ja taloussuunnitelman yleisperiaatteet Jäsenkunnat toimittivat Eksotelle kesäkuun 2013 alussa kaksi vaihtoehtoa maakunnallisesta talouden kantokyvystä. Eksoten oli laadittava mennessä viranhaltijaesityksenä koko maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelut kattava palvelusuunnitelmaesitys molemmille vaihtoehdoille ajanjaksolle Vaihtoehdossa 1 maakunnan sote-menojen kantokyvyksi ilmoitettiin euroa ja vaihtoehdossa 2 kantokyvyksi ilmoitettiin euroa. Eksoten talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma on laadittu jäsenkuntalaskutuksen osalta pohjautuen vaihtoehto 2:n mukaisiin kunnille

5 5 (54) aiheutuviin kustannuksiin. Tästä osuudesta on laskettu Eksoten suhteellinen osuus. Tämän kantokyvyn mahdollistamat toiminnan painopistealueet on kuvattu vastuualuekohtaisissa esityksissä. Taloussuunnitelma perustuu Eksoten hallituksen tekemään linjaukseen talousarviovalmistelun lähtökohdista, jossa Jäsenkuntien maksuosuus vuonna 2014 on 374,9 milj. euroa Nettotoimintamenot vuonna 2014 ovat 366,4 milj. euroa Vanhoja alijäämiä katetaan 8,6 milj. euroa vuonna 2014 Nettotoimintamenot voivat em. linjausten mukaan kasvaa enintään 0,3 % syyskuun 2013 tuloksen pohjalta tehdystä vuoden 2013 tilinpäätöksen toteumaennusteesta. Vuosien 2015 ja 2016 taloussuunnitelmiin muutos on +2,0 % ja 2,8 %. Toimintakulujen muutos vuoden 2013 ennusteesta vuoteen 2014 on -0,4 %. Vuosien 2015 ja 2016 taloussuunnitelmiin muutos on +1,3 % ja 2,1 %. Jäsenkuntatuottojen kasvu vuoden 2013 ennusteeseen on n. 7,5 %. Tästä alijäämäkuilun kiinniottoa on 4,7 %, vanhojen alijäämien kattamista 2,5 % ja varsinaista kustannusten kasvua 0,3 %. Alijäämäkuilun kiinniotto tarkoittaa sitä, että ei budjetoida enää uutta alijäämää, kuten vuoden 2013 talousarviossa. Tämä osuus vuoden 2013 nettotoimintamenoista jää rahoittamatta jäsenkuntaosuuksilla vuonna Tämä täytyy kertaluonteisesti korjata, jotta alijäämäkierteestä päästäisiin eroon. Kuntien maksuosuuksien laskukaava sekä maksuosuuksien kuntakohtaiset määräytymisperiaatteet on selostettu tarkemmin talousarvion käyttötalousosassa ja palvelujen kustannustenjako- ja hinnoitteluperusteet osassa. 420 Jäsenkuntatuotot ja yli-/alijäämät (milj. EUR) Kertynyt alijäämä -42,8 milj. EUR 8,6 8,6 8, ,4-15, ,7-9, TP2010 TP2011 TP2012 TA2013 TA2014 TS2015 TS2016 Jäsenkuntatuotot Alijäämä Ylijäämä Investointien osuus talousarviossa 2014 on 14,9 milj. euroa. Vuosikate on 16,8 milj. euroa. Pitkäaikaisen lainan nostovaltuus vuodelle 2014 on 1,8 milj. euroa. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on tiukentanut ohjeistusta poistojen käsittelyyn. Suosituksena on, että minimipoistoaikoja käytettäisiin. Perustelluista syistä suositusta pidempiä poistoaikoja voidaan kuitenkin käyttää. Talousarvioon

6 6 (54) sisältyvien kohteiden poistoajat on käyty läpi huomioiden tiukentunut ohjeistus. Minimipoistoaikoja pitempiä poistoaikoja on joissain tapauksissa käytetty. Henkilöstökulut muodostavat noin puolet Eksoten toimintakuluista ja siksi henkilötyövuosimäärien seuranta on suuri osa taloussuunnittelua. Henkilötyövuosien määrä Eksotessa laskee 61:llä vuoteen 2013 verrattuna. Organisaatiouudistuksesta johtuen vertailukelpoisia vuoden 2013 lukuja ei ole saatavilla vastuualuetasolla, minkä vuoksi taulukossa on esitetty muutos vain Eksote-tasolla. Muutos vuoteen 2013 on merkittävä säästösuunnitelmien myötä. Henkilövähennys on suunniteltu tapahtuvan pääasiassa eläköitymisen ja sijaisten käytön vähenemisen kautta. Henkilötyövuodet TA2013 TA2014 Muutos Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveys- ja vanhustenpalvelut Kuntoutus Strategiset tukipalvelut YHTEENSÄ Henkilötyövuosien määrään vaikuttavat siirtymät ostopalvelujen ja oman toiminnan välillä. Vertailukelpoisuuteen vuosien 2013 ja 2014 välillä vaikuttavat merkittävimmät muutokset (+46 htv) ovat: Pienniemenkadun tehostetun palveluasumisen yksikön ottaminen omaksi toiminnaksi (+ 28,5 htv) Savitaipaleen ensihoidon (osan vuotta) ja Ruokolahden ensihoidon ottaminen omaksi toiminnaksi sekä valmiuden parantaminen, Parikkalan ensihoito (kaikki yhteensä +15 htv) Nuorten päihdekatkaisun ja kuntoutuksen toteuttaminen omana toimintana (+1,5 htv) Kuntoutuksen vahvistaminen tehotiimi fysioterapeutilla henkilökohtaisen avun ja hoivapalvelun kustannuksia pienentämällä (+1 htv)

7 7 (54) 2 VASTUUALUEIDEN TALOUS JA TOIMINTA Seuraavassa on todettu vastuualueiden painopisteet sekä toiminnalliset ja taloudelliset muutokset Organisaatiouudistuksen myötä henkilöitä on siirtynyt vastuualueiden välillä ja vastuualueiden sisällä tulosalueelta toiselle. Henkilötyövuodet on ilmoitettu kotikustannuspaikoittain, jolloin osa-aikaisen työpanoksen vyörytyksiä esim. kehityshankkeille ei ole huomioitu. Vuoden 2014 talousarvio jakautuu erikoissairaanhoidon ja muun toiminnan välillä seuraavasti: Eksoten jako ESH:n ja muun toiminnan välillä 1000 EUR ESH Muu toiminta Eksote yhteensä TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta Muut myyntituotot Myyntituotot yhteensä Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot yhteensä TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT 0 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 102,4 105,5 104,3 Vuosikate/Poistot, % 170,9 207,0 197,9

8 8 (54) 2.1 Perhe- ja sosiaalipalvelujen painopistealueet sekä toiminnalliset ja taloudelliset muutokset Perhe- ja sosiaalipalvelut 1000 EUR TA2014 PerSo hallinto Perhepalvelut Aikuisten psykososiaaliset palvelut Vammaispalvelut TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta Muut myyntituotot Myyntituotot yhteensä Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot yhteensä TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 102,6 103,1 103,0 102,2 103,0 Vuosikate/Poistot, % 1 775,6 918, , ,6 Lähtökohtana perhe- ja sosiaalipalveluissa on ennaltaehkäisevän toiminnan vahvistaminen, palvelurakenteen keventäminen ja palvelujen kohdentaminen eniten niitä tarvitseville. Kehittämisen kohteena ovat matalan kynnyksen palvelut ja sen varmistaminen, että asiakkaat saavat sujuvasti yhteyden palveluihin. Sähköisten ratkaisujen myötä mahdollistuvat uudet tavat tuottaa palveluja. Perhe- ja sosiaalipalvelujen vuoden 2014 talousarvion keskeiset haasteet kohdistuvat edelleen Kelalle maksettavaan työmarkkinatuen kuntaosuuteen ja vaikeavammaisten henkilökohtaiseen apuun. Vireillä olevat oppilashuollon uudistus ja lastensuojelun lakimuutos edellyttävät myös lisäpanostusta lasten ja nuorten palveluihin. Perhepalveluissa organisaatiomuutos sekä Rakuunamäen lasten ja nuorten talon toiminnan käynnistyminen mahdollistavat lasten ja nuorten psykososiaalisen palveluverkon uudistamisen. Merkittävä toiminnallinen uudistus on lasten- ja nuorisopsykiatrian siirtyminen osaksi perhepalveluja. Vuoden 2014 alusta kaikki Eksoten alueen neuvolat ja oppilashuollon palvelut ovat osa perhepalveluja.

9 9 (54) Perhepalvelujen rakennemuutosta tukee psykososiaalisen avun alueella toteutettava Kannatellen -hanke, jossa luodaan verkostotyön rakenteet sekä kytketään syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten palveluvalikkoon myös täydentävä ja liikkuva työ. Lapsi- ja perhekohtaisessa lastensuojelussa tavoite on löytää vaihtoehtoisia tapoja laitossijoituksille sekä lisätä kotiin annettavia palveluita. Aikuisten psykososiaalipalveluissa toteutuu aikuissosiaalityön ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen integraatio. Psykososiaalinen kuntoutuksen alueelle työelämäosallisuutta tukeviin palveluihin siirtyy työvoiman palvelukeskuksesta kuntouttava työtoiminta eri muodoissaan. Kelalle maksettavan työmarkkinatuen kuntaosuuden menokehityksen hillitsemiseksi ja jo olemassa pitkäaikaistyöttömien työllistämis- ja aktivointitoimien rinnalle on tarve käynnistää uusia kehittämistoimia. Aikuisten psykososiaalisten palvelujen eri alueilla jatkuu asiakaslähtöinen prosessityöskentely sekä prosessien hallintatyökalujen ja mittarien käytön lisääminen. Toimeentulotuki on vuoden 2014 talousarviossa budjetoitu edellisten vuosien tasolle. Maahanmuuttopalveluissa jatkuu edelleen Etelä-Karjalan kotouttamisohjelman toimeenpano. Aikuisten talon tilojen ja toiminnan sisällön suunnittelu jatkuu ja toiminta uusissa tiloissa käynnistynee alkuvuodesta Vammaispalveluissa kehitysvammaisten asumisohjelman toimeenpanon jatkuminen luo raamit kehitysvammahuollon kehittämiselle. Kuntien ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n kanssa yhteistyössä on meneillään kolmen uuden kehitysvammaisten asumisyksikön suunnittelu ja rakentaminen. Lisäksi Rautjärven kunta suunnittelee kerrostalohuoneistojen peruskorjausta kehitysvammaisten henkilöiden asumiseen, joka tukee myös osaltaan kehitysvammaisten asumisohjelman tavoitteita asumisesta tavanomaisen asutuksen keskellä. Painopiste asumisessa on kevyempien asumisratkaisuihin painottaminen ja se raamittaa myös asumisen tukipalvelujen kehittämistä (asumisen tukikeskukset). Palvelurakenteen muutoksen yhtenä tärkeänä osana on päivä- ja työtoimintojen kokonaisuudistus sisältöjä ja toimintatapoja laajentamalla ja kehittämällä. Työvalmennuksen edelleen kehittäminen jatkuu ja panostusta lisätään työllistämisen toimenpiteisiin ja avoimille työmarkkinoille tähtäämiseen. Tätä kautta myös voidaan vaikuttaa päivä- ja työtoiminnan ostojen määrään. Vammaispalveluissa keskiössä ovat edellisten lisäksi henkilökohtaisen avun muotojen kehittäminen, yhteistyö vanhustenpalveluiden ja kuntoutuksen kanssa, mm. kotiutustilanteissa sekä vammaisavustajien työn kehittäminen. Ratkaisuja haetaan myös erityisen haastavasti käyttäytyvien henkilöiden asumisratkaisuihin sekä pienten vammaisten lasten tarpeisiin. Vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen kehittäminen ja mahdollinen keskittäminen jatkuu yhteistyössä tietohallinnon ja logististen palvelujen kanssa. Henkilöstöresurssien joustavalla käytöllä turvataan myös siirtymää kevyempiin asumismuotoihin ja siellä tarvittavaan ohjaustarpeeseen. Vammaispalvelujen uudet toimitilat Isoapu palvelukeskuksen yhteydessä mahdollistavat jatkossa vanhus- ja vammaispalvelujen sekä kuntoutuksen integraation syventymisen.

10 10 (54) Painopisteet Perhepalvelut 2014 Lasten ja nuorten talon prosessien kehittämisen ja vakiinnuttamisen jatkaminen Vastaanottokoti Tarulantuvan alueen tilaratkaisujen ja toimintamallien kehittäminen Lapsiperheille tarjottavien tukipalvelujen kuten kotipalvelujen tarjonnan lisääminen sekä kasvuympäristössä tehtävän työn kehittäminen Vanhempien päihdeongelmiin ja lähisuhdeväkivaltaan puuttumisen hoitopolut selkiytetään yhteistyössä aikuisten palvelujen kanssa Lapsiperheiden suhteellisen köyhyyden vähentäminen yhteistyössä eri toimijatahojen kanssa (esimerkiksi lasten harrastusten tukeminen) Sähköisten palvelujen ja työkalujen käytön tehostaminen (mm. kansalaisen ajanvaraus, suora viestinvälitys) Lastenkotien uusien tilaratkaisujen suunnittelu jatkuu Henkilökohtaisen budjetoinnin hankkeeseen varautuminen Lastensuojelun tuottavuushankkeeseen osallistuminen Lakimuutoksiin valmistautuminen 2015 Monikulttuuristen perheiden palvelutarpeiden huomioiminen jatkuu Uusien lastensuojelun tukitoimien käyttöönotto mm. Henkilökohtaisen budjetoinnin hanke Sähköisten palvelujen käytön tehostaminen jatkuu Lastenkotien tila- ja henkilöstöratkaisujen kehittäminen Jatketaan vuonna 2014 aloitettujen psykososiaalisten prosessien hiomista 2016 Palvelutarpeen pohjalta nousevien toimintamallien kehittäminen jatkuu Lastenkotien uudet toimintamallit Vammaispalvelut 2014 Kehitysvammaisten asumisohjelman toimeenpano jatkuu. Itsenäisen asumisen kehittäminen. Vammaisten päivä- ja työtoiminnan kokonaisuudistus ja sisällön kehittäminen jatkuu. Sisältää myös työvalmennuksen edelleen kehittämisen. Palveluohjauksen ja vammaissosiaalityön kehittäminen Kotona asumista tukevien palvelujen kehittämistä jatketaan asumisentukikeskusten suuntaan Henkilökohtainen budjetointi juurrutetaan osaksi vammaispalvelujen toimintaa. Kehittäminen yhteistyössä valtakunnallisten toimijoiden kanssa jatkuu Toimintakykykeskuksen kehittäminen jatkuu Henkilöstöresurssien joustavan käytön kehittäminen, henkilöstöpoolit käyttöön

11 11 (54) Henkilökohtaisen avun muotojen ja toimintamallien kehittäminen, yhteistyö vanhuspalveluiden ja kuntoutuksen kanssa 2015 Kehitysvammaisten asumisohjelman toimeenpano jatkuu. Itsenäisen asumisen kehittäminen. Vammaisten päivä- ja työtoiminnan kokonaisuudistus ja sisällön kehittäminen jatkuu. Sisältää myös työvalmennuksen edelleen kehittämisen. Kotona asumista tukevien palvelujen kehittämistä jatketaan. Ensimmäinen asumisen tukikeskus toimintaan. Sähköisten palvelujen käytön tehostaminen Henkilöstöpoolien joustavan käytön edelleen kehittäminen Henkilökohtaisen avun muotojen ja toimintamallien kehittäminen, yhteistyö vanhuspalveluiden ja kuntoutuksen kanssa Henkilökohtainen budjetointi juurrutetaan osaksi vammaispalvelujen toimintaa. Kehittäminen yhteistyössä valtakunnallisten toimijoiden kanssa jatkuu Kehitysvammaisten asumisohjelman toimeenpano jatkuu. Itsenäisen asumisen kehittäminen. Vammaisten päivä- ja työtoiminnan kokonaisuudistus ja sisällön kehittäminen jatkuu. Sisältää myös työvalmennuksen edelleen kehittämisen. Kotona asumista tukevien palvelujen kehittämistä jatketaan. Asumisentukikeskuskusten toiminnan edelleen kehittäminen. Sähköisten palvelujen käytön tehostaminen Henkilöstöpoolien joustavan käytön edelleen kehittäminen Henkilökohtaisen avun muotojen ja toimintamallien kehittäminen, yhteistyö vanhuspalveluiden ja kuntoutuksen kanssa Henkilökohtainen budjetointi juurrutetaan osaksi vammaispalvelujen toimintaa. Kehittäminen yhteistyössä valtakunnallisten toimijoiden kanssa jatkuu. Aikuisten psykososiaaliset palvelut 2014 Aikuissosiaalityön uudet sisällöt, menetelmät ja toimintatavat Toimeentulotukimenettelyn uudistaminen Yhteisen arviointiprosessin luominen yhdessä Typin ja muun kuntoutuksen organisaation kanssa, kuten aktivointisuunnitelman formaatin muuntaminen käyttöömme sopivaksi Kotouttamisohjelman toimeenpano jatkuu Sähköiset prosessien hallintatyökalujen, vanhojen kehittäminen ja uusien käyttöönotto Hus-Mielenterveystalo portaaliin liittyminen Kumppanuustoiminnan kehittäminen kilpailutuksen myötä valikoituneiden palvelukotien kanssa. Ennaltaehkäisevän päihdetyön konseptin uudistaminen

12 12 (54) Avohoidon sisällöllisen kehittämisen painottaminen, (esim. lyhytterapeuttisen persoonallisuushäiriöiden) hoito-otteen kehittäminen ja akuuttipsykiatrisen osaamisen syventäminen MTPA: Käyttöön otettujen prosessien (mm. ADHD, tyky ja opi-kh) kehittäminen Polikliinisen ECT-hoidon aloittaminen MTPAlla Vaativan avohoidon yksikön käynnistäminen ( Krimi-tiimi ) ja kriminaalipotilaiden valvotun avohoidon konseptin kehittäminen ja toiminnan käynnistäminen. Maakunnallisen psykoterapiayksikön toiminnan vakiinnuttaminen Oman psykoterapiatoiminnan integrointi Kelan järjestelmän kanssa Päihdeklinikka: Yksikön muutto ja sen myötä prosessien integrointi MTPAn ja Ps1n prosesseihin (katkot, vieroitukset ja hoitosuhteet) Valmistuvan Eksoten päihdestrategian maastouttaminen. Tukiasumisen tarpeen selvittelyn ja koordinoinnin uuden konseptin hyödyntäminen (erityisesti nuoret ja päihdekuntoutujat) Kuntouttavien ryhmätoimintojen uudelleen järjestäminen ja tilaaja tuottajamalliin siirtyminen Kuntouttavan työtoiminnan prosessien luominen ja käynnistäminen Kuntouttavan päivätoiminnan sisältöjen ja toiminnan kehittäminen organisaatiomuutoksen tavoitteiden mukaisesti. Osastopalvelujen yksiköiden välisen toiminnan ja yhteistyön uudistaminen (henkilökunta, potilaat) Päihdekuntoutusyksikön prosessien läpikäynti ja ajanmukaistaminen Prosessien hallintatyökalujen ja mittarien käytön lisääminen osastoilla Pakon käytön vähentäminen osastoilla Vaikeahoitoisten potilaiden prosessin keskittäminen Husiin asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi ja kuntoutusprosessin tehostamiseksi 2015 Aikuissosiaalityön uudet menetelmät ja toimintatavat; kehittäminen jatkuu Toimeentulotukimenettelyn uudistamisen jatkaminen Kotouttamisohjelman toimeenpanon jatkaminen Maakunnallisen uuden päihdekuntoutusyksikön käynnistäminen yhdessä Imatran kanssa Selviämisasematoiminnan käynnistäminen 2016 ECT-laitteen uusiminen

13 13 (54) 2.2 Terveys- ja vanhustenpalvelujen painopistealueet sekä toiminnalliset ja taloudelliset muutokset Terveys- ja vanhustenpalvelut 1000 EUR TA2014 TerVa hallinto Avoterveydenhuolto Hoiva Akuutti sairaala TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta Muut myyntituotot Myyntituotot yhteensä Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot yhteensä TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 103,0 101,6 103,5 102,8 102,9 Vuosikate/Poistot, % 259,6 409,4 797,5 167,0 Eksoten strategiassa on pidetty tärkeänä ympärivuorokautisen leikkaavan ja synnytyksiä hoitavan sairaalan säilyttämistä jo maantieteellisistä syistä. Merkitys korostuu asukkaiden turvallisuudessa esimerkiksi liikenneonnettomuuksissa. Keskussairaalan yhteyteen aletaan suunnitella keskitettyä yleislääketieteen ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystystä, joka voisi olla toiminnassa vuonna Keskittämisen tarkoituksena on virtaviivaistaa hoidon saatavuutta poistamalla keinotekoisten raja-aitojen tuottamaa turhaa siirtymistä toimipisteiden välillä. Tavoitteena on, että päivystyksellisessä asiassa laadukkaan hoidon saa yhdestä paikasta kellonajasta riippumatta ja jos ei asia ole kiireellinen, voidaan päivystyksestä tarvittaessa varata suoraan aika toiseen toimipisteeseen. Toki päivystyksellistä hoitoa pyritään yhä enemmän antamaan kotiin asti ja samalla huolehditaan hyvästä pitkäaikaissairauksien seurannasta. Nykyisten terveysasemien tulevaa toimintaa suunnitellaan yhdessä kuntien kanssa. Reseptinkirjoitusoikeuden omaavia sairaanhoitajia koulutetaan ensi vuonna 18 lisää. Organisaatiouudistuksella tavoitellaan erikoissairaanhoidossa 19 htv:n vähennystä lähinnä poliklinikan ja vuodeosastojen hoitajien yhteiskäytöllä ja avoterveydenhuollossa 10 htv:n vähennystä sijaistyövoimassa niiden terveysasemien osalta, joiden mitoitus on tällä hetkellä suurempi kuin Armilan

14 14 (54) terveysasemalla. Organisaatiouudistus antaa meille myös hyvän mahdollisuuden luopua aluekohtaisista jonoista niin avoterveydenhuollossa kuin hammaslääkäripalveluissa ja mahdollistaa näin myös ostopalvelulääkärien sekä hammaslääkärien käytön vähentämisen. Hoivapalveluissa edetään suunnitelman mukaisesti laitoshoidon purussa vaikka Etelä-Karjalassa yli 75-vuotiaita tulee lisää vuosittain noin 200. Lisääntyvä palvelun tarve edellyttää toimivaa palvelutarpeenarviointia. Lisäksi tarvitaan, että tehokas kotona tapahtuva kuntoutus, kotiutus sairaalasta ja kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä toimivat suunnitelmien mukaisesti. Edellä mainituilla keinoilla pyritään asiakkaiden toimintakyvyn parantamiseen ja omavastuun lisäämiseen. Perhehoidon laajentaminen, mikä tulee Eksoten omaksi toiminnaksi , ja kevyempien asumismuotojen syntyminen tuovat helpotusta lisääntyvään palvelutarpeen kysyntään. Toiminnan muutosprosesseissa niin kotihoidossa kuin laitoshoidossa huomioidaan henkilökunnan koulutus ja sitouttaminen muutokseen. Aktiivisen arjen toimintamallin omaksuminen kaikissa hoivan yksiköissä helpottaa henkilöstöä siirtymään laitoshoidosta kotihoitoon tai palveluasumisen yksiköihin. Painopisteet Avoterveydenhuolto ja suun terveydenhuolto 2014 Asiakaslähtöisen, tarkoituksenmukaisen ja kustannustehokkaan palveluverkon suunnittelu Etelä-Karjalaan Avopalvelujen vahvistaminen: henkilöstöresurssien tarkoituksenmukainen kohdentaminen, lääkkeenmääräämishoitajien ammattitaidon hyödyntäminen palveluprosesseissa, kotihoidon ja avoterveydenhuollon yhteistyön vahvistaminen, geriatrisen osaamisen lisääminen avoterveydenhoidossa sekä liikkuvien palvelujen kehittäminen Asiakaspalvelun kehittäminen: Hyvä vastaanotto -toiminnan laajentaminen terveysasemilla ja toiminnan tulosten arviointi ja mittaaminen Asiakaspalveluprosessit enemmän terveyshyötyä tuottaviksi Palvelujen saatavuuden ja toimintatapojen yhdenmukaistaminen (yksi jono), asiakkaiden palveluohjauksen tehostaminen ja henkilöstön osaamisen vahvistaminen (mm. hoidon tarpeen arvion koulutusohjelma). Puhelinjärjestelmä asiakasystävällisemmäksi. Terveydenhuoltolain velvoitteet (valinnanvapauden laajentuminen, tuotteistus) Uusien toimintamuotojen kehittäminen: ryhmävastaanottojen kehittäminen, etälääkärikokeilu, liikkuvat palvelut monipuolisemmaksi sekä sähköiset palvelujen kehittäminen todelliseksi vaihtoehdoksi yhteydenotossa ammattilaisiin (OmaHyvis, ajanvaraus). Suun terveydenhuollon uusien sähköisten palveluiden käyttöönotto jatkuu. Tehostetun kotihoidon (Tehosan) toiminta koko maakuntaa kattavaksi, kotona annettava hoito tehostuu Muistipotilaiden koordinoitu hoitomalli, muistikoordinaattoriverkosto koko Eksoten alueella Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integroituneiden prosessien kehittäminen

15 15 (54) Hyvinvointia ja terveyttä edistävien toimintamuotojen monipuolistaminen ja jalkauttaminen (mm. yhteistyön lisääminen kolmannen sektorin kanssa, vertaisohjaajien ryhmätoiminta, suun terveydenhuollon RISTO- hanke ikäihmisille ja uusi alle kouluikäisten ikäluokka) Vaihtoehtoisten vastaanottomallien jalkauttaminen ja työnjaon kehittäminen edelleen sekä riskiryhmien prosessien kuvaaminen ja kehittäminen suun terveydenhuollossa Henkilöstöresurssin turvaaminen: rekrytointi, osaamisen vahvistaminen, suun terveydenhuollossa hammaslääketieteen opiskelijoiden käytännön harjoitteluvaiheen laajentaminen ja kehittäminen sekä muun yliopistoyhteistyön lisääminen. Erikoishammaslääkäripalvelujen kehittäminen erikoisalojen yksikössä. Suunnitellaan hammashoidon ilta- ja yöpäivystystä niin, että se voisi käynnistyä vuoden 2015 alusta 2015 Palveluverkon kehittäminen ja suunnittelu Suun terveydenhuollon ympärivuorokautisen päivystyspalvelujen järjestäminen Asiakasystävällisen palveluohjauksen ja puhelinjärjestelmän kehittäminen jatkuu Avoterveydenhuollon, kotihoidon ja kuntoutuksen yhteisten toimintamallien kehittäminen Liikkuvat palvelut monipuolisemmaksi Kustannustehokkaiden toimintaprosessien kehittäminen, voimavarat enemmän terveyshyötyä tuottamaan. Suun terveydenhuollossa vaihtoehtoiset vastaanottomallit käytössä täydessä laajuudessa ja sekä riskiryhmien kuvaaminen että kehittäminen jatkuu. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integroituneiden prosessien edelleen kehittäminen Hyvinvointia ja terveyttä edistävien toimintamuotojen monipuolistaminen ja jalkauttaminen (asiakkaiden omahoidon vahvistaminen, suun terveydenhuollossa lapset ja nuoret). Suun terveydenhuollossa RISTOhankkeen mukainen toiminta ikäihmisten parissa jatkuu. Erikoishammaslääkäripalvelujen kehittäminen erikoisalojen yksikössä Henkilöstöresurssien turvaaminen: rekrytointi, osaamisen vahvistaminen, työnjaon kehittäminen. Suun terveydenhuollossa hammaslääketieteen opiskelijoiden harjoitteluvaiheen ja muun yliopistotyön kehittäminen jatkuu. Sähköisen asioinnin kehittäminen jatkuu (ajanvaraus, kutsujärjestelmät, OmaHyvis) 2016 Palveluverkkouudistuksen jalkauttaminen, päivystyksen uusien toimintaprosessien käyttöönottaminen Terveysasemien uusien toimintamallien jalkauttaminen Suun terveydenhuollon uuden palveluverkon ja toimintamallien jalkauttaminen Henkilöstöresurssien turvaaminen: rekrytoinnin tehostaminen, osaamisen vahvistaminen

16 16 (54) Hoivapalvelut 2014 Call center -toiminta aloitetaan omaishoidon ja kotihoidon tueksi Muistihoitajat jokaiselle kotihoidon alueelle Kotihoidon toiminnanohjaus laajenee koko Eksoten alueelle Kotihoidon sisältöä ja palvelutarpeenarviointia kehitetään Sakari-ja Kotona kokonainen elämä -hankkeissa saatujen hyvien toimintamallien mukaisesti 75-vuotiaille tehtävien Hyvis-käyntien ennaltaehkäisevää toimintamallia tehostetaan kohdentamalla kotikäynnit riskiryhmissä oleville Kuntien toteuttamia vanhustenhuollon yksiköiden peruskorjauksia ja uudisrakentamista seurataan ja tuetaan tiiviisti Kevyempien asumispalveluiden saatavuutta parannetaan Laitoshoidon toiminnan uudelleenjärjestelyä jatketaan strategian mukaisesti kohti valtakunnallisia tavoitteita (alle 3 % yli 75-vuotiaista laitoshoidossa) Kotihoidon, asumispalvelujen ja laitoshoidonhenkilöstö kehittää yhteistyössä tehostetun kotisairaanhoidon ja ensihoidon kanssa uusia tapoja hoitaa äkillisesti sairastuneita kotona ja asumispalveluissa Kotihoidon fysioterapeutit siirtyvät kuntoutuksen vastuualueelle tehostamaan kotiutusta ja kuntoutusta yhteistyössä kotihoidon henkilöstön kanssa 2015 Kotihoidon teknologian käyttöä laajennetaan Kotihoidon toiminnanohjaus juurrutetaan kaikille kotihoidon alueille Sakari- ja Kotona kokonainen elämä -hankkeiden hyvien toimintatapojen jalkauttaminen kotihoidon eri alueille jatkuu Yöpartiotoimintaa lisätään ja kehitetään yhteistyössä turva-auttajien ja ensihoidon kanssa sekä yhteistyössä ympärivuorokautisen hoidon kanssa Hyvis-kotikäynnit suunnataan 78-vuotiaisiin Palvelurakenneuudistuksen mukainen asumispalveluyksiköiden laajeneminen maakunnassa vuodeosastohoitoa korvaavana saadaan päätökseen Yhteistyö tehostetun kotihoidon kanssa tiivistyy uusien rakentuvien yksiköiden myötä koko Eksotessa Pitkäaikaisen laitoshoidon määrä on lähellä valtakunnallista tavoitetasoa Suurin osa terveysasemien vuodeosastojen uudelleen järjestelyistä on valmiina Uudelleen järjestelyistä vapautuva henkilökunta on sijoittunut vanhusten palvelujen avohoitoon ja asumispalveluihin sekä jäljellä oleviin laitoshoidon yksiköihin 2016 Pitkäaikaislaitoshoidon määrä on valtakunnallisella tavoitetasolla, kokonaisuudessaan ympärivuorokautisessa hoivassa 75 vuotta täyttäneistä on valtakunnallisen tavoitteiden mukaisesti 7 8 % Säännöllisen kotihoidon piirissä 75 vuotta täyttäneistä asiakkaista on % ja omaishoidon tuen piirissä 75 vuotta täyttäneistä on noin 6%. Sähköinen asiointi kotihoidossa lisääntyy Kotihoidon toiminnanohjaus on käytössä kaikilla kotihoidon alueilla ja asiakaskirjaaminen tapahtuu asiakkaiden kotona

17 17 (54) Akuuttisairaala 2014 Keskitetyn maakunnallisen päivystyksen toiminnallisen suunnittelun sekä päivystysrakennuksen suunnittelun käynnistäminen Ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaisen toiminnan kehittäminen Ensihoitajien tekemien ikäihmisten kotona tapahtuvan hoidon tarpeen arvioinnin edelleen kehittäminen Leikkaustoiminnan toiminnanohjausjärjestelmä otetaan käyttöön Rafaela-hoitoisuusluokitus otetaan käyttöön erikoissairaanhoidossa Keskitetty operatiivisten alojen jonojen hallintayksikkö perustetaan Poliklinikkatoimintaa integroidaan yli erikoisalojen Keskitetty kipsipoliklinikka perustetaan Päiväsairaalayksikkö perustetaan Yle-osaston toiminnan suunnittelu ja toiminnan käynnistäminen syyskuussa keskussairaalassa osana perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatiota Kuntouttava työote integroidaan kaikkeen somaattiseen hoitoon Laboratorion hematologisten analysaattorien hankinnan käynnistäminen Vieritestilaitteiden yhtenäistämisen jatkaminen Eksoten alueella Natiivikuvauspisteiden lukumäärän kriittinen tarkasteleminen Alueellisen digitaalisen EKG-tallennuksen käyttöönotto Kliinisen fysiologian ja neurofysiologian tutkimusten digitaalinen arkistointi Armilan polikliininen toiminta (endoskopiat, diabetes- ja reumavastaanotot) integroidaan keskussairaalan vastaavaan toimintaan Lasten- ja naistentautien yksikkö muuttaa kokonaisuudessaan G-siipeen A1-siipeen tulevat uudistetut työhuone-, kokous- ja kirjastotilat Neuvottelut keskitettävistä erikoissairaanhoidon toiminnoista erityisvastuualueen sisällä ja muiden keskussairaaloiden kanssa 2015 Päivystyksen lisärakentaminen alkaa Ensihoidon palvelutasopäätöksen toteuttaminen Ensihoitajien tekemien ikäihmisten kotona tapahtuvan hoidon tarpeen arvioinnin edelleen kehittäminen Erikoissairaanhoidon tuottavuus saavuttaa kansallisesti hyvän tason (kärkikolmannes) Lääkkeiden varastoinnin ja toimituksen automatisoiminen Laboratoriojärjestelmän uudistamisprojektin käynnistäminen Vieritestilaitteiden etähallintajärjestelmän käyttöönottaminen 2016 Päivystysrakennus otetaan käyttöön Maakunnallisesti keskitetyn, matalakynnyksen päivystys käynnistyy yhtenäisellä palvelutarpeen arvioinnilla Keskitetty valvonta perustetaan ja se integroidaan hallinnollisesti tehoosastoon Päivystysosaston myötä erikoissairaanhoidon vuodeosastojen uudelleen järjestelyn suunnittelu

18 18 (54) Vuodeosastojen keskimääräinen hoitoaika saadaan kansallisesti hyvälle tasolle Poliklinikan/päiväsairaalan laajennuksen suunnittelu keskussairaalan tiloihin Maakunnallisesti keskitetty välinehuolto

19 19 (54) 2.3 Kuntoutuksen painopistealueet sekä toiminnalliset ja taloudelliset muutokset Kuntoutus 1000 EUR TA2014 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta Muut myyntituotot 96 Myyntituotot yhteensä Maksutuotot 943 Tuet ja avustukset 36 Muut toimintatuotot yhteensä 2 TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot * josta sisäisiä eriä 141 * josta palvelujen ostoja Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset -199 Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE 619 Rahoitustuotot ja -kulut 0 VUOSIKATE 619 Poistot ja arvonalentumiset -66 TILIKAUDEN TULOS 553 Varausten ja rahastojen muutos 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 553 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 102,7 Vuosikate/Poistot, % 941,8 Kuntoutuksen vastuualue tähtää asiakaslähtöisten prosessien kehittämiseen ja pitkäkestoisen tuottavuuden parantumiseen Eksoten on järjestettävä terveydenhuoltolain mukaan potilaan sairaanhoitoon liittyvä lääkinnällinen kuntoutus ja vastattava potilaan lääkinnällisen kuntoutuksen suunnittelusta siten, että kuntoutus muodostaa yhdessä tarpeenmukaisen hoidon kanssa toiminnallisen kokonaisuuden. Lääkinnällisen kuntoutuksen tarve, tavoitteet ja sisältö määritellään kirjallisessa yksilöllisessä kuntoutussuunnitelmassa. Painopisteenä tulevalle vuodelle on yhdenmukaistaa kuntoutussuunnitelman tekotapa koko Eksotessa. Eksoten on vastattava lisäksi kuntoutuspalvelun ohjauksesta ja seurannasta sekä nimettävä potilaalle tarvittaessa kuntoutuksen yhdyshenkilö. Eksoten strategian mukaisesti kuntoutusta vahvistetaan muodostamalla kuntoutuksen vastuualue. Kuntoutus on tiiviisti mukana tukemassa Eksoten palveluverkkouudistusta ja laitospaikkojen muuttamista palveluasunnoiksi. Kuntoutuminen on yksilöllinen muutos-, kasvu- ja oppimisprosessi, jonka tavoitteena on saavuttaa optimaalinen toimintakyky ja löytää keinoja elämässä

20 20 (54) selviytymisen tueksi. Kuntoutuksen tavoitteena on edistää sairaan, vammaisen tai vajaatoimintakykyisen ihmisen toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä, hyvinvointia, osallistumismahdollisuuksia ja työllistymistä. Tämän vahvistamiseksi TYPin Eksoten henkilöstö siirtyy kuntoutuksen vastuualueelle ja kuntoutuspoliklinikka nidotaan tiiviisti yhdessä TYPin kanssa työelämän ja toimintakyvyn osaamiskeskukseksi. Osaamiskeskuksen eri osa-alueiden toiminta integroidaan tiiviisti tukemaan asiakkaan palvelutarpeita. Armilan kuntoutussairaalassa on viisi eri kuntoutuslinjaa vuodenvaihteesta alkaen. Osastolla 1 toteutuu monialainen yleiskuntoutus, osasto 3 jatkaa vaativan kuntoutuksen osastona, osasto 4 muuttuu paikkaiseksi palliatiivisen hoidon yksiköksi, osasto 6 jatkaa psykogeriatrisena kuntoutusosastona ja kotikuntoutus muodostaa viidennen linjan. Kotihoidossa toimivat fysioterapeutit ohjaavat kotihoidon henkilöstöä kuntouttavan kotihoidon toteuttamisessa ja auttavat asiakkaiden kuntoutumissuunnitelmien laatimisessa. Fysioterapeutti ja tarvittaessa toimintaterapeutti selvittää kotikäynnillä kokonaisvaltaisesti asiakkaan toimintakykyä, asumisympäristöä sekä apuväline- ja kuntoutustarpeita. Käynnin jälkeen kotihoito toteuttaa yhdessä asiakkaan läheisten kanssa käytännön kuntoutuksen. Kotihoidon henkilöstö seuraa kuntoutumisen edistymistä. Potilaan kotiutuessa sairaalasta, tekee osaston tai kuntoutuksen tehoyksikön fysioterapeutti ja tarvittaessa toimintaterapeutti kotikäynnin, jos sellaiselle on tarvetta. Kotihoidon kuntoutumisvastaavat jatkavat kuntoutusprosessia yhdessä muun hoitohenkilöstön kanssa. Armilan kuntoutussairaalan osaamista vahvistetaan rekrytoimalla sinne geriatrian ylilääkäri. Iso apu -palvelukeskuksen ja Tehosan yhteyteen perustetaan pilottina kuntoutuksen tehoyksikkö kotiutumista tukemaan. Apuväline- ja toimintakykykeskus tukee kuntoutusprosessia apuväline- ja esteettömyysratkaisuin luomalla toimintaperiaatteet ja toimintatavat. Omaishoitajien kuntoutusta tuetaan hyödyntämällä Kelan kuntoutustarjontaa (omaishoitajien kuntoutuskurssit sekä omaishoitajien ja -hoidettavien parikurssit) ja samalla ryhdytään suunnittelemaan heille omaa kuntoutustoimintaa Eksoten alueelle. Veteraanikuntoutuksessa pääpainopiste on tuetun kotona asumisen mallin käyttöönotossa. Painopisteet 2014 Kuntoutuja ensin -ajatusmallin toteuttaminen Eksoten arvojen mukaisesti Kuntoutus ottaa vetovastuun Eksoten teemoittaisesta terveyden edistämisestä Eksoten oman kuntoutuksen vahvistaminen: Kuntoutuksen maakunnallisen kokonaisratkaisun loppuunsaattaminen Kotiin annettavien palvelujen painopisteen muutos hoitopainotteisuudesta kuntoutuspainotteiseen toimintakyvyn tukemiseen Armilan sairaala Suomen parhaaksi kuntoutussairaalaksi jatkuvan kehittämisen menetelmällä (Lean management) alkaa

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA

KAINUUN UUSI SAIRAALA KAINUUN UUSI SAIRAALA Konseptisuunnitelma 26.2.2013 v. 1.0 LUONNOS 1. Yleistä 1 1.1 Tausta ja tarve 1 1.2 Nykyaikainen sairaalasuunnittelu 1 1.3 Konseptisuunnitelman laatiminen 3 2. Konseptin yleiset

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 Kunnanvaltuuston hyväksymä 22.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu 4 Väestö 5 Toimialat ja työpaikat

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1 (156) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 (156) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012. Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95

TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012. Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95 Sisältö YLEISPERUSTELUT... 1 KAUPUNKISTRATEGIA JA TOTEUTTAMISOHJELMAT... 1 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017

Järjestämissuunnitelma 2014 2017 2013 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet sosiaali- ja

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015 2014 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Päivitys 2014 2015 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS 2 VALTUUSTON TAVOITTEET VUODELLE 2015/TOTEUTUMA 1-4 KK Strategiset tavoitteet: 1. Valtuuston laatima strategia vuosille

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2015

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 versio 2 Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 1 Sisällysluettelo 1 Talousarvion ja toimintasuunnitelman lähtökohdat... 2 1.1 Yleistä..

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 1 SISÄLTÖ KUNTAYHTYMÄN ALUE... 2 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON... KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO... 3 YHTYMÄJOHTAJAN KATSAUS... 4 YHTYMÄHALLITUKSEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012 0 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/ Yhtymähallitus 22.11. 226 Yhtymävaltuusto 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus

Lisätiedot

VUODEN 2011 TALOUSARVIO

VUODEN 2011 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2011 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot