TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 119"

Transkriptio

1 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA :00-19:30 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 57 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 59 DELEGOINTISÄÄNTÖ / SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO 60 TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ALKAEN 61 TERVEYSKESKUSPSYKOLOGIN VIRAN PERUSTAMINEN 62 LASTENSUOJELULAIN MUKAISEN LASTENSUOJELUN AVO- JA LAITOSHOIDON KILPAILUTTAMINEN SOSIAALIOHJAAJAN TYÖPANOKSEN MYYMINEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN ILMOITUSASIAT OMAPOLKU TYÖELÄMÄÄN - HANKE TYÖLLISYYSPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKE 137

2 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA :00-19:30 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ylitalo Vesa PJ Nuolioja-Saksio Heleena VPJ Hietikko Tarja J Junes Jukka J Kokkonen Elina J Kurunsaari Jarmo J Saapui klo Laikari Seppo J Lakso Sanna J Väyrynen Jukka J POISSA Karppinen Hannele Khall:n edustaja MUU Mällinen Seija Khall:n varaedustaja Tornberg Eliisa Esittelijä Kinnunen Tarja Palvelupäällikkö Kurkela Jouni Sivistysjohtaja Vakkuri Johanna Vs. kiinteistöpäällikkö Huurre Kaarina Pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Vesa Ylitalo Puheenjohtaja Kaarina Huurre Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet olemme varmentaneet nimikirjaimillamme. Tyrnävällä Sanna Lakso Seppo Laikari PÖYTÄKIRJA YLEI- Tyrnävän kunnanvirastossa aukioloaikana SESTI NÄHTÄVILLÄ Tomi Koskela Ilmoitustaulunhoitaja

3 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN SOSTERV 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sanna Lakso ja Seppo Laikari.

4 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Sosiaali- ja terveyslautakunta SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS SOSTERV 58 Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p Sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitellään osas ton ajankohtaisia asioi ta: - kouluhanke: Johanna Vakkuri - joukkoliikenne: Jouni Kurkela - kilpailutus - kesälomanaikainen toiminta Merkittiin tiedoksi. Vs. kiinteistöpäällikkö Johanna Vakkuri poistui kokouksesta klo ja sivistysjohtaja Jouni Kurkela klo Jarmo Kurunsaari saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo Kilpailutus-asian käsittelyn ajaksi Jukka Väyrynen (yhteisöjäävi) ja Seija Mällinen (palvelussuhdejäävi) poistuivat kokouksesta.

5 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Sosiaali- ja terveyslautakunta DELEGOINTISÄÄNTÖ / SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO 166/002/2014 SOSTERV 59 Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p Kunnanvaltuusto on hyväksynyt hallintosäännön tarkistuksen. Hallintosäännön 4 :n mukaan kunnan toimielimet ovat oikeutettuja päätöksellään siirtämään ratkaisuvaltaansa edelleen alaisensa viranomaisen ratkaistavaksi. Ratkaisuvaltaa siirretään toimielimen erillisellä päätöksillä, jotka toimitetaan hallintosäännön arkistokappaleen liitteeksi. Kunnan asiahallintavastaava pitää ajantasaista luetteloa toimivallan edelleen siirtämistä koskevista päätöksistä. Luettelo annetaan valtuustolle tiedoksi vuosittain. Viranomaisen toimivallasta on lisäksi voimassa, mitä siitä on säädetty taikka määrätty. Siirrettyä päätösvaltaa käytettäessä on noudatettava toimielimen vahvistamia perusteita ja yleisiä ohjeita sekä pidettävä päätöspöytäkirjaa. Sosiaali- ja terveystoimen organisaatiomuutoksen myötä on tullut ajankohtaiseksi tarkistaa delegointisääntöä ja tehdä siihen tarvittavia muutoksia. Hallintosääntöä on päivitetty keväällä 2014 ja tämän myötä myös rakenteellisia muutoksia on tehty delegointisääntöön. Delegointisääntö on kokonaisuudessaan esityslistan liitteenä. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy delegointisäännön.

6 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ALKAEN 663/336/2013 SOSTERV 41 Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p Perusturvalautakunta päätti hankkia Kansan ter veys lain mukaiset kunnan henkilöstön työ ter veys palve lut yhteiskilpailutuksen voittaneelta Attendo MedOne Oy:ltä. Tyrnävän kunta kilpailutti työterveyshuollon palvelut yh des sä Hailuodon, Haukiputaan, Kempeleen, Limingan, Lu mi joen ja Oulunsalon kanssa. Sopimus on tehty ajalle Lisäksi sopimukseen sisältyi kaksi yhden vuoden optiota, jot ka on käytetty ja siten sopimus on voimassa vuoden 2013 lop puun. Lakeuden alueen kunnanjohtajat ovat nimenneet työ ryhmän, jossa on edustaja jokaisesta kunnasta. Työryhmä on ko koon tu nut kevään 2013 aikana ja selvitellyt vaihtoehtoja työ ter veys pal ve lui den järjestämiseksi. Selvityksen pe rusteel la kunnan henkilöstön työterveyspalveluiden jär jes tä misek si järjestetään kilpailutus. Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, et tä henkilökunnan työterveyspalveluiden järjestämiseksi Tyr nä vän kunta osallistuu työryhmän esityksen perusteella La keu den alueella järjestettävän työterveyspalveluiden kilpai lu tuk seen. KHALL 121 Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyy sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösehdotuksen. SOSTERV 68

7 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen ja Tyrnävän kunnat ovat kilpailuttaneet niiden järjestämisvastuulla olevat työterveyshuollon palvelut ajalle Tämän jälkeen on mahdollista jatkaa hankintaa optiovuosilla lukuun ottamatta Hailuodolla yksi (1) optiovuosi. Kyseessä on työterveyshuollon koko palvelutuotanto, jossa valittu palveluntuottaja vastaa kaikista palvelutoiminnasta aiheutuvista kustannuksista ja laskuttaa työnantajia tuottamistaan palveluista tarjouksessa ilmoittamillaan hinnoilla. Tilaajakunnat tekevät hankintapäätöksensä kilpailutuksen perusteella ja tämän jälkeen sopimukset työterveyspalvelujen tuottamisesta tarjouskilpailun voittaneen yrityksen kanssa. Tarjouspyyntö on julkaistu hankintalain edellyttämällä tavalla HILMA:ssa ja Kempeleen kunnan kotisivuilla osoitteessa Ne tarjoukset, jotka täyttävät tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset, vertaillaan hinnan perusteella. Hintavertailuun pääsyn edellytyksenä on, että kaikki tarjouspyynnössä esitetyt tarjoajaa koskevat vähimmäisvaatimukset liite yksi (1) ja henkilöstöä ja palvelua koskevat vaatimukset liite kaksi (2) edellytykset ovat täyttyneet sekä joiden työterveyshuollon työntekijäkohtainen yleisvuosimaksu on hintavertailuliitteen kolme (3) ehdottoman vaatimuksen mukainen. Tarjouksen valintaperusteena on halvin hinta. Määräaikaan klo 15 mennessä tarjouksen jätti Attendo Terveyspalvelut Oy. Tarjousten edellytettiin olevan voimassa asti. Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen ja Tyrnävän kuntien työterveyshuollon järjestämistyöryhmä on kokouksessaan todennut, että Attendo Terveyspalvelut Oy:n jättämä tarjous täyttää kaikki asetetut vaatimukset tarjouspyynnön mukaisesti. Esityslistan liitteenä on tarjouspyyntö liitteineen. Ehdotan, että Tyrnvän kunnan järjestämisvastuulla olevan työterveyshuollon palveluntuottajaksi valitaan Attendo

8 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Terveyspalvelut Oy ja palveluntuottajan kanssa laaditaan hankintasopimus. Sopimukseen sisältyvät kunnan järjestämisvastuulla olevat työterveyshuollon palvelut ja kunnan henkilöstön työterveyshuollon palvelut. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy tarjouspyynnön mukaisen hankintasopimuksen tekemisen Attendo Terveyspalvelut Oy:n kanssa kunnan järjestämisvastuulla olevan työterveyshuollon palveluiden osalta. Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kunnanhallitukselle kunnan henkilöstön työterveyshuollon palveluiden hyväksymistä Attendo Terveyspalvelut Oy:n kanssa. KHALL 217 Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi, että sosiaali- ja ter veyslau ta kun ta on valinnut kunnan järjestämisvastuulla olevan työ ter veys pal ve lun tuottajaksi Attendo Terveyspalvelut Oy:n. Hankintasopimukseen sisältyvät kunnan jär jes tä misvas tuul la oleva työterveyshuolto ja kunnan henkilöstön työter veys huol to. Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösesityksen mukaisesti kun nan hal li tus päättää hyväksyä henkilökunnan työ ter veyspal ve lu jen tuottajaksi Attendo Terveyspalvelut Oy:n. Kunnanhallitus: SOSTERV 60 Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p Työterveyshuollon kilpailutuksessa 2013 on päätetty, että työterveyshuollon palveluita on mahdollista jatkaa vuoden 2014 jälkeen optiovuodella. Mikäli kunta käyttää optiovuoden, on päätös tehtävä 4 kuukautta ennen optiovuoden alkua. Työterveyshuollolta on pyydetty selvitystä työterveyshuollon sopimusten toteutumisesta.

9 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Selvitystä ei ole vielä saapunut. Päätösesitys annetaan kokouksessa. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy optiovuoden käytön vuodelle 2015 hankintasopimuksen mukaisesti Attendo Terveyspalvelut Oy:n kanssa kunnan järjestämisvastuulla olevan työterveyshuollon palveluiden osalta. Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kunnanhallitukselle kunnan henkilöstön työterveyshuollon palveluiden hyväksymistä optiovuodelle 2015 Attendo Terveyspalvelut Oy:n kanssa. Sosiaali- ja terveyslautakunta velvoittaa viranhaltijoita seuraamaan sopimuksen henkilöstöä ja palvelua koskevien vaatimusten toteutumista tarjouspyynnön mukaisesti. Lisäksi velvoitetaan työterveyshuollon ohjausryhmää selvittämään mahdollista reklamaatiota ennen seuraavaa ohjausryhmän kokousta.

10 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Sosiaali- ja terveyslautakunta TERVEYSKESKUSPSYKOLOGIN VIRAN PERUSTAMINEN 298/110/2014 SOSTERV 61 Valmistelu: Johtava lääkäri Maarit Matinolli, p Tyrnävän terveyskeskuksessa on kaksi terveyskeskuspsykologin virkaa, joista toiseen on haettu viransijaista viranhaltijan pitkän virkavapauden vuoksi keväällä 2014 (kesään 2015 saakka) tarjoamalla hakijoille jatkossa myös viran vakinaistamisen mahdollisuutta. Virkaan oli kuusi hakijaa, joista neljä täytti viran kelpoisuusehdot. Viransijaisuuteen valittu psykologi irtisanoutui koeajan kuluessa heinäkuussa 2014 saatuaan vakituisen viran toiselta työnantajalta. Kokonaisuudessaan psykologien työtilanne Suomessa on tällä hetkellä hyvä ja viransijaisuuksiin on ollut vaikea löytää työntekijöitä. Tällä hetkellä terveyskeskus joutuu ostamaan psykologipalveluita yksityiseltä ammatinharjoittajalta, jotta tarvittavat psykologipalvelut saadaan turvattua. Johtavan lääkärin esitys: Koska määräaikaisiin psykologin sijaisuuksiin on vaikeuksia rekrytoida työntekijää ja koska virkavapaalla oleva viranhaltija tullee lähivuosina irtisanoutumaan eläkkeelle siirtymisen vuoksi, esitetään kunnanhallitukselle, että Tyrnävän terveyskeskukseen perustetaan toistaiseksi voimassa oleva terveyskeskuspsykologin tehtävä, joka voidaan julistaa haettavaksi välittömästi. Virkavapaalla olevan psykologin virkapohja tullaan lakkauttamaan siinä vaiheessa, kun eläkkeelle siirtyminen tulee ajankohtaiseksi. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy johtavan lääkärin esityksen ja virka voidaan laittaa haettavaksi välittömästi mol:n sivuille ja kunnan nettisivuille.

11 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Sosiaali- ja terveyslautakunta LASTENSUOJELULAIN MUKAISEN LASTENSUOJELUN AVO- JA LAITOSHOIDON KILPAILUTTAMINEN 304/232/2014 SOSTERV 62 Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p Oulun sosiaali- ja terveyslautakunta on kilpailuttanut lastensuojelun ympärivuorokautiset ostopalvelut vuosina 2003, 2004, 2008 ja Kolme viimeistä kilpailutusta toteutettiin seudullisena yhteishankintana, johon osallistuivat Oulun seudun kunnat (Oulu, Kempele, Haukipudas, Muhos, Kiiminki, Tyrnävä, Lumijoki, Oulunsalo, Liminka ja Hailuoto). Nykyinen sopimuskausi on voimassa ja siinä on mahdollisuus vuoden optioaikaan. Puitesopimusaikaa on jatkettu optioilla vuoden 2014 joulukuun loppuun saakka. Aikaisemmissa kilpailutuksissa mukana olleet Oulun seudun kunnat ovat ilmaisseet halukkuutensa toteuttaa lastensuojelulain avo- ja laitoshoidon kilpailuttamisen yhteishankintana myös seuraavalle sopimuskaudelle ja kahden vuoden erilliseen optioaikaan. Oulun seudun kunnat ostavat yksityisiltä palveluntuottajilta vuositasolla noin hoitovuorokautta, josta Oulun osuus on noin 75 %. Hankinnan arvo vuositasolla tulee olemaan noin 6,3 miljoonaa euroa. Hankinnan tavoitteena on järjestää vaikuttavia, lapsen kuntoutumista edistäviä avo- ja laitospalveluja lastensuojelun asiakkaina oleville lapsille ja perheille. Oulun kaupunki ja muut yhteishankintaan osallistuvat kunnat eivät sitoudu kilpailuttamisen perusteella tehtävien puitesopimusten nojalla ostamaan tiettyä vähimmäismäärää hoitovuorokausia tai tiettyä määrää lastensuojelun avopalveluita, vaan kukin kunta hankkii palvelut kunnassa esiintyvän tarpeen mukaisesti. Tarjouspyyntöasiakirjan valmistelussa käytetään apuna Oulun kaupungin hankintapalveluiden asiantuntijoita ja lakimiehiä. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että (1) Tyrnävän kunta osallistuu Oulun kaupungin lastensuojelulain mukaisten avo- ja laitoshoidon palveluiden kilpailutukseen ja (2) valtuuttaa Oulun kaupungin hyvinvointilautakunnan pyytämään tarjoukset lastensuojelulain mukaisen avo- ja

12 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Sosiaali- ja terveyslautakunta laitoshoidon kilpailuttamiseksi ja tekemään siitä hankintapäätöksen sekä allekirjoittamaan puitesopimukset.

13 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta SOSIAALIOHJAAJAN TYÖPANOKSEN MYYMINEN 925/305/2013 SOSTERV 85 Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p Vammaispalvelussa on kokopäiväinen sosiaaliohjaan virka, jossa vastuualueena on kehitysvammaisten avohuollon ohjaus. Työpanoksesta on myyty yhden työpäivän verran viikossa Lumijoen kunnalle ja palvelun myynnistä on tehty sopimus vuodeksi Resurssia on järjestelty yksikössä siten, että lähihoitaja on aloittanut työparina vammaispalveluissa noin yhden työpäivän kerran viikossa. Tehtäviin on kuulunut mm. tukihenkilötoiminta. Tyrnävän kunta jatkaa sosiaaliohjaajan työpanoksen myyntiä Lumijoen kunnalle vuodeksi Lautakunta päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseensa. SOSTERV 92 Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p Neuvottelu tehtävän sisällöstä järjestettiin , johon osallistuivat johtavan sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja, sosiaali- ja terveysjohtaja sekä Lumijoen perusturvajohtaja. Tehtävänkuvaa tarkennettiin myös vastuiden ja valtuuksien osalta. Tarvittaessa järjestetään yhteistyöpalavereita asian tiimoilta. Tyrnävän kunta jatkaa sosiaaliohjaajan työpanoksen myyntiä Lumijoen kunnalle vuodeksi 2014.

14 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta SOSTERV 63 Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p Sosiaali- ja terveystoimessa on tehty muutoksia organisaatiossa ja tehtävänkuvien osalta tarkistuksia. Myös lisäresurssia on tullut vuoden 2014 aikana. Nämä muutokset vaikuttavat kokonaisuutena sosiaalitoimen tehtäviin ja siitä syystä olisi mahdollista jatkaa sosiaaliohjaajan työpanoksen myyntiä vuodelle Sosiaaliohjaajan työpanoksen myyminen Lumijoen kunnalle entisin ehdoin vuodelle 2015.

15 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Sosiaali- ja terveyslautakunta VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN SOSTERV 64 Sosiaali- ja terveyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijapäätökset: Sosiaali- ja terveysjohtaja Henkilöstöhallinto: / Irtisanoutuminen psykologin viransijaisuudesta / Irtisanoutuminen lähihoitajan virasta / Kesätyöntekijän palkkaus Vanhuspalvelujohtaja Henkilöstöhallinto: / Irtisanoutuminen kodinhoitajan virasta Johtava terveyskeskuslääkäri Hankinnat: / Hinnan tarkistus / Suomen Syöpäyhdistys / Lasten ja nuorten alan psykiatriset ostopalvelut vuodelle / Sopimus psykologipalvelusta ajalle / Aikuispsykiatriset ostopalvelut vuodelle 2015 Henkilöstöhallinto: / Irtisanoutuminen terveyskeskuslääkärin viransijaisuudesta Vastaava hammaslääkäri Henkilöstöhallinto: / Irtisanoutuminen hammaslääkärin virasta Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, ettei niiden ottokelpoisia päätöksiä oteta kuntalain 51 :n perusteella lautakunnan käsiteltäväksi.

16 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Sosiaali- ja terveyslautakunta ILMOITUSASIAT SOSTERV 65 Sosiaali- ja terveyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat: - Valviran päätös / Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen / Attendo Oy - Valviran päätös / Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen / Tasankojen lääkäripalvelut Oy - Valviran antama määräys (1/2014) yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalveluiden omavalvontasuunnitelmasta - THL / Kuntakyselyn osaraportti Vammaisten palvelut THL / Kuntakyselyn osaraportit Kuntouttavasta työtoiminnasta ja Sosiaalisesta luototuksesta - THL / Tilasto toimeentulotukihakemusten käsittelyajoista Merkittiin tiedoksi.

17 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Sosiaali- ja terveyslautakunta OMAPOLKU TYÖELÄMÄÄN - HANKE 313/014/2014 SOSTERV 66 Valmistelu: Palvelupäällikkö Tarja Kinnunen, p Vuoden 2013 alussa voimaan tulleen Nuorten yhteiskuntatakuun tavoitteena on, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle voidaan tarjota työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Nuorten yhteiskuntatakuun tukemiseksi Oulun seudulla toteutetaan Omapolku uraohjaus -hanketta Omapolku uraohjaus -hanketta rahoittavat Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)/Pohjois-Pohjanmaan ELY, Oulun seutu, Iin kunta, Utajärven kunta sekä Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy. Omapolku uraohjaus -hanke tarjosi maksutonta ohjausta alle 25-vuotiaille työtä tai ammatillista alaansa etsiville sekä alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille tai valmistuvassa oleville työnhakijoille. Päättyvässä olevalle hankkeelle, jossa Tyrnävä on mukana, on toivottu jatkoa yhteistyöverkoston ja TE-toimiston taholta siten, että hanke kohdistuisi jatkossa vasta valmistuneisiin ja heidän työllistämiseen. Omapolku työelämään -hankkeen tavoitteena on - edistää vastavalmistuneiden työllistymistä - säästää yhteiskunnan varoja etsimällä aktiivisesti työpaikkoja - ehkäistä syrjäytymistä työllistymistä edistämällä Hankkeen käytännön toimenpiteet - tehokkaat työnhakuvalmennukset ja yksilöohjaukset kohderyhmälle - aktivoivien työnhakumenetelmien ja toimenpiteiden kehittäminen olemassa olevia palveluita hyödyntäen - työnantajien työntekijätarpeiden kartoittaminen - osaavan työvoiman ja työntekijätarpeiden yhteen saattaminen Perustiedot hankkeesta:

18 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Hanke perustuu ESR Rakennerahaston kehittämisen painopisteisiin, joita ovat mm. työllistymisen edistäminen, uusien työpaikkojen lisääminen, syrjäytymisen ehkäiseminen ja pk-yritysten kasvun tukeminen. - kohderyhmä: Ammattiin vasta valmistuneet tai valmistumassa olevat - toteuttajataho: Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy - aikataulu: toiminta-alue: Oulu ja ympäristökunnat Hankkeen kokonaisbudjetti on , josta ESRrahoituksen osuus ja yksityisen rahoituksen osuus (sis. kuntarahoituksen). Tyrnävän kunnan rahoitusosuudeksi on kaavailtu /toimintavuosi eli kolmen vuoden kokonaissumma olisi Hankkeelle haetaan ESR-rahoitusta ja hakuaika päättyy Tyrnävän kunnassa on tarjolla matalan kynnyksen palveluina etsivän nuorisotyöntekijän, nuorten työpajan, sosiaalityöntekijän ja työ- ja elinkeinosuunnittelijan palvelut, joita voidaan hyödyntää myös vastavalmistuneille tarjottavina palveluina. Palvelupäällikön esitys: Tyrnävän kunta ei lähde mukaan Omapolku työelämään -hankkeeseen, koska kunnalla on tarjota omana työnä vastavalmistuneille vastaavia tukipalveluita. Tyrnävän kunta lähtee mahdollisesti mukaan Oulun seudun kuntien yhteiseen Työllisyyspalveluiden kehittämishankkeeseen, jossa kohderyhmä on laajempi ja Omapolku työelämään -hankkeelle asetetut tavoitteet voidaan nähdä sisältyvän ko. hankkeeseen. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy palvelupäällikön esityksen. Päätös annetaan tiedoksi sivistyslautakunnalle. Jukka Junes poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.20

19 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Sosiaali- ja terveyslautakunta TYÖLLISYYSPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKE 312/014/2014 SOSTERV 67 Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p Kuntien rooli ja vastuu työllisyyden edistämisessä on viime vuosina kasvanut ja tulee edelleen kasvamaan useiden eri laki- ja organisaatiomuutosten myötä. Valtakunnallisella tasolla muutoksen kohteena ovat mm. - laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta - työttömyysturvalain työmarkkinatukiuudistus - Työvoiman palvelukeskusten lakisääteistäminen - työelämäosallisuuden ja osallistavan sosiaaliturvan kehittäminen. Lisäksi kuntien vastuulla olevat työllisyyttä edistävät palvelut kytkeytyvät vahvasti sosiaali- ja terveyspalveluihin ja näin ollen tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus tulee vaikuttamaan merkittävästi kuntien työllisyyspalveluiden toimintaympäristöön. Oulun seutu on viime vuodet ollut myös voimakkaan ICT -alan rakennemuutoksen aluetta. Tämän rakennemuutoksen viimeisimpänä ilmentymänä ovat olleet kesän 2014 laajat irtisanomiset. Tämä käynnissä oleva rakennemuutos lisää osaltaan painetta Oulun seudun kuntien työllisyyspalveluita kohtaan. Nykyisten työllisyyspalvelujen kautta on käynyt ilmi, että kunnalliset työllistämispalvelut eivät kykene vastaamaan kuntien alati kasvaviin työllistämisvastuisiin. Kuntien vastuulla olevat työllisyyttä edistävät palvelut ovat muuttuneisiin tarpeisiin ja kasvaviin vastuisiin nähden liian hajanaiset ja riittämättömät. Toimintaympäristöön vaikuttavien muutosten, kuten rakennemuutoksen, seurauksena ja lakimuutosten velvoittamana Oulun seudun kuntien välistä yhteistyötä työllisyyden edistämisessä alueen työnhakijoiden ja yritysten hyväksi tulee vahvistaa ja kehittää kokonaisuutena. Kokonaistaloudellisesti on kannattavaa, että kuntien työllisyyspalveluita kehitetään yhteistyössä ennakoivasti. Toteutusaika: Kokonaiskustannusarvio: Ulkopuolinen osarahoitus: (80 %-osuus kokonaiskustannuksista)

20 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kuntien rahoitusosuus: (Kuntien omarahoitusosuudesta hankkeessa vastaavat hankkeen toimintaan mukaan tulevat kunnat asukaslukuunsa ja työttömyystilastoihinsa suhteutetuilla kuntarahoitusosuuksilla, yhteensä 20 %-osuus kokonaiskustannuksista). Projektin tavoitteena on työn ja tekijän kohtaaminen. Työnantajille tarjottavat työllisyyttä edistävät palvelut Oulun seudulla yhdenmukaistuvat ja rekrytointi sekä työllistäminen työnantajien näkökulmasta helpottuvat. Työllisyyden edistämisessä kuntien vastuulla jo oleviin ja vastuulle tuleviin lakivelvoitteisiin sekä rakennemuutokseen kyetään vastaamaan ennakoivasti, tehostetusti ja kustannustehokkaasti. Seudun kuntien työllisyyspalveluiden organisaatiorakenne tukee yhdenmukaisia palveluja. Työnjako ja yhteistyö Pohjois- Pohjanmaan TE-toimiston ja seudun kuntien välillä on toimivaa. Kolmannen sektorin ja välityömarkkinoiden tarjoamat työllistämismahdollisuudet kasvavat ja monipuolistuvat. Yhteistyö seudun elinkeinoelämän ja koulutusorganisaatioiden kanssa on toimivaa. Projektissa kehitettävät pääteemat ovat: 1. Kuntien työnhakijapalvelujen ja yritysyhteistyön kehittäminen 2. Seudun kuntien työllisyyspalveluiden välisen yhteistyön kehittäminen Projektin pääteemojen läpileikkaavat toimenpiteet ovat: Kuntien tarjoamien työllisyyspalveluiden yhteisten käytäntöjen löytäminen, levittäminen ja juurruttaminen sekä TE-toimisto yhteistyö Kuntien työllistämiseen liittyvän ja sitä tukevan yritysyhteistyön tiivistäminen elinkeinoelämän ja yritysneuvontaorganisaatioiden kanssa Työllistämisen tietojärjestelmien jatkokehittäminen ja työllistämiseen liittyvien uusien verkkopalvelumuotojen kehittäminen Viestinnän tehostaminen kuntien työllisyyttä edistävistä toimista Aktivointiyhteistyön ja kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen TEOS-työryhmän ratkaisujen/esitysten mukaisesti Rakennemuutoksesta (erityisesti ICT-ala) johtuviin työvoiman palvelutarpeisiin vastaaminen

21 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Työvoiman pohjoisen liikkuvuuden mahdollisuuksien jatkokehittäminen työllisyyden edistämisessä Uusien työpaikkojen luominen Oulun seudulle kuntien hankintatoimintaa kehittämällä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Hankkeen kustannukset vuosille ovat yhtensä euroa, josta seudun kuntien rahoitusosuus on yhteensä 20%, enintään euroa. Kuntien omarahoitusosuudet määräytyvät toimintaan mukaan tulevien kuntien asukasluvun ja työttömyystilastoihin suhteutetuilla kuntarahoitusosuuksilla.tyrnävän osalta omarahoitusosuus on koko hankkeen ajalta. Määräraha varataan vuosittain sosiaali- ja terveysosaston talousarvioon. Työttömyysprosentti on ollut nousussa myös Tyrnävällä ja se oli 7/ ,5%. Luku on hieman korkeampi kuin naapurikunnissa. Työttömyyden kesto on pitkittynyt. Sosiaali- ja terveysosastolle tulee kuukaisittain sakkomaksua yli 500 päivää työttömänä olleiden osalta. Vuoden 2015 alussa muuttuvan lakiesityksen tuoma lisäkustannus hankkeen tekemän laskelman mukaisesti olisi noin Hanke, jossa edistetään alueellisesti työllistymistä on Tyrnävän kunnalle tärkeä. Hankkeessa kehitetään Oulun seudun kuntien välistä yhteistyötä, työllisyyden edistämistä alueen työnhakijoiden ja yritysten hyväksi sekä vahvistetaan ja kehitetään työllisyyspalveluja kokonaisuutena. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy hanke-esityksen ehdollisena ja päättää osallistua hankkeeseen, mikäli Oulun kaupungin esittämä hankesuunnitelma toteutuu suunnitelman mukaisesti. Päätös annetaan tiedoksi sivistyslautakunnalle.

22 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ O I K A I S U V A A T I M U S O H J E E T Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 57, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 67 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: 59, 61, 63 HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Tyrnävän sosiaali- ja terveyslautakunnalle, osoite Kunnankuja 4, TYRNÄVÄ tai sähköpostiosoit teeseen Pykälät: 59, 61, 63 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Kunnan jäsen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Päivämäärä. Ulkopuolisen rahoituksen hakeminen Työllisyyspalveluiden kehittämishankkeelle

Päivämäärä. Ulkopuolisen rahoituksen hakeminen Työllisyyspalveluiden kehittämishankkeelle Ulkopuolisen rahoituksen hakeminen Työllisyyspalveluiden kehittämishankkeelle Dno OUKA/6925/14.07.00/2014 Päätöshistoria Kaupunginhallituksen kehittämisjaosto 26.8.2014 54 Tiivistelmä Ulkopuolisen rahoituksen

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 112

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 112 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 112 Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.09.2015 AIKA 29.09.2015 17:00-19:15 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhall. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 80. Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 82 46 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 80. Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 82 46 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 80 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.06.2015 AIKA 16.06.2015 17:00-18:15 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhall. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 92

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 92 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 92 Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.05.2014 AIKA 27.05.2014 17:00-18:20 PAIKKA Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 202 01.09.2014 TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN 1.1.2014 ALKAEN /PALVELUTUOTTAJAN VALINTA

Kunnanhallitus 202 01.09.2014 TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN 1.1.2014 ALKAEN /PALVELUTUOTTAJAN VALINTA Kunnanhallitus 202 01.09.2014 TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN 1.1.2014 ALKAEN /PALVELUTUOTTAJAN VALINTA 327/01.04.02/2014 199/41.416/2013 KHALL 145 Terveydenhuoltolain mukaan kunnan on järjestettävä alueellaan

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.01.2015 AIKA 27.01.2015 17:00-19:00 PAIKKA Kunnantalo, kunanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.11.2015 AIKA 24.11.2015 17:00-19:10 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhall. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 77 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 117

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 117 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 117 Tekninen lautakunta 13.07.2015 AIKA 13.07.2015 15:30-16:39 PAIKKA Tyrnävän kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 119 70 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 126. Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 128 71 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 126. Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 128 71 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 126 Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.10.2015 AIKA 27.10.2015 17:00-18:10 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhall. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2013 57 Sivistyslautakunta 25.09.2013 AIKA 25.09.2013 klo 18:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.08.2013 AIKA 27.08.2013 18:00-19:47 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 60

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 60 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 60 Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.04.2014 AIKA 01.04.2014 18:30-20:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 11/2017 KOKOUSAIKA 28.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 213

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 213 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 213 Sivistyslautakunta 30.10.2014 AIKA 30.10.2014 18:00-19:46 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 215

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 44

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 44 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 44 Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.03.2015 AIKA 31.03.2015 17:00-20:00 PAIKKA Attendo Metsokangas, Herralantie 5, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Perusturvalautakunta 10.12.2014 AIKA 10.12.2014 klo 17:30-18:26 PAIKKA Kunnantalo johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 87 Kokouksen laillisuus 3 88 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 16

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 16 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 16 Tarkastuslautakunta 2013-2016 31.03.2015 AIKA 31.03.2015 18:02-19:29 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 18 13

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaavoitustyön tarjouspyynnöt

Kaavoitustyön tarjouspyynnöt HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 8/11 Kokousaika: 29.06.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Teknisen toimen kokoustila Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10.

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10. Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.08.2016 kello 10:00-11:09 Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Tohkanen Matti Karjalainen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.11.2013 klo 17.00 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat YPÄJÄN KUNTA Rakennuslautakunta ASIALUETTELO 1 / 2016 KOKOUSAIKA 3.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 5/2014. KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Tekninen lautakunta 5/2014. KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 5/2014 KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 27 Saapuneet asiakirjat 28 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 2 /2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Maanantai 3.2.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 6 7 8 9 sivu 7 7 8 9 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valitaan

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 92 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.05.2016 AIKA 24.05.2016 17:00-19:38 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 47 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 17.03.2015 klo 17.00 17.40 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

Viranomainen Päivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA 7.12.2015 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 235

Viranomainen Päivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA 7.12.2015 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 235 Kunnanhallitus 235 Aika 7.12.2015 klo 16.00-16.17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 158 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 159 Työjärjestyksen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Tarkastuslautakunta 05.11.2013 AIKA 05.11.2013 klo 16:45 PAIKKA KPMG:n toimist, Isokatu 32 B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen avaus 3 16 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 5/2016 KOKOUSAIKA 29.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 41 Toimielinten pöytäkirjat 42 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SIVLTK, :30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. SIVLTK, :30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK, 19.8.2015 17:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 49 Kansalaisopiston tuntien toteutuma lv 2014-2015... 2 Pykälän liite: Kansalaisopiston tuntien toteutuma lv 2014-2015, liite...

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 49 Peruspalvelulautakunta 16.05.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 51 33 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 34 Kuntalaisaloite/Alapitkän

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 131

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 131 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 131 Tekninen lautakunta 28.10.2014 AIKA 28.10.2014 18:00-20:20 PAIKKA Tyrnävän kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 133 72 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 1/2017 1 (11) Aika 18.01.2017, klo 17:00-17:48 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Adressi Mäntyharjun

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 17.5.2017 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous 17.5.2017 Aika keskiviikko 17.5.2017 klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 5/2017 KOKOUSAIKA 27.3.2017 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 45 Kunnanjohtajan viranhaku Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka PÖYTÄKIRJA Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 09.11.2011 KOKOUSAIKA 09.11.2011 klo 17.00-17.17 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 32 ILMOITUSASIAT 48 33 SIIVOUSURAKOITSIJAN VALINTA 49 Tekninen lautakunta 09.11.2011

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 104 Tekninen lautakunta 24.11.2016 AIKA 24.11.2016 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 106 72 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / 2008 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 12.11.2008 klo 18.00 18.50 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Markkola Juha-Matti Kärkelä

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 6/2017 KOKOUSAIKA 30.3.2017 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 46 Kunnanjohtajan viranhaku Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Perusturvalautakunta 15.12.2015 AIKA 15.12.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 86 Kokouksen laillisuus 3 87 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 24.3.2006 kello 12.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA TERVEYDENHUOLON KY. Kokousaika [Ti klo17. 00-18.50 Paikka Muonion kunnanvirasto, alakerran kahvio Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 47 Tarkastuslautakunta 2013-2016 08.12.2015 AIKA 08.12.2015 18:00-19:37 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 33 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 49 34

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 5/2016 KOKOUSAIKA 29.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 41 Toimielinten pöytäkirjat 42 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2017 Kunnanjohtajan valintatoimikunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA maanantai 7.8.2017 klo 18.30 19.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta (2017-2020) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 18.10.2017 klo 14.00 - Paikka PHKS Karpalo-kabinetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT 59 Kokouksen

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:10. Kunnantalon kahvio. Käsitellyt asiat

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:10. Kunnantalon kahvio. Käsitellyt asiat Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rakennuslautakunta Aika 16.02.2017 klo 17:00-17:10 Paikka Kunnantalon kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Rakennuslautakunnan kokousten pitäminen vuonna 2017

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 9/ (10) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 9/ (10) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:00-17:30 Paikka Aluepelastuslautakunnan kokoushuone, Volttikatu 1 A, Kuopio Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 1 Kokousaika T0 16.3.2017 klo 16.00 19.35 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 3/ Kunnanhallitus

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 3/ Kunnanhallitus Nro 3/2017 25 Kunnanhallitus 7.2.2017 Kokousaika Tiistai 7.2.2017 kello 18.00 Kokouspaikka Koski Tl, kunnantalo Saapuvilla läsnä poissa olleet jäsenet Tuominen Heikki pj. Vaparanta Heikki vpj. Lehti Minna

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta (4) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Tarkastuslautakunta (4) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 10.3.2017 1(4) Tarkastuslautakunnan kokous 10.3.2017 Aika Perjantai 10.3.2017 klo 9.00 14.45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 7.8.2013 43

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 7.8.2013 43 Sivistyslautakunta 7.8.2013 43 Aika: 7.8.2013 klo 17.00-17.05 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 1 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 29 Työjärjestyksen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 15.6.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Tarkastuslautakunta 03.10.2013 AIKA 03.10.2013 klo 16:50-19:10 PAIKKA KPMG:n toimisto, Isokatu 32, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Terveyskeskuksen neuvotteluhuone. Sosiaali- ja terveystoimen talousarvio vuodelle 2005

Terveyskeskuksen neuvotteluhuone. Sosiaali- ja terveystoimen talousarvio vuodelle 2005 MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU A Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUSAIKA Torstai 7.10.2004 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Terveyskeskuksen neuvotteluhuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 117 118 119 Asia Sosiaali- ja

Lisätiedot