PUUMALAN KUNTA Peruspalvelujen toimialan toimintakertomus vuodelta 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUUMALAN KUNTA Peruspalvelujen toimialan toimintakertomus vuodelta 2012"

Transkriptio

1 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA PUUMALAN KUNTA Peruspalvelujen toimialan toimintakertomus vuodelta 2012

2 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA A. ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA 1. Henkilöstön osaaminen ja saatavuus Avo- ja hoivapalveluissa osaavan ja koulutetun henkilöstön saatavuus on ollut huolestuttava riski. Myös kunnan lääkäripalvelujen saatavuus on riski tulevaisuudessa. Vakinainen henkilöstö on ammattitaitoinen, mutta ammattitaitoisten sijaisten saaminen on vaikeaa. Huono sijaistilanne vaikuttaa annetun potilas- ja asiakasturvallisuuden lisäksi annetun palvelun laatuun ja vakituisen henkilöstön jaksamiseen, joka osaltaan saattaa lisätä sairauspoissaoloja. Oppisopimuskoulutuksella voidaan turvata vain osittain pätevän henkilöstön tarve. Päivähoidossa ja koulutoimessa saadaan tällä hetkellä ammattitaitoisia sijaisia, mutta myös siellä on riski, että tulevaisuudessa ei näin ole. Koko toimialalla on riski siinä, että vain yksi työntekijä hallitsee tietyn työtehtävän. Jos hän on työvapaalla, tehtävien hoito kärsii. Henkilöstön osaamispohjaa tulisi laajentaa niin, että vähintään kaksi henkilöä hallitsee samat työtehtävät. 2. Tietojärjestelmien toimivuus Toimialalla on aika paljon sekä työntekijöiden että asiakkaiden tietoja tietokoneella erilaisissa ohjelmistoissa. Mikäli ohjelmisto ei toimi, asioiden hoito vaikeutuu ja joissakin tapauksissa voi loppua kokonaan. Potilastietojen käsittelyssä on ongelmana sähköisen potilaskertomusjärjestelmän puuttuminen palveluasunnoista. 3. Suhdannevaihtelut Suhdannevaihtelujen myötä peruspalvelujen toimialan palvelujen kysyntä vaihtelee. Huono taloudellinen tilanne vaikuttaa palvelujen tarjontaan. Se myös vaikuttaa joidenkin palvelujen kysyntään. B. SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Peruspalvelujen toimialalla on sisäisen valvonnan ohje ja sisäinen valvonta toimii hyvin. Palvelut ja hallinto on järjestetty säädösten mukaisesti sekä hyvää hallintotapaa noudattaen. Kehitettävänä asiana nähdään kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien varaaminen. Lainsäädännön muutoksia seurataan aktiivisesti koko toimialalla. Lain muutosten edellyttämät toiminnan muutokset huomioidaan hyvissä ajoin ennen lain varsinaista voimaantuloa. Tulostavoitteet asetetaan vuosittain talousarviossa ja taloussuunnitelmassa. Peruspalvelulautakunta hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelman vuosittain. Toimialajohtaja

3 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA seuraa koko toimialan talousarvion toteutumista, vastuuhenkilöt oman tulosalueen ja tulosyksiköiden johtajat oman tulosyksikkönsä osalta. Toimialajohtaja raportoi peruspalvelulautakunnalle talouden tilanteesta lähes jokaisen kokouksen yhteydessä. Kunnanhallitukselle raportoidaan kaksi kertaa vuodessa vuosikolmannesraporttien muodossa ja kolmannen kerran tilinpäätöksen yhteydessä. Varsinaisia tuloskeskusteluja ei toimialalla käydä mutta kehityskeskustelut käydään vuosittain. Hankinnat tehdään pääsääntöisesti kilpailuttamisen perusteella. Irtaimistokirjanpitoa ei ole. Henkilöstöhallinto toteutetaan hallintosäännön sekä talousarviossa olevien ja kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Peruspalvelujen toimialan johtoryhmän kokouksia pidetään n. 7 kertaa vuodessa ja vastuualue-/työpaikkakokouksia jokaisella vastuualueella/yksikössä tarpeen mukaan. Päätöspöytäkirjat laaditaan, tarkastetaan ja pidetään nähtävänä hallintosäännön määräysten mukaisesti. Vuoden 2012 aikana on ollut kaksi valitusta hallinto-oikeudessa, jotka molemmat hallinto-oikeus hyväksyi. Toisesta päätöksestä kunta teki valituksen korkeimpaan hallintooikeuteen, jonka korkein hallinto-oikeus hylkäsi. Tietoturvallisuus perustuu kunnan yhteiseen tietoturvamenettelyyn ja ohjeistukseen sekä vastuuntuntoiseen työskentelytapaan arkaluontoisten asioiden käsittelyssä. Riskien hallinnassa on tehty riskianalyysit kiinteän ja irtaimen omaisuuden osalta. Tämän pohjalta kiinteä ja irtain omaisuus on vakuutettu. Lisäksi riskianalyyseissä on huomioitu, kuinka toiminta järjestetään, jos joku vahinko sattuu. Avo- ja hoivapalveluissa sekä opetuspalveluissa on toiminnan keskeytysvakuutus. Riskianalyysin seuranta omaisuuden osalta järjestetään vuosittain vakuutusyhtiön kanssa. Henkilöriskianalyysia ei ole tehty. Vastuu riskien hallinnasta on jokaisen tulosalueen vastuuhenkilöllä ja tulosyksikön johtajalla, kokonaisvastuu toimialajohtajalla. Arvioidut riskit eivät ole toteutuneet. Toiminta- ja työketjut ovat osittain varmistettu niin, että toimialajohtajalle, vastuuhenkilöille ja tulosyksiköistä vastaaville on määrätty sijaiset. Projekteja on eri vastuualueilla ja niiden vastuut on määritelty projekteja käynnistettäessä. Tiedottaminen hoidetaan suusanallisesti, sähköpostitse, kirjeitse, peruspalvelujen johtoryhmän kokouksissa, työpaikkakokouksissa ja työpisteiden ilmoitustauluilla. Tiedottamiseen on jatkuvasti kiinnitettävä huomiota ja sitä on kehitettävä. Erilaiset peruspalvelujen toimialalla tehdyt sopimukset ovat toimineet pääsääntöisesti hyvin. Mitään negatiivisia seuraamuksia ei niistä ole aiheutunut. Sopimusehtojen noudattamista ja vanhentumisaikoja seurataan jatkuvasti.

4 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA C. PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TALOUS VUONNA 2012 Käyttötalous Peruspalvelut yhteensä Muutettu Toteutuma Käyttö- % TP 2011 TA 2012 TA Toimintatulot , ,02 100,48 Toimintamenot , ,19 97,85 Toimintakate , ,17 97, PERUSPALVELULAUTAKUNTA Sitovat tavoitteet: Peruspalvelulautakunta suunnittelee, arvioi ja kehittää peruspalvelujen toimialan toimintaa siten, että toiminnassa ja taloudessa saavutetaan asetetut tavoitteet. Peruspalvelulautakunta seuraa toimialallaan tapahtuvia muutoksia ja huomioi haasteet päätöksenteossa ja peruspalveluiden kehittämisessä. Toteutuma : Peruspalvelulautakunta on toiminut suunnitelmallisesti, jotta toiminnan ja talouden tavoitteet saavutettaisiin. Lautakunta on seurannut kokouksissaan talouden toteutumista. Koko toimialan menot alittuivat eurolla. Toimialan sisällä vastuualueista peruspalvelulautakunnan, avo- ja hoivapalvelujen ja aikuiskoulutuksen menot ylittyivät talousarvioon nähden mutta muut vastuualueet alittivat talousarvion. Lautakunta teki neljännesvuosittain raportin perusterveydenhuollon sopimuksen toteutumisesta tarkastuslautakunnan pyynnöstä. Sopimus on toteutunut hyvin. Valtuuston päätöksen mukaisesti aloitettiin keväällä 2012 neuvottelut liittymisestä Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimeen. Valtuusto päätti liittymisestä syyskuussa. Liitos tapahtui alkaen. Lautakunta keskeytti aloittamansa hankintamenettelyn koskien asumispalvelujen hankintaa Puumalaan, koska hankintasopimuksesta ei löydetty yksimielisyyttä Attendo MedOne Hoiva Oy:n kanssa. Lautakunta arvioi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen ja täsmensi tavoitteita.

5 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kuntaan perustettiin kansalaisopisto-opetuksen tulevaisuusryhmä, jonka tehtävänä on suunnitella, kuinka kunta hankkii opistopalvelut kuntalaisille, jos sopimuskunnat irtisanovat nykyisen sopimuksen päättymään Työryhmän työskentely alkoi syksyllä 2012 ja jatkuu edelleen. Talous: Peruspalvelulautakunta 600 Muutettu Toteutuma Käyttö-% TP 2011 TA 2012 TA Toimintatulot 0 0 0,00 Toimintamenot , ,45 106,85 Toimintakate , ,45 106, SOSIAALITYÖ Sitovat tavoitteet: Sosiaalityössä painotetaan ennaltaehkäisevää työtä ja varhaista puuttumista. Sosiaalityön palveluja toteutetaan osittain seudullisesti. Perheasian neuvottelukeskuksen sekä A- klinikan palvelut ovat Mikkelistä saatavia palveluita. Sosiaalipäivystys toteutetaan kattavasti seudullisena yhteistyönä. Lasten ja nuorten hyvinvointia edistetään seudullisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaisesti. Mahdolliset lastensuojelun sijoitukset toteutetaan mahdollisuuksien mukaan ensisijaisesti avohuoltona ja perhehoitona. Lastensuojelun tukitoimina toteutetaan sekä ennaltaehkäisevää että korjaavaa perhetyötä. Jälkihuolto toteutetaan nuoren kannalta tarkoituksenmukaisimmassa paikassa. Vammaispalvelujen järjestämisessä vastataan kunnassa esiintyvään tarpeeseen määrärahojen puitteissa, kuitenkin lakisääteiset palvelut turvaten. Asiakkaille etsitään kustannustehokkaampia ja asiakasystävällisempiä palvelumuotoja. Päihdehuollossa avohoito, päihdeongelmaisen tuki ja matalan kynnyksen työllistäminen ovat ensisijaisia hoitomuotoja. Päihdehuollon katkaisuhoitoa ostetaan kuntayhtymältä tarpeen mukaan. Päihdehuollon laitoskuntoutuspäiviä ostetaan kuntayhtymältä tarpeen mukaan maltillisesti. Toimeentulotukiasiakkaiden työllistämistoimia ja tukea tehostetaan, jotta toimeentulotukimenojen kasvu pysähtyisi. Yhteistyötä lisätään työvoimatoimiston kanssa. Työllistämishankkeilla (NuTu)

6 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA vähennetään toimeentulotukiasiakkaiden/tuen määrää. Samoin eläkemahdollisuuksien selvittäminen tehostuu työvoimatoimiston ja Kelan kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Lastenvalvoja soveltaa elatustuen arvioinnissa Oikeusministeriön ohjetta (2007) käräjäoikeuksien linjausten mukaisesti. Toteutuma : Sosiaalityössä on painotettu ennaltaehkäisevää työtä ja varhaista puuttumista. Tämä on käytännössä toteutettu niin, että asiakkaat ohjataan heti oikeiden palvelujen ja tukien piiriin. Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa tehdään tiivistä yhteistyötä neuvolan, päivähoidon, koulun, nuorisotyön ja etsivän nuorisotyön kanssa, jotta ennaltaehkäisevä työ ja varhainen puuttuminen toteutuisivat. Työskentelyä on hieman haitannut viranhaltijoiden useat ja pitkät virkavapaat sekä henkilöiden vaihtuminen. Seudulliset palvelut ovat toteutuneet tavoitteiden mukaisesti. Lastensuojelussa on ollut yksi uusi avohuollon sijoitus. Perhetyötä on toteutettu henkilöstöresurssien mukaisesti. Perheillä olisi ollut tarvetta tiiviimpään ja ohjauksellisempaan perhetyöhön. Jälkihuolto on toteutettu nuorten kannalta tarkoituksenmukaisissa paikoissa. Vammaispalvelut järjestettiin tarpeen mukaan lakisääteiset palvelut turvaten. Vammaispalvelujen piiriin on tullut uusia asiakkaita ja näin ollen menotkin ovat ylittyneet. Päihdehuollossa on sekä katkaisuhoitojaksojen että kuntoutusjaksojen tarve ollut arvioitua suurempaa. Lisäksi on päihdekuntoutusta tarvittu lastensuojelun vuoksi. Myös tuetun asumispalvelun piiriin tuli uusia asiakkaita. Toimeentulotukimenot toteutuivat lähes talousarvion tasoisena. Yhteistyötä työvoimahallinnon kanssa tehtiin aktiivisesti asiakkaiden työllistämiseksi tai eläkemahdollisuuksien selvittämiseksi. Työllistämishankkeella (NuTu) on työllistetty pitkäaikaistyöttömiä ja toteutettu kuntouttavaa työtoimintaa. Myös kunta on tarjonnut kuntouttavan työtoiminnan paikkoja. Lastenvalvoja on soveltanut ohjeita ja linjauksia.

7 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Talous: Sosiaalityö 610 Muutettu Toteutuma Käyttö-% TP 2011 TA 2012 TA Toimintatulot , ,04 59,35 Toimintamenot , ,55 99,50 Toimintakate , ,51 105,45 Tunnusluvut: TP 2011 TA 2012 TP 2012 Poikkeama Toimeentulotukiperheitä Toimeentulotuki eur/perhe Päihdehuollon hoitopäivät Päihdehuol. asiakkaat kuntoutuslait Kehitysvammaisten laitoshoitopvt Vaikeavamm. kuljetuspalv.asiakkaat Sosiaalihuoltolain kuljetuspalv.asiak AVO- JA HOIVAPALVELUT Sitovat tavoitteet: Avo- ja hoivapalvelujen yhteistoimintaa kehitetään edelleen suosimalla työkiertoa. Palvelun laatua kehitetään jo aloitetun laadunarviointiprosessin avulla. Asukkaiden omaisille tehdään toistamiseen organisaation palvelua ja toimintaa koskeva asiakaskysely. Kyselyn tuloksia käytetään asiakaspalvelun kehittämisessä. Henkilöstö sitoutuu suunnittelemiinsa tuloksellisuustavoitteisiin. Uuden tehostetun palveluasunnon Poukaman toiminta käynnistetään maaliskuussa. Pitkäaikaispaikoista luovutaan asteittain ja lyhytaikaispaikoilla mahdollistetaan lyhytaikaista laitoshoitoa tarvitsevien hoito. Kehitysvammahuollon työtoimintaa toteutetaan 160 työpäivää. Toimintaan osallistuu noin 18 kehitysvammaista. Asuntolan asukkaiden osallistumista työtoimintaan on mahdollista tehostetusti toteuttaa jatkossakin toimintojen fyysisen läheisyyden ansiosta. Kuljetuskustannukset eivät jatkossa tule lisääntymään. Kehitysvammaisten asumispäiviä toteutetaan Sijaispaikan

8 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA käyttö on lisääntynyt, joka näkyy asumispäivissä lisäten niitä noin 80 päivällä vuodessa. Hoitopäivän hinta asuntolassa on 35,97. Toteutuma : Työkierto on toteutunut yksikköjen uudelleenmuodostamisen puitteissa ja työyhteisössä on vain muutama, jotka eivät ole osallistuneet työkiertoon. Valmistuvat lähihoitajaopiskelijat tekivät opinnäytetyönään asiakastyytyväisyyskyselyn pohjana jo aiemmin tehty kysely. Kyselyn tulokset ovat vielä purkamatta. Poukaman toiminta käynnistyi aiottua myöhemmin, vasta huhtikuussa. Uuden toimintamallin kehittäminen ja uusien työtapojen omaksuminen hioutui henkilöstön keskuudessa koko loppuvuoden. Lyhytaikaisyksikössä asiakaspaikkoja loppuvuodesta 2012 oli käytössä seitsemän kahdeksasta, sillä jäljellä oli vain yksi pitkäaikaispäätöksellä oleva asukas. Kehitysvammahuollon työtoiminnassa toteutui 166 toimintapäivää. Toimintaan osallistui 19 kehitysvammaista. Kaikki asuntolan asukkaat osallistuivat työ- ja päivätoimintaan oman kunnon ja jaksamisen mukaan. Kuljetuskustannukset vähenivät. Kehitysvammaisten asumispäiviä toteutui 4235 jossa nousua arvioituun, syynä tilapäinen paikkaluku helmikuulta syyskuulle. Sijaispaikan käyttö jäi arvioitua pienemmäksi koska yksi tilapäispaikkaa käyttänyt muutti vakipaikalle. Sijaispaikan käyttö oli 43 päivää vuodessa. Hoitopäivän hinta (netto) asuntolassa oli 40,98 euroa. Talous: Avo- ja hoivapalvelut 630 Muutettu Toteutuma Käyttö-% TP 2011 TA 2012 TA Toimintatulot , ,98 94,02 Toimintamenot , ,31 102,03 Toimintakate , ,33 104,51

9 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Tunnusluvut: TP 2011 TA 2012 TP 2012 Poikkeama Kotipalvelutaloudet Tukipalveluasiakkaat Ateriapalveluasiakkaat Turvapuhelinasiakkaat Päivätoiminnan asiakkaat Omaishoidontuen saajat Keh.vamm. työtoiminnassa Keh.vamm. asuntolassa TERVEYSPALVELUT Sitovat tavoitteet: Terveyspalvelut järjestetään tehtyjen palvelusopimusten mukaisesti. Toteutuma : Terveyspalvelut järjestettiin tehtyjen palvelusopimusten mukaisesti. Perusterveydenhuollon sopimuksen liitteissä on määritelty tarkemmin palvelujen laatu, laajuus, tuottamistapa ja hinnoittelu, joita on voitu tarkistaa seurantakokouksissa. Näitä liitteitä on tarkistettu tarpeen mukaan seurantakokouksien yhteydessä, joita on järjestetty Puumalan kunnan ja Mikkelin kaupungin edustajien kesken puolivuosittain. Vastaanoton lääkäripalvelua on sovittu ostettavan 0,5 henkilötyövuotta enemmän kuin sopimuksen liitteessä on. Puumalan terveysasemalla oli vuonna 2012 keskimäärin 1,1 lääkäriä /viikko. Hammaslääkäripalvelua on ostettu kunnanhallituksen päätöksen ( ) mukaisesti keskimäärin 3,5 päivänä viikossa (joka toinen viikko 5 päivänä viikossa ja joka toinen viikko 2 päivänä viikossa) syksyyn 2012 saakka. Tällöin toinen hammaslääkäri jäi vuosilomalle ja eläkkeelle, jolloin hammaslääkäripalvelua oli Puumalan terveysasemalla joka toinen viikko 5 päivänä viikossa. Suuhygienistin palvelua oli vuorotteluvapaan vuoksi vain yhtenä päivänä viikossa. Puumalan reuna-alueiden asukkailla oli mahdollisuus käyttää Juvan, Ruokolahden ja Sulkavan perusterveydenhuollon palveluja. Perusterveydenhuollon vastaanoton, mielenterveyden ja fysioterapian käynnit ovat kasvaneet ja muiden palvelujen käynnit vähentyneet vuoteen 2011 verrattuna.

10 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Ympäristöterveydenhuollossa hyötyeläinkäynnit ovat vähentyneet ja pieneläinkäynnit kasvaneet vuoteen 2011 verrattuna. Erikoissairaanhoidossa keskussairaalan hoitopäivät ovat kasvaneet ja sekä yhteispäivystyksen käynnit että psykiatrian hoitopäivät vähentyneet vuoteen 2011 verrattuna. Hoitotakuu: Mikkelin kaupungin järjestämässä perusterveydenhuollossa välittömän puhelinyhteyden sai ympäri vuorokauden, virka-aikana terveysasemilta ja muuna aikana Etelä-Savon Ensineuvosta. Kiireettömän hoidon tarpeen arviointiin pääsy terveydenhuollon ammattihenkilölle toteutui kolmessa arkipäivässä. Arviointi tehtiin lähinnä puhelinpalveluna. Terveyskeskusvastaanotolle odotusaika kiireettömään hoitoon oli 3 viikkoa. Mielenterveysyksikön hoidon tarpeen arviointi suoritettiin 2 viikossa lähetteen saapumisesta. Odotusaika tarpeelliseksi todettuun hoitoon oli 2 kuukautta. Hammashoidossa hoidon tarpeen arviointi suoritettiin välittömästi puhelinpalveluna. Odotusaika kiireettömään hoitoon oli 5 kuukautta. Erikoissairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden käsittelyn keskimääräinen odotusaika oli 1 vuorokausi. Saapuneista lähetteistä 0,9 % käsiteltiin vasta säädetyn 21 vuorokauden jälkeen. Tilanne on hieman parantunut vuoteen 2011 verrattuna. Ensimmäiselle käynnille odottavien keskimääräinen odotusaika oli 29 vuorokautta. Ensimmäiselle käynnille odottavista 2,3 %:n odotusaika oli yli säädetyn 180 vuorokauden. Tilanne hieman huononi vuoteen 2011 verrattuna. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien keskimääräinen odotusaika oli 42 vuorokautta. Odottavista 0,3 %:n odotusaika oli yli säädetyn 180 vuorokauden. Tilanne on parantunut vuoteen 2011 verrattuna. Talous: Terveyspalvelut 660 Muutettu Toteutuma Käyttö-% TP 2011 TA 2012 TA Toimintatulot , ,00 Toimintamenot , ,57 92,66 Toimintakate , ,57 90,64

11 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Tunnusluvut: TP 2011 TA 2012 TP 2012 Poikkeama Perusterv.huolto Mikkelin kaupunki menot tulot netto Muut kunnat Ympäristöterv.huolto Koulupsykologi Sairaankuljetus Välinehuolto Apuvälinepalvelu eläkemaksut kunnan sisäiset erät Erikoissairaanhoito E-S sairaanhoitopiiri Laboratorio Ensineuvo eläkemaksut Perusterv.huolto /as Erikoissairaanhoito /as Terveydenhuolto /as Asukasluku

12 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA TP 2010 TP 2011 TP 2012 * Poikkeama TP11-TP12 Perusterveydenhuolto - vastaanoton lääkärikäynti /lääkärikäynti 115,60 129,43 103, vastaanoton muu käynti /muu käynti 57, , hammashoidon käynnit /hammashoidon käynti 59,98 59,91 83, kotisairaanhoidon käynti /kotisairaanhoitokäynti 84,47 88,62 132, terveysneuvonnan käynnit /terv.neuvonnan ja kouluth:n käynti 33,46 76,19 90, mielenterveyden käynnit /mielenterveyden käynti 79,94 96, opiskelijaterveydenhuollon käynnit fysioterapiakäynnit /fysioterapiakäynti 29,88 34,59 31, hoitopäivät tk-sairaala/osasto akuuttiosasto raja-aluesopimusten mukaiset käynnit Eläinlääkintä - hyötyeläinkäynnit Pieneläinkäynnit Erikoissairaanhoito - yhteispäivystyksen käynnit keskussairaalan hoitopäivät psykiatrian hoitopäivät * Toiminnassa ja tilastoinnissa tapahtunut muutoksia, mistä johtuen vuosia ei voi verrata keskenään.

13 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA OPETUSPALVELUT Sitovat tavoitteet: Päivähoidossa kaikki perheet saavat hoitopaikan tarpeidensa mukaisesti. Päivähoidossa tarjotaan kokopäivähoitoa, vuorohoitoa ja osapäivähoitoa aloittanutta yhtenäiskoulua kehitetään ja luodaan yhteisiä käytänteitä. Wilma-ohjelman käyttäjäryhmää laajennetaan ja käyttöastetta lisätään. Lukion kehittämisessä korostuu yhteistyö muiden alueen lukioiden kanssa. Yhteistyömuotoina ovat lähinnä etäopetuskurssit ja projektit. Päiväkodin tavoitteena on tuottaa hoitopäivää enintään hintaan 84,69 /hoitopäivä. Perhepäivähoidon tavoitteena on tuottaa hoitopäivää enintään hintaan 135,85 /hoitopäivä. Koulutoimessa tavoitteena on tuottaa opetustuntia enintään hintaan 121,58 /opetustunti: - Peruskoulu, opetustuntia enintään hintaan 143,53 /opetustunti - Lukio, opetustuntia enintään hintaan 32,91 /opetustunti - Esiopetus, 930 opetustuntia, enintään hintaan 125,26 /opetustunti Peruskoulussa tavoitteena on kuljettaa 85 oppilasta enintään hintaan 4.882,35 /kuljetettava oppilas. Koulutoimen strategian mukaiset arviointikohteet: Hyvät oppimistulokset: - Perusopetuksen äidinkielen, matematiikan ja englannin kielen oppimistulokset, joita mitataan valtakunnallisilla kokeilla tai testeillä ja tavoitetasona on vähintään valtakunnan keskitaso. - Oppilaat oppivat lukemaan 1. luokalla 100 prosenttisesti. - Kaikki saavat peruskoulun päättötodistuksen ja kaikki saavat jatko-opintopaikan. - Lukion keskeyttämisprosentti on alle 5. - Kaikki saavat lukion päättötodistuksen ja ylioppilastodistuksen 3,5 vuodessa. - Lukion ylioppilaskirjoitusten puoltoäänien keskiarvo on vähintään valtakunnan keskitasoa. Hyvinvoiva oppilas: - Kouluterveydenhoitaja on saavutettavissa tarvittaessa ja koululääkärintarkastukset toteutetaan vuosittain 1., 5. ja 9. luokilla. - Oppilashuoltoryhmien toiminta on säännöllistä. Henkilöstö on pätevää. Riittävä viikkotuntimäärä: - Perusopetuksessa 2-3 tuntia/oppilas ja lukiossa 2,6 tuntia/opiskelija. - Kaikki erityisopetusta tarvitsevat saavat sitä. Kustannustehokkuus: - Yksikköhinta /oppilas ja opiskelija on vastaavan kokoisten kuntien kanssa samalla tasolla. - Opetustunnin hinta on vastaavan kokoisten kuntien kanssa samalla tasolla. Ajanmukaiset oppimisympäristöt:

14 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Opetustiloissa on nettiyhteys, av-välineet sekä digi-tv. - Tietokoneiden määrä/oppilas ja opiskelija on vähintään 50 % valtakunnallisesta tasosta. Ammattitaitoinen henkilöstö: - Vähintään 90 % vakinaisesta henkilöstöstä osallistuu vuosittain täydennyskoulutukseen. - Sekä koulukohtainen että koko koulutoimen koulutussuunnitelma laadittu vuosittain. Työkyky ja jaksaminen - 90 % vakinaisesta henkilöstöstä ovat motivoituneita ja voivat hyvin. - Sairauspoissaolot eivät lisäänny nykyisestä. Ammattitaitoinen esimiestyö: - Kehityskeskustelut käydään 100 prosenttisesti. - Jokainen esimies osallistuu vuosittain esimieskoulutukseen. Opettajia käytetään monipuolisesti eri luokka-asteilla. Enemmistö henkilöstöstä tyytyväisiä työjärjestyksiin. Toteutuma : Yhtenäiskoulussa saatiin yhteisiä käytänteitä vakiinnutettua, mm. yhteiset juhlat ja teemapäivät sekä säännölliset henkilökuntakokoukset. Wilman käyttöastetta on nostettu huomattavasti: kaikille huoltajille on jaettu tunnukset, oppilailla tunnukset ovat 6.luokkalaisista lähtien. Henkilökunta käytti aktiivisesti Wilmaa ja se on sovittu ensisijaiseksi tiedotuskanavaksi. Lukiokoulutuksessa jatkettiin etäopetusta videoneuvottelulaitteiden välityksellä Ristiinan lukion ja Haukivuoren lukiotoimipisteen kanssa. Yhteistyötä tehtiin myös Mikkelin etä- ja aikuislukion sekä Mikkelin lukion kanssa. Päiväkodissa tuotettiin 3531 hoitopäivää hintaan 62,31 /hoitopäivä. Perhepäivähoidossa tuotettiin 2636 hoitopäivää hintaan 67,82 /hoitopäivä. Koulutoimessa tuotettiin opetustuntia hintaan 120,67 /opetustunti: - esiopetus opetustuntia hintaan 69,16 /opetustunti - peruskoulu opetustuntia hintaan 142,73 /opetustunti - lukio opetustuntia hintaan 54,50 /opetustunti Esiopetuksen opetustunnin hinta laski, koska talousarviosta poiketen esiopetusryhmään tarvittiin toinen opettaja myös syyslukukaudella ryhmässä olevien useiden erityistä tukea tarvitsevien lasten vuoksi. Peruskoulun tunnin hinta oli hieman arvioitua pienempi. Lukiossa opetustunnin hinnan nousun aiheutti talousarvion laadinnassa tapahtunut virhe, jolloin menot oli arvioitu liian pieniksi. Peruskoulussa kuljetettiin 86 oppilasta hintaan 3.859,37 /kuljetettava oppilas. Hurissalon alueen oppilaista 10 kuljetettiin Mikkelin kaupungin Anttolan yhtenäiskouluun. Kolme oppilasta kuljetettiin Mikkeliin. Kuljetuskustannukset olivat kaikkiaan

15 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Koulutoimen strategian mukaiset arviointikohteet: Hyvät oppimistulokset: - Perusopetuksen äidinkielen, matematiikan ja englannin kielen kokeet toteutettiin 6. ja 9. luokille. Äidinkielessä tulokset olivat pääosiltaan ikäryhmän keskitasoa lukuun ottamatta kirjoittamista, joka oli keskitason yläpuolella. Matematiikassa tulokset olivat valtakunnallisen keskiarvon yläpuolella. Englannin kielessä tulokset olivat hieman valtakunnallista keskiarvoa huonommat. Kokonaisuudessaan näiden kokeiden osalta tavoitetaso saavutettiin. - Kaikki 1.-luokkalaiset oppivat lukemaan. - Vuonna 2012 lukion keskeyttäneitä oli yksi opiskelija kahdeksastatoista eli noin 5,6 %. Yhtä opiskelijaa lukuun ottamatta kaikki saivat päästötodistuksen ja ylioppilastodistuksen 3,5 vuodessa. Ylioppilastutkinnon puoltoäänien keskiarvo oli alle valtakunnan keskitason. - Kaikki perusopetuksen päättöluokkalaiset saivat päättötodistuksen ja jatko-opintopaikan toiselta asteelta tai lisäopetuksesta. Hyvinvoiva oppilas: - Kouluterveydenhoitaja on ollut koululla tavattavissa maanantaisin ja torstaisin. Terveydenhoitaja on vuoden aikana tavannut kaikki alaluokkalaiset. Koululääkärintarkastukset on toteutettu pääsääntöisesti suunnitelman mukaisesti 1., 5. ja 9. luokilla. Koululääkärille on päässyt aina tarvittaessa. - Oppilashuoltoryhmät ovat kokoontuneet säännöllisesti kerran kuukaudessa. Henkilöstö on pätevää: - Henkilöstöstä 92,4 % oli kelpoisuuden omaavia. Vaikka muutamalla opettajalla ei ollutkaan muodollista kelpoisuutta, heillä oli alan koulutusta ja he olivat erinomaisia opettajia. Riittävä viikkotuntimäärä: - Perusopetuksessa oli 2,8 tuntia/oppilas ja lukiossa 5,26 tuntia/opiskelija. - Erityisopetusta oli tarjolla kaikille sitä tarvitseville. Kustannustehokkuus: - Yksikköhinta /oppilas ja opiskelija oli huomattavasti suurempi vastaavan kokoisiin kuntiin nähden. Tähän vaikuttavat erittäin pienet ikäluokat ja suuret kuljetuskustannukset. - Opetustunnin hinnan vertailua vastaavan kokoisiin kuntiin nähden ei voi tehdä, koska tietoa ei ole saatavilla. Ajanmukaiset oppimisympäristöt: - Kaikissa opetustiloissa on vähintään yksi nettiyhteydellä varustettu tietokone. Dokumenttikameroita ja dataprojektoreita hankittiin lisää siten, että jokaisessa luokassa on nyt molemmat. Television merkitys on tietokoneiden myötä merkittävästi vähentynyt. - Tietokoneita on keskimäärin yksi kone neljää oppilasta kohti, mikä on valtakunnallista tasoa enemmän (OPH:n mukaan v tietokone / 5,5 opp.) Ammattitaitoinen henkilöstö: - Koulutussuunnitelma on laadittu yhtenäiskoulun ja lukion henkilökunnalle. - N. 90% henkilökunnasta osallistui täydennyskoulutukseen v Työkyky ja jaksaminen

16 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet vuodesta 2011 selvästi, mutta niitä on huomattavasti vähemmän kuin vuonna (v. 2010: 813 pv, v. 2011: 275 pv, v. 2012: 441 pv.) - Henkilökunta on motivoitunutta, mutta jaksaminen vaihtelee paljon useimmiten henkilökohtaisista syistä tai työmäärästä johtuen. Ammattitaitoinen esimiestyö: - Rehtorivaihdoksen takia kehityskeskusteluja ei käyty. Henkilökuntaa kuultiin kyllä arviointien ja kokousten kautta mahdollisimman paljon. Apulaisrehtori kävi kehityskeskustelut 100- prosenttisesti erityisopetuksen henkilökunnan kanssa (erityisopettajat ja koulunkäyntiavustajat). - Rehtorin valinnan jälkeen peruskoulun rehtori aloitti pätevöittävät opetushallinnon opinnot. - Apulaisrehtori on osallistunut useisiin arkipäivän työtä tukeviin koulutuksiin ja ajankohtaistilaisuuksiin, joskaan ei varsinaisesti esimieskoulutuksiin. Opettajia käytetään monipuolisesti eri luokka-asteilla: - Opettajien opetustunneista 20,39 % on muussa kuin pääkoulussa. Enemmistö henkilöstöstä tyytyväisiä työjärjestyksiin. - Työjärjestyksiin ollaan pääsääntöisesti tyytyväisiä. Talous: Opetuspalvelut 710 Muutettu Toteutuma Käyttö-% TP 2011 TA 2012 TA Toimintatulot , ,09 83,54 Toimintamenot , ,17 98,06 Toimintakate , ,08 99,28

17 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Tunnusluvut: TP 2011 TA 2012 TP 2012 Poikkeama Opetuspalvelujen hallinto Päivähoito menot tulot netto päiväkoti: hoitopäiviä vuodessa perhepäivähoito: hoitopäiviä vuodessa lasten kotihoidontukiperheet Esiopetus: menot oppilasmäärä /oppilas Peruskoulu menot tulot netto oppilasmäärä netto /oppilas Lukio menot tulot netto oppilasmäärä netto /opiskelija Taiteen perusopetus menot NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Sitovat tavoitteet: Liikunta nostetaan tärkeäksi hyvinvoinnin ja elämänhallinnan osatekijäksi kunnan kehittämisessä, koska lisääntynyt liikunnanharrastaminen lisää puumalalaisten terveyttä, hyvinvointia, elämänhallintaa ja laatua sekä säilyttää toimintakyvyn elämänkaaren kaikissa vaiheissa.

18 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Liikuntapalveluissa painotetaan terveyttä edistävää liikuntaa. Erityisesti painotetaan lasten ja nuorten toimintaa sekä yli 40-vuotiaiden liikunnallisen elämäntavan vahvistamista. Liikuntapalvelut tekevät yhteistyötä paikallisten urheiluseurojen ja muiden liikuntatoimintaa järjestävien tahojen kanssa. Lasten ja nuorten liikuntapalveluja tuotetaan kerhotoiminnan yhteishankkeen työryhmän sekä Puumalan koulun kanssa. Liikuntapalvelut vastaavat pääasiassa sählykerhoista. Kuntoliikuntatapahtumina järjestetään laturetkiä ja perheliikuntatapahtumia. Kilpailutapahtumia järjestetään hiihdossa ja yleisurheilussa sekä lähetetään joukkueet maakunnallisiin ja JoRaJuPuSu-alueen viestikilpailuihin. Uimaopetus hoidetaan koulujen kanssa yhteistyönä sekä kesäuimakouluna Sappulan uimalassa. Liikuntapalvelujen terveyttä edistävän senioriliikuntaan kohdistunut hanke Hyvä kunto parempi mieli päättyy keväällä 2012 ja siihen liittynyt toiminta vakiinnutetaan osaksi liikuntapalvelujen toimintaa. Tavoitteena on urheiluhallin käyttötuntia enintään hintaan 11,32 (netto)/käyttötunti. Nuorisopalvelujen tehtävänä on kehittää ja tuottaa paikallista nuorisotyötä ja politiikkaa nuorisolain hengen mukaisesti. Nuorilla on lähinnä nuorisovaltuuston toiminnan kautta mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Nuorisopalvelut tarjoavat lapsille ja nuorille sekä toimintaa ko. kohderyhmälle tarjoaville järjestöille toimintatilat mm. nuorisotalolla. Nuorisopalvelut järjestävät nuorisotalolla vuotiaille minitalotoimintaa ja vuotiaille nuorille ohjattua toimintaa ja ns. avointen ovien iltoja. Lisäksi järjestetään erilaisia tapahtumia ja retkiä nuorten ja nuorisovaltuuston toiveiden mukaan. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut toteutetaan Po1nt-nuorten portaalin kautta. Kansainvälistä nuorisotyötä tehdään projektiluonteisesti osallistuen EU:n nuoriso-ohjelmaan. Etsivän nuorisotyötä toteutetaan hanketoiminta. Nuorisopalvelut toteuttavat erilaisia hankkeita lisätäkseen ja parantaakseen nuorille suunnattuja palveluita. Puumalan kerhotoiminnan yhteishanke on nuorisopalvelujen koordinoima. Hankkeessa ovat mukana kaikki kerhotoimintaa lapsille ja nuorille toimintaa tarjoavat puumalalaiset tahot. Yhteisen toiminnan järjestämisen lisäksi tuetaan paikallisten järjestöjen toimintaa. Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki vuotiaat lapset ja nuoret. Leiritoimintaa toteutetaan osana kerhotoiminnan yhteishanketta: päiväleiri kesäkuun alussa. Taloudellisesti hanketta tukee Ely-keskus. Nuorisopalvelut ovat mukana myös kehittämässä Puumalan koulun kerhotoimintaa. Kansainvälistä nuorisotoimintaa järjestetään vuosittain osallistumalla EU:n nuorisotoimintaohjelma Youth in Action mukaiseen toimintaan, lähinnä nuorten ryhmätapaamisiin. Etsivä nuorisotyö käynnistyi Puumalassa hankerahoituksella ja jatkuu saakka. Hanke on suunniteltu kaksivuotiseksi ja sitä jatketaan mikäli OKM myöntää jatkorahoituksen. Etsivän nuorisotyön hanketyöryhmässä on mukana sosiaalitoimi ja koulutoimi.

19 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Nuorisovaltuusto jatkaa toimintaansa nuorten osallisuuden esiintuojana. Nuorisovaltuuston asemaa päätöksenteossa vahvistetaan, jotta nuorisolain 8 toteutuu paremmin. Suunnitelmakauden aikana on tavoitteena laajentaa lasten osallisuutta. Nuorisovaltuuston toimintaan on oma määrärahansa ja sen toimintaa tuetaan myös ohjaustoiminnalla. Puumalan nuorilla on käytettävissä vuorovaikutteinen verkkodemokratiapalvelu Aloitekanava.fi. Tavoitteena on tuottaa 540 lapselle ja nuorelle palveluja enintään hintaan 180,00 /nuori. Toteutuma : Liikuntapalvelut: Liikuntaharrastukset ovat tärkeä osa puumalalaisten terveyttä, hyvinvointia, elämälaatua ja hallintaa sekä vaikuttavat merkittävästi toimintakyvyn säilymiseen elämänkaaren eri vaihteissa. Liikuntapalvelujen kohderyhmänä ovat terveyttä edistävän liikunnan hankkeen kautta olleet seniorit ja muut erityisryhmät. Senioriliikunnan hankkeella toteutettiin kevätkaudella kolme kevyemmän liikunnan ryhmää ja kaksi liikuntaryhmää kehitysvammaisille. Senioreille järjestettiin yhteensä 7 uimahallikäyntiä, jolloin oli myös mahdollista osallistua ohjattuun vesivoimisteluun. Hankkeita tuki taloudellisesti Opetus- ja kulttuuriministeriö kevääseen 2012 saakka. Syksyllä toiminta siirtyi liikuntapalvelujen omaksi toiminnaksi; hankkeen kokemusten perusteella toimintaa tarjottiin kahdelle senioriryhmälle. Ohjaajapulan takia syksyn toiminta oli suunniteltua vähäisempää, joten toimintasuunnitelman mukaisia kehitysvammaisten ryhmiä ei voitu järjestää. Yhteistyötä eri kunnan alueella toimivien liikuntajärjestöjen ja muiden liikuntatoimintaa järjestävien tahojen sekä liikunnasta kiinnostuneiden kuntalaisten kanssa parannettiin järjestämällä yleinen keskustelutilaisuus Puumalan liikuntapalveluista. Tilaisuudessa perustettiiin LIITO-työryhmä toimimaan epävirallisena liikuntapalvelujen asiantuntijafoorumina. Lasten ja nuorten liikuntakerhot järjestettiin kerhotoiminnan yhteishankkeen kautta ja syyslukukaudella käynnistyi myös 3-5 -vuotiaiden lasten liikuntakerho. Koulun kanssa tehtävää yhteistyötä kehitettiin Liikkuva koulu-hankkeen myötä, tavoitteena saada koululaisille lisää toimintaa välitunneille. Hankkeen kautta mm. koulutettiin yläkoululaisista välituntiliikunnanohjaajia alakoululaisille. Hanketta tuki taloudellisesti Pohjois-Savon Ely-keskus. KKI-toimintaa järjestettiin työikäisille naisille ja miehille. Talvisiin kuntoliikuntatapahtumiin osallistui runsaasti hiihdon harrastajia ja keväällä järjestettiin valokuvasuunnistus. Kilpailutoimintaa järjestettiin hiihdossa, yleisurheilussa ja puulaakisählyssä. Kesän uimakoulu järjestettiin Sappulassa heinäkuussa. Urheiluhallin käyttötunteja oli Käyttötunnin bruttohinta oli 27,76 euroa ja nettohinta 16,08 euroa. Käyttömaksuilla (sekä sisäiset että ulkoiset) kustannuksista saatiin katettua 42 prosenttia.

20 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Liikuntapalvelujen toteuma: Toimintatuotot: Toimintakulut: Toimintakate: ,86 euroa ,49 euroa ,63 euroa Nuorisopalvelut: Nuorisopalvelut ovat tuottaneet toimintasuunnitelman sekä nuorisolain mukaisia palveluita seuraavasti: Nuorisotiedotuksen osalta Puumala on mukana Savon nuorisotiedotusportaali Po1ntissa ja verkkodemokratiapalvelu Aloitekanava on ollut käytettävissä. Nuoriso- ja liikuntapalveluilla on oma facebook-profiili. Nuorisotalolla avointen ovien toimintaa järjestettiin 2-4 iltana viikossa: minitalo 4-6 -luokkalaisille ja nuorten avoimet ovet 7 lk-20-vuotiaille. Kävijöitä riitti joka illalle, vaikka ikäluokkien pieneneminen näkyy myös nuorisotalon kävijämäärissä. Kesän kohokohta oli Puumala Rock, jossa kävi noin 800 henkeä. Puumala Rockin järjestelyissä merkittävää on nuorten ja muiden vapaaehtoisten osallistuminen tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen. Nuorisopalvelut koordinoi edelleen Puumalan kerhotoiminnan yhteishanketta. Hankkeessa ovat mukana kaikki kerhotoimintaa 7-18 vuotiaille Puumalassa järjestävät tahot, jotka järjestivät yhteensä 17 erilaista kerhoa. Kerhotoimintaan liittyvää päiväleiriä ei järjestetty vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Hanketta rahoitti Pohjois-Savon Ely-keskus. Nuoret eräkerholaiset ohjaajineen järjestivät Nuorten Akatemian Mahis-hankkeena itselleen kalastusretkiä. Kansainvälistä nuorisotyötä tehtiin EU:n nuorisotoimintaohjelman mukaisesti. Nuorisopalvelujen ryhmät osallistuivat Youth in Action 1.1 ohjelman mukaisiin nuorten ryhmätapaamisiin Irlannissa ja Maltalla Kumpaankin ryhmään kuului 10 nuorta, yksi nuori apuohjaaja ja nuorisoohjaaja. Nuorisovaltuusto toimi aktiivisesti nuorten asioiden asiantuntijana ja esiintuojana. Nuorisovaltuusto järjesti nuorten ja päättäjien yhteisen keskustelutilaisuuden. Nuorisolain mukainen nuorten ohjaus- ja palveluverkosto kokoontui neljä kertaa vuoden aikana. Etsivän nuorisotyön hanke sai jatkorahoituksen, joten toiminta jatkuu saakka. Etsivä nuorisotyöntekijä vaihtui syyskuussa ja uuden työntekijän työaika on 70 %. Etsivä nuorisotyö on moniammatillisten verkostojen kanssa tehtävää erityisnuorisotyötä, jota tehdään nuorten lähtökohdista käsin. Ensisijaisena tehtävänä on auttaa niitä vuotiaita nuoria, jotka ovat jäämässä koulutuksen, työelämän tai julkisen sektorin palvelujen ulkopuolelle. Hanketta toteutettiin yhdessä sosiaalityön kanssa.

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014).

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014). - 1-1..1 Koululautakunta 1..1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan.

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. /

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. / SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2014-2018 Siikajoen kunnan sivistystoimen strategia on ohjeellinen, suunnittelua ja päätöksentekoa ohjaava asiakokonaisuus, joka muodostuu yhdeksästä tulosalueesta. Toteuttaminen

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan ammatillisen koulutuksen koulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2016 2017

Sopimus sivistystoimialan ammatillisen koulutuksen koulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2016 2017 Sopimus sivistystoimialan ammatillisen koulutuksen koulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2016 2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia

Lisätiedot

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010 Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus Helmikuu 2010 Laatukriteeristö (Opm) Johtaminen Henkilöstö Taloudelliset resurssit Arviointi Säädöspohjaisten suunnitelmien

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100 3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Vihdissä tehtyjä linjauksia Päiväkodit ja koulut pyritään rakentamaan samaan yhteyteen aina kun se on mahdollista Äitiys- ja lastenneuvolat rakennetaan

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli Sosiaalilautakunta Tehtäväalue Vanhustenhuolto ja kotipalvelut Tilivelvollinen Sosiaalijohtaja ja avopalveluohjaaja Vanhustenhuolto ja kotipalvelut -vastuualue siirtyy Perusturvakuntayhtymä Akseliin 1.1.2011

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd.

Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd. Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd. 50 45 40 35 Käyttökustannukset yht. Sosiaali- ja terveystoimi 2) Opetus- ja kulttuuritoimi 2) Muut tehtävät 30 25 20 15 10 5

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintakertomus www.ylojarvi.fi Lainaus, kävijät ja aukiolotunnit Ylöjärven kirjaston kokonaislainaus oli 676 562 ja se nousi hieman edellisestä vuodesta. Yksiköistä kirjastoauto ja pääkirjasto

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

Liite Sivistyslautakunta 29.1.2015 KOULUTUKSEN ARVIOINTI PERUSOPETUS

Liite Sivistyslautakunta 29.1.2015 KOULUTUKSEN ARVIOINTI PERUSOPETUS KOULUTUKSEN ARVIOINTI PERUSOPETUS ( Arviointikohteiden numerointi ja muu merkintätapa ovat samat kuin arviointisuunnitelmassa, jonka kohtaa 7 ei pystytä arvioimaan nykyisten tietosuojasäännösten voimassa

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

1. 1 VAPAA AJAN LAUTAKUNNAN KOKOUSAJAT JA KOOLLEKUTSUMINEN 2. 2 VAPAA AJAN LAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ OLO

1. 1 VAPAA AJAN LAUTAKUNNAN KOKOUSAJAT JA KOOLLEKUTSUMINEN 2. 2 VAPAA AJAN LAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ OLO VAPAA AJAN LAUTAKUNTA KOKOUS 1/2008 Keskiviikko 05.03.2007 kello 18.00 Nuorisotila Kellari 1. 1 VAPAA AJAN LAUTAKUNNAN KOKOUSAJAT JA KOOLLEKUTSUMINEN 2. 2 VAPAA AJAN LAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1 PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2 Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun

Lisätiedot

Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2012

Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2012 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Nuoriso- ja liikuntaltk. 6.6.2012 LIITE 1 Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2012 1 Nuoriso- ja liikuntalautakunta 6.6.2012 NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

KOULUTUKSEN ARVIOINTI syksy 2012

KOULUTUKSEN ARVIOINTI syksy 2012 KOULUTUKSEN ARVIOINTI syksy 2012 PERUSOPETUS ( Arviointikohteiden numerointi ja muu merkintätapa ovat samat kuin arviointisuunnitelmassa, jonka kohtaa 7 ei pystytä arvioimaan nykyisten tietosuojasäännösten

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten

Lisätiedot

Perusturvapalveluiden organisaation uudistaminen 18.8.2009. Perusturvajohtaja Riitta Pitkänen

Perusturvapalveluiden organisaation uudistaminen 18.8.2009. Perusturvajohtaja Riitta Pitkänen Perusturvapalveluiden organisaation uudistaminen 18.8.2009 Perusturvajohtaja Riitta Pitkänen PERUSTURVAPALVELUT TUKIRYHMÄ SOSIAALITYÖ- JA VAMMAISPAL- VELUT KOTI- JA LAITOS- HOITO TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/31 1 KARVIAISEN NETTOMENOT 1.1 Nettomenot (kumulatiivinen), Karviainen 1.2 Nettomenot (kumulatiivinen), lasten ja nuorten palvelulinja KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät

Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät Tavoitteet Laadukkaat nuorisopalvelut Kriittiset menestystekijät kerhotoiminnan ylläpitäminen Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät Toteuma 1.1. 31.12. 2015 Sählykerhoja sekä Tyttöjen Tippala-tyttökerho

Lisätiedot

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne)

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) KOULUTUSLTK Esittelijä sivistystoimen johtaja KULTTUURILTK Esittelijä museonjohtaja VAPAA-AIKALTK Esittelijä vapaa-aikatoimen päällikkö SIVISTYSVIRASTO Sivistystoimenjohtaja

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ NASTOLAN KUNTA SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 6.2.2006 5 Voimaantulo 7.2.2006 Muutos Valtuusto 18.12.2006 53 Valtuusto 15.11.2010 42 Voimaantulo 1.1.2011 Valtuusto 5.11.2012 44 Voimaantulo 1.1.2013

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PALVELUSTRATEGIA 28.5.2007 1

LEMIN KUNTA PALVELUSTRATEGIA 28.5.2007 1 EMIN KUNTA PAVEUSTRATEGIA 28.5.2007 1 2. SEUTUYHTEISTYÖ Seutuyhteistyöstä on oma seutustrategia. 3. STRATEGISET INJAUKSET PAVEUTUOTANNOSTA 2007-2012 Kunta voi tuottaa jotkut palvelut siten, että osa palveluista

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös. 23.6.2011 M.Paavola

Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös. 23.6.2011 M.Paavola Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös Sosiaalipalvelut sairaanhoitopiirin toimialueena 2 toimintavuotta Tyytyväisyyttä mm. koulutustarjonnan ja työhyvinvointia edistävän toiminnan

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

Toimintakate/Vapaa-ajan lautakunta (1 000 ) TP 2014

Toimintakate/Vapaa-ajan lautakunta (1 000 ) TP 2014 Tulosalue: 700 Toimintatulot 133 354 146 400 0 146 400 133 239-13 161-0,1 Toimintamenot -1 067 599-1 048 800 0-1 048 800-1 018 533 30 267-4,6 Toimintakate -934 245-902 400 0-902 400-885 294 17 106-5,2

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Pyhäjoki 15.8.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Pyhäjoki 15.8.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 15.8.2014 Tuomas Jalava Raahe Siikajoki Raahen seudun selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Siikajoki 15.8.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Siikajoki 15.8.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 15.8.2014 Tuomas Jalava Raahe Pyhäjoki Raahen seudun selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät?

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Kari Sjöholm 10.9 2014 -200-400 -600-800 -1000-1200 -1400-1600 Hallitusohjelman sekä vuosien 2012-2014 kehysriihien

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5) Tulosalue: **HALLINTO Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä (kouluarvosanalla > 8.5) Toteuma 8,3. Tavoite ei Avoimuus, julkisuus Todentaminen

Lisätiedot

Apip henkilöstö on mukana päivähoidon ja koulun työhyvinvointiohjelmassa osallistuen sen tarjoamiin palveluihin.

Apip henkilöstö on mukana päivähoidon ja koulun työhyvinvointiohjelmassa osallistuen sen tarjoamiin palveluihin. KH 29.1.2013 LIITE Paltamon perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan laatukäsikirja 1 Johtaminen Perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan koordinoinnista, arvioinnista ja valvonnasta vastaa Paltamon

Lisätiedot

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Uusi Hämeenlinna palvelujen uudistamisen tavoitteita (HML KH 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 74

KULTTUURILAUTAKUNTA 74 KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % /

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 28.1.2015 3 Liite 1. Käyttösuunnitelma 2015. Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 28.1.2015 3 Liite 1. Käyttösuunnitelma 2015. Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Tuotantolautakunta LIITTEET 28.1.2015 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 28.1.2015 3 Liite 1 Käyttösuunnitelma 2015 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Toimialan toiminnan kuvaus

Toimialan toiminnan kuvaus Toimialan toiminnan kuvaus Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskus vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä Joensuussa sekä yhteistoimintasopimuksiin pohjautuen Kontiolahden ja

Lisätiedot

Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015

Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015 Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Matti Heikkinen, perhepalvelujohtaja, YTL Sisältö

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

1. Tili- ja vastuuvelvollinen: vs. liikuntapäällikkö Sini Niskala 31.7.2013 asti vs. liikuntapäällikkö Terhi Kallio 1.8.

1. Tili- ja vastuuvelvollinen: vs. liikuntapäällikkö Sini Niskala 31.7.2013 asti vs. liikuntapäällikkö Terhi Kallio 1.8. ELÄMÄNLAATUPALVELUT 1. Tili- ja vastuuvelvollinen: vs. liikuntapäällikkö Sini Niskala 31.7.2013 asti vs. liikuntapäällikkö Terhi Kallio 1.8.2013 alkaen 2. Toiminnan kuvaus Elämänlaatupalveluiden tavoitteena

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 1.1 Valkeakoski-opiston tietostrateginen visio...1 2 NYKYTILA JA TAVOITE...1 2.1 Tekniset valmiudet...1 2.1.1 Tavoite...1 2.2 Henkilökunnan

Lisätiedot

Valinnanvapaus Ruotsissa ja Tanskassa. Johtaja Marko Silen Helsingin seudun kauppakamari

Valinnanvapaus Ruotsissa ja Tanskassa. Johtaja Marko Silen Helsingin seudun kauppakamari Valinnanvapaus Ruotsissa ja Tanskassa Johtaja Marko Silen Helsingin seudun kauppakamari Ruotsi Ruotsissa alkoi 1980-luvulla keskustelu julkisen sektorin tuottavuudesta ja kansalaisten osallisuudesta sekä

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA. Valtuusto 17 - SDP 3 - KOK 6 - KEPU 8

KINNULAN KUNTA. Valtuusto 17 - SDP 3 - KOK 6 - KEPU 8 KINNULAN KUNTA Perustettu 1914 Asukkaita noin 2000 Vero%19,50 Lainaa 2100 /asukas Ylijäämää 3 800 000 Liikevaihto 15 000 000 Talous kunnossa Politiikkana välittää toisistamme Emme tee kuntaliitoksia KINNULAN

Lisätiedot

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminta 2013

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminta 2013 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminta 2013 Joensuun kaupungin strategiaa Rajaton tulevaisuus toteutetaan elämänkaaren mukaisilla palveluohjelmilla. Työikäisten palveluohjelmassa on yhtenä

Lisätiedot

Sivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus

Sivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus Sivistysosasto Toiminta- ja palveluajatus Sivistyslautakunnan tehtävänä on johtaa kunnan opetus-, kulttuuri- ja vapaa-aikatointa ja vastata palvelujen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä varhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

Porvoon palvelurakenteen kustannus. HT Eero Laesterä Erityisasiantuntija Tuomas Hanhela

Porvoon palvelurakenteen kustannus. HT Eero Laesterä Erityisasiantuntija Tuomas Hanhela Porvoon palvelurakenteen kustannus HT Eero Laesterä Erityisasiantuntija Tuomas Hanhela Toimeksianto Tarkastella Porvoon kaupungin toimintoja yleisten tilastojen perusteella, jotta voidaan tehdä johtopäätöksiä

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS Espoon kaupunki, sivistystoimi, luopuu aikuisten lukiokoulutuksen järjestämisestä.

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT. Toteutunut

SIVISTYSPALVELUT. Toteutunut SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut raittiustyö Sivistyslautakunta

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA SISÄLTÖ Sivu I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA 1 Tehtävä 1 2 Toimiala 1 3 Toimivalta 1 4 Toimivallan siirtäminen 3 5 Lautakunnan kokoonpano 3 6 Esittely lautakunnassa 3 II PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN

Lisätiedot

TAJUA MUT! -TOIMINTAMALLI LASTEN JA NUORTEN TUEKSI. Projektipäällikkö Riikka Puusniekka, Espoo Mieli 2015 päivät

TAJUA MUT! -TOIMINTAMALLI LASTEN JA NUORTEN TUEKSI. Projektipäällikkö Riikka Puusniekka, Espoo Mieli 2015 päivät TAJUA MUT! -TOIMINTAMALLI LASTEN JA NUORTEN TUEKSI Projektipäällikkö Riikka Puusniekka, Espoo Mieli 2015 päivät TOIMINTAMALLIN TAUSTAA Toimintamallin kehittäminen alkoi Rotterdamissa, Hollannissa vuonna

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1)

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTe perhepalveluiden palvelumalli Yhteisöpalvelut Yhteiset palvelut Monialainen kuntoutus Sosiaalipalvelut Sosiaaliasiamies

Lisätiedot

Mikkeli. Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Seija Manninen 9.5.2011

Mikkeli. Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Seija Manninen 9.5.2011 Mikkeli Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla Mikkelin kaupungin opetustoimi p Perusopetus kouluja 26 n. 4800 oppilasta p Esiopetus osin koulujen yhteydessä, osin päivähoidon järjestämänä p Perusopetuksen

Lisätiedot

Haapajärvi 7614 Kärsämäki 2723 Pyhäjärvi 5733 Reisjärvi 2928 Yhteensä 18998 (31.12.2013)

Haapajärvi 7614 Kärsämäki 2723 Pyhäjärvi 5733 Reisjärvi 2928 Yhteensä 18998 (31.12.2013) Peruspalvelukuntayhtymä Selänne Haapajärvi 7614 Kärsämäki 2723 Pyhäjärvi 5733 Reisjärvi 2928 Yhteensä 18998 (31.12.2013) Väestöennuste 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2005 2010 2015 2020 2025 2000 1000

Lisätiedot

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Syrjäytymisen kustannukset Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Vantaan kaupunki, perhepalvelut 2 Aikuissosiaalityö: Työttömyysprosentti Vantaalla on 8,9 %, Toimeentulotukea saa vantaalaisista 9,1

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 02.05.2005 83 Voimaantulo: 1.1.2006 Muutos: Kaupunginvaltuusto 15.1.2007 8 Voimaantulo: 15.1.2007

Lisätiedot

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI TOIMINTASÄÄNTÖ 1. LUKU Varkauden sivistyslautakunta päättää toimintasäännöllä alaistensa palvelualueiden tehtävistä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla 06.06.2013 Sivu 1 / 1 2608/01.03.00/2013 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. (09) 816

Lisätiedot

Hallinto ja tukipalvelut : Vaikuttavuus ja palvelukyky : Kriittinen menestystekijä Kriteeri, mittari, tapa Tavoitetaso Vastuutaho Toteutuminen

Hallinto ja tukipalvelut : Vaikuttavuus ja palvelukyky : Kriittinen menestystekijä Kriteeri, mittari, tapa Tavoitetaso Vastuutaho Toteutuminen Hallinto ja tukipalvelut : Vaikuttavuus ja palvelukyky : Seutuyhteistyö Valmistuvat selvitykset ja toimenpiteet PARAS-hanke - puitelain seudullisten tavoitteiden edistäminen (lukion ja toisen asteen hanke,

Lisätiedot

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Valiokuntaesittely Jouko Koskela 27.1.2015 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden,

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.10.2013 1 Lastensuojeluilmoitusten ja lasten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004.

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004. Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004. Kunta Nettokustannukset /asukas Muutos % 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1994-2004 Imatra

Lisätiedot

LIPPU VIESTII VÄLITTÄMISESTÄ

LIPPU VIESTII VÄLITTÄMISESTÄ LIPPU VIESTII VÄLITTÄMISESTÄ TAJUA MUT! -MALLIN SAAVUTUKSET JA KEHITTÄMISKOHTEET PAREMPI EI VAADI AINA RAHAA SEMINAARI Projektipäällikkö Riikka Puusniekka, Espoo Inka Laurovuori, mikkeliläinen nuori Kenttäpäällikkö

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot