PUUMALAN KUNTA Peruspalvelujen toimialan toimintakertomus vuodelta 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUUMALAN KUNTA Peruspalvelujen toimialan toimintakertomus vuodelta 2012"

Transkriptio

1 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA PUUMALAN KUNTA Peruspalvelujen toimialan toimintakertomus vuodelta 2012

2 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA A. ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA 1. Henkilöstön osaaminen ja saatavuus Avo- ja hoivapalveluissa osaavan ja koulutetun henkilöstön saatavuus on ollut huolestuttava riski. Myös kunnan lääkäripalvelujen saatavuus on riski tulevaisuudessa. Vakinainen henkilöstö on ammattitaitoinen, mutta ammattitaitoisten sijaisten saaminen on vaikeaa. Huono sijaistilanne vaikuttaa annetun potilas- ja asiakasturvallisuuden lisäksi annetun palvelun laatuun ja vakituisen henkilöstön jaksamiseen, joka osaltaan saattaa lisätä sairauspoissaoloja. Oppisopimuskoulutuksella voidaan turvata vain osittain pätevän henkilöstön tarve. Päivähoidossa ja koulutoimessa saadaan tällä hetkellä ammattitaitoisia sijaisia, mutta myös siellä on riski, että tulevaisuudessa ei näin ole. Koko toimialalla on riski siinä, että vain yksi työntekijä hallitsee tietyn työtehtävän. Jos hän on työvapaalla, tehtävien hoito kärsii. Henkilöstön osaamispohjaa tulisi laajentaa niin, että vähintään kaksi henkilöä hallitsee samat työtehtävät. 2. Tietojärjestelmien toimivuus Toimialalla on aika paljon sekä työntekijöiden että asiakkaiden tietoja tietokoneella erilaisissa ohjelmistoissa. Mikäli ohjelmisto ei toimi, asioiden hoito vaikeutuu ja joissakin tapauksissa voi loppua kokonaan. Potilastietojen käsittelyssä on ongelmana sähköisen potilaskertomusjärjestelmän puuttuminen palveluasunnoista. 3. Suhdannevaihtelut Suhdannevaihtelujen myötä peruspalvelujen toimialan palvelujen kysyntä vaihtelee. Huono taloudellinen tilanne vaikuttaa palvelujen tarjontaan. Se myös vaikuttaa joidenkin palvelujen kysyntään. B. SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Peruspalvelujen toimialalla on sisäisen valvonnan ohje ja sisäinen valvonta toimii hyvin. Palvelut ja hallinto on järjestetty säädösten mukaisesti sekä hyvää hallintotapaa noudattaen. Kehitettävänä asiana nähdään kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien varaaminen. Lainsäädännön muutoksia seurataan aktiivisesti koko toimialalla. Lain muutosten edellyttämät toiminnan muutokset huomioidaan hyvissä ajoin ennen lain varsinaista voimaantuloa. Tulostavoitteet asetetaan vuosittain talousarviossa ja taloussuunnitelmassa. Peruspalvelulautakunta hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelman vuosittain. Toimialajohtaja

3 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA seuraa koko toimialan talousarvion toteutumista, vastuuhenkilöt oman tulosalueen ja tulosyksiköiden johtajat oman tulosyksikkönsä osalta. Toimialajohtaja raportoi peruspalvelulautakunnalle talouden tilanteesta lähes jokaisen kokouksen yhteydessä. Kunnanhallitukselle raportoidaan kaksi kertaa vuodessa vuosikolmannesraporttien muodossa ja kolmannen kerran tilinpäätöksen yhteydessä. Varsinaisia tuloskeskusteluja ei toimialalla käydä mutta kehityskeskustelut käydään vuosittain. Hankinnat tehdään pääsääntöisesti kilpailuttamisen perusteella. Irtaimistokirjanpitoa ei ole. Henkilöstöhallinto toteutetaan hallintosäännön sekä talousarviossa olevien ja kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Peruspalvelujen toimialan johtoryhmän kokouksia pidetään n. 7 kertaa vuodessa ja vastuualue-/työpaikkakokouksia jokaisella vastuualueella/yksikössä tarpeen mukaan. Päätöspöytäkirjat laaditaan, tarkastetaan ja pidetään nähtävänä hallintosäännön määräysten mukaisesti. Vuoden 2012 aikana on ollut kaksi valitusta hallinto-oikeudessa, jotka molemmat hallinto-oikeus hyväksyi. Toisesta päätöksestä kunta teki valituksen korkeimpaan hallintooikeuteen, jonka korkein hallinto-oikeus hylkäsi. Tietoturvallisuus perustuu kunnan yhteiseen tietoturvamenettelyyn ja ohjeistukseen sekä vastuuntuntoiseen työskentelytapaan arkaluontoisten asioiden käsittelyssä. Riskien hallinnassa on tehty riskianalyysit kiinteän ja irtaimen omaisuuden osalta. Tämän pohjalta kiinteä ja irtain omaisuus on vakuutettu. Lisäksi riskianalyyseissä on huomioitu, kuinka toiminta järjestetään, jos joku vahinko sattuu. Avo- ja hoivapalveluissa sekä opetuspalveluissa on toiminnan keskeytysvakuutus. Riskianalyysin seuranta omaisuuden osalta järjestetään vuosittain vakuutusyhtiön kanssa. Henkilöriskianalyysia ei ole tehty. Vastuu riskien hallinnasta on jokaisen tulosalueen vastuuhenkilöllä ja tulosyksikön johtajalla, kokonaisvastuu toimialajohtajalla. Arvioidut riskit eivät ole toteutuneet. Toiminta- ja työketjut ovat osittain varmistettu niin, että toimialajohtajalle, vastuuhenkilöille ja tulosyksiköistä vastaaville on määrätty sijaiset. Projekteja on eri vastuualueilla ja niiden vastuut on määritelty projekteja käynnistettäessä. Tiedottaminen hoidetaan suusanallisesti, sähköpostitse, kirjeitse, peruspalvelujen johtoryhmän kokouksissa, työpaikkakokouksissa ja työpisteiden ilmoitustauluilla. Tiedottamiseen on jatkuvasti kiinnitettävä huomiota ja sitä on kehitettävä. Erilaiset peruspalvelujen toimialalla tehdyt sopimukset ovat toimineet pääsääntöisesti hyvin. Mitään negatiivisia seuraamuksia ei niistä ole aiheutunut. Sopimusehtojen noudattamista ja vanhentumisaikoja seurataan jatkuvasti.

4 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA C. PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TALOUS VUONNA 2012 Käyttötalous Peruspalvelut yhteensä Muutettu Toteutuma Käyttö- % TP 2011 TA 2012 TA Toimintatulot , ,02 100,48 Toimintamenot , ,19 97,85 Toimintakate , ,17 97, PERUSPALVELULAUTAKUNTA Sitovat tavoitteet: Peruspalvelulautakunta suunnittelee, arvioi ja kehittää peruspalvelujen toimialan toimintaa siten, että toiminnassa ja taloudessa saavutetaan asetetut tavoitteet. Peruspalvelulautakunta seuraa toimialallaan tapahtuvia muutoksia ja huomioi haasteet päätöksenteossa ja peruspalveluiden kehittämisessä. Toteutuma : Peruspalvelulautakunta on toiminut suunnitelmallisesti, jotta toiminnan ja talouden tavoitteet saavutettaisiin. Lautakunta on seurannut kokouksissaan talouden toteutumista. Koko toimialan menot alittuivat eurolla. Toimialan sisällä vastuualueista peruspalvelulautakunnan, avo- ja hoivapalvelujen ja aikuiskoulutuksen menot ylittyivät talousarvioon nähden mutta muut vastuualueet alittivat talousarvion. Lautakunta teki neljännesvuosittain raportin perusterveydenhuollon sopimuksen toteutumisesta tarkastuslautakunnan pyynnöstä. Sopimus on toteutunut hyvin. Valtuuston päätöksen mukaisesti aloitettiin keväällä 2012 neuvottelut liittymisestä Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimeen. Valtuusto päätti liittymisestä syyskuussa. Liitos tapahtui alkaen. Lautakunta keskeytti aloittamansa hankintamenettelyn koskien asumispalvelujen hankintaa Puumalaan, koska hankintasopimuksesta ei löydetty yksimielisyyttä Attendo MedOne Hoiva Oy:n kanssa. Lautakunta arvioi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen ja täsmensi tavoitteita.

5 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kuntaan perustettiin kansalaisopisto-opetuksen tulevaisuusryhmä, jonka tehtävänä on suunnitella, kuinka kunta hankkii opistopalvelut kuntalaisille, jos sopimuskunnat irtisanovat nykyisen sopimuksen päättymään Työryhmän työskentely alkoi syksyllä 2012 ja jatkuu edelleen. Talous: Peruspalvelulautakunta 600 Muutettu Toteutuma Käyttö-% TP 2011 TA 2012 TA Toimintatulot 0 0 0,00 Toimintamenot , ,45 106,85 Toimintakate , ,45 106, SOSIAALITYÖ Sitovat tavoitteet: Sosiaalityössä painotetaan ennaltaehkäisevää työtä ja varhaista puuttumista. Sosiaalityön palveluja toteutetaan osittain seudullisesti. Perheasian neuvottelukeskuksen sekä A- klinikan palvelut ovat Mikkelistä saatavia palveluita. Sosiaalipäivystys toteutetaan kattavasti seudullisena yhteistyönä. Lasten ja nuorten hyvinvointia edistetään seudullisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaisesti. Mahdolliset lastensuojelun sijoitukset toteutetaan mahdollisuuksien mukaan ensisijaisesti avohuoltona ja perhehoitona. Lastensuojelun tukitoimina toteutetaan sekä ennaltaehkäisevää että korjaavaa perhetyötä. Jälkihuolto toteutetaan nuoren kannalta tarkoituksenmukaisimmassa paikassa. Vammaispalvelujen järjestämisessä vastataan kunnassa esiintyvään tarpeeseen määrärahojen puitteissa, kuitenkin lakisääteiset palvelut turvaten. Asiakkaille etsitään kustannustehokkaampia ja asiakasystävällisempiä palvelumuotoja. Päihdehuollossa avohoito, päihdeongelmaisen tuki ja matalan kynnyksen työllistäminen ovat ensisijaisia hoitomuotoja. Päihdehuollon katkaisuhoitoa ostetaan kuntayhtymältä tarpeen mukaan. Päihdehuollon laitoskuntoutuspäiviä ostetaan kuntayhtymältä tarpeen mukaan maltillisesti. Toimeentulotukiasiakkaiden työllistämistoimia ja tukea tehostetaan, jotta toimeentulotukimenojen kasvu pysähtyisi. Yhteistyötä lisätään työvoimatoimiston kanssa. Työllistämishankkeilla (NuTu)

6 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA vähennetään toimeentulotukiasiakkaiden/tuen määrää. Samoin eläkemahdollisuuksien selvittäminen tehostuu työvoimatoimiston ja Kelan kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Lastenvalvoja soveltaa elatustuen arvioinnissa Oikeusministeriön ohjetta (2007) käräjäoikeuksien linjausten mukaisesti. Toteutuma : Sosiaalityössä on painotettu ennaltaehkäisevää työtä ja varhaista puuttumista. Tämä on käytännössä toteutettu niin, että asiakkaat ohjataan heti oikeiden palvelujen ja tukien piiriin. Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa tehdään tiivistä yhteistyötä neuvolan, päivähoidon, koulun, nuorisotyön ja etsivän nuorisotyön kanssa, jotta ennaltaehkäisevä työ ja varhainen puuttuminen toteutuisivat. Työskentelyä on hieman haitannut viranhaltijoiden useat ja pitkät virkavapaat sekä henkilöiden vaihtuminen. Seudulliset palvelut ovat toteutuneet tavoitteiden mukaisesti. Lastensuojelussa on ollut yksi uusi avohuollon sijoitus. Perhetyötä on toteutettu henkilöstöresurssien mukaisesti. Perheillä olisi ollut tarvetta tiiviimpään ja ohjauksellisempaan perhetyöhön. Jälkihuolto on toteutettu nuorten kannalta tarkoituksenmukaisissa paikoissa. Vammaispalvelut järjestettiin tarpeen mukaan lakisääteiset palvelut turvaten. Vammaispalvelujen piiriin on tullut uusia asiakkaita ja näin ollen menotkin ovat ylittyneet. Päihdehuollossa on sekä katkaisuhoitojaksojen että kuntoutusjaksojen tarve ollut arvioitua suurempaa. Lisäksi on päihdekuntoutusta tarvittu lastensuojelun vuoksi. Myös tuetun asumispalvelun piiriin tuli uusia asiakkaita. Toimeentulotukimenot toteutuivat lähes talousarvion tasoisena. Yhteistyötä työvoimahallinnon kanssa tehtiin aktiivisesti asiakkaiden työllistämiseksi tai eläkemahdollisuuksien selvittämiseksi. Työllistämishankkeella (NuTu) on työllistetty pitkäaikaistyöttömiä ja toteutettu kuntouttavaa työtoimintaa. Myös kunta on tarjonnut kuntouttavan työtoiminnan paikkoja. Lastenvalvoja on soveltanut ohjeita ja linjauksia.

7 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Talous: Sosiaalityö 610 Muutettu Toteutuma Käyttö-% TP 2011 TA 2012 TA Toimintatulot , ,04 59,35 Toimintamenot , ,55 99,50 Toimintakate , ,51 105,45 Tunnusluvut: TP 2011 TA 2012 TP 2012 Poikkeama Toimeentulotukiperheitä Toimeentulotuki eur/perhe Päihdehuollon hoitopäivät Päihdehuol. asiakkaat kuntoutuslait Kehitysvammaisten laitoshoitopvt Vaikeavamm. kuljetuspalv.asiakkaat Sosiaalihuoltolain kuljetuspalv.asiak AVO- JA HOIVAPALVELUT Sitovat tavoitteet: Avo- ja hoivapalvelujen yhteistoimintaa kehitetään edelleen suosimalla työkiertoa. Palvelun laatua kehitetään jo aloitetun laadunarviointiprosessin avulla. Asukkaiden omaisille tehdään toistamiseen organisaation palvelua ja toimintaa koskeva asiakaskysely. Kyselyn tuloksia käytetään asiakaspalvelun kehittämisessä. Henkilöstö sitoutuu suunnittelemiinsa tuloksellisuustavoitteisiin. Uuden tehostetun palveluasunnon Poukaman toiminta käynnistetään maaliskuussa. Pitkäaikaispaikoista luovutaan asteittain ja lyhytaikaispaikoilla mahdollistetaan lyhytaikaista laitoshoitoa tarvitsevien hoito. Kehitysvammahuollon työtoimintaa toteutetaan 160 työpäivää. Toimintaan osallistuu noin 18 kehitysvammaista. Asuntolan asukkaiden osallistumista työtoimintaan on mahdollista tehostetusti toteuttaa jatkossakin toimintojen fyysisen läheisyyden ansiosta. Kuljetuskustannukset eivät jatkossa tule lisääntymään. Kehitysvammaisten asumispäiviä toteutetaan Sijaispaikan

8 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA käyttö on lisääntynyt, joka näkyy asumispäivissä lisäten niitä noin 80 päivällä vuodessa. Hoitopäivän hinta asuntolassa on 35,97. Toteutuma : Työkierto on toteutunut yksikköjen uudelleenmuodostamisen puitteissa ja työyhteisössä on vain muutama, jotka eivät ole osallistuneet työkiertoon. Valmistuvat lähihoitajaopiskelijat tekivät opinnäytetyönään asiakastyytyväisyyskyselyn pohjana jo aiemmin tehty kysely. Kyselyn tulokset ovat vielä purkamatta. Poukaman toiminta käynnistyi aiottua myöhemmin, vasta huhtikuussa. Uuden toimintamallin kehittäminen ja uusien työtapojen omaksuminen hioutui henkilöstön keskuudessa koko loppuvuoden. Lyhytaikaisyksikössä asiakaspaikkoja loppuvuodesta 2012 oli käytössä seitsemän kahdeksasta, sillä jäljellä oli vain yksi pitkäaikaispäätöksellä oleva asukas. Kehitysvammahuollon työtoiminnassa toteutui 166 toimintapäivää. Toimintaan osallistui 19 kehitysvammaista. Kaikki asuntolan asukkaat osallistuivat työ- ja päivätoimintaan oman kunnon ja jaksamisen mukaan. Kuljetuskustannukset vähenivät. Kehitysvammaisten asumispäiviä toteutui 4235 jossa nousua arvioituun, syynä tilapäinen paikkaluku helmikuulta syyskuulle. Sijaispaikan käyttö jäi arvioitua pienemmäksi koska yksi tilapäispaikkaa käyttänyt muutti vakipaikalle. Sijaispaikan käyttö oli 43 päivää vuodessa. Hoitopäivän hinta (netto) asuntolassa oli 40,98 euroa. Talous: Avo- ja hoivapalvelut 630 Muutettu Toteutuma Käyttö-% TP 2011 TA 2012 TA Toimintatulot , ,98 94,02 Toimintamenot , ,31 102,03 Toimintakate , ,33 104,51

9 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Tunnusluvut: TP 2011 TA 2012 TP 2012 Poikkeama Kotipalvelutaloudet Tukipalveluasiakkaat Ateriapalveluasiakkaat Turvapuhelinasiakkaat Päivätoiminnan asiakkaat Omaishoidontuen saajat Keh.vamm. työtoiminnassa Keh.vamm. asuntolassa TERVEYSPALVELUT Sitovat tavoitteet: Terveyspalvelut järjestetään tehtyjen palvelusopimusten mukaisesti. Toteutuma : Terveyspalvelut järjestettiin tehtyjen palvelusopimusten mukaisesti. Perusterveydenhuollon sopimuksen liitteissä on määritelty tarkemmin palvelujen laatu, laajuus, tuottamistapa ja hinnoittelu, joita on voitu tarkistaa seurantakokouksissa. Näitä liitteitä on tarkistettu tarpeen mukaan seurantakokouksien yhteydessä, joita on järjestetty Puumalan kunnan ja Mikkelin kaupungin edustajien kesken puolivuosittain. Vastaanoton lääkäripalvelua on sovittu ostettavan 0,5 henkilötyövuotta enemmän kuin sopimuksen liitteessä on. Puumalan terveysasemalla oli vuonna 2012 keskimäärin 1,1 lääkäriä /viikko. Hammaslääkäripalvelua on ostettu kunnanhallituksen päätöksen ( ) mukaisesti keskimäärin 3,5 päivänä viikossa (joka toinen viikko 5 päivänä viikossa ja joka toinen viikko 2 päivänä viikossa) syksyyn 2012 saakka. Tällöin toinen hammaslääkäri jäi vuosilomalle ja eläkkeelle, jolloin hammaslääkäripalvelua oli Puumalan terveysasemalla joka toinen viikko 5 päivänä viikossa. Suuhygienistin palvelua oli vuorotteluvapaan vuoksi vain yhtenä päivänä viikossa. Puumalan reuna-alueiden asukkailla oli mahdollisuus käyttää Juvan, Ruokolahden ja Sulkavan perusterveydenhuollon palveluja. Perusterveydenhuollon vastaanoton, mielenterveyden ja fysioterapian käynnit ovat kasvaneet ja muiden palvelujen käynnit vähentyneet vuoteen 2011 verrattuna.

10 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Ympäristöterveydenhuollossa hyötyeläinkäynnit ovat vähentyneet ja pieneläinkäynnit kasvaneet vuoteen 2011 verrattuna. Erikoissairaanhoidossa keskussairaalan hoitopäivät ovat kasvaneet ja sekä yhteispäivystyksen käynnit että psykiatrian hoitopäivät vähentyneet vuoteen 2011 verrattuna. Hoitotakuu: Mikkelin kaupungin järjestämässä perusterveydenhuollossa välittömän puhelinyhteyden sai ympäri vuorokauden, virka-aikana terveysasemilta ja muuna aikana Etelä-Savon Ensineuvosta. Kiireettömän hoidon tarpeen arviointiin pääsy terveydenhuollon ammattihenkilölle toteutui kolmessa arkipäivässä. Arviointi tehtiin lähinnä puhelinpalveluna. Terveyskeskusvastaanotolle odotusaika kiireettömään hoitoon oli 3 viikkoa. Mielenterveysyksikön hoidon tarpeen arviointi suoritettiin 2 viikossa lähetteen saapumisesta. Odotusaika tarpeelliseksi todettuun hoitoon oli 2 kuukautta. Hammashoidossa hoidon tarpeen arviointi suoritettiin välittömästi puhelinpalveluna. Odotusaika kiireettömään hoitoon oli 5 kuukautta. Erikoissairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden käsittelyn keskimääräinen odotusaika oli 1 vuorokausi. Saapuneista lähetteistä 0,9 % käsiteltiin vasta säädetyn 21 vuorokauden jälkeen. Tilanne on hieman parantunut vuoteen 2011 verrattuna. Ensimmäiselle käynnille odottavien keskimääräinen odotusaika oli 29 vuorokautta. Ensimmäiselle käynnille odottavista 2,3 %:n odotusaika oli yli säädetyn 180 vuorokauden. Tilanne hieman huononi vuoteen 2011 verrattuna. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien keskimääräinen odotusaika oli 42 vuorokautta. Odottavista 0,3 %:n odotusaika oli yli säädetyn 180 vuorokauden. Tilanne on parantunut vuoteen 2011 verrattuna. Talous: Terveyspalvelut 660 Muutettu Toteutuma Käyttö-% TP 2011 TA 2012 TA Toimintatulot , ,00 Toimintamenot , ,57 92,66 Toimintakate , ,57 90,64

11 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Tunnusluvut: TP 2011 TA 2012 TP 2012 Poikkeama Perusterv.huolto Mikkelin kaupunki menot tulot netto Muut kunnat Ympäristöterv.huolto Koulupsykologi Sairaankuljetus Välinehuolto Apuvälinepalvelu eläkemaksut kunnan sisäiset erät Erikoissairaanhoito E-S sairaanhoitopiiri Laboratorio Ensineuvo eläkemaksut Perusterv.huolto /as Erikoissairaanhoito /as Terveydenhuolto /as Asukasluku

12 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA TP 2010 TP 2011 TP 2012 * Poikkeama TP11-TP12 Perusterveydenhuolto - vastaanoton lääkärikäynti /lääkärikäynti 115,60 129,43 103, vastaanoton muu käynti /muu käynti 57, , hammashoidon käynnit /hammashoidon käynti 59,98 59,91 83, kotisairaanhoidon käynti /kotisairaanhoitokäynti 84,47 88,62 132, terveysneuvonnan käynnit /terv.neuvonnan ja kouluth:n käynti 33,46 76,19 90, mielenterveyden käynnit /mielenterveyden käynti 79,94 96, opiskelijaterveydenhuollon käynnit fysioterapiakäynnit /fysioterapiakäynti 29,88 34,59 31, hoitopäivät tk-sairaala/osasto akuuttiosasto raja-aluesopimusten mukaiset käynnit Eläinlääkintä - hyötyeläinkäynnit Pieneläinkäynnit Erikoissairaanhoito - yhteispäivystyksen käynnit keskussairaalan hoitopäivät psykiatrian hoitopäivät * Toiminnassa ja tilastoinnissa tapahtunut muutoksia, mistä johtuen vuosia ei voi verrata keskenään.

13 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA OPETUSPALVELUT Sitovat tavoitteet: Päivähoidossa kaikki perheet saavat hoitopaikan tarpeidensa mukaisesti. Päivähoidossa tarjotaan kokopäivähoitoa, vuorohoitoa ja osapäivähoitoa aloittanutta yhtenäiskoulua kehitetään ja luodaan yhteisiä käytänteitä. Wilma-ohjelman käyttäjäryhmää laajennetaan ja käyttöastetta lisätään. Lukion kehittämisessä korostuu yhteistyö muiden alueen lukioiden kanssa. Yhteistyömuotoina ovat lähinnä etäopetuskurssit ja projektit. Päiväkodin tavoitteena on tuottaa hoitopäivää enintään hintaan 84,69 /hoitopäivä. Perhepäivähoidon tavoitteena on tuottaa hoitopäivää enintään hintaan 135,85 /hoitopäivä. Koulutoimessa tavoitteena on tuottaa opetustuntia enintään hintaan 121,58 /opetustunti: - Peruskoulu, opetustuntia enintään hintaan 143,53 /opetustunti - Lukio, opetustuntia enintään hintaan 32,91 /opetustunti - Esiopetus, 930 opetustuntia, enintään hintaan 125,26 /opetustunti Peruskoulussa tavoitteena on kuljettaa 85 oppilasta enintään hintaan 4.882,35 /kuljetettava oppilas. Koulutoimen strategian mukaiset arviointikohteet: Hyvät oppimistulokset: - Perusopetuksen äidinkielen, matematiikan ja englannin kielen oppimistulokset, joita mitataan valtakunnallisilla kokeilla tai testeillä ja tavoitetasona on vähintään valtakunnan keskitaso. - Oppilaat oppivat lukemaan 1. luokalla 100 prosenttisesti. - Kaikki saavat peruskoulun päättötodistuksen ja kaikki saavat jatko-opintopaikan. - Lukion keskeyttämisprosentti on alle 5. - Kaikki saavat lukion päättötodistuksen ja ylioppilastodistuksen 3,5 vuodessa. - Lukion ylioppilaskirjoitusten puoltoäänien keskiarvo on vähintään valtakunnan keskitasoa. Hyvinvoiva oppilas: - Kouluterveydenhoitaja on saavutettavissa tarvittaessa ja koululääkärintarkastukset toteutetaan vuosittain 1., 5. ja 9. luokilla. - Oppilashuoltoryhmien toiminta on säännöllistä. Henkilöstö on pätevää. Riittävä viikkotuntimäärä: - Perusopetuksessa 2-3 tuntia/oppilas ja lukiossa 2,6 tuntia/opiskelija. - Kaikki erityisopetusta tarvitsevat saavat sitä. Kustannustehokkuus: - Yksikköhinta /oppilas ja opiskelija on vastaavan kokoisten kuntien kanssa samalla tasolla. - Opetustunnin hinta on vastaavan kokoisten kuntien kanssa samalla tasolla. Ajanmukaiset oppimisympäristöt:

14 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Opetustiloissa on nettiyhteys, av-välineet sekä digi-tv. - Tietokoneiden määrä/oppilas ja opiskelija on vähintään 50 % valtakunnallisesta tasosta. Ammattitaitoinen henkilöstö: - Vähintään 90 % vakinaisesta henkilöstöstä osallistuu vuosittain täydennyskoulutukseen. - Sekä koulukohtainen että koko koulutoimen koulutussuunnitelma laadittu vuosittain. Työkyky ja jaksaminen - 90 % vakinaisesta henkilöstöstä ovat motivoituneita ja voivat hyvin. - Sairauspoissaolot eivät lisäänny nykyisestä. Ammattitaitoinen esimiestyö: - Kehityskeskustelut käydään 100 prosenttisesti. - Jokainen esimies osallistuu vuosittain esimieskoulutukseen. Opettajia käytetään monipuolisesti eri luokka-asteilla. Enemmistö henkilöstöstä tyytyväisiä työjärjestyksiin. Toteutuma : Yhtenäiskoulussa saatiin yhteisiä käytänteitä vakiinnutettua, mm. yhteiset juhlat ja teemapäivät sekä säännölliset henkilökuntakokoukset. Wilman käyttöastetta on nostettu huomattavasti: kaikille huoltajille on jaettu tunnukset, oppilailla tunnukset ovat 6.luokkalaisista lähtien. Henkilökunta käytti aktiivisesti Wilmaa ja se on sovittu ensisijaiseksi tiedotuskanavaksi. Lukiokoulutuksessa jatkettiin etäopetusta videoneuvottelulaitteiden välityksellä Ristiinan lukion ja Haukivuoren lukiotoimipisteen kanssa. Yhteistyötä tehtiin myös Mikkelin etä- ja aikuislukion sekä Mikkelin lukion kanssa. Päiväkodissa tuotettiin 3531 hoitopäivää hintaan 62,31 /hoitopäivä. Perhepäivähoidossa tuotettiin 2636 hoitopäivää hintaan 67,82 /hoitopäivä. Koulutoimessa tuotettiin opetustuntia hintaan 120,67 /opetustunti: - esiopetus opetustuntia hintaan 69,16 /opetustunti - peruskoulu opetustuntia hintaan 142,73 /opetustunti - lukio opetustuntia hintaan 54,50 /opetustunti Esiopetuksen opetustunnin hinta laski, koska talousarviosta poiketen esiopetusryhmään tarvittiin toinen opettaja myös syyslukukaudella ryhmässä olevien useiden erityistä tukea tarvitsevien lasten vuoksi. Peruskoulun tunnin hinta oli hieman arvioitua pienempi. Lukiossa opetustunnin hinnan nousun aiheutti talousarvion laadinnassa tapahtunut virhe, jolloin menot oli arvioitu liian pieniksi. Peruskoulussa kuljetettiin 86 oppilasta hintaan 3.859,37 /kuljetettava oppilas. Hurissalon alueen oppilaista 10 kuljetettiin Mikkelin kaupungin Anttolan yhtenäiskouluun. Kolme oppilasta kuljetettiin Mikkeliin. Kuljetuskustannukset olivat kaikkiaan

15 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Koulutoimen strategian mukaiset arviointikohteet: Hyvät oppimistulokset: - Perusopetuksen äidinkielen, matematiikan ja englannin kielen kokeet toteutettiin 6. ja 9. luokille. Äidinkielessä tulokset olivat pääosiltaan ikäryhmän keskitasoa lukuun ottamatta kirjoittamista, joka oli keskitason yläpuolella. Matematiikassa tulokset olivat valtakunnallisen keskiarvon yläpuolella. Englannin kielessä tulokset olivat hieman valtakunnallista keskiarvoa huonommat. Kokonaisuudessaan näiden kokeiden osalta tavoitetaso saavutettiin. - Kaikki 1.-luokkalaiset oppivat lukemaan. - Vuonna 2012 lukion keskeyttäneitä oli yksi opiskelija kahdeksastatoista eli noin 5,6 %. Yhtä opiskelijaa lukuun ottamatta kaikki saivat päästötodistuksen ja ylioppilastodistuksen 3,5 vuodessa. Ylioppilastutkinnon puoltoäänien keskiarvo oli alle valtakunnan keskitason. - Kaikki perusopetuksen päättöluokkalaiset saivat päättötodistuksen ja jatko-opintopaikan toiselta asteelta tai lisäopetuksesta. Hyvinvoiva oppilas: - Kouluterveydenhoitaja on ollut koululla tavattavissa maanantaisin ja torstaisin. Terveydenhoitaja on vuoden aikana tavannut kaikki alaluokkalaiset. Koululääkärintarkastukset on toteutettu pääsääntöisesti suunnitelman mukaisesti 1., 5. ja 9. luokilla. Koululääkärille on päässyt aina tarvittaessa. - Oppilashuoltoryhmät ovat kokoontuneet säännöllisesti kerran kuukaudessa. Henkilöstö on pätevää: - Henkilöstöstä 92,4 % oli kelpoisuuden omaavia. Vaikka muutamalla opettajalla ei ollutkaan muodollista kelpoisuutta, heillä oli alan koulutusta ja he olivat erinomaisia opettajia. Riittävä viikkotuntimäärä: - Perusopetuksessa oli 2,8 tuntia/oppilas ja lukiossa 5,26 tuntia/opiskelija. - Erityisopetusta oli tarjolla kaikille sitä tarvitseville. Kustannustehokkuus: - Yksikköhinta /oppilas ja opiskelija oli huomattavasti suurempi vastaavan kokoisiin kuntiin nähden. Tähän vaikuttavat erittäin pienet ikäluokat ja suuret kuljetuskustannukset. - Opetustunnin hinnan vertailua vastaavan kokoisiin kuntiin nähden ei voi tehdä, koska tietoa ei ole saatavilla. Ajanmukaiset oppimisympäristöt: - Kaikissa opetustiloissa on vähintään yksi nettiyhteydellä varustettu tietokone. Dokumenttikameroita ja dataprojektoreita hankittiin lisää siten, että jokaisessa luokassa on nyt molemmat. Television merkitys on tietokoneiden myötä merkittävästi vähentynyt. - Tietokoneita on keskimäärin yksi kone neljää oppilasta kohti, mikä on valtakunnallista tasoa enemmän (OPH:n mukaan v tietokone / 5,5 opp.) Ammattitaitoinen henkilöstö: - Koulutussuunnitelma on laadittu yhtenäiskoulun ja lukion henkilökunnalle. - N. 90% henkilökunnasta osallistui täydennyskoulutukseen v Työkyky ja jaksaminen

16 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet vuodesta 2011 selvästi, mutta niitä on huomattavasti vähemmän kuin vuonna (v. 2010: 813 pv, v. 2011: 275 pv, v. 2012: 441 pv.) - Henkilökunta on motivoitunutta, mutta jaksaminen vaihtelee paljon useimmiten henkilökohtaisista syistä tai työmäärästä johtuen. Ammattitaitoinen esimiestyö: - Rehtorivaihdoksen takia kehityskeskusteluja ei käyty. Henkilökuntaa kuultiin kyllä arviointien ja kokousten kautta mahdollisimman paljon. Apulaisrehtori kävi kehityskeskustelut 100- prosenttisesti erityisopetuksen henkilökunnan kanssa (erityisopettajat ja koulunkäyntiavustajat). - Rehtorin valinnan jälkeen peruskoulun rehtori aloitti pätevöittävät opetushallinnon opinnot. - Apulaisrehtori on osallistunut useisiin arkipäivän työtä tukeviin koulutuksiin ja ajankohtaistilaisuuksiin, joskaan ei varsinaisesti esimieskoulutuksiin. Opettajia käytetään monipuolisesti eri luokka-asteilla: - Opettajien opetustunneista 20,39 % on muussa kuin pääkoulussa. Enemmistö henkilöstöstä tyytyväisiä työjärjestyksiin. - Työjärjestyksiin ollaan pääsääntöisesti tyytyväisiä. Talous: Opetuspalvelut 710 Muutettu Toteutuma Käyttö-% TP 2011 TA 2012 TA Toimintatulot , ,09 83,54 Toimintamenot , ,17 98,06 Toimintakate , ,08 99,28

17 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Tunnusluvut: TP 2011 TA 2012 TP 2012 Poikkeama Opetuspalvelujen hallinto Päivähoito menot tulot netto päiväkoti: hoitopäiviä vuodessa perhepäivähoito: hoitopäiviä vuodessa lasten kotihoidontukiperheet Esiopetus: menot oppilasmäärä /oppilas Peruskoulu menot tulot netto oppilasmäärä netto /oppilas Lukio menot tulot netto oppilasmäärä netto /opiskelija Taiteen perusopetus menot NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Sitovat tavoitteet: Liikunta nostetaan tärkeäksi hyvinvoinnin ja elämänhallinnan osatekijäksi kunnan kehittämisessä, koska lisääntynyt liikunnanharrastaminen lisää puumalalaisten terveyttä, hyvinvointia, elämänhallintaa ja laatua sekä säilyttää toimintakyvyn elämänkaaren kaikissa vaiheissa.

18 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Liikuntapalveluissa painotetaan terveyttä edistävää liikuntaa. Erityisesti painotetaan lasten ja nuorten toimintaa sekä yli 40-vuotiaiden liikunnallisen elämäntavan vahvistamista. Liikuntapalvelut tekevät yhteistyötä paikallisten urheiluseurojen ja muiden liikuntatoimintaa järjestävien tahojen kanssa. Lasten ja nuorten liikuntapalveluja tuotetaan kerhotoiminnan yhteishankkeen työryhmän sekä Puumalan koulun kanssa. Liikuntapalvelut vastaavat pääasiassa sählykerhoista. Kuntoliikuntatapahtumina järjestetään laturetkiä ja perheliikuntatapahtumia. Kilpailutapahtumia järjestetään hiihdossa ja yleisurheilussa sekä lähetetään joukkueet maakunnallisiin ja JoRaJuPuSu-alueen viestikilpailuihin. Uimaopetus hoidetaan koulujen kanssa yhteistyönä sekä kesäuimakouluna Sappulan uimalassa. Liikuntapalvelujen terveyttä edistävän senioriliikuntaan kohdistunut hanke Hyvä kunto parempi mieli päättyy keväällä 2012 ja siihen liittynyt toiminta vakiinnutetaan osaksi liikuntapalvelujen toimintaa. Tavoitteena on urheiluhallin käyttötuntia enintään hintaan 11,32 (netto)/käyttötunti. Nuorisopalvelujen tehtävänä on kehittää ja tuottaa paikallista nuorisotyötä ja politiikkaa nuorisolain hengen mukaisesti. Nuorilla on lähinnä nuorisovaltuuston toiminnan kautta mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Nuorisopalvelut tarjoavat lapsille ja nuorille sekä toimintaa ko. kohderyhmälle tarjoaville järjestöille toimintatilat mm. nuorisotalolla. Nuorisopalvelut järjestävät nuorisotalolla vuotiaille minitalotoimintaa ja vuotiaille nuorille ohjattua toimintaa ja ns. avointen ovien iltoja. Lisäksi järjestetään erilaisia tapahtumia ja retkiä nuorten ja nuorisovaltuuston toiveiden mukaan. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut toteutetaan Po1nt-nuorten portaalin kautta. Kansainvälistä nuorisotyötä tehdään projektiluonteisesti osallistuen EU:n nuoriso-ohjelmaan. Etsivän nuorisotyötä toteutetaan hanketoiminta. Nuorisopalvelut toteuttavat erilaisia hankkeita lisätäkseen ja parantaakseen nuorille suunnattuja palveluita. Puumalan kerhotoiminnan yhteishanke on nuorisopalvelujen koordinoima. Hankkeessa ovat mukana kaikki kerhotoimintaa lapsille ja nuorille toimintaa tarjoavat puumalalaiset tahot. Yhteisen toiminnan järjestämisen lisäksi tuetaan paikallisten järjestöjen toimintaa. Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki vuotiaat lapset ja nuoret. Leiritoimintaa toteutetaan osana kerhotoiminnan yhteishanketta: päiväleiri kesäkuun alussa. Taloudellisesti hanketta tukee Ely-keskus. Nuorisopalvelut ovat mukana myös kehittämässä Puumalan koulun kerhotoimintaa. Kansainvälistä nuorisotoimintaa järjestetään vuosittain osallistumalla EU:n nuorisotoimintaohjelma Youth in Action mukaiseen toimintaan, lähinnä nuorten ryhmätapaamisiin. Etsivä nuorisotyö käynnistyi Puumalassa hankerahoituksella ja jatkuu saakka. Hanke on suunniteltu kaksivuotiseksi ja sitä jatketaan mikäli OKM myöntää jatkorahoituksen. Etsivän nuorisotyön hanketyöryhmässä on mukana sosiaalitoimi ja koulutoimi.

19 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Nuorisovaltuusto jatkaa toimintaansa nuorten osallisuuden esiintuojana. Nuorisovaltuuston asemaa päätöksenteossa vahvistetaan, jotta nuorisolain 8 toteutuu paremmin. Suunnitelmakauden aikana on tavoitteena laajentaa lasten osallisuutta. Nuorisovaltuuston toimintaan on oma määrärahansa ja sen toimintaa tuetaan myös ohjaustoiminnalla. Puumalan nuorilla on käytettävissä vuorovaikutteinen verkkodemokratiapalvelu Aloitekanava.fi. Tavoitteena on tuottaa 540 lapselle ja nuorelle palveluja enintään hintaan 180,00 /nuori. Toteutuma : Liikuntapalvelut: Liikuntaharrastukset ovat tärkeä osa puumalalaisten terveyttä, hyvinvointia, elämälaatua ja hallintaa sekä vaikuttavat merkittävästi toimintakyvyn säilymiseen elämänkaaren eri vaihteissa. Liikuntapalvelujen kohderyhmänä ovat terveyttä edistävän liikunnan hankkeen kautta olleet seniorit ja muut erityisryhmät. Senioriliikunnan hankkeella toteutettiin kevätkaudella kolme kevyemmän liikunnan ryhmää ja kaksi liikuntaryhmää kehitysvammaisille. Senioreille järjestettiin yhteensä 7 uimahallikäyntiä, jolloin oli myös mahdollista osallistua ohjattuun vesivoimisteluun. Hankkeita tuki taloudellisesti Opetus- ja kulttuuriministeriö kevääseen 2012 saakka. Syksyllä toiminta siirtyi liikuntapalvelujen omaksi toiminnaksi; hankkeen kokemusten perusteella toimintaa tarjottiin kahdelle senioriryhmälle. Ohjaajapulan takia syksyn toiminta oli suunniteltua vähäisempää, joten toimintasuunnitelman mukaisia kehitysvammaisten ryhmiä ei voitu järjestää. Yhteistyötä eri kunnan alueella toimivien liikuntajärjestöjen ja muiden liikuntatoimintaa järjestävien tahojen sekä liikunnasta kiinnostuneiden kuntalaisten kanssa parannettiin järjestämällä yleinen keskustelutilaisuus Puumalan liikuntapalveluista. Tilaisuudessa perustettiiin LIITO-työryhmä toimimaan epävirallisena liikuntapalvelujen asiantuntijafoorumina. Lasten ja nuorten liikuntakerhot järjestettiin kerhotoiminnan yhteishankkeen kautta ja syyslukukaudella käynnistyi myös 3-5 -vuotiaiden lasten liikuntakerho. Koulun kanssa tehtävää yhteistyötä kehitettiin Liikkuva koulu-hankkeen myötä, tavoitteena saada koululaisille lisää toimintaa välitunneille. Hankkeen kautta mm. koulutettiin yläkoululaisista välituntiliikunnanohjaajia alakoululaisille. Hanketta tuki taloudellisesti Pohjois-Savon Ely-keskus. KKI-toimintaa järjestettiin työikäisille naisille ja miehille. Talvisiin kuntoliikuntatapahtumiin osallistui runsaasti hiihdon harrastajia ja keväällä järjestettiin valokuvasuunnistus. Kilpailutoimintaa järjestettiin hiihdossa, yleisurheilussa ja puulaakisählyssä. Kesän uimakoulu järjestettiin Sappulassa heinäkuussa. Urheiluhallin käyttötunteja oli Käyttötunnin bruttohinta oli 27,76 euroa ja nettohinta 16,08 euroa. Käyttömaksuilla (sekä sisäiset että ulkoiset) kustannuksista saatiin katettua 42 prosenttia.

20 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Liikuntapalvelujen toteuma: Toimintatuotot: Toimintakulut: Toimintakate: ,86 euroa ,49 euroa ,63 euroa Nuorisopalvelut: Nuorisopalvelut ovat tuottaneet toimintasuunnitelman sekä nuorisolain mukaisia palveluita seuraavasti: Nuorisotiedotuksen osalta Puumala on mukana Savon nuorisotiedotusportaali Po1ntissa ja verkkodemokratiapalvelu Aloitekanava on ollut käytettävissä. Nuoriso- ja liikuntapalveluilla on oma facebook-profiili. Nuorisotalolla avointen ovien toimintaa järjestettiin 2-4 iltana viikossa: minitalo 4-6 -luokkalaisille ja nuorten avoimet ovet 7 lk-20-vuotiaille. Kävijöitä riitti joka illalle, vaikka ikäluokkien pieneneminen näkyy myös nuorisotalon kävijämäärissä. Kesän kohokohta oli Puumala Rock, jossa kävi noin 800 henkeä. Puumala Rockin järjestelyissä merkittävää on nuorten ja muiden vapaaehtoisten osallistuminen tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen. Nuorisopalvelut koordinoi edelleen Puumalan kerhotoiminnan yhteishanketta. Hankkeessa ovat mukana kaikki kerhotoimintaa 7-18 vuotiaille Puumalassa järjestävät tahot, jotka järjestivät yhteensä 17 erilaista kerhoa. Kerhotoimintaan liittyvää päiväleiriä ei järjestetty vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Hanketta rahoitti Pohjois-Savon Ely-keskus. Nuoret eräkerholaiset ohjaajineen järjestivät Nuorten Akatemian Mahis-hankkeena itselleen kalastusretkiä. Kansainvälistä nuorisotyötä tehtiin EU:n nuorisotoimintaohjelman mukaisesti. Nuorisopalvelujen ryhmät osallistuivat Youth in Action 1.1 ohjelman mukaisiin nuorten ryhmätapaamisiin Irlannissa ja Maltalla Kumpaankin ryhmään kuului 10 nuorta, yksi nuori apuohjaaja ja nuorisoohjaaja. Nuorisovaltuusto toimi aktiivisesti nuorten asioiden asiantuntijana ja esiintuojana. Nuorisovaltuusto järjesti nuorten ja päättäjien yhteisen keskustelutilaisuuden. Nuorisolain mukainen nuorten ohjaus- ja palveluverkosto kokoontui neljä kertaa vuoden aikana. Etsivän nuorisotyön hanke sai jatkorahoituksen, joten toiminta jatkuu saakka. Etsivä nuorisotyöntekijä vaihtui syyskuussa ja uuden työntekijän työaika on 70 %. Etsivä nuorisotyö on moniammatillisten verkostojen kanssa tehtävää erityisnuorisotyötä, jota tehdään nuorten lähtökohdista käsin. Ensisijaisena tehtävänä on auttaa niitä vuotiaita nuoria, jotka ovat jäämässä koulutuksen, työelämän tai julkisen sektorin palvelujen ulkopuolelle. Hanketta toteutettiin yhdessä sosiaalityön kanssa.

Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA

Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET

Lisätiedot

SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju

SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju Vuonna 2009 aloitettiin yhteistyö perusterveydenhuollon ja kehitysvammahuollon palveluiden järjestämisestä isäntäkuntamallilla

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3 2. Kuntayhtymän hallinto 4 3. Yleinen ja alueen kehitys

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA VISIO 2012-2016 Tervolaiset lapset ja nuoret kasvavat turvallisessa ja myönteisessä ympäristössä terveiksi, itsenäisiksi ja aktiivisiksi aikuisiksi.

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA 1 Sivistystoimen toimialan tuloskortit vuodelle 2011 Toimialan visio Sivistystoimen toimialaan kuuluvat toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä,

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2004 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Toimintakertomuksesta säädetään kuntalain 69 :ssä seuraavasti: "Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston

Lisätiedot

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 1 SISÄLTÖ KUNTAYHTYMÄN ALUE... 2 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON... KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO... 3 YHTYMÄJOHTAJAN KATSAUS... 4 YHTYMÄHALLITUKSEN

Lisätiedot

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kv 15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Sisällysluettelo 1 YLEISPERUSTELUT...5 1.2 Y1einen taloudellinen tilanne...5 1.2 Yleisperustelut Lappajärven kunnan osalta...9

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

Perusturvakeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2013

Perusturvakeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2013 PERUSTURVAKESKUS Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Perusturvakeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2013 Vuotta 2013 ovat leimanneet monet ennalta arvaamattomat muutokset

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012. Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012. Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012 Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä SUUPOHJAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA sivut Tiivistelmä

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA

KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA 2010 2015 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 2(30) 1 JOHDANTO... 4 2 YHTEENVETO TAVOITTEISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 4 3 KEHITYSVAMMAPALVELUJEN VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

SISÄLTÖ - II osa. 3.2.1. Käyttötalouden toteutuminen 1 KAUPUNGINVALTUUSTO, KAUPUNGINHALLITUS, KONSERNIHALLINTO 1

SISÄLTÖ - II osa. 3.2.1. Käyttötalouden toteutuminen 1 KAUPUNGINVALTUUSTO, KAUPUNGINHALLITUS, KONSERNIHALLINTO 1 0 SISÄLTÖ - II osa 3.2.1. Käyttötalouden toteutuminen 1 KAUPUNGINVALTUUSTO, KAUPUNGINHALLITUS, KONSERNIHALLINTO 1 KAUPUNGINHALLITUS 2 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 27 TARKASTUSLAUTAKUNTA 28 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 TALOUSARVION YLEINEN OSA...7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia...

Lisätiedot

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 Toim. Merja Haapakorva Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt, sen sijaan että jäisimme odottamaan

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta. Tilinpäätös 2014. Toimintakertomus Tilinpäätös ja laskelmat Liitetiedot Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja merkinnät

Savitaipaleen kunta. Tilinpäätös 2014. Toimintakertomus Tilinpäätös ja laskelmat Liitetiedot Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja merkinnät Tilinpäätös 2014 Toimintakertomus Tilinpäätös ja laskelmat Liitetiedot Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja merkinnät TOIMINTAKERTOMUS 1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1 1.1

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen määrä

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Arviointikertomus 2008

Arviointikertomus 2008 Arviointikertomus 2008 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 27.5.2009 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2008 SISÄLLYS 1. Tarkastuslautakunnan toiminta...3 2. Arviointikriteerit...4

Lisätiedot