PUUMALAN KUNTA Peruspalvelujen toimialan toimintakertomus vuodelta 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUUMALAN KUNTA Peruspalvelujen toimialan toimintakertomus vuodelta 2012"

Transkriptio

1 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA PUUMALAN KUNTA Peruspalvelujen toimialan toimintakertomus vuodelta 2012

2 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA A. ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA 1. Henkilöstön osaaminen ja saatavuus Avo- ja hoivapalveluissa osaavan ja koulutetun henkilöstön saatavuus on ollut huolestuttava riski. Myös kunnan lääkäripalvelujen saatavuus on riski tulevaisuudessa. Vakinainen henkilöstö on ammattitaitoinen, mutta ammattitaitoisten sijaisten saaminen on vaikeaa. Huono sijaistilanne vaikuttaa annetun potilas- ja asiakasturvallisuuden lisäksi annetun palvelun laatuun ja vakituisen henkilöstön jaksamiseen, joka osaltaan saattaa lisätä sairauspoissaoloja. Oppisopimuskoulutuksella voidaan turvata vain osittain pätevän henkilöstön tarve. Päivähoidossa ja koulutoimessa saadaan tällä hetkellä ammattitaitoisia sijaisia, mutta myös siellä on riski, että tulevaisuudessa ei näin ole. Koko toimialalla on riski siinä, että vain yksi työntekijä hallitsee tietyn työtehtävän. Jos hän on työvapaalla, tehtävien hoito kärsii. Henkilöstön osaamispohjaa tulisi laajentaa niin, että vähintään kaksi henkilöä hallitsee samat työtehtävät. 2. Tietojärjestelmien toimivuus Toimialalla on aika paljon sekä työntekijöiden että asiakkaiden tietoja tietokoneella erilaisissa ohjelmistoissa. Mikäli ohjelmisto ei toimi, asioiden hoito vaikeutuu ja joissakin tapauksissa voi loppua kokonaan. Potilastietojen käsittelyssä on ongelmana sähköisen potilaskertomusjärjestelmän puuttuminen palveluasunnoista. 3. Suhdannevaihtelut Suhdannevaihtelujen myötä peruspalvelujen toimialan palvelujen kysyntä vaihtelee. Huono taloudellinen tilanne vaikuttaa palvelujen tarjontaan. Se myös vaikuttaa joidenkin palvelujen kysyntään. B. SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Peruspalvelujen toimialalla on sisäisen valvonnan ohje ja sisäinen valvonta toimii hyvin. Palvelut ja hallinto on järjestetty säädösten mukaisesti sekä hyvää hallintotapaa noudattaen. Kehitettävänä asiana nähdään kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien varaaminen. Lainsäädännön muutoksia seurataan aktiivisesti koko toimialalla. Lain muutosten edellyttämät toiminnan muutokset huomioidaan hyvissä ajoin ennen lain varsinaista voimaantuloa. Tulostavoitteet asetetaan vuosittain talousarviossa ja taloussuunnitelmassa. Peruspalvelulautakunta hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelman vuosittain. Toimialajohtaja

3 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA seuraa koko toimialan talousarvion toteutumista, vastuuhenkilöt oman tulosalueen ja tulosyksiköiden johtajat oman tulosyksikkönsä osalta. Toimialajohtaja raportoi peruspalvelulautakunnalle talouden tilanteesta lähes jokaisen kokouksen yhteydessä. Kunnanhallitukselle raportoidaan kaksi kertaa vuodessa vuosikolmannesraporttien muodossa ja kolmannen kerran tilinpäätöksen yhteydessä. Varsinaisia tuloskeskusteluja ei toimialalla käydä mutta kehityskeskustelut käydään vuosittain. Hankinnat tehdään pääsääntöisesti kilpailuttamisen perusteella. Irtaimistokirjanpitoa ei ole. Henkilöstöhallinto toteutetaan hallintosäännön sekä talousarviossa olevien ja kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Peruspalvelujen toimialan johtoryhmän kokouksia pidetään n. 7 kertaa vuodessa ja vastuualue-/työpaikkakokouksia jokaisella vastuualueella/yksikössä tarpeen mukaan. Päätöspöytäkirjat laaditaan, tarkastetaan ja pidetään nähtävänä hallintosäännön määräysten mukaisesti. Vuoden 2012 aikana on ollut kaksi valitusta hallinto-oikeudessa, jotka molemmat hallinto-oikeus hyväksyi. Toisesta päätöksestä kunta teki valituksen korkeimpaan hallintooikeuteen, jonka korkein hallinto-oikeus hylkäsi. Tietoturvallisuus perustuu kunnan yhteiseen tietoturvamenettelyyn ja ohjeistukseen sekä vastuuntuntoiseen työskentelytapaan arkaluontoisten asioiden käsittelyssä. Riskien hallinnassa on tehty riskianalyysit kiinteän ja irtaimen omaisuuden osalta. Tämän pohjalta kiinteä ja irtain omaisuus on vakuutettu. Lisäksi riskianalyyseissä on huomioitu, kuinka toiminta järjestetään, jos joku vahinko sattuu. Avo- ja hoivapalveluissa sekä opetuspalveluissa on toiminnan keskeytysvakuutus. Riskianalyysin seuranta omaisuuden osalta järjestetään vuosittain vakuutusyhtiön kanssa. Henkilöriskianalyysia ei ole tehty. Vastuu riskien hallinnasta on jokaisen tulosalueen vastuuhenkilöllä ja tulosyksikön johtajalla, kokonaisvastuu toimialajohtajalla. Arvioidut riskit eivät ole toteutuneet. Toiminta- ja työketjut ovat osittain varmistettu niin, että toimialajohtajalle, vastuuhenkilöille ja tulosyksiköistä vastaaville on määrätty sijaiset. Projekteja on eri vastuualueilla ja niiden vastuut on määritelty projekteja käynnistettäessä. Tiedottaminen hoidetaan suusanallisesti, sähköpostitse, kirjeitse, peruspalvelujen johtoryhmän kokouksissa, työpaikkakokouksissa ja työpisteiden ilmoitustauluilla. Tiedottamiseen on jatkuvasti kiinnitettävä huomiota ja sitä on kehitettävä. Erilaiset peruspalvelujen toimialalla tehdyt sopimukset ovat toimineet pääsääntöisesti hyvin. Mitään negatiivisia seuraamuksia ei niistä ole aiheutunut. Sopimusehtojen noudattamista ja vanhentumisaikoja seurataan jatkuvasti.

4 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA C. PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TALOUS VUONNA 2012 Käyttötalous Peruspalvelut yhteensä Muutettu Toteutuma Käyttö- % TP 2011 TA 2012 TA Toimintatulot , ,02 100,48 Toimintamenot , ,19 97,85 Toimintakate , ,17 97, PERUSPALVELULAUTAKUNTA Sitovat tavoitteet: Peruspalvelulautakunta suunnittelee, arvioi ja kehittää peruspalvelujen toimialan toimintaa siten, että toiminnassa ja taloudessa saavutetaan asetetut tavoitteet. Peruspalvelulautakunta seuraa toimialallaan tapahtuvia muutoksia ja huomioi haasteet päätöksenteossa ja peruspalveluiden kehittämisessä. Toteutuma : Peruspalvelulautakunta on toiminut suunnitelmallisesti, jotta toiminnan ja talouden tavoitteet saavutettaisiin. Lautakunta on seurannut kokouksissaan talouden toteutumista. Koko toimialan menot alittuivat eurolla. Toimialan sisällä vastuualueista peruspalvelulautakunnan, avo- ja hoivapalvelujen ja aikuiskoulutuksen menot ylittyivät talousarvioon nähden mutta muut vastuualueet alittivat talousarvion. Lautakunta teki neljännesvuosittain raportin perusterveydenhuollon sopimuksen toteutumisesta tarkastuslautakunnan pyynnöstä. Sopimus on toteutunut hyvin. Valtuuston päätöksen mukaisesti aloitettiin keväällä 2012 neuvottelut liittymisestä Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimeen. Valtuusto päätti liittymisestä syyskuussa. Liitos tapahtui alkaen. Lautakunta keskeytti aloittamansa hankintamenettelyn koskien asumispalvelujen hankintaa Puumalaan, koska hankintasopimuksesta ei löydetty yksimielisyyttä Attendo MedOne Hoiva Oy:n kanssa. Lautakunta arvioi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen ja täsmensi tavoitteita.

5 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kuntaan perustettiin kansalaisopisto-opetuksen tulevaisuusryhmä, jonka tehtävänä on suunnitella, kuinka kunta hankkii opistopalvelut kuntalaisille, jos sopimuskunnat irtisanovat nykyisen sopimuksen päättymään Työryhmän työskentely alkoi syksyllä 2012 ja jatkuu edelleen. Talous: Peruspalvelulautakunta 600 Muutettu Toteutuma Käyttö-% TP 2011 TA 2012 TA Toimintatulot 0 0 0,00 Toimintamenot , ,45 106,85 Toimintakate , ,45 106, SOSIAALITYÖ Sitovat tavoitteet: Sosiaalityössä painotetaan ennaltaehkäisevää työtä ja varhaista puuttumista. Sosiaalityön palveluja toteutetaan osittain seudullisesti. Perheasian neuvottelukeskuksen sekä A- klinikan palvelut ovat Mikkelistä saatavia palveluita. Sosiaalipäivystys toteutetaan kattavasti seudullisena yhteistyönä. Lasten ja nuorten hyvinvointia edistetään seudullisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaisesti. Mahdolliset lastensuojelun sijoitukset toteutetaan mahdollisuuksien mukaan ensisijaisesti avohuoltona ja perhehoitona. Lastensuojelun tukitoimina toteutetaan sekä ennaltaehkäisevää että korjaavaa perhetyötä. Jälkihuolto toteutetaan nuoren kannalta tarkoituksenmukaisimmassa paikassa. Vammaispalvelujen järjestämisessä vastataan kunnassa esiintyvään tarpeeseen määrärahojen puitteissa, kuitenkin lakisääteiset palvelut turvaten. Asiakkaille etsitään kustannustehokkaampia ja asiakasystävällisempiä palvelumuotoja. Päihdehuollossa avohoito, päihdeongelmaisen tuki ja matalan kynnyksen työllistäminen ovat ensisijaisia hoitomuotoja. Päihdehuollon katkaisuhoitoa ostetaan kuntayhtymältä tarpeen mukaan. Päihdehuollon laitoskuntoutuspäiviä ostetaan kuntayhtymältä tarpeen mukaan maltillisesti. Toimeentulotukiasiakkaiden työllistämistoimia ja tukea tehostetaan, jotta toimeentulotukimenojen kasvu pysähtyisi. Yhteistyötä lisätään työvoimatoimiston kanssa. Työllistämishankkeilla (NuTu)

6 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA vähennetään toimeentulotukiasiakkaiden/tuen määrää. Samoin eläkemahdollisuuksien selvittäminen tehostuu työvoimatoimiston ja Kelan kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Lastenvalvoja soveltaa elatustuen arvioinnissa Oikeusministeriön ohjetta (2007) käräjäoikeuksien linjausten mukaisesti. Toteutuma : Sosiaalityössä on painotettu ennaltaehkäisevää työtä ja varhaista puuttumista. Tämä on käytännössä toteutettu niin, että asiakkaat ohjataan heti oikeiden palvelujen ja tukien piiriin. Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa tehdään tiivistä yhteistyötä neuvolan, päivähoidon, koulun, nuorisotyön ja etsivän nuorisotyön kanssa, jotta ennaltaehkäisevä työ ja varhainen puuttuminen toteutuisivat. Työskentelyä on hieman haitannut viranhaltijoiden useat ja pitkät virkavapaat sekä henkilöiden vaihtuminen. Seudulliset palvelut ovat toteutuneet tavoitteiden mukaisesti. Lastensuojelussa on ollut yksi uusi avohuollon sijoitus. Perhetyötä on toteutettu henkilöstöresurssien mukaisesti. Perheillä olisi ollut tarvetta tiiviimpään ja ohjauksellisempaan perhetyöhön. Jälkihuolto on toteutettu nuorten kannalta tarkoituksenmukaisissa paikoissa. Vammaispalvelut järjestettiin tarpeen mukaan lakisääteiset palvelut turvaten. Vammaispalvelujen piiriin on tullut uusia asiakkaita ja näin ollen menotkin ovat ylittyneet. Päihdehuollossa on sekä katkaisuhoitojaksojen että kuntoutusjaksojen tarve ollut arvioitua suurempaa. Lisäksi on päihdekuntoutusta tarvittu lastensuojelun vuoksi. Myös tuetun asumispalvelun piiriin tuli uusia asiakkaita. Toimeentulotukimenot toteutuivat lähes talousarvion tasoisena. Yhteistyötä työvoimahallinnon kanssa tehtiin aktiivisesti asiakkaiden työllistämiseksi tai eläkemahdollisuuksien selvittämiseksi. Työllistämishankkeella (NuTu) on työllistetty pitkäaikaistyöttömiä ja toteutettu kuntouttavaa työtoimintaa. Myös kunta on tarjonnut kuntouttavan työtoiminnan paikkoja. Lastenvalvoja on soveltanut ohjeita ja linjauksia.

7 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Talous: Sosiaalityö 610 Muutettu Toteutuma Käyttö-% TP 2011 TA 2012 TA Toimintatulot , ,04 59,35 Toimintamenot , ,55 99,50 Toimintakate , ,51 105,45 Tunnusluvut: TP 2011 TA 2012 TP 2012 Poikkeama Toimeentulotukiperheitä Toimeentulotuki eur/perhe Päihdehuollon hoitopäivät Päihdehuol. asiakkaat kuntoutuslait Kehitysvammaisten laitoshoitopvt Vaikeavamm. kuljetuspalv.asiakkaat Sosiaalihuoltolain kuljetuspalv.asiak AVO- JA HOIVAPALVELUT Sitovat tavoitteet: Avo- ja hoivapalvelujen yhteistoimintaa kehitetään edelleen suosimalla työkiertoa. Palvelun laatua kehitetään jo aloitetun laadunarviointiprosessin avulla. Asukkaiden omaisille tehdään toistamiseen organisaation palvelua ja toimintaa koskeva asiakaskysely. Kyselyn tuloksia käytetään asiakaspalvelun kehittämisessä. Henkilöstö sitoutuu suunnittelemiinsa tuloksellisuustavoitteisiin. Uuden tehostetun palveluasunnon Poukaman toiminta käynnistetään maaliskuussa. Pitkäaikaispaikoista luovutaan asteittain ja lyhytaikaispaikoilla mahdollistetaan lyhytaikaista laitoshoitoa tarvitsevien hoito. Kehitysvammahuollon työtoimintaa toteutetaan 160 työpäivää. Toimintaan osallistuu noin 18 kehitysvammaista. Asuntolan asukkaiden osallistumista työtoimintaan on mahdollista tehostetusti toteuttaa jatkossakin toimintojen fyysisen läheisyyden ansiosta. Kuljetuskustannukset eivät jatkossa tule lisääntymään. Kehitysvammaisten asumispäiviä toteutetaan Sijaispaikan

8 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA käyttö on lisääntynyt, joka näkyy asumispäivissä lisäten niitä noin 80 päivällä vuodessa. Hoitopäivän hinta asuntolassa on 35,97. Toteutuma : Työkierto on toteutunut yksikköjen uudelleenmuodostamisen puitteissa ja työyhteisössä on vain muutama, jotka eivät ole osallistuneet työkiertoon. Valmistuvat lähihoitajaopiskelijat tekivät opinnäytetyönään asiakastyytyväisyyskyselyn pohjana jo aiemmin tehty kysely. Kyselyn tulokset ovat vielä purkamatta. Poukaman toiminta käynnistyi aiottua myöhemmin, vasta huhtikuussa. Uuden toimintamallin kehittäminen ja uusien työtapojen omaksuminen hioutui henkilöstön keskuudessa koko loppuvuoden. Lyhytaikaisyksikössä asiakaspaikkoja loppuvuodesta 2012 oli käytössä seitsemän kahdeksasta, sillä jäljellä oli vain yksi pitkäaikaispäätöksellä oleva asukas. Kehitysvammahuollon työtoiminnassa toteutui 166 toimintapäivää. Toimintaan osallistui 19 kehitysvammaista. Kaikki asuntolan asukkaat osallistuivat työ- ja päivätoimintaan oman kunnon ja jaksamisen mukaan. Kuljetuskustannukset vähenivät. Kehitysvammaisten asumispäiviä toteutui 4235 jossa nousua arvioituun, syynä tilapäinen paikkaluku helmikuulta syyskuulle. Sijaispaikan käyttö jäi arvioitua pienemmäksi koska yksi tilapäispaikkaa käyttänyt muutti vakipaikalle. Sijaispaikan käyttö oli 43 päivää vuodessa. Hoitopäivän hinta (netto) asuntolassa oli 40,98 euroa. Talous: Avo- ja hoivapalvelut 630 Muutettu Toteutuma Käyttö-% TP 2011 TA 2012 TA Toimintatulot , ,98 94,02 Toimintamenot , ,31 102,03 Toimintakate , ,33 104,51

9 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Tunnusluvut: TP 2011 TA 2012 TP 2012 Poikkeama Kotipalvelutaloudet Tukipalveluasiakkaat Ateriapalveluasiakkaat Turvapuhelinasiakkaat Päivätoiminnan asiakkaat Omaishoidontuen saajat Keh.vamm. työtoiminnassa Keh.vamm. asuntolassa TERVEYSPALVELUT Sitovat tavoitteet: Terveyspalvelut järjestetään tehtyjen palvelusopimusten mukaisesti. Toteutuma : Terveyspalvelut järjestettiin tehtyjen palvelusopimusten mukaisesti. Perusterveydenhuollon sopimuksen liitteissä on määritelty tarkemmin palvelujen laatu, laajuus, tuottamistapa ja hinnoittelu, joita on voitu tarkistaa seurantakokouksissa. Näitä liitteitä on tarkistettu tarpeen mukaan seurantakokouksien yhteydessä, joita on järjestetty Puumalan kunnan ja Mikkelin kaupungin edustajien kesken puolivuosittain. Vastaanoton lääkäripalvelua on sovittu ostettavan 0,5 henkilötyövuotta enemmän kuin sopimuksen liitteessä on. Puumalan terveysasemalla oli vuonna 2012 keskimäärin 1,1 lääkäriä /viikko. Hammaslääkäripalvelua on ostettu kunnanhallituksen päätöksen ( ) mukaisesti keskimäärin 3,5 päivänä viikossa (joka toinen viikko 5 päivänä viikossa ja joka toinen viikko 2 päivänä viikossa) syksyyn 2012 saakka. Tällöin toinen hammaslääkäri jäi vuosilomalle ja eläkkeelle, jolloin hammaslääkäripalvelua oli Puumalan terveysasemalla joka toinen viikko 5 päivänä viikossa. Suuhygienistin palvelua oli vuorotteluvapaan vuoksi vain yhtenä päivänä viikossa. Puumalan reuna-alueiden asukkailla oli mahdollisuus käyttää Juvan, Ruokolahden ja Sulkavan perusterveydenhuollon palveluja. Perusterveydenhuollon vastaanoton, mielenterveyden ja fysioterapian käynnit ovat kasvaneet ja muiden palvelujen käynnit vähentyneet vuoteen 2011 verrattuna.

10 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Ympäristöterveydenhuollossa hyötyeläinkäynnit ovat vähentyneet ja pieneläinkäynnit kasvaneet vuoteen 2011 verrattuna. Erikoissairaanhoidossa keskussairaalan hoitopäivät ovat kasvaneet ja sekä yhteispäivystyksen käynnit että psykiatrian hoitopäivät vähentyneet vuoteen 2011 verrattuna. Hoitotakuu: Mikkelin kaupungin järjestämässä perusterveydenhuollossa välittömän puhelinyhteyden sai ympäri vuorokauden, virka-aikana terveysasemilta ja muuna aikana Etelä-Savon Ensineuvosta. Kiireettömän hoidon tarpeen arviointiin pääsy terveydenhuollon ammattihenkilölle toteutui kolmessa arkipäivässä. Arviointi tehtiin lähinnä puhelinpalveluna. Terveyskeskusvastaanotolle odotusaika kiireettömään hoitoon oli 3 viikkoa. Mielenterveysyksikön hoidon tarpeen arviointi suoritettiin 2 viikossa lähetteen saapumisesta. Odotusaika tarpeelliseksi todettuun hoitoon oli 2 kuukautta. Hammashoidossa hoidon tarpeen arviointi suoritettiin välittömästi puhelinpalveluna. Odotusaika kiireettömään hoitoon oli 5 kuukautta. Erikoissairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden käsittelyn keskimääräinen odotusaika oli 1 vuorokausi. Saapuneista lähetteistä 0,9 % käsiteltiin vasta säädetyn 21 vuorokauden jälkeen. Tilanne on hieman parantunut vuoteen 2011 verrattuna. Ensimmäiselle käynnille odottavien keskimääräinen odotusaika oli 29 vuorokautta. Ensimmäiselle käynnille odottavista 2,3 %:n odotusaika oli yli säädetyn 180 vuorokauden. Tilanne hieman huononi vuoteen 2011 verrattuna. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien keskimääräinen odotusaika oli 42 vuorokautta. Odottavista 0,3 %:n odotusaika oli yli säädetyn 180 vuorokauden. Tilanne on parantunut vuoteen 2011 verrattuna. Talous: Terveyspalvelut 660 Muutettu Toteutuma Käyttö-% TP 2011 TA 2012 TA Toimintatulot , ,00 Toimintamenot , ,57 92,66 Toimintakate , ,57 90,64

11 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Tunnusluvut: TP 2011 TA 2012 TP 2012 Poikkeama Perusterv.huolto Mikkelin kaupunki menot tulot netto Muut kunnat Ympäristöterv.huolto Koulupsykologi Sairaankuljetus Välinehuolto Apuvälinepalvelu eläkemaksut kunnan sisäiset erät Erikoissairaanhoito E-S sairaanhoitopiiri Laboratorio Ensineuvo eläkemaksut Perusterv.huolto /as Erikoissairaanhoito /as Terveydenhuolto /as Asukasluku

12 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA TP 2010 TP 2011 TP 2012 * Poikkeama TP11-TP12 Perusterveydenhuolto - vastaanoton lääkärikäynti /lääkärikäynti 115,60 129,43 103, vastaanoton muu käynti /muu käynti 57, , hammashoidon käynnit /hammashoidon käynti 59,98 59,91 83, kotisairaanhoidon käynti /kotisairaanhoitokäynti 84,47 88,62 132, terveysneuvonnan käynnit /terv.neuvonnan ja kouluth:n käynti 33,46 76,19 90, mielenterveyden käynnit /mielenterveyden käynti 79,94 96, opiskelijaterveydenhuollon käynnit fysioterapiakäynnit /fysioterapiakäynti 29,88 34,59 31, hoitopäivät tk-sairaala/osasto akuuttiosasto raja-aluesopimusten mukaiset käynnit Eläinlääkintä - hyötyeläinkäynnit Pieneläinkäynnit Erikoissairaanhoito - yhteispäivystyksen käynnit keskussairaalan hoitopäivät psykiatrian hoitopäivät * Toiminnassa ja tilastoinnissa tapahtunut muutoksia, mistä johtuen vuosia ei voi verrata keskenään.

13 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA OPETUSPALVELUT Sitovat tavoitteet: Päivähoidossa kaikki perheet saavat hoitopaikan tarpeidensa mukaisesti. Päivähoidossa tarjotaan kokopäivähoitoa, vuorohoitoa ja osapäivähoitoa aloittanutta yhtenäiskoulua kehitetään ja luodaan yhteisiä käytänteitä. Wilma-ohjelman käyttäjäryhmää laajennetaan ja käyttöastetta lisätään. Lukion kehittämisessä korostuu yhteistyö muiden alueen lukioiden kanssa. Yhteistyömuotoina ovat lähinnä etäopetuskurssit ja projektit. Päiväkodin tavoitteena on tuottaa hoitopäivää enintään hintaan 84,69 /hoitopäivä. Perhepäivähoidon tavoitteena on tuottaa hoitopäivää enintään hintaan 135,85 /hoitopäivä. Koulutoimessa tavoitteena on tuottaa opetustuntia enintään hintaan 121,58 /opetustunti: - Peruskoulu, opetustuntia enintään hintaan 143,53 /opetustunti - Lukio, opetustuntia enintään hintaan 32,91 /opetustunti - Esiopetus, 930 opetustuntia, enintään hintaan 125,26 /opetustunti Peruskoulussa tavoitteena on kuljettaa 85 oppilasta enintään hintaan 4.882,35 /kuljetettava oppilas. Koulutoimen strategian mukaiset arviointikohteet: Hyvät oppimistulokset: - Perusopetuksen äidinkielen, matematiikan ja englannin kielen oppimistulokset, joita mitataan valtakunnallisilla kokeilla tai testeillä ja tavoitetasona on vähintään valtakunnan keskitaso. - Oppilaat oppivat lukemaan 1. luokalla 100 prosenttisesti. - Kaikki saavat peruskoulun päättötodistuksen ja kaikki saavat jatko-opintopaikan. - Lukion keskeyttämisprosentti on alle 5. - Kaikki saavat lukion päättötodistuksen ja ylioppilastodistuksen 3,5 vuodessa. - Lukion ylioppilaskirjoitusten puoltoäänien keskiarvo on vähintään valtakunnan keskitasoa. Hyvinvoiva oppilas: - Kouluterveydenhoitaja on saavutettavissa tarvittaessa ja koululääkärintarkastukset toteutetaan vuosittain 1., 5. ja 9. luokilla. - Oppilashuoltoryhmien toiminta on säännöllistä. Henkilöstö on pätevää. Riittävä viikkotuntimäärä: - Perusopetuksessa 2-3 tuntia/oppilas ja lukiossa 2,6 tuntia/opiskelija. - Kaikki erityisopetusta tarvitsevat saavat sitä. Kustannustehokkuus: - Yksikköhinta /oppilas ja opiskelija on vastaavan kokoisten kuntien kanssa samalla tasolla. - Opetustunnin hinta on vastaavan kokoisten kuntien kanssa samalla tasolla. Ajanmukaiset oppimisympäristöt:

14 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Opetustiloissa on nettiyhteys, av-välineet sekä digi-tv. - Tietokoneiden määrä/oppilas ja opiskelija on vähintään 50 % valtakunnallisesta tasosta. Ammattitaitoinen henkilöstö: - Vähintään 90 % vakinaisesta henkilöstöstä osallistuu vuosittain täydennyskoulutukseen. - Sekä koulukohtainen että koko koulutoimen koulutussuunnitelma laadittu vuosittain. Työkyky ja jaksaminen - 90 % vakinaisesta henkilöstöstä ovat motivoituneita ja voivat hyvin. - Sairauspoissaolot eivät lisäänny nykyisestä. Ammattitaitoinen esimiestyö: - Kehityskeskustelut käydään 100 prosenttisesti. - Jokainen esimies osallistuu vuosittain esimieskoulutukseen. Opettajia käytetään monipuolisesti eri luokka-asteilla. Enemmistö henkilöstöstä tyytyväisiä työjärjestyksiin. Toteutuma : Yhtenäiskoulussa saatiin yhteisiä käytänteitä vakiinnutettua, mm. yhteiset juhlat ja teemapäivät sekä säännölliset henkilökuntakokoukset. Wilman käyttöastetta on nostettu huomattavasti: kaikille huoltajille on jaettu tunnukset, oppilailla tunnukset ovat 6.luokkalaisista lähtien. Henkilökunta käytti aktiivisesti Wilmaa ja se on sovittu ensisijaiseksi tiedotuskanavaksi. Lukiokoulutuksessa jatkettiin etäopetusta videoneuvottelulaitteiden välityksellä Ristiinan lukion ja Haukivuoren lukiotoimipisteen kanssa. Yhteistyötä tehtiin myös Mikkelin etä- ja aikuislukion sekä Mikkelin lukion kanssa. Päiväkodissa tuotettiin 3531 hoitopäivää hintaan 62,31 /hoitopäivä. Perhepäivähoidossa tuotettiin 2636 hoitopäivää hintaan 67,82 /hoitopäivä. Koulutoimessa tuotettiin opetustuntia hintaan 120,67 /opetustunti: - esiopetus opetustuntia hintaan 69,16 /opetustunti - peruskoulu opetustuntia hintaan 142,73 /opetustunti - lukio opetustuntia hintaan 54,50 /opetustunti Esiopetuksen opetustunnin hinta laski, koska talousarviosta poiketen esiopetusryhmään tarvittiin toinen opettaja myös syyslukukaudella ryhmässä olevien useiden erityistä tukea tarvitsevien lasten vuoksi. Peruskoulun tunnin hinta oli hieman arvioitua pienempi. Lukiossa opetustunnin hinnan nousun aiheutti talousarvion laadinnassa tapahtunut virhe, jolloin menot oli arvioitu liian pieniksi. Peruskoulussa kuljetettiin 86 oppilasta hintaan 3.859,37 /kuljetettava oppilas. Hurissalon alueen oppilaista 10 kuljetettiin Mikkelin kaupungin Anttolan yhtenäiskouluun. Kolme oppilasta kuljetettiin Mikkeliin. Kuljetuskustannukset olivat kaikkiaan

15 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Koulutoimen strategian mukaiset arviointikohteet: Hyvät oppimistulokset: - Perusopetuksen äidinkielen, matematiikan ja englannin kielen kokeet toteutettiin 6. ja 9. luokille. Äidinkielessä tulokset olivat pääosiltaan ikäryhmän keskitasoa lukuun ottamatta kirjoittamista, joka oli keskitason yläpuolella. Matematiikassa tulokset olivat valtakunnallisen keskiarvon yläpuolella. Englannin kielessä tulokset olivat hieman valtakunnallista keskiarvoa huonommat. Kokonaisuudessaan näiden kokeiden osalta tavoitetaso saavutettiin. - Kaikki 1.-luokkalaiset oppivat lukemaan. - Vuonna 2012 lukion keskeyttäneitä oli yksi opiskelija kahdeksastatoista eli noin 5,6 %. Yhtä opiskelijaa lukuun ottamatta kaikki saivat päästötodistuksen ja ylioppilastodistuksen 3,5 vuodessa. Ylioppilastutkinnon puoltoäänien keskiarvo oli alle valtakunnan keskitason. - Kaikki perusopetuksen päättöluokkalaiset saivat päättötodistuksen ja jatko-opintopaikan toiselta asteelta tai lisäopetuksesta. Hyvinvoiva oppilas: - Kouluterveydenhoitaja on ollut koululla tavattavissa maanantaisin ja torstaisin. Terveydenhoitaja on vuoden aikana tavannut kaikki alaluokkalaiset. Koululääkärintarkastukset on toteutettu pääsääntöisesti suunnitelman mukaisesti 1., 5. ja 9. luokilla. Koululääkärille on päässyt aina tarvittaessa. - Oppilashuoltoryhmät ovat kokoontuneet säännöllisesti kerran kuukaudessa. Henkilöstö on pätevää: - Henkilöstöstä 92,4 % oli kelpoisuuden omaavia. Vaikka muutamalla opettajalla ei ollutkaan muodollista kelpoisuutta, heillä oli alan koulutusta ja he olivat erinomaisia opettajia. Riittävä viikkotuntimäärä: - Perusopetuksessa oli 2,8 tuntia/oppilas ja lukiossa 5,26 tuntia/opiskelija. - Erityisopetusta oli tarjolla kaikille sitä tarvitseville. Kustannustehokkuus: - Yksikköhinta /oppilas ja opiskelija oli huomattavasti suurempi vastaavan kokoisiin kuntiin nähden. Tähän vaikuttavat erittäin pienet ikäluokat ja suuret kuljetuskustannukset. - Opetustunnin hinnan vertailua vastaavan kokoisiin kuntiin nähden ei voi tehdä, koska tietoa ei ole saatavilla. Ajanmukaiset oppimisympäristöt: - Kaikissa opetustiloissa on vähintään yksi nettiyhteydellä varustettu tietokone. Dokumenttikameroita ja dataprojektoreita hankittiin lisää siten, että jokaisessa luokassa on nyt molemmat. Television merkitys on tietokoneiden myötä merkittävästi vähentynyt. - Tietokoneita on keskimäärin yksi kone neljää oppilasta kohti, mikä on valtakunnallista tasoa enemmän (OPH:n mukaan v tietokone / 5,5 opp.) Ammattitaitoinen henkilöstö: - Koulutussuunnitelma on laadittu yhtenäiskoulun ja lukion henkilökunnalle. - N. 90% henkilökunnasta osallistui täydennyskoulutukseen v Työkyky ja jaksaminen

16 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet vuodesta 2011 selvästi, mutta niitä on huomattavasti vähemmän kuin vuonna (v. 2010: 813 pv, v. 2011: 275 pv, v. 2012: 441 pv.) - Henkilökunta on motivoitunutta, mutta jaksaminen vaihtelee paljon useimmiten henkilökohtaisista syistä tai työmäärästä johtuen. Ammattitaitoinen esimiestyö: - Rehtorivaihdoksen takia kehityskeskusteluja ei käyty. Henkilökuntaa kuultiin kyllä arviointien ja kokousten kautta mahdollisimman paljon. Apulaisrehtori kävi kehityskeskustelut 100- prosenttisesti erityisopetuksen henkilökunnan kanssa (erityisopettajat ja koulunkäyntiavustajat). - Rehtorin valinnan jälkeen peruskoulun rehtori aloitti pätevöittävät opetushallinnon opinnot. - Apulaisrehtori on osallistunut useisiin arkipäivän työtä tukeviin koulutuksiin ja ajankohtaistilaisuuksiin, joskaan ei varsinaisesti esimieskoulutuksiin. Opettajia käytetään monipuolisesti eri luokka-asteilla: - Opettajien opetustunneista 20,39 % on muussa kuin pääkoulussa. Enemmistö henkilöstöstä tyytyväisiä työjärjestyksiin. - Työjärjestyksiin ollaan pääsääntöisesti tyytyväisiä. Talous: Opetuspalvelut 710 Muutettu Toteutuma Käyttö-% TP 2011 TA 2012 TA Toimintatulot , ,09 83,54 Toimintamenot , ,17 98,06 Toimintakate , ,08 99,28

17 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Tunnusluvut: TP 2011 TA 2012 TP 2012 Poikkeama Opetuspalvelujen hallinto Päivähoito menot tulot netto päiväkoti: hoitopäiviä vuodessa perhepäivähoito: hoitopäiviä vuodessa lasten kotihoidontukiperheet Esiopetus: menot oppilasmäärä /oppilas Peruskoulu menot tulot netto oppilasmäärä netto /oppilas Lukio menot tulot netto oppilasmäärä netto /opiskelija Taiteen perusopetus menot NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Sitovat tavoitteet: Liikunta nostetaan tärkeäksi hyvinvoinnin ja elämänhallinnan osatekijäksi kunnan kehittämisessä, koska lisääntynyt liikunnanharrastaminen lisää puumalalaisten terveyttä, hyvinvointia, elämänhallintaa ja laatua sekä säilyttää toimintakyvyn elämänkaaren kaikissa vaiheissa.

18 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Liikuntapalveluissa painotetaan terveyttä edistävää liikuntaa. Erityisesti painotetaan lasten ja nuorten toimintaa sekä yli 40-vuotiaiden liikunnallisen elämäntavan vahvistamista. Liikuntapalvelut tekevät yhteistyötä paikallisten urheiluseurojen ja muiden liikuntatoimintaa järjestävien tahojen kanssa. Lasten ja nuorten liikuntapalveluja tuotetaan kerhotoiminnan yhteishankkeen työryhmän sekä Puumalan koulun kanssa. Liikuntapalvelut vastaavat pääasiassa sählykerhoista. Kuntoliikuntatapahtumina järjestetään laturetkiä ja perheliikuntatapahtumia. Kilpailutapahtumia järjestetään hiihdossa ja yleisurheilussa sekä lähetetään joukkueet maakunnallisiin ja JoRaJuPuSu-alueen viestikilpailuihin. Uimaopetus hoidetaan koulujen kanssa yhteistyönä sekä kesäuimakouluna Sappulan uimalassa. Liikuntapalvelujen terveyttä edistävän senioriliikuntaan kohdistunut hanke Hyvä kunto parempi mieli päättyy keväällä 2012 ja siihen liittynyt toiminta vakiinnutetaan osaksi liikuntapalvelujen toimintaa. Tavoitteena on urheiluhallin käyttötuntia enintään hintaan 11,32 (netto)/käyttötunti. Nuorisopalvelujen tehtävänä on kehittää ja tuottaa paikallista nuorisotyötä ja politiikkaa nuorisolain hengen mukaisesti. Nuorilla on lähinnä nuorisovaltuuston toiminnan kautta mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Nuorisopalvelut tarjoavat lapsille ja nuorille sekä toimintaa ko. kohderyhmälle tarjoaville järjestöille toimintatilat mm. nuorisotalolla. Nuorisopalvelut järjestävät nuorisotalolla vuotiaille minitalotoimintaa ja vuotiaille nuorille ohjattua toimintaa ja ns. avointen ovien iltoja. Lisäksi järjestetään erilaisia tapahtumia ja retkiä nuorten ja nuorisovaltuuston toiveiden mukaan. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut toteutetaan Po1nt-nuorten portaalin kautta. Kansainvälistä nuorisotyötä tehdään projektiluonteisesti osallistuen EU:n nuoriso-ohjelmaan. Etsivän nuorisotyötä toteutetaan hanketoiminta. Nuorisopalvelut toteuttavat erilaisia hankkeita lisätäkseen ja parantaakseen nuorille suunnattuja palveluita. Puumalan kerhotoiminnan yhteishanke on nuorisopalvelujen koordinoima. Hankkeessa ovat mukana kaikki kerhotoimintaa lapsille ja nuorille toimintaa tarjoavat puumalalaiset tahot. Yhteisen toiminnan järjestämisen lisäksi tuetaan paikallisten järjestöjen toimintaa. Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki vuotiaat lapset ja nuoret. Leiritoimintaa toteutetaan osana kerhotoiminnan yhteishanketta: päiväleiri kesäkuun alussa. Taloudellisesti hanketta tukee Ely-keskus. Nuorisopalvelut ovat mukana myös kehittämässä Puumalan koulun kerhotoimintaa. Kansainvälistä nuorisotoimintaa järjestetään vuosittain osallistumalla EU:n nuorisotoimintaohjelma Youth in Action mukaiseen toimintaan, lähinnä nuorten ryhmätapaamisiin. Etsivä nuorisotyö käynnistyi Puumalassa hankerahoituksella ja jatkuu saakka. Hanke on suunniteltu kaksivuotiseksi ja sitä jatketaan mikäli OKM myöntää jatkorahoituksen. Etsivän nuorisotyön hanketyöryhmässä on mukana sosiaalitoimi ja koulutoimi.

19 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Nuorisovaltuusto jatkaa toimintaansa nuorten osallisuuden esiintuojana. Nuorisovaltuuston asemaa päätöksenteossa vahvistetaan, jotta nuorisolain 8 toteutuu paremmin. Suunnitelmakauden aikana on tavoitteena laajentaa lasten osallisuutta. Nuorisovaltuuston toimintaan on oma määrärahansa ja sen toimintaa tuetaan myös ohjaustoiminnalla. Puumalan nuorilla on käytettävissä vuorovaikutteinen verkkodemokratiapalvelu Aloitekanava.fi. Tavoitteena on tuottaa 540 lapselle ja nuorelle palveluja enintään hintaan 180,00 /nuori. Toteutuma : Liikuntapalvelut: Liikuntaharrastukset ovat tärkeä osa puumalalaisten terveyttä, hyvinvointia, elämälaatua ja hallintaa sekä vaikuttavat merkittävästi toimintakyvyn säilymiseen elämänkaaren eri vaihteissa. Liikuntapalvelujen kohderyhmänä ovat terveyttä edistävän liikunnan hankkeen kautta olleet seniorit ja muut erityisryhmät. Senioriliikunnan hankkeella toteutettiin kevätkaudella kolme kevyemmän liikunnan ryhmää ja kaksi liikuntaryhmää kehitysvammaisille. Senioreille järjestettiin yhteensä 7 uimahallikäyntiä, jolloin oli myös mahdollista osallistua ohjattuun vesivoimisteluun. Hankkeita tuki taloudellisesti Opetus- ja kulttuuriministeriö kevääseen 2012 saakka. Syksyllä toiminta siirtyi liikuntapalvelujen omaksi toiminnaksi; hankkeen kokemusten perusteella toimintaa tarjottiin kahdelle senioriryhmälle. Ohjaajapulan takia syksyn toiminta oli suunniteltua vähäisempää, joten toimintasuunnitelman mukaisia kehitysvammaisten ryhmiä ei voitu järjestää. Yhteistyötä eri kunnan alueella toimivien liikuntajärjestöjen ja muiden liikuntatoimintaa järjestävien tahojen sekä liikunnasta kiinnostuneiden kuntalaisten kanssa parannettiin järjestämällä yleinen keskustelutilaisuus Puumalan liikuntapalveluista. Tilaisuudessa perustettiiin LIITO-työryhmä toimimaan epävirallisena liikuntapalvelujen asiantuntijafoorumina. Lasten ja nuorten liikuntakerhot järjestettiin kerhotoiminnan yhteishankkeen kautta ja syyslukukaudella käynnistyi myös 3-5 -vuotiaiden lasten liikuntakerho. Koulun kanssa tehtävää yhteistyötä kehitettiin Liikkuva koulu-hankkeen myötä, tavoitteena saada koululaisille lisää toimintaa välitunneille. Hankkeen kautta mm. koulutettiin yläkoululaisista välituntiliikunnanohjaajia alakoululaisille. Hanketta tuki taloudellisesti Pohjois-Savon Ely-keskus. KKI-toimintaa järjestettiin työikäisille naisille ja miehille. Talvisiin kuntoliikuntatapahtumiin osallistui runsaasti hiihdon harrastajia ja keväällä järjestettiin valokuvasuunnistus. Kilpailutoimintaa järjestettiin hiihdossa, yleisurheilussa ja puulaakisählyssä. Kesän uimakoulu järjestettiin Sappulassa heinäkuussa. Urheiluhallin käyttötunteja oli Käyttötunnin bruttohinta oli 27,76 euroa ja nettohinta 16,08 euroa. Käyttömaksuilla (sekä sisäiset että ulkoiset) kustannuksista saatiin katettua 42 prosenttia.

20 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Liikuntapalvelujen toteuma: Toimintatuotot: Toimintakulut: Toimintakate: ,86 euroa ,49 euroa ,63 euroa Nuorisopalvelut: Nuorisopalvelut ovat tuottaneet toimintasuunnitelman sekä nuorisolain mukaisia palveluita seuraavasti: Nuorisotiedotuksen osalta Puumala on mukana Savon nuorisotiedotusportaali Po1ntissa ja verkkodemokratiapalvelu Aloitekanava on ollut käytettävissä. Nuoriso- ja liikuntapalveluilla on oma facebook-profiili. Nuorisotalolla avointen ovien toimintaa järjestettiin 2-4 iltana viikossa: minitalo 4-6 -luokkalaisille ja nuorten avoimet ovet 7 lk-20-vuotiaille. Kävijöitä riitti joka illalle, vaikka ikäluokkien pieneneminen näkyy myös nuorisotalon kävijämäärissä. Kesän kohokohta oli Puumala Rock, jossa kävi noin 800 henkeä. Puumala Rockin järjestelyissä merkittävää on nuorten ja muiden vapaaehtoisten osallistuminen tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen. Nuorisopalvelut koordinoi edelleen Puumalan kerhotoiminnan yhteishanketta. Hankkeessa ovat mukana kaikki kerhotoimintaa 7-18 vuotiaille Puumalassa järjestävät tahot, jotka järjestivät yhteensä 17 erilaista kerhoa. Kerhotoimintaan liittyvää päiväleiriä ei järjestetty vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Hanketta rahoitti Pohjois-Savon Ely-keskus. Nuoret eräkerholaiset ohjaajineen järjestivät Nuorten Akatemian Mahis-hankkeena itselleen kalastusretkiä. Kansainvälistä nuorisotyötä tehtiin EU:n nuorisotoimintaohjelman mukaisesti. Nuorisopalvelujen ryhmät osallistuivat Youth in Action 1.1 ohjelman mukaisiin nuorten ryhmätapaamisiin Irlannissa ja Maltalla Kumpaankin ryhmään kuului 10 nuorta, yksi nuori apuohjaaja ja nuorisoohjaaja. Nuorisovaltuusto toimi aktiivisesti nuorten asioiden asiantuntijana ja esiintuojana. Nuorisovaltuusto järjesti nuorten ja päättäjien yhteisen keskustelutilaisuuden. Nuorisolain mukainen nuorten ohjaus- ja palveluverkosto kokoontui neljä kertaa vuoden aikana. Etsivän nuorisotyön hanke sai jatkorahoituksen, joten toiminta jatkuu saakka. Etsivä nuorisotyöntekijä vaihtui syyskuussa ja uuden työntekijän työaika on 70 %. Etsivä nuorisotyö on moniammatillisten verkostojen kanssa tehtävää erityisnuorisotyötä, jota tehdään nuorten lähtökohdista käsin. Ensisijaisena tehtävänä on auttaa niitä vuotiaita nuoria, jotka ovat jäämässä koulutuksen, työelämän tai julkisen sektorin palvelujen ulkopuolelle. Hanketta toteutettiin yhdessä sosiaalityön kanssa.

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Sivistystoimen tuloskortti 2012

Sivistystoimen tuloskortti 2012 Sivistystoimi Sivistystoimen tuloskortti 2012 NÄKÖKULMA JA KESKEISET TAVOITTEET 2012 OPERATIIVISET TOIMET JA MITTARIT JA TAVOITETASO 2012 SEKÄ VASTUUTAHO ASIAKKAAT 1. Sivistystoimen palvelut tukevat jatkumoa

Lisätiedot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. SVOL 4.2., Liite 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston 15.12. 133 päätöksen mukaiset. Poikkeuksena

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014).

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014). - 1-1..1 Koululautakunta 1..1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Talousarvion toteutuminen... 3 2.1 Nuva-kuntayhtymä... 3 2.2 Sosiaali ja terveyspalvelujen talouden toteutuminen 1.1. 30.6.2016... 6 3. Toiminnan

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI Yhtymähallitus 22.5.2012 63 Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/35 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Maaliskuun yhteenveto löytyy maaliskuun osavuosikatsauksesta. KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Hallinto

Sivistyslautakunta. Hallinto Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

- 1 - koulutoimen tavoite sujuvan oppimispolun prosessista ja varhaisen tuen käytännöistä.

- 1 - koulutoimen tavoite sujuvan oppimispolun prosessista ja varhaisen tuen käytännöistä. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI

30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI 1 (5) 30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Toiminta-ajatus Nuorisotoimi

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012

Yhtymähallitus Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012 Yhtymähallitus 24.4.2012 52 Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/34 TIIVISTELMÄ + Karviaisen nettomenot ovat talousarvion mukaiset. Kunnittain; Vihti yli, Karkkila ja Nummi-Pusula

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamismahdollisuudet Helsingissä

Nuorten vaikuttamismahdollisuudet Helsingissä Nuorten vaikuttamismahdollisuudet Helsingissä 25.11.2013 1 Nuoret Helsingissä Vuoden 2013 alussa 15 29-vuotiaita oli Helsingissä 135 528 eli 22 % koko Helsingin väestöstä ja 14 % koko maan samanikäisistä

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2012 2013 2014

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Peruspalvelujen tila kunnissa Kuntamarkkinat Neuvotteleva virkamies Hannele Savioja

Peruspalvelujen tila kunnissa Kuntamarkkinat Neuvotteleva virkamies Hannele Savioja Peruspalvelujen tila kunnissa 2012 Kuntamarkkinat 13.9.2012 Neuvotteleva virkamies Hannele Savioja Kunta- ja aluehallinto-osasto 3.10.2012 2 Peruspalvelujen tila -raportti Tavoitteena on antaa yleiskuva

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun

Lisätiedot

- 1 - Kaikki varhaiskasvatuksen yksiköt toimivat perhepäivähoidon varahoitopaikkoina.

- 1 - Kaikki varhaiskasvatuksen yksiköt toimivat perhepäivähoidon varahoitopaikkoina. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Uuden 1.8.2015 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaisia tavoitteita viedään eteenpäin mm. varhaiskasvatussuunnitelmia ja lasten ja vanhempien osallisuutta

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa 6. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA VASTUUTAHOT 1 Toimenpide-ehdotukset ovat syntyneet jyväskyläläisille lapsille ja nuorille tehtyjen alkukartoitusten, Jyväskylän kaupungin palvelualueille tehtyjen kyselyjen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk Kaupunginhallitus TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10.

Sosiaali- ja terveysltk Kaupunginhallitus TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10. Sosiaali- ja terveysltk. 103 06.09.2016 Kaupunginhallitus 281 19.09.2016 TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10.102/2015 SOTEL 06.09.2016 103 Valmistelu ja lisätiedot: terveyspalveluiden johtaja

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012

RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012 RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012 Karviaiselle on laadittu raportointisuunnitelma aikatauluineen. Karviaisen vuoden 2012 raportointisuunnitelma koostuu 3 osavuosikatsauksesta (31.3.; 30.6.; ja 30.9.) ja 8 kuukausittaisesta

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Liite sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Liite sivistyslautakunta 1 SIVISTYSLAUTAKUNTA 25 681 771 MENOT 26 110 097 25 619 700 24 989 700 25 449 864 1,7 % -1,9 % -2,5 % 101,8 % 2 344 973 TULOT 2 347 557 2 155 800 2 165 800 2 207 619 0,1 % -8,2 % 0,5 % 101,9 % 23 336 798

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 4.5.215] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Maaliskuu 215 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tähän maaliskuun kuukausiraporttiin on talousarvion 215 luvut korjattu yhteistoimintaneuvottelujen

Lisätiedot

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 SIVISTYSPALVELUT 310 Sivistyslautakunta Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatu ja tulevaisuuden oppimisympäristöt

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatu ja tulevaisuuden oppimisympäristöt Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatu ja tulevaisuuden oppimisympäristöt Perheiden odotukset päivähoitopaikalle ja peruskoululle Helposti ja turvallisesti saavutettavissa Lapsella on hyvä olla aikuisten

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut Ohjausryhmän seminaari 4.2.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päivähoidossa olevien lasten määrä / Päiväkodit

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

Strategianäkökulmat: A=asiakas, P=prosessit ja rakenteet, T=talous, H=henkilöstö

Strategianäkökulmat: A=asiakas, P=prosessit ja rakenteet, T=talous, H=henkilöstö TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN HALLINTO 311 Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinto Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinnon tulosyksikköön kuuluvat sosiaali- ja terveysjohtajan palkkakustannukset,

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät

Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät Tavoitteet Laadukkaat nuorisopalvelut Kriittiset menestystekijät kerhotoiminnan ylläpitäminen Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät Toteuma 1.1. 31.12. 2015 Sählykerhoja sekä Tyttöjen Tippala-tyttökerho

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto 1.1.2011 alkaen Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa määrittävät normiasiakirjat Perusopetuslaki 642/2010 (voimaan 1.1.2011, velvoittaen

Lisätiedot

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Rovaniemen kaupunki. Heikki Miettinen

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Rovaniemen kaupunki. Heikki Miettinen KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi Rovaniemen kaupunki Heikki Miettinen 132.2012 Miten palvelutarpeet muuttuvat seuraavien 20 vuoden kuluessa? Väestökehityksen vaikutukset voidaan

Lisätiedot

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013 Sivistyspalvelut Tarkastuslautakunta 17.12.2014 164 / 00.02.01 / 2013 Perustiedot Sivistyspalveluihin kuuluu: Varhaiskasvatus ( perhepäivähoito, päiväkotihoito ja esiopetus) Perusopetus Lukio Vapaa sivistystyö:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8. 23.09.2015 Sivu 1 / 1 988/02.05.01/2015 144 Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.2015 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Leena Lemiläinen-Honkanen,

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö 2012

Etsivä nuorisotyö 2012 OPETUS JA KULTTUURIMINISTERIÖ Etsivä nuorisotyö 2012 Trenditiedot 2008-2012 Erik Häggman 2013 [KIRJOITA YRITYKSEN OSOITE] Sisältö 1. Johdanto... 5 2. Etsivän nuorisotyön palvelujen saatavuus 2008 2012...

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 7 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2

Lisätiedot

- 1 - Kaikki varhaiskasvatuksen yksiköt toimivat perhepäivähoidon varahoitopaikkoina.

- 1 - Kaikki varhaiskasvatuksen yksiköt toimivat perhepäivähoidon varahoitopaikkoina. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Uuden 1.8.2015 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaisia tavoitteita viedään eteenpäin mm. varhaiskasvatussuunnitelmia ja lasten ja vanhempien osallisuutta

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 25.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

Yhteistyöryhmä

Yhteistyöryhmä Yhteistyöryhmä 17.11.201 1. Perusterveydenhuolto 2. Aikuissosiaalipalvelut 3. Palveluasuminen 4. Kotihoito. Hyvinvointineuvola & kouluasiat 6. Muut asiat Happy or not Pyhtää elokuu ja lokakuu 201 Potilasjono

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa. Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko?

Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa. Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko? Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko? Kari Sjöholm 26.11.2014 Bruttokansantuote, määrän muutos-% ed. vuodesta Lähde: kansalliset

Lisätiedot

Ei lisäresurssia, olemassa olevien kohdentaminen. Nykyinen taso säilytetään. Ei lisäresurssia, Nykyinen

Ei lisäresurssia, olemassa olevien kohdentaminen. Nykyinen taso säilytetään. Ei lisäresurssia, Nykyinen Operatiivisen palvelutuotantosopimuksen perusopetuksen tulosalueella Mahdollistetaan monipuolinen ja korkeatasoinen kasvatus ja opetus Perusresurssien turvaaminen Kaikille lapsille ja oppilaille taataan

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminta 2013

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminta 2013 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminta 2013 Joensuun kaupungin strategiaa Rajaton tulevaisuus toteutetaan elämänkaaren mukaisilla palveluohjelmilla. Työikäisten palveluohjelmassa on yhtenä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 15:48. Hallinto ,8 % 7,1 % 4,9 %

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 15:48. Hallinto ,8 % 7,1 % 4,9 % KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - HUHTIKUU 2015-2016 16.5.2016 TOIMINTATUOTOT TA 2016 Tot. 1-4.2016 TP 2015 Tot. 1-4.2015 Muutos - Muutos -% Tot.%

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Seinäjoki 11.3.2014 Ville Järvi Erityisopetuksen rehtori Seinäjoen kaupunki Tehtävänanto 1. Yhteistyötä edistävät tekijät 2. Yhteistyön kannalta kehitettävää

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö VIRTAIN KAUPUNKI Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Johtosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan ammatillisen koulutuksen koulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan ammatillisen koulutuksen koulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan ammatillisen koulutuksen koulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2016 2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Haapajärvi 7614 Kärsämäki 2723 Pyhäjärvi 5733 Reisjärvi 2928 Yhteensä 18998 (31.12.2013)

Haapajärvi 7614 Kärsämäki 2723 Pyhäjärvi 5733 Reisjärvi 2928 Yhteensä 18998 (31.12.2013) Peruspalvelukuntayhtymä Selänne Haapajärvi 7614 Kärsämäki 2723 Pyhäjärvi 5733 Reisjärvi 2928 Yhteensä 18998 (31.12.2013) Väestöennuste 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2005 2010 2015 2020 2025 2000 1000

Lisätiedot

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toteaa lausuntonaan oikeusministeriölle, että Vihdin kunnanvaltuustoon valitaan vuoden

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA 2016-2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Perusopetuksen oppilasmäärä 3. Opetusryhmien koot 4. Erityinen tuki 5. Maahanmuuttajaopetus 6. Kielivalinnat 2016 2017 7. Painotusopetus

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa LIKES-tutkimuskeskus 5.11.2015 Arvioinnin täyttäneet koulut, yhteensä 18 Myllymäen koulu Kesämäenrinteen koulu Joutsenon koulu Voisalmen koulu Ravattilan

Lisätiedot

Palvelutarpeiden ja kuntalouden ennakointi Sulkava

Palvelutarpeiden ja kuntalouden ennakointi Sulkava Palvelutarpeiden ja kuntalouden ennakointi 7.6.2007 Mallin pohjatiedot Kuntajako 2007 Väestöennusteet vuoteen 2025 (Tilastokeskus) Talous- ja toimintatilasto 2005 (Tilastokeskus) Verotustiedot 1998-2005

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 13.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

Mikkeli. Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Seija Manninen 9.5.2011

Mikkeli. Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Seija Manninen 9.5.2011 Mikkeli Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla Mikkelin kaupungin opetustoimi p Perusopetus kouluja 26 n. 4800 oppilasta p Esiopetus osin koulujen yhteydessä, osin päivähoidon järjestämänä p Perusopetuksen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot