Vuosikertomus Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, Turku.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2013 Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, Turku.

2 2 VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö 1. KATSAUS VUOTEEN JÄRJESTÖ YHTEISTYÖ- JA ASIANTUNTIJAJÄRJESTÖNÄ Toiminnan tarkoitus ja tavoitteet Toimintaa ohjaavat arvot ja periaatteet Toimintaympäristö JÄRJESTÖYHTEISTYÖ JA KUNTAKUMPPAANUUS Vaikuttaminen lasten ja nuorten hyvinvointiin Jäsenjärjestöjen yhteistoiminnan edistäminen Järjestö-kuntakumppanuuden edistäminen KEHITTÄMIS- JA KOKEILUTOIMINTA Yhdessä enemmän hanke Murkkuneuvola hanke VIESTINTÄ HALLINTO JA TALOUS Luottamuselimet, johtaminen Talous Varainhankinta, sijoitus- ja rahoitustoiminta Perhetalo Heidekenin kiinteistö Henkilöstö TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT, LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUDET Liitteet Liite 1. Jäsenjärjestöt, henkilökunta, hallitus, toimikunnat, työryhmät Liite 2. Henkilöstötilinpäätös 2013

3 3 1. KATSAUS VUOTEEN 2013 Järjestön uusi strategia vuosille saatiin valmiiksi keväällä 2013 yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa. Valmistelutyön aikana tuotettiin konkreettiset, painopistekohtaiset toimintasuunnitelmat SUUNTA -työkalun avulla. Strategiakaudella vaikutetaan keskeisesti järjestön ja jäsenjärjestöjen toiminnan esille tuomiseen ja tunnetuksi tekemiseen. Tämä työ käynnistettiin vuonna 2013 kehittämällä järjestön viestintää kohti verkostoitumista edistävää monikanavaisuutta, mm. keväällä järjestölle avattiin omat Facebook-sivut. Järjestön ja jäsesenjärjestöjen toiminnan tunnetuksi tekemistä tukee omalta osaltaan myös Yhdessä enemmän hankkeessa kehitetty hakupalvelu Hakulaari.fi, joka otetaan käyttöön vuoden 2014 alussa. Strategiassa nostetaan esille lasten ja nuorten arkea, perheiden moninaisuutta sekä kuntien palvelujärjestelmässä tapahtuvien muutosten vaikutuksia perheiden hyvinvointiin. Vuonna 2013 nuorten ja heidän vanhempiensa osalta tämä näkökulma nousi esille erityisesti Linkki -toiminnassa. Palvelujärjestelmien ja palvelujen kehittämiseen paneuduttiin järjestötoiminnan näkökulmasta Yhdessä enemmän hankkeen hyvinvointisuunnitelmatyössä Turussa, Raisiossa ja Salossa. 2. JÄRJESTÖ YHTEISTYÖ- JA ASIANTUNTIJAJÄRJESTÖNÄ 2.1 Toiminnan tarkoitus ja tavoitteet Järjestö on sosiaali- ja terveysalalla lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa työtä tekevien järjestöjen asiantuntija-, kumppanuus- ja vaikuttajajärjestö. Mukana olevat 27 jäsenjärjestöä toteuttavat monipuolista ammatillista työtä, ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistyötä ja täysin vapaaehtoistoimintaan liittyvää työtä lastensuojelun, mielenterveystyön ja päihdetyön alueilla. Järjestö kanavoi oman asiantuntijuutensa, jäsenjärjestöjen parhaan osaamisen sekä yhteisen kehittämistoiminnan tulokset lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi Varsinais- Suomessa. Toiminnassa keskeistä on jäsenjärjestöjen keskinäinen yhteistoiminta ja kumppanuus julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Järjestö: VAIKUTTAA lasten ja nuorten oikeuksiin ja hyvinvointiin. jäsenjärjestöjen toiminnan tunnettavuuteen. jäsenjärjestöjen vapaaehtoistyön ja ammatillisen työn huomioon ottamiseen ja hyödyntämiseen lasten ja nuorten palvelujen suunnittelussa ja päätöksenteossa. TUKEE JÄSENJÄRJESTÖJENSÄ TOIMINTAA tekemällä tunnetuksi ja markkinoimalla niiden toimintaa ja palveluja. levittämällä järjestöjen hyviä käytäntöjä yhteistyöverkostoissa ja yhteishankkeissa. antamalla kehittämistyöhön ja arviointiin liittyvää tukea, tietoa ja konsultaatiota. tuottamalla järjestöjen laadunhallintaan yhtenäisiä periaatteita. EDISTÄÄ KUNTIEN JA JÄSENJÄRJESTÖJENSÄ YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA toimimalla yhteistyöverkostoissa ja foorumeissa. koordinoimalla yhteistyöverkostoja, edistämällä kuntien ja järjestöjen keskinäistä verkostoitumista sekä nostamalla esiin järjestö- ja asiakasnäkökulmaa. toteuttamalla järjestö-kuntakumppanuuteen perustuvia kehittämishankkeita.

4 4 KEHITTÄÄ JA KOKEILEE kokoamalla hankeideat ja kehittämisteemat yhteisissä hankefoorumeissa. kehittämällä asiakkaiden tarpeista nousevaa toimintaa ja toimintamalleja, joita voidaan hyödyntää jäsenjärjestöissä ja kuntien toiminnassa. TOIMII PERHETALO HEIDEKENILLÄ edistämällä talossa toimivien järjestöjen keskinäistä yhteistyötä. kehittämällä perhetaloa ehkäisevän työn osaamis- ja kehittämiskeskuksena yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa. tarjoamalla keskitettyjä toimitila- ja tukipalveluja jäsenjärjestöille (toimisto- ja kokoustilavuokraus, kopiointi, siivous) Toimintaa ohjaavat arvot ja periaatteet LAPSI- JA PERHEKESKEISYYS Järjestön toiminnan perustana on YK:n kansainvälinen lapsen oikeuksien sopimus. Toiminnan lähtökohtana on lapsen etu ja lapsen hyvinvointi. Lapsi on aina ja kaikissa olosuhteissa etusijalla tukea ja suojelua annettaessa. KUMPPANUUS Järjestön kumppaneita ovat toiset järjestöt, kunnat, lapset, nuoret ja lapsiperheet. Yhteistoiminta, verkostoituminen ja vertaistuki ovat kumppanuuden kivijalkoja. Kumppanuuden perustana on luottamus ja yhteistyökyky. YHDENVERTAISUUS Yhdenvertaisuus perustuu toisen työn ja osaamisen kunnioittamiseen. Jokainen lapsi, nuori ja aikuinen ovat arvokkaina omana itsenään. KÄYTÄNNÖNLÄHEISYYS Työssä ollaan mukana lasten, nuorten, lapsiperheiden sekä kuntien ja järjestöjen työntekijöiden arjessa. Jokainen lapsi, nuori ja aikuinen kohdataan yksilönä ja häntä kuunnellaan arjen iloissa ja huolissa. Työ perustuu käytännönläheiseen toimintaan, kokemusten jakamiseen ja läsnäoloon. AVOIMUUS Toiminta on avointa ja toisiin luottavaa. Viestintä on avointa ja päätökset ovat kaikkien jäsenten saatavilla Toimintaympäristö Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n toimintaympäristönä ovat Varsinais-Suomen maakunnassa sijaitsevat kunnat, alueella toimivat paikalliset ja valtakunnalliset jäsenjärjestöt sekä alueella asuvat lapset, nuoret ja lapsiperheet. Vuonna 2013 järjestön toiminnan painopiste oli jäsenjärjestöjen toiminnan tukemisessa niissä kunnissa ja jäsenjärjestöissä, jotka osallistuivat järjestön koordinoimiin kehittämishankkeisiin. Jäsenjärjestöistä keskeisiä kumppaneita olivat ehkäisevää työtä tekevät ja varhaista tukea antavat järjestöt. Kuntakumppaneita olivat Turku, Raisio ja Salo, Murkkuneuvola -hankkeessa myös Kaarina. Yhteinen nimittäjä hankekunnille oli, että niillä oli tavoitteena kehittää lapsi- ja perhepalveluja ja muuttaa lastensuojelun painopistettä korjaavasta työstä ennaltaehkäisevään työhön, varhaiseen tukeen ja asiakaslähtöisiin palveluihin. Perusjärjestötyössä toiminta painottui vaikuttamistyöhön, viestinnän tehostamiseen, järjestön hankkeissa tapahtuvan kehittämistyön tukemiseen sekä jäsenjärjestöjen toiminnan tukemiseen. Perhetalo Heidekenin toiminnan kehittämistä lastensuojelun osaamis- ja kehittämiskeskuksena jatkettiin Murk-

5 5 kuneuvola-hankkeen Linkki -toiminnan myötä. Miljöönä perhetalo tarjosi Linkki-toiminnalle monipuolisia mahdollisuuksia lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevien palvelujen kehittämiseen sekä järjestöjen keskinäisen yhteistoiminnan tiivistämiseen ja kumppanuuteen. 3. JÄRJESTÖYHTEISTYÖ JA KUNTAKUMPPANUUS 3.1. Vaikuttaminen lasten ja nuorten hyvinvointiin Järjestö vaikutti lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiin sekä hyvinvointipalvelujen suunnitteluun, kehittämiseen ja päätöksentekoon kunnissa yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa. Järjestöjen roolia ja asiantuntemusta lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioissa nostettiin esiin paikallisissa, alueellisissa ja valtakunnallisissa yhteistyöelimissä ja verkostoissa. Keskeistä oli lisätä kuntatoimijoiden tietoisuutta järjestöjen vapaaehtoistyöstä ja ammatillisista palveluista sekä edistää niiden hyödyntämistä osana kuntapalveluja. Tärkeää oli myös korostaa lapsinäkökulmaa sekä lasten etuja ja oikeuksia palvelujen kehittämisessä. Tätä työtä tehtiin aluetasolla osallistumalla mm. KASTE-ohjelman Länsi-Suomen Remontti II:n ja KASTE II ohjelman Hyvinvoiva lapsi ja nuori hankkeen ohjausryhmän työskentelyyn, sekä kuntatasolla osallistumalla hyvinvointisuunnitelmatyöryhmien toimintaan Yhdessä enemmän -hankkeen kunnissa. Perinteinen Lapsen oikeuksien päivän varhaisaamiais- ja tiedotustilaisuus järjestettiin Tilaisuudessa oli esillä Turun Martin koulun ja Kaarinan Kotimäen koulun oppilaiden piirustuksia ja kirjoituksia aiheesta Parasta mun perheessä. Salon nuorisovaltuuston puheenjohtaja, abiturientti Malviina Heinä nosti puheenvuorossaan esiin perheen merkityksen lapsen ja nuoren elämässä ja peräänkuulutti nuorten kuulemista ja mukaan ottamista kuntien päätöksentekoon. Lapsen oikeuksien päivän tiedotustilaisuudessa esitettiin myös Mun perhe dokumenttielokuva Kahden kodin Martta, joka kuvasi lapsen elämää yhteishuoltajuusperheessä. Elokuva oli osa elokuvatuotantoyhtiö Pystymetsä Oy:n tuottamaa Mun Perhe dokumenttisarjaa, jonka yhteistyöverkostossa oli järjestön lisäksi joukko valtakunnallisia järjestöjä, jäsenjärjestöistä Suomen Uusperheiden Liitto ry, RAY, Lapsiasiainvaltuutettu ja Sosiaali- ja terveysministeriö. Hankkeen tuottamassa viidessä elokuvassa lapset kertovat omasta näkökulmastaan elämästään erilaisissa perheissä Suomessa. Toiminnanjohtaja osallistui Lastensuojelun Keskusliiton koordinoiman valtakunnallisen Ehkäisevän työn neuvottelukunnan työskentelyyn ja toimi Lastensuojelun Keskusliiton hallituksen varajäsenenä Jäsenjärjestöjen yhteistoiminnan edistäminen Järjestön keskeisenä tehtävänä oli tukea jäsenjärjestöjä niiden toimintojen ja palvelujen tunnetuksi tekemisessä ja tiedottamisessa sekä edistää jäsenjärjestöjen keskinäistä vuorovaikutusta, verkostoitumista ja kumppanuutta. Järjestö hallinnoi ja koordinoi jäsenjärjestöjen yhteistoimintahankkeita Yh-

6 6 dessä enemmän hanketta ja Murkkuneuvola hanketta. Lisäksi järjestö antoi kohdennetusti tukea ja asiantuntija-apua järjestöjen laatutyölle sekä hankesuunnittelu- ja arviointiosaamiselle. Järjestön verkkosivuilla ylläpidettiin keskitettyä palveluhakua jäsenjärjestöjen palveluista. Alan ammattilaisille jaettiin järjestön hankkeissa tuotettuja palvelukarttoja, jotka sisältävät tietoa jäsenjärjestöjen toiminnoista, palveluista, ammattilais- ja vapaaehtoistoiminnasta ja toimipaikoista, Jäsenjärjestöjen toiminnasta informoitiin lisäksi lukuisissa järjestö- ja kuntatoimijoiden yhteistyötapaamisissa ja infotilaisuuksissa. Toiminnanjohtajien aamukahvitilaisuuksia järjestettiin vuoden aikana neljä kertaa. Keskusteluissa perehdyttiin RAY:n avustusperiaatteisiin, tuloksellisuus- ja vaikuttavuusselvitykseen sekä yleiskulujen kohdentamiseen projekteille ja kohdennettuun toimintaan. Teemoina olivat myös järjestöjen uudet hankehaut, hankintalaki, tilinpäätöksen laadintaan liittyvät kysymykset sekä järjestöjen viestintä ja sosiaalisen median käyttö. Vuoden aikana tilaisuuksiin osallistui toiminnanjohtajia kahdeksasta eri järjestöstä. Tilaisuudet toimivat toiminnanjohtajien vertaisverkostoina. Toiminnanjohtajan syksyllä 2011 käynnistämä arvioinnin ja projektihallinnan mentorointiprosessi Suomen Uusperheiden Liiton järjestösihteerille päättyi keväällä Syksyllä käynnistettiin uusi arvioinnin mentorointi ja konsultaatio Kaikkien perheiden Suomi vaikuttamishankkeelle, jossa oli mukana 10 erilaista perhejärjestöä. Jäsenjärjestöistä hankkeessa oli mukana Suomen Uusperheiden Liitto ry. Perhetalo Heidekeniä kehitettiin edellisten vuosien tapaan järjestöjen ehkäisevän työn osaamis- ja kehittämiskeskuksena, vapaaehtoistyönkeskuksena sekä palveluja ja toimintaa tuottavana keskuksena yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin ja muiden jäsenjärjestöjen kanssa. Järjestön omassa toiminnassa ehkäisevän työn konkreettinen kehittäminen toteutui Murkkuneuvola hankkeen Linkki-toiminnassa. Järjestö osallistui MLL:n Varsinais-Suomen piirin koordinoiman Perheiden Taiteiden yö -tapahtuman ( ) järjestämiseen. Tapahtumaan osallistui n. 650 kävijää. Järjestö ylläpiti ja päivitti yhdessä MLL:n Varsinais-Suomen piirin kanssa Perhetalo Heidekenin verkkosivuja, joilla informoitiin kävijöitä ja asiakaskuntaa Perhetalolla toteutettavista tilaisuuksista ja tapahtumista. Perhetalo Heidekenillä sijaitsevien jäsenjärjestöjen verkostoitumista ja keskinäistä vuorovaikutusta edistettiin kuukausittaisten talokokousten avulla. Koko talon henkilökunnalle suunnattuja talokokouksia pidettiin vuoden aikana yhdeksän kertaa. Niissä oli osallistujia keskimäärin henkilöä/kerta. Kokoukset toimivat järjestöjen keskinäisinä viestintä- ja verkostoitumiskanavina ja niissä ideoitiin yhteistoimintaa kulloisenkin tarpeen mukaan. Yhteisistä tilaisuuksista ja tapahtumista laadittiin koko vuotta koskeva vuosikello. Järjestö vuokrasi kuudelle jäsenjärjestölle toimistotiloja Perhetalo Heidekenillä ja ylläpiti yhteistä tietoliikenneverkostoa, keskitettyä kopiointia ja siivousta. Lisäksi järjestö vuokrasi kokous- ja koulutustiloja jäsenjärjestöille jäsenhintaan. Osa muista jäsenjärjestöistä hyödynsi talon kokous- ja ryhmätiloja omassa toiminnassaan.

7 7 Turun AMK:n Taideakatemian koordinoima äitien ja tyttärien ryhmä piti perhetalolla maalis-huhtikuussa näyttelyn teemalla Tiellä. Heidän näyttelynsä liittyi 2000 & 11 OMAKUVAA kulttuuripääkaupunkihankkeeseen. Sateenkaariperheet ry järjestivät touko- kesäkuussa valokuvanäyttelyn, jossa sateenkaariperheiden lapset kertoivat oman näkemyksensä perheestä. Näyttelyn oli ideoinut ja koonnut kuvataiteilija Marjukka Irni. Perhetalo Heidekenillä sijaitsi seuraavien järjestöjen toimitilat: KOTA- Lasten ja nuorten hyvinvointi ry Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Pelastakaa Lapset ry, Etelä-Suomen aluetoimisto, Turun toimipiste Suomen Uusperheiden Liitto ry Turun ensi- ja turvakoti ry:n Perhekriisi- ja terapiakeskus Pilari ja Jussityö Turun Seudun Yksinhuoltajat ry ja Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 3.3. Järjestö-kuntakumppanuuden edistäminen Järjestön tehtävänä oli edistää ja lisätä jäsenjärjestöjen ja kuntien yhteistyötä ja kumppanuutta lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen ja palvelujärjestelmien kehittämisessä. Näihin kohdistuvaa konkreettista kehittämistyötä tehtiin järjestön koordinoimissa kehittämishankkeissa (kts ss. 7-13). Johdon roolina oli luoda kehittämishankkeille hyvät toimintaedellytykset sekä antaa tukea kehittämistoimintojen eteenpäinviemisessä ja johtamisessa. Johdon tehtävänä oli myös edesauttaa verkostoitumista, tiedonkulkua, tulosten juurruttamista ja hyvien käytäntöjen levittämistä järjestön, jäsenjärjestöjen ja kuntien välille. Vuoden 2013 aikana tehostettiin edelleen toiminnanjohtajan antamaa tukea Yhdessä enemmän - hankkeen ja Murkkuneuvola -hankkeen vastuuhenkilöille. Yhdessä enemmän hankkeen koordinaattorin kanssa pidettiin joka toinen viikko tiimikokoukset, joissa käsiteltiin hankkeen etenemistä, arviointia sekä tulosten juurruttamista ja levittämistä. Murkkuneuvolan projektipäällikön kanssa toteutettiin vastaavat palaverit kuukauden välein. Vuonna 2013 järjestö oli edustettuna mm. seuraavissa yhteisöissä ja työryhmissä, joissa kehitettiin lasten ja nuorten palveluja ja palvelurakenteita: KASTE I-ohjelman Länsi-Suomen Remontti II:n ohjausryhmä KASTE II- ohjelman Hyvinvoiva lapsi ja nuori hankkeen (Hyla) ohjausryhmä MLL:n Varsinais-Suomen piiri, VETURI vapaaehtoistoiminnan resurssiryhmä Nuoret aikuiset -verkosto Raision kaupunki, Hyvinvoinnin edistämisen työryhmä Turun Ammattikorkeakoulun Resme projektin ohjausryhmä (sijaishuollossa olevien lasten hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistäminen) Varsinais-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskus Oy Vasso Ab, Hyvinvointitiedon kehittämistyöryhmä Soste, Arviointiverkosto Torinkulma -perhekeskuksen ohjausryhmä Turun kaupunki, Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisen työryhmä 4. KEHITTÄMIS- JA KOKEILUTOIMINTA 4.1. Yhdessä enemmän hanke RAY myönsi vuonna 2009 käynnistyneelle hankkeelle jatkorahoituksen vuosiksi tulosten juurruttamista ja levittämistä varten sekä PALVE -tietokannan kehittämiseksi alueelliseksi hakupalveluksi.

8 8 Hankkeessa kehitettiin toimintamalleja lastensuojelujärjestöjen osallistumisesta kuntien hyvinvointisuunnitelmatyöhön ja järjestöjen palvelutiedon keräämisestä. Hanke tuki järjestöjen ja kuntien palvelujen yhteensovittamista ja tuotti kuntakohtaista tietoa järjestöjen varhaisen tuen palveluista, hyvistä käytännöistä, resursseista ja palvelujärjestelmän toimivuudesta oli hankkeen viimeinen kokonainen toimintavuosi. Sen aikana valmistui hankkeen loppuraportti ja hanke liitettiin osaksi RAY:ltä haettavaa kohdennettua toiminta-avustusta. Vuoden 2013 keskeisimmät tulokset Järjestöjen näkemysten kerääminen Turun Lasten ja nuorten ohjelma-päivitykseen Järjestöjen näkemysten kerääminen Raision kaupungin päihdeja mielenterveyssuunnitelmaan Hyvinvointisuunnitelmatyön arviointiraportin valmistuminen Järjestökyselyn toteutuminen ja analyysi Kuntakyselyn toteutuminen ja analyysi Sähköisen hakupalvelun kilpailutus ja palveluntuottajan valinta, hakupalvelun konkreettisen kehittämistyön aloittaminen Hakulaari.fi palvelun valmistuminen Loppuraportin ja Ak-hakemuksen valmistuminen Lastensuojelun järjestömessut Hyvinvointisuunnitelmatyö Toimintavuoden aikana tehtiin tiivistä yhteistyötä Turun Lasten ja nuorten hyvinvoinnin alatyöryhmän ja Raision lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmän kanssa. Hankkeen koordinaattori osallistui Turun lasten ja nuorten hyvinvoinnin alatyöryhmän työskentelyyn. Ryhmä kokoontui aktiivisesti noin kerran kuukaudessa. Syksyllä 2013 ryhmä aloitti Turun Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelman päivittämisen. Koordinaattori nosti ohjelman valmistelussa aktiivisesti esille lastensuojelujärjestöjen näkemyksiä lasten, nuorten ja nuorten aikuisten palvelujen nykytilasta, vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Raisiossa kerättiin järjestöjen näkemyksiä päihde- ja mielenterveyssuunnitelmaa varten ja valmisteltiin sähköiseen hyvinvointikertomukseen siirtymistä. Lisäksi Raisiossa valmistui Ota väkivalta puheeksi opas lähisuhde- ja perheväkivaltaan puuttumisesta. Oppaassa lastensuojelujärjestöjen palvelut ovat erittäin hyvin esillä. Toimintavuoden aikana tuotettiin Hyvinvointisuunnitelmatyön arviointiraportti. Palvelu- ja toimintatiedon tuotanto Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n peruspalvelujen ja ehkäisevän lastensuojelun tiedonkeruu (järjestökysely) lähetettiin alkuvuodesta jäsenjärjestöille. Kyselyllä kerättiin kuntakohtaista tietoa varhaisen tuen palveluista vuodelta 2012 hankkeen pilottikunnista (Turku, Salo, Raisio, Masku, Mynämäki ja Nousiainen). Kyselyn pohjalta laadittiin Lastensuojelujärjestöjen ehkäisevä työ Varsinais-Suomessa raportti, joka toimitettiin jäsenjärjestöjen, kuntien ja sidosryhmien käyttöön. Kyselyä muokattiin ja kehitettiin edelleen helpommin vastattavaksi. Hankkeessa toteutettiin myös kuntatyöntekijöille lähtenyt kysely (kuntakysely), jossa tarkasteltiin kuntatoimijoiden käsityksiä lastensuojelujärjestöjen ehkäisevän työn palveluista. Kyselyä muokattiin alkuvuodesta yksinkertaisemmaksi ja toimivammaksi. Kysely lähetettiin pilottikuntien työntekijöille sekä yhteyshenkilöiden että henkilökohtaisten sähköpostien välityksellä. Lisäksi vastauksia kerättiin järjestön verkkosivujen ja Facebookin kautta. Vastaajamäärä jäi pieneksi, mutta aineistosta koottiin kuitenkin Lastensuojelujärjestöjen ehkäisevän työn palvelut osana kunnan palvelutarjontaa -raportti, joka toimitet-tiin kuntiin, jäsenjärjestöille ja sidosryhmille.

9 9 Sähköisen hakupalvelun, Hakulaari.fi, kehittäminen Hakulaari.fi on verkkoportaali, joka auttaa lastensuojelun ammattilaista löytämään asiakkaalleen sopivan palvelun lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevien järjestöjen tarjoamista toiminnoista ja palveluista Varsinais-Suomen alueella. Jäsenjärjestöt kirjaavat portaaliin palvelunsa, jonka jälkeen sieltä voi etsiä tarvitsemaansa palvelua vapaalla sanahaulla, kohderyhmän mukaisesti, palvelun sisällön mukaisesti tai lastensuojelun prosessien mukaisesti. Toimintakauden aikana suoritettiin sähköisen hakupalvelun kilpailutus valmisteluineen. Hallitus valitsi hakupalvelun tuottajaksi turkulaisen Sofokus Oy:n. Tarkempien neuvottelujen jälkeen hakupalvelun toteuttaminen aloitettiin toukokuussa. Lisäksi koko hakupalvelun kehittämisprosessi vuosilta kirjoitettiin auki hankkeen loppuraporttia ja rahoittajaa varten. Syyskausi oli hakupalvelun aktiivisen rakentamisen aikaa ja palvelu saatiin valmiiksi aikataulun mukaisesti vuoden 2013 lopulla. Loppuvuodesta 2013 tuotettiin Hakulaari.fi -esitemateriaali yhdessä mainostoimisto Hurraan kanssa. Lastensuojelujärjestöjen työmuotojen näkyväksi tekeminen Järjestyksessään viidennet Lastensuojelun järjestömessut järjestettiin Perhetalo Heidekenillä marraskuussa. Messuilla oli näytteilleasettajina 18 jäsenjärjestöä. Messujen kävijämäärä oli 478 henkilöä (400 henkilöä vuonna 2012). Hankkeen koordinaattori esitteli ammattilaisille ja opiskelijoille Perhetalo Heidekeniä, sen palveluja ja jäsenjärjestöjen toimintaa kahdeksassa (8) eri tilaisuudessa: Yhteensä näihin tilaisuuksiin osallistui 208 henkilöä. Toimintavuonna 2013 järjestön iso palvelukartta päivitettiin ja siitä otettiin lisäpainos: Kartassa on tiedot kaikkien jäsenjärjestöjen tarjoamista palveluista. Myös Keskusteluavun palvelukartasta otettiin lisäpainos: Kartassa esitellään jäsenjärjestöjen tarjoama keskusteluapu. Hankkeen koordinaattori oli mukana useissa kunta-järjestöyhteistyötä edistävissä verkostoissa: Nuoret aikuiset, Valikko-verkosto, Veturi-verkosto, VASSO:n Hyvinvointitiedon kehittämisryhmä ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry:n Perhekeskustoiminnan ohjausryhmä Murkkuneuvola hanke oli Murkkuneuvola-hankkeessa toinen kokonainen toimintavuosi. Hankkeessa kehitetään Linkkitoimintaa eli varhaisen tuen ja matalan kynnyksen palveluja vuotiaille nuorille ja heidän vanhemmilleen yhteistyössä kunta- ja järjestökumppaneiden kanssa. Tarkoituksena on tarjota apua ja tukea murrosikään, nuoruuteen ja vanhemmuuteen liittyvissä haasteissa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Päämääränä on pysyvän muutoksen aikaansaaminen nuorten ja heidän perheidensä ehkäisevien ja varhaisen tuen palvelujen järjestämisessä ja toimintatavoissa. Vuoden 2013 keskeisimmät tulokset Asiakasmäärien ja ammattilaisten yhteydenottojen lisääntyminen Murkkufoorumien kävijämäärien lisääntyminen Nuorten vertaisryhmien toteutuminen (RennoX, Herrasmieskerho, Vetskari) Eväitä vanhemmuuteen -iltojen toteutuminen (6kpl) Omin jaloin -verkostojen ylläpito ja uudet Omin jaloin -menetelmäkoulutukset (2) Yleisen näkyvyyden lisääntyminen (Linkin uutiskirje, Fb-sivujen seuraajamäärät) Uudet yhteistyökäytännöt Turussa (mm. sosiaalipäivystys, 7. luokan terveystarkastukset) Yhteistyökumppanuus Kaste II -ohjelman Hyla-hankkeessa

10 10 Henkilökohtainen tuki ja ohjaus Henkilökohtaisen tuen muotoja Linkki-toiminnassa ovat ohjaus ja neuvonta puhelimitse tai sähköpostitse sekä lyhytkestoinen keskusteluapu. Henkilökohtainen tuki ja ohjaus on tarkoitettu nuorille ja vanhemmille, joko yhdessä tai erikseen. Myös ammattilaiset voivat ottaa yhteyttä omaan asiakkaaseen liittyvissä asioissa. Henkilökohtaista tukea ja ohjausta annettiin toimintavuonna kaikissa kolmessa hankekunnassa. Yhteydenottoja ja vanhempien ja nuorten tapaamisia oli yhteensä 254 kappaletta (208 kpl vuona 2012), joista suurin osa (111) oli Turusta (kuvio 1). Yleisimpiä yhteydenoton syitä ja käsiteltyjä aiheita olivat ristiriidat kotona, nuoren mieliala, sosiaaliset suhteet, käyttäytyminen ja rajat, vanhemmuuden tukeminen ja vanhempien ero Raisio Salo Turku Muu kunta 1 5 Yhteensä v v Kuvio 1. Henkilökohtainen tuki ja ohjaus vuosina Nuoria oli yksilöasiakkaina vuonna 2013 enemmän kuin edellisenä vuonna (kuvio 2). Henkilökohtaisen tuen ja ohjauksen asiakkaista 120 oli nuoria ja 73 vanhempia. Nuorten käyntimääriä lisäsi erityisesti työmenetelmänä käyttöön otettu Omin jaloin -toiminta, joka sisältää vähintään viisi käyntikertaa. Vanhempien määrä yksilöasiakkaina väheni vuodesta 2012, kun taas ryhmätoiminnoissa vanhempia kävi edellistä vuotta enemmän. Ammattilaisten asiakasta koskevia yhteydenottoja oli vuoden aikana v v Nuori Vanhempi Ammattilainen Kuvio 2. Henkilökohtaisen tuen ja ohjauksen asiakkaat vuosina Vanhempien vertaisryhmät Vanhempien vertaisryhmiä eli Murkkufoorumeita toteutettiin kevään aikana kaikissa kolmessa hankekunnassa ja syksyllä Turussa ja Salossa. Ryhmät ovat murrosikäisten vanhemmille suunnattuja avoimia, ammatillisesti ohjattuja vertaisryhmiä, joissa käsitellään murrosikään ja vanhemmuuteen

11 11 liittyviä teemoja. Ryhmien ohjaajina toimivat Turussa ja Raisiossa hankkeen työntekijät ja Salossa MLL:n Varsinais-Suomen piirin työntekijä. Ohjaajapareina ryhmissä toimi eri alojen ammattilaisia hanke-kunnista, yhteistyöjärjestöistä sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymästä. Taulukko 1. Murkkufoorumeihin osallistuneet vanhemmat v Kunta Osallistujat Raisio 19 Salo 145 Turku 58 Yhteensä 222 Toimintavuoden aikana pidettiin 21 Murkkufoorumia, joihin osallistui kaikkiaan 222 vanhempaa (taulukko 1). Kävijämäärä lähes tuplaantui edellisvuodesta, jolloin Murkkufoorumeissa kävi 124 vanhempaa. Eniten kävijöitä (145) oli Salossa. Osallistujilta kerättiin palautetta Murkkufoorumien toiminnasta Webropol-kyselynä, johon saatiin 45 vastausta. Palautteen mukaan Murkkufoorumien aiheet koettiin hyödyllisiksi (ka 3,8 asteikolla 1-4) ja ryhmien ilmapiiri avoimeksi ja turvalliseksi (ka 3,6). Suurin osa koki saaneensa Murkkufoorumeista lisää voimavaroja vanhemmuuteen (ka 3,3) ja tukea jaksamiseen (ka 3,3). Murkkufoorumit arvioitiin kaikkiaan hyväksi tavaksi tukea vanhemmuutta (ka 3,6). Nuorten vertaisryhmät Nuorten vertaisryhmiä toteutettiin vuoden aikana kaikissa hankekunnissa. Kaikki nuorten vertaisryhmät olivat suljettuja ryhmiä. Salossa Halikon lukiossa toteutettiin yhdessä Kota ry:n kanssa lukiolaisille suunnattuja RennoX-ryhmiä, joiden tavoitteena on erilaisten harjoitusten, keskustelun ja seikkailutoiminnan avulla vähentää stressiä ja jännitystä sekä vahvistaa itsetuntoa. Ryhmät koottiin yhteistyössä lukion opiskelijahuollon kanssa. Kevään RennoX-ryhmä oli käynnistynyt syksyllä 2012 ja siinä oli mukana neljä opiskelijaa. Osallistujien arvioiden mukaan ryhmästä saatuja hyötyjä olivat muun muassa rentoutuminen, hyvä mieli ja konkreettiset harjoitukset arjen sujumiseksi. Syksyllä käynnistyneessä uudessa ryhmässä oli mukana seitsemän opiskelijaa ja se jatkuu tammikuun 2014 loppuun. Raisiossa jatkui kevään ajan vuonna 2012 käynnistynyt Herrasmieskerho, jonka tavoitteena oli yläkouluikäisten poikien sosiaalisten taitojen vahvistaminen ja mielekäs tekeminen vapaa-aikana. Ryhmässä oli mukana kuusi yläkouluikäistä poikaa ja se kokoontui kevään aikana 14 kertaa. Ryhmän ohjaajina toimivat Raide ry:n nuorisotyöntekijä ja kunnan erityisnuorisotyöntekijä. Kerätyn palautteen mukaan enemmistö osallistujista koki hyötyneensä ryhmästä (ka 2,6 asteikolla 1-4) ja osa koki hyvinvointinsa lisääntyneen (ka 2). Taulukko 2. Nuorten vertaisryhmät v Kunta Ryhmä Nuoria Kokoontumiset Raisio Herrasmieskerho 6 14 Salo RennoX kevät 4 4 Salo RennoX syksy 7 5 Turku Vetskari 5 7 Yhteensä Turussa toteutettiin keväällä Vetskari-ryhmä vanhempiensa eron kokeneille vuotiaille nuorille. Ryhmään osallistui viisi nuorta ja se kokoontui seitsemän kertaa. Osallistujille tehdyn palautekyselyn mukaan nuoret kokivat hyötyneensä Vetskari-ryhmästä (ka 3,5 asteikolla 1-4) ja arvioivat hyvinvointinsa lisääntyneen (ka 3). Yksittäisinä tuloksina mainittiin muun muassa avun, tiedon ja hyvän mielen saaminen, ratkaisujen löytyminen sekä itsensä hyväksyminen. Eväitä vanhemmuuteen -illat Eväitä vanhemmuuteen -illat ovat asiantuntijan alustamia luento- ja keskustelutilaisuuksia nuorten vanhemmille. Toimintavuoden aikana järjestettiin kuusi Eväitä vanhemmuuteen -iltaa, joihin osallistui 96 vanhempaa (taulukko 3). Luennoitsijat olivat yhteistyöjärjestöjen ja -kuntien ammattilaisia. Kerätyn palautteen mukaan osallistujat pitivät iltoja hyvänä tapana tukea vanhemmuutta (ka 3,8 asteikolla 1-4) ja kokivat saaneensa lisää eväitä vanhemmuuteen ja jaksamiseen (ka 3,4).

12 12 Taulukko 3. Eväitä vanhemmuuteen -illat v Aika & paikka Teema Osallistujia 7.3. Turku Miten nuoren pahoinvointi näkyy? Turku Vanhempana nuorelle Turku Nuorten päihteidenkäyttö Raisio Murrosikäisen kehitys Turku Nuoren itsetunto ja sen tukeminen Turku Nuorten syömishäiriöt 4 Yht. 96 Ammattilaisten koulutus Nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille järjestettiin vuoden aikana viisi koulutusta (8 koulutuspäivää), joihin osallistui 119 kuntien ja järjestöjen työntekijää (taulukko 4). Kevään Omin jaloin -menetelmäkoulutus järjestettiin yhteistyössä Kaste I -ohjelman Remontti-hankkeen kanssa ja ART-ryhmän ohjaajakoulutus yhteistyössä Kaste II -ohjelman Hyvinvoiva lapsi ja nuori (Hyla) - hankkeen kanssa. Taulukko 4. Ammattilaisten koulutukset v Päivämäärä Teema Osallistujamäärä 15.3., Omin jaloin -menetelmäkoulutus Vetskari-ryhmän ohjaajien jatkokoulutuspäivä Sateenkaariperheen kohtaaminen , Omin jaloin -menetelmäkoulutus ART-ryhmän ohjaaja 12 Yht. 119 Muu toiminta nuorille ja vanhemmille Hankkeen työntekijät olivat toimintavuoden aikana mukana useissa nuorille ja/tai vanhemmille suunnatuissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Linkki-toimintaa esiteltiin muun muassa pilottikoulujen vanhempainilloissa Raisiossa ja Salossa, Kasvamme yhdessä -vanhempainilloissa Turussa, Päivä perheelle -tapahtumassa Raisiossa ja Turun nuorisotoimen Mimmi magiaa -tapahtumassa. Lisäksi hanke oli mukana Raision Vaisaaren koulun 7- luokkien ryhmäytymispäivässä ja MLL:n tukioppilaiden Turkurasteilla. Turun lukioille tuotettiin syksyllä Mistä apua lukiolaiselle -opas, johon koottiin tiiviisti jäsenjärjestöjen lukioikäisille kohdentuvat varhaisen tuen palvelut. Opas löytyy Turun kaupungin www-sivuilta osoitteesta: turku.fi -> kasvatus ja opetus -> lukiokoulutus -> terveys ja hyvinvointi -> opiskelijahuolto. Yhteistyössä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kanssa julkaistua Vauhdilla aikuisuuteen - opasta jaettiin maksutta eri tilaisuuksissa ja tapahtumissa vanhemmille sekä perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille. Tiedotus Linkin yleisesite päivitettiin maaliskuussa ja huhtikuussa otettiin käyttöön Mailerlite uutiskirjepalvelu. Uutiskirjeessä tiedotetaan myös yhteistyöjärjestöjen ajankohtaisesta, nuoriin ja vanhempiin liittyvästä toiminnasta. Uutiskirjeen saajia oli vuoden 2013 lopussa yli 500. Yleinen näkyvyys lisääntyi myös Linkin Facebook-sivuilla, jossa seuraajamäärä yli tuplaantui toimintavuoden aikana. Linkki-toiminnasta ja jäsenjärjestöjen nuorille ja nuorten vanhemmille suunnatuista palveluista tiedotettiin vuoden aikana useissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa (taulukko 5). Kaikkiaan Linkki-toimintaa esiteltiin noin 2000 kuulijalle.

13 13 Taulukko 5. Toiminnasta tiedottaminen v Kpl Info- ja esittelytilaisuudet, tapahtumat 15 Koululaisten ja opiskelijoiden vierailut 12 Ammattilaisten vierailut 12 Sähköiset uutiskirjeet 11 Lehtiartikkelit ja mainokset 12 Verkostot ja yhteistyö Hanketyöntekijät tekivät vuoden aikana tiiviisti yhteistyötä kunta- ja järjestökumppaneiden kanssa kaikissa hankekunnissa. Turussa ja Raisiossa koordinoitiin Omin jaloin -työryhmiä, joissa oli mukana sekä kuntien että järjestöjen ammattilaisia. Työryhmien työn tuloksena mm. koottiin kummastakin kunnasta Omin jaloin -työntekijäpankit. Kuntakumppaneiden kanssa pidettiin alkukesästä Salossa ja Raisiossa kehittämis- ja arviointipalaverit ja yhteistyöjärjestöille pidettiin oma kehittämis- ja arviointifoorumi. Turussa sovittiin uusista yhteistyökäytännöistä kouluterveydenhuollon ja sosiaalipäivystyksen kanssa: Linkin esitteet jaetaan jatkossa vanhemmille tulevien 7-luokkalaisten laajennetuissa terveystarkastuksissa. Turun sosiaalipäivystys lähettää jatkossa Linkin esitteen ja suosittelee perheen yhteydenottoa Linkkiin harkinnanvaraisesti tilanteissa, joissa lastensuojeluilmoitus ei johda lastensuojelutarpeen selvitykseen tai lastensuojelutarpeen selvityksen jälkeen asiakkuus ei jatku. Uusia yhteistyömuotoja toi myös Kaste II -ohjelman vuonna 2013 käynnistynyt Hyvinvoiva lapsi ja nuori -hanke, jonka ohjausryhmään hankkeen projektipäällikkö valittiin järjestöedustajaksi. Raisiossa käynnistettiin yhdessä Kaste II -ohjelman Raision Ohukainen-hankkeen kanssa yhteisen vanhemmuusvideon suunnittelu. Hanketyöntekijät olivat vuoden 2013 aikana mukana myös seuraavissa työryhmissä: Laajennettu oppilashuoltoryhmä Raisiossa, oppilashuoltoryhmät Salossa Armfeltin yläkoulussa ja Halikon lukiossa, Nuorten kanssa työskentelevät työryhmä Salossa ja Varsinais-Suomen tyttötyön verkosto. Hankkeen ohjausryhmä kokoontui vuoden aikana neljä kertaa ja toteutti toukokuussa oman itsearviointityöpajan. Linkki-rukkanen työryhmä kokoontui viisi kertaa. 5. VIESTINTÄ Järjestön viestintä tuki järjestön omaa vaikuttamistyötä ja jäsenjärjestöissä tehtävää työtä. Viestinnällä edistettiin järjestön ja jäsenjärjestöjen tunnettuutta, medianäkyvyyttä, yhteiskunnallista vaikuttamista, jäsenjärjestöjen yhteistyötä ja kunta-järjestökumppanuutta. Järjestön viestintää tehtiin perustoiminnassa ja järjestön hankkeissa. Neljä kertaa vuodessa ilmestyneillä Uutiskirjeillä informoitiin jäsenjärjestöjä, julkisen sektorin toimijoita sekä yhteistyökumppaneita järjestön perustoiminnan ja kehittämishankkeiden ajankohtaisesta toiminnasta. Hankkeet julkaisivat lisäksi toiminnastaan omat projektitiedotteensa. Sosiaalisen median viestintä otettiin käyttöön kevään aikana avaamalla järjestölle omat Facebook-sivut. Vuoden aikana laadittiin alustava versio viestinnän ohjekirjasta, joka sisältää koko järjestöä koskevan viestintästrategian, periaatteet perustoiminnan ja hankkeiden viestintäsuunnitelmista sekä sosiaalisen median viestinnän ohjeistuksen. Jäsenjärjestöjen palveluista ja toiminnoista tiedotettiin järjestön esitteissä, verkkosivuilla ja palvelukartoissa sekä henkilökohtaisesti yhteistyöfoorumeissa. Palvelukarttoja jaettiin laajasti kuntien ja järjestöjen toimijoille. Järjestö ylläpiti ja päivitti perhetaloheideken.fi verkkosivuja yhteistyössä MLL:n Varsinais-Suomen piirin kanssa. Hallituksen kokousasiakirjat lähetettiin sähköpostitse kaikkiin jäsenjärjestöihin. Esityslistojen ja pöytäkirjojen avulla jäsenjärjestöjohdolla oli mahdollisuus seurata asioiden valmistelua ja päätöksentekoa järjestössä. Hallituksen jäsenille ylläpidettiin verkkosivuilla suljettua työhuonetta hallitustyöskentelyä

14 14 varten. Työhuoneen käyttö helpotti hallituksen kokousasiakirjojen saavutettavuutta ja toimi samalla myös foorumina, jossa hallituksen jäsenillä oli mahdollisuus keskustella sekä jakaa tietoa ja dokumentteja keskenään. Keskustelufoorumin käyttö oli kuitenkin hyvin vähäistä vuoden aikana. 6. HALLINTO JA TALOUS 6.1. Luottamuselimet, johtaminen Hallitus kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa. Hallituksen puheenjohtajana toimi sosiaalineuvos Maija Perho ja varapuheenjohtajana toiminnanjohtaja Elina Heikkilä. Hallituksen tukena työskenteli työvaliokunta, joka kokoontui kolme kertaa (yksi kokous pidettiin sähköpostikokouksena). Työvaliokuntaan kuului hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen valitsemana jäsenenä SPR:n Turun Nuorten turvatalon johtaja Anja Tolonen. Esittelijänä toimi toiminnanjohtaja. Kevätkokous pidettiin Kevätkokouksessa olivat läsnä viralliset kokousedustajat viidestä eri jäsenjärjestöstä. Kevätkokouksessa hyväksyttiin tilinpäätös ja vuosikertomus vuodelta Syyskokous pidettiin , ja kokoukseen osallistui kymmenen virallista jäsenjärjestöedustajaa. Syyskokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014 ja valittiin kolme uutta jäsentä hallitukseen erovuoroisten tilalle. Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry oli vuonna 2013 jäsenenä tai osakkaana seuraavissa yhteisöissä: Lastensuojelun Keskusliitto Sosiaalialan osaamiskeskus Ab Vasso Oy Sosiaalialan Työnantajat ry Kiinteistöosakeyhtiö Heidekenin Vuoden 2013 lopussa järjestössä oli 27 järjestöjäsentä. Jäsenjärjestöt on lueteltu liitteessä 1. Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n jäsenenä voi olla rekisteröity yhdistys, säätiö tai yhteisö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia Varsinais-Suomessa Talous Tilikauden 2013 tulos oli positiivinen ,11. Vuonna 2013 järjestön toiminnan suurin rahoittaja oli Raha-automaattiyhdistys, sen osuus järjestön tuotoista oli 82 %. RAY rahoitti perustoimintaa kohdennetulla toiminta-avustuksella ja kehittämistoimintaa projektiavustuksella. Muista rahoituslähteistä suurimmat tuotot tulivat Perhetalo Heidekenin toimitilojen vuokratoiminnasta. 0,50% 12% 1% 0,30% 23% 59% RAY, projektiavustus RAY, toiminta-avustus Muu avustus Varainhankinta Vuokratuotot Lahjoitukset Kuvio 2. Järjestön rahoituslähteet vuonna 2013

15 15 Taulukko 6. Järjestön tuotot vuosina 2013, 2012 ja 2011 Tuotot RAY-kohdennettu toiminta-avustus RAY-projektit RAY-investointirahoitus Yleisavustukset Vuokratuotot (tilavuokrat ym.) Muu avustusrahoitus Varainhankinta Palkkatuki Muut tuotot Kulut yhteensä Vuoden 2012 RAY:n investointiavustusosuus on kirjattu taseeseen. Taulukko 7. Järjestön kulut vuosina 2013, 2012 ja 2011 Kulut Henkilöstökulut Työterveys / työhyvinvointi Palkkatuki Tilakustannukset Toimintamenot Hallinto- ja toimistokulut Muut kulut (hankinnat) Poistot Vuokrakulut Kulut yhteensä Tilikauden yli-/alijäämä Turun kaupunki myönsi järjestölle toiminta-avustusta 2000 yhdistyksille jaettavasta toimintaavustusmäärärahasta. Määräraha mahdollisti osaltaan perustoiminnan tuen yhteistyöhankkeiden kehittämiselle. RAY:n peilitoiminta lahjoitti järjestölle Pajatson Salaisuus kampanjassaan kerätyn 5397 lahjoitussumman. Kampanjan pääpalkinnon voittanut Anssi Kosola osoitti lahjoitussumman järjestölle käytettäväksi varsinaissuomalaisten lasten hyväksi. Vuoden 2013 lopussa järjestöllä oli rahalaitoslainaa jäljellä Lainaa lyhennettiin vuosisuunnitelman mukaisesti Lainan korkokulut olivat Perhetalo Heidekenin kiinteistön ja tontin ostoa varten otettiin lainaa vuosina 2007 ja 2008 yhteensä , laina-ajan ollessa 20 vuotta. Osa lainasta ( ) otettiin kiinteäkorkoisena lainana 10 vuoden ajaksi ja osa ( ) sidottiin mark-kinakorkoiseen 12 kk:n euriboriin. Työehtosopimuksen mukaiset yleiskorotukset 0,9 % ja paikallisesti laskettava erä 1 % maksettiin henkilökunnalle alkaen. Paikallinen erä jaettiin viidelle työntekijälle. Sosiaalialan työehtosopimuksen mukaiset II PKL:n palkkataulukot poistuivat käytöstä ja käyttöön otettiin I PKL:n palkkataulukot. Hallitukselle raportoitiin järjestön taloudesta kuukausittaisten kuluraporttien ja neljännesvuosittaisten tuloslaskelmien avulla. RAY suoritti avustuksien käytön valvontaan liittyvän tarkastuksen järjestössä Tarkastuksen kohteena olivat järjestön hallinto ja vuosille myönnetyt avustukset. Tarkastuksella varmistettiin, että järjestö on käyttänyt raha-automaattiavustuksia voimassa olevan lainsäädännön ja avustuspäätöksien mukaisesti.

16 Varainhankinta, sijoitus- ja rahoitustoiminta Varainhankinnalla sekä sijoitus- ja rahoitustoiminnalla katettiin järjestön hallinnon ja perustoiminnan kuluja yhteensä , mitä osuutta toiminnasta RAY:n hallinnollinen toiminta-avustus ei riittänyt kattamaan. Vuonna 2013 järjestön varainhankinta muodostui pääosin jäsenmaksutuloista, jotka olivat yhteensä Jäsenmaksun suuruus oli 100 jäsenjärjestöiltä, joilla oli palkattua henkilökuntaa ja 60 järjestöiltä, jotka toimivat puhtaasti vapaaehtoisvoimin. Jäsenjärjestöistä vapaaehtoisvoimin toimi seitsemän järjestöä. Jäsenmaksu järjestöille säilyi ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. Osana rahoitustoimintaa järjestö vuokrasi toimitiloja jäsenjärjestöille sekä kokous- ja ryhmätiloja myös muille tahoille perusjärjestötyön, hallinnon, lainanhoitokulujen ja kiinteistön hoitoon liittyvien kulujen kattamiseksi. Vuoden 2013 lopussa järjestön vuokralaisina oli Perhetalo Heidekenillä kaikkiaan kuusi järjestöä. Vuokralla olevat toimistotilat olivat 100 % vuokratut koko vuoden ajan. Kokous- ja koulutustilojen vuokrauksessa jäätiin jonkin verran jälkeen asetetuista tavoitteista Perhetalo Heidekenin kiinteistö Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n toimitilat sijaitsevat Perhetalo Heidekenillä. Järjestön omistuksessa on 54,29 % Perhetalo Heidekenin kiinteistön osakkeista ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry:n omistuksessa 45,71%. Osakkeenomistajat perustivat joulukuussa 2007 Kiinteistöosakeyhtiö Heidekenin, joka omistaa ja hallitsee Perhetalo Heidekenin kiinteistöä. Järjestö oli edustettuna Kiinteistöosakeyhtiö Heidekenin hallituksessa osakkuuttaan vastaavasti. Kiinteistöosakeyhtiön hallitus kokoontui vuoden aikana 4 ja yhtiökokous 2 kertaa. KOY Heidekenin hallituksen järjestöedustajat ilmenevät liitteestä 1. Kiinteistösakeyhtiön hallituksessa järjestöä edustivat varsinaisina jäseninä toiminnanjohtaja Eija Heimo (vpj), talouspäällikkö Hannele Suomi Turun ensi- ja turvakoti ry:stä ja toiminnanjohtaja Pekka Larkela Suomen Uusperheiden Liitto ry:stä ja varajäseninä toiminnanjohtaja Elina Heikkilä KOTA Lasten ja nuorten hyvinvointi ry:stä, johtaja Anja Tolonen SPR:n Turun Nuorten turvatalosta ja Jari Lehtinen Suomen Uusperheiden Liitto ry:stä. Perhetalo Heidekenin isännöinnistä vastasi Varsinais-Suomen Isännöintitalo Oy ja kiinteistön huollosta Kiinteistöhuolto J. Rusanen Oy. Kiinteistöosakeyhtiö Heideken on vuodesta 2008 alkaen vuokrannut pihapiirissä sijaitsevan puurakennuksen (68 m²) Turun kaupungille kiinteistön ostoon liittyvän ehdon mukaan. Vuokra-aika umpeutui toukokuussa Kiinteistöosakeyhtiö ei jatkanut vuokrasuhdetta Turun kaupungille, vaan tilat vuokrattiin MLL:n Varsinais-Suomen piirille. Kiinteistöosakeyhtiö teetätti kesän ja syksyn 2013 aikana perhetalon ilmastointikanavien korjaukset, puhdistukset ja tarvittavat säädöt Henkilöstö Vuoden 2013 aikana järjestössä työskenteli kuusi kokopäiväisessä työsopimussuhteessa olevaa työntekijää ja kaksi osa-aikaista työllistämistuella. Toimistosihteerin työtehtävät jakautuivat tammihelmikuun aikana perusjärjestötyön, Yhdessä enemmän ja Murkkuneuvola hankkeiden kesken.tehtävänimike muutettiin maaliskuun alusta järjestösihteeriksi ja toimenkuvaa tarkistettiin kohdentuvaksi vain perusjärjestötyöhön. Projektisihteerin työtehtävät jakautuivat Murkkuneuvola- ja Yhdessä enemmän hankkeiden kesken. Kehittämiskeskustelut käytiin työntekijöiden kanssa keväällä ja syksyllä. Viikoittaisissa työkokouksissa käytiin läpi ajankohtaisia asioita ja päivitettiin työsuunnitelmia. Koko henkilökuntaa koskevat viikkopalaverit pidettiin maanantaisin. Henkilöstö kehitti itseään aktiivisesti osallistumalla alaa koskevaan koulutukseen. Murkkuneuvola -hankkeen henkilöstö osallistui lisäksi ryhmätyönohjaukseen. Henkilökun-

17 17 nan kehittämispäivät pidettiin maalis- ja lokakuussa ja Tyky-päivät touko- ja marraskuussa. Osana työhyvinvointia henkilökunnalle jaettiin kulttuuri/ liikuntasetelit. Työterveyshuolto toteutettiin Terveystalo Oy:n kanssa tehdyllä sopimuksella. Sopimus irtisanottiin päättyväksi Uusi sopimus tehtiin Turun Perhelääkärit Oy:n kanssa alkavaksi Henkilöstöä koskevat tunnusluvut kerrotaan tarkemmin henkilöstötilinpäätöksessä (Liite 2). 7. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT, LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUU- DET Järjestön toiminnassa merkittävimmät riskit liittyvät seuraavina vuosina Perhetalo Heidekenin kiinteistön lainojen hoitoon ja kiinteistön ylläpitoon. Perhetalo Heidekenin ostosta syntyneet lainanhoitokulut, vuositasolla n , rasittavat vuosittain järjestön taloudenhoitoa. Lainanhoitokulut ovat vuoteen 2018 asti hyvin ennustettavissa, johtuen siitä, että suurin osa lainasta sidottiin kymmeneksi vuodeksi kiinteään korkoon. Lainojen hoidon osalta toinen merkittävä riski liittyy toimistotilojen ja kokous- ja ryhmätilojen vuokraustoiminnan onnistumiseen. Jäsenjärjestöjen toiminnasta saatujen vuokratuottojen tulisi kattaa lainanhoitokulujen lisäksi myös se osa perustoiminnan kuluista, joita ei RAY:n kohdennetulla toiminta-avustuksella pystytä kattamaan. Tulevien vuosien vuokratuotto-odotukset perustuvat suurelta osin arvioon jatkuvasti hyvästä tilojen käyttöasteesta. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että järjestöt käyttävät edelleen aktiivisesti tiloja omiin koulutuksiinsa ja ryhmien pitämiseen sekä siihen, että myös työvoimapoliittiset koulutukset jatkuvat perhetalolla. Kokous- ja ryhmätilojen tehostettua markkinointia on tärkeää myös jatkossa toteuttaa käyttöasteen ja vuokratuottojen varmistamiseksi. Perhetalo Heidekenin osalta haasteena on kiinteistön kunnossapidosta huolehtiminen ja tarvittavien kunnostustarpeiden rahoittaminen. Kiinteistön hankkimisen yhteydessä syksyllä 2007 talosta teetettiin kuntokartoitus. Kartoituksen mukaan rakennuksen ikkunoiden kunnostukset ja ulkopuoliset maalaukset sekä paloilmoitin järjestelmien ilmaisemien uusiminen ovat ajankohtaisia lähivuosina. Vuodelle 2015 tullaan hakemaan RAY:ltä investointirahoitusta tähän tarkoitukseen. RAY nosti vuoden 2014 alusta järjestön kohdennettua toiminta-avustusta eurosta euroon ja ohjeellisen avustussuunnitelman mukaan vuoden 2015 alusta euroon. Aiempaa suurempi rahoitus mahdollistaa koordinaattorin toimen vakinaistamisen järjestön perustoimintaan Yhdessä enemmän -hankkeen päättymisen jälkeen keväällä Rahoitus mahdollistaa hankkeessa kehitettyjen toimintamallien ja käytäntöjen kiinnittämisen osaksi järjestön perustoimintaa ja varmistaa jatkossa niiden pitkäjänteisen kehittämisen. Nykyinen toiminnanjohtaja jää eläkkeelle alkusyksystä Toiminnanjohtajan vaihtuminen asettaa tulevalle toiminnalle omat haasteensa, mutta antaa myös uudenlaiset mahdollisuudet järjestön toiminnan johtamiselle ja kehittämiselle.

18 18 LIITE 1 JÄSENJÄRJESTÖT, HENKILÖKUNTA, HALLITUS, TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT Jäsenjärjestöt vuonna 2013 (jäsenjärjestöjä yhteensä 27) Auralan Nuoret ry Folkhälsans Förbund rf Erityishuoltojärjestöjen Liitto EHJÄ ry SOS-Lapsikylä KOTA Lasten ja nuorten hyvinvointi ry Lounais-Suomen Mielenterveysseura ry, Turun Kriisikeskus Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry Länsi-Suomen etävanhemmat ry Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Nuorten Perhetuki ja tiedotusyhdistys Raide ry Nuorten Ystävät Omaiset mielenterveystyön tukena, Lounais-Suomen yhdistys ry Operaatio Toivo ry Pelastakaa Lapset Perhekuntoutuskeskus Lauste Sateenkaari Koto ry Suomen Punainen Risti, Turun Nuorten turvatalo Suomen Uusperheiden Liitto ry Turun ensi- ja turvakoti ry Turun Kaupunkilähetys ry Turun Lastenhuoltotyöntekijät ry Turun Lazaruspalvelu ry Turun NMKY ry Turun Seudun Yksinhuoltajat ry Varsinais-Suomen Perheterapiayhdistys ry Varsinais-Suomen Sijoituslasten vanhemmat ry Yhteiset Lapsemme All our children ry Hallitus vuonna 2013 Puheenjohtaja Maija Perho, sosiaalineuvos Jäsenet Heikkilä Elina, KOTA-Lasten ja nuorten hyvinvointi ry, varapuheenjohtaja varajäsen Haataja-Nurminen Raija, MLL:n Varsinais-Suomen piiri ry Ketonen Jussi, Perhekuntoutuskeskus Lauste varajäsen, Sari Carlsson, Kaarinan SOS -lapsikylä ry Regina Strandberg, Folkhälsans Förbund rf varajäsen, Koskinen Samuli, Omaiset mielenterveystyön tukena, Lounais-Suomen yhdistys ry Oona Ylönen, Turun ensi- ja turvakoti ry varajäsen, Lehtinen Jari, Suomen Uusperheiden Liitto ry Luoto Sami, Pelastakaa Lapset ry varajäsen, Lahdenkauppi Ilpo, Turun NMKY ry Tolonen Anja, SPR Turun Nuorten turvatalo varajäsen, Mika Palasto, Turun seudun elatusvelvolliset ry Heimo Eija, toiminnanjohtaja, hallituksen sihteeri Syrjänen Johanna, projektipäällikkö, Murkkuneuvola-hanke, henkilöstöedustaja

19 19 Työvaliokunta vuonna 2013 Perho Maija, puheenjohtaja Heikkilä Elina, KOTA-Lasten ja nuorten hyvinvointi ry Tolonen Anja, SPR Turun Nuorten turvatalo Heimo Eija, toiminnanjohtaja Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n henkilökunta Broström Kirsi, koordinaattori, Yhdessä enemmän hanke Heimo Eija, toiminnanjohtaja Lehti, Ann-Mari, projektisihteeri, Murkkuneuvola- ja Yhdessä enemmän hanke ( alkaen) Nurmi Anu, koordinaattori, Murkkuneuvola -hanke Rosten Kirsi, koordinaattori, Murkkuneuvola -hanke Smiley Soile, toimistosihteeri/projektisihteeri Suominen, Sirpa, kokous-/aulaemäntä ( alkaen) Syrjänen Johanna, projektipäällikkö, Murkkuneuvola-hanke Tolonen Tuija, kokous-/aulaemäntä ( asti) Tonder, Tuuli, kokous-/aulaemäntä ( alkaen) Yhdessä enemmän hankkeen ohjausryhmä Elo-Kuru, Hannele Raision kaupunki Haataja-Nurminen Raija, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Heimo Eija, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry, pj Koskinen Samuli, Omaiset mielenterveystyön tukena, Lounais-Suomen yhdistys ry Lagström Hanna, Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Orvasto Reima, Turun Lastenhuoltotyöntekijät ry, Grafiro Ouramo Vuokko, Turun kaupunki Yhdessä enemmän - hankkeen projektiryhmä Broström Kirsi, koordinaattori, Yhdessä enemmän -hanke Heimo Eija, toiminnanjohtaja Murkkuneuvola -hankkeen ohjausryhmä Haapanen Mari, Salon kaupunki Heikkilä Elina, KOTA - Lasten ja nuorten hyvinvointi ry Hulkkonen Mikko, Raision kaupunki (varajäsen: Elo-Kuru Hannele) Kallio Hannele, Turun kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi Karppinen Tiina, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Kiviluoma Tea, Turun kaupunki, kasvatus- ja opetustoimi (varajäsen: Levola-Lyytinen Johanna) Larkela Pekka, Suomen Uusperheiden Liitto ry Nurmi Anu, Murkkuneuvola -hanke Rippstein Katja, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry (varajäsen: Haataja-Nurminen Raija) Rosten Kirsi, Murkkuneuvola -hanke Syrjänen Johanna, Murkkuneuvola -hanke Tolonen Anja, SPR Turun Nuorten turvatalo, pj. af Ursin Piia, Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus (varajäsen: Lagström Hanna) Murkkuneuvola -hankkeen työryhmä Linkki-rukkanen Aarnio Henna, Turun ensi- ja turvakoti ry Hallbäck-Vainikka Teija, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry Heikkilä Elina, KOTA - Lasten ja nuorten hyvinvointi ry Härkönen Pekka, Turun ensi- ja turvakoti ry Karppinen Tiina, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Lehtonen Anna, EHJÄ ry Levanto Aino, EHJÄ ry Niinimäki Tuire, EHJÄ ry Nurmi Anu, Murkkuneuvola -hanke Ovaska Tytti, EHJÄ ry ( asti) Rippstein Katja, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Rosten Kirsi, Murkkuneuvola -hanke Syrjänen Johanna, Murkkuneuvola -hanke Stenström Sirpa, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Tainio Minna, KOTA - Lasten ja nuorten hyvinvointi ry Tuomola Heidi, SPR Turun Nuorten turvatalo

20 20 Kiinteistöosakeyhtiö Heideken Oy:n hallitus Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n edustajat: Heimo Eija, toiminnanjohtaja, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry varajäsen Elina Heikkilä Suomi Hannele, Turun ensi- ja turvakoti ry varajäsen Anja Tolonen, SPR Turun Nuorten turvatalo Pekka Larkela, Suomen Uusperheiden Liitto ry varajäsen Jari Lehtinen, Suomen Uusperheiden Liitto ry Perhetalo Heidekenin johtoryhmä Haataja-Nurminen Raija, MLL:n Varsinais-Suomen piiri ry Heimo Eija, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heidekenin viestintätyöryhmä Haataja-Nurminen Raija, MLL:n Varsinais-Suomen piiri ry Heikkilä Elina, KOTA Lasten ja nuorten hyvinvointi ry Heimo Eija, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Koivunen Ulla, MLL:n Varsinais-Suomen piiri ry Smiley Soile, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heidekenin talokokous Heimo Eija, puheenjohtaja, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Talossa toimivat työntekijät

JÄRJESTÖT KUNTIEN KEHITTÄJÄKUMPPANEINA Eija Heimo, TtT, toiminnanjohtaja

JÄRJESTÖT KUNTIEN KEHITTÄJÄKUMPPANEINA Eija Heimo, TtT, toiminnanjohtaja JÄRJESTÖT KUNTIEN KEHITTÄJÄKUMPPANEINA Eija Heimo, TtT, toiminnanjohtaja YHDESSÄ ENEMMÄN Käytäntöjä ja kokemuksia kumppanuuden rakentamisesta kuntien ja järjestöjen välillä 23.1.2014 Tietoa Varsinais-Suomen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

TIEDOTE. Lastensuojelujärjestöjen varhaisen tuen palvelut Varsinais-Suomessa vuonna Johdanto. Sisällysluettelo

TIEDOTE. Lastensuojelujärjestöjen varhaisen tuen palvelut Varsinais-Suomessa vuonna Johdanto. Sisällysluettelo TIEDOTE Lastensuojelujärjestöjen varhaisen tuen palvelut Varsinais-Suomessa vuonna 2011 Johdanto Sisällysluettelo Johdanto 1 Kyselyyn vastanneet järjestöt Kyselyn keskeiset tulokset vuodelta 2011 Keskeiset

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY. Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY. Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto Vastaajat kunnittain yhteensä 168 Vastaajien työpaikka/taustayhteisö

Lisätiedot

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1 Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille 19.2.2014 1 Linkki-toiminta Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n Murkkuneuvola hanke (RAY-rahoitus 2011-2015) Tavoitteet: 1. 12-18 vuotiaiden lasten

Lisätiedot

Lastensuojelujärjestöjen palvelutuotanto ja palveluohjaus

Lastensuojelujärjestöjen palvelutuotanto ja palveluohjaus www.vslapset.fi Lastensuojelujärjestöjen palvelutuotanto ja palveluohjaus Eija Heimo, kehittämispäällikkö Palveluohjaus hanke 2004-2008 Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry Lastensuojelun ajankohtaispäivä

Lisätiedot

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry. Palveluraportti Varhaisen tuen palvelut Raisiossa ja Varsinais-Suomessa 2010

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry. Palveluraportti Varhaisen tuen palvelut Raisiossa ja Varsinais-Suomessa 2010 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Palveluraportti Varhaisen tuen palvelut Raisiossa ja Varsinais-Suomessa 200 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n jäsenjärjestöjen palvelut -kysely 200

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta

KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari 22.5.2013 Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta Arja Hastrup Kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 1. VIRTA KAINUUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät Virta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki 1. Tavoitteena lapsiystävällinen yhteiskunta MLL:n Suunta 2024 strategia: Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta Vuonna 2016 piirin toiminnassa korostuvat Vapaaehtoisuuden

Lisätiedot

Lastensuojelujärjestöjen palvelut osana kunnan palvelutarjontaa. Raportti kuntakyselystä 2015.

Lastensuojelujärjestöjen palvelut osana kunnan palvelutarjontaa. Raportti kuntakyselystä 2015. Lastensuojelujärjestöjen palvelut osana kunnan palvelutarjontaa. Raportti kuntakyselystä 2015. Johdanto Sisällysluettelo Johdanto 1 Taustatietoa vastaajista Järjestöjen tunnettuus ja palvelujen käyttö

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen tukisäätiön hallitus 17.9.2015 1 (4) ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen 1 Säätiön nimi on Etelä-Karjalan ammatillisen koulutuksen tukisäätiö sr ja kotipaikka

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen osallistuminen STM:n Kaste II -ohjelmaan valmisteltavaan lasten ja nuorten palveluja kehittävään hankkeeseen

Sosiaali- ja terveyskeskuksen osallistuminen STM:n Kaste II -ohjelmaan valmisteltavaan lasten ja nuorten palveluja kehittävään hankkeeseen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 799/02.05.02/2012 223 Sosiaali- ja terveyskeskuksen osallistuminen STM:n Kaste II -ohjelmaan valmisteltavaan lasten ja nuorten palveluja kehittävään hankkeeseen

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa -hanke

Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa ja palveluja kuntalaisille taloudellisuutta ja tehokkuutta kunnille Esittelydiat 12.4.2013 Projektipäällikkö Marko Palmgren Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan JÄRJESTÖT JA KASTE Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan MIKÄ ON KASTE? Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste 2012 2015)

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

SOKU. Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Rauni Räty

SOKU. Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Rauni Räty SOKU Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen 2015-2018 Perustiedot Toteuttajat: Lapin AMK Oy, Hyvinvointiala; Osatoteuttajina Meri-Lapin Työhönvalmennussäätiö, Sodankylän

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Avustusohjelmilla tuloksia ja vaikutuksia case Emma & Elias

Avustusohjelmilla tuloksia ja vaikutuksia case Emma & Elias Avustusohjelmilla tuloksia ja vaikutuksia case Emma & Elias Voikukkia-seminaari 23.5.2012 Elina Varjonen Kehittämispäällikkö, RAY 1 Lapsi- ja perhetyön avustusohjelma Emma & Elias (2012-2017) Avustusohjelma

Lisätiedot

Lounais-Suomen SYLI ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Lounais-Suomen SYLI ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma 2016, sivu 2/10 Sisällysluettelo 1 LYHYESTI - TOIMINTAVUODEN PAINOPISTEET... 3 2 LOUNAIS-SUOMEN SYLI ry... 3 3 TUKIPALVELUT... 4 3.1 Vertaistukitoiminta...

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT 1(5) TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessilla on kolme avustuskokonaisuutta, Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset,

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Miten päihdepalveluja l tulisi kehittää?

Miten päihdepalveluja l tulisi kehittää? Keskustelukahvila 14.10.-16.12.201310 16 12 2013 Miten päihdepalveluja l tulisi kehittää? Työryhmä kehittäjätyöntekijä suunnittelija kokemusasiantuntija Sosiaalityönopiskelija Alkutilanne: suunnittelussa

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS 31.8.2012 Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi Margit Päätalo Kaste-ohjelma, ohjelmapäällikkö Pohjois-Suomi Väkiluku Pohjois-Suomessa

Lisätiedot

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Valtakunnalliset sijaishuollon päivät Vaasa, 5.10.2011 VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät.

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

Mirja Lavonen-Niinistö Lapsiperheiden tukiverkostot miten eri toimijoiden työstä rakentuu toimiva ja vaikuttava kokonaisuus

Mirja Lavonen-Niinistö Lapsiperheiden tukiverkostot miten eri toimijoiden työstä rakentuu toimiva ja vaikuttava kokonaisuus Mirja Lavonen-Niinistö 14.6.2011 Lapsiperheiden tukiverkostot miten eri toimijoiden työstä rakentuu toimiva ja vaikuttava kokonaisuus Perhekeskusajattelu Perustuu monen eri toimijatahon väliseen yhteistyöhön

Lisätiedot

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011 Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi Miessakit ry:n raportteja 1/2011 Peter Peitsalo Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki SISÄLLYS JOHDANTO... 5 MIESLÄHTÖISEN TYÖN KEHITTÄMISPROSESSI... 6

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli L A S T A - h a n k e 2014 16 LASTA- hankkeen organisaatiokaavio 2013 Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) Sisäasiainministeriö (SM)/Poliisihallitus

Lisätiedot

1 Johdanto Toiminnan tarkoitus ja tavoite Yhteiskunnallinen vaikuttaminen lasten ja nuorten hyvinvointiin... 5

1 Johdanto Toiminnan tarkoitus ja tavoite Yhteiskunnallinen vaikuttaminen lasten ja nuorten hyvinvointiin... 5 2 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Toiminnan tarkoitus ja tavoite... 4 3 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen lasten ja nuorten hyvinvointiin... 5 4 Jäsenjärjestöjen yhteistoiminnan edistäminen... 6 5 Järjestö-kuntakumppanuuden

Lisätiedot

Näkökulmia valtakunnalliseen perhekeskusmalliin. Vaikuttavuuden jäljillä seminaari 24.9.2015 Seinäjoki Kehittämispäällikkö Arja Hastrup

Näkökulmia valtakunnalliseen perhekeskusmalliin. Vaikuttavuuden jäljillä seminaari 24.9.2015 Seinäjoki Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Näkökulmia valtakunnalliseen perhekeskusmalliin Vaikuttavuuden jäljillä seminaari 24.9.2015 Seinäjoki Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Lähde: Halme & Kekkonen & Perälä 2012: Perhekeskukset Suomessa. Palvelut,

Lisätiedot

Lastensuojelu osana perhepalveluja - mikä on lastensuojelun suunta ja paikka tulevaisuudessa?

Lastensuojelu osana perhepalveluja - mikä on lastensuojelun suunta ja paikka tulevaisuudessa? Lastensuojelu osana perhepalveluja - mikä on lastensuojelun suunta ja paikka tulevaisuudessa? Lastensuojelukoulutus 11.11.2015 Marjo Lavikainen, sosiaalineuvos 9.11.2015 Kärkihanke: Lapsi- ja perhepalvelujen

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut ja työpajatoiminta - askelia matkan varrella. Anneli Koistinen

Byströmin nuorten palvelut ja työpajatoiminta - askelia matkan varrella. Anneli Koistinen Byströmin nuorten palvelut ja työpajatoiminta - askelia matkan varrella Anneli Koistinen 15.9.2015 nuorten työpajatoiminnan vakinaistaminen v. 2003 nuorten työpajakeskus, päätös 2010, valmistui 2013 Byströmin

Lisätiedot

Avustushakemus: Projektiavustus

Avustushakemus: Projektiavustus Lähetetty 31.05.2015 22:23 Avustushakemus: Projektiavustus Lähettäjä Järjestön nimi JARI TAPANI KOKKO Lapin Omakoti- ja Mökkiläisyhdistys ry Järjestönumero 7984 Käyttötarkoitus Nuoria palkataan ikääntyville

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi?

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALO Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALON HISTORIA 2009: YLILYÖNTI AVASI OVENSA OSANA ETSIVÄÄ TYÖTÄ Etsivä työ avasi tammikuussa matalan kynnyksen kohtaamispaikka Ylilyönnin osana perustyötä.

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin ja käynnistyviin hankkeisiin sekä toimintaohjeet uusille hankkeille

Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin ja käynnistyviin hankkeisiin sekä toimintaohjeet uusille hankkeille Valtionavustushankkeiden 2016 aloitusseminaari Hankeryhmät Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin

Lisätiedot

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela 21.1.2015 Kelan rooli Kelalla lakisääteinen velvollisuus kehittää kuntoutusta Suomen merkittävimpiä

Lisätiedot

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 18.11. Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Lapin liiton nimeämällä järjestöneuvottelukunnalla on iso rooli soteuudistuksen valmistelutyössä. Järjestöneuvottelukunnan

Lisätiedot

Terveempi Pohjois-Suomi 2 hanke: Arviointia TerPS2- kunnista

Terveempi Pohjois-Suomi 2 hanke: Arviointia TerPS2- kunnista Terveempi Pohjois-Suomi 2 hanke: Arviointia TerPS2- kunnista HYVINVOINTIFOORUMI 21.08.2014 Keski-Pohjanmaan ja Kruunupyyn kuntien osaprojekti Tuula Löf 1 Hyvinvointiryhmät Perustettu ryhmiä Olemassa olleiden

Lisätiedot

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 14.2.17 Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Sote-järjestöillä on edustus Sote-Savotan alatyöryhmissä. Työryhmissä on myös saamelaisedustus. 2) Kainuu:

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta 1 Sivistyslautakunta 48 27.08.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta SIVIS 48 Lastensuojelulaki (417/2007) astui voimaan 1.1.2008. Laissa todetaan, että kunnan tai useamman

Lisätiedot

Oiva-hankepoliklinikka

Oiva-hankepoliklinikka Oiva-hankepoliklinikka 23.4.2014 Helsinki Anne Kukkonen, 22.4.2014 1 Avustukset 2014 (2013) Haettuja avustuksia yhteensä 523 milj. euroa (494) Hakijoita 1 197 kpl (1 115) Hakemuskohteita 2 654 kpl (2 396)

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Kasvatuskumppanuus arjessa - Moniammatillinen kumppanuus - Kehittämistyön näkökulmaa

Kasvatuskumppanuus arjessa - Moniammatillinen kumppanuus - Kehittämistyön näkökulmaa Kasvatuskumppanuus arjessa - Moniammatillinen kumppanuus - Kehittämistyön näkökulmaa VI Pohjoinen varhaiskasvatuspäivä Rakennetaan lapsen hyvää arkea Oulu 6.5.2010 Anu Määttä, kehittämiskoordinaattori,

Lisätiedot

LOP Vaahtera- osaprojektin väliarviointi

LOP Vaahtera- osaprojektin väliarviointi LOP Vaahtera- osaprojektin väliarviointi LOP-kehittämistyön organisaatio 2014 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTITYÖN JOHTORYHMÄ Tekee kehittämistyötä koskevat toimiala- ja sektori rajat ylittävät sopimukset

Lisätiedot

ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta

ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta Pitkäjänteistä hyvinvoinnin kehittämistä yhteistyönä alueen kuntien Kemi-Tornion kehittämiskeskuksen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Ammattiopisto

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisten yhteyksien kehittäminen Turussa

Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisten yhteyksien kehittäminen Turussa Kuva: Nina Tienhaara, Osaamispolku-hanke 2013 Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisten yhteyksien kehittäminen Turussa Marja Susi, Turun AMK /Taideakatemia. Diat, Anna-Mari Rosenlöf Taustaa Turun Kulttuuripääkaupunkivuosi

Lisätiedot

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Esitys: Kirjataan kokouksen läsnäolijat. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus ei-jäsenille.

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Esitys: Kirjataan kokouksen läsnäolijat. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus ei-jäsenille. ESITYSLISTA Ratamestarinkatu 11 00520 HELSINKI taso@talentia.fi YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS Aika: Lauantai 19.11.2016, klo 17. Paikka: Turun Konservatorio, Crichton-sali. Linnankatu 60, 20100 Turku 1 Kokouksen

Lisätiedot

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet 11.9.2014 klo 12.30-15.30 Osaamisperusteisten tutkinnon perusteiden toimeenpano Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen

Lisätiedot

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi on Liikkalan-Ruotilan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Anjalankoski. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Liikkalan ja Ruotilan alueiden

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Rovaniemi 16.6.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna,

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna, Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut Pekka Linna, 2.9.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Opintohallinnon ja tietohallinnon verkostot päättivät 3.6.2014 perustaa yhteistyöryhmän tukemaan

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot