YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 20 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 29. Otsikko Sivu 20 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden"

Transkriptio

1 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyslautakunta AIKA :00-19:30 PAIKKA Jokirannan koulu, Visalantie 5 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 31 toteaminen 21 Pöytäkirjan tarkastajat Esityslistan hyväksyminen Sivistyslautakunnan viranhaltijapäätökset Luokanopettajan virkavapaus Lausunto Tapani Uusikylän ja Kokoomuksen ryhmän 36 valtuustoaloitteeseen 26 Kirjastotoimen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja kirjaston toimintatilasto Kirjastoautovirkailijan sijaisuus Nuoriso- ja raittiustoimen toimintakertomus ja tavoitteiden 42 toteutuminen v Ilmoitusasiat 45

2 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyslautakunta OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Marjakangas Kati 16:00-19:30 Puheenjohtaja Lepistö Jari 16:00-19:30 Jäsen Oikarinen Teijo 16:00-19:30 Jäsen Sipilä Rauni 16:00-19:30 Jäsen Säkkinen Tuulia 16:00-19:30 Jäsen Uusikylä Tapani 16:00-19:30 Varapj. Voltti Taneli 16:00-19:30 Jäsen Vuolteenaho Helena 16:00-19:30 Varajäsen Ylimäki Jouko 16:00-19:30 Jäsen Männistö Elisa 17:00-18:30 Asiantuntija paikalla :ien ajan Nevanperä Arja 16:00-18:30 Esittelijä paikalla :ien ajan Perttu Kai 16:00-19:30 Esittelijä Vähäkangas Paula 16:00-19:30 Pöytäkirjanpitäjä POISSA Matikainen Iina Kärkinen Samuli Karstunen Hannu Jäsen Kaupunginhallituksen edustaja Asiantuntija ALLEKIRJOITUKSET Kati Marjakangas Puheenjohtaja Paula Vähäkangas Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Rauni Sipilä Tapani Uusikylä PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo kouluosastolla, Valtakatu 4, 3. krs Paula Vähäkangas osastosihteeri

3 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyslautakunta Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SIVISLTK 20 Lautakunnan johtosäännön 5 :n mukaan lautakunnan ko kouk ses ta on ilmoitettava, mikäli mahdollista, kolmea päi vää ennen kokousta kirjallisesti sen jäsenille. Kuntalain 58 :n 2. momentin mukaan hallintokunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla. SIVISTYSTOIMENJOHTAJA: Lautakunta toteaa ko kouk sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyslautakunta Pöytäkirjan tarkastajat SIVISLTK 21 SIVISTYSTOIMENJOHTAJA: Lautakunta valitsee pöytäkir jan tarkastajiksi Rauni Sipilän (varalle Tuulia Säkkisen) ja Ta pa ni Uusikylän (varalle Jari Lepistön). Tarkastus tapahtuu viimeistään tiistaina klo 9.00 men nessä. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlas kijoina. Mikäli pöytäkirjan tarkastajaksi valittu henkilö on esteellinen tai estynyt käsittelemään jotakin asiaa, tarkastaa pöytäkirjan ky sei sen asian osalta varalle valittu henkilö. PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Rauni Sipilä (va ral le Tuulia Säkkinen) ja Tapani Uusikylä (varalle Jari Le pis tö).

5 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyslautakunta Esityslistan hyväksyminen SIVISLTK 22 SIVISTYSTOIMENJOHTAJA: Lautakunta hyväksyy laadi tun esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin paitsi, että kokouksen lopuksi lautakunta kuuli vielä ilmoitusasiat pykälässä 29.

6 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan viranhaltijapäätökset SIVISLTK 23 Kirjastotoimenjohtaja Henkilöstön hankinta/palkkaus Sivistystoimenjohtaja Henkilöstön hankinta/palkkaus :t Nuorisosihteeri Henkilöstön hankinta/palkkaus PUHEENJOHTAJA: Sivistyslautakunta merkitsee vi ran hal ti ja pöy täkir jat tiedoksi ja päättää, ettei niiden ottokelpoisia päätöksiä oteta kun ta lain 21 :n perusteella sivistyslautakunnan käsiteltäväksi. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

7 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyslautakunta Luokanopettajan virkavapaus SIVISLTK (Asian valmistelija Kai Perttu, puh ) Luokanopettaja Kari Ahlsten anoo palkatonta virkavapautta luo kanopet ta jan virasta ajalle toisen viran hoitamista varten. Ylivieskan kaupungissa on toisen viran hoitoon myönnetty vir ka vapaut ta enintään kaksi vuotta. Ahlstenille ei ole aiemmin myönnetty vir ka va paut ta toisen viran hoitamista varten. SIVISTYSTOIMENJOHTAJA: Lautakunta myöntää Kari Ahlstenille pal kat to man virkavapauden luokanopettajan virasta toisen viran hoita mis ta varten ajalle PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

8 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyslautakunta Lausunto Tapani Uusikylän ja Kokoomuksen ryhmän valtuustoaloitteeseen SIVISLTK (Asian valmistelija Kai Perttu, puh ) Tapani Uusikylä ja Kokoomuksen valtuustoryhmä ovat tehneet valtuustoaloitteen lakisääteisiin palveluihin kuulumattomien palveluiden luetteloimisesta. 197/0/10/2013 KVALT "Erikoissairaanhoidon menojen jatkuva kasvu sekä kaupungin kas vus ta johtuvat investointitarpeet vaativat kaupunkimme taloudelta eu ro ja jatkuvasti enemmän, kuin mihin olisi varaa. Lisäuhkana on kriisi kun ta sta tus ja liian pienet liikkumavarat katteen paikkaamiseksi tu lo ja kasvattamalla. Tämän vuoksi esitämme, että valtuuston käytettäväksi listataan hal lin to kun nit tain kaikki ne Ylivieskan tällä hetkellä tuottamat palvelut, jot ka eivät ole lakisääteisiä. Lista olisi valtuustolle tärkeä työkalu tulevien palvelutarpeiden kar toit ta mi seen ja keskustelun pohjaksi palveluiden tuottamistavoista. Se olisi myös hyvänä apuna menossa olevalle talouden ta sa pai not ta mis oh jel mal le ja sen arvioinnille. valtuutettu Tapani Uusikylä (Kok) sekä Kokoomus-ryhmä" SIVISTYSTOIMENJOHTAJA: Lautakunta esittää lausuntonaan aloitteeseen: Ylivieskan kaupungin sivistystoimi vastaa seuraavien palveluiden järjestämisestä: esiopetus (tuotetaan yhdessä peruspalvelukuntayhtymä Kallion kanssa), perusopetus, toisen asteen koulutus (ammatillisen toisen asteen järjestää Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU), kirjasto-, liikunta-ja nuorisopalvelut, Ylivieskan seudun kansalaisopisto ja Ylivieskan seudun musiikkiopisto (vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus). Ylivieskan kaupungin sivistystoimen palveluiden järjestäminen perustuu lähtökohtaisesti lakisääteisyyteen, mutta eri toimintojen osalta lainsäädännön velvoittavuus palveluiden järjestämisen yksityiskohtaiseen muotoon vaihtelee suuresti. Varhaiskasvatus ja perusopetus ovat lakisääteisiä palveluita, joihin on subjektiivinen oikeus, joten niiden osalta lakisääteisyys on velvoittavin. Näiden palveluiden järjestämisen kriteerit ovat myös yksityiskohtaisimmin määriteltyjä (esim. Perusopetuslaki ja -asetus).

9 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyslautakunta Toisen asteen koulutuksen ja kirjastopalveluiden lakisääteisyydet ovat myös melko selkeästi määriteltyjä (Laki ammatillisesta koulutuksesta sekä Lukio- ja Kirjastolait). Kunnalle määrättyinä tehtävinä on myös kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden järjestäminen, mutta tarkkaa, yksityiskohtaisesti säädettyä muotoa ei ole määritelty (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta, Liikunta- ja Nuorisolait). Taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön palveluiden järjestäminen perustuu lainsäädäntöön (kansalais- ja musiikkiopistot) ja edellyttävät molempien osalta OKM:n myöntämää järjestämislupaa (Laki vapaasta sivistystyöstä ja Laki taiteen perusopetuksesta), mutta tarkkaa, yksityiskohtaisesti säädettyä muotoa järjestämiselle ei ole määritelty. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

10 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyslautakunta Kirjastotoimen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja kirjaston toimintatilasto SIVISLTK 26 (Asian valmistelija Arja Nevanperä, puh ) Kirjaston toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kirjastopalvelu on kunnallista peruspalvelua. Kirjaston tehtävänä on tur va ta jokaiselle laadukkaiden kirjastopalvelujen saanti asuin paikas ta riippumatta. Kirjasto on jokamiehen oikeus. Kirjaston palveluverkko muodostuu pääkirjaston ja kirjastoauton lisäk si hakeutuvasta toiminnasta (siirtokokoelmat ja kotipalvelu). Kirjasto rakentuu neljän peruspilarin varaan. Tarvitaan tila laitteineen ja ajanmukaisine kirjastojärjestelmineen, tarvitaan ajantasainen kokoel ma, ammattitaitoinen henkilökunta ja riittävät aukioloajat. Kirjaston toimintatilasto Lainaus Kirjaston kokonaislainaus oli vuonna (vuonna ). Kirjastoauton osuus lainauksista oli (vuonna ). Kirjastoauton lainat nousivat edellisvuoteen verrattuna 14%. Kokonaislainauksen nousu oli 3,8%. Lainoja oli 20,07 lainaa/asu kas (vuonna ,7 lainaa/asukas). Lainaajat, kävijät, www-käynnit Kävijöiden määrä kirjaston eri toimipisteissä oli , mikä tekee 10,1 käyntiä/asukas. Kirjastolla oli myös kotipalveluasiakkaita. Lainaus kort ti aan käytti lainaajaa. Kirjaston verkkosivujen www-käyn tien määrä oli Kirjastoaineiston hankinta Kirjastoaineistoa hankittiin kappaletta. Kirjoja hankittiin Nuot te ja hankittiin 79 kappaletta. Musiikkiäänitteitä, kirjallisia ja muita äänitteitä sekä DVD-elokuvia hankittiin yhteensä 576 yksikköä. Poistot Kokoelmasta poistettiin vanhentunutta ja huonokuntoista aineistoa yksikköä. Poistojen osuus kokoelmasta oli 5,99%. Lehtikokoelma Kirjastoon tuli 33 sanomalehtivuosikertaa ja 294 aikakaus- ja har raste leh tien vuosikertaa, joista osa oli lahjoituksia ja osa Opetus- ja kult tuu ri mi nis te riön rahoittamia. Kirjaston verkkosivulla olevasta lehti luet te los ta on linkit lehtien verkkoversioihin. Lehtilukusalissa on käy tet tä vis sä digitaalinen epress-sanomalehtien lukupalvelu.

11 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyslautakunta Kirjat Kirjojen määrä oli vuonna Kirjoja oli 7,34 kir jaa/asukas. Naxos Music Library Tiekkö-kirjastoissa on asiakkaiden käytettävissä Naxos Music Lib raryn musiikinkuuntelupalvelu. Digitointilaite ja e-kirjojen lukulaitteet Kirjasto on hankkinut Opetus- ja kulttuuriministeriön han ke ra hoi tuksel la digitointilaitteen, jolla asiakkaat voivat siirtää VHS-tallenteitaan DVD-muo toon. Kirjastosta on lainattavissa myös Opetus- ja kult tuuri mi nis te riön rahoituksella hankittuja e-kirjojen lukulaitteita. Kirjaston oheistoiminta Ohjattuja luokka- ja ryhmäkäyntejä järjestettiin 60 kertaa ja niille osal lis tui henkeä. Ylivieskassa on käytössä kirjaston ja kou lujen yhdessä laatima Kirjaston ja koulun yhteistyösuunnitelma, jossa on asetettu tavoitteet kirjaston käytön opetukselle eri luokka-asteilla. Kir jas ton hoi ta ja on vinkannut kirjoja luokkakäyntien yhteydessä ja käy nyt myös pyydettäessä vinkkaamassa kirjoja kouluilla. Tiedonhaun taitajiksi -hanke toteutettiin yhteistyössä Ylivieskan lukion kanssa. Hankkeen aikana lukiolaiset (9 ryhmää, 90 oppilasta) vie rai li vat kirjastossa tutustumassa kirjaston tiedonhakujärjestelmiin. Op pi lail le järjestettiin luentoja tiedonhausta. Mm. kirjasto- ja tie to palve lu alan yliopettaja Ari Haasio luennoi aiheesta Tiedonhaku on muu ta kin kuin googlettamista. Hankkeen aikana oppilaat laativat tutkiel mat eri oppiaineista, ja jokaisen oppiaineen parhaiden tut kielmien tekijät palkittiin stipendeillä. Projektin päätökseksi järjestettiin ilta kir jas to, jossa esiintyjinä oli Ylivieskan lukion käyneitä nuoria. Kirjai li ja vie raa na lukiolaisten kirjastossa oli kirjailija Pasi Lönn. Il ta kir jastoon osallistui n. 100 henkilöä. Projektin jatkumona syksyllä 2013 lukio-opin ton sa aloittaneet kävivät tutustumassa kirjaston tarjoamiin tie don ha ku mah dol li suuk siin ja palveluihin. Satutunti pidettiin talvikaudella tiistaisin. Satutätinä oli Irma Han nula. Satutunneilla oli myös nukketeatteriesityksiä. Kirjastossa jär jestet tiin aamukirjasto perhepäivähoitajille ja heidän hoidossaan oleville lap sil le joka talvikuukauden viimeisenä perjantaina. Satutunteja järjes tet tiin kaikkiaan 40 kertaa ja niille osallistui 902 lasta. Kirjastossa järjestettiin myös kirjallisuusiltoja ja kir jan jul kis ta mis tilai suuk sia: Juurikoski-kirjan julkistamistilaisuus pidettiin Kukan päi vän Toiverunohetki järjestettiin yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa Raahen seudun lausujat esittivät Kerttu Kastellin runoja Roosanauha-runomatinea järjestettiin pidetyn kirjal li suus il lan aiheena oli Sodan muisti. Kirjallisuusillassa in for maa tik-

12 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyslautakunta ko, FT Marita Hietasaari luennoi siitä, miten talvi- ja jatkosotaa on ku vat tu 2000-luvun historiallisessa romaanissa. Vuonna 2013 järjestettiin myös kaksi kirjavinkki-iltaa, joissa kir jaston henkilökunta vinkkasi lukemiaan kirjoja. Vieskalainen- lehti julkai si kerran kuukaudessa kirjavinkin kirjastosta. Kirjasto osallistui 7.2. Akustiikassa järjestetyille Minikirjamessuille. Ylivieskan alueen sukututkijat kokoontuivat kirjastossa tal vi kuu kau sina. Kirjastossa toimi nuorten tiedotuspiste Settinetti. Kirjastossa järjestettiin myös näyttelyitä. Seuraavat näyttelyt olivat esil lä: Mikael Tanskan piirustustöiden näyttely "Hyppää yli to del lisuu den", Maijan sukkapeikot -näyttely, Sinikan kortit -näyttely, Leila Päi vä rin nan ja Karoliina Isopahkalan maalaamia pi san ka pääsiäismunia, Centria-ammattikorkeakoulun mediatekniikan opiskelijoiden va lo ku via näytelmästä Aladdin ja Hopiaiset -Toholammin ar te saa niopis ton hopeaseppien 2. ja 3. vuosiluokkien opiskelijoiden töiden näyt te ly. Vuodesta 2001 alkaen toimintatilastot tuotetaan suoraan val ta kunnal li seen tilastotietokantaan. Tilastot löytyvät www-osoitteesta las tot.kirjastot.fi/. Paperinen arkistokappale talletetaan kir jaston arkistoon (pöytäkirjan liite nro 3). Kirjastotoimen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on pöytäkirjan liitteenä nro 4. VT.KIRJASTOTOIMENJOHTAJA: Lautakunta merkitsee kir jas to toimen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen ja toi minta ti las ton vuodelta 2013 tiedoksi. PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi. Liitteet Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Toimintatilasto vuodelta 2013

13 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyslautakunta Kirjastoautovirkailijan sijaisuus SIVISLTK 27 (Asian valmistelija Arja Nevanperä, puh ) Kirjastovirkailija Keijo Rutanen on opintovapaalla Hänen sijaisenaan on kirjastoautossa ja toiminut Ilkka Peitso kirjastovirkailija Keijo Rutasen opintovapaan sijai se na kirjastoautossa toimii teknisen palvelukeskuksen pal ve lukses sa työskennellyt asentaja Hannu Ropponen, jonka entinen työpaikka on ollut kaupungin varikko. VT.KIRJASTOTOIMENJOHTAJA: Lautakunta merkitsee kir jas to auton sijaisjärjestelyt tiedoksi. PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi.

14 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyslautakunta Nuoriso- ja raittiustoimen toimintakertomus ja tavoitteiden toteutuminen v SIVISLTK 28 (Asian valmistelija Elisa Männistö, puh ) Nuorisotoimen toimintavuosi 2013 oli vilkas perusnuorisotyön, vai ku tus mah dol li suuk sien, nuorten syrjäytymisen ehkäisyn ja ehkäisevän päih de työn kehittämisen vuosi. Kansainvälinen ja monikulttuurinen toi min ta olivat myös vahvoina läsnä nuorisotyössä. Henkilökuntaa vuonna 2013 oli seuraavasti: nuorisosihteeri, nuo riso-oh jaa ja, Jelppiverkon yksilövalmentaja sekä PP-ohjaaja. Lisäksi har joit te li joi ta oli useita ja neljä kansainvälistä va paa eh tois työn te kijää. Nuorisotoimisto sijaitsee Sputnikissa, toimiston aukioloajat kes kit ty vät iltapäiviin. Työntekijöistä yksilövalmentajan työpiste sijaitsee Kin nu sen kiinteistössä, muiden työpisteet ovat nuorisotalolla. Lakisääteinen lasten ja nuorten ohjaus- ja palveluverkosto toimi vi reäs ti ja kokoonpanoa monipuolistettiin. Kokouksia oli vuoden mittaan 5. Nuorisotalo Sputnik 2022 oli nuorisotoiminnan keskeisin paikka. Sput nik oli avoinna kouluvuoden 2013 aikana yli 13-vuotiaille nuo rille kolmena iltana viikossa ja kerran seitsemäs- ja kah dek sas luok kalai sil le. Kävijöitä on ollut vaihtelevasti, alkuvuodesta kes ki mää räi sesti arvioiden noin 35 kävijää yli 13-vuotiaiden illoissa, seiska-kasien illois sa noin 25. Kesäaikana avointa toimintaa järjestettiin kahtena ilta na viikossa, kävijämäärän jäädessä säästä riippuen muutamasta hen ki lös tä muutamaan kymmeneen. Syksyllä 2013 tapahtui suuri muu tos avointen ovien kävijämäärissä, syyskaudesta lähtien kä vi jöitä on ollut paljon, keskiviikkoisin ja sunnuntaisin noin nuorta, per jan tai-il tai sin kävijämäärät ovat yli 100 nuoren luokkaa. Seiska-ka sien tiistai-illat ovat hiljaisempia, kävijämäärän pysytellessä edel leen noin 30 kävijän luokassa. Avoimia ovia järjestettiin myös 5-6 -luokkalaisille maa nan tai-il ta päi visin, kävijöitä nuorempien avoimissa ovissa oli keskimäärin 40 lasta/ker ta. Yli 18-vuotiaille järjestettiin maanantai-iltaisin Monday Movie -ilta, kävijämäärä vaihteli 5-20 nuoren välillä, perjantai-iltaisin kan sain vä li nen kokkausilta, kävijöitä noin 25 nuorta ja torstaisin kahvi lail ta, kävijöitä 5-20 illassa. Omien toimintojen lisäksi tilan vakituisia käyt tä jä ryh miä olivat mm. 4H, Ylivieskan Eläkkeensaajat ja kan salais opis to. Tiloja vuokrattiin myös mahdollisuuksien mukaan muille käyt tä jil le. Sputnikissa toiminut talotoimikunta Keijo-klubi järjesti kansainvälisen ryh mä ta paa mi sen sekä pääsiäisenä Suomessa että heinäkuussa Es pan jas sa. Pääsiäisen tapaamisessa teemana oli oppiminen ur hei lun ja ulkoilun kautta sekä kulttuuri, toteutimmekin valokuvanäyttelyn Sput ni kis sa yhdessä kumppaniemme kanssa.

15 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyslautakunta Barcelonassa tee ma na oli niin ikään oppiminen urheilun ja ulkoilun kautta sekä nuorten va paa-ai ka. Keijo-klubi oli myös järjestämässä useaa discoa ja kon sert tia vuoden mittaan nuorisotalolla. Nuorten aktivointipalvelu Jelppiverkon yksilövalmentajan asiakkaita oli vuoden 2013 aikana 35 nuorta. Yksilövalmentajan lisäksi Jelp pi ver kon malliin kuuluu osatyöpanos seuraavilta työntekijöiltä: työ hön val men ta ja, etsivä nuorisotyöntekijä sekä mallia hallinnoiva työn te ki jä (hallinnoidaan Oulaisten nuorisotoimessa). Ylivieskassa toimi tors tai päi vi sin Jelppikahvila Sputnikissa, toiminta on nuorille esim. vi ri ke toi min taa, osa kuntoutusta tai väline paikkakunnalle ko tiu tu mi ses sa. Jelppikahvilassa kävi nuoria kerrallaan 3-9. Lisäksi Jelp pi ver kol la oli yhteiset liikuntavuorot viikoittain. Etsivää työtä toteutettiin Jelp pi ver kon lisäksi Sytyke-Centressä, heillä yhteydenottoja 62. Et si vän työn yhdyshenkilö oli nuorisosihteeri. Kerhotoimintaan saatiin rahoitusta Ely-keskukselta. Ker ho toi min tahank keen puitteissa järjestettiin nuorisotalolla toimivien tyttö-, bändija sirkuskerhojen lisäksi mm. sivukylillä liikuntakerhoja. Kesällä toteu te tut erittäin suositut Summer Action -päiväleirit vuotiaille ovat osa tätä kerhotoimintaa. Kerhotoiminnalla tavoitettiin viikoittain kym me nes sä kerhossa vähintään 140 kouluikäistä lasta, vuonna 2013 kävijäkertoja kerhotoiminnassa oli n vuoden mittaan. Lisäk si Summer Action-leiriläisiä oli 50, leiripäiviä/osallistuja 5. Kekan aluetta ja uimarantaa käyttävät kesäisin lapsiperheet ja nuo ret retkeily- ja uintipaikkana, lisäksi majaa vuokrataan ympäri vuo den. Kekan rannassa on avantouintipaikka talvella. Kaikille avointa avan to uin tia majalla järjestivät Ylivieskan Latu ja Niemelänkylän ky lä yh dis tys sunnuntaipäivisin. Kesällä kokeilimme kolmena päivänä avoin ta sauna- ja uintivuoroa, mutta vielä toiminta ei tavoittanut kuin muu ta man kävijän. Liikennepuistossa järjestettiin 4-10-vuotiaille ohjattua toimintaa 2,5 kk:n ajan. Liikennepuistoa ovat lisäksi käyttäneet mm. seurakunnan las ten kerhot, koululaisryhmät ja päiväkotiryhmät. Liikennepuistossa jär jes tet tiin päivätapahtuma yhteistyössä poliisin, palolaitoksen ja Liiken ne tur van kanssa. Liikennepuiston käyttäjiä kauden aikana oli n pientä autoilijaa, lisäksi vanhemmat, muut lasten huoltajat ja pie nem mät kävijät. Skeittipuiston kehittäminen liikuntakeskuksen piha-alueelle oli työn al la vuonna Aluetta suunniteltiin yhdessä skeittaajien ja tek nisen palvelukeskuksen kanssa, joulukuussa 2013 Rieska-Leader myön si rahoituksen betonisen skeittiparkin rakentamiseen Yli vieskaan. Betonisen skeittiparkin rakentaminen sai alkunsa nuo ri so valtuus ton tekemästä aloitteesta. Avustettavia nuorisojärjestöjä oli viime vuonna neljä, joilla alle 29

16 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyslautakunta v. jä se niä n 400. Järjestöjen ja nuorisoryhmien avustukset vuonna 2013 olivat yhteensä 6020 euroa. PP - Päihteetön Porukka jatkoi toimintaansa koko vuoden ajan. PP-oh jaa ja päivysti Jokirannan koululla maanantaipäivät, erityisesti seis kat olivat ahkeria PP-kopin vieraita ja viikon kysymykseen osallis tu jia. Myös alakoululaiset olivat innokkaita PPläisiä, toivommekin in nos tuk sen kantavan koko PP-taipaleen läpi. PPssä järjestettiin mo nen lais ta toimintaa vuoden mittaan mm. kilpailuja, mu siik ki ta pahtu mia ja kevään PP-retket. Uutta PPssä oli yhdeksäsluokkalaisten Sa vu ton!-ki sa. Toimintavuoteen mahtui myös monenlaista muuta: mm. bän di kilpai lu, keikkoja, te toja, tapahtumia, matkoja, koulutusta, jou lumark ki nat, pop up-ravintola. Päihteettömät lomien avausillat kuuluivat kes kei se nä osana nuorisotoimen toimintavuoteen. Vuoden mittaan olim me mukana yhteistyössä järjestetyissä tapahtumissa, mm. seis ko jen ryhmäytysleireillä, 10-synttäreillä sekä tu ki op pi laskou lu tuk ses sa. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa, PP:n myötä erityisesti koulujen kans sa, oli tiivistä ja antoisaa. Yhteistyö on ollut toimivaa myös uu del leen aloi te tus sa KKK-toiminnassa. SIVISTYSTOIMENJOHTAJA: Lautakunta merkitsee tiedoksi nuoriso- ja raittiustoimen toimintakertomuksen sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen vuodelta 2013 (liite nro 5). PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi. Liitteet Toimintakertomus ja tavoitteiden toteutuminen v. 2013

17 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyslautakunta Ilmoitusasiat SIVISLTK 29 Sivistystoimenjohtaja Kai Perttu esitteli sivistyslautakunnalle - kuntajakoselvitystyön etenemistä erityisesti Alavieskan, Haa pa veden, Oulaisten ja Ylivieskan sivistystoimen sektoreiden osalta sekä - kouluverkkotyöryhmän Ylivieskan kouluverkosta sekä investointitarpeista tekemää kokonaisselvityksen tilannetta. PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi.

18 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kunta Ylivieskan kaupunki Sivistyslautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitus ta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraa viin päätök siin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 24 HValL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta malla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaati musviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Ylivieskan kaupungin sivistyslauta kunta Valtakatu Ylivieska Pykälät 24 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaati muksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

19 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaati muk sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnal lisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, OULU postiosoite: PL 189, OULU faksi: sähköposti: puhelin: virka-aika: klo Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 30 päivää Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan am matti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittanen Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettu na jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla vali tusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoi te Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Joukahaisen päiväkoti, Pakolantie 23, Ylivieska

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Joukahaisen päiväkoti, Pakolantie 23, Ylivieska YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 156 Sivistyslautakunta 17.11.2015 AIKA 17.11.2015 17:00-19:26 PAIKKA Joukahaisen päiväkoti, Pakolantie 23, 84100 Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1. Otsikko Sivu 11 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1. Otsikko Sivu 11 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 17:30-19:15 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 28.04.2016 AIKA 28.04.2016 17:30-18:35 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Vähäkankaan koulu, Vähäkankaantie 622, YLIVIESKA

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Vähäkankaan koulu, Vähäkankaantie 622, YLIVIESKA YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Sivistyslautakunta 12.01.2016 AIKA 12.01.2016 17:00-18:30 PAIKKA Vähäkankaan koulu, Vähäkankaantie 622, 84540 YLIVIESKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 100 Liikuntalautakunta 28.12.2016 AIKA 28.12.2016 16:00-17:35 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 113 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 113 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 175 Sivistyslautakunta 12.12.2013 AIKA 12.12.2013 16:00-18:45 PAIKKA Lounatuuli, Tulolantie 23 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 113 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Ylivieskatalo Akustiikka, Koulukatu 2B, YLIVIESKA.

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Ylivieskatalo Akustiikka, Koulukatu 2B, YLIVIESKA. YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 54 Sivistyslautakunta 22.03.2016 AIKA 22.03.2016 17:00-18:30 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka, Koulukatu 2B, 84100 YLIVIESKA. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 Kokouksen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 32 Liikuntalautakunta 10.04.2017 AIKA 10.04.2017 16:30-17:30 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 10.03.2015 AIKA 10.03.2015 18:00-19:20 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Otsikko Sivu 21 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Otsikko Sivu 21 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 19:00-20:40 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sivistyslautakunta 08.01.2015 AIKA 08.01.2015 17:00-19:05 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus,

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 06.05.2015 AIKA 06.05.2015 17:30-18:35 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 28.09.2010 Aika 28.09.2010 klo 17:00-18:30 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 25

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 08.06.2017 AIKA 08.06.2017 17:00-18:05 PAIKKA Ylivieskan Kulttuurikeskus Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus,

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (11 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (11 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 (11 ) Vapaan sivistystyön jaosto 12.04.2017 AIKA 12.04.2017 klo 18:00-18:40 PAIKKA Tervolan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Sosiaalilautakunta 28.03.2017 AIKA 28.03.2017 klo 18:06-18:36 PAIKKA KUNNANVIRASTON KAHVIO KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 103 Koululautakunta Aika 08.12.2016 klo 18:05-19:17 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 22.03.2016 AIKA 22.03.2016 klo 14:30-17:14 PAIKKA Kaupungintalon 3. krs kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sataman huoltorakennus, terveysvalvonnan kokoushuone

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sataman huoltorakennus, terveysvalvonnan kokoushuone UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2011 1 12.04.2011 Aika 12.04.2011 klo 17:00-18:20 Paikka Sataman huoltorakennus, terveysvalvonnan kokoushuone Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 8 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4 Asialista/ Pöytäkirja Nro 5/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 12.35 13.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia 21 Kokouksen avaus 3 22 SOTE-valmistelun kansallinen

Lisätiedot