YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 20 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 29. Otsikko Sivu 20 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden"

Transkriptio

1 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyslautakunta AIKA :00-19:30 PAIKKA Jokirannan koulu, Visalantie 5 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 31 toteaminen 21 Pöytäkirjan tarkastajat Esityslistan hyväksyminen Sivistyslautakunnan viranhaltijapäätökset Luokanopettajan virkavapaus Lausunto Tapani Uusikylän ja Kokoomuksen ryhmän 36 valtuustoaloitteeseen 26 Kirjastotoimen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja kirjaston toimintatilasto Kirjastoautovirkailijan sijaisuus Nuoriso- ja raittiustoimen toimintakertomus ja tavoitteiden 42 toteutuminen v Ilmoitusasiat 45

2 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyslautakunta OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Marjakangas Kati 16:00-19:30 Puheenjohtaja Lepistö Jari 16:00-19:30 Jäsen Oikarinen Teijo 16:00-19:30 Jäsen Sipilä Rauni 16:00-19:30 Jäsen Säkkinen Tuulia 16:00-19:30 Jäsen Uusikylä Tapani 16:00-19:30 Varapj. Voltti Taneli 16:00-19:30 Jäsen Vuolteenaho Helena 16:00-19:30 Varajäsen Ylimäki Jouko 16:00-19:30 Jäsen Männistö Elisa 17:00-18:30 Asiantuntija paikalla :ien ajan Nevanperä Arja 16:00-18:30 Esittelijä paikalla :ien ajan Perttu Kai 16:00-19:30 Esittelijä Vähäkangas Paula 16:00-19:30 Pöytäkirjanpitäjä POISSA Matikainen Iina Kärkinen Samuli Karstunen Hannu Jäsen Kaupunginhallituksen edustaja Asiantuntija ALLEKIRJOITUKSET Kati Marjakangas Puheenjohtaja Paula Vähäkangas Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Rauni Sipilä Tapani Uusikylä PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo kouluosastolla, Valtakatu 4, 3. krs Paula Vähäkangas osastosihteeri

3 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyslautakunta Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SIVISLTK 20 Lautakunnan johtosäännön 5 :n mukaan lautakunnan ko kouk ses ta on ilmoitettava, mikäli mahdollista, kolmea päi vää ennen kokousta kirjallisesti sen jäsenille. Kuntalain 58 :n 2. momentin mukaan hallintokunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla. SIVISTYSTOIMENJOHTAJA: Lautakunta toteaa ko kouk sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyslautakunta Pöytäkirjan tarkastajat SIVISLTK 21 SIVISTYSTOIMENJOHTAJA: Lautakunta valitsee pöytäkir jan tarkastajiksi Rauni Sipilän (varalle Tuulia Säkkisen) ja Ta pa ni Uusikylän (varalle Jari Lepistön). Tarkastus tapahtuu viimeistään tiistaina klo 9.00 men nessä. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlas kijoina. Mikäli pöytäkirjan tarkastajaksi valittu henkilö on esteellinen tai estynyt käsittelemään jotakin asiaa, tarkastaa pöytäkirjan ky sei sen asian osalta varalle valittu henkilö. PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Rauni Sipilä (va ral le Tuulia Säkkinen) ja Tapani Uusikylä (varalle Jari Le pis tö).

5 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyslautakunta Esityslistan hyväksyminen SIVISLTK 22 SIVISTYSTOIMENJOHTAJA: Lautakunta hyväksyy laadi tun esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin paitsi, että kokouksen lopuksi lautakunta kuuli vielä ilmoitusasiat pykälässä 29.

6 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan viranhaltijapäätökset SIVISLTK 23 Kirjastotoimenjohtaja Henkilöstön hankinta/palkkaus Sivistystoimenjohtaja Henkilöstön hankinta/palkkaus :t Nuorisosihteeri Henkilöstön hankinta/palkkaus PUHEENJOHTAJA: Sivistyslautakunta merkitsee vi ran hal ti ja pöy täkir jat tiedoksi ja päättää, ettei niiden ottokelpoisia päätöksiä oteta kun ta lain 21 :n perusteella sivistyslautakunnan käsiteltäväksi. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

7 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyslautakunta Luokanopettajan virkavapaus SIVISLTK (Asian valmistelija Kai Perttu, puh ) Luokanopettaja Kari Ahlsten anoo palkatonta virkavapautta luo kanopet ta jan virasta ajalle toisen viran hoitamista varten. Ylivieskan kaupungissa on toisen viran hoitoon myönnetty vir ka vapaut ta enintään kaksi vuotta. Ahlstenille ei ole aiemmin myönnetty vir ka va paut ta toisen viran hoitamista varten. SIVISTYSTOIMENJOHTAJA: Lautakunta myöntää Kari Ahlstenille pal kat to man virkavapauden luokanopettajan virasta toisen viran hoita mis ta varten ajalle PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

8 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyslautakunta Lausunto Tapani Uusikylän ja Kokoomuksen ryhmän valtuustoaloitteeseen SIVISLTK (Asian valmistelija Kai Perttu, puh ) Tapani Uusikylä ja Kokoomuksen valtuustoryhmä ovat tehneet valtuustoaloitteen lakisääteisiin palveluihin kuulumattomien palveluiden luetteloimisesta. 197/0/10/2013 KVALT "Erikoissairaanhoidon menojen jatkuva kasvu sekä kaupungin kas vus ta johtuvat investointitarpeet vaativat kaupunkimme taloudelta eu ro ja jatkuvasti enemmän, kuin mihin olisi varaa. Lisäuhkana on kriisi kun ta sta tus ja liian pienet liikkumavarat katteen paikkaamiseksi tu lo ja kasvattamalla. Tämän vuoksi esitämme, että valtuuston käytettäväksi listataan hal lin to kun nit tain kaikki ne Ylivieskan tällä hetkellä tuottamat palvelut, jot ka eivät ole lakisääteisiä. Lista olisi valtuustolle tärkeä työkalu tulevien palvelutarpeiden kar toit ta mi seen ja keskustelun pohjaksi palveluiden tuottamistavoista. Se olisi myös hyvänä apuna menossa olevalle talouden ta sa pai not ta mis oh jel mal le ja sen arvioinnille. valtuutettu Tapani Uusikylä (Kok) sekä Kokoomus-ryhmä" SIVISTYSTOIMENJOHTAJA: Lautakunta esittää lausuntonaan aloitteeseen: Ylivieskan kaupungin sivistystoimi vastaa seuraavien palveluiden järjestämisestä: esiopetus (tuotetaan yhdessä peruspalvelukuntayhtymä Kallion kanssa), perusopetus, toisen asteen koulutus (ammatillisen toisen asteen järjestää Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU), kirjasto-, liikunta-ja nuorisopalvelut, Ylivieskan seudun kansalaisopisto ja Ylivieskan seudun musiikkiopisto (vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus). Ylivieskan kaupungin sivistystoimen palveluiden järjestäminen perustuu lähtökohtaisesti lakisääteisyyteen, mutta eri toimintojen osalta lainsäädännön velvoittavuus palveluiden järjestämisen yksityiskohtaiseen muotoon vaihtelee suuresti. Varhaiskasvatus ja perusopetus ovat lakisääteisiä palveluita, joihin on subjektiivinen oikeus, joten niiden osalta lakisääteisyys on velvoittavin. Näiden palveluiden järjestämisen kriteerit ovat myös yksityiskohtaisimmin määriteltyjä (esim. Perusopetuslaki ja -asetus).

9 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyslautakunta Toisen asteen koulutuksen ja kirjastopalveluiden lakisääteisyydet ovat myös melko selkeästi määriteltyjä (Laki ammatillisesta koulutuksesta sekä Lukio- ja Kirjastolait). Kunnalle määrättyinä tehtävinä on myös kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden järjestäminen, mutta tarkkaa, yksityiskohtaisesti säädettyä muotoa ei ole määritelty (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta, Liikunta- ja Nuorisolait). Taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön palveluiden järjestäminen perustuu lainsäädäntöön (kansalais- ja musiikkiopistot) ja edellyttävät molempien osalta OKM:n myöntämää järjestämislupaa (Laki vapaasta sivistystyöstä ja Laki taiteen perusopetuksesta), mutta tarkkaa, yksityiskohtaisesti säädettyä muotoa järjestämiselle ei ole määritelty. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

10 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyslautakunta Kirjastotoimen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja kirjaston toimintatilasto SIVISLTK 26 (Asian valmistelija Arja Nevanperä, puh ) Kirjaston toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kirjastopalvelu on kunnallista peruspalvelua. Kirjaston tehtävänä on tur va ta jokaiselle laadukkaiden kirjastopalvelujen saanti asuin paikas ta riippumatta. Kirjasto on jokamiehen oikeus. Kirjaston palveluverkko muodostuu pääkirjaston ja kirjastoauton lisäk si hakeutuvasta toiminnasta (siirtokokoelmat ja kotipalvelu). Kirjasto rakentuu neljän peruspilarin varaan. Tarvitaan tila laitteineen ja ajanmukaisine kirjastojärjestelmineen, tarvitaan ajantasainen kokoel ma, ammattitaitoinen henkilökunta ja riittävät aukioloajat. Kirjaston toimintatilasto Lainaus Kirjaston kokonaislainaus oli vuonna (vuonna ). Kirjastoauton osuus lainauksista oli (vuonna ). Kirjastoauton lainat nousivat edellisvuoteen verrattuna 14%. Kokonaislainauksen nousu oli 3,8%. Lainoja oli 20,07 lainaa/asu kas (vuonna ,7 lainaa/asukas). Lainaajat, kävijät, www-käynnit Kävijöiden määrä kirjaston eri toimipisteissä oli , mikä tekee 10,1 käyntiä/asukas. Kirjastolla oli myös kotipalveluasiakkaita. Lainaus kort ti aan käytti lainaajaa. Kirjaston verkkosivujen www-käyn tien määrä oli Kirjastoaineiston hankinta Kirjastoaineistoa hankittiin kappaletta. Kirjoja hankittiin Nuot te ja hankittiin 79 kappaletta. Musiikkiäänitteitä, kirjallisia ja muita äänitteitä sekä DVD-elokuvia hankittiin yhteensä 576 yksikköä. Poistot Kokoelmasta poistettiin vanhentunutta ja huonokuntoista aineistoa yksikköä. Poistojen osuus kokoelmasta oli 5,99%. Lehtikokoelma Kirjastoon tuli 33 sanomalehtivuosikertaa ja 294 aikakaus- ja har raste leh tien vuosikertaa, joista osa oli lahjoituksia ja osa Opetus- ja kult tuu ri mi nis te riön rahoittamia. Kirjaston verkkosivulla olevasta lehti luet te los ta on linkit lehtien verkkoversioihin. Lehtilukusalissa on käy tet tä vis sä digitaalinen epress-sanomalehtien lukupalvelu.

11 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyslautakunta Kirjat Kirjojen määrä oli vuonna Kirjoja oli 7,34 kir jaa/asukas. Naxos Music Library Tiekkö-kirjastoissa on asiakkaiden käytettävissä Naxos Music Lib raryn musiikinkuuntelupalvelu. Digitointilaite ja e-kirjojen lukulaitteet Kirjasto on hankkinut Opetus- ja kulttuuriministeriön han ke ra hoi tuksel la digitointilaitteen, jolla asiakkaat voivat siirtää VHS-tallenteitaan DVD-muo toon. Kirjastosta on lainattavissa myös Opetus- ja kult tuuri mi nis te riön rahoituksella hankittuja e-kirjojen lukulaitteita. Kirjaston oheistoiminta Ohjattuja luokka- ja ryhmäkäyntejä järjestettiin 60 kertaa ja niille osal lis tui henkeä. Ylivieskassa on käytössä kirjaston ja kou lujen yhdessä laatima Kirjaston ja koulun yhteistyösuunnitelma, jossa on asetettu tavoitteet kirjaston käytön opetukselle eri luokka-asteilla. Kir jas ton hoi ta ja on vinkannut kirjoja luokkakäyntien yhteydessä ja käy nyt myös pyydettäessä vinkkaamassa kirjoja kouluilla. Tiedonhaun taitajiksi -hanke toteutettiin yhteistyössä Ylivieskan lukion kanssa. Hankkeen aikana lukiolaiset (9 ryhmää, 90 oppilasta) vie rai li vat kirjastossa tutustumassa kirjaston tiedonhakujärjestelmiin. Op pi lail le järjestettiin luentoja tiedonhausta. Mm. kirjasto- ja tie to palve lu alan yliopettaja Ari Haasio luennoi aiheesta Tiedonhaku on muu ta kin kuin googlettamista. Hankkeen aikana oppilaat laativat tutkiel mat eri oppiaineista, ja jokaisen oppiaineen parhaiden tut kielmien tekijät palkittiin stipendeillä. Projektin päätökseksi järjestettiin ilta kir jas to, jossa esiintyjinä oli Ylivieskan lukion käyneitä nuoria. Kirjai li ja vie raa na lukiolaisten kirjastossa oli kirjailija Pasi Lönn. Il ta kir jastoon osallistui n. 100 henkilöä. Projektin jatkumona syksyllä 2013 lukio-opin ton sa aloittaneet kävivät tutustumassa kirjaston tarjoamiin tie don ha ku mah dol li suuk siin ja palveluihin. Satutunti pidettiin talvikaudella tiistaisin. Satutätinä oli Irma Han nula. Satutunneilla oli myös nukketeatteriesityksiä. Kirjastossa jär jestet tiin aamukirjasto perhepäivähoitajille ja heidän hoidossaan oleville lap sil le joka talvikuukauden viimeisenä perjantaina. Satutunteja järjes tet tiin kaikkiaan 40 kertaa ja niille osallistui 902 lasta. Kirjastossa järjestettiin myös kirjallisuusiltoja ja kir jan jul kis ta mis tilai suuk sia: Juurikoski-kirjan julkistamistilaisuus pidettiin Kukan päi vän Toiverunohetki järjestettiin yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa Raahen seudun lausujat esittivät Kerttu Kastellin runoja Roosanauha-runomatinea järjestettiin pidetyn kirjal li suus il lan aiheena oli Sodan muisti. Kirjallisuusillassa in for maa tik-

12 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyslautakunta ko, FT Marita Hietasaari luennoi siitä, miten talvi- ja jatkosotaa on ku vat tu 2000-luvun historiallisessa romaanissa. Vuonna 2013 järjestettiin myös kaksi kirjavinkki-iltaa, joissa kir jaston henkilökunta vinkkasi lukemiaan kirjoja. Vieskalainen- lehti julkai si kerran kuukaudessa kirjavinkin kirjastosta. Kirjasto osallistui 7.2. Akustiikassa järjestetyille Minikirjamessuille. Ylivieskan alueen sukututkijat kokoontuivat kirjastossa tal vi kuu kau sina. Kirjastossa toimi nuorten tiedotuspiste Settinetti. Kirjastossa järjestettiin myös näyttelyitä. Seuraavat näyttelyt olivat esil lä: Mikael Tanskan piirustustöiden näyttely "Hyppää yli to del lisuu den", Maijan sukkapeikot -näyttely, Sinikan kortit -näyttely, Leila Päi vä rin nan ja Karoliina Isopahkalan maalaamia pi san ka pääsiäismunia, Centria-ammattikorkeakoulun mediatekniikan opiskelijoiden va lo ku via näytelmästä Aladdin ja Hopiaiset -Toholammin ar te saa niopis ton hopeaseppien 2. ja 3. vuosiluokkien opiskelijoiden töiden näyt te ly. Vuodesta 2001 alkaen toimintatilastot tuotetaan suoraan val ta kunnal li seen tilastotietokantaan. Tilastot löytyvät www-osoitteesta las tot.kirjastot.fi/. Paperinen arkistokappale talletetaan kir jaston arkistoon (pöytäkirjan liite nro 3). Kirjastotoimen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on pöytäkirjan liitteenä nro 4. VT.KIRJASTOTOIMENJOHTAJA: Lautakunta merkitsee kir jas to toimen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen ja toi minta ti las ton vuodelta 2013 tiedoksi. PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi. Liitteet Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Toimintatilasto vuodelta 2013

13 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyslautakunta Kirjastoautovirkailijan sijaisuus SIVISLTK 27 (Asian valmistelija Arja Nevanperä, puh ) Kirjastovirkailija Keijo Rutanen on opintovapaalla Hänen sijaisenaan on kirjastoautossa ja toiminut Ilkka Peitso kirjastovirkailija Keijo Rutasen opintovapaan sijai se na kirjastoautossa toimii teknisen palvelukeskuksen pal ve lukses sa työskennellyt asentaja Hannu Ropponen, jonka entinen työpaikka on ollut kaupungin varikko. VT.KIRJASTOTOIMENJOHTAJA: Lautakunta merkitsee kir jas to auton sijaisjärjestelyt tiedoksi. PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi.

14 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyslautakunta Nuoriso- ja raittiustoimen toimintakertomus ja tavoitteiden toteutuminen v SIVISLTK 28 (Asian valmistelija Elisa Männistö, puh ) Nuorisotoimen toimintavuosi 2013 oli vilkas perusnuorisotyön, vai ku tus mah dol li suuk sien, nuorten syrjäytymisen ehkäisyn ja ehkäisevän päih de työn kehittämisen vuosi. Kansainvälinen ja monikulttuurinen toi min ta olivat myös vahvoina läsnä nuorisotyössä. Henkilökuntaa vuonna 2013 oli seuraavasti: nuorisosihteeri, nuo riso-oh jaa ja, Jelppiverkon yksilövalmentaja sekä PP-ohjaaja. Lisäksi har joit te li joi ta oli useita ja neljä kansainvälistä va paa eh tois työn te kijää. Nuorisotoimisto sijaitsee Sputnikissa, toimiston aukioloajat kes kit ty vät iltapäiviin. Työntekijöistä yksilövalmentajan työpiste sijaitsee Kin nu sen kiinteistössä, muiden työpisteet ovat nuorisotalolla. Lakisääteinen lasten ja nuorten ohjaus- ja palveluverkosto toimi vi reäs ti ja kokoonpanoa monipuolistettiin. Kokouksia oli vuoden mittaan 5. Nuorisotalo Sputnik 2022 oli nuorisotoiminnan keskeisin paikka. Sput nik oli avoinna kouluvuoden 2013 aikana yli 13-vuotiaille nuo rille kolmena iltana viikossa ja kerran seitsemäs- ja kah dek sas luok kalai sil le. Kävijöitä on ollut vaihtelevasti, alkuvuodesta kes ki mää räi sesti arvioiden noin 35 kävijää yli 13-vuotiaiden illoissa, seiska-kasien illois sa noin 25. Kesäaikana avointa toimintaa järjestettiin kahtena ilta na viikossa, kävijämäärän jäädessä säästä riippuen muutamasta hen ki lös tä muutamaan kymmeneen. Syksyllä 2013 tapahtui suuri muu tos avointen ovien kävijämäärissä, syyskaudesta lähtien kä vi jöitä on ollut paljon, keskiviikkoisin ja sunnuntaisin noin nuorta, per jan tai-il tai sin kävijämäärät ovat yli 100 nuoren luokkaa. Seiska-ka sien tiistai-illat ovat hiljaisempia, kävijämäärän pysytellessä edel leen noin 30 kävijän luokassa. Avoimia ovia järjestettiin myös 5-6 -luokkalaisille maa nan tai-il ta päi visin, kävijöitä nuorempien avoimissa ovissa oli keskimäärin 40 lasta/ker ta. Yli 18-vuotiaille järjestettiin maanantai-iltaisin Monday Movie -ilta, kävijämäärä vaihteli 5-20 nuoren välillä, perjantai-iltaisin kan sain vä li nen kokkausilta, kävijöitä noin 25 nuorta ja torstaisin kahvi lail ta, kävijöitä 5-20 illassa. Omien toimintojen lisäksi tilan vakituisia käyt tä jä ryh miä olivat mm. 4H, Ylivieskan Eläkkeensaajat ja kan salais opis to. Tiloja vuokrattiin myös mahdollisuuksien mukaan muille käyt tä jil le. Sputnikissa toiminut talotoimikunta Keijo-klubi järjesti kansainvälisen ryh mä ta paa mi sen sekä pääsiäisenä Suomessa että heinäkuussa Es pan jas sa. Pääsiäisen tapaamisessa teemana oli oppiminen ur hei lun ja ulkoilun kautta sekä kulttuuri, toteutimmekin valokuvanäyttelyn Sput ni kis sa yhdessä kumppaniemme kanssa.

15 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyslautakunta Barcelonassa tee ma na oli niin ikään oppiminen urheilun ja ulkoilun kautta sekä nuorten va paa-ai ka. Keijo-klubi oli myös järjestämässä useaa discoa ja kon sert tia vuoden mittaan nuorisotalolla. Nuorten aktivointipalvelu Jelppiverkon yksilövalmentajan asiakkaita oli vuoden 2013 aikana 35 nuorta. Yksilövalmentajan lisäksi Jelp pi ver kon malliin kuuluu osatyöpanos seuraavilta työntekijöiltä: työ hön val men ta ja, etsivä nuorisotyöntekijä sekä mallia hallinnoiva työn te ki jä (hallinnoidaan Oulaisten nuorisotoimessa). Ylivieskassa toimi tors tai päi vi sin Jelppikahvila Sputnikissa, toiminta on nuorille esim. vi ri ke toi min taa, osa kuntoutusta tai väline paikkakunnalle ko tiu tu mi ses sa. Jelppikahvilassa kävi nuoria kerrallaan 3-9. Lisäksi Jelp pi ver kol la oli yhteiset liikuntavuorot viikoittain. Etsivää työtä toteutettiin Jelp pi ver kon lisäksi Sytyke-Centressä, heillä yhteydenottoja 62. Et si vän työn yhdyshenkilö oli nuorisosihteeri. Kerhotoimintaan saatiin rahoitusta Ely-keskukselta. Ker ho toi min tahank keen puitteissa järjestettiin nuorisotalolla toimivien tyttö-, bändija sirkuskerhojen lisäksi mm. sivukylillä liikuntakerhoja. Kesällä toteu te tut erittäin suositut Summer Action -päiväleirit vuotiaille ovat osa tätä kerhotoimintaa. Kerhotoiminnalla tavoitettiin viikoittain kym me nes sä kerhossa vähintään 140 kouluikäistä lasta, vuonna 2013 kävijäkertoja kerhotoiminnassa oli n vuoden mittaan. Lisäk si Summer Action-leiriläisiä oli 50, leiripäiviä/osallistuja 5. Kekan aluetta ja uimarantaa käyttävät kesäisin lapsiperheet ja nuo ret retkeily- ja uintipaikkana, lisäksi majaa vuokrataan ympäri vuo den. Kekan rannassa on avantouintipaikka talvella. Kaikille avointa avan to uin tia majalla järjestivät Ylivieskan Latu ja Niemelänkylän ky lä yh dis tys sunnuntaipäivisin. Kesällä kokeilimme kolmena päivänä avoin ta sauna- ja uintivuoroa, mutta vielä toiminta ei tavoittanut kuin muu ta man kävijän. Liikennepuistossa järjestettiin 4-10-vuotiaille ohjattua toimintaa 2,5 kk:n ajan. Liikennepuistoa ovat lisäksi käyttäneet mm. seurakunnan las ten kerhot, koululaisryhmät ja päiväkotiryhmät. Liikennepuistossa jär jes tet tiin päivätapahtuma yhteistyössä poliisin, palolaitoksen ja Liiken ne tur van kanssa. Liikennepuiston käyttäjiä kauden aikana oli n pientä autoilijaa, lisäksi vanhemmat, muut lasten huoltajat ja pie nem mät kävijät. Skeittipuiston kehittäminen liikuntakeskuksen piha-alueelle oli työn al la vuonna Aluetta suunniteltiin yhdessä skeittaajien ja tek nisen palvelukeskuksen kanssa, joulukuussa 2013 Rieska-Leader myön si rahoituksen betonisen skeittiparkin rakentamiseen Yli vieskaan. Betonisen skeittiparkin rakentaminen sai alkunsa nuo ri so valtuus ton tekemästä aloitteesta. Avustettavia nuorisojärjestöjä oli viime vuonna neljä, joilla alle 29

16 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyslautakunta v. jä se niä n 400. Järjestöjen ja nuorisoryhmien avustukset vuonna 2013 olivat yhteensä 6020 euroa. PP - Päihteetön Porukka jatkoi toimintaansa koko vuoden ajan. PP-oh jaa ja päivysti Jokirannan koululla maanantaipäivät, erityisesti seis kat olivat ahkeria PP-kopin vieraita ja viikon kysymykseen osallis tu jia. Myös alakoululaiset olivat innokkaita PPläisiä, toivommekin in nos tuk sen kantavan koko PP-taipaleen läpi. PPssä järjestettiin mo nen lais ta toimintaa vuoden mittaan mm. kilpailuja, mu siik ki ta pahtu mia ja kevään PP-retket. Uutta PPssä oli yhdeksäsluokkalaisten Sa vu ton!-ki sa. Toimintavuoteen mahtui myös monenlaista muuta: mm. bän di kilpai lu, keikkoja, te toja, tapahtumia, matkoja, koulutusta, jou lumark ki nat, pop up-ravintola. Päihteettömät lomien avausillat kuuluivat kes kei se nä osana nuorisotoimen toimintavuoteen. Vuoden mittaan olim me mukana yhteistyössä järjestetyissä tapahtumissa, mm. seis ko jen ryhmäytysleireillä, 10-synttäreillä sekä tu ki op pi laskou lu tuk ses sa. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa, PP:n myötä erityisesti koulujen kans sa, oli tiivistä ja antoisaa. Yhteistyö on ollut toimivaa myös uu del leen aloi te tus sa KKK-toiminnassa. SIVISTYSTOIMENJOHTAJA: Lautakunta merkitsee tiedoksi nuoriso- ja raittiustoimen toimintakertomuksen sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen vuodelta 2013 (liite nro 5). PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi. Liitteet Toimintakertomus ja tavoitteiden toteutuminen v. 2013

17 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyslautakunta Ilmoitusasiat SIVISLTK 29 Sivistystoimenjohtaja Kai Perttu esitteli sivistyslautakunnalle - kuntajakoselvitystyön etenemistä erityisesti Alavieskan, Haa pa veden, Oulaisten ja Ylivieskan sivistystoimen sektoreiden osalta sekä - kouluverkkotyöryhmän Ylivieskan kouluverkosta sekä investointitarpeista tekemää kokonaisselvityksen tilannetta. PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi.

18 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kunta Ylivieskan kaupunki Sivistyslautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitus ta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraa viin päätök siin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 24 HValL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta malla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaati musviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Ylivieskan kaupungin sivistyslauta kunta Valtakatu Ylivieska Pykälät 24 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaati muksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

19 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaati muk sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnal lisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, OULU postiosoite: PL 189, OULU faksi: sähköposti: puhelin: virka-aika: klo Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 30 päivää Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan am matti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittanen Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettu na jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla vali tusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoi te Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) Sivistyslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 18:08-19:12 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160 Kunnanhallitus Aika 01.06.2015 klo 14:00-16:17 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 2/2015 1 Kunnanvaltuusto 23.04.2015 AKA 18:00-18:21 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-18:21 Jäsen Arffman Paavo 18:00-18:21

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84 Kunnanvaltuusto 24.09.2014 AIKA 24.09.2014 18:00-20:50 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 87 40 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19) Sivistyslautakunta 14.04.2015 AIKA 14.04.2015 klo 17:50-18:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot