Käyttöohje. MOVITRAC B Ohjauspaneeli. Julkaisuajankohta 03/ / FI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohje. MOVITRAC B Ohjauspaneeli. Julkaisuajankohta 03/2007 11586346 / FI"

Transkriptio

1 Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVTRAC B Ohjauspaneeli Julkaisuajankohta 3/ / F Käyttöohje

2 SEW-EURODRVE Driving the world

3 Sisällysluettelo 1 Tärkeää tietää Turvaohjeiden rakenne Takuuvaatimukset Vastuusta vapautuminen Turvaohjeita Yleistä Kohderyhmä Määräystenmukainen käyttö Kuljetus ja varastointi Käyttökuntoon saattaminen Sähköinen liitäntä Turvallinen galvaaninen erotus Käyttö Käyttöönotto MOVTRAC B -taajuusmuuttajan ohjauspaneelilla varustamiseen liittyvät esityöt ja apuvälineet Ohjauspaneeli FBG11B (optio) Ohjauspaneelin FBG11B periaatteellinen käyttö FBG11B:n ohjearvosäädin ja ohjearvon anto ulkoa päin Käyttöönotto FBG11B-ohjauspaneelin avulla Parametriluettelo Käyttö Datan varmistus Palautekoodit (r r-38) Ohjauspaneeli FBG Huolto Vikailmoitusmuisti Ohjauspaneelin kuittaus Tekniset tiedot Ohjauspaneelin FBG11B etulevyoptio Hakemisto Ohjauspaneelin käyttöohje MOVTRAC B 3

4 1 Tärkeää tietää Turvaohjeiden rakenne 1 Tärkeää tietää 1.1 Turvaohjeiden rakenne Tämän käyttöohjejulkaisun turvaohjeiden rakenne on seuraavanlainen: Piktogrammi (kuvasymboli) VESTSANA! Vaaran tyyppi ja aiheuttaja. Ohjeen laiminlyönnin mahdolliset seuraukset. Vaaran välttämistoimenpiteet. Piktogrammi (kuvasymboli) Esimerkki: Viestisana Merkitys Laiminlyönnin seuraukset VAARA! Välittömästi uhkaava vaara Hengen menetys tai vakava vammautuminen Yleinen vaara VAROTUS! Mahdollinen vaaratilanne Hengen menetys tai vakava vammautuminen VARO! Mahdollinen vaaratilanne Lievempi vammautuminen Sähköisku SES! Mahdolliset aineelliset vahingot Käyttölaitejärjestelmän ja/tai sen ympäristön vahingoittuminen HUOM! Hyödyllinen ohje tai vinkki. Helpottaa käyttölaitejärjestelmän käsittelyä. 1.2 Takuuvaatimukset Käyttöohjeen noudattaminen on edellytyksenä sille, että laite toimii häiriöittä ja mahdolliset takuuvaatimukset voidaan täyttää. Lue sen vuoksi käyttöohjeet ennen laitteen käyttöön ryhtymistä! Varmista, että käyttöohje on laitteistosta ja sen käytöstä vastaavien sekä laitetta omalla vastuullaan käyttävien henkilöiden käytettävissä. 1.3 Vastuusta vapautuminen Käyttöohjeen noudattaminen on perusedellytyksenä sille, että taajuusmuuttajien käyttö on turvallista ja tuotteiden ilmoitetut ominaisuudet ja suoritusarvot saavutetaan. SEW- EURODRVE ei vastaa millään tavoin henkilö, esine- tai omaisuusvahingoista, joita aiheutuu käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä. Takuu ei ole tällaisissa tapauksissa voimassa. 4 Ohjauspaneelin käyttöohje MOVTRAC B

5 Turvaohjeita Yleistä 2 2 Turvaohjeita Seuraavien perustavien turvaohjeiden tarkoituksena on auttaa välttämään henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Käyttäjän on varmistettava, että perustavat turvaohjeet otetaan huomioon ja niitä noudatetaan. Varmista, että laitteistosta ja yrityksestä vastaavat sekä laitteen parissa omalla vastuullaan työskentelevät henkilöt ovat lukeneet käyttöohjeen kokonaisuudessaan ja omaksuneet sen sisällön. Epäselvissä tapauksissa ja lisätietojen saamiseksi kehotamme kääntymään SEW-EURODRVEn puoleen. 2.1 Yleistä Älä koskaan asenna tai ota käyttöön vaurioituneita tuotteita. Tee vaurioista välittömästi reklamaatio kuljetusliikkeelle. Taajuusmuuttajissa saattaa käytettäessä esiintyä niiden kotelointiluokan mukaisesti jännitteellisiä, paljaita sekä mahdollisesti myös liikkuvia tai pyöriviä osia sekä kuumia pintoja. Poistettaessa tarvittavat suojukset luvattomasti, käytettäessä laitetta väärään tarkoitukseen tai tehtäessä asennus- tai käyttövirheitä on olemassa huomattavien henkilö- ja/tai omaisuusvahinkojen vaara. Lisätietoja tuotedokumenteista. 2.2 Kohderyhmä Kaikki kuljetus-, asennus-, käyttöönotto- sekä huolto- ja kunnossapitotyöt kuuluvat sähköteknisen ammattihenkilöstön suoritettaviksi (noudata standardeja EC 6364 / CENELEC HD 384 tai DN VDE 1 ja EC 6664 tai DN VDE 11 sekä kansallisia tapaturmantorjuntamääräyksiä). Sähköteknistä ammattihenkilöstöä ovat näiden perusturvaohjeiden tarkoittamassa mielessä henkilöt, jotka ovat perehtyneet tuotteen käyttökuntoon saattamiseen, asennukseen, käyttöönottoon ja käyttöön ja joilla on tehtäviään vastaava ammatillinen pätevyys. Kaikkia muunlaisia töitä (kuljetus ja siirrot, varastointi, käyttö ja romun kierrätys) suorittavat henkilöt on perehdytettävä asianmukaisella tavalla tehtäviinsä. 2.3 Määräystenmukainen käyttö Taajuusmuuttajat ovat komponentteja, jotka on tarkoitettu asennettaviksi sähkölaitteisiin tai -koneisiin. Koneisiin asennettaessa on taajuusmuuttajien käyttöönotto (määräysten mukaiseen käyttöön sovellettaessa) on kielletty, kunnes koneen on todettu vastaavan EU-direktiivin 98/37/ETY (ns. Konedirektiivin) vaatimuksia; standardia EN 624 on noudatettava. Käyttöönotto (määräysten mukaiseen käyttöön soveltaminen) on sallittu vain, mikäli EMC-direktiivin (89/336/ETY) vaatimukset täyttyvät. Taajuusmuuttajat täyttävät Pienjännitedirektiivin 26/95/ETY vaatimukset. Taajuusmuuttajiin sovelletaan sarjan EN /DN VDE T15 harmonisoituja standardeja yhdessä standardien EN /VDE 66 osa 5 ja EN 6146/VDE 558 kanssa. Tekniset tiedot ja liitäntäedellytyksiä koskevat tiedot löytyvät tyyppikilvestä ja tuotedokumenteista; niitä on ehdottomasti noudatettava. Ohjauspaneelin käyttöohje MOVTRAC B 5

6 2 Turvaohjeita Kuljetus ja varastointi Turvatoiminnot SEW-EURODRVEn taajuusmuuttajia ei saa käyttää turvatoimintojen toteuttamiseen ilman ylemmän tason turvajärjestelmiä. Käytä ylemmän tason turvajärjestelmiä, kun laitteilla on määrä toteuttaa koneiden ja henkilöiden turvatoimintoja. Käytettäessä "turva-seis"-toimintoa on noudatettava seuraavien julkaisujen ohjeita: MOVTRAC B / Turvallinen poiskytkentä Lisävarusteet MOVTRAC B / Turvallinen poiskytkentä Sovellukset 2.4 Kuljetus ja varastointi Kuljetusta, varastointia ja asianmukaista käsittelyä koskevia ohjeita on noudatettava. lmasto-olosuhteiden osalta on pysyttävä luvussa "Yleiset tekniset tiedot" annetuissa rajoissa. 2.5 Käyttökuntoon saattaminen Laite on saatettava käyttökuntoon ja sen jäähdytys on järjestettävä siihen liittyvissä dokumenteissa annettujen ohjeiden mukaisesti. Taajuusmuuttajat on suojattava sallittua suuremmilta rasituksilta. Erityisesti kuljetettaessa ja käsiteltäessä eivät mitkään laitteen komponentit saa taipua eivätkä eristysvälit muuttua. Sähköisten komponenttien ja koskettimien koskettelua on vältettävä. Taajuusmuuttajissa on staattiselle sähkölle arkoja komponentteja, jotka saattavat herkästi vioittua epäasianmukaisesti käsiteltäessä. Sähköiset komponentit eivät saa vahingoittua tai turmeltua (terveyshaitat mahdollisia!). Seuraavat sovellukset ovat kiellettyjä, ellei laitteita ole tarkoitettu nimenomaan sellaisiin: käyttö räjähdysvaarallisilla alueilla. käyttö paikoissa, joissa esiintyy haitallisia öljyjä, happoja, kaasuja, höyryjä, pölyjä, säteilyä jne. käyttö siirrettävissä sovelluksissa, joissa esiintyy standardin EN määräykset ylittäviä mekaanisia tärinä- ja iskukuormituksia. 2.6 Sähköinen liitäntä Jännitteellisten taajuusmuuttajien parissa työskenneltäessä on noudatettava voimassaolevia kansallisia tapaturmantorjuntamääräyksiä (esim. saks. BGV A3). Sähköasennukset on tehtävä asianomaisia määräyksiä (esim. johdinpoikkipinta-alojen, varokkeiden, suojamaadoitusten jne. osalta) noudattaen. Täydentävät ohjeet löytyvät tuotedokumenteista. EMC-kelpoista asennustapaa kuten häiriösuojausta, suodattimien sijoitusta ja kaapelointia koskevat ohjeet löytyvät taajuusmuuttajien tuotedokumenteista. Näitä ohjeita on aina noudatettava myös CE-merkittyjen taajuusmuuttajien yhteydessä. EMC-lainsäädännössä vaadituissa raja-arvoissa pysyminen on laitteiston/koneen/koneikon valmistajan vastuulla. Suojaustoimenpiteiden ja turvalaitteiden on oltava voimassaolevien määräysten (esim. EN 624 tai EN ) mukaisia. Välttämätön turvatoimenpide: laitteen maadoitus. 6 Ohjauspaneelin käyttöohje MOVTRAC B

7 Turvaohjeita Turvallinen galvaaninen erotus Turvallinen galvaaninen erotus Laite täyttää kaikki standardin EN mukaiset teho- ja elektroniikkaliitäntöjen turvallista erottamista koskevat vaatimukset. Turvallisen erottamisen varmistamiseksi on myös kaikkien liitettyjen virtapiirien täytettävä samoin turvallista erottamista koskevat, standardin EN mukaiset vaatimukset. 2.8 Käyttö Laitteistot, joihin taajuusmuuttajat asennetaan, on mahdollisesti varustettava kulloinkin voimassa olevien turvamääräysten (esim. teknisiä työvälineitä koskevan lainsäädännön, tapaturmien torjuntamääräysten jne.) vaatimilla lisävalvonta- ja -turvajärjestelmillä. Taajuusmuuttajiin saa tehdä sovellusohjelmiston avulla toteutettavia muutoksia. Taajuusmuuttajan jännitteellisiin osiin ja pääteasteen liitäntöihin ei saa koskea heti laitteen sähköverkosta erottamisen jälkeen kondensaattoreiden mahdollisen jäännösvarauksen vuoksi. Tämän osalta tulee noudattaa vastaavia, taajuusmuuttajaan kiinnitetyissä varoituskilvissä annettuja ohjeita. Käytön aikana on kaikki suojukset, ovet ja luukut pidettävä suljettuina. Toimintatilan merkkivalon ja muiden näyttöelementtien sammuminen ei merkitse, että laite olisi erotettu verkosta ja jännitteetön. Laitteen sisäiset suojaustoiminnot tai mekaaninen jumiutuminen voivat aiheuttaa moottorin pysähtymisen. Kun häiriön syy poistetaan tai häiriöilmoitus kuitataan, laite voi käynnistyä itsestään uudestaan. Ellei tämä ole käytettävän koneen osalta turvallisuussyistä sallittua, erota laite verkosta ennen toimintahäiriön korjaustoimiin ryhtymistä. Ohjauspaneelin käyttöohje MOVTRAC B 7

8 3 Käyttöönotto MOVTRAC B -taajuusmuuttajan ohjauspaneelilla varustamiseen liittyvät esityöt ja apuvälineet 3 Käyttöönotto 3.1 MOVTRAC B -taajuusmuuttajan ohjauspaneelilla varustamiseen liittyvät esityöt ja apuvälineet Tarkista asennus (luku Asennus). VAARA! Väliinpuristumisvaara moottorin tahattomasta käynnistymisestä johtuen. hengenmeno tai vakava vammautuminen. Estä moottorin tahaton käynnistyminen esim. vetämällä elektroniikan riviliitinlohko X13 irti. Sovelluskohtaisesti on suoritettava lisäturvatoimia henkilö- ja omaisuusvahinkoriskien välttämiseksi. Kytke syöttävä verkko ja moottori taajuusmuuttajaan. Älä kytke mitään signaaliliittimiä. Kytke verkkovirta päälle. Näytössä näkyy viesti Stop. Ohjelmoi signaaliliittimet. Aseta parametrit (esim. rampit) oikein. Tarkista liitinten tehdyt ohjelmoinnit (P61... P622). Kytke verkkovirta pois päältä. Kytke signaaliliittimet. Kytke verkkovirta päälle. HUOM! Taajuusmuuttajan parametrien arvot muuttuvat automaattisesti käyttöönottoa suoritettaessa. 8 Ohjauspaneelin käyttöohje MOVTRAC B

9 Käyttöönotto Ohjauspaneeli FBG11B (optio) Ohjauspaneeli FBG11B (optio) Ohjauspaneelissa olevien painikkeiden ja piktogrammien sijoittelu: Ohjauspaneelin toiminnot Painikkeilla UP / DOWN / ENTER / OUT päästään liikkumaan valikoissa. Painikkeilla RUN ja STOP/RESET ohjataan itse käyttölaitetta. Ohjearvosäätimen avulla asetetaan ohjearvoja. UP / DOWN -painikkeet symbolien valintaa ja arvojen muuttamista varten. RUN STOP RESET ENTER / OUT -painikkeet symbolien tai parametrivalikoiden aktivointia ja deaktivointia varten. Taajuusmuuttaja/käyttölaite voidaan käynnistää painikkeella "RUN". Painikkeella "STOP/RESET" kuitataan vikailmoitukset tai pysäytetään käyttölaite. STOP RESET Painikkeella STOP/RESET on prioriteetti riviliitinten tai väyläliitynnän kautta tapahtuvaan aktivointiin verrattuna. Pysäytettäessä käyttölaite STOP/RESET-painikkeella on sen uuden aktivoinnin tapahduttava RUN-painikkeella. HUOM! Verkkosyötön oltua katkaistuna on lukitus avattava STOP-painiketta painamalla! RUN Esiintyneen toiminta- tai ohjelmavirheen jälkeinen kuittaus voidaan tehdä STOP/ RESET-painikkeella. Taajuusmuuttaja on tällöin lukittu (pääteaste deaktivoitu) ja se on aktivoitava uudelleen RUN-painikkeella. SES-toiminto voidaan deaktivoida FBG11Bpaneelia käyttäen parametrin 76 avulla. Pysäytettäessä käyttölaite STOP/RESET-painikkeella vilkkuu näytössä viesti Stop. Tämä ilmaisee, että taajuusmuuttaja on aktivoitava painikkeella "RUN". Kun parametrisarja on kopioitu MOVTRAC B -taajuusmuuttajaan, on laite samoin lukitussa tilassa. Ks. myös datan suojaus FBG11B-paneelin avulla (s. 26). Ohjauspaneelin käyttöohje MOVTRAC B 9

10 3 Käyttöönotto Ohjauspaneelin FBG11B periaatteellinen käyttö 3.3 Ohjauspaneelin FBG11B periaatteellinen käyttö Taso 1 Taso 2 Taajuusmuuttajan tilan näyttö: käyntinopeus Näyttö: nouseva ramppi Nousevan rampin muuttaminen [s] Arvon muutos / voimaan saattaminen Näyttö: laskeva ramppi Laskevan rampin muuttaminen [s] Arvon muutos / voimaan saattaminen Kiinteä ohjearvo -valikko n xx Valinta: kiinteä ohjearvo -valikko Muutostila Arvon muutos / voimaan saattaminen n max Par Näyttö: ohjearvon maksimiarvo Valinta: parametrivalikko Parametrivalikko Maksimikäyntinopeuden muuttaminen [1/min] Muutostila Arvon muutos / voimaan saattaminen Arvon muutos / voimaan saattaminen Valinta: moottorin käyttöönotto Moottorin käyttöönotto -valikko Valinta: datan varmistus Datan varmistus -valikko Valinta: ohjauspaneelin ohjearvosäädin Ohjauspaneelin ohjearvosäädin Näyttö: aloitustaajuus Näyttö: lähtövirta 1 Ohjauspaneelin käyttöohje MOVTRAC B

11 Käyttöönotto Ohjauspaneelin FBG11B periaatteellinen käyttö Valikko-ohjaus Valittaessa jokin symboli syttyy symboliin integroitu LED palamaan. Pelkkiä näyttöarvoja tarkoittavien symbolien yhteydessä ilmestyy hetkellinen näyttöarvo välittömästi näkyviin näytölle. Parametrien muuttaminen Kun symboli on valittu ja ENTER-painiketta painettu, voidaan haluttu parametri valita. Jotta parametrin arvo muuttuisi, on ENTER-painiketta painettava toiseenkin kertaan. Arvon ja sitä vastaavan LEDin vilkkuminen ilmaisee arvon olevan muutettavissa. Arvo aktivoituu ja vilkkuminen lakkaa, kun ENTER-painiketta painetaan toistamiseen Tilatietonäytöt Toimintatilassa "taajuusmuuttaja aktivoitu" näkyy näytöllä laskennallisesti selvitetty käyntinopeuden oloarvo. Ks. myös "Tilatietonäytöt" (s. 28) Vikailmoitusnäyttö Toimintavirheen esiintyessä näytön viesti muuttuu ja näkyviin tulee vilkkuva vikailmoituskoodi, esim. F-11 (vikailmoituslista luvussa Käyttö ja huolto). Näin ei kuitenkaan tapahdu käyttöönottotilan ollessa aktivoituna Varoitusviestit Eräitä parametreja ei saa muuttaa kaikissa toimintatiloissa. Yritettäessä tätä kaikesta huolimatta ilmestyy näytölle viesti r r-32. Näytöllä näkyy kulloistakin toimintoa vastaava koodi, esim. r-28 (taajuusmuuttaja lukittava). Varoitukset käsittävä lista löytyy luvusta Käyttö ja huolto Parametrivalikoiden lyhyt È pitkä vaihtokytkentä Parametrilla P8 voidaan suorittaa edestakainen vaihto lyhyt- ja pitkämuotoisen parametrivalikon välillä. Parametrin kuvauksessa ja parametriluettelossa on merkitty, mihin parametreihin päästään käsiksi lyhyt- ja pitkämuotoisen valikon kautta. Ohjauspaneelin käyttöohje MOVTRAC B 11

12 3 Käyttöönotto FBG11B:n ohjearvosäädin ja ohjearvon anto ulkoa päin 3.4 FBG11B:n ohjearvosäädin ja ohjearvon anto ulkoa päin FBG11B-ohjauspaneelin ohjearvosäädin (paikallinen käsikäyttö): LED Ulkoinen ohjearvon anto Ohjaustapa: riviliittimet sarjaliityntä liittimiin A11/A12 kytketty ohjearvopotentiometri vilkkuu FBG11B-paneelin ohjearvosäädin Ainoat relevantit suureet toimintatavalla "manuaalinen ohjearvosäädin" ovat: P122 pyörimissuunta FBG-käsikäytöllä Painikkeet "RUN" ja "STOP/RESET" Ohjearvomuunnin Symboli vilkkuu FBG-paneelin ohjearvosäätimen ollessa aktivoituna. Pienin sallittu käyntinopeus voidaan rajoittaa parametrin P31 minimikäyntinopeus ja suurin käyntinopeus symbolin n max avulla. Esiintyneen toiminta- tai ohjelmavirheen jälkeinen kuittaus voidaan tehdä STOP/RESET-painikkeella riviliitinten tai väyläliitynnän kautta. Toimintatila "manuaalinen ohjearvosäädin" on kuittauksen jälkeen jälleen aktiivisena. Käyttölaite pysähtyy. Merkkivalo Stop vilkkuu sen merkiksi, että taajuusmuuttaja on aktivoitava uudelleen painikkeella "RUN". Parametri P76 Run/Stop-painikkeiden lukitus ei toimi "manuaalinen ohjearvosäädin" -toimintatavalla. Vedettäessä ohjauspaneeli FBG11B irti taajuusmuuttajasta reagoi tämä siten että käyttölaite pysähtyy. 12 Ohjauspaneelin käyttöohje MOVTRAC B

13 Käyttöönotto FBG11B:n ohjearvosäädin ja ohjearvon anto ulkoa päin Ulkoinen ohjearvon anto Ohjeellinen pyörimissuunta Ohjeellinen pyörimissuunta voidaan määritellä ennakolta: "Myötäpäivään/seis" ja "vastapäivään/seis" parametrien arvoilla P11 ohjaussignaalin lähde = RVLTTMET tai P11 ohjaussignaalin lähde = 3-johdinohjaus Ohjearvon napaisuus prosessidatasanan muodossa parametrien arvoilla P11 ohjaussignaalin lähde = RS-485 tai SBUS ja P1 ohjaussignaalin lähde = RS-485 tai SBUS Nopeusohjearvo Käyntinopeusohjearvo voidaan määritellä ennakolta: ohjearvosäätimen avulla (kun P121 ohjearvosäätimen yhteenlasku on asennossa PÄÄLLÄ) Ohjearvon lähde kiinteät ohjearvot kiinteät ohjearvot analogiatulon kautta SBus- tai RS-485-väylän kautta annettava prosessidatasana moottoripotentiometri SBus- tai RS-485- väylän kautta annettava pyörimissuunnan aktivointi Yksinapaiset (unipolaariset) ohjearvolähteet: unipolaarinen / kiinteä ohjearvo moottoripotentiometri / kiinteä ohjearvo kiinteä ohjearvo + A1 kiinteä ohjearvo * A1 taajuusohjearvotulo / kiinteä ohjearvo Pyörimissuunta annetaan etukäteen riviliittimen MYÖTÄPÄVÄÄN tai VASTAPÄVÄÄN kautta. Bipolaariset ohjearvolähteet: bipolaarinen / kiinteä ohjearvo RS-485 / kiinteä ohjearvo SBus 1 / kiinteä ohjearvo Ohjearvo määrää pyörimissuunnan. Riviliitin MYÖTÄPÄVÄÄN tai VASTAPÄVÄÄN tarvitaan aktivointiin. Ohjauspaneelin käyttöohje MOVTRAC B 13

14 3 Käyttöönotto Käyttöönotto FBG11B-ohjauspaneelin avulla 3.5 Käyttöönotto FBG11B-ohjauspaneelin avulla Taso 1 Taso 2 Taso 3 Moottorin valinta (SEW-moottori / muu kuin SEW-moottori) Toimintatavan valinta: VFC VFC, nostinkäyttö VFC, tasavirtajarrutus VFC, vauhtikäynnistys U/f-ominaiskäyrä U/f + tasavirtajarrutus Teho [kw] HP = kw x 1,33 Moottorin jännite [V] Moottorin nimellistaajuus [Hz] Moottorin nimelliskäyntinopeus [1/min] ( ) Moottorin nimellisvirta [A] cos fii ei käytettävissä muiden kuin SEW-moottoreiden käyttöönotossa (moottori = ei-sew) 4Q-käyttö Moottoreiden lukumäärä monimoottorikäytöissä 14 Ohjauspaneelin käyttöohje MOVTRAC B

15 Käyttöönotto Käyttöönotto FBG11B-ohjauspaneelin avulla Tarvittavat tiedot Jotta käyttöönotto onnistuisi, tarvitaan seuraavat tiedot: Moottorityyppi (SEW-moottori vai muu) Moottorin tiedot Nimellisjännite ja nimellistaajuus. Muilla kuin SEW-moottoreilla lisäksi: nimellisvirta, nimellisteho, tehokerroin cosφ, ja nimelliskäyntinopeus. Nimellinen verkkojännite Käyttöönottovaiheen aktivointi Edellytykset Taajuusmuuttaja tilassa "aktivointisignaali puuttuu": Seis (Stop) Kytkettäessä nimelliskokoa pienempi tai isompi moottori (eroa enintään yhden tyyppiportaan verran) on valittava arvo, joka osuu lähimmäksi moottorin nimellistehoa. Käyttöönotto kokonaisuudessaan on suoritettu vasta palattaessa OUT-painikkeella päävalikkotasolle. Käyttöönotto voidaan suorittaa vain moottorin parametrisarjalla 1. HUOM! SEW-moottoreiden käyttöönotto on laadittu 4-napaisia moottoreita silmällä pitäen. 2- tai 6-napaisten SEW-moottoreiden käyttöönotto voi olla tarkoituksenmukaista tehdä muunmerkkisten moottoreiden mukaisella tavalla U/f Toimintatavan vakioasetus on U/f. Käytä tätä toimintatapaa sovelluksissa, joissa ei esiinny erityisvaatimuksia tai joissa vaaditaan suurta maksimikäyntinopeutta VFC Taajuusmuuttajan toimintatavaksi on valittava VFC tai VFC & tasavirtajarrutus, kun tarvitaan: suurta vääntömomenttia jatkuvaa käyttöä pienillä taajuuksilla tarkkaa jättämän kompensointia dynaamisempaa reagointia Tätä varten on käyttöönottovaiheen kohdassa P-1 valittava toimintatapa VFC tai VFC & tasavirtajarrutus Monimoottorikäytön käyttöönotto Monimoottorikäyttöjen moottorit ovat mekaanisessa yhteydessä keskenään (esim. monimoottorinen ketjukäyttö). Huomioi ohjeet, jotka on annettu julkaisussa "Monimoottorikäytöt". Monimoottorikäytön ehtona on, että asennettavat moottorit ovat keskenään identtisiä SEW-moottoreita. Aseta moottorin käyttöönottoparametrin "Multi" arvoksi liitettävien moottoreiden lukumäärä. Ohjauspaneelin käyttöohje MOVTRAC B 15

16 3 Käyttöönotto Käyttöönotto FBG11B-ohjauspaneelin avulla Ryhmäkäyttöjen käyttöönotto Ryhmäkäyttöjen moottorit eivät ole mekaanisessa yhteydessä keskenään (esim. erillisten hihnakuljettimien käytöt). Taajuusmuuttaja toimii tällä toimintatavalla ilman jättämän kompensointia ja sen U/f-suhde on vakio. Toimintatavalla U/f-ominaiskäyrä voidaan yhdellä taajuusmuuttajalla käyttää asynkronimoottoreista muodostuvaa ryhmää. Huomioitavaa: Valitse toimintatapa U/f Tee suurimman moottorin tehon mukainen tehoasetus Kytke pois päältä automaattinen mittaus, parametrit P32 / 33 Aseta momentinkorotusparametrien P321 / 331 arvoksi nolla Aseta R-kompensointiparametrien P322 / 332 arvoksi nolla Aseta jättämän kompensointi -parametrien P324 / 334 arvoksi nolla Aseta virtarajaparametrien P33 / 313 arvoksi moottoreiden virtojen summa 1,5- kertaisena Aseta N -UL-valvontaparametrien P345/346 arvoksi liitettyjen moottoreiden nimellisvirtojen summa. Moottorinsuoja on toteutettava erikseen. Taajuusmuuttaja toimii tällä toimintatavalla ilman jättämän kompensaatiota ja sen U/f-uhde on vakio. HUOM! Parametriasetukset koskevat kaikkia kytkettynä olevia moottoreita. 16 Ohjauspaneelin käyttöohje MOVTRAC B

17 Käyttöönotto Parametriluettelo Parametriluettelo Kaikki ohjauspaneelin avulla näytettävissä ja muutettavissa olevat parametrit on merkitty sarakkeeseen "FBG" (ohjauspaneeli) seuraavasti: Valinta pitkämuotoisessa valikossa Valinta lyhyt- ja pitkämuotoisessa valikossa Valinta ohjauspaneelissa olevan piktogrammin avulla Valinta moottorin käyttöönotto-ohjelman avulla ohjauspaneelissa Mikäli valintamahdollisuus on olemassa, on tehdasasetus korostettu lihavoinnin avulla. Nro FBG ndeksi Nimi Alue / tehdasasetus Käyttöönoton jälkei- (ohjauspaneelinen arvo des. Näyttö MOVTOOLS MotionStudio Näytöllä näkyvät arvot (vain luku) _ Prosessiarvot 8318 Käyntinopeus [1/min] (etumerkkeineen) Taajuus (etumerkkeineen) [Hz] Lähtövirta (itseisarvo) [% N ] Tehollinen virta [% N ] (etumerkkeineen) Välipiirin jännite [V] Lähtövirta [A] 1_ Tilatietonäytöt Taajuusmuuttajan [Teksti] tila Toimintatila [Teksti] Vikatila [Teksti] Hetkellinen Hetkellinen parametrisarja parametrisarja Jäähdytyselementtien [ C] lämpötila 2_ Analogiaohjearvot Analogiatulo A1 [V] Analogiatulo A2 [V] (optio) 3_ Digitaalitulot Digitaalitulo D Vikailmoitusten kuittaus Digitaalitulo D1 Myötäpäivään/seis (kiinteästi ohjelmoitu) Digitaalitulo D2 Vastapäivään/seis Digitaalitulo D3 Aktivointi/seis Digitaalitulo D4 n11/n21 Ohjauspaneelin käyttöohje MOVTRAC B 17

18 3 Käyttöönotto Parametriluettelo Nro FBG (ohjauspaneeli) ndeksi des Digitaalitulo D5 n12/n Digitaalitulot Digitaalinäyttö D... D5 5_ Digitaalilähdöt Digitaalilähtö /vikailmoitus DO Digitaalilähtö Jarru auki DO Digitaalilähtö Käyttövalmis DO Digitaalilähdöt Digitaalinäyttö DO1... DO3 7_ Laitteen tiedot Laitteen tyyppi [Teksti] Nimellinen [A] lähtövirta Peruslaitteen kiinteä ohjelmisto (firmware) [tuotenro ja versio] 77 DBG-laitteen kiinteä ohjelmisto 8_ Vikailmoitusmuisti Vikailmoitukset t-... t-4 Vian koodi vain DBG6B-laitteessa Menneisyydessä esiintyneitä häiriöitä koskevat taustatiedot 9_ Kenttäväylämonitori Lähdön PO1 [hex] ohjearvo Lähdön PO2 [hex] ohjearvo Lähdön PO3 [hex] ohjearvo Tulon P1 oloarvo [hex] Tulon P2 oloarvo [hex] Tulon P3 oloarvo [hex] 1 Ohjearvot / integraattorit (ohjauspaneelissa vain parametrisarja 1) 1_ Ohjearvon esivalinta / taajuustulo Ohjearvolähde Ohjaussignaalin lähde Taajuuden skaalaus Nimi Alue / tehdasasetus Käyttöönoton jälkei- Näyttö MOVTOOLS MotionStudio nen arvo bipolaarinen / kiinteä ohjearvo unipolaarinen / kiinteä ohjearvo RS-485 / kiinteä ohjearvo moottoripotentiometri / kiinteä ohjearvo kiinteä ohjearvo + A1 kiinteä ohjearvo * A1 SBus 1 / kiinteä ohjearvo taajuusohjearvotulo / kiinteä ohjearvo bipolaarinen A2 / kiinteä ohjearvo riviliittimet RS-485 SBus 1 3-johdinohjaus, , [khz] 18 Ohjauspaneelin käyttöohje MOVTRAC B

19 Käyttöönotto Parametriluettelo 3 Nro FBG (ohjauspaneeli) ndeksi des F1-vertailupotentiaali Ohjearvoreferenssikäyntino peus n ref Johdinkatkoksen tunnistus 1 n max n ref /min F1-ominaiskäyrä... 1 % x F1-ominaiskäyrä 1 % % y F1-ominaiskäyrä... 1 % x F1-ominaiskäyrä 1 % % y2 11_ Analogiatulo 1 (... 1 V) Tulon A1 skaalaus, Tulon A1 toimintatapa Ei reagointia Välitön pysäytys / vikailmoitus Pika-seis / vikailmoitus Pika-seis / varoitus 1 V, maksimikäyntinopeusreferenssi 2 ma, maksimikäyntinopeusreferenssi 4 2 ma, maksimikäyntinopeusreferenssi 1 V, n-referenssi 2 ma, n-referenssi 4 2 ma, n-referenssi Tulon A1 jänniteero 1 V V (-offset) A1-ominaiskäyrä... 1 % x A1-ominaiskäyrä 1 % % y A1-ominaiskäyrä... 1 % x A1-ominaiskäyrä 1 % % y2 12_ Analogiatulo A2 / FBG-paneelin ohjearvosäädin (optio) Tulon A2 toimintatapa FBG-paneelin ohjearvosäätimen lisäys Pyörimissuunta FBG-käsikäytöllä Tulon A2 ominaiskäyrä x Tulon A2 ominaiskäyrä y1 Nimi Alue / tehdasasetus Käyttöönoton jälkei- Näyttö MOVTOOLS MotionStudio nen arvo Ei toimintoa... ±1 V + ohjearvo... 1 V virtaraja Pois Päällä Päällä (ilman kiinteää ohjearvoa) Unipolaarinen, myötäpäivään Unipolaarinen, vastapäivään Bipolaarinen, myötä- ja vastapäivään 1 % % ( 1 V V) 1 % % ( n max n max /... max ) Ohjauspaneelin käyttöohje MOVTRAC B 19

20 3 Käyttöönotto Parametriluettelo Nro FBG (ohjauspaneeli) ndeksi des Tulon A2 ominaiskäyrä x Tulon A2 ominaiskäyrä y2 13_ / 14_ Nopeusrampit 1 / 2 13 / / / / / / 8484 Ramppi t11 / t21, nouseva Ramppi t11 / t21, laskeva Pysäytysramppi t13 / t23 1 % % ( 1 V V) 1 % % ( n max n max /... max ), [s], [s], [s] 15_ Moottoripotentiometritoiminto Ramppi t3, nouseva = laskeva, [s] Viimeisen ohjearvon tallennus 16_ / 17_ Kiinteät ohjearvot 16 / / / / / / / / / / / / 8819 Nimi Alue / tehdasasetus Käyttöönoton jälkei- Näyttö MOVTOOLS MotionStudio nen arvo Sisäinen ohjearvo n11 / n21 Sisäinen ohjearvo n12 / n22 Sisäinen ohjearvo n13 / n23 P-säätimen ohjearvo n11/n21 P-säätimen ohjearvo n12/n22 P-säätimen ohjearvo n13/n23 off on Pois Päällä [1/min] [1/min] [1/min] [%] [%] [%] 2 Säädinparametrit 25_ P-säädin P-säädin 1 2 Pois Normaali Käänteinen P-vahvistuskerroin komponentti [s] P-oloarvotoimintatila P-oloarvon skaalaus ,1... 1,... 1, 1 V, maksimikäyntinopeusreferenssi 2 ma, maksimikäyntinopeusreferenssi 4 2 ma, maksimikäyntinopeusreferenssi 1 V, n-referenssi 2 ma, n-referenssi 4 2 ma, n-referenssi 2 Ohjauspaneelin käyttöohje MOVTRAC B

21 Käyttöönotto Parametriluettelo 3 Nro FBG (ohjauspaneeli) ndeksi des P-oloarvon erosuure,...1, [%] 3 Moottorin parametrit (ohjauspaneelissa vain parametrisarja 1) 3_ / 31_ Rajoitukset 1 / 2 3 / / / / / / / / 8522 Käynnistys- ja pysäytysnopeus 1 / 2 Minimikäyntinopeus 1 / 2 Maksimikäyntinopeus 1 / [1/min] [1/min] [1/min] Virtaraja 1 / [% N ] 32_ / 33_ Moottorin viritys 1 / 2 32 / / / / / / / / / / 8532 Automaattinen viritys 1 / 2 Momentinkorotus 1 / 2 off on...1 [%] R-viritys 1 / [%] Esimagnetointiaika 1 / 2 Jättämän kompensointi 1 / Tyhjäkäynnin vaimennus 34_ N -UL-valvonta 345 / / 9115 Nimi Alue / tehdasasetus Käyttöönoton jälkei- Näyttö MOVTOOLS MotionStudio nen arvo N -UL-valvonta 1/ [s] Pois Päällä... 5 [1/min] off on, A Pois Päällä 4 Referenssiviestit 4_ Nopeusohjearvoviesti Käyntinopeusohjearvo [1/min] Hystereesi [1/min] Viive [s] Viesti = 1, kun 1 45_ P-säätimen referenssiviesti P-oloarvon vastaavuus Viesti = 1, kun 1 n < n ref n > n ref P-oloarvo < P-referenssiarvo P-oloarvo > P-referenssiarvo 5 Valvontatoiminnot (ohjauspaneelissa vain parametrisarja 1) 5_ Käyntinopeuden valvonta 1 / 2 5 / / 8559 Käyntinopeuden valvonta 1 / 2 3 Pois Motorinen / generatorinen Ohjauspaneelin käyttöohje MOVTRAC B 21

22 3 Käyttöönotto Parametriluettelo Nro FBG (ohjauspaneeli) ndeksi des. 51 / / 856 Viiveaika 1 / 2 6 Riviliitinten ohjelmointi 6_ Digitaalitulot Digitaalitulon D2 ohjelmointi Digitaalitulon D3 ohjelmointi Digitaalitulon D4 ohjelmointi Digitaalitulon D5 ohjelmointi Digitaalitulon D ohjelmointi 62_ Digitaalilähdöt Digitaalilähdön DO1 ohjelmointi Digitaalilähdön DO2 ohjelmointi Digitaalilähdön DO3 ohjelmointi [s] 64_ Analogialähdöt AO1 (optio) AO1-analogialähtö AO1-referenssi 1 2 Nimi Alue / tehdasasetus Käyttöönoton jälkei- Näyttö MOVTOOLS MotionStudio nen arvo : Ei toimintoa 1: Aktivointi / seis (tulon D3 tehdasasetus) 2: Myötäpäivään / seis 3: Vastapäivään / sis (tulon D2 tehdasasetus) 4: n11/n21 (tulon D4 tehdasasetus) 5: n12/n22 (tulon D5 tehdasasetus) n13 = n11 + n12 6: Kiinteän ohjearvon vaihtokytkentä 7: Parametrisarjan vaihtokytkentä 9: Moottoripotentiometri isommalle 1: Moottoripotentiometri pienemmälle 11: /ulkoinen vika 12: Vikailmoituksen kuittaus (tulon D tehdasasetus) 2: Ohjearvon voimaansaattaminen aktiivisena 26: TF-viesti (vain tulon D5 yhteydessä) 3: Säädin lukittu : Ei toimintoa 1: /vikailmoitus (lähdön DO1 tehdasasetus) 2: Käyttövalmis (lähdön DO3 tehdasasetus) 3: Pääteaste päälle 4: Kiertokenttä päälle 5: Jarru auki (lähdön DO2 tehdasasetus / ei lähdössä DO3) 7: Parametrisarja 9: Nopeusohjearvoviesti 11: Ohje-/oloarvo-vertailuviesti 21: POS-lähtö 22: /POS-vikailmoitus 23: P-säätimen oloarvoreferenssi 24: Ex-e-virtaraja aktiivisena (valmisteilla) Ei toimintoa Ramppigeneraattoritulo Nopeusohjearvo Käyntinopeuden oloarvo Taajuuden oloarvo Lähtövirta Pätövirta Laitteen kuormitusaste Käyntinopeuden oloarvo (etumerkkeineen) Taajuuden oloarvo (etumerkkeineen) 3 1/min, 1 Hz, 15 % n max n ohje-ref. 22 Ohjauspaneelin käyttöohje MOVTRAC B

23 Käyttöönotto Parametriluettelo 3 Nro FBG (ohjauspaneeli) ndeksi des Lähdön AO1 toimintatapa Lähdön AO1 ominaiskäyrä x Lähdön AO1 ominaiskäyrä y Lähdön AO1 ominaiskäyrä x Lähdön AO1 ominaiskäyrä y Ei toimintoa... 2 ma ma...1 V 1 % %... 1 % 1 % %... 1 % 7 Ohjaustoiminnot (ohjauspaneelissa vain parametrisarja 1) 7_ Toimintatapa 1 / 2 7 / / 8575 Toimintatapa 1 / _ Seisontavirta 1 / 2 71 / / Seisontavirta 1 / % moott _ Pysäytysohjearvotoiminto 1 / 2 72 / / / / / / 8583 Pysäytysohjearvotoiminto 1 / 2 Pysäytysohjearvo 1 / 2 Käynnistyserosuure 1 / 2 off on 73_ Jarrutustoiminto 1 / / / / / 8587 Jarrun vapautusaika 1 / 2 Jarrun päällemenoaika 1 / 2 74_ Nopeusalueen ohitus 74 / / / / 8591 Hyppytaajuusalueen keskikohta 1 / 2 Hyppytaajuusalueen leveys 1 / 2 VFC VFC ja nostinkäytöt VFC & tasavirtajarrutus VFC & vauhtikäynnistys U/f-ominaiskäyrä U/f & tasavirtajarrutus Pois Päällä [1/min] [1/min]... 2 [s]... 2 [s] 76_ Käsikäyttö RUN/STOPpainikkeiden lukitus off on 77_ Energiansäästötoiminto Energiansäästötoiminto Nimi Alue / tehdasasetus Käyttöönoton jälkei- Näyttö MOVTOOLS MotionStudio nen arvo min min 1 off on Pois Päällä Pois Päällä Ohjauspaneelin käyttöohje MOVTRAC B 23

24 3 Käyttöönotto Parametriluettelo Nro FBG (ohjauspaneeli) ndeksi des. 8 Laitteen toiminnot (ohjauspaneelissa vain parametrisarja 1) 8_ Asetukset 8 Lyhytmuotoinen valikko long short Tehdasasetus no Std ALL Parametrien lukitus Tilastotietojen nollaus 86 Kopiointi DBG Æ MOVTRAC B 87 Kopiointi MOVTRAC B Æ DBG 81_ Sarjaliikenne off on RS-485-osoite RS-485-ryhmäosoite RS-485-aikavalvonnan [s] aika 82_ Generatorinen käyttö 1 / 2 82 / / kvadranttikäyttö 1 / 2 off on 83_ Reagointi vikatilanteissa Reagointi riviliittimellä "Ulkoinen vikailmoitus" vaikuttavaan signaaliin Reagointi RS-485-aikavalvontaan Reagointi SBusaikavalvontaan 84_ Kuittaustapa Manuaalinen kuittaus 86_ Modulaatio 1 / 2 86 / / / / 8752 Nimi Alue / tehdasasetus Käyttöönoton jälkei- Näyttö MOVTOOLS MotionStudio nen arvo PWM-taajuus 1 / 2 Kiinteä PWMtaajuus 1 / on off / ei 1 / vakio 2 / toimitushetken tila 4 / toimitushetken tila, NEMA Pois Päällä Ei toimintoa Vikailmoitusmuisti Kyllä Ei Kyllä Ei Pois Päällä Välitön pysäytys / vika Pika-seis / vikailmoitus (83) Pika-seis / varoitus (833 / 836) Kyllä Ei 4 khz 8 khz 12 khz 16 khz Päällä Pois 24 Ohjauspaneelin käyttöohje MOVTRAC B

25 Käyttöönotto Parametriluettelo 3 Nro FBG ndeksi Nimi Alue / tehdasasetus Käyttöönoton jälkei- (ohjauspaneelinen arvo des. Näyttö MOVTOOLS MotionStudio 87_ Prosessidatan parametrointi PO1-ohjearvon kuvaus PO2-ohjearvon kuvaus PO3-ohjearvon kuvaus Tulon P1 oloarvon kuvaus Tulon P2 oloarvon kuvaus Tulon P3 oloarvon kuvaus PO-datan aktivointi 88_ SBus-sarjaliikenne Ei toimintoa (parametrin P872 tehdasasetus) Käyntinopeusohjearvo (parametrin P871 tehdasasetus) Maksimikäyntinopeus Ramppi Ohjaussana 1 (parametrin P87 tehdasasetus) Ohjaussana 2 Käyntinopeusohjearvo [%] POS-PO-data P-säätimen ohjearvo [%] Ei toimintoa Käyntinopeuden oloarvo (parametrin P874 tehdasasetus) Lähtövirta (parametrin P875 tehdasasetus) Pätövirta Tilasana 1 (parametrin P873 tehdasasetus) Käyntinopeuden oloarvo [%] POS-P-data P-säätimen oloarvo [%] Ei Kyllä SBus-protokolla / MoviLink 1 / CANopen SBus-osoite SBus-ryhmäosoite SBus-aikavalvonnan aika SBus-tiedonsiirtonopeus baudeina [s] CANopen-osoite kbaud 25 kbaud 5 kbaud 1 Mbaud Ohjauspaneelin käyttöohje MOVTRAC B 25

26 4 Käyttö Datan varmistus 4 Käyttö 4.1 Datan varmistus Datan varmistus FBG11B-paneelin avulla Ohjauspaneelin FBG11B avulla voidaan MOVTRAC B:n parametrointitiedot tallentaa ohjauspaneeliin tai siirtää ne ohjauspaneelista MOVTRAC B -taajuusmuuttajaan. Tarkista parametrien oikeellisuus niiden kopioinnin jälkeen. Datan varmistus FBG11B-paneelin avulla Taso 1 Taso 2 Taso 3 Valinta: datan varmistus Parametridatan siirto FBG11B MOVTRAC B Lataus käyntiin Tallennus käyntiin Parametridatan siirto MOVTRAC B FBG11B Datan kopioinnin jälkeen MOVTRAC B on lukittu. Lukittu tila ilmenee siitä, että tilanäytön STOP vilkkuu. Lisäksi tilatieto-led (keltainen) vilkkuu hitaasti. Lukitus voidaan avata jollakin seuraavista toimenpiteistä: Paina FBG11B-paneelin RUN-painiketta. Katkaise verkkojännite, odota 1 sekuntia ja kytke jännite uudelleen päälle Datan varmistus DBG6B:n avulla Kopioi parametrisarja MOVTRAC B -taajuusmuuttajasta operointipaneeliin DBG6B. Tähän on seuraavat mahdollisuudet: Hae esiin kohdevalikon kohta "KOPONT OPERONTPANEELN". Vahvista painikkeella OK. Parametrisarja kopioituu MOVTRAC B -taajuusmuuttajasta DBG6B-operointipaneeliin. Hae esiin kohdevalikon kohta "PARAMETRONTTLA". Valitse parametri P87 "MCB Æ DBG". Parametrisarja kopioituu MOVTRAC B -taajuusmuuttajasta DBG6B-operointipaneeliin Datan varmistus UBP11A:n avulla Kopioi parametrisarja MOVTRAC B -taajuusmuuttajasta parametrointimoduuliin UBP11A. Paina tätä varten moduulin alaosassa olevaa painiketta, jota voi painaa vain teräväkärkisellä esineellä. 26 Ohjauspaneelin käyttöohje MOVTRAC B

27 Käyttö Palautekoodit (r r-38) Palautekoodit (r r-38) Palautekoodit, MOVTRAC B: Nro Kuvaus Merkitys 19 Parametrien lukitus aktivoitu Parametrien muuttaminen ei ole mahdollista 2 Tehdasasetus käytössä Parametrien muuttaminen ei ole mahdollista 23 Lisäkortti puuttuu Toimintoon tarvittava lisäkortti puuttuu 27 Lisäkortti puuttuu Toimintoon tarvittava lisäkortti puuttuu 28 Säädin on lukittava Säädin on lukittava 29 Parametrin arvo ei ole sallittu Parametrin arvo ei ole sallittu Manuaalisen ohjearvosäätimen valitseminen ei ole sallittu, koska aktivoituna on PC-käsikäyttö. 32 Aktivointi (lukituksen vapautus) Toimintoa ei voi suorittaa AKTVONT-tilassa 34 Virhe ohjelmasekvenssissä Virhe tallennettaessa FBG11B-paneelin muistiin. Käyttöönotto FBG-paneelin avulla on suorittamatta. Suorita käyttöönotto FBG-paneelin ja MotionStudio-ohjelman avulla tai suorita moottorin valinta uudelleen. 38 FBG11B-paneelissa väärä tietue Tallennettu tietue laitteeseen sopimaton Ohjauspaneelin käyttöohje MOVTRAC B 27

28 4 Käyttö Ohjauspaneeli FBG 4.3 Ohjauspaneeli FBG Toimintatilassa "taajuusmuuttaja aktivoitu" näkyy näytöllä laskennallisesti selvitetty käyntinopeuden oloarvo. Tila Näyttö Taajuusmuuttaja "lukittu"-tilassa off (säädin estotilassa): Taajuusmuuttaja tilassa "aktivointisignaali StoP puuttuu": Taajuusmuuttaja tilassa "aktivointi" 8888 (käyntinopeuden oloarvo) Tehdasasetus SEt (Set) Seisontavirta dc "24 V -käyttö" 24U Aikavalvonta aktiivinen t Digitaalitulojen ja -lähtöjen tila Parametri P39 (digitaalitulot) ja parametri P59 (digitaalilähdöt) otetaan käyttöön parametrivalikossa näyttöparametreina. Tilatiedot näytetään binäärilukuina. Jokaista digitaalituloa tai -lähtöä vastaa 2 pystysuoraan allekkain järjestettyä 7-segmenttinäytön segmenttiä. Ylempi segmentti palaa, kun digitaalitulo tai -lähtö on päällä ja alempi segmentti palaa, kun digitaalitulo tai -lähtö ei ole päällä. Oikeanpuoleiset kaksi 7-segmenttinäyttöä ilmaisevat, koskeeko ilmaistu tila parametria P39 (di = digitaalitulot) vai P59 (do = digitaalilähdöt). Esimerkkejä: Ylhäällä: Tulojen tilat: D = 1 / D1 = / D2 = 1 / D3 = 1 / D4 = 1 / D5 = Alhaalla: Lähtöjen tilat: DO1 = 1 / DO2 = / DO3 = 1 28 Ohjauspaneelin käyttöohje MOVTRAC B

29 Huolto Vikailmoitusmuisti 5 5 Huolto 5.1 Vikailmoitusmuisti Taajuusmuuttaja tallentaa vikailmoituksen vikailmoitusmuistiin P8. Taajuusmuuttaja tallentaa uuden vikailmoituksen vasta kun vikailmoitus on kuitattu. Viimeiset esiintyneet viat näkyvät paikallisessa ohjauspaneelissa. P8:aan ja ohjauspaneeliin tallentuneet kaksinkertaiset vikailmoitukset eivät täten vastaa toisiaan. Tällainen tilanne ilmenee esimerkiksi välipiirin ylijännitteen (F-7) ja tätä seuraavan ramppiaikavalvonnan (F-34) tapauksessa. Häiriön ilmaantumishetkellä taajuusmuuttaja tallentaa seuraavat tiedot: lmennyt vikatilanne/häiriö Digitaalitulojen ja -lähtöjen tila Taajuusmuuttajan toimintatila Taajuusmuuttajan tila Jäähdytyselementtien lämpötila Käyntinopeus Lähtövirta Pätövirta Laitteen kuormitusaste Välipiirin jännite 5.2 Ohjauspaneelin kuittaus Vikailmoitus voidaan kuitata seuraavasti: Manuaalinen kuittaus näppäimistöltä (painike STOP/RESET). Painike STOP/RESET on etusijalla riviliitinten tai väyläliitynnän kautta tapahtuvaan aktivointiin nähden. Esiintyneen toiminta- tai ohjelmavirheen jälkeinen kuittaus voidaan tehdä STOP/ RESET-painikkeella. Taajuusmuuttaja on kuittauksen jälkeen lukitussa tilassa. Se on aktivoiva RUN-painikkeen avulla. Ohjauspaneelin käyttöohje MOVTRAC B 29

30 6 kva i P f n Hz Tekniset tiedot Ohjauspaneelin FBG11B etulevyoptio 6 Tekniset tiedot 6.1 Ohjauspaneelin FBG11B etulevyoptio Ohjauspaneelin FBG11B etulevyoptiota voidaan käyttää yksinkertaiseen diagnostiikkaan ja käyttöönottotoimintoihin. Tuotenro Toiminnot Prosessiarvojen ja tilatietojen näyttö Vikailmoitusmuistin tietojen kysely ja vikailmoitusten kuittaus Parametrien näyttö ja asetus Datan varmistus ja parametrisarjojen siirto Käytännöllinen käyttöönottovalikko SEW- ja muita moottoreita varten MOVTRAC B -taajuusmuuttajan manuaalinen ohjaus Varustus 5-numeroinen 7-segmenttinäyttö / 6 painiketta / 8 piktogrammia / ohjearvosäädin Valittavissa lyhytmuotoinen ja pitkä valikko Asennus pistoyksikkönä taajuusmuuttajaan (myös toiminnassa olevaan) Kotelointiluokka P2 (EN 6529) 3 Ohjauspaneelin käyttöohje MOVTRAC B

31 7 7 Hakemisto D Datan varmistus...26 F FBG11B...3 K Kuittaus...29 Käyttöönotto ohjauspaneelin avulla...14 M Manuaalinen ohjearvosäädin...12 Monimoottorikäyttö...15 N Nopeusohjearvo...13 O Ohjauspaneeli...9 Ohjauspaneeli FBG11B...3 Ohjauspaneelin FBG11B etulevyoptio...3 Ohjauspaneelin periaatteellinen käyttö...1 Ohjauspaneeli, käyttöönotto...14 Ohjauspaneeli, tilatietonäytöt...28 Ohjearvon anto ulkoa päin... 12, 13 Ohjeellinen pyörimissuunta...13 P Palautekoodit Parametridatan kopiointi Parametriluettelo Pyörimissuunnan aktivointi T Turvaohjeita... 5 U Ulkoinen ohjearvon anto...12, 13 U/f V VFC Vikailmoitusmuisti Ohjauspaneelin käyttöohje MOVTRAC B 31

32 Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Mikä saa maailman liikkeelle hmiset, jotka oivaltavat asiat nopeammin ja kehittävät tulevaisuutta yhteistyössä kanssasi. Asiakaspalvelu, joka on ulottuvillasi kaikkialla maailmassa. Käyttölaitteet ja ohjausjärjestelmät, joiden avulla saat aikaan enemmän automaattisesti. Kattava osaaminen aikamme tärkeimmillä toimialoilla. Tinkimätön laatu ja korkeat laatustandardit, jotka osaltaan helpottavat päivittäistä työntekoa. SEW-EURODRVE Driving the world Läsnäolo ympäri maailmaa ratkaisut juisasti ja vakuuttavalla tavalla. Kaikkialla. nnovatiiviset ideat, joista jo huomenna löytyvät ylihuomisen ratkaisut. nternet-sivustojen vankka toteutus tarkat tuotetiedot ja ohjelmistopäivitykset kellon ympäri päivästä päivään. SEW-EURODRVE GmbH & Co KG P.O. Box 323 D Bruchsal, Germany Puhelin Faksi

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B. Julkaisuajankohta 01/2006 FA361771 11413131 / FI

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B. Julkaisuajankohta 01/2006 FA361771 11413131 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B FA361771 Julkaisuajankohta 01/2006 11413131

Lisätiedot

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja vacon 10 taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja Document code: DPD00095A Last edited: 10.10.2008 1. Turvallisuus...3 1.1 Varoitukset...3 1.2 Turvallisuusohjeet...5 1.3 Maadoitukset ja maasulkusuojaus...5

Lisätiedot

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Julkaisuajankohta 12/2009 16880935 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

QAS30-45-60Pd. Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet. Käyttöohje... 3. Sähkökaaviot... 57. Printed Matter N 2954 2370 90

QAS30-45-60Pd. Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet. Käyttöohje... 3. Sähkökaaviot... 57. Printed Matter N 2954 2370 90 Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet QAS30-4-60Pd Käyttöohje... 3 Sähkökaaviot... 7 Printed Matter N 94 370 90 07/00 ATLAS COPCO - PORTABLE AIR DIVISION www.atlascopco.com QAS 30-4 - 60

Lisätiedot

LOGO! Käsikirja versioista 0BA6 ja 0BA7. www.siemens.fi/logo. Industry Sector

LOGO! Käsikirja versioista 0BA6 ja 0BA7. www.siemens.fi/logo. Industry Sector s LOGO! Käsikirja versioista 0BA6 ja 0BA7 www.siemens.fi/logo Industry Sector Johdanto Arvoisa asiakas, Kiitämme ja onnittelemme Teitä viisaasta päätöksestänne hankkia LOGO!. LOGO! -logiikkamoduuli on

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 5.52.420.21.15.0 Painos 16.06.2009 Käyttö- ja huolto-ohje _ HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 Tämän asiakirjan edelleen luovuttaminen ja monistaminen sekä sen sisällön hyväksikäyttö ja tiedoksi antaminen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje 1706-20020 Woima NaturEnergy Systems Säädin 20A 12/24V 1. 2. 3. Näyttö Näytön valitsin Alhaisen lataustilan kuittauspainike ja virran syötön katkaisin 1 2 3 Asennus- ja käyttöohje 1706-20020 Woima NaturEnergy

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BeQuem 20 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/24 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Polttimen

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

vacon 10 Taajuusmuuttajat pikaopas

vacon 10 Taajuusmuuttajat pikaopas vacon 10 Taajuusmuuttajat pikaopas TURVALLISUUS Doc.: DPD01014F1, Julkaistu: Apr. 2014 vacon 1 Sw Pakettia: FW0135V010 Tämä pikaopas sisältää oleelliset vaiheet Vacon 10 -taajuusmuuttajan asennukseen

Lisätiedot

HUOM! SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta www.isocket.fi

HUOM! SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta www.isocket.fi SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta Kiitos että hankit isocket tuotteen! Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Näin kykenet hyödyntämään laitteen kaikkia

Lisätiedot

Suojarele REX 521. Käyttöohje

Suojarele REX 521. Käyttöohje Suojarele REX 521 1MRS 752001-MUM Julkaistu: 04.10.2001 Versio: E/04.11.2004 Suojarele REX 521 Sisällysluettelo 1. Tästä ohjekirjasta...5 1.1. Tekijänoikeudet...5 1.2. Tavaramerkit...5 1.3. Yleistä...5

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Täysin valvottu langaton murtohälytinjärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Täysin valvottu langaton murtohälytinjärjestelmä KÄYTTÖOHJE PowerMaster-10 G2 Täysin valvottu langaton murtohälytinjärjestelmä www.visonic.com PowerMaster-10/30 G2 -Käyttöopas Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 Esipuhe... 3 Yleiskatsaus... 3 Järjestelmän

Lisätiedot

vacon 20 Taajuusmuuttajat pikaopas

vacon 20 Taajuusmuuttajat pikaopas vacon 2 Taajuusmuuttajat pikaopas TURVALLISUUS vacon 1 Doc.: DPD844F1 Julkaisu: Elokuu 214 Sw tiedosto: FW17V1.vcx Tämä pikaopas sisältää oleelliset vaiheet Vacon 2 -taajuusmuuttajan asennukseen ja käyttöönottoon.

Lisätiedot

Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet a

Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet a Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet asuomia Onnittelumme! Kiitos, että valitsit Ontech GSM 9030 -hälyttimen/etäreleen. Toivomme, että sinulle on suurta hyötyä ja iloa tästä tuotteesta ja että tässä käsikirjassa

Lisätiedot

Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh. QAX 12-20-24-30-35 Dd

Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh. QAX 12-20-24-30-35 Dd Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh QAX 1-0-4-30-35 Dd QAX 1-0-4-30-35 Dd Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Käyttöohje...5 Sähkökaaviot...83 Alkuperäisten

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS FI 0923-1 031225 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET A B C D E F G Käyttöohje Kuljetus / Asennus Käyttöönotto / Säätö Lisävarusteet ja pikaohjeet Ohjaus / Hälytykset Tekniset tiedot Asiahakemisto LEK LEK LEK

Lisätiedot

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija:

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija: Jakelija: Copyright ActSafe Systems AB Act Safe Systems AB Sagbäcksvägen 13 SE-437 31 Lindome Ruotsi Puhelin +46 31 65 56 60 Faksi + +46 31 65 56 69 info@ actsafe.se www.actsafe.se www.actsafe.se 1 Copyright

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet...

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Sisällysluettelo Johdanto... Käyttöohjeessa käytetyt symbolit... Suluissa olevat kirjaimet... Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Turvallisuus... Tärkeitä turvaohjeita... Oikea käyttö... 0 Käyttöohjeet...

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Tärkeät turvaohjeet. Kuvaus -2-

SISÄLTÖ. Tärkeät turvaohjeet. Kuvaus -2- Hakemisto SISÄLTÖ 3 TÄRKEÄT TURVAOHJEET 3 KUVAUS 3 KÄYTTÖPANEELI 5 PIIRIKORTIN LIITTIMET 5 KYTKENNÄT 8 LAITTEISTON OHJELMOINTI 8 AUKI- JA KIINNI-ASENTOJEN MÄÄRITTÄMINEN 9 SÄÄDÖT 9 TOIMINTATILAT 9 VALOPUOMIT

Lisätiedot

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin METROMINI 4 Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin 2 METROMINI 4 LVI-numero: 5273252 Sisällysluettelo Kuljettaminen 4 Kaaviokuva 4 Sijoittaminen 5 LVI-asennus 5 Sähköasennus 10 Käyttöohje

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KOTIVAHTI 2.0 UUTUUS 2011 KOTIMAINEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ MADE IN FINLAND Kotivahti käyttö- ja asennusohje 2 Sisällysluettelo 1. Peruspakkauksen sisältö 3 2. Pikaohje 3

Lisätiedot

ED 100, ED 250 VARIO, ESR. Asennusohje

ED 100, ED 250 VARIO, ESR. Asennusohje VARIO, ESR Asennusohje Sisällysluettelo Sivu 1. Turvallisuuteen liittyvää tietoa 3 2. Asennuksen valmistelu 4 3. Tekniset tiedot 4-5 4. Rakenne 6 5. Tarvikkeet 7 6. Asennus liukuvarrella, lyhyt akseli

Lisätiedot

Junkkari PUMPPUHAPOTIN

Junkkari PUMPPUHAPOTIN Junkkari PUMPPUHAPOTIN HP-5 HP-20 PUMP04SU KÄYTTÖOHJE- JA VARAOSALUETTELO 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 SIVU 1 SISÄLLYSLUETTELO 2 2 ARVOISA ASIAKAS 2 2.1 Varoitusmerkki

Lisätiedot

Täydentävä asennus, käyttö- ja huolto-ohje

Täydentävä asennus, käyttö- ja huolto-ohje Täydentävä asennus, käyttö- ja huolto-ohje Räjähdyssuojatut pienjännitteiset 3-vaiheasynkronimoottorit oikosulkuroottorilla Räjähdyssuojausrakenne Varmennettu rakenne e Räjähdyssuojausrakenne Kipinöimätön

Lisätiedot

Esittely. Arvoisa asiakas, Tietoja käyttöohjeesta. Esittely 3

Esittely. Arvoisa asiakas, Tietoja käyttöohjeesta. Esittely 3 Käyttöohje Arvoisa asiakas, ostamalla tämän monitoimilaitteen olet valinnut korkealaatuisen PHILIPS-tuotteen. Ostamasi laie täyttää kaikki nyyaikaisen kotitoimiston mitä erilaisimmat tarpeet. Tällä laitteella

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60

JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60 JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60 Koko 14-18 Koko 24-60 SISÄLTÖ 1. Yhteenveto 3 1.1 Yleistä 3 1.2 Funktionsprincip 4 1.2.1 Cooler 14 och 18 4 1.2.2 Cooler 24, 34, 48 och 60 5 2 Turvaohjeet

Lisätiedot

Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri

Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tietoja tästä oppaasta... 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.3 Määräyksiä

Lisätiedot