Käyttöohje. MOVITRAC B Ohjauspaneeli. Julkaisuajankohta 03/ / FI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohje. MOVITRAC B Ohjauspaneeli. Julkaisuajankohta 03/2007 11586346 / FI"

Transkriptio

1 Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVTRAC B Ohjauspaneeli Julkaisuajankohta 3/ / F Käyttöohje

2 SEW-EURODRVE Driving the world

3 Sisällysluettelo 1 Tärkeää tietää Turvaohjeiden rakenne Takuuvaatimukset Vastuusta vapautuminen Turvaohjeita Yleistä Kohderyhmä Määräystenmukainen käyttö Kuljetus ja varastointi Käyttökuntoon saattaminen Sähköinen liitäntä Turvallinen galvaaninen erotus Käyttö Käyttöönotto MOVTRAC B -taajuusmuuttajan ohjauspaneelilla varustamiseen liittyvät esityöt ja apuvälineet Ohjauspaneeli FBG11B (optio) Ohjauspaneelin FBG11B periaatteellinen käyttö FBG11B:n ohjearvosäädin ja ohjearvon anto ulkoa päin Käyttöönotto FBG11B-ohjauspaneelin avulla Parametriluettelo Käyttö Datan varmistus Palautekoodit (r r-38) Ohjauspaneeli FBG Huolto Vikailmoitusmuisti Ohjauspaneelin kuittaus Tekniset tiedot Ohjauspaneelin FBG11B etulevyoptio Hakemisto Ohjauspaneelin käyttöohje MOVTRAC B 3

4 1 Tärkeää tietää Turvaohjeiden rakenne 1 Tärkeää tietää 1.1 Turvaohjeiden rakenne Tämän käyttöohjejulkaisun turvaohjeiden rakenne on seuraavanlainen: Piktogrammi (kuvasymboli) VESTSANA! Vaaran tyyppi ja aiheuttaja. Ohjeen laiminlyönnin mahdolliset seuraukset. Vaaran välttämistoimenpiteet. Piktogrammi (kuvasymboli) Esimerkki: Viestisana Merkitys Laiminlyönnin seuraukset VAARA! Välittömästi uhkaava vaara Hengen menetys tai vakava vammautuminen Yleinen vaara VAROTUS! Mahdollinen vaaratilanne Hengen menetys tai vakava vammautuminen VARO! Mahdollinen vaaratilanne Lievempi vammautuminen Sähköisku SES! Mahdolliset aineelliset vahingot Käyttölaitejärjestelmän ja/tai sen ympäristön vahingoittuminen HUOM! Hyödyllinen ohje tai vinkki. Helpottaa käyttölaitejärjestelmän käsittelyä. 1.2 Takuuvaatimukset Käyttöohjeen noudattaminen on edellytyksenä sille, että laite toimii häiriöittä ja mahdolliset takuuvaatimukset voidaan täyttää. Lue sen vuoksi käyttöohjeet ennen laitteen käyttöön ryhtymistä! Varmista, että käyttöohje on laitteistosta ja sen käytöstä vastaavien sekä laitetta omalla vastuullaan käyttävien henkilöiden käytettävissä. 1.3 Vastuusta vapautuminen Käyttöohjeen noudattaminen on perusedellytyksenä sille, että taajuusmuuttajien käyttö on turvallista ja tuotteiden ilmoitetut ominaisuudet ja suoritusarvot saavutetaan. SEW- EURODRVE ei vastaa millään tavoin henkilö, esine- tai omaisuusvahingoista, joita aiheutuu käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä. Takuu ei ole tällaisissa tapauksissa voimassa. 4 Ohjauspaneelin käyttöohje MOVTRAC B

5 Turvaohjeita Yleistä 2 2 Turvaohjeita Seuraavien perustavien turvaohjeiden tarkoituksena on auttaa välttämään henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Käyttäjän on varmistettava, että perustavat turvaohjeet otetaan huomioon ja niitä noudatetaan. Varmista, että laitteistosta ja yrityksestä vastaavat sekä laitteen parissa omalla vastuullaan työskentelevät henkilöt ovat lukeneet käyttöohjeen kokonaisuudessaan ja omaksuneet sen sisällön. Epäselvissä tapauksissa ja lisätietojen saamiseksi kehotamme kääntymään SEW-EURODRVEn puoleen. 2.1 Yleistä Älä koskaan asenna tai ota käyttöön vaurioituneita tuotteita. Tee vaurioista välittömästi reklamaatio kuljetusliikkeelle. Taajuusmuuttajissa saattaa käytettäessä esiintyä niiden kotelointiluokan mukaisesti jännitteellisiä, paljaita sekä mahdollisesti myös liikkuvia tai pyöriviä osia sekä kuumia pintoja. Poistettaessa tarvittavat suojukset luvattomasti, käytettäessä laitetta väärään tarkoitukseen tai tehtäessä asennus- tai käyttövirheitä on olemassa huomattavien henkilö- ja/tai omaisuusvahinkojen vaara. Lisätietoja tuotedokumenteista. 2.2 Kohderyhmä Kaikki kuljetus-, asennus-, käyttöönotto- sekä huolto- ja kunnossapitotyöt kuuluvat sähköteknisen ammattihenkilöstön suoritettaviksi (noudata standardeja EC 6364 / CENELEC HD 384 tai DN VDE 1 ja EC 6664 tai DN VDE 11 sekä kansallisia tapaturmantorjuntamääräyksiä). Sähköteknistä ammattihenkilöstöä ovat näiden perusturvaohjeiden tarkoittamassa mielessä henkilöt, jotka ovat perehtyneet tuotteen käyttökuntoon saattamiseen, asennukseen, käyttöönottoon ja käyttöön ja joilla on tehtäviään vastaava ammatillinen pätevyys. Kaikkia muunlaisia töitä (kuljetus ja siirrot, varastointi, käyttö ja romun kierrätys) suorittavat henkilöt on perehdytettävä asianmukaisella tavalla tehtäviinsä. 2.3 Määräystenmukainen käyttö Taajuusmuuttajat ovat komponentteja, jotka on tarkoitettu asennettaviksi sähkölaitteisiin tai -koneisiin. Koneisiin asennettaessa on taajuusmuuttajien käyttöönotto (määräysten mukaiseen käyttöön sovellettaessa) on kielletty, kunnes koneen on todettu vastaavan EU-direktiivin 98/37/ETY (ns. Konedirektiivin) vaatimuksia; standardia EN 624 on noudatettava. Käyttöönotto (määräysten mukaiseen käyttöön soveltaminen) on sallittu vain, mikäli EMC-direktiivin (89/336/ETY) vaatimukset täyttyvät. Taajuusmuuttajat täyttävät Pienjännitedirektiivin 26/95/ETY vaatimukset. Taajuusmuuttajiin sovelletaan sarjan EN /DN VDE T15 harmonisoituja standardeja yhdessä standardien EN /VDE 66 osa 5 ja EN 6146/VDE 558 kanssa. Tekniset tiedot ja liitäntäedellytyksiä koskevat tiedot löytyvät tyyppikilvestä ja tuotedokumenteista; niitä on ehdottomasti noudatettava. Ohjauspaneelin käyttöohje MOVTRAC B 5

6 2 Turvaohjeita Kuljetus ja varastointi Turvatoiminnot SEW-EURODRVEn taajuusmuuttajia ei saa käyttää turvatoimintojen toteuttamiseen ilman ylemmän tason turvajärjestelmiä. Käytä ylemmän tason turvajärjestelmiä, kun laitteilla on määrä toteuttaa koneiden ja henkilöiden turvatoimintoja. Käytettäessä "turva-seis"-toimintoa on noudatettava seuraavien julkaisujen ohjeita: MOVTRAC B / Turvallinen poiskytkentä Lisävarusteet MOVTRAC B / Turvallinen poiskytkentä Sovellukset 2.4 Kuljetus ja varastointi Kuljetusta, varastointia ja asianmukaista käsittelyä koskevia ohjeita on noudatettava. lmasto-olosuhteiden osalta on pysyttävä luvussa "Yleiset tekniset tiedot" annetuissa rajoissa. 2.5 Käyttökuntoon saattaminen Laite on saatettava käyttökuntoon ja sen jäähdytys on järjestettävä siihen liittyvissä dokumenteissa annettujen ohjeiden mukaisesti. Taajuusmuuttajat on suojattava sallittua suuremmilta rasituksilta. Erityisesti kuljetettaessa ja käsiteltäessä eivät mitkään laitteen komponentit saa taipua eivätkä eristysvälit muuttua. Sähköisten komponenttien ja koskettimien koskettelua on vältettävä. Taajuusmuuttajissa on staattiselle sähkölle arkoja komponentteja, jotka saattavat herkästi vioittua epäasianmukaisesti käsiteltäessä. Sähköiset komponentit eivät saa vahingoittua tai turmeltua (terveyshaitat mahdollisia!). Seuraavat sovellukset ovat kiellettyjä, ellei laitteita ole tarkoitettu nimenomaan sellaisiin: käyttö räjähdysvaarallisilla alueilla. käyttö paikoissa, joissa esiintyy haitallisia öljyjä, happoja, kaasuja, höyryjä, pölyjä, säteilyä jne. käyttö siirrettävissä sovelluksissa, joissa esiintyy standardin EN määräykset ylittäviä mekaanisia tärinä- ja iskukuormituksia. 2.6 Sähköinen liitäntä Jännitteellisten taajuusmuuttajien parissa työskenneltäessä on noudatettava voimassaolevia kansallisia tapaturmantorjuntamääräyksiä (esim. saks. BGV A3). Sähköasennukset on tehtävä asianomaisia määräyksiä (esim. johdinpoikkipinta-alojen, varokkeiden, suojamaadoitusten jne. osalta) noudattaen. Täydentävät ohjeet löytyvät tuotedokumenteista. EMC-kelpoista asennustapaa kuten häiriösuojausta, suodattimien sijoitusta ja kaapelointia koskevat ohjeet löytyvät taajuusmuuttajien tuotedokumenteista. Näitä ohjeita on aina noudatettava myös CE-merkittyjen taajuusmuuttajien yhteydessä. EMC-lainsäädännössä vaadituissa raja-arvoissa pysyminen on laitteiston/koneen/koneikon valmistajan vastuulla. Suojaustoimenpiteiden ja turvalaitteiden on oltava voimassaolevien määräysten (esim. EN 624 tai EN ) mukaisia. Välttämätön turvatoimenpide: laitteen maadoitus. 6 Ohjauspaneelin käyttöohje MOVTRAC B

7 Turvaohjeita Turvallinen galvaaninen erotus Turvallinen galvaaninen erotus Laite täyttää kaikki standardin EN mukaiset teho- ja elektroniikkaliitäntöjen turvallista erottamista koskevat vaatimukset. Turvallisen erottamisen varmistamiseksi on myös kaikkien liitettyjen virtapiirien täytettävä samoin turvallista erottamista koskevat, standardin EN mukaiset vaatimukset. 2.8 Käyttö Laitteistot, joihin taajuusmuuttajat asennetaan, on mahdollisesti varustettava kulloinkin voimassa olevien turvamääräysten (esim. teknisiä työvälineitä koskevan lainsäädännön, tapaturmien torjuntamääräysten jne.) vaatimilla lisävalvonta- ja -turvajärjestelmillä. Taajuusmuuttajiin saa tehdä sovellusohjelmiston avulla toteutettavia muutoksia. Taajuusmuuttajan jännitteellisiin osiin ja pääteasteen liitäntöihin ei saa koskea heti laitteen sähköverkosta erottamisen jälkeen kondensaattoreiden mahdollisen jäännösvarauksen vuoksi. Tämän osalta tulee noudattaa vastaavia, taajuusmuuttajaan kiinnitetyissä varoituskilvissä annettuja ohjeita. Käytön aikana on kaikki suojukset, ovet ja luukut pidettävä suljettuina. Toimintatilan merkkivalon ja muiden näyttöelementtien sammuminen ei merkitse, että laite olisi erotettu verkosta ja jännitteetön. Laitteen sisäiset suojaustoiminnot tai mekaaninen jumiutuminen voivat aiheuttaa moottorin pysähtymisen. Kun häiriön syy poistetaan tai häiriöilmoitus kuitataan, laite voi käynnistyä itsestään uudestaan. Ellei tämä ole käytettävän koneen osalta turvallisuussyistä sallittua, erota laite verkosta ennen toimintahäiriön korjaustoimiin ryhtymistä. Ohjauspaneelin käyttöohje MOVTRAC B 7

8 3 Käyttöönotto MOVTRAC B -taajuusmuuttajan ohjauspaneelilla varustamiseen liittyvät esityöt ja apuvälineet 3 Käyttöönotto 3.1 MOVTRAC B -taajuusmuuttajan ohjauspaneelilla varustamiseen liittyvät esityöt ja apuvälineet Tarkista asennus (luku Asennus). VAARA! Väliinpuristumisvaara moottorin tahattomasta käynnistymisestä johtuen. hengenmeno tai vakava vammautuminen. Estä moottorin tahaton käynnistyminen esim. vetämällä elektroniikan riviliitinlohko X13 irti. Sovelluskohtaisesti on suoritettava lisäturvatoimia henkilö- ja omaisuusvahinkoriskien välttämiseksi. Kytke syöttävä verkko ja moottori taajuusmuuttajaan. Älä kytke mitään signaaliliittimiä. Kytke verkkovirta päälle. Näytössä näkyy viesti Stop. Ohjelmoi signaaliliittimet. Aseta parametrit (esim. rampit) oikein. Tarkista liitinten tehdyt ohjelmoinnit (P61... P622). Kytke verkkovirta pois päältä. Kytke signaaliliittimet. Kytke verkkovirta päälle. HUOM! Taajuusmuuttajan parametrien arvot muuttuvat automaattisesti käyttöönottoa suoritettaessa. 8 Ohjauspaneelin käyttöohje MOVTRAC B

9 Käyttöönotto Ohjauspaneeli FBG11B (optio) Ohjauspaneeli FBG11B (optio) Ohjauspaneelissa olevien painikkeiden ja piktogrammien sijoittelu: Ohjauspaneelin toiminnot Painikkeilla UP / DOWN / ENTER / OUT päästään liikkumaan valikoissa. Painikkeilla RUN ja STOP/RESET ohjataan itse käyttölaitetta. Ohjearvosäätimen avulla asetetaan ohjearvoja. UP / DOWN -painikkeet symbolien valintaa ja arvojen muuttamista varten. RUN STOP RESET ENTER / OUT -painikkeet symbolien tai parametrivalikoiden aktivointia ja deaktivointia varten. Taajuusmuuttaja/käyttölaite voidaan käynnistää painikkeella "RUN". Painikkeella "STOP/RESET" kuitataan vikailmoitukset tai pysäytetään käyttölaite. STOP RESET Painikkeella STOP/RESET on prioriteetti riviliitinten tai väyläliitynnän kautta tapahtuvaan aktivointiin verrattuna. Pysäytettäessä käyttölaite STOP/RESET-painikkeella on sen uuden aktivoinnin tapahduttava RUN-painikkeella. HUOM! Verkkosyötön oltua katkaistuna on lukitus avattava STOP-painiketta painamalla! RUN Esiintyneen toiminta- tai ohjelmavirheen jälkeinen kuittaus voidaan tehdä STOP/ RESET-painikkeella. Taajuusmuuttaja on tällöin lukittu (pääteaste deaktivoitu) ja se on aktivoitava uudelleen RUN-painikkeella. SES-toiminto voidaan deaktivoida FBG11Bpaneelia käyttäen parametrin 76 avulla. Pysäytettäessä käyttölaite STOP/RESET-painikkeella vilkkuu näytössä viesti Stop. Tämä ilmaisee, että taajuusmuuttaja on aktivoitava painikkeella "RUN". Kun parametrisarja on kopioitu MOVTRAC B -taajuusmuuttajaan, on laite samoin lukitussa tilassa. Ks. myös datan suojaus FBG11B-paneelin avulla (s. 26). Ohjauspaneelin käyttöohje MOVTRAC B 9

10 3 Käyttöönotto Ohjauspaneelin FBG11B periaatteellinen käyttö 3.3 Ohjauspaneelin FBG11B periaatteellinen käyttö Taso 1 Taso 2 Taajuusmuuttajan tilan näyttö: käyntinopeus Näyttö: nouseva ramppi Nousevan rampin muuttaminen [s] Arvon muutos / voimaan saattaminen Näyttö: laskeva ramppi Laskevan rampin muuttaminen [s] Arvon muutos / voimaan saattaminen Kiinteä ohjearvo -valikko n xx Valinta: kiinteä ohjearvo -valikko Muutostila Arvon muutos / voimaan saattaminen n max Par Näyttö: ohjearvon maksimiarvo Valinta: parametrivalikko Parametrivalikko Maksimikäyntinopeuden muuttaminen [1/min] Muutostila Arvon muutos / voimaan saattaminen Arvon muutos / voimaan saattaminen Valinta: moottorin käyttöönotto Moottorin käyttöönotto -valikko Valinta: datan varmistus Datan varmistus -valikko Valinta: ohjauspaneelin ohjearvosäädin Ohjauspaneelin ohjearvosäädin Näyttö: aloitustaajuus Näyttö: lähtövirta 1 Ohjauspaneelin käyttöohje MOVTRAC B

11 Käyttöönotto Ohjauspaneelin FBG11B periaatteellinen käyttö Valikko-ohjaus Valittaessa jokin symboli syttyy symboliin integroitu LED palamaan. Pelkkiä näyttöarvoja tarkoittavien symbolien yhteydessä ilmestyy hetkellinen näyttöarvo välittömästi näkyviin näytölle. Parametrien muuttaminen Kun symboli on valittu ja ENTER-painiketta painettu, voidaan haluttu parametri valita. Jotta parametrin arvo muuttuisi, on ENTER-painiketta painettava toiseenkin kertaan. Arvon ja sitä vastaavan LEDin vilkkuminen ilmaisee arvon olevan muutettavissa. Arvo aktivoituu ja vilkkuminen lakkaa, kun ENTER-painiketta painetaan toistamiseen Tilatietonäytöt Toimintatilassa "taajuusmuuttaja aktivoitu" näkyy näytöllä laskennallisesti selvitetty käyntinopeuden oloarvo. Ks. myös "Tilatietonäytöt" (s. 28) Vikailmoitusnäyttö Toimintavirheen esiintyessä näytön viesti muuttuu ja näkyviin tulee vilkkuva vikailmoituskoodi, esim. F-11 (vikailmoituslista luvussa Käyttö ja huolto). Näin ei kuitenkaan tapahdu käyttöönottotilan ollessa aktivoituna Varoitusviestit Eräitä parametreja ei saa muuttaa kaikissa toimintatiloissa. Yritettäessä tätä kaikesta huolimatta ilmestyy näytölle viesti r r-32. Näytöllä näkyy kulloistakin toimintoa vastaava koodi, esim. r-28 (taajuusmuuttaja lukittava). Varoitukset käsittävä lista löytyy luvusta Käyttö ja huolto Parametrivalikoiden lyhyt È pitkä vaihtokytkentä Parametrilla P8 voidaan suorittaa edestakainen vaihto lyhyt- ja pitkämuotoisen parametrivalikon välillä. Parametrin kuvauksessa ja parametriluettelossa on merkitty, mihin parametreihin päästään käsiksi lyhyt- ja pitkämuotoisen valikon kautta. Ohjauspaneelin käyttöohje MOVTRAC B 11

12 3 Käyttöönotto FBG11B:n ohjearvosäädin ja ohjearvon anto ulkoa päin 3.4 FBG11B:n ohjearvosäädin ja ohjearvon anto ulkoa päin FBG11B-ohjauspaneelin ohjearvosäädin (paikallinen käsikäyttö): LED Ulkoinen ohjearvon anto Ohjaustapa: riviliittimet sarjaliityntä liittimiin A11/A12 kytketty ohjearvopotentiometri vilkkuu FBG11B-paneelin ohjearvosäädin Ainoat relevantit suureet toimintatavalla "manuaalinen ohjearvosäädin" ovat: P122 pyörimissuunta FBG-käsikäytöllä Painikkeet "RUN" ja "STOP/RESET" Ohjearvomuunnin Symboli vilkkuu FBG-paneelin ohjearvosäätimen ollessa aktivoituna. Pienin sallittu käyntinopeus voidaan rajoittaa parametrin P31 minimikäyntinopeus ja suurin käyntinopeus symbolin n max avulla. Esiintyneen toiminta- tai ohjelmavirheen jälkeinen kuittaus voidaan tehdä STOP/RESET-painikkeella riviliitinten tai väyläliitynnän kautta. Toimintatila "manuaalinen ohjearvosäädin" on kuittauksen jälkeen jälleen aktiivisena. Käyttölaite pysähtyy. Merkkivalo Stop vilkkuu sen merkiksi, että taajuusmuuttaja on aktivoitava uudelleen painikkeella "RUN". Parametri P76 Run/Stop-painikkeiden lukitus ei toimi "manuaalinen ohjearvosäädin" -toimintatavalla. Vedettäessä ohjauspaneeli FBG11B irti taajuusmuuttajasta reagoi tämä siten että käyttölaite pysähtyy. 12 Ohjauspaneelin käyttöohje MOVTRAC B

13 Käyttöönotto FBG11B:n ohjearvosäädin ja ohjearvon anto ulkoa päin Ulkoinen ohjearvon anto Ohjeellinen pyörimissuunta Ohjeellinen pyörimissuunta voidaan määritellä ennakolta: "Myötäpäivään/seis" ja "vastapäivään/seis" parametrien arvoilla P11 ohjaussignaalin lähde = RVLTTMET tai P11 ohjaussignaalin lähde = 3-johdinohjaus Ohjearvon napaisuus prosessidatasanan muodossa parametrien arvoilla P11 ohjaussignaalin lähde = RS-485 tai SBUS ja P1 ohjaussignaalin lähde = RS-485 tai SBUS Nopeusohjearvo Käyntinopeusohjearvo voidaan määritellä ennakolta: ohjearvosäätimen avulla (kun P121 ohjearvosäätimen yhteenlasku on asennossa PÄÄLLÄ) Ohjearvon lähde kiinteät ohjearvot kiinteät ohjearvot analogiatulon kautta SBus- tai RS-485-väylän kautta annettava prosessidatasana moottoripotentiometri SBus- tai RS-485- väylän kautta annettava pyörimissuunnan aktivointi Yksinapaiset (unipolaariset) ohjearvolähteet: unipolaarinen / kiinteä ohjearvo moottoripotentiometri / kiinteä ohjearvo kiinteä ohjearvo + A1 kiinteä ohjearvo * A1 taajuusohjearvotulo / kiinteä ohjearvo Pyörimissuunta annetaan etukäteen riviliittimen MYÖTÄPÄVÄÄN tai VASTAPÄVÄÄN kautta. Bipolaariset ohjearvolähteet: bipolaarinen / kiinteä ohjearvo RS-485 / kiinteä ohjearvo SBus 1 / kiinteä ohjearvo Ohjearvo määrää pyörimissuunnan. Riviliitin MYÖTÄPÄVÄÄN tai VASTAPÄVÄÄN tarvitaan aktivointiin. Ohjauspaneelin käyttöohje MOVTRAC B 13

14 3 Käyttöönotto Käyttöönotto FBG11B-ohjauspaneelin avulla 3.5 Käyttöönotto FBG11B-ohjauspaneelin avulla Taso 1 Taso 2 Taso 3 Moottorin valinta (SEW-moottori / muu kuin SEW-moottori) Toimintatavan valinta: VFC VFC, nostinkäyttö VFC, tasavirtajarrutus VFC, vauhtikäynnistys U/f-ominaiskäyrä U/f + tasavirtajarrutus Teho [kw] HP = kw x 1,33 Moottorin jännite [V] Moottorin nimellistaajuus [Hz] Moottorin nimelliskäyntinopeus [1/min] ( ) Moottorin nimellisvirta [A] cos fii ei käytettävissä muiden kuin SEW-moottoreiden käyttöönotossa (moottori = ei-sew) 4Q-käyttö Moottoreiden lukumäärä monimoottorikäytöissä 14 Ohjauspaneelin käyttöohje MOVTRAC B

15 Käyttöönotto Käyttöönotto FBG11B-ohjauspaneelin avulla Tarvittavat tiedot Jotta käyttöönotto onnistuisi, tarvitaan seuraavat tiedot: Moottorityyppi (SEW-moottori vai muu) Moottorin tiedot Nimellisjännite ja nimellistaajuus. Muilla kuin SEW-moottoreilla lisäksi: nimellisvirta, nimellisteho, tehokerroin cosφ, ja nimelliskäyntinopeus. Nimellinen verkkojännite Käyttöönottovaiheen aktivointi Edellytykset Taajuusmuuttaja tilassa "aktivointisignaali puuttuu": Seis (Stop) Kytkettäessä nimelliskokoa pienempi tai isompi moottori (eroa enintään yhden tyyppiportaan verran) on valittava arvo, joka osuu lähimmäksi moottorin nimellistehoa. Käyttöönotto kokonaisuudessaan on suoritettu vasta palattaessa OUT-painikkeella päävalikkotasolle. Käyttöönotto voidaan suorittaa vain moottorin parametrisarjalla 1. HUOM! SEW-moottoreiden käyttöönotto on laadittu 4-napaisia moottoreita silmällä pitäen. 2- tai 6-napaisten SEW-moottoreiden käyttöönotto voi olla tarkoituksenmukaista tehdä muunmerkkisten moottoreiden mukaisella tavalla U/f Toimintatavan vakioasetus on U/f. Käytä tätä toimintatapaa sovelluksissa, joissa ei esiinny erityisvaatimuksia tai joissa vaaditaan suurta maksimikäyntinopeutta VFC Taajuusmuuttajan toimintatavaksi on valittava VFC tai VFC & tasavirtajarrutus, kun tarvitaan: suurta vääntömomenttia jatkuvaa käyttöä pienillä taajuuksilla tarkkaa jättämän kompensointia dynaamisempaa reagointia Tätä varten on käyttöönottovaiheen kohdassa P-1 valittava toimintatapa VFC tai VFC & tasavirtajarrutus Monimoottorikäytön käyttöönotto Monimoottorikäyttöjen moottorit ovat mekaanisessa yhteydessä keskenään (esim. monimoottorinen ketjukäyttö). Huomioi ohjeet, jotka on annettu julkaisussa "Monimoottorikäytöt". Monimoottorikäytön ehtona on, että asennettavat moottorit ovat keskenään identtisiä SEW-moottoreita. Aseta moottorin käyttöönottoparametrin "Multi" arvoksi liitettävien moottoreiden lukumäärä. Ohjauspaneelin käyttöohje MOVTRAC B 15

16 3 Käyttöönotto Käyttöönotto FBG11B-ohjauspaneelin avulla Ryhmäkäyttöjen käyttöönotto Ryhmäkäyttöjen moottorit eivät ole mekaanisessa yhteydessä keskenään (esim. erillisten hihnakuljettimien käytöt). Taajuusmuuttaja toimii tällä toimintatavalla ilman jättämän kompensointia ja sen U/f-suhde on vakio. Toimintatavalla U/f-ominaiskäyrä voidaan yhdellä taajuusmuuttajalla käyttää asynkronimoottoreista muodostuvaa ryhmää. Huomioitavaa: Valitse toimintatapa U/f Tee suurimman moottorin tehon mukainen tehoasetus Kytke pois päältä automaattinen mittaus, parametrit P32 / 33 Aseta momentinkorotusparametrien P321 / 331 arvoksi nolla Aseta R-kompensointiparametrien P322 / 332 arvoksi nolla Aseta jättämän kompensointi -parametrien P324 / 334 arvoksi nolla Aseta virtarajaparametrien P33 / 313 arvoksi moottoreiden virtojen summa 1,5- kertaisena Aseta N -UL-valvontaparametrien P345/346 arvoksi liitettyjen moottoreiden nimellisvirtojen summa. Moottorinsuoja on toteutettava erikseen. Taajuusmuuttaja toimii tällä toimintatavalla ilman jättämän kompensaatiota ja sen U/f-uhde on vakio. HUOM! Parametriasetukset koskevat kaikkia kytkettynä olevia moottoreita. 16 Ohjauspaneelin käyttöohje MOVTRAC B

17 Käyttöönotto Parametriluettelo Parametriluettelo Kaikki ohjauspaneelin avulla näytettävissä ja muutettavissa olevat parametrit on merkitty sarakkeeseen "FBG" (ohjauspaneeli) seuraavasti: Valinta pitkämuotoisessa valikossa Valinta lyhyt- ja pitkämuotoisessa valikossa Valinta ohjauspaneelissa olevan piktogrammin avulla Valinta moottorin käyttöönotto-ohjelman avulla ohjauspaneelissa Mikäli valintamahdollisuus on olemassa, on tehdasasetus korostettu lihavoinnin avulla. Nro FBG ndeksi Nimi Alue / tehdasasetus Käyttöönoton jälkei- (ohjauspaneelinen arvo des. Näyttö MOVTOOLS MotionStudio Näytöllä näkyvät arvot (vain luku) _ Prosessiarvot 8318 Käyntinopeus [1/min] (etumerkkeineen) Taajuus (etumerkkeineen) [Hz] Lähtövirta (itseisarvo) [% N ] Tehollinen virta [% N ] (etumerkkeineen) Välipiirin jännite [V] Lähtövirta [A] 1_ Tilatietonäytöt Taajuusmuuttajan [Teksti] tila Toimintatila [Teksti] Vikatila [Teksti] Hetkellinen Hetkellinen parametrisarja parametrisarja Jäähdytyselementtien [ C] lämpötila 2_ Analogiaohjearvot Analogiatulo A1 [V] Analogiatulo A2 [V] (optio) 3_ Digitaalitulot Digitaalitulo D Vikailmoitusten kuittaus Digitaalitulo D1 Myötäpäivään/seis (kiinteästi ohjelmoitu) Digitaalitulo D2 Vastapäivään/seis Digitaalitulo D3 Aktivointi/seis Digitaalitulo D4 n11/n21 Ohjauspaneelin käyttöohje MOVTRAC B 17

18 3 Käyttöönotto Parametriluettelo Nro FBG (ohjauspaneeli) ndeksi des Digitaalitulo D5 n12/n Digitaalitulot Digitaalinäyttö D... D5 5_ Digitaalilähdöt Digitaalilähtö /vikailmoitus DO Digitaalilähtö Jarru auki DO Digitaalilähtö Käyttövalmis DO Digitaalilähdöt Digitaalinäyttö DO1... DO3 7_ Laitteen tiedot Laitteen tyyppi [Teksti] Nimellinen [A] lähtövirta Peruslaitteen kiinteä ohjelmisto (firmware) [tuotenro ja versio] 77 DBG-laitteen kiinteä ohjelmisto 8_ Vikailmoitusmuisti Vikailmoitukset t-... t-4 Vian koodi vain DBG6B-laitteessa Menneisyydessä esiintyneitä häiriöitä koskevat taustatiedot 9_ Kenttäväylämonitori Lähdön PO1 [hex] ohjearvo Lähdön PO2 [hex] ohjearvo Lähdön PO3 [hex] ohjearvo Tulon P1 oloarvo [hex] Tulon P2 oloarvo [hex] Tulon P3 oloarvo [hex] 1 Ohjearvot / integraattorit (ohjauspaneelissa vain parametrisarja 1) 1_ Ohjearvon esivalinta / taajuustulo Ohjearvolähde Ohjaussignaalin lähde Taajuuden skaalaus Nimi Alue / tehdasasetus Käyttöönoton jälkei- Näyttö MOVTOOLS MotionStudio nen arvo bipolaarinen / kiinteä ohjearvo unipolaarinen / kiinteä ohjearvo RS-485 / kiinteä ohjearvo moottoripotentiometri / kiinteä ohjearvo kiinteä ohjearvo + A1 kiinteä ohjearvo * A1 SBus 1 / kiinteä ohjearvo taajuusohjearvotulo / kiinteä ohjearvo bipolaarinen A2 / kiinteä ohjearvo riviliittimet RS-485 SBus 1 3-johdinohjaus, , [khz] 18 Ohjauspaneelin käyttöohje MOVTRAC B

19 Käyttöönotto Parametriluettelo 3 Nro FBG (ohjauspaneeli) ndeksi des F1-vertailupotentiaali Ohjearvoreferenssikäyntino peus n ref Johdinkatkoksen tunnistus 1 n max n ref /min F1-ominaiskäyrä... 1 % x F1-ominaiskäyrä 1 % % y F1-ominaiskäyrä... 1 % x F1-ominaiskäyrä 1 % % y2 11_ Analogiatulo 1 (... 1 V) Tulon A1 skaalaus, Tulon A1 toimintatapa Ei reagointia Välitön pysäytys / vikailmoitus Pika-seis / vikailmoitus Pika-seis / varoitus 1 V, maksimikäyntinopeusreferenssi 2 ma, maksimikäyntinopeusreferenssi 4 2 ma, maksimikäyntinopeusreferenssi 1 V, n-referenssi 2 ma, n-referenssi 4 2 ma, n-referenssi Tulon A1 jänniteero 1 V V (-offset) A1-ominaiskäyrä... 1 % x A1-ominaiskäyrä 1 % % y A1-ominaiskäyrä... 1 % x A1-ominaiskäyrä 1 % % y2 12_ Analogiatulo A2 / FBG-paneelin ohjearvosäädin (optio) Tulon A2 toimintatapa FBG-paneelin ohjearvosäätimen lisäys Pyörimissuunta FBG-käsikäytöllä Tulon A2 ominaiskäyrä x Tulon A2 ominaiskäyrä y1 Nimi Alue / tehdasasetus Käyttöönoton jälkei- Näyttö MOVTOOLS MotionStudio nen arvo Ei toimintoa... ±1 V + ohjearvo... 1 V virtaraja Pois Päällä Päällä (ilman kiinteää ohjearvoa) Unipolaarinen, myötäpäivään Unipolaarinen, vastapäivään Bipolaarinen, myötä- ja vastapäivään 1 % % ( 1 V V) 1 % % ( n max n max /... max ) Ohjauspaneelin käyttöohje MOVTRAC B 19

20 3 Käyttöönotto Parametriluettelo Nro FBG (ohjauspaneeli) ndeksi des Tulon A2 ominaiskäyrä x Tulon A2 ominaiskäyrä y2 13_ / 14_ Nopeusrampit 1 / 2 13 / / / / / / 8484 Ramppi t11 / t21, nouseva Ramppi t11 / t21, laskeva Pysäytysramppi t13 / t23 1 % % ( 1 V V) 1 % % ( n max n max /... max ), [s], [s], [s] 15_ Moottoripotentiometritoiminto Ramppi t3, nouseva = laskeva, [s] Viimeisen ohjearvon tallennus 16_ / 17_ Kiinteät ohjearvot 16 / / / / / / / / / / / / 8819 Nimi Alue / tehdasasetus Käyttöönoton jälkei- Näyttö MOVTOOLS MotionStudio nen arvo Sisäinen ohjearvo n11 / n21 Sisäinen ohjearvo n12 / n22 Sisäinen ohjearvo n13 / n23 P-säätimen ohjearvo n11/n21 P-säätimen ohjearvo n12/n22 P-säätimen ohjearvo n13/n23 off on Pois Päällä [1/min] [1/min] [1/min] [%] [%] [%] 2 Säädinparametrit 25_ P-säädin P-säädin 1 2 Pois Normaali Käänteinen P-vahvistuskerroin komponentti [s] P-oloarvotoimintatila P-oloarvon skaalaus ,1... 1,... 1, 1 V, maksimikäyntinopeusreferenssi 2 ma, maksimikäyntinopeusreferenssi 4 2 ma, maksimikäyntinopeusreferenssi 1 V, n-referenssi 2 ma, n-referenssi 4 2 ma, n-referenssi 2 Ohjauspaneelin käyttöohje MOVTRAC B

21 Käyttöönotto Parametriluettelo 3 Nro FBG (ohjauspaneeli) ndeksi des P-oloarvon erosuure,...1, [%] 3 Moottorin parametrit (ohjauspaneelissa vain parametrisarja 1) 3_ / 31_ Rajoitukset 1 / 2 3 / / / / / / / / 8522 Käynnistys- ja pysäytysnopeus 1 / 2 Minimikäyntinopeus 1 / 2 Maksimikäyntinopeus 1 / [1/min] [1/min] [1/min] Virtaraja 1 / [% N ] 32_ / 33_ Moottorin viritys 1 / 2 32 / / / / / / / / / / 8532 Automaattinen viritys 1 / 2 Momentinkorotus 1 / 2 off on...1 [%] R-viritys 1 / [%] Esimagnetointiaika 1 / 2 Jättämän kompensointi 1 / Tyhjäkäynnin vaimennus 34_ N -UL-valvonta 345 / / 9115 Nimi Alue / tehdasasetus Käyttöönoton jälkei- Näyttö MOVTOOLS MotionStudio nen arvo N -UL-valvonta 1/ [s] Pois Päällä... 5 [1/min] off on, A Pois Päällä 4 Referenssiviestit 4_ Nopeusohjearvoviesti Käyntinopeusohjearvo [1/min] Hystereesi [1/min] Viive [s] Viesti = 1, kun 1 45_ P-säätimen referenssiviesti P-oloarvon vastaavuus Viesti = 1, kun 1 n < n ref n > n ref P-oloarvo < P-referenssiarvo P-oloarvo > P-referenssiarvo 5 Valvontatoiminnot (ohjauspaneelissa vain parametrisarja 1) 5_ Käyntinopeuden valvonta 1 / 2 5 / / 8559 Käyntinopeuden valvonta 1 / 2 3 Pois Motorinen / generatorinen Ohjauspaneelin käyttöohje MOVTRAC B 21

22 3 Käyttöönotto Parametriluettelo Nro FBG (ohjauspaneeli) ndeksi des. 51 / / 856 Viiveaika 1 / 2 6 Riviliitinten ohjelmointi 6_ Digitaalitulot Digitaalitulon D2 ohjelmointi Digitaalitulon D3 ohjelmointi Digitaalitulon D4 ohjelmointi Digitaalitulon D5 ohjelmointi Digitaalitulon D ohjelmointi 62_ Digitaalilähdöt Digitaalilähdön DO1 ohjelmointi Digitaalilähdön DO2 ohjelmointi Digitaalilähdön DO3 ohjelmointi [s] 64_ Analogialähdöt AO1 (optio) AO1-analogialähtö AO1-referenssi 1 2 Nimi Alue / tehdasasetus Käyttöönoton jälkei- Näyttö MOVTOOLS MotionStudio nen arvo : Ei toimintoa 1: Aktivointi / seis (tulon D3 tehdasasetus) 2: Myötäpäivään / seis 3: Vastapäivään / sis (tulon D2 tehdasasetus) 4: n11/n21 (tulon D4 tehdasasetus) 5: n12/n22 (tulon D5 tehdasasetus) n13 = n11 + n12 6: Kiinteän ohjearvon vaihtokytkentä 7: Parametrisarjan vaihtokytkentä 9: Moottoripotentiometri isommalle 1: Moottoripotentiometri pienemmälle 11: /ulkoinen vika 12: Vikailmoituksen kuittaus (tulon D tehdasasetus) 2: Ohjearvon voimaansaattaminen aktiivisena 26: TF-viesti (vain tulon D5 yhteydessä) 3: Säädin lukittu : Ei toimintoa 1: /vikailmoitus (lähdön DO1 tehdasasetus) 2: Käyttövalmis (lähdön DO3 tehdasasetus) 3: Pääteaste päälle 4: Kiertokenttä päälle 5: Jarru auki (lähdön DO2 tehdasasetus / ei lähdössä DO3) 7: Parametrisarja 9: Nopeusohjearvoviesti 11: Ohje-/oloarvo-vertailuviesti 21: POS-lähtö 22: /POS-vikailmoitus 23: P-säätimen oloarvoreferenssi 24: Ex-e-virtaraja aktiivisena (valmisteilla) Ei toimintoa Ramppigeneraattoritulo Nopeusohjearvo Käyntinopeuden oloarvo Taajuuden oloarvo Lähtövirta Pätövirta Laitteen kuormitusaste Käyntinopeuden oloarvo (etumerkkeineen) Taajuuden oloarvo (etumerkkeineen) 3 1/min, 1 Hz, 15 % n max n ohje-ref. 22 Ohjauspaneelin käyttöohje MOVTRAC B

23 Käyttöönotto Parametriluettelo 3 Nro FBG (ohjauspaneeli) ndeksi des Lähdön AO1 toimintatapa Lähdön AO1 ominaiskäyrä x Lähdön AO1 ominaiskäyrä y Lähdön AO1 ominaiskäyrä x Lähdön AO1 ominaiskäyrä y Ei toimintoa... 2 ma ma...1 V 1 % %... 1 % 1 % %... 1 % 7 Ohjaustoiminnot (ohjauspaneelissa vain parametrisarja 1) 7_ Toimintatapa 1 / 2 7 / / 8575 Toimintatapa 1 / _ Seisontavirta 1 / 2 71 / / Seisontavirta 1 / % moott _ Pysäytysohjearvotoiminto 1 / 2 72 / / / / / / 8583 Pysäytysohjearvotoiminto 1 / 2 Pysäytysohjearvo 1 / 2 Käynnistyserosuure 1 / 2 off on 73_ Jarrutustoiminto 1 / / / / / 8587 Jarrun vapautusaika 1 / 2 Jarrun päällemenoaika 1 / 2 74_ Nopeusalueen ohitus 74 / / / / 8591 Hyppytaajuusalueen keskikohta 1 / 2 Hyppytaajuusalueen leveys 1 / 2 VFC VFC ja nostinkäytöt VFC & tasavirtajarrutus VFC & vauhtikäynnistys U/f-ominaiskäyrä U/f & tasavirtajarrutus Pois Päällä [1/min] [1/min]... 2 [s]... 2 [s] 76_ Käsikäyttö RUN/STOPpainikkeiden lukitus off on 77_ Energiansäästötoiminto Energiansäästötoiminto Nimi Alue / tehdasasetus Käyttöönoton jälkei- Näyttö MOVTOOLS MotionStudio nen arvo min min 1 off on Pois Päällä Pois Päällä Ohjauspaneelin käyttöohje MOVTRAC B 23

24 3 Käyttöönotto Parametriluettelo Nro FBG (ohjauspaneeli) ndeksi des. 8 Laitteen toiminnot (ohjauspaneelissa vain parametrisarja 1) 8_ Asetukset 8 Lyhytmuotoinen valikko long short Tehdasasetus no Std ALL Parametrien lukitus Tilastotietojen nollaus 86 Kopiointi DBG Æ MOVTRAC B 87 Kopiointi MOVTRAC B Æ DBG 81_ Sarjaliikenne off on RS-485-osoite RS-485-ryhmäosoite RS-485-aikavalvonnan [s] aika 82_ Generatorinen käyttö 1 / 2 82 / / kvadranttikäyttö 1 / 2 off on 83_ Reagointi vikatilanteissa Reagointi riviliittimellä "Ulkoinen vikailmoitus" vaikuttavaan signaaliin Reagointi RS-485-aikavalvontaan Reagointi SBusaikavalvontaan 84_ Kuittaustapa Manuaalinen kuittaus 86_ Modulaatio 1 / 2 86 / / / / 8752 Nimi Alue / tehdasasetus Käyttöönoton jälkei- Näyttö MOVTOOLS MotionStudio nen arvo PWM-taajuus 1 / 2 Kiinteä PWMtaajuus 1 / on off / ei 1 / vakio 2 / toimitushetken tila 4 / toimitushetken tila, NEMA Pois Päällä Ei toimintoa Vikailmoitusmuisti Kyllä Ei Kyllä Ei Pois Päällä Välitön pysäytys / vika Pika-seis / vikailmoitus (83) Pika-seis / varoitus (833 / 836) Kyllä Ei 4 khz 8 khz 12 khz 16 khz Päällä Pois 24 Ohjauspaneelin käyttöohje MOVTRAC B

25 Käyttöönotto Parametriluettelo 3 Nro FBG ndeksi Nimi Alue / tehdasasetus Käyttöönoton jälkei- (ohjauspaneelinen arvo des. Näyttö MOVTOOLS MotionStudio 87_ Prosessidatan parametrointi PO1-ohjearvon kuvaus PO2-ohjearvon kuvaus PO3-ohjearvon kuvaus Tulon P1 oloarvon kuvaus Tulon P2 oloarvon kuvaus Tulon P3 oloarvon kuvaus PO-datan aktivointi 88_ SBus-sarjaliikenne Ei toimintoa (parametrin P872 tehdasasetus) Käyntinopeusohjearvo (parametrin P871 tehdasasetus) Maksimikäyntinopeus Ramppi Ohjaussana 1 (parametrin P87 tehdasasetus) Ohjaussana 2 Käyntinopeusohjearvo [%] POS-PO-data P-säätimen ohjearvo [%] Ei toimintoa Käyntinopeuden oloarvo (parametrin P874 tehdasasetus) Lähtövirta (parametrin P875 tehdasasetus) Pätövirta Tilasana 1 (parametrin P873 tehdasasetus) Käyntinopeuden oloarvo [%] POS-P-data P-säätimen oloarvo [%] Ei Kyllä SBus-protokolla / MoviLink 1 / CANopen SBus-osoite SBus-ryhmäosoite SBus-aikavalvonnan aika SBus-tiedonsiirtonopeus baudeina [s] CANopen-osoite kbaud 25 kbaud 5 kbaud 1 Mbaud Ohjauspaneelin käyttöohje MOVTRAC B 25

26 4 Käyttö Datan varmistus 4 Käyttö 4.1 Datan varmistus Datan varmistus FBG11B-paneelin avulla Ohjauspaneelin FBG11B avulla voidaan MOVTRAC B:n parametrointitiedot tallentaa ohjauspaneeliin tai siirtää ne ohjauspaneelista MOVTRAC B -taajuusmuuttajaan. Tarkista parametrien oikeellisuus niiden kopioinnin jälkeen. Datan varmistus FBG11B-paneelin avulla Taso 1 Taso 2 Taso 3 Valinta: datan varmistus Parametridatan siirto FBG11B MOVTRAC B Lataus käyntiin Tallennus käyntiin Parametridatan siirto MOVTRAC B FBG11B Datan kopioinnin jälkeen MOVTRAC B on lukittu. Lukittu tila ilmenee siitä, että tilanäytön STOP vilkkuu. Lisäksi tilatieto-led (keltainen) vilkkuu hitaasti. Lukitus voidaan avata jollakin seuraavista toimenpiteistä: Paina FBG11B-paneelin RUN-painiketta. Katkaise verkkojännite, odota 1 sekuntia ja kytke jännite uudelleen päälle Datan varmistus DBG6B:n avulla Kopioi parametrisarja MOVTRAC B -taajuusmuuttajasta operointipaneeliin DBG6B. Tähän on seuraavat mahdollisuudet: Hae esiin kohdevalikon kohta "KOPONT OPERONTPANEELN". Vahvista painikkeella OK. Parametrisarja kopioituu MOVTRAC B -taajuusmuuttajasta DBG6B-operointipaneeliin. Hae esiin kohdevalikon kohta "PARAMETRONTTLA". Valitse parametri P87 "MCB Æ DBG". Parametrisarja kopioituu MOVTRAC B -taajuusmuuttajasta DBG6B-operointipaneeliin Datan varmistus UBP11A:n avulla Kopioi parametrisarja MOVTRAC B -taajuusmuuttajasta parametrointimoduuliin UBP11A. Paina tätä varten moduulin alaosassa olevaa painiketta, jota voi painaa vain teräväkärkisellä esineellä. 26 Ohjauspaneelin käyttöohje MOVTRAC B

27 Käyttö Palautekoodit (r r-38) Palautekoodit (r r-38) Palautekoodit, MOVTRAC B: Nro Kuvaus Merkitys 19 Parametrien lukitus aktivoitu Parametrien muuttaminen ei ole mahdollista 2 Tehdasasetus käytössä Parametrien muuttaminen ei ole mahdollista 23 Lisäkortti puuttuu Toimintoon tarvittava lisäkortti puuttuu 27 Lisäkortti puuttuu Toimintoon tarvittava lisäkortti puuttuu 28 Säädin on lukittava Säädin on lukittava 29 Parametrin arvo ei ole sallittu Parametrin arvo ei ole sallittu Manuaalisen ohjearvosäätimen valitseminen ei ole sallittu, koska aktivoituna on PC-käsikäyttö. 32 Aktivointi (lukituksen vapautus) Toimintoa ei voi suorittaa AKTVONT-tilassa 34 Virhe ohjelmasekvenssissä Virhe tallennettaessa FBG11B-paneelin muistiin. Käyttöönotto FBG-paneelin avulla on suorittamatta. Suorita käyttöönotto FBG-paneelin ja MotionStudio-ohjelman avulla tai suorita moottorin valinta uudelleen. 38 FBG11B-paneelissa väärä tietue Tallennettu tietue laitteeseen sopimaton Ohjauspaneelin käyttöohje MOVTRAC B 27

28 4 Käyttö Ohjauspaneeli FBG 4.3 Ohjauspaneeli FBG Toimintatilassa "taajuusmuuttaja aktivoitu" näkyy näytöllä laskennallisesti selvitetty käyntinopeuden oloarvo. Tila Näyttö Taajuusmuuttaja "lukittu"-tilassa off (säädin estotilassa): Taajuusmuuttaja tilassa "aktivointisignaali StoP puuttuu": Taajuusmuuttaja tilassa "aktivointi" 8888 (käyntinopeuden oloarvo) Tehdasasetus SEt (Set) Seisontavirta dc "24 V -käyttö" 24U Aikavalvonta aktiivinen t Digitaalitulojen ja -lähtöjen tila Parametri P39 (digitaalitulot) ja parametri P59 (digitaalilähdöt) otetaan käyttöön parametrivalikossa näyttöparametreina. Tilatiedot näytetään binäärilukuina. Jokaista digitaalituloa tai -lähtöä vastaa 2 pystysuoraan allekkain järjestettyä 7-segmenttinäytön segmenttiä. Ylempi segmentti palaa, kun digitaalitulo tai -lähtö on päällä ja alempi segmentti palaa, kun digitaalitulo tai -lähtö ei ole päällä. Oikeanpuoleiset kaksi 7-segmenttinäyttöä ilmaisevat, koskeeko ilmaistu tila parametria P39 (di = digitaalitulot) vai P59 (do = digitaalilähdöt). Esimerkkejä: Ylhäällä: Tulojen tilat: D = 1 / D1 = / D2 = 1 / D3 = 1 / D4 = 1 / D5 = Alhaalla: Lähtöjen tilat: DO1 = 1 / DO2 = / DO3 = 1 28 Ohjauspaneelin käyttöohje MOVTRAC B

29 Huolto Vikailmoitusmuisti 5 5 Huolto 5.1 Vikailmoitusmuisti Taajuusmuuttaja tallentaa vikailmoituksen vikailmoitusmuistiin P8. Taajuusmuuttaja tallentaa uuden vikailmoituksen vasta kun vikailmoitus on kuitattu. Viimeiset esiintyneet viat näkyvät paikallisessa ohjauspaneelissa. P8:aan ja ohjauspaneeliin tallentuneet kaksinkertaiset vikailmoitukset eivät täten vastaa toisiaan. Tällainen tilanne ilmenee esimerkiksi välipiirin ylijännitteen (F-7) ja tätä seuraavan ramppiaikavalvonnan (F-34) tapauksessa. Häiriön ilmaantumishetkellä taajuusmuuttaja tallentaa seuraavat tiedot: lmennyt vikatilanne/häiriö Digitaalitulojen ja -lähtöjen tila Taajuusmuuttajan toimintatila Taajuusmuuttajan tila Jäähdytyselementtien lämpötila Käyntinopeus Lähtövirta Pätövirta Laitteen kuormitusaste Välipiirin jännite 5.2 Ohjauspaneelin kuittaus Vikailmoitus voidaan kuitata seuraavasti: Manuaalinen kuittaus näppäimistöltä (painike STOP/RESET). Painike STOP/RESET on etusijalla riviliitinten tai väyläliitynnän kautta tapahtuvaan aktivointiin nähden. Esiintyneen toiminta- tai ohjelmavirheen jälkeinen kuittaus voidaan tehdä STOP/ RESET-painikkeella. Taajuusmuuttaja on kuittauksen jälkeen lukitussa tilassa. Se on aktivoiva RUN-painikkeen avulla. Ohjauspaneelin käyttöohje MOVTRAC B 29

30 6 kva i P f n Hz Tekniset tiedot Ohjauspaneelin FBG11B etulevyoptio 6 Tekniset tiedot 6.1 Ohjauspaneelin FBG11B etulevyoptio Ohjauspaneelin FBG11B etulevyoptiota voidaan käyttää yksinkertaiseen diagnostiikkaan ja käyttöönottotoimintoihin. Tuotenro Toiminnot Prosessiarvojen ja tilatietojen näyttö Vikailmoitusmuistin tietojen kysely ja vikailmoitusten kuittaus Parametrien näyttö ja asetus Datan varmistus ja parametrisarjojen siirto Käytännöllinen käyttöönottovalikko SEW- ja muita moottoreita varten MOVTRAC B -taajuusmuuttajan manuaalinen ohjaus Varustus 5-numeroinen 7-segmenttinäyttö / 6 painiketta / 8 piktogrammia / ohjearvosäädin Valittavissa lyhytmuotoinen ja pitkä valikko Asennus pistoyksikkönä taajuusmuuttajaan (myös toiminnassa olevaan) Kotelointiluokka P2 (EN 6529) 3 Ohjauspaneelin käyttöohje MOVTRAC B

31 7 7 Hakemisto D Datan varmistus...26 F FBG11B...3 K Kuittaus...29 Käyttöönotto ohjauspaneelin avulla...14 M Manuaalinen ohjearvosäädin...12 Monimoottorikäyttö...15 N Nopeusohjearvo...13 O Ohjauspaneeli...9 Ohjauspaneeli FBG11B...3 Ohjauspaneelin FBG11B etulevyoptio...3 Ohjauspaneelin periaatteellinen käyttö...1 Ohjauspaneeli, käyttöönotto...14 Ohjauspaneeli, tilatietonäytöt...28 Ohjearvon anto ulkoa päin... 12, 13 Ohjeellinen pyörimissuunta...13 P Palautekoodit Parametridatan kopiointi Parametriluettelo Pyörimissuunnan aktivointi T Turvaohjeita... 5 U Ulkoinen ohjearvon anto...12, 13 U/f V VFC Vikailmoitusmuisti Ohjauspaneelin käyttöohje MOVTRAC B 31

32 Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Mikä saa maailman liikkeelle hmiset, jotka oivaltavat asiat nopeammin ja kehittävät tulevaisuutta yhteistyössä kanssasi. Asiakaspalvelu, joka on ulottuvillasi kaikkialla maailmassa. Käyttölaitteet ja ohjausjärjestelmät, joiden avulla saat aikaan enemmän automaattisesti. Kattava osaaminen aikamme tärkeimmillä toimialoilla. Tinkimätön laatu ja korkeat laatustandardit, jotka osaltaan helpottavat päivittäistä työntekoa. SEW-EURODRVE Driving the world Läsnäolo ympäri maailmaa ratkaisut juisasti ja vakuuttavalla tavalla. Kaikkialla. nnovatiiviset ideat, joista jo huomenna löytyvät ylihuomisen ratkaisut. nternet-sivustojen vankka toteutus tarkat tuotetiedot ja ohjelmistopäivitykset kellon ympäri päivästä päivään. SEW-EURODRVE GmbH & Co KG P.O. Box 323 D Bruchsal, Germany Puhelin Faksi

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA / FI

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX60B/6B LA360000 Julkaisuajankohta 0/2005 43533 / FI Korjauksia Korjauksia Asennus

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

Käyttöohje. MOVITRAC B Liityntäyksikkö FSC11B Analogiamoduuli FIO11B. Julkaisuajankohta 03/ / FI

Käyttöohje. MOVITRAC B Liityntäyksikkö FSC11B Analogiamoduuli FIO11B. Julkaisuajankohta 03/ / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVITRAC B Liityntäyksikkö FSC11B Analogiamoduuli FIO11B Julkaisuajankohta 3/27 11586737 / FI Käyttöohje SEW-EURODRIVE

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS)

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS) Hätäkutsupakkaus Tyyppi: 5200 xx Pakkaus koostuu: erkkivalo Tyyppi: 5203 xx Vetonarupainike Tyyppi: 5202 xx Sammutuspainike Tyyppi: 5201 xx Teholähde Tyyppi: 5204 xx Täydentävät tuotteet (eivät kuulu toimitukseen):

Lisätiedot

VACON NX PIKAOHJE. Aloituskysely. Paina enter. suomi. Vakio. Paina enter. 0.00 Hz

VACON NX PIKAOHJE. Aloituskysely. Paina enter. suomi. Vakio. Paina enter. 0.00 Hz VACON NX PIKAOHJE Aloituskysely Aloituskysely käynnistyy, kun laitteeseen kytketään virta ensimmäisen kerran, tai jos Aloituskysely asetetaan systeemivalikossa (P6.5.3) aktiiviseksi JA laitteesta kytketään

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

Taajuusmuuttaja FC101 (pikaopas)

Taajuusmuuttaja FC101 (pikaopas) Tilausnumero C - Sisällysluettelo Sivu Turvaohjeet...1 IT-verkko 3x230VAC...2 Liitännät...2 Ohjauspaneeli LCP...3 Käsikäyttö...3 Pyörimissuunnan vaihto...3 Lisätietoa...3 Kytkentäkaavio...4 Peruskonfiguraatio...5

Lisätiedot

DK S FIN N PL. Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat Päällä = ON Poissa päältä = OFF

DK S FIN N PL. Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat Päällä = ON Poissa päältä = OFF DK S FIN N PL 310 784 03 TR 610 top TERMINA 1-kanavainen viikkokellokytkin Riippuu versiosta esiohjelmoituina kuluva kellonaika ja kesä-/talviajan vaihtosääntö Turvalli- suusohjeita Sähkölaitteita saa

Lisätiedot

Käyttöönotto-opas ACS 600. ACS 600 -taajuusmuuttajat Vakiosovellusohjelmisto 5.x

Käyttöönotto-opas ACS 600. ACS 600 -taajuusmuuttajat Vakiosovellusohjelmisto 5.x ACS 600 Käyttöönotto-opas Tässä oppaassa on: $&6 WDDMXXVPXXWWDMDQ Nl\WW QRWWR RKMDXVSDQHHOLQ DYXOOD (QVLPPlLQHQ Nl\QQLVW\V 3\ ULPLVVXXQQDQ WDUNLVWXV.l\QQLVW\V GLJLWDDOLWXORQ NDXWWD 1RSHXGHQ VllW RKMDXVSDQHHOLQ

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3 KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Sivu 2/7 JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olette valinneet laadukkaan suomalaisen FinnProp pientuulivoimalasäätimen. Tästä käyttö- ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

* _0916* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Synkronilineaarimoottorit SL2

* _0916* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Synkronilineaarimoottorit SL2 Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *23059435_0916* Korjaus Synkronilineaarimoottorit SL2 Painos 09/2016 23059435/FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET KUNNOSSAPITO-OHJELMA KESKUKSEN NUMERO : Palo Vika HÄTÄKESKUS : Puh LISMAR OY Telinetie 3 33880 LEMPÄÄLÄ p 03 31249110 f 03 3672116 http//www.lismar.fi

Lisätiedot

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA 1. Kuivakiehuntasuojan elektrodi ENT 220. 2. Käytön merkkivalo, joka ilmoittaa että molemmat kattilaa ohjaavat releet ovat kiinni. Häiriötapauksissa vihreä merkkivalo sammuu, ja releet avautuvat. 3. Syöttöjännitteen

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti

Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti Käyttöohje Luettava huolellisesti ennen käyttöä Vers.1 8/13 Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti. Sisällys Laitteen esittely ja tekniset tiedot Laite tutuksi Käyttö:

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

Korjaus käsikirjaan. MOVIMOT MM..D Toiminnallinen turvallisuus Sallittujen laiteyhdistelmien laajennus

Korjaus käsikirjaan. MOVIMOT MM..D Toiminnallinen turvallisuus Sallittujen laiteyhdistelmien laajennus Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Korjaus käsikirjaan MOVIMOT MM..D Toiminnallinen turvallisuus Sallittujen laiteyhdistelmien laajennus Julkaisuajankohta 11/2013 20258267

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

VLT HVAC Drive. VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita

VLT HVAC Drive. VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita s. 1-4 1. VLT HVAC Drive 102 ohjaus ulkopuolisella säätimellä s. 5 4. Huomioitavaa asennuksessa 1. HVAC Drive 102 ohjaus ulkopuolisella säätimellä

Lisätiedot

Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikattilat

Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikattilat Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikatt Aakkosnumeerinen näyttömoduuli Käyttöopas 2. painos Asennukset maissa, joita EY-direktiivit koskevat:

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-Infoline. 1510 UC-500 Kutsujärjestelmä inva-wc:tä varten. 1673-1-8322 Rev. 01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-Infoline. 1510 UC-500 Kutsujärjestelmä inva-wc:tä varten. 1673-1-8322 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/Infoline/Titelblatt - 1510 @ 25\mod_1339651633537_174011.docx @ 217346 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8322 Rev. 01

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AK-CC 350

ASENNUSOHJE AK-CC 350 ASENNUSOHJE AK-CC 350 t amb = 0 - +55 C 230 V a.c. 50/60 Hz 2.5 VA 10 V < U < 256 V IEC 60730 10 (6) A & (5 FLA, 30 LRA) 1) DO1 * 16 (8) A & (10 FLA, 60 LRA) 2) 6 (3) A & (3 FLA, 18 LRA) 1) DO2 * 10 (6)

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 5 Liite Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 5:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 4 2.1 Käyttötavat 4 2.1.1 Nopea

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003

Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003 Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003 Käyttöohjeet Tervetuloa! Onnittelut laitteen Ontech Teleswitch 9001A valinnasta. Toivomme, että sinulle on tästä tuotteesta paljon iloa ja hyötyä, että sen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280..

Asennus- ja käyttöohjeet. Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280.. Asennus- ja käyttöohjeet Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280.. Laitekuvaus Huonekoje handsfree-toiminnolla kuuluu Gira-ovipuhelinjärjestelmään ja koostuu seuraavista osista: 3 4 5 2 1 6 1 Ovipuhelinjärjestelmän

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE Käyttöohje Onneksi olkoon, olet hankkinut ensiluokkaisen näytön! iloft VDS- laitteessa on handsfree- toiminto, sen värinäytön avulla voit kommunikoida ovipuhelimen

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 7-30 liite Asennus- ja käyttöohjeiden Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 7-30:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet

Lisätiedot

Huippuimurit E190. E190K/125/300x300. SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V 135V 160V 180V 230V q V1 E190S/125 SÄHKÖTEKNISET TIEDOT.

Huippuimurit E190. E190K/125/300x300. SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V 135V 160V 180V 230V q V1 E190S/125 SÄHKÖTEKNISET TIEDOT. Huippuimurit E190 E190P/125/ER/700 VTT Testausseloste Nr RTE 10513/99 E190P/125/ER/700 Ø310 Kokonaispaine P tf, Pa 270 Ø225 770 Ilmavirta q v1, dm 3 /s Ø125 SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

Fin v2.0. VV4 Käsikirja

Fin v2.0. VV4 Käsikirja Fin v2.0 Käsikirja www.safeline.se Sisältö Sisältö Esittely 1 Asennus 3 Merkit, jotka voidaan näyttää 4 Ohjelmointi 5 Ohjelmoinnin 1. vaihe 6 Ohjelmoinnin 2. vaihe 8 Ohjelmoinnin 3. vaihe 9 Ohjelmoinnin

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power i_tig 201 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISTÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan pitkä ja ongelmaton toiminta edellytämme

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite GR4A-7 Kiertoliiketoimilaite läppäventtiileille Nimellisvääntömomentti 40 Nm Nimellisjännite AC/DC 4 V Ohjaus auki-kiinni ekniset tiedot Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 4 V Nimellisjännitteen

Lisätiedot

Säätökeskus RVA36.531

Säätökeskus RVA36.531 Säätökeskus Asennusohje 1. Johdanto Tämä ohje koskee säätökeskusta joka on tarkoitettu lämmönsäätöön pientaloissa jossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.ohje tulee säilyttää lähellä säädintä.. Säätökeskus

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 KYTKENTÄOHJE MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan MITTAUSJOHTIMET: Liitin nro 12

Lisätiedot

Teholähteet ja muuntajat Phaseo Poweria automaatioon!

Teholähteet ja muuntajat Phaseo Poweria automaatioon! Teholähteet ja muuntajat Phaseo Poweria automaatioon! Simply Smart! Nerokkuutta ja älyä, joka tekee käytöstä helppoa Tämän päivän vaatimuksiin... Verkkokatkot Sähkökatkokset aiheuttavat koneisiin ja laitteisiin

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 336 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC ja käyttötavan valintakytkin RLA162.1 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne.

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ-01-10-c-1 1234 Trafo 1.8VA Relay NC/ S1 S2 S3 S4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Constant Pressure Controller L1 MO-500 N FLÄKT 23~ 0-500 Pa 50/60Hz SUPPLY 1 x

Lisätiedot

T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera

T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Käyttöolosuhteet... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen...

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420 UNIGYR PRU10 Eco-Paronen Oy Puh:00 1986 40 PRU10 OHJAUSKESKUKSEN YLEISOHJE / LCD Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 00 1986 40 SIVUT 1. OHJAUSKESKUS PRU. OHJAUSKORTIT JA PAINIKKEET 3. OHJAUSKORTTINÄYTÖN SIVUJEN

Lisätiedot

PROBYTE GSM ALARM #6d

PROBYTE GSM ALARM #6d PROBYTE GSM ALARM #6d PROBYTE GSM ALARM #6 toimii GSM-hälyttimenä ja kaukoohjaimena. Soitto- tai SMS-hälytysviestien vastaanottajia voidaan hallita etäohjatusti. Ohjusrelettä voidaan ohjata SMS-viestillä.

Lisätiedot

IRMPX asettelu ja asennusohje

IRMPX asettelu ja asennusohje IRMPX asettelu ja asennusohje 3.7.3 Läkkisepäntie 2A 62 HELSINKI MPX asetteluohje Termostaatin asettelulämpötilan muuttaminen 1. Paina SEL painiketta 2. Muuta haluttu lämpötila näyttöön nuolinäppäimillä

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Oikosulkumoottorikäyttö

Oikosulkumoottorikäyttö Oikosulkumoottorikäyttö 1 DEE-33040 Sähkömoottorikäyttöjen laboratoriotyöt TTY Oikosulkumoottorikäyttö T. Kantell & S. Pettersson 2 Laboratoriomittauksia suorassa verkkokäytössä 2.1 Käynnistysvirtojen

Lisätiedot

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki Huonesäädin STRA-04 STRA-04 on valmiiksi ohjelmoitu kommunikoiva huonesäädin lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen jälkikäsittelyjärjestelmissä. Se soveltuu toimistoihin, kouluihin, sairaaloihin, hotelleihin,

Lisätiedot

Painos MOVITRAC 07 02/2003. Käyttöohje 1056 4233 / FI

Painos MOVITRAC 07 02/2003. Käyttöohje 1056 4233 / FI MOVITRAC 07 Painos 02/2003 Käyttöohje 1056 4233 / FI SEW-EURODRIVE Sisällysluettelo 1 Tärkeää tietää... 4 2 Turvallisuusohjeita... 6 3 Laitteen rakenne... 7 3.1 Laitteen rakenne... 7 3.2 Tyyppimerkintä

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Press Brake Productivity -pikaopas

Press Brake Productivity -pikaopas Kuinka aloitat Press Brake Productivity -pikaopas Kiitos, että olet ostanut Wilan valmistaman laatutuotteen Wila on valmistanut jo yli 80 vuotta työkalunpitimiä, työkaluja ja varusteita särmäyspuristimien

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen)

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen) KÄYTTÄJÄN OPAS FIN Ohjelmointivalikko: RF-AJASTIN JA RF-KYTKENTÄYKSIKKÖ Paina +/- painikkeita: aluenumero alkaa vilkkua. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai käyttäjän ohjelma (ks. käyttäjän

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot Tuotetiedot Hands free -laite Mikrofoni Lyhyt mikrofoni 1 12 V -liitin 2 Mikrofoniliitäntä 3 Linkkipainike 4 Toiminnon merkkivalo (sininen/punainen) 5 Soittopainike 6 Äänenvoimakkuuden lisääminen (+) Käyttö

Lisätiedot

TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A

TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A Toimintokatsaus Toiminto / Malli UP833 UP833A 1. Vesipumppu 2. Termostaattilämmitys 3. Vaahtokylpy 4. Yleisvalaistus 5. Valo 6. Vedenalainen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä KÄYTTÖOHJE NO.CX-10 Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä 1 Turvaohjeet Lithium-akulle Turvaohjeet Lithium-akulle Litium-akun lataus voi aiheuttaa tulipalon tai loukkaantumisen tai omaisuuden menettämistä.

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä.

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä. 123 Turvallisuus Tämä symboli toisen symbolin, liittimen tai käyttölaitteen vieressä ilmaisee, että käyttäjän on katsottava oppaasta lisätietoja välttääkseen loukkaantumisen tai mittarin vaurioitumisen.

Lisätiedot

KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS

KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS 1101--119 PINTA-ASENNUS 1 SYLA 6 SYLA PU RAKENNE 1 1) Ryhmävarokkeet kiukaan kahdelle tehoryhmälle (molemmilla on oma kontaktori). ) Merkkivalo, keltainen. Palaa kiukaan ollessa

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07 Luetteloesite 2 Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07 Qn= 800 l/min Paineilmaliitäntä lähtö: G 1/4 Sähk. liitäntä: Pistoke,

Lisätiedot