KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013"

Transkriptio

1 Kärkölän kunta puh Virkatie 1 fax Järvelä KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2013

2 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys on alijäämäinen Yleiset lähtökohdat Talousarvio ja taloussuunnitelma kuntalaissa Sisältö ja rakenne Talousarvion rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset Yleisperustelut Yleinen taloudellinen tilanne Kuntatalous Kärkölän kunnan tilanne Kärkölän taloudellinen tilanne Talousarvion laatimisen lähtökohdat Kärkölän kunnan organisaatiokaavio Tuloslaskelma Investointiosa Rahoitusosa Talousarvion sitovuustasot Taloussuunnitelma vuosille

3 2 Kunnanjohtajan katsaus 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys on alijäämäinen Vuoden 2013 talousarvioesitys on poikkeuksellisesti laadittu alijäämäiseksi. Vuosikate on nollassa, mutta poistojen määrä johtaa siihen, että tulos on 1,3 miljoonaa euroa alijäämäinen. Talousarvioesitys ei sisällä verojen taikka maksujen korotuksia. Tähän on päädytty siitä syystä, että yleinen taloudellinen tilanne kiristyy edelleen vuonna 2013 eikä kehitystä ole haluttu kuntatalouden maksuja korottamalla vahvistaa. Perusongelma on verotulojen heikko kehitys. Erityisesti yhteisöveron määrä on viimeisten vuosien aikana suorastaan romahtanut ja yhteisöveroa kertyy enää noin puolen kunnallisveroprosentin verran. Toimintakuluista kasvavat eniten sosiaali- ja terveydenhuoltoon suunnattavat kulut. Kunnan omat mahdollisuudet vaikuttaa kulukehitykseen ovat minimaaliset ja näin ollen lähestulkoon ainoa keino talouden tasapainottamiseksi on kunnallisverojen korottaminen. Tätä ei kuitenkaan vuonna 2013 haluta tehdä. Kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto joutuvat joka tapauksessa vuonna 2013 arvioimaan myös kunnan omassa päätösvallassa olevan palveluverkon olemassa oloa kunnan taloudelliset mahdollisuudet huomioiden. Seppo Huldén kunnanjohtaja

4 3 2. Yleiset lähtökohdat 2.1.Talousarvio ja taloussuunnitelma kuntalaissa Talousarvion ja suunnitelman valmistelusta, rakenteesta ja sisällöstä sekä sen hyväksymisestä, muuttamisesta ja sitovuudesta säädetään kuntalain 65 pykälässä. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon tulee ottaa toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot, sekä siinä tulee osoittaa, miten rahoitustarve tulorahoituksen lisäksi muutoin katetaan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä, jolla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena Sisältö ja rakenne Kuntalain mukaan talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Samaa rakennetta käytetään taloussuunnitelmassa ja tilinpäätökseen sisältyvässä talousarvion toteutumisvertailussa. Talousarvion ja suunnitelman yleisperusteluissa esitetään suunnitelmien yleiset perusteet, joita tarkastellaan kansantalouden, kuntatalouden sekä alueellisten ja oman kunnan kehityksen näkökulmasta. Toimintaa ja taloutta suunnitellaan ja seurataan käyttötalouden, investointien, tuloslaskennan ja rahoituksen näkökulmista. Käyttötaloudessa asetetaan palvelutavoitteet ja budjetoidaan niiden järjestämisen vaatimat menot ja tulot. Investointiosassa budjetoidaan pitkävaikutteisten tuotantovälineiden, kuten rakennusten, kiinteiden rakenteiden ja kaluston hankinta, rahoitusosuudet ja omaisuuden myynti.

5 4 Tuloslaskelmassa osoitetaan tulorahoituksen riittävyys käyttömenoihin ja poistoihin. Rahoitusosassa osoitetaan yhteenvetona rahan lähteet ja käyttö. Kärkölän kunnan taloussuunnitelma laaditaan vuosittain neljävuotisena. Talousarvio on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelma esitetään tuloslaskelmana ja rahoituslaskelmana vuosille Palvelusuunnitelmat ja tavoitteet Talousarvion käyttötalousosa sisältää vastuualuetason tai tulosaluetason palvelusuunnitelman. Palvelusuunnitelma ohjaa tehtäväkohtaista vuosittaista tavoiteasettelua. Kullakin tehtävällä on konkreettisia tavoitteita, joilla on erilainen näkökulma kyseiseen palveluun. Ne ovat ensisijaisesti vaikuttavuuteen, kannattavuuteen ja tuotantoon liittyviä, ja ovat valtuustoon nähden sitovia. Tavoitteiden näkökulmat palveluihin ovat seuraavat: Vaikuttavuus kuvaa toiminnan tavoitteeksi asetettujen yhteiskunnallisten tilojen kuten ongelmien vähentämisen tai parempien vaikutusten edistämisen aikaansaamisen astetta eli toiminnan ja suoritteiden vaikutusta kuntalaisiin suhteessa vaikutuksille asetettuihin tavoitteisiin. Vaikuttavuustavoitteet voivat määrittää joko kunnan palvelutoiminnan aikaansaamaa muutosta asiakkaan hyvinvoinnissa tai palvelun riittävyyttä, asiakastyytyväisyyttä jne. Tuottavuus on tuotosten/suoritteiden ja panosten suhde, kun panokset ilmaistaan tuotannontekijöinä. Palvelukyky kuvaa asiakaspalvelun toimivuudelle ja laadulle asetettujen tavoitteiden toteutumisen astetta. Palvelukyky kuvaa kunnan toimintojen asiakasulottuvuuden ja asiakaspalvelun onnistumista. Asiakkaina voivat olla arvioitavasta toiminnosta riippuen kuntalaiset tai hallinnon sisäiset organisaatiot, mittarina esim. asiakastyytyväisyyskyselyt Aikaansaannoskyky kuvaa organisaation, työyhteisön ja henkilöstön kykyä aikaansaada tuloksellisuutta. Aikaansaannoskykyyn sisältyy yhtenä näkökulmana laatu. Koostuu osatekijöistä: osaaminen, innovatiivisuus, viihtyvyys, työmotivaatio ja työkyky. Taloudellisuus on tuotosten ja panosten suhde, kun panokset ilmaistaan rahana eli kustannusten ja suoritteiden välinen suhde. Taloudellisuutta voidaan ilmaista muun muassa tuotosten yksikkökustannuksina esim. eur/oppilas, eur/hoitopäivä.

6 Talousarvion rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset. Talousarviorakenne noudattaa voimassa olevaa organisaatiota. Vuoden 2013 talousarviossa ei ole rakenteellisia muutoksia aikaisempaan nähden. Toiminnallisia muutoksia tapahtuu kunnan markkinoinnissa kun osa kunnan markkinoinnista siirtyy seudulliselle markkinointiyhtiölle. Myös maaseutuhallinnon seudullinen organisaatio aloittaa toimintansa vuoden 2013 alusta. 3. Yleisperustelut 3.1. Yleinen taloudellinen tilanne Suomen kansantalous on vuoden 2012 aikana hiipunut kohti taantumaa. Viennin väheneminen, investointien alamäki ja yksityisen kulutuksen kasvun hidastuminen ovat vaikuttaneet siihen, että kansantuotteen kasvu jää vuositasolla mitattuna prosentin tuntumaan. Myös vuodelle 2013 povataan yleisesti varsin vaatimatonta kasvua. Talouden ajautuminen taantumaan näyttää todennäköiseltä. Vuoden 2008 tuotannon taso saavutettaneen näillä näkymin vasta vuonna Taloustilanteen heikkeneminen Suomessa on johtunut pääasiassa Euroopan velkakriisistä ja sen seurausvaikutusten heijastumisesta talouteemme. Eurokriisin hoitaminen on keskeisessä asemassa taloudenkehityksen kääntämisessä kohti suotuisaa taloudellista kehitystä myös Suomessa. Taloudellisen toimintaympäristön kehityksen ohella kansantaloutemme tulevaan kehitykseen vaikuttavat eurokriisin hoitamisen ohella Suomen omien talouspoliittisten toimenpiteiden onnistuminen. Valtiovarainministeriön arvio lähivuosien kokonaistuotannon määrän keskimääräisestä vuotuisesta kasvusta vuosille 2012 ja 2013 on prosentin luokkaa. Edessä on pitkä hitaan kasvun aika, mikä ilmenee kuntataloudessa muun muassa verotulojen aiempaa vaatimattomampana kasvuna Vuonna 2012 työttömyysasteen arvioidaan olevan keskimäärin 7,6 %, mikä merkitsee, että työttömänä on keskimäärin noin kaksisataatuhatta henkilöä. Pitkäaikaistyöttömien määrä pysynee kuitenkin suurena. Työllisyys pysynee vuonna 2012 edellisen vuoden tasolla ja työllisyysaste kohoaa jonkin verran työvoiman tarjonnan vähetessä. Työvoiman kysyntä kasvaa kuitenkin vain niukasti, jos kokonaistuotannon kasvu pysyy valtiovarainministeriön ennustamissa melko vaatimattomissa kasvuluvuissa. Keskimääräiseksi työttömyysasteeksi vuonna 2013 valtiovarainministeriö arvioi 8,1 %.

7 Kuntatalous Kuntatalous pysyy kireänä lähivuodet. Vuonna 2013 kuntien vuosikatteen arvioidaan heikkenevän eikä se enää kattaisi poistoja. Kuntatalous kääntyisi näin ollen alijäämäiseksi ja velkaantuminen jatkuisi. Mikäli menojen kasvua ei pystytä hillitsemään, uhkana ovat kunnallisveroprosenttien tuntuvat korotukset sekä velkaantumisen jatkuminen nopeana. Kuntien tehtävät laajenevat kuitenkin edelleen, joten menojen kasvun hillitseminen on vaikeaa. Kustannuksia lisää erityisesti vanhuspalvelulaki, joka tulee voimaan Laajaa keskustelua aiheuttaneet lakiin sisältyvät henkilöstömitoitusten tarkistukset siirtyvät vuoteen Lain aiheuttamien kustannusten lisäysten arvioiminen on vielä vaikeaa. Vanhuspalvelulain lisäksi useat muut pienemmät, kuten liikenne- ja rakennusvalvonnan ratkaisut kiristävät kuntataloutta. Vuonna 2012 kunnallisveron tilitysten arvioidaan kasvavan kokonaisuudessaan keskimäärin 3,8 %. Vuonna 2013 ansiotulojen kasvuvauhti hieman hidastuu ja on arvion mukaan 3,4 %. Työllisyystilanteen mahdollinen heikkeneminen ennustettua enemmän pienentää kuitenkin arviota ensi vuoden tilitysten kasvusta. Kuntaryhmän osuutta yhteisöverosta korotettiin väliaikaisesti kymmenellä prosenttiyksiköllä vuosiksi Hallitusohjelmassa päätettiin, että kuntien yhteisöveron jako-osuutta jatketaan vuosina viidellä prosenttiyksiköllä korotettuna. Yhteisöverokantaa alennettiin vuodesta 2012 alkaen puolellatoista prosenttiyksiköllä 24,5 prosenttiin. Aleneminen kompensoitiin kunnille kuntaryhmän jakoosuutta korottamalla. Vuonna 2013 yhteisöveron tilitykset kunnille pysyvät näillä näkymin kuluvan vuoden tasolla. Vuonna 2012 kiinteistöveroa arvioidaan kertyvän noin 1,3 miljardia euroa ja vuonna 2013 tilitysten arvioidaan kasvavan verrattain maltillisesti. Peruspalvelujen valtionosuuksia leikataan vuodelle miljoonaa. Tämän lisäksi opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksia jäädytetään 50 miljoonalla eurolla. Hallituksen muodostamisen yhteydessä päätetty 631 miljoonan euron leikkaus toteutettiin kokonaisuudessaan kerralla vuoden 2012 valtionosuuksien pohjiin ja siten ne kertautuvat jatkossa joka vuosi. Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa asti. Koko sopimuskauden kustannusvaikutus on lähes 4,5 % kaikilla sopimusaloilla.

8 Kärkölän kunnan tilanne Kärkölän kunnan asukasmäärä oli vuoden 2011 lopussa asukasta. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan asukasluvussa ei tapahdu oleellista muutosta vuoteen 2040 mennessä. Väestön ikärakenteessa sen sijaan tulee tapahtumaan suuri muutos. Vuoteen 2040 mennessä yli 65- vuotiaiden määrän ennustetaan olevan puolitoistakertainen vuoden 2012 tilanteeseen verrattuna. Taloudellinen ja väestöllinen huoltosuhde Seuraavassa taulukossa on kuvattu Kärkölän taloudellinen ja väestöllinen huoltosuhde vuonna 2010 verrattuna Päijät-Hämeen ja koko maan vastaaviin lukuihin. Taloudellinen huoltosuhde kuvaa sitä osuutta väestöstä, jonka työlliset joutuvat elättämään. Erikseen määritellään väestöllinen huoltosuhde, jossa verrataan työikäisen väestön määrää lasten ja vanhuuseläkeikäisten määrään. Tämä tunnusluku mittaa siis ainoastaan ikärakennetta, eikä huomioi mitenkään sitä, tekeekö ihminen työtä vai ei. Taloudellinen huoltosuhde Väestöllinen huoltosuhde Kärkölä Päijät-Häme Koko maa 1,33 1,45 1,31 0,53 0,54 0,52

9 8 Tilastokeskuksen ennuste Kärkölän väestöllisen huoltosuhteen muutoksesta vuosille : Työpaikat ja työvoima Kärkölän kunta on luokiteltu maaseudun teollistuneeksi kunnaksi. Työpaikkaomavaraisuus eli työpaikkojen määrä suhteutettuna työlliseen työvoimaan on noin 94,5 %. Työvoiman määrä Kärkölässä on syyskuun lopussa joista työttömänä oli 8,3 % eli 193 henkilöä. Päijät-Hämeen työttömyysaste oli 11,4 %. Pitkäaikaistyöttömiä oli 54 ja alle 25 vuotiaita 22. Avoimia työpaikkoja Kärkölässä oli syyskuussa yksi. Seuraavassa taulukossa on kuvattu Kärkölän kunnan väestö pääasiallisen toiminnan mukaan muuttujina ikäluokitus/pääasiallinen toiminta ja vuosi:

10 Kärkölän taloudellinen tilanne Kärkölän vuoden euroa ylijäämäinen tilinpäätös oli odotettua parempi. Tulosta paransi euron harkinnanvarainen valtionosuus. Tulosta paransi myös Kärkölän Vedelle kertyneet tavallista suuremmat vesi- ja viemäriliittymien rakentamiskorvaukset. Tulosta rasittavat taas puolestaan jatkuvasti kasvavat sosiaali- ja terveysmenot. Taloudellisen tasapainon tarkastelussa tärkein mittari on vuosikatteen riittävyys. Talous on rahoituksen näkökulmasta tasapainossa kun vuosikatteella pystytään kattamaan investoinnit. Pitkällä aikavälillä vuosikatteella tulisi lisäksi kattaa myös lainojen lyhennykset. Kärkölän vuosikate ei kata edes poistoja. Vaarana on, että vuosikate jää jopa negatiiviseksi, jolloin myös käyttömenoja joudutaan kattamaan lainalla, eli ottamaan syömävelkaa. Tilinpäätöksen mukaan kunnalla on pitkäaikaista lainaa 2130 euroa asukasta kohden. Taloussuunnitelman investointiohjelma on maltillinen,

11 10 joten velkamäärä ei tulevaisuudessa ole vaarassa nousta niinkään investointien vaan käyttömenojen kasvun vuoksi. Vuoden 2011 tilinpäätöksen taseessa on kertynyttä ylijäämää yhteensä ,66 euroa. Vuoden 2012 talousarvio on euroa alijäämäinen. Vuoden 2013 talousarvion alijäämä on euroa. Mikäli talous tasapainotettaisiin suunnitelmakaudella veroprosenttia nostamalla olisivat veroprosentit seuraavat: , , , ,25 Talouden tasapainotusohjelma on laadittava uudelleen Talousarvion laatimisen lähtökohdat Kuntastrategian mukaiset tavoitteet Hyväksytyn kuntastrategian mukaan Kärkölän asukkaille järjestetään laadukkaita ja ihmisläheisiä palveluja. Palvelut tuotetaan pääosin kuntien, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa. Kärkölä on turvallinen ja virikkeellinen asuinpaikka. Palvelut järjestetään taloudellisesti kestävällä tavalla. Vuonna 2012 käynnistettiin kunnan toimesta erilaisia yhteistyöhankkeita, joilla pyrittiin parantamaan asukkaiden elämänlaatua. Maksuton Omppu kyyti asiointipalveluliikenne on ollut mahdollinen järjestää koululaisten aamu- ja iltäpäiväkuljetusten väliin. Kyyti palvelee kotona asuvia vanhuksia. Asiakas haetaan tarvittaessa jopa kotiovelta ja autetaan häntä niin, että asiointi esim. kaupoissa ja pankissa on mahdollinen. Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen vanhusten ulkoilutukseen on käynnistynyt hyvin. Liikuntatoimessa on perustettu ns. matalan kynnyksen liikuntaryhmiä. Nuorten syrjäytymisestä on keskusteltu eri tahojen yhteisessä työryhmässä. Näissä hankkeissa on ollut mukana Kärkölän kunta, muita julkisen sektorin toimijoita, yrittäjiä ja kolmas sektori. Näistä palveluista ei ole tullut kunnalle juurikaan lisäkustannuksia, sillä ne on järjestetty olemassa olevien resurssien puitteissa. Näiden kaikkien hankkeiden toiminnan vakiinnuttaminen kuuluu vuoden 2013 tavoitteisiin. Vuoden 2012 aikana perustettu Kärkölän kunnan hyvinvointiryhmä vakiinnuttaa myös toimintaansa vuoden 2013 aikana. Ryhmän tehtävänä on tehdä ehdotuksia kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

12 11 Vuoden 2013 talousarvion tavoitteet on johdettu kuntastrategiasta. Muilta osin talousarvio on strategian mukainen, mutta palveluiden järjestäminen taloudellisesti kestävällä tavalla ei toteudu vuoden 2013 aikana. Talousarvio on alijäämäinen. Laadukkaat palvelut toteutuvat kuntastrategiassa edellytetyllä tavalla. Samoin seudullinen yhteistyö lisääntyy mm. uuden markkinointiyhtiön ja maaseutuhallinnon organisaation aloittaessa toimintansa. Terveellistä, turvallista ja virikkeellistä asuinympäristöä kehitetään kuntastrategian edellyttämällä tavalla. Kuntastrategian mukaan vuosittaiset talousarviot laaditaan vain poikkeustapauksissa alijäämäisiksi. Vuosi 2013 on mainitunlaatuinen poikkeusvuosi. Verotus pysyy kuitenkin kilpailukykyisellä tasolla suhteessa Päijät-Hämeen muihin kuntiin. Henkilöstömenot Henkilöstömenoihin on varattu nykyisen henkilöstön palkat, lukuun ottamatta eläköitymisen vuoksi vuoden vaihteessa täyttämättä jäävää siivoojan tointa. Palkkamenoihin on laskettu kahden prosentin suuruinen korotusvara yleiskorotuksia varten. Sosiaaliturvamaksuun ja työantajan vakuutusmaksuihin on varattu 3,39 %:a ja palkkaperusteisiin eläkevakuutusmaksuihin ja varhemaksuun 17,7 %:a. Eläkemenoperusteisiin eläkevakuutusmaksuihin on varattu yhteensä euroa. Kärkölän kunta on ulkoistanut suurimman osan palveluistaan. Vakituisia työntekijöitä on vuoden 2013 alussa 44. Suurin osa työntekijöistä on siivous- ja ruokahuollon tai kiinteistöpalvelujen palveluksessa. Yhteenveto henkilöstöstä: Keskushallinto 6 Maaseututoimi 1 Liikuntatoimi 3 Ympäristönsuojelu 1 Tekninen toimi 3 Kiinteistötoimi 4 Kärkölän Vesi 2 Ruokahuolto 14 Siivous 10 Arvonlisävero Määrärahat on varattu arvonlisäverottomina. Sisäiset ja ulkoiset menot ja tulot

13 12 Määrärahoihin sisältyy sekä sisäisiä että ulkoisia menoja ja tuloja. Sisäisinä erinä käsitellään sellaiset menot ja tulot, joissa maksutapahtuma kulkee kunnan yksiköltä toiselle ja suoritus perustuu ostavan yksikön tilaamaan tavaraan tai palveluun. Sisäiset määrärahat eivät ole määrärahoja kunnan ulkoisessa tuloslaskelmassa, vaikka ne sisältyvätkin kunkin hallintokunnan määrärahoihin ja toteutumisvertailuihin. Poistot ja aktivointiraja Suunnitelmapoistot lasketaan valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaan. Investointien aktivointiraja on euroa. Sitä pienemmät hankinnat kirjataan käyttötalousosaan ja ne tulevat kerralla kyseisen vuoden menoksi. Sitovuustaso Talousarviossa sitovuustaso on toimielintaso. Jokainen lautakunta voi itse päättää, miten talousarvio sitoo siitä alaspäin lautakuntaa ja yksittäistä viranhaltijaa. Talousarvio esitetään vastuualue -tasolla. Tuloslaskelmassa toimintakatteen jälkeiset erät sitovat valtuustoon nähden aina tilikauden tulokseen saakka. Tämän jälkeen esitetään tilikauden tuloksen käsittelyerät, jotka eivät ole määrärahoja ja tuloarvioita, koska ne eivät ole rahoitusvaikutteisia eriä. Vuosittainen poistojen määrä on sidottu valtuuston tekemään poistosuunnitelmaan. Investointiosa sitoo valtuustoon nähden sillä tarkkuudella, jolla hankkeet on investointiohjelmassa esitetty eli yksittäisinä hankkeina tai hankeryhminä. Rahoitusosassa sitovia määrärahoja ovat rahoitustoiminnan määrärahat. Sitä aiemmat erät ovat sitovia talousarvion muissa osissa. Menot Kärkölän kunnan vuoden 2013 talousarvion toimintamenot ovat 30 miljoonaa euroa, mikä on 4,9 %:a enemmän kuin vuonna Perusturvapalvelujen ja erikoissairaanhoidon menot ovat nousseet edelleen jyrkästi. Vuoden 2013 talousarvion erikoissairaanhoidon määräraha on pienempi kuin vuoden 2012 tilinpäätösennuste. Rahoitusosaan on varattu euron määräraha tilapäislainan myöntämiseksi Nuorisoseura Kajastukselle. Nuorisoseura tuottaa Huovilan Taru näytelmän esitettäväksi kesällä 2013 Huovilassa, koska puistonperustaja Carl Constantin Collinin syntymästä tulee kuluneeksi 150 vuotta. Nuorisoseura maksaa lainan takaisin saamillaan

14 13 lipputuloilla. Kärkölän kunnalla on tapahtumasta sadesään riski, eli mikäli tapahtuma tuottaa tappiota sään vuoksi, kunta antaa tappioosuuden avustuksena Nuorisoseura Kajastukselle. Tulot Käyttötalouden tulot ovat 6,2 miljoonaa euroa, mikä on 3,5 prosenttia enemmän kuin vuonna Talousarvioon ei sisälly maksujen korotuksia. Verotulot ja valtionosuudet Talousarvion verotulokohta koostuu kunnan tuloverosta, osuudesta yhteisöveron tuottoon sekä kiinteistöverosta. Verorahoitukseen luetaan edellisten lisäksi myös valtionosuudet. Kunnanvaltuusto päättää vuosittain kunnallisvero- ja kiinteistöveroprosentit. Kärkölän kunnan kunnallisverotuksen tuloveroprosentti vuonna 2013 on 20,75 %:a. Viimeksi tuloveroprosenttia korotettiin vuodelle Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti on vuonna ,25. Kärkölän kunnan efektiivinen veroaste vuonna 2012 on 14,44 %. Tuloveroprosentin ja efektiivisen veroasteen ero muodostuu kunnallisverotuksen vähennyksistä. Kunnallisverojen tuoton arvioidaan kasvavan vuodesta 2012 vuoteen ,5 %:a. Yhteisövero on osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen maksama tulovero. Yhteisöverokanta on 24,5%. Yhteisöveronsaajia ovat valtio, kunnat ja seurakunnat. Kuntien osuus verosta on vaihdellut vuosittain. Vuonna 2013 kuntien osuus on 29,41%. Kärkölän kunnan jako-osuus kuntien kesken on pienentynyt viime vuosina huomattavasti ja vaikuttanut siten tilitettävää määrää vähentäen. Kiinteistövero Kiinteistövero on kiinteistön verotusarvon perusteella kunnalla vuosittain suoritettava vero. Kiinteistövero koskee kaikkia kiinteistöjä lukuun ottamatta metsiä, maatalousmaita ja eräitä yleisiä alueita. Kiinteistövero maksetaan kiinteistön sijaintikunnalle. Kiinteistöveroprosenteille on laissa säädetty ala- ja ylärajat, joiden puitteissa kunnanvaltuusto vahvistaa veron vuosittain.

15 14 Kärkölän kunnan kiinteistöveroprosentit vuonna yleinen kiinteistövero 1,25 %, - vakituinen asuminen 0,50 %, - muu asuminen 1,10 %. - rakentamaton rakennuspaikka 3,00 % - yleishyödylliset yhteisöt 0,00 %. Kärkölän kunnan kiinteistöjen verotusarvot, kiinteistöveroprosentit ja kiinteistöveron tuotto: Verotusarvo Vaihteluväli Kiinteistövero% Tuotto Vakituinen asuinrakennus ,32-0,75 0, Muu kuin vakituinen asuinrakennus ,60-1,35 1, Yleishyödyllisessä käytössä oleva rakennus ,00-1,35 0,00 0 Yleishyödyllisessä käytössä oleva maapohja ,00-1,35 0,00 0 Rakentamaton rakennuspaikka ,00-3,00 3, Yleinen rakennus ,60-1,35 1, Yleinen maapohja ,60-1,35 1, Verotusarvot yhteensä Maksuunpantava määrä Seuraavassa taulukossa on esitetty eri verolajien euromääräinen kertymä vuonna 2011 sekä arviot vuodelle 2012 ja 2013: TP 2011 TA 2012 TA 2013 Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Verotulot yhteensä Valtionosuudet Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ns. yhden putken valtionosuus muodostuu yleisestä valtionosuudesta, sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksista, esi- ja perusopetuksen ja kirjaston valtionosuuksista sekä verotulojen tasauksesta. Yhden putken valtionosuuden ulkopuolelle jäävät mm. lukio-opetuksen, liikunnan ja nuorisotyön valtionosuudet. Peruspalvelujen valtionosuudessa huomioidaan kunnan verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus Peruspalvelujen laskennallisten kustannusten indeksikorotus on vuodelle 2013 arvion mukaan 3 prosenttia. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet jäädytetään vuoden 2012 tasolle. Peruspalvelujen valtionosuuksien leikkaus toteutetaan lisäämällä kuntien asukaskohtaista omarahoitusosuutta. Seuraavassa taulukossa on eritelty valtionosuuksien kertymä vuodelta 2011 sekä arviot vuosille 2012 ja 2013:

16 15 TP 2011 TA 2012 TA 2013 Peruspalvelujen valtionosuus Verotulojen valtionosuustasaus Järjestelmämuutoksen tasaus Opetus-ja kultt.toimen muut vo:t Harkinnanvarainen rahoitusavustus Valtionosuudet yhteensä Kärkölän Vesi Vesi- ja jätevesilaitos on eriytetty laskennallisesti kunnan muusta kirjanpidosta. Vesi- ja jätevesimaksuihin ei esitetä korotusta vuodelle Kärkölän Veden tulosta huonontavat jo tehtyjen suurien investointien poistot. Suunnitelmakauden vuosille 2015 ja 2016 on huomioitu 2 milj. euron kustannukset siirtoviemärin rakentamiseen. Lainat Vuoden 2012 alussa talousarviolainoja oli yhteensä n. 10,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2012 rahoituslaskelmassa uutta lainaa on laskettu otettavaksi n. 1,7 milj. euroa. Kun lyhennykset ovat noin euroa pitkäaikaista lainaa on siten vuoden 2013 alussa noin 11,3 milj. euroa. Vuoden 2013 lainanotoksi on arvioitu euroa. Mikäli talous tasapainotetaan veronkorotuksilla, taloussuunnitelman mukaan suunnitelmakauden, eli vuoden 2016 lopussa lainamäärä on noin 12 milj. euroa.

17 3.6. Kärkölän kunnan organisaatiokaavio 16

18 17 4. Toimialakohtaiset perustelut KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE ,0 POISTOT TILIK.TULOS ,0 Palvelusuunnitelma Keskusvaalilautakunta vastaa siitä, että vaalitoimitukset Kärkölän kunnassa suoritetaan oikeusministeriön antamien määräysten ja ohjeiden mukaan. Vuonna 2013 ei toimiteta vaaleja. KESKUSVAALILAUTAKUNTA YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE ,0 POISTOT TILIK.TULOS ,0

19 18 Palvelusuunnitelman kuvaus TARKASTUSLAUTAKUNTA Tilintarkastus Tavoite Tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Lautakunta arvioi myös toiminnan ja palvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisuutta. Lautakunta raportoi arvioinneistaan valtuustolle. TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT ,3 TOIMINTAKATE ,3 POISTOT ,0 TILIK.TULOS ,3 Tarkastuslautakunta sekä tilintarkastaja valvovat kunnan hallintoa ja taloutta kuntalain ja tarkastussäännön mukaisesti. Mittari/arviointitapa Tavoitetaso Tarkastuslautakunta Raportointi valtuustolle tilinpäätöksen laatii vuosittain valmistuttua. arviointikertomuksen, jossa arvioidaan tavoitteiden toteutumista ja myös toiminnan ja palvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisuutta Tavoite Mittari/arviointitapa Tavoitetaso Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Tarkastuslautakunta kuulee viranhaltijoita ja perehtyy talousarvion laadintaan ja tilinpäätökseen sekä muodostaa arvionsa arviointikertomuksessa. Tavoite Mittari/arviointitapa Tavoitetaso Tarkastuslautakunta seuraa tilintarkastajan työohjelman toteutumista TARKASTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tarkastuslautakunnalle esitetään tilintarkastajan työohjelma ja sen toteutuminen Arviointi talouden tasapainotuksen riittävyydestä. Työohjelma ja sen toteutuminen on käsitelty tarkastuslautakunnassa TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT ,3 TOIMINTAKATE ,3 POISTOT ,0 TILIK.TULOS ,3

20 19 KUNNANHALLITUS Kunnanhallitus vastaa yleishallinnosta, henkilöstöhallinnosta, elinkeinotoimesta, maaseututoimesta, pelastustoimesta, väestönsuojelusta, sosiaali- ja terveystoimesta sekä sivistystoimesta. Strategiansa mukaisesti Kärkölän kunta järjestää palvelujaan aktiivisesti yhteistyössä lähikuntien, yritysten ja yhteisöjen kanssa. Kunnan peruspalvelujen tilauksesta vastaa suurimmalta osin kunnanhallitus. Tavoitteena on, että kunnan asukkailleen tuottamat palvelut ovat laadukkaita ja ihmisläheisiä. Lähipalvelut tuotetaan Kärkölän kunnan alueella. Terveydenhuollossa painotetaan ennalta ehkäisyä ja kansalaisten omaa vastuuta terveydentilastaan. Liikunnan määrää kaikissa väestöryhmissä pyritään lisäämään osana ennalta ehkäisevää terveydenhuoltoa. Lapsiin ja nuoriin panostetaan erityisesti ja syrjäytymisen ehkäisy on otettu erityiseksi painopistealueeksi. Varhaiskasvatuksessa, opetustoimessa ja vanhustenhuollossa turvataan asukkaiden lakisääteiset oikeudet palveluihin huomioiden mahdollisuuksien mukaan heidän henkilökohtaiset toiveensa. Varhaiskasvatuksessa pyritään tarjoamaan hoitopaikka mahdollisimman läheltä joko kotia tai vanhempien työpaikkaa. Opetustoimessa panostetaan opetuksen laatuun tekemällä yhteistyötä alueen muiden kuntien kanssa. Opetuksen resurssien kohdentamisella varmistetaan, että opetus on yhdenvertaista ja laadukasta. Tukiopetusta annetaan riittävästi ja opetusryhmien koko ei ole liian suuri. Vanhustenhuollossa panostetaan erityisesti kotiin annettavaan palveluun mm. uutta tekniikkaa apuna käyttäen annetaan ikäihmisille mahdollisuus asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Kunnanhallitus vastaa myös kunnan elinkeinotoimesta ja markkinoinnista. Kunnan elinkeino-ohjelmaa toteutetaan yhdessä paikallisten yrittäjien kanssa. Hyvin järjestetyillä, laadukkailla palveluilla kunnalle luodaan myönteinen imago, jota käytetään mm. tontti- ja yritysmarkkinoinnissa. Keskushallinto TOIMINTATUOTOT ,3 TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE ,2 POISTOT TILIK.TULOS ,2

21 20 Palvelusuunnitelman kuvaus Luottamushenkilöhallinto Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto ylimpänä päätösvallan käyttäjänä vastaa kunnan toiminnan ja talouden keskeisten tavoitteiden asettamisesta ja toiminnan järjestämisestä. Näkökulma: Vaikuttavuus Tavoite Mittari/arviointitapa Tavoitetaso Kunnanvaltuusto antaa valtiovarainministeriölle kannanoton kuntarakenneuudistuksesta ja sosiaali- ja terveystoimiuudistuksesta. Lausunto annetaan määräaikaan mennessä. Lausunnon sisältöä valmistellaan yhdessä muiden Päijät-Hämeen kuntien kanssa. Palvelusuunnitelman kuvaus Kunnanhallitus Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta sekä laillisuuden valvonnasta. Lisäksi kunnanhallitus valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Näkökulma: Taloudellisuus ja tuottavuus Tavoite Mittari/arviointitapa Tavoitetaso Kunnanhallitus valmistelee kunnanvaltuustolle esityksen palvelurakenteen uudistamisesta. Esitys on tehty kunnanvaltuustolle. Palveluverkon uudistamisella vähennetään kustannuspainetta. Palvelusuunnitelman kuvaus Muu keskushallinto Keskushallinto tuottaa hallinto- ja toimistopalveluja. Se sisältää seuraavat kokonaisuudet: Tiedotus- ja markkinointi, keskustoimisto, henkilöstöhallinto, velkaneuvonta, pieneläinten talteenotto, työllistäminen, Kärkölän historian kirjoittaminen, ystävyyskuntatoiminta ja joukkoliikenne. Näkökulma: Vaikuttavuus Tavoite Keskustoimiston töiden ja työnjaon vakiinnuttaminen Mittari/arviointitapa Tavoitetaso Kuvatut prosessit Kootaan tehtäväprosessit ja kuvataan niistä vähintään puolet.

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 TALOUSARVION YLEINEN OSA...7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia...

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 4 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 4 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanjohtajan katsaus... 3 Vuoden 2014 talousarvio yleisperustelut... 4 Kunnan organisaatio... 13 Tuloslaskelmaosa...

Lisätiedot

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kv 15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Sisällysluettelo 1 YLEISPERUSTELUT...5 1.2 Y1einen taloudellinen tilanne...5 1.2 Yleisperustelut Lappajärven kunnan osalta...9

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Sisältö 1. Toimintaympäristö 3 1.1. Väestötavoitteet ja kunnan osa-alueiden kehittäminen 3 1.2. Työpaikat ja työvoima 5 1.3. Maankäyttö ja asuntorakentaminen

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen määrä

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN TALOUS MUUTTUMASSA 1 2. SASTAMALAN STRATEGIA 4 3. SASTAMALAN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12

Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12 2 Taloudelliset lähtökohdat... 14 2.1 Kansantalouden kehitysnäkymät... 14 2.2 Kuntatalouden

Lisätiedot