IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020"

Transkriptio

1 IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA

2 2 Sisällys 1. JOHDANTO IKÄÄNTYNYT VÄESTÖ JA PALVELUJEN TARVE Väestön kehitys Sairastavuus ja toimintakyky Palvelujen tarpeen kehittymisen arviointia Valtakunnalliset ikäpoliittiset tavoitteet IKÄIHMISTEN OMAT NÄKEMYKSET/ VANHUSNEUVOSTO YMPÄRISTÖ Asuminen ja ympäristö Liikenne ja liikkuminen Päivittäistavarakauppa LIIKUNTAPALVELUT KULTTUURI- JA KOULUTUSPALVELUT YKSITYINEN PALVELUTUOTANTO KOLMANNEN SEKTORIN VAPAAEHTOISTYÖ JA SEURAKUNNAN TOIMINTA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN RAKENNE Sosiaali- ja terveyspalvelut Sairaanhoitopalvelut avohoidossa Jatkohoito sairaanhoidossa Sairaalan osasto Lääkäripalvelut vanhainkodeissa Palveluohjaus Kuljetuspalvelut (SHL/VPL), henkilökohtainen avustaja, asunnonmuutostyöt Sosiaalityö Ennalta ehkäisevä toiminta/toimintakykyä ylläpitävä toiminta, muistihoitaja Omaishoito Kotihoito (kotihoito, tukipalvelut,päivätoiminta,hoitotarvikkeet) Tehostettu palveluasuminen, jaksohoito Laitoshoito: pitkäaikaishoito Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut ikäihmisille Henkilöstörakenne ja mitoitus Teknologian hyödyntäminen Asiakkaalle kohdistetut teknologiset apuvälineet Henkilökunnalle kohdistetut tekniset apuvälineet PEITTÄVYYSINDIKAATTORIT,PALVELUJEN KOHDENTUMINEN JA KATTAVUUS.. 42

3 3 11. TILAYHTEENVETO Kuntien vanhustenhuollon yksiköt Kotihoidon tilat Päivätoimintatilat, muut tilat SUUNNITELMAN TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET VUOTEEN Hyvinvointia tukevat palvelut Kotona asumisen tukeminen Kuntoutus Toimiva akuuttivaiheen sairaanhoito Ympärivuorokautisen hoidon tarpeeseen vastaaminen, hoidon laatu Riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö Palveluiden kattavuuden tavoitemalli, kustannusvaihtoehdot JOHTOPÄÄTÖKSET LÄHTEET LIITTEET TAULUKOT Taulukko1. Pohjois-Satakunnan kuntien väkiluku laskee jokaisessa kunnassa ennustejakson aikana (Sotkanet). Taulukko 2. Ikäryhmään vuotiaat kuuluvien määrä nousee ennusteiden mukaan kaikissa kunnissa vuoteen 2020 saakka, jonka jälkeen määrä alkaa hitaasti laskea (Sotkanet) Taulukko vuotiaiden osuus koko väestöstä tarkastelujaksolla (Sotkanet) Taulukko vuotta täyttäneiden osuus nousee vuoteen eniten Kankaanpäässä koko tilastojakson ajan, muissa kunnissa nousu on maltillisempaa vuoteen 2020 saakka, jonka jälkeen myös pienempien kuntien yli 75-vuotiaiden osuus alkaa nousta nopeammin (Sotkanet). Taulukko vuotta täyttäneiden osuus koko väestöstä tarkastelujaksolla (Sotkanet) Taulukko 6. Väestöllinen huoltosuhde , PoSa-kunnat, Satakunta ja koko maa (Sotkanet) Taulukko 7. Palvelutarveindeksi 2011, PoSa-kunnat ja Satakunta (Sotkanet) Taulukko 8. Ennuste keskivaikeaa tai vaikeaa dementiaa sairastavien määrästä v väestöennusteen pohjalta. Taulukko 9. Kuljetuspalvelut, henkilökohtaisen avustajan palvelut, asunnonmuutostyöt 2013 Taulukko 10. Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä (Sotkanet) Taulukko 11. Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat / lkm + % vastaavanikäisestä väestöstä kunnittain. (Suositus: 13 14%)

4 4 Taulukko 12. Kotihoidon käynnit kunnittain v Taulukko 13. Tehostettu palveluasuminen kunnittain omana/ostopalveluntuotantona (vakituiset asiakkaat + intervalliasiakkaat) Taulukko 14: Laitoshoitopaikat kunnittain Taulukko 15. Kotihoidon henkilöstön jakautuminen toiminta-alueella Taulukko 16. Henkilöstömitoitukset asumis-ja laitoshoidon yksiköissä Taulukko 17. RaVa ja MMSE keskiarvot tehostetussa palveluasumisessa kunnittain Taulukko 18. RaVa- keskiarvot laitoshoidon yksiköissä kunnittain Taulukko 19. Kotihoidon 75 vuotta täyttäneiden osuus palveluista kunnittain Taulukko 20. Ympärivuorokautisessa hoidossa olevat 75 v täyttäneet Taulukko 21. Omaishoidon tuen piirissä olevat, 75 vuotta täyttäneet Taulukko 22. Ympärivuorokautisen hoidon tarve Taulukko 23. Laskennallinen esimerkki ikääntyneen väestön määrän ja palvelujen kattavuuden muutosten vaikutuksesta eräiden palvelujen kustannusten kehitykseen vuodesta 2011 vuoteen 2017 (STM 2013) Taulukko 24. Kustannusvertailua hoidon eri portailla (keskihinnat, vuoden 2013 tuotehinnat)

5 5 1. JOHDANTO Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymä (myöhemmin PoSa) aloitti toimintansa Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluita tuottavaan liikelaitoskuntayhtymään kuuluu viisi kuntaa: Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia ja Siikainen, sekä vuoden 2013 alusta mukaan liittynyt Pomarkku. Toiminta perustuu tilaaja-tuottajamalliin, PoSan tulosalueet on osittain jaettu elämänkaarimallin mukaisesti. Elämänkaarimallin tulosalueet ovat Perhepalvelut, Aikuispalvelut ja Vanhuspalvelut. Lisäksi omina tulosalueinaan ovat Erityispalvelut, Tukipalvelut, joiden toiminta koskee kaikkia ikäryhmiä elämänkaarimallissa. Lisäksi ovat erilliset taseyksiköt Ympäristöterveydenhuolto ja Työterveyshuolto. Palvelusopimuksen mukaan palvelut tuotetaan koko toimintaalueen väestölle kuntarajoista riippumatta samankaltaisina ja laatuisina. Lastenneuvola Äitysneuvola Perhesuunnitteluneuvola Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Lasten puheterapia Terveydenhoito Diabetesneuvonta Peruspalvelukeskukset (jäsenkunnat) Mielenterveysja päihdepalvelukeskus Omaishoidon tuki <65v Senorineuvola Omaishoidon tuki >65v Kotihoito Kotiin annettavat tukipalvelut Tehostettu palveluasuminen Laitoshoito Vastaanottotoiminta Päivystys Sairaala Röntgen Lääkinnällinen terapia Hammashuolto Kotisairaala Sisäinen tukipalvelu kaikille tulosalueille (Siivous, ruokahuolto, ATK, henkilöstöasiat, tekninen huolto) TASEYK- SIKKÖ Eläinlääkintähuolto Ympäristöterveydenhuolto TASEYKSIK- KÖ Henkilöstön työterveydenhuolto Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon kustannukset ovat kasvamassa suuremmiksi kuin käytettävissä olevat resurssit eli verovarat. Julkisen sektorin heikko tuottavuuden kehitys kasvattaa julkisen sektorin kokoa ja kuluttaa jatkuvasti suuremman osan yhteiskunnan varoista. Yksityisellä sektorilla tuottavuutta on voitu nostaa korvaamalla työtä koneilla, mutta julkisella sosiaali- ja terveyspalveluiden sektorilla tämä ei ole yhtä helppoa. Koska kuitenkin palkkakehitys on ollut pitkälle samanlaista yksityisellä ja julkisella sektorilla, yksikkötyövoimakustannukset ovat nousseet julkisella sektorilla selvästi nopeammin kuin yksityisellä sektorilla. Tilanne olisi vielä jotenkin hallittavissa, jos esimerkiksi kuntasektorilla tuotannon määrä pysyisi entisellään. Tehtävät näyttävät kuitenkin

6 6 kaiken aikaa laajenevan ja voidaan jo miettiä, ovatko kuntien tehtävät enää ollenkaan oikeassa suhteessa resursseihin nähden. Julkisen sektorin työnjaossa kunnille siirtyy vähitellen koko palvelutuotanto ja valtio on rajaa omat tehtävänsä vain yleiseen hallintoon, verotukseen ja yleiseen turvallisuuteen, liikenteeseen sekä tieteeseen ja teknologiaan. (Kietäväinen 2011) Asuntojen ja muun elinympäristön on tuettava kotona asumista, mahdollisimman monella ikäihmisellä on mahdollisuus mielekkääseen elämään omassa kodissaan, palvelurakenteen tulee tukea kotona asumista ja ympärivuorokautisesta hoidosta ja hoivasta on portaat poistettu. Ikääntyvillä on aiempaa paremmat mahdollisuudet huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja toimintakyvystään, jos kaikilla kunnan toimintasektoreilla otetaan huomioon ikäihmiset. Esteettömän toimintaympäristön merkitystä niin ns. normaalin asumisen kuin jo valvotumman asumisen ympäristöissä ei voida vähätellä. Painopistettä on ikääntyneiden elämässä saatava siirtymään varhaiseen tukeen, vertaistukeen ja osallisuuden lisäämiseen vaikkapa vapaaehtoistyön kautta. Valtakunnallisesti tavoitteeksi on asetettu pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen, kotona asumisen edistäminen ja monipuoliset palveluvaihtoehdot. Kaikilla vanhuspalveluiden toiminnan osaalueilla on vaikutusta toisiinsa sekä myös palveluiden kysyntään. Palvelurakenteen kehittäminen on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä työtä, eivätkä muutokset tapahdu yhdessä yössä. Kun palveluita suunnataan entistä enemmän avopalveluihin, voi se ensin vaatia yliresursointia raskaampiin palveluihin ennekuin käännös tavoiteltuun suuntaan alkaa. Vanhuspalvelulaki astui voimaan Lain tarkoituksena on turvata ikääntyvälle väestölle tarpeenmukaiset, laadukkaat palvelut asuinpaikasta riippumatta. Lain sisältöä selvitetään tarkemmin työn myöhemmissä luvuissa. Työn lopussa on liitteeksi koottuna suunnitelma erilaisista toimenpiteistä, isommista ja pienemmistä, joiden kehittämisen avulla tähdätään PoSan alueen ikäihmisten tarpeiden mukaisiin, laadukkaisiin, oikea-aikaisiin, kustannustehokkaisiin palveluihin. Työryhmä: Kaija Antola, Pasi Haapanen, Liisa Hietaoja, Mia Kannisto, Sirkku Lehtinen, Jaana Männikkö, Anu Salonsaari, Anne Tarhasaari, Maritta Uusitalo, Anne Vanhatalo. 2. IKÄÄNTYNYT VÄESTÖ JA PALVELUJEN TARVE Lähivuosikymmenen aikana koko Suomen väestörakenne kokee voimakkaan muutoksen. Perinteisten palveluiden lisäksi tai jopa tilalle tarvitaan aivan uudenlaisiakin ratkaisuja. Taloudellinen tilanne, elämäntyyli, asuinpaikka ja terveydentila tulevat vaikuttamaan palvelutarpeeseen. Ikääntymisestä huolimatta halutaan asua kotona niin kauan kuin se on mahdollista, ja tämä edellyttää myös sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoilta entistä enemmän tämän seikan huomioimista. Väestöennusteiden perusteella noin vuoden 2018 aikoihin suositusten mukaiset ympärivuorokautiset hoivapaikat ovat vähintään keskivaikeaa dementiaa sairastavien iäkkäiden henkilöiden käytössä. Ennalta ehkäisevän toiminnan onnistuminen vaikuttaa huomattavasti julkiseen talouteen tältäkin osin. (Ilmakunnas 2008.)

7 7 2.1 Väestön kehitys Seuraavassa on esitetty joitakin alueen ikääntyvään väestöön liittyviä tunnuslukuja. Taulukko1. Pohjois-Satakunnan kuntien väkiluku laskee jokaisessa kunnassa ennustejakson aikana (Sotkanet). Väestöennuste 2012 alueittain Ikäluokat yhteensä Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Pomarkku Siikainen Taulukko 2. Ikäryhmään vuotiaat kuuluvien määrä nousee ennusteiden mukaan kaikissa kunnissa vuoteen 2020 saakka, jonka jälkeen määrä alkaa hitaasti laskea (Sotkanet) vuotiaat Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Pomarkku Siikainen

8 8 Taulukko vuotiaiden osuus koko väestöstä tarkastelujaksolla (Sotkanet) vuotiaat, osuus koko väestöstä ,69 17,26 15,28 15,01 14,51 12,72 12,99 13,73 11,93 13,17 14,23 14, ,76 12, Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Pomarkku Siikainen Satakunta ,72 12,99 11,93 13,73 13,17 14,61 12, ,56 13,82 16,81 13,77 16,56 13, ,01 16,97 15,79 18,89 14,67 19,14 14, ,1 16,37 15,27 18,42 15,38 18,67 13, ,28 15,01 14,51 16,69 14,23 17,26 12,81 Taulukko vuotta täyttäneiden osuus nousee vuoteen eniten Kankaanpäässä koko tilastojakson ajan, muissa kunnissa nousu on maltillisempaa vuoteen 2020 saakka, jonka jälkeen myös pienempien kuntien yli 75-vuotiaiden osuus alkaa nousta nopeammin (Sotkanet). 75v täyttäneet Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Pomarkku Siikainen

9 9 Taulukko vuotta täyttäneiden osuus koko väestöstä tarkastelujaksolla (Sotkanet) v täyttäneiden osuus koko väestöstä ,16 20,67 12,05 12,99 10,12 23,29 21,85 18,26 18,94 14,8 15,72 17,22 14,06 10, Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Pomarkku Siikainen Satakunta ,05 12,99 10,12 14,8 14,06 15,72 10, ,61 13, ,93 14,58 17,07 11, ,96 14,38 12,03 16,05 15,25 17,96 12, ,22 17,45 15,38 20,06 17,19 21,9 15, ,16 20,67 18,26 23,29 18,94 21,85 17,22 Väestöllinen huoltosuhde kuvaa lasten (0-14v) ja vanhusten (yli 64v) yhteenlaskettua määrää suhteessa työikäisten (15-64v) määrään. Honkajoen, Jämijärven ja Kankaanpään huoltosuhde on muuta maata ja Satakuntaa korkeampi ja ikääntyneiden määrä kasvaa koko ajan. Karvian huoltosuhde heikkenee merkittävästi ja huoltosuhde nousee erityisesti työikäisen väestön eläköitymisen vuoksi. Pomarkun ja Siikaisten huoltosuhde on jo nyt huomattavan korkea ja nousee edelleen ikääntyneiden määrän nousun myötä. Taulukko 6. Väestöllinen huoltosuhde , PoSa-kunnat, Satakunta ja koko maa (Sotkanet) Huoltosuhteen kehitys , ,4 96,5 99, ,4 89,3 89,5 91, , ,7 67,6 69,2 72,5 74,1 74, ,2 60,4 57,4 60,8 64,4 54, Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Pomarkku Siikainen Satakunta Koko maa ,4 67,6 57,4 69,2 72,5 74,1 60,8 54, , ,5 81,3 99,2 74,3 64, ,4 96,5 89, ,2 122,1 80,7 71,2

10 10 Palvelutarvekerroin määräytyy väestön ikä- ja sukupuolirakenteen, sairastavuuden sekä sosioekonomista asemaa kuvaavien tekijöiden perusteella. Palvelutarveindeksit ovat huomattavan korkeat muissa paitsi Kankaanpäässä verrattuna Satakunnan keskiarvoon. Koko maan ja Satakunnan keskiarvoon nähden (100) myös Kankaanpään indeksi on korkeampi. Alla olevassa kuviossa on toiminta-alueen palvelutarveindeksit vuodelta 2011, joka on tällä hetkellä tuorein saatavissa oleva tilasto. Taulukko 7. Palvelutarveindeksi 2011, PoSa-kunnat ja Satakunta (Sotkanet) Palvelutarveindeksi Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Pomarkku Siikainen Satakunta Koko maa Sairastavuus ja toimintakyky Vanhusväestön sydän- ja verisuonisairauksien kohdalla sairauksien siirtyminen myöhempään ikään ei välttämättä vähennä kysyntää ja hoitojen kehittyminen tuo lisäpaineita vastaavasti iäkkäämpien hoitoon. Myös tuki- ja liikuntaelinsairauksien alueella kaatumisiin ja luukatoon liittyvät ongelmat tulevat lisääntymään. Muistisairaudet yleistyvät nopeaa vauhtia. Kelan maksaman eläkkeensaajien hoitotuen saajien määrä on kolminkertaistunut kymmenessä vuodessa. Kela maksaa hoitotukea eläkettä saavalle vammaiselle tai pitkäaikaisesti sairaalle, jonka toimintakyky on pitkäaikaisesti heikentynyt ja jolle sairaus tai vamma aiheuttaa avuntarvetta tai erityiskustannuksia. Yli neljännes hoitotuen saajista kärsii hermoston sairauksista ja suuri osa heistä sairasti muistisairauksia, kuten esimerkiksi Alzheimerin tautia. Eläkkeensaajien hoitotukea maksettiin viime vuoden lopussa noin henkilölle. Heistä kärsi muistisairauksista. Heidän osuutensa on kasvanut kymmenessä vuodessa kolminkertaiseksi. Yhtenä syynä tähän on erityisesti väestön ikääntyminen. (Kela 2013)

11 lkm 11 Muistihäiriötä sairastavien määrä tulee olemaan suurin yksittäinen sairausryhmä, joka aiheuttaa ympärivuorokautisen hoidon tarvetta. Tulevaisuudessa lähes kaikki raskaamman hoidon paikat tullaan tarvitsemaan muistisairaille asiakkaille. 2.3 Palvelujen tarpeen kehittymisen arviointia Dementian esiintyvyys lisääntyy iän mukana. Suomessa 15 % yli 65-vuotiaista sairastaa vähintään keskivaikeaa dementiaa, ja yli 85-vuotiaista 35 %. Vuonna 2005 maassamme oli noin dementiapotilasta. Vuonna 2030 heitä arvioidaan olevan Dementiapotilaista lähes 60 % hoidetaan laitoksissa. Jatkossa on keskeistä erityisesti laitoshoidon kustannusten nousun rajoittaminen. Tärkeitä ovat myös toimenpiteet, joiden avulla potilaita voidaan hoitaa pitempään kotona. Tärkeimmän dementiaa aiheuttavan sairauden, Alzheimerin taudin, luonnollinen kulku on yleensä seuraava: oireet ovat kestäneet 2 3 vuotta ennen diagnoosin tekoa, tämän jälkeen potilas voi olla kotihoidossa 3 4 vuotta ja taudin kesto kaikkiaan on 10 vuotta. Vaskulaarisen dementian ennuste on vastaavasti noin 8 vuotta. Loppuvaiheessa potilaat yleensä tarvitsevat laitoshoitoa. Suotuisissa olosuhteissa potilaan kotihoitovaihetta voidaan pidentää huomattavasti. Keskivaikean ja vaikean dementian esiintyvyys Suomessa: vuotiailla 0,3 % vuotiailla 4 % vuotiailla 11 % yli 85 -vuotiailla 35 % Taulukko 8. Ennuste keskivaikeaa tai vaikeaa dementiaa sairastavien määrästä v väestöennusteen pohjalta Dementiaa sairastavien lukumäärä ikäluokittain 2020, ennuste Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Pomarkku Siikainen v v v Yhteensä

12 Valtakunnalliset ikäpoliittiset tavoitteet Painopistettä tulee siirtää korjaavasta ja raskaammasta hoidosta toimintakyvyn ja terveyden edistämiseen ja ehkäisevään toimintaan. Palvelut on turvattava kaikille niitä tarvitseville, ensisijaisesti kotona ja asiakkaan lähellä. Palvelutarpeen arviointia, neuvontaa ja ohjausta on lisättävä ja palveluketjuja on kehitettävä. Palvelurakennetta on saatava kehitettyä tasapainoisempaan suuntaan ja henkilöstörakenteen ja mitoituksen on vastattava asiakkaiden hoidon tarvetta. Omavalvonnan kautta myös kunnallisille organisaatioille tulee velvoite toiminnan järjestelmälliseen kehittämiseen ja arviointiin. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (Vanhuspalvelulaki) tuli voimaan Lain tarkoituksena on 1. Tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista 2. Parantaa ikääntyneen väestön mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun ja tarvitsemiensa palvelujen kehittämiseen kunnassa 3. Parantaa iäkkään henkilön mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluita sekä ohjausta muiden tarjolla olevien palveluiden käyttöön yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti ja riittävän ajoissa silloin, kun hänen heikentynyt toimintakykynsä sitä edellyttää 4. Vahvistaa iäkkään henkilön mahdollisuutta vaikuttaa hänelle järjestettävien sosiaali- ja terveyspalvelujen sisältöön ja toteuttamistapaan sekä osaltaan päättää niitä koskevista valinnoista Ikäihmisten palveluiden laatusuositus on ajantasaistettu vuonna 2013, siinä on otettu huomioon ohjaus- ja toimintaympäristössä meneillään olevat muutokset ja uusimman tutkimustiedon. Suosituksen tarkoituksena on tukea ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (vanhuspalvelulaki) toimeenpanoa. Laatusuositus korostaa mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaamista, oikea-aikaisia ja monipuoliseen palvelujen tarpeen selvittämiseen perustuvia palveluja. palvelurakenteen muutosta, tarkoituksenmukaista henkilöstön määrää ja osaamista sekä johtamista. Iäkkäiden ihmisten osallisuus on kaikkia suosituksen sisältöalueita yhdistävä kokonaisuus. Suosituksen mukaan vuoteen 2017 mennessä on 75 vuotta täyttäneiden henkilöiden osalta asetettu seuraavat valtakunnalliset tavoitteet : - 91,0 92,0% asuu kotona itsenäisesti tai sosiaali- ja terveyspalveluiden turvin - 13,0 14,0 % saa säännöllistä kotihoitoa - 6,0 7,0 % saa omaishoidon tukea - 6,0 7,0 % on tehostetun palveluasumisen piirissä - 2,0 3,0 % on hoidossa pitkäaikaisessa laitoshoidossa (korkeintaan) Laitoshoito voidaan järjestää myös tehostettuna palveluasumisena, laitoshoitoa järjestetään vain erityisissä tapauksissa (esim. sairaudellinen syy).

13 13 STM:n Päivi Voutilaisen mukaan ( ) yllä olevat luvut ovat tavoitelukuja optimaaliseen tilanteeseen, mutta kuntien ikärakenne ja sairastavuus ym. tekijät vaikuttavat myös niihin siten että esim. tarve ympärivuorokautisessa hoidossa voikin olla suurempi, tai kotihoidon tarve pienempi. 3. IKÄIHMISTEN OMAT NÄKEMYKSET/ VANHUSNEUVOSTO Vanhusneuvosto on otettava mukaan ikääntyneen väestön tukemiseksi tarkoitetun suunnitelman valmisteluun sekä palvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin. Neuvosto ottaa kantaa sosiaali- ja terveysasioiden lisäksi moniin muihinkin asioihin. Tehtäväkenttään kuuluvat niin ympäristö- kuin kulttuuriasiatkin. Vanhusneuvostojen rooli päätöksenteossa tulee siis vahvistumaan, ja tähän työhön on myös nopealla aikataululla pyydetty yhteistoiminta-alueen vanhusneuvostoilta kannanottoa, toivomuksia tulevaisuuden palveluista, joita ikäihmiset toivovat saavansa. PoSan alueen vuonna 2013 toimivilta vanhusneuvostoilta pyydettiin lausuntoja ikäihmisten toiveisiin liittyen. Lausunnoissa ilmenevät asiat ovat hyvin samansuuntaisia kuin PoSan kehittämisuunnitelmat ovat. Alla olevaan listaan on koottu lausunnoissa mainitut asiat (suorat lainaukset kursiivilla): Seniorineuvolatoiminnan saaminen täydessä laajuudessa, siihen liittyen iäkkäiden henkilöiden terveyden ja kunnon kartoitus ajoissa, samoin kuin palvelukartoitus kotona asumisen tueksi Kotiuttamisyksikkö, jonne olisi mahdollisuus sijoittua avuntarpeen arviointiin esim. pitkä sairaalassaolon jälkeen, kuntoutusta kotona asumisen tueksi Kiertävä liikunnanohjaaja lisäämään ikäihmisten liikuntaa , niille jotka eivät voi osallistua kunnan järjestämiin ryhmiin Yöpartio tarvittaessa lisäämään kotona asumisen turvallisuutta Palveluasuntoja, tuetun asumisen tarve lisääntyy Kotona käyvien avustajien pitäisi pysyä mahdollisimman samoina luottamuksen lisäämiseksi Entisen kotisisarkäytännön palauttaminen, tekisi kaikkia kodin töitä eikä niitä hajautettaisi eri tahoille. Alkaisivatko nykyiset toimijat tekemään monipuolisempaa palvelua? Taksi- ja sairaankuljetusten järkeistäminen, ei turhaa ajoa Laitoksiin enemmän harrastusmahdollisuuksia, esim. askartelua, käsitöitä miehille ja naisille Liikuntaa ja mielekästä tekemistä, se ehkäisee laitostumista Ikääntyvän ihmisen saatava olla kotona niin pitkään kuin itse haluaa, tähän ei saisi vaikuttaa muiden mielipide. Kaunis poislähtö vaikka yksin omaan sänkyyn tai mikä kulloinkin kohtaloksi määrätty Ruoka, jota monelle kotiin tuodaan pitäisi olla tavallista ruokaa, ei soseutettuja niille jotka vielä osaavat kuoria perunat itse.(ovat myös tottuneet tavalliseen soosiin ja perunaan) Liikuntakyky ja jalat kuntoon. Ei tarvi päätä, jos ei ole jalkoja Inhimillinen kohtelu. Ikääntynyt haluaa myös olla huoliteltu.

14 14 Tuki on tärkeä, mutta vielä tärkeämpää on että hoitoon sitoutunut henkilö saa joskus myös vapaata. Siihen ei tarvita ammatti-ihmistä, vaan hyvä ystäväkin käy. Väsymys johtuu monesti oman ajan puutteesta, tulee turhautumista ja hoidettava koetaan rasitteena. Yhteiset iloiset hetket, hoitotuokiot, käsityöhetket, pientä jumppaa. Ei tarvitse olla mikään suuri kuru, pelkkä aika riittää ikääntyvälle henkilölle. Lukuhetket, monella näköongelmia ja yhteiskunnasta syrjäytymisen riski on suuri. Aikaa, sitä jokainen ikääntyvä haluaa, ei rahaa eikä tavaraa Lääkehoito viimeinen mahdollisuus, olisi kokeiltava elämään palauttamista, eli omasta itsestä huolehtimisesta,vastuuta lähimmäisen tuella Monesti ikäihminen joka on tilannut siivouksen itselleen, siivoaa valmiiksi, koska aika on siivousta parempi palvelu. Älä sano minulla on kiire, vaan ole vaikka 5 minuuttia, kunhan olet Ikä ei ole mikään vika, patti on vika. Vaikka sentti tunnissa, kun sen teen itse, olenhan elämässä täällä enkä täysihoidossa. Kun alan pukea aamulla, menee 3 tuntia, vähän haukkaan ja alan riisua, on jo ilta. Olen tehnyt jotain. Jokainen haluaa olla osa yhteiskuntaa niin kauan kun oma pää siihen pystyy, joten tukekaamme sitä. Veteraanijärjestöiltä on myös tullut lausuntoja, joissa toivotaan seuraavia asioita: veteraaniyhdyshenkilötoiminnan lisäämistä, mm. kotikäynteinä veteraanien luo. Lisää tiedottamista ja tiedon jakamista ruokahuolto kotona asuville kaikkiin kuntiin Kodin rakenteellisen toimivuuden parantaminen iän tuominen toimintarajoitusten vuoksi: ovekynnykset, portaat, peseytyminen jne. Liukkauden torjunta, lumenluonti, kiinteistön huolto Terveyspalvelut: tarkastusten säännöllisyys Kuljetuspalvelut Päiväparkki: Yleensä toinen puolisoista on toista hyväkuntoisempi. Tila/paikka, johon puoliso voi viedä toisen asioiden hoitamiseksi. Virkistyspalvelu 2 3 kertaa viikossa 4. YMPÄRISTÖ 4.1 Asuminen ja ympäristö Asuinympäristöllä on merkitystä ikäihmisen itsenäiseen suoriutumiseen, ja ympäristötekijöihin vaikuttamalla voidaan myös vähentää riskiä joutua liian aikaiseen palvelujen käyttöön. Esimerkiksi ympäristön esteettömyyttä ja toimivuutta voidaan parantaa. Kaavoitus- ja rakentamispolitiikalla on merkittäviä vaikutuksia ikäihmisen asuinympäristöön. Asuntojen kerrosluvut, hissit, liikenteelliset ratkaisut ja erilaisten palveluiden sijoittaminen vaikuttavat kotona selviytymiseen.

15 15 PoSan toiminta-alueen kuntien asumis- ja ympäristöpoliittisista ratkaisuihin vaikuttavilta viranhaltijoilta pyydettiin tähän työhön selvityksiä, miten kunnissa on toimittu ikäihmisten näkökulmasta. Jämijärvi: Vuokra-asuntoja ja palveluasuntoja vuokraa ikääntyvälle väestölle Jämijärven Vanhustentaloyhdistys ry. Ara:lta voi hakea korjaus-ja energia-avustusta. Kankaanpää: Kaavoitus ja rakentamispolitiikka, kaavalliset ratkaisut kunnissa. Ympäristökeskuksen keskeisenä tavoitteena kaavoituksessa on osoittaa uudet asuntorakentamisen alueet mahdollisimman lähelle kuntakeskuksia ja palveluita. Yleiskaavoissa on varattu alueita alueellisien palvelujen toteuttamiselle. Kerrostalokaavoituksessa pyritään kerroslukujen osalta ratkaisuihin, jotka edellyttävät hissien rakentamista. Tiedottaminen ja monivaiheinen kuuleminen ovat keskeisessä roolissa kaavoitustyössä. Lähitulevaisuuden tavoitteissa on tutkia/kaavoittaa laajempia uudisrakennettavia korttelikokonaisuuksia asunto- ja palvelurakentamisen tarpeisiin. Näin pystyttäisiin paremmin huomioimaan myös ikäihmisten tarpeet. Rakennusvalvonta huolehtii rakennuslupa- ja valvontaprosessissa että rakennukset täyttävät lain edellyttämät vaatimukset esteettömyyden osalta. Ympäristökeskuksen tarkastusinsinöörin yhtenä keskeisenä tehtävänä on hoitaa ja neuvoa asukkaita asuntojen korjaus- ja energia-avustusten myöntämisessä. Merkittävä osa korjauksista liittyy liikuntarajoitteiden vähentämiseen. Toiminta on Kankaanpäässä aktiivista ja kyseisillä avustuksilla ja neuvonnalla on merkittävä rooli ikäihmisten mahdollisuuksiin asua omissa asunnoissaan. Korjausavustusmahdollisuuksista on tiedotettu. Kankaanpään kaupungin omistama Lohikon palvelukoti on rakennettu 1940-luvulla ja tämän jälkeen rakennusta on laajennettu ja tilamuutoksia on tehty useaan otteeseen kulloisenkin ajan vaatimustasoa vastaavaksi. Monessa osassa rakentamista on seurauksena se, että tilojen varustelu ei ole yhtenäinen ja talotekniset järjestelmät eivät ole yhtenäiset. Tilat eivät täytä nykyvaatimuksia: huonekoko on liian pieni ja huoneissa ei ole omaa WC-tilaa eikä suihkua. Esteettömyyttä on parannettu hissien ja ulkoluiskien avulla. Karvia: Ikäihmisten asuinalueet pyritään sijoittamaan lähelle palveluita huomioiden esteettömyys ja hyvät kulkuyhteydet. Karvian keskustan alueella on sosiaali- ja terveyspalveluiden läheisyydessä yksi ikäihmisten asuinalue. Myös vuokra-asuntoja on tarjolla ja ARA:n korjausavustuksia maksetaan mahdollisuuksien mukaan. Karvian vanhainkoti palvelee vanhusten ympärivuorokautista toimintaa nykysäädösten ja suositusten perusteella kohtuullisesti. Vanhainkodin läheisyyteen tulisi rakentaa Anna-kodin tyyppinen palveluasunto. Siikainen: Kaavoitus- ja rakentamispolitiikassa kunnan alueella on vapaita omakotitalo- ja rivitalotontteja, kerrosluvut ovat 1-2-kerroksisia ja palvelut ovat lähellä. Yksikerroksisissa rakennuksissa on vähän portaita, hissejä ei ole. Korjausavustuksia myönnetään hakemusten mukaan vuosittain. Kunnan tekninen osasto hoitaa vuokra-asuntojen vuokrauksen asuntojen vapautumisen ja asumistarpeen mukaan, kunnalla on noin 50 vuokra-asuntoa. Asumiseen ja ympäristöön liittyvistä asioista tiedotetaan kuntauutisten kautta Siikaisissa on Metsätähden palvelukeskuksen välittömässä yhteydessä ikäihmisille tarkoitettuja vuokra-asuntoja, jotka mahdollistavat itsenäisen asumisen, mutta tarvittaessa palveluita on saatavissa läheltä.

16 Liikenne ja liikkuminen Kuntien järjestämät palvelut, kuten palveluliikenne, kevyen liikenteen väylät, luiskat ym. ovat osaltaan joko auttamassa tai estämässä ikäihmisen kotona asumista. Kuntien teknisiltä ja ympäristökaavoitustoimilta tiedusteltiin näihin liittyviä asioita. Honkajoki: Honkajoen keskustan tie- ja katuverkko on noin 60% päällystetty ja 80% valaistu. Katuja pyritään määrärahojen puitteissa perusparantamaan, päällystämään ja valaisemaan vuosittain. Kevyenliikenteen väyliä tulisi saada lisää Siikaistentien suuntaan ja Kauppatien osuudelle sekä Teollisuustien varteen. Kevyenliikenteen väylät on rakennettu yleisten teiden varsille; Katkontieltä pohjoiseen Kantinkoskentielle saakka, Karviantieltä itään Turkkilan asuntoalueelle, Kauppatieltä etelään Puistotien risteyksen ohi ja Hongontiellä molemmin puolin länteen Jokihongontielle saakka ja siitä eteenpäin Kt 44: lle saakka sekä keskustassa Porhontielle saakka. Porhontiellä on myöskin kevyenliikenteen väylä, joka tulisi perusparantaa.suojateitä lienee tarpeeksi eikä väylien valaistusaikaa ole vielä ollut tarvetta lyhentä. Talvikunnossapidon osalta on voitu auraukset toteuttaa saman päivän aikana, käytännössä 6 tunnin sisällä sateen loppumisesta. Katuosuuksien mäkisyys keskustan alueella saattaa tuottaa hankaluuksia vanhusten liikkumiselle, etenkin kävellen tai rollaattorilla kuljettaessa. Ko. haittaa ei ole kovin helposti korjattavissa. Liikenteen nopeus tulee keskusta-alueella saada alenemaan, nykyiset pollarihidasteet tulee korvata joko molempien ajokaistojen sivuttaissiirtymäratkaisulla tai töyssy-tyyppisillä menetelmillä. Puistotoalueet ovat yleensä luonnon puistoja tai lasten leikkikenttiä. Puistoja ei juuri kannata pitää yllä ilkivallan vuoksi. Pururata / hiihtolatu voidaan lukea puistoksi tässä tapauksessa. Nämä alueet ovat olleet myös vanhempien ihmisten ahkerassa käytössä. Torialue on laaja ja esteetön, alueen yleisilme on sekava liikenteellisesti; torin ja pihojen jäsentämättömyys aiheuttaa epätietoisuutta. Parkkipaikkoja on tarpeeksi, etenkin kirkon läheisyyteen on paikallinen POP-pankki rakennuttanut P-paikan, jota ei osata käyttää, vaan pysäköintiä näkee vielä ahtailla katualueilla. Kuntaan on laadittu v erityinen keskustan kehittämissuunnitelma, jota on pyritty vuosittain toteuttamaan myös ko. aihepiirejä sisältäen. Jämijärvellä asiointiliikennettä järjestetään kyliltä kerran viikossa Kankaanpää: Ympäristökeskuksen rooli liikenteen ja liikkumisen suunnittelussa tapahtuu pääosin yleiskaavan kautta, jossa määritellään kaupungin liikenteen ja eri toimintojen päälinjaukset. Valmistelussa olevassa keskustan osayleiskaavassa keskeisessä roolissa on palvelujen saavutettavuus kävellen tai muilla kevyenliikenteen keinoin. Tuleva asunto- ja palvelurakentaminen pyritään sijoittamaan 2km kehän sisälle kaupungin keskustasta. Yleiskaavassa on osoitettu useita uusia kevyenliikenteen reittejä, joilla pyritään luomaan toimiva ja turvallinen kevyenliikenteen verkosto keskustan alueelle. Yleiskaavan uudet kevyenliikenteen yhteydet otetaan huomioon tulevissa asemakaavoitushankkeissa. Kevyenliikenteen väylien ja jalkakäytävien suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa kaupungin tekninen keskus.

17 17 Karvia: Kevyen liikenteen väylät ovat turvallisia ja sopivat myös apuvälineitä käyttäville ikäihmisille. Kevyen liikenteen hyvä paikallisverkosto tarjoaa mahdollisuudet polkupyöräilyyn sekä kävely-/ sauvakävelyharrastuksiin. Karviatalon ympäristön kulkuväylillä ei ole liikkumista haittaavia reunakiveyksiä tai muita esteitä. Palveluliikenne toimii kerran viikossa haja-asutusalueilta keskustan palvelupisteisiin. Siikainen: Palveluliikennettä ei erikseen ole järjestetty, koululaiskuljetusten yhteydessä on mahdollisuus päästä keskustaan. Kevyen liikenteen väylät ovat pääosin päällystettyjä ja esteettömiä. Keskustan kaava-alueella kadut ovat rakennettuja ja pääosin valaistuja. Puistot ovat luonnontilaisia, yleisiä alueita ovat virastojen pihat, torialue on päivittäistavarakaupan edustalla ja toripäivät ovat kerran viikossa tiistaisin. Kevyen liikenteen väylät ovat pääosin päällystettyjä ja esteettömiä. 4.3 Päivittäistavarakauppa Päivittäistavarakaupoille laitettiin niin ikään tiedusteluita palveluista nyt sekä tulevaisuudessa, vastauksia saatiin melko laimeasti. Tässä on koottuna yleistietoa kuntien päivittäistavarakauppapalveluista, kauppa-autopalveluista saatiin yrittäjältä itseltään vastaus. Kaikissa PoSan alueen kunnissa on saatavilla päivittäistavarakaupan palveluita saatavilla vähintään keskustan alueella. Apteekkipalveluita on myös mahdollista saada, sekä ruokalapalveluita. Kotiin kuljetettavia aterioita on myös mahdollisuus saada. Siikaisissa on käytössä Menumat-ateriapalvelu kotona asuville asiakkaille. Myymäläauton toiminta-alue kattaa koko Pohjois-Satakunnan ja ikäihmisten osuus asiakkaista on suuri. Myymäläautossa asiointi on sosiaalinen kontakti ja viikoittaiset ruokaostokset hoituvat sen kautta. Rooli on tärkeä ja edesauttaa vanhusväestön kykyä asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. 5. LIIKUNTAPALVELUT Honkajoki: Honkajoen kunnassa on hyvät liikuntamahdollisuudet, kirkonkylän välittömässä läheisyydessä on valaistu pururata (1, 2 ja 5 km:n lenkit), talvella kyseiset lenkit ovat hiihtolatuna Monitoimitalo Honkalassa on hyvät sisäliikuntamahdollisuudet, aikoja on varattavissa. Ikäihmisille on oma liikuntatunti keskiviikkoisin Petäjä-opiston vetämänä. Käytössä on myös kuntosali maksusta. Honkalan kerroksien välillä ei ole esteetöntä liikuntamahdollisuutta, mutta sisätiloihin pääsee joka kerroksesta. Kyläyhdistysten käytössä olevat tilat: Saunaluoma-Pukara kyläyhdistys Mäkipirtti; Jyllin seudun kyläyhdistys, Jyllin leirikeskus; APV-kyläyhdistys, Antilan koulu.

18 18 Kuntatiedote ilmestyy 8 kertaa vuodessa ja jaetaan joka talouteen. Tiedote toimii tiedotuskanavana kuntalaisille. Lisäksi tiedottaminen palveluista tapahtuu kunnan kotisivujen, paikallislehden sekä kauppojen ilmoitustaulujen kautta. Jämijärvi: Eläkeläisille on ilmaista kuntosalin käyttö aamuisin. Jämi-Areenalla on mahdollisuus ilmaisiin liikuntavuoroihin. Kankaanpää: Liikuntapaikat ovat kaikenikäisten käytettävissä lähes maksutta. Maksullisia palveluita ovat uimahalli ja kuntosali. Liikuntakeskus on avoinna joka päivä. Kuntoradat, sekä kattavat pyöräily- ja kävelyreitit kannustavat omaehtoiseen liikuntaan. Myös sivukylät on huomioitu liikuntapalveluissa ja paikalliset kyläyhdistykset tai vanhempainyhdistykset huolehtivat liikuntapaikkojen kunnossapidosta. Liikuntapalveluilla on ohjattua liikuntaa myös ikäihmisille. Kysyntää on enemmän kuin on ryhmiin voitu ottaa. Tiedottaminen tapahtuu paikallislehden, internet-sivujen, sisäisen viestinnän sekä Petäjä-opiston ohjelmalehtisen kautta. Karvia: Karviatalon puitteet mahdollistavat hyvät puitteet ikäihmisten liikuntaharrastuksille,esim. kuntosali on varustettu ikäihmisille sopivilla laitteilla. Veteraanien yleisurheilu, miesten ja naisten jumpat sekä tuolijumpat ovat kuntosaliharjoittelun lisäksi erittäin suosittuja. Liikuntatoimi järjestää jatkuvaa ja maksutonta kuntosaliohjausta ikäihmisille, myös liikuntarajoitteisille. Yhteistyö PoSan ja kolmannen sektorin kanssa toimii hyvin. Omia kampanjoita on järjestetty myös ikäihmisille. Uusia harrasteryhmiä on suunnitteilla kuntouttavaan toimintaan mm. ikäihmisten tasapainoryhmä ja aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden ryhmä, joiden ryhmien tavoitteena on toimintakykyä ylläpitävän toiminnan lisäksi mielenvirkistys. Liikuntatoimi on lisäksi järjestänyt määräaikaisia liikunnan starttikursseja erilaisille kohderyhmille (eläkeläiset, työttömät, omaishoitajat jne). Liikunta- ja terveyskioskiajatusta viritellään kuntosalin yhteyteen. Kioskista saisi ilman ajanvarausta tiettynä viikonpäivänä verenpaine- ja verensokerimittauksia sekä henkilökohtaista ravinto- ja liikuntaneuvontaa. Toiminnalla tavoitellaan ns. matalan kynnyksen paikkaa tarkastella omia elämäntapojaan ja kannustaa ennaltaehkäisyyn. Karviatalon tilat ovat esteettömät, hissi on käytössä liikuntarajoitteisen henkilön pääsemiseksi myös alakerran tiloihin. Kuntosalilaitteisiin pääsee suoraan pyörätuolista ja painopakkalaitteet ovat hallittavissa istuma-asennosta. Piha-alue on esteetön. Liikuntatiloja on hyvin saatavilla varsinkin päiväsaikaan. Toiminnasta tiedotetaan suoraan kohderyhmille ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kunnan liikuntatoimesta vastaavat ohjaavat asiakkaita toiminnan piiriin. Lehdissä, kunnan internetsivuilla sekä sosiaalisessa mediassa tiedotetaan palveluista. Myös kirjeitä lähetetään asiakkaille kotiin, koska ikäihmisten parissa on toivottu myös perinteistä kirjepostia palveluista. Liikuntatoimi suhtautuu avoimesti kaikkiin uusiin toimintamalleihin ja yhteistyökumppaneihin joilla on samat tavoitteet. Pomarkku: Liikuntapaikat palvelevat kaikenikäisiä, valaistu kuntorata-latu on ikäihmisten käytössä ahkerasti. Latuverkkoa (n.30km) pidetään talvisin kunnossa. Ikäihmisten suosiossa on rautatielatu (Honkakoski-Pomarkku-Torpankorpi), joka on tasainen latu-ura. Urheilukentällä on erillinen bocciakenttä, joka on kesäisin ahkerasti ikäihmisten käytössä. Talvisin bocciatoiminta on mahdollista

19 19 koulujen liikuntasaleissa. Eläkeläisyhdistyksellä on omia käyttövuoroja saleihin. Uuden urheilutalon rakentamisessa huomioidaan esteettömyys ja erityisliikunta. Uuteen tilaan tulee myös kuntosali, nykyiset kuntosalitilat ovat välttävät. Vapaa-aikatoimi järjestään 60+- ryhmille yhteistyössä Jokilaakson Erityisryhmien Liikunnan Edistämisyhdistyksen (JELE ry) kanssa ohjattua sisäliikuntaa kaksi kertaa viikossa. Vesiliikuntaa järjestetään myös kahdesti viikossa Kankaanpään kuntoutuskeskuksessa. Toiminnasta tiedotetaan paikallislehdessä, ilmoitustauluilla sekä eläkeläisyhdistysten kautta. Siikainen: Liikuntatoimen osalta ikäihmiset voivat käyttää kunnan liikuntahallia, yleisurheilukenttää ja Eteläpään liikuntaympäristöä. Kansalaisopisto järjestää ohjattua toimintaa ja liikuntahallin kuntosali on ilmainen 65v täyttäneille. Varsinaisia liikuntapuistoja ei ole. 6. KULTTUURI- JA KOULUTUSPALVELUT Honkajoki: Kirjasto on avoinna arkipäivisin, kirjastossa on hyvä valikoima erilaista kirjallisuutta ja esteetön pääsy Museo on avoinna kesäsunnuntaisin kesäkuu elokuu, mutta on vaikeakulkuinen, ei esteetöntä sisäänpääsyä. Eläkeliiton Honkajoen yhdistys järjestää runsaasti matkoja ja virkistysretkiä, myös kunnan järjestämiin retkiin esim. koulujen loma-aikoina on mahdollisuus osallistua Kunnassa toimivat aktiivisesti Eläkeliiton Honkajoen yhdistys,kyläyhdistykset (Saunaluoma-Pukara ky, Jyllin seudun kyläyhdistys, APV-kyläyhdistys, Martat, maatalousnaiset, kotiseutuyhdistys jne. Lisäksi Honkajoen seurakunta on mukana kulttuuripalveluiden järjestämisessä kunnan lisäksi. Jämijärvi: Ikäihmisille suunnattuja kultturipalveluita tuottavat kirjastopalvelut, kansalaisopiston kurssit ja koulujen oppilaat sekä opettajat. Jämijärven kunta kustantaa Kankaanpään veteraanipäivän juhlaan kuljetuksen veteraaneille ja heidän puolisoilleen sekä myötää laitos- ja avokuntoutusta hakemuksen mukaan. Tiedotus tapahtuu kuntatiedotteen ja internetsivujen välityksellä. Kankaanpää: Kankaanpään kaupunginkirjasto tarjoaa palvelujaan koko väestölle tasapuolisesti. Aineiston hankinnassa otetaan huomioon kaikki ikäryhmät. Aineistoa hankitaan lasten kuvakirjoista heikkonäköisten isotekstisiin kirjoihin ja äänikirjoihin asti. Äänite- ja elokuvavalinnoissa hankitaan tallenteita kaikenikäisille. Kirjasto on hankkinut käyttäjätunnukset Celia-kirjastoon, joten voimme joko hankkia sen välittämää aineistoa tai opastaa Celia-kirjaston käytössä. Jatkuvasti saatavana on myös Celia-kirjaston esitteitä. Kirjastossa on ollut Näkövammaisten keskusliiton välittämiä vierailuja, joilla on kerrottu näkövammaisten kirjasto- ja kirjallisuuspalveluista. Vierailuja voidaan jatkaa eri tapahtumien yhteydessä. Kotipalvelu kirjaston aktiivisena palveluna on jouduttu lähes kokonaan lakkauttamaan henkilökuntasyiden johdosta. Yksittäisiä asiakkaita voidaan rajoitetusti palvella kotikäynnein. Henkilökunta osaa opastaa kirjaston tarjoaman aineiston valinnassa lukusuosituksin ja tiedonhauin.

20 20 Kirjastosta on tehty esteettömyystutkimus, jossa esille tulleet parannusehdotukset on mahdollisuuksien mukaan toteutettu. Ongelmaksi on jäämässä kirjaston ahtaus. Esimerkiksi pyörätuolilla ei pääse kaikkiin hyllyväleihin suoraan. Muutamassa kohdassa valaistus ei täysin riitä, mutta pääosin asiat ovat kunnossa. Aineistoa on sijoitettu hyllyihin hyvin alas ja hyvin ylös. Auditorion ja kirjaston aulan ulko-ovien avautuminen automaattisesti on toteutettu painikkeella. Myös ulko-ovella oleva pieni porras poistuu. Inva-WC on aulatilassa. Inva-pysäköinti tulee lähelle ulko-ovea. Induktiosilmukkaa ei ole käytettävissä. Kirjaston tiedot löytyvät kotisivuilta Kirjastolla on myös Facebooksivut. Kirjasto tiedottaa tapahtumistaan mm. Kankaanpään vanhusneuvostolle. Museon toiminnat sopivat luontevasti ikäihmisten aktivoimiseksi. Erilaiset muistelut, vanhojen valokuvien katselu ja tunnistaminen ovat olleet mieluisia ja suosittuja tilaisuuksia aktiivisille senioreille. Tilaisuudet ovat olleet hyödyksi paitsi osanottajille, myös museolle. Näiden kautta on saatu arvokasta täydennystä puuttuviin tietoihin. Museo pyrkii tulevaisuuden toiminnoissaan siirtymään perinteisestä 1800-luvun lopun ja luvun alun agraariyhteiskunnan esittelystä lähemmäs nykypäivää, jolloin myös tämän hetken ikäihmiset löytävät itseään koskettavaa muisteltavaa. Museon kokoelmia ja arkistoja voidaan käyttää monipuolisesti ja luovasti hyväksi. Esimerkkinä 1930-luvun Kankaanpään Keskuskatu virtuaalisena netissä. Museo pyrkii osallistamaan seniorikansalaisia usein eri tavoin. Oman aikansa asiantuntijoina he ovat muistitiedon tuottajina avainasemassa. Museon valokuvakokoelma pyritään saamaan lähivuosina ainakin osaltaan verkkoon, jolloin kuka tahansa voi osallistua tietojen täydentämiseen esim. omalta kotikoneeltaan. Dementiaa sairastaville ja liikuntaesteisille museo on aloitellut minimuseo palvelua. Esim. Lohikon vanhainkodissa ja Helinä-kodissa on järjestetty muisteluhetkiä tuoksujen avulla: tervan-, kahvin-, Mäntysuovan -, sireenin- ja koivuntuoksujen myötä nostateltiin esiin muistikuvia lapsuuden kesistä. Suvivirren kuunteleminen nosti monille kyyneleet silmiin. Elämysten tuottaminen historian keinoin on kiinnostava alue, jota voisi kehittää eri alojen osaajien kanssa. Museolla tarjottavaa kaikenikäisille ja -kuntoisille asiakkaille. Museorakennus Niinisalossa on hankalasti saavutettavissa eikä ole esteetön. Käynti vaatii oman auton tai erillisen kuljetuksen, julkisten liikennevälineiden aikataulut eivät sovellu museokäyntiin. Museorakennuksessa näyttelyt ovat useassa eri tasossa, talossa ei ole hissiä. Ulko-ovelta sisääntulokerrokseen on muutamia porrasaskelmia, tässä yhteydessä luiska, jonka kaltevuus on melko jyrkkä, esim. pyörätuolilla kulkevan avuksi tarvitaan vähintään kaksi henkilöä. Ikäihmisille suunnattuja toimintoja on tämän vuoksi järjestetty helpommin saavutettavissa tiloissa, kuten Petäjä- Opistolla tai vanhusten palvelukeskuksissa. Museo toivoo saavansa toimitilat Kankaanpään keskustasta. Ikäihmisten palveluja voidaan tällöin monipuolistaa huomattavasti. Museo suunnittelee räätälöityjä kierroksia tai kierrätettäviä minimuseoita sekä itse että yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Museo vastaa oman toimintansa tiedottamisesta. Laajemmat hankkeet yhteistyönä.

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 1 VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 2011 2015 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Väestöennuste... 6 2.1 Länsi-Suomen väestöennuste... 6 2.2 Länsi-Turunmaan väestöennuste... 6 3. Toimenpide-ehdotukset ja toteuttaminen...7

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN Kirkkonummen ikäihmisten palvelujen strategia ja kehittämissuunnitelma vuoteen 2012 2 Sitten kun en enää muista nimeäni, sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Lisätiedot

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1(31) VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.10.2012 2(31) Sisällys 1 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 3 1.1 Ohjelman tausta... 3 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 5

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Kemiönsaaren kunnan ikääntymispoliittinen ohjelma Peruspalveluosasto, Kemiönsaaren kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Hyvinvointi... 3 2.1

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.12.2002 JOHDANTO Valkeakoskella on enemmän vanhuksia kuin koskaan aiemmin. Tulevaisuudessa vanhusten määrällinen

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 Liite nro 1 Ptlk 16 8.~P~QN?~ 1 ::~ ~ t 4 - PIEKSÄMÄKI KAIKILLE PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 SISÄLLYS 2 LÄHTÖKOHTA JA TAVOITTEET 3 1. OIKEUS OMAEHTOISEEN ELÄMÄÄN 4

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 Kunnanvaltuuston hyväksymä 22.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu 4 Väestö 5 Toimialat ja työpaikat

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ KEURUULLA

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ KEURUULLA TÄYTTÄ ELÄMÄÄ KEURUULLA Vammaisstrategia vuoteen 2017 SISÄLLYSLUETTELO SAATE... 4 MITÄ VAMMAISUUS ON?... 5 VALTAKUNNALLISET VAMMAISPOLITIIKAN LINJAUKSET... 5 Valtakunnallinen vammaispoliittinen ohjelma

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

Hoivapalvelut. DomaCare on hoiva-alalle kehitetty asiakastietojärjestelmä. NO 2 huhti-toukokuu 2013. Eevaliisa Virnes: Omaishoitoon uusia malleja s.

Hoivapalvelut. DomaCare on hoiva-alalle kehitetty asiakastietojärjestelmä. NO 2 huhti-toukokuu 2013. Eevaliisa Virnes: Omaishoitoon uusia malleja s. Hoivapalvelut NO 2 huhti-toukokuu 2013 Eevaliisa Virnes: Omaishoitoon uusia malleja s. 4 Päivi Voutilainen: Mistä on ikäystävällinen kunta tehty? s. 7 Hennamari Mikkola: Kansalaisten ja työnantajien kukkarolla

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

SENIORIASUMISEN PALVELUKONSEPTI

SENIORIASUMISEN PALVELUKONSEPTI RAPORTTEJA 11 SENIORIASUMISEN PALVELUKONSEPTI SINIKKA TYYNELÄ Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Raportteja 11 Käyntiosoite Matarankatu 4, 1. kerros, Jyväskylä Postiosoite PL 35 (MaT),

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi

Kirkkonummen kunnan suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi Kirkkonummen kunnan suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Erityisliikunta Kalajoella 2014

Erityisliikunta Kalajoella 2014 Kalajoen liikuntapalvelut Erityisliikunta Kalajoella 2014 Erityisliikunnan peruskartoitus Jouko Moilanen Saku Rikala 31.3.2014 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO......3 2. ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA...4 2.1. Erityisryhmien

Lisätiedot

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Sari Niemi Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Tie yhdenvertaiseen elämään OPINNÄYTETYÖ Syksy 2005 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki Sosiaalialan koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU SISÄLLYS

Lisätiedot

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VIHDIN KUNTA Pertu 11.10.2006 Listaliite c Kh 8.1.2007 Oheismateriaali f Kv 29.1.2007 Kv liite 2 VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA Vammaisneuvosto 2006 1 JOHDANTO. 2 JOHDANTO...2 OHJELMAN TAVOITTEET...3 1. TIETOISUUDEN

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen Raija Hynynen (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2007-2012 Porin kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2007 2012/15.12.2006 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 OHJELMAN TAVOITTEET... 4 1. VAMMAISPOLITIIKAN YLEISIÄ

Lisätiedot

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 5 2.1 Ikäihmisten

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa Selvitys vammaispalveluista Pohjois- Suomessa vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa - vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Merja Renko

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot