KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015"

Transkriptio

1 KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015 Yhteistyössä Tampereen kaupunki ja Nuorisoasuntoliitto ry Annastiina Jansén Nuorisoasuntoliitto ry Jenni Mäki Tampereen asuntotoimi

2 SISÄLTÖ 1. Johdanto, s Kyselyn tausta, s Nuorten asunnottomuustilastot Tampereella ja muualla Suomessa, s Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma ja Nuorisoasuntoliitto ry:n Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke ( ), s Kyselyn toteutus, s Tulokset, s Vastaajat toimialueittain ja ammattinimikkeittäin, s Asumiseen liittyvien asioiden työssä huomioiminen ja asunnottomien asiakkaiden määrä, s Asunnottomien nuorten oleskelupaikat ja asunnottomuusjaksojen pituudet, s Asunnottomien nuorten kanssa työskentelyä vaikeuttavat tekijät, s Asunnottomuuteen johtavat tekijät, s Asuntojen saantia vaikeuttavat tekijät, s Arviot asumisneuvonnan ja asumiseen liittyvän tiedon sekä palvelujen riittävyydestä, s Ehdotuksia nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi ja asumisen onnistumiseksi, s Yhteenveto ja johtopäätökset, s Kyselyn tulosten yhteenveto, s Johtopäätökset, s Ehdotuksia jatkotyöskentelylle, s. 28 Lähteet Liitteet 1

3 1. Johdanto Asumisen onnistuminen on olennainen perusta nuoren itsenäisen elämän tasapainoiselle rakentumiselle. Kun asumisasiat ovat kunnossa, on nuoren helpompi sitoutua esimerkiksi opiskeluihin tai työhön sekä ylläpitää sosiaalisia suhteita ja muutoinkin osallistua yhteiskuntaan. Useimmille nuorille omaan kotiin muutto ja omassa kodissa itsenäisesti asuminen sujuvat ongelmitta. Suomessa on kuitenkin tuhansia nuoria, jotka tarvitsisivat enemmän tukea asumiseen liittyvissä asioissa. Lisäksi Suomessa on lukuisia asunnottomia nuoria. Jos tukea asumiseen tai muihin elämän ongelmiin ei ole tarjolla tai nuori ei sitä hae, asumisen ongelmat saattavat helposti alkaa kasautua. Pahimmillaan nuori menettää asuntonsa muutamassa kuukaudessa vuokrarästien tai asumishäiriöiden takia. Suomessa oli vuonna 2014 virallisten tilastojen mukaan 1607 alle 25 -vuotiasta asunnotonta nuorta (ARA 2015). Todellisuudessa asunnottomien nuorten määrä on huomattavasti suurempi. Nuorisoasuntoliitto ry arvioi, että asunnottomia nuoria voi olla kaksin- tai jopa kolmikertainen määrä tilastoihin verrattuna. Nuorten asunnottomuutta on vaikea tilastoida tarkkaan, koska nuoret asustelevat yleensä kavereiden tai tuttavien luona. Mikäli nuori ei hakeudu palveluiden piiriin tai ilmoita kunnan vuokrataloyhtiölle tekemässään asuntohakemuksessa olevansa asunnoton, asunnottomuus ei tilastoidu. Nuorten asunnottomuus on yleensä lyhytaikaista ja itsenäistymisvaiheeseen liittyvää, mutta monen kohdalla se myös pitkittyy jopa vuosien mittaiseksi (Viitanen 2012, s. 3). Pitkittynyt asunnottomuus on vakava uhka nuoren koko itsenäisen elämän rakentumiselle. Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäiseminen onkin mitä suurimmassa määrin osa laajempaa nuorten syrjäytymisen ehkäisyn teemaa. Tampereen asuntotoimi ja Nuorisoasuntoliitto NAL ry:n Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke ( ) toteuttivat yhteistyössä keväällä 2015 kyselyn tamperelaisten nuorten asunnottomuusilmiön kartoittamiseksi. Tavoitteena oli saada paikallista ja ajankohtaista tietoa nuorten asumisen haasteista ja asunnottomuustilanteesta kartoittamalla laajasti eri toimijoiden näkemyksiä asiasta. Tämän kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään Tampereella tehtävässä nuorten asunnottomuuden vähentämis- ja ennaltaehkäisytyössä. 2

4 Selvityksen aluksi kerrotaan tarkemmin kyselyn taustasta ja esitetään nuorten asunnottomuustilastoja Tampereelta ja valtakunnallisesti. Alussa esitellään lyhyesti myös valtakunnallinen Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma (PAAVO II) sekä Nuorisoasuntoliitto ry:n koordinoima Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke. Luvussa 3 esitellään kyselyn sisältö ja toteuttamisprosessi. Kyselyn tuloksia on analysoitu laadullisesti ja määrällisesti ja keskeiset tulokset esitetään luvussa 4. Luvussa 5. on luettavissa tutkimuksen yhteenveto, johtopäätökset sekä tutkimuksen tekijöiden ehdotukset jatkotyöskentelyä varten. Kyselyn tulosten analyysi, yhteenveto sekä johtopäätökset on tehty NAL ry:n aluekoordinaattorin ja Tampereen asuntotoimen koordinaattorin yhteistyönä. Tutkimusta koostaessa on lisäksi hyödynnetty molempien osalta työssä kertynyttä tietotaitoa, osaamista sekä nuoriso- ja asunnottomuusaihealueiden tuntemusta. 3

5 2. Kyselyn tausta Lahdessa toteutettiin vuonna 2014 Nuorten asumisen haasteet ja palveluiden kehittämistarpeet -kysely monialaisena yhteistyönä Lahden kaupungin ja järjestöjen kesken (Keskikylä, Mäkelä & Kaksonen 2014). Syksyllä 2014 NAL ry:n aluekoordinaattori ja Tampereen asuntotoimen koordinaattori saivat idean toteuttaa samanlaisen kyselyn myös Tampereella. Ajatus kyselyn toteuttamisesta esitettiin tilaajaryhmälle, josta saatiin tuki kyselyn teettämiselle. Tampereen kysely laadittiin pitkälti Lahden mallin pohjalta, muokaten kuitenkin sisältöä paikallisia tietotarpeita vastaavaksi. 2.1 Nuorten asunnottomuustilastot Suomessa ja Tampereella Suomessa oli vuonna 2014 yhteensä 1607 nuorta, alle 25 -vuotiasta asunnotonta. Heistä 343 oli pitkäaikaisasunnottomia. Pitkäaikaisasunnottomalla tarkoitetaan yli vuoden tai toistuvasti viimeisen kolmen vuoden aikana asunnottomana ollutta henkilöä. Valtakunnallisella tasolla lähes joka neljäs pitkäaikaisasunnoton on nuori. Vuodesta 2012 vuoteen 2014 mennessä nuorten asunnottomien määrä laski valtakunnallisella tasolla yhteensä 22 %. Toisaalta, asunnottomien määrä vuonna 2014 oli suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna Vuosi Alle 25 - vuotiaita asunnottomia Suomessa TAULUKKO 1. Nuorten asunnottomuus Suomessa (Selvitys 1/2015: Asunnottomat 2014, ARA) Yllä olevassa taulukossa 1. on nähtävillä alle 25 -vuotiaiden asunnottomien määrän kehitys Suomessa vuosien ajalta. Taulukossa 2. on alle 25 -vuotiaiden asunnottomien määrä Tampereella vuosilta

6 Vuosi Alle 25 - vuotiaita asunnottomia Tampereella TAULUKKO 2. Nuorten asunnottomuus Tampereella (Asunnottomat Tampereella , Kuntien asuntomarkkinaselvitykset/ara) Tampereella alle 25-vuotiaiden asunnottomien määrä on vuosien aikana vaihdellut, mutta viime vuosien aikana trendi on ollut selvästi laskeva. Vuonna 2014 alle 25 -vuotiaita asunnottomia oli yhteensä 66, eli 27 % kaikista asunnottomista, joita oli Tampereella kyselyajankohtana yhteensä 245 (ks. liite 1). (Asunnottomat Tampereella , Kuntien asuntomarkkinaselvitykset/ara.) Vuoden 2013 osalta Tampereen asunnottomuustilastoa selittää tilastoa koostavien henkilöiden vaihtuminen, jonka seurauksena asunnottomien määrä laskettiin hieman eri tavalla kuin yleensä. 2.2 Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma ja Nuorisoasuntoliitto ry:n Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke Tampere on mukana valtakunnallisessa pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmassa (PAAVO II). Yhtenä PAAVO II -kauden keskeisistä toimenpiteistä on Tampereellakin nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisy. Käytännön toimenpiteiksi nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi suunniteltiin Tampereen PAAVO II -kaudelle asunnottomuusuhan alla olevien nuorten nostaminen kotiin vietävään asumisen tuen palveluun sekä nuorten asumistaitojen kurssi. Nuorten asumistaitojen kurssin kautta on vuosien aikana menestyksekkäästi asutettu yhteensä 20 asunnon tarpeessa ollutta nuorta. Nuorisoasuntoliitto (NAL) ry:n koordinoima Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke ( ) on osa PAAVO II-ohjelmaa. Valtakunnallista hanketta toteutetaan kymmenessä suurimmassa asunnottomuuskunnassa, Tampere mukaan 5

7 lukien. Hankkeen päämääränä on nuorten syrjäytymisen ja asunnottomuuden ennaltaehkäiseminen. Tätä työtä tehdään yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa kokoamalla paikallisia nuorten asumisen verkostoja, kehittämällä uudenlaisia nuorten asunnottomuutta ennaltaehkäiseviä toimintamalleja, lisäämällä tietoa ja tuottamalla materiaalia nuorten asumisesta ja asunnottomuudesta sekä järjestämällä koulutuksia ja seminaareja. 6

8 3. Kyselyn toteutus Kyselyn malli on otettu Lahdesta ja kysymykset ovat pitkälti samoja, kuin siellä toteutetussa (ks. Keskikylä & al. 2014). Kysymysten ja vastausten asettelua kuitenkin pohdittiin suhteessa siihen, millaisia asioita esimerkiksi Nuorisoasuntoliitto ry:n ja Tampereen asuntotoimen yhteistyössä järjestämissä Nuorten asumisen toimijoiden verkostotapaamisissa on noussut esiin. Lahden kyselyn sisältöä on siis muokattu paremmin Tampereen tarpeita vastaavaksi. Kyselyn runko vastausvaihtoehtoineen on nähtävillä liitteessä 2. Kyselyllä haluttiin saada asumispalvelujärjestelmän kehittämisen kannalta relevanttia tietoa seuraavista asioista: Minkälaiset tekijät johtavat nuorten asunnottomuuteen Tampereella? Minkälaiset tekijät ylläpitävät nuorten asunnottomuutta Tampereella? Minkälaiset tekijät vaikeuttavat asunnottomien nuorten kanssa työskentelyä? Onko nuorille Tampereella riittävästi tarjolla neuvontaa ja palveluja jotka auttavat ehkäisemään asunnottomaksi joutumista? Miten Tampereella voitaisiin ihannetilanteessa ehkäistä nuorten asunnottomuutta? Nuorten asumispalvelujärjestelmän voidaan ajatella koostuvan useista erilaisista tahoista. Järjestelmään voivat kuulua esimerkiksi asumispalveluiden tuottajat, nuorisotyöntekijät, sosiaalityöntekijät, vuokranantaja, asumispalveluiden tilaaja ja niin edelleen. Kysely toteutettiin Tampereella webropol -kyselynä helmikuussa 2015 ja linkki toimitettiin sähköpostijakeluna noin vastaanottajalle. Kyselyn kohderyhmänä olivat sosiaali-, nuoriso-, mielenterveys-, päihde- ja terveyspalvelut, tuetun asumisen palveluntuottajat, tilaajaryhmä, vuokranantajatahot, opiskelijahuolto sekä työllisyys- ja työkuntoutuspalvelut. Koska kysely toimitettiin sähköpostijakeluna erinäisten laajojen sähköpostilistojen kautta, se tavoitti osin sellaisiakin henkilöitä, jotka eivät työskentele nuorten tai heidän asumisensa parissa. Nämä henkilöt jättivät pääasiassa vastaamatta kyselyyn ja vain parin vastauksen kohdalla korostuu aihealueeseen liittyvä kokemuksen puute. 7

9 Vastaamiseen annettiin aikaa kaksi viikkoa. Vastauksia saatiin määräaikaan mennessä yhteensä 142 kappaletta. Avoimiin kohtiin tuli vastauksia kysymyksestä riippuen vajaasta kahdestakymmenestä vajaaseen yhdeksäänkymmeneen. Kyselyn tuloksista ei ole keskusteltu asunnottomien nuorten tai nuorten itsensä kanssa, mutta tämä voisi olla hyvä jatkotyöskentelyn muoto. 8

10 4. Tulokset Kyselyn tulokset on analysoitu ja esitetty sekä määrällisellä että laadullisella tavalla, ottaen aina huomioon kysymyksen luonteen. Erityisesti avoimissa kysymyksiä analysoitaessa tehtiin laadullista tulkintaa ja jaottelua, mutta jaottelu tai luokittelu tapahtui aina määrällisin perustein. Useimmiten jaottelut olivat tehtävissä aineistosta melko helposti, sillä tietyt teemat toistuivat useissa vastauksissa. Sellaiset yksittäiset vastaukset, jotka eivät sisällöllisesti kohdanneet muun aineiston kanssa, jätettiin kyselyn analyysissä esittämättä. Kyselyn tulosten analyysi, yhteenveto sekä johtopäätökset on tehty NAL ry:n aluekoordinaattorin ja Tampereen asuntotoimen koordinaattorin yhteistyönä. Tulokset on esitetty tässä luvussa lyhyesti. Luku 5. Johtopäätökset, sisältää kyselyn varsinaisen analyysiosion. 4.1 Vastaajat toimialueittain ja ammattinimikkeittäin Vastaajia pyydettiin ilmoittamaan oma toimialueensa ja ammattinimikkeensä. Valmiiksi annetut vastausvaihtoehdot olivat sellaisia ilmeisiä toimialueita ja ammattinimikkeitä, joiden kanssa asumisongelmaiset nuoret ovat usein tekemisissä. TAULUKKO 3: Vastaajien toimialue (N=142) 9

11 Taulukossa 3. on ilmoitettu vastaajat toimialueittain määrällisesti. Taulukosta on nähtävissä, että suurin osa kyselyyn vastaajista työskenteli sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kyselyyn tuli vastauksia myös muilta toimialueilta, joita olivat esimerkiksi hallinto, muut terveydenhuollon palvelut sekä opetus- ja rikosseuraamustyö. Alla olevassa taulukossa 4. on esitetty vastaajat määrällisesti ammattinimikkeittäin. Kyselyn vastaajista suurin osa oli sosiaalityöntekijöitä (28 henkilöä), sairaan- tai terveydenhoitajia (yhteensä 23 henkilöä) tai ohjaajia tai sosiaaliohjaajia (yhteensä 27 henkilöä). Kohtaan Muu, mikä? vastanneet olivat pääasiassa terveydenhuollon työntekijöitä, kuten lääkäreitä tai lähihoitajia. Muita vastaajien ammattinimikkeitä olivat myös esimerkiksi kiinteistösihteeri, talous- ja velkaneuvoja sekä palveluohjaaja. TAULUKKO 4: Vastaajien ammattinimikkeet (N=142) 10

12 4.2 Asumiseen liittyvien asioiden työssä huomioiminen ja asunnottomien asiakkaiden määrä Vastaajilta kysyttiin sitä huomioivatko he asumiseen liittyvät asiat omassa työssään. Kyllä vastanneiden osalta pyydettiin myös kertomaan, kuinka asumiseen liittyviä asioita huomioitiin. TAULUKKO 5: Huomioitko asumiseen liittyvät asiat omassa työssäsi (N=142) Taulukossa 5. on esitetty asumiseen liittyvien asioiden omassa työssä huomioiminen määrällisesti. Suurin osa vastaajista, 84 %, ilmoitti huomioivansa asumiseen liittyvät asiat omassa työssään. Avoimissa vastauksissa oli nähtävissä vastaajien työnkuvien laaja kirjo ja asiaa kuvattiin omaan työnkuvaan liittyvien käytäntöjen kautta, kuten: potilastietojärjestelmän kautta kysellään kuuluu 9. luokan yhteiskuntaoppiin kartoitan asumisen, asunnottomuuden, syyt, missä/kenen luona asuu, onko asunnon haku vireillä, aikuissosiaalityön tarve ym. annan asumisen tukea yms. asiakkaiden kokonaisvaltainen tilanne on aina tiedossani Monin eri tavoin, tuetussa asumisessa ollaan mukana kaikissa nuoren elämään liittyvissä asioissa, asumisen etunenässä. 11

13 Vastauksista kävi ilmi, että vastaajissa oli erilaisten kohderyhmien kuten lasten, nuorten, opiskelijoiden, lapsiperheiden ja vammaisten parissa työskenteleviä työntekijöitä. Asumiseen liittyvää työtä ja asumisen huomioimista, tehtiin myös hyvin eri tavoin työnkuvasta riippuen. Joidenkin vastaajien kohdalla asumiseen liittyvät asiat eivät olleet työn keskiössä ja toisten kohdalla ne olivat perustyön keskeinen osa. Vastaajia pyydettiin kertomaan tai arvioimaan sitä, oliko heillä kyselyn vastaushetkellä vuotiaita asunnottomia asiakkaita. Taulukossa 6. on esitetty määrällisesti kysymykseen tulleet vastaukset. TAULUKKO 6: Onko sinulla tällä hetkellä asiakkaana vuotiaita nuoria, jotka ovat asunnottomia (N=142) Vastaajista 37 % ilmoitti, että asiakunnassa oli kyselyyn vastaamisen hetkellä nuoria asunnottomia asiakkaita. 47 % vastaajista ilmoitti, ettei asiakkuudessa ollut vastausajankohtana asunnottomia nuoria. Yhdeksän prosenttia vastanneista ei osannut sanoa, oliko hänellä nuoria asunnottomia asiakkaita ja vastaajista seitsemän prosenttia ilmoitti, ettei tee asiakastyötä. Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan asiakkuudessaan olevien asunnottomien nuorten lukumäärä yhteensä vuoden 2014 osalta. Taulukossa 7. on esitetty asunnottomien asiakkaiden lukumäärät vastaajien arvioiden mukaan. 12

14 TAULUKKO 7: Asunnottomien nuorten asiakkaiden määrä vuonna 2014 (N=142) Vastaajista 42 % ilmoitti asunnottomia nuoria asiakkaita olleen vuoden 2014 aikana 1-5 henkilöä. Läheskään kaikilla (23 %) ei ollut em. ajankohtana ollut yhtään asunnotonta nuorta asiakasta ja 6 % vastaajista ilmoitti, ettei tee asiakastyötä. Vajaalla viidenneksellä, 19 %:lla, vastaajista oli vuoden 2014 aikana ollut tai yli 20 asunnotonta nuorta asiakasta. 4.3 Asunnottomien nuorten oleskelupaikat ja asunnottomuusjaksojen pituudet Vastaajia pyydettiin kertomaan näkemyksensä siitä, missä heidän arvionsa tai tietonsa mukaan asunnottomat nuoret majailivat. Kysymykseen oli annettu muutama vastausvaihtoehto, joista vastaajat saivat valita yhden tai useamman kohdan. Kohtaan Muualla, missä? sai kirjoittaa avoimen vastauksensa. TAULUKKO 8: Missä asunnottomat nuoret asuvat (N=142) 13

15 Suurin osa vastaajista arvioi tai tiesi asunnottomien nuorten majailevan joko kavereiden (84 %) tai vanhempien ja sukulaisten luona (67 %). Vain osan nähtiin majailevan asunnottomille tarkoitetussa palvelussa (20 %) tai kadulla/rappukäytävissä (18 %). Myös Viitasen (2012, s. 19) selvitysraportissa nousee esille nuorten kavereilla ja sukulaisilla majailu ja asumispalveluiden vähäinen käyttö. Tampereen asunnottomuuslaskentatietojen mukaan (ks. liite 1) vuonna 2014 tilastoidusta, yhteensä 245 asunnottomasta 154 majaili sukulaisten tai tuttavien luona. Sukulaisten ja tuttavien luona majailevista 53, eli yhteensä 35 % oli alle 25 -vuotiaita. Kaikki sukulaisten tai kavereiden luona asustelevat eivät välttämättä tilastoidu, koska he eivät ilmoita itseään asunnottomaksi ja/tai heillä voi olla osoite esimerkiksi kaverin luona. Avoimissa vastauksissa asunnottomien nuorten ilmoitettiin lisäksi majailevan: metsässä teltassa, autiotaloissa, autossa turvakoti nuorten talolla Vastaajia pyydettiin kertomaan arvionsa siitä kuinka pitkiä nuorten asunnottomuusjaksot keskimäärin ovat. Kysymykseen annettiin vastaajille useampi vastausvaihtoehto. Annetuissa vastauksissa on jonkin verran hajontaa ja vastaukset riippuivat mitä todennäköisimmin siitä, millaisen asiakasryhmän kanssa vastaaja oli työssään tekemisissä. Esimerkiksi näkemys nuorten asunnottomuusjaksojen keskimääräisestä pituudesta voi olla asumispäivystyksen työntekijällä hyvin erilainen kuin vaikkapa suuhygienistillä. TAULUKKO 9: Nuorten asunnottomuusjaksojen keskimääräiset pituudet (N=142) 14

16 Taulukossa 9. on esitetty vastaajien arviot nuorten asunnottomuusjaksojen keskimääräisistä pituuksista. Yli puolet vastaajista (60 %) arvioi, että nuorten asunnottomuusjaksot olivat keskimääräisesti muutamien kuukausien pituuksia. Yhteensä 32 % vastaajista arveli asunnottomuusjaksojen kestävän vuoden, yli vuoden tai olevan toistuvaa nuoren elämässä. Kolmannes vastaajista (30 %) ei osannut arvioida asunnottomuusjaksojen keskimääräistä pituutta. Koska asunnon voidaan ajatella olevan merkittävä tekijä elämänhallinnan yleisen onnistumisen kannalta, nuoren riski yhteiskunnalliseen syrjäytymiseen kasvaa merkittävästi asunnottomuusjaksojen pitkittyessä. Asunnottomalla nuorella on suuri riski ajautua esimerkiksi Nuorisotakuun ulottumattomiin (Fredriksson & Karppinen 2014) ja näin ollen syrjäytymisen mahdollisuus kasvaa entisestään. 4.4 Asunnottomien nuorten kanssa työskentelyä vaikeuttavat tekijät Vastaajia pyydettiin kertomaan kokemuksistaan siitä, millaiset tekijät vaikeuttavat asunnottomien nuorten kanssa tehtävää työtä. Avoimeen kysymykseen saatiin yhteensä 88 vastausta. Vastaukset jaoteltiin sisällöllisesti kolmen eri luokan alle. Luokat ovat: nuoriin liittyvät yksilölliset tekijät omaan käytännön työhön liittyvät tekijät ja palveluihin ja asumispalvelujärjestelmään liittyvät tekijät Nuoriin liittyviä yksilöllisiä tekijöitä lueteltiin paljon. Eniten mainintoja saivat nuorten päihdeongelmat ja päihteidenkäyttö, nuorten taloudellinen taitamattomuus, nuorten sitoutumattomuus sekä nuorten mielenterveysongelmat. Edellä mainittujen tekijöiden nähtiin hallitsevan joidenkin asunnottomien nuorten elämää siinä määrin, että se vaikeutti käytännön työn hoitamista heidän kanssaan. Yhtenä tekijänä vastauksissa mainittiin useaan otteeseen myös nuoren elämänhallinnalliset ongelmat ja nuoruuteen ikävaiheena liittyvät ongelmat, kuten kypsymättömyys. Nuorilla asunnottomilla on usein paljon muutakin ongelmia asunnottomuuden lisäksi, päihde- ja mielenterveysongelmia, työttömyyttä, taloudellisia ongelmia ja keskittymisvaikeuksia, mikä ilmenee usein niin että mieli muuttuu kovin nopeasti. 15

17 He ovat tavallistakin enemmän näköalattomia ja toivonsa menettäneitä. Heillä ei ole useinkaan tukipistettä josta heitä tavoittaa, puhelin voi olla pois käytöstä tai he eivät ole pystyneet sitä lataamaan. Asiakas on yleensä tavallista väsyneempi/rasittuneempi, kun/jos vaihtaa usein yösijaa tai ei millään onnistu saamaan asuntoa. Lisäksi asiakas ei ole kovinkaan motivoitunut suunnittelemaan tulevaisuutta, jos perusasiat ovat sekaisin. asunnottomuus luo stressiä, joka estää esim. opiskelun tai opiskeluun hakeutumisen. Omaan käytännön työhön liittyvät tekijät olivat pääasiassa sellaisia tilanteita, joissa työntekijöiden oman työnkuvan rajat tulivat vastaan tavalla tai toisella, tai oman työn tekeminen oli syystä tai toisesta mahdotonta. Eniten haasteita aiheutti vaikeus tavoittaa asunnottomia nuoria, koska tiedossa ei ollut ajantasaisia yhteystietoja, tai asiakasta ei vain onnistuttu saamaan kiinni yrityksistä huolimatta. Ajelehtivaa elämää viettävien nuorten heikko sitoutuminen tavoitteelliseen työhön koettiin ongelmana. Syyn sitoutumattomuuteen ei kuitenkaan aina katsottu olevan nuoressa: osa työntekijöistä näki asunnottomuuden olevan nuorelle niin stressaavaa, että jaksamista asioiden tavoitteelliseen hoitamiseen ei ole. Lisäksi omaa työtä saattoivat hankaloittaa muut käytännön tekijät, kuten oman työnkuvan rajat ja resursointi. He eivät saa posteja. Paperit ovat hukassa, kun eivät enää muista kenen luo jääneet ja osa on jo hävitetty kun ei ole paikkaa missä säilyttää. Heidän into hoitaa asioitaan on huono kun oma koti puuttuu. Yhteystietojen puuttuminen ja tiheä vaihtuminen. Korvaushoidossa olevalla asiakkaalla tulee olla osoite. Mikäli ei ole osoitetta, kotilääkkeitä ei voida antaa mukaan. ei välttämättä tulla aina sovitulle tapaamisajoille, se etten itse työssäni tee ttt-päätöksiä. Omassa työssäni ei ole mahdollista jalkautua kaupungille, ja asunnottomia nuoria on vaikea tavoittaa varatuille ajoille toimistolle. Postit jäävät noutamatta, puhelinnumerot vaihtuvat, oleskelupaikat muuttuvat tiuhaan ja niin edelleen. 16

18 Palvelu- ja asumispalvelujärjestelmään liittyvät tekijät olivat erilaisia rakenteellisia tekijöitä, joiden nähtiin vaikuttavan asunnottoman nuoren tilanteeseen ja vaikeuttavan heidän kanssaan tehtävää työtä, ajoittain tekevän siitä jopa mahdotonta. Tällaisina tekijöinä nähtiin esimerkiksi asuntoa hakevan nuoren taustatiedot, pula pienistä ja kohtuuhintaisista asunnoista sekä erilaisten soveltuvien palveluiden puute. Nuoren luottotiedottomuuden ja/tai menneisyyden asumishäiriöiden nähtiin hankaloittavan asunnon saantia merkittävästi. Asuntojonot edullisiin ja pieniin vuokra-asuntoihin koettiin ongelmaksi, toisin sanoen asuntoja nähdään olevan aivan liian vähän. Soveltuvien palveluiden osalta puutetta nähtiin päihteet sallivien ja toisaalta myös käytännön elämäntaitojen harjoittelua sisältävien, ns. ensiasunnot, asumisyksiköiden osalta. Puutetta koettiin myös matalan kynnyksen ja yhden luukun periaatteella toimivista palveluista. Haasteena nähtiin myös asioiden hoitamisessa tarvittavien työntekijöiden vastaanotolle pääseminen sekä vastuutyöntekijöiden ja kokonaisvaltaisen työotteen puuttuminen. Sosiaalityöntekijöille ja ohjaajille ei saa aikoja, jolloin kukaan ei tee kokonaisvaltaista tilanteen selvittelyä ja ongelmat kasautuvat. Taloudellinen tuki myönnetään pääsääntöisesti tapaamatta asiakasta, jolloin tilanne ei ole selvillä ja tuki voidaan evätä, kun ei ole esitetty perusteita. Kun nuori on kerran tyrinyt asumisensa, niin hänen on vaikea myöhemminkään saada asuntoa. Palveluihin/toimintoihin ohjaaminen/saaminen on hankalaa, koska heillä ei ole pysyvää oleskelupaikkaa. Tampereella on vähän kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, joissa nuori voisi taloudellisesti selvitä. Toimeentulotuki on viimesijainen etuus ja vaikka vakuudessa voisikin auttaa, ylikalliiseen vuokraan ei voida myöntää toimeentulotukea koko vuokran määrälle, jolloin käytännössä seuraa taloudellisia vaikeuksia. Pilkotut palvelut. Asiakkuudet ovat lyhytaikaisia, kuului sitten mihin palveluun tahansa. Kaikissa palveluissa pyritään säästöihin ja asiakkuuksia päätetään liian aikaisin. Ymmärrystä siihen, että moni nuori tarvitsisi pidempiaikaista ja tiiviimpää tukea siihen että jatkossa pärjäisi itsenäisesti, ei ole. Pätkityt palvelut johtavat siihen, että asiakas palaa aina uudestaan asiakkaaksi entistä vaikeammassa tilanteessa. Nuoret, kuten muutkin asiakkaat asioivat usean eri tahon kanssa, joista kukin hoitaa vain pientä osa-aluetta eikä kokonaisuus hahmotu kellekään ja vähiten nuorelle itselleen. 17

19 4.5 Asunnottomuuteen johtavat tekijät Kyselyn avulla haluttiin saada tietoa siitä, minkälaiset tekijät johtavat nuorten asunnottomuuteen Tampereella. Vastausvaihtoehtoja annettiin useita, joista vastaajat saivat valita kaikki oikeaksi katsomansa vaihtoehdot. Vastaajille annettiin myös mahdollisuus kertoa avoimessa vastauksessa tekijöistä, jotka heidän mielestään johtivat asunnottomuuteen vastaamalla kysymyksiin Tarpeenmukaisten asumispalveluiden puute, millaisten? ja/tai Jokin muu, mikä?. TAULUKKO 10: Nuorten asunnottomuuteen johtavat tekijät Tampereella (N=142) 18

20 Taulukossa 10. on esitetty nuorten asunnottomuuteen Tampereella johtavat tekijät vastaajien määrällisten arvioiden mukaan. Yleisimmät asunnottomuuden taustalla nähtiin olevan: päihdeongelmat (vastaajista 83 % arvioi päihdeongelmien olevan asunnottomuuteen johtava tekijä) puutteelliset asumistaidot (vastaajista 71 % arvioi puutteellisten asumistaitojen olevan asunnottomuuteen johtava tekijä) mielenterveysongelmat (vastaajista 64 % arvioi mielenterveysongelmien olevan asunnottomuuteen johtava tekijä) ja taloudellinen taitamattomuus (vastaajista 59 % arvioi taloudellisen taitamattomuuden olevan asunnottomuuteen johtava tekijä). Myös opiskelu- tai työelämän ulkopuolelle ajautumisen, haastavien kotiolosuhteiden sekä eron tai riitatilanteen aikaisemmassa asumisessa nähtiin melko usein olevan nuoren asunnottomuuden taustalla. Vastauksia voi tulkita niin, että nuorten asunnottomaksi ajautumisen suhteen on olemassa monenlaisia riskitekijöitä. Siihen, johtavatko riskitekijät asunnottomuuteen nuoren kohdalla, vaikuttaa nuoren kyky selvitä erilaisista elämän karikoista ja toisaalta varmasti myös se, saako hän ongelmaansa tarvitessaan apua. Avoimia vastauksia kysymykseen tuli yhteensä 41 kappaletta ja niissä esitettiin useimmiten näkemyksiä erilaisten tarpeenmukaisten asumispalveluiden puutteesta (27 vastausta). Puutteina nähtiin esimerkiksi päihteidenkäytön sallivat asumisyksiköt sekä ns. ensi- ja starttiasunnot, jotka soveltuisivat nuoren itsenäistymisen harjoitteluun. Lisäksi asumisen tukea toivottiin olevan tarjolla joustavasti ja monen tasoisena. 4.6 Asuntojen saantia vaikeuttavat tekijät Kyselyn avulla haluttiin saada myös paikallisen tason tietoa siitä, minkälaiset tekijät vaikeuttavat nuorten asuntojen saantia ja täten osaltaan myös ylläpitävät nuorten asunnottomuutta. 19

21 TAULUKKO11: Vaikeuttavatko jotkut tekijät nuorten asunnon saamista Tampereella (N=142) Vastaajista 56 % oli sitä mieltä, että on olemassa tekijöitä, jotka vaikeuttavat nuorten asunnon saantia. Avoimia vastauksia tuli yhteensä 79. Vastausten perusteella eniten ongelmia asuntojen saamisessa aiheuttavat menneisyyden asumishäiriöt, vuokravelat ja luottotiedottomuus. Myös olemassa olevien asuntojen kalliit vuokrat sekä pula pienistä asunnoista nousivat vastauksissa esiin. 4.7 Arviot asumisneuvonnan ja asumiseen liittyvän tiedon sekä palvelujen riittävyydestä Vastaajia pyydettiin esittämään näkemyksensä siitä onko nuorille Tampereella riittävästi tarjolla asumisneuvontaa tai asumiseen liittyvää tietoa. TAULUKKO 12: Onko nuorille riittävästi tarjolla asumisneuvontaa tai asumiseen liittyvää tietoa (N=142) Taulukossa 12 on esitetty vastausten jakautuminen määrällisesti. Vastaajista vain 18 % oli sitä mieltä, että nuorille on olemassa riittävästi tarjolla asumisneuvontaa tai asumiseen liittyvää tietoa. Vastaajista 28 % näki, ettei tietoa ole riittävästi, mutta sille olisi tarvetta. Merkittävä osa vastaajista, 54 %, ei osannut sanoa, onko tietoa ja neuvontaa saatavilla tarpeeksi. Avoimia vastauksia tuli 28 kappaletta ja niissä otettiin kantaa puuttuviksi koettuihin palveluihin. Tarpeenmukaisina, puuttuvina palveluina nähtiin esimerkiksi helposti saatavilla olevat, matalan kynnyksen palvelut sekä nopeasti saatavilla olevat 20

22 erilaiset neuvonnan ja tuen palvelut. Jonkin verran kaivattiin konkreettista työotetta, kädestä pitäen yhdessä tekemistä ja nuoren aitoa kohtaamista. Useammassakin vastauksessa kiitosta sai nuorille suunnattu asumistaitojen kurssi. Tuettu asuminen on hyvä malli, nuorille voisi olla myös jonkinlainen oma asumisneuvoja tmv. Sosiaalitoimen järjestämä asumiskurssi on hyvä, sitä lisää. Kaupungin omia, asumisen ohjaajia tarvittaisiin. nopean ohjauksen ja neuvonnan palvelu, jossa osataan neuvoa myös sosiaalipalveluiden/ sosiaaliturva-asioissa - ei vain ohjata toiseen palveluun vaan myös varmistetaan nuoren kulku toiseen palveluun. jalkautumiseen, aitoon kohtaamiseen. Vastaajia pyydettiin esittämään näkemyksensä siitä, onko Tampereella riittävästi palveluja nuorille, jotka tarvitsevat tukea välttääkseen asunnottomuuden. Vastausten määrällinen jakautuminen on esitetty alla olevassa taulukossa 13. TAULUKKO 13: Onko Tampereella riittävästi palveluja nuorille, jotka tarvitsevat tukea asumiseensa välttääkseen asunnottomuuden (N=142) Vastaajista vain 15 % oli sitä mieltä, että Tampereella on riittävästi palveluja asunnottomuusuhan alla oleville nuorille. Vajaa kolmannes, 30 %, ei nähnyt palveluiden riittävän ja yli puolet (55 %) ei tiennyt onko palveluita riittävästi. Avoimia vastauksia tuli yhteensä 33 kappaletta ja niissä korostui tarve nopeasti saatavilla olevaan käytännön tason asumisen tukemiseen, sekä tarve tiiviiseen asumisen ja itsenäistymisen tukeen. Tukevia, pieniä asumisenharjoitteluyhteisöjä. 21

23 nopeampaa puuttumista asumisongelmiin ennen häätöä nopeasti saatavaa lähiohjausta tarvitaan asumisharjoitteluun soveltuvista palveluista on pulaa Kokonaisvaltaista asumisen tukea, nopeasti saatavaa, helposti palvelun pariin päästävää myös yli 25-vuotiaille. Riittävän tiivis tuki, omaan kotiin. 4.8 Ehdotuksia nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi ja asumisen onnistumiseksi Kyselyssä esitettiin myös kysymys siitä, Miten Tampereella ihannetilanteessa ennaltaehkäistäisiin nuorten asunnottomuutta ja tuettaisiin asunnottomuusuhan alla olevia nuoria. Avoimeen kysymykseen vastasi yhteensä 71 henkilöä. Vastaukset luokiteltiin analyysivaiheessa neljään luokkaan, jotka ovat: 1) varhainen tuki ja nopea puuttuminen 2) matalankynnyksen palvelut 3) oppilaitosyhteistyö 4) pienet ja kohtuuhintaiset asunnot Eniten vastauksissa nousivat esiin varhaisen tuen ja nopean puuttumisen merkitys asunnottomuuden ennaltaehkäisytyössä. Vastaajat kokivat, että nuorille tulisi tarjota tietoa ja tukea asumisesta ja taloudenhallinnasta jo ennen omaan kotiin muuttoa. Asumiseen liittyviin ongelmatilanteisiin, kuten maksamattomaan vuokraan tulisi voida puuttua heti ongelman ilmaantuessa. Näissä vastauksissa nousi selvästi esiin myös riittämättömäksi koetut resurssit ja palveluiden byrokraattinen kankeus. Erityisesti toivottiin lisää sosiaaliohjaajia ja sosiaalityöntekijöitä, joilla olisi aikaa nuoren tilanteen perusteelliseen selvittämiseen. Nuoret tarvitsevat valmennusta itsenäistymiseen jo ennen ensimmäiseen omaan asuntoon muuttamista, ihannetilanteessa nuoret saisivat harjoitella näitä taitoja, ko. palveluun erikoistuneiden toimijoiden avulla. 22

YHTÄ SELVIYTYMISTÄ PÄIVÄSTÄ TOISEEN

YHTÄ SELVIYTYMISTÄ PÄIVÄSTÄ TOISEEN YHTÄ SELVIYTYMISTÄ PÄIVÄSTÄ TOISEEN Nuorten asunnottomuusilmiö Lahdessa LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipedagoginen aikuistyö Opinnäytetyö Kevät 2014

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN. Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista

Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN. Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista A-klinikkasäätiön monistesarja nro 24 A-klinikkasäätiö 2000 ISSN 1237-7015 (moniste) ISSN 1459-5818

Lisätiedot

Olisiko jo tekojen aika?

Olisiko jo tekojen aika? Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

Nuorisoasioiden perehdytystilaisuuden materiaali

Nuorisoasioiden perehdytystilaisuuden materiaali 1 Vaikuta Vantaalla! Nuorisoasioiden perehdytystilaisuuden materiaali 18.4.2013 Lasten ja nuorten kulttuuritalo Vernissa, Vantaa 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

Asunnottomuuskirja. Näkökulmia asunnottomien palvelujen kehittämiseen

Asunnottomuuskirja. Näkökulmia asunnottomien palvelujen kehittämiseen Asunnottomuuskirja Näkökulmia asunnottomien palvelujen kehittämiseen SOCCAn ja Heikki Waris instituutin julkaisusarja nro 13, 2007 Yhteystiedot Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCA www.socca.fi

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 213. ASUNTOHÄÄDÖT 2000-LUVUN SUOMESSA Ulosoton rekisteritietoja ja vuokrasuhteen osapuolten kokemuksia

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 213. ASUNTOHÄÄDÖT 2000-LUVUN SUOMESSA Ulosoton rekisteritietoja ja vuokrasuhteen osapuolten kokemuksia OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 213 Christa Salovaara-Karstu & Vesa Muttilainen ASUNTOHÄÄDÖT 2000-LUVUN SUOMESSA Ulosoton rekisteritietoja ja vuokrasuhteen osapuolten kokemuksia ENGLISH

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu?

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Selvitys vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuuden kokemiseen vaikuttavista tekijöistä Petteri Suominen Sanni Hyvärinen KANNEN SISÄPUOLI Palovaroitin,

Lisätiedot

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 Kaijus Varjonen Ryhmätoimintojen koordinaattori Aikuisten sosiaalipalvelut SISÄLLYSLUETTELO KIITOKSET TIIVISTELMÄ 1 MIKÄ ON ESPOON KIPINÄ? 1 1.1 KIPINÄ- KLUBIT

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely Tampereen Toimeentulotuen yksikössä 2012

Asiakastyytyväisyyskysely Tampereen Toimeentulotuen yksikössä 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI Asiakastyytyväisyyskysely Tampereen Toimeentulotuen yksikössä 2012 Toteuttajana SOS-hanke Tuominen Tuula, Katariina Heikkilä, Kukkasniemi Marianne, Laakso Tuija, Pietilä Samuli 8.3.2013

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Ympäristöministeriön raportteja 10 2012 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Työryhmäraportti 31.3.2012 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 10 2012 Mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 Loppuraportti Matalan kynnyksen neuvontapisteen toimintamalli Yhteistoiminnan malli Leena Ruskomaa Sisällys Esipuhe. 3 Johdanto...

Lisätiedot

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä 1 VANTAAN PÄIHDEPALVELUJEN PALVELURAKENTEEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN - YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

TYÖTOIMINNAN KÄYTÄNTÖ JA KOKEMUS

TYÖTOIMINNAN KÄYTÄNTÖ JA KOKEMUS TYÖTOIMINNAN KÄYTÄNTÖ JA KOKEMUS Kriittisiä arvioita kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille järjestettävästä työtoiminnasta Tea Kairi Tua Nummelin Antti Teittinen Helsinki 2010 KEHITYSVAMMALIITON

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö TIIVISTELMÄ Etsivän nuorisotyö on laajentunut Suomessa viimeisten kolmen vuoden aikana Opetus- ja

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

KUVA Selville vesille Kuntouttava vankityö -ohjelman arviointi

KUVA Selville vesille Kuntouttava vankityö -ohjelman arviointi RIKOSSEURAAMUSLAITOS Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 5/2013 KUVA Selville vesille Kuntouttava vankityö -ohjelman arviointi Liisa Virta 21.8.2013 Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 5/2013 KUVA Selville

Lisätiedot

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalvelut Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa Työpapereita 67/2014 Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa KELAN TUTKIMUSOSASTO Kirjoittaja Kristiina

Lisätiedot

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 15/2014 MATTI TUUSA SARI PITKÄNEN RIIKKA SHEMEIKKA JOHANNA

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot