TOIMINNALLINEN TILASUUNNITTELU MÖKKIRAKENTAMISESSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINNALLINEN TILASUUNNITTELU MÖKKIRAKENTAMISESSA"

Transkriptio

1 TOIMINNALLINEN TILASUUNNITTELU MÖKKIRAKENTAMISESSA Tilasuunnitteluohjeen laatiminen mökkimatkailuyrittäjille Juha-Petri Ahonen Juha Hanhikoski Opinnäytetyö Huhtikuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Tekijä(t) AHONEN, Juha-Petri HANHIKOSKI, Juha Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 101 Luottamuksellisuus Julkaisun kieli Suomi Salainen saakka Työn nimi TOIMINNALLINEN TILASUUNNITTELU MÖKKIRAKENTAMISESSA Tilasuunnitteluohjeen laatiminen mökkimatkailuyrittäjille Koulutusohjelma Palvelutuotannon ja johtamisen koulutusohjelma Työn ohjaaja(t) PARTANEN, Eila Toimeksiantaja(t) Matkailun verkosto-osaamiskeskus, MOSKE Tiivistelmä Työn tarkoituksena oli laatia tilasuunnitteluohje mökkimatkailuyrittäjien käyttöön. Toimeksianto työn aloittamiseksi tuli Matkailun verkosto-osaamiskeskukselta. Kohderyhmänä olivat keskisuomalaiset mökkimatkailuyrittäjät. Tilasuunnitteluohjeen tavoitteena oli vastata mökkirakentamisen kasvaviin haasteisiin. Työn tarkoituksena oli myös selvittää muutostöiden ajankohtaisuus ja onnistuneisuus keskisuomalaisissa mö kkiyrityksissä. Mökkiyritysten muutostöiden ajankohtaisuuden ja onnistuneisuuden selvittäminen toteutettiin haastattelututkimuksena puhelimitse. Kyselyyn valittiin 45 yritystä 86 keskisuomalaisen hyvinvointimatkailuyrityksen joukosta. Lisäksi keskusteltiin myyntiedustaja Kalevi Laajiston kanssa ja selvitettiin mökkimatkailuyrittäjien tilasuunnitteluvalmiuksia. Tietoperustalla selvitettiin mökki- ja hyvinvointimatkailun perusteita, Moske-hankkeen toimintaa sekä rakennusprosessin kulkua ja toiminnallisen tilasuunnittelun perusteita. Haastattelututkimuksen tulokset osoittivat, että mökkiyrittäjät ovat aktiivisia rakennuttajia ja t i- lojensa kehittäjiä sekä kiinnostuneita toiminnallisesta tilasuunnittelusta. Keskustelun perusteella selvisi, että mökkiyrittäjien tilasuunnittelun edellytyksissä on vielä parannettavaa. Tietoperustasta kävi ilmi, että hyvinvointimatkailu ja kehittyvä mökkilomailu asettavat uusia haasteita tilasuunnittelulle. Tietoperustasta havaittiin, että lomamökkien toimivuutta ja käytettävyyttä on mahdollista kohentaa toiminnallista tilasuunnittelua käyttämällä. Työn tuloksena syntyi tilasuunnitteluohje mökkiyrittäjien käyttöön. Tilasuunnitteluohjetta varten oli olemassa selkeä tarve. Tilasuunnitteluohje on ajankohtainen, koska tutkimuksista käy ilmi, että mökkimatkailuyrittäjät kehittävät tilojaan ja toimintaansa jatkuvasti. Tilojen on vastattava niiden yhteydessä tehtävien toimintojen, kuten hyvinvointi- ja ohjelmapalveluiden vaatimuksia. Avainsanat (asiasanat) Toiminnallinen tilasuunnittelu, hyvinvointi, mökit, rakennussuunnittelu, majoitus, matkailun kehittäminen Muut tiedot Tilasuunnitteluohje mökkimatkailuyrittäjille työn liitteenä

3 JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION School of Tourism and Services Management Author(s) Type of Publication Bachelor s thesis AHONEN, Juha-Petri HANHIKOSKI, Juha Pages 101 Confidentia Language Finnish Until Title FUNCTIONAL FACILITY PLANNING IN BUILDING COTTAGES Developing Facility Planning Instruct ions for Cottage Rental Entrepreneurs Degree Programme Degree Programme in Service Management Tutor(s) PARTANEN, Eila Assigned by The Finnish Networked Centre of Expertise for Tourism Abstract The purpose of this thesis was to develop facility planning instructions for cottage rental entrepreneurs. The target group were the cottage rental entrepreneurs in Central Finland. The goal for the facility planning instructions was to be able to answer the new challenges of tourism. Another aim was to define the topicality and success of the construction work done in rental cottages. The topicality and success of the construction work was defined by an interview survey conducted by phone. 45 companies of 86 wellness tourism companies in Central Finland were chosen for the interview. Additional development discussion on the necessities for functional facility planning was had with the sales agent Kalevi Laajisto. The theoretical framework focused on the basics of wellness and cottage tourism and the operations of The Finnish Networked Centre of Expertise for Tourism. In addition the phases of the construction process and the basics of functional facility planning were discussed. The results of the interview survey showed that the cottage holiday entrepreneurs are active builders and facility developers interested in functional facility planning. The development discussion showed that the qualifications for the cottage entrepreneurs to do facility planning were incomplete. The theoretical information showed that wellness tourism and developing cottage holiday set new challenges for the facility planning. As the result of this thesis facility planning instructions for the cottage holiday entrepreneurs were published. The facility planning instructions are current, because the research shows that the cottage entrepreneurs develop their facilities and activities constantly. The facilities must answer the purpose and be up to the standards. Keywords Functional facility planning, well-being, wellness, cottages, cabins, accommodation, developing of tourism Miscellaneous Facility Planning Instructions for Cottage Rental Entrepreneurs enclosed

4 SISÄLTÖ 1 1 TILASUUNNITTELUN TARVE MÖKKIMATKAILUSSA MÖKKILOMAT OSANA HYVINVOINTIMATKAILUA HYVINVOINTIMATKAILU KÄSITTEENÄ MATKAILUN TULEVAISUUDEN TRENDIT MAASEUTUMATKAILUN NYK YTILA MAASEUTUMATKAILUN PAINOPISTEET MAASEUTUMATKAILUN OHJELMAPALVELUT MOSKE-HANKKEESTA APUA MAASEUTUMATKAILUN KEHITTÄMISEEN TOIMIVUUTTA MÖKKIEN TILARATKAISUIHIN RAKENTAMINEN MAASEUTUMATKAILUSSA MAASEUTUMATKAILUYRITYSTEN MAJOITUSTILOJEN LUOKITTELU TOIMIVUUSAJATTELU MÖKKIEN SUUNNITTELUSSA Toimivuusajattelusta apua mökkien suunnitteluun Elinkaariajattelusta apua mökkien suunnitteluun Tilapa-hankkeesta apua mökkien suunnitteluun RAKENNUSPROSESSIN VAIHEET TUTUKSI MÖKKIRAKENTAJALLE Tarveselvitys ja hankesuunnittelu Rakennussuunnittelu Rakentaminen Käyttöönotto RAKENTAMISEN LUPA-ASIAT TUTUKSI MÖKKIRAKENTAJALLE TILASUUNNITTELUOHJEITA MÖKKIRAKENTAJALLE Eteinen Keittiö Makuuhuone Olohuone Pesutilat ja wc Säilytystilat...46

5 2 4 TILASUUNNITTELUOHJE MÖKKIEN SUUNNITTELUN AVUKSI HAASTATTELUTUTKIMUS MUUTOSTÖIDEN KARTOITTAMISEKSI Haastattelututkimuksen suunnittelu ja tavoitteet Haastattelututkimuksen suoritus ja tulokset MÖKKITUOTTAJAN NÄKÖKULMIA SUUNNITTELUUN Keskustelun suunnittelu ja tavoitteet Keskustelun tulokset TILASUUNNITTELUOHJEEN LAATIMINEN MÖKKIEN SUUNNITTELUN TUEKSI POHDINTA...61 LÄHTEET...68 LIITTEET...73 LIITE 1. MAASEUTUMATKAILUN MAJOITUSTILOJEN VALTAKUNNALLINEN LUOKITUS...73 LIITE 2. HAASTATTELUTUTKIMUSLOMAKE...73 LIITE 3. TILASUUNNITTELUOHJE MÖKKIMATKAILUYRITTÄJILLE...73 KUVIOT KUVIO 1. Yritysten kiinnostus yhteistyöhön...49 KUVIO 2. Muutostöiden jakaantuminen yrityskohtaisesti...50 KUVIO 3. Yrittäjien arvio muutostöiden onnistumisesta...51 TAULUKOT TAULUKKO 1. Keski-Suomen maaseutumatkailun SWOT-analyysi...11

6 3 1 TILASUUNNITTELUN TARVE MÖKKIMATKAILUSSA Tämän työn tekemiseen on ryhdytty kahden toisistaan täysin erillisen hankkeen myötä esille nousseiden tarpeiden pohjalta. Matkailun verkosto-osaamiskeskus, joka kehittää matkailusta ja turismista Suomessa kilpailukykyistä elinkeinoa, antoi toimeksiannon tilasuunnitteluohjeen luomiseksi mökkiyrittäjille. Tilapa-hanke, jonka tavoitteena on ollut toimitilojen kehittäminen, tarjosi meille mallin tilasuunnitteluohjeen luomisesta. Tarpeet matkailualan yritysten tilojen kehittämiseksi entistä toimivammiksi ja asiakaslähtöisemmiksi ovat muodostuneet haettaessa kilpailukykyä ja tehokkuutta yritysten toimintaan Keski-Suomessa. Lähtökohtina työlle voidaan pitää projektien määrittelemiä painopistealueita: asiakaslähtöisyys, toiminnallisuus, hyvinvointi sekä uusimman teknologian ja tietotaidon hyödyntäminen kehitettäessä matkailuelinkeinoa ja rakennettaessa uusia toimitiloja. Tilojen kehittämisen tarpeeseen on mahdollista vastata toiminnallista tilasuunnittelua kehittämällä. Työssä tarkastellaan tilasuunnittelua erityisesti toiminnallisuuden näkökulmasta, jossa otetaan huomioon työntekijän, mökkiyrittäjän ja asiakkaan odotukset ja vaatimukset tilojen käyttäjinä. Tilasuunnittelun kannalta eri käyttäjäryhmien kohteelle esittämät vaatimukset voivat olla hyvinkin erilaisia. Tilan toimivuuden arvioinnissa erilaiset näkemykset on kartoitettava ja otettava huomioon suunnittelussa. Toimivuusajattelu on tullut yhä vahve m- min osaksi tilasuunnittelua ja rakentamista. Mökkiyrittäjillä ei kuitenkaan välttämättä ole ollut riittävästi aikaa paneutua toiminnallisen tilasuunnittelun tehokkaaseen toteuttamiseen. Aihetta onkin lähestytty varsin laajasti matkailuyrittäjien työn tukemiseksi. Vaikuttavia näkökulmia ovat lisäksi hyvinvointimatkailun tilasuunnittelulle asettamat uudet va a- timukset. Hyvinvointimatkailun edistämiseksi tilojen on vastattava erilaisten lomailijoiden toiveita ja vaatimuksia sekä edistettävä yritysten toimintaa hyvinvointipalvelujen tuottajina. Tämän työn perusteena on mökkiyrittäjien tietotaidon lisääminen toimivuusajattelun hyödyntämiseksi mökkien rakennushankkeissa.

7 4 Tietotaidon kehittämisen perusteena ovat matkailualan jatkuva kehittyminen sekä jatkuva rakentaminen alan yrityksissä. Alan kehittymisen perusteena ovat kuluttajien kasvavat vaatimukset ja vaihtoehtojen lisääntyminen matkakohteita valittaessa. Tämä työ tarjoaa mahdollisuuden yrittäjille parantaa omaa asemaansa kovenevassa kilpailutilanteessa. Aikaisemmin toiminnallista tilasuunnittelua ovat tutkineet tilapalveluiden näkökulmasta lehtori Eila Partanen ja lehtori Soili Partanen Tilapa-hankkeen yhteydessä. Hyvää tietoa rakentamisesta, suunnittelusta ja käytöstä on saatavissa Rakennustietosäätiön RTkorteista. Korkeakoulujen tuottamaa tutkimustietoa rakentamisesta, rakennushankkeen vaiheista ja tilasuunnittelusta on esillä myös Internetissä. Hyvinvointimatkailua on aie m- min käsitelty opinnäytetöissä, erilaisissa matkailun kehittämisohjelmissa ja Matkailun edistämiskeskuksen julkaisuissa. Matkailun osaamiskeskus kehittää sekin hyvinvointimatkailua. Tilasuunnittelusta ja hyvinvointimatkailusta on siis olemassa tutkimustietoa ja aineistoa. Työssä perehdyttiin hyvinvointimatkailuun, maaseutumatkailuun, rakentamiseen, rakennussuunnitteluun ja rakennushankkeen kulkuun sekä tilavaatimuksiin lomamökeissä. Tutkittavaksi alueeksi muodostui rakentaminen ja peruskorjaus pienissä ja keskisuurissa hyvinvointimatkailuyrityksissä Keski-Suomessa. Kehittämisen kohteeksi valittiin toiminna l- linen tilasuunnittelu mökkirakentamisessa. Mökkirakentamisen tilasuunnittelulle haasteita asettaa erityisesti kasvava ohjelmapalvelutarjonta. Työn tehtävänä on herättää matkailualan toimijat harkitsemaan toiminnan tiloilleen asettamia vaatimuksia. Toimeksianto työn aloittamiseksi tuli Moskelta, joka on vuonna 2003 perustettu valtakunnallinen ma t- kailun verkosto-osaamiskeskus. Mosken Jyväskylän solmukohdan toimin nallinen yksikkö on Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Työn keskittyminen Keski-Suomen alueelle onkin perusteltua, koska Jyväskylässä sijaitsee verkosto-osaamiskeskuksen hyvinvointimatkailun solmukohta. Työn tavoitteena oli laatia tilasuunnitteluohje mökkimatkailuyrittäjille (Liite 3.). Tehtävään ryhdyttiin perehtymällä aiempiin tutkimuksiin, alan kirjallisuuteen ja rakentamisprosessien ajankohtaisuuteen hyvinvointimatkailuyrityksissä. Tavoitteena on ohjeen avulla kehittää toiminnallista tilasuunnittelua mökkimatkailuyrityksissä. Työstä on konkreettista hyötyä työelämälle, koska se antaa vastauksia matkailualan kasvaneisiin tilahaasteisiin.

8 5 Työ syventää osaamistamme tilasuunnittelun kehittämisessä ja laajentaa näkemystämme laadukkaan palvelutarjonnan tuottajina sekä kehittäjinä. Työstä on meille hyötyä hahmottaessamme alan monipuolisia haasteita. Tämä opinnäyte avaa meille uusia mahdollisuuksia matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ammattilaisina. 2 MÖKKILOMAT OSANA HYVINVOINTIMATKAILUA 2.1 Hyvinvointimatkailu käsitteenä Matkailu, joka tuottaa matkailijoille hyvää oloa vielä matkan päätyttyäkin, on määritelty hyvinvointimatkailuksi. Hyvinvointimatkailun tarkoituksena on matkailijan terve ydentilan ylläpitäminen ja edistäminen sekä vireen antaminen elämään. Hyvinvointimatkailun ei siis tarvitse välttämättä parantaa sairauksia tai kohentaa kuntoa. Kun asiakas saa matkailusta yksilöllistä ja kokonaisvaltaista hyvää oloa, joka kohottaa fyysistä ja psyykkistä virettä, voidaan puhua hyvinvointimatkailusta. (Toimintasuunnitelma , 4.) Ihmistä ja hänen hyvinvointiansa kokonaisvaltaisemmin käsittävää matkailua pidetään hyvinvointimatkailuna. Tavoiteltaessa kokonaisvaltaista hyvinvointia matkailun avulla on keinoja ja tyylejä varsin monia. Hyvinvoinnin kokeminen ja sitä kautta hyvinvointimatkailu on yksilöllistä. Hyvinvointia voivat olla vaikkapa luonnonrauha, aktiivinen liikunta, kylpylähoidot, terveellinen ruokavalio, omien rajojen kokeileminen tai vain ylellinen joutenolo. Hyvinvointimatkailu voidaan jakaa myös seuraavasti: terveysmatkailu, liikuntamatkailu, lomamatkailu ja wellness- matkailu. (Lackman & Verhelä 2003, 140.) Matkailutarjontaa, jolla pyritään elämänlaadun kohottamiseen henkistä ja fyysistä hyvinvointia lisäämällä, kutsutaan hyvinvointimatkailuksi. Terveysmatkailu, työkykyä ylläpitävä matkailu (tyky) ja wellness-matkailu ovat niitä osa-alueita, joihin hyvinvointimatkailun voidaan katsoa jakaantuvan. Myös hyvinvointia yleisesti tukevaa tavallista matkailua vo i- daan pitää osana hyvinvointimatkailua. Lopputuotteeksi pyritään saamaan aikaan asiakkaan tarpeita vastaava, räätälöity palvelupaketti, joka voi sisältää mm. saunomista, he m- motteluhoitoja, terveellistä ja hyvää ruokaa sekä aktiivisia liikunta-, kulttuuri- ja harraste-

9 6 palveluita. Hyvinvointiteknolo gian ja terveydenhoidon tutkimuksen korkea taso yhdessä räätälöityjen palvelupakettien kanssa takaavat kilpailuedun maamme hyvinvointimatkailulle. (Päätuoteryhmät: Hyvinvointimatkailu 2004.) Terveysmatkailun ja wellness-matkailun ero on matkustusmotiiveissa. Terveyden edistäminen ja kunnossapito ovat wellness-matkailijan tärkeimpiä matkustusmotiiveita, kun taas terveysmatkailussa motiivina toimii jonkin sairauden parantaminen. Silti kumpaakin voidaan pitää hyvinvointimatkailun osa-alueena. (Kaufmann & Mueller 2001, 5-7.) Hyvinvointimatkailuun ja hyvinvointipalveluihin sisällytetään usein kaikki, mikä antaa ihmisille hyvän olon ja virkistäytymisen tunteen. Ruumiin terveyden sekä mielen ja sielun hyvinvoinnin edistämisen on katsottu olevan hyvinvointimatkailun perimmäisenä tavoitteena. Terveysmatkailussa parannetaan jo syntyneitä vammoja, kun taas hyvinvointimatkailun voidaan katsoa olevan ennalta ehkäisevää toimintaa. Hyvinvointipalvelupaketteihin kuuluvat usein pehmeät hoitokeinot, itsehoidon opiskeleminen ja luonnonmukainen para n- taminen. (Ahtola 2002, 20.) Kalifornian liittovaltion yliopistossa vastuuntuntoista ja terveitä valintoja korostavaa elämäntyyliä pidetään wellnessinä. Yksilöä koskevien osa-alueiden keskinäinen tasapaino johtaa henkilökohtaiseen hyvinvointiin. Ihmisen hyvinvoinnin osa-alueiksi luetaan sosiaalinen, kulttuurinen, henkinen, fyysinen, emotionaalinen, älyllinen ja elämä nlaadullinen hyvä olo. (Hentinen 2002, 19.) Tarve irtautua arjesta voimakkaiden kokemusten ja elämysten avulla on kuvaavaa tämän hetken matkailijoille. Palvelun tarjoajien tehtäväksi muodostuu elämysten kokemisen fyysinen mahdollistaminen tarjoamalla matkailijoille välineet ja tilat. Varsinainen elämys on jokaisen ihmisen oma kokemus jostakin miellyttävästä. Nykyään ihmiset painottava tkin elämänlaatua ja sisältöä sekä työelämässä että vapaa-ajalla ja keskittyvät itseensä ja hyvinvointiinsa. Ihmiset ottavatkin vastuuta omasta elämästään ja tekevät tietoisia terveellisiä valintoja. (Lackman & Verhelä 2003, 32.) Henkisen hyvinvoinnin arvostuksen nousu, lisääntynyt taloudellinen riippumattomuus ja elämänrytmin nopeutuminen ovat osaltaan kasvattaneet terveyteen ja hyvinvointiin liitty-

10 7 vien palveluiden kysyntää. Epävarmuus ja huoli kuormittavat tämän hetken eurooppalaisia. Tällainen levottomuus ohjaa etsimään tasapainoa, elämänhalua, mielekkyyttä ja mielenrauhaa. (Lindgren 2003, ) Oman terveyden edistäminen ja hyvinvoinnin takaaminen ovat hyvinvointimatkailijan motiivit valittaessa matkakohdetta ja palvelupakettia. Asiakkaat vaativatkin paketilta monipuolisuutta ja mahdollisuutta valita oman mielenkiinnon mukaisia osapalveluita, kuten kauneudenhoitoa tai kulttuuria. Kylpylä-, kokous-, kongressi-, liikunta-, kulttuuri-, elämys-, ohjelma-, koulutus-, ja opintomatkat sekä retriitit muodostavat hyvinvointimatkailusektorin. Laajasti tulkiten lähes mitä tahansa mielihyvää ja terveyttä edistävää matkailua voidaan pitää hyvinvointimatkailuna. Wellness-teemaa ei ehkä voidakaan pitää parhaana hyvinvointimatkailun kuvaajana, sillä se on varsin monimuotoinen eikä aina vastaa asiakkaan odotuksia. (Emt ) Matkailun edistämiskeskuksen ylijohtaja Jaakko Lehtonen toteaa haastattelussaan (Miksi kiinalainen tulisi pohjolaan? 2003.), että hyvinvointimatkailu on uusi ja nousussa oleva trendi. Virkistyslomat, joilla vierailijat tulevat elvyttämään kehoa ja mieltä, ovat kasvattaneet suosiotaan. Hyvinvointimatkailun tarkoituksena on olla loman jälkeen paremmassa ja eheämmässä kunnossa kuin sitä e nnen. Ruuhkaisten ja täysien suurkaupunkien kiireisille asukkaille tällaiset lomat ovat erityisen suositeltavia. 2.2 Matkailun tulevaisuuden trendit Ihmisillä on yhä enemmän vapaa-aikaa ja he ovat entistä kokeneempia matkailijoita. Lisäksi tulevaisuuden matkailijat ovat nuoria, varakkaita, vaativia ja ympäristötietoisia. WTO arvioi matkailevien ihmisten osuuden kasvavan vuosikymmenen loppuun me nnessä nykyisestä 3,5 prosentista 7 % prosenttiin, aasialaisten matkailijoiden lisääntyessä eniten. Kilpailussa asiakkaista keskinen Itä-Eurooppa on kilpailukyk yinen: siellä on kohteita niin rantalomalle kuin talvilomallekin, mutta myös kulttuuri- ja kaupunkilomakohteita. Eurooppalaisten tekemät lomamatkat oletettavasti lyhenevät kestoltaan ja äkkilähdöt kasvattavat suosiotaan. (Ahonen 2004, 3.)

11 8 Todennäköisiä kasvusegmenttejä ovat seniorit, liikematkustajat, sukulaisvierailut, kaupunkilomat, talven aurinkolomat, päivämatkat, seikkailulomat ja yhteisöjen ryhmämatkat. Lomalla halutaan laatua ja vastinetta rahalle. Aktiviteetit, jotka tyydyttävät kulttuurin, älyn ja liikunnan tarpeita, ovat entistä suositumpia, kun taas perinteiset S:t (Sea-Sand-Sun-Sex- Sangria) menettävät houkuttelevuuttaan niihin liittyvien vaarojen vuoksi. (Emt. 3.) Matkailutarjonnan on erikoistuttava menestyäkseen kiristyvässä kilpailussa, yksilöllisyys korostuu ja markkinat sirpaloituvat entisestään. Räätälöidyt tuotteet ja yksilöllisten tarpe i- den tyydyttäminen korostuvat ja kuluttajakäyttäytymisen tunteminen sekä psykologia ovat tulevaisuudessa entistä tärkeämpiä. Matkailussakin unelmat ja tunteet kasvavat yhä tärkeämmiksi, ja mielikuvia luova matkailu tulee menestymään. Seikkailu, rakkaus, perhe, yhdessäolo, hoiva ja huolenpito, perinteiset arvot, harrastukset ja erilaiset vakaumukset ovat tulevaisuudessa matkailukohteiden valintaa määrääviä tekijöitä. Tuotekehityksestä tulee yhä enemmän kohdennettua ja teemasuuntautunutta, esimerkiksi viihteeseen, jännitykseen ja oppimiseen. Kohteiden imagon merkitys tulee kasvamaan. (Emt. 3.) Mökkimatkailulla on mahdollista vastata erityisesti kasvavaan yhdessäolo- ja harrastusmahdollisuuksien kysyntään. Senioreiden ja ryhmämatkailijoiden määrän kasvu tulevaisuudessa on pidettävä mielessä mökkilomakohteita suunniteltaessa. Mökkimatkailukohteiden suunnittelussa on otettava huomioon mökkimatkailun asema maaseudun hyvinvointima tkailuna jatkossa. 2.3 Maaseutumatkailun nykytila Vuoden 2002 syksyllä maaseutumatkailun teemaryhmän rekisterissä oli yritystä. Luonto- ja ohjelmapalveluyrityksiä syntyy jatkuvasti lisää ja niitä on arvioitu olevan noin 600. Maaseutumatkailutoiminta on ympärivuotista, ja se on usein ainoastaan toimijoiden sivuelinkeinona. Mökkivuokrauksen voidaan katsoa olevan taloudellisesti tärkeintä maaseutumatkailussa ja tarjontaa on noin mökin verran. Ravitsemispalveluita on tarjo l- la noin puolessa kohteista, ja useilla yrittäjillä on tarjolla myös harrastusmahdollisuuksia. Ohjelmapalveluiksi ei voida katsoa pelkkää mahdollisuutta hiihtämiseen tai kalastamiseen. Toiminnan on oltava ohjattua, jotta se katsotaan ohjelmapalveluksi. Maaseutumatkailun

12 9 kehittämisen päätavoitteina on lisätä alan liikevaihtoa ja sen tarjoamia työpaikkoja, para n- taa maaseutumatkailuyritysten kannattavuutta ja kilpailukykyä sekä luoda edellytyksiä menestyvälle yritystoiminnalle. Avainasemassa näissä pyrkimyksissä on majoitustilojen kapasiteetin käyttöasteen kasvattaminen. Majoitustilojen käyttöasteet ovat pysyneet samalla tasolla useiden vuosien ajan kokonaiskäyttöasteen ollessa noin 25 prosenttia ja mökkien noin 30 prosenttia. (Maaseutumatkailun strategia ja kehittämisohjelma 2002.) Tämä työ pyrkii omalta osaltaan käyttöasteen parantamiseen. Parantamalla majoitustilojen houkuttavuutta lisätään asiakkaita, ja käyttöaste kasvaa. Tilat houkuttavat asiakkaita sitä paremmin, mitä toimivampia ne ovat. Työssä pyritään ottamaan huomioon myös ohjelmapalveluiden ja tilavaatimusten väliset suhteet. Ongelmaa lähestytään tekemällä tilasuunnittelua tutuksi matkailualan toimijoille. Vuonna 2003 Keski-Suomessa tilastoitiin 462 maaseutumatkailuyritystä ja 274 mökkiyritystä, joilla oli yhteensä 616 vuokrattavaa mökkiä eli 2,25 mökkiä yritystä kohden. Ohje l- mapalveluja tarjottiin 166 yrityksessä, ruokapalveluja 146 yrityksessä, liikuntapalveluita oli 48 yrityksessä sekä kokous- ja juhlapalveluita 105 yrityksessä. Mökkiyrittäjien määrän lisääntyessä keskimääräinen mökkimäärä yritystä kohden on pysynyt samalla tasolla. Keskisuomalainen yrityskenttä on aktiivinen, siinä tapahtuu muutoksia koko ajan ja palveluja kehitetään. Päätoimiset matkailuyritykset Keski-Suomessa ovat nuorempia kuin ma t- kailutoimintaa sivutoimenaan tai harrastuksenaan järjestävät. Suurin osa keskisuomalaisista toimijoista palvelee asiakkaitaan ympäri vuoden ja vain noin neljäsosa on avoinna ainoastaan kesäisin. (Ahonen 2004, 5-7.) Maaseutumatkailun kohderyhminä Keski-Suomessa ovat erityisesti yritykset ja perheet. Yksityiset asiakkaat ovat kiinnostuneita luontomatkailusta. Perhelomalle Keski-Suomeen tullaan usein pääkaupunkiseudulta ja muista isoista kaupungeista, kokouksia järjestetään lähiseudun asiakasryhmille. Ohjelmapalveluyrittäjille kesä on huippusesonkia, vaikka as i- akkaat jakaantuvatkin melko tasaisesti ympäri vuoden. Ruokapalveluyrittäjille on syksy kiireisintä aikaa kokousten takia, joulun alla tulevat pikkujouluasiakkaat ja kesällä työllistävät perhejuhlat, kuten häät ja konfirmaatiot. Kouluryhmät ovat usein Keski-Suomesta, ja muut ryhmämatkalaiset tulevat eri puolilta Suomea ja Eurooppaa. Mökkiasiakkaista viidesosa on ulkomaalaisia, suurimpina ryhminä venäläiset, saksalaiset ja espanjalaiset.

13 Mökkiyrittäjät eivät kilpaile niinkään keskenään kuin muita matkailukohteita, kuten huvipuistoja ja kylpylöitä vastaan. (Emt. 7-8.) 10 Keski-Suomen alueella maaseutumatkailun päätuoteryhmä on mökkilomat. Kilpailullista vahvuutta yrityksille haetaan verkostoitumalla ja kehittämällä laatua. Yhteistyöhön on pyrittävä myös kilpailijoiden kanssa. Mökkimatkailun kasvavaan kysyntään on markk inoilla vahva usko. Vanhat ja uudet yrittäjät rakentavat jatkuvasti lisää toimitiloja. Näissä rakentamisprojekteissa on mahdollista kilpailla keskittymällä laatuun. Tässä työssä tuodaan ilmi rakennussuunnittelun merkitys mökkiyritys ten liiketoiminnan kehittämiselle. Lisäksi selvitetään rakennussuunnittelun kehittämistä. Toiminnallinen aspekti tilasuunnittelussa mahdollistaa liiketoiminnan kehittämisen ilman tilojen asettamia rajoituksia. Keski-Suomen maaseutumatkailun SWOT-analyysista (Taulukko 1.) käy ilmi, että maakunnan mahdollisuudet ovat tässäkin työssä ilmi tulevat luontomatkailun kehittäminen, sesonkien pidentyminen, yrittäjien osaamisen kehittyminen sekä verkostoituminen ja yhteistyö. SWOT-analyysissa (Taulukko 1.) ilmeneviin uhkiin ei matkailualan toimijoilla juuri ole mahdollisuuksia vaikuttaa. Silti myös uhat on tiedostettava, ja niihin on yritettävä vaikuttaa toimimalla järjestäytyneesti esimerkiksi julkisen liikenteen ja tie- ja rataverkoston kehittämisen puolesta. Mahdollisina heikkouksina SWOT-analyysi (Taulukko 1.) luettelee muun muassa yhteistyön puutteen, asiakaslähtöisyyden puutteen ja osaamattomuuden markkinoinnissa. Näihin kaikkiin on mahdollista vaikuttaa kouluttamalla yrittäjiä, järjestämällä verkostoitumismahdollisuuksia, kuten Moske-hanke sekä jakamalla tietoa ja kokemuksia alan toimijoiden kesken. Vahvuudet, joita SWOT-analyysi (Taulukko 1.) mainitsee, ovat pitkät perinteet toiminnassa, toiminnan ympärivuotisuus, hyvä sijainti sekä vakavaraiset ja tuottavat yritysmallit. Vahvuuksia on edelleen kehitettävä ja niiden avulla toimintaa tulisi tehostaa. Vahvuuskenttää voidaan laajentaa osaamista kehittämällä, hyödyntämällä maakunnan mahdollisuuksia maaseutumatkailussa ja vahvistamalla heikoiksi tiedettyjä osa-alueita.

14 11 Taulukko 1. Keski-Suomen maaseutumatkailun SWOT-analyysi Mahdollisuudet Verkostoituminen ja yhteistyö Uusien markkina-alueiden avautuminen Yrittäjien osaamisen paraneminen Luonto ja lukuisat järvet Sesonkien pidentyminen lomien uudenlaisen rytmittymisen ansiosta Koti- ja ulkomaiset matkatoimistot kiinnostuvat maaseutumatkailutuotteiden myynnistä Heikkoudet Maaseutumatkailun maakunnallisen yhteistyön puute Maaseutumatkailun tunnettuuden ja imagon puute Pitkäjänteisyyden puute tuotekehityksessä Myynnin hajanaisuus Asiakas- ja markkinalähtöisyyden puute Markkinoinnin sirpaleisuus ja lyhytjänteisyys Kirjava laatu Perustietojen puute alasta Uhat Kansallinen/kansainvälinen lama Liiketoiminnallisen yhteistyön puute jatkuu Kehityksen pysähtyminen Liian pienet ja irralliset hankkeet Julkinen liikennepolitiikka Itä-Euroopan maaseutumatkailun kehittyminen kilpailijaksi Vahvuudet Toiminta on ympärivuotista Toiminnalla on Keski-Suomessa pitkät perinteet Hankerahat Hyvä sijainti lähimarkkinoihin nähden Useita maaseutumatkailua myyviä matkatoimistoja Liikevaihto ammattimaisesti toimivissa yrityksissä kohtuullinen Elinvoimainen maakuntakeskus (Ahonen 2004, 7.)

15 Maaseutumatkailun painopisteet Kannattavalle markkinointirakenteelle Keski-Suomessa on mahdollista muodostaa selkeä pohja tukemalla ja kehittämällä maakuntaidentiteettiä. Keski-Suomeen yhdistetään jo nyt vahvasti S:t Sauna, Snow, Ski, Slalom, Safaris, Silence ja Sleep sekä W:t Woods ja Water. Näitä mielikuvia tukemalla ja entisestään vahvistamalla saavutetaan selkeyttä mielikuvamarkkinoinnissa. (Ahonen 2004, 10.) Maaseutumatkailuyrittäjät eivät valitettavasti pidä edes oman taloutensa tunnuslukujen, kuten käyttöasteiden, asiakasmäärien ja liikevaihdon seurantaa tärkeänä. Samoin aukkoja on kirjallisen asiakaspalautteen keräämisessä ja analysoinnissa. Yrittäjien käsitykset kannattavuudesta ja tuottavuudesta poikkeavat maaseutumatkailussa vahvasti markkinoiden yleiskäsityksestä. Maaseutumatkailuyrittäjälle riittää usein, että perhe saa elannon toiminnasta. Yhtenä painopisteenä voitaisiinkin siis pitää kannattavuuden ja tuottavuuden parantamista toimintaa tehostamalla ja niiden seurannan kehittämistä. (Emt. 10.) Laatua on aina pidetty kilpailuetuna. Maaseutumatkailussa laatu vain ymmärretään valitettavan usein suppeasti tuotteen tai palveluiden ominaisuuksina. Laadun kehittäminen onkin usein kohdistunut asiakaspalveluun tuotteisiin tai tuotantoprosessiin liittyviin asioihin. Laadun kehittäminen olisi lisäksi siirrettävä myös henkilöstöön, toiminnan suunnitteluun, asiakassuuntautumiseen, johtamiseen ja kannattavuuden parantamiseen. Painopisteenä laadun kehittämisessä voidaan pitää laatujärjestelmien, kuten Laatutonni, Maakuntien Parhaat, Setla ja Malo, käyttöönottoa ja hyödyntämistä matkailuyrityksissä. Laatujärjestelmän avulla kehitystä voidaan ohjata asiakaslähtöisesti. Sertifioidun laatujärjestelmän avulla asiakas pystyy toteamaan yrityksen perusasioiden olevan kunnossa. (Emt. 11.) Tämän työn kannalta tärkein yksittäinen laatujärjestelmä on maaseutumatkailuyritysten majoitustilojen valtakunnallinen luokitus, MALO (Liite 1.). Maaseutumatkailun majoitustilojen laadun arviointi yhtenäisesti koko maassa on mahdollista nimenomaan valtakunnallisen luokituksen avulla. Luokitukseen sisältyvät niin vuokrattavat lomamökit kuin aamiaismajoitus- ja maatilalomapalveluihin kuuluvat majoitustilat. Majoitustilojen on täytettävä tietyt perusvaatimukset ja varsinainen luokitus perustuu kunkin luokan teknisiin vaatimuksiin. Luokitus helpottaa matkailupalveluiden markkinointia, pa-

16 rantaa kuluttajansuojaa ja lisää asiakaslähtöisyyttä. Asiakkailla on mahdollisuus etsiä toiveidensa mukaista majoituskohdetta luokituksen avulla. (Emt. 13.) 13 Yhtenä painopistealueena on kestävä kehitys ja vastuullinen matkailu. Vastuullisessa matkailussa pyritään sovittamaan yhteen matkailun kehittämistavoitteet, kestävän kehityksen periaatteet, ympäristön- ja luonnonsuojelun, sekä paikallisten ihmisten ja matkailijoiden vaatimukset. Maaseutumatkailuyrittäjän ja hänen asiakkaidensa toimintaympäristönä on varsin usein luonnonympäristö haasteineen ja mahdollisuuksineen. Yritysten tulisi toiminnassaan pyrkiä luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, ja luonnon suomien mahdollisuuksien kestävään hyödyntämiseen. Matkailijamääriemme ollessa vielä kohtalaisen pieniä, ei luontoa toistaiseksi kuormiteta kovinkaan vakavasti. Toisaalta nyt on mahdollisuus suunnitella toimintamalleja, joissa luonnon kuormittaminen säilyy vähäisenä jatkossakin vaikka asiakasmäärät kasvaisivat. Maaseutumatkailussa hyödynnetään muuta matkailua enemmän paikallisuutta, mikä jättää enemmän rahaa paikkakunnalle, eli edistää kestävää kehitystä tukemalla paikallista tuotantoa. (Emt ) Tuotekehitystä tehtäessä tavoitellaan kilpailukyvyn parantamista uusia tuotteita kehittämällä ja monipuolistamalla tuotetarjontaa. Lisäksi jo olemassa olevia tuotteita tulisi kehittää asiakkaiden toiveiden ja yrityksen liikeidean suuntaisesti. Erityisen tärkeää on tuotekehitystyön viriäminen luontaisista lähtökohdista asiakaslähtöisesti. Asiakaslähtöisyyteen pyrittäessä on ensin selvitettävä asiakkaiden halut ja tarpeet. Suurimmat ongelmat ovatkin esiintyneet asiakkaiden tarveselvityksissä ja palveluiden tuotteistamisessa. Kuluttajansuojalaki säätelee markkinointia sekä kuluttajan ja yrityksen välistä sopimussuhdetta. Tuotteistettujen palveluiden tuleekin vastata annettuja lupauksia ja sovittuja ehtoja. (Emt ) Keskisuomalaisen matkailun painopistealueista työn kannalta merkittäviä ovat nimenomaan kestävä kehitys ja erityisryhmien huomioon ottaminen. Kestävä kehitys ja erityisryhmät on otettava huomioon jo suunnitteluvaiheessa, jotta nämä näkyisivät matkailukohteita rakennettaessa ja valmiiden kohteiden käytössä. Mökkien ja muiden majoitustilojen rakentamisessa tulisi pyrkiä kunnioittamaan ja hyödyntämään luontoa. Aurinkopaneelit, luonnonmukaiset materiaalit ja muut ympäristöystävälliset ratkaisut yhdessä kohteiden sijoittamisen kanssa takaavat ympäristön

17 14 säilymisen jatkossakin. Ratkaisujen tulisi olla lisäksi sellaisia, että ne edes auttavat ympäristönsuojelua myös käytön aikana. Ekotehokkaalla pienrakentamisella on piilevää kysyntää, jota tulisi herätellä. Matkailuyrittäjätkin ovat valmiita ekotehokkaisiin ratkaisuihin, mikäli niistä ei aiheudu merkittäviä kokonaistaloudellisia lisäkuluja. (Keskisuomalainen, 2003.) Erityisryhmien ottaminen huomioon rakennuksia suunniteltaessa ja toteutettaessa on tärkeää asiakaslähtöisyyteen, käyttäjäystävällisyyteen ja tätä kautta kilpailuetuun pyrittäessä. Kaikki asiakkaat eivät pysty nauttimaan luonnossa liikkumisesta rajoittavien esteiden vuoksi. Vanhusten lisäksi muidenkin asiakkaiden kuten perheenäitien lastenvaunuineen, pyörätuolipotilaiden ja odottavien äitien liikkumiskyky saattaa olla he i- kentynyt tai rajoittunut. Suuret investoinnit kuten sähkötoimiset ovet ja hissit eivät ole välttämättömiä joka kohteessa, vaan ne saattaisivat jopa karkottaa normaali liikuntakykyisiä asiakkaita hoitokotimaisuudellaan. Sen sijaan suunnittelussa on pyrittävä kokonaisvaltaisesti ottamaan huomioon liikuntarajoitteiset ja helpottamaan heidän asiointiaan tiloissa. Usein pienet yksityiskohdat helpottavat riittävästi liikuntarajoitteisten toimintaa majoitustiloissa. Metrin levyiset ovet kapeampien sijaan, 2 cm:n kynnykset tai ei kynnyksiä ollenkaan ja pesutilojen karhennettu lattiamateriaali tuntuvat ehkä pieniltä tekijöiltä, mutta auttavat suunnattomasti liikuntarajoitteisten toimintaa. Myös ympäristön suunnittelussa tulee olla tarkkana ja varmistaa matkailijan rakenteellisesti esteetön kulku laitureilla, pitkospuilla vessapoluilla jne. Liikuntaesteisille suunnitellut tilat soveltuvat myös muille matkailijoille. (Ahonen 2004, 21.) 2.5 Maaseutumatkailun ohjelmapalvelut Maaseutumatkailun ohjelmapalvelut, kuten luonto-, kulttuuri- ja hyvinvointimatkailu asettavat myös rakennettaville tiloille erityisvaatimuksia. Työ lähestyy maaseutuma t- kailun ohjelmapalveluita niiden tiloille asettamien vaatimusten kautta. Maaseutuma t- kailu tarjoaa lähes rajattomat mahdollisuudet luonnossa liikkumiseen, kuitenkaan pelkkää mahdollisuutta liikkua luonnossa ei voida pitää ohjelmapalveluna. Myös kokouspalvelut ja ruokapalvelut asettavat käytetyille tiloille erityisvaatimuksia. Luontomatkailuun voidaan lukea kuuluviksi kaikki luonnossa tapahtuvat aktiviteetit ja ohjelmapalvelut. Tällaista ohjattua ja rajattua luontomatkailua ovat mm. luontopolut, erilaiset safarit, melontaretket, kalastus, moottorikelkkailu, laskettelu, hiihto ja vaikka

18 15 marjastus. Ohjelmapalveluiden tulisi erityisesti tarjota toimintaa, jota asiakkaat eivät kykene omatoimisesti harrastamaan niiden vaatiman miljöön, välineiden tai ammattitaidon takia. Voidaankin katsoa, että Keski-Suomen monimuotoinen luontokaan ei yksin riitä houkuttelemaan asiakkaita, vaan tarvitaan tuotteistettuja palvelupaketteja. Luontomatkailun tilavaatimukset liittyvät pääasiassa välineiden säilytykseen ja huo l- toon. Luontomatkailun ohjelmapalveluja tarjoavan yrityksen majoitustiloja suunnitellessa huomiota vaativat erityisesti asiakkaiden henkilökohtaisten varusteiden säilyttäminen ja huolto. Riittävät kuivatus- ja säilytystilat on otettava huomioon jo mökkejä suunniteltaessa. Erilaisten reittien ja harrastuspaikkojen suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota luonnon arvojen säilyttämiseen. Reittien varrella mahdollisesti sijaitsevien taukopaikkojen ylläpito turvataan jo niitä suunniteltaessa materiaalivalinnoilla ja oik e- alla sijoittamisella maastoon. (Ahonen 2004, ) Kulttuurimatkailu on luonteeltaan monimuotoinen. Kaikkien elämän osa-alueiden voidaan katsoa edustavan kulttuuria. Traditiot, historia, uskonto, ruoka, käsityö, arkkitehtuuri, taide, tiede, kieli, työnteko ja vapaa-aika ovat kaikki kulttuurin eri ilmenemismuotoja. Perinteisesti kulttuuri on näkynyt myös rakentamisessa. Uusia rakennuksia suunniteltaessa tulisikin ottaa huomioon lähiympäristön vallitseva rakennuskulttuuri ja sovittaa uudet kohteet jo olemassa oleviin. Lisäksi kulttuurikohteita rakennettaessa tulisi ottaa huomioon myös erityisryhmiä. (Emt ) Kokouspalveluiden toteuttamiseen tarvitaan teknistä välineistöä sekä kokouksen järjestämiseen soveltuva tila. Teknisestä välineistöstä erityisasemassa ovat atk- laitteet, piirtoheitin ja fläppitaulu. Kokousruokailun ja varsinaisen kokouksen järjestämiseksi tulisi olla erilliset tilat. Ruokapalveluiden järjestämiseksi tulee yrittäjällä olla ravintolatasoiset keittiötilat ja mahdollisuus kuljettaa ruoat esimerkiksi mökeille tai ulkoiselle ruokailupaikalle, kuten laavuun. Keittiötiloja suunniteltaessa sähköjärjestelmät, käytetyt pintamateriaalit sekä kalustevalinnat ovat tärkeitä. (Emt ) Hyvinvointimatkailuna voidaan pitää kaikkea, mikä tuo ihmiselle hyvän olon tunteen. Maaseutumatkailua voitaisiinkin laajan määritelmän mukaan pitää kokonaisuudessaan hyvinvointimatkailuna. Hyvinvointimatkailun voidaan katsoa ottavan Keski-Suomessa ensiaskeleitaan erityisenä, suunnitelmallisena palvelukokonaisuutena. Maakunnassa on joitakin hyvinvointipalveluihin erikoistuneita matkailualan toimijoita ja osa yrityksistä tarjoaa hyvinvointipalveluita muiden palveluiden rinnalla. Sauna onkin perinteisimpiä

19 16 hyvinvointipalvelutuotteita ja se on tarjolla lähes jokaisessa maaseutumatkailuyrityksessä. Lisäksi tarjolla on kursseja jotka liittyvät ruokaan, hyvinvointiin ja hoitoihin. (Emt ) Hyvinvointipalveluiden kehittämiseksi on vielä paljon tehtävissä. Niin raskaiden ruokien saattaminen kevyemmiksi ja terveyttä enemmän edistäviksi kuin hoitojen monipuolistaminenkin ovat olleet paljon esillä. Työn avulla tärkeää olisi saavuttaa kehitystä hyvinvointia edistävässä rakentamisessa. Luonnonmukaisten rakennusmateriaalien, kuten oljen, hirsien, saven ja puun käytöllä katsotaan olevan hyvinvointia edistävä va i- kutus. Terveellinen rakentaminen voi koostua myös valituista pintamateriaaleista, käytetyistä LVIS-järjestelmistä ja niin edelleen. Hyvinvointipalvelujen tuottamiseen on maakunnassa potentiaalia mutta ei välttämättä vielä riittäviä puitteita. (Emt. 32.) 2.6 Moske-hankkeesta apua maaseutumatkailun kehittämiseen Matkailun verkosto-osaamiskeskusta ja sen perustamisesta seuranneita hankkeita ja toimenpiteitä nimitetään työssämme yhteisesti Moske-hankkeeksi. Valtakunnalliseen osaamiskeskusohjelmaan mukaan Matkailun verkosto-osaamiskeskus hyväksyttiin vuonna Matkailun verkosto-osaamiskeskus rakentaa kumppaneidensa kanssa matkailusta ja turismista Suomessa kilpailukykyistä elinkeinoa kiristyvillä kansainvälisillä markkinoilla. Keskeisiä kehittämisalueita matkailun kannalta ovat palveluketjujen johtaminen, muutosten ennakointi ja arviointi sekä uusimman teknologian ja osaamisen käyttöönotto. Uuden tutkimustiedon hyödyntäminen matkailuelinkeinon kehittämisessä ja tiedon kulun edistäminen ovat osaamiskeskuksen tehtäviä. Tavoitteena osaamiskeskuksella on yrityksien auttaminen palveluiden järjestämisessä asiakaslähtöisiksi palveluketjuiksi sekä tuottamaan lisäarvoa käyttäjille. Uusimpia ja toimivimpia teknisiä sovellutuksia ja malleja pidetään kilpailuedun kannalta merkittävinä suunniteltaessa parempia palveluketjuja. (Toimintasuunnitelma , 1.)

20 17 Neljä solmukohtaa, joilla kullakin on oma erityinen osaamisalansa muodostavat varsinaisen osaamiskeskuksen. Koska ammattitaito on jakautunut solmupisteisiin, puhutaan verkosto-osaamiskeskuksesta. Toimijat ja niiden osaamisalat ovat: Jyväskylän ammattikorkeakoulu: Hyvinvointimatkailu Tampere Convention Bureau: Kokous- ja konferenssimatkailu ICT Turku Oy: Kulttuurimatkailu Joensuun yliopisto, Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskus: Matkailu, vapaa-aika ja joustava elämäntapa (Emt. 1.) Jyväskylän solmupiste on asettanut vaikuttavuustavoitteikseen Suomen tunnettuuden ja kiinnostavuuden lisäämisen erityisesti hyvinvointimatkailumaana. Matkailun kilpailukykyä halutaan edistää solmukohtien tuottamaa osaamista hyödyntämällä, sekä parantaa matkailualan yritysten tulosta lisäämällä näiden liiketoiminnallista osaamista. Matkailun verkosto-osaamiskeskuksen avulla Jyvässeudulle tulisi muodostaa merkittävä hyvinvointimatkailun ja matkailun liiketoimintaosaamisen keskittymä. Vaikuttavuustavoitteisiin pyrittäessä on erityisesti pyrittävä hyödyntämään nykyistä osaamista ja uusinta teknologiaa ja tietotaitoa. Luovat ideat ja syvällinen osaaminen matkailualalla yhdessä korkeatasoisen liiketoiminnan kanssa takaavat kilpailuetua tulevaisuudessa. Tavoiteltaessa kilpailuetua on uuden tiedon hyödyntäminen ja jakaminen ensiarvoisen tärkeää. (Emt. 1.) Visiona Jyväskylän solmukohdalla on kehittää innovaatioita palveluketjujen kehittämiseksi ja synnyttämiseksi Suomessa. Kehitettyjen palveluketjujen tulisi hyödyntää ICteknologiaa ja täyttää kansainväliset laatuvaatimukset. Palveluketjujen innovoinnissa käytetään syvällistä hyvinvointi- ja asiakasosaamista. (Emt. 2.) Jyväskylän solmukohta toteuttaa vaikutusalueellaan hanke-, kehittämis-, tutkimus- ja koulutustoimintaa yhdessä matkailun huippuyritysten sekä kansallisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa. Yhteistyöllä muiden solmukohtien kanssa on mahdollista moninkertaistaa Jyväskylänkin resurssit. Hankittu osaaminen tulisi jakaa muiden solmukohtien ja matkailuyrittäjien käytettäväksi, samoin muiden hankkima osaaminen tulisi haalia osaksi Jyväskylän solmukohdan tietotaitoa. Systemaattinen alueen yritysten kehittäminen johtaa kilpailuedun saavuttamiseen kestävän hyvinvointimatkailun avulla. Toiminnallisina vahvuuksina Jyväskylän solmukohdassa ovat toimivat yritys-

VESIJUOKSUN ENSIMMÄISET MM-KILPAILUT JA NIIDEN ONNISTUMINEN

VESIJUOKSUN ENSIMMÄISET MM-KILPAILUT JA NIIDEN ONNISTUMINEN VESIJUOKSUN ENSIMMÄISET MM-KILPAILUT JA NIIDEN ONNISTUMINEN Leena Tenhunen Opinnäytetyö Lokakuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen kolutusohjelma Ruoka- ja ravintolapalvelut 2011 Jenni Alho ja Jenna Kaskinen CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland

MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland Veli-Matti Koivula Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu- Ravitsemis- ja Talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU 18.11.2005

Lisätiedot

HYVINVOINTIMATKAILIJAT SUO- MEEN HOLLANNISTA?

HYVINVOINTIMATKAILIJAT SUO- MEEN HOLLANNISTA? HYVINVOINTIMATKAILIJAT SUO- MEEN HOLLANNISTA? Hanna Petäjäniemi Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemus- ja talousala

Lisätiedot

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 85 > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen

Lisätiedot

MAAKUNTAURA - KESKI-SUOMEN LUONTOMATKAILUN UNOHDETTU JÄTTILÄINEN

MAAKUNTAURA - KESKI-SUOMEN LUONTOMATKAILUN UNOHDETTU JÄTTILÄINEN MAAKUNTAURA - KESKI-SUOMEN LUONTOMATKAILUN UNOHDETTU JÄTTILÄINEN Juhani Kettunen Jura Mäkinen Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-,

Lisätiedot

RETKET MATKAKOHTEEN TUKIPALVELUINA

RETKET MATKAKOHTEEN TUKIPALVELUINA RETKET MATKAKOHTEEN TUKIPALVELUINA Case Bratislavan pilotti Ari Tuhkala Opinnäytetyö Huhtikuu 2006 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

KOTIMAAN MATKAILIJOIDEN SUHTAUTUMINEN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISIIN MAASEUTUMATKAILUTUOTTEISIIN

KOTIMAAN MATKAILIJOIDEN SUHTAUTUMINEN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISIIN MAASEUTUMATKAILUTUOTTEISIIN HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI RAPORTTEJA 96 KOTIMAAN MATKAILIJOIDEN SUHTAUTUMINEN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISIIN MAASEUTUMATKAILUTUOTTEISIIN MATKAILIJASEGMENTTIEN TUNNISTAMINEN KLUSTERIANALYYSILLÄ KOTIMAAN

Lisätiedot

Luonto- ja elämysmatkailu - elinkeinon edellytykset

Luonto- ja elämysmatkailu - elinkeinon edellytykset KALA- JA RIISTARAPORTTEJA nro 352 Anna-Liisa Toivonen Juhani Kettunen Asmo Honkanen Jarkko Saarinen Luonto- ja elämysmatkailu - elinkeinon edellytykset Esiselvitys tutkimusaiheista Helsinki 2005 Julkaisija

Lisätiedot

Kestävyyden kompassi

Kestävyyden kompassi Kestävyyden kompassi Maaseutumatkailuyrittäj äj Maaseutumatkailuyrittäjän käsikirja ä sikirj kä k r än kä Petra Blinnikka Hanna Hauvala (toim.) JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA 192 BLINNIKKA PETRA

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

JULKISEN RUOKAPALVELUN TALOUDEN SEURANTA JA KEHITTÄMINEN

JULKISEN RUOKAPALVELUN TALOUDEN SEURANTA JA KEHITTÄMINEN JULKISEN RUOKAPALVELUN TALOUDEN SEURANTA JA KEHITTÄMINEN Jussi Rissanen Opinnäytetyö Kesäkuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja

Lisätiedot

MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS

MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS Kirjoittajat: Heli Saari, Jyrki Oksanen, Anne Ruokamo Tekstin editointi: Anna-Kaisa Hakkarainen SISÄLLYS TEKIJÖIDEN TERVEISET 2 LUE EDES TÄMÄ! TIIVIS KATSAUS

Lisätiedot

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND Miten ansaita aktiviteeteilla? OPAS YRITTÄJÄLLE Outdoors Finland TRADE OUTDOORS FINL AND Lukijalle Tämä opas on tarkoitettu matkailun ohjelmapalveluja tuottaville pk-yrityksille, organisaatioille ja kehittäjille,

Lisätiedot

MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ

MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ Jouni Forsström Opinnäytetyö Joulukuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS

Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Matkailu-, ravitsemus- ja talousala Matkailun koulutusohjelma Syksy 2005 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala

Lisätiedot

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Alanne Ville Karvinen Tommi Lakaniemi Sakke Leino Johannes 2013 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää

Lisätiedot

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen Hommat hanskaan Maatilayrityksen johtaminen Miksi tämä opas? Maatilayrittäjä tarvitsee näkemyksen siitä, miten hän kehittää yrityksensä toimintaa lähitulevaisuudessa. Maatilayrityksen johtaminen on suunnan

Lisätiedot

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista 1 Valtakunnallinen pyörämatkailureittityöryhmä 17.11.2003 Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Pyörämatkailupolitiikan tarve

Lisätiedot

HOTELLIN PERUSTAMINEN TURKUUN - Tarvekartoitus ja liiketoimintasuunnitelma

HOTELLIN PERUSTAMINEN TURKUUN - Tarvekartoitus ja liiketoimintasuunnitelma Nora Brandstack HOTELLIN PERUSTAMINEN TURKUUN - Tarvekartoitus ja liiketoimintasuunnitelma Opinnäytetyö Palvelujen tuottaminen ja johtaminen Maaliskuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 28.3.2008

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille

OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille Heidi Ollikainen OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille Opinnäytetyö Liiketalouden Koulutusohjelma Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.12.2008 Tekijä(t) Heidi Ollikainen Nimeke Koulutusohjelma

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Kaisa-Mari Huovinen ja Piia Oranen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät Yrittäjyyden pro gradu tutkielma Syksy 2003 Laatija: Tarja

Lisätiedot

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Luonnostaan monipuolinen Hossa HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Selvitys Anna-Riitta Sulander projektipäällikkö Hossan matkailualueen master plan -hanke Suomussalmen kunta Huhtikuu 2015 Tiivistelmä

Lisätiedot

SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS

SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS Marika Masalin Tuulia Tuominen Opinnäytetyö Syyskuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi ja kansainväliset liiketoiminnot TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

WEB 2.0 MAHDOLLISUUS MATKAILUPALVELUIDEN INTERNETMARKKINOINNILLE

WEB 2.0 MAHDOLLISUUS MATKAILUPALVELUIDEN INTERNETMARKKINOINNILLE WEB 2.0 MAHDOLLISUUS MATKAILUPALVELUIDEN INTERNETMARKKINOINNILLE Taru Kinnari Heta Martinmäki Opinnäytetyö Tammikuu 2009 Jyväskylän ammattikorkeakoulu 1.9.2008 31.3.2009 ICT-Himos-projekti - ÄlyHimos Living

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 ASIKKALA HARTOLA HEINOLA HOLLOLA HÄMEENKOSKI KÄRKÖLÄ LAHTI NASTOLA ORIMATTILA PADASJOKI SYSMÄ Hartola Sysmä Padasjoki Alankomaat Venäjä

Lisätiedot

Esteetön suunnittelu Suomessa

Esteetön suunnittelu Suomessa Aalto-yliopisto Teknillinen korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Konetekniikan tutkinto-ohjelma Esteetön suunnittelu Suomessa Kandidaatintyö 14.12.2010 Pauli Immonen AALTO-YLIOPISTO

Lisätiedot

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Riitta Hanni & Tuula Tuikka ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot