Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/ SISÄLLYSLUETTELO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 3/2015 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 26 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 27 Oy Ingvald Lindberg Ab:n ympäristölupahakemus YMPJARAKL 28 Lausunto Upinniemen tykkilaiturin ja veneluiskan rakentamisesta, vesialueen ruoppaamisesta ja ruoppausmassojen läjittämisestä YMPJARAKL 29 Selvitys oikeusasiamiehelle Markku Lorenzin ja hänen 19 asiakumppaninsa tekemästä kantelusta YMPJARAKL 30 Päätös keskeyttää rakennustyöt, Sjundbygård 1:141 YMPJARAKL 31 Poikkeuslupahakemus, P1/15 YMPJARAKL 32 Poikkeuslupahakemus, P2/15 YMPJARAKL 33 Rakennuslupahakemus, R YMPJARAKL 34 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talouden seuranta 3/2015 YMPJARAKL 35 Viranhaltijapäätösten ja jaoston laillisuusvalvonta YMPJARAKL 36 Tiedoksiantoasiat YMPJARAKL 37 Muut asiat

2 Sivu 2 Nro 3/2015 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantalo Honkasalo Antero, puheenjohtaja Kokkonen Yrjö, varapuh.johtaja Bardy Ann-Marie, jäsen Berglund Hans, jäsen Ekström Susanne, jäsen Kämäräinen Paula, jäsen Nummenmaa Rauli, jäsen Mäkinen Lea, jäsen Suomalainen Jani, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET Karell Anders, kunnanhallituksen edustaja Flythström Kenneth, rakennustarkastaja Hynninen Anu, ympäristötarkastaja Nyberg Emilia, hallinnonsuunnittelija LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS YMPJARAKL 26 ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (Tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) YMPJARAKL PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ LUPA-ASIASSA 26 Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehdyt päätökset annetaan julkipanon jälkeen PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Antero Honkasalo Emilia Nyberg PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi lukuunottamatta Tarkastusaika Allekirjoitukset JULKIPANOTODISTUS (MRL 198 ) Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehtyjä päätöksiä koskeva ilmoitus on ollut julkipantuna kunnan ilmoitustaululla Virka-asema Allekirjoitus Hallinnonsuunnittelija Emilia Nyberg

3 Sivu 3 YMPJARAKL 26 Ehdotus: KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää - todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi - valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

4 Sivu 4 YMPJARAKL:534 /2014 YMPJARAKL 27 Liitteet 1 ja 2 Oheismateriaalia OY INGVALD LINDBERG AB:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Oy Ingvald Lindberg Ab on toimittanut n kuntaan ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisen ympäristölupahakemuksen, joka koskee maankaatopaikan toimintaa kiinteistöllä Takakallio Lupahakemukseen sisältyy ympäristönsuojelulain 101 mukainen hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta. Toiminta sijoittuu Inkoon ja n rajalle. Hakemuksen vireilläolosta on kuulutettu n kunnan virallisella ilmoitustaululla ja kunnan internetsivuilla sekä Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nylandissa. Asianosaisille on lähetetty erikseen tieto hakemuksen vireilläolosta (18 kpl). Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Inkoon rakennus- ja ympäristölautakunnalta ja Lohjan ympäristöterveyspalveluilta. Liitteet ja oheismateriaali: - Liitteenä: o ympäristölupahakemus ja ympäristölupahakemuksen liitteet sekä ympäristölupa - Oheismateriaalina: o hakijan toimittama lisäselvitys Esittelijä: ympäristötarkastaja Anu Hynninen puh , s-posti: Ehdotus: myöntää liitteenä olevan ympäristölupapäätöksen mukaisen ympäristöluvan maankaatopaikan toiminnalle n kunnan kiinteistöllä Takakallio Päätös annetaan julkipanon jälkeen.

5 Sivu 5 YMPJARAKL:201 /2015 YMPJARAKL 28 Oheismateriaalia LAUSUNTO UPINNIEMEN TYKKILAITURIN JA VENELUISKAN RAKENTAMISESTA, VESIALUEEN RUOPPAAMISESTA JA RUOPPAUSMASSOJEN LÄJITTÄMISESTÄ Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää n kunnan lausuntoa Senaatti-kiinteistöjen hakemuksesta Upinniemen satamassa suoritettavalle tykkilaiturin peruskorjaukselle, veneluiskan rakentamiselle, vesialueen ruoppaamiselle ja ruoppausmassojen läjittämiselle. Upinniemen satama sijaitsee Kirkkonummen kunnassa Pikkalanlahden eteläosassa. Lausunto tulee antaa mennessä (ESAVI/1891/2015). Hankkeen tavoitteena on saattaa Tykkilaituri tarkoitustaan vastaavaan kuntoon sekä mahdollistaa uusien alustyyppien kiinnittyminen laituriin. Pienempien alusten nosto ja lasku helpottuu uuden veneluiskan rakentamisen myötä. Tykkilaiturin peruskorjauksen jälkeen sen käyttö muuttuu, joten laiturialtaita on tarpeen syventää. Ruoppaukset tehdään satama-altaassa sijaitsevan laiturin molemmin puolin. Ruopattava alue sijaitsee hakijan omistamalla kiinteistöllä. Ruopattavia massoja on noin m 3 ktr. Ruoppausalueen pinta-ala on noin m 2 ja poistettavan kerroksen keskipaksuus 1,4 m. Ruoppausmassojen oletetaan koostuvan pääasiassa löyhistä ja keskitiiviistä maalajeista. Sedimenttitutkimusten perusteella ruopattava sedimentti on hiekkapitoista ja laskeutuu pohjaan nopeasti. Tästä syystä aluetta ei suljeta silttiverhouksella. Ruoppausmassat on tarkoitus läjittää Metsähallituksen omistamalle merialueelle, joka sijaitsee n kunnassa Kantvikin laivaväylällä. Kyseessä on pitkänomainen syvänne, jota on käytetty aiemminkin ruoppausmassojen läjitykseen. Läjitysalueen teoreettinen kapasiteetti on m 3, josta on tähän mennessä käytetty noin 8000 m 3. Tasaisesti läjitysalueelle sijoittuneena läjitettävä massa muodostaa noin cm kerroksen. Hakijan mukaan meriläjitys on taloudellisesti, teknisesti ja ympäristön kannalta parempi ratkaisu kuin osittainenkin läjitys maalle. Pintakerroksen kuorinnan ja maalle läjityksen kustannus on yli kaksinkertainen meriläjitykseen nähden. Lisäksi pintakerroksen poistolla ja sen maalle läjityksellä on huomattavia ympäristövaikutuksia sedimentin suspendoitumisen pitkittymisestä, kuljetuksista ja suotovesistä johtuen. Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeessa (Ympäristöministeriö 2004) ruoppausmassan läjityskelpoisuus on luokiteltu seuraavasti:

6 Sivu 6 1) Haitaton ruoppausmassa eli haitta-ainepitoisuuksiltaan alemman tason (taso 1) alittava ruoppausmassa, josta aiheutuvia haittoja voidaan yleisesti pitää kemiallisen laadun puolesta meriympäristölle merkityksettöminä. Ruoppausmassa on mereen läjityskelpoista. 2) Mahdollisesti pilaantunut ruoppausmassa, jonka haitta-ainepitoisuudet asettuvat tasojen 1 ja 2 väliin (ns. harmaalle alueelle ). Mahdollisesti pilaantuneen sedimentin läjityskelpoisuus on arvioitava tapauskohtaisesti. 3) Pilaantunut ruoppausmassa eli haitta-ainepitoisuuksiltaan ylemmän tason (taso 2) ylittävä ruoppausmassa, jota pidetään haitallisuuden takia pääsääntöisesti mereen läjityskelvottomana (voidaan sijoittaa mereen, jos maalle sijoittamisen vaihtoehto on ympäristön kannalta huonompi ratkaisu). Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeen (YM 2004) mukaan ruoppausmassat tulee läjittää sellaiseen paikkaan, jossa kalastukselle, merenkululle, muulle ympäristön hyödylliselle käytölle tai viihtyvyydelle ei aiheudu toimenpiteistä haittaa. Haitta-aineita sisältävät sedimentit tulee sijoittaa ensisijaisesti luonnollisille sedimentaatioalueille ja läjitystyötä suunniteltaessa tulee pyrkiä siihen, että läjitysalueen sedimentti vastaa rakenteeltaan läjitettävää sedimenttiä. Sedimentin leviämisominaisuuksiin vaikuttavat tekijät on huomioitava suunnitteluvaiheessa. Toimenpidealueen sedimentin haitta-ainepitoisuudet on tutkittu (FCG, Upinniemen telakka-alueen maaperä- ja sedimenttitutkimus ). Ruoppaus- ja läjitysohjeen mukaisesti arvioituna alueella esiintyy pintasedimenttiä, jossa lyijyn, TBT-TPT:n ja PCB kongereenien 138 ja 153 pitoisuudet ylittävät laatukriteeritason 2. Kadmiumin, kuparin, lyijyn, sinkin, hiilivetyjakeiden (C10-C40), fenantreenin, TBT-TPT:n, PCDD/ PCDF-yhdisteiden ja PCB-kongereenien 101, 118, 138, 153 ja 180 pitoisuudet sijoittuvat ruoppausmassojen laatukriteeritasojen 1 ja 2 välille. Pintasedimentin lyijypitoisuus 286 mg/kg ylittää Vna 214/2007 mukaisen alemman ohjearvon (200 mg/kg) ja bentseenin, TBT:n, TPT:n ja PCDD/ PCDF-yhdisteiden pitoisuudet kynnysarvon. Kovasta pohjasta johtuen sedimenttinäytteitä ei ole saatu kerättyä syvemmältä sedimentistä. Voidaan kuitenkin olettaa, että valtaosa haitta-aineista esiintyy pintasedimentissä, ja koko ruopattavan massan haitta-ainepitoisuudet ovat pienempiä. Alueella on tehty tarkentava lisätutkimus (FCG, Upinniemi, Tykkilaiturin peruskorjaus. Riskin-arviointi ruoppauksen aikaisista vaikutuksista ja meriläjityskelpoisuudesta ). Kuparin, lyijyn, sinkin, TBT:n, TPT:n, PCDD/PCDF-yhdisteiden sekä PCB-kongereenien 138 ja 153 pitoisuudet ylittävät paikoin laatukriteeritason 2 sedimentin pintakerroksessa (noin 0-0,1 m). Sedimenttisyvyydellä 0,2-0,3 m pitoisuudet ovat matalampia ja laatukriteeritaso 2 ylittyy vain yhdessä näytepisteessä TPT:n

7 Sivu 7 osalta. Kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävien massojen kokonaismäärä on laskennallisesti noin 1700 m 3 ktr (0,1 m * m 2 ). Selkeästi erottuvia haitta-aineiden esiintymisalueita ei ole havaittu. Riskinarvioinnin yhteydessä laaditun mallin mukaan haitta-aineiden leviäminen voi aiheuttaa riskin merieliöstölle ja edelleen ihmiselle ruoppaus- ja läjitysalueilla. Kriittisiksi määriteltyjen haitta-aineiden leviämisestä johtuvat pitoisuuslisäykset jäävät kuitenkin merkityksettömän pieniksi, eikä esitetystä meriläjitysalueesta ole tiedossa sellaisia seikkoja, jotka estäisivät sen luokittelun ns. hyväksi meriläjitysalueeksi. Ruoppausalue sijaitsee Kirkkonummen yleiskaavassa puolustusvoimien alueeksi merkityllä alueella (EP). Läjitysalue on merkitty n yleiskaavassa vesialueeksi (W). Toimenpidealueilla ei juuri esiinny pesivää linnustoa eikä erityisen herkkää tai uhanalaista lajistoa. Hanke ei ole luonnonsuojelulain tai jätelain vastainen, eikä se ole ristiriidassa vesienhoitosuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden kanssa. Vesialueella ei sijaitse muinaisjäännöksiä. Tavoitteena on, että hakemussuunnitelman mukaiset rakennustyöt päästään aloittamaan toukokuussa 2015 ja saamaan päätökseen saman vuoden aikana. Hakija esittää, että lupa on voimassa 10 vuotta myöntämispäivämäärästä lukien. Liitteet ja oheismateriaali: - Oheismateriaalina: o lausuntopyyntö, yhteenveto hankkeesta ja sen vaikutuksista ja hakemussuunnitelma vesilain mukaista lupahakemusta varten Esittelijä: ympäristötarkastaja Anu Hynninen puh , s-posti: Ehdotus: n ympäristö- ja rakennuslautakunta toteaa, että tykkilaiturin peruskorjaus, veneluiskan rakentaminen, vesialueen ruoppaaminen ja massojen läjittäminen tulee suorittaa siten, että toimenpiteistä aiheutuu mahdollisimman vähäiset vaikutukset toimenpidealueiden ympäristöön. Kaikissa työvaiheissa tulee noudattaa varovaisuusperiaatetta. Tämä on otettava huomioon erityisesti niiden toimenpiteiden kohdalla, joiden vaikutuksista ei ole riittävää näyttöä. Vedenlaatu merialueella on Uudenmaan ELY-keskuksen vuonna 2013 tekemän pintavesiluokituksen mukaan välttävä. Toimenpiteiden myötä veden kiintoainespitoisuus ja sameus lisääntyvät ruoppaus- ja läjitysalueilla, mikä mm. heikentää lajien elinolosuhteita. Haitta-aineita liukenee veteen ja kulkeutuu ympäristöön, jolloin ne voivat päätyä eliöihin ja kertyä ravintoket-

8 Sivu 8 jussa. Ruoppauspaikalla aiheutuvista muutoksista sedimentin laadussa ja pohjan topografiassa seuraa eliöiden ja niiden asuinsijojen häviämistä ruoppausalueella sekä peittymistä alueen ympäristössä. Vaikutukset ruoppausja läjitysalueilla jäävät pääosin tilapäisiksi. Haitta-aineiden leviäminen sekä niille altistuminen voi kuitenkin olla pitkäkestoista ja merkittävää. Hitaasta hajoamisesta johtuen pitoisuuksien huomattava pieneneminen voi kestää jopa vuosikymmenien ajan. Hankealueen pintasedimentissä esiintyy kauttaaltaan (9 tutkimuspisteessä) haitta-ainepitoisuuksia, jotka ylittävät YM:n ruoppaus- ja läjitysohjeessa määritetyn ruoppausmassojen läjityskriteeritason 2 jonkin haitta-aineen osalta. Kahdessa tutkimuspisteessä esiintyy lisäksi haitta-ainepitoisuuksia, jotka sijoittuvat läjityskriteeritasojen 1 ja 2 väliin. Ruoppaus- ja läjitysohjeen mukaan läjityskriteeritason 2 ylittäviä massoja pidetään pääsääntöisesti meriläjityskelvottomina ja läjityskriteeritasojen 1 ja 2 väliin sijoittuvien massojen meriläjityskelpoisuus on arvioitava tapauskohtaisesti. toteaa, että suuria haitta-ainepitoisuuksia sisältävät sedimentit tulee ensisijaisesti läjittää maa-alueelle, jolloin haittaaineet poistuvat meriympäristöstä. Sedimentit, joiden haitta-ainepitoisuudet jäävät läjityskriteeritasojen alle, voidaan sijoittaa esitetylle meriläjitysalueelle. Mikäli pintakerroksen käsittely erillisenä osoittautuu mahdottomaksi, tulee kaikki sedimentit läjittää maalle Pikkalanlahdelle aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi. Lupahakemuksessa esitetyt arviot merelle ja maalle tapahtuvan läjittämisen ympäristövaikutuksia ovat riittämättömiä ja hakemusta tulee tältä osin täydentää. Tieto siitä, että meriläjityksen vaikutukset ja herkät kohteet on tutkittu aiempien luvitusten yhteydessä, ei riitä vaikutusten luotettavaan arvioimiseen. Ruoppauksen ja läjityksen vaikutuksia veden laatuun tulee seurata erikseen tehtävien mittausten avulla ennen toimenpiteitä ja niiden jälkeen.

9 Sivu 9 YMPJARAKL:202 /2015 YMPJARAKL 29 Oheismateriaalia SELVITYS OIKEUSASIAMIEHELLE MARKKU LORENZIN JA HÄNEN 19 ASIAKUMPPANINSA TEKEMÄSTÄ KANTELUSTA Eduskunnan oikeusasiamies pyytää n ympäristö- ja rakennuslautakuntaa hankkimaan kunnan ympäristötarkastajalta selvityksen Markku Lorenzin ja hänen 19 asiakumppaninsa tekemän kantelun johdosta. Tämän jälkeen ympäristö- ja rakennuslautakuntaa pyydetään antamaan asiassa oma selvityksensä oikeusasiamiehelle. Kantelu koskee n kunnan ympäristönsuojelun hallinnon ja virkamiesten toimintaa Pikkalan kivenlouhimoa (Stallsmossabergetin louhinta-alue) ja sen valvontaa koskevassa asiassa vuosina 2013 ja Selvitykset tulee toimittaa ja läheteasiakirjat palauttaa mennessä. Liitteet ja oheismateriaali: - Oheismateriaalina: o oikeusasiamiehen selvityspyyntö, kantelu sekä kantelun liitteet 40 kpl Esittelijä: rakennustarkastaja Kenneth Flythström, puh , s-posti: Ehdotus: n ympäristö- ja rakennuslautakunta pyytää ympäristötarkastajaa selvitystä n kunnan ympäristönsuojelun hallinnon ja virkamiesten toiminnasta Pikkalan kivenlouhimoa ja sen valvontaa koskevassa asiassa vuosina 2013 ja 2014.

10 Sivu 10 YMPJARAKL 30 PÄÄTÖS KESKEYTTÄÄ RAKENNUSTYÖT, SJUNDBYGÅRD 1:141 Liite 3 Rakennustarkastaja on päättänyt keskeyttää talousrakennuksen rakennustyöt kiinteistöllä Lövdal, Rno 1:41 Sjundbygårdin kylässä, osoite on Karlsbergintie 9, Päätös on postitse lähetetty kiinteistön omistajalle. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan täytyy rakennustöiden keskeyttämisestä välittömästi ilmoittaa kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Rakennusvalvontaviranomainen päättää siitä pidetäänkö keskeyttäminen voimassa. Ympäristö- ja rakennuslautakunnan tulee myös päättää jos poliisille tulee tehdä ilmoitus esitutkintaa varten. Ilmoitus voidaan jättää tekemättä jos tekoa tai laiminlyöntiä voidaan olosuhteet huomioon ottaen pitää vähäisenä tai jos ei ole yleisen edun mukaista nostaa syytettä. Kiinteistön omistaja on anonut rakennuslupaa 342 m2 suuruiselle omakotitalolle ja 72 m2 suuruiselle autotallille. Autotallin rakentaminen on aloitettu ja rakennekatselmuksessa rakennustarkastaja huomasi, että autotallia ei ole rakennettu myönnetyn rakennusluvan mukaisesti. On rakennettu autotalli, jossa on kellarikerros, vaikka rakennuslupa koskee ainoastaan yhtä kerrosta. Kellarikerros on rakennettu koko rakennuksen kokoiseksi, joten kokonaispinta-ala on arvioituna 144 m2. Kiinteistön omistajalle on annettu mahdollisuus tulla kuulluksi siten, että hän voi antaa kirjallisen selvityksen viimeistään kello Liitteet ja oheismateriaali: - Liitteenä: o rakennustarkastajan keskeyttämispäätös Esittelijä: rakennustarkastaja Kenneth Flythström, puh , sähköposti: Ehdotus: päättää: - pitää keskeytyspäätöksen voimassa, - ei tee ilmoitusta poliisille, koska laiminlyönti on vähäinen, ja - jos uutta rakennuslupa-anomusta ei ole tehty viimeistään , tulee rakennus poistaa tai muuttaa viimeistään , niin, että se vastaa sitä talousrakennusta, jolle on myönnetty rakennuslupa.

11 Sivu 11 YMPJARAKL 31 POIKKEUSLUPAHAKEMUS, P1/15 HAKIJA Hurme Henrikki Leilitie 1 A Espoo HAKEMUS Lupanumero P1/15 Rakennusrajoitus, josta haetaan poikkeamista - Poikkeaminen vahvistetusta osayleiskaavasta (Pohjois-) Rakennuspaikka n kunta, Bläsabyn kylä, tontti Nygård II, RN:o 1:76 Nygårdintie, kk Pinta-ala 3,492 ha Rakennustoimenpide Talousrakennuksen (konehalli) rakentaminen, (300 m2) maa-ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M-2) Taustaa Hakijan mukaan on vaikeaa sijoittaa konehallia ja omakotitaloa yleiskaavassa osoitetulle alueelle (A-alue). Siksi rakennuspaikan haltija anoo lupaa saada rakentaa konehalli M-2 alueelle. Suunnittelutilanne Vahvistettu osayleiskaava, kaavamerkintä M-2 (Maa- ja metsätalousvaltainen alue). Alueelle saa rakennusjärjestyksen mukaan rakentaa ainoastaan maa- ja metsätalouteen sekä näihin liittyviin sivuelinkeinoihin tarvittavia rakennuksia. Naapureiden kuuleminen Kaikille rajanaapureille on ilmoitettu hakemuksesta. Huomautuksia ei ole saapunut. Esittelijä: rakennustarkastaja Kenneth Flythström, puh , sähköpostit: Esitys: Maankäyttö- ja rakennuslain nojalla annettujen määräysten ja asetusten mukaan voidaan katsoa oikeaksi myöntää anottu lupa. Osayleiskaavan mukaan M-2 alueelle saa rakentaa hakemusta vastaavan, mutta maa- ja metsätaloutta palvelevan rakennuksen. Tässä tapauksessa rakennus ei liity maa- ja metsätalouteen. Ainoastaan käyttötarkoitus on vastoin osayleiskaavaa. Täten voidaan katsoa, että lupa ei vaikeuta yleiskaavan

12 Sivu 12 toteutumista eikä yleiskaavan tarkoitusta vastaan oleellisesti rikota. Yleiskaavan tarkoitus on yleisesti ohjata rakentamista. Luvan myöntäminen ei aiheuta haittaa alueen käytölle. Suunniteltu rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle eikä alueiden muun käytön suunnittelulle. Se ei aiheuta haitallista yhteiskuntakehitystä ja sopii maisemakuvaan. Rakentaminen ei vaikeuta erityisten kulttuuriympäristö- eikä luonnonarvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Tämä päätös on voimassa kaksi (2) vuotta antamispäivästä lukien. Rakennuslupaa on anottava tämän ajan kuluessa. Sovelletut oikeusohjeet: MRL 171, 172, 173

13 Sivu 13 YMPJARAKL 32 POIKKEUSLUPAHAKEMUS, P2/15 HAKIJA Nyström Hendrik Punavuorenkatu 14 A Helsinki HAKEMUS Lupanumero P2 / 2015 Rakennusrajoitus, josta haetaan poikkeamista - Rakennuskielto MRL 38, 1 mom. Rakennuspaikka n kunta, Fågelvikin kylä, tontti Svanen RN:r 2:18, pinta-ala 5652 m 2 osoite: Itäinen Kuninkaantie 185, Rakennustoimenpide Omakotitalo 196 m2, talousrakennus (autotalli) 55 m2 ja talousrakennus (autokatos) 54m2. Kaavatilanne Kaakkois-n osayleiskaava, kaavamerkintä A (erillisten pientalojen alue) Tekninen lautakunta päätti Kaakkois-n osayleiskaava-alueen rakennuskieltoon asettamisesta maankäyttö- ja rakennuslain 38 mukaisesti sekä toimenpidekieltoon maankäyttö- ja rakennuslain 128 mukaisesi. Kiellot ovat voimassa kaksi vuotta siitä, kun päätös kuulutettiin. Päätös kuulutettiin Tekninen lautakunta päätti jatkaa Kaakkois-n osayleiskaava-alueelle määrättyä rakennuskieltoa kahdella vuodella siten, että ne päättyvät Esittelijä: rakennustarkastaja Kenneth Flythström, puh , sähköposti: Ehdotus: Maankäyttö- ja rakennuslain perusteella annettujen asetusten ja määräysten nojalla katsotaan oikeaksi myöntää anottu lupa. Suunniteltu rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, koska rakentamisessa noudatetaan nykyistä yleiskaavaa. on aiemminkin katsonut, että poikkeusluvan myöntäminen omakotitalolle talousrakennuksineen pientalotontilla ei vaikeuta kaavoittamista, kun rakentaminen tapahtuu nykyisen kaavoituksen mukaan. Rakentaminen ei myöskään aiheuta haittaa alueen muulle käytölle. Rakentaminen ei aiheuta haitallista yhteiskuntakehitystä ja sopii maisemaan. Se ei myöskään vaikeuta eri-

14 Sivu 14 tyisten luonto- tai kulttuuriympäristöarvojen suojelua, ei myöskään virkistystarpeiden turvaamista. Tämä päätös on voimassa kaksi (2) vuotta antamispäivästä lukien. Rakennuslupaa on anottava tämän ajan kuluessa. Sovelletut lainkohdat: MRL 171, 172, 173

15 Sivu 15 YMPJARAKL 33 LUPANUMERO RAKENNUSLUPAHAKEMUS, R R HAKIJA SAARNIKUJAN TALLI Osoite LAPPERSINTIE 1101 A LOJO RAKENNUSPAIKKA Osoite LAPPERSINTIE 1101 A LOJO RN:o Kylä Kiinteistön nimi KOCKIS NYGÅRD Koordinaatit Kaava OSAYLEISKAAVA Rakennuspaikan pinta-ala m 2 ASIA Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS Poikkeuslupa myönnetty - Käyttötarkoitus HEVOSTALLI Kokonaispinta-ala 440 Kokonaispinta-ala, laajennus 146 Tilavuus 1812 Tilavuus, laajennus 612 Kerrosala 440 Kerrosala, laajennus 146 Kerrosten lukumäärä 1 ESITYS päättää myöntää anotun luvan seuraavin ehdoin: Miljö- och byggnadsnämnden beviljar sökanden rätt att i enlighet med myöntää hakijalle oikeuden maankäyttöja rakennuslain 144 mukaisesti aloittaa perustusten rakentamisen. Hakijan tulee tallettaa :n vakuus niiden vahinkojen ja kustannusten

16 Sivu 16 korvaamiseksi, jotka voivat syntyä jos rakennuslupa kumotaan tai sitä muutetaan. Kaksi rajanaapuria on lähettänyt yhteisen muistutuksen lupahakemusta koskien. Luvan hakija on antanut kirjallisen vastauksen tähän, nämä ovat liitteenä. Rajanaapureiden muistutuksiin voidaan todeta seuraavaa: - Useimmat tässä muistutuksessa mainitut huolet eivät kuulu rakennusviranomaiselle vaan ympäristöviranomaiselle tai ympäristöterveydenhuollolle. Näiden tahojen kuuluu hoitaa tämän kaltaiset ongelmat. - Ratsastuskentän ja tarhojen sijoitus on hyväksytty aiemmin, sen ajan määräysten mukaisesti. Jos tarhojen aitausta uusitaan tai korjataan, tai jos tarhoja jollakin tapaa muutetaan, täytyy niiden täyttää muutosajankohdan määräykset. EHDOT Rakennustöitä ei saa aloittaa ennen hyväksyttyä vastaavaa työnjohtajaa Ennen työvaiheen aloittamista tulee esittää rakennepiirustukset piirustukset ja selvitykset vesi- ja viemärilaitteistoista ilmastoinnista salaojituksesta Rakennuksella ja tontilla tulee olla käyttöturvallisuusmääräysten ja ohjeiden RakMK F2:n mukainen varustelu. Rakennuttajan tulee loppukatselmuksessa rakennustarkastusviranomaiselle näyttää verohallinnon todistus siitä, että ilmoitusvelvollisuus on täytetty (363/ d ). KATSELMUKSET LUVAN VOIMASSAOLO Hakija on velvollinen työn edetessä tilaamaan seuraavat katselmukset: rakennekatselmus loppukatselmus Rakennustyöt tulee aloittaa viimeistään ja saattaa päätökseen viimeistään Lupa raukeaa, jollei voimassaoloaikaa erityisistä syistä pidennetä. Esittelijä: rakennustarkastaja Kenneth Flythström puh , sähköposti: ======

17 Sivu 17 TIEDOKSIANTO JA VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie HELSINKI 30 päivää Päätöksen päivämäärä Tämä päätös on annettu nähtävillä oloajan jälkeen, jolloin sen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon. Muutoksia tähän päätökseen voi hakea Helsingin hallintooikeudelta kirjallisella valitusosoituksella, jonka muutoksenhakija itse tai hänen valtuuttamansa asiamies toimittaa tai sen voi lähettää lähetin tai postin välityksellä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä laskettuna yllämainitusta päivästä, jolloin päätös on annettu. Valitusosoitukseen tulee liittää tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon muutoksenhakija haluaa vedota.

18 Sivu 18 YMPJARAKL 34 Oheismateriaalia YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN SEURANTA 3/2015 Maaliskuun loppuun mennessä ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousarvion mukaisista tuloista oli toteutunut 14,9 % ja 21,3 % talousarvion mukaisista menoista. Lautakunnan tulot muodostuvat pääasiallisesti rakennusvalvonnan maksuista. Ne voidaan ennakoida lähinnä arvioimalla. Vuoden alku on ollut hiljaista aikaa lupahakemusten suhteen, mutta maaliskuussa jätettyjen lupahakemusten ja kyselyjen perusteella tilanne on muuttumassa. Lautakunnan menot koostuvat pääasiallisesti henkilökunnan palkoista, avustuksista ja ostopalveluista. Tammi-maaliskuussa toteutuneiden menojen perusteella on tilanne kunnossa talousarviota ajatellen. Liitteet ja oheismateriaali: - Oheismateriaalina: o ympäristö- ja rakennuslautakunnan sekä lautakunnan alaisten kustannuspaikkojen tiliraportit tammi-maaliskuu Esittelijä: rakennustarkastaja Kenneth Flythström, puh , s-posti: Ehdotus: Lautakunta merkitsee talousseurannan tiedoksi.

19 Sivu 19 YMPJARAKL 35 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN JA JAOSTON LAILLISUUSVALVONTA Lautakunnalle on toimitettu lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösluettelot edellisen kokouksen jälkeen tehdyistä päätöksistä, jotka voidaan kuntalain 51 :n mukaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. Ehdotus: Lautakunta päättää - kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavia ympäristö- ja rakennuslautakunnan alaisten viranhaltijoiden pöytäkirjoissa olevia asioita: Rakennustarkastaja Kenneth Flythström, :t 9-26 ajalta , on myöntänyt seuraavat hakemukset: Bouchet Guillaume ja Vilhelmina Tyyskylä Kumpulantie 12, Omakotitalo (Jatkoaika) 10 Kuokkanen Kimmo ja Virpi Grotbacka Bäcksintie 572, Sauna (Uudisrakennus) 11 Rönnberg Hans Bollstad Simolantie 3, Huonejärj.muuttaminen (Toimenpidelupa) Hauta-Aho Janne Tyyskylä Sepäntie 10, Katon uusiminen (Toimenpidelupa). 13 Caruna Oy Nordanvik Framängintie 3, Suojarakennus (Uudisrakennus) Kohvakka Paula Sjundby gård Niittykyläntie 176 C, Sauna (Jatkoaika) 15 Varpio Arto Sjundby gård Sjundbyntie 5 F 33, Varasto (Ilmoitus) 16 Ekström Tom Fall Fallintie 146, Sauna (Uudisrakennus). 17 von Harpe Stefan Böle Ekebyntie 70 B, Autotalli/Varasto (Uudisrakennus) Oy Alfaboss Ab Purnus-Krejans Tupalantie 196, 6 x Vapaaajan asunto (Jatkoaika), Kiint.Oy Pikkalanhuvila Kolaholmen 179, Sauna ja Talousrakennus (Jatkoaika), 26 Kärenaho Eija Pappila Vitträskintie 65, Talousrakennus (Jatkoaika).

20 Sivu 20 - Rakennustarkastaja on hyväksynyt seuraavat työnjohtajat: Stefan Wasström lupa 15-3-T, Pertti Mäntymäki lupa 15-7-R, Lauri Penttilä lupa 15-1-R, Matti Välimäki lupa R, Peter Ekström 15-6-T, Jyrki Malin lupa T, Raimo Kauppila lupa R, Aaltonen Harri lupa T, Kuokkanen Joni lupa R, Heikki Jauhiainen lupa R Johansson Sven-Erik lupa 15-4-T, Koponen Veli-Pekka lupa R, Tom Westerlund lupa R, Raimo Vasanen lupa R, Jarkko Parhiala lupa R, Toni Jurmu lupa 15-6-R, Hannu Sirkiä lupa R. Ympäristötarkastaja Anu Hynninen, ajalta : - ei päätöksiä.

21 Sivu 21 YMPJARAKL 36 TIEDOKSIANTOASIAT Oheismateriaali Ympäristö- ja maa-ainesyksikön tiedoksiantoasiat : (I) Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut lausunnon ojitushankkeesta kiinteistöllä Nedergård. Liitteet ja oheismateriaali: - Oheismateriaalina: o Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto Esittelijä: ympäristötarkastaja Anu Hynninen, puh , s-posti: Ehdotus: Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

22 Sivu 22 YMPJARAKL 37 MUUT ASIAT keskustelee ajankohtaisista asioista. Ehdotus: Lautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2015 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 26 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 27 Oy Ingvald Lindberg Ab:n ympäristölupahakemus YMPJARAKL 28 Lausunto Upinniemen tykkilaiturin ja veneluiskan rakentamisesta,

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 4/2015 12.5.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 4/2015 12.5.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2015 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 39 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 40 Selvitys oikeusasiamiehelle Markku Lorenzin ja hänen 19 asiakumppaninsa tekemästä kantelusta YMPJARAKL 41 Ympäristö- ja

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 5/2013 12.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 5/2013 12.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2013 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 58 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 59 Viranhaltijapäätösten ja jaoston laillisuusvalvonta YMPJARAKL 60 Rakennuslupahakemus, Ketonen Timo, 13-33-R YMPJARAKL 61

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- KOKOUSAIKA Torstai 6.7.2017 klo.16.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 11/2011 14.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 11/2011 14.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 11/2011 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 150 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 151 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 152 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta YMPJARAKL 153 Vaasan

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76 KOKOUSAIKA Torstai 25.6.2015 klo.16.00 16.40. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/ SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/ SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 134 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 135 Lausunto maalämpökaivon toimenpidelupahakemuksesta YMPJARAKL 136 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousseuranta 11/2013

Lisätiedot

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan Lupanumero 2013-0001 Päätöspäivä 13.02.2013 10 Hakija Rantanen Mika Juhani Muuntajantie 3 28760 PORI Rantanen Johanna Katriina Muuntajantie 3 28760 PORI Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 608-402-0001-0346

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 2/2014 12.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 2/2014 12.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 16 YMPJARAKL 17 Kokouksen järjestäytyminen Ympäristölupahakemus kivihiilen pohjatuhkan hyödyntämiseksi maanrakentamisessa kiinteistöllä 755 453-2-3 YMPJARAKL 18 Lausunto

Lisätiedot

Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle

Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle Kaupunkikehityslautakunta 24 28.06.2017 Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle 456/10.03.00.02/2017 KAKEL 24 Esittelijä: Toimialajohtaja Pasi Leimi,

Lisätiedot

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m²

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m² Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 09.06.2015 Rakennuslupa 15-64-A, Dåvits 410-1-81 / Oikaisuvaatimus 15-12-OIK 490/10.03.00.02/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 Asia Rakennuslupa Hakemus on

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 18.5.2011 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.5.2011 klo 16.30 17.30 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 Tekninen lautakunta Nro 6/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 17.9.2015 klo 17-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut 18-22 KOKOUSAIKA Torstai 10.3.2016 klo.16.00 17.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2011 Ympäristölautakunta Sivut 47-50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2011 Ympäristölautakunta Sivut 47-50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2011 Ympäristölautakunta Sivut 47-50 KOKOUSAIKA Torstai 16.6.2011. klo 16.00-16.22 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 4/ SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 4/ SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2015 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 39 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 40 Selvitys oikeusasiamiehelle Markku Lorenzin ja hänen 19 asiakumppaninsa tekemästä kantelusta YMPJARAKL 41 Ympäristö- ja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2013 Ympäristölautakunta Sivut 40-44. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2013 Ympäristölautakunta Sivut 40-44. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2013 Ympäristölautakunta Sivut 40-44 KOKOUSAIKA Torstai 18.4.2013 klo.16.00 16.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Tekninen lautakunta 15.12.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Tekninen lautakunta 15.12.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Tekninen lautakunta 15.12.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 15.12.2010 klo 16.30 17.15 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Lehtinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 18.6.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.6.2014 klo 16.30 17.45 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15 Tekninen lautakunta Nro 3/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 28.5.2015 klo 17-18.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 )

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) Kunnanhallitus 301 03.11.2014 Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) 3564/11.111/2014 KHALL 301 Hakija Nimi Moilanen Jorma Osoite Palokankaantie 45, 92400 Ruukki

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84. Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55 Isonkyrön virastotalo, kokoushuone 2

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84. Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55 Isonkyrön virastotalo, kokoushuone 2 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55

Lisätiedot

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 ASIA Aluehallintoviraston 10.11.2010 antaman vesialueen ruoppausta ym. vesialueelle rakentamista koskevan

Lisätiedot

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 195/2014/2 Dnro ESAVI/86/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2014 ASIA Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari HAKIJA Martti Salerma HAKEMUKSEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (5) 276 Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin kaupungin liikuntaviraston hakemuksesta HEL 2012-014235 T 11 01 01 Viite: Dnro ESAVI/165/04.09/2012

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3)

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen 25.2.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa HAKIJA Ilpo ja Virpi Raiskila Rinnekatu 26, 33250 Tampere HAKEMUS Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 VIRANOMAISLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 VIRANOMAISLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 LYLYNRINTEENTIEN YKSITYISTIEN PERUSTAMINEN... 2 2 HONKAVUOREN JA LAKKAHARJUN METSÄTIEN JAKAMINEN KAHDEKSI ERI TIEKUNNAKSI... 3 3 RAKENNUSLUPA 9/2017,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.04.2017 Sivu 1 / 1 1790/2017 10.03.00 93 Purkamislupa-asia, 2017-233, Tontunmäentie 33 02200 ESPOO, Asunto Oy Riihitonttu c/o Talohallinta Oy Martinlaakso Päätöspäivämäärä 20.04.2017

Lisätiedot

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 21.10.2014 158 09.12.2014 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 40 23.04.2015 PAIMION KAUPUNGIN (VÄHÄNIITUNTIE 1) RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 40. Paimion kaupunki PL 50 21531 PAIMIO

Ympäristölautakunta 40 23.04.2015 PAIMION KAUPUNGIN (VÄHÄNIITUNTIE 1) RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 40. Paimion kaupunki PL 50 21531 PAIMIO Ympäristölautakunta 40 23.04.2015 PAIMION KAUPUNGIN (VÄHÄNIITUNTIE 1) RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 40 Hakija Paimion kaupunki PL 50 21531 PAIMIO Rakennuspaikka Kiinteistötunnus Kaupunginosa/kylä Tilan nimi

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 9/2011 Rakennuslautakunta sivu 119. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 9/2011 Rakennuslautakunta sivu 119. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 9/2011 Rakennuslautakunta sivu 119 Kokousaika 14.12.2011 klo 13.00-13.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

15:69. Tontin pinta-ala ,00 m² Sallittu kerrosala 20132,00 m² Käytetty kerrosala 1650,00 m² Rakennuspaikan. 1748,56 m² kokonaiskerrosala

15:69. Tontin pinta-ala ,00 m² Sallittu kerrosala 20132,00 m² Käytetty kerrosala 1650,00 m² Rakennuspaikan. 1748,56 m² kokonaiskerrosala Rakennuslupa Lupanumero 2012-0043 Päätöspäivä 26.09.2012 38 Sivu 1 Hakija Valkamaa Jouko Antero Karikorventie 135 Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 608-406-0015-0069 Kaupunginosa/kylä Pomarkku Tilan nimi

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/ *********************** ( )

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/ *********************** ( ) Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2012 1 (7) 1135 Poikkeamishakemus (Vartiokylä, tontti 45270/17) HEL 2012-006696 T 10 04 01 Rakvv 45-640-12-S Päätös Rakennuspaikka Hakemus Säännökset, joista poiketaan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 19.9.2012

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 19.9.2012 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 19.9.2012 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.9.2012 klo 16.30 17.45 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Jussi Vierikko Silvennoinen

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91 Kokousaika 28.9.2011 klo 15.15-16.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari Viuhkola

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2010 Ympäristölautakunta Sivut 44-49. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2010 Ympäristölautakunta Sivut 44-49. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2010 Ympäristölautakunta Sivut 44-49 KOKOUSAIKA Torstaina 9.12.2010 klo 16.00-17.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa HAKIJA Jarmo ja Anne-Marie Lilius Vehnätie 3 33480 Ylöjärvi HAKEMUS Rakennuspaikan

Lisätiedot

Hakija: Pasila Petteri ja Minna

Hakija: Pasila Petteri ja Minna Rakennuslautakunta 14 04.02.2015 Kaavoitustoimikunta 15 02.03.2015 Kunnanhallitus 50 09.03.2015 Poikkeamislupa, Pasila Petteri ja Minna 495/10.03.00.02/2015 Rakennuslautakunta 04.02.2015 14 Hakija: Pasila

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Toimenpide eriteltynä rakennuksittain:

Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Hakemusnumero 2011-0002 Päätöspäivä 02.03.2011 20 Iin seurakunta Puistotie 3 91100 II RN:o 130:1 Pahkaniemi Rakennuspaikan osoite Suittisuontie 630 Kierikin osayleiskaava Pinta-ala 3700,00 m² Rakennustoimenpide

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Rakennuslautakunta sivu 16. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Rakennuslautakunta sivu 16. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Rakennuslautakunta sivu 16 Kokousaika 23.02.2011 klo 15.15-16.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä 9.6.2015 226 Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa, joka koskee AVI:n ympäristölupaa maaperän puhdistamisesta HEL 2014-006858 T

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta 25.3.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 25.3.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 34

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 34 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 34 Tekninen lautakunta Nro 3/ 2012 KOKOUSAIKA Torstai 29.3.2012 klo 18.00-18.39 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 5/2012 9.5.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 5/2012 9.5.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2012 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 53 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 54 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen ja pöytäkirjanpitäjän valinta

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 5/ SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 5/ SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2011 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 58 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 59 Rakennuslupahakemus, n kunta YMPJARAKL 60 Rakennuslupahakemus

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

Kortteli 509 Tontti 11. Rivitalot. Tontin pinta-ala 2133,00 m² Rakennuspaikan. 400,00 m² kokonaiskerrosala

Kortteli 509 Tontti 11. Rivitalot. Tontin pinta-ala 2133,00 m² Rakennuspaikan. 400,00 m² kokonaiskerrosala Sivu 1 Hakija KAUTTO JANNE/PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN Rinnekuja 3 AS 4 44120 ÄÄNEKOSKI Rakennuspaikka Kiinteistötunnus Kaupunginosa/kylä 992-005-0509-0011 Tilan nimi RN:o Kortteli 509 Tontti 11 Rakentamistoimenpide

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-4-45-9 Pinta-ala 1559.0 Eteläinen Heikelintie 4 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus

Lisätiedot

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA PÖYTÄKIRJA 12/ (8) RAKENNUSVALVONTAPALVELUT RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 28.9.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA PÖYTÄKIRJA 12/ (8) RAKENNUSVALVONTAPALVELUT RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 28.9. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA 12/2017 1 (8) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 28.9.2017 Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden 28.9.2017 tekemät rakennuslupapäätökset: 22-23 Päätökset

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 Tekninen lautakunta Nro 6/2012 KOKOUSAIKA Torstai 2.8.2012 klo 18.00 18.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus

Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus Rakennuslautakunta 53 03.06.2014 Rakennuslautakunta 59 01.07.2014 Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus 187/10.03.00.04.00/2014 RAKLA 53 Valmistelija/lisätiedot: Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 8/2015 6.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 8/2015 6.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 76 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 77 Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016 YMPJARAKL 78 Lausunto Kirkkonummen kunnan Vuohimäen kylään sijoittuvien maaaineslupahakemusten

Lisätiedot

Kantakaupunkiyksikön päällikkö on tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 8

Kantakaupunkiyksikön päällikkö on tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 8 05/2017 KANTAKAUPUNKIYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 09.02.2017 1 (6) Kantakaupunkiyksikön päällikkö on 09.02.2017 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 8 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 (TORSTAI) Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2013 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 1 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 2 Suunnittelutarveratkaisuhakemus ja poikkeamislupahakemus, Ronkainen Pasi, S1/13 YMPJARAKL 3 Suunnittelutarveratkaisuhakemus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2014 KOKOUSAIKA Torstaina 16.1.2014 klo 17-19 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Lupanumero 2015-7 Päätöspäivä 21.4.2015 41

Lupanumero 2015-7 Päätöspäivä 21.4.2015 41 / 8 Lupanumero 205-7 Päätöspäivä 2.4.205 4 HAKIJA As Oy Porvoon Stenbockinkatu 2 c/o Sisco Asunnot Oy Linnavuorentie 28 C, 00950 HELSINKI RAKENNUSPAIKKA Kiinteistötunnus Kaupunginosa 638-026-2406-000 KAUPUNGINOSA

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 11.10.2011, kello 17.30 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2013 17.4.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2013 17.4.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2013 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 31 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 32 Lausunto sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksen järjestämisestä YMPJARAKL 33 Viranhaltijapäätösten ja jaoston laillisuusvalvonta

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA, Nro 6/2010

KOKOUSPÖYTÄKIRJA, Nro 6/2010 52 KOKOUSPÖYTÄKIRJA, Nro 6/2010 KOKOUSAIKA Torstai 14.10.2010 klo 18:30 19:30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Hailuodon kunnanvirasto (tekninen toimisto)

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (6) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2017 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2017 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2017 Ympäristölautakunta Sivut 48-54 KOKOUSAIKA Torstai 11.5.2017 klo.16.00 16.11 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2017 Ympäristölautakunta Sivut 41- Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2017 Ympäristölautakunta Sivut 41- Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2017 Ympäristölautakunta Sivut 41- KOKOUSAIKA Torstai 20.4.2017 klo.16.00 16.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Rakennusjärjestys ohjaa rakentamista kunnassa Jokaisella kunnalla tulee olla rakennusjärjestys, jonka avulla kunnassa tapahtuvaa rakentamista ohjataan. Paikalliset

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

LUPA NRO 2012-448 / UPM-KYMMENE OYJ:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS

LUPA NRO 2012-448 / UPM-KYMMENE OYJ:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS Rakennuslautakunta 35 03.07.2012 LUPA NRO 2012-448 / UPM-KYMMENE OYJ:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS RAKLA 35 Rakennuslupa nro 2012-448 Rakennuspaikka: 405-32-1-8 Pinta-ala 2210456.0 Puuportintie 186 53200 LAPPEENRANTA

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Ympäristölautakunta nro 3/2010 10.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristölautakunta nro 3/2010 10.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2010 SISÄLLYSLUETTELO YMPLTK 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPLTK 33 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPLTK 34 Rakennuslupahakemus As. Oy n Marsehäll YMPLTK 35 Rakennuslupahakemus,

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 79 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) 3390/11.111/2014 KHALL 79 Hakija Nimi Eeva ja Paavo Runtti Osoite Lodentie

Lisätiedot

Rakennuslupahakemus nro kiinteistölle , As Oy Lappeenrannan Uusi Kahilanniemi

Rakennuslupahakemus nro kiinteistölle , As Oy Lappeenrannan Uusi Kahilanniemi Rakennuslautakunta 30 02.05.2017 Rakennuslupahakemus nro 2017-340 kiinteistölle 405-7-31-2, As Oy Lappeenrannan Uusi Kahilanniemi 24/10.03.00.04.00/2017 RAKLA 30 Valmistelija/lisätiedot: rakennustarkastaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) 53 Asianro 2888/10.03.00/2013 Oikaisuvaatimus / rakennustarkastaja Esa Koposen päätös 26.11.2012 1067 / osittaiset loppukatselmukset 26.3.2013 ja 2.4.2013 / 8-49-12

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 Tekninen lautakunta 17.9.2008 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.9.2008 klo 16.30 17.05 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Kohtala Paavo Hautamäki

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 10.4.2012, kello 17.30 18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 8/2014 Ympäristölautakunta Sivu 148. Tiistai 16.12.2014 klo 18.30 19.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen huone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 8/2014 Ympäristölautakunta Sivu 148. Tiistai 16.12.2014 klo 18.30 19.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen huone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 8/2014 Ympäristölautakunta Sivu 148 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 16.12.2014 klo 18.30 19.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnantalolla

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnantalolla 1 RAKENNUSLAUTAKUNTA 2/2012 Aika: Torstai 15.3.2012 klo. 19.00-20.00 Paikka: Karvian kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Pekka Niskala puheenjohtaja Sirkka Mäkinen varapuheenjohtaja Kari Aalto jäsen Jani

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 11.9.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 11.9.2013 klo 16.30 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Poikkeaminen (LTK) / Ryönä, 451-2-26 (Kaarinniementie 150) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Tekninen lautakunta 4.12.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 4.12.2014 klo 16.30 17.10 Kunnanviraston kokoushuone Irja Keskinen Toni Aho Ossi Annala

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 16.12.2010 nro 7/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 16.12.2010 nro 7/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 kello 8.00 11.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Haetaan poikkeusta rakennusoikeuden vähäiselle ylitykselle (12 m 2 )

Haetaan poikkeusta rakennusoikeuden vähäiselle ylitykselle (12 m 2 ) Ympäristölautakunta 105 25.08.2015 AS OY JOUSITARHAN RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 105 Hakija As Oy Jousitarha C/Co Lemminkäinen Talo Oy Rauhankatu 11 A 20100 TURKU Rakennuspaikka: Kiinteistötunnus 577-493-0002-0044

Lisätiedot

Päätös Nro 131/2011/4

Päätös Nro 131/2011/4 Etelä-Suomi Päätös Nro 131/2011/4 Dnro ESAVI/515/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.7.2011 ASIA HAKIJA Ruoppausmassojen läjittäminen mereen Lokkiluodon meriläjitysalueella sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 20.5.2009

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 20.5.2009 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 20.5.2009 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 20.5.2009 klo 16.30 17.20 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot