Käytetyistä avaimista riippuen tehollinen avaimen pituus on näin ollen 56, 112 tai 168 bittiä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käytetyistä avaimista riippuen tehollinen avaimen pituus on näin ollen 56, 112 tai 168 bittiä."

Transkriptio

1 suomi - englanti /68 termi suomeksi termi englanniksi määritelmä ryhmä 24/7 -palvelu 24/7 service jatkuva palvelu, 24 tuntia vuorokaudessa viikon jokaisena päivänä 3DES 3DES, triple DES DES-salakirjoitusmenetelmän versio, jossa viesti salakirjoitetaan kolme kertaa peräkkäin Käytetyistä avaimista riippuen tehollinen avaimen pituus on näin ollen 56, 112 tai 168 bittiä. SA (salaus) 419 -viesti kts. nigerialaiskirje, etumaksuhuijaus ACL access control list pääsynvalvontalista Active - X Active-X aktiivikomponentti, joka on Windows-käyttöjärjestelmän laajennus, käyttöjärjestelmässä täysillä oikeuksilla suoritettava ohjelma AES Advanced Encryption Standard standardoitu symmetrisen lohkosalauksen menetelmä, standardi FIPS 197 (2002) SA (salaus) Menetelmää kutsutaan myös Rijndael-menetelmäksi tekijänsä mukaan. aikakatkaisu time-out erityistoimien käynnistyminen automaattisesti, jos odotettua toimintaa ei määräajassa esiinny Esim. siirtoyhteyden purkautuminen tietyn ajan kuluttua viimeisen jakson lähettämisestä. aikaleima time stamp tapahtumatietoon tai viestiin liitetty tieto lähetys-, saapumis- tai käsittelyajankohdasta ja mahdollisesti tapahtuman osapuolista Aikaleimalla saadaan aikaan viestin lähettämisen tai vastaanottamisen kiistämättömyys. aikaleimapalvelin time stamp server palvelin, joka tietyssä ympäristössä toteuttaa aikaleimapalvelun aikaleimapalvelu time stamp service verkossa luotetun osapuolen tarjoama palvelu, joka liittää aikaleiman viestiin aikapommi time bomb tuholaisohjelma, joka on kohdekoneessa aluksi piilevänä ja käynnistyy myöhemmin, esimerkiksi määrätyn kuukauden määrättynä päivänä aineistoturvallisuus data security tietoturvallisuuteen tähtäävät toimet asiakirjojen, tiedostojen ja muiden tietoaineistojen käytettävyyden, eheyden ja luottamuksellisuuden ylläpitämiseksi keinoina muun muassa tietoaineistojen luettelointi ja luokitus sekä tietovälineiden ohjeistettu hallinta, käsittely, säilytys ja hävittäminen aitous authenticity tietoverkossa tiedon alkuperän tai viestin lähettäjän luotettava tunnistettavuus ajantasaisuus currency kohdetta esittävien tietojen säilyminen kohteen ominaisuuksissa tapahtuvien muutosten mukaisina Esim. organisaation henkilöstön ja sen palkkauksen jatkuvasti muuttuessa henkilöstötietojen ajantasaisuus on tärkeä. ajonaikainen koodi run-time code suoritettava ohjelmakoodi akkreditointi accreditation pätevyyden tai kelpoisuuden toteaminen tähän oikeutetun tai muuten luotetun tahon toimesta Akkreditointi ei välttämättä merkitse virallista luvan antoa tai valtuuttamista johonkin tehtävään. Suomessa akkreditointitoimintaa harjoittaa Mittatekniikan keskus. akkreditointijärjestelmä accreditation scheme järjestelmä, jonka puitteissa määritellään aukottomasti eri varmentajien roolit, valtuudet ja keskinäiset suhteet

2 suomi - englanti /68 aktiivikomponentti active component ohjelman muodossa tai toisessa sisältävä komponentti, joka sisältyy web-sivulle tai muuhun dokumenttiin Komponentin sisältävä ohjelma voi olla hyödyllinen dokumentin käsittelyssä, mutta voi olla myös vahinkoa aiheuttava haittaohjelma, mistä syystä verkosta vastaanotettaviin aktiivikomponentteihin tulee suhtautua terveen epäluuloisesti. aktiivinen haittaohjelma active malware koneeseen toimintavalmiiksi asentunut haittaohjelma aktiivinen hyökkäys active attack hyökkäys, jonka tarkoituksena on muuttaa, poistaa tai lisätä tietoa tai häiritä järjestelmän toimintaa algoritmi algorithm joukko toimintaohjeita, jotka esittävät sarjan toimia tehtävän suorittamiseksi tai ratkaisemiseksi Suoritettava tehtävä voi olla esimerkiksi viestin salakirjoitus tai salakirjoituksen avaaminen. alhaalla down alas ajettu, ei toiminnassa Vrt. kaatua allekirjoitus signature (1) asiakirjaan, viestiin tai muuhun tekstiin liitetty henkilön omakätinen nimikirjoitus tai muu tieto, jonka vain kyseinen henkilö on voinut tuottaa, osoituksena siitä, että teksti vastaa hänen tahtoaan tai aikomustaan allekirjoituslaki Electronic Signatures Act laki sähköisistä allekirjoituksista (14/2003) altistus exposure riskille alttiina oleminen aluetunnus domain name kts. verkkotunnus vrt. aluenimi alusta platform ohjelmiston tai tietojärjestelmän tekninen toimintaympäristö Alustalla tarkoitetaan yksinkertaisimmillaan laitteistoa ja sen varusohjelmistoa. Yleisemmässä tapauksessa alustalla saatetaan tarkoittaa tiettyä laajempaa sovellusten ajoympäristöä erilaisine tukiohjelmistoineen, tietokantoineen, tietoliikennevalmiuksineen alustan auditointi platform auditing tekninen verkon komponenttien turvatarkastus anonyymi FTP anonymous FTP yhteyskäytäntö, joka toteuttaa anonyymin tiedostonsiirron anonyymi tiedostonsiirto anonymous file transfer tiedostonsiirto palvelimesta työasemaan käyttäjätunnusta ilmoittamatta, käyttäen tähän varattua yleistä tunnusta Käyttäjätunnuksena on tällöin esimerkiksi sana "anonymous" ja salasanana käyttäjän sähköpostiosoite. anonyymikäyttäjä anonymous user tietoverkon palvelujen tunnistamaton käyttäjä anonyymikäyttö anonymous use tietoverkon käyttö, jossa käyttäjän henkilöllisyyttä ei tunnisteta, mutta häneltä voidaan kysyä käyttötapahtumaan liittyviä tietoja anonyymipalvelin anonymity server, anonym server 1) tietoverkossa palvelin, joka lähettää viestin edelleen ilman lähettäjän tunnistetta 2) palvelin, joka suorittaa anonyymipalveluja 3) palvelin jonka tarkoitus on piilottaa palvelinta käyttävien henkilöiden henkilöllisyys anonyymipalvelu anonymous service tietoverkossa palvelu, joka toteuttaa anonyymikäytön anonyymitunnus anonymous user ID palvelun anonyymikäyttöön varattu tunnus ansa trap (s) ohjelma, joka tekeytyy palvelimeksi tai tietyksi palveluksi pyydystääkseen murtautujia ansoittaa entrap sijoittaa ohjelmaan valvottuja salaovia tunkeutujien ilmisaamiseksi

3 suomi - englanti /68 arkaluonteinen tieto sensitive data yksilöä tai organisaatiota koskeva tieto, jonka rekisteröintiä ja käyttöä on rajoitettu lain tai asianomaisen vaatimuksesta Suomen henkilötietolain mukaan arkaluonteisia ovat henkilötiedot, jotka kuvaavat tai on tarkoitettu kuvaamaan - rotua tai etnistä alkuperää - uskontoa, yhteiskunnallista vakaumusta tai ammattiliittoon kuulumista - rikollista tekoa ja rangaistusta tai muuta rikoksen seuraamusta - terveydentilaa ja vammaisuutta tai hoitotoimia - seksuaalista suuntautumista tai käyttäytymistä - sosiaalihuollon tarvetta tai saatuja sosiaalihuollon palveluja tai etuuksia. arkisto archive (s) säilytettävien dokumenttien tai tallenteiden kokoelma, tai paikka, jossa niitä on tarkoitus säilyttää arkistolaki Archives Act arkistolaki (831/1994) myöhempine muutoksineen ja täydennyksineen velvoittaa julkishallinnon yksiköt arkistotoiminnassaan huolehtimaan yksityisten ja yhteisöjen oikeusturvasta ja tietosuojasta sekä säilyttämään asiakirjat niin, että ne ovat turvassa tuholta ja asiattomalta käytöltä ARP address resolution protocol tietoverkkojen käytäntö verkkoaseman laiteosoitteen selvittämiseksi verkkokerroksen osoitteen perusteella ARP-huijaus ARP spoofing menettely, jossa tietylle verkkoasemalle tarkoitettu liikenne ohjataan muuhun kuin tarkoitettuun kohteeseen ARP-huijaustekniikkaa voidaan käyttää myös palvelunestohyökkäyksen toteutuksessa ohjaamalla kohdepalvelimelle tarkoitettu liikenne olemattomaan verkko-osoitteeseen. arviointi evaluation (1), assessment sen seikan selvittäminen, täyttääkö tietty kohde sille asetetut vaatimukset eri osiltaan Esim. tietotuotteen standardinmukaisuuden arviointi, tietojärjestelmän arviointi tietoturvavaatimuksia vastaan asiakirjajulkisuuslaki sunshine law kts. julkisuuslaki asiakirjallinen tieto record organisaation tai henkilön toiminnasta todisteena oleva tieto, jolla on oikeudellista tai tutkimuksellista merkitystä asiakirjaluokitus classification of documents kts. tietojen luokitus asianhallinta case processing organisaatiossa vireille pantuun asiaan ja siihen liittyviin tietoihin kohdistuva hallinnollisten toimenpiteiden sarja, joka päättyy asian ratkaisuun tai muuhun määrättyyn lopputulokseen asianhallintajärjestelmä case processing system organisaation toimintaan kuuluvien asioiden, asiakirjojen ja töiden hallinnan, valmistelun, päätöksenteon ja arkistoinnin tietojärjestelmä asiankäsittely case processing kts. asianhallinta asiankäsittelyjärjestelmä case processing system kts. asianhallintajärjestelmä ASIM automated security incident verkkoliikenteen seurannan ja tietomurtohälytyksen järjestelmä measurement asymmetrinen salaus asymmetric encryption kts. epäsymmetrinen salaus SA (salaus) ATK automaattinen tietojenkäsittely Kts. tietotekniikka

4 suomi - englanti /68 auditointi audit 1) arviointi/testaus, jonka tarkoituksena on tarkastella esimerkiksi tietoturvamekanismien toimivuutta 2) tarkastustoimenpiteet, joiden tarkoituksena on havaita ja/tai estää tietoturvaloukkauksia Kts. tarkastus (2) (3) hallinnollinen ja (tai) tekninen tietoturvallisuustason arviointi auktorisointi authorization kts. valtuutus AUP acceptable use policy loppukäyttäjän käyttösäännöt autentikointi authentication kts. todennus autenttisuus authenticity kts. aitous avaimen elinikä cryptoperiod ajanjakso, jonka ajan kyseistä avainta tulisi enintään käyttää Eliniän rajoittamista tarvitaan mm. siksi, että mitä pidemmän ajan avainta käytetään sitä suuremmaksi salauksen murtamisen riski kasvaa. SA (salaus) avaimen palautus key recovery salausavaimen uudelleen konstruointi tai vara-avaimen saanti SA (salaus) avaimenhaltija keyholder yksilö tai yhteisö, jolla on hallussaan tai valvonnassaan salausavaimia avain key tieto, jonka avulla tai jonka kautta pääsee toiseen tietoon, esimerkiksi salausavain SA (salaus) avainpalvelin key server palvelin, jonne julkiset avaimet talletetaan muiden saataville SA (salaus) avainten jakelukeskus key distribution center taho, joka jakelee ja rekisteröi julkisen avaimen järjestelmässä julkisen ja yksityisen avaimen muodostamia avainpareja Toiminto voi olla yhdistettynä varmentajan tehtäviin, kuten Suomessa väestörekisterikeskuksen. SA (salaus) avaintenhallinta key management salausavainten tuottaminen, talletus, jakelu, rekisteröinti, peruuttaminen, poistaminen, arkistointi ja SA (salaus) varmentaminen avaintenhallintajärjestelmä key management system avaintenhallintaan tarkoitettu järjestelmä tai organisaatio SA (salaus) avaintenvaihtokäytäntö key agreement protocol sarja toimenpiteitä, jotka mahdollistavat viestijöille turvallisen tavan lähettää toisilleen salausavaimet SA (salaus) symmetristä salausta käyttävässä järjestelmässä avata (1) decode saattaa kooditettu tieto siihen muotoon, jossa se oli ennen koodittamista avata (2) decipher, decrypt saattaa salakirjoitettu tieto selväkieliseen muotoon, yleensä avainta käyttäen SA (salaus) avoin verkko open network 1) tietoverkko, joka on kenen tahansa käytettävissä, esimerkiksi Internet 2) tietoverkko, jonka liikenne noudattaa yleisesti standardoituja valmistajasta riippumattomia yhteyskäytäntöjä, esimerkiksi Internet avointen järjestelmien yhteenliittäminen Open Systems Interconnection (OSI) 1980-luvun alussa ISO-standardointijärjestössä käynnistynyt projekti, jonka pysyvimmäksi tuotokseksi jäi OSI-viitemalli bakteeri bacterium (pl bacteria) virus tai mato, joka kiinnittyy käyttöjärjestelmään ja kuluttaa tietokoneen resursseja mutta ei yleensä tee muuta vahinkoa Basel II pankkien vakavaraisuuskehikko, sisältää mm. turvallisuusvaatimukset biometriikka biometrics henkilön fysiologisten tai käyttäytymiseen liittyvien ominaisuuksien mittaaminen Mitattavissa olevia yksilöllisiä henkilön fysiologisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi kasvonpiirteet, sormenjälki ja silmän iiris. Käyttäytymiseen liittyviä piirteitä ovat esimerkiksi kävelytyyli tai tietokoneen hiiren napautus.

5 suomi - englanti /68 biopassi biometric passport, bio-passport passi, jossa on RFID-sirulle tallennettuna passin omistajan biologisia tietoja, tavallisesti kasvokuva ja sormenjälki, sekä henkilötiedot kuten nimi, syntymäaika ja kansalaisuus Lisäksi sirulla on passin numero ja salausavaimia kommunikoinnin salaamiseen lukijan kanssa. Standardi ICAO 9303 (sama kuin ISO/IEC 7501) biotunnistus biometric identification ihmisen fyysiseen ominaisuuteen (esimerkiksi kasvojen muoto, sormenjälki, kämmenen verisuonisto, ääni tai silmän iiris) perustuva tunnistus BitTorrent-tiedonsiirtokäytäntö BitTorrent tiedostojen siirtoon tarkoitettu vertaisverkon muodostava yhteyskäytäntö Blowfish symmetrinen lohkosalausmenetelmä, jota suositellaan käytettäväksi vähintään 256 bitin avainpituudella Bluetooth lyhyen kantaman langaton tekniikka, joka on tarkoitettu esim. samassa työpisteessä olevien tai käyttäjän mukanaan kuljettamien laitteiden väliseen kommunikointiin Bluetooth-hyökkäys Bluetooth attack Bluetooth-yhteyden kautta tehtävä hyökkäys, jonka tarkoituksena on päästä käyttämään oikeudettomasti tietoverkkoa tai laitteen haltijan tietoja tai haitata laitteen käyttöä Esimerkiksi Bluetooth-tekniikkaa hyödyntävät matkapuhelimet voivat olla alttiita tällaisille hyökkäyksille. SA (salaus) Bluetooth-yhteys Bluetooth connection, Bluetooth link Bluetooth-teknologiaa käyttäen toteutettu langaton lyhyen kantaman tiedonsiirtoyhteys botti bot, Internet bot, web robot, WWW robot ohjelma, joka toimii itsenäisesti sille määriteltyjen toimintaohjeiden mukaan varsinkin suurta työmäärää, toistoa, jatkuvaa päivitystä tai rutiinia vaativissa tehtävissä Robottiohjelmia voidaan käyttää haittaohjelmina esimerkiksi siten, että niiden avulla pyritään lähettämään roskapostia. Bottihaittaohjelma kommunikoi komentopalvelimen kanssa. bottiohjelma bot kts. botti bottiverkko botnet kaapatuista tietokoneista muodostuva verkko, jota sen ylläpitäjä käyttää haitallisiin tai laittomiin tarkoituksiin Bottiverkkoa voidaan käyttää esimerkiksi hajautettuihin palvelunestohyökkäyksiin, roskapostien lähettämiseen, käyttäjätietojen keräämiseen vakoiluohjelmien avulla tai verkkourkintaan. Bottiverkon ylläpitäjä voi käyttää verkkoa itse tai myydä sen käyttöoikeuksia esimerkiksi roskapostittajille. Bottiverkkoon kuuluvat tietokoneet ovat yhteydessä komentopalvelimeen, jonka kautta niiden toimintaa ohjataan. bottiverkon ylläpitäjä bot herder bottiverkkoa hallitseva henkilö tai taho BS 7799 Code of Practice for Information Security Britannian standardointi-instituutin julkaisema suositus yrityksen tietoturvapolitiikasta ja turvallisuustodistuksen myöntämisperusteista Kts. myös ISO/IEC BSI Bundesamt für Sicherheit in der Saksan tietoturvavirasto Informationstechnik C2W command-and-control warfare johtamissodankäynti CA certificate authority varmentaja, varmenneviranomainen Carnivore FBI:n hallinnoima sähköisviestinnän seurantajärjestelmä Yhdysvalloissa

6 suomi - englanti /68 CC kts. Common Criteria CEN Comité Européen de Normalisation Euroopan standardointikomitea, jonka toimialaan kuuluvat kaikki tekniikan alat paitsi sähkötekniikka ja teletekniikka CEN/ISSS CEN Information Society CEN-komitean alikomitea, joka käsittelee tietotekniikan alan standardeja Standardization System CENELEC Comité Européen de Normalisation Euroopan tason sähkötekninen standardointikomitea Electrotechnique CERT Computer Emergency Response Team CERT-toiminnalla tarkoitetaan tietoturvaloukkauksien ennaltaehkäisyä, niiden havainnointia ja ratkaisua sekä tietoturvauhkista tiedottamista CERT-toiminnan päämääränä on tietojärjestelmien tietoihin kohdistuvien tietoturvaloukkauksien ja uhkien toteutumisen ennaltaehkäisy ja torjunta mahdollisimman objektiivisesti ja tehokkaasti. CERTtoimijoita on maailmanlaajuisesti ja ne toimivat yhteistyössä keskenään jakaen tietoa tietoturvaloukkauksista ja niihin liittyvistä seikoista sekä tiedottavat niistä järjestelmien käyttäjille esimerkiksi Internetin välityksellä. Tunnetuimpia suomalaisia CERT-toimijoita ovat Viestintäviraston CERT-FI ja yliopistojen yhteinen Funet CERT. Järjestäytynyttä CERT-toimintaa löytyy myös useista muista suomalaisista organisaatioista. CERT/CC Computer Emergency Response Team Coordination Center Yhdysvalloissa toimiva CERT/CC oli ensimmäinen virallinen CSIRT CERT-FI Viestintävirastossa toimiva kansallinen tietoturvaviranomainen, jonka tehtävänä on tietoturvaloukkausten ennaltaehkäisy, havainnointi, ratkaisu sekä tietoturvauhkista tiedottaminen Lyhenne CERT-FI muodostuu sanoista Computer Emergency Response Team Finnish Communications Regulatory Authority (FICORA). CI critical infrastructure kts. kriittinen infrastruktuuri CIAO Critical Infrastructure Assurance Office Yhdysvaltain valtionhallinnon virasto, joka kehittää ja koordinoi politiikkaa yhteiskunnan elintärkeiden perusrakenteiden turvaamiseksi CIIP critical information infrastructure kriittisen tietoinfrastruktuurin suojaaminen, kts. kriittinen tietoinfrastruktuuri protection CIP critical infrastructure protection kriittisen infrastruktuurin suojaaminen, kts. kriittinen infrastruktuuri CISA Certified Information Systems Auditor kansainvälinen toimittajariippumaton tutkinto tietojärjestelmätarkastukseen, jonka sisältö on Information Systems Audit and Control Associationin (ISACA) määrittämä ja ylläpitämä CISM Certified Information Systems Manager kansainvälinen toimittajariippumaton tutkinto tietoturvajohtamiseen, jonka sisältö on Information Systems Audit and Control Associationin (ISACA) määrittämä ja ylläpitämä CISSP Certified Information Systems Security Professional kansainvälinen toimittajariippumaton tutkinto tietoturvallisuuden ammattipätevyyden osoittamiseksi, jonka sisältö on International Information Systems Security Certification Consortiumin (ISC2) määrittämä ja ylläpitämä CMM Capability Maturity Model kts. kypsyysmalli COBIT Control Objectives for Information and Related Technology IT Governance Institute'in kehittämä tietohallinnon johtamisen, hallinnan ja valvonnan ylätason sateenvarjomalli, hyvän johtamis-, hallinto- ja valvontatavan mukainen kehittämismalli Common Criteria ISO/IEC standardi 15408, Evaluation Criteria for Information Technology Security, joka määrittelee tietoturvallisuudarvioinnin kriteerit ja yhdistää USA:ssa (TCSEC, FC), EU:ssa (ITSEC) ja Kanadassa (CTCPEC) kehitetyt arviointikriteeristöt

7 suomi - englanti /68 COSO Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission yhdysvaltalainen organisaatio, jonka tutkii vääristeltyä talousraportointia ja antaa suosituksia, joilla sellaisen esiintymistä pyritään vähentämään CPNI Centre for Protection of National Infrastructure Iso-Britannian turvallisuusviranomainen CRC-varmistus cyclic redundancy checking kts. syklinen ylimäärävarmistus SA (salaus) CSIRT Computer Security Incident Response termin CERT synonyymi Team CSP cryptogaphic service provider salausteknikkaan perustuvien toimintojen ohjelmakirjasto SA (salaus) CSRF cross-site request forgery, session hyökkäys, jossa ratsastetaan uhrin autentikoidun istunnon kautta kohdesivustolle riding C-tason turvallisuus level C security NCSC:n luokituksen mukainen perusturvallisuus, jonka esimerkiksi nykyaikaiset käyttöjärjestelmät toteuttavat datapohjainen hyökkäys data driven attack hyökkäys, jossa tuhoa tuottava aines on kätketty vaarattomalta näyttävään dataan DDoS distributed denial of service hajautettu palvelunestohyökkäys, kts. palvelun esto debuggaus debugging kts. perkaus DES Data Encryption Standard 56-bittiseen avaimeen perustuva symmetrinen standardoitu salausalgoritmi, jonka käyttöä ei enää SA (salaus) suositella DEW directed-energy weapon suunnattua energiaa käyttävä ase digitaalinen allekirjoitus digital signature sähköinen allekirjoitus, jonka tuottamiseen on käytetty varmennetta Viestiin tai asiakirjaan liitetty digitaalinen allekirjoitus yksilöi lähettäjän ja on todiste viestin ja lähettäjän aitoudesta, ja yleensä myös viestin eheydestä. digitaalinen sormenjälki digital fingerprint kts. piiloleima digitaalinen vesileima digital watermark kts. piiloleima digitaalisten tekijänoikeuksien hallinta digital rights management (DRM) yleisnimi tekniikoille, joilla pyritään rajoittamaan sitä, mitä tietokoneen tai muun vastaanottimen käyttäjä pystyy DRM-suojatulle datalle tekemään saadessaan käsiinsä tällaista dataa DII Defense Information Infrastructure Yhdysvaltain puolustusvoimien maailmanlaajuinen tietojärjestelmä disinformaatio disinformation tarkoituksellisesti vääristelty tieto tai tiedottaminen, esimerkiksi osana psykologista tietosodankäyntiä DKIM domain keys identified mail IETF-standardissa RFC 4871 määritelty menetelmä sähköpostin lähettäjän luotettavalle tunnistamiselle DMZ demilitarized zone kts. eteisverkko DNS domain name system Internet-standardeja noudattavissa tietoverkoissa käytetty aluenimijärjestelmä ja -palvelu, joka muuttaa verkkonimet IP-osoitteiksi ja päinvastoin Nimipalvelu on internetin käytetyimpiä palveluja, koska se huolehtii siitä, että käyttäjien kirjoittamat selkokieliset osoitteet muutetaan tehokkaasti ja turvallisesti tietoliikenteessä käytettäviksi numeerisiksi osoitteiksi. DNS-huijaus DNS spoofing menettely, jossa verkkonimipalvelu peukaloidaan osoittamaan väärään kohteeseen (IPosoitteeseen) DoD Department of Defense Yhdysvaltain puolustusministeriö dokumentihallinta document management dokumenttien ja niiden meta- ja muiden viitetietojen hallintaa sähköisessä tietovarastossa

8 suomi - englanti /68 dokumentinhallintajärjestelmä document management system dokumenttimuotoisen, ei-struktroidun tiedon hallinnan tietojärjestelmä dokumentti document ihmisen käsiteltäväksi tarkoitettu yhdeksi kokonaisuudeksi koottu tietojoukko, joka voi olla tekstiä, taulukoita, paperia, ääntä, kuvaa domain domain verkkoalue DoS denial of service kts. palvelun esto DSA Digital Signature Algorithm DSS-standardin perustana oleva epäsymmetrinen salakirjoitusalgoritmi SA (salaus) DSL digital subscriber line yleisnimitys siirtotekniikoille, joita käyttäen tavalliselle puhelintilaajajohdolle voidaan toteuttaa laajakaistainen tiedonsiirtoyhteys Käytännön toteutustekniikoita ovat mm. ADSL, SDSL, VDSL. DSS Digital Signature Standard Yhdysvaltain hallinnossa digitaalisen allekirjoituksen standardi (FIPS 186) dynaaminen salasana dynamic password sama kuin kertatunnus EAL evaluation assurance level Common Criterian määrittelemä tietoturvavaatimusten toteutumistaso määriteltäessä tietoturvavaatimusten toteutumista tietyn tuotteen tai tuoteryhmän osalta Tasoja on seitsemän (EAL1-EAL7) vaatimusten muuttuessa tiukemmiksi siirryttäessä tasolta EAL1 tasolle EAL7. EAP Extensible Authentication Protocol IETF-standardissa RFC 3748 määritelty kehikko todennuskäytännöille, joita käytetään varsinkin WLAN-verkoissa EAP-TLS EAP - Transport Layer Security IETF-standardissa RFC 2716 määritelty EAP-kehikon mukainen todennuskäytäntö Echelon EAP-TLS on vahin WLAN-verkoissa käytetty standardoitu todennuskäytäntö. Yhdysvaltain, Britannian, Kanadan, Uuden Seelannin ja Australian yhteistoiminta sähköisen viestinnän järjestelmien tiedustelemiseksi, avainasemassa on kuitenkin USA:n National Security Agency (NSA) Ei tiedetä miten ja mihin Echelonia loppujen lopuksi käytetään. Tiedon hankinta tapahtuu ensisijaisesti ilmateitse kulkevan sähköisen informaation, varsinkin satelliittiliikenteen, kuntelulla. edustajärjestelmä front end system käyttäjän ja palvelusovellusten/ -tietokantojen väliin toteutettu järjestelmä, joka toteuttaa palvelujen käyttäjäläheiset toiminnot ja huolehtii käyttäjien pääsynvalvonnasta edustapalvelin reverse proxy välipalvelin, joka piilottaa taustallaan olevien palvelinten verkkoidentiteetin ja näkyvyyden käyttäjille Edustapalvelinta voidaan käyttää muun muassa kontrolloimaan pääsyä taustalla oleviin sovelluspalvelimiin tai purkamaan käyttäjiin päin salattu SSL/TLS-liikennettä. EFQM European Foundation for Quality Management Euroopan laatusäätiö, joka on julkaissut organisaation toiminnan laatukriteerejä, jotka puolestaan sisältävät myös tietoturvanäkökohtia ehdollinen pommi logic bomb tuholaisohjelma, joka toimii määrättyjen ehtojen toteutuessa, esimerkiksi tuhoten levyn tiedot vasta kun levylle on kertynyt tietty määrä tietoa eheys integrity 1) (tietojen tai tietojärjestelmän) aitous, väärentämättömyys, sisäinen ristiriidattomuus, kattavuus, ajantasaisuus, oikeellisuus ja käyttökelpoisuus 2) ominaisuus, että tietoa tai viestiä ei ole valtuudettomasti muutettu, ja että mahdolliset muutokset voidaan todentaa kirjausketjusta eheyssääntö säännöt ohjelmistoissa ja tietokantasovelluksissa joita käytetään varmistamaan tietojen oikea suhde toisiinsa

9 suomi - englanti /68 eheyttää defragment järjestää pirstoutunut muisti uudelleen niin, että kukin tiedosto on tallennettuna yhtenä jatkumona ehkäisevä kontrolli preventive control pyrkii estämään arvioidun uhan toteutumisen kokonaan, jolloin suojauksen piirissä olevat tiedot tai toiminnot säilyvät vahingoittumattomina ehtoilmoitus legal notice sivustoon sijoitettu ilmoitus, jolla asetetaan ehtoja sivuston käytölle tai rajataan sivuston tarjoajan vastuita ehyt tieto integral data tieto, joka on säilyttänyt eheyden ei-julkinen tieto non-public information tieto, jonka antamiseen ei ole velvollisuutta, mutta viranomainen voi harkintansa mukaan sen tehdä Ei-julkisia ovat muun muassa valmisteltavana olevat asiakirjat ja sisäiset viranomaisselvitykset. ekstranet extranet kts. vierasverkko elektroninen sodankäynti electronic warfare kts. sähköinen sodankäynti elintärkeä sovellus vital application, mission critical application tietojärjestelmän omistajan osoittama sovellus, jonka se katsoo välttämättömäksi keskeisten toimintojensa ylläpitämiseksi elliptinen salaustekniikka elliptical curve cryptography epäsymmetrisen salauksen avainten tuottamisen matemaattinen menetelmä, jossa käytetään SA (salaus) hyväksi elliptisten käyrien ominaisuuksia elliptisten käyrien elliptical curve cryptography kts. elliptinen salaustekniikka SA (salaus) salausmenetelmä elpyminen recovery toipuminen kriisistä tai katastrofista, kts. myös toipuminen elvytys recovery kts. toipuminen EMP electromagnetic pulse sähkömagneettinen pulssi ENISA European Network and Information Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto Security Agency ennakoiva tietoturvallisuus proactive information security tietoturvapolitiikka, jonka pääpaino on etukäteissuunnittelussa ja organisaation toimintamahdollisuuksien turvaamisessa ennaltaehkäisy preventive measures ennakoiva toiminta tai menettely, joka vähentää järjestelmän haavoittuvuutta epidemia epidemic haittaohjelman tai vääristyneen tiedon leviäminen verkossa satunnaisesti e-pommi electromagnetic pulse kts. sähkömagneettinen pulssi, EMP epäsymmetrinen salaus asymmetric encryption salaus, jossa viestin avaaminen tapahtuu eri avaimella kuin sen salakirjoitus SA (salaus) erillisverkko separate network, separated dedicated network yleisistä verkoista tiettyyn erilliskäyttöön erotettu verkko eristää quarantine (v) viedä (virus tai muu haittaohjelma tai sen saastuttama tiedosto) paikkaan, jossa vahingonteko ei ole enää mahdollista erittäin salainen top secret valtionhallinnon turvaluokituksen mukaan I turvaluokkaan kuuluva äärimmäisen arkaluonteinen, salassa pidettävä tieto erityis(turva)taso korkeimmat turvattavien kohteiden turva- ja kypsyystasot, kuvaavat organisaation johtamisen, turvaprosessien ja turvatoimenpiteiden kehittyneisyyttä, luokiteltuja turvatoimenpide- ja menettelyvaatimuksia Kts turvataso ja kypsyys

10 suomi - englanti /68 erityissuojattava tieto especially protected information asiakirja tai tieto, jonka käsittelylle on asetettu erityisiä tietoturvavaatimuksia luottamuksellisuuden (salassapito, tietosuoja), eheyden tai käytettävyyden suhteen Erityissuojattavat tiedot voidaan periaatteessa jakaa kolmeen luokkaan: I - tiedon oikeudeton paljastuminen vaarantaisi keskeisiä yleisiä etuja II - tiedon oikeudeton paljastuminen ja käyttö loukkaisi merkittävästi niitä etuja, joiden vuoksi rajoitukset on määrätty III - tiedon oikeudeton paljastuminen ja käyttö vaarantaisi viranomaisen toimintaedellytyksiä taikka liike- ja ammattisalaisuuksia tai henkilötietojen suojaa. escrow kts. vara-avainjärjestelmä esittäytyminen introduction käyttäjän ilmoitus sisäänkirjauksen yhteydessä järjestelmälle tai tietoverkon palvelulle, kuka hän on, sekä mahdollisesti palvelun esittely käyttäjälle E-SSO enterprise single sign-on kertakirjautumisympäristöstä tai -järjestelmästä käytetty nimitys silloin kun se kattaa kokonaan tai lähes kokonaan organisaation tietojärjestelmäpalvelut Kts. kertakirjautuminen esto congestion 1) tilanne, jossa toimitus tai toiminto on estetty 2) dataverkossa tilanne, jossa käyttäjä ei saa yhteyttä verkon liikenteen ruuhkautumisen takia estää inhibit, deny 1) keskeyttää toimitus tai toiminto toisen toimituksen tai toiminnon ajaksi 2) häiritä tai pysäyttää toiminto, heikentää käytettävyyttä tai aiheuttaa esto eteisverkko demilitarized zone (DMZ) palomuurin ulkopuolinen, mutta palomuuria käyttävän organisaation hallinnassa oleva verkkolohko, johon voidaan sijoittaa esimerkiksi organisaation web-palvelin ETSI European Telecommunications Euroopan alueen teletekninen standardointilaitos Standards Institute etumaksuhuijaus kts. nigerialaiskirje etähallintasovellus remote control application ohjelmisto, jolla voidaan toteuttaa laitteiden hallintaan liittyvät toimenpiteet ilman fyysistä kontaktia kohteeseen Etähallintaan kuuluvia keskeisiä asioita ovat esimerkiksi laiteinventoinnit, sovellusten jakelu ja rajoitustoimenpiteet, asetusten muuttaminen ja vakioiminen sekä tiedostojen varmuuskopioiminen. etähuolto telemaintenance, remote maintenance tietoverkkoon kytketyn laitteen huolto, jossa laite lähettää tiedot tilastaan automaattisesti verkon välityksellä huoltopisteeseen ja saa sieltä ohjeet huoltotoimenpiteiksi tai vian korjaamiseksi etäkutsu remote procedure call aliohjelman kutsu verkon välityksellä toisesta tietokoneesta etäkäyttö remote access, remote login tietokoneen tai lähiverkon palvelujen käyttö lähiverkon ulkopuolelta etätyö telework, remote work työnteko oman organisaation lähiverkon ulkopuolella mutta käyttäen organisaation tietotekniikkapalveluja ja -resursseja etäyhteys remote connection, remote access datayhteys organisaation lähiverkkoon ja sen palveluihin organisaation tilojen ulkopuolelta, esimerkiksi matkalla olon tai etätyön takia EW electronic warfare sähköinen sodankäynti EWOS European Workshop for Open Systems eurooppalaisten tietotekniikkayritysten järjestö avoimien tietotekniikkastandardien kehittämiseksi ja soveltamiseksi useita standardeja sisältävinä standardiprofiileina EWOSilla on tietoturvallisuutta käsittelevä ryhmä nimeltä EG-SEC.

11 suomi - englanti /68 eväste cookie selainyhteyksillä käytettävä käyttäjälle näkymätön tiedosto, jonka avulla välitetään palvelimelle käyttäjään ja aktiiviseen yhteyteen liittyvää personointi- ja pääsynvalvontatietoa Evästeitä voidaan käyttää myös käyttäjän verkkokäyttäytymistä koskevan tiedon keräämiseen, kts. seurantaeväste. extranet extranet kts. vierasverkko federaatio federation (s) kts. luottamusverkosto federointi federation (v) kts. identiteettien yhdistäminen FICORA Finnish Communications Regulatory Authority kts. Viestintävirasto fi-juuri fi root tietokanta, johon on merkitty Suomessa myönnetyt eli fi-maatunnuksen alaiset Internetverkkotunnukset FINEID Finnish Electronic Identity Varmenteisiin ja julkisen avaimen menetelmään perustuva tunnistamisteknologia ja -käytäntö joka on laajassa käytössä Suomessa FIPS Federal Information Processing Yhdysvaltain liittovaltion hallinnon tietotekniikkastandardi Standard FIRST Forum of Incident Response and Security Teams Kansainvälinen tietoturvaloukkausten käsittelyä tekevien toimijoiden välinen yhteistyöjärjestö. Järjestön toimenkuvaan kuuluu palvelujen, kuten koulutuksen, konferenssien ja erilaisten julkaisujen tarjoaminen jäsenilleen sekä jäsenien välisen yhteistyön tukeminen. Järjestön jäsenistöön kuuluu kansallisia, hallinnollisia, akateemisia sekä yritysten CERTorganisaatioita. FTPS, FTP/SSL File Transfer Protocol / Secure Sockets FTP- ja SSL-käytännöt yhdistämällä toteutettu suojattu tiedostonsiirtokäytäntö Layer Funet CERT yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten CERT fyysinen turvallisuus physical security henkilöiden, laitteiden, aineistojen, postilähetysten, toimitilojen ja varastojen suojaaminen tuhoja ja vahinkoja vastaan Fyysinen turvallisuus sisältää muun muassa kulun- ja tilojen valvonnan, vartioinnin, palo-, vesi-, sähkö-, ilmastointi ja murtovahinkojen torjunnan sekä kuriirien ja tietoaineistoja sisältävien lähetysten turvallisuuden. GIAC Global Information Assurance Certification tietoturvallisuuden ammattipätevyyden todistus, jonka myöntää SANS-instituutti haastemenetelmä challenge-response method todennuksen menetelmä, jossa kutsuttu palvelin tai viestin saaja pyrkii varmistumaan kutsujan tai lähettäjän aitoudesta ottamalla tähän uuden yhteyden tai esittämällä tälle kysymyksen, johon vain oikea taho voi vastata oikein Esim. pankkien Suomessa käyttämässä todennusmenetelmässä verkkopankin käyttäjän on annettava joka kerta muuttuva tunnusluku, joka on vain hänen tiedossaan. haaste-vaste -menetelmä challenge-response method kts. haastemenetelmä haavoittuvuus vulnerability alttius turvallisuutta uhkaaville tekijöille, puutteet ja heikkoudet turvatoimissa sekä suojauksissa haavoittuvuusanalyysi vulnerability analysis haavoittuvuustutkimus, olemassa olevan turvallisuustason eli suojattavan kohteen haavoittuvuuden selvittäminen

12 suomi - englanti /68 haavoittuvuusskannaus vulnerability scan tietoverkossa kohdejärjestelmän palveluissa olevien tunnettujen haavoittuvuuksien automaattinen haku, esimerkiksi murtokokeilla tai tutkimalla palvelimen ohjelmistoversiota haittaohjelma rogue program, malicious software, malware ohjelma, joka tarkoituksellisesti aiheuttaa koneen käyttäjän kannalta ei-toivottuja tapahtumia tietojärjestelmässä tai sen osassa Haittaohjelmia ovat esimerkiksi virukset, madot ja troijanhevoset sekä näiden yhdistelmät. hajasäteily scattered electromagnetic radiation elektronisesta laitteesta dataa siirrettäessä, tallennettaessa tai näytettäessä lähtevä sähkömagneettinen säteily Säteilyn perusteella on mahdollista siepata laitteessa käsiteltävää tai näytettävää dataa. hajautettu palvelunestohyökkäys distributed denial-of-service (DDoS) attack palvelunestohyökkäys samanaikaisesti useista työasemista, jotka yleensä on kaapattu tähän tarkoitukseen hakea download siirtää tiedosto tietoverkosta omassa käytössä olevaan tietokoneeseen tietoliikenneyhteyden kautta Synonyymejä: noutaa, ladata, imuroida (arkikielessä) hakemistopalvelu directory service sovelluspalvelu, jossa hallitaan tietoja tietoverkon käyttäjistä ja muista resursseista hakkeri hacker innokas tietokoneharrastaja Hakemistopalveluilla on keskeinen rooli pääsynvalvonnassa. Sana on saanut myös kielteisen lisämerkityksen murtautuja. hakkerointi hacking 1) tietokoneen innokas, harrastuksenomainen käyttö 2) tietojärjestelmiin murtautuminen haktivisti hactivist henkilö, joka osoittaa mieltään tietoverkossa aiheuttamalla haittaa vastustamansa tahon toiminnalle verkossa hallinnollinen tietoturvallisuus hallinnon sähköinen asiointi administrative and organizational information security online government, electronic government, egovernment tietoturvallisuuteen tähtäävät hallinnolliset keinot, kuten organisaatiojärjestelyt, tehtävien ja vastuiden määrittely sekä henkilöstön ohjeistus, koulutus ja valvonta julkishallinnon sähköiset asiointipalvelut ja niiden käyttö hallintoalue administrative domain tietoverkon osoitteiden hierarkkiseen jakoon perustuva osaverkko Verkkoalue muodostaa tietoverkon hallinnollisen yksikön ja voidaan edelleen jakaa osaverkkoihin esimerkiksi organisaation tai palvelimen mukaan. harkinnanvaraisesti julkinen kts. ei-julkinen tieto asiakirja hash-arvo hash value kts. tiiviste SA (salaus) havaitseva kontrolli detective control pyrkii havaitsemaan suojaavan kerroksen läpi päässeen jäännösriskin aiheuttamat vaikutukset Valvonta ei enää estä vahinkoa tapahtumasta, vaan ainoastaan saattaa sen näkyväksi. heikko salaus weak encryption kts. kevyt salaus SA (salaus) heikko tunnistus weak authentication kts. kevyt tunnistus heikoin lenkki single point of failure yksittäinen vikaantumispiste henkilökohtainen palomuuri personal firewall, desktop firewall yleensä yksittäisen käyttäjän työaseman suojaamiseen tarkoitettu palomuuri henkilökohtainen tunnusluku personal identification number (PIN), PIN code kts. tunnusluku

13 suomi - englanti /68 henkilökortti identification card kortti, jota käytetään haltijansa tunnistamiseen, esimerkiksi osoituksena henkilöllisyydestä tai valtuudesta Suomessa käytettävistä henkilökorteista säädetään henkilökorttilaissa. henkilökorttilaki Identity Card Act perinteisen ja sähköisen henkilökortin sisältöä, myöntämistä ja käyttöä koskeva laki henkilörekisteri person register käyttötarkoituksensa vuoksi yhteenkuuluvista merkinnöistä muodostuva henkilötietoja sisältävä tietojoukko, jota käsitellään osin tai kokonaan atk:lla tai joka on teknisesti järjestetty niin, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot voidaan löytää helposti ja ilman kohtuuttomia kustannuksia henkilörekisteririkkomus misdemeanor in processing of personal data henkilötietolain vastainen toiminta, josta tässä laissa on rangaistusseuraamus Henkilörekisteririkkomuksia ovat henkilötietojen käsittelyä koskevien säädösten noudattamisen laiminlyönti, väärien tietojen antaminen tietosuojaviranomaiselle, henkilötietojen suojaamista ja hävittämistä koskevien säännösten rikkominen ja tietosuojalautakunnan määräyksen rikkominen, ellei muualla laissa ole säädetty ankarampaa rangaistusta. Rikoslaissa on lisäksi määritelmät ja rangaistukset henkilörekisteririkoksista. henkilörekisteririkos crime in processing of personal data vakava henkilötietolain vastainen toiminta, josta rikoslaissa on rangaistusseuraamus Henkilörekisteririkoksia ovat mm. - henkilötietojen käsittely vastoin lain säännöksiä, jotka koskevat käyttötarkoituksen mukaisuutta, tietojen tarpeellisuutta ja virheettömyyttä, arkaluonteisia tietoja ja henkilötunnusta - rekisteröidyn tarkastusoikeuden estäminen - henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle vastoin henkilötietolain säännöksiä. henkilörekisteriseloste personal file description henkilötietolain edellyttämällä tavalla laadittu ja saatavilla pidettävä määrämuotoinen kuvaus henkilörekisterin sisällöstä, käytöstä ja suojauksesta henkilöstöturvallisuus personnel security henkilöstön luotettavuuteen ja soveltuvuuteen, oikeuksien hallintaan, sijaisjärjestelyihin, henkilöstön suojaamiseen ja työsuhteen sekä työyhdistelmien järjestelyihin liittyvien turvallisuustekijöiden hoitamista henkilötieto personal data luonnollista henkilöä tai hänen ominaisuuksiaan tai elinolojaan kuvaava merkintä, joka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa elävää koskevaksi henkilötietolaki Personal Data Act luonnollisia henkilöitä kuvaavien tietojen keruuta, tallentamista ja käyttöä Suomessa säätelevä laki (523/1999) Henkilötietolakia on sovellettava tietojenkäsittelyyn, joka tapahtuu atk:lla tai kun käsiteltävät henkilötiedot muodostavat tai niiden on tarkoitus muodostaa henkilörekisteri. henkilötunnus person identity number luonnollisen henkilön pysyvästi yksilöivä tunnus Tunnus voi olla pysyvä, jos se ei sisällä muuttuvaa tietoa henkilöstä. Suomen henkilötunnus sisältää tiedon syntymäajasta ja sukupuolesta, jolloin, jos sukupuoli vaihtuu, henkilötunnus joudutaan vaihtamaan. henkilövarmenne personal certificate varmenne, joka vahvistaa yksityisen henkilön henkilöllisyyden HETU person identity number (in Finland) henkilötunnus hiekkalaatikko sandbox(ing) turvallinen, eristetty ohjelmien ajoympäristö

14 suomi - englanti /68 hosts-tiedostohyökkäys hosts file attack hosts-tiedosto on käyttäjän tai käyttäjäorganisaation ylläpitämä ohjaustiedosto, jossa kuvataan tietokoneen tuntemien verkkoasemanimien ja IP-osoitteiden vastaavuus Tiedosto on potentiaalinen hyökkäysten kohde, koska sitä väärentämällä hyökkääjä voi ohjata liikennettä omia tarkoituksiaan palveleville sivustoille. HPM high power microwave suuritehoinen mikroaalto HPM:n taajuus on yleensä gigahertsiä, teho yli 100 MW ja sitä voidaan käyttää mm. tietoteknisten laitteiden tuhoamiseen. HSM hardware security module erillisenä laitteistokomponenttina toteutettu turvamoduuli SA (salaus) HST henkilön sähköinen tunnistaminen, fyysisen tai juridisen henkilön tunnistaminen sähköisen henkilökortin laatuvarmenteen avulla HTTP hypertext transfer protocol IETF:n määrittelemä Internet-selainkäytön yhteyskäytäntö TLS-salaukselle varustettu versio on S-HTTP. HTTPS kts. S-HTTP huijaus hoax tavallisesti sähköpostiviesti, tekstiviesti tai jonkinlainen ketjukirje, jossa valheellisesti esitetään väittämiä, ja usein vastaanottajaa pyydetään levittämään viestiä mahdollisimman laajalle huijausvaroitus hoax warning, virus hoax viesti, jossa on tekaistu varoitus haittaohjelmasta ja joka kehotetaan lähettämään eteenpäin mahdollisimman monelle Synonyymeja: virushuijaus, virusvalhe huijausvirus hoax virus kts. valevirus hukuttaminen flooding tauoton kuormittavan liikenteen lähettäminen palvelimelle tarkoituksena palvelimen ylikuormittaminen ja saattaminen toimintakyvyttömäksi hunajapurkki honeypot, honey pot turvaohjelma tai -palvelin, joka pyrkii herättämään tunkeilijan mielenkiinnon tekeytymällä huonosti suojatuksi palvelimeksi huolto (1) maintenance, service toiminta, jonka tarkoituksena on pitää järjestelmä tai laite käyttökunnossa huolto (2) service yhteiskunnan, yrityksen tai muun organisaation tuottama palvelu yhteiskunnan tai talouselämän toimintojen ylläpitämiseksi tai laajasti koetun tarpeen tyydyttämiseksi Esim. energiahuolto, tietohuolto, varaosahuolto. huolto- ja laitevalmiussopimus sopimus, joka määrittelee ajan, jonka kuluessa tuhon jälkehuolletut laitteet ovat jälleen normaalissa käyttökunnossa huoltovarmuus security of supply väestön toimeentulon, maan talouselämän ja maanpuolustuksen kannalta välttämättömien taloudellisten toimintojen ja niihin liittyvien teknisten järjestelmien turvaaminen poikkeusolojen ja niihin verrattavissa olevien vakavien häiriöiden varalta

15 suomi - englanti /68 Huoltovarmuuskeskus National Emergency Supply Agency erityisviranomainen, jonka tehtävänä on Suomen taloudellisen huoltovarmuuden ylläpito sekä rahoitus ja kehittäminen Huoltovarmuuskeskuksen tehtävänä on kehittää julkishallinnon ja elinkeinoelämän yhteistyötä taloudellisessa varautumisessa, yhteensovittaa julkishallinnon taloudellisia varautumistoimia, varmistaa huoltovarmuuden kannalta välttämättömien teknisten järjestelmien toimivuutta, turvata kriittistä tavara- ja palvelutuotantoa sekä hoitaa valtion varmuusvarastoinnin ja muut erikseen säädetyt tehtävät huoltovarmuuskriittinen organisaatio critical company for security of supply yritys tai toimipaikka, joka on erityisen merkittävä yhteiskunnan perustoimintojen turvaamisen kannalta tai pelastustoimen kannalta; tärkeä toimija puolustusteollisuudessa tai strategisessa vientituotannossa Huoltovarmuusneuvosto Valtioneuvoston nimittämä Huoltovarmuusneuvosto tekee valtioneuvostolle esitykset huoltovarmuuden tavoitteiden tarkistamiseksi, esitykset alan lainsäännön kehittämiseksi sekä julkaistavat katsaukset maan huoltovarmuuden tilasta ja muut yleisen tason kannanotot huoltovarmuuspäätös Government Resolution on Security of Supply valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista hybridijärjestelmä hybrid system yhdistää esim. älykortin ja multimodaalisen biometriikan, esim. kolmiulotteisen kasvonpiirteiden tunnistuksen sekä sormenjälkitunnistuksen Kts. myös monimuototunnistus hybridisalaus hybrid encryption kts. yhdistelmäsalaus SA (salaus) hyvä tiedonhallintatapa good data management practice huolehtiminen asiakirjojen ja tietojärjestelmien sekä niihin sisältyvien tietojen asianmukaisesta saatavuudesta, käytettävyydestä, suojaamisesta, eheydestä ja muista tietojen laatuun vaikuttavista tekijöistä Julkisuuslain mukaan hyvään tiedonhallintatapaan sisältyy diaarin ja rekisteriselosteiden huolellinen ylläpito, asiakirjajulkisuuden vaatimat järjestelyt, asianmukainen tietosuoja ja tietoturvallisuus, henkilökunnan koulutus ja informointi näistä seikoista, niitä koskevien ohjeiden noudattamisen valvonta, sekä varautuminen suunniteltujen hallintouudistusten vaikutuksiin asiakirjain julkisuuteen, salassapitoon ja suojaan sekä tietojen laatuun. hyvä tietojenkäsittelytapa good data processing practice tietojenkäsittelyä koskevaa lainsäädäntöä ja sen soveltamisohjeita noudattavat menettelyt hyvä turvallisuuskulttuuri good security culture muodostuu johdon sitoutumisesta, osaavasta, ammattitaitoisesta ja motivoituneesta henkilöstöstä, ajantasaisesta normistosta sekä vaatimukset täyttävästä teknologiasta hyväksymisjärjestelmä accreditation scheme kts. akkreditointijärjestelmä hyväksymistarkastus acceptance test toimet, joilla todetaan, täyttääkö tuote tai työn tulos asetetut vaatimukset hyökkäys attack yritys vahingoittaa tai rajoittaa tietojärjestelmän tai tietoverkon toimintaa, esimerkiksi tunkeutumalla suojattuun tietojärjestelmään hyökkääjä perpetrator taho, jonka katsotaan aiheuttavan tai aiheuttaneen uhan tai hyökkäyksen häirintä interference vihamielisen tahon tai fyysisen ympäristön jatkuva epäsuotuisa vaikutus esimerkiksi toimivuuteen tai tietoturvallisuuteen

16 suomi - englanti /68 häiriö failure, malfunction 1) tilanne tai tapahtuma, jonka vuoksi järjestelmä ei toimi normaalisti 2) toiminnan jonkin osatekijän haitallinen vaihtelu, jonka puitteissa toiminta voi silti pääosin jatkua kts. tietoturvapoikkeama häiriöaika downtime aika, jona laite tai järjestelmä ei ole käyttökunnossa häivemoodi stealth mode palomuurin toimintatapa, jossa hylättyihin paketteihin ei reagoida mitenkään, jolloin niiden lähettäjä ei tiedä, onko niiden aiottua kohdetta olemassakaan häivevirus self-garbling virus, self-encrypting virus virus, joka tarttuessaan salakirjoittaa itsensä, jotta turvaohjelma ei havaitsisi sen ominaispiirteitä, ja käynnistyessään avaa salakirjoituksen Torjunnan vaikeuttamiseksi virus saattaa vaihtaa salausavainta kunkin tartunnan yhteydessä. hälytysviesti security alert välikohtausta tai mahdollista tieturvaloukkausta koskeva määrämuotoinen viesti hämäys hoax kts. huijaus IAM identity and access management identiteetti- ja käyttövaltuushallinto IANA Internet Assigned Numbers Authority Internetin yleisiä teknisiä hallintotehtäviä, kuten tunnushallintoa hoitava taho, nykyisin ICANN ICANN Internet Corporation of Assigned Names and Numbers Internet-verkon tunnusjärjestelmiä hallinnoiva amerikkalainen yritys USA:n valtion kanssa tehdyn sopimuksen mukaan ICANN:in tehtäviin kuuluu ylimmän tason juuritunnusten hallinnointi, IPv4- ja IPv6- osoitelohkojen myöntäminen ja eräiden teknisten määrittelyjen vahvistaminen ICT information and communication technologies tieto- ja viestintätekniikat ID identifier, identification, identity tunniste, henkilöllisyys, henkilökortti document IDEA International Data Encryption Algorithm patentoitu symmetrisen lohkosalauksen menetelmä, jossa avaimen pituus on 128 bittiä SA (salaus) IDEA on valinnaisesti käytettävä algoritmi OpenPGP-standardissa identiteetin tarjoaja identity provider kts. tunnistuslähde identiteetti identity joukko ominaisuuksia, jotka kuvaavat käyttäjää ja joiden avulla käyttäjä voidaan tunnistaa identiteetti- ja käyttövaltuushallinto identity and access management (IAM) toimintaprosessit, säännöt, organisaatio ja välineet, joiden avulla hallinnoidaan tietojärjestelmien asianmukaista käyttöä identiteettien eriyttäminen identity defederation, defederation käyttäjäidentiteetin/-ttien irrottaminen yhdistetystä verkko-identiteetistä identiteettien yhdistäminen identity federation, federation käyttäjän erillisten käyttäjäidentiteettien kytkeminen toisiinsa identiteettivarkaus theft of identity tilanne, jossa yksityinen avain tai jokin muu tunnistuksen väline kaapataan jonkun muun kuin sen laillisen haltijan käyttöön IdM identity management käyttäjähallinta, identiteettien hallinta IDS intrusion detection system tietomurtohälytin IEEE Institute for Electrical and Electronics Engineers organisaatio, jonka laatimat standardit ovat levinneet laajaan käyttöön erityisesti lähiverkkojen toteutuksessa (IEEE standardiperhe) IETF Internet Engineering Task Force Internet-suosituksista ja standardeista ensisijaisesti vastaava elin IETF-standardi IETF standard IETF:n hyväksymä Internet-standardi

17 suomi - englanti /68 iframe-hyökkäys iframe attack iframe-tekniikan avulla voidaan upottaa verkkosivulle toisia verkkosivuja, mitä ominaisuutta hyökkäjät voivat hyödyntää IMAP Internet Message Access Protocol Käyttäjän päätelaitteen ja sähköpostijärjestelmän välinen salaamaton yhteyskäytäntö, jonka nykyisin käytössä oleva versio on 4 (IMAP4) immateriaalioikeudet intellectual property rights (IPR) oikeudenala, joka pitää sisällään mm. seuraavat aihealueet: tekijänoikeus, patentti-, malli-, tavaramerkki- ja toiminimioikeus impersonaatio impersonation toisena henkilönä tai organisaationa esiintyminen, tekeytyminen imuroida download kts. hakea inaktiivinen haittaohjelma inactive malware haittaohjelma, joka ei ole toiminnassa vaan esim. asennuspakettina tai odottamassa aktivointikomentoa informaatiosodankäynti information warfare kts. tietosodankäynti infrastruktuuri infrastructure kts. perusrakenne infrastruktuurisodankäynti infrastructure warfare yhteiskunnan perusrakenteisiin kohdistuva tietosodankäynti Internet-palveluntarjoaja Internet service provider (ISP) yritys, joka tarjoaa asiakkailleen liitännän Internetiin ja sitä kautta saataviin palveluihin Internet-sivusto Internet site, web site, WWW site kts. verkkosivusto IP Internet protocol Internetin verkkokerroksen standardi yhteyskäytäntö IP-osoite IP address, IP number Internetiin kytketyn tietojenkäsittely- tai tiedonsiirtolaitteen tai verkkoliittymän yksilöivä numeerinen tunnus Nykyisellään IP-osoite (IPv4) muodostuu neljästä 1-3-numeroisesta luvusta (väliltä ), joita erottaa piste. IPv4:n osoitteet ovat 32-bittisiä ja jatkossa osoitteiden riittävyyden takaamiseksi käyttöön otettavat IPv6:n osoitteet 128-bittisiä. IP-osoitehuijaus IP spoofing kts. verkko-osoitteen väärentäminen IPS intrusion prevention system tietomurtojen estojärjestelmä IPSec Internet Protocol Security IETF-standardi IP-verkon liikenteen suojaamiseksi pakettitasolla käyttämällä salaustekniikkaa ISAC ISAKMP ISC2 Information Sharing and Analysis Center Internet Security Association and Key Management Protocol International Information Systems Security Certification Consortium Yhdysvalloissa hallinnon ja elinkeinoelämän yhteiselin perusrakenteiden turvaamiseen liittyvissä asioissa Internet-standardi osapuolten väliseen avaintenvaihtoon kansainvälinen yksityisoikeudellinen järjestö, joka laatii tietoturvallisuuden ammattipätevyysvaatimuksia ja myöntää todistuksia SA (salaus) ISO/IEC ks. ISO/IEC ISO/IEC ISO/IEC sarja on joukko tietoturvallisuuden hallinnan parhaita käytäntöjä kuvaavia standardeja Sarjaan sisältyy myös vanhempi ISO/IEC standardi, joka pohjautui brittiläiseen BS standardiin. ISO 9000 laadunhallintaa koskeva standardiperhe istunnon kaappaus session hijacking istunnon kestäessä tapahtuva tietoturvallisuuden loukkaus, jossa tekeytyjä syrjäyttää oikean käyttäjän ja jatkaa tämän aloittamaa istuntoa IT information technology tietotekniikka ITIL Information Technology Infrastructure Library ITIL on malli, jossa kuvataan prosesseja ja hyviä käytäntöjä IT-palveluiden hallintaan. Tietotekniikan palveluiden hallinnan ISO/IEC standardi, joka mahdollistaa organisaation sertifioitumisen, on linjattu yhteen ITILin kanssa

18 suomi - englanti /68 IT-rooli IT role käyttäjälle palvelujärjestelmässä annettu käyttöoikeuksien joukko ITSEC Information Technology Security Evaluation Criteria EU:n laatimat tietoturvallisuuden arviointiperusteet, joiden soveltamista käsittelee käsikirja ITSEM - Information Technology Security Evaluation Manual itsekorjaava koodi error-correcting code koodi (1), jonka avulla esitetty tieto voidaan entistää tietoon tulleista virheistä huolimatta, kun virheiden lukumäärä on tietyissä rajoissa itsetahdistava jonosalaus asynchronous stream cipher jonosalauksen menetelmä, jossa uusi avain määräytyy edellisen avaimen ja edeltävän salatekstin funktiona itsevarmistava koodi error-checking code, error-detecting code Menetelmä on haavoittuva, sillä siirtovirheiden sattuessa vastaanottava pää saattaa menettää avaimen hallinnan. koodi (1), jossa virheellinen merkki poikkeaa kaikista kelpaavista merkeistä, kun virheiden lukumäärän oletetaan pysyvän tietyissä rajoissa SA (salaus) SA (salaus) SA (salaus) IW information warfare tietosodankäynti jakojäännösvarmistus residue checking, modulo N checking numerosarjan, esimerkiksi koodin oikeellisuuden varmistaminen siten, että numerosarja käsitetään kokonaisluvuksi ja sen yhteydessä käytetään varmisteena tämä luku tietyllä vakiolla jaettaessa muodostuvaa jakojäännöstä SA (salaus) jatkoaloitus checkpoint restart keskeytyneen ajon jatkaminen varmistuskohdasta jatkuvuuden hallinta continuity management toimenpiteet toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi jatkuvuussuunnitelma (business) continuity (management) plan (BCP, BCMP) kriittisten ja tärkeimpien liiketoimintaprosessien jatkuvuussuunnitelma. Toimintojen ja niitä mahdollistavan tietojenkäsittelyn ja tiedonsiirron turvaaminen niin, että ne voivat jatkua kriisien, katastrofien, onnettomuuksien, toimintaolosuhteiden merkittävien muutosten ja häiriöiden aikana sekä niiden jälkeen jatkuvuussuunnittelu (business) continuity planning varautuminen toiminnan häiriöihin ja keskeytyksiin niin, että (liike)toimintaa voidaan jatkaa ja häiriöiden haittavaikutuksia rajoittaa Jatkuvuussuunnittelu on jatkuva prosessi ja osa riskienhallintaa. Etsii tapoja jatkaa toimintaa niiden taustasyistä huolimatta. JavaScript makro-/komentokieli, jota käytetään yleisesti HTML-sivuilla toteuttamaan aktiivikomponentteja, esimerkiksi suorittamaan tarkistusrutiineita Java-sovelma Java applet Java-ohjelmointikielellä laadittu aktiivikomponentti, joka usein ladataan verkosta päätelaitteella suoritettavaksi JHS-suositus JHS recommendation Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) tuottama ja hyväksymä suositus, jolla pyritään parantamaan tietojärjestelmien ja niiden tietojen yhteentoimivuutta, luomaan edellytykset hallinto- ja sektorirajoista riippumattomalle toimintojen kehittämiselle sekä tehostamaan olemassa olevan tiedon hyödyntämistä johtamissodankäynti command-and-control warfare omien sodanjohdon järjestelmien kehittäminen ja suojaaminen, ja konfliktitilanteessa eri keinoin tapahtuva vastustajan järjestelmien tuhoaminen, häirintä ja harhauttaminen jonosalaus stream cipher salakirjoitus muuntamalla tieto tietoalkioittain, yleensä biteittäin SA (salaus) julkaisija issuer toiminnallinen rooli tai osapuoli, joka hallinnoi käyttäjäidentiteettitietoja ylläpitämässään käyttäjärekisterissä Julkaisija voi itse vastata käyttäjäidentiteettien rekisteröinnistä tai sen lukuun voi toimia yksi tai useampi rekisteröijä. julkinen public, (in the) public domain yleisesti tiedossa oleva tai tiedoksi saatavissa julkinen avain public key julkisen avaimen menetelmässä käyttäjälle kuuluvasta avainparista se avain, joka on julkisesti saatavilla SA (salaus)

19 suomi - englanti /68 julkisen avaimen infrastruktuuri public key infrastructure (PKI) kts. julkisen avaimen järjestelmä julkisen avaimen järjestelmä public key infrastructure (PKI) julkisen avaimen menetelmän käytön mahdollistava järjestely, jossa nimetyt varmentajat tuottavat käyttäjille avainparit, varmentavat ne digitaalisella allekirjoituksellaan ja jakavat ne käyttäjille, ylläpitävät julkisten avainten hakemistoja ja sulkulistoja sekä mahdollisesti antavat muita järjestelmän käyttöön liittyviä palveluja julkisen avaimen menetelmä public key method, public key encryption epäsymmetrinen salausmenetelmä, jossa kullakin salakirjoituksen käyttäjällä on kaksi matemaattisesti toisiinsa liittyvää avainta: julkisessa hakemistossa julkaistava julkinen avain ja vain käyttäjän hallussa oleva yksityinen avain SA (salaus) Yksityisellä avaimella salakirjoitettu tieto voidaan avata vain vastaavalla julkisella avaimella, ja päin vastoin. julkisen avaimen public key encryption kts. julkisen avaimen menetelmä SA (salaus) salausjärjestelmä julkisen avaimen varmenne public key certificate julkisen avaimen järjestelmässä varmentajan omalla yksityisellä avaimellaan allekirjoittama tieto, joka sisältää käyttäjän julkista avainta ja käyttäjää itseään koskevaa informaatiota julkisuuslaki Act on the Openness of Government laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) Activities juurinimipalvelin root name server maakohtaista juurinimipalvelua tarjoava palvelin juurinimipalvelu root name service DNS-aluenimijärjestelmän maakohtainen autoritatiivinen nimipalvelu, jossa pidetään yllä ajantasaista tietokantaa maakohtaisista, esimerkiksi.fi-päätteisistä verkkoaluenimistä Jokaisella organisaatiolla, jolla on rekisteröity verkkotunnus, on lisäksi oltava käytössään nimipalvelin, josta oman alueen nimet löytyvät. juurivarmenne root certificate tietyn varmennusorganisaation ylimmän varmentajan varmenne, jonka se on itse allekirjoittanut jäljitettävyys traceability mahdollisuus jälkeen päin saada yksityiskohtaisesti selville, mitä toiminnassa, esimerkiksi tietojenkäsittelyprosessissa tapahtui jäljittäminen auditing tietojärjestelmän käyttötietojen selvittäminen jäljitysketju audit trail kts. kirjausketju jäljityspaketti trace packet paketti, jonka käynti verkon kussakin solmussa aiheuttaa ilmoituksen solmusta verkonhallintaan järjestelmän kunnossapito system maintenance tietojärjestelmän pitäminen toimintakunnossa sekä virheiden korjaaminen järjestelmän omistaja system owner nimetty taho, jolla on valta tai valtuudet päättää järjestelmästä järjestelmäseloste system description asiakirja, josta ilmenevät organisaation ylläpitämien tietojärjestelmien käyttötarkoitus ja niihin tallennettavat tietotyypit järjestelmävastaava system administrator henkilö, joka vastaa tietyn tietojärjestelmän toiminnasta järjestelmävastuu system responsibility tietoteknisen järjestelmän omistajan vastuut käyttäjille ja ulkopuolisille, kuten vahingonkorvausvelvollisuus ja todistustaakka järjestelmän asianmukaisesta toiminnasta jäännöstieto residual data, residue tietovälineeseen tai muistiin käsittelyn jälkeen jäänyt tieto, jota ei ole tarkoitus säilyttää kaapata hijack, commandeer ottaa valtuudetta ja oikeudetta haltuun tai hallintaan kaapattu tietokone zombie kts. orjakone kaappaus hijacking kts. kaapata

20 suomi - englanti /68 kaatua crash pysähtyä odottamatta Tietokoneen tai ohjelman kaatumisesta seuraa usein merkittävää haittaa, kuten tietojen tai niiden eheyden menetys. kahdentaa duplex (v) varmistustoimenpiteenä ylläpitää tai pitää käytettävissä rinnan kahta identtistä tiedostoa, laitetta tai järjestelmää, yleensä toistensa yhteydessä kaikuvarmistus echo checking, feedback error control datansiirron virheiden paljastaminen lähettämällä vastaanotettu data takaisin lähetyspaikkaan, jossa sitä verrataan lähetettyyn dataan kaistanrajoitus bandwidth throttling kts. kuormanrajoitus kaksikäyttöavain dual use key avain, jota voidaan käyttää sekä salausavaimena että aidonnusavaimena SA (salaus) kaksikäyttötuote dual use product tuote, tekniikka tai palvelu, jolla voi olla sekä siviililuonteinen että sotilaallinen käyttötarkoitus Useat salaustekniikan tuotteet on luokiteltu vientivalvonnassa kaksikäyttötuotteiksi. SA (salaus) kalastelu phishing kts. verkkourkinta kameleontti chameleon tunnettu hyötyohjelma, johon on lisätty tuholaisohjelman ominaisuuksia kannibalisointi cannibalizing vähemmän kriittisten laitteiden osien hyödyntäminen varaosina Poikkeusoloissa ja saatavuushäiriöissä käytettävä menetelmä kansalaisvarmenne citizen's PKI certificate henkilöllisyyden todistamiseen käytettävä sähköinen varmenne, joka pohjautuu väestörekisterijärjestelmään Kansalaisvarmenne sisältää mm. - varmentajan nimen - varmenteen haltijan nimen - haltijan sähköisen asiointitunnuksen (SATU) - varmenteen voimassaoloajan - varmenteen käyttötarkoituksen, sekä - muita tietoja, kuten tietoja varmentajan käyttämistä laskentamenetelmistä ja varmennepolitiikasta. kansallinen tietoturvastrategia Government Resolution on National valtioneuvoston periaatepäätös kansallisesta tietoturvallisuusstrategiasta Information Security Strategy kasvontunnistus face recognition hahmontunnistuksen osa-alue Kolmiulotteinen kasvontunnistus hyödyntää kasvojen selvästi erottuvia kohtia, joita kutsutaan keskuskohdiksi: esimerkiksi silmien etäisyys, nenän leveys ja poskipäät. Niiden avulla voidaan vertailla ihmisten kuvia, ja erottaa kuvat samasta henkilöstä katastrofi disaster, catastrophe erittäin vakava tapahtuma tai häiriö, jossa normaali toiminta lakkaa kokonaan tai sen jatkuvuus on uhattuna ja joka ei ole hallittavissa normaalein toipumistoimenpitein ja normaalein voimavaroin katastrofisietoinen disaster resistant prosessi tai järjestelmä, jonka perustoiminnot jatkuvat toimintaolosuhteiden poikkeuksellisista muutoksista tai suuronnettomuudesta huolimatta katastrofisuunnitelma disaster plan, emergency plan tuhoisan vahingon tai toimintaolosuhteiden poikkeuksellisten muutosten varalle laadittava suunnitelma katkoton tehonsyöttö uninterrupted power supply (UPS), nobreak power supply jatkuvan ja riittävän laadukkaan sähkövirran tuottaminen, esimerkiksi tietokoneeseen, syöttötehon vaihteluista ja katkoksista huolimatta katselusuoja display privacy filter näytön sivuttaista näkyvyyttä rajoittava este tai suodatin

TIIVIS TIETOTURVASANASTO

TIIVIS TIETOTURVASANASTO SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK TSK 31 TIIVIS TIETOTURVASANASTO KONCIS INFORMATIONSSÄKERHETSORDLISTA COMPACT VOCABULARY OF INFORMATION SECURITY Helsinki 2004 Julkaisija: Sanastokeskus TSK ry

Lisätiedot

VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON KEHITTÄMISOSASTO

VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON KEHITTÄMISOSASTO VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON

Lisätiedot

Pilvipalveluiden turvallisuus

Pilvipalveluiden turvallisuus Pilvipalveluiden turvallisuus Mitä organisaatioiden tulisi huomioida pilvipalveluja hyödyntäessä Sisällysluettelo Johdanto... 4 Määritelmät... 5 Pilvipalveluiden toimintaan liittyviä käytäntöjä... 7 1.

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTA JA HUOLTOVARMUUS

TIETOYHTEISKUNTA JA HUOLTOVARMUUS TIETOYHTEISKUNTA JA HUOLTOVARMUUS Olli Martikainen, Seppo Ihalainen 2000 1 (61) SELVITYS ICT-ALALLA TAPAHTUVISTA MUUTOKSISTA/UHKISTA JA NIIDEN VAIKUTUKSISTA HUOLTOVARMUUTEEN VUOTEEN 2005 MENNESSÄ. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Pikaviestinnän tietoturva Ongelmat, vaihtoehdot ja ratkaisut

Pikaviestinnän tietoturva Ongelmat, vaihtoehdot ja ratkaisut TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Pikaviestinnän tietoturva Ongelmat, vaihtoehdot ja ratkaisut Kandidaatintyö Olli Jarva Tietotekniikan

Lisätiedot

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA 7/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

Lisätiedot

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietoja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

raportteja 167 tutkimuksia Jarkko Paavola & Esko Vainikka (toim.) Näkökulmia

raportteja 167 tutkimuksia Jarkko Paavola & Esko Vainikka (toim.) Näkökulmia oppimateriaaleja puheenvuoroja raportteja 167 tutkimuksia Jarkko Paavola & Esko Vainikka (toim.) Näkökulmia tietoturvaan Turun ammattikorkeakoulun raportteja 167 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2013 ISBN

Lisätiedot

SÄHKÖISEN KAUPPAPAIKAN TURVALLISUUS

SÄHKÖISEN KAUPPAPAIKAN TURVALLISUUS SÄHKÖISEN KAUPPAPAIKAN TURVALLISUUS Mika Valonen 27.11.2005 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu tutkielma Tiivistelmä Internetissä toimivaan sähköiseen kauppapaikkaan kohdistuu useita turvallisuusuhkia,

Lisätiedot

Teknisen ICTympäristön

Teknisen ICTympäristön Teknisen ICTympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012 VAHTI Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston toimintakäsikirja Määräys tietoturvallisuudesta tarkastusvirastossa (sisältää muutokset 17.10.

Valtiontalouden tarkastusviraston toimintakäsikirja Määräys tietoturvallisuudesta tarkastusvirastossa (sisältää muutokset 17.10. Valtiontalouden tarkastusviraston määräys Valtiontalouden tarkastusviraston toimintakäsikirja Määräys tietoturvallisuudesta tarkastusvirastossa (sisältää muutokset 17.10.2011) Edita Prima Oy Helsinki 2011

Lisätiedot

Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen

Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen Tietojärjestelmäjaoston ohje 1/2002 Helsinki 2002 Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen Puolustustaloudellinen suunnittelukunta (PTS)

Lisätiedot

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Päätelaitteiden tietoturvaohje SUOJAKOODI: ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 5/2013 VAHTI Päätelaitteiden tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Lisätiedot

1.9.2009 MÄÄRÄYKSEN 47 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELEYRITYSTEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINNASTA MPS 47

1.9.2009 MÄÄRÄYKSEN 47 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELEYRITYSTEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINNASTA MPS 47 1.9.2009 MÄÄRÄYKSEN 47 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELEYRITYSTEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINNASTA MPS 47 Viestintävirasto MPS 47 1 (28) SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 1.1 MÄÄRÄYKSEN LAINSÄÄDÄNTÖPERUSTA...

Lisätiedot

Tietoturva julkisissa pilvipalveluissa

Tietoturva julkisissa pilvipalveluissa Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Tietoturva julkisissa pilvipalveluissa Kandidaatintyö 2. kesäkuuta 2011 Jussi-Pekka Erkkilä Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD. Tietoturvaohje. Sosiaali- ja terveyspalvelut

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD. Tietoturvaohje. Sosiaali- ja terveyspalvelut KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD Tietoturvaohje Sosiaali- ja terveyspalvelut Laatijat Hyväksyjä Tanja Witick, Marjo Meriläinen Tietoturvatyöryhmä 20.10..2009 Kokkolan Sosiaali- ja terveyspalvelut Tietoturvaohje

Lisätiedot

Copyright 2013 Seppo Heikkinen, Jenna Lehtimäki, Joona Kannisto, Mikko Jaatinen, Markku Vajaranta, Arttu Niinimäki

Copyright 2013 Seppo Heikkinen, Jenna Lehtimäki, Joona Kannisto, Mikko Jaatinen, Markku Vajaranta, Arttu Niinimäki KORTTIMAKSAMISEN TURVALLISUUS Tietotekniikan laitos Seminaariraportti, Tietoliikenteen turvallisuus (TLT-3601) Kevätlukukausi 2013 Seppo Heikkinen versio 5 23.5.2013 Copyright 2013 Seppo Heikkinen, Jenna

Lisätiedot

Varmennekorttien käyttöönotto ja ylläpito yliopistoissa

Varmennekorttien käyttöönotto ja ylläpito yliopistoissa Opetusministeriö Undervisningsministeriet Varmennekorttien käyttöönotto ja ylläpito yliopistoissa Yliopistojen yhteinen suositus. Loppuraportti Opetusministeriön julkaisuja 2009:15 Varmennekorttien käyttöönotto

Lisätiedot

TIETOTURVAN TILA SUOMESSA CASE MALMIN SEUDUN YRITYKSET

TIETOTURVAN TILA SUOMESSA CASE MALMIN SEUDUN YRITYKSET HAAGA Raportteja 7 Niina Kinnunen TIETOTURVAN TILA SUOMESSA CASE MALMIN SEUDUN YRITYKSET ISBN-10: 951-865-118-3 (pdf) ISBN-13: 978-951-865-118-8 (pdf) ISSN: 1796-2536 HAAGA Raportteja 7 TIETOTURVAN TILA

Lisätiedot

Tietojärjestelmän jatkuvuudenhallinta prosessimallin avulla

Tietojärjestelmän jatkuvuudenhallinta prosessimallin avulla TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Tietoliikenneohjelmistojen ja multimedian laboratorio Anna Hosia Tietojärjestelmän jatkuvuudenhallinta prosessimallin avulla Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

JHS 168 Videoneuvottelun käyttö julkisessa hallinnossa

JHS 168 Videoneuvottelun käyttö julkisessa hallinnossa JHS 168 Videoneuvottelun käyttö julkisessa hallinnossa Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 12.1.2008 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Termit ja määritelmät...

Lisätiedot

Laki sähköisistä allekirjoituksista 14/2003 Vaikutusten arviointi

Laki sähköisistä allekirjoituksista 14/2003 Vaikutusten arviointi LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 53/2005 Viestintä Laki sähköisistä allekirjoituksista 14/2003 Vaikutusten arviointi Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2005 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä

Lisätiedot

Henkilöstön tietoturvaohjeet. Johtokunta 7.12.2009 194

Henkilöstön tietoturvaohjeet. Johtokunta 7.12.2009 194 Henkilöstön tietoturvaohjeet Johtokunta 7.12.2009 194 Sisällys: 1. Johdanto 3 1.1. Mitä tietoturvallisuudella tarkoitetaan? 3 1.2. Miksi tietoturvallisuus on tärkeää? 4 1.3. Lainsäädäntö tietoturvallisuuden

Lisätiedot

TSK 43 LAAJAKAISTASANASTO. Bredbandsordlista. Broadband Vocabulary SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK

TSK 43 LAAJAKAISTASANASTO. Bredbandsordlista. Broadband Vocabulary SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK TSK 43 LAAJAKAISTASANASTO Bredbandsordlista Broadband Vocabulary Helsinki 2012 Julkaisija: Sanastokeskus TSK ry Albertinkatu 23 A 12 00120 Helsinki puhelin (09)

Lisätiedot

ALKUSANAT. Helsingissä 14. kesäkuuta 2002, Tatu Tuominen Erikoistutkija Liikenne- ja viestintäministeriö

ALKUSANAT. Helsingissä 14. kesäkuuta 2002, Tatu Tuominen Erikoistutkija Liikenne- ja viestintäministeriö ALKUSANAT Suomalainen matkaviestinkulttuuri edustaa maailman huippua. Samoin Suomen kehittyneet sähköiset pankkijärjestelmät ovat monin tavoin pioneereja globaalissa rahoitusmaailmassa. Suomi on osoittautunut

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Sähköinen asiointi hallinnossa ja HST-järjestelmä. Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Laudaturseminaari Tapani Reijonen 21.3.

Sähköinen asiointi hallinnossa ja HST-järjestelmä. Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Laudaturseminaari Tapani Reijonen 21.3. Sähköinen asiointi hallinnossa ja HST-järjestelmä Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Laudaturseminaari Tapani Reijonen 21.3.2001 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. VAADITTAVAT OMINAISUUDET

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikat. arvostelija. Riitta Mäkinen. Helsinki 20.4.2003. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Tietoturvapolitiikat. arvostelija. Riitta Mäkinen. Helsinki 20.4.2003. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos hyväksymispäivä arvosana arvostelija Tietoturvapolitiikat Riitta Mäkinen Helsinki 20.4.2003 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Tietoturva nykyaikaisessa liiketoimintaympäristössä -seminaari

Lisätiedot

Radikaalisti avoin yhteiskunta

Radikaalisti avoin yhteiskunta Radikaalisti avoin yhteiskunta Vihreiden tietoyhteiskuntapoliittinen ohjelma Viimeistelemätön versio: ohjelmalle tehdään vielä kielenhuolto ja lisätään termien selityksiä 1 Hyväksytty puoluevaltuuskunnassa

Lisätiedot

Langattoman verkon tietoturvahaasteet ylioppilaskirjoituksissa

Langattoman verkon tietoturvahaasteet ylioppilaskirjoituksissa Langattoman verkon tietoturvahaasteet ylioppilaskirjoituksissa Julius Stenros, CCNA, GWAPT, ACFE Pasi Koistinen, GXPN, GCWN, CISA, CISSP, CRISC, CISM Sisällys Yhteenveto... 3 Langattoman verkon tietoturvahaasteet...

Lisätiedot