TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2006:3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2006:3"

Transkriptio

1 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2006:3 Asia Hakijat Televisio-ohjelman ohjelmaformaatin, ohjelman käsikirjoituksen sekä ohjelman televisioversion tekijänoikeussuoja NN, MM ja A Oy Annettu LAUSUNTOPYYNTÖ NN, MM ja A Oy (jäljempänä hakijat) ovat pyytäneet saapuneella kirjeellään tekijänoikeusneuvoston lausuntoa televisioohjelman ohjelmaformaatin, ohjelman käsikirjoituksen sekä ohjelman televisioversion tekijänoikeussuojaa koskevassa asiassa. Lausuntopyynnön taustaa Lausuntopyynnön mukaan hakijat ovat luoneet Lasten Uutiset -nimisen tvohjelmaformaatin. Lasten Uutiset on televisio-ohjelma, joka on suunnattu lapsille. Nimensä mukaisesti ohjelma välittää uutistapahtumia ja - raportteja aiheista, jotka koskettavat lasten jokapäiväistä elämää. Myös Lasten Uutisten ns. uutisankkurit ovat lapsia. Ohjelmaformaatti ja sen toteuttaminen televisiossa perustuu yksityiskohtaiseen kirjalliseen käsikirjoitukseen, jonka hakijat ovat yhdessä luoneet. Uutisankkureiden vuorosanojen ohella hakijoiden laatimassa käsikirjoituksessa selvitetään tarkasti ohjelman toteutus audiovisuaalisessa ympäristössä. Käsikirjoitus on jaettu eri jaksoihin. Ensin käsitellään pääuutisia, jonka jälkeen aihepiireinä tulevat mm. kotimaan sähkeet ja juuri saamamme tiedon mukaan -osio. Väliosien jälkeen seuraavat "leikkisää" ja urheiluosuus. Käsikirjoitus päättyy tapahtumankalenteriin ja lopputeksteihin. Paitsi vuorosanat ja ohjelmarunko, hakijoiden laatimassa kirjallisessa ohjelma-aineistossa käydään läpi ohjelman väli-insertit ja ohjelman musiikki. Hakijat ovat tehneet käsikirjoituksensa pohjalta ns. pilottijakson Lasten Uutisista, jolloin laadittu kirjallinen käsikirjoitusaineisto on siirretty kuvalliseen muotoon. Ohjelman käsikirjoituksesta ja oheisaineistosta on siis tehty elokuvateos, kun pilottijakso on tallennettu liikkuvana kuvana filmille.

2 2 Hakijoiden käsityksen mukaan heidän luomansa ohjelmaformaatti omana kokonaisuutenaan ja toisaalta tähän formaattiin kuuluvat kirjallinen käsikirjoitus ja siihen liittyvä oheismateriaali sekä tehty audiovisuaalinen työ saavat tekijänoikeussuojaa ja aineistoon liittyvät taloudelliset ja moraaliset tekijänoikeudet kuuluvat oikeudenhaltijoille. Hakijat katsovat, että luotua käsikirjoitusta ja audiovisuaalista teosta suojataan joka tapauksessa erikseen, mutta suojaa saa koko ohjelmaformaatti itsenäisenä taiteellisena teoksena. Vastapuolen menettely Vuonna 1998 tekijät ovat A Oy:n kautta tarjonneet Lasten Uutisten ohjelmaformaattia, sen kirjallista käsikirjoitusta oheismateriaaleineen sekä tehtyä audiovisuaalisista teosta (Lasten Uutisten pilottijakso) MTV Oy:lle. Hakijoiden tarkoituksena on ollut myydä luodun formaatin käyttöoikeus MTV Oy:lle alkaen MTV Oy on alkanut esittää MTV3-kanavalla omaa "Lasten uutiset"-ohjelmaa. Ohjelmaformaatin tai sen kirjallisen käsikirjoituksen käyttöön televisio-ohjelmassa ei ole kysytty lupaa hakijoilta. MTV Oy:n lähettämä "Lasten uutiset" vastaa sisällöltään ja ulkoiselta toteuttamistavaltaan hakijoiden luomaa uutta ohjelmaformaattia, sen kirjallista käsikirjoitusta sekä käsikirjoituksen perusteella tehtyä elokuvateosta eli "Lasten Uutisten" television pilottijaksoa. Vastapuoli on ilmoittanut, ettei se katso syyllistyneensä oikeudenloukkauksiin asiassa. MTV Oy:n puolesta asiaa kirjallisesti kommentoinut vastaava päätoimittaja Merja Ylä-Anttila on lausunut yhtiön kannaksi seuraavaa: "Ohjelmaa laadittaessa esikuvana ovat olleet MTV:n omat uutislähetykset. Ulkopuolisia vaikutteita ei ole ollut." Lausuntopyynnön mukaan MTV Oy:n väite on ongelmallinen, kun tarkastellaan MTV:lle jo vuonna 1998 tarjottua Lasten Uutisten formaattia. Paitsi että vastapuoli kiistää yhteydet vuoden 1998 aineistoon, on se julkisuudessa antanut ymmärtää olevansa sekä formaatin että siihen kuuluvan Lasten uutiset -nimen takana. Lausuntopyynnön yhteyteen on liitetty kuvamateriaali vuoden 1998 pilottijaksosta sekä vastaavasti vuonna 2005 lähetetystä MTV Oy:n ohjelmasta.

3 3 Ohjelmaformaatin tekijänoikeussuojasta Hakijat pyytävät tekijänoikeusneuvostoa lausumaan siitä, nauttiiko "Lasten uutiset" -kokonaisuus eli luotu ohjelmaformaatti tekijänoikeussuojaa omana taiteellisena teoksenaan. Hakijoiden näkemyksen mukaan tekijänoikeuden kohde on heidän luomansa taiteellinen teos kokonaisuutena eli luotu ohjelmaformaatti. Ohjelmaformaatti muodostuu toisaalta sen kirjallisesta käsikirjoituksesta sekä toisaalta siitä, että se on saatettu audiovisuaaliseen muotoon. Hakijoiden käsityksen mukaan ohjelmaformaatteja, käsikirjoituksia ja sen toteutusta esim. kuvallisessa tai äänellisessä muodossa suojataan juuri tekijänoikeuslakien perusteella. Muussa tapauksessa esim. kansainväliset, lukuisissa eri maissa esitetyt ohjelmaformaatit eivät saisi tekijänoikeussuojaa. Johtopäätös tästä puolestaan olisi, että ohjelmaformaattien vapaata käyttöä ei voitaisi ehkäistä ainakaan tekijänoikeuksiin vetoamalla. Tekijänoikeussuojan keskeinen sisältö on, että suojatun aineiston kaikkeen taloudelliseen hyödyntämiseen on saatava lupa oikeudenhaltijalta. Luvaton käyttö on tekijänoikeusloukkaus, joka johtaa tekijänoikeuslaissa säädettyihin seuraamuksiin. Käytännön sopimuselämässä lupa jonkin ohjelmaformaatin käyttöönottoon saadaan formaatin alkuperäisestä luojalta tai siltä, jolle tämä on oikeutensa siirtänyt. Lupa saadaan käytöstä tehtävällä sopimuksella. Useimmiten oikeudenhaltija määrää jälkikäteen tehtävistä vastaavista ohjelmista juuri formaatin käyttöoikeuden luovutuksen ehdoista tehdyn sopimuksen perusteella. Lausuntopyynnön mukaan jos esim. tunnettujen tv-formaattien käytön ja hyödyntämisen oikeutus eri maissa ei perustuisi niiden tekijänoikeussuojaan, voisi ilmeisesti kuka tahansa lainata formaatin sellaisenaan, ilman yhteydenottoa alkuperäiseen tekijään. Mahdolliset tekijänoikeusloukkaukset ja niiden seuraukset Lausuntopyynnössä todetaan, että mikäli tekijänoikeusneuvosto vastaa myönteisesti kysymykseen aineiston tekijänoikeussuojasta, pyydetään sitä lausumaan MTV Oy:n menettelyyn liittyvästä mahdollisesta tekijänoikeusloukkauksesta. Lausuntopyynnössä todetaan, että MTV Oy on alkanut valmistaa ja levittää omaa Lasten uutiset -ohjelmaa. MTV Oy:n lanseeraama ohjelma mukailee tarkasti hakijoiden luovan työn tuloksena syntynyttä formaattia, vaikka MTV Oy ei sinänsä ole käyttänyt omassa ohjelmassaan hakijoiden vuonna 1998 tekemän pilottijakson audiovisuaalista osuutta eli kuvanauhaa. Myöskään alkuperäisen käsikirjoituksen vuorosanoja ei

4 4 sellaisenaan ole käytetty MTV Oy:n omassa ohjelmassa. Tehtyjen ohjelmien yhtäläisyys on kuitenkin erittäin helposti havaittavissa kuvanauhoja vertaamalla. Erityisesti tekijänoikeusneuvostoa pyydetään arvioimaan mahdollista tekijänoikeuksin loukkausta tekijänoikeuslain 57 :n 2 momentin valossa. Kyseinen lainkohta koskee tahallisuudesta ja tuottamuksesta riippuvaa korvausvastuuta. Tekijänoikeusneuvostolle esitetyt kysymykset Hakijat pyytävät tekijänoikeusneuvostoa lausumaan erikseen aineiston suojaamisesta 1) ns. formaattina, 2) kirjallisena teoksena ja 3) elokuvateoksena. Hakijat pyytävät lausuntoa siitä - nauttiiko heidän luomansa "Lasten Uutiset" -televisio-ohjelman pilottijakson kirjallinen käsikirjoitus yksin tai osana muuta kirjallista käsikirjoitusaineistoa tekijänoikeussuojaa, - nauttiiko "Lasten Uutiset" -ohjelman audiovisuaalinen osa, pilottijakso, tekijänoikeussuojaa ja - saavatko kirjalliset ilmaukset "Lasten Uutiset" ja "Leikkisää" tekijänoikeussuojaa. Hakijat pyytävät tekijänoikeusneuvoston lausuntoa myös siitä, rikkooko MTV Oy:n menettely hakijoiden tekijänoikeuksia. Jos tekijänoikeusneuvosto toteaa hakijoiden tekijänoikeuksia joiltain osin loukatun, hakijat pyytävät tekijänoikeusneuvostoa lausumaan tekijänoikeuslain tulkinnasta seuraavien kysymysten valossa: - Jos luvattomaan menettelyyn syyllistytään oikeushenkilön toiminnan piirissä, kenen voidaan katsoa olevan tekijänoikeusrikkomuksen tekijä tekijänoikeuslain 56 a :n mukaan, oikeushenkilön vai luonnollisen henkilön? - Voivatko hakijat tekijänoikeuslaissa säädetyillä perustella estää mahdollisen tekijänoikeusloukkauksen jatkamisen? Erityisesti hakijat pyytävät tekijänoikeusneuvostoa arvioimaan mahdollista oikeudenloukkausta tekijänoikeuslain 57 :n 2 momentin valossa. Kysymyksenasettelu on tällöin seuraava: - Jos oikeudenloukkaus tapahtuu tekijänoikeuksia ammattimaisesti hyödyntävän ja hallinnoivan oikeushenkilön toimesta, johtaako suojatun

5 5 aineiston käyttäjän selvitys- ja huolellisuusvelvollisuus ja velvollisuus tuntea tekijänoikeudet siihen, että tuottamukseen sidotun korvausvastuun voidaan katsoa olleen helpommin käsillä tällöin kuin tilanteessa, jossa samaan oikeudenloukkaukseen syyllistyy henkilö, joka ei ammattimaisesti hyödynnä toiminnassaan tekijänoikeuksia? Täydennys lausuntopyyntöön Hakijat ovat täydentäneet lausuntopyyntöä vielä päivätyllä kirjeellään. Kirjeessä todetaan, että hakijat ovat saattaneet Lasten Uutisten audiovisuaalisen esityksen MTV3:n haltuun heidän oman kiinnostuksensa ja toivomuksensa pohjalta useiden yhteisten toteutuspalaverien kautta. Materiaali on ollut luottamuksellista ja sisältänyt tietoa mm. ohjelman luovasta ilmaisusta, sisällöstä ja toteutustavasta. Juuri kyseiset asiat ilmenevät MTV Oy:n toteuttamissa Lasten uutisissa, Lasten uutiset -nimeistä alkaen. Hakijat kertovat myös aktiivisesti aikaajoin tiedustelleensa MTV Oy:lta kiinnostusta hakijoiden luomaan ohjelmakonseptiin, eikä kiinnostusta ole löytynyt. Ohjelmaa liittyviä immateriaalioikeuksia hallitsee A Oy. Sen hallussa on mm. ohjelmaan liittyvä domain-nimi sekä sähköpostiosoite Jo vuonna 1998 A Oy rekisteröi Lasten Uutiset LU -aputoiminimen, jonka toimialana on televisio-ohjelman tuottaminen. VASTINE Tekijänoikeusneuvosto on varannut MTV Oy:lle mahdollisuuden vastineen antamiseen. Vastine on saapunut Sen on antanut MTV Oy:n puolesta vastaava päätoimittaja Merja Ylä-Anttila. Vastineessa todetaan seuraavaa. MTV Oy kiistää ehdottomasti väitetyn tekijänoikeusloukkauksen seuraavin perustein: Lausuntopyynnössä tarkoitettu "formaatti" sen enempää kuin sen osatkaan eivät ole sillä tavoin itsenäisiä ja omaperäisiä tekijöiden luovan ilmaisun tuloksia, että niitä voitaisiin pitää tekijänoikeudellisesti suojattuina teoksina. Ne ovat tuotteita, jotka mitä ilmeisimmin on saatu aikaan kopioimalla aikaisempia uutislähetyksiä. MTV:n Lasten Uutisia valmistettaessa ei ole millään tavoin käytetty hyväksi MTV Oy:lle vuonna 1998 toimitettua ohjelmaehdotusta. MTV:ssa on vuodesta 1981 lähtien tuotettu erilaisia uutisia. Mitään tarvetta alihankintaan ei ole, plagioinnista puhumattakaan. Vastineessa todetaan,

6 6 että lausuntopyynnössä tarkoitettua ohjelmaehdotusta ei edes toimitettu MTV:n ohjelmatoimitukseen vaan siitä organisatorisesti täysin erillisille ohjelmien osto-osastolle. Nykyisen Lasten uutisten tekijät eivät ole edes olleet tietoisia aikanaan tehdystä tarjouksesta. Formaatista yleisesti Nimi Vastineessa todetaan, että formaatin käsite on jo sinänsä vähintäänkin epäselvä. Se ei sellaisenaan esiinny tekijänoikeuslain 1 :n teostyyppiluettelossa. Sitä tuleekin ilmiönä pyrkiä lähestymään lähinnä osiensa kautta, niin kuin hakijatkin tekevät. Hakijat katsovat formaattiinsa kuuluvan kirjallisen käsikirjoituksen (johon ilmeisesti kuuluu myös ohjelman nimi) ja siihen liittyvän oheismateriaalin sekä audiovisuaalisen työn. Hakijat itsekin toteavat, että MTV ei ole käyttänyt hyväkseen sen enempää audiovisuaalista osuutta kuin käsikirjoituksen vuorosanojakaan. Vuoden 1998 vuorosanat olisivatkin olleet varsin epäkurantteja vuonna 2005 jopa lasten leikkiuutisissakin esitettäviksi. Näin ollen väitettyä tekijänoikeusloukkausta silmällä pitäen lähemmin tarkasteltavaksi jää vain formaatin nimi ja käsikirjoituksen runko. Hakijat tiedustelevat, saavatko kirjalliset ilmaukset "Lasten Uutiset" ja "Leikkisää" tekijänoikeussuojaa. Vastineenantajan käsityksen mukaan kyse on kummassakin tapauksessa kahdesta arkikielen sanasta, joiden yhdistämistä ei parhaalla tahdollakaan voi pitää luovana ja omaperäisenä. Vastineessa todetaan, että MTV:ssa on vuosien varrella tuotettu lasten uutisten lisäksi ainakin talous-, media-, viihde- ja urheilu-uutisia lähetysajankohtansa ankkuroitujen uutisten lisäksi. Yleisradio tuottaa lisäksi esim. kulttuuri- ja alueuutisia ja on aikanaan tuottanut myös ympäristöuutisia. Sana "leikki" on puolestaan vakiintuneesti yhdistetty erilaisiin lapsille tarkoitettuihin asioihin (esim. leikkiauto, leikkikenttä jne.). Kun näitä nimiä vertaan esim. nimiin "Neito kulkee vetten päällä" tai "Vieras mies tuli taloon", joita yleisesti on pidetty suojattuina, on helppo ymmärtää, miksi hakijan ilmaukset jäävät suojaa vaille. Käytännössä ei kaiken lisäksi ole kovinkaan harvinaista, että teoksiakin julkaistaan aiemmin käytetyillä nimillä ("Yksin", "Pitkät jäähyväiset" ym.) Vastineessa mainitaan vertailun vuoksi, että MTV on aikanaan yrittänyt rekisteröidä tavaramerkkinä nimeä "SEITSEMÄN UUTISET". Hakemus ja sitä seuranneet valitukset on kaikissa oikeusasteissa hylätty erottamiskyvyn puutteen vuoksi.

7 7 Vastineessa todetaan myös, että kysymys nimen "Leikkisää" osalta on kaiken lisäksi akateeminen, sillä MTV:n Lasten Uutisissa ei tällaista uutisosiota ole ollut. Käsikirjoitusrunko Vastineessa todetaan, että käsikirjoituksen vuorosanojen jäätyä tarkastelun ulkopuolelle jää jäljelle käsikirjoituksen runko. Hakijoilla se muodostuu seuraavista osista: - Tunnusmusiikki - Pääuutiset - Kotimaan sähkeet - Juuri saamamme tiedon mukaan - Ulkomailta - Asiantuntijahaastattelu - Ympäristöuutiset - Kulttuuriuutiset - Talousuutiset - Sää ("Leikkisää") - Urheilu - Kevennys - Tapahtumakalenteri - Lopputunnusmusiikki ja -tekstit Vastineen mukaan ei tarvitse olla television uutistoiminnan asiantuntija nähdäkseen, mistä em. "teos" on peräisin. Kyseessä on suora kopio mistä tahansa television perusuutislähetyksestä MTV:n aikanaan lanseeraamaa loppukevennystä myöten. Siihen ei sisälly ensimmäistäkään omaperäistä osiota. Mikäli tälle kehitelmälle myönnetään tekijänoikeussuoja, siirtyy teoskynnys vastineen mukaan käsitteenä historiaan. Yhteenveto Vastineenantaja pyytää, että tekijänoikeusneuvosto vahvistaa, että mitään tekijänoikeusloukkausta ei ole tapahtunut. Lopuksi vastineenantaja toteaa toimittavansa mielellään lisäselvityksiä ja esittelevänsä television uutistoimintaa käytännössä, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi.

8 8 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTON LAUSUNTO Tekijänoikeusneuvosto toteaa aluksi, että tekijänoikeuslain muutokset ovat tulleet voimaan Tekijänoikeuslain muuttamisesta annetun lain (821/2005) 64 b :n 5 momentin mukaan ennen kyseisen lain voimaantuloa tehtyihin toimiin sekä hankittuihin oikeuksiin ja tehtyihin sopimuksiin sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Tekijänoikeusneuvostolle esitetty lausuntopyyntö koskee tapahtumainkulkua, joka on tapahtunut ennen lainmuutosten voimaantuloa. Tästä syystä tekijänoikeusneuvosto soveltaa asiaan ennen voimassa ollutta tekijänoikeuslakia. Muutoin tekijänoikeusneuvosto esittää lausuntonaan seuraavan. Tekijänoikeudesta Tekijänoikeuslain (TekijäL, 404/1961) 1 :n mukaan sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen. TekijäL 1 sisältää esimerkkiluettelon tekijänoikeussuojaa saavista teostyypeistä. Suojaa saavat esimerkiksi kaunokirjalliset sekä selittävät kirjalliset ja suulliset esitykset, sävellysteokset, elokuvateokset sekä valokuvateokset ja muut kuvataiteen teokset. Tekijänoikeussuojaa saadakseen kirjallisen tai taiteellisen tuotteen on ylitettävä niin sanottu teoskynnys, eli sen on oltava tekijänsä henkisen luomistyön itsenäinen ja omaperäinen tulos. Itsenäisyys- ja omaperäisyysvaatimuksen katsotaan yleensä täyttyvän, jos voidaan olettaa, ettei kukaan muu vastaavaan työhön ryhtyessään olisi tehnyt samanlaista teosta. Tekijänoikeussuojan edellytyksenä ei ole muita erityisiä vaatimuksia. Teoskynnyksen ylittyminen ratkaistaan tapauskohtaisesti. Tekijänoikeus suojaa sekä teosta kokonaisuutena että sellaista teoksen osaa, jota muusta teoksesta irrallaan tarkasteltuna voidaan pitää tekijänsä luovan työn omaperäisenä tuloksena. Tekijänoikeus ei suojaa teoksen ideaa tai aihetta, teoksessa käytetyn aiheen käsittelytapaa taikka teoksen sisältämiä tietoja. Täten kaksi ihmistä voi esimerkiksi kirjoittaa kirjan tai tehdä elokuvan samasta aiheesta ilman, että kyse olisi tekijänoikeuden loukkauksesta. Kirjallisten teosten teoskynnystä on pidetty yleensä alhaisena. Tekijänoikeusneuvosto on aikaisemmassa lausuntokäytännössään katsonut kirjallisina teoksina tekijänoikeussuojaa saaviksi teoksiksi muun muassa 27-sivuisen lasketteluaiheisen monisteen (lausunto 1986:2) sekä MS-tautia sairastaville potilaille suunnatun sosiaalioppaan (lausunto 1993:24).

9 9 Lyhyiden ilmausten ja/tai teoksen nimen tekijänoikeussuojasta voidaan mainita esimerkkinä tekijänoikeusneuvoston lausunto 2005:10. Lausunnossaan tekijänoikeusneuvosto katsoi, että kirjan nimi "Aapponen" ei puuttuvan itsenäisyyden ja omaperäisyyden johdosta saanut suojaa TekijäL 1 :n nojalla. TekijäL 2 :n 1 momentin mukaan tekijänoikeus tuottaa, TekijäL 2 luvussa säädetyin rajoituksin, yksinomaisen oikeuden määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin, muuttamattomana tai muutettuna. TekijäL 2 :n 2 momentin mukaan kappaleen valmistamisena pidetään myös teoksen siirtämistä laitteeseen, jolla se voidaan toisintaa. TekijäL 2 :n 3 momentin mukaan teos saatetaan yleisön saataviin, kun se esitetään julkisesti tai kun sen kappale tarjotaan myytäväksi, vuokrattavaksi tai lainattavaksi taikka sitä muutoin levitetään yleisön keskuuteen tai näytetään julkisesti. Tekijän moraalisista oikeuksista säädetään TekijäL 3 :ssä. Säännöksen mukaan tekijä on ilmoitettava hyvän tavan mukaisesti, kun teoksesta valmistetaan kappale tai teos kokonaan tai osittain saatetaan yleisön saataviin. Lisäksi säännöksessä kielletään teoksen muuttaminen tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa tai omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla sekä teoksen saattaminen yleisön saataviin tekijää sanotuin tavoin loukkaavassa muodossa tai yhteydessä. Tekijä voi luovuttaa oikeutensa toiselle, myös oikeushenkilölle. Tekijänoikeuden siirtymisestä säädetään TekijäL:n 3 luvussa (27-42 ). Tekijänoikeuden luovutusta koskevat yleiset säännökset ovat lain :ssä. Tekijä voi luovuttaa taloudelliset oikeutensa kokonaan tai osittain. Moraalisista oikeuksistaan tekijä voi luopua vain laadultaan ja laajuudeltaan rajoitettua teoksen käyttämistä varten. Teos voidaan luoda useiden henkilöiden yhteistyönä. Tällainen useiden tekijöiden luovista panoksista muodostuva teos voi olla joko yhteisteos tai yhteenliitetty teos. Yhteisteoksesta säädetään TekijäL 6 :ssä. Sen mukaan kahden tai useamman tekijän yhdessä luomaan teokseen, jossa tekijöiden osuudet eivät muodosta itsenäisiä teoksia, on tekijöillä tekijänoikeus yhteisesti. Kullakin heistä on kuitenkin valta vaatimusten esittämiseen oikeuden loukkauksen johdosta. Yhteenliitetty teos on kyseessä silloin, kun tekijöiden panokset kokonaisuudesta ovat toisistaan erotettavissa. Tällöin kukin tekijöistä määrää muista riippumatta vain omasta osuudestaan. Esimerkkinä yhteenliitetystä teoksesta voidaan mainita kirja, jossa on sekä tekstiä että kuvitusta. Yhteenliitettyihin teoksiin ei sovelleta TekijäL 6 :n yhteisteoksia koskevaa säännöstä.

10 10 Kokoomateoksista säädetään TekijäL 5 :ssä. Säännöksen mukaan sillä, joka yhdistämällä teoksia tai teosten osia on aikaansaanut kirjallisen tai taiteellisen kokoomateoksen, on siihen tekijänoikeus, mutta hänen oikeutensa ei rajoita oikeutta ensiksi mainittuihin teoksiin. Vaikka kokoomateoksen tekijällä on oikeus omaan teokseensa, hänellä ei ole siten oikeutta määrätä siihen sisältyvien teosten tai teosten osien käytöstä kokoomateoksesta erillään. TekijäL 43 :n mukaan tekijänoikeus on voimassa, kunnes tekijän kuolinvuodesta on kulunut 70 vuotta. Jos kyse TekijäL 6 :ssä tarkoitetusta teoksesta eli yhteisteoksesta, tekijänoikeus on voimassa, kunnes viimeksi kuolleen tekijän kuolinvuodesta on kulunut 70 vuotta. Elokuvateokset Kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamisesta annetun Bernin sopimuksen 2 artiklan mukaan tekijänoikeussuojaa saavat kirjalliset ja taiteelliset teokset. Tämä ilmaisu käsittää muun muassa elokuvateokset, joihin rinnastetaan elokuvaamiseen verrattavalla tavalla ilmaistut teokset. (Guide to the Berne Convention, WIPO 1978, s. 15) Selitysteoksesta ilmenee, että elokuvan käsite on ymmärrettävä varsin laajasti. Se kattaa kaikki elokuvateokset ja elokuvaamiseen verrattavalla tavalla ilmaistut teokset riippumatta niiden tyypistä, pituudesta, valmistusmenetelmästä, käytetystä teknisestä prosessista, tarkoituksesta taikka tekijästä. (Guide to the Berne Convention, WIPO 1978, s ) Elokuvan on TekijäL:n nojalla suojaa saadakseen oltava tekijänsä luovan ilmaisun omaperäinen tulos. Yleensä katsotaan, että tekijänoikeuden suojaaman elokuvateoksen käsite kattaa suurimman osan elokuvallisin menetelmin valmistetuista tallenteista, joiden ilmiasu on edes jossain määrin omaperäinen. Elokuvateoksen luomiseen osallistuu yleensä useita henkilöitä. Joillekin näistä voi syntyä tekijänoikeus omaan panokseensa elokuvassa, joillekin taas voi syntyä tekijänoikeus elokuvaan kokonaisuutena. TekijäL:ssa ei ole erityisiä säännöksiä siitä, ketä on pidettävä elokuvateoksen tekijänä. Elokuvateoksen tekijät määräytyvät edellä selostettujen lain yleisten säännösten mukaisesti. Tekijänoikeus elokuvateokseen syntyy siten sen valmistukseen luovalla ja omaperäisellä panoksella osallistuneelle. Ainakin elokuvan pääohjaajaa on pidettävä yhtenä elokuvan tekijänä. Tekijänoikeus elokuvaan voi syntyä myös esimerkiksi elokuvamusiikin säveltäjälle ja elokuvan käsikirjoittajalle. (Haarmann, Pirkko-Liisa: Tekijänoikeus & lähioikeudet, s , tekijänoikeusneuvoston lausunnot 1989:15 ja 1998:6) TekijäL 43 :n mukaan elokuvateoksen tekijänoikeus on voimassa, kunnes 70 vuotta on kulunut viimeksi kuolleen pääohjaajan, käsikirjoittajan,

11 11 vuoropuhelun kirjoittajan tai nimenomaisesti kyseistä elokuvateosta varten luodun musiikin säveltäjän kuolinvuodesta. Elokuvan varsinaisten luovien tekijöiden TekijäL 1 :n mukaisen tekijänoikeuden ohella elokuvaan voi kohdistua myös elokuvan tuottajan TekijäL 5 luvun mukainen lähioikeus. Elokuvan tuottajan oikeuksista on säädetty TekijäL 46 a :ssä. Elokuvan tuottaja on TekijäL:n esitöiden mukaan se luonnollinen tai oikeushenkilö, joka taloudellisesti vastaa kuvatallenteen tuotannosta. Tuottaja päättää tuotannon aloittamista sekä siitä, mitä tuotetaan ja millä tavoin. (Hallituksen esitys eduskunnalle 287/1994 laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta ja oikeudesta valokuvaan annetun lain kumoamisesta) TekijäL 46 a :n 1 momentin mukaan filmiä tai muuta laitetta, jolle on tallennettu liikkuvaa kuvaa, ei tuottajan suostumuksetta saa kopioida tai levittää yleisön keskuuteen ennen kuin 50 vuotta on kulunut tallentamisvuodesta. Jos tallenne julkaistaan tai julkistetaan mainitun ajan kuluessa, on suoja voimassa, kunnes 50 vuotta on kulunut siitä vuodesta, jona tallenne ensimmäisen kerran julkaistiin tai julkistettiin. Tekijänoikeusneuvoston aikaisempaa elokuvateoksia koskevaa lausuntokäytäntöä Tekijänoikeusneuvosto on käsitellyt elokuvateosten suojaa muun muassa seuraavissa lausunnoissaan. Tekijänoikeusneuvoston lausunnossa 1995:9 oli kyse videotallenteesta, joka koostui erääseen kongressiin osallistuneiden henkilöiden puheiden taltioinneista ja luennoitsijoiden luentojen välisistä osuuksista, joissa oli otoksia esimerkiksi maisemista, vanhoista arkistofilmeistä ja valokuvista. Videoon sisältyi myös runsaasti musiikkia. Tekijänoikeusneuvosto katsoi, että kyseinen videotallenne oli elokuvateos. Myös tekijänoikeusneuvoston lausunnossa 1998:6 oli kyse videotallenteiden tekijänoikeussuojasta. Tallenteet sisälsivät esimerkiksi jäänmurtajien historiaa käsittelevän dokumenttiohjelman, konserttitaltiointeja ja kanteleensoiton oppitunnin. Tekijänoikeusneuvosto katsoi, että kaikkia lausuntopyynnössä tarkoitettuja videotallenteita voitiin kokonaisuutena arvioiden pitää elokuvateoksina. Tekijänoikeusneuvoston lausunnossa 1992:9 käsiteltiin televisio-ohjelman ja erityisesti televisio-ohjelman rakenteen tekijänoikeussuojaa. Asiassa oli kyse siitä, loukkasiko tietovisa A -niminen televisio-ohjelma tietovisa B:n tekijänoikeuden haltijoiden oikeutta. Tietovisa B -ohjelman kesto oli 27 minuuttia 30 sekuntia. Sisällöltään ohjelma oli tehtävä- ja tietokilpailuosuuksista koostuva kilpailu, jonka osanottajina olivat yritysten edustajien muodostamat kaksihenkiset

12 12 joukkueet. Osallistujat kilpailivat juontajan antamien ohjeiden mukaisesti pajatso-automaatin peluussa ja vastasivat juontajan esittämiin ennakolta valmisteltuihin kysymyksiin. Kysymykset olivat luonteeltaan tavanomaisia, lähinnä yleistietoa ja paikallisten olojen tuntemusta vaativia tietokilpailukysymyksiä. Tehtävä- ja kysymysosuuksien lisäksi ohjelmaan sisältyi lyhyehköjä juontojaksoja. Tietovisa A -ohjelmien pituudet olivat mainoksineen noin 20 ja 24 minuuttia. Tietovisa A -ohjelmat olivat Tietovisa B-ohjelman tavoin tavanomaisia tehtävä- ja tietokilpailuosuuksista koostuvia viihdeohjelmia. Juontajan esittämiin kysymyksiin vastaamisen lisäksi joukkueet kilpailivat muun muassa kakkujen koristelemisessa. Tehtäväosat eivät olleet samoja kuin tietovisa B:ssä. Noin viidestätoista tietovisa A:n jaksoissa esitetystä kysymyksestä muutama muistutti jonkin verran tietovisa B:n tietokilpailuosuuksissa esitettyjä yksittäisiä kysymyksiä. Tekijänoikeusneuvostolle toimitetuissa tietovisa A -ohjelman jaksoissa ei ollut käytetty tietovisa B-ohjelmaan liittyvää kuvamateriaalia. Kuvauspaikat, lavastus ja käsikirjoitukset olivat toisistaan poikkeavia. Myöskään ohjelmien yhteydessä esitetyt logot eivät olleet samankaltaisia. Lausuntopyynnössä tarkoitettuihin visailuohjelmien videoihin ei sisältynyt samoja otoksia tai samaa elokuva- tai valokuvamateriaalia. Ohjelmien samankaltaisuus rajoittui ohjelman rakenteeseen, toimittajan henkilöön ja muiden esiintyjien valintaperusteisiin. Tietovisa A -videota ei ollut myöskään pidettävä tietovisa B -videon tekijänoikeuslain 4 :n 1 momentissa tarkoitettuna muunnelmana. Edellä esitettyyn viitaten tekijänoikeusneuvosto totesi, etteivät tietovisa A- videon tekijät olleet toiminnallaan loukanneet tietovisa B-videon tekijänoikeuden haltijoiden tekijänoikeuslain 2 tai 3 :n mukaisia taloudellisia tai moraalisia oikeuksia. Tekijänoikeusneuvosto totesi lausunnossaan, että esillä olevien kaltaisten tieto- ja tehtäväkilpailujen rakenteen ja juonen muodostumiseen vaikuttavat yleisessä tiedossa olevat aiheet ja ideat, jotka eivät ole tekijänoikeudellisesti suojattuja. Vaikka tietovisa A -videon tekijät olisivat videota valmistaessaan käyttäneet hyödykseen tietovisa B -ohjelman aihetta tai rakennetta, on se voinut tapahtua ilman viimeksi mainitun ohjelman tuottajan tai muiden tekijänoikeuden haltijoiden suostumusta ja tekijänoikeuslain säännösten estämättä.

13 13 Lausuntopyynnössä tarkoitetut kuvatallenteet ja muu tekijänoikeusneuvostolle toimitettu aineisto Tekijänoikeusneuvostolle on toimitettu lausuntopyynnön liitteenä seuraava aineisto: 1) neljä DVD-levyä, 2) Lasten Uutisten pilottijakson käsikirjoitus, 3) asiakirja, joka on otsikoitu "Lasten Uutiset" 4) B Oy:n MTV Oy:lle lähettämä, Lasten Uutisia koskeva kirje. Lasten Uutisten pilottijakson käsikirjoitus on viiden A4-sivun mittainen asiakirja. Se sisältää lähinnä auki kirjoitetun muutaman henkilön vuoropuhelun. Vuorosanat on ilmaistu lyhyehköin lausein esimerkiksi seuraavasti: Jerri: "Liian monet lapset viettävät iltapäiväänsä yksin kotona katsellen televisiota. Lasten uutisten tekemän gallupin mukaan koululaiset katsovat useita tunteja päivässä. Lähes kaikki lapset katsoivat päivittäin taikalootaa. Toimittajamme Vanessa kävi tutustumassa kahden nuoren iltapäivään." (repliikki loppuu) Repliikkien väliin on merkitty inserttien ja tunnusten ja tunnusmusiikkien paikat. Otsikolla "Lasten Uutiset" varustettu asiakirja on kolmentoista A4-sivun mittainen. Joillakin sivuilla on tekstiä vain alle puolen sivun verran, toisilla sivuilla enemmän. Asiakirjan sisältö on kerrottu sen ensimmäisellä sivulla. Se sisältää tietoa esim. lasten uutisten kohderyhmästä, uutisten ideasta ja perusajatuksesta sekä lasten uutisten konseptin hyötynäkökohdista. Asiakirjassa kerrotaan myös henkilöistä, jotka suunnittelevat ja tuottavat ohjelman sekä selvitetään ohjelman budjetti ja tuotantokustannukset. Se sisältää tietoa myös ohjelman eri rahoitusmalleista, ohjelman oheistapahtumista sekä ohjelmakonseptin tulevaisuudennäkymistä. MTV Oy:lle päivätty kirje on kahden A4-sivun mittainen. Siinä on listattu otsikoilla ja otsikkojen alla olevin lyhyin tekstein projektin sisältöä ja sen etenemistä esimerkiksi seuraavasti: "Animaatiot / 3D. Alkutunnus ja välianimoinnit aiheittain. Taustakuvan "paint box". Ohessa ehdotus." Tekijänoikeusneuvosto on tutustunut sille toimitettuihin kuvatallenteisiin. Tallenteet ovat seuraavanlaisia: Lasten Uutiset - demo -DVD Tallenteen kesto on noin viisi minuuttia. Kyse on tavanomaisen uutislähetyksen tyyliin toteutetusta, erityisesti lapsille suunnatusta uutislähetyksestä. Tallenteella kaksi lasta, tyttö ja poika, lukevat uutisia. Välillä näytetään toimitettuja juttuja, joiden aiheena ovat esimerkiksi huvipuistoon hankittu uusi laite sekä lasten viikkorahat. Näidenkin juttujen toimittajina ovat lapset. Ohjelma on rakenteeltaan tavanomaisen uutislähetyksen kaltainen, eli ensiksi "uutisankkurit" kertovat uutisaiheet,

14 14 joiden jälkeen seuraa luettuja uutisia ja toimitettuja juttuja eri aiheista. Ohjelman lopussa on sääosio, jossa ei käsitellä lämpötiloja, vaan suositellaan esimerkiksi jäälyhtyjen tekemistä. Uutislähetys päättyy uutisankkurien lukemaan pieneen "loppukevennykseen". Ohjelma alkaa ja päättyy ohjelman omalla tunnusmusiikilla ja tunnuksella (animaatio). Lasten Uutiset DVD Kyseinen tekijänoikeusneuvostolle toimitettu tallenne sisältää saman ohjelman kuin edellä selostettu tallenne. Lasten uutiset, MTV DVD Tallenteen kesto on noin viisi minuuttia. Kyse on MTV3:n Huomenta Suomi -ohjelman lähetyksestä otetusta otteesta. Kyseinen ote eli ohjelman osio on nimeltään "MTV3 Lasten uutiset". Ohjelman juontajina toimivat kaksi lasta, tyttö ja poika. Ohjelmaan on koottu muutamia eri aiheista tehtyjä juttuja. Ohjelma ei rakenteeltaan muistuta uutislähetystä, vaan kyse on eri aiheesta tehtyjen juttujen koosteesta. Ensimmäisenä aiheena ohjelmassa on koulukiusaaminen. Aiheesta tehty juttu koostuu lasten sekä muusikko Sipe Santapukin haastattelusta. Välillä näytetään välähdyksiä Apulanta-yhtyeen musiikkivideosta. Toisena juttuna ohjelmassa on opetusministeri Tuula Haataisen haastattelu, jossa käsitellään koulupäivän pituutta. Välillä näytetään kuvaaineistoa, kuten lapsia pelaamassa jalkapalloa. Kolmantena aiheena ohjelmassa on kouluruoka ja sen maistuvuus. Jutussa on haastateltu kokki Harri Syrjästä. Viimeisenä aiheena ohjelmassa on Kevätpörriäinen-lehdessä ollut kirjoitus. Ohjelma päättyy toimittajien lyhyeen loppujuontoon. Lasten Uutiset MTV3 - DVD Myös tässä tallenteessa on kyse MTV3-kanavan Huomenta Suomi - ohjelman lähetyksestä otetusta otteesta. Ohjelmassa on toimittajina kaksi lasta, tyttö ja poika. Ohjelma on otsikoitu "MTV3 Lasten uutiset".

15 15 Tämäkin ohjelma koostuu eri aiheista tehdyistä lyhyistä jutuista. Ohjelmaa ei ole toteutettu uutislähetyksen tapaan, vaan kyse on eri jutuista tehdystä koosteesta. Ensimmäisenä aiheena ohjelmassa on saappaasta tehty kassi ja muu kierrätysmuoti. Osiossa haastatellaan vaatesuunnittelija Teri Niittiä. Lisäksi haastatellaan lapsia ja kysytään heiltä, mikä heidän mielestään on nyt muotia. Lisäksi haastatellaan tutkija Sari Närettä ulkonäköön liittyvistä kysymyksistä. Toisena aiheena ohjelmassa ovat lasten suunnittelemat huonekalut ja käyttöesineet. Osiossa haastatellaan suunnittelija Hans Halista ja suunnittelija Justus Kuivalaista. Kolmantena aiheena ovat televisiosarjojen lavastajat. Osiossa haastatellaan Tytti Tiriä. Neljäntenä aiheena ohjelmassa on karkinsyönti. Molempien MTV3-kanavalla esitettyjen ohjelmien osalta voidaan todeta, että MTV:n Lasten uutiset -ohjelmissa ei ole käytetty samaa rakennetta kuin hakijoiden ohjelmissa (eli uutislähetyksistä tunnettua jaottelua pääuutiset, sää jne.). MTV:n Lasten uutiset -ohjelmissa on kyse muutamasta lyhyestä jutusta tehdyistä ohjelmakoosteista, joissa jutut on tehty eri aiheista.

16 16 Vastaukset lausuntopyynnössä esitettyihin kysymyksiin 1) Nauttiiko hakijoiden luoma "Lasten Uutiset" -televisio-ohjelman pilottijakson kirjallinen käsikirjoitus yksin tai osana muuta kirjallista käsikirjoitusaineistoa tekijänoikeussuojaa? Tekijänoikeusneuvosto on tutustunut sille toimitettuun aineistoon. Sekä hakijoiden laatima Lasten Uutiset -ohjelman pilottijakson käsikirjoitus että Lasten Uutiset -otsikolla varustettu kolmentoista sivun mittainen asiakirja yltävät molemmat teostasoon ja saavat siten tekijänoikeussuojaa TekijäL 1 :n nojalla kirjallisina teoksina. 2) Saavatko kirjalliset ilmaukset "Lasten Uutiset" ja "Leikkisää" tekijänoikeussuojaa? Kumpikaan ilmaisuista "Lasten Uutiset" ja "Leikkisää" ei yllä teostasoon. Ilmaisut jäävät siten TekijäL 1 :n mukaisen tekijänoikeussuojan ulkopuolelle. 3) Nauttiiko "Lasten Uutiset" -ohjelman audiovisuaalinen osa, pilottijakso, tekijänoikeussuojaa? Tekijänoikeusneuvosto on tutustunut sille toimitettuihin kuvatallenteisiin. Tallenteiden sisältöä on selostettu tarkemmin edellä. Kaikki tekijänoikeusneuvostolle toimitetut kolme kuvatallennetta (yksi hakijoiden ja kaksi MTV Oy:n) ovat teoskynnyksen ylittäviä, TekijäL 1 :n nojalla tekijänoikeussuojaa saavia elokuvateoksia. Tekijänoikeus kyseisiin elokuvateoksiin kuuluu niiden tekijöille tai sille/niille, joille nämä oikeudet ovat siirtyneet. Tallenteisiin kohdistuu myös TekijäL 46 a :n mukainen elokuvan tuottajan lähioikeus. Hakijoiden tekemä Lasten Uutiset -ohjelman pilottijakso saa siten suojaa sekä TekijäL 1 :n että TekijäL 46 a :n nojalla. 4) Formaatin tekijänoikeussuoja Tekijänoikeusneuvoston käsityksen mukaan hakijoiden tarkoittama televisio-ohjelman "formaatti" ilmenee lausuntopyynnön tapauksessa lähinnä lausuntopyynnön liitteenä olevasta Lasten Uutiset -otsikolla varustetusta asiakirjasta. Asiakirja sisältää tietoja esimerkiksi ohjelman kohderyhmästä ja ohjelman tuotantokustannuksista. Kuten todettu, kyseinen asiakirja saa kokonaisuutena tekijänoikeussuojaa TekijäL 1 :n nojalla kirjallisena teoksena.

17 17 Sen sijaan tekijänoikeusneuvosto toteaa, että Lasten Uutiset -ohjelman rakenne (eli jaottelu "Tunnusmusiikki", "Pääuutisaiheita", "Kotimaan sähkeet", "Juuri saamamme tiedon mukaan" jne.), sellaisena kuin se ilmenee esimerkiksi Lasten Uutisten pilottijakson käsikirjoituksesta tai asiakirjoista ilmenevät yksittäiset tiedot ja ideat esimerkiksi ohjelman tuotantokustannuksista tai ohjelmaan sopivista lavasteista, eivät sellaisenaan saa TekijäL 1 :n mukaista suojaa. Tekijänoikeussuojaa saavat ainoastaan yllä mainittujen kirjallisten teosten kokonaisuus ja niiden teoksesta erillään tarkasteltuna mahdollisesti teostasoon yltävät osat, sekä kirjallisen teoksen pohjalta tehty elokuvateos (Lasten Uutiset - ohjelman pilottijakso) ja sen teostasoon mahdollisesti yltävät osat. Tekijänoikeusneuvosto toteaa, että tekijänoikeus ei suojaa teoksen ideaa tai aihetta, teoksessa käytetyn aineiston käsittelytapaa, teoksen rakennetta tai jäsentelyä taikka teoksen sisältämiä tietoja. Kaksi henkilöä voi siten esimerkiksi tehdä elokuvan samasta aiheesta ilman, että kyseessä olisi tekijänoikeuden loukkaus. Tekijänoikeusneuvosto viittaa myös lausuntoonsa 1992:9, jossa katsottiin, että televisio-ohjelman aihe ja rakenne eivät saa tekijänoikeussuojaa, vaan niitä voitiin tekijänoikeuden estämättä käyttää toisessa televisio-ohjelmassa. 5) Rikkooko MTV Oy:n menettely hakijoiden tekijänoikeuksia? Lausuntopyynnössä tarkoitetut tallenteet eivät muistuta toisiaan muutoin kuin aiheen (lapsille suunnatut uutiset) ja osin aiheen käsittelytavan (lapset tekevät uutisia lapsille) osalta. Ohjelmat koostuvat eri aineistoista eli eri kuvamateriaalista. Ohjelmat pohjautuvat eri käsikirjoituksiin. Tekijänoikeusneuvoston käsityksen mukaan MTV Oy:n ohjelmissa ei ole käytetty hakijoiden televisioohjelman sisältämää materiaalia tai muutakaan lausuntopyynnössä tarkoitettua, hakijoiden laatimaa tekijänoikeussuojaa saavaa materiaalia. Koska tekijänoikeus ei suojaa teoksen ideaa tai aihetta taikka aiheen käsittelytapaa, eikä myöskään teoksen rakennetta tai jäsentelyä sellaisenaan, ja koska hakijoiden televisio-ohjelman sisältämää materiaalia tai muutakaan hakijoiden laatimaa, tekijänoikeudella suojattua materiaalia ei ole käytetty MTV Oy:n ohjelmissa, asiassa ei siten ole tapahtunut tekijänoikeuden loukkausta.

18 18 Koska asiassa ei tekijänoikeusneuvoston käsityksen mukaan ole tapahtunut tekijänoikeuden loukkausta, tekijänoikeusneuvosto toteaa, ettei sen ole tarpeen vastata hakijoiden esittämiin, TekijäL 56 a :n ja 57 :n 2 momentin soveltamista koskeviin kysymyksiin. Puheenjohtaja Niklas Bruun Sihteeri Hertta Hartikainen Lausunto on käsitelty tekijänoikeusneuvoston täysistunnossa. Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Niklas Bruun (puheenjohtaja), Katariina Sorvari, Arto Alaspää, Marit Hohtokari, Tuula Hämäläinen, Satu Kangas, Päivi Liedes, Kai Nordberg, Kirsi-Marja Okkonen, Risto Salminen, Markku Uotila, Martti Virtanen ja Ahti Vänttinen.

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:19. Uutisportaalisivustolle viedyt kolumnit ja haastattelut

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:19. Uutisportaalisivustolle viedyt kolumnit ja haastattelut TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:19 Asia Hakija Uutisportaalisivustolle viedyt kolumnit ja haastattelut H.T. Annettu 01.12.2003 LAUSUNTOPYYNTÖ H.T. (jäljempänä hakija) on 03.06.2003 saapuneella kirjeellään

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:10 Asia Hakijat Ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden tekijänoikeudet Opiskelijayhdistys A ry. ja Opiskelijayhdistys B ry. Annettu 28.5.2001 SELOSTUS ASIASTA Lausuntopyyntö

Lisätiedot

Hakija on esittänyt tekijänoikeusneuvostolle seuraavat kysymykset:

Hakija on esittänyt tekijänoikeusneuvostolle seuraavat kysymykset: TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:3 Asia Hakija Tekijänoikeus yrityksille tuotettuihin videotallenteisiin ja videotallenteiden masternauhoihin N.N. / A Oy Annettu 01.03.2002 SELOSTUS ASIASTA Lausuntopyyntö

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:17

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:17 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:17 Asia Hakija Yhteenliitetyt valokuvat A Annettu 13.10.2009 Tiivistelmä Kysymys yhteenliittämällä tehtyjen kuvien tekijänoikeussuojasta. Valokuvien yhteenliittäjälle

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:5

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:5 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:5 Asia Hakija Hautamuistomerkin kuvaaminen kirjaan A Annettu 3.3.2009 Tiivistelmä Tekijänoikeudella suojattujen hautamuistomerkkien ja niihin sisältyvien patsaiden valokuvaaminen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:19

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:19 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:19 Asia Hakija Valokuvan tallentaminen internetpalvelusta A Annettu 25.11.2009 Tiivistelmä Valokuva oli suojattu TekijäL 49 a :n mukaisella valokuvaajan oikeudella.

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:15

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:15 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:15 Asia Hakija Nimipäiväluettelon suoja Helsingin kihlakunnan poliisilaitos Annettu 30.11.2005 LAUSUNTOPYYNTÖ Rikoskomisario A Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:13

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:13 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:13 Asia Hakija Kuvasitaatti A Annettu 17.6.1991 Tiivistelmä Tietokoneella luotuun ja sillä käytettävään "hyperromaaniin" ei saanut ottaa kuvamateriaalia tekijänoikeuslain

Lisätiedot

Sukututkimukseen liittyvät tekijänoikeudet / luettelo/tietokantasuoja. Vanhempi konstaapeli T H:n kihlakunnan poliisilaitokselta

Sukututkimukseen liittyvät tekijänoikeudet / luettelo/tietokantasuoja. Vanhempi konstaapeli T H:n kihlakunnan poliisilaitokselta TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:2 Asia Hakija Sukututkimukseen liittyvät tekijänoikeudet / luettelo/tietokantasuoja Vanhempi konstaapeli T H:n kihlakunnan poliisilaitokselta Annettu 01.03.2002 Lausuntopyyntö

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:12

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:12 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:12 Asia Hakija Tekijänoikeuslain 21 soveltaminen I Annettu 20.10.2015 Tiivistelmä Kaikki internetissä oleva tekijänoikeuslain suojaama aineisto ei ole julkaistua tekijänoikeuslain

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:13. Tiivistelmä Tatin muotoa jäljittelevä jakkara oli tekijänoikeuslain 1 :ssä tarkoitettu teos.

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:13. Tiivistelmä Tatin muotoa jäljittelevä jakkara oli tekijänoikeuslain 1 :ssä tarkoitettu teos. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:13 Asia Hakija Tekijänoikeus jakkaraan A Annettu 7.9.2010 Tiivistelmä Tatin muotoa jäljittelevä jakkara oli tekijänoikeuslain 1 :ssä tarkoitettu teos. LAUSUNTOPYYNTÖ

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6. Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6. Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6 Asia Hakija Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon B Annettu 21.4.2015 Tiivistelmä Kolmiulotteiset tietokoneanimaatiokuvat voivat itsenäisenä ja omaperäisinä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:9. Muunnelma / vapaa muuttaminen, moraaliset oikeudet, käsikirjoitus

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:9. Muunnelma / vapaa muuttaminen, moraaliset oikeudet, käsikirjoitus TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:9 Asia Hakija Muunnelma / vapaa muuttaminen, moraaliset oikeudet, käsikirjoitus A Annettu 9.5.1994 Tiivistelmä Televisiosarjan ohjaaja oli tehnyt alkuperäisen käsikirjoituksen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:13

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:13 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:13 Asia Hakija Teostaso, selittävä piirustus, tekijäolettama H:n käräjäoikeus Annettu 8.6.1994 Tiivistelmä Muurausalan oppikirjassa olleet selittävät piirustukset eivät

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:8. Konsolipelien tekijänoikeus ja lainausoikeus

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:8. Konsolipelien tekijänoikeus ja lainausoikeus TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:8 Asia Hakija Konsolipelien tekijänoikeus ja lainausoikeus Espoon kaupunginkirjasto Annettu 26.5.2015 Tiivistelmä Konsolipelit ovat yhteenliitettyinä teoksina tekijänoikeuslain

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:9

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:9 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:9 Hakijat Asia Marja Kurki Oy, Suunnittelija A Huivikuosin tekijänoikeus Annettu 28.04.2008 Tiivistelmä Kysymys oikeudesta käyttää tekijänoikeudellisen teoskynnyksen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:16. Tiivistelmien tekeminen liiketoimintakirjallisuudesta

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:16. Tiivistelmien tekeminen liiketoimintakirjallisuudesta TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:16 Asia Hakija Tiivistelmien tekeminen liiketoimintakirjallisuudesta Janne Korhonen Annettu 30.11.2005 LAUSUNTOPYYNTÖ Janne Korhonen (jäljempänä hakija) on 31.10.2005

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:3

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:3 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:3 Asia Hakija Teostaso, luettelosuoja A Annettu 11.2.1994 Tiivistelmä Yrityksen tuotteista tekijänoikeussuojaa saivat ainoastaan etiketti ja piirustukset. Ruokareseptit

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:1

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:1 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:1 Asia Hakija Tekijänoikeus perehdytysmateriaaliin A Annettu 14.1.2009 Tiivistelmä Perehdytysmateriaaliin sisältyi tekijänoikeuslain 1 :ssä tarkoitettuja teoksia. Tekijä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:17. Tiivistelmä Tuulilasin puhdistusväline ja siitä tehdyt rakennepiirustukset eivät saaneet tekijänoikeussuojaa.

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:17. Tiivistelmä Tuulilasin puhdistusväline ja siitä tehdyt rakennepiirustukset eivät saaneet tekijänoikeussuojaa. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:17 Asia Hakija Teostaso A Annettu 28.9.1994 Tiivistelmä Tuulilasin puhdistusväline ja siitä tehdyt rakennepiirustukset eivät saaneet tekijänoikeussuojaa. SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1 Asia Hakija Teoksen käyttäminen, kirjasto A Annettu 3.1.1990 Tiivistelmä Tekijänoikeusneuvoston lausunto oppilaitoskirjaston materiaalihankintaa, materiaalin käsittelyä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:16

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:16 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:16 Asia Hakija Kappaleen valmistaminen, tietokanta Kuluttajatutkimuskeskus Annettu 11.12.1991 Tiivistelmä Aineiston tallentaminen tietokantaan oli kappaleen valmistamista

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:11. Sävellysteokseen liittyvät tekijänoikeuskysymykset

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:11. Sävellysteokseen liittyvät tekijänoikeuskysymykset TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:11 Asia Hakija Sävellysteokseen liittyvät tekijänoikeuskysymykset Laamanni K P:n käräjäoikeudesta Annettu 02.06.2003 LAUSUNTOPYYNTÖ Laamanni K P:n käräjäoikeudesta (jäljempänä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:10 Asia Hakijat lasilintujen tekijänoikeussuoja T, F Ab Annettu 19.8.2015 Tiivistelmä Taideteollisesti valmistetut lasilinnut ilmensivät tekijänsä luovia valintoja muun

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:4. Tekstiilitöihin liittyvät tekijänoikeuskysymykset

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:4. Tekstiilitöihin liittyvät tekijänoikeuskysymykset TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:4 Asia Hakija Tekstiilitöihin liittyvät tekijänoikeuskysymykset H T Oy:stä Annettu 04.03.2003 LAUSUNTOPYYNTÖ H T Oy:stä (jäljempänä hakija), on 12.12.2002 saapuneella

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:5

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:5 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:5 Asia Hakija Valokuvan tekijänoikeuden jakaminen V Annettu 8.3.2016 Tiivistelmä Valokuvaan liittyvät taloudelliset oikeudet olivat sopimuksin kokonaan tai osittain

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:5

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:5 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:5 Asia Hakija Tekijänoikeus kalatutkimusraporttiin H Annettu 24.3.2015 Tiivistelmä Kalatutkimusraportti oli kokonaisuutena tekijänoikeuslain 1 :ssä tarkoitettu teos.

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:12

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:12 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:12 Asia Hakijat Oikeus Puhdas Elämä Lapselle -tunnukseen A ry., B ry., C ry. Annettu 16.8.2001 SELOSTUS ASIASTA Lausuntopyyntö A ry., B ry. ja C ry. ovat 25.10.2000

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2004:14

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2004:14 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2004:14 Asia Hakija Tekijänoikeus koriste-esineisiin Anne Paso Annettu 01.12.2004 LAUSUNTOPYYNTÖ Teollinen muotoilija Anne Paso (jäljempänä hakija) on pyytänyt 20.10.2004

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari 9.11.2016 Albert Mäkelä lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät 1 Mitä tekijänoikeus suojaa? Tekijänoikeus suojaa kirjallista tai taiteellista teosta Teoksen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1993:4

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1993:4 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1993:4 Asia Hakija Luettelosuoja A Annettu 12.3.1993 Tiivistelmä Oppikirjan tehtävien malliratkaisuista koostuva monistesarja sai tekijänoikeuslain 49 :n mukaista luettelosuojaa.

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:18

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:18 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:18 Asia Hakija Tekijänoikeussuoja kirjalliseen materiaaliin Ilomantsin kirjasto Annettu 14.12.2010 Tiivistelmä Viime vuosisadan alkupuolella lehdeksi koottujen, käsin

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2004:12. Koivuvanerista tehdyn seinäkkeen tekijänoikeussuoja

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2004:12. Koivuvanerista tehdyn seinäkkeen tekijänoikeussuoja TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2004:12 Asia Hakija Koivuvanerista tehdyn seinäkkeen tekijänoikeussuoja Sebastian Lönnqvist Annettu 06.10.2004 LAUSUNTOPYYNTÖ Sebastian Lönnqvist (jäljempänä hakija) on 18.05.2004

Lisätiedot

Lippukokoelman tekijänoikeudellinen suoja, luettelo-/tietokantasuoja

Lippukokoelman tekijänoikeudellinen suoja, luettelo-/tietokantasuoja TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2000:9 Asia Hakija Lippukokoelman tekijänoikeudellinen suoja, luettelo-/tietokantasuoja NN Annettu 21.6.2000 Selostus asiasta NN on 27.1.2000 pyytänyt tekijänoikeusneuvoston

Lisätiedot

5/8/2016 The Copyright Law 1

5/8/2016 The Copyright Law 1 5/8/2016 The Copyright Law 1 5/8/2016 The Copyright Law 2 Yleistä Tekijänoikeuden kohteena on kirjallinen tai taiteellinen teos. Suojan saadakseen teoksen tulee ylittää ns. teoskynnys. Suojattu teos on

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:2

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:2 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:2 Asia Hakija Teoskynnys, koru A Annettu 7.1.1991 Tiivistelmä Kaivertaja A oli tehnyt korun, jossa korulaattaan oli kaiverrettu kuvio. Koru oli muotoilultaan tavanomainen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:13

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:13 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:13 Asia Hakija Teoskynnys, luettelosuoja, lomake A Annettu 28.8.1990 Tiivistelmä A Oy:n kysymyslomakkeen kysymykset ja niiden kokoonpano eivät olleet muodoltaan itsenäisiä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:6

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:6 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:6 Asia Hakija Tekijänoikeus vuosikertomuksiin X Annettu 9.3.2011 Tiivistelmä 1900-luvun alkupuolella laaditut oppilaitosten vuosikertomukset olivat tekijänoikeuslain

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:4

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:4 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:4 Asia Hakija Tekijänoikeus selittävään piirrokseen N.N. Annettu 03.04.2002 Lausuntopyyntö N.N. (jäljempänä hakija) on pyytänyt 20.2.2002 saapuneella kirjeellään tekijänoikeusneuvoston

Lisätiedot

Oppimateriaalissa oli siteerattu sanoituksia tekijänoikeuslain 22 :n mukaisesti.

Oppimateriaalissa oli siteerattu sanoituksia tekijänoikeuslain 22 :n mukaisesti. LAUSUNTO 1998:17 A: 10.11.1998 Oppimateriaalissa oli siteerattu sanoituksia tekijänoikeuslain 22 :n mukaisesti. Selostus asiasta X on 24.4.1998 saapuneella kirjelmällä pyytänyt tekijänoikeusneuvoston lausuntoa

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:2

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:2 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:2 Asia Hakijat valokuvakehysten tekijänoikeussuoja A Oy Annettu 2.2.2016 Tiivistelmä Taideteollisesti valmistettu suorakaiteen muotoinen, koristeaiheeton valokuvakehys

Lisätiedot

tekijänoikeuslaissa tarkoitettu kuvallinen teos;

tekijänoikeuslaissa tarkoitettu kuvallinen teos; TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2000:1 Asia Hakija Tekijänoikeus pallopelin säännöstöön ja pelin tunnuksiin NN Annettu Helsingissä 4.1.2000 Selostus asiasta NN (jäljempänä hakija) on 28.4.1999 saapuneella

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2017:2. Kirjallisen teoksen lainaaminen toisessa teoksessa

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2017:2. Kirjallisen teoksen lainaaminen toisessa teoksessa TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2017:2 Asia Hakija Kirjallisen teoksen lainaaminen toisessa teoksessa S Annettu 7.2.2017 Tiivistelmä Lainsäännös kirjallisen teoksen hyvän tavan mukaisesta lainaamisesta

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2017:3. Teoksen tilapäinen muuttaminen oli sallittua, mikäli siihen oli tekijänoikeuden haltijan lupa.

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2017:3. Teoksen tilapäinen muuttaminen oli sallittua, mikäli siihen oli tekijänoikeuden haltijan lupa. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2017:3 Asia Hakija Taideteosten tekijänoikeussuoja J Annettu 7.2.2017 Tiivistelmä Teoksen tilapäinen muuttaminen oli sallittua, mikäli siihen oli tekijänoikeuden haltijan

Lisätiedot

Mitä tiedekustantajan pitäisi tietää sopimuksista ja oikeuksista? Suomen tiedekustantajien liitto Jukka-Pekka Timonen KOPIOSTO

Mitä tiedekustantajan pitäisi tietää sopimuksista ja oikeuksista? Suomen tiedekustantajien liitto Jukka-Pekka Timonen KOPIOSTO Mitä tiedekustantajan pitäisi tietää sopimuksista ja oikeuksista? Suomen tiedekustantajien liitto 24.9.2010 Jukka-Pekka Timonen KOPIOSTO 1 Tekijänoikeus syntyy henkilölle siirtyy kustantajalle vain sopimuksella

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:3. Tekijänoikeus internetsivuston sisältöön ja sisällön käyttö parodiassa

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:3. Tekijänoikeus internetsivuston sisältöön ja sisällön käyttö parodiassa TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:3 Asia Hakija Tekijänoikeus internetsivuston sisältöön ja sisällön käyttö parodiassa Kihlakunnansyyttäjä A Annettu 26.4.2010 Tiivistelmä Internetsivuston sisältö oli

Lisätiedot

Tekijänoikeus AUDIOVISUAALISEN TEOKSEN KÄYTTÖ TUTKIMUKSESSESSA

Tekijänoikeus AUDIOVISUAALISEN TEOKSEN KÄYTTÖ TUTKIMUKSESSESSA Tekijänoikeus AUDIOVISUAALISEN TEOKSEN KÄYTTÖ TUTKIMUKSESSESSA TEKIJÄNOIKEUSLAIN MUKAISET OIKEUDET AV-TEOKSEEN Tekijänoikeuslain esimerkkiluettelossa ja poikkeussäännöksissä puhutaan elokuvateoksesta,

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1993:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1993:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1993:10 Asia Hakija Elokuva A Annettu 17.5.1993 Tiivistelmä Tekijänoikeusneuvoston lausunto tekijänoikeudesta kahteen elokuvateokseen, tekijänoikeuden siirtymisestä ja tekijänoikeuden

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:7

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:7 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:7 Asia Hakija Sitaatti A Annettu 14.4.2009 Tiivistelmä Esitelmästä tehdyn lyhennelmän tekstin käyttö ei ollut tapahtunut TekijäL 22 :n mukaisesti. Tekijän nimi ja lähde

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO 1998:13. Tietokoneohjelman tekijän isyysoikeus. Kuvakulma Kulmala & Peltonen Oy. Annettu Helsingissä 18.8.1998.

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO 1998:13. Tietokoneohjelman tekijän isyysoikeus. Kuvakulma Kulmala & Peltonen Oy. Annettu Helsingissä 18.8.1998. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO 1998:13 LAUSUNTO Asia Hakija Tietokoneohjelman tekijän isyysoikeus Kuvakulma Kulmala & Peltonen Oy Annettu Helsingissä 18.8.1998 Selostus asiasta Kuvakulma Kulmala & Peltonen Oy (jäljempänä

Lisätiedot

Tekijänoikeusneuvosto on käsitellyt lausuntopyynnön ja esittää lausuntonaan seuraavan.

Tekijänoikeusneuvosto on käsitellyt lausuntopyynnön ja esittää lausuntonaan seuraavan. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:13 Asia Hakija Kuvataiteen teosten luominen Internet-tietoverkossa olevia kuvia käyttäen N.N. Annettu 24.09.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ N.N. (jäljempänä hakija) on 02.05.2002

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:5

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:5 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:5 Asia Hakija Kipsireliefin tekeminen rakennuksesta A Annettu 07.04.2005 LAUSUNTOPYYNTÖ A (jäljempänä hakija) on 07.02.2005 saapuneella kirjeellään pyytänyt tekijänoikeusneuvoston

Lisätiedot

Tekijänoikeuden vaikutuksesta E tiedon hyödyntämisessä. Mari Lampenius Asianajaja

Tekijänoikeuden vaikutuksesta E tiedon hyödyntämisessä. Mari Lampenius Asianajaja Tekijänoikeuden vaikutuksesta E tiedon hyödyntämisessä Mari Lampenius Asianajaja 23.5.2011 Teoksen tekijänoikeus Tekijänoikeuslain mukaan sillä joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen on tekijänoikeus

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2000:7. Tekijänoikeus kysymyssarjaan. Hakija. Annettu 16.5.2000 SELOSTUS ASIASTA. Lausuntopyyntö

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2000:7. Tekijänoikeus kysymyssarjaan. Hakija. Annettu 16.5.2000 SELOSTUS ASIASTA. Lausuntopyyntö TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2000:7 Asia Hakija Tekijänoikeus kysymyssarjaan A Annettu 16.5.2000 SELOSTUS ASIASTA Lausuntopyyntö A on 22.2.2000 päivätyllä kirjeellään pyytänyt tekijänoikeusneuvostolta

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2012:6. Tekijänoikeus koulutusmateriaaliin

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2012:6. Tekijänoikeus koulutusmateriaaliin TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2012:6 Asia Hakija Tekijänoikeus koulutusmateriaaliin X Annettu 17.4.2012 Tiivistelmä Koulutusmateriaali ei ollut tekijänoikeuslain 1 :n tarkoittama teos eikä 49 :n tarkoittama

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13 Asia Hakija Oikeus valokuvaan A Annettu 17.11.1987 Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään kuvannut omalla

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:7

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:7 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:7 Asia Hakija Ongelmanratkaisutestikirjan tekijänoikeussuoja A Annettu 16.8.2016 Tiivistelmä Yksittäinen ongelmanratkaisutestin tehtävä kuvioineen ei ollut tekijänoikeuslain

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:2

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:2 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:2 Asia Hakija Teostaso, oppikirja, konepiirustus A Annettu 21.1.1994 Tiivistelmä Koneenpiirustuksen oppikirjoissa olevat yksittäiset konepiirustukset eivät yltäneet

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2007:15. Tiivistelmä Kysymys 1940-luvulla valmistettujen valokuvien teossuojasta.

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2007:15. Tiivistelmä Kysymys 1940-luvulla valmistettujen valokuvien teossuojasta. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2007:15 Asia Hakija Valokuvan teoskynnys A.A. Annettu 16.11.2007 Tiivistelmä Kysymys 1940-luvulla valmistettujen valokuvien teossuojasta. LAUSUNTOPYYNTÖ Kuvaus asiasta A.A.

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:7. Asuntohotellin yhteydessä tapahtuvaan Internet-kahvila -toimintaan liittyvät tekijänoikeuskysymykset

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:7. Asuntohotellin yhteydessä tapahtuvaan Internet-kahvila -toimintaan liittyvät tekijänoikeuskysymykset TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:7 Asia Hakija Asuntohotellin yhteydessä tapahtuvaan Internet-kahvila -toimintaan liittyvät tekijänoikeuskysymykset M K Oy:stä Annettu 04.03.2003 LAUSUNTOPYYNTÖ M Majatalo

Lisätiedot

Tekijänoikeudet opetustoimessa

Tekijänoikeudet opetustoimessa Tekijänoikeudet opetustoimessa Leena Hiltunen Teos ja tekijän oikeus siihen 1.1.2006 alkaen uudistuksia vuoden 1961 tekijänoikeuslakiin (osa uudistuksista voimaan 1.1.2007); TekijäL 1 : Sillä, joka on

Lisätiedot

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet Sivistystyönantajat Tieteentekijöiden liitto Professoriliitto IPR University Center Tekijänoikeus yliopistojen työsuhteissa 28.11.2016 Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:8

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:8 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:8 Asia Hakija Kirjoitustulkkeen teoskynnys K Annettu 16.8.2016 Tiivistelmä Kirjoitustulkkeen itsenäisyys ja omaperäisyys yksittäistapauksessa ratkaisevat sen, onko se

Lisätiedot

Lausuntopyynnössä pyydetään tekijänoikeusneuvoston kannanottoa seuraaviin opetusmateriaalin valmistamista ja käyttöä koskeviin seikkoihin.

Lausuntopyynnössä pyydetään tekijänoikeusneuvoston kannanottoa seuraaviin opetusmateriaalin valmistamista ja käyttöä koskeviin seikkoihin. LAUSUNTO 1998:20 A: 8.12.1998 Selostus asiasta A ja B Turun yliopiston psykologian laitokselta ovat 6.8.1998 päivätyllä kirjelmällään pyytäneet tekijänoikeusneuvoston lausuntoa Psykonet - verkkoyliopiston

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1999:16. Tekijänoikeus mattoihin. Finarte (India) Oy. Annettu Helsingissä 9.11.1999.

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1999:16. Tekijänoikeus mattoihin. Finarte (India) Oy. Annettu Helsingissä 9.11.1999. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1999:16 Asia Hakija Tekijänoikeus mattoihin Finarte (India) Oy Annettu Helsingissä 9.11.1999 Selostus asiasta Finarte (India) Oy (jäljempänä Finarte) on 31.5.1999 päivätyllä

Lisätiedot

TEKIJÄOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:1. Tekijänoikeus koristelautasiin. Annettu LAUSUNTOPYYNTÖ

TEKIJÄOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:1. Tekijänoikeus koristelautasiin. Annettu LAUSUNTOPYYNTÖ TEKIJÄOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:1 Asia Hakija Tekijänoikeus koristelautasiin Helvi Calanna Annettu 10.01.2005 LAUSUNTOPYYNTÖ Helvi Calanna (jäljempänä hakija) on 15.09.2004 saapuneella kirjeellään pyytänyt

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:5. Kirjalliseen teokseen liittyvät tekijänoikeuskysymykset

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:5. Kirjalliseen teokseen liittyvät tekijänoikeuskysymykset TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:5 Asia Hakija Kirjalliseen teokseen liittyvät tekijänoikeuskysymykset S Annettu 04.03.2003 LAUSUNTOPYYNTÖ S (jäljempänä hakija) on 26.11.2002 saapuneella kirjeellään

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2012:13. Matkamuistomagneettien tekijänoikeussuoja

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2012:13. Matkamuistomagneettien tekijänoikeussuoja TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2012:13 Asia Hakija Matkamuistomagneettien tekijänoikeussuoja X Annettu 25.9.2012 Tiivistelmä Lähinnä tunnettujen rakennusten kuvia sisältäneet matkamuistomagneetit ilmensivät

Lisätiedot

Katsaus tekijänoikeuteen

Katsaus tekijänoikeuteen Katsaus tekijänoikeuteen Tämä artikkeli käsittelee tekijänoikeudellisesta näkökulmasta aiheita kuten itsenäinen teos, jälkiperäinen teos ja muunteluoikeus. Artikkeli julkaistiin alun perin Näytelmäkirjailijaliiton

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:3

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:3 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:3 Asia Hakija Tekijänoikeus kansatieteelliseen aineistoon Museovirasto Annettu 17.02.2005 LAUSUNTOPYYNTÖ Museovirasto (jäljempänä hakija) on 01.12.2004 saapuneella kirjeellään

Lisätiedot

Tekijänoikeus opetuksessa. Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä

Tekijänoikeus opetuksessa. Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä Tekijänoikeus opetuksessa Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä 23.11.2016 Tekijänoikeuden perusteet Syntyy, kun ihminen itsenäisillä luovilla valinnoillaan saa aikaan jotain ilmaisumuodoltaan

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1992:7

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1992:7 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1992:7 Asia Hakija Teoksen nimi A Annettu 14.5.1992 Tiivistelmä A oli toimittanut eri henkilöiden kertomuksista kirjan, joka oli julkaistu nimellä "Steissi". B oli kirjoittanut

Lisätiedot

Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet

Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet Valtakunnallisten eettisten toimikuntien seminaari, säätytalo 24.9.2009 Professori Niklas Bruun IPR University Center, Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu OTK Maria E. Rehbinder 26.10.2009 maria.rehbinder@gmail.com Henkilölle syntyvä oikeus Tekijänoikeus voi syntyä vain luonnolliselle henkilölle Poikkeuksena työnantajalle

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:11

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:11 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:11 Asia Hakija Tekijänoikeus käännöksiin A Annettu 12.5.2009 Tiivistelmä Kirjallisen teoksen suomenkieliset käännökset olivat kumpikin TekijäL 1 :ssä tarkoitettuja itsenäisiä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:11

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:11 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:11 Asia Hakija Laulun säkeen suoja T Annettu 20.10.2015 Tiivistelmä Laulun säkeen osan käyttö mainostekstissä ei edellyttänyt oikeudenhaltijan lupaa, koska säe ei ollut

Lisätiedot

Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Kirsi Salmela, Kopiosto ry

Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Kirsi Salmela, Kopiosto ry Tekijänoikeus ja opetus opettajan kolme roolia Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 7.12.2016 Kirsi Salmela, Kopiosto ry Opettajan kolme roolia Opettaja oikeat käytänteet ja tekijänoikeuden peruskäsitteet

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1993:16

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1993:16 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1993:16 Asia Hakija Teostaso, Koru H:n raastuvanoikeus Annettu 28.9.1993 Tiivistelmä Koru, joka muodostui pohjalaatasta ja sen päällä kohoumana olevasta avatusta hopearullasta,

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:7

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:7 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:7 Asia Hakija Teoksen muuttaminen A Annettu 10.4.1991 Tiivistelmä A oli kirjoittanut kyläkuvauksen eri kirjoittajien kirjoituksista koostuvaan "X" -nimiseen kirjaan.

Lisätiedot

Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta

Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta 10/2013 Kopiosto ry Arttu Juselius Tekijänoikeuden syntyminen Tekijänoikeuden suoja syntyy heti kun teos on luotu Automaattisesti. Ei vaadi merkkiä.

Lisätiedot

Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat

Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat Professori Niklas Bruun, IPR University Center Tekijänoikeus yliopistojen työsuhteessa HANKEN 28.11.2016 Teknologia osana tutkimusta ja opetusta Digitaalinen

Lisätiedot

Sivistysvaliokunnalle

Sivistysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 24/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta Sivistysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Sivistysvaliokunta on 8 päivänä

Lisätiedot

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä PROJEKTITYÖN TEKEMINEN Teosten hyödyntäminen omassa työssä TEOSTEN KÄYTTÖ Toisten tekemän teoksen käyttöön tarvitaan yleensä tekijän lupa. Lupaa ei tarvita: 1. Tiedon, ideoiden, periaatteiden käyttö Kunhan

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:15

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:15 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:15 Asia Hakija Kopiointi, opetustoiminta A Annettu 12.9.1990 Tiivistelmä A Oy:n kopiointioikeudet opetustoimintaa varten perustuvat A Oy:n ja tekijöitä edustavan Kopiosto

Lisätiedot

Operight-tietoisku. Luentorunko. Osio 1: Tekijänoikeuden ABC. Mitä on tekijänoikeus? Kenelle tekijänoikeus syntyy? Opettajan luoma materiaali

Operight-tietoisku. Luentorunko. Osio 1: Tekijänoikeuden ABC. Mitä on tekijänoikeus? Kenelle tekijänoikeus syntyy? Opettajan luoma materiaali Operight-tietoisku Luentorunko Osio 1: Tekijänoikeuden ABC. Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeus on luovuuden ja investointien suojaa. Tekijänoikeuslain tarkoituksena on tasapainoilla tekijän oikeuksien

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:10 Asia Hakija Taloudelliset oikeudet, moraaliset oikeudet, oikeuden rajoitus / lehdistön lainausoikeus A Oy Annettu 25.5.1994 Tiivistelmä Toimittajan tekijänoikeudellisesti

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:15

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:15 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:15 Asia Hakija Suojan kohde V Annettu 11.12.1991 Tiivistelmä Rakennuspiirustukset, toimitusliite ja markkinoinnissa käytettytoimitussisältö eivät olleet itsenäisiä ja

Lisätiedot

Tekijänoikeus hillakarttoihin, luettelosuoja, tekijänoikeuden loukkaus

Tekijänoikeus hillakarttoihin, luettelosuoja, tekijänoikeuden loukkaus TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2000:5 Asia Hakija Tekijänoikeus hillakarttoihin, luettelosuoja, tekijänoikeuden loukkaus A Oy Annettu 10.4.2000 Selostus asiasta A Oy on 12.11.1999 päivätyllä kirjeellään

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1988:1

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1988:1 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1988:1 Asia Hakija Julkistettu teos, sitaatti A Annettu 27.1.1988 Tiivistelmä M:n kauppakorkeakoulussa tekemä seminaariesitelmä oli tekijänoikeudellisesti suojattu teos.

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2006:4. Tutkimussuunnitelmaan liittyvät tekijänoikeuskysymykset

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2006:4. Tutkimussuunnitelmaan liittyvät tekijänoikeuskysymykset TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2006:4 Asia Hakija Tutkimussuunnitelmaan liittyvät tekijänoikeuskysymykset Tieteentekijöiden Liitto Annettu 15.3.2006 LAUSUNTOPYYNTÖ Tieteentekijöiden Liitto, edustajanaan

Lisätiedot

Kuvausluvat ja tekijänoikeudet

Kuvausluvat ja tekijänoikeudet Kuvausluvat ja tekijänoikeudet Ira Helkamäki Mediatekniikan seminaari 24.1.2012 Sisältö Kuvaaminen Julkisella paikalla ja muualla Tekijänoikeudet Valokuvat, musiikki, elokuvat Tekijänoikeusrikkomus Tekijänoikeusyhdistykset

Lisätiedot

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS 25.6.2008 Sakari Aalto 2 MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:8

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:8 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:8 Hakija Asia A Teollisen keksinnön tekijänoikeussuoja Annettu 28.04.2008 Tiivistelmä Teollisen keksinnön yhteydessä syntynyt aineisto voi laista ilmenevien edellytysten

Lisätiedot

Luento 8. Tekijänoikeudet verkkoyhteiskunnassa. P3a Viestintäpolitiikka ja viestinnän sääntely Hannu Nieminen Syksy 2007

Luento 8. Tekijänoikeudet verkkoyhteiskunnassa. P3a Viestintäpolitiikka ja viestinnän sääntely Hannu Nieminen Syksy 2007 Luento 8. Tekijänoikeudet verkkoyhteiskunnassa P3a Viestintäpolitiikka ja viestinnän sääntely Hannu Nieminen Syksy 2007 Rakenne: 1. Tekijänoikeuden syntyhistoria 2. Tekijänoikeus ja sen sisältö 3. Tekijänoikeuden

Lisätiedot

Tekijänoikeudet Ympäristöteknologia T571SA

Tekijänoikeudet Ympäristöteknologia T571SA Hans Laihia OPINTOJAKSON NIMI Tekijänoikeudet Ympäristöteknologia T571SA 1.3.2012 1 Miia Liukkonen Tekijänoikeudet Mitä tarkoitta tekijänoikeus ja ( Tämän yhteydessä) termit tekijä ja teos? Tekijänoikeus

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:10 Asia Hakija Tekijänoikeuskorvaukset Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto Annettu 22.5.1991 Tiivistelmä Yleisradiolähetykseen sisältyvän teoksen tai esittävän

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1998:2. Teosten julkinen esittäminen musiikkioppilaitosten järjestämissä tilaisuuksissa

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1998:2. Teosten julkinen esittäminen musiikkioppilaitosten järjestämissä tilaisuuksissa TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1998:2 Asia Hakija Teosten julkinen esittäminen musiikkioppilaitosten järjestämissä tilaisuuksissa A r.y. Annettu Helsingissä 14.1.1998 Selostus asiasta A r.y. on 6.10.1997

Lisätiedot

Tekijänoikeus ja muut aineettomien hyödykkeiden suojamuodot englanniksi Intellectual property rights eli IPR

Tekijänoikeus ja muut aineettomien hyödykkeiden suojamuodot englanniksi Intellectual property rights eli IPR Aineettomat oikeudet ohjelmistoliiketoiminnassa 13.2.2003 Tekijänoikeus ja muut aineettomien hyödykkeiden suojamuodot englanniksi Intellectual property rights eli IPR velvoiteoikeus/ esineoikeus varallisuusoikeus

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2013:21

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2013:21 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2013:21 Asia Hakija Näytelmäkäsikirjoituksen tekijänoikeus X Annettu 27.11.2013 Tiivistelmä Hakija oli teosta vapaasti muuttaen saanut aikaan uuden ja itsenäisen teoksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2008/0157(COD) 5.11.2008 LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot