TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2006:3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2006:3"

Transkriptio

1 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2006:3 Asia Hakijat Televisio-ohjelman ohjelmaformaatin, ohjelman käsikirjoituksen sekä ohjelman televisioversion tekijänoikeussuoja NN, MM ja A Oy Annettu LAUSUNTOPYYNTÖ NN, MM ja A Oy (jäljempänä hakijat) ovat pyytäneet saapuneella kirjeellään tekijänoikeusneuvoston lausuntoa televisioohjelman ohjelmaformaatin, ohjelman käsikirjoituksen sekä ohjelman televisioversion tekijänoikeussuojaa koskevassa asiassa. Lausuntopyynnön taustaa Lausuntopyynnön mukaan hakijat ovat luoneet Lasten Uutiset -nimisen tvohjelmaformaatin. Lasten Uutiset on televisio-ohjelma, joka on suunnattu lapsille. Nimensä mukaisesti ohjelma välittää uutistapahtumia ja - raportteja aiheista, jotka koskettavat lasten jokapäiväistä elämää. Myös Lasten Uutisten ns. uutisankkurit ovat lapsia. Ohjelmaformaatti ja sen toteuttaminen televisiossa perustuu yksityiskohtaiseen kirjalliseen käsikirjoitukseen, jonka hakijat ovat yhdessä luoneet. Uutisankkureiden vuorosanojen ohella hakijoiden laatimassa käsikirjoituksessa selvitetään tarkasti ohjelman toteutus audiovisuaalisessa ympäristössä. Käsikirjoitus on jaettu eri jaksoihin. Ensin käsitellään pääuutisia, jonka jälkeen aihepiireinä tulevat mm. kotimaan sähkeet ja juuri saamamme tiedon mukaan -osio. Väliosien jälkeen seuraavat "leikkisää" ja urheiluosuus. Käsikirjoitus päättyy tapahtumankalenteriin ja lopputeksteihin. Paitsi vuorosanat ja ohjelmarunko, hakijoiden laatimassa kirjallisessa ohjelma-aineistossa käydään läpi ohjelman väli-insertit ja ohjelman musiikki. Hakijat ovat tehneet käsikirjoituksensa pohjalta ns. pilottijakson Lasten Uutisista, jolloin laadittu kirjallinen käsikirjoitusaineisto on siirretty kuvalliseen muotoon. Ohjelman käsikirjoituksesta ja oheisaineistosta on siis tehty elokuvateos, kun pilottijakso on tallennettu liikkuvana kuvana filmille.

2 2 Hakijoiden käsityksen mukaan heidän luomansa ohjelmaformaatti omana kokonaisuutenaan ja toisaalta tähän formaattiin kuuluvat kirjallinen käsikirjoitus ja siihen liittyvä oheismateriaali sekä tehty audiovisuaalinen työ saavat tekijänoikeussuojaa ja aineistoon liittyvät taloudelliset ja moraaliset tekijänoikeudet kuuluvat oikeudenhaltijoille. Hakijat katsovat, että luotua käsikirjoitusta ja audiovisuaalista teosta suojataan joka tapauksessa erikseen, mutta suojaa saa koko ohjelmaformaatti itsenäisenä taiteellisena teoksena. Vastapuolen menettely Vuonna 1998 tekijät ovat A Oy:n kautta tarjonneet Lasten Uutisten ohjelmaformaattia, sen kirjallista käsikirjoitusta oheismateriaaleineen sekä tehtyä audiovisuaalisista teosta (Lasten Uutisten pilottijakso) MTV Oy:lle. Hakijoiden tarkoituksena on ollut myydä luodun formaatin käyttöoikeus MTV Oy:lle alkaen MTV Oy on alkanut esittää MTV3-kanavalla omaa "Lasten uutiset"-ohjelmaa. Ohjelmaformaatin tai sen kirjallisen käsikirjoituksen käyttöön televisio-ohjelmassa ei ole kysytty lupaa hakijoilta. MTV Oy:n lähettämä "Lasten uutiset" vastaa sisällöltään ja ulkoiselta toteuttamistavaltaan hakijoiden luomaa uutta ohjelmaformaattia, sen kirjallista käsikirjoitusta sekä käsikirjoituksen perusteella tehtyä elokuvateosta eli "Lasten Uutisten" television pilottijaksoa. Vastapuoli on ilmoittanut, ettei se katso syyllistyneensä oikeudenloukkauksiin asiassa. MTV Oy:n puolesta asiaa kirjallisesti kommentoinut vastaava päätoimittaja Merja Ylä-Anttila on lausunut yhtiön kannaksi seuraavaa: "Ohjelmaa laadittaessa esikuvana ovat olleet MTV:n omat uutislähetykset. Ulkopuolisia vaikutteita ei ole ollut." Lausuntopyynnön mukaan MTV Oy:n väite on ongelmallinen, kun tarkastellaan MTV:lle jo vuonna 1998 tarjottua Lasten Uutisten formaattia. Paitsi että vastapuoli kiistää yhteydet vuoden 1998 aineistoon, on se julkisuudessa antanut ymmärtää olevansa sekä formaatin että siihen kuuluvan Lasten uutiset -nimen takana. Lausuntopyynnön yhteyteen on liitetty kuvamateriaali vuoden 1998 pilottijaksosta sekä vastaavasti vuonna 2005 lähetetystä MTV Oy:n ohjelmasta.

3 3 Ohjelmaformaatin tekijänoikeussuojasta Hakijat pyytävät tekijänoikeusneuvostoa lausumaan siitä, nauttiiko "Lasten uutiset" -kokonaisuus eli luotu ohjelmaformaatti tekijänoikeussuojaa omana taiteellisena teoksenaan. Hakijoiden näkemyksen mukaan tekijänoikeuden kohde on heidän luomansa taiteellinen teos kokonaisuutena eli luotu ohjelmaformaatti. Ohjelmaformaatti muodostuu toisaalta sen kirjallisesta käsikirjoituksesta sekä toisaalta siitä, että se on saatettu audiovisuaaliseen muotoon. Hakijoiden käsityksen mukaan ohjelmaformaatteja, käsikirjoituksia ja sen toteutusta esim. kuvallisessa tai äänellisessä muodossa suojataan juuri tekijänoikeuslakien perusteella. Muussa tapauksessa esim. kansainväliset, lukuisissa eri maissa esitetyt ohjelmaformaatit eivät saisi tekijänoikeussuojaa. Johtopäätös tästä puolestaan olisi, että ohjelmaformaattien vapaata käyttöä ei voitaisi ehkäistä ainakaan tekijänoikeuksiin vetoamalla. Tekijänoikeussuojan keskeinen sisältö on, että suojatun aineiston kaikkeen taloudelliseen hyödyntämiseen on saatava lupa oikeudenhaltijalta. Luvaton käyttö on tekijänoikeusloukkaus, joka johtaa tekijänoikeuslaissa säädettyihin seuraamuksiin. Käytännön sopimuselämässä lupa jonkin ohjelmaformaatin käyttöönottoon saadaan formaatin alkuperäisestä luojalta tai siltä, jolle tämä on oikeutensa siirtänyt. Lupa saadaan käytöstä tehtävällä sopimuksella. Useimmiten oikeudenhaltija määrää jälkikäteen tehtävistä vastaavista ohjelmista juuri formaatin käyttöoikeuden luovutuksen ehdoista tehdyn sopimuksen perusteella. Lausuntopyynnön mukaan jos esim. tunnettujen tv-formaattien käytön ja hyödyntämisen oikeutus eri maissa ei perustuisi niiden tekijänoikeussuojaan, voisi ilmeisesti kuka tahansa lainata formaatin sellaisenaan, ilman yhteydenottoa alkuperäiseen tekijään. Mahdolliset tekijänoikeusloukkaukset ja niiden seuraukset Lausuntopyynnössä todetaan, että mikäli tekijänoikeusneuvosto vastaa myönteisesti kysymykseen aineiston tekijänoikeussuojasta, pyydetään sitä lausumaan MTV Oy:n menettelyyn liittyvästä mahdollisesta tekijänoikeusloukkauksesta. Lausuntopyynnössä todetaan, että MTV Oy on alkanut valmistaa ja levittää omaa Lasten uutiset -ohjelmaa. MTV Oy:n lanseeraama ohjelma mukailee tarkasti hakijoiden luovan työn tuloksena syntynyttä formaattia, vaikka MTV Oy ei sinänsä ole käyttänyt omassa ohjelmassaan hakijoiden vuonna 1998 tekemän pilottijakson audiovisuaalista osuutta eli kuvanauhaa. Myöskään alkuperäisen käsikirjoituksen vuorosanoja ei

4 4 sellaisenaan ole käytetty MTV Oy:n omassa ohjelmassa. Tehtyjen ohjelmien yhtäläisyys on kuitenkin erittäin helposti havaittavissa kuvanauhoja vertaamalla. Erityisesti tekijänoikeusneuvostoa pyydetään arvioimaan mahdollista tekijänoikeuksin loukkausta tekijänoikeuslain 57 :n 2 momentin valossa. Kyseinen lainkohta koskee tahallisuudesta ja tuottamuksesta riippuvaa korvausvastuuta. Tekijänoikeusneuvostolle esitetyt kysymykset Hakijat pyytävät tekijänoikeusneuvostoa lausumaan erikseen aineiston suojaamisesta 1) ns. formaattina, 2) kirjallisena teoksena ja 3) elokuvateoksena. Hakijat pyytävät lausuntoa siitä - nauttiiko heidän luomansa "Lasten Uutiset" -televisio-ohjelman pilottijakson kirjallinen käsikirjoitus yksin tai osana muuta kirjallista käsikirjoitusaineistoa tekijänoikeussuojaa, - nauttiiko "Lasten Uutiset" -ohjelman audiovisuaalinen osa, pilottijakso, tekijänoikeussuojaa ja - saavatko kirjalliset ilmaukset "Lasten Uutiset" ja "Leikkisää" tekijänoikeussuojaa. Hakijat pyytävät tekijänoikeusneuvoston lausuntoa myös siitä, rikkooko MTV Oy:n menettely hakijoiden tekijänoikeuksia. Jos tekijänoikeusneuvosto toteaa hakijoiden tekijänoikeuksia joiltain osin loukatun, hakijat pyytävät tekijänoikeusneuvostoa lausumaan tekijänoikeuslain tulkinnasta seuraavien kysymysten valossa: - Jos luvattomaan menettelyyn syyllistytään oikeushenkilön toiminnan piirissä, kenen voidaan katsoa olevan tekijänoikeusrikkomuksen tekijä tekijänoikeuslain 56 a :n mukaan, oikeushenkilön vai luonnollisen henkilön? - Voivatko hakijat tekijänoikeuslaissa säädetyillä perustella estää mahdollisen tekijänoikeusloukkauksen jatkamisen? Erityisesti hakijat pyytävät tekijänoikeusneuvostoa arvioimaan mahdollista oikeudenloukkausta tekijänoikeuslain 57 :n 2 momentin valossa. Kysymyksenasettelu on tällöin seuraava: - Jos oikeudenloukkaus tapahtuu tekijänoikeuksia ammattimaisesti hyödyntävän ja hallinnoivan oikeushenkilön toimesta, johtaako suojatun

5 5 aineiston käyttäjän selvitys- ja huolellisuusvelvollisuus ja velvollisuus tuntea tekijänoikeudet siihen, että tuottamukseen sidotun korvausvastuun voidaan katsoa olleen helpommin käsillä tällöin kuin tilanteessa, jossa samaan oikeudenloukkaukseen syyllistyy henkilö, joka ei ammattimaisesti hyödynnä toiminnassaan tekijänoikeuksia? Täydennys lausuntopyyntöön Hakijat ovat täydentäneet lausuntopyyntöä vielä päivätyllä kirjeellään. Kirjeessä todetaan, että hakijat ovat saattaneet Lasten Uutisten audiovisuaalisen esityksen MTV3:n haltuun heidän oman kiinnostuksensa ja toivomuksensa pohjalta useiden yhteisten toteutuspalaverien kautta. Materiaali on ollut luottamuksellista ja sisältänyt tietoa mm. ohjelman luovasta ilmaisusta, sisällöstä ja toteutustavasta. Juuri kyseiset asiat ilmenevät MTV Oy:n toteuttamissa Lasten uutisissa, Lasten uutiset -nimeistä alkaen. Hakijat kertovat myös aktiivisesti aikaajoin tiedustelleensa MTV Oy:lta kiinnostusta hakijoiden luomaan ohjelmakonseptiin, eikä kiinnostusta ole löytynyt. Ohjelmaa liittyviä immateriaalioikeuksia hallitsee A Oy. Sen hallussa on mm. ohjelmaan liittyvä domain-nimi sekä sähköpostiosoite Jo vuonna 1998 A Oy rekisteröi Lasten Uutiset LU -aputoiminimen, jonka toimialana on televisio-ohjelman tuottaminen. VASTINE Tekijänoikeusneuvosto on varannut MTV Oy:lle mahdollisuuden vastineen antamiseen. Vastine on saapunut Sen on antanut MTV Oy:n puolesta vastaava päätoimittaja Merja Ylä-Anttila. Vastineessa todetaan seuraavaa. MTV Oy kiistää ehdottomasti väitetyn tekijänoikeusloukkauksen seuraavin perustein: Lausuntopyynnössä tarkoitettu "formaatti" sen enempää kuin sen osatkaan eivät ole sillä tavoin itsenäisiä ja omaperäisiä tekijöiden luovan ilmaisun tuloksia, että niitä voitaisiin pitää tekijänoikeudellisesti suojattuina teoksina. Ne ovat tuotteita, jotka mitä ilmeisimmin on saatu aikaan kopioimalla aikaisempia uutislähetyksiä. MTV:n Lasten Uutisia valmistettaessa ei ole millään tavoin käytetty hyväksi MTV Oy:lle vuonna 1998 toimitettua ohjelmaehdotusta. MTV:ssa on vuodesta 1981 lähtien tuotettu erilaisia uutisia. Mitään tarvetta alihankintaan ei ole, plagioinnista puhumattakaan. Vastineessa todetaan,

6 6 että lausuntopyynnössä tarkoitettua ohjelmaehdotusta ei edes toimitettu MTV:n ohjelmatoimitukseen vaan siitä organisatorisesti täysin erillisille ohjelmien osto-osastolle. Nykyisen Lasten uutisten tekijät eivät ole edes olleet tietoisia aikanaan tehdystä tarjouksesta. Formaatista yleisesti Nimi Vastineessa todetaan, että formaatin käsite on jo sinänsä vähintäänkin epäselvä. Se ei sellaisenaan esiinny tekijänoikeuslain 1 :n teostyyppiluettelossa. Sitä tuleekin ilmiönä pyrkiä lähestymään lähinnä osiensa kautta, niin kuin hakijatkin tekevät. Hakijat katsovat formaattiinsa kuuluvan kirjallisen käsikirjoituksen (johon ilmeisesti kuuluu myös ohjelman nimi) ja siihen liittyvän oheismateriaalin sekä audiovisuaalisen työn. Hakijat itsekin toteavat, että MTV ei ole käyttänyt hyväkseen sen enempää audiovisuaalista osuutta kuin käsikirjoituksen vuorosanojakaan. Vuoden 1998 vuorosanat olisivatkin olleet varsin epäkurantteja vuonna 2005 jopa lasten leikkiuutisissakin esitettäviksi. Näin ollen väitettyä tekijänoikeusloukkausta silmällä pitäen lähemmin tarkasteltavaksi jää vain formaatin nimi ja käsikirjoituksen runko. Hakijat tiedustelevat, saavatko kirjalliset ilmaukset "Lasten Uutiset" ja "Leikkisää" tekijänoikeussuojaa. Vastineenantajan käsityksen mukaan kyse on kummassakin tapauksessa kahdesta arkikielen sanasta, joiden yhdistämistä ei parhaalla tahdollakaan voi pitää luovana ja omaperäisenä. Vastineessa todetaan, että MTV:ssa on vuosien varrella tuotettu lasten uutisten lisäksi ainakin talous-, media-, viihde- ja urheilu-uutisia lähetysajankohtansa ankkuroitujen uutisten lisäksi. Yleisradio tuottaa lisäksi esim. kulttuuri- ja alueuutisia ja on aikanaan tuottanut myös ympäristöuutisia. Sana "leikki" on puolestaan vakiintuneesti yhdistetty erilaisiin lapsille tarkoitettuihin asioihin (esim. leikkiauto, leikkikenttä jne.). Kun näitä nimiä vertaan esim. nimiin "Neito kulkee vetten päällä" tai "Vieras mies tuli taloon", joita yleisesti on pidetty suojattuina, on helppo ymmärtää, miksi hakijan ilmaukset jäävät suojaa vaille. Käytännössä ei kaiken lisäksi ole kovinkaan harvinaista, että teoksiakin julkaistaan aiemmin käytetyillä nimillä ("Yksin", "Pitkät jäähyväiset" ym.) Vastineessa mainitaan vertailun vuoksi, että MTV on aikanaan yrittänyt rekisteröidä tavaramerkkinä nimeä "SEITSEMÄN UUTISET". Hakemus ja sitä seuranneet valitukset on kaikissa oikeusasteissa hylätty erottamiskyvyn puutteen vuoksi.

7 7 Vastineessa todetaan myös, että kysymys nimen "Leikkisää" osalta on kaiken lisäksi akateeminen, sillä MTV:n Lasten Uutisissa ei tällaista uutisosiota ole ollut. Käsikirjoitusrunko Vastineessa todetaan, että käsikirjoituksen vuorosanojen jäätyä tarkastelun ulkopuolelle jää jäljelle käsikirjoituksen runko. Hakijoilla se muodostuu seuraavista osista: - Tunnusmusiikki - Pääuutiset - Kotimaan sähkeet - Juuri saamamme tiedon mukaan - Ulkomailta - Asiantuntijahaastattelu - Ympäristöuutiset - Kulttuuriuutiset - Talousuutiset - Sää ("Leikkisää") - Urheilu - Kevennys - Tapahtumakalenteri - Lopputunnusmusiikki ja -tekstit Vastineen mukaan ei tarvitse olla television uutistoiminnan asiantuntija nähdäkseen, mistä em. "teos" on peräisin. Kyseessä on suora kopio mistä tahansa television perusuutislähetyksestä MTV:n aikanaan lanseeraamaa loppukevennystä myöten. Siihen ei sisälly ensimmäistäkään omaperäistä osiota. Mikäli tälle kehitelmälle myönnetään tekijänoikeussuoja, siirtyy teoskynnys vastineen mukaan käsitteenä historiaan. Yhteenveto Vastineenantaja pyytää, että tekijänoikeusneuvosto vahvistaa, että mitään tekijänoikeusloukkausta ei ole tapahtunut. Lopuksi vastineenantaja toteaa toimittavansa mielellään lisäselvityksiä ja esittelevänsä television uutistoimintaa käytännössä, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi.

8 8 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTON LAUSUNTO Tekijänoikeusneuvosto toteaa aluksi, että tekijänoikeuslain muutokset ovat tulleet voimaan Tekijänoikeuslain muuttamisesta annetun lain (821/2005) 64 b :n 5 momentin mukaan ennen kyseisen lain voimaantuloa tehtyihin toimiin sekä hankittuihin oikeuksiin ja tehtyihin sopimuksiin sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Tekijänoikeusneuvostolle esitetty lausuntopyyntö koskee tapahtumainkulkua, joka on tapahtunut ennen lainmuutosten voimaantuloa. Tästä syystä tekijänoikeusneuvosto soveltaa asiaan ennen voimassa ollutta tekijänoikeuslakia. Muutoin tekijänoikeusneuvosto esittää lausuntonaan seuraavan. Tekijänoikeudesta Tekijänoikeuslain (TekijäL, 404/1961) 1 :n mukaan sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen. TekijäL 1 sisältää esimerkkiluettelon tekijänoikeussuojaa saavista teostyypeistä. Suojaa saavat esimerkiksi kaunokirjalliset sekä selittävät kirjalliset ja suulliset esitykset, sävellysteokset, elokuvateokset sekä valokuvateokset ja muut kuvataiteen teokset. Tekijänoikeussuojaa saadakseen kirjallisen tai taiteellisen tuotteen on ylitettävä niin sanottu teoskynnys, eli sen on oltava tekijänsä henkisen luomistyön itsenäinen ja omaperäinen tulos. Itsenäisyys- ja omaperäisyysvaatimuksen katsotaan yleensä täyttyvän, jos voidaan olettaa, ettei kukaan muu vastaavaan työhön ryhtyessään olisi tehnyt samanlaista teosta. Tekijänoikeussuojan edellytyksenä ei ole muita erityisiä vaatimuksia. Teoskynnyksen ylittyminen ratkaistaan tapauskohtaisesti. Tekijänoikeus suojaa sekä teosta kokonaisuutena että sellaista teoksen osaa, jota muusta teoksesta irrallaan tarkasteltuna voidaan pitää tekijänsä luovan työn omaperäisenä tuloksena. Tekijänoikeus ei suojaa teoksen ideaa tai aihetta, teoksessa käytetyn aiheen käsittelytapaa taikka teoksen sisältämiä tietoja. Täten kaksi ihmistä voi esimerkiksi kirjoittaa kirjan tai tehdä elokuvan samasta aiheesta ilman, että kyse olisi tekijänoikeuden loukkauksesta. Kirjallisten teosten teoskynnystä on pidetty yleensä alhaisena. Tekijänoikeusneuvosto on aikaisemmassa lausuntokäytännössään katsonut kirjallisina teoksina tekijänoikeussuojaa saaviksi teoksiksi muun muassa 27-sivuisen lasketteluaiheisen monisteen (lausunto 1986:2) sekä MS-tautia sairastaville potilaille suunnatun sosiaalioppaan (lausunto 1993:24).

9 9 Lyhyiden ilmausten ja/tai teoksen nimen tekijänoikeussuojasta voidaan mainita esimerkkinä tekijänoikeusneuvoston lausunto 2005:10. Lausunnossaan tekijänoikeusneuvosto katsoi, että kirjan nimi "Aapponen" ei puuttuvan itsenäisyyden ja omaperäisyyden johdosta saanut suojaa TekijäL 1 :n nojalla. TekijäL 2 :n 1 momentin mukaan tekijänoikeus tuottaa, TekijäL 2 luvussa säädetyin rajoituksin, yksinomaisen oikeuden määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin, muuttamattomana tai muutettuna. TekijäL 2 :n 2 momentin mukaan kappaleen valmistamisena pidetään myös teoksen siirtämistä laitteeseen, jolla se voidaan toisintaa. TekijäL 2 :n 3 momentin mukaan teos saatetaan yleisön saataviin, kun se esitetään julkisesti tai kun sen kappale tarjotaan myytäväksi, vuokrattavaksi tai lainattavaksi taikka sitä muutoin levitetään yleisön keskuuteen tai näytetään julkisesti. Tekijän moraalisista oikeuksista säädetään TekijäL 3 :ssä. Säännöksen mukaan tekijä on ilmoitettava hyvän tavan mukaisesti, kun teoksesta valmistetaan kappale tai teos kokonaan tai osittain saatetaan yleisön saataviin. Lisäksi säännöksessä kielletään teoksen muuttaminen tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa tai omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla sekä teoksen saattaminen yleisön saataviin tekijää sanotuin tavoin loukkaavassa muodossa tai yhteydessä. Tekijä voi luovuttaa oikeutensa toiselle, myös oikeushenkilölle. Tekijänoikeuden siirtymisestä säädetään TekijäL:n 3 luvussa (27-42 ). Tekijänoikeuden luovutusta koskevat yleiset säännökset ovat lain :ssä. Tekijä voi luovuttaa taloudelliset oikeutensa kokonaan tai osittain. Moraalisista oikeuksistaan tekijä voi luopua vain laadultaan ja laajuudeltaan rajoitettua teoksen käyttämistä varten. Teos voidaan luoda useiden henkilöiden yhteistyönä. Tällainen useiden tekijöiden luovista panoksista muodostuva teos voi olla joko yhteisteos tai yhteenliitetty teos. Yhteisteoksesta säädetään TekijäL 6 :ssä. Sen mukaan kahden tai useamman tekijän yhdessä luomaan teokseen, jossa tekijöiden osuudet eivät muodosta itsenäisiä teoksia, on tekijöillä tekijänoikeus yhteisesti. Kullakin heistä on kuitenkin valta vaatimusten esittämiseen oikeuden loukkauksen johdosta. Yhteenliitetty teos on kyseessä silloin, kun tekijöiden panokset kokonaisuudesta ovat toisistaan erotettavissa. Tällöin kukin tekijöistä määrää muista riippumatta vain omasta osuudestaan. Esimerkkinä yhteenliitetystä teoksesta voidaan mainita kirja, jossa on sekä tekstiä että kuvitusta. Yhteenliitettyihin teoksiin ei sovelleta TekijäL 6 :n yhteisteoksia koskevaa säännöstä.

10 10 Kokoomateoksista säädetään TekijäL 5 :ssä. Säännöksen mukaan sillä, joka yhdistämällä teoksia tai teosten osia on aikaansaanut kirjallisen tai taiteellisen kokoomateoksen, on siihen tekijänoikeus, mutta hänen oikeutensa ei rajoita oikeutta ensiksi mainittuihin teoksiin. Vaikka kokoomateoksen tekijällä on oikeus omaan teokseensa, hänellä ei ole siten oikeutta määrätä siihen sisältyvien teosten tai teosten osien käytöstä kokoomateoksesta erillään. TekijäL 43 :n mukaan tekijänoikeus on voimassa, kunnes tekijän kuolinvuodesta on kulunut 70 vuotta. Jos kyse TekijäL 6 :ssä tarkoitetusta teoksesta eli yhteisteoksesta, tekijänoikeus on voimassa, kunnes viimeksi kuolleen tekijän kuolinvuodesta on kulunut 70 vuotta. Elokuvateokset Kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamisesta annetun Bernin sopimuksen 2 artiklan mukaan tekijänoikeussuojaa saavat kirjalliset ja taiteelliset teokset. Tämä ilmaisu käsittää muun muassa elokuvateokset, joihin rinnastetaan elokuvaamiseen verrattavalla tavalla ilmaistut teokset. (Guide to the Berne Convention, WIPO 1978, s. 15) Selitysteoksesta ilmenee, että elokuvan käsite on ymmärrettävä varsin laajasti. Se kattaa kaikki elokuvateokset ja elokuvaamiseen verrattavalla tavalla ilmaistut teokset riippumatta niiden tyypistä, pituudesta, valmistusmenetelmästä, käytetystä teknisestä prosessista, tarkoituksesta taikka tekijästä. (Guide to the Berne Convention, WIPO 1978, s ) Elokuvan on TekijäL:n nojalla suojaa saadakseen oltava tekijänsä luovan ilmaisun omaperäinen tulos. Yleensä katsotaan, että tekijänoikeuden suojaaman elokuvateoksen käsite kattaa suurimman osan elokuvallisin menetelmin valmistetuista tallenteista, joiden ilmiasu on edes jossain määrin omaperäinen. Elokuvateoksen luomiseen osallistuu yleensä useita henkilöitä. Joillekin näistä voi syntyä tekijänoikeus omaan panokseensa elokuvassa, joillekin taas voi syntyä tekijänoikeus elokuvaan kokonaisuutena. TekijäL:ssa ei ole erityisiä säännöksiä siitä, ketä on pidettävä elokuvateoksen tekijänä. Elokuvateoksen tekijät määräytyvät edellä selostettujen lain yleisten säännösten mukaisesti. Tekijänoikeus elokuvateokseen syntyy siten sen valmistukseen luovalla ja omaperäisellä panoksella osallistuneelle. Ainakin elokuvan pääohjaajaa on pidettävä yhtenä elokuvan tekijänä. Tekijänoikeus elokuvaan voi syntyä myös esimerkiksi elokuvamusiikin säveltäjälle ja elokuvan käsikirjoittajalle. (Haarmann, Pirkko-Liisa: Tekijänoikeus & lähioikeudet, s , tekijänoikeusneuvoston lausunnot 1989:15 ja 1998:6) TekijäL 43 :n mukaan elokuvateoksen tekijänoikeus on voimassa, kunnes 70 vuotta on kulunut viimeksi kuolleen pääohjaajan, käsikirjoittajan,

11 11 vuoropuhelun kirjoittajan tai nimenomaisesti kyseistä elokuvateosta varten luodun musiikin säveltäjän kuolinvuodesta. Elokuvan varsinaisten luovien tekijöiden TekijäL 1 :n mukaisen tekijänoikeuden ohella elokuvaan voi kohdistua myös elokuvan tuottajan TekijäL 5 luvun mukainen lähioikeus. Elokuvan tuottajan oikeuksista on säädetty TekijäL 46 a :ssä. Elokuvan tuottaja on TekijäL:n esitöiden mukaan se luonnollinen tai oikeushenkilö, joka taloudellisesti vastaa kuvatallenteen tuotannosta. Tuottaja päättää tuotannon aloittamista sekä siitä, mitä tuotetaan ja millä tavoin. (Hallituksen esitys eduskunnalle 287/1994 laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta ja oikeudesta valokuvaan annetun lain kumoamisesta) TekijäL 46 a :n 1 momentin mukaan filmiä tai muuta laitetta, jolle on tallennettu liikkuvaa kuvaa, ei tuottajan suostumuksetta saa kopioida tai levittää yleisön keskuuteen ennen kuin 50 vuotta on kulunut tallentamisvuodesta. Jos tallenne julkaistaan tai julkistetaan mainitun ajan kuluessa, on suoja voimassa, kunnes 50 vuotta on kulunut siitä vuodesta, jona tallenne ensimmäisen kerran julkaistiin tai julkistettiin. Tekijänoikeusneuvoston aikaisempaa elokuvateoksia koskevaa lausuntokäytäntöä Tekijänoikeusneuvosto on käsitellyt elokuvateosten suojaa muun muassa seuraavissa lausunnoissaan. Tekijänoikeusneuvoston lausunnossa 1995:9 oli kyse videotallenteesta, joka koostui erääseen kongressiin osallistuneiden henkilöiden puheiden taltioinneista ja luennoitsijoiden luentojen välisistä osuuksista, joissa oli otoksia esimerkiksi maisemista, vanhoista arkistofilmeistä ja valokuvista. Videoon sisältyi myös runsaasti musiikkia. Tekijänoikeusneuvosto katsoi, että kyseinen videotallenne oli elokuvateos. Myös tekijänoikeusneuvoston lausunnossa 1998:6 oli kyse videotallenteiden tekijänoikeussuojasta. Tallenteet sisälsivät esimerkiksi jäänmurtajien historiaa käsittelevän dokumenttiohjelman, konserttitaltiointeja ja kanteleensoiton oppitunnin. Tekijänoikeusneuvosto katsoi, että kaikkia lausuntopyynnössä tarkoitettuja videotallenteita voitiin kokonaisuutena arvioiden pitää elokuvateoksina. Tekijänoikeusneuvoston lausunnossa 1992:9 käsiteltiin televisio-ohjelman ja erityisesti televisio-ohjelman rakenteen tekijänoikeussuojaa. Asiassa oli kyse siitä, loukkasiko tietovisa A -niminen televisio-ohjelma tietovisa B:n tekijänoikeuden haltijoiden oikeutta. Tietovisa B -ohjelman kesto oli 27 minuuttia 30 sekuntia. Sisällöltään ohjelma oli tehtävä- ja tietokilpailuosuuksista koostuva kilpailu, jonka osanottajina olivat yritysten edustajien muodostamat kaksihenkiset

12 12 joukkueet. Osallistujat kilpailivat juontajan antamien ohjeiden mukaisesti pajatso-automaatin peluussa ja vastasivat juontajan esittämiin ennakolta valmisteltuihin kysymyksiin. Kysymykset olivat luonteeltaan tavanomaisia, lähinnä yleistietoa ja paikallisten olojen tuntemusta vaativia tietokilpailukysymyksiä. Tehtävä- ja kysymysosuuksien lisäksi ohjelmaan sisältyi lyhyehköjä juontojaksoja. Tietovisa A -ohjelmien pituudet olivat mainoksineen noin 20 ja 24 minuuttia. Tietovisa A -ohjelmat olivat Tietovisa B-ohjelman tavoin tavanomaisia tehtävä- ja tietokilpailuosuuksista koostuvia viihdeohjelmia. Juontajan esittämiin kysymyksiin vastaamisen lisäksi joukkueet kilpailivat muun muassa kakkujen koristelemisessa. Tehtäväosat eivät olleet samoja kuin tietovisa B:ssä. Noin viidestätoista tietovisa A:n jaksoissa esitetystä kysymyksestä muutama muistutti jonkin verran tietovisa B:n tietokilpailuosuuksissa esitettyjä yksittäisiä kysymyksiä. Tekijänoikeusneuvostolle toimitetuissa tietovisa A -ohjelman jaksoissa ei ollut käytetty tietovisa B-ohjelmaan liittyvää kuvamateriaalia. Kuvauspaikat, lavastus ja käsikirjoitukset olivat toisistaan poikkeavia. Myöskään ohjelmien yhteydessä esitetyt logot eivät olleet samankaltaisia. Lausuntopyynnössä tarkoitettuihin visailuohjelmien videoihin ei sisältynyt samoja otoksia tai samaa elokuva- tai valokuvamateriaalia. Ohjelmien samankaltaisuus rajoittui ohjelman rakenteeseen, toimittajan henkilöön ja muiden esiintyjien valintaperusteisiin. Tietovisa A -videota ei ollut myöskään pidettävä tietovisa B -videon tekijänoikeuslain 4 :n 1 momentissa tarkoitettuna muunnelmana. Edellä esitettyyn viitaten tekijänoikeusneuvosto totesi, etteivät tietovisa A- videon tekijät olleet toiminnallaan loukanneet tietovisa B-videon tekijänoikeuden haltijoiden tekijänoikeuslain 2 tai 3 :n mukaisia taloudellisia tai moraalisia oikeuksia. Tekijänoikeusneuvosto totesi lausunnossaan, että esillä olevien kaltaisten tieto- ja tehtäväkilpailujen rakenteen ja juonen muodostumiseen vaikuttavat yleisessä tiedossa olevat aiheet ja ideat, jotka eivät ole tekijänoikeudellisesti suojattuja. Vaikka tietovisa A -videon tekijät olisivat videota valmistaessaan käyttäneet hyödykseen tietovisa B -ohjelman aihetta tai rakennetta, on se voinut tapahtua ilman viimeksi mainitun ohjelman tuottajan tai muiden tekijänoikeuden haltijoiden suostumusta ja tekijänoikeuslain säännösten estämättä.

13 13 Lausuntopyynnössä tarkoitetut kuvatallenteet ja muu tekijänoikeusneuvostolle toimitettu aineisto Tekijänoikeusneuvostolle on toimitettu lausuntopyynnön liitteenä seuraava aineisto: 1) neljä DVD-levyä, 2) Lasten Uutisten pilottijakson käsikirjoitus, 3) asiakirja, joka on otsikoitu "Lasten Uutiset" 4) B Oy:n MTV Oy:lle lähettämä, Lasten Uutisia koskeva kirje. Lasten Uutisten pilottijakson käsikirjoitus on viiden A4-sivun mittainen asiakirja. Se sisältää lähinnä auki kirjoitetun muutaman henkilön vuoropuhelun. Vuorosanat on ilmaistu lyhyehköin lausein esimerkiksi seuraavasti: Jerri: "Liian monet lapset viettävät iltapäiväänsä yksin kotona katsellen televisiota. Lasten uutisten tekemän gallupin mukaan koululaiset katsovat useita tunteja päivässä. Lähes kaikki lapset katsoivat päivittäin taikalootaa. Toimittajamme Vanessa kävi tutustumassa kahden nuoren iltapäivään." (repliikki loppuu) Repliikkien väliin on merkitty inserttien ja tunnusten ja tunnusmusiikkien paikat. Otsikolla "Lasten Uutiset" varustettu asiakirja on kolmentoista A4-sivun mittainen. Joillakin sivuilla on tekstiä vain alle puolen sivun verran, toisilla sivuilla enemmän. Asiakirjan sisältö on kerrottu sen ensimmäisellä sivulla. Se sisältää tietoa esim. lasten uutisten kohderyhmästä, uutisten ideasta ja perusajatuksesta sekä lasten uutisten konseptin hyötynäkökohdista. Asiakirjassa kerrotaan myös henkilöistä, jotka suunnittelevat ja tuottavat ohjelman sekä selvitetään ohjelman budjetti ja tuotantokustannukset. Se sisältää tietoa myös ohjelman eri rahoitusmalleista, ohjelman oheistapahtumista sekä ohjelmakonseptin tulevaisuudennäkymistä. MTV Oy:lle päivätty kirje on kahden A4-sivun mittainen. Siinä on listattu otsikoilla ja otsikkojen alla olevin lyhyin tekstein projektin sisältöä ja sen etenemistä esimerkiksi seuraavasti: "Animaatiot / 3D. Alkutunnus ja välianimoinnit aiheittain. Taustakuvan "paint box". Ohessa ehdotus." Tekijänoikeusneuvosto on tutustunut sille toimitettuihin kuvatallenteisiin. Tallenteet ovat seuraavanlaisia: Lasten Uutiset - demo -DVD Tallenteen kesto on noin viisi minuuttia. Kyse on tavanomaisen uutislähetyksen tyyliin toteutetusta, erityisesti lapsille suunnatusta uutislähetyksestä. Tallenteella kaksi lasta, tyttö ja poika, lukevat uutisia. Välillä näytetään toimitettuja juttuja, joiden aiheena ovat esimerkiksi huvipuistoon hankittu uusi laite sekä lasten viikkorahat. Näidenkin juttujen toimittajina ovat lapset. Ohjelma on rakenteeltaan tavanomaisen uutislähetyksen kaltainen, eli ensiksi "uutisankkurit" kertovat uutisaiheet,

14 14 joiden jälkeen seuraa luettuja uutisia ja toimitettuja juttuja eri aiheista. Ohjelman lopussa on sääosio, jossa ei käsitellä lämpötiloja, vaan suositellaan esimerkiksi jäälyhtyjen tekemistä. Uutislähetys päättyy uutisankkurien lukemaan pieneen "loppukevennykseen". Ohjelma alkaa ja päättyy ohjelman omalla tunnusmusiikilla ja tunnuksella (animaatio). Lasten Uutiset DVD Kyseinen tekijänoikeusneuvostolle toimitettu tallenne sisältää saman ohjelman kuin edellä selostettu tallenne. Lasten uutiset, MTV DVD Tallenteen kesto on noin viisi minuuttia. Kyse on MTV3:n Huomenta Suomi -ohjelman lähetyksestä otetusta otteesta. Kyseinen ote eli ohjelman osio on nimeltään "MTV3 Lasten uutiset". Ohjelman juontajina toimivat kaksi lasta, tyttö ja poika. Ohjelmaan on koottu muutamia eri aiheista tehtyjä juttuja. Ohjelma ei rakenteeltaan muistuta uutislähetystä, vaan kyse on eri aiheesta tehtyjen juttujen koosteesta. Ensimmäisenä aiheena ohjelmassa on koulukiusaaminen. Aiheesta tehty juttu koostuu lasten sekä muusikko Sipe Santapukin haastattelusta. Välillä näytetään välähdyksiä Apulanta-yhtyeen musiikkivideosta. Toisena juttuna ohjelmassa on opetusministeri Tuula Haataisen haastattelu, jossa käsitellään koulupäivän pituutta. Välillä näytetään kuvaaineistoa, kuten lapsia pelaamassa jalkapalloa. Kolmantena aiheena ohjelmassa on kouluruoka ja sen maistuvuus. Jutussa on haastateltu kokki Harri Syrjästä. Viimeisenä aiheena ohjelmassa on Kevätpörriäinen-lehdessä ollut kirjoitus. Ohjelma päättyy toimittajien lyhyeen loppujuontoon. Lasten Uutiset MTV3 - DVD Myös tässä tallenteessa on kyse MTV3-kanavan Huomenta Suomi - ohjelman lähetyksestä otetusta otteesta. Ohjelmassa on toimittajina kaksi lasta, tyttö ja poika. Ohjelma on otsikoitu "MTV3 Lasten uutiset".

Videoleikkeen käyttö sitaattina opetustarkoituksessa www-sivuilla

Videoleikkeen käyttö sitaattina opetustarkoituksessa www-sivuilla TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:16 Asia Hakija Videoleikkeen käyttö sitaattina opetustarkoituksessa www-sivuilla N.N. ammattikorkeakoulusta Y Annettu 05.11.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ N.N. Y:n ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Lausuntopyynnössä todetaan, että ymmärrettävästi sivustoilla esiintyvien valokuvien tekijänoikeus kuuluu valokuvien ottajille ja BB Oy:n

Lausuntopyynnössä todetaan, että ymmärrettävästi sivustoilla esiintyvien valokuvien tekijänoikeus kuuluu valokuvien ottajille ja BB Oy:n TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:17 Asia Hakija Tekijänoikeus www-sivuihin A Annettu 10.12.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ Web-suunnittelija A B Oy:stä (jäljempänä hakija) on pyytänyt 26.06.2002 saapuneella kirjeellään

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:17. Lausuntopyynnössä tarkoitetuista sopimusehdoista ja sopimusehtojen luomisesta

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:17. Lausuntopyynnössä tarkoitetuista sopimusehdoista ja sopimusehtojen luomisesta TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:17 Asia Hakija Tekijänoikeus sopimusehtoihin A Oy Annettu 13.10.2003 LAUSUNTOPYYNTÖ Tekijänoikeusneuvostolle esitetyt kysymykset A Oy (jäljempänä hakija), on 03.06.2003

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:18. Valmennuskurssimonisteen laatiminen yliopiston pääsykoekirjasta

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:18. Valmennuskurssimonisteen laatiminen yliopiston pääsykoekirjasta TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:18 Asia Hakija Valmennuskurssimonisteen laatiminen yliopiston pääsykoekirjasta H Annettu 10.12.2002 Lausuntopyyntö FT, tutkija H (jäljempänä hakija) on 08.09.2002 päivätyllä

Lisätiedot

-Täyttävätkö lainauksen kohteena olleet lauseet teoskynnyksen?

-Täyttävätkö lainauksen kohteena olleet lauseet teoskynnyksen? TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2006:13 Hakija Asia A:n käräjäoikeus Kirjallisen tekstin siteeraaminen Annettu 15.09.2006 LAUSUNTOPYYNTÖ Tekijänoikeusneuvostolle esitetyt kysymykset A:n käräjäoikeudessa

Lisätiedot

LAUSUNTO 1998:16 A: 13.10.1998. Selostus asiasta

LAUSUNTO 1998:16 A: 13.10.1998. Selostus asiasta LAUSUNTO 1998:16 A: 13.10.1998 Selostus asiasta Vantaan käräjäoikeus (osasto 2/4) on 10.3.1998 päivätyllä kirjelmällä pyytänyt tekijänoikeusneuvoston lausuntoa käräjäoikeudessa vireillä olevassa tekijänoikeusrikosta

Lisätiedot

a) onko Paula Herrasen ja WSOY:n välillä tehtyä sopimusta pidettävä kustannussopimuksena,

a) onko Paula Herrasen ja WSOY:n välillä tehtyä sopimusta pidettävä kustannussopimuksena, TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:13 Hakija Asia Paula Herranen Kustannussopimus Annettu 19.10.2005 LAUSUNTOPYYNTÖ Tekijänoikeusneuvostolle esitetyt kysymykset Hakija Paula Herranen, asiamiehenään AA

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19. Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19. Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19 Asia Hakija Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa T Annettu 10.12.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ Selostus asiasta T (jäljempänä hakija) on pyytänyt

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:10 Asia Hakija Tekijänoikeus internetsivujen sisältöön X Annettu 6.9.2011 Tiivistelmä Yhtiön internetsivuilla kuvailtiin suppeahkosti yksittäisillä sanoilla ja lyhyillä

Lisätiedot

Hakija pyytää tekijänoikeusneuvostolta vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

Hakija pyytää tekijänoikeusneuvostolta vastauksia seuraaviin kysymyksiin: TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2006:11 Asia Hakija Luentoesityksen tekijänoikeussuoja, tekijänoikeus virkasuhteessa Tieteentekijöiden liitto ry Annettu 15.09.2006 LAUSUNTOPYYNTÖ Tieteentekijöiden liitto

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:5

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:5 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:5 Asia Hakija Oikeus tilikarttaan / luettelosuoja A Oy Annettu 19.3.2001 SELOSTUS ASIASTA Lausuntopyyntö A Oy (jäljempänä hakija) on 20.10.2000 päivätyllä kirjeellään

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2012:3

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2012:3 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2012:3 Asia Hakija Taideteosta muistuttaneen lavasteen käyttö teatteriesityksessä ja taideteoksen kuvan käyttäminen teatteriesityksen markkinoinnissa. Kuvasto ry Annettu

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1988:2. Tiivistelmä Opiskelijoiden korkeakoulussa opinnäytetyönä valmistama video oli tekijänoikeudellisesti

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1988:2. Tiivistelmä Opiskelijoiden korkeakoulussa opinnäytetyönä valmistama video oli tekijänoikeudellisesti TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1988:2 Asia Hakija Elokuva, oikeuksien siirtyminen, opinnäyte A, B ja C Annettu 6.4.1988 Tiivistelmä Opiskelijoiden korkeakoulussa opinnäytetyönä valmistama video oli tekijänoikeudellisesti

Lisätiedot

Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006

Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006 Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006 Finnfoto Musta Taide Helsinki Suomen Valokuvajärjestöjen Keskusliitto Finnfoto ry Laivurinkatu 39, 00150 Helsinki toimisto@finnfotory.fi http://www.finnfotory.fi/

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2012:5. Artikkelin haastattelulausumien lainaaminen elämäkertateok-

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2012:5. Artikkelin haastattelulausumien lainaaminen elämäkertateok- TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2012:5 Artikkelin haastattelulausumien lainaaminen elämäkertateok- Asia seen. Hakija X Annettu 17.4.2012 Tiivistelmä Artikkelin tekstin lainaaminen merkittävässä määrin ilman

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS J ATKOTUTKINTO OPINNÄYTETYÖRAPORTTI Seutuportaalin kehittämisen integrointi Satakunnan ammattikorkeakoulu Liiketalous ja kuvataide Kankaanpään opetukseen Tomi

Lisätiedot

Tekijänoikeus. suojaa luovaa työtä

Tekijänoikeus. suojaa luovaa työtä Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä 1. Johdanto Luemme lehtiä ja kirjoja, katselemme TV-sarjoja ja elokuvia, käymme elokuvissa, teatterissa ja näyttelyissä, pelaamme pelejä, kuuntelemme musiikkia ja käytämme

Lisätiedot

Tekijänoikeuden. loukkaukset. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry

Tekijänoikeuden. loukkaukset. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Tekijänoikeuden loukkaukset Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Sisällys 1. Tekijänoikeuden pääpiirteet 3 Tekijänoikeuden syntyminen 3 Tekijänoikeuden sisältö 4 Lähioikeudet 6 Kansainvälinen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2013:4

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2013:4 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2013:4 Asia Hakija Tekijänoikeuslain 19 :n tulkinta Suomen Tieteellinen Kirjastoseura ry (STKS) Annettu 27.3.2013 Tiivistelmä Kirjastoilla oli tekijänoikeuslain 19 :n nojalla

Lisätiedot

Valokuvaan liittyviä säädöksiä

Valokuvaan liittyviä säädöksiä Valokuvaan liittyviä säädöksiä Valokuvaan liittyvät lakiasiat löytyvät lähinnä tekijänoikeuslaista sekä yksityisyyttä, rauhaa ja kunnian loukkauksia käsittelevistä pykälistä. Tähän on kerätty valokuvan

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1992:4

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1992:4 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1992:4 Asia Hakija Kuvasitaatti A Annettu 26.2.1992 Tiivistelmä Tiehallituksen tieteelliseen julkaisuun oli tekstiin liittyen otettu kaksi A:n piirrosta. Tieteelliseen esitykseen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2014:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2014:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2014:10 Asia Hakija Tekijänoikeus rakennukseen Otavamedia Oy Annettu 4.6.2014 Tiivistelmä Huvimaja ei ollut siinä määrin itsenäinen ja omaperäinen, että se olisi ollut tekijänoikeuslain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi tekijänoikeuslakia ja rikoslakia.

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2012:9. Avainpesän ja ovenkahvan tekijänoikeussuoja

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2012:9. Avainpesän ja ovenkahvan tekijänoikeussuoja TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2012:9 Asia Hakija Avainpesän ja ovenkahvan tekijänoikeussuoja X (Julkisuuslain 24 :n 20 kohdassa tarkoitetut liike- ja ammattisalaisuutta koskevat tiedot on poistettu lausunnosta.)

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 Diaarinumero 3154/1/05 Vuosikirja Asia Valittaja Vastapuoli Tietosuoja-asiaa koskeva valitus Tietosuojavaltuutettu Satakunnan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta LUONNOS 15.7.2003 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tekijänoikeuslakiin ehdotetaan tehtäviksi tekijänoikeuden

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu 1. Esille tuodut ongelmat Käydyissä keskusteluissa ja toimitetun materiaalin perusteella kivitoimialalla

Lisätiedot

Tekijänoikeudesta ja luvallisista kuvista

Tekijänoikeudesta ja luvallisista kuvista Tekijänoikeudesta ja luvallisista kuvista Valokuvan tekijänoikeudesta on runsaasti materiaalia sekä netissä että kirjoissa. Viimeksi mainituista voidaan suositellen mainita Finnfoto ry:n ja Mustan taiteen

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEET ASIANOSAISILLE (Konsolidoitu toisinto * )

KÄYTÄNNÖN OHJEET ASIANOSAISILLE (Konsolidoitu toisinto * ) ОБЩ СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ TRIBUNAL GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA TRIBUNÁL EVROPSKÉ UNIE DEN EUROPÆISKE UNIONS RET GERICHT DER EUROPÄISCHEN UNION EUROOPA LIIDU ÜLDKOHUS ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Lisätiedot