RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA"

Transkriptio

1 RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/ Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee toiminnan muutosta tiloilla Julmankallionrinne , Kangaslampi , Harju Klaukkalan kylässä Nurmijärven kunnassa. LUVAN HAKIJA Rakennustäyttö Tornimäki Oy Syrjäläntie 24, Klaukkala Ly-tunnus: Yhteyshenkilö: Juhani Sinisalo, TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Toiminta sijaitsee Nurmijärven kunnan Klaukkalan kylässä tiloilla Julmankallionrinne , Kangaslampi , Harju Kiinteistöillä harjoitetaan maankaatopaikkatoimintaa. Liite nro 44 sijaintikartta LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13d). LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1 momentin kohdan 13a) perusteella lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona Nurmijärven kunnan alueella toimii Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta. ASIAN VIREILLETULO Hakemus on tullut vireille Hakemusta on täydennetty , , ja TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Uudenmaan ympäristökeskus on myöntänyt Rakennustäyttö Tornimäki Oy:lle ympäristöluvan maankaatopaikalle (No YS 709). Rakennustäyttö Tornimäki Oy on nyt hakenut kyseisessä ympäristöluvassa määrätyn lakikorkeuden muuttamista tasosta tasoon Rakennustäyttö Tornimäki Oy:n mukaan aikaisemmassa ympäristöluvassa on ollut virhe.

2 Rakennustäyttö Tornimäki Oy on liittänyt ympäristölupahakemukseen maanomistajien suostumukset kiinteistöillä Julmankallionrinne RN:o , Kangaslampi RN:o , Harju RN:o toimimisesta. Alueella ei ole voimassa olevaa asema- tai yleiskaavaa. Klaukkalan osayleiskaavaluonnoksessa (KH ) alueen kaavamerkintä on M-4 eli maa- ja metsätalousvaltainen alue. Alue varataan pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Alueella sallitaan maa- ja metsätaloutta palveleva rakentaminen sekä ns. haja-asutusluonteinen asuinrakentaminen. LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Alue rajoittuu molemmilta sivuilta kallioihin ja niiden välistä on puusto poistettu. Lähimmät rakennukset sijaitsevat kiinteistöllä noin 30 metrin päässä maankaatopaikan täyttöalueesta. LAITOKSEN TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Puhtaan maa-aineksen maankaatopaikka, johon täyttömassoina käytetään puhtaita ylijäämämassoja (sora, hiekka, savi, moreeni ja louhe). Massat tuodaan Nurmijärven, Espoon ja Vantaan alueella olevilta rakennustyömailta. Alueelle ei läjitetä lunta eikä vastaanoteta kantoja eikä risuja. Lupahakemuksen kohteena olevalle alueelle vuosittain läjitettävä määrä on noin tonnia ja päivittäin tuleva määrä keskimäärin n. 600 tonnia. Alueelle läjitettävä kokonaismäärä on noin tonnia. Alueen laajuus on 2 ha. Maa-aines tuodaan alueelle kuorma-autolla. Autojen lukumäärä on keskimäärin 50 autoa/vrk. Tuodut maa-ainekset tasataan tarpeen mukaan pyörökuormaajalla ja katepillarilla. Tasauskalusto ei ole jatkuvasti paikalla. Maakaatopaikalle johtavan tien puomi pidetään kiinni maankaatopaikan ollessa suljettuna. Maakaatopaikan alueella ei ole kemikaalien tai polttoaineiden tms. varastointia ja säilytystä. Vettä käytetään tarvittaessa maa-ainesten kasteluun pölyämisen ehkäisemiseksi. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus Toimittaessa lupahakemuksessa esitetyllä tavalla sovelletaan parasta käyttökelpoista tekniikkaa. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Jätevedet ja päästöt vesiin ja viemäriin Toiminnalla voi olla vaikutuksia pohjaveden laatuun, mikäli alueelle tuodaan pilaantuneita maa-aineksia. Alueelle tuodaan kuitenkin ainoastaan puhtaita maa-aineksia, joten päästöjä pohjaveteen ei arvioida aiheutuvan. Toiminnasta ei aiheudu päästöjä vesistöön ja viemäriin.

3 Päästöt ilmaan Toiminnasta voi aiheutua pölyämistä, joka estetään tarvittaessa kastelemalla. Melu ja tärinä Alueen liikenteen melu arvioidaan vähäiseksi. Toiminnassa aiheutuu melua liikenteestä sekä työkoneiden käytöstä. Maankaatopaikan päivittäinen liikennemäärä on keskimäärin 50 kuorma-autoa. Jätteet ja niiden käsittely sekä hyödyntäminen Toiminnassa ei synny jätteitä. Päästöt maaperään (estäminen) Toimittaessa tässä hakemuksessa esitetyllä tavalla, ei päästöjä maaperään ja pohjaveteen esiinny. Maakaatopaikan alueella ei ole kemikaalien tai polttoaineiden tms. varastointia ja säilytystä. TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Toiminnalla ei arvioida olevan vaikutusta yleiseen viihtyisyyteen, ihmisten terveyteen, luontoon, luonnonsuojeluarvoihin, rakennettuun ympäristöön, vesistöön sekä ilmaan. Toimimalla lupahakemuksessa esitetyllä tavalla, ei vaikutuksia maaperään ja pohjaveteen arvioida syntyvän. Alueen liikenteen aiheuttama melu arvioidaan vähäiseksi. Toimimalla lupahakemuksessa esitetyllä tavalla ympäristövaikutuksia ei arvioida syntyvän. TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Toiminnan käyttötarkkailu Alueelle tuotavia kuormia valvotaan ja niistä pidetään kirjaa. Kirjanpidosta ilmenee toimitetun maa-aineksen määrä, laatu, alkuperä, tuontipäivämäärä ja tuoja. Jos tuoduissa kuormissa esiintyy vastaanotettavaksi kelpaamattomia maa-aineksia tai muuta jätettä, palautetaan jäte sen haltijalle tai toimitetaan asianmukaiseen vastaanottolaitokseen. Ulkopuolisten pääsy alueelle on estetty puomein. Toiminnan päästöjen ja vaikutusten tarkkailu Toiminnan vaikutuksia alueen pohjaveteen tarkkaillaan säännöllisesti samojen periaatteiden mukaan kuin tällä hetkellä toiminnassa olevalla maankaatopaikalla. Tarkkailua varten alueelle asennetaan pohjavesiputki. Raportointi säännöllisesti samoja periaatteita noudattaen kuin toiminnassa olevan maankaatopaikankin suhteen. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Toiminnan riskinä voidaan pitää sen mahdollisia vaikutuksia alueen pohjaveden laatuun, jos alueelle tuodaan pilaantuneita maa-aineksia sekä läjitettyjen maa-ainesten mahdollista sortumista. Riskit on eliminoitu seuraavin keinoin: Vastaanotettavia kuormia valvotaan ja niistä pidetään kirjaa. Kirjanpidosta ilmenee toimitetun maa-aineksen määrä, laatu, alkuperä, tuontipäivämäärä ja tuoja. Jos tuoduissa kuormissa esiintyy vastaanotettavaksi kelpaamattomia

4 maa-aineksia tai muuta jätettä, palautetaan jäte sen haltijalle tai toimitetaan asianmukaiseen vastaanottolaitokseen. Ulkopuolisten pääsy alueelle on estetty puomein. Pohjaveden tarkkailu on esitetty lupahakemuksessa. Sortumisen ehkäisemiseksi on esitetty, että täyttöalue sijaitsee kahden kallion välissä. Kalliot toimivat tukipenkereinä. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Lupahakemuksesta on kuulutettu Tuusulan ja Nurmijärven kuntien ilmoitustauluilla välisenä aikana ja asiakirjat ovat tämän ajan olleet yleisesti nähtävillä. Luvan vireilläolosta on ilmoitettu Nurmijärven Uutiset - lehdessä. Asianosaisille on ilmoitettu hakemuksesta kirjeellä ja heille on varattu tilaisuus tulla kuulluksi. Lausunnot Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Nurmijärven kunnalta sekä Espoon kaupungilta. Nurmijärven kunta ei antanut asiassa lausuntoa. Espoon kaupungin ympäristölautakunta on saapuneessa lausunnossaan todennut, että ympäristöluvan muutos voidaan hyväksyä. Kyseessä on täytön lakikorkeuden kasvattaminen 9,3 metrillä hakijan mukaan erehdyksessä määräytyneestä 56,2 metristä 65,5 metriin. Ympäröivän maanpinnan taso alueella on noin +60 m. Toiminnanharjoittajan tulee noudattaa voimassa olevassa ympäristöluvassa annettuja lupamääräyksiä. Muistutukset ja mielipiteet Lupahakemuksesta jätettiin kaksi muistutusta. U-M. S. ja H.S. ovat päivätyssä muistutuksessaan todenneet mm. seuraavia asioita: Lahnuksentien liikennemäärien kasvaneen ja tien kunnon huonontuneen Nurmijärvi/Espoo rajalla aiheuttaen jo nykyisillä liikennemäärillä merkittävää haittaa alueen asukkaille. Rajalle on jo haettu nopeusrajoituksen muuttamista tien huonon kunnon ja vaarallisuuden haittojen pienentämiseksi. Viimeksi Tornimäki Oy:n tekemä maanajo täytettävälle alueelle soramonttujen täyttämiseksi aiheutti asukkaille kohtuutonta haittaa. Kaikki liikenne kulki tonttimme rajalla kulkevaa pientä hiekkatietä pitkin ja siitä Timpankujalle asuntoalueen halki. Kasettirekkoja kulki jatkuvana jonona, pahimmillaan ne muodostivat Lahnuksentien/Lahnuksenpään risteyksestä noin puolenkilometrin jonon Klaukkalan suuntaan. Tiellä ja kääntöpaikalla oli paksu kerros mutaa ja lietettä, joka oli loiskunut rekkojen lavoilta ja kantautunut renkaissa, liete haisi lähinnä viemärilietteelle. Soramontuilla maansiirtokoneet aiheuttivat lähes maanjäristystä muistuttavan tärinän, joka tuntui rakennuksissa ja astioiden helinänä kaapeissa. Muutenkin maa-aineksen ajosta aiheutui vauri-

5 oita rakennuksille, halkeamia, tärinää, melua ja pölyä. Jo kerran kaiken tämän kokeena vastustamme kuorma-auto/rekkaliikenteen aloittamista täytettäville alueille siitä aiheutuvien haittojen ja vaarallisuuden vuoksi. Emme todellakaan halua, että kaiken muun liikenteen lisäksi Lahnuksentielle laitetaan tuollaisia määriä kuorma-autoja (kokonaistäyttömäärä tonnia) jyrisemään ohi jo muutenkin huonossa kunnossa olevalle tielle, joka on jo hyppyreitä täynnä. Muistutukseen oli laskettu, että kiinteistön ohi menee 517 kuorma-autoa tai hiekkakasettirekkaa päivässä. Asukkaiden mukaan, jotka ovat nähneet alkuperäisen maiseman, täytetty mäki on jo nyt korkeampi kuin mitä se koskaan alkuperäisesti ollut. Nyt ei kai enää ole kyse alueen entisöinnistä vaan jostain ihan muusta. Kysymys taitaa olla paremminkin tehdä tästä maan ajamisesta pysyvä bisnes alueen asukkaiden kustannuksella. Lisäksi kaikki maisemointi alueelta puuttuu ja eihän sellaista tulekaan, kun suunnitellaan jo seuraavan maa-ajon aloittamista. Muistuttajat vaativat tehtäväksi tärinämittausta Lahnuksentielle Nurmijärvi/Espoo rajalle sekä rakennuksemme sisälle ja nopeusrajoituksen pikaista pudottamista 60 km:stä 40 kilometriin tällä kohdalla. Nopeusrajoituksesta on tehty jo aloite ELY-keskukseen, mutta mitään ei tapahdu. Haluamme myös tarkastuksen jo syntyneille vaurioille rakennuksessamme ja haluaisimme kysyä mistä voin hakea korvausta rakennukselle syntyneistä vaurioista? S.V-P, M. V-P ja I. V-P. on päivätyssä muistutuksessaan todennut mm. kuulleensa uuden luvantarpeen syntyneen varhemmasta Uudenmaan ELY:n muotovirheesta. Muistutuksessa on todettu mm. vastustettavan ehdottomasti uutta täyttöä, tn. Muistuttajat ovat toivoneet jo tehdyn läjityksen riittäneen ja naapureille aiheutuneen ja aiheutuvan kohtuuttoman haitan takia. Naapurien juomavesi tulee taata, tien kunto ja käyttökelpoisuus ja tonttien häiriötön käyttö kaikkina vuodenaikoina. Täyttötasoa ei missään tapauksessa saa nostaa mäen nykyistä kalliopintaa ylemmäs. Työmaaliikenne tulee johtaa muualta kuin Lahnuksenpäästä tai Timpankujalta: esimerkiksi asumatonta reittiä Espoon puolelta Hännikäisen kuopan takaa. Toiminnan melu, pöly, tärinä ja lika vaarantavat terveyden ja estävät tontin käytön. Lisäksi kiinteistön arvo laskee. Maankaatopaikka on jo aiheuttanut kohtuuttomasti haittaa. Kaivovesi on kaksi kertaa pilaantunut. Lahnuksenpää-tie on muuttunut rekkaralliksi ja ajokelvottomaksi muille käyttäjille. Toimintaa, melua ja pölyä on ollut lupa-ajoista piittaamatta, huomautuksista huolimatta. Puhtaina täyttömassoina oli mm. Vuosaaren venesataman TBT- ruoppausmassoja. Talviaikainen täyttötoiminta ja täyttötien lumenauraus estää naapurien tien käytön, kun tienhaara aurataan umpeen päivittäin. Muistutukseen on kirjattu, että viranomaiselta saadussa kartassa oli virhe: ei täyttöä-merkinnällä on merkitty varhempi suurin täyttö :ssa. Hakijan kuuleminen ja vastine Hakijalle on päivätyllä kirjeellä varattu mahdollisuus antaa vastineensa muistutusten ja lausunnon johdosta.

6 Hakija antoi kummastakin muistutuksesta omat vastineet, jotka saapuivat U-M. S. ja H.S. muistutukseen hakija toteaa, mm. että Rakennustäyttö Tornimäki ei ole käyttänyt Timpankujaa kulkureittinään vaan käynti on Hännikäisen liittymästä, joka oli määrätty luvassa. Timpankujalla asuu tontin omistaja, jonka tonttia täytetään, täyttö on n. 30 m talosta maankaatopaikalle vietiin 4 nuppikuomaa sekä nuppikuormaa klo 7 16 välisenä aikana. Vanha alue on maisemoitu ja valmis, alueelle on kylvetty puunsiementä. S.V-P, M. V-P ja I. V-P muistutukseen hakija toteaa mm., että kyseessä on lakikorkeuden korjaus, maisemointi ja lopputäyttö luvan mukaan (havainnekuva tulevasta maisemoinnista on olemassa olevan saadun luvan mukana). Täyttö ei ole kenenkään valon esteenä. Kulku on Hännikäisen liittymästä, jota on käytetty aina kulkureittiä, oli täyttöluvan ehtona, eikä maa-ainesten vastaanotossa ole käytetty Timpankujaa. Maisemointi ei ole laskenut kiinteistön arvoa. Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset Lupahakemuksen johdosta ei ole tehty tarkastusta. Maankaatopaikalla on tehty tarkastus lokakuussa Lisätiedot: ympäristötarkastaja Kaisa Autio-Nousiainen, puh Ehdotus Yvp VIRANOMAISEN RATKAISU JA LUPAMÄÄRÄYKSET Ratkaisu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää myöntää Rakennustäyttö Tornimäki Oy:lle ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan Nurmijärven kunnassa sijaitseville tiloille Julmankallionrinne , Kangaslampi , Harju Tämä päätös korvaa Uudenmaan ympäristökeskuksen (No YS 709) myöntämän ympäristöluvan. Lupamääräykset Toimintaa koskevat yleiset määräykset 1. Maankaatopaikka luokitellaan maa- ja kiviainesjätteen kaatopaikaksi (pysyvän jätteen kaatopaikka, jätekoodit ja ). (YSL 45, YSA 20, Vna 331/2013) 2. Maakaatopaikalle saa vastaanottaa ja loppusijoittaa ensisijaisesti Nurmijärven, Espoon ja Vantaan kuntien alueelta muodostuvia puhtaita ylijäämämaita ( , ). Maakaatopaikan pinta-ala saa olla 2 ha ja lakikorkeus enintään +65,5. Maakaatopaikalle saa loppusijoittaa alle tonnia ylijäämämaita vuodessa. Alueelle saa läjittää luvan voimassaoloaikana yhteensä enintään tonnia ylijäämämaita. (YSL 43 ja YSL 45, YSA 7 ja 20, JA 4 ) 3. Luvan saajan on nimettävä toiminnasta vastaava alueen hoitaja. Vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan

7 ympäristönsuojeluviranomaiselle 30 päivän kuluessa päätöksen lainvoimaisuudesta. Mikäli vastaavan hoitajan nimi tai yhteystiedot muuttuvat on siitä ilmoitettava viipymättä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 42 ja 43, YSA 20, JL 141 ) 4. Toimintaa alueella saa harjoittaa maanantaista perjantaihin klo ja lauantaisin klo pois lukien arkipyhät. (YSL 43, NaapL 17 ) Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen 5. Alueelle ei saa ottaa vastaan eikä läjittää tai välivarastoida yhdyskuntajätettä tai siihen verrattavaa jätettä, vaarallista jätettä tai pilaantunutta maata, hiekanerotuskaivojen hiekkaa eikä rakennusten purkujätettä. Maa-ainesten seassa ei saa olla purkujätettä, kuten betonia tai tiiliä, eikä kantoja. Alueelle ei saa vastaanottaa liejua tai ruoppausmassoja. Mikäli alueelle tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa ei ole hyväksytty ympäristöluvassa, on jäte viipymättä toimitettava paikkaan, jonka ympäristöluvassa vastaavan jätteen vastaanotto on hyväksytty tai jäte on palautettava jätteen haltijalle. (YSL 43 ja 45, YSA 20, JL 29 ) 6. Maankaatopaikalle ei saa ottaa vastaan maa-aineksia sellaisilta alueilta, joita on käytetty ampumaratana, huoltoasema-, korjaamo- tai pesulatoimintaan, romun tai jätteiden käsittelyyn tai teolliseen toimintaan tai muuhun vastaavaan toimintaan. Mikäli tällaisia jätteitä aiotaan ottaa käsiteltäväksi, on niistä oltava edeltä käsin luotettavat analyysitulokset ja asiantuntijalausunto jätteen haitattomuudesta. (YSL 43 ja 45, YSA 20 ) 7. Maankaatopaikalla on oltava alueen aukioloaikoina valvoja, joka tarkastaa alueelle tuotavien jätteiden laadun ja osoittaa kuormille läjityspaikat. Valvojan on oltava perillä ympäristölupapäätöksessä annetuista määräyksistä. (YSL 43 ja 45, YSA 20 ) Täyttöalueen rakentaminen 8. Maankaatopaikan rakentaminen ja alueen maisemointityö on kokonaisuudessaan suunniteltava ja toteutettava siten, että estetään ja torjutaan haitat ja vaaratilanteet, kuten sortumat. (YSL 43, JL 13, Vna 331/2013) Toimintojen järjestäminen ja alueen hoito 9. Maankaatopaikalla tapahtuva toiminta on toteutettava järjestelmällisesti siten, ettei siitä aiheudu maiseman rumentumista, pölyämistä, melu- ja hajuhaittaa, epäsiisteyttä tai ympäristön roskaantumista, pilaantumisvaaraa maaperälle, pinta- tai pohjavesien pilaantumista eikä muutakaan haittaa ympäristölle. Polt-

8 toaineita ei saa säilyttää eikä työkoneita tankata alueella. Ympäristön siisteyttä on valvottava. Alueesta ei saa muodostua sinne kelpaamattomien maa-ainesten eikä sinne kuulumattomien muidenkaan materiaalien varastoaluetta. (YSL 43, NaapL 17, JL 13 ja 72, Vna 331/2013) 10. Liikenne maankaatopaikan alueelle on johdettava Lahnuksentieltä nykyisen maankaatopaikan eteläpuolelta sijaitsevan läjitysalueen kautta. (NaapL 17 ) 11. Pölyämisen estämiseksi aluetta ja sinne johtavia teitä sekä alueelle läjitettäviä maa-aineksia on kasteltava tarvittaessa tai pölyäminen on estettävä muulla toimivalla tavalla. Maa-aineksia ei saa levitä ympäristöön kuljetusten yhteydessä. Kuljetus- ja siirtokaluston puhtaudesta on huolehdittava. Mikäli kuormien kuljetuksesta aiheutuu pölyämistä, on kuormat kuljetettava peitettyinä. (YSL 43, NaapL 17, JL 13, Vna 331/2013) 12. Maankaatopaikkatoiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää päivällä ekvivalenttimelutasoa 55 db (L Aeq ) lähimmissä melulle altistuvissa kohteissa. (YSL 43, NaapL 17, VNp 993/1992) 13. Maankaatopaikka-alueen puomit on pidettävä kunnossa ja lukittuina muina kuin aukioloaikoina. (YSL 43, YSA 20 ) Toiminnan lopettamiseen liittyvät määräykset 14. Luvan saajan on vastattava alueen jälkihoidosta myös toiminnan loputtua. Toiminnan päätyttyä alue on viipymättä kunnostettava ja maisemoitava ja alueelle on istutettava, kylvettävä tai muutoin saatettava tarkoitukseen sopiva kasvillisuus. Täyttöalue on muotoiltava siten, että alueelle ei muodostu vettä kerääviä painanteita. Suurin luiskakaltevuus saa olla 1:3. Maisemointi on tehtävä mennessä. Maankaatopaikka-alueen maisemoinnista on tehtävä toteutussuunnitelma. Suunnitelman on sisällettävä vähintään maisemoinnin aikataulu, karttapiirustus alueen sijainnista ja poikkileikkauspiirustus, josta ilmenevät ainakin täyttöalueen nykyiset luiskankaltevuudet, tarvittaessa loivennettavat luiskat ja luiskien kaltevuus maisemoiduilla täyttöalueella sekä yksityiskohtainen suunnitelma alueen kasvillisuuden palauttamisesta. Suunnitelma on toimitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle mennessä. (YSL 43, YSA 20, JA 13 ) 15. Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava toiminnan merkittävistä muutoksista tai toiminnan keskeyttämisestä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 43 ja 81, YSA 30 )

9 16. Toiminnanharjoittajan on vähintään kuusi kuukautta ennen toiminnan lopettamista esitettävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle suunnitelma toiminnan lopettamiseen liittyvistä ympäristönsuojelua koskevista toimista. Toiminnanharjoittaja vastaa myös toiminnan päättymisen jälkeen lupamääräysten mukaisista pilaantumisen ehkäisemiseksi tarvittavista toimista sekä toiminnan ympäristövaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta, kuten pohjaveden tarkkailusta. (YSL 43 ja 90, YSA 20 ) Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet 17. Määrältään ja laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä ilmaan, maaperään tai vesistöön aiheuttavista häiriötilanteista ja muista vahingoista ja onnettomuuksista, esim. polttoainevuodoista, on viipymättä ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 62 ja 76, YSA 20 ja 30 ) 18. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on maakaatopaikalla oltava saatavilla riittävä määrä imeytysmateriaalia sekä asti kerätyille aineille. Vuotoina ympäristöön päässeet polttoaineet ja muut aineet on kerättävä välittömästi talteen ja toimitettava paikkaan, jonka ympäristöluvassa on kyseisten jätteiden vastaanotto hyväksytty. (YSL 43 ja 45, YSA 20) Tarkkailu- ja raportointimääräykset Tarkkailu 19. Maankaatopaikalle asennetusta pohjavesiputkesta on otettava vuosittain näytteet kevään ylivalumakaudella maalis-huhtikuussa sekä syksyn ylivalumakaudella loka-marraskuussa ja kiinteistöllä olevasta talousvesikaivosta joka toinen vuosi syksyn ylivalumakaudella. Ensimmäinen näytteenotto tulee tehdä vuonna Pohjavesiputkesta on analysoitava lämpötila, ulkonäkö, haju, väri, sameus, kiintoaine, ph, alkaliteetti, kokonaiskovuus, sähkönjohtavuus, kloridi, rauta, happi ja mineraaliöljyt. Lisäksi on mitattava pohjaveden pinnankorkeus. Kiinteistöllä olevasta talousvesikaivosta tulee analysoida lämpötila, ulkonäkö, haju, väri, sameus, kiintoaine, ph, alkaliteetti, kokonaiskovuus, sähkönjohtavuus, KMnO4- luku (humus), ammonium, kloridi, rauta, happi, E.coli, koliformiset bakteerit ja mineraaliöljyt. (YSL 8, 43 ja 46 ) 20. Maankaatopaikan luoteispuolella kulkevan ojaveden laatua on tarkkailtava. Vesinäytteet on otettava kaksi kertaa vuodessa, kevään ja syksyn ylivirtaamakausina. Näytteistä on määriteltävä ph, sameus, sähkönjohtavuus, fosfori, typpi, CODMn, öljyt

10 ja lyijy. Näytteenoton yhteydessä on lisäksi arvioitava virtaama. (YSL 43 ja 46 ) 21. Näytteiden otto ja analysointi on suoritettava standardien (CEN, ISO, SFS tai vastaavan tasoinen kansallinen tai kansainvälinen yleisesti käytössä oleva standardi) mukaisesti. Tulosten raportoinnissa on esitettävä käytetyt menetelmät ja niiden mittausepävarmuus sekä tulosten edustavuus. (YSL 108 ) 22. Tarkkailua voidaan muuttaa tarvittaessa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla. Tarkkailun lopettamisesta päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. (YSL 46 ) 23. Tarkkailutulokset ja sanallinen arvio vesien laadusta ja laadussa mahdollisesti tapahtuneista muutoksista ja niiden aiheuttajista on toimitettava tiedoksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Uudenmaan ELY-keskukselle kahden kuukauden kuluttua näytteenotosta. (YSL 83 ) Raportointi 24. Maankaatopaikalle tulevista maa-aineksista on pidettävä kirjaa, josta ilmenee maa-ainesten määrä, laatu, alkuperä (kuvaus maa-ainesten lähtöpaikassa aiemmin olleesta toiminnasta) osoitetietoineen, tuontipäivämäärä ja tuoja. Kirjanpito koskee myös poisvietyjä materiaaleja, niiden määrää, laatua ja vientiajankohtaa ja kohdetta sekä viejää. Lisäksi maankaatopaikan pintaja pohjavesitarkkailusta, muusta tarkkailusta, havainnoista sekä poikkeuksellisista tilanteista on pidettävä kirjaa. (YSL 5, 43 ja 45, JL 118 ja 119, JA 22 ) 25. Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä ympäristöluvan valvontaviranomaiselle. Yhteenveto kirjanpidosta on toimitettava vuosittain maaliskuun loppuun mennessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 43 ja 46, JL 118 ja 119 ) Vakuus 26. Rakennustäyttö Tornimäki Oy:n on asetettava Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnalle euron omavelkainen pankkitakaus alueen asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Vakuusasiakirjat on toimitettava 30 päivän kuluessa siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Vakuuden tulee olla voimassa asti. (YSL 43a, 43b, 43c ) RATKAISUN JA LUPAMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Lupaharkinnan perusteet Kun toimintaa harjoitetaan lupahakemuksessa ja tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuo-

11 jelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty. Uudenmaan ympäristökeskus on myöntänyt aiemman ympäristöluvan vuonna 2007, jossa on määrätty, että hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettava mennessä toimivaltaiselle ympäristölupaviranomaiselle. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on tässä päätöksessä käsitellyt myös lupamääräysten tarkastamisen ja arvioinut lupamääräysten muuttamisen tarpeen. Oikeusohjeet Ympäristönsuojelulain 41 :n mukaan ympäristölupa myönnetään, jos toiminta täyttää tämän ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Lupaviranomaisen on tutkittava asiassa annetut lausunnot ja tehdyt muistutukset sekä luvan myöntämisen edellytykset. Lupaviranomaisen on muutoinkin otettava huomioon mitä yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi säädetään. Lupa-asiaa ratkaistaessa on noudatettava, mitä luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla säädetään. Ympäristönsuojelulain 42 :n mukaan luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa: 1) terveyshaittaa; 2) merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa; 3) 7 9 :ssä kiellettyä seurausta (maaperän ja pohjaveden pilaamiskielto); 4) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella; tai 5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Sijoittamisessa on lisäksi noudatettava, mitä ympäristönsuojelulain 6 :ssä säädetään. Ympäristönsuojelulain 6 :n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, ettei toiminnasta aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja että pilaantumista voidaan ehkäistä. Toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta arvioitaessa on otettava huomioon: 1) toiminnan luonne ja pilaantumisen todennäköisyys sekä onnettomuusriski; 2) alueen ja sen ympäristön nykyinen ja tuleva, oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus ja aluetta koskevat kaavamääräykset; sekä 3) muut mahdolliset sijoituspaikat alueella. Ympäristönsuojelulain 42 :n mukaan jätteen hyödyntämis- tai käsittelytoiminnan harjoittajan käytettävissä tulee olla toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä asiantuntemus. Luvan myöntämisen edellytykset Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta katsoo, että toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti Rakennustäyttö Tornimäki Oy:n toiminnasta ei aiheudu ympäristönsuojelulain 42 :ssä tarkoitettua terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toi-

12 minnan vaikutusalueella eikä kohtuutonta haittaa naapureille. Lähin asutus sijaitsee noin 30 metrin päässä kiinteistöllä RN:o ja toiminnanharjoittajalla on kiinteistön omistajien suostumus maankaatopaikkatoiminnan harjoittamiselle heidän omistamallaan kiinteistöllä. Toiminta ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. Lupapäätösharkinnassa on otettu huomioon ympäristönsuojelulain 6 :n mukaiset sijoituspaikan vaatimukset. Toiminta ei sijoitu asemakaavan vastaisesti. Alueella ei ole voimassa olevaa asema- tai yleiskaavaa. Klaukkalan osayleiskaavaluonnoksessa (KH ) alueen kaavamerkintä on M-4 eli maa- ja metsätalousvaltainen alue. Lupahakemusta koskevalla alueella ei ole luonnonsuojelulain (1096/96) tarkoittamia suojeluvarauksia, eikä alueella ole luonnonsuojelulain tarkoittamia suojeltavia luontotyyppejä. Ympäristönsuojelulain 42 :n mukaan jätteen hyödyntämis- tai käsittelytoiminnan harjoittajan käytettävissä tulee olla toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä asiantuntemus. Luvan hakija on toiminut vastaavassa tehtävässä useita vuosia. Ympäristölupahakemuksessa ei ole esitetty haetaanko lupaa toistaiseksi voimassa olevana vai määräaikaisena. Vuonna 2013 alueelle läjitettiin maaaineksia tonnia. Alueelle voidaan läjittää täten enää noin t ylijäämämaita, jonka jälkeen alueen täyttömäärä ja -taso tulevat täyteen. Aluetta on käytetty pitkään maankaatopaikkana, joten alueen asukkaiden viihtyvyyden kannalta on tärkeää, että maankaatopaikkatoiminta saadaan mahdollisimman ripeästi saatettua päätökseen ja alue maisemoitua. Edellä mainituista syistä johtuen lupaviranomainen on ratkaissut asian siten, että lupa myönnetään määräaikaisena vuoden 2017 loppuun asti. Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin ja lausuntoihin Annetuissa muistutuksissa ja lausunnossa esitetyt asiat on otettu huomioon lupamääräyksissä 2, 10, 11 ja 14. S.V-P, M. V-P ja I. V-P. muistutuksessa on esitetty väittämä, että muistuttajalle olisi esitetty virheellisesti täyttöalueet. Muistuttajalle toimitettiin viranomaisen toimesta kartta, johon oli merkitty nyt kyseessä olevan ympäristölupahakemuksen mukaiset täyttöalueet ( täyttöä ). Karttaan oli merkitty ei täyttöä -merkinnällä alueet joita on aiemmin käytetty maankaatopaikkana, mutta alueille ei nyt haettu ympäristölupaa. Ympäristöluvassa ei voida antaa määräyksiä raskaan liikenteen aiheuttamasta vaarasta tiellä eikä rajoittaa liikenteen määrää Lahnuksentiellä. Ympäristöluvassa voidaan antaa määräyksiä liikenteen aiheuttaman melun ja pölyn rajoittamisesta. Melun ja pölyn rajoittamiseksi on annettu lupamääräykset 11 ja 12. Liikennöinti maankaatopaikalle ei tapahdu Timpankujan kautta. Lupaviranomainen myöntää ympäristöluvan määräaikaisena, jolloin täyttöja alueen maisemointi tulee olla tehty mennessä. Alueelle saa läjittää enintään tonnia maa-aineksia, siten, että täyttötaso saa olla enintään +65,5 m. Maankaatopaikalle ei läjitetä tämän luvan nojalla

13 tonnia maa-aineksia, vaan alueelle on yhteensä luvan päätyttyä läjitetty ko. maa-ainesmäärä. Haetun toiminnan aiheuttamat vaikutukset lähikiinteistöjen arvoon eivät kuulu ympäristölupamenettelyn soveltamisalaan. Mahdolliseen kiinteistöjen arvon alenemiseen voidaan hakea korvausta ympäristövahinkolain mukaisesti. Lahnuksentien nopeusrajoituksen laskeminen ei kuulu ympäristölupamenettelyn soveltamisalaan. Lupamääräysten perustelut Päätöksessä on annettu määräykset maankaatopaikan ympäristöhaittojen ja niiden vaikutusten ehkäisemiseksi. Määräykset koskevat päästöjä maahan, ilmaan, pinta- ja pohjavesiin sekä niiden tarkkailuja. Määräykset ovat tarpeen ympäristö- ja terveyshaittojen estämiseksi. Ympäristönsuojelulain 42 :n mukaan toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa, ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta pysyvää rasitusta esimerkiksi pölyn tai melun muodossa. Lupamääräyksiä annettaessa on ympäristönsuojelulain 43 :n mukaan otettava huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Päästöraja-arvoja sekä päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten on perustuttava parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lisäksi on tarpeen mukaan otettava huomioon energian käytön tehokkuus sekä varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja niiden seurausten rajoittamiseen. Ympäristönsuojelulain 43 :n mukaan ympäristöluvassa on annettava tarvittavat määräykset päästöistä, niiden ehkäisemisestä ja muusta rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista, jätteistä ja niiden synnyn ja haitallisuuden vähentämisestä, toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista, kuten alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä ja muista toimista, joilla ehkäistään, vähennetään tai selvitetään pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja. Lupamääräysten yksilöidyt perustelut Ympäristönsuojelulain 45 :ssä säädetään mm. luvan rajoittamisesta tietynlaisten jätteen hyödyntämiseen tai käsittelyyn. YSA 20 :n mukaan kaatopaikka on luokiteltava. Nyt kyseessä oleva kaatopaikka on luokiteltu maa- ja kiviainesjätteen maankaatopaikaksi. (Määräys 1) Jätteen laitos- tai ammattimainen hyödyntäminen tai käsittely voidaan ympäristönsuojelulain 45 :n mukaan rajoittaa tietynlaisen jätteen hyödyntämiseen tai käsittelyyn. Maankaatopaikkatoimintaa koskeva rajaus on tehty lupahakemuksen mukaisesti. Ympäristönsuojeluasetuksen 7.1 kohdan 13 a mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee sellaisten maankaa-

14 topaikkojen ympäristöluvat, jotka on mitoitettu alle tonnin vuotuiselle jätemäärälle. Käsiteltävä jätemäärä on hyväksytty lupahakemuksen mukaisena. Lupamääräykseen on korjattu lakikorkeus. (Määräys 2) Jätteen hyödyntämis- ja käsittelypaikalla on ympäristönsuojelulain 42 :ssä ja jätelain 141 :ssä säädettyjen velvollisuuksien mukaan oltava riittävän ammattitaitoinen vastuuhenkilö, joka myös tarvittaessa antaa toimintaa koskevia tietoja lupaviranomaiselle. Vastuuhenkilön yhteystietojen on oltava valvontaviranomaisen tiedossa ennen toiminnan aloittamista. Valvonnan kannalta myös muutoksista on tiedotettava valvontaviranomaiselle viivyttelemättä. (Määräys 3) Lähimmille asuinkiinteistöille aiheutuvan kohtuuttoman rasituksen estämiseksi sekä ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi on tarpeen rajoittaa toiminnasta aiheutuvaa melua ajallisesti. (Määräys 4) Ympäristönsuojelulain 43 :n mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset toimista, joilla ehkäistään pilaantumista tai sen vaaraa. Määräykset on annettu sen varmistamiseksi, että alueelle ei tuoda maaperälle, pohjavedelle tai pintavedelle haitallisia aineita. (Määräykset 5 ja 6) Jätelain 30 :n mukaan luovutettaessa jätettä sille, jolla on oikeus ottaa jäte vastaan ympäristöluvan nojalla, siirtyy jätehuollon järjestämisvelvollisuus ja vastuu jätteestä vastaanottajalle. Myös tämän vuoksi jätteiden vastaanoton on tapahduttava valvotusti. Alueella jätteiden vastaanotosta vastaavalla valvojalla on oltava riittävä asiantuntemus alueelle läjitettäväksi hyväksytyistä maa-aineksista sekä lainsäädännön ja ympäristöluvan asettamista määräyksistä. (Määräys 7) Maankaatopaikkatoiminnassa on varmistuttava siitä, että sortumia ei pääse syntymään. Sortumat aiheuttavat vaaraa alueella työskentelevälle henkilökunnalle. (Määräys 8) Ympäristönsuojelulain 42 :n mukaan luvanvaraisesta toiminnasta ei saa aiheutua terveys-, ympäristö- ja viihtyvyyshaittaa. Mahdollisten pölypäästöjen ehkäisemiseksi on huolehdittava siitä, että toiminnasta aiheutuvat pölypäästöt pidetään mahdollisimman pieninä mm. kastelemalla. Jätelain 13 :n mukaan jätettä ei saa hylätä eikä käsitellä hallitsemattomasti. Jätteestä ja jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, roskaantumista, yleisen turvallisuuden heikentymistä taikka muuta näihin rinnastettavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta. Jätteen keräyksessä ja kuljetuksessa sekä jätteen käsittelylaitoksen tai -paikan sijoittamisessa, rakentamisessa, käytössä ja käytön jälkeisessä hoidossa on erityisesti huolehdittava siitä, ettei jätehuollosta aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavia päästöjä mukaan lukien melua ja hajua taikka viihtyisyyden vähentymistä. Toiminnan, laitoksen tai paikan on lisäksi sovelluttava ympäristöön ja maisemaan. Toiminnasta ei saa aiheutua jätelain 72 :n mukaista roskaantumista. (Määräykset 9 ja 11) Jotta toiminnasta ei aiheutuisi kohtuutonta rasitusta lähimmissä melulle alttiissa kohteissa, ei liikenne maankaatopaikan laajennusalueelle saa kulkea asutuksen läheisyydessä. (Määräys 10)

15 Melutasoa koskeva melumääräys on annettu valtioneuvoston päätöksen 993/1992 melutason ohjearvoista. Päätöksen mukaan melutaso asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä sekä hoito- ja oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei saa ylittää ulkona päiväohjearvoa 55 db (L Aeq ). (Määräys 12) Estämällä toiminta-ajan ulkopuolella ajoneuvoliikenne alueelle lukitulla puomilla/portilla voidaan ehkäistä alueen roskaantumista sekä muuten epäasiallista ja pohjaveden laatua vaarantavaa käyttöä. (Määräys 13) Jäteasetuksen 13 :n mukaan jätteen käsittelylaitos tai -paikka tai sen osa on jätteen vastaanoton lakattua viipymättä saatettava sellaiseen tilaan, ettei siitä käytöstä poistamisen jälkeen aiheudu jätelain 13 :n 2 momentissa tarkoitettua vaaraa tai haittaa. Alueen maisemointi on tarpeen aloittaa viipymättä viimeistään silloin, kun maanläjitys on saavuttanut suunnitelmien mukaiset täyttötasot. Maisemoinnilla alue mukautetaan ympäröivään maastoon sopivaksi. Maisemoinnin toteutussuunnitelman toimittaminen on tarpeen valvonnan kannalta. (Määräys 14) Ympäristönsuojelulain 81 :ssä säädetään, että ympäristöluvallisessa toiminnassa tapahtuvista pysyvistä tai pitkäaikaisista keskeytyksistä tai muista valvonnan kannalta olennaisista muutoksista on ilmoitettava valvontaviranomaiselle viivytyksettä. Näin voidaan ennaltaehkäistä ja vähentää muutoksista mahdollisesti aiheutuvia haitallisia ympäristö- tai terveysvaikutuksia. (Määräys 15) Ympäristönsuojelulain 90 :n mukaan luvanvaraisen toiminnan päätyttyä toimintaa harjoittanut vastaa edelleen lupamääräysten mukaisesti tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä toiminnan vaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta. Tämän takia toiminnanharjoittajan on toimitettava suunnitelma toiminnan lopettamiseen liittyvistä ympäristönsuojelua koskevista toimista riittävän ajoissa ennen toiminnan lopettamista. Lisäksi toiminnan pohjavesitarkkailua on jatkettava myös toiminnan päättymisen jälkeen. Näin huolehditaan siitä, ettei toiminnasta sen lopettamisen jälkeen aiheudu terveys-, ympäristö- tai muuta vastaavaa haittaa. (Määräys 16) Ympäristönsuojelulain 62 :n mukaan poikkeuksellista tilanteista on ilmoitettava viipymättä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Häiriö- ja muita poikkeuksellisia tilanteita koskevat määräykset ovat tarpeen päästöjen minimoimiseksi. Vahinko ja onnettomuustilanteissa voidaan nestemäisten jätteiden leviämistä ympäristöön estää tehokkaasti imeyttämällä niitä tarkoitukseen sopivaan materiaaliin. (Määräykset 17 ja 18) Ympäristönsuojelulain 46 :n mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset toiminnan käyttötarkkailusta, päästöjen, jätteiden ja jätehuollon, toiminnan vaikutusten sekä toiminnan lopettamisen jälkeisen ympäristön tilan tarkkailusta. Tarkkailun toteuttamiseksi luvassa on määrättävä mittausmenetelmistä ja mittausten tiheydestä sekä siitä miten tulokset arvioidaan ja miten tarkkailun tulokset toimitetaan viranomaiselle. Toiminnanharjoittaja voidaan myös määrätä antamaan valvontaa varten muita tarpeellisia tietoja. Pohjaveden ja pintaveden tarkkailua jatketaan vanhan tarkkailuohjelman mukaisesti. (Määräykset 19 23)

16 Raportointia ja kirjanpitoa koskevat määräykset ovat tarpeen valvonnan ja tarkkailun tehokkaaksi toteuttamiseksi. Jätelain 118 :ssä säädetään mm. ympäristöluvan haltijan kirjanpitovelvollisuudesta. Valtioneuvoston asetuksessa jätteistä (179/2012) säädetään tiedoista, joita kirjanpidossa on oltava. (Määräykset 24 25) Ympäristönsuojelulain 43a :n mukaan jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuuden määrä on sama kuin aikaisemmassa ympäristöluvassa. (Määräys 26) LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTA- MINEN Päätöksen voimassaolo ja lupamääräysten tarkistaminen Tämä päätös on voimassa saakka. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on oltava lupa (YSL 28 ). Korvattavat päätökset Tämä päätös korvaa Uudenmaan ympäristökeskuksen myöntämän ympäristöluvan (No YS 709). Asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan tämän lain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56, YSA 19 ) PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Toiminnan saa aloittaa tai sitä muuttaa vasta kun tämä lupapäätös on lainvoimainen. Tämä lupapäätös on lainvoimainen , jos päätöksestä ei haeta muutosta. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4, 5, 6, 7, 8, 28, 31, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 43a, 43b, 43c, 45, 46, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 76, 81, 83, 90, 96, 97, 100, 105 ja 108 :t Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 30 :t Jätelaki (646/2011) 12, 13, 14, 15, 16, 17, 29, 72, 118, 119 ja 141 :t Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 4, 13 ja 22 :t Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013) Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (Nurmijärven ympäristölautakunta ); Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan johtosääntö (Tuusulan kunnanvaltuusto )

17 KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Tämän ympäristöluvan käsittelymaksu on Nurmijärven ympäristönsuojeluviranomaisen taksan ( ) perusteella 3050 euroa. Ympäristöluvan käsittelymaksu määräytyy ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 :n sekä taksan liitteenä olevan maksutaulukon kohdan 13.1 mukaan. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös annetaan julkipanon jälkeen , jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon. Päätösote / Asiaote / Rakennustäyttö Tornimäki Oy Uudenmaan ELY-keskus Nurmijärven kunnanhallitus Tieto päätöksestä / Rajanaapurit ja muut asianosaiset Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdessä Päätöksestä kuulutetaan Nurmijärven ja Tuusulan kuntien ilmoitustauluilla Ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan Nurmijärven Uutiset -lehdessä. MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin päätösasiasta. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Viimeinen valituspäivä on

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/RANJIA OY Ranjia Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottamista ja varastointia Porin Tuorsniemen kylässä osoitteessa

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/VEIKKO LEHTI OY Veikko Lehti Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee paperin/pahvin siirtokuormausaseman toimintaa ja hiekanerotuskaivojätteiden

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

LIITE 8 TARKISTAMISEKSI. Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA

LIITE 8 TARKISTAMISEKSI. Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA ORIMATTILAN KAUPUNKI Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 71 :n mukaisesta

Lisätiedot

WAHLBERG HENRI, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖDYNTÄMISTÄ KIINTEISTÖILLÄ 543-403-9-27, 543-403-12-53, 543-403-15-5 JA 543-403-15-77

WAHLBERG HENRI, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖDYNTÄMISTÄ KIINTEISTÖILLÄ 543-403-9-27, 543-403-12-53, 543-403-15-5 JA 543-403-15-77 WAHLBERG HENRI, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖDYNTÄMISTÄ KIINTEISTÖILLÄ 543-403-9-27, 543-403-12-53, 543-403-15-5 JA 543-403-15-77 KU-YK 145/14.10.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

No YS 949. Fortum Power and Heat Oy PL Fortum

No YS 949. Fortum Power and Heat Oy PL Fortum PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMI- SESTA Helsinki 12.8.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2007-Y-639-111 No YS 949 ASIA Ympäristösuojelulain 55 mukainen lupamääräysten tarkistaminen, joka

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY YMPA 09.12.2008, 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY (JK) Yj:n ehdotus: Elometalli Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa metalliromun käsittely-

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI

NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI KU-YK 69/12.5.2015 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.5.2015 ASIA. Päätös ympäristönsuojelulain 71 :n mukaisesta

Lisätiedot

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY YMPA 6.10.2010, 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY Sellueriste Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee sellueristeen valmistusta keräyspaperista Porin

Lisätiedot

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 330 29.05.2001 1 Ymp 7289-2000 (662) Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

Ympäristöluvat dataa. huomaa aluehallintouudistus

Ympäristöluvat dataa. huomaa aluehallintouudistus Ympäristölupa Tärkein ympäristönsuojelulainsäädännön ennakkovalvontainstrumentti kuuluu hallinnollisiin ohjauskeinoihin on yksilöllinen hallintopäätös korostaa mm. ennalta varautumisen periaatetta Ympäristöluvat

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 5.11.2007 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 204 115 No YS 1444 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Helsinki No YS 709

Helsinki No YS 709 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 28.5.2007 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2006 Y 595 111 No YS 709 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta koskien maankaatopaikan toiminnan olennaista

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 :n 1 momentti

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 :n 1 momentti Ympäristö- ja terveyslautakunta 16 25.03.2015 Siikaisten kunnan maankaatopaikan ympäristölupa Ympäristö- ja terveyslautakunta 16 Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA 1.1.2015 ALKAEN Sysmän kunnanvaltuusto 17.11.2014 36 2 (7) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan ja sen mukainen maksu peritään

Lisätiedot

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS Helsinki 17.2.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2005 Y 345 12 No YS 301 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJA JA YHTEYSHENKILÖ. Yhteyshenkilönä Paavo Latva-Rasku ja Markku Turja 0400-017620 LAITOKSEN TOIMINTA JA SIJAINTI LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

LUVAN HAKIJA JA YHTEYSHENKILÖ. Yhteyshenkilönä Paavo Latva-Rasku ja Markku Turja 0400-017620 LAITOKSEN TOIMINTA JA SIJAINTI LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristölupahakemus / Simpsiönvuori Oy 443/11.01.00.01/2015 Ympla 124 Valmistelija: Ympäristöinsinööri Mirva Korpi Ympäristöinsinööri: Ympäristölautakunta tekee seuraavan päätöksen: ASIA Simpsiönvuori

Lisätiedot

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 210 lihasian eläinsuoja.

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 210 lihasian eläinsuoja. KORPILAHDEN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.9.2005 3/2005 (1/5) Ympäristölautakunta Julkipanopäivä 3.10.2005 Pl 15 Antopäivä 4.10.2005 41801 KORPILAHTI ASIA Kari Ilmosen ympäristölupahakemus (YSL 35 ) 500

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Ympla 16.6.2016 89 Riihimäen Metallikaluste Oy:lle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2009 (Ympla 29.10.2009 151, Dnro 740/2009). Ympäristöluvan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/ (7) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/ (7) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/2015 1 (7) 363 Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristölupahakemus rengasrouheen käyttämiseksi tulvasuojarakenteessa HEL 2015-009557 T 11 01 00 00 Päätös Hakija

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta

Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta 40. Ilmansuojelupäivät, Lappeenranta 18.-19.8.2015 Ylitarkastaja Juha Lahtela Esityksen sisältö Ympäristönsuojelulain mukainen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN Pohjolankatu 14 MUUTTAMISESTA 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen 1/5 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa asiassa

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa asiassa Teknisten palveluiden lautakunta 30.10.2013 liite nro 4 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa asiassa Annettu julkipanon jälkeen 04.11.2013 HAKIJA Destia Oy, Kannuksen toimisto Tehtaankatu

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola.

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola. Etelä-Suomi Päätös Nro 218/2012/1 Dnro ESAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta DNo 4066/11.01.00/2013 Päätöksen antopäivä 27.12.2013

Ympäristölautakunta DNo 4066/11.01.00/2013 Päätöksen antopäivä 27.12.2013 ESPOON KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta DNo 4066/11.01.00/2013 Päätöksen antopäivä 27.12.2013 Asia Päätös Ympäristönsuojelulain (86/2000) 55 :n mukaisesta hakemuksesta ympäristöluvan tarkistamiseksi.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Hartolan ympäristölautakunta 14.4.2016 Hartolan kunnanhallitus 25.4.2016 Hartolan kunnanvaltuusto 16.6.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465 PÄÄTÖS Helsinki 11.4.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 63 111 No YS 465 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee Strömsö Property Development

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Lihatukku Jouni Partanen Oy, Piiskakuja 5

Ympäristölupahakemus / Lihatukku Jouni Partanen Oy, Piiskakuja 5 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 709 07.11.2006 1 Ymp 995-2003 (235) Ympäristölupahakemus / Lihatukku Jouni Partanen Oy, Piiskakuja 5 Ympkaalk 709 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTI LANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTI LANNE YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro A 1002 Dnro KAS 2006 Y 209 121 Annettu julkipanon jälkeen 16.01.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta. LUVAN HAKIJA Haminan kaupunki

Lisätiedot

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro KAS-2005-Y-305-111 Annettu julkipanon jälkeen 25.10.2005 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta. LUVAN HAKIJA Koskenheimo Ky,

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) No YS 535. Lassila & Tikanoja Oyj Tuusulan tuotantolaitos Konetie Tuusula. Ympäristötönsuojelulaki 61

PÄÄTÖS 1 (5) No YS 535. Lassila & Tikanoja Oyj Tuusulan tuotantolaitos Konetie Tuusula. Ympäristötönsuojelulaki 61 U U D E N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S... N Y L A N D S M I L J Ö C E N T R A L PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 18.5.2004 Dnro 0199Y0187-114 No YS 535 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisesta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Ympäristönsuojelulain 55 mukainen hakemus ympäristöluvan 0901Y05656/111 ( ) lupamääräysten tarkistamiseksi.

PÄÄTÖS. Ympäristönsuojelulain 55 mukainen hakemus ympäristöluvan 0901Y05656/111 ( ) lupamääräysten tarkistamiseksi. PÄÄTÖS PL 110, Ailakinkatu 17 Pvm 22.9.2009 40101 JYVÄSKYLÄ Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 610 110 Dnro 0901y0656/111 Telefaksi (014) 614 273 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 55 mukainen hakemus

Lisätiedot

Hartolan kunta. Ympäristönsuojeluviranomaisen. taksa. Voimaantulo:

Hartolan kunta. Ympäristönsuojeluviranomaisen. taksa. Voimaantulo: Hartolan kunta Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Voimaantulo: Ympäristölautakunta 9.10.2014 54 Kunnanhallitus 3.11.2014 243 Kunnanvaltuusto 12.11.2014 43 Voimaantulo 1.1.2015 Hartolan kunta Ympäristönsuojeluviranomaisen

Lisätiedot

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS: SOUTH WEST KARTING FIN RY. YMPLTK 44 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 39 :n mukaisesta South West Karting FIN ry:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee moottoriurheiluradalle myönnetyn

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. Päätös Etelä-Suomi Nro 169/2013/1 Dnro ESAVI/170/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. LAITOS Auto-pläkkärit

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2013 ASIA Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438 PÄÄTÖS Helsinki 16.10.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2004 Y 263 115 No YS 1438 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 80 lihanaudan eläinsuoja.

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 80 lihanaudan eläinsuoja. KORPILAHDEN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.9.2005 5/2005 (1/5) Ympäristölautakunta Julkipanopäivä 3.10.2005 Pl 15 41801 KORPILAHTI Antopäivä 4.10.2005 ASIA Seppo Nirkkosen ympäristölupahakemus (YSL 35 )

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) 13 Kuusakoski Oy:n ympäristölupa-asia HEL 2014-012351 T 11 01 00 00 Päätösehdotus Hakija päättää Kuusakoski Oy:n ympäristölupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lisätiedot

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA 1 (5) JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA Osuuskauppa Keskimaa

Lisätiedot

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä.

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä. 1/YMPLA 28.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO HAKIJA: Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä 32610 Vampula OTTOALUE: MAANOMISTUS:

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus H

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus H HAKIJA As. Oy Kyläsepänkatu 9 Kyläsepänkatu 9 33270 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-207-1124-12-H VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA 10.5.2010

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 17.2.2003 Kokouspvm 13. 2.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee maankaatopaikkatoimintaa.

ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee maankaatopaikkatoimintaa. 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Rakennuslautakunta / Ympäristönsuojelu Rak.ltk 26.11.2014 73 LIITE 3 Vapaudenkatu 8 B 98100 KEMIJÄRVI Puh. 0400-217931 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Timo Villman Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Kuuminaisissa sijaitsevalta tilalta Timonmaa

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa.

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa. PÄÄTÖS Nro 3/2015/1 Dnro ISAVI/55/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2015 ASIA Varkauden tehtaiden ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Varkaus, Joroinen ja Rantasalmi HAKIJA

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

Ympäristölupa / Destia Oy, maankaatopaikka / Riippa (Rn:o )

Ympäristölupa / Destia Oy, maankaatopaikka / Riippa (Rn:o ) Rakennus- ja ympäristölautakunta 70 13.04.2016 Ympäristölupa / Destia Oy, maankaatopaikka / Riippa (Rn:o 272-420-15-42) 866/11.01.00/2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 13.04.2016 70 Ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

No YS 570. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Rakennustäyttö Tornimäki Oy:n maankaatopaikkatoimintaa.

No YS 570. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Rakennustäyttö Tornimäki Oy:n maankaatopaikkatoimintaa. U U D E N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S... N Y L A N D S M I L J Ö C E N T R A L YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1 (16) Helsinki 25.5.2004 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2002-Y-347-111 No YS 570 ASIA

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä

Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä Etelä-Suomi Päätös Nro 136/2014/1 Dnro ESAVI/79/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 3.7.2014 ASIA Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä No YS

Lisätiedot