Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen Ilkka Haapamäki Aila Heimonen Taisto Helttunen Pentti Huuskonen Reijo Karhunen Tuula Nihtilä Risto Orenius Marja Paananen Eeva-Liisa Pallonen Jouni Puupponen Riitta Rajala Inga-Lill Virtanen Marja-Leena puheenjohtaja MUUT SAAPUVILLA OLLEET Ala-Paavola Sinikka Leppänen Jorma Lätti Jouni Marjamäki Ritva Husso Markku Hellström Jarno KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja talousjohtaja hallintosihteeri ylipuutarhuri johtava perheneuvoja ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Ilkka Järvinen Hyvinkäällä Allekirjoitukset Ritva Marjamäki Taisto Heimonen Tuula Karhunen

2 Kirkkoneuvosto _ Kokouksen asialista 90. Kokouksen avaus 91. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 92. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 93. Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 94. Seurakunnalle palautuneiden hautojen käyttöönotto 95. Seurakunnan perheneuvontatoiminnan esittelyä 96. Kirkkoherran myöntämät ehtoollisenjako-oikeudet vuonna Kirkkoherranviraston vuosi- ja äitiyslomasijaisen palkkaaminen 98. Seurakunnan edustajat Hyvinkään turvallisuutta pohtivissa aluetyöryhmissä 99. Hyvinkään-Riihimäen alueen perheasiain neuvottelukeskuksen vastaanottosihteerin valinta 100. Vastaanottosihteerin tehtävänkuvaus ja tehtävän vaativuuskriteerien vahvistaminen 101. Laajaa yliopistotutkintoa edellyttävän kanttorin viran täyttämiseen liittyen 102. Lastenohjaaja Marja Lehtiön irtisanoutuminen 103. HeTa tiedotustilaisuuteen osallistuminen 104. Toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden toimintakertomukset vuodelta Määrärahojen siirrot, talousarvio Tilinpäätös vuodelta Veikkarin kerhotilan ehdollinen ostotarjous/salainen 108. Linja-autokuljetusten kilpailuttamisaikataulun tarkistus 109. Työnjohtaja Jukka Haataisen vuorotteluvapaahakemus 110. Talousjohtajan järjestelmän mukaisen peruspalkan määrittely kirkon työ markkinalaitoksen kirje 111. Hyvinkään kirkon sähkö-, valaistus- ja äänentoistourakka 112. Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 113. Johto- ja toimikuntien kokousten asialistat 114. Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat 115. Anomus Herran pyhän ehtoollisen vietosta Hyvinkään Luther-talossa 116. Pastori Anita Passilahden anomus virkavapauden jatkamisesta 117. Kaukasten Palvelutalo Oy:n varatilintarkastajan valinta vuodeksi Muita asioita 119. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

3 Kirkkoneuvosto _ 90 Kokouksen avaus Alkuvirren 50 ja hartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 91 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslista on toimitettu jäsenille Kokous todetaan KJ 9:1 :n ja KL 7:4 :n mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 92 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Taisto Heimonen ja Tuula Karhunen. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa tiistaina Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla Ehdotus hyväksyttiin. 93 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi lisättynä lisäesityslistan asialla: 1. Kaukasten Palvelutalo Oy:n varatilintarkastajan valinta vuodeksi 2009.

4 Kirkkoneuvosto _ 94 Seurakunnalle palautuneiden hautojen käyttöönotto (Husso) Puolimatkan ja Rauhannummen hautausmailla on hautoja, joiden hautaoikeus on palautunut seurakunnalle kahdesta syystä: 1. Haudanhautaoikeus on päättynyt ja omaiset eivät ole ilmoituksesta huolimatta jatkaneet hautaoikeutta ja poistaneet haudalla olevaa muistomerkkiä. 2. Hautaoikeus on luovutettu seurakunnalle. Hautaustoimilaki edellyttää, että hautaoikeuden päättymisen jälkeen omaisille varataan mahdollisuus poistaa haudalla oleva muistomerkki. Mikäli omaiset eivät poista muistomerkkiä ilmoitetun määräajan puitteissa, muistomerkki siirtyy hautausmaan ylläpitäjälle ilman vastiketta. Kirkkolain 17:2 mukaan: Hautaoikeuden voimassaoloaikaa voidaan oikeuden haltijan hakemuksesta jatkaa, jollei siitä aiheudu haittaa hautausmaan tarkoituksenmukaiselle järjestelylle tai hoidolle. Hautaoikeus lakkaa ilman irtisanomista. Niiden hautojen osalta, joissa määräaikainen hautaoikeusaika on päättynyt, omaisille on kirjeitse tai haudalle ja lehteen laitetun ilmoituksen avulla varattu mahdollisuus poistaa haudalla oleva muistomerkki tai jatkaa hautaoikeutta. Haudoilta on myös poistettu muistomerkit kesän 2006 aikana tai sitä mukaan, kun hautaoikeudet ovat päättyneet eivätkä omaiset ole jatkaneet hautaoikeusaikaa. Hautojen uudelleen luovutuksessa voitaisiin noudattaa seuraavia periaatteita: 1. Haudat, joiden hautaoikeus on päättynyt eikä sitä ole jatkettu kirjeitse tai lehdessä ja haudalla annetussa ilmoituksessa mainittuun määräaikaan mennessä: ilmoituksessa annetun päivämäärän jälkeen haudalta poistetaan hautamuistomerkki. hauta luovutetaan uudelle suvulle aikaisintaan kahden vuoden kuluttua siitä, kun hautamuistomerkki on poistettu. haudan luovutus uudelle suvulle edellyttää, että haudan koskemattomuusaika on päättynyt. hautaoikeus voidaan luovuttaa takaisin suvulle, mikäli suku sitä myöhemmin anoo, eikä hautaa ole vielä luovutettu uudelle suvulle. haudoilta poistettuja muistomerkkejä säilytetään enintään kaksi vuotta, jonka jälkeen ne viedään murskattaviksi. 2. Haudat, joiden hautaoikeus on luovutettu seurakunnalle. KL 17:2 mukaan: Hautaoikeuden haltija voi luovuttaa tämän oikeuden vain seurakunnalle. Hautaoikeuden luovuttaja on hautaoikeuden haltija: luovutuksen jälkeen haudalta poistetaan muistomerkki ja hauta voidaan luovuttaa uudelle suvulle edellyttäen, että koskemattomuusaika on päättynyt.

5 Kirkkoneuvosto _ Haudat, joilla ei ole hautaoikeuden haltijaa ja luovuttajana on muu kyseiseen hautaan oikeutettu tai haudan hoidosta vastannut omainen: luovutuksen jälkeen poistetaan haudalta muistomerkki. Hauta luovutetaan uudelle suvulle aikaisintaan kahden vuoden kuluttua muistomerkin poistamisesta. Nykykäytännön mukaisesti hautaoikeuden luovutukset otetaan kirjallisina. Hyväksytään seurakunnalle palautuneiden hautojen uudelleen luovutuksen periaatteet esittelytekstin kohtien 1 ja 2 mukaisesti. Ylipuutarhurin johtosäännön 6 10 momentin mukaisesti ylipuutarhurilla on oikeus tehdä hautaoikeuteen, hautaoikeuden haltijaan sekä hautapaikan luovuttamiseen liittyvät päätökset lukuun ottamatta KL 17:6:ssa mainittujen erimielisyyksien ratkaisuja. Markku Husson suorittaman esittelyn ja keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin. 95 Seurakunnan perheneuvontatoiminnan esittelyä Johtava perheneuvoja Jarno Hellström esittelee 10 vuotta v täyttäneen Hyvinkään-Riihimäen alueen perheasiain neuvottelukeskuksen toimintaa. Kuullaan esittely ja merkitään se tiedoksi sekä käydään tarpeen mukaan keskustelua seurakunnan perheneuvontatyöstä. Jarno Hellström kertoi esittelyssään tiivistetysti kirkon perheneuvontatyön historiasta sekä Hyvinkään-Riihimäen alueen perheasiainneuvottelukeskuksen toiminnasta ja ominaispiirteistä. Kysymysten pohjalta käydyssä keskustelussa Jarno Hellström totesi mm, että asiakasjonot kertonevat jotain työn tuloksista. Hellströmin mukaan keskuksella on hyvin toimivat verkostot kaupungin eri yhteistyötahoihin. Asiakkaista vajaa puolet on tällä hetkellä hyvinkääläisiä. Seurakunnan sanoman esilläpidosta asiakastilanteessa Hellström totesi, että keskustelu ei ole julistustapahtuma. Sanoma otetaan esille, jos asiakas niin toivoo. Visioita ennaltaehkäisevään työhön Jarno Hellström kertoi olevan, mutta toteuttaminen on ollut sekä resurssi- että ammatillinen kysymys. Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto merkitsi esittelyn tiedoksi ja kiitti johtavaa perheneuvojaa vierailusta.

6 Kirkkoneuvosto _ 96 Kirkkoherran myöntämät ehtoollisenjako-oikeudet 2009 Kirkkojärjestyksen 2. luvun 12 mukaan kirkkoherra voi myöntää evankelisluterilaisen kirkon konfirmoidulle, kristillisestä vakaumuksesta tunnetulle jäsenelle oikeuden avustaa ehtoollisen jakamisessa. Kirkkoherran päätös tulee tehdä kirjallisesti ja saattaa kirkkoneuvoston ja seurakunnan papiston tietoon. Kirkkoherran päätösluettelon päätös 8/2009, Kirkkoherran myöntämät ehtoollisenjako-oikeudet 2009, saatettiin tiedoksi kirkkoneuvostolle edellisessä kokouksessa / 83 Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat. Tuossa pykälässä ei kuitenkaan ollut liitteenä itse päätöstä eikä avustajalistaa, jotka ovat nyt liitteenä 1. Kirkkoherran päätös on jaettu tiedoksi papistolle. Merkitään kirkkoherran päätös ehtoollisavustajista tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 97 Kirkkoherranviraston vuosi- ja äitiyslomasijaisen palkkaaminen Vuoden 2009 talousarviossa kirkkoherranvirastolla on määräraha neljän kuukauden vuosilomasijaisen palkkaamiseksi. Lisäksi virastossa on kesän jälkeen toinen sijaistarve kanslisti Suvi Keinäsen jäädessä äitiyslomalle lukien. Tässä vaiheessa tiedossa olevien päivämäärien mukaan hänen äitiyslomansa päättymispäivä on Edellä mainitut sijaisuudet on tarkoituksenmukaista yhdistää yhdeksi yhdenjaksoiseksi sijaisuudeksi. Vuosilomasijaisuus ja äitiyslomasijaisuus ovat kestoltaan yhteensä noin vuosi ja kaksi kuukautta. Sijainen olisi hyvä saada työhön mahdollisimman pian heti huhtikuun kirkkoneuvoston valintakokouksen jälkeen. Sijaisuus on mahdollisimman pätevän henkilön saamiseksi hyvä laittaa haettavaksi Kotimaa-lehteen ja Aamupostiin sekä oikotielle ja seurakunnan kotisivuille. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 11 mukaan kirkkoherra ottaa määrärahojen puitteissa tilapäisen/määräaikaisen viranhaltijan enintään vuoden ajaksi.

7 Kirkkoneuvosto Koska säännösten mukaan yhden vuoden kestävään sijaisuuteen henkilön palkkaa kirkkoherra ja nyt kyseessä olevat sijaisuudet yhdessä ylittävät vain vähän tuon aikamäärän, on harkittu, että kirkkoherra ja hallintosihteeri voisivat hoitaa sijaisen palkkaamisen valmistelut haastatteluineen ja tuoda yhteenvedot hakijoista ja haastatelluista sekä oman lausuntonsa valittavasta henkilöstä kirkkoneuvoston valintakokoukseen Julistetaan kirkkoherranviraston kanslistin vuosi- ja äitiyslomasijaisuus haettavaksi Kotimaa-lehdessä ja Aamupostissa sekä oikotiellä ja seurakunnan kotisivuilla. Kirkkoherra ja hallintosihteeri hoitavat asian valmistelun ja haastattelut sekä tuovat kirkkoneuvostoon hakijoiden ja haastateltujen esittelyn sekä oman haastattelulausuntonsa, jonka pohjalta kirkkoneuvosto suorittaa valinnan huhtikuun kokouksessaan. Ehdotus hyväksyttiin. 98 Seurakunnan edustajat Hyvinkään turvallisuusasioita pohtivissa aluetyöryhmissä Kirkkoneuvosto päivitti edellisessä kokouksessaan seurakunnan edustajat Hyvinkään turvallisuusasioita pohtiviin aluetyöryhmiin seuraavasti: eteläinen aluetyöryhmä: Virpi Koivisto ja varajäsen Maria Kahra itäinen aluetyöryhmä: Kimmo Hujanen, varajäsen Päivi Lammela läntinen aluetyöryhmä: Petra Pohjanraito, varajäsen Anna-Kaisa Kuokkanen ydinkeskustan aluetyöryhmä: Tuija Mattila, varajäsen Juha Koivulahti. Kokouksen jälkeen on tullut tietoon, että Päivi Lammela on kuluneen vuoden aikana hoitanut läntisen aluetyöryhmän edustajan tehtäviä ja tehtävä soveltuu hänen toimenkuvaansa siinä mielessä hyvin, että läntiseen alueeseen kuuluu mm. Paavolan alue, jossa Päivi Lammela muutoinkin maahanmuuttajatyön johdosta toimii. Petra Pohjanraito taas toimii Kytäjän ja Kaukasten aluepappina. Päivitetään edellisessä kokouksessa valitut edustajat tarkoituksenmukaisuussyistä seuraavasti: eteläinen aluetyöryhmä: Virpi Koivisto ja varajäsen Maria Kahra itäinen aluetyöryhmä: Kimmo Hujanen, varajäsen Petra Pohjanraito läntinen aluetyöryhmä: Päivi Lammela, varajäsen Anna-Kaisa Kuokkanen ydinkeskustan aluetyöryhmä: Tuija Mattila, varajäsen Juha Koivulahti. Ehdotus hyväksyttiin.

8 Kirkkoneuvosto Hyvinkään-Riihimäen alueen perheasiain neuvottelukeskuksen vastaanottosihteerin valinta Vastaanottosihteerin osa-aikaisen (55 %/20 tuntia/vko) viran hakuaika päättyi Virkaan tuli määräaikaan mennessä 22 hakemusta. Haastatteluun hakijoista kutsuttiin neljä: Leni Liimatainen Hyvinkäältä, Eeva Mustajärvi Oitista, Merja Riihelä Nummenkylästä ja Jaana Viitanen Riihimältä. Kirkkoneuvoston nimeämä haastatteluryhmä, kirkkoherra Ilkka Järvinen poissa/vs. kirkkoherra Virpi Koivisto, kirkkoneuvoston jäsen Eeva-Liisa Paananen, perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan jäsen Arto Maliniemi ja johtava perheneuvoja Jarno Hellström sekä sihteerinä hallintosihteeri Ritva Marjamäki suorittivat haastattelut Yhteenveto hakijoista liitteenä 2 ja haastattelulausunto liitteenä 3. Hyvinkään-Riihimäen alueen perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta on kokouksessaan käsitellyt asiaa ja johtosääntönsä mukaisesti tehnyt esityksen valinnasta kirkkoneuvostolle. Johtokunta esittää virkaan sairaanhoitaja Jaana Viitasta haastatteluryhmän lausunnon mukaisesti. Valitaan Hyvinkään-Riihimäen alueen perheasiain neuvottelukeskuksen osa-aikaiseen vastaanottosihteerin virkaan sairaanhoitaja Jaana Viitanen. Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti Hyvinkään-Riihimäen alueen perheasiain neuvottelukeskuksen osa-aikaiseen vastaanottosihteerin virkaan sairaanhoitaja Jaana Viitanen. 100 Vastaanottosihteerin tehtävänkuvaus ja tehtävän vaativuuskriteerien vahvistaminen (Lätti) Kirkkoneuvosto on hyväksynyt kaikkien virkojen ja tehtävien uuden palkkausjärjestelmän mukaiset vaativuuskriteerit ja maksupalkat. Vastaanottosihteerin viran vaativuusryhmäksi on määritelty talousarviossa 501. Liitteessä 4 on esitys viran tehtävänkuvaukseksi, mikä sisältää myös viran vaativuuskriteerien määrittelyn. Osa-aikaisessa vastaanottosihteerin virassa (20 tuntia/viikko) maksetaan työajan mukainen osuus kokoaikaisen palkasta (55 %). Lisäksi maksetaan mahdollinen vuosisidonnainen osa.

9 Kirkkoneuvosto Hyväksytään vastaanottosihteerin viran tehtävänkuvaus ja vaativuuskriteerit (liite 4). Määrätään vastaanottosihteerin järjestelmä mukaiseksi peruspalkaksi vaativuusryhmän 501 vähimmäispalkka (1.915 euroa/kk, josta 55 % on 1.053,25 euroa/kuukausi). Lisäksi maksetaan henkilökohtaisen työkokemuksen mukaan määräytyvä vuosisidonnainen osa. Ehdotus hyväksyttiin. 101 Laajaa yliopistotutkintoa edellyttävän kanttorin viran täyttämiseen liittyen Hyvinkään seurakunnan laajaa yliopistotutkintoa edellyttävän kanttorin viran hakuaika päättyi Virkaan on Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille tullut määräaikaan mennessä kolme hakemusta. Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan antanut hakemusasiakirjat asessorille valmisteluun. Kapituli antaa lausunnon hakijoista istunnossaan , jonka jälkeen hakemusasiakirjat lähetetään seurakuntaan. Kapitulin lausunnosta on kuukauden valitusaika, mutta seurakunta voi tuona aikana jo valmistella valintaa. Hallintotyöryhmässä on käyty keskustelua vaalin valmisteluaikataulusta ja päädytty siihen, että kaikkia kolmea hakijaa kuullaan torstaina klo 16 alkaen Hyvinkään kirkossa. Kuulemis- ja haastattelutilaisuuteen kutsutaan kirkkovaltuuston ja -neuvoston jäsenet. Kirkkoneuvosto tekee kirkkovaltuustolle esityksen valittavasta henkilöstä kokouksessaan Kirkkoneuvostolle esityksen tekee valmistelutyöryhmä, jonka kirkkoneuvosto nimeää. Kaikki kolme hakijaa haastatellaan Hyvinkään kirkossa torstaina klo 16 alkaen. Haastattelutilaisuuteen kutsutaan kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenet. Nimetään kanttorin vaalin valmisteluryhmään puheenjohtajaksi kirkkoherra Ilkka Järvinen ja muiksi jäseniksi kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Marja- Leena Virtanen, kirkkoneuvoston edustajana julistusjohtokunnassa toimiva Pentti Helttunen, julistusjohtokunnan puheenjohtaja Pekka Kiuttu ja johtava kanttori Erkki Hannonen sekä sihteeriksi hallintosihteeri Ritva Marjamäki. Ehdotus hyväksyttiin.

10 Kirkkoneuvosto Lastenohjaaja Marja Lehtiön irtisanoutuminen Lastenohjaaja Marja Lehtiö on irtisanoutunut toimestaan lukien. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa määritellyn mukaisesti kirkkoneuvosto harkitsee jokaisen avoimeksi tulevan viran ja toimen osalta ennen haettavaksi julistamista, onko tehtävän täyttäminen uudelleen välttämätöntä, voidaanko tehtävät hoitaa toisin tai onko syytä tarkistaa tehtävän johtosääntöä/toimenkuvaa. Tässä vaiheessa lapsityössä on kyetty paikkaamaan Marja Lehtiön tehtävät olemassa olevan työvoiman turvin. Syksyn kerhoihin ilmoittautumiset ovat päiväkerhojen osalta menossa ja iltapäiväkerhojen osalta käynnistymässä. Ilmoittautumisten jälkeen työmuodossa nähdään, mikä on työvoimatarve ja miten vapautuneen toistaisen toimen kanssa menetellään. Toimen täyttämiseen palataan ilmoittautumisten päätyttyä ja syksyn kerholaisten määrän selvittyä. Toimi voidaan täyttää edellyttäen että kerhoja ja kerholaisia on syksyn toiminnan alkaessa niin paljon, että toistaisen toimen täyttäminen on välttämätöntä. Ehdotus hyväksyttiin. 103 HeTa tiedotustilaisuuteen osallistuminen (Lätti) Kirkkohallituksen yleiskirjeen 2/2009 mukaan kirkkohallituksen suunnitteleman Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskus hankkeen (HeTa) tarkoituksena on siirtää kirkkohallituksen palvelukeskuksen hoidettavaksi mm. seurakuntien palkanlaskenta, maksuliikenne, kirjanpito ja käyttöomaisuuskirjanpito. Seurakuntien toiminnan suunnittelu sekä talousarviosta päättäminen jää seurakunnan tehtäväksi. HeTa hankkeen lähtökohtina on parantaa taloushallinnon tehtävien hoidon laatua, saavuttaa kustannustehokkuutta, turvata taloushallinnon ammattitaitoisen työvoiman saanti työntekijöiden eläköityessä ja vapauttaa taloushallinnon työntekijät rutiinitöistä hoitamaan keskeisiä henkilöstö- ja taloushallinnon tehtäviä. Kirkkohallituksen kirjeessä todetaan mm., että kirkon palkkausjärjestelmän muutos on tuonut seurakunnan talous- ja henkilöstöhallinnolle uusia ja pysyviä tehtäviä.

11 Kirkkoneuvosto Kaikilta seurakuntatalouksilta, työmarkkinajärjestöiltä ja tuomiokapituleilta pyydetään lausunto palvelukeskusmallista ja kysytään halukkuutta ryhtyä palvelukeskuksen asiakkaaksi. Lausunnon tulee antaa alkusyksystä Huhtitoukokuussa järjestetään hiippakunnittaiset infotilaisuudet, jossa esitellään asian valmistelun tämän hetkinen tilanne, käydään läpi sekä kirjanpidon että palkanlaskennan prosessinkuvauksia ja keskustellaan asiasta. Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 12/2009 on esitetty toivomus, että tilaisuuksiin voisi seurakunnista osallistua mahdollisimman moni kirkkoneuvoston jäsen. Näin siksi, että edellä kuvattu lausunto pyydetään kirkkoneuvostoilta. Espoon ja Helsingin hiippakuntien infopäivä on Helsingissä ti Tarkempi ohjelma paikkoineen ja aikoineen ilmoitetaan myöhemmin. Nimetään kirkkoneuvostosta infopäivään Helsinkiin osallistujat. Infopäivään osallistuvat virkamiesten lisäksi Sinikka Ala-Paavola, Taisto Heimonen, Tuula Karhunen, Risto Nihtilä, Inga-Lill Rajala ja Marja-Leena Virtanen. Infopäivän kulut maksetaan kirkkoneuvoston asianomaisilta tileiltä. 104 Toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden toimintakertomukset vuodelta 2008 (Lätti) Seurakunnassamme on omaksuttu käytäntö, jonka mukaan kirkkoneuvosto hyväksyy toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden yksityiskohtaiset toiminta- ja taloussuunnitelmat ja vastaavasti toimintakertomukset. Toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden toimintakertomukset ovat liitteenä 5. Kirkkoneuvosto laatii osana tilinpäätöstä seurakunnan toimintakertomuksen, johon tiivistetään toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden toiminnan arviointi ja seurakunnan kokonaistalouden tarkastelu. Esitys: Hyväksytään toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden toimintakertomukset vuodelta Kirkkoneuvosto hyväksyi toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden toimintakertomukset vuodelta Hyväksyessään kertomukset kirkkoneuvosto korosti, että toimintakertomusten tekstin ja esitystavan tulee olla asiallista ja objektiivista. Toimintakertomusten esitystavan yhtenäistämiseksi järjestetään ennen seuraavaa kertomuskierrosta koulutustilaisuus. Toimintakertomukset päätettiin tällä kertaa lähettää informaation välittämiseksi tiedoksi myös kirkkovaltuuston jäsenille.

12 Kirkkoneuvosto Määrärahojen siirrot, talousarvio 2008 (Lätti) Vuoden 2008 talousarvion perustelujen mukaan määrärahojen riittävyydestä ja käytöstä toimintasuunnitelmissa ja talousarviossa mainittuihin tarkoituksiin sekä tuloarvion mukaisten tulojen kertymisestä vastaa tehtäväalueen tai toimintayksikön vastuuhenkilö. Vastuuhenkilöä sitova tehtäväalueen loppusumma lasketaan seurakuntatyössä ja yleishallinnossa vastuukate 1 tasolla (tuotot ja toimintakulut ilman kuukausipalkkoja). Kirkkovaltuusto on hyväksynyt talousarvion muutoksia seurakuntatyössä siten, että määrärahojen nettolisäys on euroa. Lisäksi kirkkoneuvostolle on annettu oikeus siirtää määrärahoja tarvittaessa päätehtävätasolla (pääluokkatasolla) tehtäväalueiden (työalojen) välillä. Johtokunta voi lisäksi siirtää määrärahoja tarvittaessa johtokuntaan kuuluvien tehtäväalueiden välillä. Raportoinnin selkeyttämiseksi esitetään, että teknisesti jätetään tekemättä seuraavat määrärahojen puolesta mahdolliset siirrot: tehtäväalueelle muut seurakuntatilaisuudet (yleinen seurakuntatyö, 209) euroa, rippikoulutyö (235) euroa ja aluetyön eri kustannuspaikat (291, 292, 293 ja 295) euroa. Siirrot voitaisiin tehdä iltapäivätoiminnan ja perheneuvonnan tehtäväalueilta, joille on kertynyt selvästi budjetoitua enemmän tuloja. Samalla kuitenkin ko. tehtäväalueiden talousarvion toteutumisvertailujen raportointi muuttaisi olennaisesti luonnettaan todelliseen tapahtuneeseen verrattuna. Liitteessä 6 on esitetty muut vastuukate 1 -tasolla yleishallinnossa ja seurakuntatyössä tarvittavat määrärahojen siirrot, jotka voidaan käytännössä kattaa ao. toimintayksiköiden tai johtokunnan sisäisinä siirtoina. Esitys: Tehdään vuoden 2008 talousarvioon liitteessä 6 esitetyt määrärahojen siirrot yleishallinnossa ja seurakuntatyössä eri tehtäväalueiden välillä. Jätetään raportoinnin selkeyttämiseksi teknisesti tekemättä seuraavat määrärahojen puolesta mahdolliset siirrot: tehtäväalueelle muut seurakuntatilaisuudet (yleinen seurakuntatyö, 209) euroa, rippikoulutyö (235) euroa ja aluetyön eri kustannuspaikat (291, 292, 293 ja 295) euroa. Ehdotus hyväksyttiin.

13 Kirkkoneuvosto Tilinpäätös vuodelta 2008 (Lätti) Kirkkojärjestyksen mukaan (luku 15 9) tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus (KJ 9:6,1). Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kirkkoneuvoston on laadittava seurakunnan tilinpäätös maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös on laadittava kirkkojärjestyksen sekä kirjanpitolain ja - asetuksen säännösten, kirkkohallituksen ja kirkkoneuvoston antamien ohjeiden sekä taloussäännön määräysten mukaisesti. Tilinpäätös sisältää tasekirjan ja tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat. Tasekirja sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat (tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase), tilinpäätöksen liitetiedot, allekirjoitukset ja merkinnät sekä luettelot ja selvitykset. Tasekirja arkistoidaan sidottuna. Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat sisältävät tase-erittelyt, liitetietojen erittelyt ja muut erittelyt. Tilintarkastuskertomus liitetään kirkkovaltuuston tilinpäätösasiakirjoihin. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja talousjohtaja. Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille viipymättä sen valmistuttua. Tilintarkastuskertomus on laadittava huhtikuun loppuun mennessä. Kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä siihen mahdollisesti liittyvät vastineet kirkkovaltuuston käsiteltäviksi. Kirkkovaltuusto päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä kesäkuun loppuun mennessä. Erillinen liite: Toimintakertomus ja tilinpäätös 2008 (tasekirja) Esitys: 1) Hyväksytään vuoden 2008 toimintakertomus ja tilinpäätös (tasekirja). 2) Allekirjoitetaan vuoden 2008 tilinpäätös. 3) Luovutetaan allekirjoitettu tilinpäätös ja muut tarpeelliset asiakirjat tilintarkastajille tarkastettavaksi. 4) Ehdotetaan kirkkovaltuustolle, että - kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen - kirkkovaltuusto vahvistaa tilikauden tulokseksi ja ylijäämäksi ,81 euroa - tilikauden ylijäämä siirretään taseen tilille Edellisten tilikausien yli/alijäämä. - kirkkovaltuusto vahvistaa hautainhoitorahaston tilinpäätöksen, joka on ,60 euroa alijäämäinen.

14 Kirkkoneuvosto Keskustelun ja eräiden teknisten korjausten jälkeen kirkkoneuvosto päätti 1) hyväksyä vuoden 2008 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen (tasekirja), 2) allekirjoittaa vuoden 2008 tilinpäätöksen, 3) luovuttaa allekirjoitetun tilinpäätöksen ja muut tarpeelliset asiakirjat tilintarkastajille tarkastettavaksi, 4) ehdottaa kirkkovaltuustolle, että - kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen - kirkkovaltuusto vahvistaa tilikauden tulokseksi ja ylijäämäksi ,81 euroa - tilikauden ylijäämä siirretään taseen tilille Edellisten tilikausien yli/alijäämä - kirkkovaltuusto vahvistaa hautainhoitorahaston tilinpäätöksen, joka on ,60 euroa alijäämäinen. 107 Veikkarin kerhotilan ehdollinen ostotarjous (Lätti)/salainen 108 Linja-autokuljetusten kilpailuttamisaikataulun tarkistus (Lätti) Kirkkoneuvosto päätti edellisessä kokouksessaan kilpailuttaa linja-autokuljetukset. Kokouksen jälkeen on käynyt ilmi, että tulevan kesän tapahtumien osalta mm. rippikoulutyössä on jo sovittu kuljetuksia. Tarkoituksenmukaista on siirtää kilpailuttamisen ajankohta syyskaudelle siten, että uusi sopimus astuu voimaan vuoden 2010 alusta. Siirretään linja-autokuljetusten kilpailuttaminen syyskaudelle siten, että uusi sopimus astuu voimaan vuoden 2010 alusta. Ehdotus hyväksyttiin.

15 Kirkkoneuvosto Työnjohtaja Jukka Haataisen vuorotteluvapaahakemus (Lätti) Työnjohtaja Jukka Haatainen on anonut vuorotteluvapaata väliseksi ajaksi (liite 9). Ylipuutarhuri Markku Husso on puoltanut hakemusta edellyttäen, että sijaisuus ja työtehtävien hoito saadaan järjestettyä. Erillinen liite: Kelan esite Vuorotteluvapaa ja korvaus Myönnetään työnjohtaja Jukka Haataiselle vuorotteluvapaa väliseksi ajaksi edellyttäen, että hänelle saadaan palkattua pätevä vuorotteluvapaasijainen. Ehdotus hyväksyttiin. 110 Talousjohtajan järjestelmän mukaisen peruspalkan määrittely kirkon työmarkkinalaitoksen kirje Kirkon työmarkkinalaitos on määritellyt talousjohtajan järjestelmän mukaisen peruspalkan (kirje , liite 10 ja palkkaliite 11, salainen). Vahvistettu peruspalkka vastaa talousjohtajan nykyistä palkkaa. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 111 Hyvinkään kirkon sähkö-, valaistus- ja äänentoistourakka (Halme) Hyvinkään kirkon remontti alkaa olla loppusuoralla. Työmaa kokouksia on pidetty kolme. Muiden töiden ohella tiloja on maalausehostettu. Työmaakokouspöytäkirja nro 3 erillisenä liitteenä. Merkitään pöytäkirja tiedoksi. Merkittiin pöytäkirja tiedoksi.

16 Kirkkoneuvosto Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet Kirkkohallituksen yleiskirje 8/ Kansallinen veteraanipäivä Kirkkohallituksen yleiskirje 9/ Rukousaiheita taantuman keskellä Kirkkohallituksen yleiskirje 10/ Kirkon eläkelaitoksen toiminta vuonna 2008 Kirkkohallituksen yleiskirje 11/ Henkilöstö- ja taloushallinnon (HeTa) palvelukeskuksen esiselvityksen arviointi Kirkkohallituksen yleiskirje 12/ HeTa-tiedotustilaisuuksia Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A2/ Palkkausjärjestelmäerä Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A3/ Kirkon palkkausmääräysten täytäntöönpanon toinen vaihe Merkitään yleiskirjeet tiedoksi. Yleiskirjeet merkittiin tiedoksi. 113 Johto- ja toimikuntien asialistat Kasvatusjohtokunta Partiolippukuntien edustajien tapaaminen 2. Partiolippukuntien avustusten jakaminen 3. Lapsi- ja perhetyön pyhäkoulut 4. Johtavan lapsityönohjaajan päätösluettelo 5. Vs. nuorisosihteerin päätösluettelo Perheasian neuvottelukeskuksen johtokunta Vastaanottosihteerin virka Merkitään asialistat tiedoksi. Asialistat merkittiin tiedoksi.

17 Kirkkoneuvosto Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat Kirkkoherran päätösluettelon asialista 11-13/ Vastuukappalainen Virpi Koiviston vuosilomamuutos 12. Seurakunnan videoesittely 13. Lastenohjaaja Arja Läykin työvapaa Talousjohtajan päätösluettelon asialista 19 - //2009 Merkitään asialista tiedoksi. Asialista merkittiin tiedoksi. 115 Anomus Herran pyhän ehtoollisen vietosta Hyvinkään Luther-talossa Liitteenä 12 on Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen anomus pysyvästä ehtoollisenvietto-oikeudesta Hyvinkään Luther-talossa. Kirkkojärjestyksen 2 luvun 9 mukaan Herran pyhää ehtoollista vietetään jumalanpalveluksessa. Ehtoollista saadaan viettää, paitsi kirkossa, seurakunnan siunauskappelissa ja kappelissa myös muussa paikassa, jonka tuomiokapituli on kirkkoneuvoston esityksestä tähän tarkoitukseen hyväksynyt. Ehtoollista saadaan tilapäisesti viettää kirkkoherran valvonnassa myös muualla kuin kirkossa tai edellisessä kappaleessa mainituissa paikoissa. Edelleen kirkkojärjestyksen 9 selityksessä todetaan, että ehtoollisen vietto edellyttää yleensä kirkoksi tai kappeliksi vihittyä huonetta. Tuomiokapitulien käytännössä tilapäinenkin lupa edellyttää, että huoneessa on tarkoituksenmukainen alttarirakennelma ja että huone muuten on tarkoitukseen sopiva. Asia voidaan ottaa tuomiokapitulin käsiteltäväksi vain kirkkoneuvoston esityksestä. Kirkkoneuvosto puoltaa Sleyn anomusta siinä mainituin ehdoin niin, ettei jumalanpalveluksia toimiteta samanaikaisesti seurakunnan pääjumalanpalveluksen kanssa. Sleyn asiana on toimittaa Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille tiedot Luther-talosta. Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.

18 Kirkkoneuvosto Pastori Anita Passilahden anomus virkavapauden jatkamisesta Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan myöntänyt Anita Passilahdelle virkavapautta Kirkkoneuvosto antoi kokouksessaan em. virkavapauspyynnöstä lausunnon Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille. Nyt Anita Passilahti anoo virkavapautensa jatkamista , liite 13. Puoltaessaan Anita Passilahden virkavapausanomusta kirkkoneuvosto viittaa omaan lausuntoonsa edellistä virkavapautta haettaessa (kn / 274) sekä Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin kirjeeseen 294/2008 (kapitulin istunto ), jossa tuomiokapituli on myöntänyt Anita Passilahdelle virkamääräyksen keskeytyksen hänen anomuksensa mukaisesti ja samalla ohjeistanut Anita Passilahden työhön palaamista. Uusia virkavapausanomuksia Anita Passilahdelle kirkkoneuvosto ei tule enää tällä erää puoltamaan. Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin. 117 Kaukasten Palvelutalo Oy:n tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodeksi 2009 Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan Kaukasten Palvelutalo Oy:n tilintarkastajaksi vuodeksi 2009 Aila Haapamäen ja varatilintarkastajaksi Aarre T. Ahvenaisen. Isännöitsijä Sanna Mäntynen (Realia Management Oy) on sähköpostitse ilmoittanut seurakuntaan, että Hyvinkään kaupunki on valinnut Aarre T. Ahvenaisen Kaukasten Palvelutalo Oy:n hallituksen varajäseneksi ja ettei sama henkilö voi toimia näissä molemmissa tehtävissä. Hyvinkään seurakuntaa pyydetään valitsemaan uusi varatilintarkastaja vuodeksi 2009 Aarre T. Ahvenaisen tilalle. Valitaan Kaukasten Palvelutalo Oy:n varatilintarkastaja vuodeksi Tuula Karhunen esitti, että Kaukasten Palvelutalo Oy:n varatilintarkastajaksi vuodeksi 2009 valitaan Eeva-Liisa Paananen. Tuula Karhusen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

19 Kirkkoneuvosto Muita asioita Tunti maailmalle tempaus Seuraavat kokoukset Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Sinikka Ala-Paavola muistutti maailmanlaajuisesta Tunti maailmalle tempauksesta ja tiedusteli, voisiko myös Hyvinkään seurakunta osallistua tempaukseen sammuttamalla Vanhan kirkon ulkovalaistuksen klo Esitykseen suhtauduttiin myönteisesti ja päätettiin osallistua tempaukseen esitetyllä tavalla. Kirkkoneuvosto 29.4., 13.5., ti 9.6., 19.8., 30.9./Huom! muutos: ei 23.9., , , ja Kirkkovaltuusto 27.5., ja Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo

20 Kirkkoneuvosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä 119 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 90 93, 95 97, , Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 94, 98 99, 109 Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 ja 3 mom:n, Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 :n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Pykälät OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Hämeenkatu 16, HYVINKÄÄ Postiosoite: PL 29, HYVINKÄÄ Telekopio: (019) Sähköposti: Pykälä 94, 98 99, 109 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(24) 126 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) KOKOUSAIKA Tiistai klo 15.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kirkkoneuvosto 18.8.2011 1(10) KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kirkkoneuvosto 18.8.2011 1(10) KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen Kirkkoneuvosto 1(10) KOKOUSTIEDOT: AIKA: torstaina. klo 16:30 PAIKKA: Kirkkoherranviraston kahvihuone, Tulimäentie 11 PYKÄLÄT: 58-71 KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen Muut osallistujat: Juha Luukkonen,

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen - osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen - osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: JK AK PÖYTÄKIRJA 3/ / 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 3 / 2015 Aika Tiistai klo 18.00 19.52 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Toini Aro x var.

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Aika 12.2.2015 klo 17.30 19.35 Paikka Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 4 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen Riina-Eveliina

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 8/2014 17.9.2014 182 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikko 17.9.2014 klo 22.10 22.30 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 13.8.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 13.8.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 13.8.2014 Sovituksenkirkossa pitämän kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 15.8.2014-29.8.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Lisätiedot

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 )

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) Aika Torstai 25.10.2012 klo 17-18.45 Paikka Kotkan seurakuntakeskus kokoushuone 1 Läsnä von Hertzen Ulla-Maija, poistui klo 18.40 Holmberg Kai, poistui klo

Lisätiedot

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 Kirkkoneuvosto Aika 11.05.2015 17.00 18.15 Paikka Seurakuntatalo, kirkkoherran työhuone, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Grün Saija, jäsen Kukkonen Mervi,

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 17.10.2012.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 17.10.2012. 1 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 7/2012 Aika Maanantaina 22. päivänä lokakuuta 2012 klo 18.-20.00 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Ismo

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 30.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 30.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Aika Torstai 30.10.2014 klo 18.00 19.55 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Mäki, Kalle puheenjohtaja Haanpää, Liisa Hilliaho, Arja

Lisätiedot

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ:

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: VIITASAAREN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: Halonen Juhani Helle Olli Hämäläinen Tuulikki Kananen Mauri Kananen Ulpu Kinnunen Pentti

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1

Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 Läsnä: Kai Holmberg

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(18) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 20.3.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(18) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 20.3.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(18) Aika Torstai 20.3.2014 klo 18.00 19.30 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Mäki, Kalle puheenjohtaja Haanpää, Liisa - poistui klo

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot