Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010"

Transkriptio

1 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus ja hakemus päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta, Espoo. LUVAN HAKIJA Fortum Power and Heat Oy PL FORTUM TOIMINTA JA SIJAINTI Tapiolan lämpökeskukseen rakennettava Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoiman tuotanto sijaitsee Espoon kaupungissa, kaupunginosassa nro 12, korttelissa nro 138, tontilla nro 1. Kiinteistö (kiinteistötunnus ) on hakijan omistuksessa. Käyntiosoite on Ahertajantie 4, Espoo. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoiman tuotanto on ympäristöluvanvarainen ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin sekä ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohdan 3 b) perusteella ja polttoainesäiliö ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohdan 5 a) perusteella. Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoiman tuotanto on ympäristönsuojelulain 30 :n 4 momentin 4) kohdassa tarkoitettu osa luvanvaraista ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa (Tapiolan lämpökeskus), joten toimintaan vaaditaan ympäristölupa. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 3 b) ja 5 a) ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh fax YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE Helsingin toimipaikka Asemapäällikönkatu 14, Helsinki PL 115, Helsinki fax

2 Tapiolan lämpökeskus ja Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoiman tuotanto muodostavat sellaisen ympäristönsuojelulain 35 :n 4 momentissa tarkoitetun sellaisen teknisen ja toiminnallisen yhteyden, että niiden ympäristövaikutuksia on tarpeen tarkastella yhdessä. Ympäristönsuojelulain 31 :n 3 momentin mukaan eri toimintojen lupa-asian ratkaisee aluehallintovirasto, jos yhdenkin toiminnan lupa-asia kuuluu sen toimivaltaan. 2 HAKEMUKSEN VIREILLETULO Hakemus on toimitettu Etelä-Suomen aluehallintovirastoon TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUS Toiminnan luvat ja päätökset Alueen kaavoitus Tapiolan lämpökeskusta koskevat seuraavat luvat ja päätökset: Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukainen ympäristölupapäätös Fortum Power and Heat Oy:n Tapiolan lämpökeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen No YS 478, lupamääräysten tarkistamisesta (Uudenmaan ympäristökeskus No YS 1014, ). Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupapäätös Espoon Sähkö Oyj:n Tapiolan lämpökeskuksen toiminnan muuttamisesta (Uudenmaan ympäristökeskus No YS 478, ). Ympäristönsuojelulain mukainen päätös Fortum Power and Heat Oy:n Espoon energiantuotantolaitosten ilmanlaadun yhteistarkkailusuunnitelmasta vuosiksi (Uudenmaan ympäristökeskus No YS 1348, ). Espoon kaupungin osayleiskaavassa lämpökeskuksen alue on merkitty asuntoalueeksi (A). Aluetta koskevassa asemakaavassa lämpökeskus sijoittuu alueelle, joka on merkitty toimistorakennusten ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueeksi (KT-1). LAITOKSEN YMPÄRISTÖ Ilman laatu Tutkimusraportin "Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2008" (YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta, ) mukaan ilmanlaatu pääkaupungin ympäristössä on keskimäärin melko hyvä, mutta erityisesti

3 Maaperä ja pohjavesi keväisin katupölyhiukkasten sekä ajoittain liikenteen typpidioksidin, kaukokulkeutuneiden pienhiukkasten ja otsonin pitoisuudet ovat korkeita. Maaperä lämpökeskuksen ympäristössä on pääasiassa savea, mutta alueella on runsaasti kalliopaljastumia. Kallioperä on graniittia. Pohjaveden tilasta ei ole tehty selvityksiä. Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole tärkeäksi luokiteltuja pohjavesialueita. Laitoksen muu ympäristö, luonto ja luonnonsuojeluarvot Laitos sijaitsee keskellä asuntoaluetta, jossa on myös puistoalueita. Lähin asuintalo on laitoksesta noin 50 m etäisyydellä. Lähin arvokas luontokohde on Laajalahden lintualue, joka kuuluu Natura verkostoon (FI , SCI- ja SPA-kohde, koko 192 ha). Dieselmoottoreiden toiminnalla ei arvioida olevan mitään vaikutusta luontoon eikä sen suojeluarvoihin. 3 LAITOKSEN TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Tapiolan lämpökeskuksen yhteyteen rakennettavat jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneet turvaavat läheisen tietokonekeskuksen laitteiden jäähdytyksen ja sähkön saannin. Jäähdytyslaitokseen kuuluu jäähdytyksen varavoimakoneina kaksi moottoriteholtaan 1,0 MW:n dieselmoottoria ja yksi 1,6 MW:n dieselmoottori. Jatkuvan sähkönsaannin varmistusjärjestelmässä (CPS) varavoimakoneina on kolme 1,4 MW:n dieselmoottoria. Tuotteet, tuotanto ja kapasiteetti Dieselmoottoreiden yhteenlaskettu polttoaineteho on noin 20 MW. Vanhaan höyryturbiinisaliin sijoitettavilla dieselmoottoreilla tuotetaan sähköä, jolla käytetään tietokonekeskuksen ja sen jäähdytysjärjestelmän laitteita. Dieselmoottorit käynnistetään sähkökatkoksen sattuessa ja lisäksi niitä koekäytetään niiden käyntivarmuuden toteamiseksi kuukauden välein noin 1 2 tunnin ajan. Koekäytöt ajoitetaan arkipäiviksi. Sähkökatkoon liittyvän varavoimakäytön arvioidaan tyypillisesti kestävän lyhyen aikaa, ja laajankin sähkökatkoksen arvioidaan harvoin kestävän muutamia tunteja pidempään. Varavoimakapasiteetin mitoituksen mukaisesti yksi jäähdytyksen ja yksi CPS-järjestelmän dieselmoottoreista on varalla.

4 4 Vedenhankinta ja viemäröinti Dieselmoottorihallin mahdollisesti öljyvaaralliset huuhteluvedet johdetaan Tapiolan lämpökeskuksen jätevesiviemäriin, jossa on öljynerotuskaivot. Polttoöljysäiliön (230 m 3 ) vesitysvedet johdetaan samoin lämpökeskuksen jätevesiviemäriin tarkastuskaivon kautta. Laitosalueen sadevedet johdetaan yleiseen sadevesiviemäriin. Kemikaalit ja polttoaineet Dieselmoottoreissa käytetään polttoaineena moottoripolttoöljyä. Käynnistyksessä käytetään akkuja. Polttoöljyn vuosikulutukseksi arvioidaan noin 50 m 3. Käytettävän moottoripolttoöljyn rikkipitoisuus on tyypillisesti 15 mg/kg ja tuhkapitoisuus alle 0,01 %. Polttoainesäiliöksi rakennetaan uusi säiliö tai kunnostetaan Tapiolan lämpökeskuksen vanha 230 m 3 :n säiliö. Säiliöllä on 110 %:n suoja-allas, jossa sijaitsevat mahdollisen öljyvuodon havaitsevat anturit. Säiliö suojaaltaineen on katetussa tuuletusaukoilla varustetussa tilassa. Öljysäiliö ja sen sijoitus täyttävät SFS standardin vaatimukset. Öljysäiliö varustetaan ylitäytönestimellä. Polttoöljyn purkupaikka sijaitsee Tapiolan lämpökeskuksen polttoöljyn purkupaikan yhteydessä. Purkupaikalla tapahtuva mahdollinen vuoto ohjautuu lämpökeskuksen raskasöljysäiliön suoja-altaaseen. Dieselmoottoreihin liittyvä muu raaka-aineiden ym. aineiden käyttö on vähäistä ja voidaan katsoa otetuksi huomioon Tapiolan lämpökeskuksen ympäristöluvassa. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Jätevedet ja päästöt vesiin ja viemäriin Dieselmoottorit eivät vaikuta lämpökeskuksen vedenhankintaan tai viemäröintiin. Moottorihallin mahdollisesti öljyvaaralliset huuhteluvedet johdetaan Tapiolan lämpökeskuksen jätevesiviemäriin, jossa on öljynerotuskaivot. Polttoöljysäiliön vesitysvedet johdetaan myös edellä mainittuun jätevesiviemäriin tarkastuskaivon kautta. Dieselmoottoreista tai niiden polttoainejärjestelmästä ei normaalitilanteen käytön, huollon tai varallaolon aikana aiheudu nestemäisiä päästöjä viemäriin tai vesistöön, eikä toiminnalla siten ole vaikutusta läheisiin vesistöihin tai niiden käyttöön.

5 5 Päästöt ilmaan Melu ja tärinä Jätteet Liikenne Varavoimakoneiden pakokaasut johdetaan ulkoilmaan kahdesta erillisestä savupiipusta, korkeudeltaan 30 m (CPS-järjestelmä) ja 10 m (jäähdytysjärjestelmä) maanpinnasta. CPS-järjestelmän varavoimatuotannon savupiippu menee turbiinihallin katon läpi ja jäähdytysjärjestelmän varavoimatuotannon savipiippu pihalla olevan autotallin katon läpi. Piiput ovat Tapiolan lämpökeskuksen piippujärjestelmästä erillisiä. Varavoimakoneiden käytöstä aiheutuvat päästöt, jos moottoreita käytetään 24 tuntia vuodessa, mikä vastaa normaalia koekäyttötarvetta ja polttoaineen käyttöä noin 50 m 3 /a, on esitetty seuraavassa taulukossa: Päästö Kuiva savukaasu, 15 mg/mj t/a % O 2 Rikkidioksidi 55 mg/m 3 (n) 50 0,1 Typenoksidit 1600 mg/m 3 (n) (NO 2 ) Hiukkaset 60 mg/m 3 (n) 54 0,1 Hiilimonoksidi 450 mg/m 3 (n) Varavoimakoneina toimivien dieselmoottorien vaikutuksen ilmanlaatuun arvioidaan olevan mitätön, ottaen huomioon niiden normaali vähäinen koekäyttö (1 2 tuntia kerrallaan kerran kuukaudessa). Varsinaisen varavoimakäytön arvioitu tyypillinen kesto on lyhytaikainen. Laajakaan sähkökatko harvoin kestää muutamia tunteja pidempään. Dieselmoottorit on varustettu äänenvaimentimilla ja ääneneristys tullaan toteuttamaan käyttäen apuna akustiikan asiantuntijaa. Dieselmoottoreiden käydessä niiden kokonaismelutasoksi arvioidaan lähimmällä pihalla noin 50 db. Meluhaittaa vähentää moottorien sijoitus siten, että kattilahalli on turbiinisalin ja asuinkohteen välissä. Tärinän vaimentamiseksi moottorit on asennettu vaimentimien päälle. Varavoimatuotannon normaalista toiminnasta ei synny jätteitä. Moottoreiden huollon aikana syntyy vähäisiä määriä ongelmajätteeksi luokiteltua liuotinjätettä ja kiinteätä öljypitoista jätettä (trasseleita, pyyhkeitä yms.) sekä muuta tavanomaista huoltojätettä. Jätteet kerätään, toimitetaan kullekin jätelajille hyväksyttyyn vastaanottopaikkaan ja raportoidaan erittelemättömänä osana lämpökeskuksen jätehuoltoa. Varavoimatuotannon aiheuttama liikenne rakentamisen jälkeen on noin yksi polttoainekuljetus vuodessa.

6 6 LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Dieselmoottoreiden käyntiaikaa ja polttoaineiden käyttöä seurataan käyntituntimittareiden ja polttoaineiden osto- ja varastokirjanpidon perusteella. Dieselmoottoreiden päästöt raportoidaan polttoaineiden käytön ja hakemuksessa esitettyjen ominaispäästökertoimien perusteella. Dieselmoottoreiden jätteiden määrää seurataan osana Tapiolan lämpökeskuksen jätehuollon seurantaa. Öljysäiliön kuntoa seurataan määräaikaistarkastuksin kemikaalisäädösten mukaisesti. PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA Varavoimakoneina käytetään uusia dieselmoottoreita, joissa typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen syntymistä palamisprosessissa ehkäistään polttoaineen ja palamisilman esisekoituksella, palotilan muotoilulla, painesuhteen optimoinnilla ja automaatiolla. Polttoaineen alhaisesta rikkipitoisuudesta (tyypillisesti 15 mg/kg) ja tuhkapitoisuudesta (tyypillisesti alle 0,01 %) johtuen rikkidioksidipäästöt ja polttoaineperäiset hiukkaspäästöt ovat erittäin vähäiset. TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA Hakija on pyytänyt asetettavaksi määräyksen toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Perusteluna on, että kyseessä on läheisen tietokonekeskuksen tärkeästä toiminnan turvaamisesta. HAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemuksen täydennykset Hakemusta on täydennetty , ja Hakemuksesta tiedottaminen Lupahakemuksesta on tiedotettu kuuluttamalla Espoon kaupungin ja Etelä- Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen ilmoitustauluilla Hakemuksesta on ympäristönsuojelulain 38 :n mukaisesti erikseen annettu tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. Asiakirjat ovat kuulutuksen ajan olleet nähtävillä Espoon kaupungin ympäristökeskuksessa ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen Helsingin toimipaikassa.

7 7 Lausunnot Etelä-Suomen aluehallintovirasto on ympäristönsuojelulain 36 :n mukaisesti pyytänyt lupahakemuksesta lausunnot Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueelta, Espoon kaupungilta sekä Espoon kaupungin ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisilta. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue on esittänyt lausunnossaan, että valvonnan helpottamiseksi hakemuksessa esitetty toiminta olisi syytä liittää osaksi Tapiolan lämpökeskuksen ympäristölupaa. ELY-keskuksella ei ole huomauttamista hakemuksesta. Espoon kaupungin ympäristölautakunta on lausunnossaan katsonut, että melko vähäistä ympäristöhaittaa aiheuttavat jäähdytys- ja CPS-laitoksen varavoimakoneet voidaan sijoittaa Tapiolan lämpökeskuksen yhteyteen. Uusi toiminta kuitenkin lisää lähiseudun asukkaiden melualtistusta, polttonesteiden varastointiin liittyviä riskejä sekä päästöjä ilmaan. Laitos sijoittuu keskelle asutusta ja terveyskeskuksen välittömään läheisyyteen. Lähin asuinrakennus sijaitsee lyhimmillään m:n etäisyydellä. Tapiolan alueen kehittämistavoitteena on lisätä asuintaloja lämpökeskuksen läheisyyteen, joten tulevaisuudessa asukkaita on tulossa lisää. Lupamääräyksin on varmistettava, että lähiseudun asukkaille ei aiheudu toiminnasta haittaa. Ympäristölautakunta on edellyttänyt jäljempänä tarkastellut seikat otettavan huomioon lupamääräyksiä laadittaessa. Tapiolan lämpökeskuksen aiheuttamasta meluhaitasta on valitettu ympäristökeskukseen. Nyt laitosalueella muodostuva melu mahdollisesti lisääntyy varavoimalaitoksen koekäyttöjen samoin kuin sähkökatkosten aikaan. Ympäristöluvassa tulee antaa tarvittavat määräykset, joilla taataan, ettei meluhäiriö asumisympäristössä kasva. Tarvittaessa toiminnanharjoittajalta tulee vaatia toimenpiteitä melun vähentämiseksi yksin tai yhteistyössä alueen muiden melua aiheuttavien toimijoiden kanssa. Polttoainesäiliössä tulee olla vähintään 110 %:n suoja-allas. Jos säiliö on 2-vaippainen, suoja-allas ei ole tarpeen. Polttoainesäiliö ja putkistot tulee tarkistuttaa valtuutetulla säiliötarkastajalla vähintään 10 vuoden välein. Polttoainesäiliössä tulee olla ylitäytön estimet, jatkuvatoiminen pinnankorkeusmittaus sekä vuodonilmaisujärjestelmä. Öljynerotuskaivossa tulee olla öljynvarastotilan täyttymisestä ilmoittava hälytin. Öljynerottimen jälkeen tulee viemärilinjassa olla sulkuventtiilikaivo. Kaikki hälyttimet tulee olla kytkettynä 24 h/vrk seurantaan. Hälyttimet tulee testata ja huoltaa vuosittain. Tiloissa, joissa polttoöljyä säilytetään tai käsitellään, tulee olla imeytysainetta saatavilla.

8 Muistutukset Laitoksessa käytettävän polttoöljyn rikkipitoisuus saa olla enintään 0,10 paino-%. Toiminnanharjoittajan tulee raportoida edellisen vuoden toiminnasta Espoon ympäristökeskukselle esimerkiksi seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Hakemukseen tulisi liittää tieto siitä, mihin uusi polttoöljysäiliö asennetaan. Espoon seudun ympäristöterveys on todennut lausuntonaan, että lupapäätöstä valmisteltaessa tulee asutuksen läheisyyden vuoksi kiinnittää erityistä huomiota laitoksen melu- ja ilmapäästöjen hallintaan. As Oy Pohjanportti on muistutuksessaan ilmaissut huolestuneisuutensa rakennettavan varavoimakoneen käyttöön liittyvistä meluhaitoista, jotka kohdistuvat As Oy Pohjanportin asukkaisiin. Muistuttaja on kiinnostunut tietämään, minkälaisiin toimenpiteisiin ryhdytään meluhaitan ehkäisemiseksi. Hakijan kuuleminen ja vastine Hakijalle on varattu tilaisuus antaa vastine annettujen lausuntojen johdosta. Hakija on toimittanut aluehallintovirastolle vastineensa. Uudenmaan ELY-keskuksen lausuntoon liittyen hakija on todennut varavoimakoneiden valvonnan toimivan parhaiten osana lämpökeskuksen valvontaa. Espoon kaupungin ympäristölautakunnan lausuntoon liittyen hakija on todennut, että hakemuksen mukaisesti toimittaessa tulevat kaikki esitetyt näkökohdat riittävällä tavalla otetuksi huomioon. Espoon seudun ympäristöterveyden lausunnosta hakija on todennut olevansa samaa mieltä. As Oy Pohjanportin muistutukseen liittyen hakija on todennut hakemuksen mukaisesti tekevänsä seuraavat meluntorjunnan toimenpiteet: Dieselmoottorit on varustettu äänenvaimentimilla ja ääneneristystoimenpiteisiin on käytetty akustiikan asiantuntijaa. Moottoreista osa sijoitetaan Tapiolan lämpökeskuksella aiemmin sijainneen voimalaitoksen höyryturbiinisaliin ja osa maan alle kaivettuun tilaan. Meluhaittaa lähimmän asuinkohteen suuntaan vähentää oleellisesti lämpökeskuksen kattilahalli tai edellä mainittu moottoreiden sijainti maan alla. Tärinän vaimentamiseksi dieselmoottorit on asennettu tärinänvaimentimien päälle. Koska dieselmoottoreita käytetään vain sähkökatkostilanteessa ja koekäytössä, on moottoreiden käyttö erittäin vähäistä. Melupäästöllä on siksi pienempi merkitys kuin tilanteessa, jossa moottorit kävisivät jatkuvasti. 8

9 9 ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Ratkaisu Etelä-Suomen aluehallintovirasto myöntää Fortum Power and Heat Oy:lle ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan Tapiolan lämpökeskuksen yhteyteen rakennettavalle Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPSjärjestelmän varavoimatuotannolle. Varavoimatuotantoon kuuluu jäähdytyslaitoksen sähkönsaantia varten kaksi moottoriteholtaan 1,0 MW:n dieselmoottoria ja yksi 1,6 MW:n dieselmoottori sekä jatkuvan sähkönsaannin varmistusjärjestelmään (CPS) kolme 1,4 MW:n dieselmoottoria sekä tuotannon polttoainesäiliö. Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi Polttoaineet 1. Dieselmoottoreissa polttoaineena käytettävän kevyen polttoöljyn rikkipitoisuus saa olla enintään 0,10 painoprosenttia. (YSL 43, YSA 37, VNA 689/2006) Päästöt ilmaan 2. Dieselmoottoreiden savukaasut on johdettava hakemuksen mukaisesti ilmaan maan pinnasta vähintään 30 metriä (CPS-järjestelmä) ja 10 metriä (jäähdytysjärjestelmä) korkeiden piippujen kautta. Savukaasun virtausnopeuden on oltava piipuissa vähintään 5 m/s. Virtausnopeuden riittävyydestä on esitettävä selvitys ensimmäisen jäljempänä lupamääräyksessä 16. velvoitetun vuosiraportin yhteydessä. (YSL 43, VNA 445/ ) 3. Dieselmoottoreiden savukaasujen typenoksidipitoisuudet saavat olla moottorikohtaisesti enintään mg NO 2 /m 3 (n) kuivaa savukaasua muunnettuna 15 %:n happipitoisuuteen ja hiukkaspitoisuudet moottorikohtaisesti enintään 60 mg/m 3 (n) kuivaa savukaasua muunnettuna 15 %:n happipitoisuuteen. Päästöraja-arvot eivät koske moottoreiden käynnistys- ja alasajotilanteiden eikä häiriötilanteiden päästöjä. (YSL 43, VNA 445/ ) Melu 4. Varavoimatuotannon toiminnasta aiheutuva melu yhdessä Tapiolan lämpökeskuksen toiminnasta aiheutuvan melun kanssa ei saa lämpökeskusta lähinnä olevilla asumiseen käytettävillä alueilla ylittää päivällä (klo 7 22) ekvivalenttimelutasoa (L Aeq ) 55 db eikä yöllä (klo 22 7) ekvivalenttimelutasoa (L Aeq ) 50 db. (YSL 43, NaapL 17, VNp 993/1992)

10 10 Varastointi ja jätehuolto 5. Polttoaineet, kemikaalit ja jätteet on varastoitava ja käsiteltävä laitosalueella siten, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pölyämistä, hajuhaittaa tai pilaantumisvaaraa maaperälle tai pinta- tai pohjavesille eikä muutakaan haittaa ympäristölle. Öljyisten jätevesien pääsy viemäriin ja pinta- tai pohjavesiin on estettävä öljynerotuksella tai vastaavan tasoisesti. Kemikaalit on varastoitava kullekin kemikaalityypille tarkoitetussa, asianmukaisesti merkityssä astiassa. Varastotilojen lattiakaivot on varustettava asianmukaisin suojakansin tai sulkuventtiilein. Polttoöljysäiliön on oltava asianmukainen kyseisen polttoaineen varastointiin hyväksytty kaksoisvaippasäiliö tai tiiviiseen suoja-altaaseen sijoitettu säiliö, jossa suoja-altaan tilavuus on vähintään 1,1 kertaa säiliön tilavuus. Säiliö on varustettava ylitäytönestimellä ja kaksoisvaippasäiliö lisäksi vuodonilmaisimella. Polttoainesäiliön tarkka sijainti tulee ilmoittaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ensimmäisen jäljempänä lupamääräyksessä 16. velvoitetun vuosiraportin yhteydessä. (YSL 7, 8, 43, YSA 37, JäteL 6, 19 ) 6. Toiminnassa on pyrittävä siihen, että jätteitä syntyy mahdollisimman vähän. Toiminnassa syntyvät jätteet on mahdollisuuksien mukaan hyödynnettävä. Jätteet on ensisijaisesti hyödynnettävä aineena ja toissijaisesti energian tuotannossa. Syntyvät jätteet on lajiteltava ottaen huomioon eri jakeiden hyötykäyttömahdollisuudet. Hyötykäyttökelpoiset jätteet on kerättävä erilleen ja toimitettava hyödynnettäväksi asianmukaiseen käsittelyyn. Mikäli hyödyntäminen ei ole kohtuullisin kustannuksin mahdollista, jätteet on toimitettava sellaiselle vastaanottopaikalle, jolla on lupa ottaa vastaan ja käsitellä kyseisenlaista jätettä. (YSL 43, 45, JäteL 6 ) 7. Ongelmajätteet on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristönsuojelulain mukaisessa luvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä tällaisen jätteen vastaanotto on hyväksytty. Ongelmajätettä luovutettaessa on jätteiden siirrosta laadittava siirtoasiakirja, josta ilmenee valtioneuvoston päätöksen 659/1996 mukaiset tiedot ongelmajätteistä. (YSL 43, 45, JäteL 3, 6, JäteA 3 a, VNp 659/1996, VNp 101/1997, YMA 1129/2001) 8. Ongelmajätteet on säilytettävä asianmukaisesti merkityissä astioissa tai säiliöissä katettuina tai muuten vesitiiviisti reunakorokkein varustetulla alueella. Erilaiset ongelmajätteet on pidettävä erillään toisistaan ja ryhmiteltävä ja merkittävä ominaisuuksiensa mukaan. Öljyjätteeseen ei saa varastoinnin aikana sekoittaa muuta jätettä tai ainetta eikä eri öljyjätelaatuja saa tarpeettomasti sekoittaa keskenään. Nestemäiset ongelmajätteet on varastoitava tiiviillä alustalla siten, ettei niistä aiheudu vaaraa tai haittaa ympäris-

11 tölle. Ongelmajätteiden pääsy maaperään, pohja- tai pintavesiin ja sadevesiviemäriin sekä kiinteistössä viemäriin on estettävä. (YSL 43, 45, JäteL 6, JäteA 5, VNp 659/1996, VNp 101/1997, YMA 1129/2001) Tarkkailu- ja raportointimääräykset Käyttötarkkailu ja päästöjen tarkkailu 9. Varavoimatuotannon käyttötarkkailu ja päästöjen tarkkailu on suoritettava ympäristölupahakemuksessa esitetyn mukaisesti seuraavasti täydennettynä: Varavoimatuotannon dieselmoottoreiden savukaasujen typenoksidipitoisuudet ja hiukkaspitoisuudet on mittautettava ulkopuolisella asiantuntijalla kahdentoista kuukauden kuluessa toiminnan aloittamisesta. Mittaukset on tehtävä dieselmoottoreiden varavoimatuotannossa käytettävän käyttötehoalueen suurimmalla ja pienimmällä tehotasolla. Mittaukset voidaan tehdä dieselmoottoreiden kokoluokittain siten, että kustakin kolmesta kokoluokasta (1,0 MW, 1,4 MW, 1,6 MW) tehdään mittaukset. Mittausraportissa on esitettävä tiedot ainakin käytetystä polttoaineesta ja dieselmoottorin tehosta sekä savukaasun typenoksidi-pitoisuuksista ja hiukkaspitoisuuksista (mg/m 3 (n), kuiva savukaasu, 15 % O 2 ), päästön massavirrasta (kg/h) ja ominaispäästöstä (mg/mj) mittausajan keskiarvoina. Raportissa on lisäksi esitettävä käytetyt mittausmenetelmät sekä arvio mittaustulosten luotettavuudesta. Mittausraportti on toimitettava tiedoksi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa mittausten suorittamisesta. (YSL 43, 46, VNA 445/ ) 10. Lupamääräyksessä 3. määrättyjä päästöraja-arvoa katsotaan noudatetun, jos minkään mittaussarjan tulos ei ylitä raja-arvoa. Raja-arvoon verrattava mittaustulos saadaan vähentämällä mittaustuloksesta mittauksen kokonaisepävarmuutta kuvaava osuus. (YSL 43, VNA 445/2010) Ympäristövaikutusten tarkkailu 11. Ekvivalenttimelutaso (L Aeq ) lämpökeskusta lähinnä, laitoksen eteläpuolella sijaitsevan asuintalon piha-alueella on mitattava kertaluonteisesti dieselmoottoreiden koekäytön aikana kahdentoista kuukauden kuluessa toiminnan käynnistymisestä. Mittaus on pyrittävä suorittamaan aikana, jolloin myös vähintään kaksi Tapiolan lämpökeskuksen kattiloista on toiminnassa. Mittaukset on suoritettava ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 "Ympäristömelun mittaaminen" mukaisesti. Melumittauksen tulokset on toimitettava tiedoksi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa mittauksen suorittamisesta. (YSL 5, 43, 46, VNA 445/ ) 11

12 12. Kaikki päästöjen ja vaikutusten tarkkailuun liittyvät mittaukset on suoritettava ulkopuolisen asiantuntijan toimesta standardien (CEN, ISO, SFS tai muu vastaavan tasoinen kansallinen tai kansainvälinen yleisesti käytössä oleva standardi) mukaisesti tai muilla tarkoitukseen sopivilla yleisesti käytössä olevilla viranomaisten hyväksymillä menetelmillä. Mittausraporteissa on esitettävä käytetyt mittausmenetelmät ja niiden mittausepävarmuudet sekä arvio tulosten edustavuudesta. (YSL 43, 108 ) Poikkeukselliset tilanteet 13. Poikkeuksellisiin tilanteisiin on varauduttava ennakolta. Häiriötilanteissa ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa on aiheutunut tai uhkaa aiheutua määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä, on ryhdyttävä välittömästi asianmukaisiin, tarpeellisiin korjaus- tai torjuntatoimenpiteisiin ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja ympäristölle haitallisten vaikutusten rajoittamiseksi ja estämiseksi sekä tällaisten tapahtumien toistumisen estämiseksi. Vuotoina ympäristöön päässeet kemikaalit, polttonesteet ja muut aineet on kerättävä välittömästi talteen. (YSL 5, 7, 8, 43, VNA 445/ ) 14. Määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä aiheuttavista häiriötilanteista ja muista vahingoista ja onnettomuuksista on viipymättä ilmoitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 43, 62, YSA 30, VNA 445/ ) Kirjanpito ja raportointi Kirjanpito 15. Varavoimatuotannon toiminnasta on pidettävä kirjaa. Käyttöpäiväkirjaan tai muuhun vastaavaan kirjalliseen tai sähköiseen seurantaan on merkittävä muun muassa lupamääräyksen 16. mukaista raportointia varten tarvittavat tiedot. Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä ympäristöluvan valvontaviranomaisille. (YSL 43, 46, JäteL 51, 52 ) Raportointi 16. Luvan saajan on vuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle edellistä vuotta koskeva raportti, josta käyvät ilmi tarkkailusuunnitelmassa mainitut ja muun muassa seuraavat varavoimatuotantoa koskevat tiedot: koekäyttöjen tiedot dieselmoottoreittain (käyntiajat ja käyntiajankohdat) sähkökatkotilanteissa tarvitun varavoimatuotannon käyttötiedot dieselmoottoreittain (käyntiajat, käyntiajankohdat ja tuotantotiedot) polttoaineiden laatu- ja määrätiedot (t/a ja GJ/a) kemikaalien käyttömäärät 12

13 typenoksidien, rikkidioksidin, hiilidioksidin, hiilimonoksidin ja hiukkasten vuosipäästöt ja niiden laskentaperusteet yhteenveto (jätelaji, jätenimike, määrä, toimituspaikka) muodostuneista ja käsitellyistä jätteistä päästömittausten tulokset suunnitteilla olevat muutokset laitoksen toimintaan. (YSL 46, JäteL 52 ) Toiminnan lopettamiseen liittyvä määräys 17. Toiminnanharjoittajan on hyvissä ajoin, viimeistään kuusi kuukautta ennen toiminnan lopettamista esitettävä yksityiskohtainen suunnitelma ilmansuojelua, maaperänsuojelua ja jätehuoltoa koskevista toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista. (YSL 43, 90 ) 13 RATKAISUN PERUSTELUT Lupaharkinnan perusteet Etelä-Suomen aluehallintovirasto katsoo, että edellä annetut lupamääräykset ovat tarpeen, jotta Fortum Power and Heat Oy:n Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toiminta täyttää ympäristönsuojelulaissa ja jätelaissa sekä niiden nojalla annetuissa asetuksissa mainitunlaiselle toiminnalle asetetut vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty. Luvan myöntämisen edellytykset Etelä-Suomen aluehallintovirasto katsoo, että suunnitellusta toiminnasta asetetut lupamääräykset huomioon ottaen ei aiheudu yksinään tai yhdessä alueen muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski sekä alueen kaavamääräykset. Lupamääräysten perustelut Yleiset perustelut Lupamääräyksiä annettaessa on ympäristönsuojelulain 43 :n mukaan otettava huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien

14 määräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lisäksi on tarpeen mukaan otettava huomioon energian käytön tehokkuus sekä varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja niiden seurausten rajoittamiseen. Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaan sovelletaan polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista annettua valtioneuvoston asetusta (445/2010), koska ympäristölupahakemusta ei oltu kuulutettu ennen em. asetuksen voimaan tuloa, Laitoksen dieselmoottorit muodostavat em. asetuksessa tarkoitetut kaksi uutta erillistä energiantuotantoyksikköä. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon laitoksen ennalta arvioiden vähäinen vuosittainen käyttö. Toimittaessa tämän ympäristöluvan mukaisesti voidaan toiminnan katsoa edustavan parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. Lupamääräysten yksilöidyt perustelut Lupamääräys 1. Polttoaineen koostumusta koskeva lupamääräys 1. on annettu valtioneuvoston asetuksen 689/2006 noudattamiseksi. Hakemuksen mukaisesti käytettävän moottoripolttoöljyn tyypillinen rikkipitoisuus (15 mg/kg) alittaa selvästi asetuksen pitoisuusrajan. Lupamääräys 2. Lupamääräys on tarpeen ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ottaen muun muassa huomioon lämpökeskuksen sijainnin lähellä asutusta. Hakemuksen mukaisen toiminnan dieselmoottorit muodostavat kaksi erillistä polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (445/2010) tarkoitettua energiantuotantoyksikköä (polttoainetehoina n. 9 ja n.11 MW), sillä niiden savukaasut johdetaan kahteen erilliseen savupiippuun. Hakemuksen mukaiset piippujen korkeudet (30 m ja 10 m) täyttävät em. asetuksen 7 :ssä vaaditun kevyttä polttoöljyä käyttäviltä energiantuotantoyksiköiltä vaaditun piipun korkeuden, 10 metriä. Ottaen huomioon varavoimatuotannon vähäisen käytön ja sen, että alueella tiettävästi ainoa yli 30 m:n korkuinen rakennus, Tapiolan Keskustorni, sijaitsee noin 450 m:n etäisyydellä rakennettavasta laitoksesta, ei erillistä leviämismallilaskelmaa piippujen korkeuden mitoittamiseksi ole pidetty tässä tapauksessa tarpeellisena. Lupamääräys 3. Typen oksidien ja hiukkasten raja-arvot on asetettu polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (445/2010) liitteen 1 taulukon 3 mukaisina. Typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen mittaamisesta on annettu lupamääräys 9. Lupamääräys 4. Melun rajoittamista koskeva lupamääräys 4. on annettu melutason ohjearvoista annetun valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaisena. Valtioneuvoston päätöksen 2 :n mukaan on asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla taajamissa ja taajamien välittömässä lä- 14

15 heisyydessä sekä hoito- ja oppilaitoksia palvelevilla alueilla ohjeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttimelutason (L Aeq ) päiväajan (klo 7 22) ohjearvoa 55 db eikä yöajan (klo 22 7) ohjearvoa 50 db. Lupamääräys 5. Polttonesteiden, kemikaalien tai jätteiden joutuminen maaperään ja mahdollisesti edelleen pohja- tai pintaveteen voi aiheuttaa maaperän tai pinta- ja pohjavesien pilaantumista ja sitä kautta haittaa tai vaaraa ympäristölle. Varastoinnissa tulee kiinnittää huomiota tiiviisiin suojarakenteisiin sekä viemäröintien suojaukseen siten, että mahdollisten häiriötilanteidenkin aikana suoja-altaisiin tai lattialle tai muulle alustalle päässeet vuodot voidaan kerätä talteen ja käsitellä hallitusti. Polttoainesäiliötä koskeva lupamääräys on annettu parhaan käyttökelpoisen tekniikan ja valtioneuvoston asetuksen 445/2010 vaatimusten täyttymiseksi. Lupamääräykset ovat tarpeen jätelain, ympäristönsuojelulain ja polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (445/2010) vaatimusten täyttämiseksi sekä asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Jätelain 6 :n mukaan jätteet on kerättävä ja pidettävä toisistaan erillään jätehuollon kaikissa vaiheissa siinä määrin kuin se on muun muassa jätehuollon asianmukaisen järjestämisen kannalta tarpeellista ja teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. Samoin jätelain 6 :n mukaan jäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja jos siitä ei aiheudu kohtuuttomia kustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon. Ensisijaisesti on pyrittävä hyödyntämään jätteen sisältämä aine ja toissijaisesti sen sisältämä energia. Erilaatuisia ongelmajätteitä ei saa sekoittaa keskenään eikä muihin jätteisiin tai aineisiin paitsi, jos se on jätteiden hyödyntämisen tai käsittelyn kannalta välttämätöntä ja se voidaan tehdä aiheuttamatta terveydelle tai ympäristölle vaaraa tai haittaa. Jäteasetuksen 6 :n mukaan ongelmajätteen pakkaukseen on merkittävä jätteen ja jätteen haltijan nimi sekä turvallisuuden ja jätehuollon asianmukaisen järjestämisen kannalta tarpeelliset tiedot ja varoitukset. Jätehuolto voidaan järjestää yhdessä Tapiolan lämpökeskuksen jätehuollon kanssa. Raportointi tulee kuitenkin jätehuollon osalta tehdä erikseen lupamääräyksessä 16. määrätyn mukaisesti. Lupamääräys 9. Määräys on tarpeen toiminnasta aiheutuvien päästöjen minimoimiseksi ja edellä annetun lupamääräyksen 3. valvomiseksi. Määräystä annettaessa on otettu huomioon polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (445/2010) vaatimukset sekä se, että nyt kyseessä olevan laitoksen käyttö on ennalta arvioiden vähäistä. 15

16 Lupamääräys 10. Määräys on tarpeen valvonnan suorittamiseksi. Ympäristönsuojelulain 46 :n 1 momentti edellyttää, että luvassa on määrättävä, kuinka mittauksen tulokset arvioidaan. Lupamääräys 11. Kertaluonteinen melumittaus lähimmässä häiriintyvässä kohteessa on tarpeen melutason selvittämiseksi ja annetun lupamääräyksen 4. valvomiseksi ja jotta voidaan varmistaa tehtyjen meluntorjuntatoimenpiteiden riittävyys. Kertaluonteinen melumittaus yhdessä pisteessä on riittävä, kun otetaan huomioon vuonna 2010 tehdyn Tapiolan lämpökeskuksen toimintaa koskevassa ympäristöluvassa (No YS 1014, ) velvoitetun melumittauksen ("Fortum Power and Heat Oy, Tapiolan lämpölaitoksen melumittaus", Ramboll Finland Oy, raportti ) tulokset. Mittausraportin mukaan yöaikaan suoritetuissa mittauksissa ekvivalenttimelutaso (L Aeq ) Ahertajantien mittauspisteessä oli 40 db, Pohjantien mittauspisteessä 37 db ja Kaskenkaatajantien mittauspisteessä 30 db. Lupamääräys 12. Ympäristönsuojelulain 108 :n mukaan muun muassa mittaukset ja tutkimukset on tehtävä pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin. Lupamääräykset Poikkeuksellisia tilanteita koskevat määräykset ovat tarpeen ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja haittojen rajoittamiseksi poikkeuksellisissa tilanteissa mahdollisimman vähäisiksi. Häiriötilanteista tiedottaminen on tarpeen valvonnan toteuttamiseksi ja häiriötilanteista mahdollisesti aiheutuvien haittojen minimoimiseksi. Lupamääräykset Raportointia ja kirjanpitoa koskevat lupamääräykset on annettu valvonnan ja tarkkailun toteuttamiseksi. Jätelain 4 :n mukaan kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Vuosiraporttien avulla seurataan jätteiden hyötykäytön edistymistä ja jätemäärien kehittymistä. Lupamääräys 17. Määräys on tarpeen sen varmistamiseksi, että toiminnan päätyttyä ryhdytään tarvittaviin toimiin ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja asianmukaisen jätehuollon toteuttamiseksi. Ympäristönsuojelulain 43 :n mukaan ympäristöluvassa on annettava määräykset toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista. Vastaus lausunnoissa ja muistutuksessa esitettyihin yksilöityihin vaatimuksiin Laitoksen melupäästöä on rajoitettu lupamääräyksen 4. mukaisesti ja melutason mittaamisesta on annettu lupamääräys 11. Muutoin lausunnoissa ja muistutuksessa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon lapamääräyksistä ja niiden perusteluista ilmenevällä tavalla. 16

17 17 LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Luvan voimassaolo Päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on oltava lupa. (YSL 28 ) Lupamääräysten tarkistaminen Luvan saajan on tehtävä hakemus toimivaltaiselle lupaviranomaiselle tämän päätöksen lupamääräysten tarkistamiseksi mennessä. Hakemuksessa on muun ohella esitettävä yhteenveto käytön, päästöjen ja vaikutusten tarkkailujen tuloksista ympäristölupakaudelta, yhteenveto merkittävimmistä päästöihin vaikuttavista häiriötilanteista sekä soveltuvin osin muut ympäristönsuojeluasetuksen 8 12 :ssä mainitut tiedot ja selvitykset soveltuvin osin. Hakemus voidaan jättää osana Fortum Power and Heat Oy:n Tapiolan lämpökeskuksen toimintaa koskevan ympäristöluvan No YS 1014/ lupamääräysten tarkistamishakemusta. (YSL 55 ) Asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän lupapäätöksen määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56, YSA 19 ) PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus Tämä päätös on lainvoimainen valitusajan päätyttyä, mikäli päätökseen ei haeta muutosta. (YSL 100 ) Päätöksen noudattaminen muutoksenhausta huolimatta Fortum Power and Heat Oy saa aloittaa hakemuksessa esitetyn toiminnan tämän ympäristölupapäätöksen mukaisesti mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, mikäli asettaa ennen toiminnan aloittamista euron suuruisen hyväksyttävän vakuuden Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueelle ympäristön saattamiseksi ennalleen tai mahdollisten vahinkojen korjaamiseksi lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalta. Vakuus voidaan asettaa esimerkiksi pankkitakauksena tai pankkitalletuksena. (YSL 101 )

18 Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon. (YSL 101 a ) 18 Perustelut Varavoimatuotannon toiminta ei lisää sanottavasti päästöjä alueella. Varavoimatuotannon toiminta on pitkälti samankaltaista kuin Tapiolan lämpökeskuksen toiminta. Laitoksen tuotanto on tarpeen läheisen tietokonekeskuksen jäähdytyksen ja sähkönsaannin turvaamiseksi. Päätöksen toimeenpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. (YSL 100 a ) SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4, 5, 7, 8, 28, 31, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 52, 53, 55, 56, 62, 90, 101, 101, 101 a, 105, 108 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 5, 18, 19, 30, 36, 37 Jätelaki (1072/1993) 3, 4, 6, 7, 15, 19, 51, 52 Jäteasetus (1390/1993) 3, 3 a, 5, 6, 22 Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista (445/2010) Valtioneuvoston asetus raskaan polttoöljyn, kevyen polttoöljyn ja meriliikenteessä käytettävän kaasuöljyn rikkipitoisuudesta (689/2006) Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta (1129/2001) Valtioneuvoston päätös öljyjätehuollosta (101/1997) Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (659/1996) Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) Laki aluehallintovirastoista (896/2009) 4 Valtion maksuperustelaki (150/1992) Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista (1145/2009) KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Tämän ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on euroa. Lasku lähetetään erikseen myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta Joensuusta. Käsittelymaksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) perusteella annetun valtioneuvoston asetuksen aluehallintoviraston maksuista (1145/2009) mukaisesti. Asetuksen liitteen mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvan laitoksen lupahakemuksen käsittelymaksu määräytyy toiminnan sijaintikunnan maksutaksan mukaan. Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan maksutaulukon

19 (Espoon kaupungin ympäristölautakunta , 5 ) mukaan öljyä, kivihiiltä, puuta, turvetta, kaasua tai muuta poltettavaa ainetta käyttävän voimalaitoksen, kattilalaitoksen tai muun laitoksen, jonka suurin polttoaineteho on yli 5 ja alle 50 megawattia, ympäristöluvan käsittelymaksu on euroa. 19 LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Fortum Power and Heat Oy PL FORTUM Jäljennös päätöksestä Ilmoitus päätöksestä Espoon kaupunginhallitus Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen Espoon kaupungin terveydensuojeluviranomainen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue (sähköisesti) Suomen ympäristökeskus (sähköisesti) Ilmoitus päätöksestä lähetetään asianosaisille listan dpoesavi mukaan. Ilmoittaminen ilmoitustauluilla Etelä-Suomen aluehallintovirasto tiedottaa tästä päätöksestä kuuluttamalla Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen ja Espoon kaupungin ilmoitustauluilla. (YSL 54 )

20 20 MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. (YSL 96 ) Valitusoikeus lupapäätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä niillä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. (YSL 97 ) Liite Valitusosoitus Pekka Häkkinen Tapio Pylkkö Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Pekka Häkkinen ja esitellyt ympäristöylitarkastaja Tapio Pylkkö. TP/sl

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien polttoa Hanasaari B-voimalaitoksella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien polttoa Hanasaari B-voimalaitoksella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 157/2012/1 Dnro ESAVI/197/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien

Lisätiedot

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku.

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku. Etelä-Suomi Päätös Nro 51/2012/1 Dnro ESAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 ASIA Tornion nestekaasuterminaalin ympäristöluvan tarkistaminen, Tornio HAKIJA Neste Oil Oyj Keilaranta 21 02150

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 1(17) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61 Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 96/2010/1 Dnro LSSAVI/280/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koetoiminnasta, jossa otetaan

Lisätiedot

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9).

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9). Etelä-Suomi Päätös Nro 151/2013/1 Dnro ESAVI/308/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1.8.2013 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee betoni- ja tiilijätteen sekä puuhakkeen murskaustoimintaa

Lisätiedot

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 250 21.03.2006 3 Ymp 17808-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab Ympkaalk 250 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 14.3.2006/Fredrik

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Dno KYK:658 /2012 56 SNELLMANIN KOKKIKARTANO OY:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA KU-YK 56/14.5.2013

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN Päivitetty 7.7.2010 YMPÄRISTÖLUVAN YLEISET EDELLYTYKSET... 3 Milloin ympäristölupaa tarvitaan?... 3 Pääsääntö... 3 Erityistilanteet... 3 Olennainen muutos... 3 Pilaantuneen

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011.

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011. Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2012/1 Dnro ESAVI/201/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.3.2012 ASIA Fortum Power and Heat Oy:n Järvenpään voimalaitoksen toiminnan olennaista muutosta koskeva hakemus sekä

Lisätiedot

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 5.10.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2003-Y-594-121 ASIA No YS 1409 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Nummi-Pusulan kunnan

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula.

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 8.6.2010 49 Dno KYK:29 /2010 50 UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY / YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN TEKSTIILIEN VESIPESUA, HUOLTOA JA VUOKRAUSTA ALIKERAVAN KAUPUNGINOSASSA KERAVAN

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013.

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 30.9.2014 9101 Kiimingin Sora Oy c/o Asianajotoimisto Krogerus Oy Kirkkokatu 13 90100 OULU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Kultaselkä a ja b Hakija Kiimingin

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 27.5.2015 7 340/15 Ympäristösihteeri. Yhteyshenkilö: Asko Putto. p.

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 27.5.2015 7 340/15 Ympäristösihteeri. Yhteyshenkilö: Asko Putto. p. Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA Destia Oy Korjaamotie 5 49400 Hamina Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista,

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Etelä-Suomi Päätös Nro 5/2011/4 Dnro ESAVI/355/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 ASIA HAKIJA Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 77/2011/1 Dnro LSSAVI/436/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.6.2011 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Ilmajoki. Antti ja Niina Yli-Ojanperä

Lisätiedot