JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus AIKA :00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KIINTEISTÖOY HONKAURAN PÄÄOMITUS KOTKATHARJU-VALVATUS OSAYLEISKAAVA SOPIMUS HENKILÖKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ JA JOUKKOLIIKENTEEN LIPPUJÄRJESTELMÄSTÄ/ELY 84 JOROISTEN MUSIIKKIYHDISTYKSEN TAKAUSANOMUS 85 VEROHALLINNON MIKKELIN TOIMIPISTEEN SULKEMINEN/LAUSUNTO 86 ILMOITUSASIAT VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET LASKENTAYKSIKÖN TILANNE

2 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ OSALLISTUJAT Kunnanhallitus Lisätiedot LÄSNÄ Kuronen Jaakko pj Isoniemi Ari-Pekka I varapj Jaakkola Antero II varapj. Björn Irma jäsen Hytönen Sirpa jäsen Kansanoja Maija-Riitta jäsen Kautto Jani jäsen Kotivuori Esko jäsen Lahti Mari jäsen poistui klo ennen 81 käsittelyä Juutilainen Sari valtuuston pj. Hotarinen Tenho esittelijä Savolainen Marjatta pöytäkirjanpitäjä POISSA Intke Juha valtuuston I vpj Tervonen Paavo valtuuston II vpj. ALLEKIRJOITUKSET Jaakko Kuronen Puheenjohtaja Marjatta Savolainen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Joroinen Irma Björn Sirpa Hytönen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ todistaa Riitta Ikonen toimistosihteeri

3 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KH 79 Kutsu kunnanhallituksen kokoukseen on lähetettävä vähintään vii si päivää ennen kokousta kunnanhallituksen jäsenille, valtuuston puheenjohtajille ja kunnanjohtajalle. Kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat. Kuntalain 58 :n 2 mom. mukaan kunnan muu toimielin kuin kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kunnanhallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi tai päätösvaltaiseksi.

4 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KH 80 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa vuorotellen aakkosjärjestyksessä. Tarkastusvuorossa ovat Irma Björn ja Sirpa Hytönen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Irma Björn ja Sirpa Hytönen.

5 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus KIINTEISTÖOY HONKAURAN PÄÄOMITUS 113/02.09/2014 Kunnan talousarvioon vuodelle 2010 ja taloussuunnitelmaan vv sisältyy euron suuruinen pääomitus vuosittain Ki Oy Honkauralle. Tätä on alustavien suunnitelmien mukaan tar koitus jatkaa myös vv ja Vuonna 2009 mietittiin ti lin tar kasta ja Osmo Aallon kanssa mahdollisuuksia keventää yhtiön ta lou del lisia vaikeuksia. Tuolloin selvisi, että yhtiö ei pääse mukaan valtion ra hoi tuk seen, jolla kunnallisten asuntoyhtiöiden velkarasitusta pienen ne tään, koska yhtiö oli maksanut pois kalliskorkoiset val tio kontto rin lainat. Ainoaksi mahdollisuudeksi jäi se, että omistajana Joroisten kunta pää omit taa yhtiötä. Tilintarkastaja Osmo Aallon mukaan paras tapa suorittaa li sä pa nostus yhtiöön on sijoitus vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP). SVOP - rahasto on yhtiön omaa pääomaa ja sijoituksen rahastoon voi tehdä mm. osakkeenomistaja. Rahaston varat voidaan palauttaa si joit ta jal le, jos yhtiön taloudellinen tila sen muutoin mahdollistaa. Kos ka kysymyksessä on yhtiön kannalta oman pääoman luontoinen erä, sijoitukselle ei makseta korkoa. Kiinteistö Oy Honkauran velkarasitus oli vielä alkuvuonna 2009 suuri, kun sillä oli suhteellisen kalliskorkoisia lainoja. Nämä lainat saatiin uu sit tua syksyllä 2009 halpakorkoisiksi lainoiksi, jolloin yhtiö säästää vuo des sa lähes korkomenoissa. Korkomenojen laskun ohella kunnan pääomitus katsottiin tar peel lisek si, koska tällöin yhtiö voi kunnostaa asuntojaan samalla, kun se voi saavuttaa kestävän taloudellisen tilan ja näin sen hallussa olisi suh teel li sen hyväkuntoisia asuntoja kohtuullisin vuokrin, mikä olisi elin kei no po liit ti ses ti tärkeää. Kunnanhallitus päättää sijoittaa Kiinteistö Oy Honkauran vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP) kesäkuussa Kunnanhallitus edellyttää, että yhtiö toimittaa huoneistojen kor jaussuun ni tel mat ennen sijoituksen suorittamista. KH 81 Ki Oy Honkauran toimitusjohtaja Taina Hirvonen on toimittanut kir jelmän kunnanhallitukselle, jossa hän ilmoittaa, että Honkaura on saanut korjausavustusta vuosina 2010 ja vuodessa vuok ra huo neis to jen sisäpuolisiin korjauksiin. Vuosina 2012 ja 2013 avus tus eriä ei ole myönnetty.

6 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Kirjelmässä todetaan, että Ki Oy Honkauran hallitus on todennut tämän korjausavustuksen erittäin merkittäväksi yhtiön huoneistojen vuok rat ta vuu den sekä huoneistojen nykyaikaisen asumistason saavut ta mi sen ja ylläpitämisen vuoksi. Hallitus anoo korjausavustusta vuon na sekä samalla pyytää, että vastaava avustus va raus tehdään myös tuleville vuosille. Oheismateriaalina kustannuksia tehdyistä ja suunnitelluista kor jaustöis tä. Kunnanhallitus päättää sijoittaa Kiinteistö Oy Honkauran vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP) kesäkuussa Samalla kunnanhallitus toteaa, että syy sille, ettei pääomasijoituksia teh ty vuosina 2012 ja 2013 johtuu kunnan raskaasti tappiollisista tilin pää tök sis tä sekä siitä, ettei kunnalle toimitettu kyseisinä vuosina kun nan hal li tuk sen edellyttämiä korjaussuunnitelmia Hyväksyttiin.

7 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kaavoitustoimikunta Kunnanhallitus Kaavoitustoimikunta Kunnanhallitus KOTKATHARJU-VALVATUS OSAYLEISKAAVA 25/10.02/2013 KH (Valmistelija kunnanjohtaja Tenho Hotarinen puh ). Kunnan talousarvioon vuodelle 2010 on varattu määrä raha laaja-alaisen ja moniulotteisen osayleiskaavan laatimisesta alu eelle Kotkatharju - Valvatus - Tervaruukinsalo - VT 23 - Kuvansin asemakaava - Saimaan osayleiskaava - Golfin asemakaava - kir konkylän asemakaava. Kaavatyöstä on kerrottu myös valtuuston hy väksymässä kaavoituskatsauksessa Kaavatyö sisältää useita eri positioita: 1) Vahvistettava yleiskaava ranta-alueille rakennuspaik koineen sekä vahvistamaton osayleiskaava muille alueille oheisma teriaalina olevan liitekartan mukaisesti 2) Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkistaminen suunnittelualueella 3) Kyläkaava -suunnitelmat 4) Mahdolliset keskitetyn vie märiverkoston alueet 5) Tuulipuistoalueen edellytykset 6) VT 5 kehittämisvyöhyke 7) VT 5 Rantasalmen eritasoliittymän alueselvitys 8) Kotkatharju - Kartano Golf Oy alueiden fyysinen ja toiminnallinen yhteys 9) Vektorimuotoinen Autocad 10) Oheistöitä tarjouspyynnön mukaisesti Tarjoukset on pyydetty Pöyry Finland Oy:ltä, FCG Fin nish Consulting Group Oy:ltä ja Ramboll Finland Oy:ltä. Tarjousten vertailuun liittyvät myös laatukriteerit tarjouspyynnön mukaisesti. Kaikki suunnittelutoimistot antoivat tarjouksen, joista kaavoitusarkkitehti Kaj Pirinen on tehnyt yhteenvedon. Tarjoukset kokonaisuudessaan ovat luettavissa kunnanjohtajalla. Oheismateriaalina osayleiskaava-alue, tarjouspyyntö sekä yhteenveto tarjouksista. Kunnanhallitus päättää antaa Kotkatharju - Valvatus osayleiskaavan laatimisen FCG Finnish Consulting Group Oy:lle tar jouksen mukaisesti hintaan Hyväksyttiin.

8 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kaavoitustoimikunta Kunnanhallitus Kaavoitustoimikunta Kunnanhallitus KH Osayleiskaavaa koskeva viranomaispalaveri pidetään ELY - keskuksessa maanantaina ja osayleiskaavaan liit tyviä ajatuksia sekä sitä koskevaa osallistumis- ja arviointisuunnitel maa esitellään yleisölle tiistaina FCG Oy on laatinut osayleiskaavaa koskevan osallistu mis- ja arviointisuunnitelman, oheismateriaalina. Kunnanhallitus päättää asettaa Kotkatharju - Valvatus osayleiskaavaa koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ylei sesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Hyväksyttiin. KH (Valmistelija aluearkkitehti Kaj Pirinen puh ) Kotkatharju - Valvatuksen laaja-alainen ja moniulotteinen osayleiskaavan laatiminen alueelle; Kotkatharju - Valvatus - Tervaruukinsalo - VT 23 - Kuvansin asema kaava - Saimaan osayleiskaava - Golfin asemakaava - kirkonkylän asemakaava; on nyt edennyt luonnosvaiheeseen. Tuulipuistoselvityksen edetessä maanomistajilta, joiden alueille olisi voitu sijoittaa tuulivoima loita, on ilmoitettu, että he eivät ole enää halukkaita toteuttaman lai toksia mailleen. Osasyynä tähän kantaan on myös se, että parhailla alueilla, joille voimaloita olisi voitu sijoittaa, pesii kalasääksi, jonka elinoloja tuulivoimaloiden sijoittaminen olisi heikentänyt. Myös Var kauden lentokentän sijainti asettaa rajoitteita tulivoimaloiden sijoitta miselle nykyisten vielä Suomessa voimassa olevien turvallisuusmää räysten johdosta. Kaavaan ei ole merkitty varsinaisia kyläkaavalainsäädännön mukaisia kaavalla voimaan tule via rakennuspaikkoja kuten ranta-alueille merkitään. Niille olemassa oleville kyläalueille, joille katsotaan voitavan sijoittaa lisää kyläraken netta täydentäviä uusia asuinrakennuk-

9 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kaavoitustoimikunta Kunnanhallitus Kaavoitustoimikunta Kunnanhallitus sia tiheämmin on kaavaan merkitty kyseiset alueet at-viivamerkinnällä joka kuuluu seuraavasti, (OHJEELLINEN KYLÄALUE, Suositeltava asuinrakentamisen alue.). Tällaisia kyliä ovat mm. Kolma ja Maavesi. Ranta-alueiden osalta on rakennuspaikkoja merkitty siten, että maan omistajien tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu tulee turvatuk si. Kantatilamitoituksen mukaan on selvitetty kullekin vesialueelle ra kennuspaikkojen luku määrä entisen Etelä-Savon ympäristökes kuksen, nykyisen ELY:n ohjeistuksen mukaisesti ja samoilla periaat teilla kuin muissakin Jo roisten kunnan alueille laadituissa ranta-alueiden yleiskaavoissa on tehty. Ennen kaavaluonnoksen laatimista on koottu kaavaan liittyvät selvitykset. Selvityksissä tode tut ja esille nousseet mm. luonto- ja muinaismuistolain mukaiset kohteet on merkitty kaavaan ja ne asettavat osaltaan joitakin rajoit teita muulle kaavanlaadinnalle. Maanomistajien toiveita on kartoitettu mm. pidetyllä yleisötilaisuudella. Kaavaluonnos on esi telty eri viranomaisille pidetyssä viranomaisneuvottelussa ja kaava luonnos on esitelty kunnan kaavoitustoimikunnalle. Liite 1: Kotkatharju - Valvatus osayleiskaavakartta. Muihin kaava-asiakirjoihin voi käydä tutustumassa kunnansihteeri Marjatta Savolaisen työ huoneessa ennen kokousta sekä kokouksessa. Kunnanhallitus päättää asettaa Kotkatharju - Valvatus osayleiskaavaluonnoksen kaavaan liit tyvine asiakirjoineen yleisesti nähtäville vähintään 60 päivän ajaksi kesälomakauden johdosta. Samanaikaisesti kaavaluonnoksen näh tävillä pitämisen aikana pyydetään myös eri viranomaistahoilta lausunnot. Hyväksyttiin. Kaavoitustoimikunta (Valmistelija kunnanjohtaja Tenho Hotarinen puh )

10 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kaavoitustoimikunta Kunnanhallitus Kaavoitustoimikunta Kunnanhallitus Kotkatharju - Valvatus osayleiskaavaluonnos siihen liittyvine asia kirjoi neen pidettiin yleisesti nähtävillä välisen ajanjakson ja kaavaluonnoksesta jär jestettiin kaksi asukkaille ja maanomistajille sekä muille asianosaisille tarkoitettua tapahtumaa; ja Sa man ai kai sesti kaa va luon nok sen nähtävillä pitämi sen ai ka na pyy det tiin myös eri vi ran omaista hoil ta lausunnot. Lausuntoja luonnoksesta antoivat seuraavat viranomaistahot: - Ympäristölautakunta - Etelä-Savon maakuntaliitto - Fingrid Oyj - Metsähallitus - Savonlinnan maakuntamuseo - Pohjois-Savon ELY - keskus - Etelä-Savon ELY - keskus Muistutuksia annettiin kaikkiaan 30 kpl. Kaavoitustoimikunta käsitteli luonnosta ja kirjasi seuraavaa: " Ampumarata merkitään. Ei ole kunnalla erillisiä paikallisesti arvokkaita kohteita. Kolman länsirannan lahden pohjan luo - merkintää tarkennetaan. Valvatuksen luoteisosassa olevaa luo - merkintää ei tule laittaa kaavaan, koska ko. alue on tarkoitus toteuttaa kosteikkona. Venevalkama Haukivedelle säilytetään kaavassa. Kolman Koto - alue laajennetaan MT - alueen reuinaan saakka. Kaava tulee seuraavaksi ehdotuksena nähtäväksi." Kaavoittaja on antanut vastineensa muistutuksiin ja lausu miin, oheismateriaalina. Luonnokseen liittyen nähtävilläoloajan jälkeen jätettiin kym me nen hen ki lön allekirjoittama aloite yhteisen venevalkaman sijoittamisesta Valvatuksen eteläosaan Joroisten kunnan vedenottamon ja vesirajan väliin sekä ko. alueelle johtavan tien merkitsemistä kaavaan. Aineisto esitellään ja käsitellään kokouksessa. Kaavoitustoimikunta tarkastelee Kotkatharju - Valvatus osayleiskaavan kaava-aineistoa sekä luonnoksesta annettuja lausuntoja ja muis tu tuksia ja päättää mahdollisista kaava-aineistoon tehtävistä tar ken nuksista sekä jatkotoimenpiteistä.

11 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kaavoitustoimikunta Kunnanhallitus Kaavoitustoimikunta Kunnanhallitus Kaavaluonnos sekä tehdyt muistutukset esiteltiin kaavoitustoimikunnalle. Kaavoitustoimikunta päättää kaavasta esitettyjen huomautusten johdosta seuraavaa: - kaavatoimeksiannon mukaisia varsinaisia oikeusvaikutteisia kyläkaavoja ei tehdä vaan kyläalueille merkityistä at-alueista tehdään erilliset havainnekuvat - tehdään pyydetyt selvitykset ja lausunnot mm. ELY-keskukselle - Rantasalmentien ja 5-tien risteykseen merkitään uutta työpaikka-aluetta - Kojex Oy:n kiinteistö merkitään T-alueena ja kaavoitettavan alueen reunaa muutetaan vastaamaan ko. kiinteistön rajaa. - Kotkatharjun mahdollisen uuden vedenottamon paikka merkitään kaavaan - Valvatus-järvelle esitetään venevalkama-aluetta olemassaolevan leirintä-alueen yhteyteen Kaavoitustoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että kaa vaan tehtävien tarkennusten jäl keen kaa va asete taan ehdotuk sena nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain mu kai sesti. KH (Valmistelija kunnanjohtaja Tenho Hotarinen puh ) FCG Oy on toimittanut kaavoitustoimikunnan päättämillä tarkennuksilla varustetun Kotkatharju - Valvatus osayleiskaava-aineiston kuntaan. Kaavoitustoimikunnan kokouksen jälkeen Huutokosken varavoimalai toksen vieressä oleva maa-alue muutettiin vielä työpaikka-alueeksi. Kaava-aineisto on kokonaisuudessaan nähtävissä kunnanjohtajan virkahuoneessa ja kokouksen aikana hallituksen kokoushuoneessa. Kaava-aineistoa tutkitaan sähköisesti kokouksessa. Kunnanhallitus päättää asettaa Kotkatharju-Valvatus osayleiskaavaehdotuksen yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Hyväksyttiin. Kaavoitustoimikunta (Valmistelija tekninen johtaja Petri Miettinen puh )

12 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kaavoitustoimikunta Kunnanhallitus Kaavoitustoimikunta Kunnanhallitus Kotkatharju-Valvatus osayleiskaavaehdotus pidettiin nähtävillä ajalla Yleiskaavaehdotuksesta saatiin 10 lausuntoa ja 17 muistutusta. Valvatusjärven sekä Kolmajärven luontoalueiden merkinnöistä jä tetty jen muistutusten johdosta pidettiin palaveri maanomistajien ja heidän edustajansa kanssa ELY-keskuksen kanssa pidettiin viranomaisneuvottelu Yleiskaavaehdotuksesta saatujen lausuntojen ja muistutusten sekä vi ran omais neu vot te lun pohjalta on kaavaehdotusta vielä muokattu seu raa vas ti: - Lisätty kaavakartan otsikko-osaan yleiskaavan olevan oi keus vaikut tei nen rantavyöhykkeellä. - Korjattu epäjohdonmukaisuudet kaavamääräyksissä käsitteiden ran ta vyö hy ke ja ranta-alue käytössä. - Lisätty Lustikullan pihapiiri kaava-alueen lounaisosassa SR-kohteek si. - Rajattu ohjeellisia kyläalueita (at) uudelleen. - Muokattu luo -alueiden kaavamääräystä ELY:n esityksen mu kaises ti (pl. maisematyölupa) - Muokattu luo -alueen piirrostekniikka ohjeellisen merkinnän mukai sek si. - Päivitetty Fingridin 400 kv linjan Huutokoski-Kontiolahti välin molem mat vaihtoehtoiset reitit kaavaan ohjeellisina uusina reitteinä. - Siirretty Vättilän hovin huvila Villan ja asuinrakennus val ta kun nal lises ti arvokkaisiin rakennussuojelukohteisiin. - Lisätty kaksi puuttuvaa muinaisjäännöskohdetta, Kolmajärven ki vikautisen asuinpaikan lounaisempi osa ja Kanavantien kivikautinen asuin paik ka. - Lisätty selostus Varkauden puolen kaavatilanteesta kuntien välisen ra jan lähistöllä. - Osoitettu moottorikelkkailureitti yhteystarvemerkinnällä. - Osoitettu Särkijärven itärannalle tilalle mitoituksen mu kai nen rakennuspaikka. - Tilan Rauhanmaja rakennuspaikka muutettu vakituiseen asu mi seen. - Tilan uutta rakennuspaikkaa siirretty länteen päin. - Tilojen , ja rantavyöhykkeellä si jaitse vat ei-omarantaiset olevat asuinrakennukset osoitettu A-1-mer kinnäl lä. - Yhdenmukaistettu maa- ja metsätalousalueiden aluevarausten kaa va mää räyk set selostuksen ja kaavakartan välillä. - Lisätty aluevaraus MT-1, jolla on osoitettu luonto- ja mai se ma sel vi-

13 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kaavoitustoimikunta Kunnanhallitus Kaavoitustoimikunta Kunnanhallitus tyk sen mukaiset paikallisesti arvokkaat kulttuurimaisemat - Lisätty mitoituksen mukainen rakennuspaikka tilalle eteläisemmän Vuorijärven rannalla. Kaavaehdotus ja siihen tehdyt muutokset esitellään kokouksessa. Kaa va-ai neis to lähetetään toimikunnan jäsenille sähköpostilla. Kaavoitustoimikunta päättää esittää kunnanhallitukselle sekä edelleen kunnanvaltuustolle Kotkatharju-Valvatus osayleiskaavan hy väksy mis tä. Kaavoitustoimikunta päätti esittää kunnanhallitukselle sekä edelleen kun nan val tuus tol le Kotkatharju-Valvatus osayleiskaavan hy väk symis tä kokouksessa esitetyllä muutoksella. Esitetty muutos oli Valvatuksen rannalla tilalla Haarukka 1:118 si jaitse van AM -rakennuspaikan ja sen edustalle piirretyn luo -merkinnän ra jauk sien muuttaminen. KH 82 Kaavakartta ja kaavaselostus oheismateriaalina. Kunnanhallitus esittää valtuustolle Kotkatharju-Valvatus osa yleiskaa van hyväksymistä. Hyväksyttiin. Päätettiin järjestää kaavajärjestelmästä koulutustilaisuus ennen valtuuston kokousta.

14 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus SOPIMUS HENKILÖKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ JA JOUKKOLIIKENTEEN LIPPUJÄRJESTELMÄSTÄ/ELY 97/08.01/2014 KH (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen puh ) ELY-keskus on valmistellut sopimusta henkilökuljetusten järjestämisestä, joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmästä ja joukkoliikenteen kustannusten jakamisesta. Sopimuksen tarkoituksena on sopia ELY-keskuksen järjestämän joukkoliikenteen, kunnan henkilökuljetusten ja kunnan järjestämän täydentävän joukkoliikenteen muodostamasta kokonaisuudesta eli suunnittelu-, järjestämis- ja rahoitusvastuista sekä markkinaehtoisen liikenteen asemasta. Sopimuksella ei kuitenkaan muuteta joukkoliikennelain ja muiden lainsäädännön mukaisten sopijapuolten välistä perusvastuujakoa. Sopimuksen alkaessa nk. viiveaikana noudatetaan lippu- ja maksujärjestelmän osalta sopimuksessa kuvattua menettelyä. Siirryttäessä viranomaisten lippu- ja maksujärjestelmään tehdään sopimusmuutos liittämällä sopimukseen uutta lippu- ja maksujärjestelmää kuvaavat liitteet 2 ja 3, joiden yksityiskohtaisesta sisällöstä sopijapuolet neuvottelevat ja sopivat erikseen. Myös liitteen 4 mukainen rahoitussuunnitelma liitetään sopimukseen myöhemmin kuntakohtaisten neuvottelujen jälkeen. ELY-keskus käy Liikenneviraston johdolla maaliskuun aikana neuvotteluja rahoitussopimuksen muodosta ja tavoitteista. Sopimus liitteenä nro 2. Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyösopimuksen henkilökuljetusten järjestämisestä, joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmästä ja joukkoliikenteen kustannusten jakamisesta ELY-keskuksen kanssa liitten mukaisena. Asia jätettiin pöydälle. KH 83 Kunnanhallitus jätti asian pöydälle, koska erityisesti kustannuksia kos ke vat liitteet eivät olleet käytettävissä. ELY:stä saadun tiedon mukaan asian päätöksenteon viivästymisellä

15 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus on useita vaikutuksia: Sopimuksella sovitaan mm. lippujärjestelmän nk:sta viiveajan jär jeste lyis tä eli ELYn käyttöoikeussopimusliikenteessä sovitaan nykyisten seu tu lip pu jen kelpoisuudesta niin kauan kuin alueella siirrytään viran omai sen hallinnoimaan lippujärjestelmään. Sopimuksella sovitaan menettelystä, kuinka myöhemmin otetaan käyt töön viranomaisten hallinnoima lippujärjestelmä ja siihen liit ty vistä toimista. Kyseinen ajankohta on aikaisintaan kesällä 2015, toden nä köi ses ti vuonna Sopimuksella sovitaan kustannusten jaosta mm. Varkaus- Maavesi - Jo roi nen liikenteestä. Liikenne on kilpailussa ja 7.4.loppuu tar jous aika. Jos ELY:llä ei ole varmuutta Joroisten osallistumisesta kus tannuk siin, he eivät tee kohteesta hankintapäätöstä. Samalla tulee uudel leen harkintaan koko Joroinen - Varkaus - Joroinen välin liikenne. Sopimuksella sovitaan uuden henkilöliikennetyöryhmän pe rus ta mises ta nykyisen Keski-Savon alueellisen joukkoliikennetyöryhmän tilal le. Ensimmäinen kokous on suunniteltu olevan toukokuun puo livä lis sä. Joroisilla olisi lippuyhteistyön vuoksi mahdollisuus osal lis tua sekä Etelä-Savon että Pohjois-Savon henkilöliikennetyöryhmien työs ken te lyyn. Sopimuksella aloitetaan keskustelu tulevista rahoitusosuuksista eli so pi muk seen liitetään myöhemmin rahoitussuunnitelma, jonka muodos ta ja rakenteesta ELYlläkään ei vielä ole täyttä varmuutta. So pimus mal li on valtakunnallinen ja sen on jo allekirjoittanut ja käsitellyt val ta osa Itä-Suomen kunnista. Jos kunta ja ELY eivät tulevina vuosi na pääse sopimukseen rahoituksesta, sopimuksessa on sitä varten irtisanomispykälä. Kuntien rahoitusosuutta ei ole tarkoitus lisätä ra di kaa lis ti. Ainut tilanne voi tulle, että poliittinen ohjaus edellyttää ELY jä käymään neuvottelut kuntien rahoitusosuuksien lisäämisestä. Aiemmin on sovittu suullisesti ennen kilpailun aukaisua, että kunta on mukana Varkaus - Joroinen kohteen rahoituksessa. Samoin esitet ty sopimus koskee Varkauden seutulipun kelpoisuutta ELYn hank ki mas sa liikenteessä. Jos ei ole sopimusta, ei ole Joroisissa seu tu lip pua. Valtaosa hankittavasta liikenteestä on kesään 2014 asti yri tys ten itsekannattavaa liikennettä eli rahoituksellisesti kyseessä on nk. uuden liikenteen hankinnasta. Sopimus liitteenä nro 1. Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyösopimuksen henkilökuljetusten

16 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus jär jes tä mi ses tä, joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmästä ja jouk ko lii ken teen kustannusten jakamisesta ELY-keskuksen kanssa liit teen mukaisena. Hyväksyttiin.

17 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Elinkeinojaosto Kunnanhallitus JOROISTEN MUSIIKKIYHDISTYKSEN TAKAUSANOMUS 115/02.04/2014 Elinkeinojaosto (Valmistelija elinkeinoasiamies Aarre Damski puh ) Joroisten kunnan ja Joroisten Musiikkiyhdistys ry:n välille on solmittu yhteistyösopimus Sopimus päättyy Joroisten kunta on ollut takaajana Joroisten Musiikkiyhdistys ry:n luo tol li ses sa pankkitilissä. Takaus on päättynyt Joroisten kunnanhallitukselle osoitetun, päivätyn ano muksen mukaisesti Joroisten Musiikkiyhdistys ry:n hallitus anoo Jo roisten kunnalta takausta euron suuruiselle luo tol li sel le tilille. Tilin numero on FI Liite 1. Elinkeinojaos esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy ta kausano muk sen ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Takaus päättyisi Tuolloin päättyy myös yh teis työ so pi mus. Hyväksyttiin. Elinkeinojaosto (Valmistelija elinkeinoasiamies Aarre Damski puh ) Joroisten kunnan ja Joroisten Musiikkiyhdistys ry:n välille on solmittu yhteistyösopimus Sopimus päättyy Joroisten kunta on ollut takaajana Joroisten Musiikkiyhdistys ry:n luo tol li ses sa pankkitilissä. Takaus on päättynyt Joroisten kunnanhallitukselle osoitetun, päivätyn ano muksen mukaisesti Joroisten Musiikkiyhdistys ry:n hallitus anoo Jo roisten kunnalta takausta euron suuruiselle luo tol li sel le tilille. Tilin numero on FI Liite 1. Elinkeinojaos esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy ta kausano muk sen ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Takaus päättyisi Tuolloin päättyy myös yh teis työ so pi mus.

18 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Elinkeinojaosto Kunnanhallitus Hyväksyttiin. KH 84 Kuntalain 13 6 mom. mukaan valtuuston on päätettävä asiasta, jo ka koskee takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta. Yhteistyösopimuksen mukaan kunta suorittaa Joroisten mu siik ki päivil le euron avustuksen vuosittain. Musiikkiyhdistyksen velvoit teet käyvät selville yhteistyösopimuksesta. Yhteistyösopimus liitteenä nro 2. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto antaa oma vel kaisen takauksen Joroisten Musiikkiyhdistyksen Joroisten Osuuspankin luo tol li sel le tilille FI Takaus on suuruudeltaan euroa ja voimassa saakka. Hyväksyttiin.

19 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus VEROHALLINNON MIKKELIN TOIMIPISTEEN SULKEMINEN/LAUSUNTO 123/00.03/2014 KH 85 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen puh ) Alueiden kehittämisestä annetun lain (1851/2009) 30 :n 2 mo mentin säännöksiin viitaten Verohallinto pyytää kuntien ja maakuntaliiton lau sun toa Kaakkois-Suomen verotoimiston Mikkelin toimipisteen asiak kail ta sulkemista koskevasta suunnitelmasta. Verohallinto tarjoaa käyntiasiointipalveluja asiakkailleen ASPA2014 hankkeen suun ni tel mien mukaisesti kaupungin ylläpitämän yh teis pal ve lu pisteen kautta. Kuulemismenettelyn jälkeen toimipisteen sulkemista koskeva suunni tel ma lähetetään valtiovarainministeriölle toimitettavaksi edelleen alu eel lis ta mi sen koordinaatioryhmälle. Työryhmän ja ministeriön annet tua lausuntonsa päätöksen toimipisteen sulkemisesta tekee Henki lö ve ro tus yk si kön ylijohtaja. Verohallinto toimii valtakunnallisena viranomaisena, jonka pal ve lu vali koi maa on kehitetty siten, että asiakkaat voisivat hoitaa kaikki ve roasian sa ilman henkilökohtaista asiointia verotoimistossa. Verohallinto kerää merkittävän määrän henkilöasiakkaiden ve ro tukseen tarvittavista tiedoista palkkojen ja muiden suoritusten mak sa jilta sekä pankeilta ja muilta toimijoilta. Viime vuosina internet-asiointi on lisääntynyt huomattavasti muun muas sa Verokortti verkossa, Veroilmoitus verkossa ja Kiin teis tö tiedot verkossa palveluiden ansioista. Myös yritysasiakkaat voivat hoitaa veroasiansa pääsääntöisesti Verohallinnon verkkopalveluissa. Pu he lin pal ve lu jen saatavuus on turvattu valtakunnallisilla pal ve lu nume roil la ja edelleen myös postitse on mahdollista asioida. Verohallinnon valtakunnallisen toimivallan vuoksi asiakkaalla on mah dol li suus saada palvelua asiassaan riippumatta siitä, missä tai mil lä tavalla hän Verohallinnon kanssa asioi. Asiakkaat saavat tu levai suu des sa ASPA2014 hankkeen toteutuessa ohjausta Ve ro hallin non sähköisiin palveluihin tai palvelunumeroihin myös kuntien yl läpi tä mis sä yhteispalvelupisteissä. Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelmassa edel ly tetään julkisen sektorin palvelutuottajien palvelumallin kehittämistä yhtei sen palvelupisteverkoston suuntaan. Valtiovarainministeriö käynnis ti tätä tavoitetta toteuttamaan Asiakaspalvelu2014 hankkeen, jos sa palvelupisteverkosto rakennetaan ja eri palveluntuottajat ke hittä vät yhteisen palvelumallin kansalaisten käyttöön. Hanke on eden-

20 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus nyt palvelupisteverkon ja palvelumallien osalta pilottivaiheeseen. Tämän vuoksi hankeen pilottiin osallistuvien kuntien alueella sijaitsevat Ve ro hal lin non omat palvelupisteet suunnitellaan suljettavaksi pi lot tivai heen ajaksi asiakkailta päällekkäisen palvelujen tarjonnan vält tämi sek si. Mikkelin kaupungissa sijaitseva Kaakkois-Suomen verotoimiston toimi pis te on avoinna arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 9 15 ajal la arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo Mikkelin toimipistettä lähimmät Verohallinnon toimipisteet ovat: - Kaakkois-Suomen verotoimisto, Kouvola, avoinna arkipäivisin maanan tais ta perjantaihin klo , ajalla arkipäivisin maanan tais ta perjantaihin klo Etäisyys Mikkelistä 106 km. - Pohjois-Savon verotoimiston Varkauden toimipiste, avoinna maanan tai sin ja tiistaisin klo 9-15, kesä- ja elokuussa maanantaisin ja tiis tai sin klo 9-12, heinäkuun suljettu. Etäisyys Mikkelistä 88 km. Asiakaspalvelu hanke: Hankkeen tavoitteena on tarjota asiakkaille jatkossakin vi ran omaisten palveluja kohtuullisen etäisyyden päässä asuinpaikasta. Yhdellä käyn nil lä voisi käyttää useiden viranomaisten palveluja. Hankkeen päätyöryhmä ehdotti loppuraportissaan palveluverkon kritee rik si, että vähintään 90 prosentilla pisteen vaikutusalueen asukkais ta olisi asiakaspalvelupisteeseen enintään 40 kilometrin matka. Asiakaspalvelupisteissä olisi aina poliisin lupapalveluja ja työ- ja elinkei no toi mis to jen, verohallinnon, maistraattien ja kuntien palveluja. Yhteispalvelupisteitä pilotoidaan Oulussa, Mikkelissä, Saarijärvellä, Pel ko sen nie mel lä ja Paraisilla ensi syksynä. Valtionhallinnosta on tuotu esille, että viranomaisten yhteiset pal velu pis teet mahdollistavat palveluverkoston säilyttämisen tilanteessa, jos sa yksittäisellä viranomaisella ei ole enää resursseja pitää omaa toi mi pis tet tä joka puolella maata. Asiakaspalvelupisteitä on kritisoitu mm seuraavilla perusteilla: - arviot hankkeen säästövaikutuksista ovat epärealistiset - uusien palvelupisteiden perustaminen lisäävä kuntien tehtäviä ja val tion menoja - asiakaspalvelu heikentyy, koska palvelupisteissä olisi tarjolla vain avus ta vaa palvelua, jolloin asiakas joutuisi kuitenkin ottamaan yhteyt tä myös Kelaan tai verohallintoon. Lain mukaan kunnan vir kamie hil lä ei ole riittäviä valtuuksia hoitaa verotustehtäviä.

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kunnanhallitus 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 17:00-20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 240 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167 Valtuusto 11.11.2013 AIKA 11.11.2013 18:00-20:20 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 171

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160 Kunnanhallitus Aika 01.06.2015 klo 14:00-16:17 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.02.2010 ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 53 24 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot